KÄSITYÖYRITYSTEN TILA JA KEHITYS vuoden 2000 barometri

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄSITYÖYRITYSTEN TILA JA KEHITYS vuoden 2000 barometri"

Transkriptio

1 KÄSITYÖYRITYSTEN TILA JA KEHITYS vuoden 2000 barometri Käsi- ja taideteollisuusliitto ry Kauppa- ja teollisuusministeriö

2 Tämän julkaisun on rahoittanut kauppa- ja teollisuusministeriö. Raportin haastattelut ja kuviot Tietoykkönen Oy. Tulosten analysointi Marketta Luutonen, Käsi- ja taideteollisuusliitto ry. Kannen suunnittelu Unique. Kannen kuva Matti Salmi, tuotteet Jussi s Keramik. Käsi- ja taideteollisuusliitto ry ja Tietoykkönen Oy. ISBN Yliopistopaino, Helsinki

3 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ 5 SAMMANDRAG 6 SUMMARY 8 ALKUSANAT 10 KÄSITYÖYRITYSTEN TILA tutkimuksen analyysi AINEISTON RAKENNE 20 1 KÄSITYÖYRITYSTEN TUOTANTO Päätuotteet Päätuotteiden materiaalit Sarjatuotanto Laatujärjestelmän mukainen toiminta 27 2 KESKEISIMMÄT MARKKINA-ALUEET 29 3 VIENTI- JA TUONTITOIMINTA 32 4 MYYNTI, MARKKINOINTI JA TIEDOTTAMINEN 35 5 ALIHANKINTA JA YRITYSTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ Alihankinta Yritysten välinen yhteistyö 47 6 YRITYSTEN KASVU JA KANSAINVÄLISTYMINEN Kasvuhakuisuus Kansainvälistyminen 51 7 SUHDANTEET Suhdannetilanne vuoden takaiseen verrattuna Yleiset suhdannenäkymät oman yrityksen kannalta Suhdannenäkymät eri osa-alueilla 65 8 TUOTANTOKAPASITEETTI JA MUUTOKSET HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄSSÄ Tuotantokapasiteetti Muutokset henkilökunnan määrässä 71 3

4 9 KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET JA TOIMINTAA RAJOITTAVAT TEKIJÄT Kehittämisen painopisteet Yrityksen toimintaa rajoittavat tekijät RAHOITUS TOIMIALAN MENESTYS- JA UHKATEKIJÄT TULEVAISUUDESSA KOULUTUSTILAISUUDET YRITYSPALVELUJEN KÄYTTÖ INTERNETIN KÄYTTÖ 94 4

5 TIIVISTELMÄ Tässä tutkimuksessa käsityöyrityksillä tarkoitetaan yrityksiä, jotka valmistavat muotoiltuja tuotteita käsityönä tai käsin ohjattuja koneita apuna käyttäen. Tutkimuksen piirissä ei ole ns. palvelukäsityö, jossa työ on käsityötä, mutta ei tähtää tuotteiden valmistukseen. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää käsityöyritysten (craft-sector) toimintaa liittyviä asioita, kuten mielikuvia yleisestä ja oman yrityksen taloudellisesta kehityksestä, kehittämistarpeista ja -ongelmista, rahoituspalvelujen käytöstä sekä yritysten markkinointiin liittyvistä kysymyksistä. Kohderyhmän tutkimuksessa muodostivat suomalaiset käsi- ja taideteollisuustoimialaan kuuluvat yritykset. Tutkimuksen otos oli 300 yritystä. Enemmistö käsityöyrittäjistä on naisia (67%) ja alle puolet on iältään alle 45-vuotiaita (46%). Yrittäjistä valtaosalla on käsityöalan koulutusta ja vain 15%:lla ei ole ollenkaan alan koulutusta. Koulutustaustaltaan käsityöyrittäjät ovat tyypillisimmin ammattikoulun tai -kurssin käyneitä. Opistotasoisen tutkinnon oli suorittanut joka kolmas ja ammattikorkeakoulu- tai korkeakoulututkinnon joka kahdestoista. Yritysten tuotannosta merkittävä osa, lähes puolet, perustuu yksittäiskappaleiden valmistukseen. Vuoden 1998 käsityöyritysbarometriin nähden sarjatuotannon merkitys on kuitenkin kasvanut 26%:sta 30%:iin. Yksittäiskappaleiden valmistaminen on painottunut erityisesti pienimmissä ja naisvaltaisissa yrityksissä. Sarjatuotannon osuus on suurin voimakkaasti kasvuhakuisissa ja miesvaltaisissa yrityksissä. Tutkimuksen haastatellut yritykset ovat aidosti käsityöyrityksiä. Niissä käsin tai käsin ohjattua konetta käyttäen valmistetun tuotannon osuus on keskimäärin yli 90%. Käsityöyritykset toimivat sekä alihankkijoina toisille yrityksille että käyttävät alihankintatyötä omassa tuotannossaan. Molempien toimintojen osuus on kasvanut vuoden 1998 barometrista. Tällä hetkellä 28% (v %) toimii alihankkijana ja 45% yrittäjistä (v %) käyttää alihankkijoita. Osuus on lähes sama kuin mikroyrityksillä (1-9 hlöä työllistävät yritykset) keskimäärin. Alihankintatyö on käsityöyrityksille luonteva tapa kasvattaa tuotantoaan. Yrittäjillä on korkea kynnys lisätä vakinaista henkilökuntaa. Haastatelluista vain 4% aikoi palkata lähimmän puolen vuoden aikana yhden henkilön ja 96% ei aikonut lisätä henkilökunnan määrää. Käsityöyritysten markkina-alue on puhtaasti kotimaassa. Ulkomaille suuntautuu vain 1 % markkinoista. Tutkimus ei kuitenkaan paljasta sitä, miten paljon tapahtuu vientiä matkailun kautta, kun ulkomaalaiset ostavat tuotteita mukaansa. Yli puolella käsityöyrittäjistä kotimaan markkinat ovat valtakunnalliset, vajaalla 30%:lla maakunnalliset ja noin 20%:lla paikalliset. Vienti on osalle yrityksistä kuitenkin mahdollisuus, johon kannattaa panostaa. Käsityöyrityksistä 35% suuntautuu jonkin verran ja 4% voimakkaasti kansainvälistymiseen. Kasvuhakuisista yrityksistä jopa 85% panostaa kansainvälistymiseen. Yritykset kaipaavat kansainvälistymistä tukemaan yhteisiä messuosastoja, vientipalveluja, koulutusta ja tiedotusta. Lähes puolet yrittäjistä osallistuu messuille ja markkinoille ja runsas 60% käyttää vähittäiskauppoja tai käsi- ja taideteollisuusliikkeitä myyntikanavana. Liikelahjamyyntiä on tehnyt noin neljännes yrittäjistä. Ulkomaisille messuille osallistuminen on melko harvinaista. 5

