Tieturi Oy T A S E K I R J A Y-tunnus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tieturi Oy T A S E K I R J A 30.6.2012. Y-tunnus 1743630-2"

Transkriptio

1 T A S E K I R J A Y-tunnus

2 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS tilikaudelta Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 1 Konserni Tuloslaskelma konserni 4 Tase konserni 5 Rahoituslaskelma konserni 7 Emoyhtiö Tuloslaskelma emoyhtiö 8 Tase emoyhtiö 9 Rahoituslaskelma emoyhtiö 11 Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Konsernitilinpäätöksen laajuus Konsernitilinpäätöksen laskentaperiaatteet Käyttöomaisuuden arvostus Tuloksen vertailukelpoisuus Valuuttamääräiset erät Tuloslaskelman liitetiedot Liikevaihto toimialoittain ja markkina-alueittain Henkilöstöä koskevat liitetiedot Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Rahoitustuotot ja kulut Taseen liitetiedot Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Osakkeet konserniyhtiössä Saamiset Oma pääoma Vieras pääoma Leasing- ja vuokravastuut Muut vastuut 16 Allekirjoitukset 17 Käytetyt kirjanpitokirjat 18

3 Toimintakertomus 1 (3) Tieturi Oy:n toimintakertomus Toiminta ja konsernirakenne Tilikauden aikana jatkoimme strategista suuntaustamme valmennusyhtiöksi. Painotus asiakasorientointuneemmalle toimintatavalle toi näyttöjä onnistumisista mm. kilpailuaseman vahvistumisen myötä. Yhä useampi asiakas tunnistaa Tieturin kyvyn ymmärtää asiakastarpeet sekä tarjonnan monimuotoisuutta. Suuntaus näkyy konkreettisesti asiakaskohtaisen liikevaihdon kasvussa sekä Talouselämän Koulutus 2012 tutkimuksessa, jossa Tieturi nousi alan tunnetuimmaksi yksityiseksi toimijaksi. Tilikauden lopussa saimme myös vahvemmin ulkoisen viestimme puettua strategiaa tukevaksi. Lanseerasimme keväällä uuden iskulauseen Tieturi valmentaa paremmaksi. Iskulause viestii valmennusta osaamisenkehittämisen muotona sekä sen vaikuttavuutta, jonka merkitys toimialalla kasvaa. Lisäksi se sitouttaa tieturilaisia kantamaan vastuuta valmennusten tuloksellisuudesta. Markkinatilanne oli kasvun kannalta melko haastava läpi koko tilikauden. Tieturi Oy:n liikevaihto 9,4 M laski 3 % tilikauden aikana ja Informator Utbildning Svenska AB:n liikevaihto 7,5 M laski 18 %. Tieturin käyttökate laski edellisestä kaudesta merkittävästi päättyen 702 K :oon, samalla tuloksen painuessa tappiolliseksi ollen -341 K, johtuen ensisijaisesti Informatorin osakkeiden arvon 1,1 M :n alaskirjauksesta. Informatorin käyttökate vajosi tappiolliseksi ollen -116 K ja nettotulos -176 K. Konsernin liikevaihto aleni 16,8 M :oon, nettotulos oli 705 K. Konserniin kuuluvat 100 % osakeomistuksella tytäryhtiö Informator Utbildning Svenska AB sekä Eskonet OU ja Informator Danmark ApS. Sekä Eskonet OU:ssä että Informator Danmark ApS:ssä ei ole ollut toimintaa tilikaudella 2011/12. Tieturi Oy:n hallitukseen kuuluivat puheenjohtaja Timo Tiihonen, varapuheenjohtaja Vesa Walldén, pienosakkaiden edustaja Päivi Hietanen sekä Peter Sandberg. Olennaiset tapahtumat tilikaudella Kumppanuus Oracle Universityn kanssa päättyi marraskuussa 2011 johtuen siitä, että Oraclen vaatimukset kumppanuuden jatkamiseksi eivät olleet Tieturi konsernin edun mukaisia. Kameleon -liiketoiminta myytiin Document House Oy:lle helmikuussa Saaduilla varoilla lyhennettiin pankkilainoja, jonka jälkeen Tieturi Oy:lla ei ole pankkilainaa. Liiketoimintakaupan myötä Tieturi keskittyy valmennusliiketoimintaan ja sen kehittämiseen. Informator kärsi henkilöstön vaihtuvuudesta, joka johti merkittävään liikevaihdon ja tuloksen laskuun. Tästä syystä ja tulevaisuuden näkymiin perustuen Informatorin osakkeiden arvo Tieturin taseessa on kirjattu alas 1,1 M. Tilikauden aikana voitimme useita merkittäviä asiakashankkeita ja uusia puitesopimuksia, jotka mahdollistavat markkina-aseman myönteisen kehittymisen.

4 Toimintakertomus 2 (3) Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen Tilikauden päättymisen jälkeen markkinatilanne on jälleen kerran muuttunut epävarmemmaksi. Suomi on täyttämässä taantuman kriteerit kun kansantaloustuote alenee toisella peräkkäisellä vuosineljänneksellä syyskuun loppuun mennessä. Isot työnantajat ovat irtisanoneet kaksi kertaa enemmän väkeä kalenterivuoden aikana kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Yhteiskunta kantaa suuren vastuun osallistumalla työllistymiskoulutusten rahoitukseen. Näissä koulutushankkeissa Tieturi on merkittävä toimija ja on saanut tilikauden päättymisen jälkeen uusia merkittäviä tilauksia. Alkusyksyn aikana Tieturi konserni on allekirjoittanut merkittävän puitesopimuksen avainasiakkaan kanssa, joka kattaa sekä Suomen että Ruotsin. Sopimus on merkittävä mahdollisuus erityisesti Informatorin kannalta. Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Edellisen tilikauden alkuun nähden, maailmantalouden tila ja näkymät ovat edelleen heikentyneet. Tämä vaikuttaa koulutuspalveluiden kysyntään heikentävästi. Markkinariskit ja epävarmuustekijät ovat kasvaneet. Toimialan konsolidointi ja yhä kiristyvä kilpailu asiakkuuksista ja päämiesten tarjonnasta vaikuttavat tulevaisuuden kasvuun ja kannattavuuteen. Kysyntä jatkaa siirtymistään perinteisestä kurssimuotoisesta koulutuksesta yhä joustavimpiin tapoihin oppia huomioiden ympäristö- ja tehokkuustekijöitä. Arvio liiketoiminnan kehityksestä Alkaneella tilikaudella jatkamme panostustamme asiakaslähtöiseen toimintatapaan, asiantuntijuuden vahvistamiseen sekä joustavimpiin koulutusratkaisuihin. Organisaatiomallin toimivuus tukee suhteellisesti hyvää kehittymistä myös heikommassa markkinatilanteessa. Kameleon -liiketoiminnan myymisen myötä Tieturi konsernin kannattavuus tulee olemaan aiempaa alhaisempi. Hallituksen esitys yhtiön voittoa koskeviksi toimenpiteiksi Tieturi Oy:n tilinpäätöksen osoittama tappio oli ,74. Hallitus ehdottaa, että yhtiön tappio siirretään edellisten vuosien voittovarojen tilille eikä osinkoa jaeta.

5 Toimintakertomus 3 (3) Taloudelliset ja toiminnalliset tunnusluvut 12 kk 12 kk 15 kk Pääomalainat Konsernilla on pääomalainaa ,26. Lainaehdot on kerrottu taseen liitetiedoissa.

6 TULOSLASKELMA Liite Konserni Konserni LIIKEVAIHTO , ,41 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,13 Ulkopuoliset palvelut , ,95 Henkilöstökulut 2.2 Palkat ja palkkiot , ,06 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,91 Muut henkilösivukulut , ,39 Poistot ja arvonalentumiset 2.3 Suunnitelman mukaiset poistot , ,25 Konserniliikearvon poisto ja konsernireservin vähennys , ,44 Poistot ja arvonalentumiset , ,69 Liiketoiminnan muut kulut , ,63 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,65 Rahoitustuotot ja -kulut / , ,22 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,43 Satunnaiset erät ,22 0,00 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA , ,43 JA VEROJA Tilikauden verot ,84 0,00 Laskennallisten verojen muutos , ,36 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,07 4

7 TASE Konserni Konserni Liite VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 3.1 Aineettomat oikeudet , ,99 Liikearvo , ,81 Konserniliikearvo , ,33 Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,27 Aineelliset hyödykkeet 3.1 Koneet ja kalusto , ,33 Muut aineelliset hyödykkeet , , , ,62 Sijoitukset 3.2 Osakkeet ja osuudet , ,25 Saamiset 3.3 Pitkäaikainen Laskennallinen verosaaminen , ,20 VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikainen Myyntisaamiset , ,43 Siirtosaamiset , ,22, , ,65 Rahat ja pankkisaamiset , ,76 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,75 5

8 TASE Konserni Konserni Liite VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA 3.4 Sidottu oma pääoma Osakepääoma , ,00 Ylikurssirahasto , , , ,50 Vapaa oma pääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto , ,53 Edellisten tilik.voitto (tappio) , ,11 Tilikauden voitto (tappio) , , , ,51 Oma pääoma yhteensä , ,01 VIERAS PÄÄOMA 3.5 Pitkäaikainen Lainat 0, ,00 Pääomalaina , , , ,26 Lyhytaikainen Lainat , ,66 Saadut ennakot , ,68 Ostovelat , ,37 Siirtovelat , ,64 Muut lyhytaikaiset velat , , , ,50 Vieras pääoma yhteensä , ,76 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,75 6

9 RAHOITUSLASKELMA Konserni Konserni Liiketoiminnan rahavirta Voitto ennen satunnaisia eriä , ,43 Oikaisut liikevoittoon Poistot , ,69 Rahoitustuotot ja -kulut , ,22 Muut kulut, joihin ei liity maksua ,80 0,00 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta , ,34 Käyttöpääoman muutos , ,50 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja , ,84 Maksetut verot ,60 0,00 Saadut korot 6 547, ,85 Maksetut korot ja maksut , ,07 Liiketoiminnan rahavirta , ,62 Investointien rahavirta Osakkeet ja osuudet 0, ,25 Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin , ,84 Myyty liiketoiminta ,00 0,00 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutushinnat 0,00 0,00 Investointien rahavirta , ,09 Kassavirta ennen rahoitusta , ,47 Rahoituksen rahavirta Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut , ,00 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut ,00 0,00 Rahoituksen rahavirta , ,00 Rahavirrat yhteensä , ,47 Rahavarojen muutos Rahavarat , ,23 Rahavarat , , , ,47 Käyttöpääoman muutos Lyhytaikaisten saamisten lisäys , ,64 Lyhyaikaisten velkojen lisäys , , , ,50 7

10 TULOSLASKELMA Liite Emoyhtiö Emoyhtiö LIIKEVAIHTO , ,39 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,64 Ulkopuoliset palvelut , ,64 Henkilöstökulut 2.2 Palkat ja palkkiot , ,86 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,89 Muut henkilösivukulut , ,08 Poistot ja arvonalentumiset , ,38 Liiketoiminnan muut kulut , ,01 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,89 Rahoitustuotot ja -kulut , ,80 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,09 Satunnaiset erät ,22 0,00 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA , ,09 JA VEROJA Tilikauden verot ,84 0,00 Laskennallisten verojen muutos ,54 0,00 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,09 8

11 TASE Emoyhtiö Emoyhtiö Liite VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 3.1 Aineettomat oikeudet , ,72 Liikearvo , ,97 Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,83 Aineelliset hyödykkeet 3.1 Koneet ja kalusto , ,23 Muut aineelliset hyödykkeet , , , ,75 Sijoitukset 3.2 Osakkeet ja osuudet , ,06 Saamiset 3.3 Pitkäaikainen Laskennallinen verosaaminen , ,57 VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikainen Myyntisaamiset , ,40 Saamiset saman konsernin yrityksiltä 0, ,64 Siirtosaamiset , , , ,06 Rahat ja pankkisaamiset , ,29 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,56 9

12 TASE Emoyhtiö Emoyhtiö Liite VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA 3.4 Sidottu oma pääoma Osakepääoma , ,00 Ylikurssirahasto , , , ,50 Vapaa oma pääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto , ,53 Edellisten tilik.voitto (tappio) , ,85 Tilikauden voitto (tappio) , , , ,23 Oma pääoma yhteensä , ,27 VIERAS PÄÄOMA 3.5 Pitkäaikainen Lainat 0, ,00 Pääomalaina , , , ,26 Lyhytaikainen Lainat 0, ,00 Saadut ennakot , ,74 Ostovelat , ,65 Siirtovelat , ,10 Muut lyhytaikaiset velat , , , ,03 Vieras pääoma yhteensä , ,29 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,56 10

13 RAHOITUSLASKELMA Emoyhtiö Emoyhtiö Liiketoiminnan rahavirta Voitto/tappio ennen satunnaisia eriä , ,09 Oikaisut liikevoittoon Poistot , ,38 Rahoitustuotot ja -kulut , ,80 Muut kulut, joihin ei liity maksua ,75 0,00 Muut oikaisut 8 519,98 0,00 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta , ,27 Käyttöpääoman muutos , ,06 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja , ,21 Maksetut verot ,60 0,00 Saadut korot 662, ,15 Maksetut korot ja maksut , ,35 Liiketoiminnan rahavirta , ,01 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin , ,36 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutushinnat 0,00 700,30 Myyty liiketoiminta ,00 0,00 Investointien rahavirta , ,06 Kassavirta ennen rahoitusta , ,05 Rahoituksen rahavirta Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut , ,00 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut ,00 0,00 Rahoituksen rahavirta , ,00 Rahavirrat yhteensä , ,05 Rahavarojen muutos Rahavarat , ,34 Rahavarat , , , ,05 Käyttöpääoman muutos Lyhytaikaisten saamisten lisäys , ,25 Lyhyaikaisten velkojen lisäys , , , ,06 11

14 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 1 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 1.1 Konsernitilinpäätöksen laajuus Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty konserni- ja osakkuusyritykset. Eskonetia ja Informator Danmarkia ei ole KPL 6;3,1 perusteella yhdistelty konsernitilinpäätökseen. Yhtiöissä ei ole ollut toimintaa kuluvalla tilikaudella. 1.2 Konsernitilinpäätöksen laskentaperiaatteet Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä. Tytäryhtiön hankintamenon ja hankittua osuutta vastaavan oman pääoman ero on esitetty konsernin liikearvona, joka poistetaan kymmenen vuoden aikana. Konsernin sisäiset liiketapahtumat, keskinäiset saamiset ja velat samoin kuin sisäinen voitonjako on eliminoitu. Ulkomaisten konserniyhtiöiden tuloslaskelmat on muutettu tilikauden keskikurssiin ja taseet on muutettu Suomen rahan määräiseksi tilinpäätöspäivän kurssiin. Muuntamisessa syntyneet kurssierot samoin kuin ulkomaisten tytäryritysten omien pääomien muuntamisessa syntyvät muuntoerot on esitetty erässä "voitto edelliseltä tilikaudelta". Laskennallinen verosaaminen on laskettu verotuksessa vahvistettujen tappioiden ja tilinpäätöksen välisille väliaikaisille eroille käyttäen tilinpäätöshetkellä vahvistettua seuraavien vuosien verokantaa. 1.3 Käyttöomaisuuden arvostus Suunnitelman mukaisissa poistoissa käytetään seuraavia taloudellisia käyttöikiä: Lisenssit Muut pitkävaikutteiset menot Liikearvo Konserniliikearvo Suunnitelman mukainen poisto: Tasapoisto 3 vuotta Tasapoisto 3 vuotta Tasapoisto 5-10 vuotta Tasapoisto 10 vuotta Hankinnoista syntyneet konserniliikearvot poistetaan 10 vuodessa, koska kyseessä on pitkäaikaiset sijoitukset, joiden tulonodotus katsotaan olevan vähintään 10 vuotta. Lisäksi hallitus on arvioinut kauden konserniliikearvojen ja liikearvojen tuotto-odotukset ja todennut niiden kattavan aktivoitujen liikearvojen määrän. Vuokrahuoneistojen perusparannukset ATK-laitteet Muut koneet ja kalusto Tasapoisto vuokrasopimuksen voimassaoloaikana Tasapoisto 3 vuotta Tasapoisto 7 vuotta 1.4 Tuloksen vertailukelpoisuus Vertailtaessa tilikauden tietoja edelliseen tilikauteen tulee huomioida, että Microsoft Office -ohjelmiin sulautetun brandin- ja dokumenttipohjien hallintaratkaisu -liiketoiminta on myyty kokonaisuudessaan , mikä on syy liikevaihdon ja siitä johtuvien kulujen pienenemiseen. 1.5 Valuuttamääräiset erät Tilinpäätöksessä on valuuttamääräiset velat ja saamiset kirjattu euroiksi tilinpäätöspäivän kurssin mukaan. 12

15 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Emoyhtiö Emoyhtiö Konserni Konserni Liikevaihto Liikevaihto toimialoittain ICT- koulutus ja valmennus sekä sitä tukeva konsultointi , , , ,41 Liikevaihto yhteensä , , , ,41 Liikevaihto markkina-alueittain Kotimaa , , , ,05 Ruotsi , , , ,53 Muu Eurooppa , , , ,28 Afrikka 0,00 0,00 0,00 0,00 Aasia ,33 0, , ,96 USA 0, ,00 0, ,55 Liikevaihto yhteensä , , , , Henkilöstöä koskevat liitetiedot Yhtiön palveluksessa oli henkilökuntaa Tilikauden aikana keskimäärin Kouluttajat ja konsultit Muut Tilikauden lopussa Kouluttajat ja konsultit Muut Johdon palkat ja palkkiot Toimitusjohtajat ja hallituksen jäsenet Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , , , ,37 Liikearvo , , , ,28 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto , , , ,96 Muut aineelliset hyödykkeet ,51-612, ,51-612,08 Suunnitelman mukaiset poistot yhteensä , , , ,69 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä , , , , Liiketoiminnan muut kulut Mainos- ja markkinointikulut , , , ,92 Vuokrat , , , ,65 Muut liikekulut , , , ,06 Liiketoiminnan muut kulut yhteensä , , , ,63 Tilintarkastajan palkkiot Tilintarkastus 8 171, , , ,49 Veroneuvonta 343,86 825,00 343,86 825,00 Muut palkkiot 1 084,71 0, , , Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot Muilta Muut korkotuotot 662, , , ,85 Sijoitusten arvonalennus ,53 0,00 0,00 0,00 Korkokulut ja muut rahoituskulut Muut korkokulut , , , ,38 Muut rahoituskulut , , , ,69 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , , , ,22 13

16 TASEEN LIITETIEDOT Emoyhtiö Emoyhtiö Konserni Konserni Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Aineettomat oikeudet Hankintameno tilikauden alussa , , , ,21 Lisäykset , , , ,39 Vähennykset ,40 0, ,40 0,00 Muuntoero 0,00 0, , ,28 Kertyneet sumu-poistot tilikauden alussa , , , ,29 Tilikauden poistot , , , ,37 Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot ,40 0, ,63-376,09 Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa , , , ,13 Liikearvo Hankintameno tilikauden alussa , , , ,32 Lisäykset 0,00 0,00 0,00 0,00 Vähennykset 0,00 0,00 0,00 0,00 Kertyneet sumu-poistot tilikauden alussa , , , ,67 Tilikauden poistot , , , ,84 Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 0,00 0,00 0,00 0,00 Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa , , , ,81 Konserniliikearvo Hankintameno tilikauden alussa 0,00 0, , ,49 Lisäykset 0,00 0,00 0,00 0,00 Vähennykset 0,00 0,00 0,00 0,00 Kertyneet sumu-poistot tilikauden alussa 0,00 0, , ,72 Tilikauden poistot 0,00 0, , ,44 Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 0,00 0,00 0,00 0,00 Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 0,00 0, , ,33 Koneet ja kalusto Hankintameno tilikauden alussa , , , ,67 Lisäykset , , , ,72 Vähennykset , , , ,90 Muuntoero 0,00 0, , ,53 Kertyneet sumu-poistot tilikauden alussa , , , ,91 Tilikauden poistot , , , ,96 Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot , , , ,18 Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa , , , ,33 Kirjanpitoarvo koneiden ja laitteiden osuus , , , ,86 Kirjanpitoarvo kaluston osuus , , , ,47 Muut aineelliset hyödykkeet Hankintameno tilikauden alussa , , , ,24 Lisäykset , , , ,51 Vähennykset 0,00 0,00 0,00 0,00 Kertyneet sumu-poistot tilikauden alussa , , , ,38 Tilikauden poistot ,51-612, ,51-612,08 Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 0,00 0,00 0,00 0,00 Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa , , , ,29 Yhteensä Hankintameno tilikauden alussa , , , ,93 Lisäykset , , , ,62 Vähennykset , , , ,90 Muuntoero 0,00 0, , ,81 Kertyneet sumu-poistot tilikauden alussa , , , ,97 Tilikauden poistot , , , ,69 Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot , , , ,09 Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa , , , ,89 14

17 TASEEN LIITETIEDOT Emoyhtiö Emoyhtiö Konserni Konserni Osakkeet konserniyhtiöissä Emoyhtiön omistusosuus-% Konsernin omistusosuus-% Eskoneti Arvutikoolituse OÜ, Estonia Informator Utbildning Svenska AB, Sweden Informator Danmark ApS Informator Utbildning Svenska AB:n osakkeiden hankintameno ,06 on alaskirjattu ,53 :oon. Hallitus on arvioinut osakkeiden arvon perustuen pörssilistattujen yhtiöiden vertailutietoihin sekä yhtiön taloudelliseen suorituskykyyn. Hallitus on todennut Informatorin lähimenneisyyden sekä lähitulevaisuuden taloudellisen suorituskyvyn kattavan alaskirjatun hankintamenoarvon. Informator Utbildning Svenska AB:n tytäryhtiöllä Informator Danmark ApS:llä ei ole ollut toimintaa tilikauden aikana. 3.3 Saamiset Pitkäaikainen saaminen Emoyhtiölle ja konsernille on kirjattu aiempina tilikausina verosaamista. Verosaamista on purettu tällä tilikaudella emoyhtiössä ,54. Hallituksen arvion mukaan verosaamiset voidaan hyödyntää tulevien vuosien aikana. Laskennallinen verosaaminen , , , ,20 Yhteensä , , , ,20 Lyhytaikaiset saamiset konserniyrityksiltä Myyntisaamiset 0, ,64 0,00 0,00 Yhteensä 0, ,64 0,00 0,00 Siirtosaamisten olennaiset erät Vuokravakuudet 3 436, , , ,88 Menoennakot , , , ,61 Kertyneet tulot , , , ,79 Vakuutusmaksujen jaksotus , , , ,94 Yhteensä , , , , Oma pääoma Osakepääoma Osakepääoma tilikauden alussa , , , ,00 Osakepääoma tilikauden lopussa , , , ,00 Ylikurssirahasto Ylikurssirahasto tilikauden alussa , , , ,50 Ylikurssirahasto tilikauden lopussa , , , ,50 Sijoitetun vapaan pääoman rahasto , , , ,53 Edellisten tilik. voitto (tappio) , , , ,63 Oman pääoman muuntokurssi 0,00 0, , ,52 Tilikauden tulos , , , ,07 Voittovarat tilikauden lopussa , , , ,51 Oma pääoma yhteensä tilikauden lopussa , , , ,01 Oma pääoma sisältäen pääomalainat , , , ,25 Voitonjakokelpoisia varoja ei ole. Emoyhtiön osakepääoma osakelajeittain kpl kpl A-sarja (1 ääni/osake) , ,00 B-sarja (1 ääni/osake) , ,00 Yhteensä , ,00 B-sarjan osakkeille jaetaan ennen muuta osingonjakoa vuotuinen osinko, jonka määrä on 55 % osakkeen kirjanpidollisesta vasta-arvosta. Jos osinkoa ei joltain tilikaudelta ole voitu jakaa edellä mainittua määrää, jaetaan tämä seuraavalla tilikaudella ennen muuta osingonjakoa. CapManin rahastoille tarjottiin optio-oikeutta yhtiökokouksen päätöksellä Optio-oikeudet oikeuttivat merkitsemään Tieturi Oy:n A-osaketta ja ne tarjottiin merkittäväksi vastikkeetta. Osakkeiden merkintäaika loppuu Kukin optio-oikeus oikeuttaa haltijaansa merkitsemään Tieturi Oy:n yhden A-osakkeen. Osakkeiden osakekohtainen merkintähinta on 1. Optio-oikeuksien perusteella merkityt osakkeet oikeuttavat osinkoon. 15

18 TASEEN LIITETIEDOT Emoyhtiö Emoyhtiö Konserni Konserni Vieras pääoma Pitkäaikainen laina Sampo 0, ,00 0, ,00 Pääomalainat Pääomalainat tilikauden alussa , , , ,26 Pääomalainojen muutos tilikauden aikana 0,00 0,00 0,00 0,00 Pääomalainat tilikauden lopussa , , , ,26 Vieras pitkäaikainen pääoma yhteensä tilikauden lopussa , , , ,26 Konsernilla on pääomalainaa ,26 euroa. Pääasialliset lainaehdot: ,26 :n lainalle korko on 5 %. Korko voidaan maksaa vain voitonjakokelpoisista varoista. Lainalle maksettavaksi sovittu kuluksi kirjaamaton korko on tilinpäätöshetkellä ,23. Pääoma saadaan maksaa yhtiön purkautuessa ja yhtiön konkurssissa vain kaikkia muita velkoja huonommalla etuoikeudella. Pääoma saadaan muutoin palauttaa vain, jos yhtiön viimeksi päättyneeltä vahvistettavan taseen mukaiselle sidotulle omalle pääomalle ja muille jakokelvottomille erille jää täysi kate. Lyhytaikainen laina factoring 0,00 0, , ,66 Siirtovelkojen olennaiset erät Lomapalkkavelat , , , ,39 Korkovelat 0, ,64 0, ,64 Muut , , , ,61 Yhteensä , , , , Leasing- ja vuokravastuut Käyttöleasingsopimukset erääntyvät seuraavasti Seuraavalla tilikaudella maksettavat , , , ,25 Myöhemmin maksettavat , , , ,46 Yhteensä , , , ,72 Leasingsopimukset ovat pääsääntöisesti 3-5 vuoden leasingsopimuksia, joihin ei liity lunastusehtoja. Vuokrasopimukset erääntyvät seuraavasti: Seuraavalla tilikaudella maksettavat , , , ,77 Myöhemmin maksettavat ,97 0, , ,33 Yhteensä , , , , Muut vastuut Velat, joiden vakuudeksi annettu osakkeita Rahalaitoslainat 0, ,00 0, ,00 (lainojen vakuudeksi on pantattu myös yrityskiinnityksiä) Factoring-lainan vakuudeksi annettu Informator 0,00 0, , ,10 Utbildning Svenka AB:n myyntisaamiset Pankkitakaukset , , , ,27 Yrityskiinnitys , , , ,35 16

19

20 KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT Tilikausi Päiväkirjat Pääkirjat Reskontraerittelyt Tilinpäätös atk-tulosteena atk-tulosteena atk-tulosteena erikseen sidottuna Tositelajit: Myyntireskontratositteet Ostoreskontratositteet Palkkatositteet Kassatositteet Muistiotositteet paperitositteina paperitositteina / cd:nä paperitositteina paperitositteina paperitositteina 18

21

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

LAURANTIS PHARMA OY KONSERNITILINPÄÄTÖS 2013 & 2012

LAURANTIS PHARMA OY KONSERNITILINPÄÄTÖS 2013 & 2012 LAURANTIS PHARMA OY KONSERNITILINPÄÄTÖS 2013 & 2012 Tuloslaskelma Laurantis Pharma -konserni Rahayksikkö EUR 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 LIIKEVAIHTO 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot 327,10 0,00

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2013

Tilinpäätösasiakirjat 2013 Tilinpäätösasiakirjat 2013 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2013 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ

TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ VUOSIKERTOMUS 2003 TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2003-31.12.2003 TASEKIRJA TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2003-31.12.2003

Lisätiedot

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS 2009 Y-tunnus 1905481-8 Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SISÄLLYSLUETTELO SIVU HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus 2014 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 Sisältö Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernin tilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8 Tilinpäätös...

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus XXXXXX 2013 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 XXXXXX SISÄLTÖ Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernin tilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8

Lisätiedot

I K E R T O M U S V U O S

I K E R T O M U S V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 7 V U O S 2 sisältö 4 Vuosi 2007 lyhyesti 5 tunnuslukuja 6 toimitusjohtajan katsaus 7 hallitus, johto ja tilintarkastajat 7 GWs-yhtiöt 8 Glaston 10 Detection technology 12 hallituksen

Lisätiedot

BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2003

BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2003 BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2003 1 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILIVUODELTA 2003 YLEISTÄ Tilivuonna 2003 yhtiössä tapahtui olennaisia muutoksia. Vuosia jatkunut talouskriisiksi syventynyt muutosprosessi

Lisätiedot

tiistaina 3.6.2014 klo 11.00

tiistaina 3.6.2014 klo 11.00 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS POHJOIS-KARJALAN ENERGIAHOLDING OY:N Jorma Korhonen 6.5.2014 Pohjois-Karjalan Y-tLinflus 1612923-9 Rantakalu 29 Energiaholding Oy Kotipaikka Joensuu 80100 JOENSUU Hallintoneuvosto

Lisätiedot

Targeting a paradigm shift in stroke rehabilitation

Targeting a paradigm shift in stroke rehabilitation Targeting a paradigm shift in stroke rehabilitation NEXSTIM OYJ TASEKIRJA 31.12. SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös TASEKIRJA: NEXSTIM OYJ:N HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2-11 NEXSTIM

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus Xxxxxx 2012 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 Xxxxxx Sisältö Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernintilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8 Tilinpäätös...

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU 50 50 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Kymppivoima oy tasekirja 31.12.2010

Kymppivoima oy tasekirja 31.12.2010 Kymppivoima oy tasekirja 31.12.2010 toimitusjohtajan katsaus KehityKsen eturintamassa omistajien eduksi Kun vuotta 2010 budjetoitiin, olivat sähköntuotannon näkymät heikot mutta loppujen lopuksi vuosi

Lisätiedot

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy Tyynenmerenkatu 11 00220 HELSINKI Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1456344-5 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2011-31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014

ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014 ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014 TULOSLASKELMA JA TASE ALKO KONSERNI TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 1 180,0 1 175,3 Liiketoiminnan muut tuotot 3,1 3,6 Materiaalit ja palvelut

Lisätiedot

SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS KONSERNITULOSLASKELMA KONSERNITASE KONSERNIRAHOITUSLASKELMA EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA

SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS KONSERNITULOSLASKELMA KONSERNITASE KONSERNIRAHOITUSLASKELMA EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA SISÄLTÖ 3 4 9 10 12 13 14 16 17 26 28 33 34 35 36 39 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS KONSERNITULOSLASKELMA KONSERNITASE KONSERNIRAHOITUSLASKELMA EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA EMOYHTIÖN

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N ( 0 9 ) 4 7 6 4 4 2 0 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 142. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS 1.1. 31.12. 1.1. 31.12. Liite 2011 2010 Liikevaihto 1 1 165,2 1 167,2 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 0,2 0,2 Liiketoiminnan muut tuotot 2 201,3 7,9

Lisätiedot

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012 Pellon Sähkö Oy Vuosikertomus 2012 TILINPÄÄTÖS 2012 PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 67. toimintavuosi SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 HALLINTO 4 Omistussuhteet 4 Yhtiökokous 4 Yhtiön Hallitus

Lisätiedot

Vuosikertomus 1.1. 31.12.2005

Vuosikertomus 1.1. 31.12.2005 Vuosikertomus 1.1. 31.12.2005 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 TILINPÄÄTÖS 4 Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös 10 Emoyhtiön tilinpäätös 25 Tilintarkastuskertomus 33 Taloudellliset tunnusluvut

Lisätiedot

Inlook-konserni Inlook-konserni Inlook Group Oy Kansainvälinen Inlook Inlook Color OÜ Inlook Oy UAB Inlook Vilnius Aluekonttorit Inlook Turku

Inlook-konserni Inlook-konserni Inlook Group Oy Kansainvälinen Inlook Inlook Color OÜ Inlook Oy UAB Inlook Vilnius Aluekonttorit Inlook Turku Inlook-konserni VUOSIKERTOMUS 2009-2010 Tietoja osakkeenomistajille Yhtiökokous Inlook Group Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina joulukuun 9. päivänä 2010 klo 16.00 Inlook Group Oy:n toimitiloissa,

Lisätiedot

Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus

Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2009 2 liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus. 31.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2009 Liiketoiminnan

Lisätiedot

sisällysluettelo Yhteystiedot 43

sisällysluettelo Yhteystiedot 43 sisällysluettelo Panostaja-konsernin esittely Tietoja osakkeenomistajille 4 Konsernikaavio 5 Panostaja lyhyesti 6 Toimitusjohtajan katsaus 7 Visio, strategia ja tavoitteet 8 Toimintatavat 9 Panostaja Oyj:n

Lisätiedot

RAMIRENTIN VUOSIKERTOMUS 2001

RAMIRENTIN VUOSIKERTOMUS 2001 RAMIRENTIN VUOSIKERTOMUS 2001 Ramirent Oyj:llä on Suomessa yli 90 toimipisteen verkosto; Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa ja Venäjällä on yhteensä 28 toimipistettä. Pietari Gdynia Tallinna Pärnu

Lisätiedot

Liikevaihto 7,6 milj. euroa, liikevoitto 1,8 milj. euroa, voitto 475 t. euroa Taseen loppusumma 41 milj. euroon, omavaraisuusaste nousi 62 %:iin

Liikevaihto 7,6 milj. euroa, liikevoitto 1,8 milj. euroa, voitto 475 t. euroa Taseen loppusumma 41 milj. euroon, omavaraisuusaste nousi 62 %:iin RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.03. 2004 28.02. 2005 TILIKAUSI LYHYESTI KONSERNI Liikevaihto 7,6 milj. euroa, liikevoitto 1,8 milj. euroa, voitto 475 t. euroa Taseen loppusumma 41 milj. euroon, omavaraisuusaste

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010

TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010 SSP Yhtiöt Oy TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010 SSP Yhtiöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 3 TASEKIRJA 13 TULOSLASKELMA 14 TASE 15 RAHOITUSLASKELMA 16 LIITETIEDOT 17 1. TILINPÄÄTÖKSEN LAAJUUS JA

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1 (26) Tilintarkastuslautakunta. 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia)

KESKUSKAUPPAKAMARI HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1 (26) Tilintarkastuslautakunta. 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) 1 (26) KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 3) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

Power on Land and at Sea. Vuosikertomus 2002

Power on Land and at Sea. Vuosikertomus 2002 Power on Land and at Sea Vuosikertomus 2002 TILINPÄÄTÖS 2002 Sisältö Tilinpäätös 2002 3 Wärtsilä lyhyesti 4 Viisivuotiskatsaus 5 Tunnuslukujen laskentakaavat 6 Hallituksen toimintakertomus 14 Konsernin

Lisätiedot

PALVELUOPERAATTORI- LIIKETOIMINTA

PALVELUOPERAATTORI- LIIKETOIMINTA GSM-palvelujen suosio suomalaisten keskuudessa näkyi Radiolinjan liikevaihdon voimakkaana kasvuna. Radiolinja-konsernin liikevaihto oli vuoden lopussa 2147 miljoonaa markkaa, kasvua edelliseen vuoteen

Lisätiedot