INTERNATIONAL SOUTHERN TAMPERE REGION Etelä-Pirkanmaan kansainvälistymisselvitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "INTERNATIONAL SOUTHERN TAMPERE REGION Etelä-Pirkanmaan kansainvälistymisselvitys"

Transkriptio

1 INTERNATIONAL SOUTHERN TAMPERE REGION Etelä-Pirkanmaan kansainvälistymisselvitys Pirkan Helmi ry

2

3 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO Perustietoa Etelä-Pirkanmaan seutukunnasta Kansainvälistymisselvityksen tausta ja tavoitteet Aineisto KÄRKITOIMIJAT Valkeakosken Seudun Kehitys Oy Hämeen ammattikorkeakoulu Valkeakoskella KUNNAT JA KANSAINVÄLISTYMINEN Kuntien kansainvälisen toiminnan kuvaus Kansainvälistymisindeksivertailu KANSAINVÄLISTYVÄT OPPILAITOKSET Peruskoulut ja lukiot Valkeakosken lukio Opistot Päivölän kansanopisto Valkeakosken ammattiopisto ja Valkeakoski-opisto Muut opistot YRITYKSET Tulokset Kansainvälistyneet yritykset Kansallisesti toimivat yritykset Johtopäätöksiä tuloksista Pk-yritykset YHDISTYKSET Tulokset Johtopäätöksiä YHTEENVETO LIITTEET 3

4 1 JOHDANTO 1.1 Perustietoa Etelä-Pirkanmaan seutukunnasta Etelä-Pirkanmaan seutukunta muodostuu Valkeakosken ja Akaan kaupungeista sekä Kylmäkosken ja Urjalan kunnista. Seutukunnan kokonaispinta-ala on km2 ja se sijoittuu erinomaisten kulkuyhteyksien varrelle Tampere-Helsinki ja Tampere-Turku teiden sekä päärautatien varteen. Etelä-Pirkanmaan seutukunta on maamme teollistuneimpia alueita. Samalla kuitenkin alkutuotannon merkitys on tärkeä. Kunnat ovat elinkeinorakenteeltaan erilaisia; Akaa ja Valkeakoski ovat teollisuusvaltaisia, kun taas Kylmäkoskelle ja Urjalalle on tunnusomaista maatalous. Seutukunnan väkiluku oli vuoden 2009 alkaessa yhteensä Tarkasteltaessa seutukunnan väestökehitystä pitkällä aikavälillä, on vuonna 1995 alkanut laskukausi saatu tasaantumaan ja vuoden 2001 pohjalukemat ovat taaksejäänyttä aikaa. Vuoden 2008 tilastojen valossa muuttovoittoa osoittavat Akaan ja Kylmäkosken luvut, Urjalan lukujen jäädessä miinuksen puolelle. Seutukunnan asukasluvun ennustetaan kasvavan vuoteen 2030 mennessä noin 5 %, joka on hieman enemmän kuin koko maassa keskimäärin. Väkiluvun kasvun ennustetaan kohdistuvan jatkossakin Akaaseen ja Kylmäkoskelle, kun taas Urjala ja Valkeakoski menettäisivät asukkaita. Vuoden 2030 jälkeen seutukunnan asukasluvun on arvioitu kääntyvän kokonaisuutena laskuun. Etelä-Pirkanmaan asukkaista joka viides on yli 64-vuotias. Tämä on hieman enemmän kuin koko maassa keskimäärin. Kaiken kaikkiaan yli 40-vuotiaita on seutukunnassa suhteellisesti enemmän kuin koko Suomessa. Ikääntyneintä seutukunnan väestö on Urjalassa, jossa neljäsosa kunnan asukkaista on yli 64-vuotiaita. Laajemmin tunnettuja eteläpirkanmaalaisia matkailunähtävyyksiä ovat muun muassa Nuutajärven lasikylä Urjalassa sekä Valkeakosken Sääksmäellä sijaitseva Visavuori, jossa toimii Emil Wikströmin museo ja Karipaviljonki. Valkeakoskella sijaitsee myös Voipaalan taide- ja lastenkulttuurikeskus sekä Suomen jalkapallomuseo ja Akaassa Toijalan Veturimuseo. Seutukunnassa järjestetään vuosittain heinäkuussa kaksi merkittävää kulttuuritapahtumaa: kirjallisuustapahtuma Pentinkulman päivät Urjalassa ja Työväen musiikkitapahtuma Valkeakoskella. Etelä-Pirkanmaan vahvuus on sen keskeinen sijainti Tampereen eteläpuolella hyvien liikenneyhteyksien varrella. Asuminen on selvästi edullisempaa kuin Tampereen seudulla, mikä houkuttelee uusia asukkaita alueelle. Seutukunnan kaunis luonto ja runsas vesistö tuovat omat mahdollisuutensa alueen markkinointiin ja elinkeinojen kehittämiseen. Alueella on myös monipuoliset vapaa-ajanviettomahdollisuudet sekä vahva kulttuuri-identiteetti. Seutukunnan heikkoutena on melko korkea työttömyys ja riippuvaisuus olemassa olevasta suurteollisuudesta. Uusien toimijoiden saaminen mukaan alueen kehittämiseen on haastavaa ja hajanainen kuntarakenne vaikeuttaa alueen toimintojen kokonaissuunnittelua. Myös kuntien heikkenevä talous luo omat haasteensa seutukunnan tulevaisuudelle. 4

5 1.2 Kansainvälistymisselvityksen tausta ja tavoitteet Etelä-Pirkanmaan kansainvälistymisselvitys toteutettiin osana Etelä-Pirkanmaan Leader-toimintaryhmä Pirkan Helmi ry:n hallinnoimaa Kansainvälistytään! esiselvityshanketta Selvityksen laati Pirkanmaan ammattikorkeakoulun tradenomiopiskelija Joanna Järvinen ja sitä rahoitti Pirkanmaan TEkeskus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. Etelä-Pirkanmaalla ei ole aikaisemmin toteutettu paikallistoimijoille suunnattua kansainvälistymisselvitystä. Koska kansainvälistymisen edistäminen on yksi toimintaryhmätyön yleisistä tavoitteista, mutta valmista tietoa kansainvälisen toiminnan kokonaistilanteesta Etelä-Pirkanmaalla ei ollut saatavilla, päätti Pirkan Helmi toteuttaa Kansainvälistytään! esiselvityshankkeen. Hankkeen tavoitteena oli lisätä tietoa kansainvälisen toiminnan nykytilanteesta, mahdollisuuksista ja haasteista Etelä-Pirkanmaalla, edistää toimijoiden verkostoitumista ja kokemusten vaihtoa sekä parantaa alueen kansainvälistymisvalmiuksia. Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä olivat Etelä-Pirkanmaan yhteisö- ja pienyritystoimijat. Ensisijaisen kohderyhmän lisäksi hanke hyödytti myös Pirkan Helmeä ja Etelä-Pirkanmaan seutuhallintoa. Hankkeen avulla saatu tieto ja luodut yhteistyösuhteet auttavat mm. tulevien seutukunnallisten kansainvälistymistä tukevien kehittämistoimien suunnittelussa ja resursoinnissa. Muualla Suomessa toimintaryhmät ovat toteuttaneet vastaavantyyppisiä esiselvitystoimia. Esimerkiksi Joutsenten Reitin ja Aktiivisen Pohjois-Satakunnan alueilla on tehty kansainvälistymisselvityksiä ja niistä on saatu positiivisia tuloksia. Toimijoiden on helpompi suunnitella kansainvälistymistä, kun joku on osoittanut kiinnostusta aiheeseen omalla alueella ja suunnittelee aputoimenpiteitä. Kansainvälistymisselvityksen tavoitteena on ollut muodostaa mahdollisimman kattava yleiskuva kansainvälisen toiminnan koko kirjosta Etelä-Pirkanmaalla. Koska Pirkan Helmen toiminta kohdistuu kuitenkin nimenomaan pientoimijoihin, kartoituksessa on kerätty kohdennetusti tietoa yhdistyksistä, mikroyrityksistä ja kouluista tavoitteena saada tarkempaa tietoa Pirkan Helmen toimintaympäristön kansainvälistymisintresseistä. Esiselvityksen perusteella suunnitellaan jatkotoimenpiteitä paikallistoimijoiden kansainvälistymisen edistämiseksi Etelä-Pirkanmaalla. Toiveena on, että jo kansainvälistymisselvityksen laatiminen on avannut ihmisten mieliä kansainvälisempään suuntaan ja kynnys kansainvälisen toiminnan aloittamiseen on madaltunut. Etelä-Pirkanmaa on hyvinvoiva ja kasvava seutukunta, jossa myös kansainvälistymisen rooli kasvaa jatkuvasti. Pienten toimijoiden on tärkeää pysyä isojen vauhdissa saavuttaakseen kansainvälistymisestä seuraavat hyödyt myös itselleen. 1.3 Aineisto Selvityksen aineisto kerättiin kolmella lomakekyselyllä ja teemahaastatteluilla. Lisäksi tutustuttiin aihepiiriä sivuaviin muihin alueella toteutettuihin tutkimuksiin ja keskusteltiin tutkimusten tekijöiden kanssa. Myös muuta aineistoa hyödynnettiin, esimerkiksi kohdealueen kuntien Internet-sivujen asiakirja-arkistoja sekä muualla Suomessa toteutettuja vastaavanlaisia kansainvälistymisselvityksiä. Lomakekyselyin selvitettiin alueen pienyritysten (alle 10 työntekijää), peruskoulujen ja yhdistysten kansainvälistymistä. Kyselyt toteutettiin syys-lokakuussa 2008 noin kolmen viikon vastausajalla. Lomakkeita oli jokaiselle vastaanottajaryhmälle omanlaisensa ja ne oli suunniteltu sekä kansainvälisesti että kansallisesti toimivien toimijoiden tarpeiden mukaan (ks. liite 1). Siinä missä lomakekyselyiden tavoitteena oli tuottaa yksityiskohtaista tietoa eteläpirkanmaalaisten pientoimijoiden kansainvälistymisestä, teemahaastattelujen tavoitteena oli tuottaa Etelä-Pirkanmaan kansainvälistymisestä kokonaiskuva. Haastatteluilla saatiin seutukunnan kansainvälisestä toiminnasta syvällisempi ja moniulotteisempi kokonaiskuva kuin pelkillä lomakekyselyillä olisi ollut mahdollista. Teemahaastateltavat valittiin siten, että tietoa seutukunnan kansainvälisestä toiminnasta saataisiin mahdollisimman monipuolisesti ja kattavasti. Haastateltavien valinnassa kiinnitettiin huomiota myös siihen, ettei syntynyt päällekkäisyyksiä kyselyyn vastanneiden kanssa (ks. liite 2). 5

6 2 KÄRKITOIMIJAT Etelä-Pirkanmaalla on muutama iso toimija kansainvälisellä kentällä. Suurimmilla yrityksillä, Hämeen ammattikorkeakoululla sekä Valkeakosken Seudun Kehitys Oy:llä on kansainvälisyys vahvasti toiminnassa mukana. Suurimmilla toimijoilla on paljon myös keskenään yhteistyötä kansainvälisissä asioissa. 2.1 Valkeakosken Seudun Kehitys Oy Valkeakosken Seudun Kehitys Oy (Vaske) on yhtiömuotoinen palvelukeskus, joka vauhdittaa yrityselämää ja kehittää elinkeinoelämää Etelä-Pirkanmaan seudulla. Vasken yritysneuvojat auttavat yrityksiä niiden jokaisessa elinvaiheessa. Tällä hetkellä Vasken suurin kansainvälinen ponnistus on yhteistyö kiinalaisen Nanchangin kaupungin suuntaan. Nanchang-yhteistyötä tehdään yhdessä Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa. Yhteistyötä Nanchangiin on ollut jo 10 vuotta ja vuonna 2007 Valkeakosken ja Nanchangin kauppakamarit tekivät yhteistyösopimuksen. Vasken oma kansainvälinen toiminta on määritelty Seudulliset Kehittämisyhteisöt Sekes ry:n strategiassa Kiina-yhteistyöksi ja tulevaisuudessa mukaan haluttaisiin myös lisää Venäjä-yhteistyötä. Vaske käyttää opiskelijatyövoimaa tiedon hankkimiseen ja kokoamiseen. Campuksen kautta tuetaan yrityksiä ja välitetään osaavaa työvoimaa sekä myös markkinointi hoidetaan Campuksen kautta. Aluekehitysohjelmassa puhutaan ulkomaisten investointien houkuttelemisesta Suomeen. Vaske on mukana myös hankerahoituksessa sekä pyörittää Kiina-toimistoa Nanchangissa. Vaske on toiminut huhtikuusta 2007 asti aktiivisesti kansainvälisellä kentällä Kiina-yhteistyön aktivoiduttua. Tulevaisuuden tavoitteissa nähdään Kiina-toimiston käyntiin saaminen ja menestyksekäs hoito. Lisäksi oli hyvä löytää joku seudun yhteinen vetäjä kansainvälisiin asioihin. Joku, joka näkisi kansainvälistymisen koko seudun näkökulmasta. Ensin pitää kuitenkin selvittää onko tällaiselle tarvetta ja jos on, niin kuka tämä toimija voisi olla. Vaskella on seudulla toimivana kehittämisyhtiönä hyvä mielikuva Etelä-Pirkanmaan kansainvälistymisen tilasta. Kansainvälisyys nähdään Vasken näkökulmasta olemassaolon edellytyksenä. Globalisaatio etenee ja Suomi ikääntyy, joten uutta työvoimaa tarvitaan. Siellä missä on työvoimaa, on myös yrityksiä. Valkeakosken Campuksen rakentaminen lisää kiinnostusta ja tarvetta kansainvälistymiseen. Campuksen myötä kansainvälisyyttä tarvitaan ja HAMKin kansainväliset linjat tuovat sitä. Kansainvälisen toiminnan kehittämistarpeita seutukunnassa ovat selkiyttää eri toimijoiden roolit sekä osaavan työvoiman saannin turvaaminen. Keskeisimmät toimijat kansainvälisellä kentällä ovat HAMK, Vaske, kunnat, etenkin Valkeakoski, kauppakamariosasto sekä isot yritykset. Kansainvälistymisen määrittäminen asettaa kuitenkin haasteita. Mitä on kansainvälistyminen? Myös tietynlainen ulkomaalaisvastaisuus ja pelko on haaste. Ulkomaalaisten opiskelijoiden määrän kasvaessa ammattikorkeakoulussa, tulee haasteeksi opiskelija-asuntojen riittävyys. Lisäksi budjetin tekeminen kansainvälisiin toimintoihin on haaste. Kansainvälistymisen edistämiseksi tarvitaan ryhtiä toimintaan. Eri tahojen tulee sanoa julki omat mielipiteensä ja seistä niiden takana. 2.2 Hämeen ammattikorkeakoulu Valkeakoskella Hämeen ammattikorkeakoulun Valkeakosken yksikössä on kolme opintolinjaa, International Business, Automation Engineering, tuotantotalous sekä automaatiotekniikka. Ammattikorkeakoulutoiminta alkoi Suomessa vuonna 1992, jolloin myös Valkeakosken yksikkö aloitti toimintansa. Vuonna 1997 aloitti International Business linja, jolloin kansainvälisyys alkoi laajentua. Lukuvuodesta lähtien kaikki kolme koulutusohjelmaa ovat kansainvälisiä, kun tuotantotalouden englanninkielinen linja Industrial Management 6

7 aloittaa toimintansa. HAMKin Valkeakosken yksikössä opiskelee tällä hetkellä 100 ulkomaalaista tutkintoopiskelijaa. Vaihto-opiskelijoita yksikössä on vuosittain noin 60. Kansainvälisten koulutusohjelmien lisäarvo HAMKille Valkeakoskella on suuri. Ensi lukuvuodesta lähtien Valkeakosken HAMK on Suomen kansainvälisin ammattikorkeakouluyksikkö, koska ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden määrä kolminkertaistuu. Opiskelijoita tulee tuolloin yli 20 maasta. Lisäksi monet HAMKin opettajista tulevat Suomen rajojen ulkopuolelta. Valkeakoskelle tullaan eniten opiskelemaan Kiinasta. Myös Vietnam, Nigeria ja Ghana ovat suosittuja. Kokonaisuudessaan Valkeakoskelle tullaan noin 15 eri maasta, mm. Kanada, Yhdysvallat, Kolumbia, Venäjä, Viro ja Saksa. Valkeakoskelta lähdetään vaihto-opiskelijaksi eniten Saksaan, Englantiin, Irlantiin, Ranskaan, Kiinaan, Malesiaan, Romaniaan ja Meksikoon. Yhteensä aktiivisia yhteistyöylipistoja on 30 noin 15 eri maassa. Ulkomaalaisten opiskelijoiden harjoittelupaikansaannissa on haasteita, mutta kuitenkin noin prosenttia ulkomaalaisista opiskelijoista suorittaa harjoittelunsa Suomessa. HAMK pyrkii saamaan ulkomaalaisia opiskelijoita sellaisista maista, joiden kanssa suomalaiset yritykset toimivat ja näin ollen edistää harjoittelupaikkojen ja varsinaisten työpaikkojen saamista. HAMK järjestää pääsykokeita tällaisissa maissa, jotka ovat Venäjä, Viro, Saksa, Puola, Turkki, Kiina, Vietnam, Brasilia ja Kanada. HAMKilla on paljon yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa. Opiskelijat saavat yrityksistä harjoittelu- ja opinnäytetyöpaikkoja. Lisäksi HAMK antaa yrityksille kv-koulutusta, järjestää liiketoimintamatkoja sekä tekee opiskelijoiden avulla markkinointitutkimuksia. Vaske on HAMKin tärkeä yhteistyökumppani. Kiinan Nanchangiin avattava toimisto on hyvä esimerkki yhteistyöstä. HAMK tekee myös yhteistyötä pääsykokeiden järjestämisessä kohdemaidensa lukioiden ja yliopistojen kanssa. Kansainvälisen toiminnan haasteita HAMKissa ovat opiskelijahaun yhteistyöverkostot, rahoitus sekä yhteistyö valtion kanssa. Opiskelijahaussa pitäisi saada yhteisymmärrys ulkomaalaisten yhteistyötahojen kanssa, mutta helposti syntyy väärinkäsityksiä ja asiat nähdään eri tavalla eri maissa. Ulkomaalainen opiskelija on noin 25 prosenttia kalliimpi kuin suomalainen opiskelija, joten rahaa tarvitaan enemmän kansainväliseen toimintaan. Lisäksi ulkomaanmatkat sekä markkinointi ulkomailla maksavat enemmän. Niinkin yksinkertaiselta kuulostava asia, kuin koulujen englanninkieliset nimet, pitäisi saada yhdenmukaisiksi. Ammattikorkeakoulujen virallinen nimi on University of Applied Sciences, mutta virheellistä Polytechnic nimeä näkyy vielä virallisissakin papereissa. Polytechnic on harhaanjohtava monessa maassa, sillä se voidaan ymmärtää ammattikouluna. Kansainvälisen toiminnan kehittämistarpeina HAMKissa nähdään opiskelijoiden kansallisuusjakauman optimaalisointi yritysten toiveiden mukaiseksi sekä yritysyhteistyön kehittäminen ja kansainvälistäminen. Maksullisen tutkintoon johtavan koulutuksen kehittäminen ja toteuttaminen on myös ajankohtaista HAMKissa. 7

8 3 KUNNAT JA KANSAINVÄLISTYMINEN 3.1 Kuntien kansainvälisen toiminnan kuvaus Jokaisessa alueen kunnassa on maahanmuuttaja-asukkaita. Valkeakoskella ulkomaalaisia on eniten, hieman yli 200. Ulkomaalaisten osuus asukkaista on koko ajan nousussa. Kylmäkoskella asuu noin 30 ulkomaalaista ja Urjalassa noin 80. Akaassa on maahanmuuttaja-asukkaita noin 140. Ulkomaalaiset asukkaat ovat lähinnä työntekijöitä kuntien kansainvälisissä yrityksissä. Kylmäkoskella on historiassa kausi luvuilla, jolloin kunnassa sijaitseva Kumera työllisti jopa 40 puolalaista työntekijää. Urjalassa virolaisia työllistää tällä hetkellä eniten Santalahti. Muissa kunnissa ulkomaalaisten asukkaiden osuus kokonaisväestöstä on yksi prosentti, mutta Urjalassa prosentti on 1,4. Suurin osa ulkomaalaisista asukkaista on työikäisiä. Kaikilla kunnilla Kylmäkoskea lukuun ottamatta on ystävyyskuntia. Valkeakosken ystävyyskuntia ovat saksalainen Vechelde, puolalainen Jelenia Gora, kiinalainen Nanchang sekä venäläinen Sokol. Akaan ystävyyskunnat ovat ruotsalainen Klippan, norjalainen Sande, ruotsalainen Hallsberg ja virolainen Tapa. Urjalan ystävyyskunnat ovat norjalainen Lymndal, ruotsalainen Tränås ja virolainen Narva. Urjalan ystävyyskuntasuhteet ovat jo vuosia olleet muodollisia eli toimintaa ei ole ollut puolin eikä toisin. Valkeakoski laskee ystävyyskunnakseen myös Maarianhaminan Ahvenanmaalla, vaikka tämä onkin suomalainen kaupunki. Lisäksi Valkeakoskella on pohjoismaista yhteistyötä ruotsalaisen Visbyn ja norjalaisen Kragerön kanssa. Valkeakosken ja Akaan ystävyyskuntasuhteet ovat melko aktiivisia. Valkeakoskella on tällä hetkellä aktiivisinta yhteistyö Nanchangin kanssa. Nanchang-yhteistyössä on mukana myös muita toimijoita mm. Vaske ja HAMK. Saksaan tehdään lähinnä oppilaitosvierailujen tyyppisiä matkoja ja Puolaan yhteydenpito on ollut lähinnä virallista virkamiesten välistä yhteydenpitoa. Venäjälle yhteydenpito on viime aikoina hieman hiipunut. Pohjoismaisessa kuntayhteistyössä järjestetään säännöllisesti tapaamisia. Valkeakoskella on viime vuosina aloitettu panostamaan enemmän kansainvälisiin asioihin ja tästä osoituksena on hiomista vaille valmis Kansainvälistymissuunnitelma. Akaa ja sen ystävyyskunnat järjestävät säännöllisiä ystävyyskuntapäiviä, jotka järjestetään vuonna 2010 Akaassa. Akaa toivoo, että kansainvälistä toimintaa tehtäisiin enemmän yhteistyössä yhdistysten kanssa. Ideaalitilanne olisi, että virallinen yhteys esimerkiksi ystävyyskuntiin pysyisi kaupungilla, mutta yhdistykset hoitaisivat käytännön toiminnan. Tästä hyvät toimivat esimerkit ovat Pohjola-Norden pohjoismaissa ja Suomi-Viro-seura Viron suuntaan. Epernay Ranskassa on osoittanut kiinnostusta ystävyyskuntatoiminnalle Akaan kanssa, mutta Akaassa ei olla vielä varmoja miten asian kanssa menetellään. Olisi tärkeää löytää jokaisesta ystävyyskuntasuhteesta jotain opittavaa ja ainutlaatuista. Ranskalaiskaupungin suhteen ei olla vielä varmoja mitä nämä olisivat. Akaan intressit ovat nuorien innostaminen kansainvälisiin asioihin ja vieraiden kielien oppimiseen. Akaassa korostetaan koulujen asemaa kansainvälisyyden tuojana ja kaupunki haluaa panostaa kouluyhteistyöhön. Valkeakoskella on mielenkiintoa kansainvälisyyttä kohtaan. Kaupunkia kiinnostavat eri kulttuurit, ulkomaalaiset organisaatiomallit kunnissa ja koulupuoli. Koulupuolelle kaupunki haluaisi satsata enemmänkin, jos se olisi taloudellisesti mahdollista. Urjalan kunnan intressit olisivat erilaiset vierailut ja tutustumiskäynnit ulkomailla. Kuntarakennemuutosten kourissa olevat kunnat voisivat olla hyviä vierailukohteita, jotta saataisiin perspektiiviä kuinka muissa maissa hoidetaan kuntaliitoksia. Myös tutustumiset kouluorganisaatioihin ja koulutusmalleihin kiinnostavat. Lisäksi ystävyyskuntasuhteiden tilaa olisi mielenkiintoista selvittää. Kylmäkosken intressit kansainväliseen toimintaan ovat mukanaolo yritysten kansainvälistymisessä ja kunnan henkilöstön tietotaidon lisääminen kansainvälisissä asioissa. Kansainvälisen toiminnan haasteina kunnissa nähdään rahoitus, yhteistyö ja sen jatkuvuus, EU, työhön liittyvä vaivannäkö, toiminnan laajentamisen mielekkyys, kansainvälisen toiminnan tärkeyden näkeminen kaupunkiorganisaatiossa, henkilöresurssit sekä muun maailman tapahtumien heijastuminen Suomeen. Kansainvälisen toiminnan kehittämisen päätavoite Akaassa on olemassa olevien suhteiden säilyttäminen, Valkeakoskella taas halutaan kehittää kaupungin nettisivut sellaisiksi, että niiden kautta on ulkomaalaisten 8

9 helppoa tutustua kaupunkiin ja sen tarjoamiin palveluihin. Ensimmäinen työ on saada nettisivuista kattava englanninkielinen versio. Urjalassa ollaan kiinnostuneita mahdollisesta seutukunnallisesta kansainvälisestä yhteistyöstä, yksin toimintaan lähteminen koetaan liian haastavaksi ja resursseja kuluttavaksi. Kansainvälistyneimmät kunnat ovat Valkeakoski ja Akaa. Urjala ja Kylmäkoski ovat tällä hetkellä kansainvälisissä asioissa hiljaisempia, mutta kiinnostus on olemassa sopivan yhteistyötilaisuuden varalta. 3.2 Kansainvälistymisindeksivertailu Kuntien kansainvälistymisen vertailemiseksi laskettiin kuntien kansainvälistymisindeksit. Malli kansainvälistymisindeksiin on otettu Sami Grönholmin vuonna 2000 julkaisemasta Kunnat ja kansainvälistyminen tutkimuksesta, joka on osa KuntaSuomi 2004 kokonaisuutta. KuntaSuomi 2004 tutkimusohjelma on Suomen Kuntaliiton ja viiden yliopiston sekä eräiden tutkimusyksiköiden yhteinen tutkimusohjelma. Tutkimus tehtiin puhelinhaastatteluna 47 kunnalle syksyllä Alkuperäisessä tutkimuksessa oli kysymyksiä 24 ja näistä Etelä-Pirkanmaan kunnille valittiin 14 olennaisinta indeksin laskemiseen. Kansainvälistymisindeksin tarkoituksena on luokitella tutkitut kunnat arvojärjestykseen sen perusteella miten aktiivisia ne ovat olleet kansainvälisissä asioissa. Kansainvälistymisindeksi perustuu kysymyksiin, jotka kaikki käsittelevät kansainvälistä toimintaa eri näkökohdista. Kunnilta kysyttiin mahdollisesta kansainvälistymisstrategiasta, kunnan kansainvälisiä asioita hoitavista yksiköistä/henkilöistä, kunnan muusta kansainvälisestä toiminnasta sekä kansainvälisistä yhteyksistä. Kaikista kysymyksistä on annettu pisteitä nollasta yhteen. Etelä-Pirkanmaan kunnista eniten pisteitä sai Valkeakoski, joka sai 10 pistettä. Akaa sai lähes yhtä paljon, 9 pistettä. Urjala sai kaksi pistettä ja Kylmäkoski ei yhtään. Akaa ja Valkeakoski sijoittuvat valtakunnallisessa vertailussa selvästi puolivälin yläpuolelle. Urjala ja Kylmäkoski sijoittuvat myös valtakunnallisesti häntäpäähän. Akaa ja Valkeakoski erottuivat Urjalasta ja Kylmäkoskesta lähinnä aktiivisen ystävyyskuntatoiminnan ansioista sekä muusta kansainvälistymiseen panostavasta toiminnasta kuntaorganisaatiossa. Vertailu ei ole tilastollisesti täysin luotettava, koska kysymyksiä oli eri määrä ja Grönholmin tutkimuksessa maksimipistemäärä on 20,5 pistettä. Tulos on kuitenkin riittävän suuntaa antava. 9

10 4 KANSAINVÄLISTYVÄT OPPILAITOKSET 4.1 Peruskoulut ja lukiot Kansainvälistymiskysely lähetettiin kaikille Valkeakosken, Akaan, Urjalan ja Kylmäkosken peruskouluille sekä lukioille. Yhteensä kyselyjä lähetettiin 30 kappaletta ja vastauksia saatiin 13 kappaletta. Vastausprosentiksi saatiin 43 prosenttia. Kyselyt lähetettiin koulujen rehtoreille sähköpostilla e-lomakkeena. Valkeakosken lukiolle tehtiin henkilökohtainen haastattelu monipuolisen kansainvälisen toiminnan vuoksi. Kyselyyn vastanneista kouluista lähes puolet on Akaasta, noin 31 prosenttia Urjalasta ja 23 prosenttia Valkeakoskelta. Kylmäkoskelta ei saatu yhtään vastausta. Seitsemällä vastaajista koulun luokka-aste on 1-6 lk., neljällä 7-9 lk. ja kahdella lukio. Molemmat lukiot ovat Akaasta. Oppilasmäärältään suurin osa vastanneista kouluista oli oppilasta sekä oppilasta. Suurimmassa osassa vastanneista kouluista ei ole ulkomaalaisia oppilaita vaihto-oppilaiden lisäksi. Kolmessa koulussa kuitenkin on ja nämä oppilaat tulevat Virosta, Vietnamista ja Turkista. Kouluissa voi opiskella englantia, ruotsia, saksaa, venäjää ja ranskaa. Yksikään koulu ei harkitse kokonaan uuden kielen opetuksen aloittamista. Suurin osa kouluista, 60 prosenttia, ilmoitti saavansa tietoa kansainvälisen toiminnan mahdollisuuksista melko hyvin ja 30 prosenttia melko huonosti. Kansainvälisen toiminnan rahoituksesta ilmoitti 46 prosenttia saavansa tietoa melko huonosti ja 23 prosenttia sekä huonosti että melko hyvin. Kouluilla on kiinnostusta kansainväliseen toimintaan ja noin puolella kouluista on nyt tai on ollut aikaisemmin kansainvälistä toimintaa. Yleisimmin kansainvälinen toiminta on ollut ystävyyskoulutoimintaa, oppilasvaihtoa ja leirikoulutoimintaa sekä lisäksi on ollut jonkin verran opettajavaihtoa. Yhteistyötä ulkomaille on ollut myös pelkästään internetin kautta. Koulujen toiminta on kohdistunut Iso-Britanniaan, Ranskaan, Norjaan, Puolaan, Saksaan, Kiinaan, Italiaan, Viroon, Ruotsiin ja Hollantiin. Koulujen kansainvälinen toiminta on rahoitettu opetuksen perusmäärärahalla, ulkopuolisella Comenius-rahalla sekä osallistujien varainhankintana. Yleisin koulujen kansainvälisen toiminnan aloitustapa on ollut opettajien aloite. Opettajalla tai rehtorilla on ollut yhteyksiä, jotka ovat laajenneet koko koulun yhteyksiksi. Toiminta on alkanut myös ulkomaalaisten vierailuista tai kieltenopettajien halusta säilyttää oppilaiden kiinnostus harvinaisten kielten opiskeluun. Koulut ovat pääasiassa tyytyväisiä kansainväliseen toimintaan, sillä yli 70 prosenttia vastaajista antaa toiminnalle kouluarvosanan 8. Perusteluita ovat oppilaiden innokkuus kansainvälistymiseen sekä toiminnan tuoma piristys koulun arkeen. Negatiivista on vastaajien mukaan opettajien kyllästyminen, vähäinen vaihtuvuus toiminnassa mukanaolevassa henkilökunnassa sekä ajan puute. 10

11 Viidellä koululla on jatkosuunnitelmia kansainvälisen toiminnan parissa ja kolmella ei. Kouluilla jatkuu samat projektit ja osa kouluista aloittaa uusia projekteja Comeniuksen parissa. Kansainvälistyneiden koulujen mielestä kansainvälisyys tuo koululle lisää arvostusta, avartaa oppilaiden maailmankuvaa ja motivoi oppilaita varsinkin kielten opiskeluun. Myös vieraat kulttuurit tulevat tutuksi ja se on yksi asia, jolla kansainvälinen toiminta tuo lisäarvoa. Kuusi koulua on vastannut kysymykseen, miksi heillä ei ole kansainvälistä toimintaa. Suurimmat syyt ovat ajan ja rahan puute. Raha olisi suurin edesauttaja kvtoiminnan käynnistämisessä kouluissa. Lisäksi opettajien kiinnostusta ja innokkuutta toivottaisiin lisää. Pari koulua kaipaisi valmiiksi suunniteltuja hankkeita, joiden avulla olisi helppo kansainvälistyä. Koulut olisivat eniten kiinnostuneita ystävyyskoulutoiminnasta, opettajavaihdosta ja leirikoulutoiminnasta. Suurin osa vastanneista kouluista on alakouluja, joten näillä kouluilla on enemmän kiinnostusta henkilöstön vaihtoon ja sen kautta tapahtuvaan kansainväliseen toimintaan oppilaiden nuoren iän vuoksi. Kokonaisuudessaan kansainvälisen toiminnan uskotaan virkistävän koulun toimintaa ja tuovan sille lisäarvoa. Akaan koulut ovat kyselyn perusteella selvästi eniten kiinnostuneita kansainvälisestä toiminnasta. Tätä selittää vastausaktiivisuus sekä koulujen jo olemassa oleva kansainvälinen toiminta. Kylmäkoskelta ei tullut yhtään vastausta, joten se kertoo ainakin osittain mielenkiinnosta aiheeseen. Valkeakoskelta tulleet kolme vastausta kertovat myös omaa kieltään kansainvälistymisinnokkuuteen kaupungin kouluissa. Tulosten mukaan Urjalan kouluissa ollaan kiinnostuneempia kansainvälistymiseen kuin Valkeakosken kouluissa. Koulujen kansainvälistyminen on melko organisoitua, mutta koulutkaan eivät pidä mahdottomana ajatuksena ulkopuolisen avun mahdollisuutta Valkeakosken lukio Valkeakosken lukiossa on hieman yli 300 opiskelijaa, joista on vuosittain ulkomailla vaihto-oppilaana noin 3-4. Valkeakosken lukiossa on tänä vuonna yksi ulkomaalainen vaihto-oppilas Yhdysvalloista. Ensi lukuvuodesta eteenpäin lukio sijaitsee Campuksella ammattikorkeakoulun ja ammattikoulun kanssa samassa pihapiirissä. Sijainti lisää yhteistyötä myös kansainvälisissä asioissa varsinkin Hämeen ammattikorkeakoulun Valkeakosken yksikön kanssa, jossa on ensi lukuvuodesta lähtien kaikki koulutusohjelmat kansainvälisiä. Valkeakosken lukiolla on oma kansainvälisyysohjelma, johon kuuluu vaihto-oppilastoiminta, Matkalla Euroopassa kurssi, kielten ekskursiot sekä European School Network (ESN). Matkalla Euroopassa kurssi on lukuvuosittain järjestettävä valinnaiskurssi, jonka tavoitteena on tutustua Euroopan maihin, niiden kouluoloihin ja kulttuuriin. Matkakohteiden valinnassa hyödynnetään olemassa olevia kansainvälisiä kontakteja. Kielten ekskursioilla kielten opettajat toteuttavat saksan, ranskan ja venäjän kielten opiskelijoille suunnattuja ulkomaanmatkoja kohdemaahan. Opettajavaihdot sekä vanhat yhteistyökumppanit kuuluvat nykyään European School Networkin alle. ESN on muutaman suomalaisen ja muutaman ulkomaalaisen lukion yhteistyöverkko, jonka tärkein tehtävä on oppilasvaihtopankin pyörittäminen. Sen avulla opiskelijat voivat lähteä vaihtoon ulkomaiseen lukioon yhdestä viikosta kahteen kuukauteen kestävälle ajalle. Opiskelijat majoittuvat isäntäperheisiin ja sitoutuvat näin ollen tarjoamaan kotimaassa majoituksen mahdolliselle ulkomaalaiselle vaihto-opiskelijalle. Opiskelijat maksavat matkakustannukset itse. 11

12 Valkeakosken lukiolla on lisäksi yhteinen Tandem-projekti Hämeen ammattikorkeakoulun Valkeakosken yksikön kanssa. Siinä opiskelijoista muodostetaan ryhmiä, joissa on sekä suomalaisia että ulkomaalaisia samassa ryhmässä. Näin helpotetaan suomalaisten tutustumista ulkomaalaisiin sekä ulkomaalaisten kotiutumista suomalaiseen kulttuuriin. Vieraiden kulttuurien oppiminen yritetään tehdä helpommaksi. Valkeakosken lukiossa voi opiskella englantia, ruotsia, saksaa, ranskaa, venäjää, espanjaa sekä ensi lukuvuodesta lähtien kiinaa yhteistyössä HAMKin kanssa. Kiinaa tulee olemaan tarjolla 1-2 kurssia. Muut kielet ovat lukiossa mahdollista kirjoittaa ylioppilaskirjoituksissa. Valkeakosken lukion kv-toiminta on pääasiassa järjestetty opetuksen perusmäärärahalla ja ulkopuolisella rahoituksella. He olivat mukana Comenius-projektissa, mutta nyt on siinä ollut välivuosi. Ensi vuonna Comenius-rahaa aiotaan hakea European School Networkin rahoitukseen. Osallistujien varainhankintana on myös toteutettu mm. kielten ekskursioita. Lukion kv-toiminta on käynnistynyt aktiivisten opettajien aloitteesta. Opettajille on luotu monipuoliset mahdollisuudet toteuttaa kansainvälisyyttä, mutta lisää aktiivisuutta tarvitaan. Haasteita on juuri ihmisten aktivoiminen sekä rahoituksen saaminen. Valkeakosken lukiolla on suunnitelmissa lanseerata kv-kerho. 4.2 Opistot Haastatteluista tuli monenlaisia tietoja opistojen kansainvälistymisen tilasta. Kansainvälistyneimpiä haastatelluista oli Päivölän kansanopisto, ammattiopisto ja Valkeakoski-opisto. Muilla kansainvälistyminen on hyvin pientä tai sitä ei ole ollenkaan Päivölän kansanopisto Päivölässä kansainvälinen toiminta on arkipäivää. Opiston linjoista matematiikkalinjalaiset osallistuvat alansa kilpailuihin ulkomailla ja osa opinnoista suoritetaan ulkomailla. He käyvät joka vuosi Sveitsissä maailman johtavassa fysiikan tutkimuslaitoksessa. Matkailualalla osa opinnoista suoritetaan myös ulkomailla harjoitellen käytännön työtä. Kieliopinnoissa vietetään aina tietty aika maassa, jossa puhutaan opetettavaa kieltä. Päivölässä opiskelee tällä hetkellä 5-6 ulkomaalaista opiskelijaa, mutta kursseja ei räätälöidä heidän mukaansa, vaan he käyvät samoilla kursseilla suomalaisten kanssa. Päivölässä kuitenkin korostetaan yksilön ohjausta ja näin ollen myös ulkomaalaiset opiskelijat saavat juuri heille sopivat opintokokonaisuudet. Päivölän kansanopiston suurimpia kansainvälisen toiminnan yhteistyötahoja on HAMK, Valkeakosken lukio ja Vaske. Päivölä on HAMKin ja Vasken kanssa mukana Nanchang-yhteistyössä Kiinaan. Päivölässä on normaalien kurssien lisäksi varsinkin kesällä paljon vain ulkomaalaisille suunnattuja kursseja. Tulevaisuudessa myös Päivölässä aiotaan kehittää ja laajentaa kansainvälistä toimintaa. Kansainvälisen toiminnan yleisinä haasteina Aulanko näkee yhteyden Suomen omaan kansainvälistymiseen, kansainvälisten kontaktien ylläpidon, ennakkoluulojen karsimisen sekä jokaisen kurssin tärkeyden näkemisen. Kehittämistarpeita on toiminnan huoltaminen sekä osaava ja motivoitunut henkilökunta Valkeakosken ammattiopisto ja Valkeakoski-opisto Näkyvin kansainvälisen toiminnan muoto ammattiopistolla on työssäoppiminen ulkomailla. Lukuvuonna työssäoppimisensa ulkomailla suoritti 11 opiskelijaa. Kohdemaita ovat pääasiassa Iso-Britannia, Saksa ja Espanja. Tällä hetkellä ammattiopistossa on alle 10 ulkomaalaista opiskelijaa, jotka tulevat Venäjältä, Virosta, Turkista ja Arabimaista. Ulkomaalaiset opiskelijat opiskelevat tavallisilla kursseilla suomalaisten opiskelijoiden joukossa. Kansainvälisen toiminnan järjestäminen rajoittuu ammattiopistossa muutamaan aktiiviseen opettajaan. Ammattiopistossa on tehty muutamia vierailuja ulkomaille sekä vastaanotettu vieraita Valkeakoskelle. Valkeakosken ammattiopiston yhteistyökumppaneita kansainvälisissä asioissa ovat Valkeakosken kaupungin kansainvälistymiseen keskittynyt ryhmä, Loimaan ammattiopisto, Forssan ammatti-instituutti sekä Tampereen ammattiopisto. Suurin haaste ammattiopiston kansainvälisessä toiminnassa on rahoitus, sillä budjetti kansainvälisiin asioihin on hyvin pieni. 12

Maaseudun LEADER-yritysrahoitus

Maaseudun LEADER-yritysrahoitus Maaseudun LEADER-yritysrahoitus Kokemuksia Keski-Suomen LEADER-ryhmien ja PoKo ry:n alueen yrittäjiltä KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI 27.8.2012 Niina Puistovirta Maaseutukehitys ry 2 Sisällys 1. Johdanto... 3

Lisätiedot

Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen

Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen tietoa kuntapäättäjille ja rehtoreille Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen Kouluthan ovat kansainvälistyneet vai ovatko? Kansainvälisyyttä on tuotu koulujen

Lisätiedot

KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset

KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset 8/2012 Niina Puistovirta 2 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Mitä LEADER-toiminta on?... 4 3. Kyselyn tavoite ja aiemmat

Lisätiedot

Marja Kurkela Hallintotieteiden yo Aluetieteen ja Ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto

Marja Kurkela Hallintotieteiden yo Aluetieteen ja Ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto Tampereen seudun osuustoimintakeskuksen asiakastutkimus 2003 Miten keskus on onnistunut tehtävässään? Marja Kurkela Hallintotieteiden yo Aluetieteen ja Ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto Tampereen

Lisätiedot

LEADER-TOIMINNAN VAIKUTUKSET JA VAIKUTTAVUUS POKO RY:N TOIMINTA-ALUEELLA 2007-2013

LEADER-TOIMINNAN VAIKUTUKSET JA VAIKUTTAVUUS POKO RY:N TOIMINTA-ALUEELLA 2007-2013 LEADER-TOIMINNAN VAIKUTUKSET JA VAIKUTTAVUUS POKO RY:N TOIMINTA-ALUEELLA 2007-2013 STRATEGISET PAINOPISTEET JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET POKO RY:N TOIMIKAUDELLE 2014-2020 Otto Huttunen, Helena Kairamo, Markku

Lisätiedot

Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020

Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020 Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020 1. Strategian kohdealue Pirkan Helmen strategia kohdistuu Akaan, Pälkäneen, Urjalan ja Valkeakosken alueille kokonaisuudessaan. Alueella oli vuoden 2012 lopussa

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

KANSAINVÄLISTYVÄ TEKNILLINEN KORKEAKOULU

KANSAINVÄLISTYVÄ TEKNILLINEN KORKEAKOULU Helsinki University of Technology Department of Communications and Networking Teknillinen korkeakoulu Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitos Espoo 2008 Report 1/2008 KANSAINVÄLISTYVÄ TEKNILLINEN

Lisätiedot

Kulttuurin sponsorointi ja yritysyhteistyö

Kulttuurin sponsorointi ja yritysyhteistyö PEKKA OESCH Kulttuurin sponsorointi ja yritysyhteistyö kehitys ja käytännöt Culture, Companies and Sponsorship Development and Practice TAITEEN KESKUSTOIMIKUNNAN JULKAISUJA N:O 25 Taiteen keskustoimikunta

Lisätiedot

OPISKELIJAT YRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMISEN EDISTÄJINÄ. Kertomuksia Pohjois-Karjalan yritysjohtajilta ja ammattikorkeakoulun opiskelijoilta

OPISKELIJAT YRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMISEN EDISTÄJINÄ. Kertomuksia Pohjois-Karjalan yritysjohtajilta ja ammattikorkeakoulun opiskelijoilta Tenho Kohonen (toim.) OPISKELIJAT YRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMISEN EDISTÄJINÄ Kertomuksia Pohjois-Karjalan yritysjohtajilta ja ammattikorkeakoulun opiskelijoilta Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu B:19 Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Suomalaisten museoiden kansainvälisyys. > Selvitystyön loppuraportti

Suomalaisten museoiden kansainvälisyys. > Selvitystyön loppuraportti Suomalaisten museoiden kansainvälisyys > Selvitystyön loppuraportti > Sisällysluettelo 3 Kansainväliset museot 4 Mistä kansainvälisyydessä on kysymys 7 Selvityksessä esiin tulleet asiat 7 Mihin kansainvälisiin

Lisätiedot

EURO EURO. reports. reports

EURO EURO. reports. reports r e p o r t s EURO reports EURO reports C I M O 5/2002 ERASMUS-rahoitteiset intensiivikurssit ja opetussuunnitelman kehittämishankkeet Hankkeiden eteneminen, ongelmat ja vaikutukset Irma Garam /2 Kansainvälisen

Lisätiedot

Yrittäjänä Suomessa. Katja Bloigu. Maahanmuuttajataustaisten. yrittäjien kokemuksia. Tämä raportti ilmestyy ajatushautomo Magman julkaisusarjassa

Yrittäjänä Suomessa. Katja Bloigu. Maahanmuuttajataustaisten. yrittäjien kokemuksia. Tämä raportti ilmestyy ajatushautomo Magman julkaisusarjassa 1 2014 Katja Bloigu Yrittäjänä Suomessa Maahanmuuttajataustaisten yrittäjien kokemuksia Tämä raportti ilmestyy ajatushautomo Magman julkaisusarjassa MAGMA-STUDIE 1 2014 Yrittäjänä Suomessa Maahanmuuttajataustaisten

Lisätiedot

EURACADEMY OBSERVATORY. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille

EURACADEMY OBSERVATORY. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille EURACADEMY OBSERVATORY Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille Tarve ICT- tuettuun koulutukseen Kysely koulutukseen osallistuneille

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

Lappeenranta University of Technology Faculty of Technology Management. Department of Industrial Management Research Report 232

Lappeenranta University of Technology Faculty of Technology Management. Department of Industrial Management Research Report 232 Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknistaloudellinen tiedekunta. Tuotantotalouden laitos Tutkimusraportti 232 Lappeenranta University of Technology Faculty of Technology Management. Department of Industrial

Lisätiedot

ESISELVITYS LUOVIEN ALOJEN INNOVAATIO- JA KEHITYSTARPEISTA. Lasse Norrgård, Kimmo Rautanen ja Michaela Esch MediaCity Petteri Huvio Diges ry

ESISELVITYS LUOVIEN ALOJEN INNOVAATIO- JA KEHITYSTARPEISTA. Lasse Norrgård, Kimmo Rautanen ja Michaela Esch MediaCity Petteri Huvio Diges ry ESISELVITYS LUOVIEN ALOJEN INNOVAATIO- JA KEHITYSTARPEISTA Lasse Norrgård, Kimmo Rautanen ja Michaela Esch MediaCity Petteri Huvio Diges ry SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe 3 1. Johdanto 5 1.1 Selvityksen toteuttajat

Lisätiedot

OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke

OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke Loppuraportti 3/2015 Tekijät: Sini Granström Sari Lamminpää Päivi Pöyry-Lassila Annulii Vähämaa Aku Välimaa Toni Anttonen Joni Aunola Anniina Hämäläinen

Lisätiedot

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot

PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä

PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä Selvitys viennin ja kansainvälistymisen edistämispalveluiden (VKE) käytöstä ja kehittämisestä PK-yritysten näkökulmasta PK-yritysten vientimahdollisuudet

Lisätiedot

Selvitys Keski-Suomen maahanmuuttaja-yhdistyksistä. Katri Seppänen

Selvitys Keski-Suomen maahanmuuttaja-yhdistyksistä. Katri Seppänen Selvitys Keski-Suomen maahanmuuttaja-yhdistyksistä Katri Seppänen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Marraskuu 2010 Sisältö Johdanto... 1 Maahanmuuttajat Keski Suomessa... 2 Maahanmuuttajayhdistykset...

Lisätiedot

Työperusteisen maahanmuuton kaari mitä opimme?

Työperusteisen maahanmuuton kaari mitä opimme? Työperusteisen maahanmuuton kaari mitä opimme? GATEWAY 2011 1 Hyria Koulutus Oy:n Ari Orelma ja Kai Heimonen verkostoitumassa Bulgarian Sofiassa. Maahanmuutto-osasto 2 GATEWAY 2011 Päivi Jylli, projektipäällikkö,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILUN KOULUTUSOHJELMASTA VUOSINA 2002 2004 VALMISTUNEIDEN TYÖLLISTYMINEN

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILUN KOULUTUSOHJELMASTA VUOSINA 2002 2004 VALMISTUNEIDEN TYÖLLISTYMINEN JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILUN KOULUTUSOHJELMASTA VUOSINA 2002 2004 VALMISTUNEIDEN TYÖLLISTYMINEN Juhana Rönnqvist Opinnäytetyö Toukokuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Pohjois-Satakunnan pienyritysten kansainvälistymispolku -ehdotelma

Pohjois-Satakunnan pienyritysten kansainvälistymispolku -ehdotelma Pohjois-Satakunnan pienyritysten kansainvälistymispolku -ehdotelma Maaseudun pienyritysten kansainvälistymispolku- hanke 01.03.-31.10.2003 Esiselvitysraportti 2003 Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Krista

Lisätiedot

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Joanna Vihtonen (toim.) Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 166 1 Joanna Vihtonen

Lisätiedot

ARKI UUDESSA MAASSA OLGA KIRJANEN. Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto

ARKI UUDESSA MAASSA OLGA KIRJANEN. Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto ARKI UUDESSA MAASSA Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. OLGA KIRJANEN Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto 9. ARKI UUDESSA MAASSA Maahanmuuttajan arki -hankkeen

Lisätiedot

Yritysten osaamis- ja työvoimantarve kartoitus osana mhealth booster hanketta

Yritysten osaamis- ja työvoimantarve kartoitus osana mhealth booster hanketta Yritysten osaamis- ja työvoimantarve kartoitus osana mhealth booster hanketta Erika Tarvainen Minna-Maria Mäkäräinen Liiketalouden koulutusohjelma 12.3.2014 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Tutkimusongelma ja

Lisätiedot

Toimiiko harjoittelun palapeli? Korkea-asteen harjoittelun käytännöt ja kehittäminen -hankkeen loppuraportti

Toimiiko harjoittelun palapeli? Korkea-asteen harjoittelun käytännöt ja kehittäminen -hankkeen loppuraportti Toimiiko harjoittelun palapeli? Korkea-asteen harjoittelun käytännöt ja kehittäminen -hankkeen loppuraportti Toimiiko harjoittelun palapeli? Korkea-asteen harjoittelun käytännöt ja kehittäminen -hankkeen

Lisätiedot

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti Taru Oulasvirta Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Taru Oulasvirta Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kehitysvammaisten Tukiliiton

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ PIENYRITTÄJIEN KOULUTUSHALUKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

OPINNÄYTETYÖ PIENYRITTÄJIEN KOULUTUSHALUKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT OPINNÄYTETYÖ PIENYRITTÄJIEN KOULUTUSHALUKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Savonia ammattikorkeakoulu, Liiketalous Kuopio, Tradenomiopiskelijat Katriina Kallio, Tiina Kosti 1 JOHDANTO...7 1.1 Tutkimuksen tausta

Lisätiedot