6 Markkinoinnin ja tiedottamisen tärkein väline on oma esite tai suoramainos, joita käyttää 57% käsityöyrittäjistä. Tiedottamisen välineissä on tapahtunut selkeitä muutoksia vuodesta Lehti-ilmoittelu on vähentynyt 40%:sta 37%:iin, mutta samaan aikaan lehtiartikkeleiden osuus on kasvanut 24%:ista 28%:iin. Tärkein muutos on internetin käyttö tiedotusvälineenä, joka on noussut vuoden %:ista 31%:iin, kolmanneksi tärkeimmäksi markkinointivälineeksi. Tutkituista yrityksistä tasan puolella on käytössä oma internet-yhteys. Omat kotisivut oli 21%:lla ja näistä 59%:n sivuilta voi tilata tuotteita. Suhdannenäkymät käsityöyrityksillä ovat myönteiset. Kysyttäessä tilannearviota verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen, lähes kaikilla osa-alueilla tulevaisuuden odotukset ovat myönteiset. Vain 5% näki yrityksen tilanteen huononevan ja yli puolet arvioi sen paranevan. Yritykset painottavat kehittämisessään kannattavuuden ja varavaraisuuden kohottamista ja tuotekehitystä. Rahoituspalvelujen käyttö on selvästi noussut vuodesta 1998 ja 40% yrityksistä on hankkinut rahoitusta ja 14% aikoo ottaa rahoitusta seuraavan vuoden aikana. Suurimpina uhkatekijöinä yrittäjät mainitsevat halpatuonnin, laman, sairastumisen ja kilpailun. Käsityöyritysten keskeiset menestystekijät liitettiin tuotteiden yksilöllisyyteen, omaleimaisuuteen ja laatuun. Muita mainintoja olivat erikoistuminen, ammattitaito, kotimaisuus ja käsityö. Kaikkiaan 37% yrittäjistä on käyttänyt käsityöyrittäjille suunnattuja yrityspalveluja. Määrä oli 6% enemmän kuin vuonna Käsi- ja taideteollisuusyhdistysten palveluja oli käyttänyt 25% ja KTM:n Taitava-palveluja 12% haastatelluista. SAMMANDRAG Med hantverksföretag avses i denna undersökning företag som tillverkar formgivna produkter för hand eller med hjälp av manuellt styrda maskiner. Undersökningen omfattar inte s.k. servicehantverk där arbetet är manuellt men ej avser tillverkning av produkter. Ändamålet med undersökningen är att utreda olika omständigheter kring hantverksföretagens verksamhet, såsom åsikter om de allmänna konjunkturerna och det egna företagets ekonomiska utveckling, utvecklingsbehov och -problem, anlitandet av finansieringstjänster samt företagens marknadsföring. Målgrupp för undersökningen var finländska företag i hemslöjds- och konsthantverksbranschen. Samplet bestod av 300 företag. Majoriteten av hantverksföretagarna är kvinnor (67%) och mindre än hälften är under 45 år. Utbildningsbakgrunden är vanligen yrkesskola eller yrkeskurs. Var tredje hantverksföretagare har avlagt examen på institutsnivå och var tolfte har högskoleexamen. En betydande del av företagens produktion, inemot hälften, utgörs av unika exemplar. Jämfört med 1998 års barometer för hantverksföretagen har serieproduktionens andel emellertid ökat från 26% till 30%. Tillverkningen av unika exemplar har koncentrerats speciellt till små och kvinnodominerade företag. Serieproduktionens andel är störst i tillväxtfokuserade och mansdominerade företag. De intervjuade företagen är genuina hantverksföretag. Andelen produktion för hand eller med hjälp av manuellt styrda maskiner är i genomsnitt över 90%. 6

