Kuntien ilmastotyön rahoitusvaihtoehtoja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntien ilmastotyön rahoitusvaihtoehtoja"

Transkriptio

1 Kuntien ilmastotyön rahoitusvaihtoehtoja

2 Kansallinen rahoitus

3 Joukkoliikenteen valtionavustus» Valtion talousarviosta voidaan myöntää valtionavustusta palvelusopimusasetuksen mukaisen liikenteen järjestämiseen, matkalippujen hinnanalennuksiin, joukkoliikenteen kehittämishankkeisiin (kutsuohjaus, palvelulinjojen perustaminen, matkapalvelukeskuksen perustaminen, informaatiojärjestelmän kehittäminen, matkakeskusten suunnittelu), joukkoliikenteen suunnittelu- ja tutkimushankkeisiin sekä suurten kaupunkiseutujen joukkoliikenteen palvelutason parantamiseen ja kehittämiseen.» Avustuksen suuruus riippuu haettavasta avustuksesta (30-50 %)» Kunnalle, kuntayhtymälle ja toimivaltaiselle viranomaiselle» Haettavasta avustuksesta riippuen Liikennevirasto, Liikenne- ja viestintäministeriö tai elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset Valtioneuvoston asetus joukkoliikenteen valtionavustuksista 124/2012

4 Maakunnan kehittämisraha» Maakunnan kehittämisraha on valtion talousarviossa alueiden kehittämiseen tarkoitettu kansallinen määräraha.» Maakunnat myöntävät rahoitusta määräaikaisten, lähinnä elinkeinotoiminnan kehittämishankkeiden käynnistämiseen ja toteuttamiseen. Maakunnan kehittämisrahalla tuetaan erityisesti maakuntien kehittämisstrategioita tukevia seudullisesti, alueellisesti ja kansallisesti tärkeitä hankkeita.» Kehittämisrahaa voidaan myöntää mm. - asiantuntija- ja koulutuspalvelujen hankintaan - henkilöstön palkka- ja matkakustannuksiin - kehittämisprojektiin välittömästi liittyviin muihin eriteltyihin toteuttamiskustannuksiin - kehittämistoiminnan kannalta välittömiin kone- ja laitehankintoihin.» Maakunnan kehittämisrahan osuus voi olla enintään 70 % hankkeen hyväksytyistä kokonaiskustannuksista. Avustuksen saannin edellytyksenä on, että hakija itse osallistuu rahoitukseen.» Julkiset ja yksityiset organisaatiot sekä yksityiset henkilöt» Jatkuva haku maakuntien liitoista valmiilla lomakkeella» Tukea haetaan viimeistään kuuden kuukauden kuluttua hankkeen päättymisestä»

5 TEM Energiatuki» Työ- ja elinkeinoministeriö myöntää energiatukea energian säästöä, energian käytön tehostamista ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä edistäviin investointi- ja kehittämishankkeisiin.» Energiakatselmuksiin myönnettävä tuki voi olla enintään 50 % ja uusiutuvanenergian kuntakatselmuksiin enintään 60 % hyväksytyistä kustannuksista.» Uusiutuvan energian käyttöä ja energiatehokkuutta edistäviin investointeihin tai energiantuotannon ympäristöhaittoja vähentäviin investointeihin myönnettävä tuki voi olla enintään 30 % ja investointituki uuteen teknologiaan enintään 40 % hyväksytyistä kustannuksista.» Kuntien energiatehokkuussopimukseen tai energiaohjelmaan osallistuville kunnille Mahdollisuus saada tavanomaisen teknologian säästöinvestointeihin tukea Etusija määrärahojen jaossa, mikäli määrärahoista on puutetta (katselmukset ja investointituki) Energiakatselmuksiin myönnettävä tuki 10 %-yksikköä parempi kuin KETS/KEOn ulkopuolisella kunnalla.» Yrityksille ja yhteisöille energiansäästöselvitykseen tai investointeihin» Tukea tulee hakea ennen hankkeen aloittamista» Tukea haetaan valmiilla lomakkeella, joka toimitetaan siihen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen, jonka toiminta-alueella investointi- tai selvityshanke toteutetaan»

6 Liikkumisen ohjauksen T&Khankeohjelma» Liikenne- ja viestintäministeriö ja Liikennevirasto rahoittavat ja Liikkumisen ohjauksen T&K-hankeohjelmaa» Liikkumisen ohjauksella pyritään edistämään kestävää liikkumista tiedollisen ohjauksen ja markkinoinnin avulla.» Vuosina liikkumisen ohjauksen T&K-hankeohjelmassa kehitetään toimenpiteitä ja toimintamalleja, joilla vaikutetaan terveydelle, turvallisuudelle, taloudelle ja ympäristölle edullisten kulkumuotojen valintaan. Teemoina nousevat esille erityisesti pyöräilyn ja kävelyn edistäminen ja vapaa-ajan liikkuminen.» Kunnat, maakuntien liitot, energiatoimistot ja muut alueelliset toimijat» Hakuajasta ja ohjeista tiedotetaan Motivan Internet-sivustoilla

7 TEKES innovaatiorahoitus» Tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoitus Tekes tarjoaa innovaatiorahoitusta muun muassa projekteille, joissa kehitetään tuotteita, palveluja, osaamista tai toimintatapoja, tuotantomenetelmiä tai liiketoimintakonsepteja. Tekes painottaa arvioinnissa erityisesti uuden osaamisen luomista, toimijoiden verkottumista ja toiminnan laadun ja tuottavuuden kehittymistä. Rahoitusta on haettavissa muun muassa seuraavista ohjelmista: Rakennettu ympäristö, Kestävä yhdyskunta, Vesi, Tila sekä Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Julkisten palvelujen tarjoajien projektien rahoitustaso riippuu siitä, mihin projekti kohdistuu.» Innovatiivisten julkisten hankintojen rahoitus Tekes rahoittaa myös julkisten hankintojen suunnittelua ja palveluiden ja toiminnan uudistamista. Rahoitus on tyypillisesti 50 % projektin kokonaiskustannuksista.» Julkisten palvelujen tarjoajat, järjestöt ja yhdistykset, yritykset ja tutkimusorganisaatiot» Mahdolliset hakuajat vaihtelevat ohjelmittain.» Hakemus täytetään sähköisenä lomakkeena liitetiedostoineen.» alvelujen_tarjoajat/623

8 SITRA hankerahoitus» Sitra rahoittaa selvityksiä, ennakointeja, kokeiluhankkeita sekä eri osapuolten yhteisiä strategiaprosesseja, jotka edistävät hyvinvointia ja ovat ekologisesti ja sosiaalisesti kestäviä. Rahoitettavan hankkeen tulee liittyä Sitran keskeisiin toiminnan teemoihin tai yksittäisiin avainalueisiin. Tällä hetkellä toiminta kohdennetaan kahteen ajankohtaiseen pääteemaan: Teemat Kestävät elämäntavat ja älykäs luonnonvarojen käyttö Kannustavat rakenteet ja elinvoimainen ihminen Avainalueet Ihmiskeskeinen palvelukehitys, Johtaminen, Konserniohjaus, Luonnosta hyvinvointiliiketoimintaa, Liiketoimintaa avoimesta datasta, Taltiointi, Uudistuva maaseutuajattelu, Vihreän talouden lähiratkaisut, Kansalaiset ja energiatehokkuus, Rakennettu ympäristö» Sitra ei rahoita akateemisia tutkimushankkeita, opinnäytetöitä tai yritysten tutkimus- ja kehittämishankkeita.» Rahoituksen hakemiseen ei ole erillistä hakuaikaa eikä hakulomaketta. Voit lähestyä hankeideasi kanssa suoraan yhteishenkilöitä.

