Kuntien ilmastotyön rahoitusvaihtoehtoja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntien ilmastotyön rahoitusvaihtoehtoja"

Transkriptio

1 Kuntien ilmastotyön rahoitusvaihtoehtoja

2 Kansallinen rahoitus

3 Joukkoliikenteen valtionavustus» Valtion talousarviosta voidaan myöntää valtionavustusta palvelusopimusasetuksen mukaisen liikenteen järjestämiseen, matkalippujen hinnanalennuksiin, joukkoliikenteen kehittämishankkeisiin (kutsuohjaus, palvelulinjojen perustaminen, matkapalvelukeskuksen perustaminen, informaatiojärjestelmän kehittäminen, matkakeskusten suunnittelu), joukkoliikenteen suunnittelu- ja tutkimushankkeisiin sekä suurten kaupunkiseutujen joukkoliikenteen palvelutason parantamiseen ja kehittämiseen.» Avustuksen suuruus riippuu haettavasta avustuksesta (30-50 %)» Kunnalle, kuntayhtymälle ja toimivaltaiselle viranomaiselle» Haettavasta avustuksesta riippuen Liikennevirasto, Liikenne- ja viestintäministeriö tai elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset Valtioneuvoston asetus joukkoliikenteen valtionavustuksista 124/2012

4 Maakunnan kehittämisraha» Maakunnan kehittämisraha on valtion talousarviossa alueiden kehittämiseen tarkoitettu kansallinen määräraha.» Maakunnat myöntävät rahoitusta määräaikaisten, lähinnä elinkeinotoiminnan kehittämishankkeiden käynnistämiseen ja toteuttamiseen. Maakunnan kehittämisrahalla tuetaan erityisesti maakuntien kehittämisstrategioita tukevia seudullisesti, alueellisesti ja kansallisesti tärkeitä hankkeita.» Kehittämisrahaa voidaan myöntää mm. - asiantuntija- ja koulutuspalvelujen hankintaan - henkilöstön palkka- ja matkakustannuksiin - kehittämisprojektiin välittömästi liittyviin muihin eriteltyihin toteuttamiskustannuksiin - kehittämistoiminnan kannalta välittömiin kone- ja laitehankintoihin.» Maakunnan kehittämisrahan osuus voi olla enintään 70 % hankkeen hyväksytyistä kokonaiskustannuksista. Avustuksen saannin edellytyksenä on, että hakija itse osallistuu rahoitukseen.» Julkiset ja yksityiset organisaatiot sekä yksityiset henkilöt» Jatkuva haku maakuntien liitoista valmiilla lomakkeella» Tukea haetaan viimeistään kuuden kuukauden kuluttua hankkeen päättymisestä»

5 TEM Energiatuki» Työ- ja elinkeinoministeriö myöntää energiatukea energian säästöä, energian käytön tehostamista ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä edistäviin investointi- ja kehittämishankkeisiin.» Energiakatselmuksiin myönnettävä tuki voi olla enintään 50 % ja uusiutuvanenergian kuntakatselmuksiin enintään 60 % hyväksytyistä kustannuksista.» Uusiutuvan energian käyttöä ja energiatehokkuutta edistäviin investointeihin tai energiantuotannon ympäristöhaittoja vähentäviin investointeihin myönnettävä tuki voi olla enintään 30 % ja investointituki uuteen teknologiaan enintään 40 % hyväksytyistä kustannuksista.» Kuntien energiatehokkuussopimukseen tai energiaohjelmaan osallistuville kunnille Mahdollisuus saada tavanomaisen teknologian säästöinvestointeihin tukea Etusija määrärahojen jaossa, mikäli määrärahoista on puutetta (katselmukset ja investointituki) Energiakatselmuksiin myönnettävä tuki 10 %-yksikköä parempi kuin KETS/KEOn ulkopuolisella kunnalla.» Yrityksille ja yhteisöille energiansäästöselvitykseen tai investointeihin» Tukea tulee hakea ennen hankkeen aloittamista» Tukea haetaan valmiilla lomakkeella, joka toimitetaan siihen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen, jonka toiminta-alueella investointi- tai selvityshanke toteutetaan»

6 Liikkumisen ohjauksen T&Khankeohjelma» Liikenne- ja viestintäministeriö ja Liikennevirasto rahoittavat ja Liikkumisen ohjauksen T&K-hankeohjelmaa» Liikkumisen ohjauksella pyritään edistämään kestävää liikkumista tiedollisen ohjauksen ja markkinoinnin avulla.» Vuosina liikkumisen ohjauksen T&K-hankeohjelmassa kehitetään toimenpiteitä ja toimintamalleja, joilla vaikutetaan terveydelle, turvallisuudelle, taloudelle ja ympäristölle edullisten kulkumuotojen valintaan. Teemoina nousevat esille erityisesti pyöräilyn ja kävelyn edistäminen ja vapaa-ajan liikkuminen.» Kunnat, maakuntien liitot, energiatoimistot ja muut alueelliset toimijat» Hakuajasta ja ohjeista tiedotetaan Motivan Internet-sivustoilla

7 TEKES innovaatiorahoitus» Tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoitus Tekes tarjoaa innovaatiorahoitusta muun muassa projekteille, joissa kehitetään tuotteita, palveluja, osaamista tai toimintatapoja, tuotantomenetelmiä tai liiketoimintakonsepteja. Tekes painottaa arvioinnissa erityisesti uuden osaamisen luomista, toimijoiden verkottumista ja toiminnan laadun ja tuottavuuden kehittymistä. Rahoitusta on haettavissa muun muassa seuraavista ohjelmista: Rakennettu ympäristö, Kestävä yhdyskunta, Vesi, Tila sekä Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Julkisten palvelujen tarjoajien projektien rahoitustaso riippuu siitä, mihin projekti kohdistuu.» Innovatiivisten julkisten hankintojen rahoitus Tekes rahoittaa myös julkisten hankintojen suunnittelua ja palveluiden ja toiminnan uudistamista. Rahoitus on tyypillisesti 50 % projektin kokonaiskustannuksista.» Julkisten palvelujen tarjoajat, järjestöt ja yhdistykset, yritykset ja tutkimusorganisaatiot» Mahdolliset hakuajat vaihtelevat ohjelmittain.» Hakemus täytetään sähköisenä lomakkeena liitetiedostoineen.» alvelujen_tarjoajat/623

8 SITRA hankerahoitus» Sitra rahoittaa selvityksiä, ennakointeja, kokeiluhankkeita sekä eri osapuolten yhteisiä strategiaprosesseja, jotka edistävät hyvinvointia ja ovat ekologisesti ja sosiaalisesti kestäviä. Rahoitettavan hankkeen tulee liittyä Sitran keskeisiin toiminnan teemoihin tai yksittäisiin avainalueisiin. Tällä hetkellä toiminta kohdennetaan kahteen ajankohtaiseen pääteemaan: Teemat Kestävät elämäntavat ja älykäs luonnonvarojen käyttö Kannustavat rakenteet ja elinvoimainen ihminen Avainalueet Ihmiskeskeinen palvelukehitys, Johtaminen, Konserniohjaus, Luonnosta hyvinvointiliiketoimintaa, Liiketoimintaa avoimesta datasta, Taltiointi, Uudistuva maaseutuajattelu, Vihreän talouden lähiratkaisut, Kansalaiset ja energiatehokkuus, Rakennettu ympäristö» Sitra ei rahoita akateemisia tutkimushankkeita, opinnäytetöitä tai yritysten tutkimus- ja kehittämishankkeita.» Rahoituksen hakemiseen ei ole erillistä hakuaikaa eikä hakulomaketta. Voit lähestyä hankeideasi kanssa suoraan yhteishenkilöitä.