7 Hantverksföretagen är dels underleverantörer till andra företag, dels anlitar de underleverantörer i sin egen produktion. Båda dessa funktioners andelar har ökat sedan 1998 års barometer. För närvarande är 28% (1998: 22%) underleverantörer och 45% av företagarna (1998: 41%) anlitar underleverantörer. Andelen är nästan densamma som genomsnittet för mikroföretag (företag som sysselsätter 1 9 personer). Underleveranser är för hantverksföretagen ett naturligt sätt att öka produktionen. Företagen är försiktiga med att anställa fler fasta medarbetare. Av de intervjuade hade bara 4% för avsikt att under det närmaste halvåret anställa 1 person, och 96% tänkte inte öka personalen. Hantverksföretagens marknadsområde är begränsat till Finland. Bara 1% av marknaden finns i utlandet. Undersökningen ger emellertid inte besked om hur mycket export som sker genom turismen då utländska besökare köper hantverksprodukter i Finland. Över hälften av hantverksföretagarna arbetar med hela Finland som marknad, knappa 30% inriktar sig på en regional marknad och ca 20% på en lokal marknad. För en del av företagen är exporten dock värd att satsa på. 35% av hantverksföretagen orienterar sig i viss mån och 4% kraftigt mot export. Av tillväxtföretagen satsar hela 85% på export. Till stöd för dessa strävanden efterlyser företagen gemensamma mässmontrar, exportservice, utbildning och information. Inemot hälften av företagarna deltar i mässor och marknader och drygt 60% säljer genom detaljaffärer eller konsthantverksaffärer. Ungefär en fjärdedel av företagarna har idkat försäljning av företagspresenter. Företagarna deltar rätt sällan i utländska mässor. Viktigaste mediet för marknadsföring och information är en egen broschyr eller direktreklam, uppger 57% av hantverksföretagarna. I valet av medier har tydliga förändringar skett sedan Tidningsannonseringen har gått ned från 40% till 37%, men samtidigt har tidningsartiklarnas andel stigit från 24% till 28%. Den viktigaste förändringen gäller användningen av Internet, som sedan 1998 ökat från 6% till 31% och blivit det tredje viktigaste reklammediet. Av de undersökta företagen hade jämnt uppkoppling mot internet. 21% hade egna webbsidor, och 59 % av dessa erbjöd möjlighet att beställa produkter från sidorna. Hantverksföretagarna räknar med gynnsamma konjunkturutsikter. Vid jämförelse av dagens situation med läget ett år tidigare bedömdes framtidsutsikterna positivt på nästan alla delområden. Bara 5% ansåg att situationen försämrats och över hälften ansåg att den blivit bättre. I sin utveckling satsar företagen på förbättrad lönsamhet och soliditet samt produktutveckling. Sedan 1998 har allt fler börjat anlita finansieringstjänster; 40% av företagen har skaffat finansiering och 14 % har för avsikt att göra det under Som de allvarligaste hotbilderna nämner företagarna lågprisimport, lågkonjunktur, sjukdom och konkurrens. Hantverksföretagarnas centrala framgångsfaktorer förknippades med produkternas individualitet, originalitet och kvalitet. Vid sidan härav nämndes specialisering, yrkesskicklighet, den inhemska prägeln samt det manuella arbetet. Sammanlagt 37% av företagarna har anlitat företagstjänster riktade till hantverksföretagare. Detta är 6% mer än Hantverks- och konstindustriföreningarnas tjänster hade utnyttjats av 25% och Handels- och industriministeriets Taitava-tjänster av 12 % av de intervjuade. 7

8 SUMMARY For the purposes of this study, craft enterprises are considered as companies that produce design products by hand or using manually-controlled machinery. So-called service crafts, in which labour is manual but does not result in the production of products, are not included within the scope of the study. The study aimed to examine issues relating to craft enterprises (craft sector) such as their views on financial development, development needs and problems, the use of financial services and marketing-related issues both in general and within their own business in particular. The target group consisted of Finnish companies in the arts and crafts business sector, and 300 enterprises were sampled. The majority of craft entrepreneurs are women (67%) and under half are less than 45 years old. In terms of education, the typical craft entrepreneur has graduated from a vocational institution or a vocational course. One in three has a college-level degree and one in twelve has a university degree. A significant proportion (nearly half) of the enterprises output consists of one-off pieces. However, compared with the Käsityöyrityksen tila - craft sector barometer of 1998, the proportion of mass-produced items has risen from 26% to 30%. One-off pieces are produced mostly by smaller enterprises or by those with a large number of female staff. Mass production is most commonly employed by expanding enterprises or by those with a large number of male staff. The companies interviewed for the study are genuinely representative of craft enterprises. The average proportion of production undertaken within these companies by hand or using manually-controlled machinery is over 90%. Craft enterprises work as subcontractors for other companies, and also subcontract work for their own output. Both of these scenarios have become more common since the 1998 barometer was introduced. Today, 28% (22% in 1998) of the enterprises work as subcontractors and 45% (41% in 1998) use subcontractors themselves. This proportion is roughly in line with the average small business (employing 1 9 persons). For craft enterprises, subcontracting is a natural way of increasing production, for entrepreneurs do not readily hire permanent employees. Of those interviewed, only 4% intended to take on a member of staff within the next six months and 96% did not intend to add to their staff. Geographically speaking, the target market for craft enterprises is almost exclusively Finland only 1% of sales are made abroad. However, the study does not reveal the extent to which purchased goods are exported when tourists take products home with them in their suitcases. More than half of the craft entrepreneurs operate within a nationwide market, slightly less than 30% have a regional market and approximately 20% have a local market. However, some of the enterprises are able to export an opportunity worth investing in. 35% of craft enterprises intend to expand internationally to some degree and 4% have a strong interest in doing so. No less than 85% of the expanding enterprises are investing in international expansion. These companies are seeking joint representation at trade fairs as well as export services, training and information services to support their efforts to internationalise. 8

9 Nearly half of the enterprises participate in trade fairs and markets and more than 60% use retail outlets or craft and art shops as sales channels. Approximately one quarter of the entrepreneurs have sold business gifts. Relatively few companies participate in foreign trade fairs. The most important marketing and communications tool is the brochure or direct advertising, which is used by 57% of craft entrepreneurs. There have been obvious changes since 1998 in the communications tools used. Newspaper advertising has decreased from 40% to 37%, but the share of newspaper article features has increased from 24% to 28% over the same period. In other respects, the most important change is the use of the Internet as a medium. It has increased from 6% in 1998 to 31% today to become the third most widely-used marketing tool. Exactly half of the companies studied had their own Internet connection and 21% had their own Website. Products could be ordered from 59% of the firms with Websites. The economic outlook for craft enterprises is positive. When asked to assess the situation compared with that of a year ago, companies expectations were almost universally optimistic. Only 5% of the enterprises saw the situation worsening, while more than one half believed it would improve. Companies stress the importance of product development and improved profitability and solvency to their future growth. The use of financial services has increased sharply since % of the enterprises have obtained financing and 14% intend to do so during the coming year. The biggest threats identified by entrepreneurs are cheap imports, a recession, illness and competition. The success of craft enterprises has been mainly attributable to the individuality, distinctiveness and quality of their products. Other factors mentioned were specialisation, expertise, nativeness and handcrafting. All told, 37% of the entrepreneurs have made use of services aimed at craft enterprises, an increase of 6% over the 1998 figure. Of those interviewed, 25% had used the services of craft and art associations and 12% had used the Ministry of Trade and Industry s Taitava- palvelut (Services for Experts) service. The first Käsityöyritysten tila - barometer study was made in 1998, and the new barometer for 2000 is the second in this series. The study has been conducted in cooperation with the Ministry of Trade and Industry and the Finnish Crafts Organization. The study took the form of telephone interviews targeting 300 Finnish craft and art entrepreneurs. The study aimed to examine issues relating to the operation of craft enterprises, their development needs and problems, their use of financial services, their business marketing practices and their views on financial development both in general and within their own business in particular. A new research topic included in this 2000 barometer was the use of the Internet by craft enterprises for marketing and communications purposes. 9

10 ALKUSANAT Käsityöyritysten tilaa kuvaava tutkimus tehtiin ensimmäisen kerran vuonna 1998 osana Käsija taideteollisuusliiton toteuttamaa ja Kauppa- ja teollisuusministeriön rahoittamaa Käsi- ja taideteollisuuselinkeinon kehittämisohjelmaa Tämä tutkimus Käsityöyritysten tila ja kehitys 2000 osuu ohjelman päätösvaiheeseen ja pohjustaa uutta ohjelmaa Käsityöyrittäjyyden vahvistaminen , joka toteutetaan samojen tahojen toimesta. Ohjelmassa tähdätään käsityöyrittäjyyden vahvistamiseen mm. tutkimalla uudenlaisen yritystoiminnan mahdollisuuksia, lisäämällä käsityöyrittäjien valmiuksia toimia tietoyhteiskunnassa, kehittämällä markkinointiverkostoa ja käsityöyrittäjille kohdennettuja yrityspalveluja. Tutkimus on osoittanut selkeästi käsityöyrittämisen yhteiskunnallisen merkityksen työllistäjänä ja kulttuurin kantajana. Tutkimus myös osoittaa yrittäjillä olevan hyvin myönteiset tulevaisuuden odotukset. Näyttäisi siltä, että käsityöyrityksillä on tärkeä tehtävä myös tulevaisuudessa ja yritysten kehittämiseen panostaminen tuottaa tulosta. Todelliset muutokset käsityöalalla vaativat kuitenkin pitkäjänteisiä toimenpiteitä. Tässä raportissa on esitetty tutkimuksen tulokset, runsaasti yksityiskohtaisia taulukoita sekä tulosten analyysi ja päätelmiä tarpeellisista kehittämistoimenpiteistä sekä tietoja yritysten internet-toiminnasta. Tutkimusraportissa tuloksia on verrattu vuonna 1998 tehtyyn Käsityöyritysten tila -barometriin sekä kauppa- ja teollisuusministeriön Pk-yritysbarometriin 2/2000, niiltä osin kun vertailuja on voitu tehdä. Raportti on tarkoitettu käsi- ja taideteollisuusalan toimijoille kehittämistyön avuksi. Se on myös tärkeä tietopaketti käsityöyritysten tilasta päättäjille, tutkijoille ja kouluttajille. Englannin- ja ruotsinkieliset raportit mahdollistavat tulosten käytön kansainvälisessä yhteistyössä. Tutkimusprojektista ovat vastanneet Tietoykkönen Oy:ssä toimitusjohtaja Lasse Luoma ja tutkimuspäällikkö Pentti Mäkelä. Tutkimuksen ohjausryhmään ovat kuuluneet seuraavat henkilöt: Erikoistutkija Kai Karsma, Kauppa- ja teollisuusministeriö, elinkeino-osasto (pj) Ylitarkastaja Sirpa Alitalo, Kauppa- ja teollisuusministeriö, elinkeino-osasto Toiminnanjohtaja Marketta Luutonen, Käsi- ja taideteollisuusliitto (tutkimuksen johtaja) Toimitusjohtaja Lasse Luoma, Tietoykkönen Oy Toiminnanjohtaja Ulla Telimaa, Helsingin käsi- ja taideteollisuus ry Projektipäällikkö Taina Tervonen, Käsi- ja taideteollisuusliitto Projektisihteeri Johanna Aydemir, Käsi- ja taideteollisuusliitto (siht) Lisätietoja: Käsi- ja taideteollisuusliitto ry Kalevankatu Helsinki puh sähköposti: 10

11 KÄSITYÖYRITYSTEN TILA 2000 Tutkimuksen tavoitteet ja tarkoitus Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää käsityöyritysten (craft-sector) toimintaan liittyviä asioita kuten mielikuvia yleisestä ja oman yrityksen taloudellisesta kehityksestä, kehittämistarpeista ja -ongelmista, yritys- ja rahoituspalvelujen käytöstä sekä yritysten markkinointiin liittyvistä kysymyksistä. Tutkimuksen avulla rakennetaan kuvaa käsityöyrityksistä, niiden tilanteesta ja kehityssuunnasta sekä tarpeellisista kehittämistoimenpiteistä. Kohderyhmän tutkimuksessa muodostivat suomalaiset käsi- ja taideteollisuustoimialan yritykset. Tutkimusaineisto kerättiin puhelinhaastatteluina marraskuussa Tutkimuksen otoskoko oli 300 yritystä. Käsityöyritys Suomessa oli vuonna 1998 noin yritystä, joista alle kymmenen henkeä työllistävien mikroyritysten osuus oli 93,4 prosenttia ja näiden osuus liikevaihdosta oli noin 18%. 1 Käsityöyritykset ovat tyypillisesti pieniä, työvaltaisia yrityksiä. Tässä tutkimuksessa käsityöyrityksillä tarkoitetaan yrityksiä, jotka valmistavat muotoiltuja tuotteita käsityönä tai käsin ohjattuja koneita apuna käyttäen. Käsityöyrittäjät voivat lisäksi tuottaa myös palveluja, kuten koulutusta. Käsityöyrittäjän työhön liittyy paljon muutakin kuin varsinainen tuotteiden valmistus esimerkiksi markkinointi on tällaista työtä. Tutkimuksen piirissä ei ole ns. palvelukäsityö, jossa työ on käsityötä, mutta ei tähtää tuotteiden valmistukseen. Näitä ammatteja ovat esimerkiksi kampaaja ja meikkaaja. Uusia käsityöammatteja on syntynyt it-teknologian alalle, mutta myöskään nämä eivät kuulu tämän tutkimuksen piiriin. Käsi- ja taideteollisuustoimialaan kuuluvat yritykset ovat kokoluokaltaan suurimmaksi osaksi alle 10 henkeä työllistäviä yrityksiä, joiden määrä laskentavasta riippuen on Suomessa noin kappaletta. Ainakin osittain kädentaitoihin tuotantonsa perustuvia yrityksiä noin kappaletta, joista puhtaasti kädentaitoihin tuotantonsa perustuvia käsityötoimialan yrityksiä noin kappaletta. Käsityöyritykset työllistävät keskimäärin 2,1 kokopäivätoimista henkilöä/yritys, yrittäjät mukaan luettuna, joten niiden työllistävä vaikutus on henkeä. Tuotteet ja tuotanto Käsityöyritykset valmistavat yleensä konkreettisia tuotteita ja jossain määrin tuottavat koulutuspalveluja. Tuotteet ovat useimmiten käyttöesineitä sisustukseen tai vaatteita ja asusteita. Tuotteiden materiaalit ovat tämän aineiston valossa puhtaasti luonnonmateriaaleja kuten villaa, puuvillaa, puuta tai kiveä. Se, että esimerkiksi uudet tekstiilien raaka-aineet eivät näy materiaalien joukossa johtunee osaltaan siitä, että pienillä yrityksillä ei ole käytettävissä resursseja niiden vaatimaan tutkimus- ja kehitystyöhön. Yritysten tuotannosta merkittävä osa, lähes puolet perustuu yksittäiskappaleiden valmistukseen. Vuoden 1998 käsityöyritysbarometriin nähden sarjatuotannon merkitys on kuitenkin kasvanut 26%:sta 30%:iin. Yksittäiskappaleiden valmistaminen on painottunut erityisesti pienimmissä ja naisvaltaisissa yrityksissä. Sarjatuotannon osuus on suurin voimakkaasti kasvuhakuisissa, liikevaihdoltaan suurimmissa ja miesvaltaisissa yrityksissä. Sarjatuotannossa sarjojen keskimääräinen koko on 50 kappaletta. Suurimpienkin yritysten sarjakoot ovat vain run- 1 Pk-yritysbarometri Kauppa- ja teollisuusministeriö ja Suomen Yrittäjät. 11

12 sas 100 kappaletta. Myös tässä miesyrittäjien ja naisyrittäjien välillä on eroja, kun miehillä keskimääräinen sarjakoko on 80 on se naisilla 30 kappaletta. Tutkimuksessa haastatellut yritykset ovat aidosti käsityöyrityksiä. Niissä käsin tai käsin ohjattua konetta käyttäen valmistetun tuotannon osuus on keskimäärin yli 90%. Erot eri taustamuuttujien suhteen ovat melko pienet, mutta on nähtävissä, että yritysten koon ja kasvuhakuisuuden kasvaessa käsityön osuus vähenee lievästi. Sama suunta on nähtävissä myös pkteollisuudessa, jossa pk-yritysbarometrin (2/2000) mukaan keskimäärin 63% tuotannosta perustuu käden taitoihin. Mikroyrityksissä (1-9 henkilöä) osuus on 66% ja kaikkein korkeimmat luvut on henkilökohtaisissa palveluissa (87%) ja majoitus- ja ravitsemustoiminnassa (80%). Käsityöyrityksissä laatujärjestelmät ovat melko harvinaisia, alle 10%:lla yrityksistä on käytössä laatujärjestelmä ja sen rakentamista suunnittelee vain 8% yrityksistä. Tähän luonnollisena syynä on yritysten koko. Erillinen järjestelmä tuntuu ehkä yrittäjästä tarpeettomalta, kun koko tuotantoprosessi on yrittäjän hallinnassa ja laatujärjestelmä on rakennettu prosessiin sisään. Käsityöyritykset toimivat sekä alihankkijoina toisille yrityksille että käyttävät alihankintatyötä omassa tuotannossaan. Molempien toimintojen osuus on kasvanut vuoden 1998 barometrista, 28% (v %) toimii alihankkijana ja 45% (v %) käyttää alihankkijoita. Osuus on lähes sama kuin mikroyrityksillä keskimäärin. Alihankintatoiminta on käsityöyrityksille luonteva tapa kasvattaa tuotantoaan. Yrittäjillä on korkea kynnys lisätä vakinaista henkilökuntaa. Haastatelluista vain 4% aikoi palkata lähimmän puolen vuoden aikana ainakin yhden henkilön ja 96% ei aikonut lisätä henkilökunnan määrää. Samaan aikaan nykyisestä henkilökunnasta oli poistumassa ainakin 1 henkilö 5%:ssa yrityksistä. Korkea työllistämiskynnys on ymmärrettävää, kun tarkastelee yritysten nykyistä tuotantokapasiteettia, joka on vain 24%:lla yrityksistä täysin käytössä ja 71%:lla vajaakäytössä. Vajaakäyttö vuoden 1998 barometrissa oli 62%. Tilanne yleensä mikroyritysten kohdalla oli keskimäärin parempi kuin käsityöyrityksissä. Kauppa- ja teollisuusministeriön tekemän tutkimuksen 2 mukaan noin kolmannes pk-yrittäjistä on sellaisia, jotka eivät halua kasvattaa yritystään millään edellytyksillä ja viidennes yksinyrittäjistä on valmiita kasvattamaan toimintaansa, mikäli toimintaympäristön edellytykset parantuvat. Kasvun pääasiallisena esteenä ovat taloudelliset näkymät. Käsityöyrittäjät ovat voimakkaasti tuote- ja tuotantosuuntautuneita ja usein jonkin käsityöammatin mestareita. Yrityksen vakinaisen henkilökunnan kasvattaminen tekisi heistä johtajia, jolloin työnkuva muuttuisi käsityöläisestä johtajaksi. Tämä ei vastaa yrittäjän toiveita ja monesti tuotannon volyymin kasvattaminen tapahtuukin alihankintatyön avulla. Tämä ratkaisu ei myöskään edellytä yrittäjältä uusia laite- tai muita investointeja ja alihankintatyötä voi ostaa joustavasti silloin kun tuotteille on kysyntää. Erilaisia yrittäjiä Käsityöyrityksen lähtökohtana on usein yrittäjän oma osaaminen ja tuoteidea, ja yritys on väline toteuttaa tuoteidea ja työllistää yrittäjä omalla työllään. Käsityöyritykset voidaan ryhmitellä eri tavoin. Valtioneuvoston periaatepäätöksessä muotoilupolitiikasta 3 yritykset on jaettu seuraavasti: 1) yksin työskentelevät ammatinharjoittajat 2 Mäki, K. & Pukkinen, T. Työnantajaksi ryhtymisen kynnykset. Kauppa- ja teollisuusministeriön tutkimuksia ja raportteja 17/ Valtioneuvoston periaatepäätös muotoilupolitiikasta

13 2) verkottuneet yrittäjät, jotka ovat järjestäneet yhdessä myynnin ja markkinoinnin 3) tuottajakonseptit, joissa tuottaja kokoaa osaajat yhteen, suunnittelee heidän kanssaan tuotteet ja hoitaa markkinoinnin ja jakelun sekä 4) suuremman valmistajan tai suunnittelutoimiston alihankkijoina toimijat. Tuoreessa kirjassa Käsintehty brandi 4 on pohdittu käsityöyrittäjän monia rooleja. Yrittäjä on usein sekä suunnittelija, valmistaja että markkinoija. Näitä eri toimintoja yhdistävänä roolimallina voidaan nähdä tuottajuus. Yritysten erilaisia yhteistoimintamuotoja on kokeiltu monissa kehittämishankkeissa, mutta monesti nämä ovat jääneet lyhytaikaisiksi. Syitä ovat ainakin olleet vaikeudet löytää kaikkia osapuolia hyödyttäviä toimintatapoja sekä toiminnan vaatima aika kun hankkeen päätyttyä on jäänyt pois sen tarjoama koordinointi. Vuoden 1998 tutkimuksessa 5 jaettiin käsityöyritykset kolmeen pääryhmään: 1) elämäntapayrittäjät, 2) tuotantoperusteiset vakaat yritykset ja 3) kasvuhakuiset yritykset. Elämäntapayrityksille oli tyypillistä tuotannon pieni volyymi, suoramyynti ja vähäinen riskinotto. Tuotantoperusteisille vakaille yrityksille yhteistyö ja alihankkijoiden käyttö oli yleisempää ja ulkopuolisen rahoituksen hankkiminen tärkeää, valmistusprosesseja tehostettiin osittaisella sarjatuotannolla ja myynti ja markkinointi oli usein valtakunnallista. Kasvuhakuisille yrityksille ei löytynyt selkeää määritelmää, mutta yritykset olivat keskimääräistä suurempia ja melko nuoria ja niillä oli tarve kehittää tuotantoprosessiaan. Rahoitustarve oli näissä yrityksissä luonnollisesti keskimääräistä suurempi. Samat tyypit löytyvät tästäkin tutkimuksessa, mutta ehkä kasvuhakuiset yritykset nousevat selkeämmin esiin. Samoin on löydettävissä naisyritysten erityispiirteitä. Kasvuhakuiset yrittäjät erottautuvat siinä, että he suhtautuvat yleensä kehitystoimintaan muita myönteisemmin, ovat usein miehiä, suuntaavat kansainvälistymiseen ja tarvitsevat kasvunsa tueksi esimerkiksi rahoituspalveluita. Naisyrittäjät ovat keskimääräistä enemmän elämäntapatai vakaita yrittäjiä. Ehkä miehet ovat valmiimpia riskinottoon. Yritykset jaettiin tässä tutkimuksessa seuraavasti: 1) voimakkaasti kasvuhakuiset (7%), 2) yritykset, jotka pyrkivät kasvamaan mahdollisuuksien mukaan (55%), 3) yritykset, jotka pyrkivät säilyttämään asemansa (28%) ja 4) yritykset, joilla ei ole kasvutavoitteita (10%). Vuoden 1998 tutkimuksesta on tapahtunut siirtymää kasvuhakuisuudesta nykytilan säilyttämiseen. 4 Ruohomäki, H Käsintehty brandi. Käsi- ja taideteollisuusyrittäjän kirja. Helsinki: Käsi- ja taideteollisuusliitto ja Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra. 5 Käsityöyritysten tila. Vuoden 1998 barometri. Helsinki: Käsi- ja taideteollisuusliitto ja Kauppa- ja teollisuusministeriö. 13

Käsityöyrittäjä 2009 -selvitys

Käsityöyrittäjä 2009 -selvitys Käsityöyrittäjä 2009 -selvitys Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry 2009, Marketta Luutonen ja Taina Tervonen. Taitto: Johanna Aydemir. Kannen kuvat: Nina Dodd,

Lisätiedot

Käsityö- ja muotoilualan yrittäjä 2011

Käsityö- ja muotoilualan yrittäjä 2011 Käsityö- ja muotoilualan yrittäjä 2011 K ä s i - j a t a i d e t e o l l i s u u s l i i t t o Ta i t o r y Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry 2011, Marketta Luutonen ja Taina Tervonen. Taitto: Johanna

Lisätiedot

Käsin tehty tulevaisuus

Käsin tehty tulevaisuus Käsin tehty tulevaisuus NÄKÖKULMIA KÄSITYÖYRITTÄJYYTEEN Toim. Marketta Luutonen Anne Äyväri SITRAN RAPORTTEJA 24 Käsin tehty tulevaisuus NÄKÖKULMIA KÄSITYÖYRITTÄJYYTEEN Toim. Marketta Luutonen Anne Äyväri

Lisätiedot

Helsingin yliopisto RAPORTTEJA 118. KUVA 2/3 kannen pinta-alasta

Helsingin yliopisto RAPORTTEJA 118. KUVA 2/3 kannen pinta-alasta Helsingin yliopisto RURALIA-INSTITUUTTI RAPORTTEJA 118 Työtä ja hyvinvointia! Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset Suomen maakunnissa KUVA 2/3 kannen pinta-alasta Työtä ja hyvinvointia! Lähiruoan

Lisätiedot

Yritysten kasvu alueellisesti Suomessa

Yritysten kasvu alueellisesti Suomessa Yritysten kasvu alueellisesti Suomessa Kirsti Sorama ja Matleena Saarakkala Tekesin katsaus 245/2009 Yritysten kasvu alueellisesti Suomessa Kirsti Sorama Matleena Saarakkala Marko Järvenpää Marko Kohtamäki

Lisätiedot

Esipuhe. Eeva Vattulainen Erikoissuunnittelija Syyskuu 2006

Esipuhe. Eeva Vattulainen Erikoissuunnittelija Syyskuu 2006 i Esipuhe Työpoliittinen tutkimus -sarjassa julkaistaan Siirtolaisuusinstituutin tutkijan Heli Sjöblom-Immalan tutkimus Maahanmuuttajat Turussa yrittäjinä ja palkansaajina. Tutkimus kuuluu Työpoliittiseen

Lisätiedot

Työsuhdeautotutkimus 2011 Ympäristöhaittojen vähentäminen autonvalinnan ohjauksella. Motiva Oy, Shop In Research Oy

Työsuhdeautotutkimus 2011 Ympäristöhaittojen vähentäminen autonvalinnan ohjauksella. Motiva Oy, Shop In Research Oy Työsuhdeautotutkimus 2011 Ympäristöhaittojen vähentäminen autonvalinnan ohjauksella Motiva Oy, Shop In Research Oy Trafin julkaisuja Trafis publikationer Trafi s Publications 02/2012 Työsuhdeautotutkimus

Lisätiedot

Taitomarkkinointi. Käsityö- ja muotoiluyritysten markkinointi selvitys. Muotoilu Taidekäsityö Käsityö

Taitomarkkinointi. Käsityö- ja muotoiluyritysten markkinointi selvitys. Muotoilu Taidekäsityö Käsityö Taitomarkkinointi Käsityö- ja muotoiluyritysten markkinointi selvitys Muotoilu Taidekäsityö Käsityö Tämän selvityksen on rahoittanut työvoima- ja elinkeinoministeriö ja Euroopan sosiaalirahasto ja se on

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriö. Kalastusmatkailun nykytila, kehittämishaasteet ja hanketoiminta Suomessa. MMM:n julkaisuja 3/2005

Maa- ja metsätalousministeriö. Kalastusmatkailun nykytila, kehittämishaasteet ja hanketoiminta Suomessa. MMM:n julkaisuja 3/2005 Maa- ja metsätalousministeriö K Kalastusmatkailun nykytila, kehittämishaasteet ja hanketoiminta Suomessa MMM:n julkaisuja 3/2005 Kalastusmatkailun nykytila, kehittämishaasteet ja hanketoiminta Suomessa

Lisätiedot

M a r j a T o i v o n e n. Osaamisintensiivisten liike-elämän palvelujen tulevaisuudennäkymät 83/01

M a r j a T o i v o n e n. Osaamisintensiivisten liike-elämän palvelujen tulevaisuudennäkymät 83/01 M a r j a T o i v o n e n Osaamisintensiivisten liike-elämän palvelujen tulevaisuudennäkymät 83/01 ESR-julkaisut -sarja Päätoimittaja - Editor-in-Chief Riitta Kangasharju Toimitussihteeri - Editor Kimmo

Lisätiedot

Toimialaraportit ennakoivat liiketoimintaympäristön muutoksia. Työnvälitys t. www.tem.f www.mmm.fi www.okm.fi i

Toimialaraportit ennakoivat liiketoimintaympäristön muutoksia. Työnvälitys t. www.tem.f www.mmm.fi www.okm.fi i Näkemyksestä menestystä Toimialaraportit ennakoivat liiketoimintaympäristön muutoksia Työnvälitys t www.temtoimialapalvelu.fi www.tem.f www.mmm.fi www.okm.fi i www.ely-keskus.fi www.tekes.fi www.lapinliitto.fi

Lisätiedot

Nuoret maatilayrittäjät

Nuoret maatilayrittäjät Telle Lemetyinen Tarja Toivonen Nuoret maatilayrittäjät Raportteja 1 1 Nuoret maatilayrittäjät Maataloussuuntautuneiden ja monialaisten maatilayrittäjien yrittäjyyspäätös, nykypäivä ja tulevaisuus Etelä-Pohjanmaalla

Lisätiedot

Omistajanvaihdosnäkymät ja yritysten jatkuvuuden edistäminen Etelä- Pohjanmaalla

Omistajanvaihdosnäkymät ja yritysten jatkuvuuden edistäminen Etelä- Pohjanmaalla 1 Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisuja B: Raportteja ja selvityksiä 29 Elina Varamäki (toim.) Omistajanvaihdosnäkymät ja yritysten jatkuvuuden edistäminen Etelä- Pohjanmaalla 2 ESIPUHE Etelä-Pohjanmaa

Lisätiedot

Virtuaalikoulutuksen tarjonta ja kysyntä maaseutualueilla haasteet ja mahdollisuudet Kansallinen raportti, Suomi

Virtuaalikoulutuksen tarjonta ja kysyntä maaseutualueilla haasteet ja mahdollisuudet Kansallinen raportti, Suomi Virtuaalikoulutuksen tarjonta ja kysyntä maaseutualueilla haasteet ja mahdollisuudet Kansallinen raportti, Suomi Tiivistetty käännös raportista: E-learning provision and demand in rural areas possibilities

Lisätiedot

Mikro- ja pk-yritysten viestintävalmiudet - Lohjan alueen yritysten motivaatio, osaaminen ja tietotekniset valmiudet

Mikro- ja pk-yritysten viestintävalmiudet - Lohjan alueen yritysten motivaatio, osaaminen ja tietotekniset valmiudet Mikro- ja pk-yritysten viestintävalmiudet - Lohjan alueen yritysten motivaatio, osaaminen ja tietotekniset valmiudet Ahlgren, Tiina Koivu, Tiina Loskin, Tiinaliisi 2010 Laurea Lohja Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

MARKKINOINTIVIESTINTÄ HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN PK-YRITYKSISSÄ

MARKKINOINTIVIESTINTÄ HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN PK-YRITYKSISSÄ MARKKINOINTIVIESTINTÄ HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN PK-YRITYKSISSÄ Jouni Forsström Opinnäytetyö Joulukuu 2003 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis-

Lisätiedot

Satakunnan ammattikorkeakoulu. Pia Aaltonen

Satakunnan ammattikorkeakoulu. Pia Aaltonen Satakunnan ammattikorkeakoulu Pia Aaltonen KIRJANPITÄJÄSTÄ TALOUSHALLINNON KONSULTIKSI -TUTKIMUS SATAKUNTALAISTEN TILITOIMISTOJEN VALMIUKSISTA PALVELUIDEN MONIPUOLISTAMISEEN Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

Innovaatioympäristö tänään ja huomenna

Innovaatioympäristö tänään ja huomenna ESPOO 2006 VTT WORKING PAPERS 44 Innovaatioympäristö tänään ja huomenna Jani Saarinen, Nina Rilla, Torsti Loikkanen & Juha Oksanen VTT Jaakko Alasaarela ZEF Solutions Oy ISBN 951 38 6596 7 (URL: http://www.vtt.fi/inf/pdf/)

Lisätiedot

KUKA KÄY LEIPÄJONOSSA? PÄÄKAUPUNKISEUDUN RUOANJAKOTUTKIMUKSEN TULOKSIA

KUKA KÄY LEIPÄJONOSSA? PÄÄKAUPUNKISEUDUN RUOANJAKOTUTKIMUKSEN TULOKSIA KUKA KÄY LEIPÄJONOSSA? PÄÄKAUPUNKISEUDUN RUOANJAKOTUTKIMUKSEN TULOKSIA Socca Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Soccan työpapereita 2012:1 Kansi: Riitta Ropo Kannen kuva: Vlada Petrovskaja Ulkoasu:

Lisätiedot

Applikaatio- talouden tilanne ja kehitys Suomessa

Applikaatio- talouden tilanne ja kehitys Suomessa Applikaatiotalouden tilanne ja kehitys Suomessa Julkaisuja 7/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

PIENMEIJERIEN KEHITTÄMISOHJELMA -esiselvitys

PIENMEIJERIEN KEHITTÄMISOHJELMA -esiselvitys PIENMEIJERIEN KEHITTÄMISOHJELMA -esiselvitys Agropolis Oy 31.12.2009 2 Sisällysluettelo Tiivistelmä 3 1. Tausta 4 2. Tavoitteet 5 3. Toteutus 5 4. Tulokset 6 4.1 Yrityskenttä 6 4.2 Toimialan rakenne 7

Lisätiedot

Ohjelmistotuotteet SPIN 2000-2003 -teknologiaohjelma

Ohjelmistotuotteet SPIN 2000-2003 -teknologiaohjelma Ohjelmistotuotteet SPIN 2000-2003 -teknologiaohjelma Teknologiaohjelmaraportti 15/2003 Loppuraportti Ohjelmistotuotteet SPIN 2000 2003 -teknologiaohjelma Ohjelmistotuotteilla kansainväliseen menestykseen

Lisätiedot

PERUSTETTAVAN KÄSITYÖYRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA Mur Mur Design

PERUSTETTAVAN KÄSITYÖYRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA Mur Mur Design Minna Murtonen PERUSTETTAVAN KÄSITYÖYRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA Mur Mur Design Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 19.5.2008 Tekijä(t) Minna

Lisätiedot

Korkeakoulusta työelämään? Väylänä ulkomainen tai kotimainen tutkinto

Korkeakoulusta työelämään? Väylänä ulkomainen tai kotimainen tutkinto 2008 Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 96 Miia Saarikallio, Katri Hellsten ja Vesa-Pekka Juutilainen Korkeakoulusta työelämään? Väylänä ulkomainen tai kotimainen tutkinto Sosiaali- ja terveysturvan

Lisätiedot

TULI-ohjelman väliarviointi

TULI-ohjelman väliarviointi TULI-ohjelman väliarviointi Jari Kuusisto, Soile Kotala, Riikka Kulmala, Anmari Viljamaa ja Sirpa Vinni Teknologiaohjelmaraportti 8/2004 Väliarviointiraportti TULI-ohjelman väliarviointi Väliarviointiraportti

Lisätiedot

Digitalisoitumisen vaikutus elokuva-alan kannattavuuteen ja toimintatapoihin elokuvateatterijakelussa

Digitalisoitumisen vaikutus elokuva-alan kannattavuuteen ja toimintatapoihin elokuvateatterijakelussa Digitalisoitumisen vaikutus elokuva-alan kannattavuuteen ja toimintatapoihin elokuvateatterijakelussa Suomessa Katja Kolehmainen (ohjaaja) Janne Jaalivaara Arttu Talvitie Asta Viertola Marika Westman 2013

Lisätiedot

Asko Miettinen ja Sampo Kokkonen

Asko Miettinen ja Sampo Kokkonen GUESSS 2011-tutkimus (Global University Entrepreneurial Spirit Students Survey) Suomen maaraportti Asko Miettinen ja Sampo Kokkonen LUT Tuotantotalous, teknologiayrittäjyys Huhtikuu 2012 i TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

AMMATILLINEN KOULUTUS 2010. Työvoiman tarve vuonna 2010 ja ammatillisen koulutuksen mitoitus

AMMATILLINEN KOULUTUS 2010. Työvoiman tarve vuonna 2010 ja ammatillisen koulutuksen mitoitus 1 Veikko Autio, Ilpo Hanhijoki, Jukka Katajisto, Matti Kimari, Leena Koski, Jukka Lehtinen, Seppo Montén, Ulla Taipale, Anneli Vasara AMMATILLINEN KOULUTUS 2010 Työvoiman tarve vuonna 2010 ja ammatillisen

Lisätiedot

CATERING- JA JUHLAPALVELUYRITYKSEN PERUSTAMINEN

CATERING- JA JUHLAPALVELUYRITYKSEN PERUSTAMINEN Opinnäytetyö (AMK) Palvelujen tuottamisen ja johtamisen kolutusohjelma Ruoka- ja ravintolapalvelut 2011 Jenni Alho ja Jenna Kaskinen CATERING- JA JUHLAPALVELUYRITYKSEN PERUSTAMINEN OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Ohjelmistoala. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi

Ohjelmistoala. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Ohjelmistoala Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro Matkailun

Lisätiedot