Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaavaa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaavaa"

Transkriptio

1 Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaavaa Osayleiskaavan selostuss Kurikan kaupunki 4

2 2 (63) Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaava SISÄLLYS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti Kaavan tarkoitus Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Osayleiskaavan sisältö Osayleiskaavan toteuttaminen Sähkönsiirtoreitti Rakennustöiden aikataulu Käytöstä poisto KAAVOITUSTILANNE Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) Maakuntakaava Yleiskaava Asemakaava Liittyminen muihin hankkeisiin, suunnitelmiin ja ohjelmiin YVA-menettelyn ja osayleiskaavoituksen suhde SUUNNITTELUALUEEN NYKYTILANNE Alueella sijaitsevat tai sille suunnitellut toiminnot Maankäyttö ja asutus Elinkeinotoiminta ja matkailu Virkistys Yhdyskuntatekninen huolto Ympäristöhäiriöt Maanomistus Maisema ja kulttuuriympäristö Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat alueet Muinaisjäännökset Maa- ja kallioperä Pohja- ja pintavedet Ilmasto Kasvillisuus Eläimistö Linnusto Kaava-alueen ympärillä sijaitsevat luontokohteet Kallioalueet Riistatalous Ilmaturvallisuus, tutkien toimita sekä viestintäyhteydet OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUS Osalliset Osallistuminen, vuorovaikutus ja tiedottaminen Viranomaisyhteistyö Saatu palaute osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta SUUNNITTELUN TAVOITTEET Tavoitteet uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämiselle Maakunnalliset tavoitteet Kurikan kaupungin tavoitteet Hankkeesta vastaavan tavoitteet OSAYLEISKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET... 37

3 7.1 Aloitusvaihe Perusselvitysvaihe, tavoitteet Osayleiskaavaluonnos Osayleiskaavaehdotus Kaavan hyväksyminen OSAYLEISKAAVAN KUVAUS Kaavaratkaisu Kaavamerkinnät ja määräykset OSAYLEISKAAVAN VAIKUTUKSET Vaikutusten arviointi Maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen kohdistuvat vaikutukset Maisemaan ja kulttuuriympäristöön kohdistuvat vaikutukset Kasvillisuuteen, eläimistöön ja luonnonarvoihin kohdistuvat vaikutukset Maa- ja kallioperään kohdistuvat vaikutukset Pinta- ja pohjavesiin kohdistuvat vaikutukset Meluvaikutukset Valo- ja varjostusvaikutukset Vaikutukset alueen turvallisuuteen Liikenteeseen kohdistuvat vaikutukset Ilmanlaatuun ja ilmastoon kohdistuvat vaikutukset Aluetalouteen ja elinkeinoihin kohdistuvat vaikutukset Ihmisten elinoloihin kohdistuvat vaikutukset Virkistyskäyttöön kohdistuvat vaikutukset Vaikutukset ilmaturvallisuuteen ja tutkien toimitaan sekä viestintäyhteyksiin Tuulivoimalaitosten lentoestevalojen vaikutukset Vaikutukset tuulivoimatuotannon päätyttyä Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa Hankkeen toteuttamatta jättämisen vaikutukset SUHDE VALTAKUNNALLISIIN ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEISIIN YLEISKAAVAN SISÄLTÖVAATIMUKSET Osayleiskaavan suhde yleiskaavan sisältövaatimuksiin Osayleiskaavan suhde tuulivoimarakentamista koskevan yleiskaavan erityisiin sisältövaatimuksiin TOTEUTUS YHTEYSTIEDOT Taustakartat: MML 2013

4 4 (63) Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaava 1 Perus- ja tunnistetiedott 1.1 Tunnistetiedot Osayleiskaavan selostus koskee päivättyää osayleiskaavakarttaa. Kaupunki: Kaavan nimi: Kaavan laatija: Kurikann kaupunki Kurikann Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaava Sito Oy, DI (YKS 245) Timo Huhtinen H Kurikan edustaja: kaupungin Toimistoarkkitehti Jukka Peltoniemi 1.2 Kaava-alueen sijainti Tuulivoimapuisto sijaitsee Kurikan kunnassa noin 7 kilometriää Kurikan keskustasta a luoteeseen seututien 689 eteläpuolella. Tuulivoimalat tulisivat sijoittumaan Lehtivuorten alueelle. Kaava-alueen pinta-ala on noin 945 ha. Kuva 1. Kaava-alueen sijainti.

5 Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaava 5 (63) Kuva 2. Kaava-alueen rajaus. 1.3 Kaavan tarkoitus Osayleiskaavan tarkoituksena on mahdollistaa tuulivoimaloiden rakentaminenn Lehtivuorten alueelle. Kaavann tarkoituksena on maankäytön ohjaaminen ja alueellee sijoittuvien toimintojen yhteensovittaminen. Tuulivoimaloita koskevien kaavamerkintöjen ja määräysten osalta osayleiskaava on yksityiskohtainen ja toteuttamista suoraan ohjaava. Yleiskaavan käytöstää tuulivoimaloiden rakennusluvan perusteena säädetään maankäyttö- ja rakennuslainn 77 a :ssä. Rakennuslupa tuulivoimalan rakentamiseen voidaan 137 :n 1 momentinn estämättää myöntää, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa on erityisesti määrätty kaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen n perusteena. 1.4 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 1 Ahlman, S. 2013: Kurikan Lehtivuorten tuulivoimapuiston pesimälinnusto- ja liito oravaselvitys Ahlman Group Oy 2 Ahlman, S. 2013: Kurikan Lehtivuorten tuulivoimapuiston lepakkoselvitys Ahlman Group Oy 3 Seppälä, K. & Ahlman, S. 2013: Kurikan Lehtivuorten tuulivoimapuiston kasvilli- kevätmuuttoselvitys Ahlman Group Oy. suusselvitys Ahlmann Group Oy. 4 Tuominen, H. & Ahlman, S. 2013: Kurikan Viiatinn tuulivoimapuistojen lepakoiden 5 Tuominen, H. & Ahlman, S. 2013: Kurikan Viiatinn tuulivoimapuistojen lepakoiden syysmuuttoselvitys Ahlman Group Oy. 6 Ahlman, S. & Luoma, S. 2013: Kurikan Viiatin tuulivoimapuistojen lintujen kevät- muuttoselvitys Ahlman Group Oy.

6 6 (63) Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaava 2 Tiivistelmä 7 Ahlman, S. & Luoma, S. 2013: Kurikan Viiatin tuulivoimapuistojen lintujen syysmuuttoselvitys Ahlman Group Oy. 8 Mikrolitti Oy 2013: Kurikka, Lehtivuori, Tuulipuiston hankealueen muinaisjäännösinventointi Pääesikunnan lausunto tuulivoimahankkeen hyväksyttävyydestä 10 Nordex 2013: Lehtivuoret Route Survey , Tuulivoimaloiden erikoiskuljetusselvitys 11 Vastineet kaavaluonnoksesta ja kaavaehdotuksesta saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Kurikan kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan osayleiskaava laatimisen Lehtivuorten alueelle. YVA-tarveharkintaa käsitellyt viranomaisneuvottelu järjestettiin Vaasassa Pohjanmaan ELY-keskuksessa. Kurikan ympäristölautakunta päätti kokouksessaan kuuluttaa Lehtivuorten osayleiskaavan vireille sekä asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) ja alustavan kaavamateriaalin nähtäville. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä , jolloin siitä saatiin 10 lausuntoa ja 6 mielipidettä. Kaavaluonnos oli nähtävillä , jolloin siitä saatiin 10 lausuntoa ja 6 mielipidettä. Yleisötilaisuus pidettiin Kurikan paloasemalla Kaavaehdotus oli nähtävillä , jolloin siitä saatiin 8 lausuntoa ja 4 muistutusta. 2.2 Osayleiskaavan sisältö Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaava on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain 77 a :n tarkoittamana oikeusvaikutteisena yleiskaavana. Osayleiskaavaa voidaan käyttää yleiskaavan mukaisten tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämisen perusteena tuulivoimaloiden alueilla (tv-alueet). Osayleiskaavassa on osoitettu maa- ja metsätalousvaltainen alue (M), jolle saa sijoittaa tuulivoimaloita niille erikseen osoitetuille alueille (tv-alueet). Tuulivoimaloita varten saa rakentaa huoltoteitä ja teknisiä verkostoja. Kaavassa on annettu voimaloiden korkeuteen ja rakentamistapaan liittyviä määräyksiä. Voimaloiden enimmäiskorkeudeksi on kaavassa esitetty 210 metriä. Korkeimmalla sijaitsevat tuulivoimaloiden alueet sijaitsevat tasolla + 180, jossa tuulivoimaloiden siivet saavat siis kaavan mukaan ulottua korkeustasolle +390 (korkeus merenpinnasta). Kaavassa on osoitettu EN-1 -alue (energiahuollon alue) muuntoasemia ja laitteistorakennuksia varten. Alueen arkeologisen selvityksen perusteella kaavaan on merkitty muinaismuistokohteena neljä tervahautaa (sm-1). Luontoselvityksen perusteella alueelle on soitettu metsojen soidinalue luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeänä alueena (luo-1). Tuulivoimaloiden rakennusalat ja tielinjaukset on suunniteltu niin, että ne eivät aiheuta haittaa muinaismuistoille tai metsojen soitimelle.

7 Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaava 7 (63) Kaavassa on osoitettu nykyiset tielinjaukset, joita ei tarvitse t parantaa tuulivoimaloiden kuljetuksia varten, sekä ohjeelliset uudet tielinjaukset. Kaavassa on osoitettu myös ohjeelliset maakaapelit ja ohjeelliset ulkoilureitit. Tuulivoimapuisto koostuu 9 tuulivoimalasta perustuksineen, tuulivoimaloiden välisistää huoltoteistä, tuulivoimaloiden välisistä keskijännitekaapeleista (20 kv maakaapeli), sekä sähköasemasta, jonka kautta sähkö siirretään alueverkkooa on (110 kv) ). Kolmilapaisten voimaloiden napakorkeudeksi on suunniteltu noin metriä ja kokonaiskorkeudeksi noin metriä. Roottorin halkaisija olisi enintään noinn 130 metriä. Voimaloiden torni olisi tavallinen kartiomainen teräsputkitorni tai hybriditorni, jossa olisi betoninen alaosa jaa sen päällä teräsputkitorni. Perustustekniikka on todennäköisesti joko maavarainen teräsbetoniperustus tai kallioon ankkuroitu perustus. 2.3 Osayleiskaavan toteuttaminen Megatuuli Oy:n omistama projektiyhtiö Lehtivuoret Wind Farmm Oy kehittää alueellee yhdeksästä tuulivoimalasta muodostuvan kokonaisuuden. Turbiinien yhteisteho on alle 30 MV. 2.4 Sähkönsiirtoreitti Tuulivoimapuistoa varten suunniteltu 20/110 kv sähköasema liittää tuulivoimapuiston alueelliseen sähköverkkoon 110 kv voimajohdolla. 110 kv voimajohto rakennetaann nykyisenn 45 kv:n voimajohdonn paikalle. Nykyisen 45 kv siirtoyhteydenn korvaava 110 kv yhteys on sähkönsiirron ensisijainen n vaihtoehto. Verkkokytkennän toteuttamistapa on riippuvainen seudulle toteutettavien tuulivoimahankkeiden kokonaisuudesta. Tämän osayleiskaavan alueellaa suunnitteluratkaisutt eivät kuitenkaan muutu, vaikka kytkentä k toteutetaan muualle kuin alueverkkoon. Kuva kv voimajohtoalueen poikkileikkaus

8 8 (63) Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaava Uudet 110 kv voimajohdon voimajohtopylväät ovat noin m korkeita. Voimajohtopylväät rakennetaan tyypillisesti harustettuina. Pylväsmateriaalina käytetään puuta tai sinkittyä terästä. Voimajohtopylväinä käytetään myös paikoin niin kutsuttuja vapaasti seisovia pylväitä, joista harukset puuttuvat. 2.5 Rakennustöiden aikataulu 2.6 Käytöstä poisto 3 Kaavoitustilanne Tuulivoimalaitoksien rakentaminen kestää yhteensä noin yhden vuoden, jonka aikana tehdään perustukset ja kootaan voimalat. Rakentaminen on tarkoitus aloittaa vuonna Tuulivoimaloiden perustusten ja tornin laskennallinen käyttöikä on noin 50 vuotta. ja turbiinin siipineen noin vuotta. Käyttöikää pystytään pidentämään riittävän huollon ja osien vaihdon avulla. Kun voimaloiden käyttöikä on päättynyt, voimala voidaan purkaa pystytysalueella. Maakaapelit ja voimalan perustusten maanalaiset osat voidaan jättää paikoilleen ja perustukset voidaan maisemoida. 3.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) Valtioneuvoston hyväksymät tarkistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulivat voimaan Tämän kaavan suunnitteluun vaikuttavat mm. seuraavat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet: Toimiva aluerakenne Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon maanpuolustuksen ja rajavalvonnan tarpeet ja turvattava riittävät alueelliset edellytykset varuskunnille, ampuma- ja harjoitusalueille, varikkotoiminnalle sekä muille maanpuolustuksen ja rajavalvonnan toimintamahdollisuuksille. Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu Alueidenkäytössä kiinnitetään erityistä huomiota ihmisten terveydelle aiheutuvien haittojen ja riskien ennalta ehkäisemiseen. Alueidenkäytön suunnittelussa odotettavissa olevat ympäristöhaitat tunnistetaan ja niiden vaikutuksia ehkäistään. Yleiskaavoituksessa on varauduttava lisääntyviin myrskyihin, rankkasateisiin ja tulviin Alueidenkäytössä tulee edistää uusiutuvien energialähteiden käyttöedellytyksiä. Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat Alueidenkäytöllä edistetään luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä siten, että turvataan luonnonvarojen saatavuus myös tuleville sukupolville. Alueidenkäytössä ja sen suunnittelussa otetaan huomioon luonnonvarojen sijainti ja hyödyntämismahdollisuudet. Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto Alueidenkäytössä turvataan energiahuollon valtakunnalliset tarpeet ja edistetään uusiutuvien energialähteiden hyödyntämismahdollisuuksia.