9 ARA Kehittämisrahoitus» ARA myöntää kehittämisrahoitusta asumisen ja asuntotuotannon tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Tarkoituksena on edistää laadukkaampaa ja energiatehokkaampaa asumista, jossa huomioidaan rakennusten koko elinkaari. Taustaajatuksena on kustannusten pitäminen kohtuullisina ja erityisryhmien ottaminen huomioon.» ARAn kehittämisrahahankkeet jaetaan neljään painopistealueeseen: Erityisryhmien asuminen ARA- tuotantoon liittyvä kehittäminen Asuinalueisiin liittyvä kehittäminen Energiatehokas asuntojen korjaus» Julkinen ja yksityinen sektori» Rahoitusta haetaan valmiilla hakulomakkeella ARA:lta

10 ARA avustukset» ARA myöntää korjaus-, energia- ja terveyshaittaavustuksia sekä erityisryhmien investointiavustuksia eri väestöryhmien asuinolojen parantamiseen. Avustuksia myönnetään uusien asuinalueiden infrastruktuurin rakentamiseen. Avustuksia myönnetään lisäksi aravavuokratalon purkamiskustannuksiin, lähiöiden kehittämiseen, aravavuokra-asuntojen vähentyneestä kysynnästä kärsiville kunnille sekä taloudellisissa vaikeuksissa oleville vuokra- ja asumisoikeustaloille.» Yksityiset ja julkiset toimijat» Avustuksen myöntää kunta, ARA tai Valtiokonttori avustuslajista riippuen.» Valtakunnallinen hakumenettely ja aika alkuvuodesta.»

11 Esimerkki: Nollaenergiaprojekti: yhteisprojekti Kuopas ja Järvenpään Mestariasunnot Oy Kuopioon valmistui vuonna 2011 Suomen ensimmäinen nollaenergiakiinteistö. Kuopas Oy:n asuntola Puusepän kohderyhmänä ovat kehitysvammaiset opiskelijat ja talo onkin rakennettu esteettömäksi. Rakennus tuottaa itse tarvitsemansa energian mm. aurinkopaneelien ja keräinten sekä maalämpöjärjestelmän avulla. Hankkeen tavoitteena oli kehittää passiivitalorakentamista, - tuotteita ja -tekniikkaa. Kehitys- ja suunnittelukustannuksiin saatiin rahoitusta Tekesiltä, ARA:lta ja Sitralta yhteensä Rahoituksen varmistuminen vei noin puoli vuotta.

12 EU:N RAHASTOT, JOITA HALLINNOIDAAN KANSALLISELLA JA ALUEELLISELLA TASOLLA

13 EU:n rakennerahasto: EAKRohjelmat» Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) tuetaan yritystoiminnan, saavutettavuuden, osaamisen ja toimintaympäristöjen kehittämistä.» Ohjelmilla tuetaan myös elinkeinotoiminnan edellytyksiä edistäviä ympäristöhankkeita, joilla parannetaan ympäristön laatua; esimerkiksi ympäristönsuojeluinvestoinnit sekä ilmastonmuutokseen ja ympäristöriskeihin liittyvät hankkeet mm. ympäristön kannalta suotuisten tuotantomenetelmien ja tuotteiden käyttöönotto sekä kehittäminen.» Suomessa toteutetaan rakennerahastokaudella viittä alueellista EAKRohjelmaa. Etelä-Suomi, Itä-Suomi, Länsi-Suomi, Pohjois-Suomi sekä Ahvenanmaa toteuttavat kukin omaa ohjelmaansa. Kullakin suuralueella on oma ohjelmaasiakirjansa, jonka mukaisiin hankkeisiin rahoitusta voi hakea.» Rahoituksen saanti edellyttää myös muuta rahoitusta hankkeelle» Kunnat, kuntayhtymät, oppilaitokset, korkeakoulut, tutkimus- ja kehittämisorganisaatiot, yhteisöt, järjestöt ja alueviranomaiset.» Hakuajat ja kriteerit vaihtelevat ohjelmittain. Lisätietoa ELY-keskuksilta, Maakunnan liitoilta» EAKR- ja ESR-hankkeiden rahoituksen haku ja hallinnointi hoidetaan koko Suomessa EURA tietojärjestelmän avulla.»

14 EU:n rakennerahasto: ESRohjelmat» Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) tuetaan työllisyyttä ja osaamista edistäviä hankkeita. Rahastosta voidaan tukea esimerkiksi työelämän tarpeisiin vastaavaa ympäristökoulutusta sekä ympäristöosaamisen kehittämistä ja verkostoitumista. ESR-varoin voidaan kehittää myös sosiaalisia innovaatioita, kuten uusia työllistämis- tai toimintatapoja.» ESR-ohjelman rahoitusta käytetään EAKR-ohjelmien rahoituksen kanssa työllisyyden ja kilpailukyvyn edistämiseksi.» ESR-ohjelmassa on valtakunnallinen osio ja neljä alueellista osiota. Valtakunnallisiin teemojen mukaisiin hankkeisiin ohjataan noin puolet ESR-rahoituksesta. Etelä- Suomella, Länsi-Suomella, Itä-Suomella ja Pohjois-Suomella on oma alueellinen osionsa, joka perustuu alueiden työllisyys-, elinkeino- ja osaamisstrategioihin.» Rahoituksen saanti edellyttää myös muuta rahoitusta hankkeelle» Rahoitusta voivat hakea yritykset, oppilaitokset, tutkimuslaitokset, kunnat, seutukunnat ja muut oikeuskelpoiset yhteisöt tai niiden yhdistelmät.» Hakuajat ja kriteerit vaihtelevat ohjelmittain. Lisätietoa ELY-keskuksilta» EAKR- ja ESR-hankkeiden rahoituksen haku ja hallinnointi hoidetaan koko Suomessa EURA tietojärjestelmän avulla.

15 LIFE +» Life+ on Euroopan unionin ympäristöalan rahoitusjärjestelmä joka rahoittaa laajoja (kokonaiskustannukset yleensä yli miljoona euroa) ympäristöalan hankkeita.» Hankkeiden tavoitteena tulee olla sellaisten ympäristöratkaisujen tavoittelu, joista levitetään tietoa aktiivisesti muille toimijoille ja joita muut toimijat myös alkavat käyttää. Ohjelman yhtenä tavoitteena on tutkimus- ja kehittämistulosten sekä niiden laajan soveltamisen lähentäminen.» Euroopan unionin Life+ -rahaston tavoitteena on edistää yhteisön ympäristöpolitiikan ja lainsäädännön täytäntöönpanoa ja edistää tällä tavoin kestävää kehitystä. Rahastosta tuetaan hankkeita, joiden teemoina voivat olla muun muassa luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen, ilmastonmuutos tai ympäristö ja terveys.» Life+ -ohjelmakausi ulottuu vuoden 2013 loppuun.» Tuen määrä n % tukikelpoisista kustannuksista (yleensä 50 %).» Julkinen viranomainen tai muu, julkinen elin sekä yksityinen kaupallinen, tai ei-kaupallinen organisaatio.» LIFE+ -tukea ei myönnetä perustutkimukseen eikä jo olemassa olevan teknologian investointeihin. Hankkeilla ei tule tavoitella kilpailuetua.» Kansallisen osarahoituksen haku mennessä

