Mitä tiedon kerääminen ja tuottaminen saa maksaa?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mitä tiedon kerääminen ja tuottaminen saa maksaa?"

Transkriptio

1 Mitä tiedon kerääminen ja tuottaminen saa maksaa? Kokonaistaloudellinen näkökulma terveydenhuollon tietojärjestelmiin Pääjohtaja, dosentti, OTT Tuomas Pöysti /VTV

2 Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV Suomen perustuslaissa säädetty valtion taloudenhoidon ulkoinen ammattitarkastaja sekä vaali- ja puoluerahoituksen laillisuusvalvoja Yksi perustuslaissa säädetyistä ylimmistä valvontaviranomaisista (muut ovat ylimmät laillisuusvalvojat eli eduskunnan oikeusasiamies ja valtioneuvoston oikeuskansleri) Toimii riippumattomana eduskunnan yhteydessä Turvaa eduskunnan finanssivaltaa (valtiontaloudellista valtaa) ja sen käytön edellytyksiä eduskunnan ja kansalaisen näkökulmasta onko taloudenhoito laillista ja hyvän hallinnon periaatteiden mukaista. Onko talousarviota noudatettu? toteutuvatko eduskunnan laissa ja valtion talousarviossa asettamat yhteiskunnalliset tavoitteet? kuinka taloudellisesti ja tehokkaasti tämä tapahtuu? Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kansallinen yhteistyöviranomainen unionin ulkoisessa tarkastuksessa 2

3 Sosiaali- ja terveydenhuollon ICT-hankkeiden tarkastuskokonaisuus ja jatkotoimet Saatu valmiiksi laaja sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien kehittämisen ohjauksen ja kehittämistä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ICT-hankkeita koskenut tuloksellisuustarkastuskokonaisuus Riippumaton ulkoinen asiantuntija-arviointi ICT-toiminnan ja -hankkeiden tuloksellisuudesta ja sen edellytyksistä Helmikuu 2011: Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisten IT-hankkeiden toteutus, tuloksellisuustarkastuskertomus 217/2011 Tammikuu 2012: Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IThankkeissa, tuloksellisuustarkastuskertomus 1/2012 Raportointi eduskunnalle ja jälkiseuranta käynnissä => toimenpiteet paremman ja kustannustehokkaamman ICTinfrastruktuurin luomiseksi 72 prosenttia VTV:n suosituksista toteutuu merkittävässä määrin VTV tukee myös asiantuntijatoiminnallaan hallitusta ja hallintoa (esim. hankintafoorumi yhdessä VM/Julk-ICT:n kanssa) Vuoden 2011 tietohallintolaki (634/2011) antaa uusia työvälineitä 3

4 Paikallis-kansallinen looginen arkkitehtuuri Yksit. ketju Sairaala Terveyskeskus Laboratorio Apteekki Sos. palv. TURVALLINEN TIEDONSIIRTO Tunnistaminen Asiointitili Oma terveys e- Resepti KANTA JulkICT

5 Kehittämistyötä on tehty mutta merkittäviä ongelmakohtia edelleen: Kanta -järjestelmät ratkaisevat terveydenhuollon ICT:n haasteet vain osittain potilastietojärjestelmät asiakkaiden tietopalvelut Markkinahäiriöt: muutaman tietojärjestelmätoimittajan määräämä markkina-asema kapseloitu liiketoimintamalli vahvistaa monopoliasetelmaa ja heikentää kehittämishankkeiden tuloksia Terveydenhuollon tietojärjestelmät kirjavia Useat järjestelmät elinkaarensa päässä Toimintalähtöistä kehittämistyötä tehty riittämättömästi - kehittäminen liian usein teknologialähtöistä Organisaatio- ja asiakirjalähtöinen arkkitehtuuri ja ajattelumalli hidastaa uudistumista 5

6 Ongelmakohtia (2) Epävarmuus sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen (organisaatio)rakenteista sekä rahoituksen monikanavaisuus vaikeuttavat kehittämistä terveydenhuollon monikanavainen rahoitus monikanavainen kehittämisen valtionapurahoitus Tietojärjestelmät tukevat huonosti lääkärin päivittäistä työtä ja moniammatillista yhteistyötä lääkärin ajankäyttö järjestelmissä esim. yksinkertainen sanelu vaatii yli 60 klikkausta (Johanna Kaipio, Aalto-yliopisto 2011) Käyttäjän näkökulmaa ei ole otettu huomioon tietojärjestelmissä Lainsäädäntö vielä sirpaleinen eikä tue parhaalla mahdollisella tavalla tietojärjestelmien tehokasta käyttöä, sujuvia tietovirtoja ja potilaan oikeuksia 6

7 Uusia työvälineitä sosiaali- ja terveydenhuollon ICT:n johtamiseen Tietohallintolaki (634/2011) valtiovarainministeriön (Julk-ICT) ohjausvaltuudet arkkitehtuurityö - kokonaisarkkitehtuuri VM:n arviointitoiminto ja lausuntomenettely hallinnonaloittaiset ministeriön asetukset ja linjaukset, ministeriön ohjaus Kuntauudistus? VM:n virkamiesehdotus (kuntarakennetyöryhmä 2012 ICT osaksi uudenlaista kuntien yhtymistä ja yhteistyötä 7

8 Mitä kehittäminen on maksanut ja IT maksaa? Miljoonaa euroa Kanta - palvelut Arvio Valtio Kunnat Yksityissektori YHTEENSÄ n. 90 n. 110 n. 200 n. 400 Julkisen hallinnon tietohallintomenot vuonna 2009: - n. 2,1 mrd euro - terveydenhuollon osuus n. 270 miljoonaa euroa - terveydenhuollon tietohallinto n. 2, 3% julkisista terveysmenoista Lähde: VTV 217/2011 8

9 Mitä maksanut Ruotsissa? Ruotsissa maakäräjien (terveydenhuollon järjestäjä) IT-menot n. 776 milj. euroa / vuosi (n. 3 % kaikista menoista) menot Miljoonaa euroa Valtio Informaatioinfra 5,2 Sanastot ja metatieto 10,4 Kehittämistuet 18,3 Potilaskertomus 50,1 Maakäräjien rahoitus Maakäräjät (Landsting) 41,2 Jatkossa maakuntien vuosittainen rahoitus ehälsa -strategiaan n. 28,3 milj. euroa / vuosi Lähde: Riksrevision 2011:19 Euromuunto 1 euro = SEK 9

10 Mikä on mahdollinen potentiaali? Empiiristen tuottavuustutkimusten (ks. esim. Matti Pohjola) perusteella VTV:ssä arvioitu, että nykyteknologialla saavutettavissa ICT:n ja tietojohtamisen avulla valtion ja kuntien vuosittaisen menotason aleneminen n milj. eurolla Terveydenhuollon potentiaali tästä olisi noin 80 miljoonaa euroa nykyteknologialla Jos parempi käytettävyys säästäisi aikaa 1-2 minuuttia per potilaskäynti, voitaisiin terveyskeskuksissa tarjota vuoden 2010 asiakaskäyntilastojen perusteella lääkärinkäyntiaikaa lisää. ICT-pohjaiset innovaatiot vastaavat lähes puolta tuottavuuskasvusta => 1 % tuottavuuskasvu tarkoittaisi, että ICT tuottaa 80 milj. euron säästön vuodessa terveydenhuollon kuluissa Nykytilassa tuottavuuskehitys on laskeva 10

11 Mitä saa maksaa? Hyötyjen ja kustannusten suhde yli 1 kaikki kustannukset ja hyödyt huomioon ottaen (hyödyt ylittävät kustannukset) On kustannustehokkaampi kuin vaihtoehtoinen tapa järjestää vaadittavat toiminnallisuudet kustannushyötyanalyysi Hyötyjen eli taloudellisten hyötyjen ja strategisten, toiminnallisten ja laadullisten tavoitteiden sekä kokonaiskustannusten ja riskien tasapainottamista Ks. esim. julkisen tietohallinnon JHS -suositus 171 Tuottaa hyötyinä elinkaarensa aikana investointi- ja käyttö- ja ylläpitokulunsa takaisin 11

12 Mitä saa maksaa 2 Täyttää potilaan oikeuksia koskevan lainsäädännön asettamat vaatimukset kustannustehokkaasti Kokonaistaloudellisesti edullisemmin kuin vaihtoehtoisissa tavoissa toteuttaa tehokkaan hoidon, potilaan oikeuksien ja hyvän hallinnon edellyttämä dokumentaatio 12

13 Performance pyramid (Lynch&Cross) External effectiviness Internal effectiviness Operations Quality Delivery Time Cycle-time Costs Operative performance factors Customer satisfaction Flexibility Productivity Core processes performance factors Goals Value at customer Entrepreneur ship Know-how Costefficiency Critical business success factors Market success Financial success Business goals Measures Kokonaistaloudellinen näkökulma informaationhallintaan Mission Mikä on informaation ja tiedon merkitys tuloksen kriteereille? Mikä on informaation ja sen käsittelyn kustannukset? Mitkä ovat paremman toimintatavan kustannukset ja hyödyt? 13

14 Laskentatoimen perusrelaatiot 14

15 Kustannus-hyötyanalyysi (KHA) Kustannus-hyötyanalyysi on toimiva kokonaistaloudellisen ajattelun apu- ja työväline Arvioidaan kustannukset ja hyödyt sekä muutetaan ne numeerisesti vertailtaviksi Toimii välineenä myös useiden erilaisten toimintavaihtoehtojen vertailussa Tavoitteena optimointi, jolloin rajahyödyt = rajakustannukset Menetelmässä tulevat hyödyt ja kustannukset arvotetaan nykyarvoonsa (laskentakorko) 15

16 Tunnistetaan ja arvotetaan hyödyt nyky- ja tavoitetilassa 16

17 Informaatiohallinnan kustannusten laskenta Laskentatoimen menetelmillä tms. kokonaiskustannukset prosesseista prosessikustannukset prosesseittain henkilöiden työaika toiminnoille erityisesti myös informaatioprosesseille (kuten mille tahansa muulle prosessille) jokaiseen prosessin kuuluu informaatioprosessi informaation ja tiedon haun, käsittelyn ja tuottamisen vaatima aika ja sen työaikakustannus Informaation ja tiedon sekä tietojärjestelmien käytön oppimiskustannukset ICT kustannukset kattavasti (ohjelmat, kehitys- ja ylläpito, laiiteistot ja tietoliikenne) investointi ja uusimiskustannukset käyttö- ja ylläpitokustannukset (omat ja palveluntarjoajan) Informaatioprosessien osuus yleiskustannuksista Arvioidaan riskit ja niiden hinta 17

18 KHA investointisuunnittelussa Tavoitetilan hyödyt vs. nykytila Tavoitetilan kokonaiskustannukset vs. nykytila Menetettyjen mahdollisuuksien hinta Lasketaan mahdollisen investoinnin tai uuden informaationhallinnan toimintatavan hyöty/kustannussuhde sekä investoinnin takaisinmaksuaika 18

19 Hyötyjen ulottuvuudet: VM:n tietohallintolain perusteella vahvistama arviointikehikko Vaikuttavuus- ja asiakashyödyt paremmat hoitotulokset lääkärin ja hoitohenkilöstön tehokkaampi työajan käyttö palveluiden saavutettavuus ja käytettävyys; itse- ja neuvontapalvelut tietojen ja palveluiden parempi käytettävyys, hyödynnettävyys, luotettavuus ja virheettömyys oikeudellinen laatu - perusoikeuksien ja oikeudellisen laatu- ja dokumentaatiovaatimusten toteuttaminen parempi potilaan tietojensaantioikeuden ja itsemääräämisoikeuden toteuttaminen 19

20 Hyötyjen ulottuvuudet - hallinnollisen taakan vähentäminen Voidaan arvottaa standardikustannusmenetelmällä Ajankäytön väheneminen asiakkailla Hallinnollisen taakan vähentäminen edellyttää nykyistä käyttäjäystävällisempiä potilastietojärjestelmiä, yksinkertaisempaa tunnistamis- ja suostumuksenhallintajärjestelmää parempaa yhteentoimivuutta Arvioitava, miten nämä hyödyt käytännössä toteutuvat toimintaprosessien muutos - toiminta-arkkitehtuurin määrittely ja kehittäminen 20

21 Tehokkuus: tuottavuus- ja taloudellisuushyödyt Prosessien tehostuminen Henkilöstön työajan säästö Henkilöstön väheneminen Poistettavien järjestelmien ylläpitokustannusten säästöt - Investointikustannukset: ml. ostettava ja tehtävä oma työ - Hankittavat ohjelmistot,lisenssit - Ylläpitokustannukset koko elinkaaren ajan - Käyttökustannukset - Kustannukset muille julkisorganisaatioillle 21

22 Yhteentoimivuus Yhteydet toiminnan muuhun kehittämiseen Arkkitehtuuriperiaatteet ja sopivuus niihin Toiminta-arkkitehtuuri - toimintaprosessien kehittäminen Tietoarkkitehtuuri: soveltuuko tietoarkkitehtuuriin ja onko olemassa olevat tietovarannot huomioitu sanastot, käsitteet, ontologiat, metatiedot, luokitukset ja tunnisteet Tietojärjestelmäarkkitehtuurin huomioiminen ja miten liitetään muihin järjestelmiin toimintaprosesissa Teknologia-arkkitehtuurin huomioiminen 22

23 Käytettävyys (ei ole VM:n mallissa mutta tärkeä osa) Onko käytettävyys otettu huomioon ja käytettävyyden standardit huomioitu tavoitteenasettelussa ja vaatimusmäärittelyssä Käyttäjien näkökulman hyödyntäminen suunnittelussa Käytettävyystestaus 23

24 ICT-hankkeen toteutettavuus Hankkeen tavoitteenasettelu: onko selkeät ja toteutettavissa olevat tavoitteet ja arvioitu, miten ne saavutetaan Tavoitteenasettelun tulisi olla paljon tarkempaa Käyttöönoton suunnittelu Hyötyjen realisointi ja valmiudet toimintatapojen muutokseen Riippuvuudet muihin hankkeisiin Lainsäädännön asettamat vaatimukset ja tietoturvallisuus Toteutus- ja käyttöönottohankkeen ohjausmalli, omistajuus ja organisointi IPR-oikeudet sekä tietorakenteiden omisajuus julkisen toiminnan hyvä hallinta edellyttää, että julkinen valta saa riittävät IPR-oikeudet 24

25 Mitä pitäisi tehdä kokonaistaloudellisesti järkevän terveystiedon käsittelyn mahdollistamiseksi Valtakunnallisella tasolla määritellä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun rakenteet nopeasti ja pitkäaikaisesti kuntauudistuksessa vahvistaa edellytyksiä ja rakenteita kuntien ICT-hankintayhteistyölle - vaatii lainsäädäntötoimia yhdistää VM:n yleisjohdolla ja sosiaali- ja terveydenhuollossa STM:n johdolla tehtävä Julk-ICT -arkkitehturityö sosiaali- ja terveydenhuollon sisällölliseen kehittämiseen vahvistaa toimintalähtöistä kehittämistä varautua arkkitehtuurissa useisiin ja muuttuviin palveluntuottajiin hoitoketjuissa (vrt. Ruotsin kokemukset) ryhtyä määrätietoisesti purkamaan parin toimittajan määräävää markkina-asemaa ja vahvistaman kilpailua terveydenhuollon tietojärjestelmämarkkinoilla 25

26 Mitä pitäisi tehdä 2 lainsäädännön selkeyttäminen - tietoyhteiskuntakaari ja potilaslain uudistaminen Kanta -järjestelmän ja potilastietojärjestelmien rajapintojen hiominen toimiviksi ICT:n kehittäminen nähtävä valtakunnallisena tehtävänä ja sille rakenteet potilastietojärjestelmien uudistaminen toiminnallisten innovaatioiden kehittäminen alueellisena tehtävänä => yrityksille mahdollisuus tarjota ratkaisuja pilotointiin omalla riskillään käyttäjälähtöisen tietojärjestelmäsuunnittelun ottaminen lähtökohdaksi moniammatillinen yhteistyö, jossa lääkärit mukana käyttäjälähtöisen suunnittelun ja käytettävyyden vaatimukset osaksi vaatimusmäärittelyä ja hankintaa 26

27 Yhteystiedot Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti Valtiontalouden tarkastusvirasto, Eduskunta PL 1119, Helsinki 27

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Yhteentoimivuus valtion ICT-sopimuksissa

Yhteentoimivuus valtion ICT-sopimuksissa Yhteentoimivuus valtion ICT-sopimuksissa tuloksellisuustarkastuskertomus 7/2015 Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomus 7/2015 Tuloksellisuustarkastuskertomus Yhteentoimivuus valtion ICT-sopimuksissa

Lisätiedot

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Versio: 1.2 5.10.2012 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 4 3 Termit ja

Lisätiedot

TORI-hankkeen arviointi Toinen arviointi 1.9.2014

TORI-hankkeen arviointi Toinen arviointi 1.9.2014 TORI-hankkeen arviointi Toinen arviointi 1.9.2014 Toinen väliraportti Sisällysluettelo Tämän raportin yhteyshenkilöt ovat: Janne Vesa Management Consulting Tel: + [358] 207 603 512 janne.vesa@kpmg.fi Heikki

Lisätiedot

Valtiontalouden tarkastusvirasto. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 2015

Valtiontalouden tarkastusvirasto. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 2015 Edita Prima Oy Helsinki 2012 Valtiontalouden tarkastusvirasto Dnro 388/02/2011 Valtiontalouden

Lisätiedot

Tarkastusohjeiden yleinen osa

Tarkastusohjeiden yleinen osa Tarkastusohjeiden yleinen osa Tarkastusohjeiden yleinen osa Helsinki 2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto Dnro 23/01/2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto on perustuslain 90 :ssä säädetty, eduskunnan

Lisätiedot

Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011

Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011 DM 902276 1 (16) JULKINEN Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011 Tekes Posti/Post/Mail Puh./Tel Fax

Lisätiedot

Loppuraportti 25.6.2012. KUNTASEKTORIN SOTE-ICT-YHTEISTYÖSELVITYS, työryhmän loppuraportti 25.6.2012

Loppuraportti 25.6.2012. KUNTASEKTORIN SOTE-ICT-YHTEISTYÖSELVITYS, työryhmän loppuraportti 25.6.2012 Loppuraportti 25.6.2012 KUNTASEKTORIN SOTE-ICT-YHTEISTYÖSELVITYS, työryhmän loppuraportti 25.6.2012 1 SELVITYSTYÖN TAUSTA, TAVOITTEET JA ORGANISOINTI Kuntasektorin toimintamenoista yli puolet sekä ICT-menoista

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Versio: 1.1 5.10.2012 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 ICT-palvelujen kehittäminen

Lisätiedot

JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen

JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen Versio: 1.0 Julkaistu: 13.6.2014 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Suosituksen rakenne... 2 2 Soveltamisala... 3

Lisätiedot

Tuloksellisuustarkastuskertomus. Valtion IT-palvelukeskukset

Tuloksellisuustarkastuskertomus. Valtion IT-palvelukeskukset Tuloksellisuustarkastuskertomus Valtion IT-palvelukeskukset Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset 3/2013 Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomus 3/2013 Tuloksellisuustarkastuskertomus

Lisätiedot

Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma

Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 8/2007 Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma Valtineuvoston kanslian julkaisusarja

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri kokonaisarkkitehtuuri arkkitehtuurilinjaukset ja -kuvaukset Määrittely 0.95 Päiväys 4.4.2011 kokonaisarkkitehtuuri Määrittely Valtiovarainministeriö 4.4.2011 2 (42) Tiivistelmä arkkitehtuurilinjaukset

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Kokonaisarkkitehtuurin käsitteitä ja termejä Määrittely 1.0 Päiväys 4.4.2012 4.4.2012 2 (10) Tiivistelmä Tähän dokumenttiin on koottu julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurissa

Lisätiedot

Kunta- ja sote -uudistus ulkoisen tarkastajan ja finanssipolitiikan valvojan näkökulmasta

Kunta- ja sote -uudistus ulkoisen tarkastajan ja finanssipolitiikan valvojan näkökulmasta Kunta- ja sote -uudistus ulkoisen tarkastajan ja finanssipolitiikan valvojan näkökulmasta Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti/VTV 5.3.2014 *Esitys perustuu VTV:n finanssipolitiikan tarkastuksessa ja valvonnassa

Lisätiedot

Vaasan seudun kuntarakennelain mukainen selvitys ICT-selvitys

Vaasan seudun kuntarakennelain mukainen selvitys ICT-selvitys 1 Loppuraportti 5.12.2014 Vaasan seudun kuntarakennelain mukainen selvitys ICT-selvitys 2 Sisällysluettelo YHTEENVETO... 3 JOHDANTO... 4 TIETOHALLINNON NYKYTILA... 5 Kuntien ICT-henkilöstö ja kustannukset...

Lisätiedot

Valtion tietojärjestelmähankkeiden arvioinnin pilotit

Valtion tietojärjestelmähankkeiden arvioinnin pilotit Valtiovarainministeriö 4.6.2010 Valtion tietojärjestelmähankkeiden arvioinnin pilotit Arvioinnin kohde Arviointiryhmä Yleisten tuomioistuimien asianhallinnan kehittäminen Irja Peltonen, Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle toiminnastaan 2012 valtiopäiville

Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle toiminnastaan 2012 valtiopäiville Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle toiminnastaan 2012 valtiopäiville Valtiontalouden tarkastusviraston eduskunnalle annettavat kertomukset K 17/2012 vp K 17/2012 vp Valtiontalouden

Lisätiedot

Merkittävimmät Espoon, Turun, Lahden ja Tieran yhteistyöhankkeet

Merkittävimmät Espoon, Turun, Lahden ja Tieran yhteistyöhankkeet Merkittävimmät Espoon, Turun, Lahden ja Tieran yhteistyöhankkeet Kuntien Tiera Oy:n (Tiera) yleisenä tavoitteena on saada aikaan 3-5 %:n säästö kuntatalouden ulkoisissa menoissa. Tämä syntyy kuntien toimintoprosessien

Lisätiedot

Hankinnasta maksuun -prosessin tehostaminen tietojärjestelmien avulla - Case Senaatti-kiinteistöt

Hankinnasta maksuun -prosessin tehostaminen tietojärjestelmien avulla - Case Senaatti-kiinteistöt Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Hankinnasta maksuun -prosessin tehostaminen tietojärjestelmien avulla - Case Senaatti-kiinteistöt Logistiikka Maisterin tutkinnon tutkielma Esapekka Kuikka 2013 Tieto-

Lisätiedot

Reviisori1/2011. Kaikki irti tiedosta. Virkamatkat fiksuiksi. Liikkumavaraa kehykseen. Vaalirahoituslaki testissä

Reviisori1/2011. Kaikki irti tiedosta. Virkamatkat fiksuiksi. Liikkumavaraa kehykseen. Vaalirahoituslaki testissä Reviisori1/2011 Virkamatkat fiksuiksi Liikkumavaraa kehykseen Vaalirahoituslaki testissä Kaikki irti tiedosta Valtiontalouden tarkastusviraston asiakaslehti Sisältö Reviisori 1/2011 Julkaisija Valtiontalouden

Lisätiedot

Hankintatoimen kehittämishankkeen loppuraportti. Hallinto

Hankintatoimen kehittämishankkeen loppuraportti. Hallinto Hankintatoimen kehittämishankkeen loppuraportti Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 36/2006 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 31.5.2006 Tekijät (toimielimestä, toimielimen nimi,

Lisätiedot

Oikeustieteen tohtori Tuomas Pöystin lausunto asiantuntijakuulemiseen 16.1.2014

Oikeustieteen tohtori Tuomas Pöystin lausunto asiantuntijakuulemiseen 16.1.2014 4.5.2015 HE 324/2014 vp. 1 Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle Oikeustieteen tohtori Tuomas Pöystin lausunto asiantuntijakuulemiseen 16.1.2014 Asiantuntijalausunto perustuslakivaliokunnalle hallituksen

Lisätiedot

Tuottava ja uudistuva Suomi

Tuottava ja uudistuva Suomi www.arjentietoyhteiskunta.fi Tuottava ja uudistuva Suomi Digitaalinen agenda vuosille 2011 2020 Tuottava ja uudistuva Suomi Digitaalinen agenda vuosille 2011 2020 1. painos Julkaisija Arjen tietoyhteiskunnan

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 25.09.2014

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 25.09.2014 Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 25.09.2014 Kokoustiedot Aika 25.09.2014 Torstai klo 14.00 Paikka Mikkelin kaupungihallituksen kokoushuone,

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

Yhteiset periaatteet valtionhallinnon merkittävien ICT:n kehittämistä sisältävien hankkeiden raportoinnissa

Yhteiset periaatteet valtionhallinnon merkittävien ICT:n kehittämistä sisältävien hankkeiden raportoinnissa Ohje VM/1393/00.00.00/2014 Julkisen hallinnon ICT-toiminto versio 1.1 1 (5) 22.8.2014 Yhteiset periaatteet valtionhallinnon merkittävien ICT:n kehittämistä sisältävien hankkeiden raportoinnissa 1 Ohjeen

Lisätiedot

MINISTERIÖIDEN kustannuslaskennan kehittäminen

MINISTERIÖIDEN kustannuslaskennan kehittäminen VALTIOVARAINMINISTERIÖ MINISTERIÖIDEN kustannuslaskennan kehittäminen 1/2006 OHJAUS JA TILIVELVOLLISUUS MINISTERIÖIDEN kustannuslaskennan kehittäminen 1/2006 VALTIOVARAINMINISTERIÖ VALTIOVARAIN CONTROLLER

Lisätiedot

Älykkään muutoksen Suomi

Älykkään muutoksen Suomi Älykkään muutoksen Suomi Sisällysluettelo Älykkäämmällä toiminnalla hyvinvointia 4 Julkisen sektorin tuottavuushyppy 5 Suomesta palvelujen maailmanmestari 8 Tietotekniikka kansalaistaidoksi ja luontevaksi

Lisätiedot