Esimiestyön ja työyhteisön merkitys työssä jaksamiselle ja jatkamiselle lastensuojelussa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Esimiestyön ja työyhteisön merkitys työssä jaksamiselle ja jatkamiselle lastensuojelussa"

Transkriptio

1 Esimiestyön ja työyhteisön merkitys työssä jaksamiselle ja jatkamiselle lastensuojelussa Sinikka Forsman, TaY Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät Työryhmä

2 Esityksen sisältö Työelämän ajankohtaisia piirteitä ja kehitystrendejä Jaksavat ja jatkavat sosiaalityöntekijät tutkimuksissa Esimiestyö ja johtaminen työhyvinvoinnin, jaksamisen ja jatkamisen edistäjänä lastensuojelussa

3 Työelämän ajankohtaisia piirteitä ja kehitystrendejä Informaatioteknologian kehittyminen Itsenäisyyden lisääntyminen työssä Työn monimutkaistuminen, asiakaskeskeisyyden lisääntyminen Työsuhteiden monimuotoisuus ja epävarmuuden lisääntyminen Lehto & Sutela (2008) Työolotutkimus

4 Työhyvinvointi Suomessa Työn mielekkyys on vähentynyt Kiire ja aikapaineet kasvaneet Psyykkinen jaksaminen on koetuksella Mielenterveyden häiriöt suurin syy työkyvyttömyyteen Työolobarometri 2009, Eläketurvakeskus 2010

5 Työhyvinvointi Tutkimukset osoittavat, että uupumusoireet ovat yhteydessä haluun jättää työpaikka, lopettamisaikeisiin, työstä poissaoloihin ja alentuneeseen työsuoritukseen. Kuormituskyselyt eivät heijasta vain objektiivisesti hankalia työolosuhteita vaan työolosuhteet ovat myös oman työn hallinnan tuloksia. Sopiva motivaatio sekä tietyt persoonallisuudenpiirteet ehkäisevät uupumista ja tuovat työnimua ja siten jaksamista ja jatkamista työssä. Itseluottamus suojaa työuupumukselta. Halu tehdä työtä ihmisten parissa tuo motivaatiota sosiaalityössä. Perho 2009

6

7 Jaksavat ja jatkavat sosiaalityöntekijät ulkomaisissa tutkimuksissa Tutkimuksissa on kiinnitetty paljon huomiota stressiin, burn-outiin ja myötätuntouupumukseen. Etsitty keinoja parantaa työssä jaksamista, esim. tyhy- tai tykytoiminnalla jne. Huomiota kiinnitetty työympäristöstä johtuviin tekijöihin, kuten työtaakkaan, johtamiseen, itsenäisyyteen työssä, etenemismahdollisuuksiin. Nämä ovat tärkeitä, mutta eivät selitä kokonaan sitä miksi joku jaksaa ja joku toinen uupuu ja/tai äänestää jaloillaan luvulla alettu käyttää positiivisia käsitteitä, kuten jaksaminen ja työn imu.

8 Työuupumus vs. työnimu Työuupumus - krooninen, työperäinen oireyhtymä, jonka kolme keskeistä oiretta ovat: Uupumusasteinen väsyminen Kyynistyminen Ammatillisen itsetunnon heikkeneminen Työn imu - myönteinen tunne- ja motivaatiotila, jota luonnehtivat: tarmokkuus omistautuminen uppoutuminen Schaufeli & Enzman 1998

9 Miksi lastensuojelun sosiaalityöstä lähdetään pois Organisaatiosta johtuvat syyt erittäin suuri työtaakka, h/vko organisaatiokulttuuri sisältää jännitteitä ja pelkoa; aiheuttajina mm. media, oikeuskäsittelyt, yhteistyökumppanit, asiakkaat palkka ei ole samalla tasolla kuin muiden vastaavan tason työtä tekevien, kuten opettajien, sairaanhoitajien

10 Miksi lastensuojelun sosiaalityöstä lähdetään pois harvat ylenemismahdollisuudet työtä ei arvosteta (esim. poliitikkojen ja suuren yleisön taholta) puutteelliset resurssit työssä, erityisesti puute sijaisperheistä työvoiman rekrytoinnin puutteellisuudet; esim. palkataan ilman pätevyyttä ja riittäviä taitoja olevia henkilöitä liian paljon paperityötä, jopa % työajasta menee siihen Aineistona oli 58 focusryhmähaastattelua (1200 henkilötyötunnin suuruinen aineisto) Ellet ym. (2006)

11 Työn sisältö puhuttaa myös muualla

12 Mikä saa jäämään lastensuojeluun? Organisaatioon liittyvät syyt joustavuus työajoissa, työntekijöiden yhteistoiminta kiireellisissä ja odottamattomissa tilanteissa, sisältäen myös työntekijän henkilökohtaiset tilanteet haasteellinen, jännittävä ja ennustamaton työ tärkeäksi ja merkitykselliseksi koettu työ tukea antava ja laadukas esimiestyö, mahdollisuus konsultaatioon ja mentorointiin johto arvostaa työntekijöitä

13 Mikä saa jäämään lastensuojeluun? Työntekijään liittyvät syyt omaa vaadittavat koulutukset ja tarpeelliset taidot henkilökohtainen ja ammatillinen sitoutuminen lastensuojeluun ja asiakkaisiin sekä halu saada aikaan muutosta realistinen mieluummin kuin idealistinen työn suhteen, avoimuus, ei-tuomitsevuus, joustavuus hyvät organisointi- ja ajanhallintakyvyt ei ota asioita henkilökohtaisesti huumorintaju halu kuunnella ja oppia toisilta hyvä ammatillinen arviointikyky ja itsereflektio & oppiminen Lähde: Ellet ym. (2006)

14 Miksi lähdetään pois lastensuojelun sosiaalityösta? Tutkimus Ruotsista Tham, Pia (2007) Why are they leaving? Factors affecting intention to leave among social workers in child welfare British Journal of Social Work Tukholman alueen 309 sosiaalityöntekijälle lähetettiin kyselylomake. Vastanneista 54 prosenttia oli ollut nykyisessä työssään vähemmän kuin kaksi vuotta ja 48 prosenttia suunnitteli jättävänsä työn. Suurin syy jättämisaikeisiin oli huono henkilöstöjohtaminen, se ettei johto ollut kiinnostunut työntekijöiden hyvinvoinnista.

15 Perustelut lastensuojelun valitsemiselle työalueeksi (n=51/75 mainintaa) (Forsman 2010) 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 % Kiinnostava, haasteellinen työ 49 % Sattuma 17 % Halu auttaa 13 % Arvot, arvokasta työtä 9 % Pidän lapsista 11 %

16 Tärkeimmät työhyvinvointia ja työssä jaksamista tukevat asiat (n=48/136 mainintaa) 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % Työyhteisö, työkaverit 32 % Esimies 9 % Mielenkiintoinen, haastava työ 12 % Harrastukset, vapaa-aika 6 % Työn organisointi Parisuhde, perhe, läheiset ystävät 13 % 12 % Asiakastyö 2 % Työnohjaus Muu syy 7 % 8 %

17 Mihin työhyvinvointiin liittyviin asioihin työnantajan toivottiin kiinnittävän enemmän huomiota (n= 42/115 main.) 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % Henkilöstöresurssit 28 % Työnohjaus, koulutus 9 % Johtaminen 17 % Työn organisointi 23 % Tilat, välineet 11 % Palkkaus 5 % Luottamus, avoimuus Eri-ikäisten työntek. ryhmien asema 3 % 4 %

18 Palaute työstä Positiivista palautetta vastaajat saivat viikoittain tai useammin: - 27 % asiakkailta - 55 % työtovereilta - 24 % esimiehiltä Medialta positiivista palautetta oli saanut vähäisesti tai ei lainkaan 96 % vastaajista Kyselyssä oli erikseen kysymys negatiivisesta palautteesta & asiakkaiden aggressiivisesta käyttäytymisestä. 45 % ei ole saanut asiakkailta koskaan negatiivista palautetta tai ollut uhkailujen tai aggressiivisen käytöksen kohteena. 14 % kokee negatiivista palautetta tai uhkailuja viikoittain, 5 % päivittäin.

19 Kuusi pääteemaa Laadullinen analyysi tutkimushankkeessa tuotti kuusi teemaa (Forsman 2010) Lastensuojelutyön ajankohtainen luonne Kuormittavat asiat työssä Työssä jaksamista edistävät elementit työssä Työntekijälähtöiset työssä jaksamista ja jatkamista edistävät asiat Organisaatiolähtöiset työssä jaksamista ja jatkamista edistävät asiat Asiakassuhteiden merkitys työssä jaksamiselle ja jatkamiselle

20 Työn luonne Keskustelu työn ajankohtaisesta luonteesta ryhmittyi analyysissä neljään pääpiirteen alle: Päivystysluontoisuus - työmäärä - akuutit tilanteet Ristiriitaiset ja vaihtuvat roolit Kasvokkainen asiakastyö ja verkostoissa toimiminen Valta

21 Päivystysluontoisuus Työmäärä ei tietysti oo koskaan, koskaan täs aikojen kulues pienentyny, päinvastoin, niin ne oli päällimmäisiin tuntoi, et. (8/2) Hektisyys, että se kuvaa kyl hyvin paljon tätä työtä. (4/1) Meil on työntekijöitä koko ajan must liian vähän ja asiakkaita tulee ovista ja ikkunoista koko ajan lisää. (8/2) Havahduttanu sit niinkun miettimään sitä ja just näitä, että mitä järkee tässä ny sitten muka on täs lastensuojelutyössä, kun tosiaan sitten viimesijassa vasta niinku aktiivisesti pystytään toimiin jos ne kriisiytyy, niin sittenhän meiän on pakko. (1/7)

22 Valta Vallan elementti antaa mahdollisuuden muuttaa asioita. Työntekijällä käytössään olevalla vallalla suuri positiivinen merkitys työn mielekkääksi kokemisen kannalta. Vallan käyttöä on myös päätös, alkaako toimia jonkun asian eteen vai ei. Mä sanoisin, et se valta ja vastuu on niin äärimmäisen kova (2/38) Että vastuu on itse asiassa aina sosiaalityöntekijän. Elikkä sitä ei voida koskaan delegoida sitä päätöksenteon vastuuta esimiehelle tai tiimille tai kaupunginjohtajalle, vaan se vastuu on aina työntekijän sosiaalialalla (6/28)..vaan se vastuu on aina työntekijän sosiaalialalla. Se on, se on jokaisen sosiaalialan työntekijän sillä taval henkilökohtanen vastuu, ryhdynkö tähän enkö ryhdy, miten ryhdyn ja kauaksiko aikaa ryhdyn ja niin poispäin ja sikäli mä tarkotin äsken juuri sil kontaktil tätä, et se on mun päätettävissäni tämä juttu. (6/28) Et se, mikä toisaalta varmaan pitää meitä täällä, ni on semmonen niinku halu päättää ja vaikuttaa (8/28)

23 Kuormittavat asiat työssä Haastateltavien kuvauksia asioista, jotka jo lähtökohtaisesti kuvattiin kuormittaviksi asioiksi työssä. Kuormittava arki (=Harmaa rutiiniarki) Ihmissuhteiden suuri määrä Pelko Työssä kohdattavat rankat asiat ja tunteet Toiminta yhteistyökumppaneiden kanssa

24 Jaksamista ja jatkamista tuottavat elementit työssä Työn luonne Mielekästä työtä ja haastavaa työtä Suora vuorovaikutus asiakkaiden kanssa ja yhteistyö perheiden kanssa Autonomia työssä (sisältäen myös omanäköisyyden, luovuuden ja haasteellisuuden) Työn antoisuus ja merkityksellisyys Lastensuojelun työtavat Työn vaikuttavuus Halu päättää ja vaikuttaa Mahdollisuus päättää ja käyttää valtaa asiakkaan hyväksi Työn tulokset & vaikutukset asiakkaiden elämään

25 Työntekijälähtöiset jaksamista ja jatkamista tuottavat asiat TYÖNTEKIJÄN OMINAISUUDET Hyvä organisointikyky Sosiaalisuus Henkinen vahvuus TYÖTAIDOT Muodollinen pätevyys Taitojen kehittäminen & koulutukset Tarvitaan pätevistä pätevimmät virkoihin ->pysyvyys Tehtäväkierto/Tarkastelukulman vaihtaminen Haasteiden asettaminen itselle

26 Työntekijälähtöiset jaksamista ja jatkamista tuottavat asiat VASTUU ITSESTÄ JA TYÖN TEKEMISESTÄÄN Työajoista kiinnipitäminen Omasta fyysisestä ja psyykkisestä kunnosta huolehtiminen Palauttavien voimavarojen löytäminen omasta elämästä Normaalisuuden säilyttäminen OMAT ARVOT JA MOTIIVIT Omien arvojen selkeys Maalaisjärki Pohdittava, miksi ja miten haluaa työtä tehdä Hyväntekeväisyysmentaliteetilla ei jaksa pitkään Halu auttaa Rakkaus lapsiin Halu olla pienten puolella

27 Organisaatiolähtöiset jaksamista ja jatkamista tuottavat asiat Resurssit ja työn organisointi Esimiesten rooli ja toiminta Työyhteisö Työn kehittäminen

28 Asiakassuhde Hyvä yhteistyö Palaute työstä Asiakastyö tämän aineiston perusteella lastensuojelutyön ydintä. Suurin osa asiakassuhteista sujuu hyvin. Oltava riittävästi asiakkaita, joiden kanssa tulee tunne sujuvuudesta. Jatkuva takkuaminen syö työn mielekkyyden kokemusta. Tärkeätä saada palautetta siitä, mihin suuntaan tehty työ on vienyt asiakkaan tilannetta. Sektoroituneissa toimintaympäristöissä tämä voi olla joskus haasteellista

29 Eri työntekijäsukupolvet Noviisit, kokeneet, konkarit nuorilla korostuu työn tekemisen ulkoiset ehdot vanhemmilla työntekijäsukupolvilla tuli enemmän esiin työn tekemisen eetos nuorille aiheutti stressiä työhön liittyvän byrokratian oikea ja ajantasainen hoitaminen & huoli laillisuuden toteutumisesta vanhemmat työntekijäsukupolvet pitivät enemmän organisaation vastuulla olevana asiana sitä, että kirjaamiset pystytään hoitamaan ajallaan ja työhön liittyviä aikarajoja voidaan noudattaa

30 Eri työntekijäsukupolvien työssä pysyminen Nuorten työntekijöiden tukeminen, mentorointi, sisään ajaminen. Juuri nuoret ja sijaiset tarvitsevat työnohjausta. Usein työyhteisöissä sijaisilla ei ole kuitenkaan mahdollisuutta työnohjaukseen. Vanhempien työntekijöiden pitäminen lastensuojelussa: jotka lähtevät kokeilemaan muuta työtä, eivät palaa takaisin.

31 Lastensuojelutyöllä on imua Ja sit kun tällä työllä on jotenkin semmonen kauheen kova imu, se vetää sut tietyllä lailla.. (2/37) Mieleistä tuo on ollu aina ja siin on niitä antosia puolia tosi paljon, mutta raskasta. (6/3) Sää tiedät, että se on merkityksellistä työtä mutta sä et voi tehdä sitä kunnolla. (7/32-33)

32 Työn imua vahvistavat Työtehtävien haastavuus ja monipuolisuus Vaikutusmahdollisuudet työhön Työpaikalla koettu arvostus ja tuki Kannustava johtaminen Mahdollisuus oppia ja kehittyä työssä Tarttuminen ihmisten välillä Yksilölliset voimavarat Palautuminen työpäivän rasituksista Kodin voimavarat

33 Työterveyslaitos, Laatukäsikirja 2007 Tavoitteena työelämä, jossa Työolot ja työ eivät heikennä vaan ylläpitävät ja edistävät toimintakykyä Työyhteisöt ovat hyvin johdettuja ja niissä vallitsee myönteinen, työntekijöiden tarpeita ja yhteistyötä arvostava kulttuuri Työ on järjestetty niin, että siinä voi oppia ja kehittyä Aikaa ja voimia jää perheelle sekä muulle elämälle

34 Yhteenveto Erilaiset alaiset Eri työntekijäsukupolvet Työntekijöiden esimiestyöhön kohdistamat toiveet Työntekijän oma vastuu

35 Työhyvinvoinnin verkkosivustoja Sosiaaliportti, Linkkihakemisto, Sosiaalityö ammattina, Työhyvinvointi https://www.sosiaaliportti.fi/linkkihakemisto/?classid=fb7cbf8f-c89e-4f ff0a52d7daad Työterveyslaitos - mm. Laatukäsikirja Kuntatyö kunnossa Testaa työnimusi: Näillä sivuilla tietoa stressistä, sen torjunnasta, huumoria, tuotteita, rauhoittavia kuvia

36 Yhteystiedot Sinikka Forsman, tutkija p ja Yhteiskuntatieteiden ja kulttuurintutkimuksen yksikkö/sosiaalityö Tampereen yliopisto Forsman Sinikka (2010) Sosiaalityöntekijän jaksaminen ja jatkaminen lastensuojelussa. Henkilökohtaisen ja muodollisen uran rajapinnoilla. -tutkittu/hanke/?h=108080&n=aineisto

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Suvi Vesa Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto Menestyvät organisaatiot ja työhyvinvointi tietointensiivisessä

Lisätiedot

Miten johtaa ja tukea eri-ikäisiä? Tutkimustieto työpaikkatason toiminnan tueksi

Miten johtaa ja tukea eri-ikäisiä? Tutkimustieto työpaikkatason toiminnan tueksi Miten johtaa ja tukea eri-ikäisiä? Tutkimustieto työpaikkatason toiminnan tueksi Tampereen yliopisto, tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos, työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehittämisryhmä KM Sanna Nuutinen

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin uhkatekijät. Marina Toivonen

Työhyvinvoinnin uhkatekijät. Marina Toivonen Työhyvinvoinnin uhkatekijät Marina Toivonen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2015 Tiivistelmä Päiväys Päiväys 2.3.2015 Tekijä Marina Toivonen Koulutusohjelma Liiketalous Opinnäytetyön otsikko

Lisätiedot

YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS

YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS Pirkko Mäkelä-Pusa, Kimmo Terävä ja Marja-Liisa Manka YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS Selvitysraportti pienyrittäjien ja maatalousyrittäjien työkyvystä, hyvinvoinnista, työkyvyntuen ja

Lisätiedot

TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI. Kuinka sitä voi hallita?

TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI. Kuinka sitä voi hallita? TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI Kuinka sitä voi hallita? Sisältö 1. Johdanto 2. Työstressi 2.1. Mitä stressi on? 2.2. Mikä aiheuttaa työstressiä? 2.3. Työstressin vaikutukset yksilöihin ja organisaatioihin 2.4.

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä HYVINVOIVANA TYÖYHTEISÖSSÄ Näin syntyy mielekäs työyhteisö Voitko hyvin terveydenhoitaja? Elisa Valtanen ja Nina Olin 5.2.2015 Elisa Valtanen ja Nina Olin 1 Näin syntyy mielekäs työyhteisö

Lisätiedot

EKSAKTI 2/2014. Iloista kesää! www.talentia.fi/etelakarjala ektalentia@gmail.com olemme myös facebookissa

EKSAKTI 2/2014. Iloista kesää! www.talentia.fi/etelakarjala ektalentia@gmail.com olemme myös facebookissa Sosiaalialan Korkeakoulutetut Talentia Etelä-Karjala ry EKSAKTI 2/2014 Iloista kesää! www.talentia.fi/etelakarjala ektalentia@gmail.com olemme myös facebookissa Puheenjohtajan palsta Mukavaa alkanutta

Lisätiedot

"Mie meen eteenpäi vaik ois pakki päällä" -viiden lastentarhanopettajan käsityksiä työhyvinvoinnin rakentumisesta

Mie meen eteenpäi vaik ois pakki päällä -viiden lastentarhanopettajan käsityksiä työhyvinvoinnin rakentumisesta Pirkola, Mervi "Mie meen eteenpäi vaik ois pakki päällä" -viiden lastentarhanopettajan käsityksiä työhyvinvoinnin rakentumisesta Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden

Lisätiedot

Työhyvinvointia kaikille sukupolville

Työhyvinvointia kaikille sukupolville Työhyvinvointia kaikille sukupolville Lukijalle Työelämään kohdistuvat paineet pyrkivät nakertamaan työssä jaksamista ja siinä viihtymistä. Jatkuvat muutokset toimintaympäristössä ja epävarmuus tulevaisuudesta

Lisätiedot

Hyvinvointiviestintä

Hyvinvointiviestintä Hyvinvointiviestintä Osallistava sisäinen viestintä kuntaorganisaation työhyvinvointia rakentamassa Pasi Pekkola, Maarit Pedak, Pekka Aula Viestinnän tutkimuskeskus CRC Communication Research Centre CRC

Lisätiedot

LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI 2012

LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI 2012 SUPERIN SELVITYKSIÄ 2012 LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI 2012 Jaksamisen rajat tulee työssä vastaan. Huoli hoidon laadusta painaa. Lähi- ja perushoitajien työhyvinvointi 2012 -selvitystyöryhmä:

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖTAIDOT. sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta

TYÖYHTEISÖTAIDOT. sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta TYÖYHTEISÖTAIDOT sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. TYÖYHTEISÖTAIDOT OSANA ORGANISAATIOTAITOJA 4 2.1 Esimiestaidot, alaistaidot - työyhteisötaidot 4 2.2 Pysyvä muutos

Lisätiedot

Opettajien työhyvinvointi

Opettajien työhyvinvointi Jussi Onnismaa Opettajien työhyvinvointi Katsaus opettajien työhyvinvointitutkimuksiin 2004 2009 Raportit ja selvitykset 2010:1 Opetushallitus ja tekijä Raportit ja selvitykset 2010 : 1 ISBN 978-952-13-4461-9

Lisätiedot

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille Marja-Liisa Manka, Liisa Hakala, Sanna Nuutinen ja Riitta Harju Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopisto Kuntoutussäätiö TYÖN

Lisätiedot

Ari Haapanen. Monimuotoisuusbarometri 2007. ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana. monikko monikko

Ari Haapanen. Monimuotoisuusbarometri 2007. ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana. monikko monikko Ari Haapanen Monimuotoisuusbarometri 2007 ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana monikko monikko Ari Haapanen Monimuotoisuusbarometri 2007 - ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana

Lisätiedot

SUOMI-NEITO DOWN UNDER - työyhteisön elämää Australiassa suomalaisesta naisnäkökulmasta

SUOMI-NEITO DOWN UNDER - työyhteisön elämää Australiassa suomalaisesta naisnäkökulmasta SUOMI-NEITO DOWN UNDER - työyhteisön elämää Australiassa suomalaisesta naisnäkökulmasta Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Johtamistaidon PD Lopputyö Aila Wallin 27.1.2006 Ohjaaja:

Lisätiedot

Työsuojelurahasto Tätä on tutkittu 2009. Jari Hakanen TYÖN IMUA, TUOTTAVUUTTA JA KUKOISTAVIA TYÖPAIKKOJA? - KOHTI LAADUKASTA TYÖELÄMÄÄ

Työsuojelurahasto Tätä on tutkittu 2009. Jari Hakanen TYÖN IMUA, TUOTTAVUUTTA JA KUKOISTAVIA TYÖPAIKKOJA? - KOHTI LAADUKASTA TYÖELÄMÄÄ Työsuojelurahasto Tätä on tutkittu 2009 Jari Hakanen TYÖN IMUA, TUOTTAVUUTTA JA KUKOISTAVIA TYÖPAIKKOJA? - KOHTI LAADUKASTA TYÖELÄMÄÄ TYÖN IMUA, TUOTTAVUUTTA JA KUKOISTAVIA TYÖPAIKKOJA? - KOHTI LAADUKASTA

Lisätiedot

HYVINVOIVA LIIKUNNANOPETTAJA +50 -VUOTIAANA. Keski-ikäisen liikunnanopettajan työssä jaksaminen ja selviytymiskeinot

HYVINVOIVA LIIKUNNANOPETTAJA +50 -VUOTIAANA. Keski-ikäisen liikunnanopettajan työssä jaksaminen ja selviytymiskeinot HYVINVOIVA LIIKUNNANOPETTAJA +50 -VUOTIAANA Keski-ikäisen liikunnanopettajan työssä jaksaminen ja selviytymiskeinot Tuula Lindholm Liikuntapedagogiikan pro gradu - tutkielma Kevät 2014 Liikuntakasvatuksen

Lisätiedot

LÄHDEN UUPUMUKSEN TÄHDEN?

LÄHDEN UUPUMUKSEN TÄHDEN? LÄHDEN UUPUMUKSEN TÄHDEN? Tutkimus alle ja yli 45 vuotiaiden kuntatyöntekijöiden uupumuksesta ja ammatillisesta muutosalttiudesta Kivioja Kirsi Topsos Sosiaalivakuutuksen ammatillinen lisensiaattitutkimus

Lisätiedot

Psykososiaalisen kuormittumisen hallinta LUONNOS

Psykososiaalisen kuormittumisen hallinta LUONNOS 1 Psykososiaalisen kuormittumisen hallinta LUONNOS 2 JOHDANTO Tämä ohje käsittelee psykososiaalista kuormittumista työyhteisössä. Työelämässä esiintyy aina jonkin verran stressiä eli työssä kuormittumista.

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN VARHAISEN PUUTTUMISEN HANKKEEN ARVIOINTI...

JÄRVENPÄÄN VARHAISEN PUUTTUMISEN HANKKEEN ARVIOINTI... Sosiaalitaito Elina Syrjänen Elokuu 2008 Sisällys 1. JÄRVENPÄÄN VARHAISEN PUUTTUMISEN HANKKEEN ARVIOINTI... 3 1.1. TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ... 3 1.2. ARVIOINNIN LÄHTÖKOHDAT... 3 2. MITÄ VARHAINEN PUUTTUMINEN

Lisätiedot

MITEN TYÖSSÄ JAKSAMISTA ON TUTKITTU?

MITEN TYÖSSÄ JAKSAMISTA ON TUTKITTU? MITEN TYÖSSÄ JAKSAMISTA ON TUTKITTU? Elina Jäntti Tutkielma Lääketieteen koulutusohjelma Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Lääketieteen laitos/työterveyshuolto Marraskuu 2013 ITÄ-SUOMEN

Lisätiedot

Esimies työhyvinvointia rakentamassa

Esimies työhyvinvointia rakentamassa Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Esimies työhyvinvointia rakentamassa 1 Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Pakarituvantie

Lisätiedot

Perusasioista pieniin ihmeisiin

Perusasioista pieniin ihmeisiin polemia Marja-Liisa Manka, Laura Bordi ja Kirsi Heikkilä-Tammi Perusasioista pieniin ihmeisiin kuntajohtamisen kuva KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Perusasioista pieniin ihmeisiin kuntajohtamisen kuva

Lisätiedot

Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti

Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti Hannu Pursio Maikki Kropsu 2 SISÄLLYS 1. HANKKEEN TARKOITUS

Lisätiedot

Sairaanhoitajan työhyvinvointi

Sairaanhoitajan työhyvinvointi Sairaanhoitajan työhyvinvointi Kirjallisuuskatsaus Tiina Hakkarainen Opinnäytetyö Marraskuu 2013 Hoitotyön koulutusohjelma Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala KUVAILULEHTI Tekijä(t) HAKKARAINEN, Tiina

Lisätiedot

Tapahtuu tänään la 11.9.: Ajankohtaista akavalaisille. Tänään! Mikä on Akava Kainuu?... s. 10. Akavan hallitusohjelmatavoitteet...

Tapahtuu tänään la 11.9.: Ajankohtaista akavalaisille. Tänään! Mikä on Akava Kainuu?... s. 10. Akavan hallitusohjelmatavoitteet... Kuva: Esko Pääskylä Työhyvinvointi Selvitys kainuulaisesta työhyvinvoinnista... s. 2-3 Kansanedustajien terveiset... s. 4-5 Työhyvinvointi osaksi elinkeinopolitiikkaa... s. 5 Nuorten työkyvyttömyyden estäminen...

Lisätiedot

Sonja Aatsinki TYÖHYVINVOINTIMATKAILUA SALLAN MALLIIN: TAPAUSTUTKIMUS HYVINVOINTIVALMENNUSHANKKEEN TUOTEKEHITYSPROSESSISTA

Sonja Aatsinki TYÖHYVINVOINTIMATKAILUA SALLAN MALLIIN: TAPAUSTUTKIMUS HYVINVOINTIVALMENNUSHANKKEEN TUOTEKEHITYSPROSESSISTA Sonja Aatsinki TYÖHYVINVOINTIMATKAILUA SALLAN MALLIIN: TAPAUSTUTKIMUS HYVINVOINTIVALMENNUSHANKKEEN TUOTEKEHITYSPROSESSISTA Pro gradu tutkielma Matkailututkimus / Matkailualan liiketoimintapainotteinen

Lisätiedot

Olisiko jo tekojen aika?

Olisiko jo tekojen aika? Olisiko jo tekojen aika? Lastensuojelun asiakastyössä toimivien näkemyksiä lastensuojelun nykytilasta Olisiko jo tekojen aika? Lastensuojelun asiakastyössä toimivien näkemyksiä lastensuojelun nykytilasta

Lisätiedot

SAIRAANHOITAJIEN KUVAUKSIA AMMATTIIN PÄÄTYMISESTÄ, TYÖSSÄ PYSYMISESTÄ JA SIITÄ LÄHTEMISESTÄ

SAIRAANHOITAJIEN KUVAUKSIA AMMATTIIN PÄÄTYMISESTÄ, TYÖSSÄ PYSYMISESTÄ JA SIITÄ LÄHTEMISESTÄ SAIRAANHOITAJIEN KUVAUKSIA AMMATTIIN PÄÄTYMISESTÄ, TYÖSSÄ PYSYMISESTÄ JA SIITÄ LÄHTEMISESTÄ Jaana Heiskanen Pro gradu -tutkielma Hoitotiede Terveystieteiden opettajankoulutus Itä-Suomen yliopisto Hoitotieteen

Lisätiedot