9 ARA Kehittämisrahoitus» ARA myöntää kehittämisrahoitusta asumisen ja asuntotuotannon tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Tarkoituksena on edistää laadukkaampaa ja energiatehokkaampaa asumista, jossa huomioidaan rakennusten koko elinkaari. Taustaajatuksena on kustannusten pitäminen kohtuullisina ja erityisryhmien ottaminen huomioon.» ARAn kehittämisrahahankkeet jaetaan neljään painopistealueeseen: Erityisryhmien asuminen ARA- tuotantoon liittyvä kehittäminen Asuinalueisiin liittyvä kehittäminen Energiatehokas asuntojen korjaus» Julkinen ja yksityinen sektori» Rahoitusta haetaan valmiilla hakulomakkeella ARA:lta

10 ARA avustukset» ARA myöntää korjaus-, energia- ja terveyshaittaavustuksia sekä erityisryhmien investointiavustuksia eri väestöryhmien asuinolojen parantamiseen. Avustuksia myönnetään uusien asuinalueiden infrastruktuurin rakentamiseen. Avustuksia myönnetään lisäksi aravavuokratalon purkamiskustannuksiin, lähiöiden kehittämiseen, aravavuokra-asuntojen vähentyneestä kysynnästä kärsiville kunnille sekä taloudellisissa vaikeuksissa oleville vuokra- ja asumisoikeustaloille.» Yksityiset ja julkiset toimijat» Avustuksen myöntää kunta, ARA tai Valtiokonttori avustuslajista riippuen.» Valtakunnallinen hakumenettely ja aika alkuvuodesta.»

11 Esimerkki: Nollaenergiaprojekti: yhteisprojekti Kuopas ja Järvenpään Mestariasunnot Oy Kuopioon valmistui vuonna 2011 Suomen ensimmäinen nollaenergiakiinteistö. Kuopas Oy:n asuntola Puusepän kohderyhmänä ovat kehitysvammaiset opiskelijat ja talo onkin rakennettu esteettömäksi. Rakennus tuottaa itse tarvitsemansa energian mm. aurinkopaneelien ja keräinten sekä maalämpöjärjestelmän avulla. Hankkeen tavoitteena oli kehittää passiivitalorakentamista, - tuotteita ja -tekniikkaa. Kehitys- ja suunnittelukustannuksiin saatiin rahoitusta Tekesiltä, ARA:lta ja Sitralta yhteensä Rahoituksen varmistuminen vei noin puoli vuotta.

12 EU:N RAHASTOT, JOITA HALLINNOIDAAN KANSALLISELLA JA ALUEELLISELLA TASOLLA

13 EU:n rakennerahasto: EAKRohjelmat» Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) tuetaan yritystoiminnan, saavutettavuuden, osaamisen ja toimintaympäristöjen kehittämistä.» Ohjelmilla tuetaan myös elinkeinotoiminnan edellytyksiä edistäviä ympäristöhankkeita, joilla parannetaan ympäristön laatua; esimerkiksi ympäristönsuojeluinvestoinnit sekä ilmastonmuutokseen ja ympäristöriskeihin liittyvät hankkeet mm. ympäristön kannalta suotuisten tuotantomenetelmien ja tuotteiden käyttöönotto sekä kehittäminen.» Suomessa toteutetaan rakennerahastokaudella viittä alueellista EAKRohjelmaa. Etelä-Suomi, Itä-Suomi, Länsi-Suomi, Pohjois-Suomi sekä Ahvenanmaa toteuttavat kukin omaa ohjelmaansa. Kullakin suuralueella on oma ohjelmaasiakirjansa, jonka mukaisiin hankkeisiin rahoitusta voi hakea.» Rahoituksen saanti edellyttää myös muuta rahoitusta hankkeelle» Kunnat, kuntayhtymät, oppilaitokset, korkeakoulut, tutkimus- ja kehittämisorganisaatiot, yhteisöt, järjestöt ja alueviranomaiset.» Hakuajat ja kriteerit vaihtelevat ohjelmittain. Lisätietoa ELY-keskuksilta, Maakunnan liitoilta» EAKR- ja ESR-hankkeiden rahoituksen haku ja hallinnointi hoidetaan koko Suomessa EURA tietojärjestelmän avulla.»

14 EU:n rakennerahasto: ESRohjelmat» Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) tuetaan työllisyyttä ja osaamista edistäviä hankkeita. Rahastosta voidaan tukea esimerkiksi työelämän tarpeisiin vastaavaa ympäristökoulutusta sekä ympäristöosaamisen kehittämistä ja verkostoitumista. ESR-varoin voidaan kehittää myös sosiaalisia innovaatioita, kuten uusia työllistämis- tai toimintatapoja.» ESR-ohjelman rahoitusta käytetään EAKR-ohjelmien rahoituksen kanssa työllisyyden ja kilpailukyvyn edistämiseksi.» ESR-ohjelmassa on valtakunnallinen osio ja neljä alueellista osiota. Valtakunnallisiin teemojen mukaisiin hankkeisiin ohjataan noin puolet ESR-rahoituksesta. Etelä- Suomella, Länsi-Suomella, Itä-Suomella ja Pohjois-Suomella on oma alueellinen osionsa, joka perustuu alueiden työllisyys-, elinkeino- ja osaamisstrategioihin.» Rahoituksen saanti edellyttää myös muuta rahoitusta hankkeelle» Rahoitusta voivat hakea yritykset, oppilaitokset, tutkimuslaitokset, kunnat, seutukunnat ja muut oikeuskelpoiset yhteisöt tai niiden yhdistelmät.» Hakuajat ja kriteerit vaihtelevat ohjelmittain. Lisätietoa ELY-keskuksilta» EAKR- ja ESR-hankkeiden rahoituksen haku ja hallinnointi hoidetaan koko Suomessa EURA tietojärjestelmän avulla.

15 LIFE +» Life+ on Euroopan unionin ympäristöalan rahoitusjärjestelmä joka rahoittaa laajoja (kokonaiskustannukset yleensä yli miljoona euroa) ympäristöalan hankkeita.» Hankkeiden tavoitteena tulee olla sellaisten ympäristöratkaisujen tavoittelu, joista levitetään tietoa aktiivisesti muille toimijoille ja joita muut toimijat myös alkavat käyttää. Ohjelman yhtenä tavoitteena on tutkimus- ja kehittämistulosten sekä niiden laajan soveltamisen lähentäminen.» Euroopan unionin Life+ -rahaston tavoitteena on edistää yhteisön ympäristöpolitiikan ja lainsäädännön täytäntöönpanoa ja edistää tällä tavoin kestävää kehitystä. Rahastosta tuetaan hankkeita, joiden teemoina voivat olla muun muassa luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen, ilmastonmuutos tai ympäristö ja terveys.» Life+ -ohjelmakausi ulottuu vuoden 2013 loppuun.» Tuen määrä n % tukikelpoisista kustannuksista (yleensä 50 %).» Julkinen viranomainen tai muu, julkinen elin sekä yksityinen kaupallinen, tai ei-kaupallinen organisaatio.» LIFE+ -tukea ei myönnetä perustutkimukseen eikä jo olemassa olevan teknologian investointeihin. Hankkeilla ei tule tavoitella kilpailuetua.» Kansallisen osarahoituksen haku mennessä

16 Esimerkki: Julia 2030, Ilmastonmuutos Helsingin seudulla hillintä ja sopeutuminen Vuosina Helsingin seudun ilmastostrategian edistämiseksi toteutettiin Julia 2030, Ilmastonmuutos Helsingin seudulla hillintä ja sopeutuminen -hanke. HSY:n koordinoimassa hankkeessa mukana olivat Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kirkkonummi, Kerava, Suomen ympäristökeskus ja HSL. Julia 2030-hankkeen tavoitteena oli edistää hankkeeseen osallistuvien kuntien kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistyötä ja ilmastonmuutokseen varautumista. Monipuolisen hankkeen aikana kunnissa koulutettiin muun muassa 640 uutta ekotukihenkilöä jakamaan tietoa ympäristömyönteisestä toiminnasta arjen työympäristöissä. Lisäksi tuotettiin ohjeistus ympäristönäkökohtien huomioon ottamiseksi julkisissa hankinnoissa ja koulutettiin työntekijöitä ohjeiden käyttöön. Kuntien toimitilojen, kuten kirjastojen, päiväkotien ja toimistojen energiansäästöllä vähennettiin kasvihuonekaasupäästöjä merkittävästi. Hankkeen kautta jaettiin myös paljon tietoa kuntalaisille muun muassa jätteiden ja liikkumisen ilmastovaikutuksista. Julia 2030-hanke sai rahoitusta EU:n Life + -rahoitusohjelmasta. Hankkeen hakupapereiden valmistelutyössä käytettiin apuna konsulttia ja rahoitus varmistui noin seitsemässä kuukaudessa. Hankkeen sisällön ideointi rahoituksen kriteerit täyttäväksi oli melko helppoa. Meillä oli jo aiempaa kokemusta Life+ rahoituksesta ja ympäristöministeriön infotilaisuus sekä ministeriöstä suoraan saadut neuvot olivat hyödyllisiä. toteaa Talous- ja hallintopalvelut -yksikön päällikkö Silja Huuhtanen HSY:ltä. Ilman ulkopuolista rahoitusta ei Julia2030- hanketta näin merkittävässä laajuudessaan olisi ollut mahdollista toteuttaa. Noin eli n. 50 % hankkeen kustannuksista saatiin Life + -rahoituksena. Rahoituksen avulla saatiin suuri joukko kumppaneita sitoutettua yhteiseen ilmastotyöhön ja luotua yhteistyötä ja toimintatapoja, jotka jatkuvat myös hankkeen jälkeen toteaa HSY:n ilmastoasiantuntuntija Susanna Kankaanpää.

17 EUROOPAN KOMISSION KESKEISESTI HALLINNOIMAT EU:N RAHASTOT

18 The Intelligent Energy- Europe (IEE)» IEE-ohjelmasta tuetaan EU:n pyrkimyksiä saavuttaa vuoden 2020 energiatavoitteet.» Ohjelma tarjoaa kestävien energiaprojektien rahoitusta liittyen mm. rakennusten energiatehokkuuteen, uusiutuvien energialähteiden hyödyntämiseen, taajamaliikenteeseen yms.» Tavoitteena on edistää mm. tiedon tuottamista ja jakoa, kokemusten vaihtoa sekä paikallisviranomaisten sekä alueiden ja paikallisten yhteistyökumppanien verkostoitumista. Rahastosta ei tueta teknologisia hankkeita» Ensisijaiset hakukriteerit määritellään vuosittain haku-ilmoituksessa» Projekteihin myönnettävän rahoituksen osuus on enintään 75 % kustannuksista. Yritykset, yhdistykset ja julkiset yhteisöt. Hakijaryhmässä oltava taho vähintään kolmesta EY-maasta.» Hakuajan puitteissa EPSS-työkalun kautta. :»

19 ELENA -EIB» Euroopan investointipankin ELENA (European Local Energy Assistance) tukee paikallistoimijoiden omien, ilmastonmuutosta torjuvien investointiohjelmien valmistelua ja taustatutkimusta. Investointien valmistelu-avustusta voidaan myöntää mm. toteutettavuus- ja markkinatutkimuksiin, sijoitusohjelmien koostamiseen, liiketoimintasuunnitelmiin, energiakatselmuksiin, tarjouspyyntömenettelyjen ja sopimusjärjestelyjen valmisteluun.» Rahoitus enintään 90 % valmistelukustannuksista, hankeaika max. 3 vuotta» Rahoitusta myönnetään vain hankkeiden valmisteluun ja tavoitteena on synnyttää investointeja vähintään kertoimella 20» ELENA on suunnattu suurille kustannuksiltaan yli 50M hankkeille, mutta ohjelma mahdollistaa pienten toimenpiteiden niputtamisen yhdeksi laajemmaksi toimenpideohjelmaksi» Kunnat, kaupungit, kuntayhtymät, kuntaryhmät, maakuntaliitot» Suuriin investointeihin yli 50M, teknisen tuen ja investoinnin välinen kerroin vähintään 20» Hakuaika jatkuva suoraan Euroopan investointipankilta.» Vapaamuotoinen ennakkohakemus ja alustava investointisuunnitelma osoitteeseen Hyväksyttyä ennakkohakemusta seuraa rahoitushakemus valmiilla lomakkeella

20 CEB-ELENA» Council of Europe Development Bank myöntää kestävien energiaprojektien teknistä valmistelurahoitusta hankkeille, jotka hyödyttävät vähävaraisia alueita tai ihmisiä. Investointien valmistelu-avustusta voidaan myöntää mm. toteutettavuus- ja markkinatutkimuksiin, sijoitusohjelmien koostamiseen, liiketoimintasuunnitelmiin, energiakatselmuksiin, tarjouspyyntömenettelyjen ja sopimusjärjestelyjen valmisteluun. Kohteena voivat olla esim. koulut, sairaalat, pelastuslaitokset, joukkoliikenne jne.» Valmistelurahoituksen tulee täyttää CEB:n investointilainoille asettamat kriteerit (sosiaaliset, toiminnalliset, rahoitukselliset)» Rahoitus enintään 90 % valmistelukustannuksista, hankeaika max. 3 vuotta» Valmistelurahoituksen ja investoinnin välinen kerroin 20» Hakijana julkinen toimija tai pankki» Max. 50milj. investointeihin Hakuaika jatkuva, suoraan CEB:ltä (Council of Europe Investment Bank) Ensimmäinen yhteydenotto valmiilla lomakkeella

21 MLEI» MLEI (Mobilising Local Energy Investments) tarjoaa teknistä valmistelurahoitusta hankkeille jotka suoraan vähentävät energian kulutusta. Sopivia kohteita ovat esim. korjausrakentaminen, kaukolämpö- /kylmä, energiatehokas katuvalaistus, puhdas kaupunkiliikenne jne.» Hankkeisiin 6M -50M, valmistelutuen ja investoinnin välinen kerroin oltava 15» Toimenpiteitä voidaan niputtaa yhdeksi hakemukseksi, asukaspohja yli » Valmistelurahoituksen suuruus max. 75 % hyväksytyistä kustannuksista, hankeaika max. 3 vuotta» Hakijana voi olla kunta, kaupunki, kuntayhtymä, kuntaryhmä tai maakuntaliito» IEE:n vuosittainen julkinen haku, julkaistaan osoitteessa:

22 kfw-elena» kfw bankengruppe tarjoaa teknistä valmistelurahoitusta ja investointirahoitusta energiatehokkaisiin investointeihin sekä päästöhyvityslainoja» Valmistelurahoitus on yhdistetty investointirahoitushakemukseen» Kohteina voivat olla esimerkiksi energiatehokkuushankkeet julkisissa ja yksityisissä rakennuksissa, uusiutuvat energialähteet, ympäristöystävällinen joukkoliikenne ja älykäs ja energiatehokas infrasturktuuri» Valmistelutuen ja investoinnin välinen kerroin oltava vähintään 20» Teknisen valmistelurtuen määrä max. 90 % hyväksytyistä kustannuksista» Hakijan tulee olla julkinen tai yksityinen investoinnin rahoittaja (pankki)» Investointeihin max. 50 M Suoraan kunnilta tulevia hakemuksia ei oteta vastaan rogramme.jsp

23 EEE F (European Energy Efficiency Fund)» EEEF rahoittaa suoraan ja välillisesti energiatehokkuuteen, energian säästöön ja uusiutuviin energiamuotoihin sekä puhtaaseen liikenteeseen liittyviä investointeja ja myöntää näille hankkeille valmistelurahoitusta» Tuettavilla investoinneilla tulee saavuttaa vähintään 20 % primaarienergiansäästö tai 20 % vähenemä liikenteen kasvihuonekaasupäästöistä» Uusia innovaatioita ei tueta, vaan teknologioiden tulee olla muissa hankkeissa hyväksi todettuja» Investoinnin suuruus 5-25 M, investointien niputtaminen yhdeksi hankkeeksi on mahdollista» Julkiset paikalliset ja alueelliset viranomaiset sekä julkiset ja yksityiset yritykset jotka toimivat julkisten viranomaisten puolesta» Ei hakuaikoja eikä hakulomaketta» Ottamalla hankesuunnitelman kanssa yhteyttä EEEF-yhteyshenkilöön, hakukriteerit löytyvät osoitteesta :

24 EU:n osarahoitteisia alueiden välisen yhteistyön rahoitusohjelmia Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen ohjelmilla tuetaan rajaalueiden ja laajempien yhteistyöalueiden yhdentymistä sekä alueiden ja kaupunkien välisten verkostojen syntymistä ja vahvistumista. Jokaiseen ohjelmaan ja rahoitettavaan hankkeeseen osallistuu alueita/kumppaneita kahdesta tai useammasta maasta. Itämeren ohjelma (Itämeren valtioiden välistä yhteistyötä)» Haettavissa mahdollisesti taas vuonna 2014 Interreg IVC (EU:n alueiden välistä yhteistyötä ja tiedonjakoa, toiminta-aloina teknologiset innovaatiot, tutkimus ja kehitys, yrittäjyys, innovaatiot alueellisissa palveluissa sekä ympäristö, riskien ehkäiseminen ja energiatehokkuus)» Haettavissa mahdollisesti taas vuonna 2014 Urbact II (Yhteistyöohjelmien toteuttamiseen liittyvät selvitykset, tietojen keruu ja parhaiden käytäntöjen levittäminen sekä kehitystrendien seuranta ja analyysi)» Ei hakua enää vuonna 2013

25 Esimerkki: Solution Lapuan kaupunki osallistuu EU:n 7. puiteohjelman Concerto-aloitteen kautta rahoitettuun SOLUTION-hankkeeseen, jonka tavoitteena on kehittää paikallista uusiutuvan energiantuotantoa, parantaa energiatehokkuutta ja näin tuottaa energiaomavaraisuuden mallikaupunkeja. Hankkeeseen osallistuu Lapuan kaupungin lisäksi Suomesta Thermopolis, VTT sekä Schneider Electric. SOLUTION on EU:n kansainvälinen hanke ja myös kunnat Sveitsistä, Itävallasta ja Kroatiasta kansallisine yhteistyötahtoineen toteuttavat hanketta tahoillaan. Puolentoista vuoden valmistelu- hakemus- ja sopimusneuvotteluvaihe ennen hankkeen aloittamista sekä sittemmin EU:lle tuotettava hankeraportointi ovat vaivan arvoisia. Käytössä oleva pääoma kasvaa saatavan tuen kautta, jolloin voidaan toteuttaa suurempiakin hankkeita toteaa hankkeessa mukana oleva Thermopoliksen projektiasiantuntija Lea Hämäläinen. Viisivuotisen tukikauden aikana Lapua saa EU-tukea hankkeelle n. 1,5 miljoonaa euroa kun hankkeen kokonaiskustannukset Lapuan kaupungissa ovat noin 4 miljoonaa euroa. Hankkeen ansiosta Lapualla toteutetaan muun muassa tuulivoimapuisto, biokaasuvoimala sekä rakennetaan aurinkokeräimillä varustettu uusi oppilaitos. Energiatehokkuutta lisätään esimerkiksi kunnan terveyskeskuksen ja kulttuurikeskuksen energian- ja vedenkulutuksen mittaroinnilla ja seurannalla.

26 Lainarahoitusta ja muita rahoitusvaihtoehtoja

27 Kuntarahoitus Oyj» Kuntarahoitus Oyj on kuntasektorin sekä Suomen valtion omistama luottolaitos, joka tarjoaa monipuolisia rahoituspalveluita Suomen kuntasektorin investointeihin sekä valtion tukemaan asuntotuotantoon.» Kuntarahoituksen kautta kunnat ja kuntayhtymät voivat saada sekä lyhyt - että pitkäaikaista rahoitusta.» Kuntarahoitus tarjoaa lisäksi myös rahoitusleasing-palvelua, eli irtaimen käyttöomaisuuden pitkäaikaista vuokraamista.» Kuntarahoitus voi myöntää rahoitusta kunnille ja kuntayhtymille, kuntien yhtiöille sekä kuntien asuntoyhtiöille ja yleishyödylliseksi nimetyille asuntoyhteisöille.» Yhteydenotto Kuntarahoituksen henkilöstöön

28 Pohjoismaiden investointipankki» Pohjoismaiden investointipankki (NIB) tarjoaa lainarahoitusta ja takauksia kilpailukykyä vahvistaviin ja ympäristöä parantaviin hankkeisiin kilpailukykyisin markkinaehdoin.» Rahoitettavat projektit arvioidaan kestävän kehityksen näkökulmasta. Lainoja myönnetään seuraaville sektoreille: Energia ja ympäristö; Infrastruktuuri ja televiestintä; Raskas teollisuus ja konetekniikka; Kulutustavarat ja palvelut; Kansainväliset rahoituslaitokset ja pk-yritykset» Julkiselle ja yksityiselle sektorille» Yhteydenotto Pohjoismaisen investointipankin lainaosastolle.

29 ESCO-palvelumalli» ESCO-palvelu on palveluliiketoimintamuoto, jossa ulkopuolinen energiaasiantuntija (ESCO- palvelun tarjoaja, Energy Service Company) toteuttaa asiakasyrityksessä/kunnassa investointeja ja toimenpiteitä energian säästämiseksi.» Toimintamallin ideana on, että palvelun kustannukset ja mahdolliset investoinnit maksetaan palvelun seurauksena syntyneillä energiakustannusten säästöillä. Vastuu säästöjen syntymisestä, hankkeen toteutuksesta, käyttöönotosta ja sovituilta osin myös kunnossapidosta ja huollosta on palvelun tarjoajalla.» Energiasäästöjä saavutetaan yleensä LVI-, sähkö-, automaatio- ja rakennusteknisistä toimenpiteillä ja investoinneilla.» Julkiselle ja yksityiselle sektorille.» ESCO-palvelun tarjoajina toimivat energia- tai materiaalitehokkuuden parantamiseen erikoistuneet yritykset tai yksiköt.»

30 Leasing-rahoitus» Leasingrahoitus sopii hyvin kertaluontoisille isohkolle investoinnille, koneelle tai laitteille, joiden taloudellinen käyttöikä on lyhyt ja laitekannan halutaan pysyvän teknisesti ajan tasalla. Leasing ei sido kunnan pääomaa omistamiseen, vaan rahoituskohteet säilyvät rahoittajan omistuksessa ja vuokralle ottaja maksaa vain laitteiden käytöstä.» Myös koneiden ja laitteiden huoltosopimus voidaan sisällyttää leasing-sopimukseen» Leasing-rahoitusta tarjoavat pankit, luottolaitokset ja yritykset

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi Teemahankkeiden avoin haku 15.9. 31.10.2011 MILLAISIA HANKKEITA? Eteläsuomalaisten osaamiskeskittymien kehittäminen ja verkostoituminen Laajoja hankekokonaisuuksia

Lisätiedot

Hankestrategia Yhtymähallitus 27.10.2011

Hankestrategia Yhtymähallitus 27.10.2011 Hankestrategia Yhtymähallitus 27.10.2011 Sisällysluettelo 1. Hanketoiminnan tavoitteet... 1 2. Hankerahoitus... 1 2.1 Valtionavustukset... 1 2.2 EAKR-ohjelmat... 1 2.3 ESR-ohjelma... 2 2.4 Oma rahoitus...

Lisätiedot

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus 11.3.2014 Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoituksen suuntaamisen perusteet Uusiutuva yritystukilainsäädäntö

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013 visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen hankehaku ja suunnitteilla oleva valtionavustus liikkumisen ohjaukseen

Liikkumisen ohjauksen hankehaku ja suunnitteilla oleva valtionavustus liikkumisen ohjaukseen Liikkumisen ohjauksen hankehaku ja suunnitteilla oleva valtionavustus liikkumisen ohjaukseen Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö LIVE-vuositapaaminen 23.11.2011 Liikkumisen ohjauksen hankehaku

Lisätiedot

Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020

Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus 13.3.2014 Jouko Lankinen/ Juha Linden Kaakkois-Suomen ELY-keskus 13.3.2014 Sisältö: Yritysrahoituksen suuntaamisen perusteet

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriön Eurooppatiedotus. EU-rahoitus. 25. marraskuuta 2009 1

Ulkoasiainministeriön Eurooppatiedotus. EU-rahoitus. 25. marraskuuta 2009 1 Ulkoasiainministeriön Eurooppatiedotus EU-rahoitus 25. marraskuuta 2009 1 Rahoituksen pääryhmät EU-rahoitus Kansallisten viranomaisten hallinnoima Suoraan Euroopan komissiolta haettava 2 Kansallisten viranomaisten

Lisätiedot

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus 14.2.2017 Pirkanmaan liiton EAKR-rahoitus - Pirkanmaan liitolla on vuosittain myönnettävissä noin 2 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta

Lisätiedot

Itämeren alueen ohjelma. Matti Lipsanen Jyväskylä 10.6.2014

Itämeren alueen ohjelma. Matti Lipsanen Jyväskylä 10.6.2014 Matti Lipsanen Jyväskylä 10.6.2014 Häme-ohjelman toteuttaminen - rahoitus Maakunnan kehittämisraha 2014 = 0,25 M /vuosi Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelmat 2014-2020 Keskisen Itämeren ohjelma = 122

Lisätiedot

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Pohjanmaan maakunnan ESR-projektirahoituksen hakuohje

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Pohjanmaan maakunnan ESR-projektirahoituksen hakuohje Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Pohjanmaan maakunnan ESR-projektirahoituksen hakuohje Hakuaika päättyy 16.2.2015 I Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 ohjelmakauden ESR-projektirahoitushaku

Lisätiedot

Potkua vähähiilisiin energiahankkeisiin EU:n rakennerahastoista. Kehitysjohtaja Jukka Mäkitalo TEM Turku, 16.5.2014

Potkua vähähiilisiin energiahankkeisiin EU:n rakennerahastoista. Kehitysjohtaja Jukka Mäkitalo TEM Turku, 16.5.2014 Potkua vähähiilisiin energiahankkeisiin EU:n rakennerahastoista Kehitysjohtaja Jukka Mäkitalo TEM Turku, 16.5.2014 Tavoitteena vähähiilinen talous Vähähiilisyyden näkyvä rooli uudella rakennerahastokaudella:

Lisätiedot

Ideasta suunnitelmaksi

Ideasta suunnitelmaksi Ideasta suunnitelmaksi Lainsäädäntö ja ohjelma-asiakirja Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta 1652/2009 Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUT. Hamina Kaakkois-Suomen ELY- keskus, Ilpo Kinttula, asiantuntija, energia 1

UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUT. Hamina Kaakkois-Suomen ELY- keskus, Ilpo Kinttula, asiantuntija, energia 1 UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUT Hamina 12.3.2013 1 Energiatuki Työ- ja elinkeinoministeriö / ELY- keskus voi hankekohtaisen harkinnan perusteella myöntää yrityksille, kunnille ja muille yhteisöille energiatukea

Lisätiedot

- Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen

- Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen ENERGIATUET 2013 Säädöstaustat: - Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista vuodelta 2012 (1063/2012) sekä - Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeet ELY-keskuksille energiatukien myöntämisestä,

Lisätiedot

ENERGIATUET 2017 (Uusi asetus valmistellaan vuodeksi 2018)

ENERGIATUET 2017 (Uusi asetus valmistellaan vuodeksi 2018) ENERGIATUET 2017 Säädöstaustat: - Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista vuodelta 2012 (1063/2012) sekä (Uusi asetus valmistellaan vuodeksi 2018) - Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Ympäristöalan projektirahoitus ja ajankohtaiset hankkeet

Ympäristöalan projektirahoitus ja ajankohtaiset hankkeet Ympäristöalan projektirahoitus ja ajankohtaiset hankkeet Ympäristöseminaari 3.- 4.2.2011 Lapin ELY keskus 3.2.2011 / Paula Alho Esitys keskittyy kahteen EU:n rahoitusohjelmaan Kilpailukyky ja työllisyys

Lisätiedot

Pirkanmaan liiton EAKR haku mennessä

Pirkanmaan liiton EAKR haku mennessä Pirkanmaan liiton EAKR haku 16.2.2015 mennessä EU-rahoitteisen hanketoiminnan hakuinfo Tiina Harala Yleistä Pirkanmaan liiton EAKR-hausta Haku päättyy 16.2.2015 Auki molemmat toimintalinjat ja periaatteessa

Lisätiedot

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Yleisesittely Pohjois-Savon ELY-keskus, viestintä 20.4.2010 1 Tausta Aloitti toimintansa 1.1.2010 osana valtion aluehallinnon uudistusta Tehtävät

Lisätiedot

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastot tähtäävä rakenteiden kehittämiseen EAKR = Euroopan aluekehitysrahasto Yritykset, yhteisöt,

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton EAKR-rahoitus

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton EAKR-rahoitus Pohjois-Karjalan maakuntaliiton EAKR-rahoitus Ulla-Riitta Pölönen Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 25.1.2018 Kestävää kasvua ja työtä -rakennerahaston toimintalinjat ja erityistavoitteet Kestävää kasvua

Lisätiedot

Kyläverkkokoulutus 1.9.2011. Noora Hakola Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö

Kyläverkkokoulutus 1.9.2011. Noora Hakola Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö Kyläverkkokoulutus 1.9.2011 Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö Sivu 1 16.9.2011 Kyläverkkohankkeet ja lisävaroilla rahoitettavat laajat laajakaista hankkeet HankeVNA 22 : - Yleishyödyllisen

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Rakennerahastoasiantuntija Jaana Tuhkalainen, ELY-keskus 11.11.2014 Vähähiilinen talous ohjelmakaudella 2014-2020

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 -ohjelma Sisaltää EAKR Euroopan aluekehitysrahaston ja ESR

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) Momentille myönnetään 242 324 000 euroa. a saa käyttää: 1) EU:n ohjelmakauden

Lisätiedot

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liiton EAKR-rahoitus - Pirkanmaan liitolla on vuosittain myönnettävissä noin 2 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta Suomen

Lisätiedot

INTERREG IVC. Alueiden välinen yhteistyö Suomessa. Tuomas Turpeinen

INTERREG IVC. Alueiden välinen yhteistyö Suomessa. Tuomas Turpeinen INTERREG IVC Alueiden välinen yhteistyö Suomessa Tuomas Turpeinen Mikä on INTERREG IVC? Lissabonin ja Göteborgin strategioissa määriteltyjä tavoitteita korostava yhteistyöohjelma Tarjoaa yhteistyömahdollisuuksia

Lisätiedot

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina Kestävä yhdyskunta Tekesin ohjelma 2007 2012 Kestävä yhdyskunta Rakennus- ja kiinteistöalan kansantaloudellinen merkitys on suuri. Toimialalla on myös

Lisätiedot

Rucola Plus -rahoitusselvitys. Matkailuyrityksille ja matkailuorganisaatioille, jotka hakevat aktiivisesti kasvua Venäjän markkinoilla

Rucola Plus -rahoitusselvitys. Matkailuyrityksille ja matkailuorganisaatioille, jotka hakevat aktiivisesti kasvua Venäjän markkinoilla Rucola Plus -rahoitusselvitys Matkailuyrityksille ja matkailuorganisaatioille, jotka hakevat aktiivisesti kasvua Venäjän markkinoilla Rucola Plus -rahoitusselvitys Yrityksille Joilla Venäjäperusasiat kunnossa

Lisätiedot

Energiatuki. Hakeminen

Energiatuki. Hakeminen Energiatuki Uusiutuvien energialähteiden käytön lisääminen, energiansäästön tehostaminen, uuden energiateknologian käyttöönoton edistäminen, energian tuotannon ja käytön ympäristöhaittojen vähentäminen,

Lisätiedot

Kestävä yhdyskunta. Virpi Mikkonen Kiinteistöt ja rakentaminen, Tekes. 9-2009 Copyright Tekes

Kestävä yhdyskunta. Virpi Mikkonen Kiinteistöt ja rakentaminen, Tekes. 9-2009 Copyright Tekes Kestävä yhdyskunta Ohjelman kesto: 2007-2012 Ohjelman laajuus: 100 miljoonaa euroa, jostatekesin osuus noin puolet Lisätietoja: www.tekes.fi/yhdyskunta Virpi Mikkonen Kiinteistöt ja rakentaminen, Tekes

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta Keski-Suomeen 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/eulehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

Lisätiedot

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Uusi rahoituslaki ja soveltaminen Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Rahoituslaki ja rahoitusasetus Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta

Lisätiedot

EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut?

EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut? EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut? Näkökulmia muutoksen hallitsemiseen Sysmässä, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Rahoitusyksikkö Ohjelmakauden muutos on tuonut

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Valtteri Karhu OKM:n valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet rakennerahasto-ohjelmassa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1. Osuvaa osaamista 2. Kotona Suomessa (OKM ja TEM) 3. Osallistamalla

Lisätiedot

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella?

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella? OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA myös uudella ohjelmakaudella? Etelä-Suomen työllisyys llisyys- ja kilpailukyky tavoite Etelä-Suomen EAKR - toimenpideohjelma 2007 2013 EK 5.3.2007 Ohjelman määrälliset

Lisätiedot

Rakennerahasto-ohjelma EAKR

Rakennerahasto-ohjelma EAKR Rakennerahasto-ohjelma EAKR Kevät 2015 Heli Rintala EAKR Etelä-Pohjanmaalla 2014-2020 Tukirahaa Etelä-Pohjanmaalla yhteensä vajaa 3,5 milj. vuodessa Jaetaan kolmen toimijan kesken: EP:n liitto (Pirkanmaan

Lisätiedot

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6.

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6. Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa Hakuinfo Hilkka Laine Hankkeilla tuetaan Keski-Suomen strategian toteutumista Etusijalla ovat

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR)

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020, PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) Tavoitteena luoda yritystoiminnalle paras mahdollinen toimintaympäristö Tuetaan yritysten kasvua, kilpailukykyä ja uusiutumista

Lisätiedot

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Raahe 7.2.2013 Ohjelmapäällikkö Päivi Keisanen Mitä rakennerahastot ovat? EU:n ja valtion alueiden kehittämiseen tarkoitettua rahoitusta Tavoitteena vähentää alueiden

Lisätiedot

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Kuntamarkkinat 12.9.2013: Mistä rahoitus kunnan päästövähennystoimenpiteisiin? Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto

Lisätiedot

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Yleistä Osaamiskeskittymien ja kaupunkien merkitys korostuu Harvaan asutun alueen kilpailukyvyn kehittämisessä hyödynnetään

Lisätiedot

TUKI UUSIUTUVAN ENERGIAN INVESTOINTEIHIN. Lappeenranta Pirkanmaan ELY- keskus, Ilpo Kinttula, asiantuntija, energia 1

TUKI UUSIUTUVAN ENERGIAN INVESTOINTEIHIN. Lappeenranta Pirkanmaan ELY- keskus, Ilpo Kinttula, asiantuntija, energia 1 TUKI UUSIUTUVAN ENERGIAN INVESTOINTEIHIN Lappeenranta 26.05.2016 Pirkanmaan ELY- keskus, Ilpo Kinttula, asiantuntija, energia 1 Energiatuki Työ- ja elinkeinoministeriö / ELY- keskus voi hankekohtaisen

Lisätiedot

TEM:n energiatuki uudistuu 2013 alkaen

TEM:n energiatuki uudistuu 2013 alkaen TEM:n energiatuki uudistuu 2013 alkaen Kansallinen cleantech -investointifoorumi Ylitarkastaja Pekka Grönlund 13.12.2012 TEM: rahoitusta uuden teknologian käyttöönottoon Rahoitus 10 M 5 M 1 M Rahoitusta

Lisätiedot

Energiatuki Kati Veijonen

Energiatuki Kati Veijonen Energiatuki 2017 Kati Veijonen Energiatukea Energiatukea voidaan myöntää sellaisiin ilmasto- ja ympäristömyönteisiin investointi- ja selvityshankkeisiin, jotka: 1) lisäävät uusiutuvien energialähteiden

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden info- ja koulutustilaisuus 14.11.2013 Valtion virastotalo Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EU-koordinaattori Mika Villa, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Rahoitettavan toiminnan painopisteet: EAKR kehittämisrahoitus

Rahoitettavan toiminnan painopisteet: EAKR kehittämisrahoitus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Rahoitettavan toiminnan painopisteet: EAKR kehittämisrahoitus Ohjelmapäällikkö Soile Juuti Pohjois-Savon liitto Maaliskuu 2014 EAKR-rahoituksen

Lisätiedot

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS Maakunnan yhteistyöryhmän 57 07.10.2015 sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä 50 19.10.2015 Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS 07.10.2015 57 Etelä-Suomen maakunnan liittojen vuoden 2016 EAKR-haku

Lisätiedot

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ Pirkanmaan liitossa on haettavana tukea Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjojen 1 ja 2 mukaisille hankkeille. Rahoitettavaksi

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Aluekehitysjohtaja Varpu

Lisätiedot

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liiton EAKR-rahoitus - Pirkanmaan liitolla on vuosittain myönnettävissä noin 2 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta Suomen

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisavustus ja yritystoiminnan kehittämispalvelut 15.12.2014

Yrityksen kehittämisavustus ja yritystoiminnan kehittämispalvelut 15.12.2014 Yrityksen kehittämisavustus ja yritystoiminnan kehittämispalvelut Yrityksen kehittämisavustus Uusi yritystukilaki L 9/2014 on tullut voimaan 1.7.2014. Lakia on tarkennettu erillisellä asetuksella VnA 716/2014,

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola 19.11.2013 Liikkumisen ohjausta on monilla seuduilla Valtionavustus 2013 - uudet 19.11.2013 Jenni Eskola 2 Valtionavustuspäätökset 2013 Hakija Päätös

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2016 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 ELY-keskuksen rahoitus Hämeen maakuntiin 72 milj. euroa Hämeen ELY-keskuksen toimialueen maakuntien työllisyyden, yritystoiminnan

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa Mari Kuparinen Uudenmaan liitto Ohjelmarakenne Toimintalinja Temaattinen tavoite Investointiprioriteetti Erityistavoite EAKR:n toimintalinjat

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelma Yrityksen kehittämisavustus ja yritystoiminnan kehittämispalvelut Anne Pulkkinen 11.4.2014 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Rahoitusta energiatehokkuuteen Kuntarahoituksen Vihreä rahoitus

Rahoitusta energiatehokkuuteen Kuntarahoituksen Vihreä rahoitus Rahoitusta energiatehokkuuteen Kuntarahoituksen Vihreä rahoitus Rami Erkkilä 1Copyright Kuntarahoitus Kuntarahoitus Oyj Lainakanta 20,9 miljardia euroa* Suomen 2. suurin rahoituslaitos* Liikevoitto 95,9

Lisätiedot

Energiatuen mahdollisuudet Tuusula pilotointialusta uusille energiaratkaisuille. Pekka Grönlund TEM Team Finland -talo

Energiatuen mahdollisuudet Tuusula pilotointialusta uusille energiaratkaisuille. Pekka Grönlund TEM Team Finland -talo Energiatuen mahdollisuudet Tuusula pilotointialusta uusille energiaratkaisuille Pekka Grönlund TEM 7.11.2016 Team Finland -talo Energiatuen tavoitteet Energiatukea voidaan myöntää sellaisiin ilmasto- ja

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 16.11.2012

Lisätiedot

TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2)

TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2) TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2) Satakunnan rahoitusinfo EU:n ohjelmakausi 2014-2020 5.6.2014 EAKR TL 2 Uuden

Lisätiedot

TEM. Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta. Soveltamisala

TEM. Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta. Soveltamisala 1 LUONNOS 13.11.2017 TY TEM Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtionavustuslain (688/2001)

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/lehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Yritysten

Lisätiedot

Energiatehokkuuspäivä Mitä hyötyä on energiatehokkuudesta? Esimerkkejä ja caseja

Energiatehokkuuspäivä Mitä hyötyä on energiatehokkuudesta? Esimerkkejä ja caseja Energiatehokkuuspäivä 15.2.2016 Mitä hyötyä on energiatehokkuudesta? Esimerkkejä ja caseja Petri Kuisma Esityksen sisältö: 1. Aurinkoenergia 2. Energiatehokkuus Tuotannon liittäminen sähköverkkoon Mikrotuotannolla

Lisätiedot

ENERGIATUET 2013. Kainuun ELY-keskus, 05.09.2013 Juha Määttä, puh. 0440368575, juha.s.maatta@ely-keskus.fi

ENERGIATUET 2013. Kainuun ELY-keskus, 05.09.2013 Juha Määttä, puh. 0440368575, juha.s.maatta@ely-keskus.fi ENERGIATUET 2013 Säädöstaustat: - Valtioavustuslaki n:o 688/2001 - Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista, n:o 1063/2012 sekä - Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeet Elinkeino-,

Lisätiedot

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 Ritva Heikkinen Asiantuntija, Energia ja ympäristö Innovaatiot ja kansainvälistyvä liiketoiminta Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus ClimBus Climbus Business Breakfast

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 ELY-keskus Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

Energiatehokkuus energiavaltaisessa teollisuudessa Helsinki 22.9.2009 tehostamistavoitteet ja tuet

Energiatehokkuus energiavaltaisessa teollisuudessa Helsinki 22.9.2009 tehostamistavoitteet ja tuet Energiatehokkuus energiavaltaisessa teollisuudessa Helsinki 22.9.2009 tehostamistavoitteet ja tuet Pentti Puhakka TEM EU:n asettamat raamit ilmasto- ja energiastrategialle Eurooppa-neuvoston päätös Kasvihuonekaasupäästötavoitteet:

Lisätiedot

Rakennerahastot ja vähähiilisyys. Luontomatkailuseminaari 27.1.2015 Sanna Poutamo

Rakennerahastot ja vähähiilisyys. Luontomatkailuseminaari 27.1.2015 Sanna Poutamo Rakennerahastot ja vähähiilisyys Luontomatkailuseminaari 27.1.2015 Sanna Poutamo Yleistavoitteena vähähiilinen paikallistalous Yritysten tulisi panostaa: - Liiketoimintaosaamiseen - Toimiviin laatujärjestelmiin

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2. Ajankohtaista maaseutuohjelmasta Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.2015, Pohto Sivu 1 26.2.2015 Ajankohtaista Ohjelmien ja säädösten tilanne

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus

Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus Hollola 13.2.2015 Kari Sartamo 18.2.2015 JULKISET RAHASTOT EU kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet ja yhteensovituksen Kestävää

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisavustus

Yrityksen kehittämisavustus Yrityksen kehittämisavustus Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 9/2014 Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 716/2014 TEM/1012/03.01.04/2015 ohje

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014 2020 elinkeinojen kehittämisen vinkkelistä. Ohjelmapäällikkö Päivi Keisanen Pohjois-Pohjanmaan liitto

Rakennerahastokausi 2014 2020 elinkeinojen kehittämisen vinkkelistä. Ohjelmapäällikkö Päivi Keisanen Pohjois-Pohjanmaan liitto Rakennerahastokausi 2014 2020 elinkeinojen kehittämisen vinkkelistä 18.4.2013 Ohjelmapäällikkö Päivi Keisanen Pohjois-Pohjanmaan liitto Mitä rakennerahastot ovat? EU:n ja valtion alueiden kehittämiseen

Lisätiedot

- Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen

- Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen ENERGIATUET 2014 Säädöstaustat: - Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista vuodelta 2012 (1063/2012) sekä - Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeet ELY-keskuksille energiatukien myöntämisestä,

Lisätiedot

Euroopan investointipankki lyhyesti

Euroopan investointipankki lyhyesti Euroopan investointipankki lyhyesti Euroopan unionin rahoituslaitoksena tarjoamme rahoitusta ja asiantuntemusta terveen liiketoiminnan edellytykset täyttäviin kestävällä tavalla toteutettaviin investointihankkeisiin,

Lisätiedot

Energiatuen hyödyntäminen yrityksissä. Erkki Väisänen/Tekes TETS

Energiatuen hyödyntäminen yrityksissä. Erkki Väisänen/Tekes TETS Energiatuen hyödyntäminen yrityksissä Erkki Väisänen/Tekes TETS 3.5.2017 MIKÄ? Energiatukea voidaan myöntää sellaisiin ilmasto- ja ympäristömyönteisiin investointi- ja selvityshankkeisiin, jotka edistävät:

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2017

Talousarvioesitys 2017 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) Momentille myönnetään 357 458 000 euroa. a saa käyttää: 1) EU:n ohjelmakauden

Lisätiedot

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue Kestävää liikkumista Pirkanmaalla Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue PIRKANMAAN ELY-KESKUKSEN STRATEGISET PAINOTUKSET 2012 2015 1. Hyvän yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehitys

Lisätiedot

Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet

Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet Keski-Suomessa Maaseudun paikalliset toimintaryhmät voivat rahoittaa mikroyritysten kehittämistoimintaa Rahoitus tulee Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 30.11.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 17.1.2013

Lisätiedot

Kuluttajien tietolähteet Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Ekosuunnittelufoorumi, 10.4.2013

Kuluttajien tietolähteet Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Ekosuunnittelufoorumi, 10.4.2013 Kuluttajien tietolähteet Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Ekosuunnittelufoorumi, Sisältö Motiva Oy Ekosuunnittelu- ja energiamerkintäviestintä Kuluttajien tietolähteitä Motiva Oy 100 % valtion omistama

Lisätiedot

ELY-keskus rahoittajana. Yrityksen kehittämisavustus. 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija

ELY-keskus rahoittajana. Yrityksen kehittämisavustus. 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija ELY-keskus rahoittajana Yrityksen kehittämisavustus 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija Yhteinen Itä-Suomen yritysrahoitusstrategia Yritysrahoitusstrategialla tarkennetaan hankevalintakriteereitä

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 YRITYSRAHOITUS

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 YRITYSRAHOITUS Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 YRITYSRAHOITUS Kevät 2015 Heikki Moilanen Lapin Ely-keskus Maaseutu- ja energia yksikkö 17.2.2015 OHJELMAKAUDEN RAHOITUS LAPIN ELY:LLÄ KÄYTÖSSÄ YRITYSTUKIIN

Lisätiedot

Metsästä energiaa yrittämällä

Metsästä energiaa yrittämällä Metsästä energiaa yrittämällä Energia-alan asiantuntijaseminaari Pohtossa 1.4.2009 Asiantuntija, TE-keskus Sivu 1 2.4.2009 Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinokeskus (TE-keskus) TE-keskukset ovat työ-

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN YRITYSPALVELUT

KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN YRITYSPALVELUT KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN YRITYSPALVELUT Palvelut yrittäjille Neuvonta ja rekisteröintipalvelut Yrittäjäkoulutukset ja valmennuspalvelut Tuotteistetut asiantuntijapalvelut ja muut kehittämispalvelut

Lisätiedot

Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013. Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus

Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013. Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013 Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus 1 Kehittämismahdollisuuksia yrityksille Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset

Lisätiedot

Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020

Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020 Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020 Satakunnan rahoitusinfo Pori 5.6.2014 Satakunnan ELY-keskus, Aluekehitysyksikkö, Timo Pukkila 6.6.2014 1 Maaseuturahasto Satakunnassa 2007-2013 Satakunnan ELY-keskus

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman tuki alueellisen elinvoimaisuuden vahvistamisessa Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet

Lisätiedot

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 1.9.2014 MENNESSÄ

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 1.9.2014 MENNESSÄ EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 1.9.2014 MENNESSÄ Pirkanmaan liitossa on haettavana Pohjanmaan liiton rahoituskehyksestä 880 000 euroa EU-tukea toimintalinjan 2 uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rakennerahasto-ohjelman valtakunnalliset hankkeet 15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rahoituksen jakautuminen (pl. alueellinen yhteistyö) Valtakunnalliset teemat EAKR ESR

Lisätiedot

Fiksumpia hankintoja Tekes kehittämisen rahoittajana

Fiksumpia hankintoja Tekes kehittämisen rahoittajana Fiksumpia hankintoja Tekes kehittämisen rahoittajana Tom Warras, Tekes Kuntainfran kehittäminen Kansallissali 26.9.2011 Fiksumpia hankintoja Rohkeutta ja riskinottoa julkisiin hankintoihin Tom Warras,

Lisätiedot

Leader-info. Yhteisökeskus 11.11.2015, Pori. karhuseutu.fi

Leader-info. Yhteisökeskus 11.11.2015, Pori. karhuseutu.fi Leader-info Yhteisökeskus 11.11.2015, Pori Paikallisten toimijoiden kannustaminen omaehtoiseen kehittämistyöhön Opastetaan tekemään ideoista hankkeita Myönnetään Leader-rahoitusta yhdistysten ja mikroyritysten

Lisätiedot

Pirkanmaan maaseudun kehittämissuunnitelma 2014-2020

Pirkanmaan maaseudun kehittämissuunnitelma 2014-2020 Pirkanmaan maaseudun kehittämissuunnitelma 2014-2020 Biotalous Pirkanmaalla 27.1.2015 Anne Värilä Maaseudun kehittämisen ohjelmavastaava Pirkanmaan ELY-keskus Alueelliset kehittämistoimenpiteet Koulutus

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020

Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maatilojen investointi- ja aloitustuet uudella ohjelmakaudella Sanna Koivumäki Maa- ja metsätalousministeriö, Maaseudun kehittämisyksikkö Neuvoston ja parlamentin

Lisätiedot

Keski-Suomi ja kansainvälinen hankerahoitus

Keski-Suomi ja kansainvälinen hankerahoitus 19.4.2016 Raija Partanen Keski-Suomi ja kansainvälinen hankerahoitus 19.4.2016 1 KESKI-SUOMEN KANNALTA TÄRKEIMMÄT RAHOITUSOHJELMAT Itämeri-ohjelma (Interreg Baltic Sea Programme) Pohjoinen periferia ja

Lisätiedot

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma (Sustainable energy action plan, SEAP)

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma (Sustainable energy action plan, SEAP) Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma (Sustainable energy action plan, SEAP) 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Kestävän energiankäytön toimintasuunnitelma... 4 3. Johtopäätökset... 5 LIITE: Kestävän

Lisätiedot

3,72%* Kuntarahoituksen vihreä rahoitus fiksun rakentamisen vauhdittajana. Kuntarahoitus Oyj Soili Helminen

3,72%* Kuntarahoituksen vihreä rahoitus fiksun rakentamisen vauhdittajana. Kuntarahoitus Oyj Soili Helminen Kuntarahoituksen vihreä rahoitus fiksun rakentamisen vauhdittajana Soili Helminen 1 Kuntarahoitus Oyj Lainakanta 20,9 miljardia euroa* Suomen 2. suurin rahoituslaitos* Liikevoitto 95,9 miljoonaa euroa*

Lisätiedot