16 Esimerkki: Julia 2030, Ilmastonmuutos Helsingin seudulla hillintä ja sopeutuminen Vuosina Helsingin seudun ilmastostrategian edistämiseksi toteutettiin Julia 2030, Ilmastonmuutos Helsingin seudulla hillintä ja sopeutuminen -hanke. HSY:n koordinoimassa hankkeessa mukana olivat Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kirkkonummi, Kerava, Suomen ympäristökeskus ja HSL. Julia 2030-hankkeen tavoitteena oli edistää hankkeeseen osallistuvien kuntien kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistyötä ja ilmastonmuutokseen varautumista. Monipuolisen hankkeen aikana kunnissa koulutettiin muun muassa 640 uutta ekotukihenkilöä jakamaan tietoa ympäristömyönteisestä toiminnasta arjen työympäristöissä. Lisäksi tuotettiin ohjeistus ympäristönäkökohtien huomioon ottamiseksi julkisissa hankinnoissa ja koulutettiin työntekijöitä ohjeiden käyttöön. Kuntien toimitilojen, kuten kirjastojen, päiväkotien ja toimistojen energiansäästöllä vähennettiin kasvihuonekaasupäästöjä merkittävästi. Hankkeen kautta jaettiin myös paljon tietoa kuntalaisille muun muassa jätteiden ja liikkumisen ilmastovaikutuksista. Julia 2030-hanke sai rahoitusta EU:n Life + -rahoitusohjelmasta. Hankkeen hakupapereiden valmistelutyössä käytettiin apuna konsulttia ja rahoitus varmistui noin seitsemässä kuukaudessa. Hankkeen sisällön ideointi rahoituksen kriteerit täyttäväksi oli melko helppoa. Meillä oli jo aiempaa kokemusta Life+ rahoituksesta ja ympäristöministeriön infotilaisuus sekä ministeriöstä suoraan saadut neuvot olivat hyödyllisiä. toteaa Talous- ja hallintopalvelut -yksikön päällikkö Silja Huuhtanen HSY:ltä. Ilman ulkopuolista rahoitusta ei Julia2030- hanketta näin merkittävässä laajuudessaan olisi ollut mahdollista toteuttaa. Noin eli n. 50 % hankkeen kustannuksista saatiin Life + -rahoituksena. Rahoituksen avulla saatiin suuri joukko kumppaneita sitoutettua yhteiseen ilmastotyöhön ja luotua yhteistyötä ja toimintatapoja, jotka jatkuvat myös hankkeen jälkeen toteaa HSY:n ilmastoasiantuntuntija Susanna Kankaanpää.

17 EUROOPAN KOMISSION KESKEISESTI HALLINNOIMAT EU:N RAHASTOT

18 The Intelligent Energy- Europe (IEE)» IEE-ohjelmasta tuetaan EU:n pyrkimyksiä saavuttaa vuoden 2020 energiatavoitteet.» Ohjelma tarjoaa kestävien energiaprojektien rahoitusta liittyen mm. rakennusten energiatehokkuuteen, uusiutuvien energialähteiden hyödyntämiseen, taajamaliikenteeseen yms.» Tavoitteena on edistää mm. tiedon tuottamista ja jakoa, kokemusten vaihtoa sekä paikallisviranomaisten sekä alueiden ja paikallisten yhteistyökumppanien verkostoitumista. Rahastosta ei tueta teknologisia hankkeita» Ensisijaiset hakukriteerit määritellään vuosittain haku-ilmoituksessa» Projekteihin myönnettävän rahoituksen osuus on enintään 75 % kustannuksista. Yritykset, yhdistykset ja julkiset yhteisöt. Hakijaryhmässä oltava taho vähintään kolmesta EY-maasta.» Hakuajan puitteissa EPSS-työkalun kautta. :»

19 ELENA -EIB» Euroopan investointipankin ELENA (European Local Energy Assistance) tukee paikallistoimijoiden omien, ilmastonmuutosta torjuvien investointiohjelmien valmistelua ja taustatutkimusta. Investointien valmistelu-avustusta voidaan myöntää mm. toteutettavuus- ja markkinatutkimuksiin, sijoitusohjelmien koostamiseen, liiketoimintasuunnitelmiin, energiakatselmuksiin, tarjouspyyntömenettelyjen ja sopimusjärjestelyjen valmisteluun.» Rahoitus enintään 90 % valmistelukustannuksista, hankeaika max. 3 vuotta» Rahoitusta myönnetään vain hankkeiden valmisteluun ja tavoitteena on synnyttää investointeja vähintään kertoimella 20» ELENA on suunnattu suurille kustannuksiltaan yli 50M hankkeille, mutta ohjelma mahdollistaa pienten toimenpiteiden niputtamisen yhdeksi laajemmaksi toimenpideohjelmaksi» Kunnat, kaupungit, kuntayhtymät, kuntaryhmät, maakuntaliitot» Suuriin investointeihin yli 50M, teknisen tuen ja investoinnin välinen kerroin vähintään 20» Hakuaika jatkuva suoraan Euroopan investointipankilta.» Vapaamuotoinen ennakkohakemus ja alustava investointisuunnitelma osoitteeseen Hyväksyttyä ennakkohakemusta seuraa rahoitushakemus valmiilla lomakkeella

20 CEB-ELENA» Council of Europe Development Bank myöntää kestävien energiaprojektien teknistä valmistelurahoitusta hankkeille, jotka hyödyttävät vähävaraisia alueita tai ihmisiä. Investointien valmistelu-avustusta voidaan myöntää mm. toteutettavuus- ja markkinatutkimuksiin, sijoitusohjelmien koostamiseen, liiketoimintasuunnitelmiin, energiakatselmuksiin, tarjouspyyntömenettelyjen ja sopimusjärjestelyjen valmisteluun. Kohteena voivat olla esim. koulut, sairaalat, pelastuslaitokset, joukkoliikenne jne.» Valmistelurahoituksen tulee täyttää CEB:n investointilainoille asettamat kriteerit (sosiaaliset, toiminnalliset, rahoitukselliset)» Rahoitus enintään 90 % valmistelukustannuksista, hankeaika max. 3 vuotta» Valmistelurahoituksen ja investoinnin välinen kerroin 20» Hakijana julkinen toimija tai pankki» Max. 50milj. investointeihin Hakuaika jatkuva, suoraan CEB:ltä (Council of Europe Investment Bank) Ensimmäinen yhteydenotto valmiilla lomakkeella

21 MLEI» MLEI (Mobilising Local Energy Investments) tarjoaa teknistä valmistelurahoitusta hankkeille jotka suoraan vähentävät energian kulutusta. Sopivia kohteita ovat esim. korjausrakentaminen, kaukolämpö- /kylmä, energiatehokas katuvalaistus, puhdas kaupunkiliikenne jne.» Hankkeisiin 6M -50M, valmistelutuen ja investoinnin välinen kerroin oltava 15» Toimenpiteitä voidaan niputtaa yhdeksi hakemukseksi, asukaspohja yli » Valmistelurahoituksen suuruus max. 75 % hyväksytyistä kustannuksista, hankeaika max. 3 vuotta» Hakijana voi olla kunta, kaupunki, kuntayhtymä, kuntaryhmä tai maakuntaliito» IEE:n vuosittainen julkinen haku, julkaistaan osoitteessa:

22 kfw-elena» kfw bankengruppe tarjoaa teknistä valmistelurahoitusta ja investointirahoitusta energiatehokkaisiin investointeihin sekä päästöhyvityslainoja» Valmistelurahoitus on yhdistetty investointirahoitushakemukseen» Kohteina voivat olla esimerkiksi energiatehokkuushankkeet julkisissa ja yksityisissä rakennuksissa, uusiutuvat energialähteet, ympäristöystävällinen joukkoliikenne ja älykäs ja energiatehokas infrasturktuuri» Valmistelutuen ja investoinnin välinen kerroin oltava vähintään 20» Teknisen valmistelurtuen määrä max. 90 % hyväksytyistä kustannuksista» Hakijan tulee olla julkinen tai yksityinen investoinnin rahoittaja (pankki)» Investointeihin max. 50 M Suoraan kunnilta tulevia hakemuksia ei oteta vastaan rogramme.jsp

23 EEE F (European Energy Efficiency Fund)» EEEF rahoittaa suoraan ja välillisesti energiatehokkuuteen, energian säästöön ja uusiutuviin energiamuotoihin sekä puhtaaseen liikenteeseen liittyviä investointeja ja myöntää näille hankkeille valmistelurahoitusta» Tuettavilla investoinneilla tulee saavuttaa vähintään 20 % primaarienergiansäästö tai 20 % vähenemä liikenteen kasvihuonekaasupäästöistä» Uusia innovaatioita ei tueta, vaan teknologioiden tulee olla muissa hankkeissa hyväksi todettuja» Investoinnin suuruus 5-25 M, investointien niputtaminen yhdeksi hankkeeksi on mahdollista» Julkiset paikalliset ja alueelliset viranomaiset sekä julkiset ja yksityiset yritykset jotka toimivat julkisten viranomaisten puolesta» Ei hakuaikoja eikä hakulomaketta» Ottamalla hankesuunnitelman kanssa yhteyttä EEEF-yhteyshenkilöön, hakukriteerit löytyvät osoitteesta :

24 EU:n osarahoitteisia alueiden välisen yhteistyön rahoitusohjelmia Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen ohjelmilla tuetaan rajaalueiden ja laajempien yhteistyöalueiden yhdentymistä sekä alueiden ja kaupunkien välisten verkostojen syntymistä ja vahvistumista. Jokaiseen ohjelmaan ja rahoitettavaan hankkeeseen osallistuu alueita/kumppaneita kahdesta tai useammasta maasta. Itämeren ohjelma (Itämeren valtioiden välistä yhteistyötä)» Haettavissa mahdollisesti taas vuonna 2014 Interreg IVC (EU:n alueiden välistä yhteistyötä ja tiedonjakoa, toiminta-aloina teknologiset innovaatiot, tutkimus ja kehitys, yrittäjyys, innovaatiot alueellisissa palveluissa sekä ympäristö, riskien ehkäiseminen ja energiatehokkuus)» Haettavissa mahdollisesti taas vuonna 2014 Urbact II (Yhteistyöohjelmien toteuttamiseen liittyvät selvitykset, tietojen keruu ja parhaiden käytäntöjen levittäminen sekä kehitystrendien seuranta ja analyysi)» Ei hakua enää vuonna 2013

25 Esimerkki: Solution Lapuan kaupunki osallistuu EU:n 7. puiteohjelman Concerto-aloitteen kautta rahoitettuun SOLUTION-hankkeeseen, jonka tavoitteena on kehittää paikallista uusiutuvan energiantuotantoa, parantaa energiatehokkuutta ja näin tuottaa energiaomavaraisuuden mallikaupunkeja. Hankkeeseen osallistuu Lapuan kaupungin lisäksi Suomesta Thermopolis, VTT sekä Schneider Electric. SOLUTION on EU:n kansainvälinen hanke ja myös kunnat Sveitsistä, Itävallasta ja Kroatiasta kansallisine yhteistyötahtoineen toteuttavat hanketta tahoillaan. Puolentoista vuoden valmistelu- hakemus- ja sopimusneuvotteluvaihe ennen hankkeen aloittamista sekä sittemmin EU:lle tuotettava hankeraportointi ovat vaivan arvoisia. Käytössä oleva pääoma kasvaa saatavan tuen kautta, jolloin voidaan toteuttaa suurempiakin hankkeita toteaa hankkeessa mukana oleva Thermopoliksen projektiasiantuntija Lea Hämäläinen. Viisivuotisen tukikauden aikana Lapua saa EU-tukea hankkeelle n. 1,5 miljoonaa euroa kun hankkeen kokonaiskustannukset Lapuan kaupungissa ovat noin 4 miljoonaa euroa. Hankkeen ansiosta Lapualla toteutetaan muun muassa tuulivoimapuisto, biokaasuvoimala sekä rakennetaan aurinkokeräimillä varustettu uusi oppilaitos. Energiatehokkuutta lisätään esimerkiksi kunnan terveyskeskuksen ja kulttuurikeskuksen energian- ja vedenkulutuksen mittaroinnilla ja seurannalla.

26 Lainarahoitusta ja muita rahoitusvaihtoehtoja

27 Kuntarahoitus Oyj» Kuntarahoitus Oyj on kuntasektorin sekä Suomen valtion omistama luottolaitos, joka tarjoaa monipuolisia rahoituspalveluita Suomen kuntasektorin investointeihin sekä valtion tukemaan asuntotuotantoon.» Kuntarahoituksen kautta kunnat ja kuntayhtymät voivat saada sekä lyhyt - että pitkäaikaista rahoitusta.» Kuntarahoitus tarjoaa lisäksi myös rahoitusleasing-palvelua, eli irtaimen käyttöomaisuuden pitkäaikaista vuokraamista.» Kuntarahoitus voi myöntää rahoitusta kunnille ja kuntayhtymille, kuntien yhtiöille sekä kuntien asuntoyhtiöille ja yleishyödylliseksi nimetyille asuntoyhteisöille.» Yhteydenotto Kuntarahoituksen henkilöstöön

28 Pohjoismaiden investointipankki» Pohjoismaiden investointipankki (NIB) tarjoaa lainarahoitusta ja takauksia kilpailukykyä vahvistaviin ja ympäristöä parantaviin hankkeisiin kilpailukykyisin markkinaehdoin.» Rahoitettavat projektit arvioidaan kestävän kehityksen näkökulmasta. Lainoja myönnetään seuraaville sektoreille: Energia ja ympäristö; Infrastruktuuri ja televiestintä; Raskas teollisuus ja konetekniikka; Kulutustavarat ja palvelut; Kansainväliset rahoituslaitokset ja pk-yritykset» Julkiselle ja yksityiselle sektorille» Yhteydenotto Pohjoismaisen investointipankin lainaosastolle.

29 ESCO-palvelumalli» ESCO-palvelu on palveluliiketoimintamuoto, jossa ulkopuolinen energiaasiantuntija (ESCO- palvelun tarjoaja, Energy Service Company) toteuttaa asiakasyrityksessä/kunnassa investointeja ja toimenpiteitä energian säästämiseksi.» Toimintamallin ideana on, että palvelun kustannukset ja mahdolliset investoinnit maksetaan palvelun seurauksena syntyneillä energiakustannusten säästöillä. Vastuu säästöjen syntymisestä, hankkeen toteutuksesta, käyttöönotosta ja sovituilta osin myös kunnossapidosta ja huollosta on palvelun tarjoajalla.» Energiasäästöjä saavutetaan yleensä LVI-, sähkö-, automaatio- ja rakennusteknisistä toimenpiteillä ja investoinneilla.» Julkiselle ja yksityiselle sektorille.» ESCO-palvelun tarjoajina toimivat energia- tai materiaalitehokkuuden parantamiseen erikoistuneet yritykset tai yksiköt.»

30 Leasing-rahoitus» Leasingrahoitus sopii hyvin kertaluontoisille isohkolle investoinnille, koneelle tai laitteille, joiden taloudellinen käyttöikä on lyhyt ja laitekannan halutaan pysyvän teknisesti ajan tasalla. Leasing ei sido kunnan pääomaa omistamiseen, vaan rahoituskohteet säilyvät rahoittajan omistuksessa ja vuokralle ottaja maksaa vain laitteiden käytöstä.» Myös koneiden ja laitteiden huoltosopimus voidaan sisällyttää leasing-sopimukseen» Leasing-rahoitusta tarjoavat pankit, luottolaitokset ja yritykset

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus 11.3.2014 Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoituksen suuntaamisen perusteet Uusiutuva yritystukilainsäädäntö

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen hankehaku ja suunnitteilla oleva valtionavustus liikkumisen ohjaukseen

Liikkumisen ohjauksen hankehaku ja suunnitteilla oleva valtionavustus liikkumisen ohjaukseen Liikkumisen ohjauksen hankehaku ja suunnitteilla oleva valtionavustus liikkumisen ohjaukseen Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö LIVE-vuositapaaminen 23.11.2011 Liikkumisen ohjauksen hankehaku

Lisätiedot

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus 14.2.2017 Pirkanmaan liiton EAKR-rahoitus - Pirkanmaan liitolla on vuosittain myönnettävissä noin 2 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta

Lisätiedot

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Yleisesittely Pohjois-Savon ELY-keskus, viestintä 20.4.2010 1 Tausta Aloitti toimintansa 1.1.2010 osana valtion aluehallinnon uudistusta Tehtävät

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUT. Hamina Kaakkois-Suomen ELY- keskus, Ilpo Kinttula, asiantuntija, energia 1

UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUT. Hamina Kaakkois-Suomen ELY- keskus, Ilpo Kinttula, asiantuntija, energia 1 UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUT Hamina 12.3.2013 1 Energiatuki Työ- ja elinkeinoministeriö / ELY- keskus voi hankekohtaisen harkinnan perusteella myöntää yrityksille, kunnille ja muille yhteisöille energiatukea

Lisätiedot

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastot tähtäävä rakenteiden kehittämiseen EAKR = Euroopan aluekehitysrahasto Yritykset, yhteisöt,

Lisätiedot

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Uusi rahoituslaki ja soveltaminen Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Rahoituslaki ja rahoitusasetus Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) Momentille myönnetään 242 324 000 euroa. a saa käyttää: 1) EU:n ohjelmakauden

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR)

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020, PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) Tavoitteena luoda yritystoiminnalle paras mahdollinen toimintaympäristö Tuetaan yritysten kasvua, kilpailukykyä ja uusiutumista

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta Keski-Suomeen 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/eulehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Valtteri Karhu OKM:n valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet rakennerahasto-ohjelmassa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1. Osuvaa osaamista 2. Kotona Suomessa (OKM ja TEM) 3. Osallistamalla

Lisätiedot

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella?

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella? OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA myös uudella ohjelmakaudella? Etelä-Suomen työllisyys llisyys- ja kilpailukyky tavoite Etelä-Suomen EAKR - toimenpideohjelma 2007 2013 EK 5.3.2007 Ohjelman määrälliset

Lisätiedot

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Yleistä Osaamiskeskittymien ja kaupunkien merkitys korostuu Harvaan asutun alueen kilpailukyvyn kehittämisessä hyödynnetään

Lisätiedot

TUKI UUSIUTUVAN ENERGIAN INVESTOINTEIHIN. Lappeenranta Pirkanmaan ELY- keskus, Ilpo Kinttula, asiantuntija, energia 1

TUKI UUSIUTUVAN ENERGIAN INVESTOINTEIHIN. Lappeenranta Pirkanmaan ELY- keskus, Ilpo Kinttula, asiantuntija, energia 1 TUKI UUSIUTUVAN ENERGIAN INVESTOINTEIHIN Lappeenranta 26.05.2016 Pirkanmaan ELY- keskus, Ilpo Kinttula, asiantuntija, energia 1 Energiatuki Työ- ja elinkeinoministeriö / ELY- keskus voi hankekohtaisen

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut?

EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut? EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut? Näkökulmia muutoksen hallitsemiseen Sysmässä, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Rahoitusyksikkö Ohjelmakauden muutos on tuonut

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden info- ja koulutustilaisuus 14.11.2013 Valtion virastotalo Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EU-koordinaattori Mika Villa, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS Maakunnan yhteistyöryhmän 57 07.10.2015 sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä 50 19.10.2015 Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS 07.10.2015 57 Etelä-Suomen maakunnan liittojen vuoden 2016 EAKR-haku

Lisätiedot

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Kuntamarkkinat 12.9.2013: Mistä rahoitus kunnan päästövähennystoimenpiteisiin? Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto

Lisätiedot

TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2)

TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2) TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2) Satakunnan rahoitusinfo EU:n ohjelmakausi 2014-2020 5.6.2014 EAKR TL 2 Uuden

Lisätiedot

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ Pirkanmaan liitossa on haettavana tukea Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjojen 1 ja 2 mukaisille hankkeille. Rahoitettavaksi

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Aluekehitysjohtaja Varpu

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2. Ajankohtaista maaseutuohjelmasta Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.2015, Pohto Sivu 1 26.2.2015 Ajankohtaista Ohjelmien ja säädösten tilanne

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2016 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 ELY-keskuksen rahoitus Hämeen maakuntiin 72 milj. euroa Hämeen ELY-keskuksen toimialueen maakuntien työllisyyden, yritystoiminnan

Lisätiedot

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue Kestävää liikkumista Pirkanmaalla Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue PIRKANMAAN ELY-KESKUKSEN STRATEGISET PAINOTUKSET 2012 2015 1. Hyvän yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehitys

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 16.11.2012

Lisätiedot

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Raahe 7.2.2013 Ohjelmapäällikkö Päivi Keisanen Mitä rakennerahastot ovat? EU:n ja valtion alueiden kehittämiseen tarkoitettua rahoitusta Tavoitteena vähentää alueiden

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisavustus

Yrityksen kehittämisavustus Yrityksen kehittämisavustus Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 9/2014 Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 716/2014 TEM/1012/03.01.04/2015 ohje

Lisätiedot

Energiatuen mahdollisuudet Tuusula pilotointialusta uusille energiaratkaisuille. Pekka Grönlund TEM Team Finland -talo

Energiatuen mahdollisuudet Tuusula pilotointialusta uusille energiaratkaisuille. Pekka Grönlund TEM Team Finland -talo Energiatuen mahdollisuudet Tuusula pilotointialusta uusille energiaratkaisuille Pekka Grönlund TEM 7.11.2016 Team Finland -talo Energiatuen tavoitteet Energiatukea voidaan myöntää sellaisiin ilmasto- ja

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 ELY-keskus Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Energiatehokkuuspäivä Mitä hyötyä on energiatehokkuudesta? Esimerkkejä ja caseja

Energiatehokkuuspäivä Mitä hyötyä on energiatehokkuudesta? Esimerkkejä ja caseja Energiatehokkuuspäivä 15.2.2016 Mitä hyötyä on energiatehokkuudesta? Esimerkkejä ja caseja Petri Kuisma Esityksen sisältö: 1. Aurinkoenergia 2. Energiatehokkuus Tuotannon liittäminen sähköverkkoon Mikrotuotannolla

Lisätiedot

ENERGIATUET 2013. Kainuun ELY-keskus, 05.09.2013 Juha Määttä, puh. 0440368575, juha.s.maatta@ely-keskus.fi

ENERGIATUET 2013. Kainuun ELY-keskus, 05.09.2013 Juha Määttä, puh. 0440368575, juha.s.maatta@ely-keskus.fi ENERGIATUET 2013 Säädöstaustat: - Valtioavustuslaki n:o 688/2001 - Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista, n:o 1063/2012 sekä - Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeet Elinkeino-,

Lisätiedot

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 Ritva Heikkinen Asiantuntija, Energia ja ympäristö Innovaatiot ja kansainvälistyvä liiketoiminta Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus ClimBus Climbus Business Breakfast

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 30.11.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 17.1.2013

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2017

Talousarvioesitys 2017 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) Momentille myönnetään 357 458 000 euroa. a saa käyttää: 1) EU:n ohjelmakauden

Lisätiedot

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maakunnan yhteistyöryhmä 8.12.2014 Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

ELY-keskus rahoittajana. Yrityksen kehittämisavustus. 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija

ELY-keskus rahoittajana. Yrityksen kehittämisavustus. 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija ELY-keskus rahoittajana Yrityksen kehittämisavustus 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija Yhteinen Itä-Suomen yritysrahoitusstrategia Yritysrahoitusstrategialla tarkennetaan hankevalintakriteereitä

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 9/

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 9/ Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 15 Osallistuminen EU:n Suomen rakennerahasto-ohjelmasta toteutettavan hankkeen "Hankinnoista duunia" toteuttamiseen HEL 2015-002023 T 02 05 02 Päätös Päätöksen

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN MYÖNTÄMISVALTUUKSIEN JAKO VUONNA 2016

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN MYÖNTÄMISVALTUUKSIEN JAKO VUONNA 2016 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Päätösehdotus Liite 2 Yritys- ja alueosasto 10.3.2016 Jakelussa mainituille KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN MYÖNTÄMISVALTUUKSIEN JAKO VUONNA

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR

Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR Päivi Mäntymäki Aamupäivän ohjelmasta Klo 9.00 Klo 10.00 Klo 10.30 Klo 12.00 EAKR Kahvitauko ESR Tilaisuus päättyy 2 EAKR-haku Hakemuksia vain toimintalinjaan 2 Uuden tiedon

Lisätiedot

Leader-info. Yhteisökeskus 11.11.2015, Pori. karhuseutu.fi

Leader-info. Yhteisökeskus 11.11.2015, Pori. karhuseutu.fi Leader-info Yhteisökeskus 11.11.2015, Pori Paikallisten toimijoiden kannustaminen omaehtoiseen kehittämistyöhön Opastetaan tekemään ideoista hankkeita Myönnetään Leader-rahoitusta yhdistysten ja mikroyritysten

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma

Maaseudun kehittämisohjelma Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Tilannekatsaus joulukuu 2014 Sivu 1 5.12.2014 Jyrki Pitkänen Aikataulu (1) Valtioneuvosto hyväksyi Manner-Suomen maaseutuohjelman huhtikuussa EU:n komission käsittely:

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ aikataulua

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ aikataulua KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 20230 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

Keski-Suomi ja kansainvälinen hankerahoitus

Keski-Suomi ja kansainvälinen hankerahoitus 19.4.2016 Raija Partanen Keski-Suomi ja kansainvälinen hankerahoitus 19.4.2016 1 KESKI-SUOMEN KANNALTA TÄRKEIMMÄT RAHOITUSOHJELMAT Itämeri-ohjelma (Interreg Baltic Sea Programme) Pohjoinen periferia ja

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Pirkanmaan ilmastostrategiatyö käynnistyy

Pirkanmaan ilmastostrategiatyö käynnistyy Pirkanmaan ilmastostrategiatyö käynnistyy Ilmastostrategiatyön käynnistämisseminaari 14.11.2012, Tampere, Vapriikki Tom Frisk Pirkanmaan ELY-keskus 1. ILMASTOSTRATEGIATYÖN LÄHTÖKOHDAT Valtioneuvoston pitkän

Lisätiedot

Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla

Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla EMV:n uusiutuvan energian ajankohtaispäivät 3.12.2013 Unto Väkeväinen Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla Esityksen sisältö:

Lisätiedot

Mistä tukea kotouttamiseen? ESR:n mahdollisuudet. Vastaanottava maaseutu 22.1.2016. Sirpa Liljeström Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

Mistä tukea kotouttamiseen? ESR:n mahdollisuudet. Vastaanottava maaseutu 22.1.2016. Sirpa Liljeström Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Mistä tukea kotouttamiseen? ESR:n mahdollisuudet Vastaanottava maaseutu 22.1.2016 Sirpa Liljeström Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Rahoituksen jako rahastojen välillä (pl. alueellinen yhteistyö)

Lisätiedot

Paikallisen kehittämisen mahdollisuudet 2014-2020

Paikallisen kehittämisen mahdollisuudet 2014-2020 Paikallisen kehittämisen mahdollisuudet 2014-2020 Pohjois-Suomen maaseudun kehittämisen aluetilaisuus 21.2.2013 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 27.2.2013 Leader 2014-2020 Maaseuturahastossa

Lisätiedot

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS Maakunnan yhteistyöryhmän 43 05.10.2016 sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä 42 17.10.2016 Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS 05.10.2016 43 Etelä-Suomen maakunnan liittojen vuoden 2017 EAKR-haku

Lisätiedot

Rahoittajan näkökulma KATKI-hankkeesta. Soile Juuti, ohjelmapäällikkö Pohjois-Savon liitto

Rahoittajan näkökulma KATKI-hankkeesta. Soile Juuti, ohjelmapäällikkö Pohjois-Savon liitto Rahoittajan näkökulma KATKI-hankkeesta Soile Juuti, ohjelmapäällikkö Pohjois-Savon liitto Kansainvälisen TKI-rahoitusosaamisen nostaminen (KATKI) Rahoitus: Kustannukset yht. 260 806, mistä EAKR-tuki: 182

Lisätiedot

Arktisissa olosuhteissa tapahtuvan erikoisterästen hitsauksen tuottavuuden ja laadun kehittäminen

Arktisissa olosuhteissa tapahtuvan erikoisterästen hitsauksen tuottavuuden ja laadun kehittäminen EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 4314/31/14 Hakemuksen saapumispvm 31.10.2014 Hakijan virallinen nimi Lapin ammattikorkeakoulu Oy Hankkeen julkinen nimi Alkamispäivämäärä

Lisätiedot

Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä

Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä 30.11.2016 Luotettavaa tietoa ja vaikuttavia ratkaisuja resurssitehokkaisiin toimiin

Lisätiedot

Keski-Suomi ja kansainvälinen hankerahoitus Hannu Koponen & Raija Partanen

Keski-Suomi ja kansainvälinen hankerahoitus Hannu Koponen & Raija Partanen Keski-Suomi ja kansainvälinen hankerahoitus 8.9.2016 Hannu Koponen & Raija Partanen 1 KESKI-SUOMEN KANNALTA TÄRKEIMMÄT RAHOITUSOHJELMAT Itämeri-ohjelma (Interreg Baltic Sea Programme) Pohjoinen periferia

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2014

Asiakirjayhdistelmä 2014 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille myönnetään 565

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN AVOIN ESR-HAKU LÄNSI-SUOMESSA 10.6.2016 3.10.2016. Hakijan ohje

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN AVOIN ESR-HAKU LÄNSI-SUOMESSA 10.6.2016 3.10.2016. Hakijan ohje KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN AVOIN ESR-HAKU LÄNSI-SUOMESSA 10.6.2016 3.10.2016 Hakijan ohje Sisältö: 1. Yleistä ESR-hausta 2. Haun erityispiirteet 3. Ohjeita hakemuksen

Lisätiedot

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa Henri Helander 18.6.2014 1 29.8.2014 Ohjelmakauden 2014 2020 käynnistyminen Valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien hankehaut

Lisätiedot

Ohjelma

Ohjelma Ohjelma 22.-24.11.2011 klo 9.00 klo 9.15 klo 9.30 klo 10.30 klo 11.15 klo 12.00 klo 12.45 Klo 13.30 klo 13.30 Klo 14.15 Aamukahvi Tilaisuuden avaus ja johdatus päivän aiheeseen Marcus Engman, toimitusjohtaja,

Lisätiedot

Näkökulmia kansallisen yhteistyön tärkeydestä Tekesin Green Growth ohjelman kokemuksia

Näkökulmia kansallisen yhteistyön tärkeydestä Tekesin Green Growth ohjelman kokemuksia Näkökulmia kansallisen yhteistyön tärkeydestä Tekesin Green Growth ohjelman kokemuksia Suomen kestävän kehityksen toimikunta 6.6.2012 Kimmo Kanto yksikön johtaja ympäristötieto ja avaruussovellukset Tekes

Lisätiedot

Miten tukea haetaan? Hämeen ELY-keskus Valtteri Karhu

Miten tukea haetaan? Hämeen ELY-keskus Valtteri Karhu Miten tukea haetaan? Valtteri Karhu Rahoitusta haetaan Eura2014 -järjestelmässä Rakennerahastojen viestintä, kuten hakuilmoitukset julkaistaan verkossa osoitteessa www.rakennerahastot.fi Sivustolla sivut

Lisätiedot

Maakuntahallitus 32 14.03.2016

Maakuntahallitus 32 14.03.2016 Maakuntahallitus 32 14.03.2016 Osallistuminen Smart & Clean -projektiin, edustajan nimeäminen sitä toteuttavan säätiön hallintoneuvostoon sekä valtion ja pääkaupunkiseudun välisen kasvusopimuksen 2016

Lisätiedot

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012 Ohjelmakausi 2014-2020 TEM Maaliskuu 2012 Hallituksen linjaukset Rakennerahastouudistuksesta 2014+ (1) Hallitusohjelma Alueiden suunnittelu- ja päätöksentekojärjestelmää kehitetään siten, että kansallinen

Lisätiedot

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa Henri Helander 26.8.2014 1 27.8.2014 Rakennerahasto-ohjelman valtakunnallinen toiminta Tavoitteena erityinen lisäarvo sektoripolitiikoiden

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yritys- ja alueosasto

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yritys- ja alueosasto TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yritys- ja alueosasto 2.3.2017 EUROOPAN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ -TAVOITETTA 2014 2020 TOTEUTTAVIEN RAJAT YLITTÄVÄN YHTEISTYÖN OHJELMIEN VUODEN 2017 VALTION RAHOITUSOSUUDEN

Lisätiedot

Biokaasulaitosten investointituet v. 2014

Biokaasulaitosten investointituet v. 2014 Biokaasulaitosten investointituet v. 2014 Biokaasuseminaari, Liminganlahden luontokeskus 27.2.2014 Asiantuntija Kalevi Hiivala Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1 1. Maatilan lämpökeskus ja biokaasulaitos

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Vastaanottava maaseutu Helsinki 22.1.2016 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Mahdollisuuksien maaseutu Maaseutuohjelmalla

Lisätiedot

Rakennerahastojen ohjelmakausi 2014 2020

Rakennerahastojen ohjelmakausi 2014 2020 Rakennerahastojen ohjelmakausi 2014 2020 Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelma Rahoitus ja toimintalinjat 28.5.2013/ 4.6.2013 Rakennerahastojen rahoitus Suomessa (vuoden 2011 hinnoin) 2014-2020 2007-2013

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yritys- ja alueosasto

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yritys- ja alueosasto TYÖ JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yritys ja alueosasto 10.3.2016 EUROOPAN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ TAVOITETTA 2014 2020 TOTEUTTAVIEN RAJAT YLITTÄVÄN YHTEISTYÖN OHJELMIEN VUODEN 2016 VALTION RAHOITUSOSUUDEN

Lisätiedot

Satakunnan biokaasu- ja energiapäivä Nakkilassa

Satakunnan biokaasu- ja energiapäivä Nakkilassa Satakunnan biokaasu- ja energiapäivä 1.9.2016 Nakkilassa Suomen rakennerahasto-ohjelman Kestävää kasvua ja työtä vähähiiliset hankkeet ja hankehaku Satakunnassa Jyrki Tomberg Satakuntaliitto Esityksen

Lisätiedot

Tilannekatsaus uuden ohjelmakauden valmistelusta Sanna Koivumäki MMM

Tilannekatsaus uuden ohjelmakauden valmistelusta Sanna Koivumäki MMM Tilannekatsaus uuden ohjelmakauden valmistelusta Sanna Koivumäki MMM Sivu 1 Kolme strategista painopistettä Maaseutuohjelmalla edistetään biotaloutta ja sen osana maataloutta harjoitetaan taloudellisesti,

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen strategia (EAKR, ESR) Itä-Suomen kilpailukyky-

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Ihmisen paras ympäristö Häme

Ihmisen paras ympäristö Häme Ihmisen paras ympäristö Häme Hämeen ympäristöstrategia Hämeen ympäristöstrategia on Hämeen toimijoiden yhteinen näkemys siitä, millainen on hyvä hämäläinen ympäristö vuonna 2020. Strategian tarkoituksena

Lisätiedot

Valtionavustukset järvien kunnostamiseen. Pasi Lempinen, Uudenmaan ELY-keskus

Valtionavustukset järvien kunnostamiseen. Pasi Lempinen, Uudenmaan ELY-keskus Valtionavustukset järvien kunnostamiseen Pasi Lempinen, Uudenmaan ELY-keskus Kotijärvet kuntoon Espoossa -seminaari 22.9.2016 Avustukset järvien kunnostamiseen ELY-keskus voi myöntää valtionavustusta järven

Lisätiedot

LIFE+ -ohjelman rahoitusmahdollisuudet happamien sulfaattimaiden ympäristöhaittojen torjunnassa. Kari-Matti Vuori

LIFE+ -ohjelman rahoitusmahdollisuudet happamien sulfaattimaiden ympäristöhaittojen torjunnassa. Kari-Matti Vuori LIFE+ -ohjelman rahoitusmahdollisuudet happamien sulfaattimaiden ympäristöhaittojen torjunnassa Kari-Matti Vuori LIFE+ rahoitusohjelma LIFE+ on EU:n ympäristöalan rahoitusjärjestelmä, tavoitteena edistää

Lisätiedot

EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Toimintalinja: Erityistavoite : Maantieteellinen kohdealue

EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Toimintalinja: Erityistavoite : Maantieteellinen kohdealue EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 2631/31/15 Hakemuksen saapumispvm 17.9.2015 Hakijan virallinen nimi Geologian tutkimuskeskus Hankkeen julkinen nimi Mineral

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN MYÖNTÄMISVALTUUKSIEN JAKO VUONNA 2017

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN MYÖNTÄMISVALTUUKSIEN JAKO VUONNA 2017 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Päätösehdotus Liite 2 Yritys- ja alueosasto 2.2.2017 Jakelussa mainituille KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN MYÖNTÄMISVALTUUKSIEN JAKO VUONNA

Lisätiedot

Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku

Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku 12.2.2015 Mitä Leader on? Kannustetaan paikallisia toimijoita omaehtoiseen kehittämistyöhön. Neuvotaan ideoiden kehittelyssä ja valmistelussa hankkeiksi. Myönnetään

Lisätiedot

RAHOITUSHAKEMUS. HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Maakunta

RAHOITUSHAKEMUS. HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Maakunta 1(6) RAHOITUSHAKEMUS Kansallinen maakunnan kehittämisraha Alueellinen koheesio- ja kilpailukykyohjelma (KOKO) Osaamiskeskusohjelma HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen

Lisätiedot

Menoluokat Etelä-Suomen EAKRohjelmassa. Mari Kuparinen 28.9.2011 Helsinki

Menoluokat Etelä-Suomen EAKRohjelmassa. Mari Kuparinen 28.9.2011 Helsinki Menoluokat Etelä-Suomen EAKRohjelmassa Mari Kuparinen 28.9.2011 Helsinki Lissabonin prosentti Yleisasetus (1083/2006) 9 artikla, 3. kohta: Rahastoista osarahoitettu tuki kohdennetaan kilpailukyvyn edistämistä

Lisätiedot

Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta. Tuomas Lehtinen 11.9.2013

Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta. Tuomas Lehtinen 11.9.2013 Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta Tuomas Lehtinen 11.9.2013 Sisältönäkökulma Tutkimus Yritysten tuotekehitys Innovatiiviset julkiset hankinnat Kansainväliset T&K&I- alustat DM Luonnonvarat

Lisätiedot

Uusiutuvan energian kuntakatselmus. Fredrik Åkerlund, Motiva Oy

Uusiutuvan energian kuntakatselmus. Fredrik Åkerlund, Motiva Oy Uusiutuvan energian kuntakatselmus Fredrik Åkerlund, Motiva Oy Kuntien KETS ja KEO sopimukset KETS (Kuntien energiatehokkuussopimus) yli 20 000 asukkaan kunnat yli 20 000 MWh/a:n kuntayhtymät KEO (Kuntien

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIA NYT!! Yritysten energiatehokkuus

UUSIUTUVAN ENERGIA NYT!! Yritysten energiatehokkuus UUSIUTUVAN ENERGIA NYT!! Yritysten energiatehokkuus 24.02.2016 YRITYSTEN ENERGIATEHOKKUUS Energian käyttö yrityksissä Energiakatselmus Energiansäästöpotentiaali Energiatuki ja sen hakeminen PIKES palvelut

Lisätiedot

Tekesin rooli ammattikorkeakoulujen tkirahoituksessa

Tekesin rooli ammattikorkeakoulujen tkirahoituksessa Enemmän irti innovaatiopolitiikasta - Ammattikorkeakoulujen osaaminen täysmittaiseen käyttöön Eduskunta 22.2.12 Tekesin rooli ammattikorkeakoulujen tkirahoituksessa Eero Silvennoinen Yksikön johtaja, TkT

Lisätiedot

LISÄYS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAAN VUODELLE 2009

LISÄYS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAAN VUODELLE 2009 LISÄYS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAAN VUODELLE 2009 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 3.3.2009 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö 24.2.2009 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita maailmantalouden,

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016 Rahoitusasiantuntija Minna Koivukangas Keski-Suomen ELY-keskus/Turku 18.1.2016 Länsi-Suomen alueen

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö

Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien 2016-2019 julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö Talousvaliokunta Talousjohtaja Mika Niemelä 8.10.2015 TAE2016: TEM politiikkalohkoittain

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS Hakija Hankkeen hallinnoinnista vastaava kunta, kuntayhtymä tai muu toimija Hakijan postiosoite Vastuuhenkilön Yhteyshenkilön Talouden vastuuhenkilön Hankkeen nimi ja siitä käytettävä lyhenne sekä hankkeen

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Euroopan Sosiaalirahaston rahoitus, rahoitushaku Länsi-Suomessa Rahoitusasiantuntija Keski-Suomen ELY-keskus Mitä rakennerahastot ovat?

Lisätiedot

Kansainvälinen Pohjois Savo

Kansainvälinen Pohjois Savo Kansainvälisen yhteistyön tarpeet ja tavoitteet Pohjois Savon alueella Kansainvälisen koulutuksen Erasmus + Ideapaja Iisalmi 3.11.2015 Tiina Kivelä KARA Kansainväliset EU rahoitusohjelmat käyttöön Pohjois

Lisätiedot

Mansikan teemahaut syksyllä 2015

Mansikan teemahaut syksyllä 2015 Mansikan teemahaut syksyllä 2015 Miksi teemahakuja? Mahdollistaa myös pienempien hankkeiden tukemisen (normaalisti Mansikan ns. minimituki 5000, jota pienempiä tukia ei saa myöntää) Erillinen, tiettyyn

Lisätiedot

Business as (un)usual rahoittajan näkökulma Ilmi Tikkanen

Business as (un)usual rahoittajan näkökulma Ilmi Tikkanen Business as (un)usual rahoittajan näkökulma 13.8.2013 Ilmi Tikkanen EU hankkeiden vaikuttavuudesta Havaintoja EU:n ohjelmakaudelta 2007 2013 Tuleva EU:n ohjelmakausi 2014 2020 (valmistelu) Etelä-Suomen

Lisätiedot

Yleishyödylliset investointihankkeet

Yleishyödylliset investointihankkeet Yleishyödylliset investointihankkeet Tiina Suutari, ryhmäpäällikkö Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 28.5.2015 Kymmenen virran sali Sivu 1 28.5.2015

Lisätiedot

EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 2014-2020. Huippuvalmennuspäivät Helsinki 13.2.2013 Opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.

EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 2014-2020. Huippuvalmennuspäivät Helsinki 13.2.2013 Opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu. EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 204-2020 Huippuvalmennuspäivät Helsinki 3.2.203 Opetusneuvos Seija asku seija.rasku@minedu.fi Valmistelu EU:ssa akennerahastotoimintaa ohjaavat asetukset Asetusluonnokset

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan rahoitusmahdollisuuksista

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan rahoitusmahdollisuuksista Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan rahoitusmahdollisuuksista Museoista hyvinvointia ja terveyttä Vava Lunabba Suunnittelija Opetus- ja kulttuuriministeriö Kulttuuribudjetin jakautuminen 2011

Lisätiedot