Esiselvitys englanninkielisen opetuksen käynnistämisestä Kotkan-Haminan seudulle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Esiselvitys englanninkielisen opetuksen käynnistämisestä Kotkan-Haminan seudulle"

Transkriptio

1 0

2 Esiselvitys englanninkielisen opetuksen käynnistämisestä Kotkan-Haminan seudulle 1. Yhteenveto Oxford Research Oy selvitti syksyn 2013 aikana Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy:n toimeksiannosta englanninkielisen opetuksen käynnistämismahdollisuuksia Kotkan-Haminan seudulla. Lähtökohtana selvitykselle oli seudun vetovoiman kehittäminen, erityisesti kansainvälisten yritysten ja investointien houkuttelun näkökulmasta. Esiselvitys sisältää vertailuanalyysin kolmeen eri englanninkielisen opetuksen toimintamalliin ja kustannuksiin Suomessa. Tämä esitetään esimerkin avuin. Lisäksi selvityksessä tehtiin kyselytutkimus kolmelle eri vastaajataholle: Alueen kansainvälistä työvoimaa rekrytoivat yritykset, näiden yritysten ulkomaalaiset työntekijät ja päiväkotilasten vanhemmat tietyissä päiväkodeissa. Kyselytutkimuksissa kävi ilmi, että englanninkielistä opetusta pidettiin myönteisenä ja toivottavana lisänä Kotkan-Haminan opetustarjonnalle. Erityisesti kansainväliset työntekijät ja työnantajat toivoivat englanninkielistä opetusta alueelle. Heille olisi myös tärkeätä, että opetus olisi kansainvälisesti sertifioitu. Sen sijaan päiväkotilasten vanhempien vastauksissa toivottiin englanninkielisen opetuksen seuraavan suomalaista perusopetusta. Kyselytutkimuksissa selvisi lisäksi, että erityisesti yritysedustajat ja ulkomaalaiset työntekijät kokivat, että englanninkielisen opetuksen tarjoaminen Kotkan-Haminan seudulla edistäisi alueen vetovoimaa. Sen sijaan yritysvastaajat eivät kokeneet englanninkielisen opetustarjonnan vaikuttavan kovin merkittävänä tekijänä ulkomaalaisen työvoiman houkuttelevuuteen yrityksen kannalta. Toisaalta kumpikin ryhmä koki, että on tärkeätä, että alueella on muutakin, kuin perusopetusta tarjottavana ulkomaalaisille. Englanninkielisen koulutoiminnan eri malleista tarkempaan tarkasteluun valittiin kolme koulua: Tampereen kansainvälinen koulu (joka edustaa lähinnä suomalaista koulua, jossa tarjotaan opetusta englannin kielellä), Lappeenrannan Kesämäen koulu (joka edustaa englanninkielistä linjaa, jossa englannin osuus opetuskielenä lisääntyy luokka luokalta) ja Vaasan Suvilahden koulu (joka seuraa pitkälti kielikylpymetodeja, siten, että englannin osuus opetuskielestä on alussa suuri ja sen osuus vähenee luokka luokalta). Eri toimintamalleja tarkasteltaessa selvisi, että englanninkielisen opetuksen edellytyksenä on hyvät opettajaresurssit ja toimivat oppimateriaalit, joiden kustannukset eivät loppujen lopuksi eroa paljonkaan suomenkielisen koulun kustannuksista. Realistisena vaihtoehtona Kotkan-Haminan seudulla voisi olla englanninkielinen linja, joka aloittaisi toimintansa jossakin jo olemassa olevan koulun tiloissa ensimmäisestä luokasta. Jokaisena syksynä aloittaisi uusi luokka, jolloin yhdeksän vuoden päästä ensimmäisenä aloittaneet olisivat suorittaneet oppivelvollisuuden. 1

3 Selvitystä ohjasi työryhmä johon kuuluivat Projektipäällikkö Heidi Sjögren Cursor Oy:sta, Kehitysjohtaja Terhi Lindholm sekä vt. opetustoimenjohtaja Mette Godenhjelm Kotkan kaupungista sekä sivistysoimenjohtaja Eeva Päiviö Haminan kaupungista. Oxford Research Oy:n puolesta projektipäällikkönä toteutuksessa on toiminut Vanhempi analyytikko Lotta Engdahl, tukenaan tutkija Erkki Hedenborg sekä Toimitusjohtaja Jouni Eho. Selvityksen rahoittajina ovat toimineet Kymenlaakson liitto Euroopan Unionin aluekehitysrahastosta, Cursor Oy sekä Google. 2

4 Esiselvitys englanninkielisen opetuksen käynnistämisestä Kotkan-Haminan seudulle SISÄLLYSLUETTELO 1. YHTEENVETO 1 2. JOHDANTO 4 3. VERTAILUANALYYSI ENGLANNINKIELISEN KOULUTOIMINNAN TOIMINTAMALLIT Tampereen kansainvälinen koulu Kesämäen koulu (Lappeenranta) Suvilahden koulu (Vaasa) 8 4. KYSELYTUTKIMUKSET Kyselytutkimusten sisältö ja tavoitteet Aineiston keruu Kysely päiväkotien ja leikkikoulujen lasten huoltajille Kysely Kotkan-Haminan seudun yrityksille, johtohenkilöt ja työnantajat Kysely Kotkan-Haminan seudun ulkomaalaisille työntekijöille JOHTOPÄÄTÖKSET 43 LIITE 1. Avoimet vastaukset listattuna, päiväkotilasten vanhempien kysely LIITE 2. Avoimet vastaukset listattuna, ulkomaalaisten työntekijöiden kysely LIITE 3. Lähteet 3

5 2. Johdanto Monille Euroopan maille kyky houkutella kansainvälisiä investointeja ja tätä kautta osaavaa työvoimaa on yhä tärkeämpää. Kansainväliset investoinnit luovat työpaikkoja ja tuovat mukanaan myös kansainvälistä työvoimaa. Laadukkaat palvelut ja elinolot ovat seuduille krittiinen menestystekijä, kun investoinneista kilpaillaan seutujen kesken. Yksi tällaisista palveluista on englanninkielinen peruskoulutus, joka omalta osaltaan edesauttaa kansainvälisten työntekijöiden perheiden sopeutumista uuteen ympäristöön ja edelleen lisää seudun houkuttelevuutta ja kansainvälisyyttä. Tämä on huomattu myös Kotkan-Haminan seudulla. Seudulle vuonna 2009 investoinut yhdysvaltalainen internetyhtiö Google on todennut seudun otolliseksi investointikohteeksi ja sittemin ilmoittanut laajentavansa toimintaansa Haminassa. Tiettävästi Suomen tähän asti suurin kansainvälinen suora investointi on suurudeltaan n. 800 miljoonaa euroa ja työllistää tällä suoraan reilut 100 henkilöä. Yhtiö on ilmoittanut jatkossa tarvitsevansa enemmän työvoimaa ja kokenut uusien työntekijöiden houkuttelun sekä nykyisten työntekijöiden sopeutumisen kannalta englanninkielisen koulutuksen puutteen haasteeksi. Oxford Research Oy on laatinut tämän esiselvityksen englanninkielisen opetuksen käynnistämisestä Kotkan-Haminan seudulla kehittämisyhtiö Cursor Oy:n toimeksiannosta. Englanninkielisen opetuksen selvittäminen on määriteltynä mm. Kotkan-Haminan seudun Kaakko kasvuun ohjelmassa ja Kotkan kaupungin elinkeino- sekä palvelustrategioissa. Alueen yhä kansainvälistyvässä työympäristössä englanninkielinen koulu toimisi yhtenä houkuttimena kansainvälisen työvoiman saamiseksi alueelle. Esiselvityksen lähtökohtana oli kartoittaa tarve sekä selvittää paras toimintamalli englanninkieliselle opetukselle Kotkan-Haminan seudulla. Tämä raportti sisältää keskeiset tulokset englanninkielisen opetuksen kysynnästä Kotkan-Haminan seudulla ja tietoa eri toteutusvaihtoehdoista. Raportti on koostettu: keräämällä vertailuaineistoa siitä miten englanninkielinen opetus on toteutettu muualla Suomessa, sekä näiden vertailukoulujen arvioita englanninkielisen opetuksen kustannuksista, sekä selvittämällä yrityskyselyillä niin työnantajilta kuin ulkomaalaisilta työntekijöiltä, sekä päivähoidossa olevilta vanhemmilta mielipiteitä mahdollisesta englanninkielisestä koulusta tai -linjasta. Lisäksi yhteenvedossa on esitetty arvioita ja listattu asioita, joihin päätöksentekijöiden ja viranomaisten kannattaa kiinnittää huomiota englanninkielistä opetusta pohdittaessa. 4

6 Esiselvitys englanninkielisen opetuksen käynnistämisestä Kotkan-Haminan seudulle 3. Vertailuanalyysi Englanninkielisen koulutoiminnan toimintamallit Tässä kappaleessa tarkastellaan englanninkielisen opetuksen eri toimintamalleja Suomessa, keskittyen erityisesti peruskouluihin. Tiedot on kerätty internet-haulla sekä täydentävillä asiantuntijahaastatteluilla. Mallien vertailuissa pyrittiin keräämään määrällisiä indikaattoreita (kuten oppilasmäärät ja budjetti) sekä perehtymään eri opetussuunnitelmiin, joiden avulla nähdään toimintamallien keskeiset erot. Kansainvälisiä kouluja on Suomessa mm. Espoossa, Helsingissä, Tampereella ja Oulussa. Koulut ovat usein yksityiskouluja, mutta Suomessa osa on myös valtion omistuksessa. Koulut tarjoavat vieraskielistä opetusta ulkomaalaisille oppilaille, jotka eivät puhu suomea, mutta ovat avoimia myös suomenkielisille oppilaille. Usein opetuskieli on englanti, mutta joissain kouluissa opetus on esim. saksan-, ranskan- tai venäjänkielistä. Opetussuunnitelmat eivät aina ole Suomen mallin mukaisia. Esim. Helsingin Saksalainen koulu seuraa saksalaista opetussuunnitelmaa, mutta huomioi myös Suomen valtakunnallisen opetusuuniteeman määräyksiä, esim. äidinkielen tai historian opetuksessa. Helsingin kansainvälinen koulu taas toteuttaa opetuksen International Baccalaureate-ohjelman mukaisesti. IB-ohjelma on yleisin standardisoitu koulutusohjelma kansainvälisille, joka mahdollistaa mm. lapsen helpon siirtymisen IB-koulusta toiseen. Toinen tapa toteuttaa vieraskielistä opetusta ovat vieraskieliset linjat. Nämä toivat usein suomenkielisien linjojen rinnalla samassa koulussa. Opetussuunnitelma seuraa yleisesti Suomen valtakunnallista opetussuunnitelmaa, mutta osa oppiaineista opetetaan vieraalla kielellä. Vieraskielisen opetuksen osuus vaihtelee. Suomessa toimii kuitenkin myös useampi lukio, joka seuraa IB-ohjelman määräyksiä. Kohderyhmänä ovat kotimaiset oppilaat, mutta myös vieraskielisiä oppilaita pyritään integroimaan eri toimenpiteillä. Suurin osa englanninkielisestä koulutustarjonnasta keskittyy luonnollisesti pääkaupunkiseudulle. Pääkaupunkiseutu on Suomen vetovoimaisin ja kansainvälisin työpaikka-alue, ja vieraskielisten asukkaiden osuus on selkeästi suurempi kuin muilla seudulla. Nämä esimerkit jäävät kuitenkin tämän kartoituksen ulkopuolelle, koska pääkaupunkiseudun toimintaedellytykset poikkeavat Kotkan- Haminan seudusta. Alustavan tarkastelun ja työryhmän kanssa käydyn keskustelun pohjalta valittiin kolme koulua, jotka edustavat kolmea eri toimintamallia. Nämä koulut ovat Tampereen kansainvälinen koulu, Lappeenrannan Kesämäen koulu ja Vaasan Suvilahden koulu. Vertailuanalyysissä selvitettiin perustietojen lisäksi toiminnan kustannuksista. Erityisenä tarkastelun kohteena oli, paljonko kustannukset eroavat suomenkielisestä vastaavasta opetuksesta. 5

7 3.1 TAMPEREEN KANSAINVÄLINEN KOULU Tampereen kansainvälisessä koulussa on 550 oppilaista luokalla, joista noin prosenttia ovat suomalaisia. Koulu on perustettu vuonna 2011, mutta englanninkielistä opetusta saman koulun tiloissa on ollut jo vuodesta 1991 lähtien, joten toiminnalla on pitkät perinteet. Koulu on kaupungin ylläpitämä ja opettajat ovat kaupungin palkkaamia. Vuonna 2001 koulusta tuli yhtenäinen peruskoulu jossa oli tarjolla niin englannin- kuin suomenkielistä opetusta. Koululla ei ole IBakkreditointia, se noudattaa omaa Tampereen kansainvälisen koulun opetussuunnitelmaa. Koulu on siis opetussuunnitelmallisesti ja muutenkin toiminnaltaan tavallinen suomalainen peruskoulu, lukuun ottamatta englanninkielistä opetusta ja eri taustoista tulevien oppilaiden myötä koulun toimintakulttuurissa vahvasti näkyvää kansainvälisyyttä. Tampereen kansainvälinen koulu toimii vuonna 1954 valmistuneen kansa- ja kansalaiskoulun tiloissa. Aloitteen kansainvälisen koulun perustamiseen teki yksi Tampereen kunnanvaltuutettu. Taustalla oli myös elinkeinoelämän toive ja Tampereen kaupunkiseudulla asuvien ulkomaalaisten perheiden huoli siitä, että englanninkielistä opetusta ei ollut riittävästi tarjolla vuosiluokilla Englanninkielisen koulutuksen ja eritoten kansainvälisen koulun perustamisen yhteydessä yhdeksi pontimeksi mainittiin lisäksi kansainvälisten osaajien mahdollinen sijoittuminen ja jääminen alueelle. Koulun tarvetta kartoitettiin avoimella kyselyllä jota jaettiin englanninkielisiin päiväkoteihin ja englanninkielistä opetusta antaviin kouluihin. Käynnistyvaiheen suurimmat haasteet olivat henkilökunnan rekrytointi (pätevyysvaatimukset tiukentuneet lehtoreiden osalta) ja uuden toimintakulttuurin luominen kaikkia hyödyntäväksi. Nykyisin suurin haaste on sopivan suomalaiseen perusopetuksen opetussuunnitelmaan perustuvan oppimateriaalin löytäminen. Tampereen kansainvälisen koulun oppilaskohtainen budjetti on luokalla 7200 euroa ja luokalla 8900 euroa vuodelle Tämä budjetti ei poikkea merkittävästi kunnan suomenkielisistä kouluista, mutta lisäkustannuksia syntyy kirjallisuus-, opetusmateriaali- ja henkilöstön koulutusmäärärahoista. Lisäksi kustannuksia syntyy mm. oppilaiden soveltuvuuskokeiden järjestämisestä, psykologisista testipaketeista ja virallisten papereiden käännöstöistä. Opettajille maksetaan kielilisää, lisäksi ylläpidetään englanninkielistä pienryhmäopetusta sekä siirtymävaiheen luokkaa. Koulussa toimii muista yhtenäiskouluista poiketen koordinaattori (FISTA Coordinator), josta myös koituu ylimääräisiä hallintokustannuksia. Seurantatutkimusta tai kyselyjä perheiden suhtautumisesta opetukseen ei ole tehty. Yleisesti ottaen englanninkielisen opetuksen olemassaoloa on pidetty hyvänä asiana Tampereen seudulla. Lisäksi ulkomaalaiset ovat kiitelleet suomalaisen opetuksen laatua. 6

8 Esiselvitys englanninkielisen opetuksen käynnistämisestä Kotkan-Haminan seudulle 3.2 KESÄMÄEN KOULU (LAPPEENRANTA) Lappeenrannan Kesämäen koululla on noin 136 oppilasta englanninkielisellä linjalla. Viidellä oppilaalla englanti on äidinkieli. Koulun toiminta alkoi vuonna 1993, mutta ensimmäiset kaksi luokkaa aloittivat vuonna Nyt koulussa toimii luokat englannin kielellä. Englanninkielisen opetuksen osuus opetuskielenä kasvaa joka vuosi. Ensimmäisellä luokalla opetetaan kaksi viikkotuntia englanniksi, kun taas viidennellä ja kuudennella suurin osa opetuksesta on englannin kielellä. Tarkoitus on, että oppilaat pysyvät jatkamaan englanninkielisillä luokilla yläkoulussa. Englanninkielinen opetus Kesämäen koululla sai alkunsa mm. Lappeenrannan Suomi-Amerikka yhdistyksen jäsenien ansiosta. Yhdistys ylläpiti englanninkielistä leikkikoulua. Koulun tarvetta perusteltiin myös yliopistokaupungin tarpeilla ja lisäksi rajan läheisyys oli keskeinen osa koulun tarpeen perusteluja. Koulutoiminnan suurimpia haasteita on rekrytoida opettajia (myös suomalaisia), jotka sitoutuvat kaksikieliseen opetukseen. Koulu on asettanut tavoitteekseen, että luokkalaisilla oppilailla olisi natiivi opettaja on kuitenkin haastavaa löytää opettajia, jotka täyttävät vieraskielisen opetuksen vaatimukset. Koululla on kuitenkin ollut vuodesta 1997 aina yksi natiivi opettaja. Nykyinen opettaja on amerikkalainen, joka opettaa kaupunginjohtajan ja -hallituksen erityispäätöksen ansiosta. Hänet rinnastetaan suomalaisiin luokanopettajiin Suvilahden koulussa, vaikka hän ei täytä kaikkia vieraskieliseen opetukseen sisältyviä vaateita. Kesämäen koulun englanninkielisten luokkien oppilaat pystyvät jatkamaan opintojaan Kesämäenrinteen koulussa luokilla 7-9. Koulussa toimii kielisuihkuluokka, jossa seurataan perusopetuksen normaalia opetussuunnitelmaa, mutta englantia käytetään joustavasti eri oppiaineissa.. 1 Lappeenrannassa käydään keskustelua siitä, mitä kouluja säilytetään ja mitä kouluja lakkautetaan, joten Kesämäen koulun rahoitus on ajankohtainen kysymys. On arvioitu, että englanninkielisten luokkien lisäkustannukset ovat noin euroa enemmän, kuin jos lapset olisivat sijoitettu lähikouluihin. Lisäkustannukset oppimateriaalien osalta oppilasta kohden ovat 15 euroa vuodessa, joten rehtorin näkemyksen mukaan englanninkieliset luokat eivät aiheuta kunnalle merkittäviä lisäkustannuksia ja arvioi, että luokkien toiminta Kesämäen koululla jatkuu tulevaisuudessakin. Kesämäen koulussa ei ole tutkittu tai tehty seurantakyselyjä englanninkieliseen opetuksen osallistuneiden perheiden suhtautumisesta opetukseen tai vaikuttiko englanninkielisen opetuksen tarjonta perheen muuttoon aluelle. Sen sijaa 1 ot_ja_tavoitteet/erikoisluokat.iw3 ut/kesamaenrinteen_koulu/kieliluokat.iw3 7

9 koululaisille tehdään kouluviihtyvyyskysely, mutta siinä ei erotella englanninkielisiä oppilaita muista oppilaista. 3.3 SUVILAHDEN KOULU (VAASA) Vaasassa sijaitsevalla Suvilahden koululla on 238 oppilasta, joista noin puolet oppilaista ovat suomenkielisillä A-luokilla ja puolet englanninkielisillä E-luokilla. Koulun kaikista oppilaista 46 on maahanmuuttajataustaisia, ja nämä oppilaat sijoittuvat melkein poikkeuksetta E-luokille. Vaasassa Wärtsilä ja ABB ovat suuria työllistäjiä, joissa työpaikkoja tarjotaan myös ulkomaalaisille työntekijöille. Näiden työntekijöiden lapset sijoittuvat usein Suvilahden kouluun. Suvilahden koulussa on käytössä CLIL-menetelmä 2. Koulussa otetaan myös vaikutuksia kielikylpymenetelmästä. Kielikylpy-menetelmää hyödynnetään, koska Vaasassa on pitkät perinteet ruotsinkielisestä kielikylvystä. Koulu noudattaa valtakunnallista opetussuunnitelmaa. Englanninkielinen osuus opetuksesta on 1. ja 2. luokalla noin 80 prosenttia, 3. luokalla noin 50 prosenttia, ja luokkaan noin 40 prosenttia. Englanninkielinen linja edellyttää, että koulussa on neljä englanninkielistä opettajaa ja kaksi suomenkielistä opettaja. Jokaiselle luokalle on nimetty luokanopettaja, mutta opettajat muodostavat myös työpareja. Suvilahden koulun yhteydessä on vuodesta 1992 toiminut myös Vaasan englanninkielinen leikkikoulu, jolla nyt on omat tilat. Vuonna 2005 Suvilahden koulu selvitti kyselyllä olisivatko leikkikoulun lasten huoltajat kiinnostuneita ja valmiita aloittamaan koulunkäynnin englanninkielisellä tai osittain englanninkielisellä linjalla. Kysely oli myös avoin muille esiopetusikäisten lasten huoltajille. Tulokset olivat rohkaisevia, joten päätös englanninkielisen linjan perustamisesta tehtiin. Myös yrityselämästä tuli paljon yhteydenottoja opetusvirastoon. Vuonna 2007 linja käynnistettiin niin, että opetussuunnitelmassa oli vähemmän englantia kuin nykyisessä suunnitelmassa. Vaasan yliopiston tutkijaryhmä oli vahvasti mukana englanninkielisen linjan suunnitteluvaiheessa. Tämä on yksi syy miksi koulun rakenne on lähellä kielikylpy-mallia, jota Vaasan yliopistossa tutkitaan. Suvilahden alkuvaiheen haasteeksi havaittiin pätevien kansainvälisten työntekijöiden rekrytointi Vaasaan. Toinen haaste oli löytää ja valmistaa oppimateriaalit. Opetushallituksen säännösten mukaista kielipätevyyttä 3 omaavia opettajia on haasteellista löytää. Kielipätevyys edellyttää luokanopettajan tutkinnon lisäksi ylemmän tason yleisen kielitutkinnon tai vähintään 80 opintopistettä englanninkielen opinnoista yliopistosta. Tällä hetkellä koululla on neljä englanninkielen opettaja, joista kolmella on vaadittu kielipätevyys. Neljännellä 2 CLIL-menetelmä, eli Content Language Integrated Learning, on opetusmenetelmä, jossa vierasta kielitä ja äidinkieltä käytetään rinnakkain eri oppiaineissa. 3 8

10 Esiselvitys englanninkielisen opetuksen käynnistämisestä Kotkan-Haminan seudulle opettajalla on määräaikainen sopimus. Suomenkielisille englannin opettajille koulu on maksanut kielitutkinnon, jonka jälkeen opettajat pystytään valitsemaan virkaan. Vaasassa koulun kustannuksia ei ole erikseen selvitetty, koska lisäkustannukset muihin peruskouluihin verrattuna ovat pienet. Jos englanninkielisiä ryhmiä ei olisi, olisi niiden sijaan pitänyt perustaa suomenkielisiä ryhmiä. Näkyviä lisäkustannuksia syntyy kuitenkin oppimateriaalien hankinnassa. Oppilaskohtainen oppimateriaaliraha on 20,30 euroa korkeampi kuin koulun suomenkielisellä linjalla. Kalenterivuonna 2013 englanninkielisen linjan lisäkustannukset Vasaan kaupungille oli 2131 euroa oppimateriaalien osalta. Esimerkiksi matematiikan englanninkielinen kirja maksaa 22,27euroa, kun vastaava suomenkielinen versio maksaa 14,82 euroa. Koulun rehtorin mukaan koululla ei ole lisärahoitusta, mutta koulukuljetusten kustannukset ovat todennäköisesti korkeammat kuin muissa kouluissa. Vaasassa englanninkielinen opetus on osa lähikouluperiaatetta, eli lapset 1. ja 2. luokalla saavat kuljetusavustuksen jos koulumatka on yli 3 km. Lapset, jotka ovat luokalla saavat avustusta, jos matka on yli 5 km. Vaasassakaan ei ole tutkittu tai tehty seurantakyselyjä englanninkieliseen opetuksen osallistuneiden perheiden suhtautumisesta opetukseen tai vaikuttiko englanninkielisen opetuksen tarjonta perheen sijoittumiseen. Sen sijaan koulun rehtori on keskustelleet paikallisten yritysedustajien kanssa. Näissä keskusteluissa on ilmennyt, että Vaasan tarjoama osittain englanninkielinen opetus, on helpottanut ulkomaisen työvoiman rekrytointia yrityksiin. 9

11 4. Kyselytutkimukset 4.1 KYSELYTUTKIMUSTEN SISÄLTÖ JA TAVOITTEET Kyselytutkimusten tavoitteena oli selvittää millä tavalla Kotkan-Haminan seudulla suhtaudutaan mahdolliseen englanninkieliseen kouluun tai linjaan ja samalla kartoittaa minkälainen kysyntä englanninkielisellä opetuksella olisi alueella. Kyselytutkimuksessa oli kolme eri vastaajaryhmää: 1. Englanninkielisten ja suomenkielisten päiväkotien ja leikkikoulujen vanhemmat 2. Alueen suurimpien yritysten edustajat (työnantajapuoli, eli toimitusjohtajat ja henkilöstöjohtajat) 3. Alueen suurimpien yritysten ulkomaalaiset työntekijät (työntekijäpuoli) 4.2 AINEISTON KERUU Tutkimukset toteutettiin Internet- ja paperilomakekyselynä. 1. Päiväkoti ja leikkikoulukyselyt toteutettiin paperilomakekyselynä välisenä aikana. Kysymyslomake oli yhden A4-sivun pituinen, jossa toisella puolella oli saateteksti ja toisella puolella kysely. Lomakkeet toimitettiin tutkimukseen valittuihin leikkikouluihin ja tarhoihin postitse ja henkilökohtaisesti. Leikkikoulujen ja päiväkotien ohjaajat jakoivat kyselylomakkeet jokaisen lapsen lokeroon. Vanhemmat palauttivat lomakkeet takaisin ohjaajille, josta Oxford Researchin edustaja haki ne henkilökohtaisesti. Paperilomakkeita jaettiin yhteensä 249 kpl (Kotka 122, Hamina 127) seuraavasti: Kotkan englanninkielinen leikkikoulu, Kotka. Englanninkielisiä lomakkeita yhteensä 40 kpl. Kanervan päiväkoti, Kotka. Suomenkielisiä lomakkeita yhteensä 42 kpl. Kotilon päiväkoti, Kotka. Suomenkielisiä lomakkeita yhteensä 40 kpl. Haminan englanninkielinen leikkikoulu, Hamina. Englanninkielisiä lomakkeita yhteensä 16 kpl. Vallin päivähoito, Hamina. Suomenkielisiä lomakkeita yhteensä 53 kpl. Neuvottoman päiväkoti, Hamina. Suomenkielisiä lomakkeita yhteensä 58 kpl. 10

12 Esiselvitys englanninkielisen opetuksen käynnistämisestä Kotkan-Haminan seudulle Tutkimuslomakkeita palautui yhteensä 91 kpl. Vastausprosentti oli Alueen suurimpien yritysten edustajien (työnantajapuoli, eli toimitusjohtajat ja henkilöstöjohtajat) kysely toteutettiin internetkyselynä välisenä aikana. Tutkimuksen tilaaja Cursor toimitti yhteystietorekisterin Kotkan-Haminan seudun yrityksistä, joille lähetettiin tutkimuskutsu sähköpostitse. Kutsu tutkimukseen lähetettiin Tutkimukseen vastaamisesta muistutettiin Tutkimuskutsu lähetettiin 94 henkilölle. Kuudessa organisaatiossa vastaanottajia oli kaksi eri henkilöä, muissa yrityksissä yksi henkilö. Tutkimukseen kutsutuista 13 henkilöä vastasi kyselyyn. Kysely toteutettiin englannin- ja suomen kielellä. Vastaajista kolme vastasi englanniksi ja 10 suomeksi. Vastausprosentti oli yhteensä 14. Koska vastaajia yritysedustajien osalta on niin vähän, ei kaikkia vastauksia tulla esittämään graafisessa muodossa, kvantitatiivisin menetelmin, vaan sanallisesti tekstimuodossa suuntaa-antavina tuloksina. Avoimet vastaukset löytyvät raportin liitteestä sanasta sanaan siinä muodossa kun haastatellut vastasivat. 3. Alueen suurimpien yritysten ulkomaalaiset työntekijöiden (työntekijäpuoli) kysely toteutettiin niin ikään internet-kyselynä välisenä aikana. Tutkimus toteutettiin niin, että työnantajapuolelle lähetetyssä tutkimuskutsussa oli linkki myös työntekijälomakkeelle. Tutkimuskutsussa pyydettiin kaikkia työnantajatahoja lähettämään viesti eteenpäin sähköpostitse kaikille yrityksen Kotkan-Haminan alueella työskenteleville ulkomaalaisille työntekijöille. Tutkimuskutsu lähetettiin 94 työnantajataholle, mutta ei ole varmuutta kuinka monella näistä yrityksistä on ulkomaalaisia työntekijöitä ja kuinka moni työnantaja lähetti lomakkeen eteenpäin. Vastauksia saatiin yhteensä 26 kpl. 11

13 4.3 KYSELY PÄIVÄKOTIEN JA LEIKKIKOULUJEN LASTEN HUOLTAJILLE Päiväkoti ja leikkikoulukyselyt toteutettiin paperilomakekyselynä siten, että omakkeet toimitettiin tutkimukseen valittuihin leikkikouluihin ja tarhoihin postitse ja henkilökohtaisesti. Leikkikoulujen ja päiväkotien ohjaajat jakoivat kyselylomakkeet jokaisen lapsen lokeroon. Vanhemmat palauttivat lomakkeet takaisin ohjaajille. Vastauksia saatiin yhteensä 91 kpl Asuinpaikka, lasten lukumäärä perheessä ja kotikieli Päiväkotien ja leikkikoulujen lasten vanhemmilta kysyttiin lomakkeen alussa taustatietoja kuten lasten määrä, asuinpaikka ja perheen kotikieli. Vastaajista hieman yli kaksi kolmasosaa oli Kotkasta, vaikka lomakkeita jaettiin suunnilleen saman verran kummassakin kaupungissa. Varsinkin haminalaisten osalta vastauksia saatiin vähän, joten aihe ei näyttäisi suuresti kiinnostavan valittujen päiväkotien ja leikkikoulujen lasten vanhempia. Suurimmalla osalla vastaajista oli perheessä kaksi lasta (51 % vastaajista). Perheen kotikieli oli yleisimmin Suomi (85 % vastasi näin). Vastaajista 10 prosenttia ilmoitti kotikielekseen englanti. Asuinpaikka Asuinpaikka n % Kotka % Hamina % Kaikki yhteensä % Kuinka monta lasta perheessänne on? Lasten lukumäärä n % % % % 4 tai enemmän 7 8 % Kaikki yhteensä % 12

14 Esiselvitys englanninkielisen opetuksen käynnistämisestä Kotkan-Haminan seudulle Perheen kotikieli Perheen kotikieli n % Suomi % Ruotsi 1 1 % Englanti % Muu 4 4 % Kaikki yhteensä % 13

15 4.3.2 Todennäköisyys hakea englanninkieliseen opetukseen Kaikista kyselyyn vastanneista (n=91) tasan puolet hakisi joko erittäin todennäköisesti tai todennäköisesti englanninkieliseen opetukseen, jos sellaista opetusta tarjottaisiin Kotkan-Haminan seudulla. Vastaavasti hieman yli kaksi viidestä (41 prosenttia) ei hakisi englanninkieliseen opetukseen (todennäköisesti ei ja erittäin todennäköisesti ei vastanneiden osuus). Kuten olettaa saattoi, englanninkielisessä leikkikoulussa olevien lasten vanhemmat olivat muita vanhempia innokkaampia hakemaan lapselleen paikkaa englanninkielisestä koulusta tai -linjalta, jos sellainen olisi mahdollista. Lähes yhdeksän kymmenestä (88 prosenttia, n=35) tähän ryhmään kuuluvista hakisi erittäin todennäköisesti tai todennäköisesti englanninkieliseen opetukseen. Englanninkielisestä opetuksesta oltiin vähiten innoissaan Kotkan suomenkielisissä lastantarhoissa. Niissä 68 prosenttia oli sitä mieltä, että ei erittäin todennäköisesti tai ei todennäköisesti hakisi lapselleen paikkaa englanninkieliseen opetukseen. Tosin ero Haminan vastaaviin suomenkielisiin tarhoihin oli pieni. Toisaalta niitä, jotka hakisivat erittäin varmasti englanninkieliseen opetukseen, on selkeästi vähemmän Haminassa kuin Kotkassa. Todennäköisyys hakea englanninkieliseen kouluun tai englanninkieliselle linjalle Erittäin todennäköisesti Todennäköisesti En osaa sanoa Todennäköisesti en Erittäin todennäköisesti en Kaikki yhteensä n=91 26% 24% 8% 27% 14% Kotkan ja Haminan englanninkieliset leikkikoulut n=35 51% 37% 9% 3% Kotkan 2 suomenkielistä päiväkotia n=34 15% 6% 12% 47% 21% Haminan 2 suomenkielistä päiväkotia n=22 5% 32% 36% 27% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 14

16 Esiselvitys englanninkielisen opetuksen käynnistämisestä Kotkan-Haminan seudulle Jos englanninkielinen koulutus tulisi mahdolliseksi Kotkan-Haminan seudulla, kuinka todennäköisesti hakisitte lapsellenne paikkaa englanninkieliseen kouluun /englanninkieliselle linjalle? Erittäin todennäköisesti Todennäköisesti Ei osaa sanoa Todennäköisesti ei Erittäin todennäköisesti ei Hamina n=29 14% 34% 3% 28% 21% Kotka n=62 32% 19% 1 27% 11% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 15

