Munksjö Oyj PERUSESITE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Munksjö Oyj PERUSESITE"

Transkriptio

1 Munksjö Oyj PERUSESITE (REKISTERÖINTIASIAKIRJA) 1 Tämän perusesitteen ( Perusesite ) on laatinut Munksjö Oyj ( Munksjö tai Yhtiö ), Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö. Tämän Perusesitteen julkaisupäivänä Munksjön osakkeet eivät ole julkisen kaupankäynnin kohteena. Munksjö tulee jättämään listalleottohakemuksen koskien Yhtiön kaikkien osakkeiden listaamista NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ( Helsingin Pörssi ) pörssilistalle kaupankäyntitunnuksella MUNK1 arviolta vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen aikana. Tämä Perusesite on voimassa 12 kuukautta sen julkistamisesta. Esite osakkeiden tai muiden Munksjön osakkeiksi muutettavien tai vaihdettavien arvopapereiden tarjoamiseksi tai Munksjön osakkeiden ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi voi 12 kuukauden ajan Perusesitteen julkistamisesta koostua tästä Perusesitteestä sekä kutakin liikkeeseenlaskua koskevasta erikseen hyväksyttävästä tiivistelmästä ja arvopaperiliitteestä. Tämä Perusesite sisältää tietoja Munksjöstä, sen liiketoiminnasta ja taloudellisesta tilanteesta. Kuhunkin liikkeeseenlaskuun liittyvässä tiivistelmässä ja arvopaperiliitteessä on tietoja Munksjön kulloinkin tarjoamista tai julkisen kaupankäynnin kohteeksi haettavista arvopapereista. 1 Hallituksen esityksessä eduskunnalle arvopaperimarkkinoita koskevaksi lainsäädännöksi (HE 32/2012) ehdotetaan termin perusesite sijaan käytettäväksi termiä rekisteröintiasiakirja.

2 TÄRKEITÄ TIETOJA Tietoja Perusesitteestä Tämä Perusesite on laadittu arvopaperimarkkinalain ( /495, muutoksineen ( Arvopaperimarkkinalaki ), Euroopan komission asetuksen (EY) N:o 809/2004, annettu 29. päivänä huhtikuuta 2004 (Liite 1 ja II) muutoksineen, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY täytäntöönpanosta esitteiden sisältämien tietojen, esitteiden muodon, viittauksina esitettävien tietojen, julkistamisen ja mainonnan osalta, Arvopaperimarkkinalain 2 luvussa tarkoitetusta esitteestä annetun valtiovarainministeriön asetuksen ( /452, muutoksineen) sekä Finanssivalvonnan standardien mukaisesti. Perusesite on laadittu suomenkielisenä ja se on käännetty englannin kielelle. Mikäli kieliversioiden välillä ilmenee eroavaisuuksia, suomenkielinen versio on ratkaiseva. Finanssivalvonta on hyväksynyt tämän Perusesitteen suomenkielisen version, mutta ei vastaa siinä esitettyjen tietojen oikeellisuudesta tai kattavuudesta. Finanssivalvonnan antaman hyväksymispäätöksen diaarinumero on FIVA 103/ /2012 ja Finanssivalvonnan myöntämän poikkeusluvan diaarinumero on 118/ /2012. Viittaukset Tässä Perusesitteessä termit Munksjö, Yhtiö, Munksjö Konserni tai Konserni tarkoittavat Munksjö Oyj:tä ja sen tytäryhtiöitä yhdessä ellei asiayhteydestä selvästi ilmene, että termillä tarkoitetaan Munksjö Oyj:tä emoyhtiönä tai ainoastaan tiettyä tytäryhtiötä tai liiketoimintaa. Viittauksilla Yhtiön osakkeisiin, osakepääomaan ja hallintotapaan tarkoitetaan kuitenkin Munksjö Oyj:n osakkeita, osakepääomaa ja hallintotapaa. Tässä Perusesitteessä termi Vanha Munksjö tarkoittaa Munksjö AB:tä ja sen tytäryhtiöitä yhdessä, ellei asiayhteydestä selvästi ilmene, että termillä tarkoitetaan Munksjö AB:tä emoyhtiönä tai ainoastaan tiettyä tytäryhtiötä tai liiketoimintaa. Viittauksilla Vanhan Munksjön osakkeisiin, osakepääomaan ja hallintotapaan tarkoitetaan kuitenkin Munksjö AB:n osakkeita, osakepääomaa ja hallintotapaa. Tässä Perusesitteessä termi Ahlstrom tarkoittaa Ahlstrom Oyj:tä ja sen tytäryhtiöitä yhdessä, ellei asiayhteydestä selvästi ilmene, että termi tarkoittaa Ahlstrom Oyj:tä emoyhtiönä tai ainoastaan tiettyä tytäryhtiötä tai liiketoimintaa. Viittauksilla Ahlstromin osakkeisiin, osakepääomaan ja hallintotapaan tarkoitetaan kuitenkin Ahlstrom Oyj:n osakkeita, osakepääomaa ja hallintotapaa. Tässä Perusesitteessä termi LP Europe tai LP Europen Liiketoiminta tarkoittaa Ahlstromin Label and Processing -liiketoiminta-aluetta Euroopassa, termi Coated Specialties tai Coated Specialtiesin Liiketoiminta tarkoittaa Ahlstromin Label and Processing -liiketoiminta-aluetta Brasiliassa ja termi LP tai LP:n Liiketoiminta tarkoittaa LP Europen Liiketoimintaa yhdessä Coated Specialtiesin Liiketoiminnan kanssa. Tietyt tässä Perusesitteessä käytetyt termit on esitetty kohdassa Liite B Sanasto. Huomautuksia sijoittajille Osakkeenomistajien ja mahdollisten sijoittajien tulee luottaa ainoastaan tämän Perusesitteen sisältämiin tietoihin. Munksjö ei ole valtuuttanut ketään antamaan mitään muita kuin tähän Perusesitteeseen sisältyviä tietoja tai lausuntoja. Osakkeenomistajien ja mahdollisten sijoittajien tulee huolellisesti tutustua tässä Perusesitteessä esitettyihin riskitekijöihin muiden tässä Perusesitteessä esitettyjen tietojen lisäksi. Mikäli jokin näistä riskeistä toteutuisi, sillä voisi olla haitallinen vaikutus Munksjön toimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Tämän Perusesitteen luovuttaminen ei missään olosuhteissa merkitse sitä, että tässä Perusesitteessä esitetyt tiedot pitäisivät paikkansa muulloin kuin Perusesitteen päivämääränä tai että Munksjön liiketoiminnassa ei olisi tapahtunut haitallisia muutoksia Perusesitteen päivämäärän jälkeen. Mikäli tässä Perusesitteessä kuitenkin ilmenee ennen mahdollisen tarjouksen voimassaolon päättymistä tai arvopaperin ottamista julkisen kaupankäynnin kohteeksi virhe tai puute, jolla saattaa olla olennaista merkitystä sijoittajille, Perusesitettä täydennetään Arvopaperimarkkinalain mukaisesti. Tämän Perusesitteen sisältämät tiedot eivät ole Munksjön vakuutus tai takuu tulevista tapahtumista, eikä niitä tule pitää sellaisina. Tämä Perusesite sisältää myös tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Munksjön todelliset tulokset voivat olennaisesti poiketa näissä tulevaisuutta koskevissa lausumissa ennakoiduista tiettyjen tässä Perusesitteessä kuvattujen riskien ja muiden tässä Perusesitteessä kuvattujen tekijöiden johdosta. Ellei toisin mainita, Munksjön tai sen toimialaan liittyvästä markkinakehityksestä esitetyt arviot perustuvat Yhtiön johdon kohtuullisella tavalla varmistamiin arvioihin. Mikäli asianomaisessa arvopaperiliitteessä ei ole toisin todettu, ei mitään Munksjön osakkeiden tarjoamista koskevaa esitettä (mukaan lukien tämä Perusesite) saa jakaa Australiaan, Kanadaan, Hong Kongin Kiinan kansantasavallan erityishallintoalueelle, Japaniin, Uuteen-Seelantiin, Etelä- Afrikkaan tai Yhdysvaltoihin. Mikäli asianomaisessa arvopaperiliitteessä ei ole toisin todettu, ei mikään Munksjön osakkeiden tarjoamista koskeva esite (mukaan lukien tämä Perusesite) muodosta tarjousta myydä arvopapereita Yhdysvalloissa eikä sitä tule sellaisena pitää. Arvopapereita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaista poikkeusta rekisteröintivelvoitteesta. Mikäli asianomaisessa arvopaperiliitteessä ei ole toisin todettu, yhtäkään Munksjön osakkeiden tarjoamista ei tulla rekisteröimään Yhdysvalloissa eikä Munksjön osakkeita tulla tarjoamaan yleisölle Yhdysvalloissa. Mikäli asianomaisessa arvopaperiliitteessä ei ole toisin todettu, Yhtiö, Ahlstrom tai Vanha Munksjö eivät ole ryhtyneet eivätkä ryhdy mihinkään toimenpiteisiin, jotka sallisivat minkään Munksjön osakkeiden tarjoamista koskevan esitteen hallussapidon tai jakelun (mukaan lukien tämä Perusesite) millään lainkäyttöalueella, lukuun ottamatta Suomea, jolla vaaditaan toimenpiteitä tällaisen jakelun sallimiseksi, eikä yhtäkään sellaista esitettä saa jakaa tai julkaista millään sellaisella lainkäyttöalueella. Mikäli asianomaisessa arvopaperiliitteessä ei ole toisin todettu, mikään esite (mukaan lukien tämä Perusesite) ei ole Munksjön osakkeiden myyntiä koskeva tarjous tai kehotus tarjoukseksi ostaa Munksjön osakkeita kenellekään henkilölle millään lainkäyttöalueella, joissa sellainen tarjous tai tarjouspyyntö olisi lainvastainen ilman kyseisen lainkäyttöalueen arvopaperilakien mukaista rekisteröintiä tai kvalifiointia, ellei sitä tehdä rekisteröinnin, kvalifioinnin tai rekisteröinti- tai kvalifiointivelvoitetta koskevan pätevän poikkeuksen nojalla. Yhtiö, Ahlstrom ja Vanha Munksjö edellyttävät, että esitteen (mukaan lukien tämä Perusesite) haltuunsa saavat henkilöt perehtyvät kaikkiin itseään koskeviin rajoituksiin ja noudattavat niitä. Yhtiöllä, Ahlstromilla tai Vanhalla Munksjöllä ei ole minkäänlaista oikeudellista vastuuta henkilöitä kohtaan, jotka ovat saaneet haltuunsa minkä tahansa tällaisen esitteen (mukaan lukien tämän Perusesitteen) näiden rajoitusten vastaisesti. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu Tähän Perusesitteeseen sovelletaan Suomen lakia. Perusesitteeseen liittyvät tai siitä aiheutuvat riidat ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa. ii

3 SISÄLLYSLUETTELO TÄRKEITÄ TIETOJA... ii RISKITEKIJÄT... 1 YHTIÖ, HALLITUS, TILINTARKASTAJAT JA NEUVONANTAJAT ERÄITÄ SEIKKOJA VALUUTTAKURSSIT OSINGOT JA OSINKOPOLITIIKKA VANHAN MUNKSJÖN SEKÄ LP EUROPE JA COATED SPECIALTIES -LIIKETOIMINTOJEN YHDISTYMINEN MUNKSJÖKSI MARKKINA- JA TOIMIALAKATSAUS MUNKSJÖN LIIKETOIMINTA Yleiskuvaus Synergiat Tulevaisuuden näkymät Keskeisimmät vahvuudet Liiketoimintastrategia Taloudelliset tavoitteet Munksjön liiketoiminta Tuotantolaitokset Logistiikka Raaka-aineet, energia ja tarvikkeet Tutkimus ja tuotekehitys Immateriaalioikeudet Konsernin oikeudellinen rakenne ja merkittävät tytäryhtiöt Merkittävät sopimukset Henkilöstö Ympäristö-, terveys- ja turvallisuusasiat Vakuutukset Oikeudenkäynnit PRO FORMA -TALOUDELLISET TIEDOT VANHAN MUNKSJÖN LIIKETOIMINTA Yleiskuvaus Historia Operatiiviset parannukset Vanhan Munksjön liiketoiminta Tuotantolaitokset Logistiikka Raaka-aineet, energia ja tarvikkeet Tutkimus ja tuotekehitys Immateriaalioikeudet Konsernin oikeudellinen rakenne ja merkittävät tytäryhtiöt Merkittävät sopimukset Henkilöstö Ympäristö-, terveys- ja turvallisuusasiat Vakuutukset Oikeudenkäynnit LP EUROPEN LIIKETOIMINTA Yleiskuvaus Historia Operatiiviset parannukset iii

4 LP Europen liiketoiminnot Tuotantolaitokset Logistiikka Raaka-aineet, energia ja tarvikkeet Tutkimus ja tuotekehitys Immateriaalioikeudet Oikeudellinen rakenne ja merkittävät tytäryhtiöt Merkittävät sopimukset Henkilöstö Ympäristö-, terveys- ja turvallisuusasiat Vakuutukset Oikeudenkäynnit COATED SPECIALTIESIN LIIKETOIMINTA Yleiskuvaus Historia Operatiiviset parannukset Coated Specialtiesin liiketoiminnot Tuotantolaitokset Logistiikka Raaka-aineet, energia ja tarvikkeet Tutkimus- ja tuotekehitys Immateriaalioikeudet Oikeudellinen rakenne ja merkittävät tytäryhtiöt Merkittävät sopimukset Henkilöstö Ympäristö-, terveys- ja turvallisuusasiat Vakuutukset Oikeudenkäynnit ERÄITÄ TALOUDELLISIA JA MUITA TIETOJA VANHAN MUNKSJÖN LIIKETOIMINNAN TULOS JA TALOUDELLINEN ASEMA Yleistä Toimintaympäristö Viimeaikaisia tapahtumia Vanha Munksjö -konsernin rakennemuutokset Tärkeimpiä liiketoiminnan tulokseen vaikuttavia tekijöitä Liiketoiminnan tulos Maksuvalmius ja pääomavarat Tasetietoja Rahoitusvelat Sopimusvelvoitteet ja vastuusitoumukset Investoinnit Rahoitusriskien hallinta Keskeiset tilinpäätösten laadintaperiaatteet LP EUROPEN LIIKETOIMINNAN TULOS JA TALOUDELLINEN ASEMA Yleistä Toimintaympäristö Taloudellisten tietojen esittäminen ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat tekijät Tärkeimpiä liiketoiminnan tulokseen vaikuttavia tekijöitä Liiketoiminnan tulos Maksuvalmius ja pääomalähteet iv

5 Tasetietoja Korolliset varat ja velat Factoring Sopimusvelvoitteet ja vastuusitoumukset Investoinnit Rahoitusriskien hallinta Keskeiset kirjanpidolliset arviot ja harkintaan perustuvat ratkaisut COATED SPECIALTIESIN LIIKETOIMINNAN TULOS JA TALOUDELLINEN ASEMA Yleistä Toimintaympäristö Tilinpäätökseen liittyviä tietoja ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavia tekijöitä Tärkeimpiä liiketoiminnan tulokseen vaikuttavia tekijöitä Liiketoiminnan tulos Maksuvalmius ja pääomalähteet Tasetietoja Korolliset varat ja velat Factoring Sopimusvelvoitteet ja vastuusitoumukset Investoinnit Rahoitusriskien hallinta Keskeiset kirjanpidolliset arviot ja harkintaan perustuvat ratkaisut MUNKSJÖN HALLITUS, JOHTO JA TILINTARKASTAJAT SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT JA JÄRJESTELYT LÄHIPIIRIN KANSSA YHTIÖN OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA SUOMEN ARVOPAPERIMARKKINAT NÄHTÄVILLÄ OLEVAT ASIAKIRJAT VIITTAAMALLA SISÄLLYTETYT ASIAKIRJAT LUETTELO TILINPÄÄTÖKSISTÄ... F-1 LIITE A MUNKSJÖ OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS... A-1 LIITE B SANASTO... B-1 v

6 RISKITEKIJÄT Seuraavassa kuvataan Munksjön odotuksia sen riskeistä, jotka perustuvat muun muassa oletukseen, että (i) Munksjö hankkii Vanhan Munksjön osakkeet Munksjön uusia liikkeeseenlaskettavia osakkeita vastaan, (ii) Ahlstrom luovuttaa LP Europen ja Coated Specialtiesin Munksjölle kahden osittaisjakautumisen kautta ( LP Europe Jakautuminen ja Coated Specialties Jakautuminen, yhdessä Jakautumiset ), (iii) Ahlstrom, EQT III Limited ja tietyt institutionaaliset sijoittajat tekevät Munksjön suunnatussa osakeannissa pääomasijoituksen Munksjöhön, ja (iv) Munksjön osakkeet otetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä, ja että nämä järjestelyt toteutetaan tässä Perusesitteessä kuvatulla tavalla ja sovitussa aikataulussa ( Transaktio ). Ei voi kuitenkaan olla mitään varmuutta siitä, että Transaktion ehdot täyttyvät tai että niistä luovutaan sovellettavan lain sallimissa puitteissa tässä Perusesitteessä kuvatulla tavalla tai sovitussa aikataulussa. Transaktion ensimmäisen vaiheen toteutumisen ehdot, sisältäen Vanhan Munksjön hankinnan, LP Europe Jakautumisen ja pääomasijoitukset ( LP Europe Toteutuminen ), sekä Transaktion toisen vaiheen toteutumisen ehdot, sisältäen Coated Specialties Jakautumisen ( Coated Specialties Toteutuminen ), on kuvattu kohdassa Vanhan Munksjön sekä LP Europe - ja Coated Specialties -liiketoimintojen yhdistyminen Munksjöksi. Sijoittajien tulee huolellisesti tutustua seuraaviin riskitekijöihin muiden tässä Perusesitteessä esitettyjen tietojen lisäksi. Mikäli jokin näistä riskeistä toteutuisi, sillä voisi olla haitallinen vaikutus Munksjön toimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Mikäli tämä johtaisi Yhtiön osakekurssin laskuun, sijoittajat voisivat menettää sijoituksensa arvon osittain tai kokonaan. Nämä riskit ja epävarmuustekijät eivät ole ainoita asioita, jotka vaikuttavat Munksjön liiketoimintaan. Muilla seikoilla ja epävarmuustekijöillä, joita ei tällä hetkellä tunneta tai jotka tällä hetkellä arvioidaan epäolennaisiksi, voi myös olla haitallinen vaikutus Munksjön toimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Tässä Perusesitteessä esitettyjen riskitekijöiden esitysjärjestyksen tarkoituksena ei ole kuvata niiden tapahtumisen todennäköisyyttä tai tärkeysjärjestystä. Tämä Perusesite sisältää myös tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Munksjön todelliset tulokset voivat olennaisesti poiketa näissä tulevaisuutta koskevissa lausumissa ennakoiduista tiettyjen alla kuvattujen riskien ja muiden tässä Perusesitteessä kuvattujen tekijöiden johdosta. Transaktioon liittyviä riskejä Transaktio ei välttämättä toteudu tässä Perusesitteessä kuvatuilla ehdoilla tai tavoilla. Transaktion toteutuminen edellyttää useiden ehtojen täyttymistä tai ehtojen täyttymisestä luopumista sovellettavan lain sallimissa rajoissa, kuten sitä, että tarvittavat viranomaishyväksynnät ja -vahvistukset saadaan Munksjön, Ahlstromin, Vanhan Munksjön ja Munksjö Luxembourg Holding S.à r.l.:n ( EQT ) välillä solmitussa yhdistymissopimuksessa ( Yhdistymissopimus ) kuvatuissa määräajoissa, ja sitä, että ennen Transaktion toteutumista Vanhaan Munksjöhön tai LP:seen ei ole kohdistunut olennaista haitallista muutosta. Transaktion ensimmäisen vaiheen toteutumisen ehdot, sisältäen Vanhan Munksjön hankinnan, LP Europe Jakautumisen ja pääomasijoitukset, sekä Transaktion toisen vaiheen ehdot, sisältäen Coated Specialties Jakautumisen, on kuvattu kohdassa Vanhan Munksjön sekä LP Europe - ja Coated Specialties -liiketoimintojen yhdistyminen Munksjöksi. Yhdistymissopimuksen ehtojen mukaisesti on mahdollista, että LP Europe Toteutuminen tapahtuu vaikka Coated Specialties Toteutuminen ei tapahtuisi, millä voi olla haitallinen vaikutus Transaktiosta odotettuihin hyötyihin ja synergioihin sekä Munksjön toimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Lisätietoja odotetuista synergioista on esitetty kohdassa Munksjön liiketoiminta Synergiat. Munksjöhön voi kohdistua useita haitallisia seuraamuksia, jos LP Europe Toteutumiseen tai Coated Specialties Toteutumiseen liittyvien, tämän Perusesitteen päivämääränä vireillä olevien viranomaislupien, -hyväksyntöjen, ja/tai -selvitysten ehdot tai muut viranomaisten mahdolliset toimenpiteet LP Europe Toteutumisen tai Coated Specialties Toteutumisen jälkeen edellyttävät muun muassa tietyn Munksjön omaisuuden tai liiketoimintojen myymistä kolmansille osapuolille tai muutoin asettavat rajoituksia Munksjön liiketoiminnalle tai muita valvoville viranomaisille annettavia sitoumuksia jatkuvaan liiketoimintaan liittyen. Erityisesti jos Munksjön edellytetään myyvän yhdistetyn Konsernin omaisuutta, se ei välttämättä onnistu toteuttamaan tällaista myyntiä vaaditussa aikataulussa tai toivomaansa hintaan tai ollenkaan. Lisäksi epäonnistuminen minkä tahansa vaadittujen viranomaislupien, -hyväksyntöjen ja/tai -selvitysten saamisessa Coated Specialties Toteutumiselle voi viivästyttää Munksjön ja Coated Specialtiesin liiketoimintojen integrointia tai estää sen kokonaan, mikä voisi merkittävästi vähentää tai viivästyttää kustannussynergioiden ja muiden Transaktiosta odotettavissa olevien hyötyjen toteutumista. Millä tahansa näistä tekijöistä voisi olla haitallinen vaikutus Munksjön toimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Lisäksi Munksjölle on aiheutunut ja tulee edelleen aiheutumaan transaktiokuluja ja -kustannuksia Transaktion yhteydessä. Mikäli Coated Specialties Jakautumista ei toteuteta tässä Perusesitteessä kuvatuilla ehdoilla tai tavoilla, 1

7 Munksjölle on aiheutunut ylimääräisiä kustannuksia ja se on käyttänyt johdon työpanosta sellaiseen, josta se tulee hyötymään hyvin vähän tai ei ollenkaan. Munksjöllä voi olla vaikeuksia Vanhan Munksjön ja LP:n suurten liiketoimintojen integroimisessa ja Transaktiosta odotettavissa olevat hyödyt eivät välttämättä realisoidu. Transaktio käsittää kahden tällä hetkellä itsenäisesti toimivan laajan liiketoiminnan integroimisen. Munksjö voi kohdata vaikeuksia Vanhan Munksjön ja LP:n liiketoimintojen ja henkilökunnan integroimisessa tehokkaasti ja oikea-aikaisesti. Munksjö saattaa kohdata häiriöitä sen työntekijäkannassa johtuen Transaktioon liittyvästä epävarmuudesta. Munksjön kilpailijat saattavat myös pyrkiä hyödyntämään mahdollisia integraatio-ongelmia saadakseen asiakkaita. Lisäksi Munksjön tulee saattaa loppuun sen tytäryhtiöiden Munksjö Germany Holding GmbH:n ja Munksjö France Holding SAS:n vuonna 2011 hankkimien ArjoWigginsin liiketoimintojen integrointi. Ei voi olla mitään varmuutta siitä, että yllä mainitut tekijät tai muut integraatioon liittyvät asiat eivät aiheuta odotettavissa olevien synergiahyötyjen viivästymistä tai vähentymistä. Millä tahansa tällaisella vaikeudella voi olla haitallinen vaikutus Munksjön toimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Munksjö jakaa jatkossa tietyt toiminnot Ahlstromin kanssa ja Munksjö ja Ahlstrom tulevat LP Europe Toteutumisen jälkeen olemaan osapuolina useissa sopimuksissa, jotka ovat olennaisia Munksjön liiketoiminnan kannalta, mikä voi rajoittaa Munksjön kykyä toimia tehokkaalla tavalla. LP Europe Toteutumisen jälkeen LP Europe jakaa edelleen tiettyjä tärkeitä toimintoja Ahlstromin kanssa. LP Europe Toteutumisen yhteydessä tai sitä ennen Munksjö ja Ahlstrom solmivat useita sopimuksia, muun muassa siirtymäkauden palvelusopimuksen, yhteishankintasopimuksen, pitkäaikaisen palvelusopimuksen koskien Torinon tuotantolaitosta sekä vuokrasopimuksen ja toimitus- ja valmistussopimuksia koskien Osnabrückin tuotantolaitosta. Edellä mainitut sopimukset luovat puitteet tiettyjen liiketoimintasuhteiden jatkamiselle Ahlstromin ja LP Europen välillä osana Munksjötä, mukaan lukien muun muassa informaatioteknologia, hankinta, tuotanto, myynti ja tietyt taloudelliset palvelut. Katso Munksjön liiketoiminta Merkittävät sopimukset. Sopimukset voivat kuitenkin johtaa tuotantolaitosten hallinnoinnin monimutkaisuuteen ja yhtiöiden ja niiden työntekijöiden puuttumiseen siihen. Ei voi olla varmuutta siitä, että kyseiset sopimukset tehokkaasti kattavat mitkä tahansa tai kaikki asiat, joita voi ilmetä siirtymäkauden aikana, että Munksjön toiminta ei häiriinny tai että ehdot, joiden mukaan kyseisiä palveluita tuotetaan kyseisten sopimusten mukaan, olisivat taloudellisesti yhtä edullisia Munksjölle kuin LP Europen toimiessa osana Ahlstrom-konsernia. Lisäksi LP:n ja Ahlstromin välillä on useita sopimuksia, joista osa jatkuu voimassa olevilla ehdoilla LP Europe Toteutumisen jälkeen. Siten minkä tahansa yllä mainitun sopimuksen ehdot voivat rajoittaa Munksjön kykyä toimia Munksjön kannalta tehokkaimmalla tavalla, tai voi olla taloudellisesti kannattamatonta tavoitella vaihtoehtoisia järjestelyitä niin kauan kuin jokin kyseisistä sopimuksista on voimassa, millä voi olla haitallinen vaikutus Munksjön toimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Munksjön tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot eivät välttämättä anna oikeaa kuvaa siitä, millaisia Munksjön toiminta, tulos ja taloudellinen asema olisivat olleet, jos Transaktio olisi toteutettu esitettyinä ajankohtina, eivätkä ne välttämättä anna viitteitä Munksjön tulevasta toiminnasta, tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. LP Europe Toteutumisen jälkeen Munksjö toimii erillisenä, julkisesti listattuna yhtiönä. Aikaisemmin Vanha Munksjö on harjoittanut liiketoimintaansa erillisenä konsernina, kun taas LP ei ole toiminut erillisenä yksikkönä, sillä LP:n liiketoiminnan taloudellinen tulos on aiemmin yhdistetty Ahlstromin tulokseen, taloudelliseen asemaan ja rahavirtoihin. Munksjöllä ei ole aiempaa historiaa yhdisteltynä kokonaisuutena, eikä sen osalta ole saatavilla konsernitilinpäätöksiä. Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot, jotka on sisällytetty muualle tähän Perusesitteeseen, on laadittu ainoastaan havainnollistamistarkoituksessa ja niiden luonteesta johtuen ne koskevat oletettua tilannetta. Tästä syystä niiden tarkoituksena ei ole esittää, millainen Munksjön liiketoiminta ja liiketoiminnan tulos olisi, jos Transaktio olisi tapahtunut esitetyn kauden alussa tai millainen Munksjön taloudellinen asema olisi esitettynä ajankohtana, eikä niitä tulisi käyttää pohjana ennustettaessa Munksjön liiketoiminnan tulosta tai taloudellista asemaa millään tulevalla ajanjaksolla tai minään tulevana ajankohtana. Pro forma -taloudellisten tietojen laatiminen edellyttää Munksjön muodostavien yksikköjen taloudellisten tietojen yhdistämistä ja niihin tehtäviä oikaisuja, joilla huomioidaan (i) Munksjön, Vanhan Munksjön, LP Europen ja Coated Specialtiesin soveltamien tilinpäätösten laatimisperiaatteiden väliset esittämis- ja arvostuserot sekä (ii) Transaktion vaikutuksia ja tiettyjä oikaisuja liittyen alustaviin ja arvioituihin käyvän arvon määritelmiin, rahoitusrakenteeseen sekä suunnatuilla osakeanneilla saatavien tuottojen käsittelyyn, kuten on esitetty jäljempänä tarkemmin kohdassa Pro forma -taloudelliset tiedot. Tämän seurauksena lopulliset Transaktiossa käytettävät luovutettavien vastikkeiden arvot, lopulliset hankittujen varojen ja vastattavaksi otettujen velkojen käyvät arvot ja pääomasijoitusten sekä uusien rahoitussopimusten tosiasialliset vaikutukset LP Europe ja Coated Specialties Toteutumisen ajankohtina saattavat poiketa olennaisesti tässä esitetyistä alustavista arvioiduista arvoista, minkä seurauksena tilintarkastamattomissa pro forma -taloudellisissa tiedoissa esitetty liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema voivat poiketa merkittävästi toteutuneesta. Lopuksi Munksjön tilintarkastamattomat pro forma - tilinpäätökset sisältävät lähtien Vanhan Munksjön Ranskassa ja Saksassa hankkimat ArjoWigginsin toiminnot, 2

8 vaikka kyseiset toiminnot hankittiin maaliskuussa 2011 ja ne on liitetty Vanhan Munksjön historiallisiin konsernitilinpäätöksiin vain kyseisestä päivästä lähtien. LP Europen ja Coated Specialtiesin carve-out taloudelliset tiedot eivät välttämättä anna oikeaa kuvaa siitä, millaisia LP Europen ja Coated Specialtiesin toiminta, tulos ja taloudellinen asema olisivat olleet, jos LP Europe ja Coated Specialties olisivat toimineet itsenäisenä konsernina, eivätkä ne välttämättä anna viitteitä LP Europen ja Coated Specialtiesin tulevasta kehityksestä. Tähän Perusesitteeseen sisällytetyt LP Europen ja Coated Specialtiesin carve-out taloudelliset tiedot on laadittu yhdistelemällä ( carve-out ) LP Europen ja Coated Specialtiesin toimintaa koskevat luvut Ahlstromin konsernitilinpäätöksistä, ja ne kuvaavat LP Europen ja Coated Specialtiesin yksiköille kuuluvia historiallisia liiketoiminnan tuloksia, varoja, velkoja ja rahavirtoja ja perustuvat tiettyihin olettamuksiin ja arvioihin, jotka vaikuttavat varojen, velkojen, tulojen ja kulujen kirjaamiseen ja määrään. LP:n liiketoiminta carve-out tilinpäätösten laadintahetkellä vastasi pääosin liiketoimintoja, jotka on aikaisemmin raportoitu Label and Processing -liiketoimintaalueen alla Ahlstromin konserniraportoinnissa. LP Europen ja Coated Specialtiesin carve-out tilinpäätökset eivät ole suoraan vertailukelpoisia Ahlstromin raportoimiin Label and Processing -liiketoimintasegmentin taloudellisiin tietoihin, koska carve-out tietojen laatiminen edellyttää tiettyjä allokointeja ja oikaisuja historiallisesti esitettyihin lukuihin, jotta ne voidaan esittää erillisinä. Lisätietoja on esitetty LP Europen ja Coated Specialtiesin carve-out tilinpäätöksissä, jotka löytyvät tämän Perusesitteen F-sivuilta. Lisäksi tähän Perusesitteeseen sisällytetyt carve-out taloudelliset tiedot eivät kuvasta kaikkia LP Europen ja Coated Specialtiesin varoja ja velkoja, jotka tullaan siirtämään Munksjölle Yhdistymissopimuksen ehtojen mukaisesti, kuten kohdissa Pro forma -taloudelliset tiedot ja Munksjön liiketoiminta Merkittävät sopimukset on tarkemmin esitetty. Carve-out taloudelliset tiedot eivät välttämättä osoita sitä, millaisia LP Europen ja Coated Specialtiesin yhdistetty toiminta, tulos tai taloudellinen asema olisivat olleet, jos LP Europe ja Coated Specialties olisivat toimineet itsenäisenä konsernina ja ne olisivat esittäneet erilliset taloudelliset tiedot esitetyiltä ajanjaksoilta. Lisäksi carve-out taloudelliset tiedot eivät välttämättä anna viitteitä LP Europen ja Coated Specialtiesin tulevasta kehityksestä tai LP Europen ja Coated Specialtiesin tulevasta kehityksestä osana Munksjötä. Munksjön vertailukelpoisten historiallisten taloudellisten tietojen puuttuminen voi hankaloittaa taloudellisen tiedon vertailtavuutta. Koska Munksjö on uusi, Transaktion toteuttamista varten perustettu yhtiö, sillä ei ole toimintahistoriaa tai historiallisia konsernitilinpäätöstietoja. Kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS ) mukaisesti Vanha Munksjö on nimetty hankkijaosapuoleksi kirjanpitokäsittelyä varten ja Munksjön konsernitilinpäätökset esitetään Vanhan Munksjön jatkumona. Tästä syystä Munksjön konsernitilinpäätöksiin sisältyvät taloudelliset vertailutiedot LP Europe Toteutumisen jälkeen koostuvat Vanhan Munksjön historiallisista konsernitilinpäätöstiedoista, eikä niitä siten voi verrata uuden yhtiön osalta esitettyihin konsernitilinpäätöstietoihin. Liikearvon sekä muiden aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden kirjanpitoarvojen arvonalentumiset voivat aiheuttaa huomattavia muutoksia Munksjön liiketoiminnan tulokseen ja omaan pääomaan. Transaktion toteutumisen jälkeen Munksjön taseeseen tulee sisältymään merkittäviä määriä liikearvoa sekä muita aineettomia ja aineellisia hyödykkeitä. Muut aineettomat ja aineelliset hyödykkeet poistetaan niiden taloudellisena vaikutusaikana ja niitä tarkastellaan arvonalentumisen varalta aina silloin, kun tapahtumat tai olosuhteiden muutokset antavat viitteitä siitä, että omaisuuserän kirjanpitoarvo ylittää siitä kerrytettävissä olevan rahamäärän. Liikearvoa ei poisteta, mutta sitä tarkastellaan arvonalentumisen varalta vuosittain. Määrä, jolla liikearvon, muiden aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden kirjanpitoarvo ylittää siitä kerrytettävissä olevan rahamäärän, kirjataan arvonalentumistappiona. Kerrytettävissä oleva rahamäärä on omaisuuserän käypä arvo vähennettynä myynnistä aiheutuvilla menoilla tai sen käyttöarvo sen mukaan, kumpi niistä on suurempi. Tapahtumia ja olosuhteita, jotka voivat johtaa arvonalentumisten kirjaamiseen ovat lisääntyvä taloudellinen epävarmuus, kasvava kilpailu, yhtiön osakkeen pörssikurssin tai markkina-arvon lasku tai muut myynnin ja kannattavuuden heikkenemiseen johtavat tekijät. Jos liikearvon, muun aineettoman tai aineellisen hyödykkeen arvo on alentunut, sillä voi olla haitallinen vaikutus Munksjön liiketoiminnan tulokseen tai omaan pääomaan. Yhtiön toimintaympäristöön liittyviä riskejä Munksjö on altis muuttuville markkinaolosuhteille ja epävakaisuuksille, jotka aiheutuvat sekä makrotaloudellisista että toimialaan liittyvistä tapahtumista. Munksjön liiketoimintaan voivat vaikuttaa riskit, jotka liittyvät sen erikoispaperitoimialaan, ja jotka ovat Yhtiön vaikutusvallan ulkopuolella. Siten Yhtiön tuotteisiin vaikuttavat yleisesti suhdanteet hinnoittelun ja toimitusmäärien osalta, ja suhdanteet voivat vaihdella eri toimialoilla ja maantieteellisillä alueilla. Yhtiön liiketoimintaan voi vaikuttaa haitallisesti taloussuhdanteen lasku ja epävakaisuus, kuten tämänhetkinen maailmantaloudellinen tilanne. Euroopan taloudelliseen ympäristöön ovat vaikuttaneet ja saattavat edelleen vaikuttaa negatiivisesti sellaiset tekijät kuten julkisen 3

9 velan kasvu Euroopassa; todellinen tai havaittu riski valtioiden maksuhäiriöistä tai maksukyvyttömyydestä, kuten ongelmista, joita tietyillä euroalueen jäsenvaltiolla tällä hetkellä on; luottamuksen menetys tiettyjä valuuttoja kohtaan; heikko kuluttajaluottamus ja kulutuksen supistuminen; hidas tai laskeva taloudellinen kasvu; lisääntyvä työttömyys; inflaatiopaineet ja korkojen nousu; poliittinen epävakaus; hallitusten toimet tai päätökset, joilla on kustannusvaikutuksia; sekä edellä mainittujen riskien vaikutusten ulottuminen tai pelko ulottumisesta aiemmin niistä vapaille markkinoille Euroopassa tai sen ulkopuolella. Siten epäsuotuisilla muutoksilla ja vaihteluilla makrotaloudellisessa ympäristössä voi olla haitallinen vaikutus Yhtiön tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Paperiteollisuuden suhdanneherkkyys voi aiheuttaa ylikapasiteettia ja sen seurauksena asettaa paineita Yhtiön tuotteiden hinnoittelulle, mikä todennäköisesti vaikuttaisi haitallisesti sen kannattavuuteen. Jos taloudellinen kasvu ei ole riittävää, hetkellinen paikallinen ylitarjonta voi johtaa markkinahintojen laskuun. Monien Yhtiön tuotteiden kysyntä on riippuvainen muutoksista kuluttajien ja yritysten luottamuksessa, lopputuotteita koskevista markkinasuuntauksista sellaisilla kuluttaja- ja teollisilla markkinoilla, joilla Munksjön tuotteita käytetään sekä yleisestä makrotaloudellisesta ympäristöstä. Millä tahansa kyseisten markkinaolosuhteiden muutoksilla voi olla haitallinen vaikutus Yhtiön toimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Yhtiö voi altistua protektionistisille toimenpiteille ja kaupankäyntirajoituksille, jotka voivat rajoittaa Yhtiön pääsyä uusille vientimarkkinoille. Niiden maiden viranomaiset, joissa Yhtiö toimii tai joihin Yhtiö vie tuotteitaan, voivat asettaa uusia tullimaksuja tuonnille tai kumota tällä hetkellä voimassa olevia, millä voi olla haitallinen vaikutus tuotteiden toimittamiseen tai niiden hintoihin. Muutokset tullimaksujen tasossa voivat vaikuttaa haitallisesti Yhtiön mahdollisuuteen tuoda tuotteitaan tai sen kotimaan toimintojen kannattavuuteen markkinoilla, joilla tällaisia protektionistisia toimenpiteitä sovelletaan. Mahdolliset muutokset protektionistisissa toimenpiteissä tai kaupankäyntirajoituksissa voivat vaikuttaa haitallisesti Yhtiön toimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Nykyiset kilpailijat tai uudet kilpailijat, joilla on merkittäviä taloudellisia voimavaroja, voivat tulla yhdelle tai useammalle Munksjön keskeiselle markkinalle. Tiettyjen Munksjön tuotteiden osalta nykyiset tai mahdolliset tulevat kilpailijat voivat aloittaa kilpailevien tuotteiden valmistuksen mukauttamalla nykyistä tuotantokapasiteettiaan tai investoimalla uuteen kapasiteettiin. Mikäli tällaista tapahtuisi merkittävässä mittakaavassa, näiden tuotteiden hinnat oletettavasti alenisivat, mikä vaikuttaisi Munksjön liiketoiminnan kannattavuuteen. Mahdolliset muutokset lainsäädännössä voivat aiheuttaa vaikeasti ennakoitavissa olevia sopeutumiskustannuksia. Yhtiötä koskee suuri määrä erilaisia ympäristö-, terveys- ja turvallisuuslakeja ja -määräyksiä, mukaan lukien kansainväliset, kansalliset, valtiolliset sekä paikalliset lait ja määräykset. Nämä vaatimukset ovat monimutkaisia ja usein muuttuvia, ja niillä on ollut taipumusta tiukentua ajan myötä. Ei voi olla mitään varmuutta siitä, että tällaisten lakien ja määräysten vaatimukset ja niiden noudattamiseen liittyvät kustannukset eivät kasvaisi tulevaisuudessa. Tällaisten kustannusten kasvulla voisi olla haitallinen vaikutus Yhtiön toimintaan, tulokseen tai taloudelliseen asemaan. Yhtiön liiketoimintaa sääntelee niiden valtioiden lainsäädäntö, joissa Yhtiö kulloinkin toimii. Lisäksi Yhtiön liiketoimintaan voivat vaikuttaa alueelliset tai ylikansalliset määräykset, kuten EU-lainsäädäntö. Lainsäädäntö ja muut määräykset voivat muuttua, eikä Yhtiö voi taata, että se voisi sellaisessa tilanteessa noudattaa muuttuneen lainsäädännön tai määräysten vaatimuksia ilman merkittäviä toimenpiteitä. Esimerkiksi ympäristönsuojelua, työntekijöitä ja verotusta koskevien lakien muutoksilla voi olla haitallinen vaikutus Yhtiön toimintaan. Viime aikoina erityisesti ympäristölainsäädäntö on lisääntynyt ja Yhtiön on täytynyt huomioida tiukemmat päästöstandardit ja kiinteistöjen energiatehokkuusvaatimukset toiminnassaan. Tältä osin paikalliset olosuhteet voivat johtaa soveltuvien toimintaan liittyvien lupien kiristymiseen, aiheuttaa rakenteellisia tai toiminnallisia muutoksia tai, tapauskohtaisesti, rajoittaa Yhtiön kykyä laajentaa toimintojaan tietyllä tuotantolaitoksella. Toimintojen mukauttaminen yllä esitettyihin muutoksiin voi aiheuttaa Yhtiölle vaikeasti ennakoitavissa olevia kustannuksia, millä puolestaan voi olla haitallinen vaikutus Yhtiön toimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Yhtiöön ja sen liiketoimintaan liittyviä riskejä Raaka-aineiden hintojen ja energiakustannusten heilahtelu tai nousu sekä raaka-aineiden ja energian saatavuus voivat vaikuttaa Munksjön kannattavuuteen. Munksjö hankkii massapuuta, lyhyt- ja pitkäkuituista sellua, titaanidioksidia, muita kemikaaleja, lateksia, muita raakaaineita, komponentteja ja energiaa ulkopuolisilta toimittajilta. Raaka-aineiden, energian ja palveluiden (kuten kuljetus) hinnannousuilla, joita ei voida korvata vastaavalla Munksjön tuotteiden hintojen nostamisella, voi olla haitallinen vaikutus Yhtiön taloudelliseen tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Lisäksi sisäiset toimintakustannukset voivat nousta jostain muusta syystä eikä voi olla varmuutta siitä, että Yhtiö pystyy tulevaisuudessa siirtämään tällaiset hinnannousut tai muut raaka-aineiden, energian ja palveluiden hinnannousut asiakkailleen. Lisäksi korotusten voimaansaattamisessa voi olla merkittäviä viiveitä johtuen erityisistä sopimusehdoista, kilpailullisista paineista tai muista tekijöistä. Massapuun, sellun, kemikaalien, energian ja muiden raaka-aineiden hinnat ovat riippuvaisia merkittävistä suhdannevaihteluista, sisältäen mahdollisuuden nopeaan hinnannousuun, joka on Munksjön määräysvallan 4

10 ulkopuolella. Massapuun, sellun, energian tai muiden Yhtiön käyttämien raaka-aineiden hintojen merkittävällä nousulla voi olla haitallinen vaikutus Yhtiön toimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Raaka-aineiden tai energian hinnannousu voi niukan tarjonnan vuoksi, poikkeuksellisten luonnonolosuhteiden seurauksena tai Yhtiön toimitussopimuksissa olevien ongelmien takia vaikuttaa merkittävästi Yhtiön kykyyn toimittaa asiakkailleen kilpailukykyisesti hinnoiteltuja tuotteita. Siten hinnannousuilla voi olla haitallinen vaikutus Yhtiön toimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Munksjö on riippuvainen tehokkaan käyttöasteen ylläpitämisestä tuotantolaitoksissaan. Yhtiön kykyyn käyttää tuotantokapasiteettiaan tehokkaasti voi vaikuttaa asiakkaiden kysynnän vaihtelu ja tuotantokatkokset. Tuotantokatkokset Yhtiön tuotantolaitoksilla johtuen joko tilausten vähyydestä, työtaistelutoimenpiteistä, ympäristöonnettomuuksista, tärkeiden paperikoneiden tai muiden tuotantolaitteiden rikkoutumisesta, tulipaloista, onnettomuuksista, kuljetukseen liittyvistä häiriöistä, ongelmista Yhtiön toimitussopimuksissa tai muista seikoista, voivat vaikuttaa haitallisesti Yhtiön kykyyn saavuttaa tuotantotavoitteensa ja johtaa tulevaisuudessa tilaisuuksien menettämiseen sekä vaikuttaa haitallisesti Yhtiön toimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Lisäksi asiakkaiden tilausten toimittamatta jättäminen aikataulussa voi saada asiakkaat etsimään vaihtoehtoisia toimittajia. Brasiliassa Coated Specialtiesilla on useita sopimuksia Fibria Celulose S.A.:n ( Fibria ) kanssa koskien muun muassa lietesellun sekä tiettyjen hyödykkeiden ja huoltopalveluiden toimittamista. Jos Fibria päättäisi jonkin tai kaikki sopimuksista tai jos se ei pystyisi täyttämään sopimusten mukaisia velvoitteitaan, ja jos Coated Specialties ei pystyisi korvaamaan sopimuksia uusilla sopimuksilla halutussa aikataulussa tai ollenkaan, sillä voisi olla haitallinen vaikutus Munksjön toimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Katso Coated Specialtiesin Liiketoiminta Merkittävät sopimukset. Mikäli Yhtiön toiminta keskeytyisi merkittäväksi ajaksi johtuen joko luonnonmullistuksesta (kuten maanjäristys, tulva tai tulipalo), raaka-aineiden hankinnan epäonnistumisesta tai jostain muusta syystä, sillä voisi olla haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Mikäli raaka-ainetoimituksissa esiintyy merkittäviä häiriöitä tai raaka-aineiden hinnat nousevat merkittävästi, Yhtiö voi joutua hankkimaan raaka-aineita vaihtoehtoisista lähteistä. Häiriö keskeisten raaka-aineiden ja muiden tuotantoon tarvittavien ainesosien kuten energian toimituksessa tai niiden kustannusten merkittävä nousu voi vaikuttaa haitallisesti Yhtiön valmistustoimintaan ja sen toiminnan katteeseen, ja niillä voi olla haitallinen vaikutus Yhtiön toimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Munksjö voi epäonnistua tuotekehityksessä ja innovaatioissa sekä tuotantoprosessiensa kehittämisessä samaan tahtiin kilpailijoidensa kanssa tai Munksjö voi olla pakotettu tekemään lisäinvestointeja esimerkiksi toimialan teknologisten kehitysten johdosta. Kuitumateriaalien markkinat ovat erittäin kilpaillut. Munksjö kilpailee useiden suurten monikansallisten yhtiöiden sekä tiettyjen alueellisten tai erikoistuneiden valmistajien kanssa. Munksjön tuotteiden kysyntä riippuu siitä, miten loppukäyttäjä arvioi vaihtoehtoisista materiaaleista valmistettuja vastaavia tuotteita. Jos muiden materiaalien ja tuotteiden käyttö tietyissä sovelluksissa lisääntyy erikoispaperin tai erikoispaperituotteiden kustannuksella, on olemassa riski siitä, että Yhtiön tuotteiden kysyntä laskee. Valmistajat voivat myös ajoittain esitellä uusia tuotantoprosesseja tai -teknologioita. Munksjön tuleva kasvu voi riippua sen kyvystä ennakoida tuotantoprosessien ja teknologioiden kaupallista tai teknistä kehitystä sen kaikilla keskeisillä markkinoilla. Tuleva kasvu ja Yhtiön kyky saavuttaa innovaatiotavoitteensa riippuu myös Yhtiön kyvystä kehittää onnistuneesti uusia ja parempia tuotteita käyttäen olemassa olevia tai uusia tuotantovalmiuksia sekä valmistaa ja markkinoida tuotteita muuttuvilla markkinoilla. Mikäli kilpailijan kehittämässä tuotantoteknologiassa tapahtuisi merkittävää edistystä eikä Yhtiö pystyisi ottamaan sitä käyttöönsä, se voisi vaikuttaa haitallisesti Yhtiön toimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Ei voi olla mitään varmuutta siitä, että Yhtiö pystyy vastaamaan asiakkaidensa tarpeisiin uusilla innovaatioilla, kehittämällä uusia tuotteita ja/tai teknologioita tai, mikäli niitä kehitetään, että Yhtiön asiakkaat hyväksyvät kyseiset uudet tuotteet tai teknologiat. Yhtiö ei välttämättä saa takaisin investointeihin käytettyjä varoja, jotka se on käyttänyt näiden uusien tuotteiden tai teknologioiden kehittämiseen, eikä sillä välttämättä ole riittäviä resursseja teknologian kehityksessä mukana pysymiseen. Yhtiön jääminen jälkeen markkinoiden kehittyvistä teknologisista innovaatioista tai epäonnistuminen asiakkaiden mieltymysten ennakoimisessa voivat vaikuttaa haitallisesti Yhtiön toimintaan, tulokseen tai taloudelliseen asemaan. 5

11 Munksjö ei välttämättä onnistu johtamaan liiketoimintaansa menestyksekkäästi tai toteuttamaan liiketoimintastrategiaansa tehokkaasti. Monilla tekijöillä, kuten toimintavaikeuksilla, henkilöstövaihdoksilla, kilpailulla, viivästyksillä aloitteiden läpiviemisessä ja yleisillä taloudellisilla tai toimialaan liittyvillä olosuhteilla voi olla haitallinen vaikutus Yhtiön kykyyn toteuttaa strategiaansa. Tämä vähentää sen mahdollisuuksia kasvaa tai sen mahdollisuuksia alentaa kustannuksia ja lisätä tehokkuutta, millä voi olla haitallinen vaikutus Yhtiön toimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Yhtiö ei voi taata, että se onnistuu saavuttamaan kustannussäästöjä, luomaan kasvua tai lisäämään rahavirtaansa tai kannattavuuttaan. Yhtiö voi myös jatkaa ulkoisten kasvumahdollisuuksien etsimistä. Tästä johtuen se voi päättää toteuttaa yhden tai useita yrityshankintoja, jotka erikseen tai yhdessä voivat vaikuttaa haitallisesti sen toimintaan ja taloudelliseen asemaan johtuen useista tekijöistä liittyen hankittuun liiketoimintaan, rahoitukseen, markkina- ja makrotaloudellisiin syihin ja muihin tekijöihin. Ei voi olla mitään varmuutta siitä, että Yhtiö pystyy löytämään sopivia hankintakohteita ja/tai toteuttamaan hankinnat toteuttaakseen strategiaansa. Merkittävien asiakassuhteiden menettäminen sekä asiakaskeskittymät voivat vaikuttaa haitallisesti Munksjön liiketoimintaan. Mikäli Yhtiö menettää merkittävän määrän keskeisiä asiakkaitaan eikä menetystä saada korvattua vastaavan ehtoisilla asiakassopimuksilla, tai jos myynti kyseisille asiakkaille merkittävästi alenee, sillä voi olla haitallinen vaikutus Yhtiön toimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Munksjö on lisäksi altis asiakaskeskittymän aiheuttamalle riskille. Toimialoilla, joilla Munksjön asiakkaat toimivat, voi tulevaisuudessa tapahtua yhdistymisiä. Mikä tahansa tällainen yhdistyminen voisi johtaa yhtiöihin, joilla muiden vahvuuksien ohella olisi vahvempi neuvotteluasema. Tämä voisi johtaa Munksjön markkinaosuuden alenemiseen, mikäli nykyinen asiakas sulautuisi sellaisen yhtiön kanssa tai sen hankkisi yhtiö, jolla on tiivis suhde Munksjön kilpailijaan. Munksjö voidaan velvoittaa maksamaan tuotevastuuseen perustuvia vahingonkorvauksia tai muita korvauksia. Munksjön tuotevastuuvakuutuksesta huolimatta on mahdollista, että sen vakuutusturva ei riitä kattamaan kaikkia mahdollisia vastuita. Siten vakuutus ei ehkä kokonaan tai ollenkaan kata merkittävää vahingonkorvausvaatimusta tai useita pienempiä vahingonkorvausvaatimuksia, jotka koskevat Munksjön myymiä tuotteita tai asiakkaille myytyjen tuotteiden yhteydessä annettuja ohjeistuksia, millä voi olla haitallinen vaikutus Munksjön toimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Munksjön tuotteet yleensä integroidaan ja käytetään arvokkaampien lopputuotteiden osana. Jos Yhtiön toimittamassa tuotteessa on vikaa ja tämän seurauksena myös lopputuote on viallinen, Munksjön mahdollinen vahingonkorvausvastuu voi olla korkeampi kuin sen myymän viallisen tuotteen hinta. Siinä tapauksessa, että riittäviä sopimusperusteisia vastuunrajoituksia ei ole otettu joihinkin toimitussopimuksiin, jotka Munksjö on solminut asiakkaidensa kanssa tai jotka Munksjö solmii tulevaisuudessa tai jos kyseiset vastuunrajoitukset eivät ole täytäntöönpanokelpoisia, Munksjöltä voidaan vaatia maksettavaksi merkittäviä vahingonkorvauksia, jos tällaisten toimitussopimusten perusteella on toimitettu tai toimitetaan viallisia tuotteita. Jos Munksjötä vaaditaan maksamaan toimitussopimukseen perustuvia merkittäviä vahingonkorvauksia, sillä voi olla haitallinen vaikutus Yhtiön toimintaan, tulokseen tai taloudelliseen asemaan. Vaikeudet IT-järjestelmien ylläpidossa, päivittämisessä tai integroimisessa sekä näiden järjestelmien häiriöt voivat haitata tuotannollisia ja hallinnollisia prosesseja ja siten niillä voi olla haitallinen vaikutus Munksjöhön. Munksjön liiketoiminta on riippuvainen IT-infrastruktuurista ja ulkopuolisista IT-palveluiden toimittajista tiettyjen sisäisten prosessien hoitamiseksi. Vaikeudet IT-järjestelmien ylläpidossa, päivittämisessä tai integroimisessa sekä näiden järjestelmien häiriöt voivat haitata tuotannollisia ja hallinnollisia prosesseja. Sen seurauksena kaikki ITinfrastruktuuriin liittyvät järjestelmähäiriöt tai viat voivat vaikuttaa haitallisesti Yhtiön toimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Munksjöllä voi olla vaikeuksia Vanhan Munksjön ja LP:n erillisten tietojärjestelmien integroinnissa ja riittävien menettelytapojen, valvonnan ja taloudellisen raportointijärjestelmien luomisessa, mikä voi vaikuttaa Munksjön kykyyn laatia ja tuottaa Munksjön johdolle oikea-aikaista, luotettavaa, täsmällistä ja ajantasaista taloudellista tietoa liiketoimintojen kehittymisestä. Riittämättömät tietojärjestelmät ja raportointi voivat myös saada sijoittajat ja muut kolmannet osapuolet menettämään luottamustaan Munksjön raportoimaan taloudelliseen tietoon, millä voi olla haitallinen vaikutus Munksjön toimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Riittämättömät tietojärjestelmät ja raportointi voivat johtaa Munksjön osakkeen hinnan laskemiseen sijoittajien luottamuksen menettämisen seurauksena, vaikka niillä ei olisikaan haitallista vaikutusta Munksjön toimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. 6

12 Munksjön liiketoimintaan vaikuttavilla häiriöillä ja työseisokeilla, jotka johtuvat työsuhteisiin liittyvistä riidoista tai ilmenevät organisaatiomuutosten yhteydessä, voi olla haitallinen vaikutus Munksjöhön. Munksjö on alttiina työriidoille, jotka voivat häiritä sen liiketoimintoja ja vaikuttaa haitallisesti Munksjön toimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Suurinta osaa Yhtiön työntekijöistä edustavat ammattiliitot, joiden kanssa on tehty useita työehtosopimuksia. Kaikki ammattiliittojen edustamat Yhtiön työntekijät eivät kuitenkaan kuulu voimassa olevien työehtosopimusten piiriin. Lisäksi Yhtiötä ja muita työnantajia edustavat työnantajajärjestöt eivät välttämättä pysty neuvottelemaan tyydyttäviä uusia työehtosopimuksia, kun niiden voimassaolo päättyy. Lisäksi Yhtiötä koskevat nykyiset työehtosopimukset eivät välttämättä estä lakkoja tai työnseisauksia sen tuotantolaitoksilla tulevaisuudessa. Tällaisilla työnseisauksilla voi olla haitallinen vaikutus Yhtiön toimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Vaikka Yhtiön ja sen työtekijöiden sekä heidän ammattiyhdistystensä väliset suhteet ovat tällä hetkellä tyydyttäviä, ei voi olla varmuutta siitä, että Yhtiön liiketoimintaan liittyvät tulevaisuuden kehitykset eivät vaikuttaisi kyseisiin suhteisiin. Mahdollisilla pitkäkestoisilla työriidoilla, jotka johtavat Yhtiön koko liiketoiminnan merkittävään keskeytymiseen, voi olla haitallinen vaikutus Yhtiön toimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Yhtiöön voivat tulevaisuudessa vaikuttaa ammattiyhdistysten alueellisella tai kansallisella tasolla määräämät lakot. Millä tahansa tällaisella lakolla voi olla haitallinen vaikutus Yhtiön toimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Munksjö voi epäonnistua pitämään palveluksessaan ja rekrytoimaan avainhenkilöitä. Munksjö on jossain määrin riippuvainen avainhenkilöistä. Lisäksi Yhtiö toimii korkean teknologian ja tuotannontekijöiden toimialalla, jossa työntekijät, jotka ovat päteviä ja kokeneita tuotannossa ja muissa toiminnoissa, ovat elintärkeitä kilpailuedun kannalta. Munksjön kyky rekrytoida ja pitää palveluksessaan työntekijöitä, joilla on asianmukainen pätevyys, on olennaista Yhtiön tulevalle kehitykselle. Jos Munksjö epäonnistuu pitämään palveluksessaan ja rekrytoimaan avainhenkilöitä, sillä voi olla haitallinen vaikutus Yhtiön toimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Munksjö voi epäonnistua sen ympäristölupien tai muutettujen ympäristölupien ehtojen noudattamisessa, mikä voi johtaa tuotannollisiin menetyksiin ja Munksjölle määrättäviin rangaistuksiin. Munksjön toiminta sellun- ja paperinvalmistuksessa on yleisesti ottaen luvanvaraista kunkin maan ympäristömääräysten mukaisesti ja siihen voivat vaikuttaa sen ympäristön asettamat rajoitukset, jossa toimintaa harjoitetaan. Nämä toiminnat voivat vaikuttaa ympäristöön pääasiassa ilmaan ja veteen aiheutuvien päästöjen kautta. On olemassa riski siitä, että Munksjö epäonnistuu sen ympäristölupien tai muutettujen ympäristölupien noudattamisessa, mikä voi johtaa tuotannollisiin menetyksiin ja Munksjölle määrättäviin rangaistuksiin. Jos Yhtiö epäonnistuu sen ympäristölupien ehtojen noudattamisessa, seurauksena tulevilla korjaustoimenpiteillä tai muutetuilla lupaehdoilla voi olla haitallinen vaikutus Yhtiön toimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Ympäristö-, terveys- ja työturvallisuuslainsäädännön sekä muiden kansallisten ja kansainvälisten lakien ja määräysten noudattaminen voi kasvattaa Munksjön liiketoimintakuluja. Munksjön liiketoimintaan sovelletaan ympäristö-, terveys- ja työturvallisuuslakeja ja -määräyksiä sekä muita alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja määräyksiä. Näiden lakien ja määräysten noudattamisesta aiheutuu Munksjölle pääoma- ja liiketoimintakustannuksia. Esimerkiksi jätevesien laskeminen ja ilmaan tehtävät päästöt ovat erittäin tiukasti säänneltyjä ja soveltuvien vaatimusten noudattaminen edellyttää investointeja. Esimerkiksi suljettuja jäähdystysjärjestelmiä ja erityisiä vedenpuhdistusjärjestelmiä voidaan edellyttää. Munksjö voi kärsiä kasvihuonekaasujen päästöjä koskevien rajoitusten soveltamisesta tulevaisuudessa ja päästöoikeusjärjestelmien noudattamisesta aiheutuvista kustannuksista. Jos Yhtiön hiilidioksidipäästöt ylittävät sen hallussa olevien oikeuksien määrän, sen on ostettava päästöjen kattamiseen riittävät päästöoikeudet. Vuodesta 2013 lähtien teollisuusyritysten on yleisesti ottaen ostettava jatkuvasti enemmän päästöoikeuksia huutokaupasta, minkä vuoksi päästöoikeuksien hankinnasta aiheutuvia kustannuksia on vaikea ennustaa. Lisäksi kemikaaleja koskeva sääntely, kuten Euroopan Unionin REACH-asetus, voi asettaa velvoitteita ja niihin liittyviä kustannuksia Munksjölle. Muut ympäristö-, terveystai työturvallisuuskustannukset liittyvät kunnossapito-, tarkastus- ja turvallisuusvaatimuksiin, hätätilanteisiin varautumiseen liittyviin varajärjestelyihin ja vakuutussuojaan. Riski merkittävistä ympäristökustannuksista ja -vastuista liittyy väistämättä teollisuustoimintaan, mukaan lukien niihin tuotantoprosesseihin, joita Munksjö käyttää. Lakien, määräysten ja toimilupien tulevat muutokset, joita Munksjö ei pysty ennakoimaan, voivat edellyttää liiketoimintakulujen kasvattamista ja ne voivat asettaa Yhtiölle uusia velvoitteita. Tällaisilla muutoksilla voi olla haitallinen vaikutus Yhtiön toimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Munksjön toiminnot ovat alttiina riskeille, jotka liittyvät ihmisten terveyteen, ympäristöön ja luonnonvaroihin. Munksjön tuotantoprosessit ja tuotteet ovat luonteeltaan sellaisia, että Yhtiö on alttiina mahdollisille vastuuriskeille ihmisten terveyttä, ympäristöä ja luonnonvaroja koskevien soveltuvien lakien ja määräysten mukaisesti. 7

13 Luodakseen turvallisen työympäristön Munksjö käyttää turvallisuusmenetelmiä ja tarjoaa säännöllistä koulutusta työntekijöilleen. Työhön liittyviä onnettomuuksia on kuitenkin aikaisemmin tapahtunut Vanhan Munksjön ja LP:n tuotantolaitoksilla, eikä onnettomuuksien tapahtumisen mahdollisuutta tulevaisuudessa voida sulkea pois. Onnettomuudet voivat johtaa työntekijöiden vahingoittumiseen ja tuotantoprosessien keskeytymiseen, jotka voivat johtaa kustannuksiin ja muihin vastuisiin, ja joilla voi olla haitallinen vaikutus Yhtiön toimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Lisäksi ne voivat vahingoittaa Yhtiön mainetta ja kykyä rekrytoida päteviä työntekijöitä. Munksjön paperin- ja sellunvalmistustoiminta aiheuttaa päästöjä sekä veteen että ilmaan. Tuotantoprosessit ja tuotteet, jotka luonteenomaisesti edellyttävät kemikaalien ja mahdollisesti ympäristölle haitallisten aineiden käyttöä, synnyttävät myös tiettyjä jätteitä. Useat Yhtiön tuotantolaitoksista sijaitsevat paikoissa, joissa on harjoitettu ympäristölle haitallista teollista toimintaa jo pitkään, sisältäen vaarallisten aineiden käyttöä, varastointia ja hävittämistä. Ei voida sulkea pois sitä, että Munksjö velvoitetaan tutkimaan, ennallistamaan, tarkkailemaan tai muutoin korvaamaan tällaiset toimet kyseisillä alueilla, joilla toimintaa harjoitetaan tai on aikaisemmin harjoitettu. Esimerkiksi Munksjön-järveä Jönköpingin tuotantolaitoksella Ruotsissa on tutkittu saastumisen vuoksi muutaman viime vuoden aikana. Lisätietoja on esitetty kohdassa Vanhan Munksjön liiketoiminta Ympäristö-, terveys- ja turvallisuusasiat Ympäristö-, terveys- ja turvallisuuskysymykset. Tällainen kustannusvastuu voi ilmetä myös sellaisten kiinteistöjen osalta, jotka Munksjö omistaa tai on aiemmin omistanut tai missä Munksjötä edeltävillä yhtiöillä on aikaisemmin ollut toimintaa, tai kun tuotantolaitos suljetaan. Mikä tahansa ympäristöonnettomuus tai -löydös, työtapaturma, ammattitauti tai muu terveyteen tai työturvallisuuteen liittyvä ongelma voi aiheuttaa Yhtiölle merkittäviä korvausvastuita sekä tilanteen korjaamiseen liittyviä kustannuksia ja mainekustannuksia. Lisäksi yksityishenkilöt (sekä työntekijät että kolmannet osapuolet) voivat vaatia vahingonkorvauksia, mikäli heille aiheutuu omaisuus- tai henkilövahinkoja onnettomuuksien tai sellaisille kemikaaleille, materiaaleille tai aineille altistumisen johdosta, joita Munksjö käyttää nykyisin tai on käyttänyt aikaisemmin, tai joita esiintyy Munksjön tuotantolaitoksilla, joissa toimintaa harjoitetaan. Ranskan Rottersacin tuotantolaitoksen on virallisesti todettu olevan tuotantolaitos, jolla on valmistettu asbestia sisältäviä tuotteita vuodesta 1956 vuoteen 1997 ja Ranskan Archesin tuotantolaitoksen on myös virallisesti todettu olevan tuotantolaitos, jolla on valmistettu asbestia sisältäviä tuotteita vuodesta 1960 vuoteen Mahdollisen asbestille altistumisen seurauksena Rottersacin ja Archesin tuotantolaitoksissa kyseisinä ajankohtina työskennelleet työntekijät ovat oikeutettuja varhaiseläkkeeseen, tai he ovat jo siirtyneet varhaiseläkkeelle. Lisäksi Yhtiö on tietoinen lukuisista tapauksista, joissa yksittäinen työntekijä ja/tai hänen edunsaajansa ovat esittäneet asbestiin liittyviä vahingorvausvaateita väitetystä palkan menetyksestä, ahdistuneisuudesta (préjudice d anxiété) ja hankalista elinolosuhteista (trouble dans les conditions d existence) johtuen. Vaikka Munksjö ei usko, että näillä vaateilla on olennaista vaikutusta Yhtiön taloudelliseen asemaan, ei voi olla mitään varmuutta siitä, että Yhtiötä kohtaan ei esitetä uusia vaateita. Munksjöhön voi lisäksi kohdistua muita asbestiin liittyviä vastuita, koska asbestia on todettu materiaaleissa ja rakenteissa Yhtiön tietyillä nykyisillä ja aikaisemmilla tuotantolaitoksilla. Jos asbestia sisältävät materiaalit tai rakenteet vahingoittuvat tai jos niitä uusitaan tai puretaan, lisäkustannuksia voi aiheutua. Millä tahansa yllä mainitun riskin toteutumisella voisi olla haitallinen vaikutus Yhtiön toimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Lisäksi mikä tahansa mahdollinen ympäristö-, terveys- tai turvallisuusmääräysten noudattamatta jättäminen voi johtaa hallinnollisiin sanktioihin, kuten varoituksiin, sakkoihin tai toimintojen keskeyttämiseen, sekä rikosoikeudellisiin sanktioihin. Lisätietoja Vanhan Munksjön, LP Europen ja Coated Specialtiesin ympäristöasioista ja tämän hetkisistä ympäristökysymyksistä on esitetty kohdissa Vanhan Munksjön Liiketoiminta Ympäristö-, terveys- ja turvallisuusasiat Ympäristö-, terveys ja turvallisuuskysymykset, LP Europen Liiketoiminta Ympäristö-, terveys- ja turvallisuusasiat Ympäristö-, terveys ja turvallisuuskysymykset ja Coated Specialtiesin Liiketoiminta Ympäristö-, terveys- ja turvallisuusasiat Ympäristö-, terveys ja turvallisuuskysymykset. Meneillään olevat ja mahdolliset tulevat oikeudenkäynnit voivat olla kalliita, aikaa vieviä, koskea huomattavia rahasummia ja häiritä säännöllistä toimintaa, ja riidan epäsuotuisasta lopputuloksesta voi olla haitallisia seurauksia Munksjölle. Munksjö on osallisena tietyissä oikeudenkäyntiprosesseissa ja riitoja voi edelleen syntyä normaalissa liiketoiminnassa asioista, jotka liittyvät muun muassa sopimuksiin, verokysymyksiin, väitettyihin virheisiin tuotetoimituksissa, terveyteen ja turvallisuuteen, kilpailuoikeuteen, immateriaalioikeuksiin, työsuhdeasioihin ja ympäristöön. Meneillään olevat ja mahdolliset tulevat oikeudenkäynnit ovat kalliita, aikaa vieviä ja ne voivat mahdollisesti häiritä normaalia liiketoimintaa. Monimutkaisen riidan lopputulosta on mahdotonta ennustaa. On mahdotonta sulkea pois epäsuotuisan lopputuloksen mahdollisuutta meneillään olevissa prosesseissa tai mahdollisissa tulevaisuudessa syntyvissä prosesseissa, millä voisi olla haitallinen vaikutus Yhtiön toimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Lisätietoja Vanhan Munksjön, LP Europen ja Coated Specialtiesin meneillään olevista oikeudenkäynneistä on esitetty kohdissa Vanhan Munksjön liiketoiminta Oikeudenkäynnit, LP Europen liiketoiminta Oikeudenkäynnit ja Coated Specialtiesin liiketoiminta Oikeudenkäynnit. 8

14 Munksjö voi epäonnistua ylläpitämään vakuutusturvaansa tai vakuutusten ehdot eivät välttämättä kata kaikkia Yhtiön menetyksiä tai käsitä kaikkia vaatimuksia, jotka voidaan tehdä mahdollisten tulevien vahinkojen perusteella. On mahdollista, että Yhtiön vakuutukset eivät riittävästi kata kaikkia riskejä ja tuhoisia tapahtumia, ja ettei kaikkia haettuja vakuutuskorvauksia makseta. Tuhoisa tapahtuma tai monet tuhoisat tapahtumat voivat aiheuttaa suuria tappioita ja niillä voi olla haitallinen vaikutus Yhtiön toimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Luonnonkatastrofeja, joille Yhtiö on alttiina, ovat muun muassa myrskyt, maanjäristykset, ankarat talvisäät ja tulvat, joiden mahdollista ajankohtaa ja vakavuutta on sinällään mahdoton ennustaa. Yhtiö voi myös olla alttiina terrorismille, millä voi olla haitallinen vaikutus Yhtiön teollisuudenalaan sekä Yhtiön liiketoimintaan. Epäonnistuminen immateriaalioikeuksien suojaamisessa voi vaikuttaa haitallisesti Munksjön kilpailukykyyn sekä sen toimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Yhtiön keskeisimmät menestystekijät ovat tuotekehityksen kärjessä oleminen ja jatkuva valmistus- ja tuotantoprosessien parantaminen. Munksjö on ryhtynyt aktiivisiin toimiin suojatakseen immateriaalioikeuksiaan hankkimalla patentteja ja valvomalla toimintaa päämarkkinoillaan. Patenttisalkkunsa ja tavaramerkkiensä lisäksi Munksjö turvautuu immateriaalioikeuksiensa suojaamisessa liikesalaisuuksiin, asiantuntemukseen sekä uusien tuotteiden ja teknologioiden kehittämiseen salassapitosopimusten ja tiettyjen muiden sopimusten avulla. Ei kuitenkaan voi olla mitään varmuutta siitä, että Munksjön toimenpiteet estävät tehokkaasti kilpailijoita käyttämästä oikeudettomasti hyväkseen Munksjön immateriaalioikeuksia. Kilpailijat voivat olla kunnioittamatta Munksjön omistamaa tai lisensoimaa immateriaalioikeutta, riitoja voi syntyä Munksjön omistaman, lisensoiman tai käyttämän immateriaalioikeuden omistukseen liittyen tai immateriaalioikeus voi muutoin tulla tunnetuksi tai kilpailijat voivat kehittää sellaisia itsenäisesti. Lisäksi kolmansilla osapuolilla voi olla immateriaalioikeuksia tiettyihin Munksjön käyttämiin teknologioihin ja prosesseihin. Tällaiset kolmannet osapuolet voivat ryhtyä oikeudellisiin toimiin näiden immateriaalioikeuksien loukkausten johdosta ja tällaiset vaateet voivat viivästyttää tai estää Munksjön tuotteiden toimituksia. Epäonnistuminen Munksjön immateriaalioikeuksien suojaamisessa tai kolmannen osapuolen nostama kanne sen immateriaalioikeuksien loukkaamisen johdosta voi vaikuttaa haitallisesti Yhtiön toimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan sekä Yhtiön kilpailukykyyn. Taloudelliseen asemaan ja rahoitukseen liittyvät riskit Munksjö ei välttämättä kykene saamaan lisärahoitusta tai noudattamaan luottojärjestelyjensä ja muiden lainojensa taloudellisia kovenantteja, millä voi olla haitallinen vaikutus sen taloudelliseen asemaan. Munksjön kyky rahoittaa toimintansa riippuu useista tekijöistä, kuten toiminnoista saatavista rahavirroista ja lisävelan sekä pääomarahoituksen saatavuudesta. Rahoitusmarkkinoiden ja makrotalouden epävarmoissa olosuhteissa ei voi olla mitään varmuutta siitä, että Yhtiön saatavissa on lisärahoitusta taloudellisesti järkevään hintaan, tai ollenkaan. Munksjön luottojärjestelyihin ja muihin lainoihin sisältyy taloudellisia kovenantteja. Lisätietoja on esitetty kohdassa Munksjön Liiketoiminta Merkittävät sopimukset Lainasopimus. Jos Munksjö ei kykene noudattamaan näitä kovenantteja tulevaisuudessa, se voi joutua neuvottelemaan luottojärjestelynsä ja lainansa uudelleen, pyytämään niistä vapautusta tai korvaamaan kyseiset luottojärjestelyt ja lainat uusilla järjestelyillä, jotta sen ei katsota rikkoneen lainaehtoja. Ei voi olla mitään varmuutta siitä, että Munksjö kykenee toteuttamaan tällaiset toimenpiteet sille hyväksyttävissä olevin ehdoin tai ollenkaan. Jos Munksjö ei kykene noudattamaan luottojärjestelyihinsä ja muihin lainoihinsa liittyviä taloudellisia kovenantteja, sillä voi olla haitallinen vaikutus Yhtiön toimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan ja se voi vaikeuttaa Yhtiön tarvitseman lisärahoituksen saantia. Munksjön verorasitus saattaa kasvaa verolakien ja -määräysten tai niiden soveltamiskäytäntöjen muutosten taikka tulevien verotarkastusten seurauksena. Liiketoimintansa kansainvälisestä luonteesta johtuen Munksjöhön sovelletaan useiden maiden verolakeja ja määräyksiä, erityisesti siirtohinnoittelua koskevaa sääntelyä. Kyseisten säännösten mukaan yhtiöiden täytyy tehdä konsernin sisäiset liiketoimet markkinaehtoisesti ja niiden on dokumentoitava nämä riittävällä tavalla kussakin maassa sovellettavien säännösten mukaisesti. Siten Munksjön verorasitus riippuu eri maiden verolakien ja -määräysten tietyistä seikoista, mukaan lukien niiden soveltaminen ja tulkinta. Muutokset verolaeissa tai -määräyksissä tai niiden tulkinnassa ja soveltamisessa voivat kasvattaa merkittävästi Munksjön verorasitusta, millä voi olla haitallinen vaikutus Yhtiön toimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Yhtiöllä on tietty määrä verotuksessa vahvistettuja tappioita, joilla on mahdollista kuitata tulevia verotettavia tuloja Konsernin yhtiöissä, joissa tappiot ovat syntyneet. Ei kuitenkaan voi olla mitään varmuutta siitä, että Munksjö pystyy käyttämään kaikki verotuksessa vahvistetut tappiot. Verotuksessa vahvistetut tappiot voidaan myös menettää muun muassa omistuksen muutoksen johdosta. Mahdollisella verotuksessa vahvistettujen tappioiden menettämisellä tai 9

15 mahdollisella Munksjön kyvyttömyydellä hyödyntää verotuksessa vahvistettuja tappioita kokonaisuudessaan voi olla haitallinen vaikutus Munksjön taloudelliseen asemaan. Nykyisen LP:n ja Vanhan Munksjön muodostavat yksiköt ovat osana Transaktiota osallistuneet uudelleenjärjestelyyn, joka on toteutettu useina osakemyynteinä sekä fuusioina ja jakautumisina, ja LP Europe Toteutumisen jälkeen Munksjöhön saattaa kohdistua vielä useita uudelleenjärjestelyjä. Veroviranomaiset saattavat kyseenalaistaa jotkin Munksjön esittämät näkemykset, ja siten määrätä lisäveroja tai kyseenalaistaa verosaamisia. Lisäksi Munksjö tulee olemaan aika ajoin kansallisten veroviranomaisten säännöllisten verotarkastusten kohteena. Tulevien verotarkastusten tai muiden vero- tai muiden asianmukaisten viranomaisten tarkastustoimenpiteiden seurauksena voidaan määrätä lisäveroja (kuten tulo-, lähde-, kiinteistö-, pääoma-, leima- ja arvonlisäveroja), jotka voivat johtaa Munksjön verovelvollisuuden kasvuun joko siten, että kyseinen vero määrätään suoraan Munksjön maksettavaksi, tai siten, että Munksjö joutuu siitä vastuuseen toissijaisena velallisena. Munksjö on altis valuuttakurssivaihteluille. Munksjö tulee toimimaan ja myymään tuotteita maailmanlaajuisesti. Siten merkittävä osa sen liikevaihdosta ja kuluista tulee syntymään muissa valuutoissa kuin eurossa. Munksjön liiketoiminnan tulos on alttiina valuuttariskille ja valuuttojen muuntamisesta syntyvälle riskille. Valuuttariskille altistuminen syntyy voitto- ja tappiovaikutuksesta, joka muodostuu myynnin ja maksun välisenä aikana valuuttakurssivaihtelun seurauksena. Munksjö on merkittävästi alttiina valuuttakurssivaihteluille Ruotsin kruunun, Brasilian realin, Yhdysvaltain dollarin ja euron välillä. Koska osa Munksjön kustannuksista syntyy eri valuutassa kuin myyntitulojen valuutassa, kustannuksiin vaikuttavan valuutan vahvistuminen myyntiin vaikuttavaan valuuttaan nähden voi vaikuttaa haitallisesti Munksjön toimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Valuuttakurssit voivat myös vaikuttaa eri maihin sijoittuneiden, muita valuuttoja kuin euroa käyttävien sellunja paperintuottajien suhteelliseen kilpailukykyyn, ja näiden valuuttojen muutoksilla suhteessa euroon voi olla haitallinen vaikutus Munksjön toimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Munksjö raportoi tuloksensa euroissa, mutta Munksjöllä on varoja muissa valuutoissa, lähinnä omistamiensa ulkomaisten tytäryhtiöiden kautta. Tämän seurauksena Munksjö altistuu valuutan muunnosta aiheutuvalle riskille siinä määrin kuin sen tytäryhtiöiden varat, velat, tuotot tai kulut kirjataan muissa valuutoissa kuin euroissa. Yhtiön on muunnettava konsernitilinpäätöstä laadittaessa raportoivien tytäryhtiöiden tulokset euroihin. Tämän seurauksena valuuttakurssivaihteluilla voi olla haitallinen vaikutus Munksjön toimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Munksjö voi käyttää suojausjärjestelyjä valuuttakurssien vaihtelua vastaan, mutta ei voi olla mitään varmuutta siitä, että suojausjärjestelyt pienentävät haitallisia valuuttakurssivaihteluiden vaikutuksia. Euroalueeseen ja sen jäsenvaltioihin liittyvät taloudelliset riskit voivat myös vaikuttaa Munksjön toimintaympäristöön joko suoraan tai välillisesti yhteisen valuutan ja Euroopan rahapolitiikan kautta. Eläkejärjestelyihin liittyvät kustannukset voivat kasvaa. Munksjö on perustanut tiettyjä määriteltyjä etuus- ja maksupohjaisia eläkejärjestelyjä useissa maissa, joissa se toimii, tai sillä on kyseisiin järjestelyihin liittyviä vastuita osana sen historiallisia toimintoja. Munksjö on alttiina useille näihin etuuspohjaisiin eläkejärjestelyihin liittyville riskeille, kuten riskille, että toteutuneet sijoitustuotot jäävät tuottoodotuksia pienemmiksi tai tulokset poikkeavat vakuutusmatemaattisista olettamuksista esimerkiksi järjestelmien edunsaajien kuolleisuuden osalta. Lisäksi korkojen vaihtelu voi muuttaa vuotuisia kuluja ja eläkevastuita. Minkä tahansa edellä mainitun riskin toteutumisella voi olla haitallinen vaikutus Munksjön toimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Yhtiön yhden tai useamman keskeisen asiakkaan tai toimittajan taloudelliset vaikeudet tai konkurssi voivat vaikuttaa haitallisesti Yhtiön toimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Joillakin Munksjön asiakkaista ja toimittajista on ollut taloudellisia ja liiketoiminnallisia haasteita viimeaikaisen talouden laskusuhdanteen aikana. Näiden asiakkaiden tai toimittajien vaikeuksien jatkuminen tai pahentuminen voi aiheuttaa niille lisää taloudellisia ja liiketoiminnallisia ongelmia tai johtaa jopa niiden konkurssiin. Lisäksi moni Munksjön asiakas voi kohdata nyt tai tulevaisuudessa maahantuonnista johtuvia paineita omilla kotimaisilla markkinoillaan, ja sen seurauksena ne voivat menettää markkinaosuuttaan tai joutua siirtämään tuotantolaitoksensa toisille markkinoille. Muutokset maailmantaloudessa voivat aiheuttaa taloudellisia paineita Munksjön asiakkaille, millä voi olla negatiivinen vaikutus Munksjön kykyyn periä saatavansa kokonaisuudessaan tai oikea-aikaisesti, minkä seurauksena voi aiheutua luottotappioita. Luottotappiot puolestaan voivat edellyttää, että Munksjö hankkii vaihtoehtoista rahoitusta täyttääkseen sen mahdollisten rahoitusjärjestelyjen mukaiset velvoitteet. Nämä tekijät yhdessä rajoitetun luoton saatavuuden kanssa voivat saada Munksjön asiakkaat vähentämään hankintojensa määrää niiden 10

16 yrittäessä parantaa omaa taloudellista asemaansa, millä voi olla haitallinen vaikutus Munksjön toimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Maailmantalouden laskusuhdanne altistaa Yhtiön vastapuolen luottoriskille. Vastapuolen luottoriskin aiheuttaa se seikka, että taloudellisen transaktion osapuoli voi olla kykenemätön suorittamaan sopimuksenmukaisia velvoitteitaan. Maailmantalouden laskusuhdanteen seurauksena useat pankit ja vakuutusyhtiöt voivat kohdata taloudellisia vaikeuksia, mikä puolestaan voi johtaa saneerausmenettelyihin, valtion suorittamiin yhtiöiden haltuunottoihin sekä konkursseihin. Vastapuoliriskin hallitsemisesta huolimatta ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että Yhtiön rahoitus- tai vakuutusvastapuoli kohtaa vakavia taloudellisia vaikeuksia tai ajautuu konkurssiin. Jos vastapuoliriski materialisoituu, Yhtiölle voi aiheutua kustannuksia luottojärjestelyjensä uudelleenjärjestämisestä, mahdollisesti epäsuotuisemmilla ehdoilla, kuten rahoituskoron korotuksella. Lisäksi toteutunut vastapuoliriski voi pakottaa Munksjön hankkimaan vaihtoehtoista rahoitusta täyttääkseen rahoitusjärjestelyjensä mukaiset velvoitteet. Velvoitteidensa täyttämisessä epäonnistuvien vastapuolten toimilla tai millä tahansa muulla edellä mainitulla seikalla voi olla haitallinen vaikutus Munksjön toimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Yhtiö on alttiina korkotasojen vaihteluille. Munksjö on alttiina sen velkarahoitusta koskevalle korkoriskille. Noussut korkotaso voi vaikuttaa saatavilla olevan rahoituksen kustannuksiin ja Yhtiön olemassa oleviin rahoituskustannuksiin. Huolimatta korkotasojen riskin hallitsemisesta, on mahdollista, että korkotasojen merkittävällä nousulla voi, erityisesti jos nousu on pitkäaikainen, olla haitallinen vaikutus Yhtiön toimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. 11

17 YHTIÖ, HALLITUS, TILINTARKASTAJAT JA NEUVONANTAJAT Yhtiö Munksjö Oyj c/o Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy Eteläranta Helsinki Yhtiön hallitus Nimi Peter Seligson Kim Henriksson Jarkko Murtoaro Seppo Parvi Asema Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen jäsen Hallituksen jäsen Hallituksen jäsen Kaikkien hallituksen jäsenten osoite on Munksjö Oyj, c/o Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy, Eteläranta 8, Helsinki. Yhtiön tilintarkastaja Vanhan Munksjön tilintarkastaja PricewaterhouseCoopers Oy Ernst & Young AB Itämerentori 2 Jakobsbergsgatan Helsinki Tukholma Päävastuullinen tilintarkastaja: Merja Lindh Ruotsi Päävastuullinen tilintarkastaja: Karin Grann Yhtiön oikeudellinen neuvonantaja Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy Eteläranta Helsinki 12

18 ERÄITÄ SEIKKOJA Perusesitteestä vastuulliset tahot Munksjö Oyj Y-tunnus: Rekisteröity toimipaikka: Helsinki Osoite: c/o Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy Eteläranta 8, Helsinki Munksjö AB (kuten esitetty alla) Y-tunnus: Rekisteröity toimipaikka: Jönköping, Ruotsi Osoite: Trädgårdsgatan 37, Jönköping, Ruotsi Ahlstrom Oyj (kuten esitetty alla) Y-tunnus: Rekisteröity toimipaikka: Helsinki Osoite: Salmisaarenaukio 1, Helsinki Vakuutus tässä Perusesitteessä annetuista tiedoista Munksjö Oyj vastaa tässä Perusesitteessä olevista tiedoista, lukuun ottamatta Munksjö AB:tä koskevia tietoja, jotka esitetään Perusesitteen alla mainituissa kohdissa ja joista Munksjö AB vastaa, ja lukuun ottamatta LP Europea ja Coated Specialtiesia koskevia tietoja, jotka esitetään Perusesitteen alla mainituissa kohdissa ja joista Ahlstrom vastaa. Munksjö Oyj ja sen hallitus ovat varmistaneet riittävän huolellisesti, että niiden parhaan ymmärryksen mukaan tässä Perusesitteessä esitetyt tiedot, joista Munksjö Oyj tämän kohdan mukaan vastaa, vastaavat tosiseikkoja, eikä tiedoista ole jätetty pois mitään asiaan todennäköisesti vaikuttavaa. Munksjö AB vastaa Munksjö AB:tä koskevista tiedoista, jotka esitetään Perusesitteen kohdissa Vanhan Munksjön liiketoiminta, Eräitä taloudellisia ja muita tietoja Vanhan Munksjön historialliset taloudelliset tiedot, Vanhan Munksjön liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema ja Suurimmat osakkeenomistajat ja järjestelyt lähipiirin kanssa Järjestelyt lähipiirin kanssa Vanha Munksjö. Munksjö AB ja sen hallitus ovat varmistaneet riittävän huolellisesti, että niiden parhaan ymmärryksen mukaan tässä Perusesitteessä edellä mainituissa kohdissa esitetyt tiedot vastaavat tosiseikkoja, eikä tiedoista ole jätetty pois mitään asiaan todennäköisesti vaikuttavaa. Ahlstrom vastaa LP Europea ja Coated Specialtiesia koskevista tiedoista, jotka esitetään Perusesitteen kohdissa LP Europen liiketoiminta, Coated Specialtiesin liiketoiminta, Eräitä taloudellisia ja muita tietoja LP Europen historialliset carve-out taloudelliset ja muut tiedot, Eräitä taloudellisia ja muita tietoja Coated Specialtiesin historialliset carve-out taloudelliset ja muut tiedot, LP Europen liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema, Coated Specialtiesin liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema, Suurimmat osakkeenomistajat ja järjestelyt lähipiirin kanssa Järjestelyt lähipiirin kanssa LP Europe sekä Suurimmat osakkeenomistajat ja järjestelyt lähipiirin kanssa Järjestelyt lähipiirin kanssa Coated Specialties. Ahlstrom ja sen hallitus ovat varmistaneet riittävän huolellisesti, että niiden parhaan ymmärryksen mukaan tässä Perusesitteessä edellä mainituissa kohdissa esitetyt tiedot vastaavat tosiseikkoja, eikä tiedoista ole jätetty pois mitään asiaan todennäköisesti vaikuttavaa Ahlstrom Oyj Munksjö Oyj Munksjö AB Yllä esitetyn lisäksi Munksjö Oyj, Ahlstrom Oyj tai Munksjö AB eivät anna mitään nimenomaista tai välillistä vakuutusta tai takuuta tässä Perusesitteessä esitettyjen tietojen oikeellisuudesta tai täydellisyydestä. Yhtiö kuitenkin tarvittaessa päivittää tässä Perusesitteessä annettuja tietoja Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 3 b :n mukaisesti. Tulevaisuutta koskevat lausumat Eräät tässä Perusesitteessä esitetyt lausumat, erityisesti kaikki tulevaisuutta koskevat tai tulosennusteisiin liittyvät lausumat kohdissa Riskitekijät, Munksjön liiketoiminta ja muualla tässä Perusesitteessä sisältävät tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka perustuvat Munksjön johdon tämänhetkisiin näkemyksiin ja käsityksiin Munksjön taloudellisesta asemasta, liiketoimintastrategiasta sekä johdon tulevaisuuden suunnitelmista ja tavoitteista (mukaan 13

19 lukien Munksjön tuotteisiin ja palveluihin liittyvät kehityssuunnitelmat). Nämä lausumat voivat sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia suhteessa Munksjöhön sekä sen yrityssektoriin ja toimialaan. Lausumat, joiden yhteydessä on käytetty sanoja aikoa, arvioida, ennakoida, ennustaa, jatkua, odottaa, olettaa, pyrkiä, saattaa, suunnitella, tavoitella, tulla, tähdätä, uskoa, voisi ja muut vastaavat ilmaisut ilmentävät tulevaisuutta koskevia lausumia. Kaikkiin tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden seurauksena Munksjön todellinen tulos tai liiketoiminnan tulokset voivat poiketa huomattavasti tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetystä. Tällaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä on kuvattu muun muassa kohdassa Riskitekijät, jota tulee lukea yhdessä muiden tämän Perusesitteen sisältämien varoittavien lausumien kanssa. Tämän Perusesitteen tulevaisuutta koskevat lausumat ovat tilintarkastamattomia ja heijastavat Munksjön johdon tämänhetkisiä näkemyksiä tulevaisuuden tapahtumista. Lausumiin voi kohdistua kohdassa Riskitekijät kuvattuja riskejä ja muita riskejä, epävarmuustekijöitä ja oletuksia, jotka koskevat Munksjön liiketoimintaa, liiketoiminnan tulosta, kasvustrategiaa ja maksuvalmiutta. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat ilmaisevat ainoastaan tämän Perusesitteen päivämäärän mukaista asiantilaa. Ellei sovellettavien lakien ja asetusten (mukaan lukien Arvopaperimarkkinalaki) asettamista velvollisuuksista muuta johdu, Munksjö ei sitoudu päivittämään tai arvioimaan mitään tulevaisuutta koskevia lausumia uusien tietojen, tulevan kehityksen tai muiden seikkojen perusteella. Tässä kohdassa esitetyt huomiot koskevat kaikkia myöhempiä Munksjön tai Munksjön puolesta toimiviin henkilöihin liittyviä kirjallisia ja suullisia tulevaisuutta koskevia lausumia kokonaisuudessaan. Perusesitteen saatavuus Perusesite on saatavilla lähtien Vanhan Munksjön Internet-sivuilla osoitteessa ja Ahlstromin Internet-sivuilla osoitteessa sekä Munksjön osoitteessa c/o Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy, Eteläranta 8, Helsinki, sekä Helsingin Pörssissä osoitteessa Fabianinkatu 14, Helsinki. Lisäksi tämä Perusesite on saatavilla lähtien Pääjärjestäjien Internet-sivuilla osoitteessa ja Taloudellisten ja eräiden muiden tietojen esittäminen Munksjön historialliset taloudelliset tiedot Munksjön (emoyhtiö) tilintarkastamaton tilinpäätös osatilikaudelta on laadittu Suomen kirjanpitolain (1336/1997, muutoksineen, Kirjanpitolaki ) ja muiden lakien ja Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten (Finnish Accounting Standards, FAS ) mukaisesti. PricewaterhouseCoopers Oy ( PwC ) on tarkastanut yleisluonteisesti (ISRE 2410 Yhteisön tilintarkastajan suorittama osavuosi-informaation yleisluonteinen tarkastus ) Munksjön tilinpäätöksen osatilikaudelta Vanhan Munksjön historialliset tilinpäätökset Vanhan Munksjön tilintarkastetut konsernitilinpäätökset ja päättyneiltä tilikausilta, jälkimmäinen sisältäen tilintarkastamattomat taloudelliset vertailutiedot päättyneeltä tilikaudelta, sekä konsernin tilintarkastamaton osavuosikatsaus päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta on laadittu Euroopan Unionin hyväksymien IFRS-standardien mukaisesti. Osavuosikatsaus taloudellisine vertailutietoineen on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin ( IAS 34 ) mukaisesti. Tilintarkastettu konsernitilinpäätös päättyneeltä tilikaudelta on laadittu Ruotsin kirjanpitolain (1995:1554) ja Ruotsissa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ( Ruotsin GAAP ) mukaisesti. Vanhan Munksjön tilintarkastetut konsernitilinpäätökset ja päättyneiltä tilikausilta, jälkimmäinen sisältäen taloudelliset vertailutiedot päättyneeltä tilikaudelta, sekä tilintarkastamaton konsernin osavuosikatsaus päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta taloudellisine vertailutietoineen on sisällytetty tämän Perusesitteen F-sivuille. Vanhan Munksjön vuosikertomus, joka sisältää Ruotsin GAAP:n mukaisesti laaditun tilintarkastetun konsernitilinpäätöksen päättyneeltä tilikaudelta, on sisällytetty viittaamalla tähän Perusesitteeseen. Ernst & Young AB on tilintarkastanut Vanhan Munksjön konsernitilinpäätökset , ja päättyneiltä tilikausilta sekä tarkastanut yleisluonteisesti (SÖG 2410 Review of interim financial statements -standardin mukaisesti, jonka on julkaissut FAR, ruotsalainen ammattijärjestö auktorisoiduille tilintarkastajille) konsernin osavuosikatsauksen päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta. Vanhan Munksjön raportointivaluutta on Ruotsin kruunu. Kohtien Vanhan Munksjön liiketoiminta ja Eräitä taloudellisia ja muita tietoja yhteenvetotaulukoissa esitetyt luvut on muutettu euroiksi ainoastaan vertailun helpottamiseksi. Vanhan Munksjön alunperin Ruotsin kruunuissa julkaisemat luvut on muunnettu euroiksi käyttäen seuraavia valuuttakursseja: 14

20 Valuuttakurssit SEK/EUR Konsernin laaja tuloslaskelma 1) 8,74 9,01 9,03 9,55 10,61 Konsernin tase 2) 8,44 9,27 8,94 9,00 10,35 Konsernin rahavirtalaskelma 1) 8,74 9,01 9,03 9,55 10,61 Vanhan Munksjön segmentti-raportointi 1) 8,74 9,01 9,03 9,55 10,61 Jakson keskimääräinen kurssi. 2) Jakson loppupäivän kurssi. Koska muuntaminen on tehty Vanhan Munksjön julkaisemien miljooniin kruunuihin pyöristettyjen lukujen perusteella, todelliset luvut voivat poiketa niistä. Lisäksi ei ole ollut mahdollista ottaa huomioon tekijöitä, jotka mahdollisesti vaikuttavat eri jaksojen vertailtavuuteen. Sijoittajia kehotetaan tutustumaan Vanhan Munksjön julkaisemiin alkuperäisiin lukuihin (katso F-sivut Munksjö AB ja Viittaamalla sisällytetyt asiakirjat ). LP Europen historialliset carve-out taloudelliset ja muut tiedot Tähän Perusesitteeseen sisältyvät LP Europen historialliset carve-out taloudelliset tiedot ja luvut on johdettu Ahlstromin tilintarkastetuista konsernitilinpäätöksistä , ja päättyneiltä tilikausilta sekä tilintarkastamattomasta konsernin osavuosikatsauksesta päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta. Nämä carve-out tilinpäätökset on laadittu IFRS:n mukaisesti ottaen huomioon käytetyt periaatteet päätettäessä, mitkä varat ja velat, tuotot ja kulut sekä rahavirrat kuuluvat LP Europelle kuten on esitetty carve-out tilinpäätösten liitetiedoissa. Osavuosijakson carve-out taloudelliset tiedot vertailutietoineen on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti ja ottaen huomioon samat periaatteet, jotka on esitetty yllä. LP Europen historialliset taloudelliset tiedot koostuvat tilintarkastetusta carve-out tilinpäätöksestä päättyneeltä tilikaudelta, tilintarkastamattomista carve-out tilinpäätöksistä ja päättyneiltä tilikausilta sekä tilintarkastamattomista carve-out osavuosijakson taloudellisista tiedoista päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta. LP Europen historialliset carve-out taloudelliset tiedot on sisällytetty tämän Perusesitteen F-sivuille. PwC on tilintarkastanut LP Europen carve-out tilinpäätöksen päättyneeltä tilikaudelta ja tarkastanut yleisluonteisesti LP Europen carve-out tilinpäätökset ja päättyneiltä tilikausilta. PwC on lisäksi tarkastanut yleisluonteisesti osavuoden carve-out taloudelliset tiedot päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta. Carve-out taloudelliset tiedot on laadittu yhdistelemällä ( carve-out ) Ahlstromin konsernitilinpäätöksiin sisältyneet LP Europelle kuuluvat liiketoimintojen toteutuneet tulokset, varat, velat ja rahavirrat, ja niihin sisältyy Ahlstromin kulujen allokointeja. Carve-out taloudelliset tiedot eivät kuitenkaan välttämättä kuvaa sitä, mitä yhdisteltyjen liiketoimintojen tulokset, taloudellinen asema ja rahavirrat olisivat olleet, jos LP Europe olisi toiminut itsenäisenä konsernina ja se olisi esittänyt erilliset taloudelliset tiedot esitetyiltä jaksoilta. Lisäksi carve-out taloudelliset tiedot eivät välttämättä kuvaa LP Europen liiketoimintojen tulontuottokykyä tulevaisuudessa osana Munksjötä. Lisätietoja LP Europen carve-out taloudellisten tietojen laadinnan perusteista on esitetty kohdassa LP Europen liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema Taloudellisten tietojen esittäminen ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat tekijät. Coated Specialtiesin historialliset carve-out taloudelliset ja muut tiedot Tähän Perusesitteeseen sisältyvät Coated Specialtiesin historialliset carve-out taloudelliset tiedot ja luvut on johdettu Ahlstromin tilintarkastetuista konsernitilinpäätöksistä , ja päättyneiltä tilikausilta sekä tilintarkastamattomasta konsernin osavuosikatsauksesta päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta. Nämä carve-out tilinpäätökset on laadittu IFRS:n mukaisesti ottaen huomioon käytetyt periaatteet päätettäessä, mitkä varat ja velat, tuotot ja kulut sekä rahavirrat kuuluvat Coated Specialtiesille kuten on esitetty carve-out tilinpäätösten liitetiedoissa. Osavuosijakson carve-out taloudelliset tiedot vertailutietoineen on laadittu IAS 34 -standarin mukaisesti ja ottaen huomioon samat periaatteet, jotka on esitetty yllä. Coated Specialtiesin historialliset taloudelliset tiedot koostuvat tilintarkastetusta carve-out tilinpäätöksestä päättyneeltä tilikaudelta, tilintarkastamattomista carve-out tilinpäätöksistä ja päättyneiltä tilikausilta sekä tilintarkastamattomista carve-out osavuosijakson taloudellisista tiedoista päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta. Coated Specialtiesin historialliset carveout taloudelliset tiedot on sisällytetty tämän Perusesitteen F-sivuille. PwC on tilintarkastanut Coated Specialtiesin carve-out tilinpäätöksen päättyneeltä tilikaudelta ja tarkastanut yleisluonteisesti Coated Specialtiesin carve-out tilinpäätökset ja päättyneiltä tilikausilta. PwC on 15

Valmetin tie eteenpäin

Valmetin tie eteenpäin Valmetin tie eteenpäin 31. heinäkuuta 2014 Pasi Laine, toimitusjohtaja Agenda 1 2 Valmetin tie eteenpäin Taloudelliset tavoitteet 2 July 31, 2014 Valmet Valmetin tie eteenpäin: strategia uudelleenhyväksytty

Lisätiedot

Ahlstromin pro forma -luvut Label and Processing - liiketoimintojen jakautumisen jälkeen

Ahlstromin pro forma -luvut Label and Processing - liiketoimintojen jakautumisen jälkeen Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTTEEN LIITE 19.11.2012 Ahlstromin pro forma -luvut Label and Processing - liiketoimintojen jakautumisen jälkeen Ahlstrom on allekirjoittanut 29.8.2012 Munksjö AB:n pääomistaja EQT:n

Lisätiedot

Pro forma -taloudelliset tiedot Alma Median ja Talentumin suunniteltua yhdistymistä varten

Pro forma -taloudelliset tiedot Alma Median ja Talentumin suunniteltua yhdistymistä varten Alma Media Oyj Pörssitiedote 14.10.2015 klo. 16.25 Pro forma -taloudelliset tiedot Alma Median ja Talentumin suunniteltua yhdistymistä varten Tätä pörssitiedotetta ei saa julkaista tai levittää, kokonaan

Lisätiedot

Jakautuva Yhtiö on julkinen osakeyhtiö, jonka osake on julkisen kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ( Helsingin Pörssi ) pörssilistalla.

Jakautuva Yhtiö on julkinen osakeyhtiö, jonka osake on julkisen kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ( Helsingin Pörssi ) pörssilistalla. JAKAUTUMISSUUNNITELMA Ahlstrom Oyj:n ja Munksjö Oyj:n hallitukset ehdottavat osittaisjakautumista ( Jakautuminen ), jolla kaikki sellaiset Ahlstrom-konsernin varat ja velat, jotka kuuluvat Ahlstrom-konsernin

Lisätiedot

Suunnattu osakeanti Tremoko Oy Ab:lle

Suunnattu osakeanti Tremoko Oy Ab:lle Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. Suunnattu osakeanti Tremoko Oy Ab:lle Digitalist Group Oyj:n ( Digitalist Group

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT NOIN 1,83 MILJOONAN EURON SUUNNATUSTA ANNISTA

Lisätiedot

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Yhtiöesittely

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Yhtiöesittely 11/20/2013 1 Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Yhtiöesittely 11/20/2013 2 Tärkeitä tietoja lukijalle Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj ( Yhtiö ) on laatinut tämän luottamuksellisen esityksen Yhtiöstä vain

Lisätiedot

LP Europe. Tilintarkastamattomat carve-out taloudelliset tiedot päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta

LP Europe. Tilintarkastamattomat carve-out taloudelliset tiedot päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta LP Europe Tilintarkastamattomat carve-out taloudelliset tiedot 30.9.2012 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta SISÄLLYSLUETTELO Tilintarkastamaton yhdistelty laaja tuloslaskelma... 2 Tilintarkastamaton

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.12.2015 klo 12:45 Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOSIN RAHOITUKSEN JA TASERAKENTEEN

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 292,5 208,0 580,4 362,5 863,3 Käyttökate (oik.*) 26,0 16,5 53,4 28,0 55,0

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 275,9 245,1 856,3 607,6 863,3 Käyttökate (oik.*) 23,2 11,0 76,6 39,0 55,0

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Munksjö Oyj älykkäämpää paperiteknologian käyttöä. Pörssi-ilta, Tampere 25.3.2014 Kim Henriksson, CFO

Munksjö Oyj älykkäämpää paperiteknologian käyttöä. Pörssi-ilta, Tampere 25.3.2014 Kim Henriksson, CFO Munksjö Oyj älykkäämpää paperiteknologian käyttöä Pörssi-ilta, Tampere 25.3.2014 Kim Henriksson, CFO 1 2 3 4 Munksjö lyhyesti Liiketoimintaidea ja strategia Taloudellinen kehitys ja taloudelliset tavoitteet

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 28.6.2013. Munksjö Oyj. Osakkeiden antaminen Ahlstrom Oyj:n osittaisjakautumisen yhteydessä

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 28.6.2013. Munksjö Oyj. Osakkeiden antaminen Ahlstrom Oyj:n osittaisjakautumisen yhteydessä TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 28.6.2013 Munksjö Oyj Osakkeiden antaminen Ahlstrom Oyj:n osittaisjakautumisen yhteydessä Munksjö Oyj:n ( Yhtiö, Vastaanottava Yhtiö tai Munksjö ) ja Ahlstrom Oyj:n ( Jakautuva

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE Biotie Therapies Oyj ( Yhtiö ) on 10.1.2011 solminut yhdistymissopimuksen (Combination Agreement), jonka ehtojen mukaan Yhtiö

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE Biotie Therapies Oyj ( Yhtiö ) on 10.1.2011 solminut yhdistymissopimuksen (Combination Agreement), jonka ehtojen mukaan Yhtiö

Lisätiedot

YIT siirtyy seuraavaan kehitysvaiheeseen. Juhani Pitkäkoski 5.2.2013

YIT siirtyy seuraavaan kehitysvaiheeseen. Juhani Pitkäkoski 5.2.2013 YIT siirtyy seuraavaan kehitysvaiheeseen Juhani Pitkäkoski 5.2.2013 Sisältö Jakautumisen perustelut Jakautumisen hyödyt ja alustava suunnitelma osittaisjakautumiselle Kaksi itsenäistä yhtiötä, Caverion

Lisätiedot

Munksjö Oyj älykkäämpää paperiteknologian käyttöä. Arvopaperin Rahapäivä, Helsinki 23.9.2014 Laura Lindholm, sijoittajasuhdepäällikkö

Munksjö Oyj älykkäämpää paperiteknologian käyttöä. Arvopaperin Rahapäivä, Helsinki 23.9.2014 Laura Lindholm, sijoittajasuhdepäällikkö Munksjö Oyj älykkäämpää paperiteknologian käyttöä Arvopaperin Rahapäivä, Helsinki 23.9.2014 Laura Lindholm, sijoittajasuhdepäällikkö 1 2 3 4 Munksjö lyhyesti Liiketoimintaidea ja strategia Taloudellinen

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015 Ahlstrom Tammi-syyskuu 215 Marco Levi toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.1.215 Sisältö Heinä-syyskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Sivu 2 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

Listautumisannin merkintäaikaa instituutioannin ja yleisöannin osalta jatketaan

Listautumisannin merkintäaikaa instituutioannin ja yleisöannin osalta jatketaan Kotipizza Group Oyj Pörssitiedote 24.6.2015, klo 16.29 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI KOKONAAN TAI OSITTAIN AUSTRALIAAN, KANADAAN, HONG KONGIN KIINAN KANSANTASAVALLAN ERITYISHALLINTOALUEELLE,

Lisätiedot

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1 (6) Sijoituspalveluyrityksille Omistusyhteisöille OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti:

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti: OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2014 (200.000.000 EUROA) SEKÄ HELSINGIN OP TUOTTODEBENTUURI 5/2014 LAINAKOHTAISIIN EHTOIHIN

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedotteen julkistamisesta johtuen Esitteen kohtia Tiivistelmä ja Eräitä konsernitilinpäätöstietoja täydennetään seuraavasti:

Tilinpäätöstiedotteen julkistamisesta johtuen Esitteen kohtia Tiivistelmä ja Eräitä konsernitilinpäätöstietoja täydennetään seuraavasti: ESITTEEN TÄYDENNYS 2.2.2017 Tätä täydennystä 16.12.2016 päivättyyn suomenkieliseen sulautumisesitteeseen ( Esite ) koskien Ahlstrom Oyj:n ( Ahlstrom ) sulautumista Munksjö Oyj:öön ( Munksjö ) ei saa lähettää

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Aspo suunnittelee hybridilainan liikkeeseenlaskua ja ilmoittaa tarjouksesta ostaa takaisin liikkeessä olevaa hybridilainaa

Aspo suunnittelee hybridilainan liikkeeseenlaskua ja ilmoittaa tarjouksesta ostaa takaisin liikkeessä olevaa hybridilainaa Etusivu Ajankohtaista Aspo-konsernin tiedotteet Pörssitiedotteet Aspo suunnittelee hybridilainan liikkeeseenlaskua ja ilmoittaa tarjouksesta ostaa takaisin liikkeessä olevaa hybridilainaa ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.- 30.6.2011. Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies

Osavuosikatsaus 1.1.- 30.6.2011. Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Osavuosikatsaus 1.1.- 30.6.2011 Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Huhti-kesäkuu 2011 lyhyesti Vahva kasvu jatkui Liikevaihto kasvoi 23,4 (19,2) milj. euroon toisella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

2017 Q4 ja koko vuoden tulos. 1. tammikuuta 31. joulukuuta 2017

2017 Q4 ja koko vuoden tulos. 1. tammikuuta 31. joulukuuta 2017 2017 Q4 ja koko vuoden tulos 1. tammikuuta 31. joulukuuta 2017 Tulevaisuutta koskevat arviot Tähän katsaukseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 PÖRSSITIEDOTE 6.5.2014 KLO 8:45 - Liikevaihto 9,9 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) - Liikevoitto 223 tuhatta euroa (76 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-9/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. - Liiketulos

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

OYL 17:11 :N MUKAINEN HALLITUKSEN SELOSTUS YHTIÖKOKOUKSELLE YHTIÖN ASEMAAN OLENNAISESTI VAIKUTTAVISTA TAPAHTUMISTA

OYL 17:11 :N MUKAINEN HALLITUKSEN SELOSTUS YHTIÖKOKOUKSELLE YHTIÖN ASEMAAN OLENNAISESTI VAIKUTTAVISTA TAPAHTUMISTA OYL 17:11 :N MUKAINEN HALLITUKSEN SELOSTUS YHTIÖKOKOUKSELLE YHTIÖN ASEMAAN OLENNAISESTI VAIKUTTAVISTA TAPAHTUMISTA YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 22.11.2011 - YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 22.11.2011 1 :N HALLITUKSEN

Lisätiedot

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0 Kamux Oyj Liite pörssitiedotteeseen klo 12:00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2016 Tässä liitteessä esitetyt Kamux Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset taloudelliset tiedot osavuosijaksoilta

Lisätiedot

Enintään 22.280.000 uuden Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n Osakkeen Suunnatun osakeannin tulos

Enintään 22.280.000 uuden Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n Osakkeen Suunnatun osakeannin tulos Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj (LSE: TALV LN; Nasdaq OMX Helsinki: TLV) TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA,

Lisätiedot

arvopaperit ovat julkisen 6.02 Dnro 1243/8.9/89, 7.12.1989 kaupankäynnin kohteena

arvopaperit ovat julkisen 6.02 Dnro 1243/8.9/89, 7.12.1989 kaupankäynnin kohteena RAHOITUSTARKASTUS OHJE 204.2 1(5) Antopäivä: 14.1.1994 Vaihde (90) 18 351 Voimassaoloaika: 14.2.1994 lukien toistaiseksi Sijoitusyhtiöille, joiden Korvaa ohjeen: arvopaperit ovat julkisen 6.02 Dnro 1243/8.9/89,

Lisätiedot

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Toimitusjohtajan katsaus

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Toimitusjohtajan katsaus 4/2/2014 1 Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Toimitusjohtajan katsaus 4/2/2014 2 Hankinnat 2013 Ajankohta Kohde Velaton kauppahinta (milj. ) Velka (milj. ) Suunnatut annit (1000 osaketta) Asuntoja (kappaletta)

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Kamux puolivuosiesitys

Kamux puolivuosiesitys Kamux puolivuosiesitys 1.1. 30.6.2017 24.8.2017 Kamuxin kannattava kasvu jatkui strategian mukaisesti 1. Strategia kasvaa Euroopan johtavaksi käytettyjen autojen vähittäiskaupan ketjuksi toimii Jälleen

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.4.2015 COM(2015) 149 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Janne Heusalan kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2008

Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2008 Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 28 28.1.28 Toimitusjohtaja Risto Anttonen Heinä-syyskuu 28 lyhyesti Liikevaihto 451,2 miljoonaa euroa (444,9 milj. euroa), kasvua 1,4 % edellisestä vuodesta ja

Lisätiedot

SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET

SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET SysOpen Digia Oyj:n ( Yhtiö ) hallitus ehdottaa, että Yhtiön 28.2.2007 pidettävä varsinainen yhtiökokous päättäisi jäljempänä tarkemmin määritellyistä asioista.

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 447,4 431,5 1 688,3 Liikevoitto, milj. euroa 33,3 45,9 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa 35,3 48,2 109,5 Liikevoittoprosentti 7,4

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

TÄYDENNYS 4/ AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.

TÄYDENNYS 4/ AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500. TÄYDENNYS 4/12.11.2013 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 26.4.2013 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 5/2013 LAINAKOHTAISIIN

Lisätiedot

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7)

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELAN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 01.01.-30.06.2003 Toimistokalusteiden kysyntä on jatkunut heikkona. Liikevaihto laski 19,2 % ja oli 49,0 milj. euroa.

Lisätiedot

VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017

VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017 VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017 I (I) SISÄLLYSLUETTELO 1 VINCIT GROUP -KONSERNIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017... 1 2 KANNUSTINJÄRJESTELMÄN PERUSTEET JA LAAJUUS... 1 3 OSAKKEIDEN ILMOITTAMINEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

Q Tilinpäätöstiedote

Q Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2017 31.12.2017 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2017 10-12/2016 Muutos% 1-12/2017 1-12/2016 Muutos% Liikevaihto, MEUR 248,5 238,1 4,4 % 796,5 775,8 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 25. heinäkuuta 2011 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Kom:n

Lisätiedot

Pohjola. Suunniteltu merkintäoikeusanti

Pohjola. Suunniteltu merkintäoikeusanti Pohjola Suunniteltu merkintäoikeusanti 2009 Rajoitusteksti: Tätä asiakirjaa ei saa levittää tai lähettää Yhdysvaltoihin, Australiaan, Kanadaan tai Japaniin. Tässä asiakirjassa esitetyt tiedot eivät ole

Lisätiedot

Orava Asuntorahasto ja asuntomarkkinoiden näkymät

Orava Asuntorahasto ja asuntomarkkinoiden näkymät 5/26/2014 1 Orava Asuntorahasto ja asuntomarkkinoiden näkymät 5/26/2014 2 Sisältö Johdanto Lisäarvo ja erottautuminen Sijoitusstrategia Avainluvut Q1 2014 lyhyesti Asuntomarkkinat Riskit 5/26/2014 3 Johdanto

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010 Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi lyhyesti Turvatiimi Oyj on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Yhtiö tarjoaa turvallisuusalan palvelutuotteita

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

IXONOS: JULKINEN OSTOTARJOUS IXONOS OYJ:N OSAKKEISTA

IXONOS: JULKINEN OSTOTARJOUS IXONOS OYJ:N OSAKKEISTA IXONOS: JULKINEN OSTOTARJOUS IXONOS OYJ:N OSAKKEISTA Tremoko Oy Ab ("Tremoko"), joka on suomalainen yksityisessä omistuksessa oleva osakeyhtiö, on hankkinut 10.2.2015 omistukseensa Turret Oy Ab:lta ja

Lisätiedot

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ConseilUE EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PUBLIC PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ILMOITUS:I/A-KOHTA Lähetäjä: Neuvostonpääsihteeristö Vastaanotaja:

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2014. Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 24.10.2014

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2014. Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 24.10.2014 Ahlstrom Tammi-syyskuu 214 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Helsinki 24.1.214 Sisältö Heinä-syyskuu 214 Kulujen sopeuttamisohjelma Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Turun Monitoimihalli, Turku Osoite: PL 39, 20251 Turku Y-tunnus: 0816425-3

Kiinteistö Oy Turun Monitoimihalli, Turku Osoite: PL 39, 20251 Turku Y-tunnus: 0816425-3 LUONNOS 4.6.2012 SULAUTUMISSUUNNITELMA 1 Sulautumisen osapuolet 1.1 Vastaanottava yhtiö 1.2 Sulautuva yhtiö Kiinteistö Oy Turun Monitoimihalli, Turku Osoite: PL 39, 20251 Turku Y-tunnus: 0816425-3 Kiinteistöosakeyhtiö

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 29.4.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS KÄÄNTYI POSITIIVISEKSI - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä

Lisätiedot

Stora Enso jatkaa tulevaisuutensa varmistamista. Jouko Karvinen, toimitusjohtaja

Stora Enso jatkaa tulevaisuutensa varmistamista. Jouko Karvinen, toimitusjohtaja Stora Enso jatkaa tulevaisuutensa varmistamista Jouko Karvinen, toimitusjohtaja 10.9.2008 Tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät ole historiallisia tosiasioita, kuten markkinoiden oletettuun kasvuun

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

English Svenska Suomi

English Svenska Suomi Kielikanavat Headphones Valitse kielikanava / Choose your language: English Svenska Suomi Tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät ole historiallisia tosiasioita, kuten markkinoiden oletettuun kasvuun

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

JAKAUTUMISEN PERUSTEET

JAKAUTUMISEN PERUSTEET JAKAUTUMISEN PERUSTEET Sievi Capital Oyj:n hallitus allekirjoitti 11.8.2011 jakautumissuunnitelman, jonka mukaan sopimusvalmistusliiketoiminta siirtyy uudelle perustettavalle julkiselle osakeyhtiölle Scanfil

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsaus Puolivuosikatsaus 1.1 30.6. 2017 Avainluvut 4-6/2017 4-6/2016 Muutos% 1-6/2017 1-6/2016 Muutos% 1-12/2016 Liikevaihto, MEUR 196,0 192,4 1,9 % 352,6 350,6 0,6 % 775,8 Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT 20.10.2015

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT 20.10.2015 1. YLEISTÄ 1.1 EkoRent Oy (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Rahoituksenjärjestäjä ) (jäljempänä Joukkorahoittajat ) Projektikumppanin palveluun (jäljempänä Palvelu )

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedotteen julkistamisesta johtuen Esitteen kohtaa Tiivistelmä täydennetään seuraavasti:

Tilinpäätöstiedotteen julkistamisesta johtuen Esitteen kohtaa Tiivistelmä täydennetään seuraavasti: ESITTEEN TÄYDENNYS 22.2.2017 Tätä täydennystä 16.12.2016 päivättyyn suomenkieliseen sulautumisesitteeseen ( Esite ) koskien Ahlstrom Oyj:n ( Ahlstrom ) sulautumista Munksjö Oyj:öön ( Munksjö ) ei saa lähettää

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Timo Lappalainen

Toimitusjohtajan katsaus Timo Lappalainen Toimitusjohtajan katsaus Timo Lappalainen Orion Oyj:n Yhtiökokous Tämä esitys sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä. Nämä lausumat eivät perustu historiallisiin

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2012 PÖRSSITIEDOTE 2.11.2012 KLO 9:15 - Liikevaihto 31,7 miljoonaa euroa (28,6 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoona euroa (1,2 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 29.4.2015 Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Optio-oikeuksista 850.000 merkitään tunnuksella 2007A, 850.000 tunnuksella 2007B ja 850.000 tunnuksella 2007C.

Optio-oikeuksista 850.000 merkitään tunnuksella 2007A, 850.000 tunnuksella 2007B ja 850.000 tunnuksella 2007C. ELISA OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2007 Elisa Oyj:n (yhtiö) hallitus (hallitus) on 18.12.2007 päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen 19.3.2007 antaman valtuutuksen nojalla optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 16.11.2012. Munksjö Oyj. Osakeanti Ahlstromin kahden (2) osittaisjakautumisen yhteydessä

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 16.11.2012. Munksjö Oyj. Osakeanti Ahlstromin kahden (2) osittaisjakautumisen yhteydessä TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 16.11.2012 Munksjö Oyj Osakeanti Ahlstromin kahden (2) osittaisjakautumisen yhteydessä Munksjö Oyj :n ( Yhtiö, Vastaanottava Yhtiö tai Munksjk ö ) ja Ah lstrom Oyj :n ( Jakautuva

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Sivu 1 / 5 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Talenom Oyj:n (yhtiö) varsinainen yhtiökokous on 17.3.2016 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen (hallitus) ehdotuksen 17.2.2016 mukaisesti

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

Oikaisut IFRS:n mukaisiin. Datacenter Solutions - laatimisperiaatteisiin. muut järjestelyt. tilintarkastamaton. muut tuotot - 0, ,3

Oikaisut IFRS:n mukaisiin. Datacenter Solutions - laatimisperiaatteisiin. muut järjestelyt. tilintarkastamaton. muut tuotot - 0, ,3 Alustava Pro Forma konsernin tuloslaskelma 1.1.-31.12.2014 EURm IFRS Descom Group Oy Kauppahinnan kohdistamiseen liittyvät oikaisut Solteq Oyj tilintar kastett u Datacenter Solutions - liiketoiminnan divestointi

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot