Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/ (91)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2014 1 (91)"

Transkriptio

1 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/ (91) Ympäristölautakunta Aika klo 09:00-10:40 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 30 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 31 Asioiden käsittelyjärjestys 5 32 Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka ( ), Savon Kuljetus Oy 33 Ympäristölupa soran murskaukselle Niskaharju , Iisalmen autotilaus Oy 34 Maalämpöpumpun aiheuttama meluhaitta asuinhuoneiston makuuhuoneessa, Asunto Oy Kiuruveden Katajatie 5 35 Lausunto Metsähallituksen tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta 36 Lausunto AK 357 Teollisuuskylän asemakaavan muutosehdotuksesta 37 Viranhaltijapäätökset ajalta Tiedoksiannot Muut asiat

2 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/ (91) Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Harmoinen Unto Puheenjohtaja Malmivaara Niilo-Kustaa Varapuheenjohtaja Mehtonen Erkki Jäsen Nousiainen Risto Jäsen Tenhunen Kirsi Jäsen Tuovinen Merja Jäsen Veteli Martti Esittelijä, ympäristöjohtaja Juntunen Jyrki Ympäristöterv.huollon päällikkö Korolainen Kauko Yhtymähallituksen puheenjohtaja Tenhunen Jouko Yhtymähallituksen edustaja Kauppinen Helli Pöytäkirjanpitäjä Poissa Kekkonen Anne Jäsen Allekirjoitukset Unto Harmoinen Puheenjohtaja Helli Kauppinen Pöytäkirjanpitäjä Asiat Pöytäkirja tarkastettu Erkki Mehtonen Pöytäkirjantarkastaja Niilo-Kustaa Malmivaara Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja asetettu nähtäville Pöytäkirja pidetään nähtävillä keskiviikkona klo ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut -vastuualueen Iisalmen toimipisteessä

3 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/ (91) Ympäristölautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ymplk 29 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän hallintosäännön mukaan ko kous kutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan va ra puheen joh ta ja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsi teltävät asiat. Esityslista lähetetään kokouskutsun yhtey des sä. Kokouskutsu lähetetään vähintään neljä päivää ennen kokousta jäse nil le, kuntayhtymän toimitusjohtajalle, yhtymähallituksen pu heenjoh ta jal le, yhtymähallituksen toimielimeen nimeämälle edustajalle, kun ta yh ty män jäsenkuntien hallituksille ja muille, joilla on läs näolo-oi keus tai velvolli suus toimielimen päättämällä tavalla. Esityslistan tulee kunkin asian osalta sisältää esittelijän ehdotus ympä ris tö lau ta kun nan päätökseksi. Kuntalain 58 :n mukaan ympäristölautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Harmoinen Unto Kekkonen Anne Malmivaara Niilo-Kustaa Mehtonen Erkki Nousiainen Risto Tenhunen Kirsi Tuovinen Merja puheenjohtaja jäsen, poissa jäsen, varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen Ympäristöjohtajan päätösehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/ (91) Ympäristölautakunta Pöytäkirjantarkastajien valinta Ymplk 30 Päätösehdotus: Ympäristölautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Anne Kekkosen ja Niilo-Kustaa Malmivaaran. Päätös: Ympäristölautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Niilo-Kustaa Malmivaaran ja Erkki Mehtosen.

5 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/ (91) Ympäristölautakunta Asioiden käsittelyjärjestys Ymplk 31 Päätösehdotus: Ympäristölautakunta hyväksyy esityslistan kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

6 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/ (91) Ympäristölautakunta Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka ( ), Savon Kuljetus Oy 901/ /2012 Ymplk 32 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh ASIA Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen ympäristölupa soran murskauk sel le ja seulonnalle, Vieremä Hakemus sisältää myös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisen pää tök sen täytäntöönpanoon muutoksenhausta huolimatta. 2. HAKIJA Savon Kuljetus Oy Suurahontie KUOPIO Hakijan yhteyshenkilö: Anna-Maria Tirkkonen, puh , s-pos ti: Y-tunnus: TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Lupaa haetaan soran murskaukselle ja seulonnalle 10 vuodeksi. Toi min ta paik ka sijaitsee Vieremän kunnan Marttisenjärven kylässä kiin teis töl lä Honkahiekka (kiinteistötunnus ) osoit teessa Nissiläntie 893. Kiinteistön omistaa Savon Kuljetus Oy. Koordinaatit: itä, pohjoinen. 4. ASIAN VIREILLETULO Hakemus on tullut vireille ja sitä on täydennetty , , , ja

7 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/ (91) Ympäristölautakunta LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOI- MI VAL TA Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 7 e) kohdan mukaan murs kaa mo, jonka toiminta-aika on yhteensä vähintään 50 päivää, edel lyt tää ympäristöluvan. Ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n 1 momentin 7 b) kohdan mukaan lu pa vi ran omai nen on kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. 6. TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA ALUEEN KAA VOI TUS TI- LAN NE Vieremän kunnan kunnanhallitus on myöntänyt Savon Kuljetus Oy:lle maa-ainesluvan maa-ainesten ottoon tilalla Honka hiek ka (RN:o 3:65). Otettava kokonaismäärä soraa ja hiekkaa on enin tään m3-ktr. Lupa on voimassa saakka. Toi min ta-alu een korkein kohta on tasolla +166 mpy ja maa-ai nes luvan mukainen ottotaso +141 mpy. Alueella on ollut saakka voimassa ollut aiempi Vieremän kun nan hal li tuk sen myöntämä maa-aineslupa m3-ktr kokonaisottomäärälle. Tämän luvan aikana alueelta on otettu maa-ai nek sia yhteensä noin m3-ktr. Toiminta-alueella ei ole voimassa asema- tai yleiskaavaa. Pohjois-Sa von maakuntakaavassa 2030 (vahvistettu ym pä ris tö mi nis teriös sä ) Honkahiekan toiminta-alue sijoittuu ge 622 merkin näl lä osoitetulle arvokkaalle Honkamäen harjualueelle sekä pv 662 merkinnällä osoitetulle Honkamäen pohjavesialueelle. Toiminta-alue sijoittuu Honkamäen ( ) vedenhankintaan sovel tu val le II-luokan pohjavesialueelle. Honkamäen pohjavesialue on pie ni alai nen, muta selvästi ympäristöstään nouseva selväpiirteinen har ju muo dos tu ma. Sen kokonaispinta-ala on 1,3 km². Alueella ei ole poh ja ve den ot ta moa. Pohjavesialueelle on tehty riskikartoitus osana Vie re män kunnan pohjavesialueiden suojelusuunnitelmatyötä. Ris kikar toi tuk ses sa todetaan, että maa-ainestenottoa ei koko poh ja ve sialue huomioiden ole pinta-alallisesti suurta määrää. Lupaehtojen mu kaan toimittaessa pilaantumisriskiä ei synny. POSKI-projektissa Honkahiekan toiminta-alue sijoittuu luonnon- ja mai se man suo je lun kannalta paikallisesti arvokkaalle Honkamäen har ju alu eel le. POSKI-projektissa alue on luokiteltu maa-ainesten ottoon osittain soveltuvaksi, pohjaveden suojelun ja kiviaineshuollon yh teen so vi tus alu eek si.

8 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/ (91) Ympäristölautakunta LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ Toiminta-alue sijaitsee Vieremän kunnan keskustan pohjoispuolelle noin 18 km etäisyydelle. Alue sijoittuu Nissiläntien (yhdystie 5911) län si puo lel le. Toiminta-alue rajautuu etelässä Iisalmen Autotilaus Oy:n Niskaharju-kiinteistöön, jossa on harjoitettu ja harjoitetaan maa-ai nes ten ot to toi min taa. Myös toiminta-alueen pohjoispuolella, kiin teis töl lä Toivola on aiemmin harjoitettu maa-ai nes ten ot to toi mintaa. Toiminta-alue sijoittuu Honkamäen ( ) vedenhankintaan sovel tu val le II-luokan pohjavesialueelle. Pohjaveden virtaussuunta on alu eel la pohjoisesta kohti etelää. POSKI-projektissa Honkahiekan toiminta-alue sijoittuu luonnon- ja mai se man suo je lun kannalta paikallisesti arvokkaalle Honkamäen har ju alu eel le. Toiminta-alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse luonnon suo je lu aluei ta eikä Natura 2000-verkostoon tai luon non suo je luoh jel miin kuuluvia alueita. Lähin luonnonsuojelutarkoituksiin varattu alue, Mammonhauta-Rotimojoki Natura-alue (FI ), sijoittuu toi min ta-alu een luoteispuolelle noin 2,5 kilometrin etäisyydelle. Toiminta-alueen aikaisempi maa-aineksen ottotoiminta on koh dis tunut kiinteistön itäosaan. Nyt alueelle suunniteltu ottamistoiminta tu lisi jatkumaan nykyiseltä ottoalueelta kohti länttä. Kiinteistön ne osat, jois sa ottotoimintaa on harjoitettu, ovat yleisilmeeltään avointa soran ot to aluet ta, jossa kasvaa paikoin sekalaista taimikkoa ja tyy pil listä pioneerikasvillisuutta. Ympärysmetsät ovat intensiivisessä met säta lous käy tös sä olevia, pääosin havupuuvaltaisia sekametsiköitä. Toiminta-alueen lounais/länsipuolelle sijoittuu ojitettu suoalue, Honka suo ja sen keskelle, noin 300 m etäisyydelle toiminta-alueesta, sijoit tuu pieni suolampi, Honkalampi. Lähin suurempi vesistö, Sa lahmin jär vi, sijoittuu noin 2 km etäisyydelle toiminta-alueesta etelään. Toi min ta-alu een länsipuolella kulkee Rotimojoki noin 1,5 km etäisyy del lä. Lähin häiriintyvä kohde on vakituisessa asuinkäytössä oleva kiinteis tö suunnitellun ottoalueen reunasta mitattuna idässä noin 240 m etäi syy del lä sijaitseva Honkamäki ( ). Toiseksi lähinnä si jait see noin 360 m etäisyydessä luoteessa vakituisessa asuin käytös sä oleva kiinteistö Honkalehto ( ) ja kolmanneksi lähin nä sijaitsee noin 450 m etäisyydellä pohjoisessa vakituisessa asuin käy tös sä oleva kiinteistö Tervola ( ). Muut ym päris tös sä sijaitsevat vakituisesti asutut kiinteistöt sekä va paa-ajanasun not sijaitsevat yli 510 m etäisyydellä ottoalueen rajasta.

9 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/ (91) Ympäristölautakunta Kulkuyhteys toiminta-alueelle on Nissiläntieltä (yhdystie 5911) olemas sa olevaa työmaatietä pitkin. 8. LAITOKSEN TOIMINTA 8.1 Yleiskuvaus toiminnasta Toiminta-alueella seulotaan ja murskataan karkeaa soraa sekä kuor ma taan ja varastoidaan seulottuja ja murskattuja soralaatuja. Kaik ki murskattava aines otetaan Honkahiekka-kiinteistöltä. Seulontaa ja murskausta varten tarvittavat koneet ja laitteet tuodaan alu eel le jokaista seulonta- ja murskauskertaa varten ja viedään kunkin toimintajakson jälkeen alueelta pois. Murskauksen ja seulonnan suo rit taa ulkopuolinen urakoitsija. Seulontaa ja murskausta tehdään alueella tarvittaessa, riippuen ki viai nek sen kysynnästä alueella. Murskausjakso kestää, hakemuksen täy den nyk sen mukaan, noin 2 4 viikkoa kerrallaan, 2 4 kertaa vuo des sa joka vuosi. Murskausta alueella tehdään ympärivuoden. Ker ral la murskataan suurempi määrä kiviainesta, noin tonnia. Murskain tuottaa erilaisia murskeita parhaimmillaan noin tonnia vuorokaudessa. Hakemuksessa on esitetty, että toiminnassa noudatetaan seu raavas sa esitettyjä toiminta-aikoja: - murskausta tehdään arkipäivisin (maanantaista perjantaihin) klo välisenä aikana - valmiiden murskeiden lastausta ja kuljetusta tehdään arkipäivisin (maa nan tais ta perjantaihin) klo välisenä aikana 8.2 Seulonta Seulontaa tehdään moottoroidulla seulavaunulla, jolla karkeata soraa voidaan seuloa noin 500 tonnia vuorokaudessa. Soran syöttö seu la vau nuun tehdään pyöräkoneella. Seulontaa tehdään muul loinkin kuin murskauksen yhteydessä kausiluontoisesti. Tela-alustainen seulavaunu tuodaan alueelle seulonnan ajaksi. Seu la vau nu tankataan siten, että sen polttoainetankin (noin 200 litraa) polttoainemäärä tuodaan auton lavalla olevassa siirrettävässä säi liös sä seulavaunun vierelle ja pumpataan tankkiin säh kö pum pulla. Polttoainetankkia kuljettava auto pysäköidään maaperäsuojatulle py sä köin ti alu eel le. Jos kuormaukseen käytettävä pyöräkone on saman urakoitsijan kuin seulavaunu, tankataan se samoin. Seu la vaunu kuluttaa polttoainetta 0,2 litraa/seulottu tonni.

10 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/ (91) Ympäristölautakunta Murskaus Toiminta-alueella murskataan karkeaa soraa, mutta sen määrää koko nais ot to mää räs tä ei tässä vaiheessa suunnittelua tarkalleen tiede tä. Hakija on arvioinut, että sitä on noin 15 % eli korkeintaan noin m3-ktr (noin t). Murskausjakso kestää, hakemuksen täy den nyk sen mukaan, noin 2 4 viikkoa kerrallaan, 2 4 kertaa vuo des sa joka vuosi. Murskausta alueella tehdään ympärivuoden. Ker ral la murskataan suurempi määrä kiviainesta, noin tonnia. Maksimituotanto on noin tonnia. Murskain tuottaa erilaisia murskeita parhaimmillaan noin tonnia vuo ro kaudes sa. Kaikki murskattava aines otetaan Honkahiekka-kiinteistöltä. Murs kaus ta tehdään tarvittaessa, riippuen alueella olevan murs katta vak si soveltuvan soran määrästä sekä alueen kiviaineksen ky synnäs tä. Alueelle ei sijoiteta pysyvää murskauslaitosta, vaan murskauksessa käy tet tä vä laitteisto tuodaan alueelle murskausta varten ja viedään murs kauk sen jälkeen alueelta pois. Murskauksen suorittaa ura koit sija. Hakemuksen täydennyksen mukaan alueella käytettävä murs kauslait teis to on perinteinen murskauslaitos, jonka energia otetaan aggre gaa tis ta. Murskauslaitteiston alusta maaperä suojataan öl jyn suoja kal vol la, 20 cm hienojakoisella maa-aineksella sekä korotetuilla reu noil la. Koska toiminta-alue sijaitsee luokitellulla pohjavesialueella, maa perän suojaustoimenpiteet tehdään hakijan mukaan erityisen huo lel lises ti. Toiminta-alueella säilytetään murskausaikana vain pieniä mää riä kevyttä polttoöljyä, enimmillään kevyttä polttoöljyä va ras toidaan alueella litraa (3 säiliötä). Kevyt polttoöljy varastoidaan työ maa käyt töön tarkoitetuissa siirrettävissä ja lukittavissa kak soisvaip pa säi liöis sä (yhden säiliön tilavuus on litraa, tyypillisesti Finn cont DTD-2990), jotka on varustettu ylitäytönestimillä ja la pones tol la. Lisäksi työkoneissa on omat polttoainesäiliöt (pyöräkoneen polt to ai ne säi liö 300 litraa). Aggregaattivaunu, joka sisältää yleensä myös pienen teknisen tilan tai varastotilan, sijoitetaan tukitoiminta-alueelle suoja-alueelle, jonka maa pe rä suojataan öljynsuojamuovilla, 20 cm hienojakoista maa-aines ta ja korotetuin reunoin. Aggregaatin polttoainesäiliötä tankataan tar vit taes sa murskauksen aikana. Aggregaatin ja polttoainesäiliön vä li nen putkisto on varustettu sulkuventtiilillä, mikä estää mah dol lisen ylivuodon. Voiteluaineet varastoidaan erillisessä lukittavassa kon tis sa tai tilassa, esim. aggregaattivaunun varastotilassa. Alueella on imeytysturvetta mahdollisten työkoneiden öljyvuotojen varalle. Työ ko nei den tankkaus sekä voiteluaineiden käsittely murskauksen

11 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/ (91) Ympäristölautakunta ai ka na suoritetaan ainoastaan tukitoiminta-alueen suoja-alueella. Polt to ai ne säi liöi den sijoittaminen pohjavesialueen ulkopuolelle ei ha ki jan mukaan ole mahdollista, sillä Honkahiekka-kiinteistö sijoittuu ko ko naan pohjavesialueen sisäpuolelle. Suoja-alue sijoitetaan kuiten kin pohjaveden muodostumisalueen ulkopuolelle. Tuotettava kiviaines varastoidaan murskeiden varastointialueella. Murs ka tut tuotteet varastoidaan ja kuormataan alueella. Murskauksessa käytetään seuraavia raaka- ja polttoaineita: Tuotettava kiviaines keskimääräinen kulutus (t/a) maksimikulutus (t/a) Murskaimen ja työkoneiden polttoöljy keskimääräinen kulutus (t/a) 5,3 maksimikulutus (t/a) 22,1 varastointitilavuus 9 Työkoneiden voiteluöljy keskimääräinen kulutus/vuosi 0,42 maksimikulutus/vuosi 1, Toiminnassa muodostuvat jätteet Hakijan mukaan toiminta-alueella jätteitä voi muodostua murs kauksen ajaksi tuotavissa tilapäisissä toimisto- ja sosiaalitiloissa sekä mah dol li sis sa koneiden yllättävissä pienissä korjauksissa, jotka on li sä va hin ko jen estämiseksi tehtävä välittömästi vian ilmettyä (esim. pyö rä ko neen hydrauliikkaletkun vuoto). Toiminnassa muodostuvat jät teet ja niiden käsittely selvitetään tarkemmin kulloinkin työtä suorit ta val ta urakoitsijalta toiminnan alkutarkastuksen yhteydessä. Synty neis tä jätteistä pidetään kirjaa ja urakoitsija vastaa jätteiden kä sitte lys tä. Kaikki alueella syntyvä sekalainen yhdyskuntajäte kerätään um pinai seen jäteastiaan ja ne toimitetaan murskausurakoitsijan huol tohal lil le. Jäteöljyt varastoidaan 0,5 m³:n säiliössä lukittavassa kon tissa tai tilassa, esim. aggregaattivaunun varastotilassa. Mahdollisesti yl lät tä vis sä ja pienissä huoltotöissä syntyvät voiteluaine- ja liuo tin jäte, akut, öljynsuodattimet ja likaantuneet trasselit varastoidaan myös lu kit ta vas sa kontissa ja toimitetaan murskausurakoitsijan huol to hallil le. Ympäristöhuolto Sovi Oy kerää urakoitsijan tukikohtaan toi mi tetut sekalaiset yhdyskuntajätteet sekä vaaralliset jätteet ja toimittaa ne loppukäsiteltäviksi asianmukaisiin kohteisiin. Mahdollisesti toi-

12 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/ (91) Ympäristölautakunta min nan aikana likaantunut hienojakoinen maa-aines vallimaiselta suo ja-alu eel ta toimitetaan Ylä-Savon Jätehuolto Oy:n Iisalmen Pelto mäen pilaantuneiden maiden käsittelykeskukseen käsiteltäväksi. Sa von Kuljetus Oy:n tyypillisesti käyttämällä murskausurakoitsijan murs kaus lai tok sel la on käytössä kuivakäymälä, joten saniteettivesiä ei alueella synny. Muodostuneiden jätteiden ja vaarallisten jätteiden toimittamisesta pide tään kirjaa ja kuitit säästetään. Kirjanpito on lupaa valvovan vi ranomai sen saatavissa. Toiminnassa muodostuvat jätteet/vuosi ja niiden käsittely on seu raava: Yhdyskuntajäte Varastointi sosiaalitilojen jäteastiat Määrä 1,5 m3 Käsittely kuljetetaan asianmukaiseen käsittelyyn urakoitsijan toi - mes ta Paperi ja pahvi Varastointi sosiaalitilojen jäteastiat Määrä 0 0,5 m3 Käsittely kuljetetaan asianmukaiseen käsittelyyn urakoitsijan toi mes ta Lasi Varastointi sosiaalitilojen jäteastiat Määrä 0 0,5 m3 Käsittely kuljetetaan asianmukaiseen käsittelyyn urakoitsijan toimes ta Biojäte Varastointi sosiaalitilojen jäteastiat Määrä 0,5 m3 Käsittely kuljetetaan asianmukaiseen käsittelyyn urakoitsijan toi mes ta Vaaralliset jätteet Varastointi lukittava kontti (aggregaattivaunu tms.) Määrä 1 m3 Käsittely kuljetetaan asianmukaiseen käsittelyyn urakoitsijan toi mes ta Toiminta-alueelle on laadittu kaivannaisjätteiden jä te huolto suun ni tel ma. Hakemuksen mukaan alueelta muodostuu kai vannais jät teek si luokiteltavista jätteistä pintamaita (kuoritaan noin 30 cm maa-aineksen pinnalta, eli noin m³) sekä kantoja ja hakkuu täh tei tä (noin m³). Pintamaat käytetään kai van nais jät tei-

13 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/ (91) Ympäristölautakunta den jätehuoltosuunnitelman mukaisesti kasvualustana mai se moi dulle alueelle toiminnan päättymisen jälkeen. Ne läjitetään varastoon maa-ai nes alu een reunoille toiminnan ajaksi. Muut alueen rai vaa mises sa syntyneet sekalaiset maamassat ja hakkuutähteet läjitetään myös maa-ainesalueen reunoille. Kannot sekä hakkuutähteet voidaan toimittaa energiahyötykäyttöön. Lisäksi alueella syntyy se kalais ta maa-ainesta noin 500 m³ ja se käytetään luiskien loi ven nuksiin ja alueen muotoiluun. Kaivannaisjätteillä ei ole ym pä ris tö vai kutuk sia, eikä hakijan mukaan siten ole tarvetta toteuttaa kai van naisjät tei den aiheuttaman ympäristön pilaantumisen ehkäiseviä toi menpi tei tä. 9. PÄÄSTÖT JA NIIDEN EHKÄISEMINEN 9.1 Päästöt maaperään sekä pinta- ja pohjavesiin Toiminta-alue sijoittuu Honkamäen II-luokan pohjavesialueen ( ) muodostumisalueelle. Kyseisellä pohjavesialueella ei ole poh ja ve den ot ta moa. Toiminta-alueen läheisyyteen ei sijoitus suuria ve sis tö jä. Alueen länsi- ja lounaispuolelle sijoittuu ojitettu suoalue, Hon ka suo. Hakijan mukaan pohjaveden sekä maaperän pilaantuminen on mahdol lis ta ainoastaan sellaisten onnettomuuksien yhteydessä, joissa polt to- tai voiteluaineita pääsee vuotamaan maahan käytön tai varas toin nin aikana. Toiminta-alueella varastoidaan poltto- ja voi te luai nei ta vain murskausjaksojen yhteydessä. Kevytpolttoöljy va ras toidaan työmaakäyttöön tarkoitetuissa siirrettävissä ja lukittavissa kaksois vaip pa säi liös sä, jotka on varustettu ylitäytönestimillä. Säiliöiden kun to tarkistetaan säännöllisesti. Säiliöt sijoitetaan toiminta-alueen tu ki toi min ta-alu eel le eli vallimaiselle kentälle, jonka maaperä on suo jat tu öljynsuojamuovilla ja täytetty hienojakoisella maa-ai nek sella. Reunavallien korkeudeksi hakija on esittänyt piirroksessa cm ja muovikalvon päällä olevan hienojakoisen maa-aineskerroksen pak suu dek si 20 cm. Polttoainesäiliöiden sijoittaminen poh ja ve si alueen ulkopuolelle ei hakijan mukaan ole mahdollista, sillä Hon ka hiekka-kiin teis tö sijoittuu kokonaan pohjavesialueen sisäpuolelle. Voi telu ai neet varastoidaan erillisessä lukittavassa kontissa tai tilassa, esim. murskaimen aggregaattivaunun varastotilassa. Poltto- ja voi telu ai nei den käyttöön liittyviin onnettomuusriskeihin varaudutaan siten, että alueella on imeytysturvetta mahdollisen öljyvahingon tor jumi sek si.

14 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/ (91) Ympäristölautakunta Alueella ei ole vesijohtoa tai viemäriä, sillä kiviaineksen otossa ei käy te tä vettä. Vettä käytetään alueella tarvittaessa alueen pö lyä misen estämisessä. Pölynsidontaan käytettävä vesi saadaan alueen ojis ta ja painanteista. Tarvittaessa pölynsidontaan tarvittava kas te luve si tuodaan alueelle säiliöautolla. Kasteluvedet imeytyvät maa perään. Murskausjaksoilla käytettävä talousvesi tuodaan alueelle urakoit si jan toimesta. Toiminta-alueella ei tehdä koneiden suunnitelmallisia, suurempia huol to ja tai pesuja pohjavesialueelle sijoittumisen vuoksi. Mah dol liset koneiden öljynvaihdot sekä korjaus- ja huoltotoimenpiteet suo rite taan läheisillä huoltamoilla ja korjaamoilla. Työkoneiden ja autojen py sä köin ti tapahtuu maaperäsuojatulla alueella. Toiminnassa mahdollisesti syntyvät vaaralliset jätteet varastoidaan ly hyt ai kai ses ti lukittavassa aggregaattivaunun varastotilassa, josta ne toimitetaan murskausurakoitsijan huoltohallille ja sieltä vaa ral listen jätteiden keräykseen. Mikäli alueella tapahtuu nestemäisen aineen vuoto, aloitetaan torjun ta toi met välittömästi. Lisävuoto estetään ja vuotanut aine imey tetään imeytysaineeseen. Mahdollisesti pilaantunut maa-aines pois tetaan ja toimitetaan likaantuneen imeytysaineen kanssa Ylä-Savon Jä te huol to Oy:n Iisalmen Peltomäen pilaantuneiden maiden kä sit tely kes kuk sen käsiteltäväksi. Hakija on esittänyt suurimman mahdollisen poltto- ja voi te lu ai nemää rän toiminta-alueella, jos kaikki työkoneiden polttoainesäiliöt ja va ras toin ti säi liöt ovat täynnä. Tällöin alueella on polttoainetta yhteen sä litraa ja voiteluainetta 200 litraa. 9.2 Päästöt ilmaan Toiminta-alueella pölyä syntyy pääasiassa karkean soran murskauk ses sa, seulonnassa sekä lastauksessa. Murskaus on mer kit tävin pölypäästöjä tuottava työvaihe alueella. Myös toiminta-alueen sisäi nen työmaaliikenne ja ulkopuolinen kuljetusliikenne voivat ai heuttaa tietyissä sääolosuhteissa pölypäästöjä, mutta vähemmässä mää rin kuin murskaus. Suurin osa toiminta-alueen hiuk kas pääs töistä on halkaisijaltaan yli 10 µm hiukkasia, jotka laskeutuvat pää asiassa toiminta-alueelle. Pölyleijuman määrään vaikuttavat useat eri teki jät, kuten kiviaineksen kosteus, säätila, ilman suhteellinen kosteus, alueen tuuliolot ja vuodenaika. Murskauksen pölypäästöjä voidaan vähentää toimintatavoilla ja laitosten sijoitusratkaisuilla sekä tek ni sil lä pölyntorjuntamenetelmillä.

15 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/ (91) Ympäristölautakunta Murskaimen kaikki kuljettimet on koteloitu ja ne on varustettu pö lynero tin lait teis tol la. Murskaimen pölyämisen estämiseksi esi murs kaimen syöttösuppiloon ja jälkimurskaimen seulaan tai purkupäähän voi daan syöttää vettä, mutta vedellä tehtävää pölynsidontaa voidaan harjoittaa vain pakkaskauden ulkopuolella. Jo murskatun ki viai nek sen pölyämistä voidaan vähentää säätämällä kiviaineksen putoa mis kor keut ta ja kastelemalla murskekasoja. Murskainten si joit telus sa on mahdollista hyödyntää alueen varastokasoja ja ot to rin ta uksia pölyn leviämisen estämiseksi sekä pienentää kiviaineksen siir tomat ko ja sijoittamalla varastokasat murskainten välittömään lä hei syyteen. Hengitettävien hiukkasten (PM10) määrällä on annettu Val tio neuvos ton asetuksessa (711/2001) ilmanlaadusta raja-arvot; vuo ro kauden keskiarvo 50 µm/m³ ja vuoden keskiarvo 40 µm/m³. Hakijan mukaan Savon Kuljetus Oy:n aliurakoitsijoiden murskauslaitteistoissa on riittävät pölyntorjuntamenetelmät, joiden avulla hengitettävien hiuk kas ten (PM10) määrä jää em. raja-arvojen alle lähimmissä häiriin ty vis sä kohteissa. Toiminta alueella on myös jaksoittaista (murskaus jak so ja arvioidaan olevan korkeintaan joka toinen vuosi), joten pö lys tä aiheutuvat pitkäaikaiset, jatkuvat vaikutukset jäävät hakijan mu kaan suhteellisen vähäisiksi. Murskauslaitos sekä kaikki työkoneet tuottavat myös kaasumaisia pääs tö jä. Toiminta-alueen työskentelevien työkoneiden kes ki määräi set vuotuiset päästöt on arvioitu VTT:n Li pas to-las ken ta jär jes telmäs tä saadun TYKO työkoneiden päästömallin avulla. Päästöt on las ket tu suurimman mahdollisen käyttömäärän mukaisesti (alueella murs ka taan joka toinen vuosi neljän viikon ajan, ympärivuotisessa käy tös sä pyöräkone lastaustehtävissä 100 h/vuosi, seulavaunun työ ai ka 200 h/vuosi ja murskaimien yhteenlaskettu työaika 140 h/viik ko, murskauksen aikainen kaivinkone 50 h/viikko ja pyöräkone 50 h/viikko). Työkoneiden keskimääräiset vuotuiset ilmapäästöt (tonnia/vuosi): Hiilimonoksidi CO 0,17 Metaanittomat hiilivedyt NMHC 0,068 Typen oksidit NOx 0,51 Hiukkaset 0,063 Metaani CH4 0,0028 Dityppioksidi N2O 0,0013 Rikkidioksidi SO2 0,00037 Hiilidioksidi CO2 50,9

16 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/ (91) Ympäristölautakunta Melu ja tärinä Toiminta-alueella melua syntyy pääosin karkean soran murs kaukses ta, seulonnasta sekä lastauksesta. Murskaustoiminta on mer kittä vin melua tuottava toiminto. Myös toiminta-alueen liikenne ai heuttaa melua, mutta vähemmän kuin murskaus. Olemassa olevalle Honkahiekka-kiinteistön maa-ainesalueelle on teh ty meluselvitys, jota on korjattu (Suomen GPS-mit ta us Oy). Melunleviämismallinnukset on tehty DataKustik Cad naa v.4.3 mallinnusohjelmalla ja laskenta suoritettiin käyttäen Ge ne ral Prediction Method (GPM) laskentastandardia, joka on yhteis poh jois mai nen laskentamalli. Melutasot on laskettu melun le viämi sen kannalta kaikkien suotuisimmissa, vähiten ääntä vai men ta vissa olosuhteissa. Mallinnuksessa ei ole huomioitu im puls si mai suuskor jaus ta eikä kapeakaistaisuuskorjausta. Toiminnan aiheuttaman melun leviäminen on mallinnettu yhdelle otta mis vai heel le ja niin, että selvityksessä mallinnettiin melun le viä misen kannalta pahin tilanne. Tilanne mallinnettiin siten, että käytössä on murskauslaitos ja lastaus ottoalueella ilman meluvalleja sekä ras kas liikenne ottoalueelta. Metsäalueiden ja muun kasvillisuuden, se kä rakennusten ja mahdollisten varastokasojen melua vaimentava vai ku tus jätettiin huomiotta. Mallinnuksen perusteella melutaso (LAeq) lähimmällä vakituisesti asu tul la kiinteistöllä (Honkamäki) on 54,5 db. Seuraavaksi lä him millä vakituiseen asumiseen käytettävillä kiinteistöillä (Honkalehto) kes ki ää ni ta so on 31,5 db ja (Tervola) 49,0 db. Näin ollen kaikkien lä him pien kiinteistöjen melutaso alittaa ohjearvon 55 db. Meluselvityksen perusteella Honkahiekka-kiinteistön ottamisalueen toi min nas ta aiheudu missään toiminnan vaiheessa valtioneuvoston pää tök sen melutasojen ohjearvoista (993/1992) mukaisten päi väajan kes ki ää ni ta son ylittäviä melutasoja. Murskauslaitoksen itä puolel le voidaan sijoittaa ottoalueelta poistettavat pintamaat, jotka toi mivat samalla meluesteenä. Melua on mahdollista vaimentaa myös kiin nit tä mäl lä huomiota työkoneissa käytettäviin me lun vai men nusme ne tel miin. Työkoneista ja murskauksesta voi aiheutua muita, mallin nuk ses ta puuttuvia ääniä, kuten kolahduksia ja muita yksittäisiä ää niä. Selvityksessä melua aiheuttavien toimintojen toiminta-asteena käytet tiin 100 % päivittäisestä työajasta, mutta käytännössä toi min ta-asteet tulisivat olemaan em. pienempiä jolloin todelliset toteutuvat päivän keskiäänitasot tulisivat olemaan tässä selvityksessä esitettyjä pie nem piä. Keskiäänitasoa laskee myös kasvillisuusvaimennus, jota ei ole huomioitu tässä mallinnuksessa.

17 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/ (91) Ympäristölautakunta Melun syntyä ja syntyneen melun etenemistä pyritään ehkäisemään eri tavoin. Melun syntyä voidaan vähentää murskauslaitoksen, seula vau nun ja varastokasojen sijoittelulla sekä laitteiston kun nos sa pidol la ja huollolla. Soran murskauksessa ei synny tärinää. 9.4 Liikenne Toiminta-alue sijaitsee Nissiläntie (yhdystie 5911) länsipuolella noin 160 m etäisyydellä. Alueelle liikennöidään Ouluntieltä (kantatie 88) Nis si län tien kautta, josta alueelle johtaa työmaatie. Ouluntien kes kimää räi nen vuorokausiliikenne (KVL) Nissiläntien risteyksen koh dalla vuonna 2011 oli 1 500, josta raskaita ajoneuvoja oli noin 160. Nissi län tien KVL toiminta-alueen kohdalla vuonna 2011 oli 92. Liikennöinti alueelle tapahtuu arkisin (maanantai-perjantai) klo väliensä aikana. Alueen liikennöinti on riippuvainen vuo denajas ta ja kiviaineksen kysynnästä. Talvella alueella on liikennöintiä huo mat ta vas ti vähemmän kuin kesällä. Toiminta-alueen vuo sit tainen ottomäärä olisi tasaisella kulutuksella korkeintaan m³-ktr. Laskennallisesti ko. määrän kuljettamiseen tarvittaisiin noin kasettikuorma-autoa. Kuljetuksen eivät ole säännöllisiä, vaan kes kit ty vät lyhyille ajanjaksoille, jolloin alueelta kuljetetaan ki vi aines ta pois suurempia määriä. Alueelle liikennöi ko. ajanjaksolla korkein taan noin 30 raskasta ajoneuvoa päivässä. 9.5 Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) ja energiantehokkuus Hakijan mukaan alueen toiminnassa pyritään käyttämään uusinta ja pa ras ta mahdollista tekniikka mahdollisuuksien mukaan. Murskaimissa ja seulavaunuissa uusimpien mallien valinnalla voidaan vähentää murskauksen ja seulonnan mahdollisesti aiheuttamia me lu- ja pölypäästöjä. Toiminta-alueella käytetään Savon Kuljetus Oy:n aliurakoitsijoiden koneita, jotka ovat dieselkäyttöisiä. Työ koneis sa uusimpien mallien valinnalla voidaan vähentää syntyviä il mapääs tö jä. Savon Kuljetus Oy:llä on rakenteilla toimintajärjestelmä, joka tulee pi tä mään sisällään ISO 9001 laatujärjestelmän, ISO ym pä ristö jär jes tel män ja mahdollisesti OHSAS työterveys- ja työ turval li suus jär jes tel män. Sertifiointi vuonna todennäköisesti vuoden 2014 aikana.

18 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/ (91) Ympäristölautakunta TOIMINNAN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN Toiminta-alue sijoittuu Pohjois-Savon POSKI-projektissa (poh ja vesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen) luonnon ja mai se man suo je lun kannalta paikallisesti arvokkaalle Honkamäen har ju alu eel le, jolla on MAL 3 :n kannalta jokseenkin merkittäviä luon to- ja maisematekijöitä. POSKI-raportissa alue on luokiteltu maa-ai nes ten ot toon osittain soveltuvaksi, pohjaveden suojelun ja kivi ai nes huol lon yhteensovitusalueeksi. Toiminta-alueella ja sen läheisyydessä on harjoitettu maa-ainesten ot toa jo vuosia, joten toiminnan jatkuminen nykyisiä ottorintauksia laa jen taen kohti länttä, ei tulisi hakijan mukaan muuttamaan ny kyistä maisemakuvaa merkittävästi. Alue ei näy lähimmille asuin kiin teistöil le eikä Nissiläntielle pitkän välimatkan, maaston topografian sekä puus ton vuoksi. Maa-ainesten oton päätyttyä maisemoinnin yh teydes sä lähi- ja kaukomaisemakuva palautuu maastonmuotoja lukuun ot ta mat ta entisenkaltaiseksi metsämaaksi. Toiminta-alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse luonnon suo je lu aluei ta eikä Natura 2000-verkostoon tai luon non suo je luoh jel miin kuuluvia alueita. Lähin luonnonsuojelutarkoituksiin varattu alue, Mammonhauta-Rotimojoki Natura-alue (FI ), sijoittuu toi min ta-alu een luoteispuolelle noin 2,5 kilometrin etäisyydelle. Toiminta-alueen lähiympäristön metsät ovat tavanomaisia, met sä talous käy tös sä olevia metsiköitä. Edellä mainitut seikat huomioiden, hakijan mukaan maa-ainesten oton jatkumisella ei katsota olevan haitallisia vaikutuksia alueen luon to ar voi hin eikä merkittäviä muutoksia lähialueen luonnonoloissa tai maisema-arvoissa. Koska toiminta-alue sijaitsee II-luokan pohjavesialueella sekä luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaalla alueella, jäl ki hoi totoi men pi tei siin kiinnitetään erityistä huomiota. Jälkihoitotoimenpiteet tul laan tekemään siten, että alue sopeutetaan ympäröivään luontoon sekä maisemaan. Alueen jälkikäyttö on metsätalous, joten alue mai se moi daan metsätaloutta ja mahdollisimman luontevaa mai semaan soveltumista silmällä pitäen. Kasvillisuuden palauttamisen myö tä pohjaveden likaantumisriski pienenee, koska kasvillisuus edis tää pohjavettä suojaavan humuskerroksen muodostumista sekä vä hen tää pintavaluntaa. Kasvipeite pyritään saamaan alueelle mahdol li sim man nopeasti.

19 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/ (91) Ympäristölautakunta TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU Ennen toiminnan aloittamista toiminta-alueella oleva vanha poh ja veden tarkkailuputki (P8), tullaan vaihtamaan uuteen, laa dun tark kailuun soveltuvaan, PEH-putkeen. Putkesta mitattu pohjaveden pinnan kor keus on ollut vuonna ,42. Viereiseltä Nis ka harju-kiin teis töl tä mitatut pohjavesiputken (HP1) pinnankorkeus on ollut vuon na ,06. Maa-ainesten alin ottotaso on maa-ai nes luvan mukaisesti +141,00. Tällöin suojakerroksen paksuudeksi vuoden 2009 pohjaveden P8 pinnankorkeustulosten mukaan jää 4,58 m. Ennen toiminnan aloittamista pohjaveden pinnankorkeus tullaan sel vit tä mään tarkemmin, jotta pohjaveden pinnan ja alimman ot to tason välinen suojakerrospaksuus voidaan todeta riittäväksi. Pohjavesipinnan- ja laaduntarkkailu toteutetaan alueelle ennen ot totoi min nan aloittamista asennettavasta uudesta PEH-poh ja vesiputkes ta. Tarkkailun toteuttaa Suomen GPS-mittaus Oy, Savon Kul jetus Oy:n toimeksiannosta. Pohjaveden pinnan tarkkailu suoritetaan kak si (2) kertaa vuodessa. Pohjaveden laaduntarkkailua tehdään ker ran (1) vuodessa, jolloin vedestä määritetään seuraavat pa ra metrit: lämpötila, ph, sähkönjohtavuus, happi, hiilidioksidi, väri, sameus, ko vuus, CODMn, TOC, nitraatti, kloridi, sulfaatti, rauta, mangaani, mi ne raa li öl jyt sekä öljyhiilivedyt. Näytteenoton suorittaa sertifioitu näytteenottaja. Pohjavesinäytteet ote taan tarkkailuohjelman mukaisina aikoina ja tulokset toimitetaan toi min nan har joit ta jal le, sekä viranomaisille noin kuukauden ku luessa näytteenotosta. Näytteenoton yhteydessä pohjavesiputkesta mita taan pinnankorkeus, lämpötila sekä veden laatua arvioidaan aistin va rai ses ti (haju ja väri). Näytteenotossa tehtävät havainnot kir jataan ylös ja näytteenotosta tehdään näytteenottoraportti. Poh ja ve sinäyt teis tä tehtävät analyysi suorittaa akkreditoitu ym pä ris tö la bo ra torio. Pohjavesiputkelle laaditaan putkikortti, josta käy ilmi putken koor dinaa tit, korkotiedot, havaintotiedot sekä asennus- ja put ken ra ken teeseen liittyvät tiedot. Putkikortti toimii havainto ja näytteenottoon liit tyvien tietojen tallennusdokumenttina. Putkikortin tietojen päi vit tä mises tä sekä arkistoinnista vastaa Suomen GPS-mittaus Oy. Alueelle tullaan asentamaan korkopukki, josta alueen työntekijät sekä valvontaviranomaiset voivat havaita ottamisen syvyyden koko otto toi min nan ajan. Toiminta-alueen ottomääristä pidetään Savon Kuljetus Oy:n sisäistä kir jan pi toa. Murskauksista pidetään työmaapäiväkirjaa kulloinkin työ hön valitun urakoitsijan toimesta. Työmaapäiväkirjaan merkitään toi min nan laatu, päivittäiset tuotantomäärät, polttoaineiden kulutus,

20 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/ (91) Ympäristölautakunta lait tei den huollot sekä mahdolliset poikkeustilanteet. Työ maa päi väkir ja on tarvittaessa lupaa valvovan viranomaisen saatavissa. Muodostuneiden jätteiden ja vaarallisten jätteiden toimittamisesta pide tään kirjaa ja kuitit säästetään. Kirjanpito on lupaa valvovan vi ranomai sen saatavissa. Lupaviranomaisille raportoidaan toiminnasta säännöllisesti. 12. POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN Mahdollisen onnettomuusriskin ympäristölle sekä alueen työn te kijöil le aiheuttavat työkoneiden vuotaminen, erilaisten poltto- ja voi telu ai nei den murskauksen aikainen varastointi, murskaimien mah dol liset tulipalot sekä alueen liikenne. Toiminnasta aiheutuvia riskejä este tään asianmukaisella suunnittelulla ja tekniikalla. Alueella toi mival la urakoitsijalla tulee olla laatu- ja pelastautumissuunnitelma. Tavan omai sen maa-ainesten oton aikana alueella ei varastoida polt toai nei ta, vaan alueella varastoidaan polttoaineita vain murskauksen ai ka na. Poltto- ja voiteluaineiden käyttöön liittyviin on net to muus riskei hin varaudutaan siten, että alueella on imeytysturvetta mah dol lisen öljyvahingon torjumiseksi. Pohja- ja pintaveden sekä maaperän pilaantumista ehkäistään varas toi mal la poltto- ja voiteluaineet kohdassa 8.3 kuvatulla tavalla. Ym pä ri vuo ti ses ti toiminta-alueella työskentelevää pyöräkonetta ei säi ly te tä pitkiä aikoja alueella, eikä alueella tehdä koneiden huoltoa tai pesua. Murskauslaitteiston toimintahäiriöitä ja muita on net tomuuk sia pyritään estämään säännöllisellä huollolla sekä tarkkailulla. Poikkeustilanteessa työkoneet tai murskaimet pysäytetään vian mää rit tä mis tä ja korjaamista varten. Mikäli kyseessä on nestemäisen ai neen vuoto, aloitetaan torjuntatoimet välittömästi. Lisävuoto es tetään ja vuotanut aine imeytetään imeytysaineeseen. Mahdollisesti pi laan tu nut maa-aines poistetaan ja toimitetaan likaantuneen imeytys ai neen kanssa Ylä-Savon Jätehuolto Oy:n Iisalmen Peltomäen pi laan tu nei den maiden käsittelykeskuksen käsiteltäväksi. Toiminnassa mahdollisesti syntyvät vaaralliset jätteet varastoidaan ly hyt ai kai ses ti lukittavassa aggregaattivaunun varastotilassa, josta ne toimitetaan murskausurakoitsijan huoltohallille ja sieltä vaa ral listen jätteiden keräykseen. Murskauksessa käytetään asiantuntevia urakoitsijoita, joilla on omat toi min ta oh jeet poikkeustilanteiden varalle. Henkilökuntaa on yleensä koulutettu toimimaan erilaisissa poikkeus- ja on net to muus ti lanteis sa. Kaikista onnettomuuksista ilmoitetaan Pohjois-Savon pe lastus lai tok sel le, Vieremän kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle se kä Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy

Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy Ympäristölautakunta 32 03.04.2014 Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy 901/11.01.00/2012 Ymplk 32 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Pieksämäen Metsäpalstan maa-ainesalueen maa-ainesluvan muutoshakemus

Pieksämäen Metsäpalstan maa-ainesalueen maa-ainesluvan muutoshakemus Hakemus 29.11.2017 Sivu 1/3 Keski-Savon ympäristötoimi Ympäristösihteeri Hanna Kakriainen Pieksämäen Metsäpalstan maa-ainesalueen maa-ainesluvan muutoshakemus Metsäpalstan maa-ainesalue sijaitsee Pieksämäen

Lisätiedot

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää Oulunkaaren ympäristölautakunta 21 15.04.2014 Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää OULYMP 21 HAKIJA Juha Järvenpää Kalliosuontie 517

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

1/YMPLA 28.5.2014. Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO. Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä.

1/YMPLA 28.5.2014. Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO. Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä. 1/YMPLA 28.5.2014 LOIMAAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO HAKIJA: Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä 32610 Vampula OTTOALUE: MAANOMISTUS:

Lisätiedot

Koordinaatit: 27502388 itä, 7068010 pohjoinen

Koordinaatit: 27502388 itä, 7068010 pohjoinen Ympäristölautakunta 71 12.08.2014 Ympäristölupa soran murskaukselle, Sorayhtymä Kainulainen 232/11.01.00/2013 Ymplk 71 Valmistelijat ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, p. 0400 144 453 ja ympäristönsuojelutarkastaja

Lisätiedot

Päijät-Hämeen Metalliromu Ky:n ympäristölupahakemus jätteen ammattimaiselle hyödyntämiselle ja tilapäiselle varastoinnille

Päijät-Hämeen Metalliromu Ky:n ympäristölupahakemus jätteen ammattimaiselle hyödyntämiselle ja tilapäiselle varastoinnille Ympäristölautakunta 50 01.09.2015 Päijät-Hämeen Metalliromu Ky:n ympäristölupahakemus jätteen ammattimaiselle hyödyntämiselle ja tilapäiselle varastoinnille 601/11.01.00/2015 YMPLTK 50 1.9.2015 ASIA Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Kehotus ja toiminnanharjoittajan kuuleminen / Maskun Murske Oy

Kehotus ja toiminnanharjoittajan kuuleminen / Maskun Murske Oy Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 29 20.04.2017 Kehotus ja toiminnanharjoittajan kuuleminen / Maskun Murske Oy Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 20.04.2017 29 Ympäristöpäällikkö Marjut Taipaleenmäki 12.4.2017:

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

A 1 Yli esteiden Nimi

A 1 Yli esteiden Nimi A Yli esteiden Nimi Ym-py-röi oi-ke-a lu-ku. Käy-tä ku-vi-a las-ke-mi-sen tu-ke-na. Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Vä-ri-tä oi-ke-a mää-rä.

Lisätiedot

124 09.12.2015. MH-Kivi Oy:n soran murskausta Iitin kunnassa koskevan ympäristölupahakemuksen hylkääminen

124 09.12.2015. MH-Kivi Oy:n soran murskausta Iitin kunnassa koskevan ympäristölupahakemuksen hylkääminen Rakennus- ja ympäristölautakunta 124 09.12.2015 MH-Kivi Oy:n soran murskausta Iitin kunnassa koskevan ympäristölupahakemuksen hylkääminen 8627/11.00.01/2015 Rymla 124 Ympäristölupahakemuksesta on laadittu

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 87 05.06.2013 Ympäristölautakunta 99 27.06.2013 Ympäristölautakunta 78 12.08.2014 Ympäristölautakunta 88 11.09.2014 Autojen varastointi Kiuruveden Autosähkö Ky:n kiinteistöllä 239/11.03.04/2013

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA Raahen kaupunki, Piehingin kylä Tila Hannila Rn:o 1:33 LEMMINKÄINEN INFRA OY 2016 Raahen kaupungin Piehingin kylässä 2 (6) Sisällysluettelo 1 Alueen perustiedot... 3 1.1 Omistus- ja hallintaoikeus sekä

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

72 29.08.2013 29 19.03.2015

72 29.08.2013 29 19.03.2015 Ympäristö- ja rakennuslautakunta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 72 29.08.2013 29 19.03.2015 Vastine Murskepojat Oy:lle kallion louhintaan ja murskaukseen myönnetystä ympäristöluvasta tehdyistä valituksista

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

Maa-aineslupa / Pirttijärven Pölkin yhteismetsä, Pirttijärvi-Pölkin yhteismetsä 312-874-2-0, Kyyjärvi

Maa-aineslupa / Pirttijärven Pölkin yhteismetsä, Pirttijärvi-Pölkin yhteismetsä 312-874-2-0, Kyyjärvi Ympäristölautakunta 96 26.10.2015 Maa-aineslupa / Pirttijärven Pölkin yhteismetsä, Pirttijärvi-Pölkin yhteismetsä 312-874-2-0, Kyyjärvi 501/611/2015 Ympäristölautakunta 26.10.2015 96 ASIA Pirttijärven

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 13/2013 1 (88)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 13/2013 1 (88) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 13/2013 1 (88) Ympäristölautakunta 150 03.12.2013 Ympäristölautakunta Aika 03.12.2013 klo 09:00-10:43 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Destia Oy:n ympäristölupa tilalle Vaskijärven sora-alue RN:o 7:73 Karkkilan kaupungissa Vaskijärven kylässä

Destia Oy:n ympäristölupa tilalle Vaskijärven sora-alue RN:o 7:73 Karkkilan kaupungissa Vaskijärven kylässä Ympäristölautakunta 31 07.03.2013 Ympäristölautakunta 41 11.04.2013 Ympäristölautakunta 62 06.06.2013 Destia Oy:n ympäristölupa tilalle Vaskijärven sora-alue RN:o 7:73 Karkkilan kaupungissa Vaskijärven

Lisätiedot

Syksyn 2014 tarkastuksessa havaittiin seuraavat lai min lyön nit:

Syksyn 2014 tarkastuksessa havaittiin seuraavat lai min lyön nit: Ympäristölautakunta 151 11.11.2014 Ympäristölautakunta 34 17.02.2015 Ympäristölautakunta 68 21.04.2015 Ympäristölautakunta 102 16.06.2015 Maa-ainesluvan valvonta tilalla Korpimaa Kaiharin kylässä 1107/51.518/2009

Lisätiedot

Ottoalue, kaavoitus ja ympäristö

Ottoalue, kaavoitus ja ympäristö Ympäristölautakunta 10 28.04.2016 MAA-AINESLUPA / SAVON KULJETUS OY, OMANIEMI 7:231 31/10.09/2016 Ympäristölautakunta 28.04.2016 10 (Valmistelija Marika Limatius puh. 040 673 8488) Hakemus ja luvat Savon

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Maa-aineslupahakemus, Esa Riikilä 301/ /2017

Ympäristölautakunta Maa-aineslupahakemus, Esa Riikilä 301/ /2017 Ympäristölautakunta 41 12.09.2017 Maa-aineslupahakemus, Esa Riikilä 301/10.03.00/2017 Ympltk 41 Esa Riikilä hakee Eurajoen kunnalta maa-aineslupaa, joka koskee hiek ka pi toi sen mullan ottamista Eurajoen

Lisätiedot

Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki. Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen

Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki. Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen Tekninen lautakunta 33 17.06.2015 Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen 1. ASIA Ympäristölupa

Lisätiedot

Korkein hallinto oikeus. Muu päätös 1440/2014. Muita päätöksiä

Korkein hallinto oikeus. Muu päätös 1440/2014. Muita päätöksiä Korkein hallinto oikeus Muita päätöksiä Etusivu» Päätöksiä» Muita päätöksiä» Muupaatos» Muu päätös 1440/2014 Muu päätös 1440/2014 Moottorikelkkailureitin reittisuunnitelman hyväksymistä Nilsiässä koskeva

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen järjestäytyminen 3 2 Tarkastuslautakunnan esittelijä kaudella 2017-2021 4 3 Tarkastuslautakunnan sihteerin valinta kaudelle

Lisätiedot

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1 Poikkeamislupapäätös, Mahlavuorentie 45 1291/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 22.12.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 403 Immilä Mäntyranta 5:40 1900 Osoite Mahlavuorentie 45

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

13 20.03.2014. Relletin yhteismetsän maa-ainesten ottoa koskeva päätös, Särkijärvi, Utajärvi

13 20.03.2014. Relletin yhteismetsän maa-ainesten ottoa koskeva päätös, Särkijärvi, Utajärvi Oulunkaaren ympäristölautakunta 13 20.03.2014 Relletin yhteismetsän maa-ainesten ottoa koskeva päätös, Särkijärvi, Utajärvi OULYMP 13 ASIA Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Utajärven

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815 Ympäristölautakunta 252 30.10.2012 Ympäristölautakunta 145 29.10.2013 Ympäristölautakunta 158 11.11.2014 Ympäristölautakunta 38 17.02.2015 Ympäristön epäsiisteys Ryömäntiellä 746/53.532/2012 YMPLTK 30.10.2012

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE Ympäristölautakunta 161 06.10.2015 Ympäristölautakunta 222 26.11.2015 MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

Lisätiedot

3 22.10.2015. 3 Ympäristölupahakemus murskeen valmistukseen Pudasjärven Kollajan kylälle, tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen

3 22.10.2015. 3 Ympäristölupahakemus murskeen valmistukseen Pudasjärven Kollajan kylälle, tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen Oulunkaaren ympäristölautakunta 3 22.10.2015 3 Ympäristölupahakemus murskeen valmistukseen Pudasjärven Kollajan kylälle, tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen OULYMP ASIA Kyseessä on ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, p. 0400 144 453. Hakijan yhteyshenkilö: Hannu Piippo, p. 0500 379 364

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, p. 0400 144 453. Hakijan yhteyshenkilö: Hannu Piippo, p. 0500 379 364 Ympäristölautakunta 153 03.12.2013 Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Hannu Piippo 230/11.01.00/2013 Ymplk 153 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, p. 0400 144 453 1. ASIA Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 256/11.01.00.00/2016 13 Lausunto Energia- ja kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Terveystarkastaja Kirsi Puola 8.3.2016: Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.01.2016 Sivu 1 / 1 4343/2014 11.01.00 6 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös, maa-ainesten varastointi ja käsittely, Espoon kaupungin tekninen keskus, Hannus Valmistelijat

Lisätiedot

57 14.08.2014. Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen

57 14.08.2014. Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen Oulunkaaren ympäristölautakunta 57 14.08.2014 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen OULYMP 57 ASIA HAKIJA Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten

Lisätiedot

Pöytäkirja 12/ (7)

Pöytäkirja 12/ (7) Pöytäkirja 12/2016 1 (7) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 10.10.2016 Aika 10.10.2016 klo 10:00 Paikka Sähköpostikokous Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen 3 2 Kokouksen

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista

Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista Tekninen lautakunta 24 29.08.2013 Ympäristöluvan myöntäminen Louhinta Kääntä Oy:lle Teknltk 24 ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista Hakija

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki/tekninen keskus PL 10 74101 IISALMI. Hakijan yhteyshenkilö: Juha Rönkkö, p. 040 588 9013 3. TOIMINTA JA SEN SIJAINTI

Iisalmen kaupunki/tekninen keskus PL 10 74101 IISALMI. Hakijan yhteyshenkilö: Juha Rönkkö, p. 040 588 9013 3. TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Ympäristölautakunta 41 04.03.2013 Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Iisalmen kaupunki 92/11.01.00/2013 Ymplk 41 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Jari Kärkkäinen, p.0400 144 453 1. ASIA

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen

Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen Kunnanhallitus 144 27.05.2013 Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen 170/10/2013 Kunnanhallitus 144 Ranuan kunnan henkilökuljetuksista on järjestetty tarjouskilpailu. Ky sees sä on EU-kynnysarvot

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Kauko Nukari, Paasikankaantie 267, 31130 Koijärvi. Soran ottamistoiminnan jatkaminen kahdella vuodella.

Kauko Nukari, Paasikankaantie 267, 31130 Koijärvi. Soran ottamistoiminnan jatkaminen kahdella vuodella. FORSSAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Maa-aineslupahakemus lupamääräysten PL 62 muuttamiseksi (maa-aineslaki 555/81) 30100 FORSSA Annettu julkipanon jälkeen puh. 03-41411 Antopäivä Kokouspäivä ja

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristövaliokunta Kunnan järjestämään jätehuoltoon liittyminen

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristövaliokunta Kunnan järjestämään jätehuoltoon liittyminen Ympäristölautakunta 17 01.03.2017 Ympäristölautakunta 35 05.04.2017 Ympäristövaliokunta 7 14.06.2017 Kunnan järjestämään jätehuoltoon liittyminen 51/11.03.02/2017 YMPLTK 01.03.2017 17 Asia ja sen käsittely

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 12.08.2014 klo 18:00 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, Ruorisilta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 22 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Metsähallitus Metsätalous, Itä-Suomi Urheilukatu 3 A 81700 LIEKSA 3. TOIMINTA JA SEN SIJAINTI. Koordinaatit: 7103196 pohjoinen, 34933766 itä

Metsähallitus Metsätalous, Itä-Suomi Urheilukatu 3 A 81700 LIEKSA 3. TOIMINTA JA SEN SIJAINTI. Koordinaatit: 7103196 pohjoinen, 34933766 itä Ympäristölautakunta 49 08.04.2013 Ympäristölupa soran murskaukselle, Metsähallitus Metsätalous 229/11.01.00/2013 Ymplk 49 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Jari Kärkkäinen, p.0400 144 453 1. ASIA

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 AIKA 09.02.2018 klo 09:00 PAIKKA Pöytyän kunnan Kyrön toimipiste ASIAT Käsitellyt asiat Asia Liitteet Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2014 1 (177)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2014 1 (177) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2014 1 (177) Ympäristölautakunta Aika 12.08.2014 klo 09:00-10:33 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 66 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Kaavoitus, maankäyttö ja asutus

Kaavoitus, maankäyttö ja asutus Kunnanhallitus 51 02.02.2015 Maa-ainesten ottaminen / Vuoriston prk, Peurula 503-542-1-26 411/10.03/2013 Kunnanhallitus 02.02.2015 51 Valmistelija (rakennustarkastaja): Luvan hakija: Vuoriston prk Heinijoentie

Lisätiedot

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma.

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma. Hallitus 30 24.04.2015 Hallitus 42 12.06.2015 Hallitus 50 28.08.2015 Hallitus 88 18.12.2015 Hallitus 47 17.06.2016 Hallitus 58 26.08.2016 Opetussuunnitelmien hyväksyminen 27/40/401/2015 KYH 30 Laissa ammatillisesta

Lisätiedot

Maa-aineslupa, Metsähallitus, Metsätalous, Pohjanmaa-Kainuu, Haaravaaran kallioalue

Maa-aineslupa, Metsähallitus, Metsätalous, Pohjanmaa-Kainuu, Haaravaaran kallioalue Ympäristölautakunta 53 06.06.2013 Maa-aineslupa, Metsähallitus, Metsätalous, Pohjanmaa-Kainuu, Haaravaaran kallioalue YMP 53 Metsähallitus, Metsätalous, Pohjanmaa-Kainuu, Syväyksenkatu 22, 89600 Suomussalmi

Lisätiedot

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä.

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä. Kasvatus- ja opetuslautakunta 55 10.06.2013 Ilpo Heltimoisen ym. aloite sisäilmaongelman osaratkaisuksi 434/10.03.02.03/2013 KOLA 55 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8).

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8). Sivistyslautakunta 155 22.09.2015 Kunnanhallitus 274 05.10.2015 Esiopetuksen järjestämistavat ja -paikat 1.8.2016 alkaen 911/12.00.01/2015 SIVLTK 22.09.2015 155 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 06.10.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 43 Musiikkiopiston rehtorin

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

MAA-AINESLUPAHAKEMUS KIINTEISTÖLLE KARIJOKI 3:113 (SORAPALSTAT 878:3) KIRKKOLAN KYLÄSSÄ / REIJA SCHNITZER

MAA-AINESLUPAHAKEMUS KIINTEISTÖLLE KARIJOKI 3:113 (SORAPALSTAT 878:3) KIRKKOLAN KYLÄSSÄ / REIJA SCHNITZER Rakennuslautakunta 26 16.10.2006 Rakennuslautakunta 31 24.10.2006 Kunnanhallitus 240 13.11.2006 Rakennuslautakunta 36 05.12.2006 MAA-AINESLUPAHAKEMUS KIINTEISTÖLLE KARIJOKI 3:113 (SORAPALSTAT 878:3) KIRKKOLAN

Lisätiedot

Koordinaatit: 3500867 itä, 7062148 pohjoinen

Koordinaatit: 3500867 itä, 7062148 pohjoinen Ympäristölautakunta 72 16.05.2013 Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Marjomäen Sora Ky 119/11.01.00/2013 Ymplk 72 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Jari Kärkkäinen, p.0400 144 453 1. ASIA

Lisätiedot