17 4.3.3 Olisiko valmis maksamaan lapsen koulumatkasta englanninkieliseen opetukseen Vastaajilta tiedusteltiin olisivatko he valmiita maksamaan lapsensa koulumatkan englanninkieliseen esi- tai perusopetukseen. Vastaukset jakautuivat erittäin tasaisesti kaikkien vastausvaihtoehtojen kesken. Hieman yli kolmannes (34 prosenttia) kaikista vastaajista (n=91) olisi valmis maksamaan lapsensa koulumatkasta. Toinen kolmannes ei olisi valmis maksamaan lapsensa koulumatkasta ja viimeinen kolmannes ei osannut ottaa kantaa kysymykseen. Asuinpaikkakunnan mukaan tarkasteltuna kotkalaiset olivat valmiimpia maksamaan lapsensa koulukyydistä kuin haminalaiset. Olisiko valmis maksamaan lapsen koulumatkasta englanninkieliseen opetukseen, asuinpaikan mukaan Kyllä En osaa sanoa En Kotka n= % 32% Hamina n=29 21% 45% 34% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 16

18 Esiselvitys englanninkielisen opetuksen käynnistämisestä Kotkan-Haminan seudulle Olisiko valmis siihen, että lapsi kävisi toisella paikkakunnalla koulua missä itse asuu Kyselyn mukaan suurin osa vastaajista ei olisi valmis siihen, että lapsi kävisi koulua eri paikkakunnalla kuin missä itse asuu. Kotkalaiset vastustivat tätä haminalaisia enemmän. Kotkalaisista jopa 77 prosenttia ei olisi valmis laittamaan lastaan englanninkieliseen opetukseen, jos opetusta tarjottaisiin Haminassa. Vastaavasti haminalaisista 60 prosenttia ei olisi valmiita laittamaan lastaan englanninkieliseen opetukseen, jos opetusta tarjottaisiin Kotkassa. Kyselyssä ei kysytty perusteluja vastaajan kantaan tässä asiassa, mutta joissakin kyselyn lopussa olleissa avoimissa vastauksissa mainittiin, että kannattavat ajatusta englanninkielisestä opetuksesta, mutta lapsen koulumatka ja päivä ei saisi tulla liian pitkäksi. Näin saattaisi olla, jos opetusta tarjotaan naapuripaikkakunnalla. Kaikki avoimet vastaukset löytyvät listattuna liitteessä. Jos englanninkielinen linja olisi eri kaupungissa kuin asuu, olisiko valmis siihen, että lapsi kävisi koulua toisella paikkakunnalla Kyllä En osaa sano Ei Jos englanninkielinen linja Haminassa Kotkalaiset vastaajat, n= % 77% Jos englanninkielinen linja Kotkassa...Haminalaiset vastaajat, n=30 23% 17% 6 0 % 10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 %100 % 17

19 4.3.5 Kuinka tärkeätä on, että englanninkielinen perusopetus vastaa suomalaista perusopetusta tai on kansainvälisesti sertifioitu Vastaajista (n=91) yli yhdeksän kymmenestä (92 prosenttia) oli sitä mieltä, että englanninkielisen perusopetuksen tulisi vastata suomalaista perusopetusta. Vastaajista hieman yli kolmannes (36 prosenttia) oli kuitenkin sitä mieltä, että englanninkielisen opetuksen tulisi olla kansainvälisesti sertifioitu. Tässä kysymyksessä vastaajan oli mahdollista valita kumpikin vaihtoehto. Koska oletettavaa on, että suurin osa englanninkieliseen opetukseen osallistuvista ainakin alkuvaiheessa olisivat paikallisia, suomalaisia lapsia, on ymmärrettävää, että opetuksen toivotaan seuraavan Suomessa sovellettavaa opetussuunnitelmaa ja tarjoavan samat edellytykset kuin suomenkielinen perusopetus. Minulle on tärkeätä, että englanninkielinen perusopetus. Vastaa suomalaista perusopetusta, n=84 92% On kansainvälisesti sertifioitu, n=33 36%

20 Esiselvitys englanninkielisen opetuksen käynnistämisestä Kotkan-Haminan seudulle Avoimet vastaukset Kyselyn lopussa vastaajat saivat antaa vapaasti kommentteja. Suurin osa vastaajista oli selkeästi sitä mieltä, että englanninkielinen opetus on myönteinen asia ja kannatettava aloite. Positiivisia ajatuksia ja innostuneena odotamme sen toteutumista! Kansainvälisyys opetuksessa olisi varmasti vetonaula Kymenlaaksolle. Tämän alueen suomalaiset perheet kuin myös venäläiset perheet olisivat varmasti kiinnostuneita englanninkielisestä opintolinjasta puhumattakaan kansainvälisten yritystyöntekijöiden perheistä. Kotkan alueelle on kansainvälisten perheiden vaikea muuttaa puuttuvan koulun takia. Meidän perheestä kouluun tulisi heti kaksi lasta :)! PS Toivottavasti tämä kysely tulee laajasti jakoon, sillä tiedän paljon perheitä, jotka kiinnostuisivat koulusta! Lisäksi vastaajat mainitsivat, että työelämän kansainvälisyyttä ajatellen englanninkielinen opetus olisi loistava mahdollisuus lapsille. Lisäksi englanninkielinen koulu olisi myönteinen asia koko alueen vetovoimalle kansainvälisen työvoiman, venäjänkielisten asukkaiden ja ulkomailta paluumuuttajien kannalta. Joissakin yksittäisissä kommenteissa nostettiin esiin se, että mahdollisessa englanninkielisessä opetuksessa tulisi olla riittävästi myös suomenkielisiä oppiaineita, jotta lasten suomenkieli kehittyy samalla lailla kuin suomenkielisillä luokilla. Suomen kielen taito on ensisijaisen tärkeä jatko-opintoja ajatellen. Haluan mielellään lapseni jatkavan päiväkodissa alkanutta engl. kielistä opetusta, kuitenkin mikäli koulumatka tai koulun kustannukset ovat suuret valitsemme todennäköisesti lähikoulun. 19

21 For my family it would be fantastic. We have moved from England to Kotka. Our twin girls are 3 years old and I would like their education to be in English. 20

22 Esiselvitys englanninkielisen opetuksen käynnistämisestä Kotkan-Haminan seudulle 4.4 KYSELY KOTKAN-HAMINAN SEUDUN YRITYKSILLE, JOHTOHENKILÖT JA TYÖNANTAJAT Kotkan-Haminan seudun yrityksille lähetetyllä internet-kyselyllä saatiin yhteensä vain 13 vastausta. Koska vastaajia yritysedustajien osalta oli niin vähän, ei kaikkia vastauksia tulla esittämään graafisessa muodossa, kvantitatiivisin menetelmin, vaan sanallisesti tekstimuodossa suuntaa-antavina tuloksina Yritysvastaajien taustatiedot Yritysvastaajista (n=13) suurin osa edusti teollisuutta ja melkein yhtä suuri osa rakentamista. Loput vastaajat edustivat kuljetus-, varastointi sekä informaatio- ja teknologia-alaa. Vastaajat edustavat yleisimmin yritystä, joka työllistää henkilöä ja seuraavaksi eniten yritystä, joka työllistää yli 250 henkeä. Lähes kaksi viidestä vastaajasta ilmoitti, että heillä ei ole tällä hetkellä ulkomaalaisia työntekijöitä. Kuitenkin yli puolella vastaajista oli enemmän kuin yksi ulkomaalainen työntekijä ja vastaajien joukossa oli myös niitä, joiden yritys työllistää yli 50 ulkomaalaista työntekijää. Tutkimuksessa mukana olleiden yritysten ulkomaalaiset työntekijät tulevat useimmiten Englannista, Australiasta, Etelä-Afrikasta, Venäjältä, Virosta ja muista Baltian maista. Ulkomaalaisia työntekijöitä on myös Yhdysvalloista, Kiinasta, Somaliasta ja Uudesta Seelannista. Se, missä tehtävissä ulkomaalaiset työntekijät olivat vastaajayrityksissä, jakautui melko tasaisesti johtotehtävien, asiantuntijatehtävien ja suorittavan työn tehtävien kesken. Myös ulkomaalaisten työntekijöiden työsuhteen kesto vaihteli paljon yli 6 kuukauden työsuhteista yli 5 vuoden työsuhteisiin. Työnantajatahoilta kysyttiin, tuovatko työntekijät usein perheensä mukanaan Suomeen. Ainoastaan kolme vastaaja tiesi, että joku tai jotkut työntekijät olivat tuoneet perheensä mukanaan Suomeen. 21

23 4.4.2 Kokeeko ulkomaalaisen työvoiman tai paluumuuttajien rekrytoinnin helppona vai haastavana Kyselyyn vastanneet työnantajatahot (n=13) eivät osanneet arvioida tarkasti olivatko he kokeneet ulkomaalaisen työvoiman rekrytoinnin helppona tai haastavana. Lähes kaksi viidestä (38 prosenttia), ei osannut sanoa oliko rekrytointi helppoa vai haastavaa. Vastaajista 23 prosenttia koki asian neutraalina, eli ei ollut kokenut ulkomaalaisen työvoiman rekrytointia haastavana eikä toisaalta helppona. Loput 31 prosenttia vastaajista koki ulkomaalaisen työvoiman rekrytoinnin joko erittäin haastavana tai hieman haastavana. Vastaajilla oli myös mahdollisuus kommentoida kysymystä vapaasti. Kommentteja oli vain muutama, mutta niissä nousi aiheeksi Suomen maine, kielimuuri, asuinolot, koulut ja puolison työntekomahdollisuudet. Lisäksi mainittiin, että rekrytointi oli hankalaa, koska hakemukset eivät kohdanneet tarjottua työnkuvaa. Vastaajilta kysyttiin myös millä tavalla he olivat kokeneet paluumuuttajien, eli ulkomailla jonkin aikaa asuneiden suomalaisten työntekijöiden rekrytoinnin. Tässäkin vastaukset jakautuivat melko lailla kaikkien vastausvaihtoehtojen kesken, vaikkakin 38 prosenttia vastaajista ei osannut ottaa asiaan kantaa. Sen lisäksi 25 prosenttia ilmoitti, ettei rekrytointi ole ollut helppoa muttei toisaalta haastavaakaan. Yhteensä 30 prosenttia vastanneista koki, että rekrytointi paluumuuttajien osalta on ollut erittäin tai hieman haastavaa. Oletteko kokenut ulkomaalaisen työvoiman rekrytoinnin helppona vai haastavana? n=13 Erittäin haastavana 8% hieman haastavana ei haastavana eikä helppona 23% 23% aika helppona 8% erittäin helppona en osaa sanoa 38% 5% 1 15% 2 25% 3 35% 4 22

24 Esiselvitys englanninkielisen opetuksen käynnistämisestä Kotkan-Haminan seudulle Jos Kotkan-Haminan seudulla aloittaisi englanninkielinen koulu tai -linja, olisiko sillä vaikutusta ulkomaalaisen työvoiman houkuttelevuuteen yrityksen näkökulmasta? Yli puolet, 54 prosenttia yritysten edustajista (n=13) kokivat, että englanninkielisellä linjalla olisi vain vähän tai ei lainkaan merkitystä ulkomaalaisen työvoiman houkuttelevuuteen yrityksen näkökulmasta. Lähes kolmannes (31 prosenttia) oli sen sijaan sitä mieltä, että englanninkielisellä linjalla olisi melko tai erittäin paljon vaikutusta ulkomaalaisen työvoiman houkuttelevuuteen alueelle. Sen sijaan, kun englanninkielisen opetuksen vaikutusta kysyttiin viihtyvyyden kannalta, oli 77 prosenttia vastaajista sitä mieltä, että englanninkielinen opetus vaikuttaisi melko paljon viihtyvyyteen. Kun asiaa kysyttiin vielä kolmannella tavalla, eli millä tavalla englanninkielinen opetus vaikuttaisi alueen vetovoimaan, oli yli yhdeksän kymmenestä vastaajasta sitä mieltä, että englanninkielinen opetus vaikuttaisi joko erittäin tai melko positiivisesti alueen vetovoimaan. Vastaajista kukaan ei kokenut, että englanninkielinen opetus voisi vaikuttaa negatiivisesti alueen vetovoimaan. Jos Kotkan-Haminan seudulla aloittaisi englanninkielinen koulu tai - linja, olisiko sillä vaikutusta ulkomaalaisen työvoiman houkuttelevuuteen yrityksen näkökulmasta? n=13 Erittäin paljon 8% 31% Melko paljon 23% Sillä olisi vain vähän merkitystä Sillä ei olisi lainkaan merkitystä 23% 31% 54% en osaa sanoa 15%

25 Jos Kotkan-Haminan seudulla aloittaisi englanninkielinen koulu tai -linja, olisiko sillä mielestänne vaikutusta ulkomaalaisen työvoiman viihtyvyyteen seudulla? n=13 Erittäin paljon Melko paljon 77% Sillä olisi vain vähän merkitystä 15% Sillä ei olisi lainkaan merkitystä en osaa sanoa 8%

26 Esiselvitys englanninkielisen opetuksen käynnistämisestä Kotkan-Haminan seudulle Jos Kotkan-Haminan seudulla aloittaisi englanninkielinen koulu tai -linja, millä tavalla se mielestänne vaikuttaisi alueen vetovoimaan? n=13 Erittäin positiivisesti 23% melko positiivisesti 69% ei positiivisesti eikä negatiivisesti 8% melko negatiivisesti erittäin negatiivisesti en osaa sanoa

27 4.4.4 Onko englanninkielisen koulun tarve noussut esiin henkilöstön keskuudessa Vastaajia pyydettiin ottamaan kantaa onko työpaikalla työntekijöiden keskuudessa noussut esille kysymys englanninkielisen opetuksen tarpeesta alueella. Yli puolet (54 prosenttia) vastaajista (n=13) mainitsi, ettei asiasta olla keskusteltu koskaan. Toisaalta lähes kaksi viidestä (39 prosenttia) vastasi, että asia on ollut esillä usein tai joskus. Onko henkilöstönne keskuudessa noussut esiin kysymys englanninkielisen koulun tarpeesta Kotkan-Haminan seudulla? n=13 Kyllä usein 8% kyllä joskus 31% vain harvoin 8% ei koskaan 54% en osaa sanoa

28 Esiselvitys englanninkielisen opetuksen käynnistämisestä Kotkan-Haminan seudulle Mitä asioita tulee ottaa huomioon ulkomaalaisen työvoiman viihtyvyyden, sopeutumisen ja vetovoiman kannalta Kotkan-Haminan seudulla? Lopuksi vastaajilla oli mahdollisuus kertoa omin sanoin, mitä asioita tulisi ottaa huomioon ulkomaalaisen työvoiman viihtyvyyden, sopeutumisen ja vetovoiman kannalta. Asuntojen löytäminen, paikallisten ihmisten käsitykset ulkomaalaisten kanssa toimimisesta, paikallisten kielitaidon parantaminen, sekä ulkomaalaisille apu käytännön asioiden hoitamisessa nousi esiin avoimissa vastauksissa. Sopeutuminen on mielestäni tärkein pointti. Ulkomaalaiselle työvoimalle olisi oltava jokin selkeä reitti tai kontakti saada riittävää tietoa miten toimia Suomessa eri alojen viranomaisten kanssa. Asunnon, koulutuksen ja perheen tarpeiden määrittäminen ja ohjaaminen oikeille urilla ja nimenomaan paikallisesta näkökulmasta olisi ensiarvoisen tärkeää houkuteltaessa alueelle ulkomaalaista työvoimaa. Lisäksi lasten koulutusmahdollisuudet tulisi olla hyvät, tarjottiin se millä kielellä tahansa. Toisaalta ulkomaalaisille tulisi tarjota mahdollisuus opetella myös suomen kieltä. Finnish education is already very good according to press reports. An English school would only enhance that reputation and assist in our ability to recruit. 27

29 4.5 Kysely Kotkan-Haminan seudun ulkomaalaisille työntekijöille Kotkan-Haminan alueen suurimpien yritysten ulkomaalaiset työntekijöiden (työntekijäpuoli) kysely toteutettiin internet-kyselynä siten, että työnantajapuolelle lähetetyssä tutkimuskutsussa oli linkki myös työntekijälomakkeelle. Tutkimuskutsussa pyydettiin kaikkia työnantajatahoja lähettämään viesti eteenpäin sähköpostitse kaikille yrityksen Kotkan-Haminan alueella työskenteleville ulkomaalaisille työntekijöille. Vastauksia saatiin yhteensä 26 kpl Ulkomaalaisten työntekijöiden taustatiedot Suurin osa ulkomaalaisista työntekijöistä, jotka vastasivat kyselyyn, olivat miehiä, koulutukseltaan joko alemman korkeakoulututkinnon suorittaneita tai lyhyemmän ammatillisen koulutuksen saaneita henkilöitä. Lisäksi suurin osa vastaajista oli kotoisin Isosta-Britanniasta. Vastaajista 73 prosenttia ilmoitti, ettei heillä ole kouluikäisiä tai nuorempia lapsia. Tutkimuksessa haluttiin erityisesti selvittää, mitä henkilöt, joilla on lapsia ajattelevat koulumahdollisuuksista Suomessa ja siksi tämä taustatieto on noustettu muita taustatietoja enemmän esiin vastauksissa. Sukupuoli What is you gender? n % Male % Female 2 8 % I do not wish to inform my gender 0 0 % Total % Koulutus What is the highest level of education you have completed? n % Comprehensive/elementary/grade/primary school 0 0 % A levels (GCE)/GED /high school 3 12 % Vocational training 2 8 % Shorter practical, technical, or occupational tertiary education for direct entry into the labour market 7 27 % Bachelor's degree from a university % Master's degree from a university 2 8 % 28

30 Esiselvitys englanninkielisen opetuksen käynnistämisestä Kotkan-Haminan seudulle Doctoral degree 0 0 % Other, please describe: 2 8 % Total % Kansalaisuus What is your nationality n % British % Australian 2 8 % Romanian 1 4 % Hungarian 2 8 % Belgian 1 4 % Finnish 1 4 % Russian 1 4 % Lithuanian 1 4 % Total % Lapset Do you have children in school age or younger? n % Yes 7 27 % No % Total % 29

31 4.5.2 Vastaajien työpaikan henkilöstömäärä ja oma työkuva Kyselyyn vastanneiden työntekijöiden (n=26) työnantajat olivat useimmiten isoja tai vähintäänkin keskikokoisia yrityksiä. Lähes kaikki vastaajat (yhteensä 96 prosenttia) työskentelivät yrityksessä, joka työllisti yli 50 henkeä. Nämä vastaajat olivat jakautuneet niin, että lähes kaksi kolmesta (65 prosenttia) työskenteli yrityksessä, joka työllisti henkeä ja vastaavasti melkein yksi kolmannes (31 prosenttia) yrityksessä, joka työllisti yli 250 henkeä. Loput neljä prosenttia vastaajista ei joko tiennyt paljonko yritys työllistää tai ei halunnut vastata. Sen sijaan vastaajien työsuhteet vaihtelivat paljon. Vastaajista 35 prosenttia oli Suomeen työkomennukselle lähetettyjä henkilöitä. Melkein yhtä suuri osuus vastaajista (31 prosenttia) oli määräaikaisella sopimuksella nykyisessä toimessaan. Vastaajista 27 prosenttia ilmoitti, että heillä on toistaiseksi voimassa oleva työsopimus. Approximately how many employees does the work place you work for have in Finland? n=26 < 10 employees employees employees 65% > 250 employees 31% Do not know / Not relevant 4%

32 Esiselvitys englanninkielisen opetuksen käynnistämisestä Kotkan-Haminan seudulle What type of employment do you have in Finland? n=26 Permanent contract 27% Temporary fixed term contract 31% Project employment 8% Redeployed/transferred from work place in previous country 35% Self-employed I do not wish to inform my function Other, please describe: 5% 1 15% 2 25% 3 35% 4 31

33 4.5.3 Työkomennuksen pituus ja suunniteltu asumisaika Suomessa Kyselyyn osallistuneet vastaajat (n=26) olivat olleet melko lyhyen ajan Suomessa. Puolet vastaajista oli ollut 6 kk-2 vuotta Suomessa. Hieman yli kolmannes (35 prosenttia) oli ollut Suomessa alle kuusi kuukautta. Hieman yli kymmenes (12 prosenttia) vastasi olleensa Suomessa 2-3 vuotta ja vain neljä prosenttia ilmoitti olleensa Suomessa yli viisi vuotta. Kysyttäessä miten kauan vastaajat olivat suunnitelleet olevansa Suomessa tästä eteenpäin, oli yleisin vastaus (54 prosenttia vastaajista ilmoitti) kuudesta kuukaudesta kahteen vuoteen. Vastaajista 23 prosenttia suunnitteli asuvansa Suomessa seuraavat 2-3 vuotta ja samansuuruinen osuus vastaajista (23 prosenttia) suunnitteli asuvansa Suomessa yli viisi vuotta. Jos vastaajalla oli lapsia, näytti sillä olevan vaikutusta arvioituun tulevaan asumisaikaan Suomessa. Tosin vastaajia, joilla oli lapsia, oli vain seitsemän kappaletta, joten tulokset ovat vain suuntaa-antavia. Suurin osa (57 prosenttia) niistä vastaajista joilla oli lapsia, arvioivat, että he tulevat asumaan Suomessa enintään seuraavat kaksi vuotta. Sen sijaan kukaan niistä vastaajista, joilla oli lapsia ei uskonut asuvansa Suomessa seuraavia 4-5 vuotta tai sitä kauempaa aikaa. How long have you been in Finland in connection with your present stay? n=26 Less than 3 months 12% Between 3 and 6 months 23% 6 months less than 2 years years 12% 4-5 years Longer than 5 years 4%

34 Esiselvitys englanninkielisen opetuksen käynnistämisestä Kotkan-Haminan seudulle What is the planned length of your stay in Finland? n=26 Less than 3 months Between 3 and 6 months 6 months less than 2 years 54% 2-3 years 23% 4-5 years Longer than 5 years 23% What is the planned length of your stay in Finland Crossed with: Do you have children in school age or younger n=26 6 months less than 2 years 53% 57% 2-3 years 16% 43% Yes n=7 No n=19 Longer than 5 years 32%

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Työpaikkojen monikulttuurisuusvalmiudet, tieto- ja osaamistarpeet selvitys Pohjois-Savon yrityksissä

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Työpaikkojen monikulttuurisuusvalmiudet, tieto- ja osaamistarpeet selvitys Pohjois-Savon yrityksissä Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Työpaikkojen monikulttuurisuusvalmiudet, tieto- ja osaamistarpeet selvitys Pohjois-Savon yrityksissä TK-Eval Selvitysraportti 31.12.2013 1 Alkuperäisestä versiosta lyhennetty

Lisätiedot

Virtuaalikoulutuksen tarjonta ja kysyntä maaseutualueilla haasteet ja mahdollisuudet Kansallinen raportti, Suomi

Virtuaalikoulutuksen tarjonta ja kysyntä maaseutualueilla haasteet ja mahdollisuudet Kansallinen raportti, Suomi Virtuaalikoulutuksen tarjonta ja kysyntä maaseutualueilla haasteet ja mahdollisuudet Kansallinen raportti, Suomi Tiivistetty käännös raportista: E-learning provision and demand in rural areas possibilities

Lisätiedot

OULUN KANSAINVÄLISEN KOULUN ARVIOINTI- JA KEHITTÄMISTYÖRYHMÄN RAPORTTI

OULUN KANSAINVÄLISEN KOULUN ARVIOINTI- JA KEHITTÄMISTYÖRYHMÄN RAPORTTI OULUN KANSAINVÄLISEN KOULUN ARVIOINTI- JA KEHITTÄMISTYÖRYHMÄN RAPORTTI 7.5.2007 1 Johdanto 1.1 Työryhmän työn taustaa Oulun kaupungin strategia 2015 valmistui vuonna 2005. Strategiassa nostettiin yhdeksi

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILUN KOULUTUSOHJELMASTA VUOSINA 2002 2004 VALMISTUNEIDEN TYÖLLISTYMINEN

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILUN KOULUTUSOHJELMASTA VUOSINA 2002 2004 VALMISTUNEIDEN TYÖLLISTYMINEN JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILUN KOULUTUSOHJELMASTA VUOSINA 2002 2004 VALMISTUNEIDEN TYÖLLISTYMINEN Juhana Rönnqvist Opinnäytetyö Toukokuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI

Lisätiedot

KANSAINVÄLISTYVÄ TEKNILLINEN KORKEAKOULU

KANSAINVÄLISTYVÄ TEKNILLINEN KORKEAKOULU Helsinki University of Technology Department of Communications and Networking Teknillinen korkeakoulu Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitos Espoo 2008 Report 1/2008 KANSAINVÄLISTYVÄ TEKNILLINEN

Lisätiedot

ARKI UUDESSA MAASSA OLGA KIRJANEN. Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto

ARKI UUDESSA MAASSA OLGA KIRJANEN. Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto ARKI UUDESSA MAASSA Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. OLGA KIRJANEN Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto 9. ARKI UUDESSA MAASSA Maahanmuuttajan arki -hankkeen

Lisätiedot

On tullut aika hälyttää työllistymiskelloja

On tullut aika hälyttää työllistymiskelloja On tullut aika hälyttää työllistymiskelloja Itä-Helsingissä asuvien venäläisten naisten kokemuksia työllistymisestä Hytti Olga Opinnäytetyö, kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki

Lisätiedot

Helsingin seudun kiinalaiset ja intialaiset osaajat. Maija Merimaa & Taina Kiviniemi Helsingin kaupungin tietokeskus

Helsingin seudun kiinalaiset ja intialaiset osaajat. Maija Merimaa & Taina Kiviniemi Helsingin kaupungin tietokeskus Helsingin seudun kiinalaiset ja intialaiset osaajat Maija Merimaa & Taina Kiviniemi Helsingin kaupungin tietokeskus Sisällys Johdanto 5 Tutkimuksen toteutus 7 Uudenmaan kiinalainen ja intialainen väestö

Lisätiedot

MARI BERGROTH Kielikylpyperheet valokeilassa

MARI BERGROTH Kielikylpyperheet valokeilassa MARI BERGROTH Kielikylpyperheet valokeilassa Taustat ja odotukset VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA Selvityksiä ja raportteja 145 VAASA 2007 3 ESIPUHE Vuonna 1987 Vaasassa alkanut ruotsin kielen kielikylpyopetus

Lisätiedot

Lupauksena hyvä maine

Lupauksena hyvä maine Lupauksena hyvä maine HUMAN TECHNOLOGY REGION -TAVOITEMAINETUTKIMUS 2009 Human Technology Region -tavoitemainetutkimus 2009 - Lupauksena hyvä maine Sisällys Sisällys...2 Toteutus...6 Johtopäätöksiä...7

Lisätiedot

Maahanmuuttajia pitää hoitaa, muttei meidän laitoksessa

Maahanmuuttajia pitää hoitaa, muttei meidän laitoksessa Maahanmuuttajia pitää hoitaa, muttei meidän laitoksessa Kartoitus Helsingin kaupungin lastensuojelulaitoksissa työskentelevien ohjaajien ja hoitajien maahanmuuttaja-asenteista vuonna 2002 Tuomas Isola

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN PELISÄÄNNÖT HANSKASSA?

TYÖELÄMÄN PELISÄÄNNÖT HANSKASSA? Työelämäkysely ammattikorkeakouluopiskelijoille: TYÖELÄMÄN PELISÄÄNNÖT HANSKASSA? Loppuraportti Helmikuu 2010 Marjut Vanha-aho 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. KYSELYN TOTEUTUS JA RAKENNE 4 3. VASTAAJIEN

Lisätiedot

Organisaatioiden rekrytointikäytännöt

Organisaatioiden rekrytointikäytännöt Organisaatioiden rekrytointikäytännöt Kyselytulokset syksyltä 2009, yhteenveto Työterveyslaitos ja HENRY ry Kirsi Junnila ja Laura Honkaniemi 1.3.2010 Työterveyslaitos Helsinki Työterveyslaitos Topeliuksenkatu

Lisätiedot

Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina. Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos

Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina. Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos Helsinki 2011 Sivu 1 / 60 Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden

Lisätiedot

Radio-ohjelmien toimittaminen nuorille vähemmistökielellä SR Sisuradion Klubi-nuortenohjelmat

Radio-ohjelmien toimittaminen nuorille vähemmistökielellä SR Sisuradion Klubi-nuortenohjelmat Radio-ohjelmien toimittaminen nuorille vähemmistökielellä SR Sisuradion Klubi-nuortenohjelmat Mari Törmälä Opinnäytetyö, syksy 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turun yksikkö Viestinnän koulutusohjelma

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALALTA VUOSINA 1999 2001 VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALALTA VUOSINA 1999 2001 VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALALTA VUOSINA 1999 2001 VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN Tommi Holmsten Arto Syrjälä Toukokuu 2003 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN

Lisätiedot

BEST WESTERN - HOTELLIKETJUN BRÄNDITUTKIMUS SUOMESSA

BEST WESTERN - HOTELLIKETJUN BRÄNDITUTKIMUS SUOMESSA Opinnäytetyö (AMK) Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma Click here to enter text. 2014 Jenni Rinne BEST WESTERN - HOTELLIKETJUN BRÄNDITUTKIMUS SUOMESSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN

Lisätiedot

Puolisona maahanmuuttaja

Puolisona maahanmuuttaja tutkimus Heli Sjöblom-Immala Puolisona maahanmuuttaja kaks kunnallisalan kehittämissäätiö Puolisona maahanmuuttaja Heli Sjöblom-Immala Puolisona maahanmuuttaja Monikulttuuristen perheiden viihtyminen Suomessa

Lisätiedot

Julkaisija Cultura-säätiö Vuorikatu 20 00100 Helsinki. Toimittajat Hanni Hyvärinen Anneli Ojala. Kannen graafinen suunnittelu Alex Karpinsky

Julkaisija Cultura-säätiö Vuorikatu 20 00100 Helsinki. Toimittajat Hanni Hyvärinen Anneli Ojala. Kannen graafinen suunnittelu Alex Karpinsky Julkaisija Cultura-säätiö Vuorikatu 20 00100 Helsinki Toimittajat Hanni Hyvärinen Anneli Ojala Kannen graafinen suunnittelu Alex Karpinsky Paino Erweko Oy ISBN 978-952-68332-0-0 (sid.) ISBN 978-952-68332-1-7

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

EURACADEMY OBSERVATORY. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille

EURACADEMY OBSERVATORY. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille EURACADEMY OBSERVATORY Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille Tarve ICT- tuettuun koulutukseen Kysely koulutukseen osallistuneille

Lisätiedot

Asko Miettinen ja Sampo Kokkonen

Asko Miettinen ja Sampo Kokkonen GUESSS 2011-tutkimus (Global University Entrepreneurial Spirit Students Survey) Suomen maaraportti Asko Miettinen ja Sampo Kokkonen LUT Tuotantotalous, teknologiayrittäjyys Huhtikuu 2012 i TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

KUUROJEN JA VIITTOMAKIELISTEN OPPILAIDEN LUKUMÄÄRÄ JA OPETUSJÄRJESTELYT

KUUROJEN JA VIITTOMAKIELISTEN OPPILAIDEN LUKUMÄÄRÄ JA OPETUSJÄRJESTELYT Pirkko Selin-Grönlund Päivi Rainò Liisa Martikainen KUUROJEN JA VIITTOMAKIELISTEN OPPILAIDEN LUKUMÄÄRÄ JA OPETUSJÄRJESTELYT Selvitys lukuvuoden 2013 2014 tilanteesta Raportit ja selvitykset 2014:11 Raportit

Lisätiedot

Sara Tiippana KASVATUSTIETEILIJÖIDEN KOKEMUKSIA AINEJÄRJESTÖSSÄ OPITTAVISTA TYÖELÄMÄTAIDOISTA

Sara Tiippana KASVATUSTIETEILIJÖIDEN KOKEMUKSIA AINEJÄRJESTÖSSÄ OPITTAVISTA TYÖELÄMÄTAIDOISTA Sara Tiippana KASVATUSTIETEILIJÖIDEN KOKEMUKSIA AINEJÄRJESTÖSSÄ OPITTAVISTA TYÖELÄMÄTAIDOISTA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Filosofinen tiedekunta Kasvatustieteiden pro gradu tutkielma Marraskuu 2014 ITÄ-SUOMEN

Lisätiedot

Ari Haapanen. Monimuotoisuusbarometri 2007. ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana. monikko monikko

Ari Haapanen. Monimuotoisuusbarometri 2007. ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana. monikko monikko Ari Haapanen Monimuotoisuusbarometri 2007 ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana monikko monikko Ari Haapanen Monimuotoisuusbarometri 2007 - ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana

Lisätiedot

Harjoittelubarometri 2012

Harjoittelubarometri 2012 Harjoittelubarometri 2012 2 3 4 Harjoittelubarometri 2012 1 Taustaa... 5 2.1 Korkeakouluopiskelijoiden demografiset tekijät...6 2.2 Korkeakouluopiskelijoiden tulokset...11 3.1 Korkeakoulujen henkilöstön

Lisätiedot

Koulutus-ja kehittämiskeskus Palmenia

Koulutus-ja kehittämiskeskus Palmenia Kiinalaiset akateemiset maahanmuuttajat tulevaisuuden työvoimana Suomessa kiinalaisten käsityksiä suomalaisesta yhteiskunnasta REKRY-AMARE selvitys (1) TUOMO KAUHA 1.12.2012 Koulutus-ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Siirtolaisuusinstituutti Turku 2014

Siirtolaisuusinstituutti Turku 2014 Siirtolaisuusinstituutti Turku 2014 Siirtolaisuusinstituutti Eerikinkatu 34 20100 Turku Internet: www.siirtolaisuusinstituutti.fi 2 YRITTÄJYYS VIROLAISTEN MAAHANMUUTTAJIEN INTEGROITUMISEN KEINONA POHJANMAALLA

Lisätiedot

Kuvan ja median koulutuksesta työelämään

Kuvan ja median koulutuksesta työelämään TAITEEN KESKUSTOIMIKUNTA I TILASTOTIETOA TAITEESTA NRO 33 PAULA KARHUNEN Kuvan ja median koulutuksesta työelämään PAULA KARHUNEN Kuvan ja median koulutuksesta työelämään Kyselytutkimus ammatillisen tutkinnon

Lisätiedot

Sami Myllyniemi. Aika vapaalla. Nuorten vapaa-aikatutkimus 2009 OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA

Sami Myllyniemi. Aika vapaalla. Nuorten vapaa-aikatutkimus 2009 OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Sami Myllyniemi Aika vapaalla Nuorten vapaa-aikatutkimus 2009 OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 92 Nuorisoasiain

Lisätiedot