9 Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaava 9 (63) Lentoasemien ympäristön maankäytössä tulee ottaa o huomioon lentoliikenteen turvallisuuteen liittyvät tekijät, erityisesti lentoesteiden korkeusrajoitukset. Voimajohtolinjauksissa on ensisijaisesti hyödynnettävä olemassa olevia johtokäy- yksi- täviä. Tuulivoimalat on sijoitettava ensisijaisesti keskitetysti useamman voimalan köihin. Yhteys- ja energiaverkostoja koskevassa alueidenkäytössä ja alueiden suunnitte- maan- lussa on otettava huomioon sään ääri-ilmiöiden ja tulvien riskit, ympäröivä käyttö ja kehittämistarpeett sekä lähiympäristö, erityisesti asutus, arvokkaat luon- to- ja kulttuurikohteet ja -alueet sekä maiseman erityispiirteee et. 3.2 Maakuntakaavaa Etelä-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuusto on hyväksynyt Etelä-Pohjanmaann maakuntakaavan vuonna ja ympäristöministeriöö on vahvistanut sen Maakuntakaavassaa Lehtivuorten itäpuolella on pohjavesialue. Hankealueen läpi kulkee itä-länsisuunnassa ohjeellinen ulkoilureitti, moottorikelkkareitti ja tietoliikenneverkkoyhteys voimalinjan kohdalla. Alueen länsipuolella on maa-aineksenn ottamisalue. Kuva 4. Hankealueen sijoittuminenn Etelä-Pohjanmaan Hankealueen sijainti on merkitty sinisellä soikiolla. maakuntakaavassa. Vaihekaava I Ensimmäisessä vaihemaaku untakaavassa kaavoitetaan tuulivoimalle soveltuvia alueita. Vaihemaakuntakaavan kaavaluonnos oli nähtävillä kesällä Kaavaluonnoksessa Lehtivuorten alueelta on osoitettu tuulivoimatuotannolle 219 hehtaarin alue, joka sijaitsee tämän kaavan alueella. Kaavaselostuksessa todetaan alueen sisäisen tieverkon olevan kattavaa ja saavutettavuuden lähimpään kantavaann tiehen olevan hyvä..

10 10 (63) Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaava Maakuntahallitus käsittelee vaihemaakuntakaavan ehdotuksenn syyskesällä 2014 ja kaavaehdotus on tarkoitus asettaa nähtäville syksyllää Kuva 5. Hankealueen sijoittuminen vaihemaakuntakaavaa I:n luonnoksessa Hankealueen sijainti on merkitty sinisellä soikiolla. 3.3 Yleiskaava Osayleiskaava on laadittu Kurikan keskustan ja Panttilan alueelle, eikä se koske tätää kaava-aluetta. 3.4 Asemakaava Alueella ei ole asemakaavoja. 3.5 Liittyminen muihin hankkeisiin, suunnitelmiinn ja ohjelmiin Tällä hetkellä alueen läheisyydessä ei ole isoja tuulivoimaloita. Jalasjärvellä, Kurikasta 20 kilometriä kaakkoon on yksi pieni 220 kw:n voimala. Lisäksi joillakin asukkailla on tonteillaan pienehköjä voimaloita. Hankealueen läheisyydessää ei ole tuulivoimahankkeett ovat: vireillä tuulivoimahankkeita. Lähimmät Megatuuli Oy suunnittelee 9 tuulivoimalaa Kurikan Rasakankaalle, noinn 7,5 kilometriä hankealueesta luoteeseen. Megatuuli Oy suunnittelee 9 tuulivoimalaa Teuvan Saunamaalle, noin 8 kilometriä hankealueesta lounaaseen. EPV Tuulivoima Oy on jo tehnyt YVA-selostuksen 16 tuulivoimalan hankkeesta Kurikan ja Ilmajoen rajalle,, noin 12 kilometrin etäisyydelle hankealueesta koilli- seen. Koskenkorvan Tuulivoima Oy suunnittelee kahtaa tuulivoimalaa Kurikan pohjois- puolelle, noin 10 km etäisyydelle hankealueesta koilliseen.

11 Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaava 11 (63) 3.6 YVA-menettelyn ja osayleiskaavoituksen suhde YVA-menettelyä edellytetään Suomessa automaattisesti tuulivoimahankkeilta, joissa kokonaisteho on yli 30 MW tai turbiineja on enemmän kuin 10 kpl. Lehtivuorten hanke on tätä pienempi. Pienen hankekoon ja odotettavissa olevien vähäisten ympäristövaikutusten vuoksi ympäristövaikutusten arviointimenettelyä ei Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen päätöksen mukaan ole tarvetta soveltaa Lehtivuorten hankkeeseen, vaan tarvittava vaikutusarviointi ja osallistumisen järjestäminen voidaan tehdä maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen osayleiskaavoituksen yhteydessä. 4 Suunnittelualueen nykytilanne 4.1 Alueella sijaitsevat tai sille suunnitellut toiminnot Alueella sijaitsee ulkoilureitti. Vapo Oy haki lupaa aloittaa turvetuotannon Lehtivuoren länsipuolella Lehtinevan suoalueella. Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto hylkäsi hakemuksen Maankäyttö ja asutus Lehtivuorten alue on mäkimaastoa, joka on metsätalouskäytössä. Yksittäisiä asuin- ja lomarakennuksia on hankealueen ympärillä.

12 12 (63) Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaava Lähimmät lomarakennukset tuulivoimalasta kaava-alueen etelä- ja lounaispuolella. Kuva 6. Maanmittauslaitoksen maastotietokannann mukaiset t rakennukset kaava- alueen lähistöllä. sijaitsevatt noin 700 metrin päässä lähimmästäl ä pohjoisosassa sekä kaava-alueen ulkopuolella kaavan Lähimmät taajama-alueet ovat Juonenkylä etelässä, Kuusistonloukko kaakossa, Kampinkylä idässää ja Riitaluoma pohjoisessa. Näihin on matkaa lähimmästäl ä tuulivoimalan alueesta yli kilometri. Kurikan kaupunginn keskusta ja sen asutus on noin 7 kilometriä kaava-alueen itäpuolella. Kaava-alueelta 14 kilometriä luoteeseen sijaitsee Jurvan keskusta. Kaava-alueen läheisyydessä maa-aineksen ottopaikkoja. on useita käytössä olevia turvetuotantoalueita sekä

13 Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaava 13 (63) Kuva 7. Turvetuotantoalueet jaa suoalueet (GTK:n turvevarojen tilinpito 2013) Etelä-Pohjanmaan suoselvityshankkeen loppuraportissa (2013) on kerätty tietoja maastoselvityksin 84 luonnonarvoiltaan merkittäväksi arvioidun suokohteen luonnonarvoista. Raportissa eii ole mainittu soita hankealueella tai sen läheisyydessä. Kuvassaa (Kuva 7) on esitetty GTK:n raporttia varten päivittämät turvevaratiedot. GTK:n turvetutkimusten perustarkoituksena on ollut löytää parhaiten kasvu- ja ympäristöturvetuotantoon sekää energiaturvetuotantoon soveltuvat suoalueet. 4.3 Elinkeinotoiminta ja matkailu Kurikassa on metalliteollisuutta, puuteollisuutta sekä maataloutta. Lisäksi Kurikassaa on poikkeuksellisen paljon huonekaluteollisuutta ja j yli 90 huonekalualanyritystä. Kurikassa on noin 1000 yritystä ja kaupungin työpaikkaomavaraisuus on korkea. Matkailijoita Kurikkaan houkuttelee monipuolinen valikoima mielenkiintoisia kohteita, muun muassa moottoriurheilurata, näköalatorni, sähkölaitosmuseo ja puuseppämuseo. Myös luonto on lähellä ja Kurikassa voi vaikkapa ottaa kylvyn suonsilmässä tai hiihtää Juha Miedon kotikonnuilla.

14 14 (63) Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaava 4.4 Virkistys Hankealueella kulkee osittain Karhupolun luontopolku. Maastoon merkitty luontopolku kiertää reittiä Kampin koulu - Pikku Karhuvuori - Iso Karhuvuori - Lehtivuori (Kurikan korkein paikka 191m) - Pikku Lehtivuori - Kampin koulu. Reitin varrella on Karhuvuoden näköalapaikan lisäksi Kampin laavu Pikku Karhuvuorella ja Paulapieksujen laavu Pikku Lehtivuorella kaava-alueella. Noin kahden kilometrin päässä hankealueen itäpuolella sijaitsee hevostalli, josta tehdään hankealueelle ulottuvia ratsastusretkiä. Kunnan alueella kulkee useita luontopolkuja. Kuntalaiset voivat virkistäytyä myös uimarannoilla, frisbeegolfissa tai hevosurheilun parissa. 4.5 Yhdyskuntatekninen huolto 4.6 Ympäristöhäiriöt Hankealueella kulkee 45 kv:n voimajohto kaakko-luodesuunnassa Pikku Lehtivuoren ja Riihimäen välistä Lehtivuoren suuntaan luoteeseen. Voimajohto on käyttöikänsä päässä, ja se on tarkoitus uusia 110 kv:n voimajohdoksi. Melu Nykyisellään alueen merkittävin melulähde on hankealueen pohjoispuolelta kulkeva seututie 689, jonka aiheuttama melu on kuitenkin vähäinen. Keskimääräinen vuorokausiliikenne seututiellä 689 on noin 900 autoa, josta raskasta liikennettä on 60 autoa. Hankealueen eteläpuolella yhdystiellä keskimääräinen vuorokausiliikenne on noin 500 autoa. Lisäksi alueella kulkee joitakin metsäautoteitä, joiden liikennemäärät ovat vähäisiä. (Liikenneviraston liikennemääräkartta 2011). Hankealueesta noin 20 kilometriä kaakkoon sijaitsee Kauhajoen lentokenttä, jota käytetään lähinnä harrastusilmailuun.

15 Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaava 15 (63) Kuva 8. Liikennemäärät kaava-alueen ympärillä. Kaava-alueeK en sijainti on merkitty punaisella suorakaiteella. Kuva 9. Raskaan liikenteen liikennemäärät kaava-alueen 4.7 Maanomistus Alue on pääosin yksityisessä maanomistuksessa. Myös seurakunnalla ja kunnalla on maanomistusta alueella. Hankkeesta vastaava on tehnyt vuokrasopimuksia suurimmalle osalle tuulivoimapuiston alueesta. ympärillä. Kaava-alueen sijainti on merkitty punaisella suorakaiteella.

16 16 (63) Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaava 4.8 Maisema ja kulttuuriympäristö Maiseman nykytila Kuva 10. Maiseman ja kulttuuriympäristön arvot. Lehtivuoren hankealue sijoittuu suurmaisemassa Kyrönjoen viljelylaakson länsipuolisille metsäalueille. Kyrönjoen jokilaakso kulkee koillis-lounassuuntaisestii

17 Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaava 17 (63) reilun viiden kilometrin päässä hankealueesta. MaisemakuvM valtaan hankealue on pääosin suljettua tai puoliavointa metsää, jonka puusto on pääosin havupuuvaltainen. Alueen sisällä on joitakin pieniä peltoaukeita. Lehtivuoren L alueella on paikoin avokalliota, louhikkoa ja kivikkoa. Lehtivuori nousee noin 120 metriä Kurikan kaupungin yläpuolelle ja Lehtivuoren huippu (191 metriä mpy) on Kurikan kunnann korkein kohta. Hankealueen itälaidalla on luonnon ja maiseman suojelun kannaltaa arvokas kallioalue. Kuva 11. Kulttuurihistorialliset kohteet ja muinaismuistot. Kaava-alueella sijaitseee neljä vanhaa tervahautaa. Hankealueen sisällä risteilee metsäteitä. Alueen metsäisyydenn takia laajoja näkymiää ympäristöön ei avaudu. Maisemassa ei ole erityisiä maamerkkejä tai maiseman solmukohtia. tervahautaa. Lähimaiseman arvokohteita ovat muinaisjäännökset eli neljä Hankealueella ei ole erityisiä maisemavauriokohteita. Alue on suurelta osin talousmetsää, jonka maisemakuvaan metsänhoidolliset toimenpiteet vaikuttavat. Alueelta on tehty näkymäalueanalyysi paikkatieto-ohjelmalla. Analyysi antaaa yleiskuvan siitä, miten voimalat tulevat ympäristössä näkymään. Arvioinnissa on epävarmuustekijöitä, kuten paikkatietoaineiston ajantasaisuus ja totuudenmukaisuus. Analyysi on vain viitteellinen eikä anna todellista kuvaa tilanteesta. Näkymäalueanalyysin, jossa puuston korkeudeksi on asetettu 20 metriä, mukaan tiheästi asutuista alueista tuulivoimalat saattavat näkyä Kurikan ja Ilmajoen

18 18 (63) Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaava keskustoista, Koskenkorvan kylästä sekä osittain Jurvan taajamasta (Kuva 12). Analyysin mukaan voimalat saattavat olla myös näkyvissä lähialueen jokilaaksojen haja-asutusalueilta.. Kuva 12. Näkymäalueanalyysissä kuvataan, kuinka montaa voimalaa (voimalan korkein kohta) on samanaikaisesti näkyvissä eri alueilta. Voimaloiden havaittavuus väheneee etäisyyden kasvaessa. Kuvaan on lisätty kuvasovitteiden kuvapaikat ja RKY-alueet. Valtakunnallisesti arvokkaatt maisema-alueet maisema-alueiden selvitys on meneillään kokoo Suomessa. Se valmistuu vuoden 2015 loppuun mennessä. m Edelliset 1990-luvulla tehdyt maisema-aluerajaukset ovat voimassa, kunnes uudet valtakunnalliset maisema-alueet on vahvistettu. Vanhassa 90-luvulla tehdyssä kartoituksessa Kurikassa ei ollut valtakunnallisesti arvokkaitaa maisema-alueita. Lähimmät valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ovat Ilmajoen Alajoki (n.( 20 km etäisyydellä hankealueesta) ), Luopajärvi (yli 20 km hankealueesta) ja Hyypänjokilaakso (yli 20 km hankealueesta). Valtakunnallisesti arvokkaiden

19 Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaava 19 (63) Maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet Samalla kun valtakunnalliset maisema-alueet kartoitetaan, tehdään Etelä- Pohjanmaalla kartoitus myös maakunnallisista maisema-alueista. Kartoitukset tehdään vuosina Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavassa on merkitty kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeiksi alueeksi mm. Kyrönjoen uoma, Norinkylän alue sekä Jurvan luoteispuoli. Hankealueelta on kuhunkin etäisyyttä useita kilometrejä. 4.9 Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat alueet Kurikassa on kaksi valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä (RKY). Ensimmäinen on Panttilan kylä ja Kurikan lakkitehdas noin 4 kilometriä Kurikan kaupungista pohjoiseen. Panttilan kylässä on talonpoikaisia pihapiirejä näyttävine taloineen. Kurikan lakki-tehdas puolestaan edustaa maaseudun varhaista teollisuutta. Lakkitehdas on aikoinaan ollut tunnettu ja suhteellisen suuri tehdas. (Museovirasto) Toinen RKY-kohde on kaukana Kurikan kunnan luoteisnurkassa sijaitseva Sarvijoen Riskun talo (Museovirasto) Muinaisjäännökset 4.11 Maa- ja kallioperä Kaava-alueelta tehtiin kesällä muinaisjäännösinventointi (Mikrolitti Oy 2013). Kaavaalueelta oli tiedossa yksi muinaisjäännös; ajoittamaton kiviröykkiö (tunnus ). Muinaisjäännösinventoinnissa sitä ei kuitenkaan löytynyt maastosta, joten inventoinnin tekijät esittivät sen poistamista muinaisjäännösrekisteristä. Inventoinnissa alueelta löytyi neljä ennestään tuntematonta kiinteää muinaisjäännöstä, jotka kaikki ovat tervahautoja. Tervahautojen sijainti on merkitty karttakuvaan (Kuva 11). Kaava-alueen läheisyydessä ei ole maailmanperintökohteita tai rakennusperintökohteita. Maaperä on lähinnä hienoainesmoreenia, ja paikoin kalliomaata, hiekkaa ja soraa

20 20 (63) Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaava Kuva 13. Maaperä Lehtivuorten alueella (aineisto GTK) Kallioperä hankealueella on alueen eteläosassa. kvartsidioriittia alueen pohjoisosassa ja granodioriittia

21 Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaava 21 (63) Kuva 14. Kallioperä hankealueen ympäristössä (aineisto GTK)

22 22 (63) Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaava 4.12 Pohja- ja pintavedet Kuva 15. Pohjavesialueet. Kaikki pohjavesialueet on luokiteltu vedenhankinnann kannaltaa tärkeiksi pohjavesialu ueiksi. Kaava-alueella ei ole pohjavesialueita. Lähin pohjavesialuee on Kuusikonloukonn pohjavesialue, joka on vedenhankinnan kannalta tärkeä pohjavesialue Ilmasto Hankealue sijaitsee Etelä-Pohjanmaalla, josta rannikolle r on matkaaa noin 555 kilometriä. Alueen ilmastossa on sekä manner- että meri-ilmastom on piirteitä. Tuulivoiman kannalta oleellista on tuulen nopeus. Suomen tuuliatlaksen mukaan hankealueen vuoden keskituulennopeus 100 metrin korkeudessa on noin 6,5 6,8 m/s ja vallitseva tuulen-suunta mäkien päälle, jossaa tuuliolot ovat muuta maastoa hieman paremmat. 150 metrin korkeudessa tuulen nopeus on merkittävästi suurempi kuin 100 metrin korkeudessa. lounas (SW). Sisämaassa a tuulivoimalat kannattaa sijoittaaa korkeiden

23 Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaava 23 (63) 4.14 Kasvillisuus Lehtivuorten alue on korkeaa mäkimaata, jonka alueella on Kurikan kaupunginn korkein kohta (1911 mmy). Soiden osuus on pieni ja rajoittuuu suurimmaksi osaksi hankealueen reunoille. Suoalueet ovat ojitettuja ja puustoa kasvavia, eikä merkittävää kasvilajistoa esiinny. Itä-, etelä- ja länsiosissa l on nuorten talousmetsien vallitsemaaa tuoretta mustikkatyypin (MT) kangastaa sekä osin lehtomaista (OMT) kangasta. Lehtomaisen kankaann laikkuja on esimerkiksi Hautaluoman varren taimikoissa, joissa kasvaaa muun muassa koiranheisipensaita. Korkeimmilla kohdilla puusto on karuudesta johtuenn mäntyvaltaista ja elinympäristött puolukka- ja kanervatyypin (VT ja CT) kangasta. Kallioperä on karua vaillaa merkittävää kalliokasvillisuutta. Reheviä alueita löytyy myös Isoo Karhuvuoren pohjois- ja luoteispuolelta sekä Lehtivuoren länsipuolelta. Vesialueita on vähän, vain luoteisosassa sijaitseva vanha, osin veden täyttämää soranottoalue, jonka rannalla on loma-asunto ja siihen liittyviää rakennuksia. Toinenn vanha soranottoalue sijaitseee alueen länsiosassa a. Soramontun eteläpuolella on metsän ympäröimä, karttaan merkitsemätön, vesialue. Myöskään vesikasvillisuudessa ei mainittavampia lajeja esiinny. Lehtivuorten tutkimusalueen kasvillisuuttaa inventointiin 4.7., 5.7., 29.8., ja 3.9., jolloin alue kierrettiin järjestelmällisesti läpi. Arvokohteiden lisäksi inventoitiin jokaisen suunnitellun turbiinipaikan ja niiden lähiympäristön kasvillisuus. Lehtivuorten tutkimusalueelle suunnitellut turbiinipaikat ovat kasvillisuuden kannaltaa hyvin vaatimattomia alueita, joista iso osa koskeee kuivia taii kuivahkojaa kankaita. Yhdelläkään paikalla ei ole huomionarvoisia kasvillisuuskuvioita, eikä uhanalaisuusluokituksiin lukeutuvia putkilokasveja, joten rakennuskohteet ovat ympäristön kannaltaa mahdollisia. Lehtivuorten alueella on kolme arvokasta kasvillisuusaluetta, joista kaksi koskeee luonnontilaisia ja edustavia kalliomuodostumia. Yksi kohteistaa edustaa puolestaan poikkeuksellisen rehevää r lehtomaista kangasta. Nämä kohteet suositetaan säilytettävän koskemattomina (ks. kuvat alla). Kuva 16. Hosiaisharjun kallioalue (punainen rajaus)

24 24 (63) Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaava Kuva 17. Iso Karhuvuoren kallioalue (punainen rajaus) Kuva 18. Pikku Lehtivuoden (punainen rajaus) käenkaali-mustikkatyypin (OMT)) lehtomainen kangas Tutkimusalueelta löydettiin 205 putkilokasvilajia, mikä m on korkeintaan kohtalainen n määrä pinta-alaan nähden. Lukema selittyy sillä, että alueella ei ole lainkaan reheviä kosteikkoja tai muita monilajisia elinympäristöjä. Myös joutomaat ja muut kulttuurivaikutteisett kohteet kasvattavat lajimäärää yleensä runsaasti. 205 kasvilajin joukossa ei ole yhtään valtakunnallisesti tai alueellisesti uhanalaista tai muuten huomionarvoista lajia Eläimistö Liito-oravat Tuulivoima-alue kierrettiin huolella läpi , jolloinn etsittiin liito-oravan jätöksiä puiden runkojen tyviltä. Alueelta ei löydetty lainkaan liito-oravan jätöksiä, eikä alueella ole mainittavasti liito-oravillhuomioon kaava-alueella. Lepakot Lepakkoselvityksessä alueenn lepakoita havainnoitiin ultraäänidetektorilla kesällää 2013 kahdeksana yönä kiertämällä alue mahdollisimman tarkkaan läpi. Alueelta havaittiin 15 pohjanlepakkoyksilöä, mutta selviä keskittymiä tai merkittäviää ruokailupaikkoja ei löydetty. Alueen kokonaispinta-alaan suhteutettuna yksilömäärä ä soveliasta elinympäristöä. Lajin esiintymistä ei siten tarvitse ottaa on kohtalainen. Maastoselv ityksen perusteella tutkimusalue on tavanomainenn lepakoiden esiintymisen kannalta, eikä alueellee ole tarpeen esittää erityisiä maankäyttösuosituksia.

25 Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaava 25 (63) Lepakoiden kevätmuuttoselvitys Lepakoiden muutonseurantakartoitus toteutettiin seitsemällä automaattisella Song Meter SM2Bat+ -passiiviseu- urantadetektorilla, jotka tallensivat alueella havaitutt ultraäänet muistikorteille (Kuva 20). Äänityslaitteet olivat maastossa yhtäjaksoisestii ajanjaksolla Kertynyt data analysoitiin Analook-ääniohjelman avulla. Aineistosta laskettiin kaikki lepakkohavainnot, joita havaittiin seitsemän laitteen aineistossa yhteensä (Taulukko 1). Taulukko 1. Viiatin lepakoiden muutonseurantahavainnot keväällä Kuva 19. Passiividetektorien sijoituspaikat (vihreät pallot). Passiiviseurantalaitteiden tulokset osoittavat, että Kurikan tutkimusalueellaa runsaslukuisin laji oli pohjanlepakko. Alueella tavattiin myöss muutamiaa viiksi- tai isoviiksisiippahavaintoja. Toukokuun alussa lepakkohavaintoja oli vähän, johon

26 26 (63) Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaava osaltaan vaikutti viivästynyt puolivälistä lähtien. kevät. Havainnot runsastuivat kuitenkin kuukauden Pohjanlepakot eivät ole kovin herkkiä ympäristön muutoksille ja ne käyttävätt saalistusalueinaan ihmisen muokkaamia elinympäristöjä, kuten metsittyneitä hakkuualueita, joissa osa tämänkin tutkimuksen passiiviseurantalaitteista sijaitsi. Selvästi eniten pohjanlepakkohavaintoja tallentui laitteeseen 5, parhaimmillaan havaintoa yössä. Runsas havaintomäärä viittaa siihen, että alueella on erittäin paljon ravintoa ja paikalliset pohjanlepakot käyttävät paikkaa saalistukseen. Ravinnonn paljouteen osaltaan vaikuttaaa alueella sijainnut pieni lampi, josta hyttysten toukatt kuoriutuvat. Kurikan tutkimusalueella tehtiin vain vähän v siippahavaintoja. Viiksi- ja isoviiksisiipat viihtyvät metsäisimmillä alueilla kuin enemmän aukeita paikkojaa suosivat pohjanlepakot. Paikallisten siippahavain ntojen niukkuus alueella johtui todennäköisesti siipoille sopivien elinympäristöjen vähyydestä ja passiiviseurantalaitteiden sijoitteluista melko avoimille paikoille. Kaikki havainnot eivät koskee siis muuttavia lepakoita vaann joukossa on myös paikallisia yksilöitä.. Muuttaviaa ja paikallisia yksilöitää on kuitenkin mahdoton erottaaa toisistaan äänitallenteiden perusteella. Tutkimusalueella tavatut lajit ovat nykytiedonn mukaan Suomessa talvehtivia lyhyen- ja keskimatka n muuttajia. Kurikan tutkimusalueen selvityksessä ei havaittu erityisen vilkastaa keväällää tapahtuvaa lepakkomuuttoa, joten tuulivoimaloiden rakentaminen ei vaikutaa lepakoihin merkittävästi. Passiiviseurantalaitteiden tulokset antavat kuitenkin vain viitteitä alueen kautta muuttavista lepakkolajeista ja runsauksista. Lepakot voivat muuttaa hyvin leveällä rintamalla, ja alueella käytetyillä seitsemällää passiiviseurantalaitteella ei pystytty tutkimaan koko rajausta. Yhden seurantakaudenn jälkeen muuttoreittejä ei voida täysin luotettavasti arvioida, koska myös vuosien väliset erot saatavat olla merkittäviä, ja niihin vaikuttaa esimerkiksi sääolosuhteet. Tämän selvityksen ja muiden tutkimusten tulokset kuitenkin osoittavat, että lepakoiden todennäköisimmät muuttoreitit sijaitsevat lähempänä rannikkoalueita. Suosituksena on seurata muuttavia lepakoita tuulipuistohankkeenn rakennusvaiheessaa sekä tuulipuiston valmistumisen jälkeen. Lepakoiden syysmuuttoselvitys Lepakoiden muutonseurantakartoitus toteutettiin seitsemällä automaattisella Song Meter SM2Bat+ -passiiviseu- urantadetektorilla, jotka tallensivat alueella havaitutt ultraäänet muistikorteille (Kuva 20). Äänityslaitteet olivat maastossa yhtäjaksoisestii ajanjaksolla Kertynyt data analysoitiin Analook-ääniohjelman havaittiin seitsemän laitteen aineistossa yhteensä (Taulukko 2). Taulukko 2. Viiatin lepakoiden muutonseurantahavainnot syksyllä avulla. Aineistosta laskettiin kaikki lepakkohavainnot, joita 2013.

27 Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaava 27 (63) Kuva 20. Passiividetektorien sijoituspaikat (vihreät pallot). p Passiiviseurantalaitteiden tulokset osoittavat, että Viiatin tutkimusalueellaa runsaslukuisin laji oli pohjanlepakko. Alueella tavattiin myöss muutamiaa viiksi- tai isoviiksisiippahavaintoja sekää pikkulepakoita. Pohjanlepakkohavainnot keskittyivätt pääosin heinäkuunn lopulta elokuun alkupuolelle. Lajista L tallentui havaintoja enitenn Rasakankaan laitteeseen nro 2, jonka lähellä oli vilkasta liikehdintää elokuun alussa. Runsas havaintomäärä on saattanut kertyä paikalla saalistavistas a lepakoista. Viiksi-/isoviiksisiippoja tutkimusalueella tavattiin vähän. Havaintojen niukkuus voi johtua siitä, että ne viihtyvät metsäisimmillä alueilla, kun taas pohjanlepakot käyttävätt saalistusalueinaan avoimia ja ihmisen muokkaamia a elinympäristöjä, kuten metsitty- neitä hakkuualueita. Laite nro 2 ja suurinn osa tutkimuksen muistakin passiiviseurantalaitteista sijaitsivat kuvauksen mukaisilla paikoilla. Havainnot pikkulepakoista tehtiin elokuun loppupuoliskolla ja syyskuun alussa, joten alueen kautta saattaa muuttaa joitakin pikkulepakkoyksilöitä. Pohjanlepakot ja siippalajit ovat nykytiedon mukaan Suomessa talvehtivia ja lyhyen- ja keskimatkan muuttajia, kun taas pikkulepakko on pitkänmatkanmuuttaja. Kaikki havainnot eivät koske välttämättä muuttavia lepakoita vaan joukossa voi olla myös paikallisiaa yksilöitä. Muuttaviaa ja paikallisia yksilöitä on kuitenkin mahdoton erottaaa toisistaan äänitallenteiden perusteella. Viiatin tutkimusalueen selvityksessä ei havaittu erityisen vilkasta syksyllä tapahtuvaaa lepakkomuuttoa, joten j tuulivoimaloiden rakentaminen ei vaikuta lepakoihin merkittävästi. Passiiviseurantalaitteiden tulokset antavat kuitenkin vain viitteitä alueen kautta muuttavista lepakkolajeista ja runsauksista. Lepakot voivat muuttaa hyvin leveällä rintamalla, ja alueella käytetyillä seitsemällä passiiviseurantalaitteella ei pystytty tutkimaan koko rajausta. Yhden seurantakauden jälkeen muuttoreittejä ei voida täysin luotettavasti arvioida, koska myös vuosien väliset erot saatavat olla

28 28 (63) Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaava merkittäviä, ja niihin vaikuttaa esimerkiksi sääolosuhteet. Tämän selvityksen ja muiden tutkimusten tulokset kuitenkin osoittavat, että lepakoiden todennäköisimmät muuttoreitit sijaitsevat lähempänä rannikkoalueita. Suosituksena on seurataa muuttavia lepakoita tuulipuistohankkeen rakennusvaiheessa sekä tuulipuistont valmistumisen jälkeen Linnusto Pesimälinnustoselvitys Lehtivuorten kaava-alueen pesimälinnusto selvitettiin kattavasti kartoitus-, linja- ja pistelaskennoin keväällä ja kesällä Alueella tehtiin 11 päivän aikanaa seitsemän kartoituslaskentaa. Lisäksi havaintoaineistoa kertyi lepakkoinventointien yhteydessä viitenä kertana. Pesimätiheydet eivät ole merkittävän suuria, mikä johtuu hankealueen biotoopeista. Alueella on vain hyvin pienialaisesti vanhemman ikäluokan metsää. Kuva 21. Linnustoselvityksen reviirikartat. Tutkimusalueelta löydettiin yhteensä 48 lajin reviirit, joista valtaosa on hyvin tavallisiaa pesimälajeja. Lajistoon lukeutuu kymmenen huomionarvoista lajia: pyy, teeri, metso, huuhkaja, käenpiika, palokärki, leppälintu, sirittäjä, isokäpylintu ja pohjansirkku. Näistä pyy, teeri, metso, huuhkaja ja palokärki ovat EU:n lintudirektiivin I-liitteen lajeja. Teeri ja metso ovat myös leppälinnun jaa isokäpylinnun ohella Suomen erityisvastuulajeja. Teeri lukeutuu lisäksi metson,, huuhkajan ja sirittäjän tavoin valtakunnallisessa uhanalaisuusluettelossa silmälläpidettäväksi (NT). Ainoa vaarantunut (VU) laji on pohjansirkku. Huomionarvoisten lajien lisäksi Pikku Lehtivuoren alueelta varmistettiin metsojen soidinalue (ks. seuraava alaluku).

29 Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaava 29 (63) Alueella pesivillä lajeilla on vastaavia elinympäristöjä runsaasti tutkimusalueen ulkopuolella, minkä vuoksi niitä ei tarvitse huomioida erityisesti hankkeessa. Huuhkaja on pohjansirkun kanssa merkittävin pesimälaji, muttaa sen reviiri on yleensä huomattavan laaja. Pohjansirkun elinpiiri ei puolestaan ole vaarassaa tuulivoimapuiston toteuttamisessa, sillä Hietanevalle e tai läheiselle Lehtinevalle ei ole suunniteltu turbiineja. Metsojen soidinpaikkaselvitys Metsojen soidinpaikkaselvityss tehtiin maaliskuun lopussa kahden päivän aikana. Maastotyöskentelyssä inventoitiin tutkimusalueen kaikki soidinpaikoiksi soveliaat kohteet sekä tuulivoimaloiden alustavat sijoitusalueet. Maastoinventoinneissa varmistettiin metsojen soidinalue Pikku Lehtivuoren eteläpuolelta. Lehtivuorten tutkimusalueella pesi kuusi metsoparia, joista luultavasti kaikki käyttävät kyseistä soidinaluetta keväällä. Inventoinnissa suositetaan, että soidinalue säilytetään ennallaan (Kuva 22). Kuva 22. Metsojen soidinalue (punainen rajaus).

30 30 (63) Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaava Lintujenn kevätmuuttoselvityss Kuva 23. Kevättarkkailun havaintopisteet. Takanevan havaintopiste on merkitty sinisellä ja Pohjoiskylä punaisella pallolla. Havainnointia tehtiin 1,5 kuukauden jaksolla ( ), jolloin saatiin hyvin kattavaaa aineistoa isojen lintujen muutosta. Toukokuun puolivälistä eteenpäin näkyvää muutto olisi ollut vähäistä, joten lentoja olisi mahdollisesti kertynyt lähinnä vain kahlaajista sekä myöhään muuttavista petolinnuista (mehiläis- jaa nuolihaukka). Tulosten valossa Pohjoiskylässä muutti selvästi enemmän lintuja, mikä johtunee siitä, että alueella on peltoja, joilla linnut levähtävät. Takaneva on karua aluetta, jossa ei ole muuttolinnuille levähdyspaikkoja. Isoista linnuista laulujoutsenia merkittiin suunnilleen saman verran molemmissa paikoissa, mutta m käytännössä kaikkia muita suurikokoisia lintujen havaittiinn enemmän Pohjoiskylässä. Kookkaita lintuja kuten hanhia, kurkia ja petolintuja havaittiin 15 päivänä aikanaa kohtalaisesti suhteessa havainnointiaikaan. Laulujoutsenia kirjattiin 347 yksilöä, joista 159 lensi Viiatin alueella riskikorkeudella, elii metrin korkeudella. Metsähanhista kertyi melko hyvää aineistoa, sillä seurannassa kirjattiin yhteensä 8188 yksilöä, joista 588 havaittiin riskikorkeudella, eli metrin korkeudella.

31 Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaava 31 (63) Molempien havaintopaikkojen yhteislentomäärä oli 180 havaintotunnin aikana noin yksilöä. Tuntia kohden lentoja kirjattiin näin ollen keskimäärin 89, mikä on pienii tai tavanomainen lukema sisämaassa keväällä. Seurannan perusteella suunnitellun n tuulivoimapuiston voidaan katsoa olevan tavanomaisen tai korkeintaan hieman keskimääräistä paremman muuttoreitin varrella. MetsähanhieM en ja kurkien suhteen muuttolukemat ovat varsin edustavia. Seurannassa lintujen liikehdintä suuntautui eniten koilliseen k ja pohjoiseen. Aineistonn perusteella kaikki linnut lensivät tuulivoimapuistoalueiden läpi jossain pisteessä, minkä vuoksi riskilentojen osuus (lentokorkeus metriä), on kohtalainen. Eri lajejaa havaittiin Takanevalla 86 ja Pohjoiskylässää 92, joista kaikki ovatt muuttavia, lukuun ottamatta seuraavia: riekko, teeri, harmaapäätikka, palokärki, kivitasku, närhi, harakka, korppi ja punatulkku (Takaneva) sekää teeri, kesykyyhky, palokärki, käpytikka, pensastasku, kivitasku, sinitiainen, talitiainen, närhi, harakka, naakka, varis, korppi, varpunen ja keltasirkku (Pohjoiskylä). Lintujenn syysmuuttoselvityss Kuva 24. Syysseurannan havaintopisteet. Pahkavuoren havaintopiste on merkitty sinisellä ja Pohjoiskylä punaisella pallolla.

32 32 (63) Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaava Havainnointia tehtiin noin 1,5 kuukauden jaksolla ( ), jolloin saatiin kattavaa aineistoa isojen lintujen muutosta. Havainnoinnin jälkeen loka- ja marraskuussa näkyvä muutto olisi ollut hyvin vähäistä, joten lentoja olisi mahdollisesti kertynyt lähinnä laulujoutsenista, isokoskeloista, yksittäisistä kotkista, räkättirastaista ja vaelluslinnuista. Tulosten valossa Pohjoiskylällä havaittiin enemmän muuttavia ja kierteleviä lintuyksilöitä, sillä kyseessä on melko laajojen viljelysalueiden kokonaisuus, joka on tyypillisesti merkittävämpi linnuille kuin karut metsäalueet. Muuttavien lintumäärien ero havaintopaikkojen välillä ei ole kuitenkaan merkittävästi suurempi Pohjoiskylällä, sillä iso osa lennoista koski ruokailualueilta toiselle siirtyneitä naakkoja ja teeriä. Isoista linnuista päiväpetolintuja ja sepelkyyhkyjä kirjattiin enemmän Pohjoiskylässä, mutta kurkia nähtiin enemmän Pahkavuorella. Pahkavuorella lintujen liikehdintä suuntautui pääosin etelään ja lounaaseen. Havaintopaikalla oli näkyvyyttä erittäin laajasti, ja aineiston perusteella kaikki linnut lensivät tuulivoimapuistoalueen läpi jossain pisteessä. Riskilentojen osuus (lentokorkeus metriä) oli kuitenkin vain kohtalainen, sillä valtaosa linnuista muutti selvästi riskikorkeuden alapuolella. Pohjoiskylässä kirjattiin eniten lentoja etelään, lounaaseen ja länteen. Molempien paikkojen yhteislukemia tarkastellessa räkättirastaita merkittiin selvästi eniten ( yksilöä), mutta myös peippoja ( yks.) kirjattiin runsaasti. Viiden seuraavaksi runsaimman lajin lista muodostui seuraavaksi: naakka (6 944 yks.), punakylkirastas (6 603 yks.), sepelkyyhky (3 834 yks.), kurki (2 351 yks.) ja närhi (1 530 yks.). Nämä seitsemän lajia muodostivat peräti 86 prosenttia kokonaislentomäärästä. Kookkaista linnusta laulujoutsenia ja hanhia havaittiin niukasti, eikä seurannan nähty yhtään vesilintua syksyn aikana. Päiväpetolintuja havaittiin sen sijaan runsaasti, samoin sepelkyyhkyjä. Kurkia merkittiin kohtalaisesti. Seurannassa havaittiin yhteensä kookasta lintuyksilöä riskikorkeudella (lentokorkeus metriä) hankealueen yllä. Näistä suurimman määrän muodostivat sepelkyyhkyä ja kurkea. Molempien havaintopaikkojen yhteislentomäärä oli 192 havaintotunnin aikana noin yksilöä. Tuntia kohden lentoja kirjattiin näin olleen keskimäärin 351, mikä on suurehko tai suuri lukema sisämaassa. Viiatin tuulivoimapuistojen voidaan kuitenkin katsoa olevan melko tavanomaisen muuttoreitin varrella, mutta erityisesti päiväpetolintuja ja sepelkyyhkyjä muuttaa alueella runsaasti. Havaituista lajeista ovat kaikki muuttavia, lukuun ottamatta seuraavia: teeri, metso, palokärki, punarinta, hömötiainen, töyhtötiainen, harakka, korppi ja osa kurjista (Pahkavuori) sekä teeri, huuhkaja, hiiripöllö, punarinta, hömötiainen, harakka, korppi, varpunen ja osa kanahaukoista, maakotkista, naakoista, variksista, viherpeipoista ja keltasirkuista (Pohjoiskylä) Kaava-alueen ympärillä sijaitsevat luontokohteet Hankealueelta on etäisyyttä lähimpään kansainvälisesti arvokkaaseen lintualueeseen (IBA) noin 40 kilometriä.

33 Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaava 33 (63) Kuva 25. Luonnonsuojelualueet ja muut arvokohteet Hankealueen läheisyydessä ei sijaitse arvokkaita linnustoalueita (IBA tai FINIBA). Lähimmät kansallisesti arvokkaat linnustoalueet (FINIBA) ovat Levanevan alue (720072) Jurvan pohjoispuole ella noin 12 kilometriä hankealueelta luoteeseen, ja Kainastonneva (720075) Norinkylän eteläpuolella noin n 12 kilometriä hankealueestaa lounaaseen. Rasakankaalla noin 7 kilometriä kaava-alueen länsipuolellaa on pieni Isokorven lehtokorpi -niminen alue (LHO100322) on mukana lehtojensuojeluohjelmassa. Samaa alue on myös Natura-aluetta. Teuvan puolella Norinkylän lähellä noin 8 kilometrin päässä hankealueestaa lounaaseen on pieni alue vanhojen metsien suojeluohjelmassa. Sama alue on osittain myös Natura-aluetta. Jokihaarassa noinn 7 8 kilometriä hankealueelta kaakkoonn on luontodirektiivin perusteella suojeltuu (SCI) Natura-alue Pitkämönluoma, FI Samalla alueella Jokihaarass sa on myös pienet yksityisessä luonnonsuojelualueet (YSA ja YSA204532). omistuksessa olevat 4.18 Kallioalueet Kaava-alueella sijaitseva Iso Karhuvuori (KAO100018) ja alle kilometrin päässää hankealueen eteläpuolella sijaitseva Juonenvuori (KAO100016)) kuuluvat arvokkaiden kallioalueiden 7-portaisessa arvoluokituksessa arvoluokkaan 4 (arvokas kallioalue) (Kuva 25).

34 34 (63) Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaava 4.19 Riistatalous Aluetta käytetään metsästämiseen Ilmaturvallisuus, tutkien toimita sekä viestintäyhteydet Hankealueelta on matkaa Seinäjoen lentokentälle noin 29 kilometriä ja Vaasan lentokentälle noin 50 kilometriä. Hankevastaava on pyytänyt lausunnon lentoesteistä Finavialta. Niiden perusteella hankevastaava on hakenut Liikenteen turvallisuusvirasto TraFilta lupaa lentoesteiden pystyttämiseen. Lupa on käsittelyssä. Hankevastaava on pyytänyt pääesikunnalta lausuntoa tuulivoimaloiden rakentamisesta Viiatin alueelle. Lausunnon ( ) mukaan tutkavaikutusten arvioidaan olevan niin vähäisiä, ettei niistä aiheudu merkittävää haittaa aluevalvonnalle. Vuoden 2014 alussa lausunto saatiin myös kaavan maksimikorkeuden mukaisista tuulivoimaloista. Lausunnon mukaan puolustusvoimat ei vastusta suunnitelman mukaisten tuulivoimaloiden rakentamista Viiatin alueelle, johon hankealue kuuluu. 5 Osallistuminen ja vuorovaikutus 5.1 Osalliset Osallisilla on oikeus ottaa kantaan kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua kaavasta mielipiteensä (MRL 62 ) MRL 62 mukaan osallisia ovat kaava-alueen ja sen vaikutusalueen maanomistajat, asukkaat, alueella toimivat yritykset ja elinkeinon harjoittajat ja työssäkäyvät eli kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia ovat myös ne viranomaiset, yhdistykset, järjestöt ja yhteisöt, jotka toimivat alueella tai joiden toimialaa kaavassa käsitellään. Näitä ovat ainakin: Asukkaat, maanomistajat ja muut osalliset Kaavan vaikutusalueen asukkaat Yleiskaava-alueen maanomistajat Muut osalliset ja osalliseksi ilmoittautuvat Kurikan kaupunki Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kurikan Vesihuolto Oy Kurikan kaupungin lautakunnat Naapurikunnat Ilmajoen kunta Laihian kunta Maalahden kunta Närpiön kaupunki Teuvan kunta Kauhajoen kaupunki Jalasjärven kunta

35 Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaava 35 (63) Viranomaiset Etelä-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ELY ( ) Etelä-Pohjanmaan liitto Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo Museovirasto Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintokeskus AVI ( ) Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi Finavia Puolustusvoimat JIK peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän ympäristöterveydenhuolto Yritykset ja yhteisöt Anvia Oy Etelä-Pohjanmaan Alueverkko Oy Fortum Oyj Kurikan metsänhoitoyhdistys Metsästysseura (Jurva, Kurikka) Riistanhoitoyhdistys (Jurva, Kurikka) Kurikan yrittäjät ry Muut mahdolliset yritykset ja yhteisöt 5.2 Osallistuminen, vuorovaikutus ja tiedottaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavan laatimisvaiheen aineisto (kaavaluonnos) sekä kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville. Nähtävillä olosta ilmoitetaan paikallislehdessä. Nähtävilläoloaikoina osalliset voivat esittää mielipiteitään osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavan valmisteluaineistosta. Kaavaehdotuksesta voi tehdä kirjallisia muistutuksia. Kaavaehdotuksesta pyydetään nähtävilläoloaikana lausunnot niiltä päättäviltä toimielimiltä (lautakunnat) ja viranomaisilta, joiden toimialaan kaavoituksella voi vaikuttaa. Tarvittaessa järjestetään suunnittelu- ja viranomaiskokouksia. Kaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto. Kaupunkilaisilla ja osallisilla on mahdollisuus valittaa kaupunginvaltuuston päätöksestä hallinto-oikeuteen. 5.3 Viranomaisyhteistyö YVA-tarveharkintaan liittyvä viranomaisneuvottelu järjestettiin Osayleiskaavasta pyydetään lausunto niiltä viranomaisilta, joiden toimialaa kaavassa käsitellään. 5.4 Saatu palaute osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin kesällä 2013 kuusi lausuntoa. Niissä tuotiin esiin seuraavia asioita: Tuulivoimaloiden ja uusien teiden alueelta on tehtävä arkeologinen inventointi (Museovirasto) Kaavoituksessa on huomioitava sähkönsiirron tarpeet (Fortum) Pääesikunta tekee tuulivoimaloiden sijoituspaikkojen ja korkeuden selvittyä arvion siitä, tarvitaanko hankkeessa VTT:n tekemä tutkavaikutusten arviointi.

36 36 (63) Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaava Kaava-aineistosta olisi käytävä ilmi korkein mahdollinen estekorkeus merenpinnasta mitattuna, mikä tarvitaan lentoestelupaa varten (Trafi) Suunnittelussa on otettava huomioon turvallisuussyistä määrätyt etäisyydet esimerkiksi teihin ja rautateihin sekä mahdolliset vaikutukset liikennevalvontatutkiin (Trafi) Tuulivomarakentamisen vaikutukset liikenteen turvallisuudelle ja sujuvuudelle on selvitettävä suunnitteluvaiheessa (Trafi) Kurikan luontoseura ry vastusti tuulivoimaloiden rakentamista, koska piti sitä raskaana teollisuutena ja haitallisena luonto, maisema- ja virkistysarvoille. 6 Suunnittelun tavoitteet 6.1 Tavoitteet uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämiselle Hankkeen taustalla ovat ne ilmastopoliittiset tavoitteet, joihin Suomi on kansainvälisin sopimuksin ja EU:n jäsenvaltiona sitoutunut. Euroopan unionin ilmasto- ja energiapoliittisena tavoitteena on, että uusiutuvan energian osuus energiankulutuksesta on 20 prosenttia vuonna 2020 (2009/28/EY). Uusiutuvan energian edistämisvelvoite on EU:n sisällä jaettu eri maiden kesken siten, että Suomen kansallinen kokonaistavoite vuodelle 2020 on 38 prosenttia energian loppukulutuksesta. Tämä merkitsee uusiutuvan energian käytön lisäämistä 9,5 prosenttiyksikköä vuoteen 2005 nähden, mikä vastaa noin 40 TWh lisäystä uusiutuvan energian tuotannossa. Työ- ja elinkeinoministeriön pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategian tavoitteena on nostaa tuulivoiman kokonaiskapasiteetti Suomessa nykyisestä noin 288 MW ( ) tasosta 2500 MW:iin vuoteen 2020 mennessä (Työ- ja elinkeinoministeriö 2008). Tällöin vuotuinen sähköntuotanto tuulivoimalla olisi noin 6 TWh. Vuonna 2009 Suomessa tuotettiin tuulivoimalla sähköä noin 0,5 TWh. Suomen kokonaissähkönkulutus strategiassa esitetyissä skenaarioissa on noin 100 TWh. Strategian mukaan tuulivoimarakentamisessa pyritään laajoihin yhtenäisiin alueisiin, tuulivoimapuistoihin. Valtioneuvoston kansallisen energia- ja ilmastostrategian selonteossa eduskunnalle tuulivoiman tuotantotavoitteeksi on asetettu 9 TWh vuonna Ilmasto- ja energiastrategiassa asetettujen tavoitteiden täyttäminen edellyttää uusiutuvaa energiaa koskevien tukitoimien uudistamista ja uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön syöttötariffin käyttöönottoa. Suomen hallitus antoi valtioneuvostolle esityksen uusiutuvan energian takuuhinnasta. Esitys hyväksyttiin eduskunnassa ja laki tulee voimaan vuoden 2011 alusta. Syöttötariffijärjestelmän avulla sähkön tuottajalle maksetaan 12 vuoden ajan tukea markkinaehtoisen takuuhintajärjestelmän avulla. Maksettavan tuen määrä on yhtä suuri kuin takuuhinnan ja toteutuneen sähkön markkinahinnan erotus. Takuuhinta on 83,5 euroa/mwh. Lisäksi tuulivoimarakentamisen nopean liikkeellelähdön takaamiseksi lakiin sisältyy nopean alkajan bonus, jonka mukaan uusilla tuulivoimaloilla tuotetun sähkön takuuhinta on vuoden 2015 loppuun saakka 105,3 euroa/mwh, kuitenkin korkeintaan kolmen vuoden ajan. Tukijärjestelmään voidaan hyväksyä voimaloita, kunnes uusiutuvien energialähteiden lisäystä koskeva tavoite on saavutettu (Työ- ja elinkeinoministeriö 2010). 6.2 Maakunnalliset tavoitteet Tuulivoimantuotantoon liittyvät valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on kuvattu kohdassa 3.1. Etelä-Pohjanmaan maakuntasuunnitelmaa uusitaan parhaillaan osana maakuntastrategiatyötä, jossa uusiutuvien energiavarojen osuuden ja maakunnan

37 Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaava 37 (63) energiaomavaraisuuden lisääminen on asetettu strategian keskeisiksi tavoitteiksi. Osayleiskaavaehdotus edistää näiden tavoitteiden toteutumista. Etelä-Pohjanmaalla on asetettu tavoitteeksi tuulivoiman tuotannon lisääminen, johon tähtää myös vireillä oleva vaihemaakuntakaava. Maakuntakaavalla ohjataan tuulivoiman tuotannon sijoittumista Etelä-Pohjanmaan alueella. Tähän liittyen Etelä- Pohjanmaan liitto sai valmiiksi vuonna 2012 maakunnallisen tuulivoimaselvityksen. Selvityksen tarkoituksena on toimia I vaihemaakuntakaavan keskeisenä taustaaineistona. Hankealue kuuluu maakunnallisen tuulivoimaselvityksen tuulivoimaalueisiin, ja sillä on tuulivoimaloiden varaus maakuntakaavan I vaihekaavan kaavaluonnoksessa. Etelä-Pohjanmaan kehittämistyön pitkän aikavälin linjaukset esitetään maakuntasuunnitelmassa. Yksi maakuntasuunnitelmassa määritellystä viidestä Etelä- Pohjanmaan kehittämistavoitteesta on luontoarvoihin ja uusiutuviin luonnonvaroihin pohjautuvan energia- ja ympäristöosaamisen vahvistaminen. Ympäristövastuullisuus ja eettisyys ovat kehittämisen lähtökohta. Ilmastonmuutokseen sopeudutaan ja hiilidioksidipäästöjä vähennetään osana kansallisia ja Euroopan unionin tavoitteita. 6.3 Kurikan kaupungin tavoitteet Kaupungin tavoitteena on kehittää elinkeinoelämää ja lisätä sitä kautta verotuloja ja ihmisten hyvinvointia. 6.4 Hankkeesta vastaavan tavoitteet Hankkeesta vastaavan tavoitteena on kehittää tuulivoimapuisto, joka on taloudellisesti kannattava. 7 Osayleiskaavan suunnittelun vaiheet Seuraavassa taulukossa on esitetty kaavaprosessin tavoitteellinen aikataulu. Taulukko 3. Tavoiteaikataulu Työvaihe Tavoiteaikataulu Kaavoituksen käynnistäminen huhtikuu-kesäkuu 2013 Selvitysvaihe huhtikuu syyskuu 2013 Kaavaluonnosvaihe kesä-syyskuu 2013 Kaavaehdotusvaihe marraskuu 2013-tammikuu 2014 Kaavan hyväksyminen maaliskuu Aloitusvaihe Megatuuli Oy esitti tuulivoimaa koskevan osayleiskaavan laatimista kaupunginhallitukselle, joka päätti kokouksessaan laittaa vireille osayleiskaavan laatimisen. Aloitusvaiheessa pidettiin viranomaisneuvottelu , jossa käytiin läpi YVAtarpeen harkintaa ja tuulivoimaosayleiskaavoituksen lähtökohtia. (YVAL 4, MRL 66 ja MRA 26 ). 7.2 Perusselvitysvaihe, tavoitteet Perusselvitysvaiheessa koottiin kaavan lähtöaineisto ja täsmennettiin suunnittelun tavoitteet.

38 38 (63) Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaava Osallisilla oli mahdollisuus ottaa kantaa kaavan tavoitteisiin ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisältöön OAS:n nähtävilläoloaikana Osayleiskaavaluonnos Tavoitteiden ja selvitysten perusteella laadittiin kaavaluonnos, jonka vaikutukset arvioitiin kaavaselostuksessa.

39 Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaava 39 (63) Kuva 26 Lehtivuorten kaavaluonnos Kaava-aineisto laitettiin nähtäville kaupungin ilmoitustaululle jaa kotisivulle 30 päivän ajaksi Nähtävillä olosta tiedotettiin kuuluttamalla. Kaavaluonnostaa esiteltiin yleisötilaisuudessa Kurikan paloasemalla

40 40 (63) Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaava Kaavaluonnoksista pyydettiin lausunnot viranomaisilta ja kaupungin hallintokunnilta (MRL 65, MRA 27 ja 28 ). Kaavaluonnoksesta saatiin 10 lausuntoa. Lausunnoissa tuotiin esiin mm. ihmisiin kohdistuvien haitallisten vaikutuksien arvioinnin täydennystarve, huoli meluhaitoista, jään irtoaminen sekä sähkönsiirtoverkon kapasiteetin riittävyys. Lausunnoissa todettiin lisäksi että ennen tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämistä tulee hankkeelle olla puolustusvoimien hyväksyntä. Kaavaluonnoksesta saatiin 6 mielipidettä. Mielipiteissä tuotiin esiin muun muassa tuulivoimaloiden vaikutukset rauhoitettuihin eläinlajeihin, alueen virkistyskäyttömahdollisuuksien heikentyminen, hevosiin liittyvän matkailun toimintaedellytyksien heikentyminen sekä tuulivoimaloiden meluvaikutukset. 7.4 Osayleiskaavaehdotus Kaavaluonnoksesta saadun palautteen perusteella muokattiin kaavaehdotus. Kaavakartasta poistettiin luonnokseen merkitty lomarakennuspaikka (RA), muutettiin ohjeellisten ulkoilureittien sijaintia sekä lisättiin ohjeellisen maakaapelin sijainti. Maaja metsätalousvaltaisen alueen (M-1) kaavamääräyksiä muokattiin siten, että olemassa olevia rakennuksia voi ylläpitää ja kehittää. Lisäksi päivitettiin tuulivoimaalueen (tv) kaavamääräyksiä. Kaavaselostukseen tehtiin tarkennuksia mm. kaavan osallisten, lentoesteiden korkeusrajoituksien, sähköverkon, lintujen kevät- ja syysmuuttoselvityksiin sekä lepakoiden muuttoon liittyvän selvityksen suhteen. Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen ja asetti sen nähtäville kaupungin ilmoitustaululle ja kotisivuille 30 päivän ajaksi Nähtävillä olosta tiedotettiin kuuluttamalla. Kaavaehdotuksesta pyydettiin lausunnot viranomaisilta ja kaupungin hallintokunnilta (MRL 65, MRA 27 ja 28 ). Kaavaehdotuksesta saatiin 8 lausuntoa. Lausunnoissa tuotiin esiin muun muassa 1. vaihemaakuntakaavan etenemisen aikataulun päivitystarve ja sähkönsiirtoverkon kapasiteetin riittävyys. Lisäksi lausunnoissa todettiin, että osayleiskaavan kaavaselostuksessa on syytä tarkentaa tuulivoimapuiston vaikutuksia alueen virkistyskäyttöön. Kaavaehdotuksesta saatiin 4 muistutusta. Muistutuksissa tuotiin esiin muun muassa luontoarvojen ja virkistyskäyttömahdollisuuksien heikkeneminen, meluhaitat, vaikutukset luontomatkailuun, välkehaitat sekä lentoestevalojen haitta yöaikaan.

41 Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaava 41 (63) Kuva 27. Kaavaehdotuksen kaavakartta Kaavan hyväksyminen Kaavaan tehtiin vähäisiä muutoksia kaavaehdotuksesta saatujen lausuntojenl n perusteella. Tuulivoimaloiden alueen (tv) kaavamääräystä tarkennettiin siten, että

42 42 (63) Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaava rakennuslupahakemuksen meluselvityksessä on tarvittaessa otettava kantaa sisämeluun ja matalataajuiseen meluun. Myös maa- ja metsätalousvaltaisen alueen kaavamääräyksiä tarkennettiin. Tuulivoimalan alue osa-alueiden rajauksia tarkennettiin kolmen tuulivoimalan alueen kohdalla. Kaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto. Kaava tulee voimaan, kun hyväksymistä koskeva päätös on lainvoimainen ja se on kuulutettu (MRL 52 ). Kaavan hyväksymisestä ilmoitetaan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle, Pohjanmaan liitolle ja niille, jotka ovat sitä kirjallisesti pyytäneet (MRL 67 ). Kaavan lainvoimaisuudesta kuulutetaan kaupungin virallisella ilmoitustaululla ja paikallislehdissä (MRA 93 ).

43 Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaava 43 (63) 8 Osayleiskaavan kuvaus 8.1 Kaavaratkaisu Kuva 28. Kaavakartta

44 44 (63) Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaava Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaava on laadittu maankäyttö- m ja rakennuslain 77 a :n tarkoittamana oikeusvaikut tteisena yleiskaavana. Osayleiskaavaa voidaan käyttäää yleiskaavan mukaisten tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämisen perusteena tuulivoimaloiden alueilla (tv-alueet). Osayleiskaavassa on osoitettu maa- ja metsätalousvaltainenn alue (M), jolle saaa sijoittaa tuulivoimaloita niille erikseen osoitetuille alueille (tv-alueet). Tuulivoimaloitaa varten saa rakentaa huoltoteitä ja teknisiä verkostoja. Kaavassa on annettu voimaloiden korkeuteen ja rakentamistapaan liittyviä määräyksiä. Voimaloiden enimmäiskorkeudeksi on kaavassa esitetty 210 metriä. Korkeimmalla sijaitsevatt tuulivoimaloiden alueet sijaitsevat tasollaa + 180, jossa tuulivoimaloiden siivet saavat siis kaavan mukaan ulottua korkeustasolle +390 (korkeus merenpinnasta). Kaavassa on osoitettu EN-1 -alue laitteistorakennuksia varten. (energiahuollon alue) muuntoasemia ja Alueen arkeologisen selvityksen perusteella kaavaan on merkitty muinaismuistokohteena neljää tervahautaa (sm-1). Luontoselvityksen perusteella alueelle on soitettu metsojen soidinalue luonnon monimuotoisuuden kannaltaa erityisen tärkeänä alueena (luo-1). Tuulivoimaloidenn rakennusalat ja tielinjaukset on suunniteltu niin, että ne eivät aiheuta haittaa muinaismuistoille tai metsojen soitimelle. Kaavassa on osoitettu nykyiset tielinjaukset, joita ei tarvitse t parantaa tuulivoimaloiden kuljetuksia varten, sekä ohjeelliset uudet tielinjaukset. Kaavassa on osoitettu myös ohjeelliset maakaapelit ja ohjeelliset ulkoilureitit. Tuulivoimapuisto koostuu 9 tuulivoimalasta perustuksineen, tuulivoimaloiden välisistää huoltoteistä, tuulivoimaloiden välisistä keskijännitekaapeleista (20 kv maakaapeli), sekä sähköasemasta, jonka kautta sähkö siirretään alueverkkooa on (110 kv) ). Kolmilapaisten voimaloiden napakorkeudeksi on suunniteltu noin metriä ja kokonaiskorkeudeksi noin metriä. Roottorin halkaisija olisi enintään noinn 130 metriä. Voimaloiden torni olisi tavallinen kartiomainen teräsputkitorni tai hybriditorni, jossa olisi betoninen alaosa jaa sen päällä teräsputkitorni. Perustustekniikka on todennäköisesti joko maavarainen teräsbetoniperustus tai kallioon ankkuroitu perustus. 8.2 Kaavamerkinnät ja määräykset EN-1 M-1 Energiahuollon alue. Alueellee saa rakentaa sähköasemakentän. Sähköasema an alue on aidattava. Alueelle saa rakentaa tuulivoimaloita varten tarvittavia toimisto-, varasto- ja huoltorakennuksia, joiden yh- teenlaskettu kerrosala saa olla enintään 5000 k-m 2. Maa- ja metsätalousvaltainen alue. Alueella sallitaan maa- ja metsätalouteen liittyvä rakentaminen. Uusiaa asuin- tai lomaraken- nuksia ei saa sijoittaa alle 600 metrin etäisyydelle tuulivoimalan alueen rajasta. Rajoitus ei kuitenkaan koske lisärakentamista olemassaa olevan asuin- tai lomarakennuksen yhteyteen. Tuulivoimalan alue. Alueellee saa rakentaa yhden tuulivoimalan, jonka kokonaiskorkeus saa olla enintään 210 metriä. Tuulivoimalan ja sen rakentamista varten raivattavien kenttäalueiden on sijoituttava kokonaisuudessaan alueen sisäpuolelle. Ennen tuulivoimalan rakennusluvan myöntämistä on pyydettävä etukäteen Finavian lausunto sekä haettava ilmailulain mukainen lentoestelupa Liikenteen turvallisuusvirasto TraFilta. Ennen tuulivoimalan rakennusluvan myöntämistä pitää hankkeella h olla Puolustusvoimien hyväksyntä.

45 Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaava 45 (63) Tuulivoimalan rakennuslupahakemukseen tulee liittää selvitykset tuulivoimalan melu- ja väl- tuulivoi- kevaikutuksista läheiseen asutukseen ja loma-asutukseen sekä selvitys siitä, miten mala hallitsee jäänheittoon liittyviä riskejä. Rakennuslupa ahakemuksen meluselvityksessä on tarvittaessa otettavaa kantaa sisämeluun ja matalataajuise een meluun. Luonnon monimuotoisuuden kannaltaa erityisen tärkeä alue. Alueen käytössä on huomioitava, ettei luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeän elinym- (terva- päristön arvoja heikennetä. Muinaismuistokohde. Alueella sijaitsee muinaismuistolailla (295/1963) rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös hauta). Alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen jaa muu siihen kajoaminen on muinais- on neu- muistolain nojalla kielletty. Kohteeseen vaikuttavista toimenpiteistä jaa suunnitelmista voteltava Museoviraston kanssa. Nykyinen tielinjaus. Nykyinen parannettava tielinjaus. Ohjeellinen uusi tielinjaus. Ohjeellinen maakaapeli. Maakaapelit tulee sijoittaa ensisijaisesti teiden yhteyteen. Ohjeellinen ulkoilureitti. Uusi ulkoilureitti.. Merkittävästi parannettava voimajohto. Yleiskaava-alueen raja. Yleiset määräykset Tämä yleiskaava on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain 77a :n tarkoittamana oikeusvaikutteisena yleis- kaavana. Osayleiskaavaa voidaan käyttää yleiskaavan mukaisten tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntä- misen perusteena tuulivoimaloiden alueilla (tv-alueet). Meluhaittojen ehkäisemiseksi alueen toteuttamisessa on otettava huomioon valtioneuvoston päätös melu- tasojen ohjearvosta. Tuulivoimapuiston sisäiset keskijännitejohdot onn toteutettavaa ensisijaisesti maakaapeleina. Tuulivoimalat on merkittävä tunnistemerkinnöin. Alue on ennallistettava tuulivoimaloiden käytön päätyttyä. Ennallistamisvelvoite koskee ympäristövaikutuksil- taan merkittäviä rakennuksia ja rakenteita.

46 46 (63) Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaava 9 Osayleiskaavan vaikutukset 9.1 Vaikutusten arviointi Ympäristövaikutukset selvitetään osana osayleiskaavan laatimista maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla. Vaikutusarvioinnissa tarkastellaan myös mahdollisuuksia ja keinoja vaikutusten lieventämiseen. Kaavan laatimisen osallistumismenettely mahdollistaa sen, että asukkailla on mahdollisuus perehtyä suunnitelmiin ja lausua mielipiteensä kaavaprosessin aikana. Vaikutusten arvioinnin tehtävänä on tukea kaavan valmistelua ja hyväksyttävien kaavaratkaisujen valintaa sekä auttaa arvioimaan, miten suunnitelman tavoitteet ja sisältövaatimukset toteutuvat. Vaikutusten arviointi tehdään asiantuntija-arviona ja se perustuu käytössä oleviin perustietoihin, selvityksiin, suunnitelmiin, maastokäynteihin, osallisilta saataviin lähtötietoihin, lausuntoihin ja mielipiteisiin sekä laadittavien suunnitelmien ympäristöä muuttavien ominaisuuksien analysointiin. Yleisesti ottaen tuulivoimaloiden merkittävimmät ympäristövaikutukset liittyvät useimmiten maisemaan, meluun, pyörivän roottorin aiheuttaman varjon vilkkumiseen (välke) ja eläimistöön. Eri vaikutustyypeillä on erisuuruinen vaikutusalue. Kaukaisimmillaan hankkeella voi olla vaikutuksia kilometrin etäisyydelle (maisemavaikutus). Vaikutuksia ihmisten elinoloihin ja viihtyisyyteen hankkeella voi olla pääosin enintään 5 kilometrin etäisyydelle. Melun ja valon vilkkumisen vaikutukset ulottuvat enintään noin 2 kilometrin päähän tuulipuistosta. 9.2 Maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen kohdistuvat vaikutukset Hanke ei ole ristiriidassa tai esteenä alueen maakuntakaavan toteutukselle. Hankealueella ei ole yleis- tai asemakaavoja. Merkittävimmät muutokset maankäytössä kohdistuvat tuulivoimalaitosten rakennuspaikoille, joilla sijaitsevat talousmetsäalueet poistuvat käytöstä sekä rakennettavan tiestön ja voimajohtojen alueille. Muutoin tuulivoimapuiston alueen käyttö virkistykseen ja metsätalouteen säilyy ennallaan. Rakentamisalueella ei ole sellaisia luonto- tai maisemakohteita, joiden arvo alenisi tuulivoimalaitosten rakentamisen takia. Voimalaitosten sijainnit on valittu siten, että toiminnasta aiheutuisi mahdollisimman vähän haittaa lähialueen asutukselle. 9.3 Maisemaan ja kulttuuriympäristöön kohdistuvat vaikutukset Yleisesti arvioidaan tuulivoimalan lapojen näkyvän selkeällä ja kuivalla ilmalla 5 10 kilometrin päähän. Tätä kauempana lapojen havaitseminen on vaikeampaa siten, että kilometrin etäisyydellä niitä ei enää erota. Torni voi erottua noin kilometrin päähän. Sääolosuhteista riippuen etäisyydet voivat olla edellä mainittua selvästi lyhyemmät. Lehtivuorten hankealueella lähin asutus on noin 1000 metrin etäisyydellä lähimmästä voimalasta. Havumetsäisellä alueella on joitakin peltoaukeita sekä metsäistä vaikeakulkuista suota. Enimmäkseen voimalat ovat näkymättömissä puuston takana. Tuulivoimapuisto näkyy ympäröiville peltoaukeille, joista osa on maakunnallisesti tai valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta. Tuulivoimapuisto on kuitenkin varsin etäällä näistä maisema-alueista, joten voimalat eivät ole mitenkään maisemaa hallitsevia elementtejä. Siten hankkeen vaikutukset arvokkaisiin maisema-alueisiin

47 Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaava 47 (63) eivät ole kovin merkittäviä. Enimmäkseen voimalat ovat näkymättömissä puuston takana. Kuva 29. Kuvasovitteiden kuvauspaikat ja suunnat. Kuviin K on mallinnettu Lehtivuorten tuulivoimapuiston lisäksi myöss sen länsipuolella sijaitseva Rasakankaalle suunniteltuu tuulivoimapuisto. Kuva 30. Kuvauspaikka 2, Nopankylä.

48 48 (63) Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaava Kuva 31. Osasuurennos kuvauspaikasta 2, Nopankylä. Tuulivoimaloiden roottoritt voidaan nähdä puuston silhuetin yläpuolella. Samassa näkymässä ei ole maiseman arvokohteita eivätkä ne ole maisemaan on kohtalainen. yksittäisen selkeän näkymän päätteenä. Vaikutus Kuva 32. Kuvauspaikka 3, Palomäki

49 Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaava 49 (63) Kuva 33. Osasuurennos kuvauspaikasta 3, Palomäki. Kaksi voimalaa kohoaaa selkeästi muita maiseman elementtejä korkeamma alle. Samassa näkymässä ei ole maiseman arvokohteita eivätkä ne ole yksittäisen selkeän näkymän päätteenä. Vaikutus maisemaan on paikallisesti voimakas. Kuva 34. Kuvauspaikka 5, Kakkuri.

50 50 (63) Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaava Kuva 35. Osasuurennos kuvauspaikasta 5, Kakkuri. K Lehdettömään aikaan tuulivoimaloiden roottoreiden ylin sektori voidaan nähdä puuston yläpuolella. Kesällää tuulivoimalat eivät juurikaan j näy tähän katselupisteeseen. Kuva 36. Kuvauspaikka 6, Kauhajoki.

51 Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaava 51 (63) Kuva 37. Osasuurennos kuvauspaikastaa 6, Kauhajoki. Tuulivoimalat jäävät täysin puuston taakse. Kuva 38. Kuvauspaikka 7, Norinkylä

52 52 (63) Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaava Kuva 39. Osasuurennos 1 kuvauspaikasta 7, Norinkylä.Tuulivoimalat jäävät täysin puuston taakse. Kuva 40. Osasuurennos 2 kuvauspaikasta 7, Norinkylä. Tuulivoimalat jäävät täysin puuston taakse.

53 Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaava 53 (63) Kuva 41. Kuvauspaikka 8. Jurva Kuva 42. Osasuurennos kuvauspaikasta 8, Jurva. J Muutaman tuulivoimalan roottoreiden ylin sektori voidaan havaita mutta ne n eivät nouse erityisesti esiin maisemasta. Kuva 43. Kuvauspaikka 9, Kurikka

54 54 (63) Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaava Kuva 44. Osasuurennos kuvauspaikasta 9, Kurikka. Tuulivoimalat jäävät täysin puuston ja rakennuskannan taakse. Kuva 45. Kuvauspaikka 10, Koskenkorva.

55 Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaava 55 (63) Kuva 46. Osasuurennos kuvauspaikasta 10, Koskenkorva. täysin puuston taakse. Tuulivoimalat jäävät Hankealueen lähin RKY-kohde on Panttilan kylä ja Kurikan lakkitehdas 7 kilometriä alueen itäpuolella. Panttilan kyläkeskus on tiheätä puustoista p aluetta, josta voimalat eivät näy. Hankealueen ja RKY-alueen jää puustoinen kalliokohouma Kylävuori Paavalinvuori, joten maisemavaikutukset peltoalueilta ovat vähäiset tai olemattomat. Yhteenveto maisemavaikutuksista Tuulivoimapuisto sijaitsee metsäisen alueen keskellä k eivätkä voimalat näy lähialueelle. Voimalat näkyvät t maisemassa laajojen peltoalueiden takaa Kaakkurista a ja Nopankylästä, joista lähimpiin voimalaitoksiin on matkaa 3-5 kilometriä. Näistää kohdista voimaloiden vaikutuss maisemaan on kohtalainen tai paikallisesti merkittävä. Tiheästää asutuilta alueilta Kurikan, Jurvan tai Kauhajoen keskustoista tuulivoimalat eivät näy. 9.4 Kasvillisuuteen, eläimistöön ja luonnonarvoihin kohdistuvat vaikutukset Voimalaitosten ja ajoyhteyksie en sijainnit on suunniteltu niin, että rakentaminen tai käyttö ei aiheuta haittoja uhanalaisiin ja arvokkaisiin kasvi- tai eläinlajeihin. Lehtivuorten alueella on kolmee arvokasta kasvillisuusaluetta, joihin ei kohdisteta uutta maankäyttöä. Kaava-alueella on metsojen soidinalue, joka jää rauhaan rakentamiselta. Siihen on myös riittävä suojaetäisyys tuulivoimaloista, joten ne eivät häiritse metsojen soidinta. Hankkeella ei siten olemassa olevan tiedon perusteella olisi merkittäviä kasvillisuuteen eikä eläimistöön. vaikutuksiaa Viiatin tutkimusalueen selvityksessä ei havaittu erityisen vilkasta keväällä tai syksyllä tapahtuvaa lepakkomuuttoa. Lepakoiden todennäköisimmät muuttoreitit sijaitsevatt

56 56 (63) Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaava lähempänä rannikkoalueita. Olemassa olevan tiedon perusteella Lehtivuorten tuulivoimapuistolla ei ole merkittäviä vaikutuksia lepakoiden muuttoon. Seurannan perusteella suunnitellun tuulivoimapuiston voidaan katsoa olevan tavanomaisen tai korkeintaan hieman keskimääräistä paremman linnuston kevät- ja syysmuuttoreitin varrella. Riskikorkeudella lentävien lintujen osuus on kohtalainen. Olemassa olevan tiedon perusteella Lehtivuorten tuulivoimapuistolla ei ole merkittäviä vaikutuksia alueen muuttolintuihin. 9.5 Maa- ja kallioperään kohdistuvat vaikutukset Tuulivoimaloiden lisäksi hankealueelle rakennetaan tienpistoja ja tuulivoimaloiden pystytyspaikkoja. Tuulivoimalan komponenttien ja voimalan pystyttämiseen tarvittavan kaluston paikalle saaminen edellyttää vähintään 4-6 metrin levyistä tietä, joka kestää 17 tonnin akselipainon ja on enintään 8 astetta kalteva. Erikoisajoneuvoja käyttämällä kaltevuus voi olla enintään 14 astetta. Kaava-alueen nykyiset tiet ovat riittävän leveät, kantavuudeltaan hyvät ja kaltevuudeltaan riittävän loivat, joten niitä ei tarvitse vahvistaa. Kunkin voimalan pystytyspaikalta puusto raivataan korkeintaan noin puolen hehtaarin alalta. Alueelle ajetaan kivimurskaa niin, että pystytyspaikasta saadaan tukeva ja tasainen. Tuulivoimapuisto on tarkoitus kytkeä uuteen vanhan 45 kv:n korvaavaan 110 kv:n johtoon hankealueella. Tätä varten hankealueelle rakennetaan muuntoasema. Vaikutukset maa- ja kallioperään ovat vähäiset. Jos käytetään maavaraista teräsbetoniperustusta, maahan kaivetaan 0,6-4 metriä syvä kuoppa, johon valetaan betonia noin 500 m 3, siten että perustuksen koko on lopulta noin 18 x 18 metriä. Teräsbetoniperustus pitää voimalan pystyssä omalla painollaan. Kallioon ankkuroidulla perustuksella on pienempi vaikutus luontoon kuin teräsbetoniperustuksella. Sitä voidaan käyttää jos kalliopohja on sopiva. Kalliota voidaan joutua räjäyttämään tasaisen pohjan saamiseksi. Kallion päälle valetaan ohut betonilaatta ja kallioon porattuihin reikiin upotetaan ankkuritankoja, jotka pitävät perustuksen paikallaan. Lopuksi voimala pystytetään perustuksen päälle. Voimaloiden elinkaaren päätyttyä ne voidaan purkaa ja kierrättää, jolloin alue voidaan palauttaa lähes luonnontilaiseksi. 9.6 Pinta- ja pohjavesiin kohdistuvat vaikutukset 9.7 Meluvaikutukset Lähin pohjavesialue on Kuusistonloukko, joka sijaitsee noin 1,5 kilometrin päässä lähimmästä tuulivoimalasta. Voimaloilla ei ole vaikutuksia pohjavesialueeseen. Vain pieni osa hankealueen kokonaispinta-alasta on voimaloiden tai muiden rakenteiden käytössä. Tuulivoimaloiden rakentaminen jättää siis suuren osan alueesta ja sen luonnosta nykyiselleen, joten voimaloilla ei ole merkittäviä vaikutuksia kaava-alueen pintavesiin ja vesien imeytymiseen maaperään. Rakentamisen aikainen melu muodostuu mm. kuljetuksista, asennustöistä ja maanmuokkauksesta. Rakennusaikainen melu on tilapäistä ja lyhytaikaista. Meluvaikutusten arvioimiseksi tuulivoimapuiston aiheuttama melu on laskettu WindPro-ohjelmalla. ISO standardin mukaan laskettuna meluvyöhykkeiden

57 Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaava 57 (63) laajuus on hieman pienempi kuin tässä käytetyllä menetelmällää laskettuna. Mallinnus on tehty Nordexin 2,4 megavatin tuulivoimaloilla, joiden napakorkeus on 141 metriä, roottorin halkaisija 117 metriä ja lähtömelutaso 105 db(a) ). Mallinnus on tehty sellaisen tuulen nopeuden mukaan (8 m/s), jonka vallitessa melu leviäää mahdollisimman kauas tuulen mukana. Mallinnus kuvaa siten maksimimelua kaikkiin suuntiin 8 m/s puhaltavassa tuulessa. Kuva 47. Äänen vaikutusalue. Tuulivoiman käytön aikaisesta melusta koneiston mekaanisista äänistä. suurin osaa syntyy lapojen liikkeestä sekä Laskelman mukaan tuulivoimaloiden aiheuttama melu ei ylitä valtioneuvostonn päätöksen (993/1992) mukaisia yöajan ohjearvoja 505 dba lähimpien ympäri vuoden asuttavien asuntojen kohdalla eikä 40 dba lähimpien vapaa-ajan asuntojen kohdalla. Kaava-alueen itäosassa sijaitseva vapaa-ajanasunto on hankkeesta vastaavan hallinnassa, eikä se ole loma-asuntokäytössä, joten siihen s ei kohdistu meluhaittaa. Myös ympäristöhallinnon vastaavat, tiukemmat suunnitteluohjearvot 40 dba ja 35 dba alittuvat laskelmien mukaan pohjoisosan loma-asuntoa lukuun ottamatta. Nykyaikaisissa tuulivoimaloissa melua voidaan tarvittaessa rajoittaa lapakulmaal a sekä alueen lounais- ja kaakkoispuolella sijaitsevia loma-asuntojaa säätämällä tai pahimmassa tapauksessaa voimala voidaan pysäyttää. Tällöin tosin voimalan tuotantokin pienenee. Tuulipuistossa käytetään sellaisia turbiinityyppejä, jotka eivät aiheuta impulssimaistaa tai voimakasta matalataajuistaa melua. Silloin ei myöskään ole tarvetta tehdä 5 db:n korotusta laskenta- tai mittaustulokseen. Rakennuslupaan pitää liittää selvityss meluvaikutuksista läheiseen l asutukseen. Selvityksessä otetaan tarvittaessa kantaaa myös sisämeluun ja matalataajuiseen meluun. Kaavan K suunnitteluratkaisulla ja

58 58 (63) Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaava kaavamääräyksillä asutukselle. varmistetaan, että tuulivoimalat eivät aiheuta meluhaittoja a 9.8 Valo- ja varjostusvaikutukset Auringonn paistaessa matalaltaa saattaa pyörivän roottorin varjoo aiheuttaa vilkkumista tai välkettä. Välkelaskelmissa on otettu huomioon sääolot. Laskelmissa ei kuitenkaann ole huomioitu esimerkiksi asunnon ja voimalan välissä olevaa kasvillisuutta joka vähentää vilkkumista. Alueelle, jonne roottorin välkee voi ulottua, osuu yksi loma- ja asuinrakennus. Näillää kaikilla välkettä voii esiintyä enintään 8 tuntia vuodessa. Välkkeen vaikutukset ovat siten vähäiset. Välkevaikutuksen alueet on esitetty seuraavassa kuvassa (Kuvaa 48). Kuva 48. Varjon vaikutusalue. 9.9 Vaikutukset alueen turvallisuuteen Tuulivoimalat eivät estä alueenn muuta käyttöä. Tuulivoimaloidenn rakentamisen aikanaa vapaata liikkumista rakentamisalueiden välittömässä läheisyydessä rajoitetaan turvallisuussyistä. Tuulivoimal oiden valmistuttua alueella voi liikkua kuten ennenkinn jokamiehenoikeuksien mukaisesti. Rakentamisen aikana alueelle suuntautuu erikoiskuljete tuksia sekä muuta rakentamiseen liittyvää liikennettä. Rakentamisen aikana a alueen liikenneturvallisuuss on siten heikompi kuin nykyisinn tai voimaloiden valmistuttua. Talviaikaan voimalan rakenteista saattaa erityisissä oloissa pudota jäätä. Kuuran muodostuminen on merkittävinn tekijä jään kertymiselle tuulivoimalan lapojen pinnoille. Riski riippuu siitä, kuinka usein olosuhteet ovat otolliset jään muodostumiselle. Alueen eteläosassaa kulkee virkistysreittii tuulivoimalan alueenn läpi ja läheltä toista

59 Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaava 59 (63) tuulivoimalan aluetta. Ilmatieteenlaitoksen tekemänn selvityksen mukaan riski sille, että yhden neliömetrin alueellee osuu voimalaitoksesta irtoavaaa jäätä vuoden aikana, on noin 0,1 % 1 %. 50 metrin päässä riski on noin 0,2 % 5 %. Voimalaitoksen lähellä kulkeville jään osumisen riski on lähes olematon. Lisäksi teknisillä ratkaisuillaa on mahdollista estää jään muodostumista lapojen pinnoille Liikenteeseen kohdistuvat vaikutukset Rakentamisen aikana suuntautuvista erikoiskuljetuksista on tehty erillisselvitys, jossa on käytyy läpi reitti Kaskisten satamasta hankealueelle. Selvityksessä on tunnistettuu kriittiset pisteet ja niillä tarvittavat toimenpitee t, jotta erikoiskuljetus pääseee etenemään kriittisistä kohdista. Selvityksessä kriittiset kohdat onn luokiteltu tarvittavien toimenpiteiden kannalta luokkiin 1-4, joista luokassa 1 tarvitaan vain kevyitä toimenpiteitä, luokassa 2 liikennemerkkien poistamisia ja hiekkasäkkejä jaa metallilevyjä kään- leventä- tymisen mahdollistamiseksi luokassa 3 raskaampia muutoksia kuten katuvalojen poistamista, teiden mistä tai sopimuksia risteysalueiden muutoksia varten v luokassa 4 tarvitaan vaikeita muutoksia, uusien teiden t rakentamista, erityislupia ym. Selvityksen perusteella tarvitaan 12 kohdassa toimenpiteitä, jotka ovat luokissa 1 ja 2. Roikkuvia sähkö- tai puhelinkaapeleita pitää nostaa arviolta kohdassa. Myös muutamien puiden oksia pitää leikata, tornin kuljetuksen tieltä. Jatkossa on vielä varmistettava siltojen kunto ja kestävyys kuljetusreiti llä. Kuva 49. Pisin erikoiskuljetus liittyy voimalan lapaan. Ajoneuvon pituutena on kuljetusselvityksessä käytetty 62,5 metriä. Tuulivoimaloiden isojen osien kuljetus edellyttää erikoiskuljetuksia, lyhytaikaista haittaaa muulle liikenteelle. josta on Nykykokoisen tuulivoimalan rakentamisessa tarvittavan nosturin kuljettamiseen vaaditaan noin 17 kuorma-autokuljetustakuorma-aut tokuljetusta. Tämän lisäksi perustukset, nosturipaikat ja teiden vahvistaminen edellyttää kuorma-autokuljetuksia, joiden määrä riippuuu paikasta. Maavaraisen teräsbetoniperustuksen tekeminen voi tarkoittaa noin 90 kuljetusta, mutta kallioon ankkuroidun perustuksen kohdallaa kuljetusmäärät ovat paljon pienemmät. Nosturipaikan vahvistaminen edellyttää e muutamaa kymmentä sorakuormaa. Uusien teiden rakentaminen ja vanhojen teiden vahvistaminen voi tarkoittaa noin 150 kuljetusta yhtä tiekilometriä Kunkin voimalan paikalle tuominenn edellyttää noin 10 kohti. Rakentamisen valmistuttua liikenne on kerran tai kaksi vuodessa ja lisäksi aiheuttamia korjauskäyntejä. vähäistä; tuulivoimalat huolletaan yleensä saattaa tulla t satunnaisia vikatilanteidenn

Kurikan Rasakankaan tuulivoimaosayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kurikan kaupunki 29.5.2013

Kurikan Rasakankaan tuulivoimaosayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kurikan kaupunki 29.5.2013 a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTA TISUUNNITELMA Kurikan kaupunki 29.5.2013 OAS 2 (13) 29.5.2013 SISÄLLYS 1 OSAYLEISKAAVAN TARKOITUS... 3 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS... 3 3 HANKE JA SIJOITUSPAIKKA...

Lisätiedot

Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaava

Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kurikan kaupunki 29.5.2013 OAS 2 (13) 29.5.2013 SISÄLLYS 1 OSAYLEISKAAVAN TARKOITUS...3 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS...3 3 HANKE JA SIJOITUSPAIKKA...3

Lisätiedot

Kurikan ja Teuvan Saunamaan tuulivoimaosayleiskaavat

Kurikan ja Teuvan Saunamaan tuulivoimaosayleiskaavat Osayleiskaavan selostus (luonnosvaihe) Kurikan kaupunki Teuvan kunta 12.11.2013 Kaavaluonnos 2 (57) 12.11.2013 SISÄLLYS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 4 1.1 Tunnistetiedot... 4 1.2 Kaava-alueiden sijainti...

Lisätiedot

Kurikan Saunamaan tuulivoimaosayleiskaava

Kurikan Saunamaan tuulivoimaosayleiskaava Osayleiskaavan selostus Kurikan kaupunki 9.6.2014 Kaavaehdotus 2 (66) 9.6.2014 SISÄLLYS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 4 1.1 Tunnistetiedot... 4 1.2 Kaava-alueen sijainti... 4 1.3 Kaavan tarkoitus... 5

Lisätiedot

Teuvan Saunamaan tuulivoimaosayleiskaava

Teuvan Saunamaan tuulivoimaosayleiskaava Osayleiskaavan selostus Teuvan kunta 11.4.2014 Kaavaehdotus 2 (61) 11.4.2014 SISÄLLYS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 4 1.1 Tunnistetiedot... 4 1.2 Kaava-alueen sijainti... 4 1.3 Kaavan tarkoitus... 5 1.4

Lisätiedot

Kurikan ja Teuvan Saunamaan tuulivoimaosayleiskaavat

Kurikan ja Teuvan Saunamaan tuulivoimaosayleiskaavat Kurikan ja Teuvan Saunamaan tuulivoimaosayleiskaavat OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kurikan kaupunki Teuvan kunta 12.11.2013 OAS Kurikan ja Teuvan Saunamaan tuulivoimaosayleiskaavat 2 (16) 12.11.2013

Lisätiedot

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA IIN KUNTA ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sisällysluettelo 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus... 1 2 Suunnittelualue... 1 3 Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

Kurikan Rasakankaan tuulivoimaosayleiskaavaa

Kurikan Rasakankaan tuulivoimaosayleiskaavaa Kurikan Rasakankaan tuulivoimaosayleiskaavaa Osayleiskaavan selostuss Kurikan kaupunki 4 2 (63) Kurikan Rasakankaan tuulivoimaosayleiskaava SISÄLLYS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 4 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

VUOHTOMÄEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA

VUOHTOMÄEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI VUOHTOMÄEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA Päivitetty 29.11.2012, 5.6.2013 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sisällysluettelo 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman

Lisätiedot

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LEPPÄVIRRAN KUNTA Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen Kaavaselostus, ehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20689 Kaavaselostus, ehdotus 1

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SIEVIN KUNTA JAKOSTENKALLIOIDEN TUULIVOIMAYLEISKAAVAA OSALLISTUMIS- JA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sisällysluettelo 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus... 1

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Ymp.ltk 14.4.2015 / 26 Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Asemakaava koskee Kalman kylän osaa kiinteistöstä (6:13) sekä lähiympäristöä. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2014

Lisätiedot

SAUVIINMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

SAUVIINMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI SAUVIINMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sisällysluettelo 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus...

Lisätiedot

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A IIN KUNTA ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sisällysluettelo 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus... 1 2 Suunnittelualue...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 21.10.2014

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 21.10.2014 1(7) VESANNON KUNTA OINASKYLÄN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 21.10.2014 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 :n mukaan

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Kolpin asemakaavan muutos, korttelit ja sekä viheralue. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus:

Kolpin asemakaavan muutos, korttelit ja sekä viheralue. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: Kolpin asemakaavan muutos, korttelit 210-211 ja 221-229 sekä viheralue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: 599407201606 2 Sisältö: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

ESITYS OSAYLEISKAAVAN KÄYNNISTÄMISESTÄ RISTINIITYN TUULIVOIMAPUISTOA VARTEN

ESITYS OSAYLEISKAAVAN KÄYNNISTÄMISESTÄ RISTINIITYN TUULIVOIMAPUISTOA VARTEN Haapajärven kaupunki Tekninen lautakunta Kirkkokatu 2 85800 Haapajärvi Infinergies Finland Oy Karppilantie 20 90450 Kempele Puh. 044 7595 050 sisko.kotzschmar@infinergiesfinland.com www.infinergies.com

Lisätiedot

VÄLIKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

VÄLIKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI VÄLIKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sisällysluettelo 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus...

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

Kurikan Matkussaaren tuulivoimaosayleiskaava

Kurikan Matkussaaren tuulivoimaosayleiskaava Kurikan Matkussaaren tuulivoimaosayleiskaava Osayleiskaavan selostus Kurikan kaupunki 2 (48) Kurikan Matkussaaren tuulivoimaosayleiskaava SISÄLLYS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 4 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, valmisteluvaihe

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, valmisteluvaihe KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P31477 1 (10) Paananen Susanna Sisällysluettelo 1 TIIVISTELMÄ... 1 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...

Lisätiedot

SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012

SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 J O K I O I N E N SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 10.12.2014 7.11.20114 21.10.2014

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 10.12.2014 7.11.20114 21.10.2014 1(7) VESANNON KUNTA OINASKYLÄN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 10.12.2014 7.11.20114 21.10.2014 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot

Storklubbin asemakaavan muutos kortteleissa , Ala-Ähtävä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi:

Storklubbin asemakaavan muutos kortteleissa , Ala-Ähtävä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: Storklubbin asemakaavan muutos kortteleissa 111-115, Ala-Ähtävä Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599417201404 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

ILMAJOKI. Tuulivoiman vaiheyleiskaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10.10.2013

ILMAJOKI. Tuulivoiman vaiheyleiskaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10.10.2013 ILMAJOKI 10.10.2013 Tuulivoiman vaiheyleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoitustoimi 2013 1 Kaavoituspäätös Ilmajoen kunnanvaltuusto on päättänyt 14.5.2012 30, että kuntaan laaditaan vaiheyleiskaava,

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU MAA- JA METSÄTALOUSALUETTA. P27193 13.5.2015 Kaavan

Lisätiedot

3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA / KESKI-SUOMEN TUULIVOIMAPUISTOT TAUSTATIEDOT

3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA / KESKI-SUOMEN TUULIVOIMAPUISTOT TAUSTATIEDOT 1 3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA / KESKI-SUOMEN TUULIVOIMAPUISTOT TAUSTATIEDOT Sisältö JOHDANTO... 2 HÄÄHINMÄKI, HANKASALMI/KONNEVESI... 3 KÄRKISTENSALMI, JYVÄSKYLÄ... 5 JÄMSÄNNIEMI, JÄMSÄ... 8 VEKKULA, JÄMSÄ...

Lisätiedot

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite _ HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 29.8.2017 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitustoimi 2017 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

Ala-Ähtävän asemakaavan muutos, Langkulla (Malue muutetaan AO-alueeksi) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi:

Ala-Ähtävän asemakaavan muutos, Langkulla (Malue muutetaan AO-alueeksi) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: Ala-Ähtävän asemakaavan muutos, Langkulla (Malue muutetaan AO-alueeksi) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599414201601 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA

Lisätiedot

Kolpin teollisuusalueen asemakaavan laajennus. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus:

Kolpin teollisuusalueen asemakaavan laajennus. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: Kolpin teollisuusalueen asemakaavan laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: 599599404201606 2 Sisältö: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KIINTEISTÖJÄ KARUHEIKKI 635-432-8-63, VANHA-KYLÄ 635-432-5-85, SAP- PEEN LOMAMÖKIT 5 635-432-5-5 JA (NIMETÖN)

Lisätiedot

ASEMKAAVAAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 407 JA 408, URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN SEKÄ KATUALUEITA.

ASEMKAAVAAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 407 JA 408, URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN SEKÄ KATUALUEITA. Joroisten kunta 1(6) JOROISTEN KUNTA GOLF-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMKAAVAAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 407 JA 408, URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN SEKÄ KATUALUEITA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 14.4.2015 / 25 KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2015 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

Asikkalan kunta HARAVAKONEEN PUISTON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012

Asikkalan kunta HARAVAKONEEN PUISTON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012 Asikkalan kunta HARAVAKONEEN PUISTON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012 2 SISÄLLYS 1. Tehtävä...3 2. Aloite...3 3. Suunnittelualue...3 4. Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet...3

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harju-Härkälä 2:n asemakaava 1(1) Kohde ja suunnittelualue Kaavoitettava alue sijaitsee Someron Harjun kaupunginosassa Paimionjoen ja Härkäläntien eteläpuolella noin 1 kilometri keskustasta etelään. Alueen

Lisätiedot

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 8.5.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 7 ) TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A VÖYRIN KUNTA STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25489-P19943P001 1 (16) FCG Suunnittelu

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava

Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Konginkangas Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava Pyyrinlahden kylän tiloille Laajaniemi 2:223 ja Leppäranta 2:195. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy SUSIVUOREN RANTA-ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma P18551 FCG Finnish Consulting Group Oy Susivuoren Ranta-asemakaava 2.6.2012 I SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto...

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 Kaavaselostus ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELI 221. P30129 2.8.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta._.2015

Lisätiedot

PAUKKUMÄEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012

PAUKKUMÄEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 J O K I O I N E N PAUKKUMÄEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) INKOON KUNTA BARÖSUNDIN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) Kaava-alue Kaava-alue käsittää Barösundin kyläkeskuksen ympäristöineen Orslandetin saaressa. Kaava-alue on rajattu

Lisätiedot

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtö-

Lisätiedot

Asemakaavamuutos koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 19 Jalasjärvi. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma.

Asemakaavamuutos koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 19 Jalasjärvi. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma. Liite 1. 1(13) Asemakaavamuutos koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 19 Jalasjärvi. Asemakaavan muutoksella muutetaan Jalasjärven kirkonkylän korttelia 44. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis-

Lisätiedot

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 12.9.2016 TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OAS 1 (5) TUUSNIEMEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 8.9.2017 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee

Lisätiedot

Asemakaavamuutos koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 19 Jalasjärvi. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma.

Asemakaavamuutos koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 19 Jalasjärvi. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma. Liite 1. 1(12) Asemakaavamuutos koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 19 Jalasjärvi. Asemakaavan muutoksella muutetaan Jalasjärven kirkonkylän korttelia 403. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis-

Lisätiedot

Liite 42 / Ymp.ltk / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Liite 42 / Ymp.ltk / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Liite 42 / Ymp.ltk 27.8.2013 / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Ote rantaosayleiskaavakartasta, kaavamuutosalueella punainen rajaus SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

Lisätiedot

Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava

Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava Kaavaselostus ALUSTAVA LUONNOS Kaava-alueen sijainti Tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaavan suunnittelualue on koko kunta. Vaiheyleiskaavassa osoitetaan tuulivoima-alueet

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN TUULIVOIMASEMINAARI

POHJOIS-KARJALAN TUULIVOIMASEMINAARI POHJOIS-KARJALAN TUULIVOIMASEMINAARI Maankäytölliset edellytykset tuulivoimapuistoille Pasi Pitkänen 25.2.2011 Lähtökohtia - valtakunnallisesti: Tarkistetut (2008) valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kaavaselostus Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 Tiivistelmä... 1 1.1

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 OAS 1 (6) 15.10.2013 Kirkonkylän asemakaavan muutos TUUSNIEMEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KULAJOEN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS

Lisätiedot

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN KUNTA Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 21.03.2014 Päivitetty 14.02.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi14022015.doc Osallistumis-

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

Tyrinselän tuulivoimaosayleiskaava

Tyrinselän tuulivoimaosayleiskaava Tyrinselän tuulivoimaosayleiskaava Osayleiskaavan selostus Jokioisten kunta 5.5.2015 2 (61) 5.5.2015 5.5.2015 3 (61) SISÄLLYS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 5 1.1 Tunnistetiedot... 5 1.2 Kaava-alueen sijainti...

Lisätiedot

METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI

METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI LUHANGAN KUNTA METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI KAAVAN MUUTOS KOSKEE METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAA VASTAAMAAN YKSITYISEN MAAN SUOJELUTAVOITTEITA.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 132-AK1302a NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELIT 4 JA 8 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.6.2013 Nosto Consulting Oy Suunnittelualue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (8)

Lisätiedot

KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN

KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS

KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS Vireilletulo: Kaavoituskatsaus 2014 Kaavaluonnos: 16.12.2014 Kaavaehdotus: 3.3.2015 Kaupunginhallitus: 31.8.2015, 116 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuusiselän osayleiskaava

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuusiselän osayleiskaava 17.10.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuusiselän osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (MRL 63 ) kuvataan kaavatyön tavoitteet ja lähtökohdat, valmistelun ja päätöksenteon eteneminen,

Lisätiedot

Kalistannevan tuulivoimaosayleiskaava

Kalistannevan tuulivoimaosayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kurikan kaupunki 4.2.2015 OAS 2 (17) 4.2.2015 SISÄLLYS 1 OSAYLEISKAAVAN TARKOITUS JA TAVOITTEET... 3 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS... 3 3 HANKE

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OAS 1 (6) TURUNKANKAAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 7.2.2014 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

Tyrinselän tuulivoimaosayleiskaava

Tyrinselän tuulivoimaosayleiskaava Tyrinselän tuulivoimaosayleiskaava Osayleiskaavan selostus Jokioisten kunta 30.8.2015 2 (74) 30.8.2015 30.8.2015 3 (74) SISÄLLYS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 5 1.1 Tunnistetiedot... 5 1.2 Kaava-alueen

Lisätiedot

HAKUMÄKI, LÄYKKÄLÄ KYYNYN ALUE, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAKUMÄKI, LÄYKKÄLÄ KYYNYN ALUE, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 3.11.2015 / HAKUMÄKI, LÄYKKÄLÄ KYYNYN ALUE, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.11.2015 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2015 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

TYÖNUMERO: E27559 JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIPUISTOHANKE METSÄHALLITUS 24.8.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

TYÖNUMERO: E27559 JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIPUISTOHANKE METSÄHALLITUS 24.8.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU TYÖNUMERO: E27559 JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIPUISTOHANKE METSÄHALLITUS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 LEPAKOT JA TUULIVOIMA... 3 3 AINEISTO JA MENETELMÄT... 3 4 TULOKSET... 4 5 YHTEENVETO

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 PUUMALAN KUNTA, KIRKON KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS Asemakaavan laaditaan Puumalan taajaman keskustaan.

Lisätiedot

Korttelin 4001 asemakaava

Korttelin 4001 asemakaava Korttelin 4001 asemakaava Kiteen kaupunki 25.10.2017 2 (6) 25.10.2017 Korttelin 4001 asemakaava SISÄLTÖ SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 3 SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS JA RAJAUS... 3 SELVITYKSET...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA INKOON KUNTA Södra Sådö Ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) 20.11.2013 1/8 SISÄLLYS Suunnittelun lähtökohdat 1. Suunnittelualue ja hankkeen tausta 2. Suunnittelun tavoite

Lisätiedot

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA 4.4.2016 LEMIN KUNTA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

Matkussaaren tuulivoimaosayleiskaava

Matkussaaren tuulivoimaosayleiskaava Matkussaaren tuulivoimaosayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kurikan kaupunki Päivitetty 23.3.2016 4.2.2015 OAS Matkussaaren tuulivoimaosayleiskaava 2 (18) 4.2.2015 SISÄLLYS 1 OSAYLEISKAAVAN

Lisätiedot

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 Kaavaselostus, ehdotus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 11.12.2012

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI JÄRVIALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, Ala-Lylyjärvi (VRK 219/2017)

VARKAUDEN KAUPUNKI JÄRVIALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, Ala-Lylyjärvi (VRK 219/2017) OAS 1 (5) Varkauden kaupunki Järvialueen rantaosayleiskaavan muutos, Ala-Lylyjärvi VARKAUDEN KAUPUNKI JÄRVIALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, Ala-Lylyjärvi (VRK 219/2017) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (5) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ASEMKAAVAN MUUTOS KOSKEE 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIA 1101 Kunnan kaavatunnus:

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015 LAPPAJÄRVEN KUNTA Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Tekla 2.2.2017 3, liite 1 Tekla 24.5.2017 27, liite 4 OAS 1 (4) ONKIVEDEN NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 14.10.2016 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA?

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUKSEN LAUSUNTO KOPSA III:n TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA

POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUKSEN LAUSUNTO KOPSA III:n TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA LAUSUNTO POPELY/4343/2015 Pohjois-Pohjanmaa 1.7.2016 Raahen kaupunki Kaupunginhallitus Raahen kaupungin kirjaamo (sähköinen) Lausuntopyyntönne 4.3.2016 POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUKSEN LAUSUNTO KOPSA III:n

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Pitkämön tekojärven tilan 7:391 ranta-asemakaavan muutos

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Pitkämön tekojärven tilan 7:391 ranta-asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.3.2016 KURIKAN KAUPUNKI Pitkämön tekojärven tilan 7:391 ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy SALLATUNTURIN MATKAILUKESKUS POROPUISTO Sallan kunta SALLATUNTURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS (Tieliikennealue ja kevyen liikenteen väylä) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö)

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) YLÖJÄRVI 1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Kivilähteen teollisuusalueen

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot