Esiselvitys englanninkielisen opetuksen käynnistämisestä Kotkan-Haminan seudulle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Esiselvitys englanninkielisen opetuksen käynnistämisestä Kotkan-Haminan seudulle"

Transkriptio

1 0

2 Esiselvitys englanninkielisen opetuksen käynnistämisestä Kotkan-Haminan seudulle 1. Yhteenveto Oxford Research Oy selvitti syksyn 2013 aikana Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy:n toimeksiannosta englanninkielisen opetuksen käynnistämismahdollisuuksia Kotkan-Haminan seudulla. Lähtökohtana selvitykselle oli seudun vetovoiman kehittäminen, erityisesti kansainvälisten yritysten ja investointien houkuttelun näkökulmasta. Esiselvitys sisältää vertailuanalyysin kolmeen eri englanninkielisen opetuksen toimintamalliin ja kustannuksiin Suomessa. Tämä esitetään esimerkin avuin. Lisäksi selvityksessä tehtiin kyselytutkimus kolmelle eri vastaajataholle: Alueen kansainvälistä työvoimaa rekrytoivat yritykset, näiden yritysten ulkomaalaiset työntekijät ja päiväkotilasten vanhemmat tietyissä päiväkodeissa. Kyselytutkimuksissa kävi ilmi, että englanninkielistä opetusta pidettiin myönteisenä ja toivottavana lisänä Kotkan-Haminan opetustarjonnalle. Erityisesti kansainväliset työntekijät ja työnantajat toivoivat englanninkielistä opetusta alueelle. Heille olisi myös tärkeätä, että opetus olisi kansainvälisesti sertifioitu. Sen sijaan päiväkotilasten vanhempien vastauksissa toivottiin englanninkielisen opetuksen seuraavan suomalaista perusopetusta. Kyselytutkimuksissa selvisi lisäksi, että erityisesti yritysedustajat ja ulkomaalaiset työntekijät kokivat, että englanninkielisen opetuksen tarjoaminen Kotkan-Haminan seudulla edistäisi alueen vetovoimaa. Sen sijaan yritysvastaajat eivät kokeneet englanninkielisen opetustarjonnan vaikuttavan kovin merkittävänä tekijänä ulkomaalaisen työvoiman houkuttelevuuteen yrityksen kannalta. Toisaalta kumpikin ryhmä koki, että on tärkeätä, että alueella on muutakin, kuin perusopetusta tarjottavana ulkomaalaisille. Englanninkielisen koulutoiminnan eri malleista tarkempaan tarkasteluun valittiin kolme koulua: Tampereen kansainvälinen koulu (joka edustaa lähinnä suomalaista koulua, jossa tarjotaan opetusta englannin kielellä), Lappeenrannan Kesämäen koulu (joka edustaa englanninkielistä linjaa, jossa englannin osuus opetuskielenä lisääntyy luokka luokalta) ja Vaasan Suvilahden koulu (joka seuraa pitkälti kielikylpymetodeja, siten, että englannin osuus opetuskielestä on alussa suuri ja sen osuus vähenee luokka luokalta). Eri toimintamalleja tarkasteltaessa selvisi, että englanninkielisen opetuksen edellytyksenä on hyvät opettajaresurssit ja toimivat oppimateriaalit, joiden kustannukset eivät loppujen lopuksi eroa paljonkaan suomenkielisen koulun kustannuksista. Realistisena vaihtoehtona Kotkan-Haminan seudulla voisi olla englanninkielinen linja, joka aloittaisi toimintansa jossakin jo olemassa olevan koulun tiloissa ensimmäisestä luokasta. Jokaisena syksynä aloittaisi uusi luokka, jolloin yhdeksän vuoden päästä ensimmäisenä aloittaneet olisivat suorittaneet oppivelvollisuuden. 1

3 Selvitystä ohjasi työryhmä johon kuuluivat Projektipäällikkö Heidi Sjögren Cursor Oy:sta, Kehitysjohtaja Terhi Lindholm sekä vt. opetustoimenjohtaja Mette Godenhjelm Kotkan kaupungista sekä sivistysoimenjohtaja Eeva Päiviö Haminan kaupungista. Oxford Research Oy:n puolesta projektipäällikkönä toteutuksessa on toiminut Vanhempi analyytikko Lotta Engdahl, tukenaan tutkija Erkki Hedenborg sekä Toimitusjohtaja Jouni Eho. Selvityksen rahoittajina ovat toimineet Kymenlaakson liitto Euroopan Unionin aluekehitysrahastosta, Cursor Oy sekä Google. 2

4 Esiselvitys englanninkielisen opetuksen käynnistämisestä Kotkan-Haminan seudulle SISÄLLYSLUETTELO 1. YHTEENVETO 1 2. JOHDANTO 4 3. VERTAILUANALYYSI ENGLANNINKIELISEN KOULUTOIMINNAN TOIMINTAMALLIT Tampereen kansainvälinen koulu Kesämäen koulu (Lappeenranta) Suvilahden koulu (Vaasa) 8 4. KYSELYTUTKIMUKSET Kyselytutkimusten sisältö ja tavoitteet Aineiston keruu Kysely päiväkotien ja leikkikoulujen lasten huoltajille Kysely Kotkan-Haminan seudun yrityksille, johtohenkilöt ja työnantajat Kysely Kotkan-Haminan seudun ulkomaalaisille työntekijöille JOHTOPÄÄTÖKSET 43 LIITE 1. Avoimet vastaukset listattuna, päiväkotilasten vanhempien kysely LIITE 2. Avoimet vastaukset listattuna, ulkomaalaisten työntekijöiden kysely LIITE 3. Lähteet 3

5 2. Johdanto Monille Euroopan maille kyky houkutella kansainvälisiä investointeja ja tätä kautta osaavaa työvoimaa on yhä tärkeämpää. Kansainväliset investoinnit luovat työpaikkoja ja tuovat mukanaan myös kansainvälistä työvoimaa. Laadukkaat palvelut ja elinolot ovat seuduille krittiinen menestystekijä, kun investoinneista kilpaillaan seutujen kesken. Yksi tällaisista palveluista on englanninkielinen peruskoulutus, joka omalta osaltaan edesauttaa kansainvälisten työntekijöiden perheiden sopeutumista uuteen ympäristöön ja edelleen lisää seudun houkuttelevuutta ja kansainvälisyyttä. Tämä on huomattu myös Kotkan-Haminan seudulla. Seudulle vuonna 2009 investoinut yhdysvaltalainen internetyhtiö Google on todennut seudun otolliseksi investointikohteeksi ja sittemin ilmoittanut laajentavansa toimintaansa Haminassa. Tiettävästi Suomen tähän asti suurin kansainvälinen suora investointi on suurudeltaan n. 800 miljoonaa euroa ja työllistää tällä suoraan reilut 100 henkilöä. Yhtiö on ilmoittanut jatkossa tarvitsevansa enemmän työvoimaa ja kokenut uusien työntekijöiden houkuttelun sekä nykyisten työntekijöiden sopeutumisen kannalta englanninkielisen koulutuksen puutteen haasteeksi. Oxford Research Oy on laatinut tämän esiselvityksen englanninkielisen opetuksen käynnistämisestä Kotkan-Haminan seudulla kehittämisyhtiö Cursor Oy:n toimeksiannosta. Englanninkielisen opetuksen selvittäminen on määriteltynä mm. Kotkan-Haminan seudun Kaakko kasvuun ohjelmassa ja Kotkan kaupungin elinkeino- sekä palvelustrategioissa. Alueen yhä kansainvälistyvässä työympäristössä englanninkielinen koulu toimisi yhtenä houkuttimena kansainvälisen työvoiman saamiseksi alueelle. Esiselvityksen lähtökohtana oli kartoittaa tarve sekä selvittää paras toimintamalli englanninkieliselle opetukselle Kotkan-Haminan seudulla. Tämä raportti sisältää keskeiset tulokset englanninkielisen opetuksen kysynnästä Kotkan-Haminan seudulla ja tietoa eri toteutusvaihtoehdoista. Raportti on koostettu: keräämällä vertailuaineistoa siitä miten englanninkielinen opetus on toteutettu muualla Suomessa, sekä näiden vertailukoulujen arvioita englanninkielisen opetuksen kustannuksista, sekä selvittämällä yrityskyselyillä niin työnantajilta kuin ulkomaalaisilta työntekijöiltä, sekä päivähoidossa olevilta vanhemmilta mielipiteitä mahdollisesta englanninkielisestä koulusta tai -linjasta. Lisäksi yhteenvedossa on esitetty arvioita ja listattu asioita, joihin päätöksentekijöiden ja viranomaisten kannattaa kiinnittää huomiota englanninkielistä opetusta pohdittaessa. 4

6 Esiselvitys englanninkielisen opetuksen käynnistämisestä Kotkan-Haminan seudulle 3. Vertailuanalyysi Englanninkielisen koulutoiminnan toimintamallit Tässä kappaleessa tarkastellaan englanninkielisen opetuksen eri toimintamalleja Suomessa, keskittyen erityisesti peruskouluihin. Tiedot on kerätty internet-haulla sekä täydentävillä asiantuntijahaastatteluilla. Mallien vertailuissa pyrittiin keräämään määrällisiä indikaattoreita (kuten oppilasmäärät ja budjetti) sekä perehtymään eri opetussuunnitelmiin, joiden avulla nähdään toimintamallien keskeiset erot. Kansainvälisiä kouluja on Suomessa mm. Espoossa, Helsingissä, Tampereella ja Oulussa. Koulut ovat usein yksityiskouluja, mutta Suomessa osa on myös valtion omistuksessa. Koulut tarjoavat vieraskielistä opetusta ulkomaalaisille oppilaille, jotka eivät puhu suomea, mutta ovat avoimia myös suomenkielisille oppilaille. Usein opetuskieli on englanti, mutta joissain kouluissa opetus on esim. saksan-, ranskan- tai venäjänkielistä. Opetussuunnitelmat eivät aina ole Suomen mallin mukaisia. Esim. Helsingin Saksalainen koulu seuraa saksalaista opetussuunnitelmaa, mutta huomioi myös Suomen valtakunnallisen opetusuuniteeman määräyksiä, esim. äidinkielen tai historian opetuksessa. Helsingin kansainvälinen koulu taas toteuttaa opetuksen International Baccalaureate-ohjelman mukaisesti. IB-ohjelma on yleisin standardisoitu koulutusohjelma kansainvälisille, joka mahdollistaa mm. lapsen helpon siirtymisen IB-koulusta toiseen. Toinen tapa toteuttaa vieraskielistä opetusta ovat vieraskieliset linjat. Nämä toivat usein suomenkielisien linjojen rinnalla samassa koulussa. Opetussuunnitelma seuraa yleisesti Suomen valtakunnallista opetussuunnitelmaa, mutta osa oppiaineista opetetaan vieraalla kielellä. Vieraskielisen opetuksen osuus vaihtelee. Suomessa toimii kuitenkin myös useampi lukio, joka seuraa IB-ohjelman määräyksiä. Kohderyhmänä ovat kotimaiset oppilaat, mutta myös vieraskielisiä oppilaita pyritään integroimaan eri toimenpiteillä. Suurin osa englanninkielisestä koulutustarjonnasta keskittyy luonnollisesti pääkaupunkiseudulle. Pääkaupunkiseutu on Suomen vetovoimaisin ja kansainvälisin työpaikka-alue, ja vieraskielisten asukkaiden osuus on selkeästi suurempi kuin muilla seudulla. Nämä esimerkit jäävät kuitenkin tämän kartoituksen ulkopuolelle, koska pääkaupunkiseudun toimintaedellytykset poikkeavat Kotkan- Haminan seudusta. Alustavan tarkastelun ja työryhmän kanssa käydyn keskustelun pohjalta valittiin kolme koulua, jotka edustavat kolmea eri toimintamallia. Nämä koulut ovat Tampereen kansainvälinen koulu, Lappeenrannan Kesämäen koulu ja Vaasan Suvilahden koulu. Vertailuanalyysissä selvitettiin perustietojen lisäksi toiminnan kustannuksista. Erityisenä tarkastelun kohteena oli, paljonko kustannukset eroavat suomenkielisestä vastaavasta opetuksesta. 5

7 3.1 TAMPEREEN KANSAINVÄLINEN KOULU Tampereen kansainvälisessä koulussa on 550 oppilaista luokalla, joista noin prosenttia ovat suomalaisia. Koulu on perustettu vuonna 2011, mutta englanninkielistä opetusta saman koulun tiloissa on ollut jo vuodesta 1991 lähtien, joten toiminnalla on pitkät perinteet. Koulu on kaupungin ylläpitämä ja opettajat ovat kaupungin palkkaamia. Vuonna 2001 koulusta tuli yhtenäinen peruskoulu jossa oli tarjolla niin englannin- kuin suomenkielistä opetusta. Koululla ei ole IBakkreditointia, se noudattaa omaa Tampereen kansainvälisen koulun opetussuunnitelmaa. Koulu on siis opetussuunnitelmallisesti ja muutenkin toiminnaltaan tavallinen suomalainen peruskoulu, lukuun ottamatta englanninkielistä opetusta ja eri taustoista tulevien oppilaiden myötä koulun toimintakulttuurissa vahvasti näkyvää kansainvälisyyttä. Tampereen kansainvälinen koulu toimii vuonna 1954 valmistuneen kansa- ja kansalaiskoulun tiloissa. Aloitteen kansainvälisen koulun perustamiseen teki yksi Tampereen kunnanvaltuutettu. Taustalla oli myös elinkeinoelämän toive ja Tampereen kaupunkiseudulla asuvien ulkomaalaisten perheiden huoli siitä, että englanninkielistä opetusta ei ollut riittävästi tarjolla vuosiluokilla Englanninkielisen koulutuksen ja eritoten kansainvälisen koulun perustamisen yhteydessä yhdeksi pontimeksi mainittiin lisäksi kansainvälisten osaajien mahdollinen sijoittuminen ja jääminen alueelle. Koulun tarvetta kartoitettiin avoimella kyselyllä jota jaettiin englanninkielisiin päiväkoteihin ja englanninkielistä opetusta antaviin kouluihin. Käynnistyvaiheen suurimmat haasteet olivat henkilökunnan rekrytointi (pätevyysvaatimukset tiukentuneet lehtoreiden osalta) ja uuden toimintakulttuurin luominen kaikkia hyödyntäväksi. Nykyisin suurin haaste on sopivan suomalaiseen perusopetuksen opetussuunnitelmaan perustuvan oppimateriaalin löytäminen. Tampereen kansainvälisen koulun oppilaskohtainen budjetti on luokalla 7200 euroa ja luokalla 8900 euroa vuodelle Tämä budjetti ei poikkea merkittävästi kunnan suomenkielisistä kouluista, mutta lisäkustannuksia syntyy kirjallisuus-, opetusmateriaali- ja henkilöstön koulutusmäärärahoista. Lisäksi kustannuksia syntyy mm. oppilaiden soveltuvuuskokeiden järjestämisestä, psykologisista testipaketeista ja virallisten papereiden käännöstöistä. Opettajille maksetaan kielilisää, lisäksi ylläpidetään englanninkielistä pienryhmäopetusta sekä siirtymävaiheen luokkaa. Koulussa toimii muista yhtenäiskouluista poiketen koordinaattori (FISTA Coordinator), josta myös koituu ylimääräisiä hallintokustannuksia. Seurantatutkimusta tai kyselyjä perheiden suhtautumisesta opetukseen ei ole tehty. Yleisesti ottaen englanninkielisen opetuksen olemassaoloa on pidetty hyvänä asiana Tampereen seudulla. Lisäksi ulkomaalaiset ovat kiitelleet suomalaisen opetuksen laatua. 6

8 Esiselvitys englanninkielisen opetuksen käynnistämisestä Kotkan-Haminan seudulle 3.2 KESÄMÄEN KOULU (LAPPEENRANTA) Lappeenrannan Kesämäen koululla on noin 136 oppilasta englanninkielisellä linjalla. Viidellä oppilaalla englanti on äidinkieli. Koulun toiminta alkoi vuonna 1993, mutta ensimmäiset kaksi luokkaa aloittivat vuonna Nyt koulussa toimii luokat englannin kielellä. Englanninkielisen opetuksen osuus opetuskielenä kasvaa joka vuosi. Ensimmäisellä luokalla opetetaan kaksi viikkotuntia englanniksi, kun taas viidennellä ja kuudennella suurin osa opetuksesta on englannin kielellä. Tarkoitus on, että oppilaat pysyvät jatkamaan englanninkielisillä luokilla yläkoulussa. Englanninkielinen opetus Kesämäen koululla sai alkunsa mm. Lappeenrannan Suomi-Amerikka yhdistyksen jäsenien ansiosta. Yhdistys ylläpiti englanninkielistä leikkikoulua. Koulun tarvetta perusteltiin myös yliopistokaupungin tarpeilla ja lisäksi rajan läheisyys oli keskeinen osa koulun tarpeen perusteluja. Koulutoiminnan suurimpia haasteita on rekrytoida opettajia (myös suomalaisia), jotka sitoutuvat kaksikieliseen opetukseen. Koulu on asettanut tavoitteekseen, että luokkalaisilla oppilailla olisi natiivi opettaja on kuitenkin haastavaa löytää opettajia, jotka täyttävät vieraskielisen opetuksen vaatimukset. Koululla on kuitenkin ollut vuodesta 1997 aina yksi natiivi opettaja. Nykyinen opettaja on amerikkalainen, joka opettaa kaupunginjohtajan ja -hallituksen erityispäätöksen ansiosta. Hänet rinnastetaan suomalaisiin luokanopettajiin Suvilahden koulussa, vaikka hän ei täytä kaikkia vieraskieliseen opetukseen sisältyviä vaateita. Kesämäen koulun englanninkielisten luokkien oppilaat pystyvät jatkamaan opintojaan Kesämäenrinteen koulussa luokilla 7-9. Koulussa toimii kielisuihkuluokka, jossa seurataan perusopetuksen normaalia opetussuunnitelmaa, mutta englantia käytetään joustavasti eri oppiaineissa.. 1 Lappeenrannassa käydään keskustelua siitä, mitä kouluja säilytetään ja mitä kouluja lakkautetaan, joten Kesämäen koulun rahoitus on ajankohtainen kysymys. On arvioitu, että englanninkielisten luokkien lisäkustannukset ovat noin euroa enemmän, kuin jos lapset olisivat sijoitettu lähikouluihin. Lisäkustannukset oppimateriaalien osalta oppilasta kohden ovat 15 euroa vuodessa, joten rehtorin näkemyksen mukaan englanninkieliset luokat eivät aiheuta kunnalle merkittäviä lisäkustannuksia ja arvioi, että luokkien toiminta Kesämäen koululla jatkuu tulevaisuudessakin. Kesämäen koulussa ei ole tutkittu tai tehty seurantakyselyjä englanninkieliseen opetuksen osallistuneiden perheiden suhtautumisesta opetukseen tai vaikuttiko englanninkielisen opetuksen tarjonta perheen muuttoon aluelle. Sen sijaa 1 ot_ja_tavoitteet/erikoisluokat.iw3 ut/kesamaenrinteen_koulu/kieliluokat.iw3 7

9 koululaisille tehdään kouluviihtyvyyskysely, mutta siinä ei erotella englanninkielisiä oppilaita muista oppilaista. 3.3 SUVILAHDEN KOULU (VAASA) Vaasassa sijaitsevalla Suvilahden koululla on 238 oppilasta, joista noin puolet oppilaista ovat suomenkielisillä A-luokilla ja puolet englanninkielisillä E-luokilla. Koulun kaikista oppilaista 46 on maahanmuuttajataustaisia, ja nämä oppilaat sijoittuvat melkein poikkeuksetta E-luokille. Vaasassa Wärtsilä ja ABB ovat suuria työllistäjiä, joissa työpaikkoja tarjotaan myös ulkomaalaisille työntekijöille. Näiden työntekijöiden lapset sijoittuvat usein Suvilahden kouluun. Suvilahden koulussa on käytössä CLIL-menetelmä 2. Koulussa otetaan myös vaikutuksia kielikylpymenetelmästä. Kielikylpy-menetelmää hyödynnetään, koska Vaasassa on pitkät perinteet ruotsinkielisestä kielikylvystä. Koulu noudattaa valtakunnallista opetussuunnitelmaa. Englanninkielinen osuus opetuksesta on 1. ja 2. luokalla noin 80 prosenttia, 3. luokalla noin 50 prosenttia, ja luokkaan noin 40 prosenttia. Englanninkielinen linja edellyttää, että koulussa on neljä englanninkielistä opettajaa ja kaksi suomenkielistä opettaja. Jokaiselle luokalle on nimetty luokanopettaja, mutta opettajat muodostavat myös työpareja. Suvilahden koulun yhteydessä on vuodesta 1992 toiminut myös Vaasan englanninkielinen leikkikoulu, jolla nyt on omat tilat. Vuonna 2005 Suvilahden koulu selvitti kyselyllä olisivatko leikkikoulun lasten huoltajat kiinnostuneita ja valmiita aloittamaan koulunkäynnin englanninkielisellä tai osittain englanninkielisellä linjalla. Kysely oli myös avoin muille esiopetusikäisten lasten huoltajille. Tulokset olivat rohkaisevia, joten päätös englanninkielisen linjan perustamisesta tehtiin. Myös yrityselämästä tuli paljon yhteydenottoja opetusvirastoon. Vuonna 2007 linja käynnistettiin niin, että opetussuunnitelmassa oli vähemmän englantia kuin nykyisessä suunnitelmassa. Vaasan yliopiston tutkijaryhmä oli vahvasti mukana englanninkielisen linjan suunnitteluvaiheessa. Tämä on yksi syy miksi koulun rakenne on lähellä kielikylpy-mallia, jota Vaasan yliopistossa tutkitaan. Suvilahden alkuvaiheen haasteeksi havaittiin pätevien kansainvälisten työntekijöiden rekrytointi Vaasaan. Toinen haaste oli löytää ja valmistaa oppimateriaalit. Opetushallituksen säännösten mukaista kielipätevyyttä 3 omaavia opettajia on haasteellista löytää. Kielipätevyys edellyttää luokanopettajan tutkinnon lisäksi ylemmän tason yleisen kielitutkinnon tai vähintään 80 opintopistettä englanninkielen opinnoista yliopistosta. Tällä hetkellä koululla on neljä englanninkielen opettaja, joista kolmella on vaadittu kielipätevyys. Neljännellä 2 CLIL-menetelmä, eli Content Language Integrated Learning, on opetusmenetelmä, jossa vierasta kielitä ja äidinkieltä käytetään rinnakkain eri oppiaineissa. 3 8

10 Esiselvitys englanninkielisen opetuksen käynnistämisestä Kotkan-Haminan seudulle opettajalla on määräaikainen sopimus. Suomenkielisille englannin opettajille koulu on maksanut kielitutkinnon, jonka jälkeen opettajat pystytään valitsemaan virkaan. Vaasassa koulun kustannuksia ei ole erikseen selvitetty, koska lisäkustannukset muihin peruskouluihin verrattuna ovat pienet. Jos englanninkielisiä ryhmiä ei olisi, olisi niiden sijaan pitänyt perustaa suomenkielisiä ryhmiä. Näkyviä lisäkustannuksia syntyy kuitenkin oppimateriaalien hankinnassa. Oppilaskohtainen oppimateriaaliraha on 20,30 euroa korkeampi kuin koulun suomenkielisellä linjalla. Kalenterivuonna 2013 englanninkielisen linjan lisäkustannukset Vasaan kaupungille oli 2131 euroa oppimateriaalien osalta. Esimerkiksi matematiikan englanninkielinen kirja maksaa 22,27euroa, kun vastaava suomenkielinen versio maksaa 14,82 euroa. Koulun rehtorin mukaan koululla ei ole lisärahoitusta, mutta koulukuljetusten kustannukset ovat todennäköisesti korkeammat kuin muissa kouluissa. Vaasassa englanninkielinen opetus on osa lähikouluperiaatetta, eli lapset 1. ja 2. luokalla saavat kuljetusavustuksen jos koulumatka on yli 3 km. Lapset, jotka ovat luokalla saavat avustusta, jos matka on yli 5 km. Vaasassakaan ei ole tutkittu tai tehty seurantakyselyjä englanninkieliseen opetuksen osallistuneiden perheiden suhtautumisesta opetukseen tai vaikuttiko englanninkielisen opetuksen tarjonta perheen sijoittumiseen. Sen sijaan koulun rehtori on keskustelleet paikallisten yritysedustajien kanssa. Näissä keskusteluissa on ilmennyt, että Vaasan tarjoama osittain englanninkielinen opetus, on helpottanut ulkomaisen työvoiman rekrytointia yrityksiin. 9

11 4. Kyselytutkimukset 4.1 KYSELYTUTKIMUSTEN SISÄLTÖ JA TAVOITTEET Kyselytutkimusten tavoitteena oli selvittää millä tavalla Kotkan-Haminan seudulla suhtaudutaan mahdolliseen englanninkieliseen kouluun tai linjaan ja samalla kartoittaa minkälainen kysyntä englanninkielisellä opetuksella olisi alueella. Kyselytutkimuksessa oli kolme eri vastaajaryhmää: 1. Englanninkielisten ja suomenkielisten päiväkotien ja leikkikoulujen vanhemmat 2. Alueen suurimpien yritysten edustajat (työnantajapuoli, eli toimitusjohtajat ja henkilöstöjohtajat) 3. Alueen suurimpien yritysten ulkomaalaiset työntekijät (työntekijäpuoli) 4.2 AINEISTON KERUU Tutkimukset toteutettiin Internet- ja paperilomakekyselynä. 1. Päiväkoti ja leikkikoulukyselyt toteutettiin paperilomakekyselynä välisenä aikana. Kysymyslomake oli yhden A4-sivun pituinen, jossa toisella puolella oli saateteksti ja toisella puolella kysely. Lomakkeet toimitettiin tutkimukseen valittuihin leikkikouluihin ja tarhoihin postitse ja henkilökohtaisesti. Leikkikoulujen ja päiväkotien ohjaajat jakoivat kyselylomakkeet jokaisen lapsen lokeroon. Vanhemmat palauttivat lomakkeet takaisin ohjaajille, josta Oxford Researchin edustaja haki ne henkilökohtaisesti. Paperilomakkeita jaettiin yhteensä 249 kpl (Kotka 122, Hamina 127) seuraavasti: Kotkan englanninkielinen leikkikoulu, Kotka. Englanninkielisiä lomakkeita yhteensä 40 kpl. Kanervan päiväkoti, Kotka. Suomenkielisiä lomakkeita yhteensä 42 kpl. Kotilon päiväkoti, Kotka. Suomenkielisiä lomakkeita yhteensä 40 kpl. Haminan englanninkielinen leikkikoulu, Hamina. Englanninkielisiä lomakkeita yhteensä 16 kpl. Vallin päivähoito, Hamina. Suomenkielisiä lomakkeita yhteensä 53 kpl. Neuvottoman päiväkoti, Hamina. Suomenkielisiä lomakkeita yhteensä 58 kpl. 10

12 Esiselvitys englanninkielisen opetuksen käynnistämisestä Kotkan-Haminan seudulle Tutkimuslomakkeita palautui yhteensä 91 kpl. Vastausprosentti oli Alueen suurimpien yritysten edustajien (työnantajapuoli, eli toimitusjohtajat ja henkilöstöjohtajat) kysely toteutettiin internetkyselynä välisenä aikana. Tutkimuksen tilaaja Cursor toimitti yhteystietorekisterin Kotkan-Haminan seudun yrityksistä, joille lähetettiin tutkimuskutsu sähköpostitse. Kutsu tutkimukseen lähetettiin Tutkimukseen vastaamisesta muistutettiin Tutkimuskutsu lähetettiin 94 henkilölle. Kuudessa organisaatiossa vastaanottajia oli kaksi eri henkilöä, muissa yrityksissä yksi henkilö. Tutkimukseen kutsutuista 13 henkilöä vastasi kyselyyn. Kysely toteutettiin englannin- ja suomen kielellä. Vastaajista kolme vastasi englanniksi ja 10 suomeksi. Vastausprosentti oli yhteensä 14. Koska vastaajia yritysedustajien osalta on niin vähän, ei kaikkia vastauksia tulla esittämään graafisessa muodossa, kvantitatiivisin menetelmin, vaan sanallisesti tekstimuodossa suuntaa-antavina tuloksina. Avoimet vastaukset löytyvät raportin liitteestä sanasta sanaan siinä muodossa kun haastatellut vastasivat. 3. Alueen suurimpien yritysten ulkomaalaiset työntekijöiden (työntekijäpuoli) kysely toteutettiin niin ikään internet-kyselynä välisenä aikana. Tutkimus toteutettiin niin, että työnantajapuolelle lähetetyssä tutkimuskutsussa oli linkki myös työntekijälomakkeelle. Tutkimuskutsussa pyydettiin kaikkia työnantajatahoja lähettämään viesti eteenpäin sähköpostitse kaikille yrityksen Kotkan-Haminan alueella työskenteleville ulkomaalaisille työntekijöille. Tutkimuskutsu lähetettiin 94 työnantajataholle, mutta ei ole varmuutta kuinka monella näistä yrityksistä on ulkomaalaisia työntekijöitä ja kuinka moni työnantaja lähetti lomakkeen eteenpäin. Vastauksia saatiin yhteensä 26 kpl. 11

13 4.3 KYSELY PÄIVÄKOTIEN JA LEIKKIKOULUJEN LASTEN HUOLTAJILLE Päiväkoti ja leikkikoulukyselyt toteutettiin paperilomakekyselynä siten, että omakkeet toimitettiin tutkimukseen valittuihin leikkikouluihin ja tarhoihin postitse ja henkilökohtaisesti. Leikkikoulujen ja päiväkotien ohjaajat jakoivat kyselylomakkeet jokaisen lapsen lokeroon. Vanhemmat palauttivat lomakkeet takaisin ohjaajille. Vastauksia saatiin yhteensä 91 kpl Asuinpaikka, lasten lukumäärä perheessä ja kotikieli Päiväkotien ja leikkikoulujen lasten vanhemmilta kysyttiin lomakkeen alussa taustatietoja kuten lasten määrä, asuinpaikka ja perheen kotikieli. Vastaajista hieman yli kaksi kolmasosaa oli Kotkasta, vaikka lomakkeita jaettiin suunnilleen saman verran kummassakin kaupungissa. Varsinkin haminalaisten osalta vastauksia saatiin vähän, joten aihe ei näyttäisi suuresti kiinnostavan valittujen päiväkotien ja leikkikoulujen lasten vanhempia. Suurimmalla osalla vastaajista oli perheessä kaksi lasta (51 % vastaajista). Perheen kotikieli oli yleisimmin Suomi (85 % vastasi näin). Vastaajista 10 prosenttia ilmoitti kotikielekseen englanti. Asuinpaikka Asuinpaikka n % Kotka % Hamina % Kaikki yhteensä % Kuinka monta lasta perheessänne on? Lasten lukumäärä n % % % % 4 tai enemmän 7 8 % Kaikki yhteensä % 12

14 Esiselvitys englanninkielisen opetuksen käynnistämisestä Kotkan-Haminan seudulle Perheen kotikieli Perheen kotikieli n % Suomi % Ruotsi 1 1 % Englanti % Muu 4 4 % Kaikki yhteensä % 13

15 4.3.2 Todennäköisyys hakea englanninkieliseen opetukseen Kaikista kyselyyn vastanneista (n=91) tasan puolet hakisi joko erittäin todennäköisesti tai todennäköisesti englanninkieliseen opetukseen, jos sellaista opetusta tarjottaisiin Kotkan-Haminan seudulla. Vastaavasti hieman yli kaksi viidestä (41 prosenttia) ei hakisi englanninkieliseen opetukseen (todennäköisesti ei ja erittäin todennäköisesti ei vastanneiden osuus). Kuten olettaa saattoi, englanninkielisessä leikkikoulussa olevien lasten vanhemmat olivat muita vanhempia innokkaampia hakemaan lapselleen paikkaa englanninkielisestä koulusta tai -linjalta, jos sellainen olisi mahdollista. Lähes yhdeksän kymmenestä (88 prosenttia, n=35) tähän ryhmään kuuluvista hakisi erittäin todennäköisesti tai todennäköisesti englanninkieliseen opetukseen. Englanninkielisestä opetuksesta oltiin vähiten innoissaan Kotkan suomenkielisissä lastantarhoissa. Niissä 68 prosenttia oli sitä mieltä, että ei erittäin todennäköisesti tai ei todennäköisesti hakisi lapselleen paikkaa englanninkieliseen opetukseen. Tosin ero Haminan vastaaviin suomenkielisiin tarhoihin oli pieni. Toisaalta niitä, jotka hakisivat erittäin varmasti englanninkieliseen opetukseen, on selkeästi vähemmän Haminassa kuin Kotkassa. Todennäköisyys hakea englanninkieliseen kouluun tai englanninkieliselle linjalle Erittäin todennäköisesti Todennäköisesti En osaa sanoa Todennäköisesti en Erittäin todennäköisesti en Kaikki yhteensä n=91 26% 24% 8% 27% 14% Kotkan ja Haminan englanninkieliset leikkikoulut n=35 51% 37% 9% 3% Kotkan 2 suomenkielistä päiväkotia n=34 15% 6% 12% 47% 21% Haminan 2 suomenkielistä päiväkotia n=22 5% 32% 36% 27% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 14

16 Esiselvitys englanninkielisen opetuksen käynnistämisestä Kotkan-Haminan seudulle Jos englanninkielinen koulutus tulisi mahdolliseksi Kotkan-Haminan seudulla, kuinka todennäköisesti hakisitte lapsellenne paikkaa englanninkieliseen kouluun /englanninkieliselle linjalle? Erittäin todennäköisesti Todennäköisesti Ei osaa sanoa Todennäköisesti ei Erittäin todennäköisesti ei Hamina n=29 14% 34% 3% 28% 21% Kotka n=62 32% 19% 1 27% 11% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 15

17 4.3.3 Olisiko valmis maksamaan lapsen koulumatkasta englanninkieliseen opetukseen Vastaajilta tiedusteltiin olisivatko he valmiita maksamaan lapsensa koulumatkan englanninkieliseen esi- tai perusopetukseen. Vastaukset jakautuivat erittäin tasaisesti kaikkien vastausvaihtoehtojen kesken. Hieman yli kolmannes (34 prosenttia) kaikista vastaajista (n=91) olisi valmis maksamaan lapsensa koulumatkasta. Toinen kolmannes ei olisi valmis maksamaan lapsensa koulumatkasta ja viimeinen kolmannes ei osannut ottaa kantaa kysymykseen. Asuinpaikkakunnan mukaan tarkasteltuna kotkalaiset olivat valmiimpia maksamaan lapsensa koulukyydistä kuin haminalaiset. Olisiko valmis maksamaan lapsen koulumatkasta englanninkieliseen opetukseen, asuinpaikan mukaan Kyllä En osaa sanoa En Kotka n= % 32% Hamina n=29 21% 45% 34% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 16

18 Esiselvitys englanninkielisen opetuksen käynnistämisestä Kotkan-Haminan seudulle Olisiko valmis siihen, että lapsi kävisi toisella paikkakunnalla koulua missä itse asuu Kyselyn mukaan suurin osa vastaajista ei olisi valmis siihen, että lapsi kävisi koulua eri paikkakunnalla kuin missä itse asuu. Kotkalaiset vastustivat tätä haminalaisia enemmän. Kotkalaisista jopa 77 prosenttia ei olisi valmis laittamaan lastaan englanninkieliseen opetukseen, jos opetusta tarjottaisiin Haminassa. Vastaavasti haminalaisista 60 prosenttia ei olisi valmiita laittamaan lastaan englanninkieliseen opetukseen, jos opetusta tarjottaisiin Kotkassa. Kyselyssä ei kysytty perusteluja vastaajan kantaan tässä asiassa, mutta joissakin kyselyn lopussa olleissa avoimissa vastauksissa mainittiin, että kannattavat ajatusta englanninkielisestä opetuksesta, mutta lapsen koulumatka ja päivä ei saisi tulla liian pitkäksi. Näin saattaisi olla, jos opetusta tarjotaan naapuripaikkakunnalla. Kaikki avoimet vastaukset löytyvät listattuna liitteessä. Jos englanninkielinen linja olisi eri kaupungissa kuin asuu, olisiko valmis siihen, että lapsi kävisi koulua toisella paikkakunnalla Kyllä En osaa sano Ei Jos englanninkielinen linja Haminassa Kotkalaiset vastaajat, n= % 77% Jos englanninkielinen linja Kotkassa...Haminalaiset vastaajat, n=30 23% 17% 6 0 % 10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 %100 % 17

19 4.3.5 Kuinka tärkeätä on, että englanninkielinen perusopetus vastaa suomalaista perusopetusta tai on kansainvälisesti sertifioitu Vastaajista (n=91) yli yhdeksän kymmenestä (92 prosenttia) oli sitä mieltä, että englanninkielisen perusopetuksen tulisi vastata suomalaista perusopetusta. Vastaajista hieman yli kolmannes (36 prosenttia) oli kuitenkin sitä mieltä, että englanninkielisen opetuksen tulisi olla kansainvälisesti sertifioitu. Tässä kysymyksessä vastaajan oli mahdollista valita kumpikin vaihtoehto. Koska oletettavaa on, että suurin osa englanninkieliseen opetukseen osallistuvista ainakin alkuvaiheessa olisivat paikallisia, suomalaisia lapsia, on ymmärrettävää, että opetuksen toivotaan seuraavan Suomessa sovellettavaa opetussuunnitelmaa ja tarjoavan samat edellytykset kuin suomenkielinen perusopetus. Minulle on tärkeätä, että englanninkielinen perusopetus. Vastaa suomalaista perusopetusta, n=84 92% On kansainvälisesti sertifioitu, n=33 36%

20 Esiselvitys englanninkielisen opetuksen käynnistämisestä Kotkan-Haminan seudulle Avoimet vastaukset Kyselyn lopussa vastaajat saivat antaa vapaasti kommentteja. Suurin osa vastaajista oli selkeästi sitä mieltä, että englanninkielinen opetus on myönteinen asia ja kannatettava aloite. Positiivisia ajatuksia ja innostuneena odotamme sen toteutumista! Kansainvälisyys opetuksessa olisi varmasti vetonaula Kymenlaaksolle. Tämän alueen suomalaiset perheet kuin myös venäläiset perheet olisivat varmasti kiinnostuneita englanninkielisestä opintolinjasta puhumattakaan kansainvälisten yritystyöntekijöiden perheistä. Kotkan alueelle on kansainvälisten perheiden vaikea muuttaa puuttuvan koulun takia. Meidän perheestä kouluun tulisi heti kaksi lasta :)! PS Toivottavasti tämä kysely tulee laajasti jakoon, sillä tiedän paljon perheitä, jotka kiinnostuisivat koulusta! Lisäksi vastaajat mainitsivat, että työelämän kansainvälisyyttä ajatellen englanninkielinen opetus olisi loistava mahdollisuus lapsille. Lisäksi englanninkielinen koulu olisi myönteinen asia koko alueen vetovoimalle kansainvälisen työvoiman, venäjänkielisten asukkaiden ja ulkomailta paluumuuttajien kannalta. Joissakin yksittäisissä kommenteissa nostettiin esiin se, että mahdollisessa englanninkielisessä opetuksessa tulisi olla riittävästi myös suomenkielisiä oppiaineita, jotta lasten suomenkieli kehittyy samalla lailla kuin suomenkielisillä luokilla. Suomen kielen taito on ensisijaisen tärkeä jatko-opintoja ajatellen. Haluan mielellään lapseni jatkavan päiväkodissa alkanutta engl. kielistä opetusta, kuitenkin mikäli koulumatka tai koulun kustannukset ovat suuret valitsemme todennäköisesti lähikoulun. 19

21 For my family it would be fantastic. We have moved from England to Kotka. Our twin girls are 3 years old and I would like their education to be in English. 20

22 Esiselvitys englanninkielisen opetuksen käynnistämisestä Kotkan-Haminan seudulle 4.4 KYSELY KOTKAN-HAMINAN SEUDUN YRITYKSILLE, JOHTOHENKILÖT JA TYÖNANTAJAT Kotkan-Haminan seudun yrityksille lähetetyllä internet-kyselyllä saatiin yhteensä vain 13 vastausta. Koska vastaajia yritysedustajien osalta oli niin vähän, ei kaikkia vastauksia tulla esittämään graafisessa muodossa, kvantitatiivisin menetelmin, vaan sanallisesti tekstimuodossa suuntaa-antavina tuloksina Yritysvastaajien taustatiedot Yritysvastaajista (n=13) suurin osa edusti teollisuutta ja melkein yhtä suuri osa rakentamista. Loput vastaajat edustivat kuljetus-, varastointi sekä informaatio- ja teknologia-alaa. Vastaajat edustavat yleisimmin yritystä, joka työllistää henkilöä ja seuraavaksi eniten yritystä, joka työllistää yli 250 henkeä. Lähes kaksi viidestä vastaajasta ilmoitti, että heillä ei ole tällä hetkellä ulkomaalaisia työntekijöitä. Kuitenkin yli puolella vastaajista oli enemmän kuin yksi ulkomaalainen työntekijä ja vastaajien joukossa oli myös niitä, joiden yritys työllistää yli 50 ulkomaalaista työntekijää. Tutkimuksessa mukana olleiden yritysten ulkomaalaiset työntekijät tulevat useimmiten Englannista, Australiasta, Etelä-Afrikasta, Venäjältä, Virosta ja muista Baltian maista. Ulkomaalaisia työntekijöitä on myös Yhdysvalloista, Kiinasta, Somaliasta ja Uudesta Seelannista. Se, missä tehtävissä ulkomaalaiset työntekijät olivat vastaajayrityksissä, jakautui melko tasaisesti johtotehtävien, asiantuntijatehtävien ja suorittavan työn tehtävien kesken. Myös ulkomaalaisten työntekijöiden työsuhteen kesto vaihteli paljon yli 6 kuukauden työsuhteista yli 5 vuoden työsuhteisiin. Työnantajatahoilta kysyttiin, tuovatko työntekijät usein perheensä mukanaan Suomeen. Ainoastaan kolme vastaaja tiesi, että joku tai jotkut työntekijät olivat tuoneet perheensä mukanaan Suomeen. 21

23 4.4.2 Kokeeko ulkomaalaisen työvoiman tai paluumuuttajien rekrytoinnin helppona vai haastavana Kyselyyn vastanneet työnantajatahot (n=13) eivät osanneet arvioida tarkasti olivatko he kokeneet ulkomaalaisen työvoiman rekrytoinnin helppona tai haastavana. Lähes kaksi viidestä (38 prosenttia), ei osannut sanoa oliko rekrytointi helppoa vai haastavaa. Vastaajista 23 prosenttia koki asian neutraalina, eli ei ollut kokenut ulkomaalaisen työvoiman rekrytointia haastavana eikä toisaalta helppona. Loput 31 prosenttia vastaajista koki ulkomaalaisen työvoiman rekrytoinnin joko erittäin haastavana tai hieman haastavana. Vastaajilla oli myös mahdollisuus kommentoida kysymystä vapaasti. Kommentteja oli vain muutama, mutta niissä nousi aiheeksi Suomen maine, kielimuuri, asuinolot, koulut ja puolison työntekomahdollisuudet. Lisäksi mainittiin, että rekrytointi oli hankalaa, koska hakemukset eivät kohdanneet tarjottua työnkuvaa. Vastaajilta kysyttiin myös millä tavalla he olivat kokeneet paluumuuttajien, eli ulkomailla jonkin aikaa asuneiden suomalaisten työntekijöiden rekrytoinnin. Tässäkin vastaukset jakautuivat melko lailla kaikkien vastausvaihtoehtojen kesken, vaikkakin 38 prosenttia vastaajista ei osannut ottaa asiaan kantaa. Sen lisäksi 25 prosenttia ilmoitti, ettei rekrytointi ole ollut helppoa muttei toisaalta haastavaakaan. Yhteensä 30 prosenttia vastanneista koki, että rekrytointi paluumuuttajien osalta on ollut erittäin tai hieman haastavaa. Oletteko kokenut ulkomaalaisen työvoiman rekrytoinnin helppona vai haastavana? n=13 Erittäin haastavana 8% hieman haastavana ei haastavana eikä helppona 23% 23% aika helppona 8% erittäin helppona en osaa sanoa 38% 5% 1 15% 2 25% 3 35% 4 22

24 Esiselvitys englanninkielisen opetuksen käynnistämisestä Kotkan-Haminan seudulle Jos Kotkan-Haminan seudulla aloittaisi englanninkielinen koulu tai -linja, olisiko sillä vaikutusta ulkomaalaisen työvoiman houkuttelevuuteen yrityksen näkökulmasta? Yli puolet, 54 prosenttia yritysten edustajista (n=13) kokivat, että englanninkielisellä linjalla olisi vain vähän tai ei lainkaan merkitystä ulkomaalaisen työvoiman houkuttelevuuteen yrityksen näkökulmasta. Lähes kolmannes (31 prosenttia) oli sen sijaan sitä mieltä, että englanninkielisellä linjalla olisi melko tai erittäin paljon vaikutusta ulkomaalaisen työvoiman houkuttelevuuteen alueelle. Sen sijaan, kun englanninkielisen opetuksen vaikutusta kysyttiin viihtyvyyden kannalta, oli 77 prosenttia vastaajista sitä mieltä, että englanninkielinen opetus vaikuttaisi melko paljon viihtyvyyteen. Kun asiaa kysyttiin vielä kolmannella tavalla, eli millä tavalla englanninkielinen opetus vaikuttaisi alueen vetovoimaan, oli yli yhdeksän kymmenestä vastaajasta sitä mieltä, että englanninkielinen opetus vaikuttaisi joko erittäin tai melko positiivisesti alueen vetovoimaan. Vastaajista kukaan ei kokenut, että englanninkielinen opetus voisi vaikuttaa negatiivisesti alueen vetovoimaan. Jos Kotkan-Haminan seudulla aloittaisi englanninkielinen koulu tai - linja, olisiko sillä vaikutusta ulkomaalaisen työvoiman houkuttelevuuteen yrityksen näkökulmasta? n=13 Erittäin paljon 8% 31% Melko paljon 23% Sillä olisi vain vähän merkitystä Sillä ei olisi lainkaan merkitystä 23% 31% 54% en osaa sanoa 15%

25 Jos Kotkan-Haminan seudulla aloittaisi englanninkielinen koulu tai -linja, olisiko sillä mielestänne vaikutusta ulkomaalaisen työvoiman viihtyvyyteen seudulla? n=13 Erittäin paljon Melko paljon 77% Sillä olisi vain vähän merkitystä 15% Sillä ei olisi lainkaan merkitystä en osaa sanoa 8%

26 Esiselvitys englanninkielisen opetuksen käynnistämisestä Kotkan-Haminan seudulle Jos Kotkan-Haminan seudulla aloittaisi englanninkielinen koulu tai -linja, millä tavalla se mielestänne vaikuttaisi alueen vetovoimaan? n=13 Erittäin positiivisesti 23% melko positiivisesti 69% ei positiivisesti eikä negatiivisesti 8% melko negatiivisesti erittäin negatiivisesti en osaa sanoa

27 4.4.4 Onko englanninkielisen koulun tarve noussut esiin henkilöstön keskuudessa Vastaajia pyydettiin ottamaan kantaa onko työpaikalla työntekijöiden keskuudessa noussut esille kysymys englanninkielisen opetuksen tarpeesta alueella. Yli puolet (54 prosenttia) vastaajista (n=13) mainitsi, ettei asiasta olla keskusteltu koskaan. Toisaalta lähes kaksi viidestä (39 prosenttia) vastasi, että asia on ollut esillä usein tai joskus. Onko henkilöstönne keskuudessa noussut esiin kysymys englanninkielisen koulun tarpeesta Kotkan-Haminan seudulla? n=13 Kyllä usein 8% kyllä joskus 31% vain harvoin 8% ei koskaan 54% en osaa sanoa

28 Esiselvitys englanninkielisen opetuksen käynnistämisestä Kotkan-Haminan seudulle Mitä asioita tulee ottaa huomioon ulkomaalaisen työvoiman viihtyvyyden, sopeutumisen ja vetovoiman kannalta Kotkan-Haminan seudulla? Lopuksi vastaajilla oli mahdollisuus kertoa omin sanoin, mitä asioita tulisi ottaa huomioon ulkomaalaisen työvoiman viihtyvyyden, sopeutumisen ja vetovoiman kannalta. Asuntojen löytäminen, paikallisten ihmisten käsitykset ulkomaalaisten kanssa toimimisesta, paikallisten kielitaidon parantaminen, sekä ulkomaalaisille apu käytännön asioiden hoitamisessa nousi esiin avoimissa vastauksissa. Sopeutuminen on mielestäni tärkein pointti. Ulkomaalaiselle työvoimalle olisi oltava jokin selkeä reitti tai kontakti saada riittävää tietoa miten toimia Suomessa eri alojen viranomaisten kanssa. Asunnon, koulutuksen ja perheen tarpeiden määrittäminen ja ohjaaminen oikeille urilla ja nimenomaan paikallisesta näkökulmasta olisi ensiarvoisen tärkeää houkuteltaessa alueelle ulkomaalaista työvoimaa. Lisäksi lasten koulutusmahdollisuudet tulisi olla hyvät, tarjottiin se millä kielellä tahansa. Toisaalta ulkomaalaisille tulisi tarjota mahdollisuus opetella myös suomen kieltä. Finnish education is already very good according to press reports. An English school would only enhance that reputation and assist in our ability to recruit. 27

29 4.5 Kysely Kotkan-Haminan seudun ulkomaalaisille työntekijöille Kotkan-Haminan alueen suurimpien yritysten ulkomaalaiset työntekijöiden (työntekijäpuoli) kysely toteutettiin internet-kyselynä siten, että työnantajapuolelle lähetetyssä tutkimuskutsussa oli linkki myös työntekijälomakkeelle. Tutkimuskutsussa pyydettiin kaikkia työnantajatahoja lähettämään viesti eteenpäin sähköpostitse kaikille yrityksen Kotkan-Haminan alueella työskenteleville ulkomaalaisille työntekijöille. Vastauksia saatiin yhteensä 26 kpl Ulkomaalaisten työntekijöiden taustatiedot Suurin osa ulkomaalaisista työntekijöistä, jotka vastasivat kyselyyn, olivat miehiä, koulutukseltaan joko alemman korkeakoulututkinnon suorittaneita tai lyhyemmän ammatillisen koulutuksen saaneita henkilöitä. Lisäksi suurin osa vastaajista oli kotoisin Isosta-Britanniasta. Vastaajista 73 prosenttia ilmoitti, ettei heillä ole kouluikäisiä tai nuorempia lapsia. Tutkimuksessa haluttiin erityisesti selvittää, mitä henkilöt, joilla on lapsia ajattelevat koulumahdollisuuksista Suomessa ja siksi tämä taustatieto on noustettu muita taustatietoja enemmän esiin vastauksissa. Sukupuoli What is you gender? n % Male % Female 2 8 % I do not wish to inform my gender 0 0 % Total % Koulutus What is the highest level of education you have completed? n % Comprehensive/elementary/grade/primary school 0 0 % A levels (GCE)/GED /high school 3 12 % Vocational training 2 8 % Shorter practical, technical, or occupational tertiary education for direct entry into the labour market 7 27 % Bachelor's degree from a university % Master's degree from a university 2 8 % 28

30 Esiselvitys englanninkielisen opetuksen käynnistämisestä Kotkan-Haminan seudulle Doctoral degree 0 0 % Other, please describe: 2 8 % Total % Kansalaisuus What is your nationality n % British % Australian 2 8 % Romanian 1 4 % Hungarian 2 8 % Belgian 1 4 % Finnish 1 4 % Russian 1 4 % Lithuanian 1 4 % Total % Lapset Do you have children in school age or younger? n % Yes 7 27 % No % Total % 29

31 4.5.2 Vastaajien työpaikan henkilöstömäärä ja oma työkuva Kyselyyn vastanneiden työntekijöiden (n=26) työnantajat olivat useimmiten isoja tai vähintäänkin keskikokoisia yrityksiä. Lähes kaikki vastaajat (yhteensä 96 prosenttia) työskentelivät yrityksessä, joka työllisti yli 50 henkeä. Nämä vastaajat olivat jakautuneet niin, että lähes kaksi kolmesta (65 prosenttia) työskenteli yrityksessä, joka työllisti henkeä ja vastaavasti melkein yksi kolmannes (31 prosenttia) yrityksessä, joka työllisti yli 250 henkeä. Loput neljä prosenttia vastaajista ei joko tiennyt paljonko yritys työllistää tai ei halunnut vastata. Sen sijaan vastaajien työsuhteet vaihtelivat paljon. Vastaajista 35 prosenttia oli Suomeen työkomennukselle lähetettyjä henkilöitä. Melkein yhtä suuri osuus vastaajista (31 prosenttia) oli määräaikaisella sopimuksella nykyisessä toimessaan. Vastaajista 27 prosenttia ilmoitti, että heillä on toistaiseksi voimassa oleva työsopimus. Approximately how many employees does the work place you work for have in Finland? n=26 < 10 employees employees employees 65% > 250 employees 31% Do not know / Not relevant 4%

32 Esiselvitys englanninkielisen opetuksen käynnistämisestä Kotkan-Haminan seudulle What type of employment do you have in Finland? n=26 Permanent contract 27% Temporary fixed term contract 31% Project employment 8% Redeployed/transferred from work place in previous country 35% Self-employed I do not wish to inform my function Other, please describe: 5% 1 15% 2 25% 3 35% 4 31

33 4.5.3 Työkomennuksen pituus ja suunniteltu asumisaika Suomessa Kyselyyn osallistuneet vastaajat (n=26) olivat olleet melko lyhyen ajan Suomessa. Puolet vastaajista oli ollut 6 kk-2 vuotta Suomessa. Hieman yli kolmannes (35 prosenttia) oli ollut Suomessa alle kuusi kuukautta. Hieman yli kymmenes (12 prosenttia) vastasi olleensa Suomessa 2-3 vuotta ja vain neljä prosenttia ilmoitti olleensa Suomessa yli viisi vuotta. Kysyttäessä miten kauan vastaajat olivat suunnitelleet olevansa Suomessa tästä eteenpäin, oli yleisin vastaus (54 prosenttia vastaajista ilmoitti) kuudesta kuukaudesta kahteen vuoteen. Vastaajista 23 prosenttia suunnitteli asuvansa Suomessa seuraavat 2-3 vuotta ja samansuuruinen osuus vastaajista (23 prosenttia) suunnitteli asuvansa Suomessa yli viisi vuotta. Jos vastaajalla oli lapsia, näytti sillä olevan vaikutusta arvioituun tulevaan asumisaikaan Suomessa. Tosin vastaajia, joilla oli lapsia, oli vain seitsemän kappaletta, joten tulokset ovat vain suuntaa-antavia. Suurin osa (57 prosenttia) niistä vastaajista joilla oli lapsia, arvioivat, että he tulevat asumaan Suomessa enintään seuraavat kaksi vuotta. Sen sijaan kukaan niistä vastaajista, joilla oli lapsia ei uskonut asuvansa Suomessa seuraavia 4-5 vuotta tai sitä kauempaa aikaa. How long have you been in Finland in connection with your present stay? n=26 Less than 3 months 12% Between 3 and 6 months 23% 6 months less than 2 years years 12% 4-5 years Longer than 5 years 4%

34 Esiselvitys englanninkielisen opetuksen käynnistämisestä Kotkan-Haminan seudulle What is the planned length of your stay in Finland? n=26 Less than 3 months Between 3 and 6 months 6 months less than 2 years 54% 2-3 years 23% 4-5 years Longer than 5 years 23% What is the planned length of your stay in Finland Crossed with: Do you have children in school age or younger n=26 6 months less than 2 years 53% 57% 2-3 years 16% 43% Yes n=7 No n=19 Longer than 5 years 32%

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

KOTIMAISTEN KIELTEN KIELIKYLPYOPETUS JA VIERASKIELINEN OPETUS KUNTATASON TARKASTELUSSA

KOTIMAISTEN KIELTEN KIELIKYLPYOPETUS JA VIERASKIELINEN OPETUS KUNTATASON TARKASTELUSSA KOTIMAISTEN KIELTEN KIELIKYLPYOPETUS JA VIERASKIELINEN OPETUS KUNTATASON TARKASTELUSSA Elisa Miettinen elisa.a.miettinen@jyu.fi Kielikoulutuspolitiikan verkosto Soveltavan kielentutkimuksen keskus, JY

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely 2011

Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely 2011 Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely 2011 Kyselyn tavoite ja toteutus Kyselyssä selvitettiin päivähoidossa olevien lasten vanhempien arvioita lapsensa päivähoidosta pääkaupunkiseudun neljässä

Lisätiedot

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri MEMO/11/292 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri Nuorista eurooppalaisista 53 prosenttia muuttaisi ulkomaille töihin Yli puolet

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Taustatietoja Kysely toteutettiin toukokuun lopulla 2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan 7966:lle huoltajalle

Lisätiedot

Kuudesluokkalaisten maahanmuuttajaoppilaiden suomen kielen tason vaihtelut. Annukka Muuri 18.11.2014

Kuudesluokkalaisten maahanmuuttajaoppilaiden suomen kielen tason vaihtelut. Annukka Muuri 18.11.2014 Kuudesluokkalaisten maahanmuuttajaoppilaiden suomen kielen tason vaihtelut Annukka Muuri 18.11.2014 Maahanmuuttajataustaiset oppilaat Maahanmuuttajaoppilaiden määrä on kasvanut seitsemässä vuodessa noin

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 136

Espoon kaupunki Pöytäkirja 136 14.05.2013 Sivu 1 / 1 2320/12.01.00/2013 136 Koulukohtaisen budjetin vaikutus oppimisen ja koulunkäynnin tuen muotojen antamisen mahdollisuuksiin sekä kieli- ja kulttuuriryhmien kohdennetun resursoinnin

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

Kielikysely syksyllä 2012 7. luokan oppilaiden kielivalinnat ja vaihtoehdot

Kielikysely syksyllä 2012 7. luokan oppilaiden kielivalinnat ja vaihtoehdot Tuuli Mirola Anneli Pirttilä Terttu Kauranen Kielikysely syksyllä 2012 7. luokan oppilaiden kielivalinnat ja vaihtoehdot Saimaan ammattikorkeakoulu Saimaa University of Applied Sciences 2013 Saimaan ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Pohjoisen yhteistyöalueen kommentteja perusopetuksen kieliohjelmaluonnoksesta. Laivaseminaari 27.11.2014

Pohjoisen yhteistyöalueen kommentteja perusopetuksen kieliohjelmaluonnoksesta. Laivaseminaari 27.11.2014 Pohjoisen yhteistyöalueen kommentteja perusopetuksen kieliohjelmaluonnoksesta 1 A1-kielenä kaikilla oppilailla alkaa englanti. Nykyiseen tuntijakoon verrattuna vuoden 2016 tuntijaossa yksi vuosiviikkotunti

Lisätiedot

LUKUKAUSI- MAKSUKOKEILU AALTO- YLIOPISTOSSA

LUKUKAUSI- MAKSUKOKEILU AALTO- YLIOPISTOSSA LUKUKAUSI- MAKSUKOKEILU AALTO- YLIOPISTOSSA L i s ä t i e d o t : E l i a s L a i t i n e n As i a n t u n t i j a, k o u l u t u s p o l i t i i k k a Aa l t o - y l i o p i s t o n y l i o p p i l a

Lisätiedot

YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA Lasten asioista vastaavat sosiaalityöntekijät

YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA Lasten asioista vastaavat sosiaalityöntekijät 10.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA Lasten asioista vastaavat sosiaalityöntekijät SOS-lapsikylän toimintakäsikirjan mukaisesti lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen lasten asioista vastaaville

Lisätiedot

Lapin Rovaniemen moduuli 2 verkko-opiskelijoiden kysymyksiä tetoimiston virkailijoiden tapaamiseen AC-huoneessa:

Lapin Rovaniemen moduuli 2 verkko-opiskelijoiden kysymyksiä tetoimiston virkailijoiden tapaamiseen AC-huoneessa: Lapin Rovaniemen moduuli 2 verkko-opiskelijoiden kysymyksiä tetoimiston virkailijoiden tapaamiseen AC-huoneessa: Koulutukseen ja Te-toimiston rooliin liittyviä kysymykset: 1. Olen yli 30-vuotias mutta

Lisätiedot

Lahden englanninkielisten luokkien (0 9) toimintaperiaatteet Tiirismaan koulussa lukuvuonna 2014 2015

Lahden englanninkielisten luokkien (0 9) toimintaperiaatteet Tiirismaan koulussa lukuvuonna 2014 2015 Lahden englanninkielisten luokkien (0 9) toimintaperiaatteet Tiirismaan koulussa lukuvuonna 2014 2015 Tiedote vanhemmille Lahden englanninkieliset luokat 0-9 Lahden englanninkieliset luokat toimivat Tiirismaan

Lisätiedot

Haluatko tarjota oppilaillesi mahdollisuuden kansainvälistyä omassa koulussaan ja ulkomaiselle vaihto-opiskelijalle mahdollisuuden tutustua

Haluatko tarjota oppilaillesi mahdollisuuden kansainvälistyä omassa koulussaan ja ulkomaiselle vaihto-opiskelijalle mahdollisuuden tutustua ERASMUS KOULUISSA Haluatko tarjota oppilaillesi mahdollisuuden kansainvälistyä omassa koulussaan ja ulkomaiselle vaihto-opiskelijalle mahdollisuuden tutustua suomalaiseen kouluun? Erasmus kouluissa Erasmus

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Perusopetuskysely Kartanon koulu luokat 1-6

Perusopetuskysely Kartanon koulu luokat 1-6 Perusopetuskysely 2016 luokat 1-6 31.8.2016 Taustatietoja Kysely toteutettiin ajalla 25.5. -4.6.2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan noin 7500:lle huoltajalle Asteikon arvot :Täysin

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 Anetjärvi Mikko Karvonen Kaija Ojala Satu Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 2 2 LIIKEVAIHTO... 5 3 TYÖVOIMA... 6 3.1 Henkilöstön määrä... 6 3.2 Rekrytoinnit...

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa. Siru Korkala 12.10.2012

Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa. Siru Korkala 12.10.2012 Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa Siru Korkala 12.10.2012 Tutkimuskysymykset Miten kansainväliseen liikkuvuuteen osallistuvat opiskelijat eroavat ei-liikkujista taustoiltaan Mitkä ovat liikkuvuuden

Lisätiedot

Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön

Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön 18.2.2005 1 KYSELY YRITYSTEN VALMIUDESTA PALKATA PITKÄAIKAISTYÖTÖN 1 1 Yhteenveto Yrityksiltä kysyttiin eri toimenpiteiden vaikuttavuudesta pitkäaikaistyöttömien

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Infopankin kävijäkysely 2014 - tulokset

Infopankin kävijäkysely 2014 - tulokset Infopankin kävijäkysely 2014 - tulokset Suomi sinun kielelläsi - Finland in your language www.infopankki.fi Mitä tutkittiin? Ketä Infopankin käyttäjät ovat ja miten he löytävät Infopankin? Palveleeko sivuston

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

Kielitaidon merkitys globaalissa taloudessa. Minkälaisia ovat työelämän kielitaitotarpeet nyt ja tulevaisuudessa?

Kielitaidon merkitys globaalissa taloudessa. Minkälaisia ovat työelämän kielitaitotarpeet nyt ja tulevaisuudessa? Kielitaidon merkitys globaalissa taloudessa Markku Koponen Koulutusjohtaja emeritus Elinkeinoelämän keskusliitto EK Kari Sajavaara-muistoluento Jyväskylä Esityksen sisältö Kansainvälistyvä toimintaympäristö

Lisätiedot

Kansainvälinen toiminta monipuolistaa koulun arkea mutta tuo myös lisää työtä

Kansainvälinen toiminta monipuolistaa koulun arkea mutta tuo myös lisää työtä Kansainvälinen toiminta monipuolistaa koulun arkea mutta tuo myös lisää työtä Kansainvälinen toiminta on vakiintumassa osaksi suomalaisten peruskoulujen ja lukioiden arkipäivää. Toiminta on monipuolista

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2015 2016. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2015 2016. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Toisluokkalaisen opas Lukuvuosi 2015 2016 Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Nyt on aika valita ensimmäinen vieras kieli! Ensimmäisen vieraan kielen eli A-kielen opiskelu aloitetaan

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016

Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016 Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016 Taiteen perusopetuksen seminaari15.4.2016 Minna Harmanen Jan Hellgren Matti Pietilä

Lisätiedot

Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa. Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto

Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa. Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto Kyselytutkimuksen tausta Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Lisätiedot

Capacity Utilization

Capacity Utilization Capacity Utilization Tim Schöneberg 28th November Agenda Introduction Fixed and variable input ressources Technical capacity utilization Price based capacity utilization measure Long run and short run

Lisätiedot

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2014 2015. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2014 2015. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Toisluokkalaisen opas Lukuvuosi 2014 2015 Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Nyt on aika valita ensimmäinen vieras kieli! 1. 6. luokilla opiskellaan yhtä tai kahta kieltä äidinkielen

Lisätiedot

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA?

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? Raportti syksyn 2012 kyselystä Nyyti ry Opiskelijoiden tukikeskus 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. TULOKSET... 4 2.1 Vastaajien taustatiedot... 4 2.2 Asuinpaikan muutos ja uusi

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt II

Perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt II Perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt II Esimerkkejä Vaasa: Nivelluokat Jyväskylä: JOPO mmt oppilaille Kontiolahti: Jatkoluokat MOKU 18.9.2009 Vaasan nivelluokat 1 Nivelluokat

Lisätiedot

Suomen perusopetuslain tarkoitus ja tavoite

Suomen perusopetuslain tarkoitus ja tavoite Suomen perusopetuslain tarkoitus ja tavoite Yksi- vai kaksikielisiä kouluja? 13.3.2013 Bob Karlsson Johtaja Kielelliset oikeudet! Perustuslain näkökulmasta julkisen vallan tehtävänä on edistää perusoikeuksien

Lisätiedot

Monikulttuuristen lasten hyvinvointi opetuksen näkökulmasta. Monikulttuurisuusasioiden neuvottelukunta

Monikulttuuristen lasten hyvinvointi opetuksen näkökulmasta. Monikulttuurisuusasioiden neuvottelukunta Monikulttuuristen lasten hyvinvointi opetuksen näkökulmasta Monikulttuurisuusasioiden neuvottelukunta 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 syksy syksy syksy 2015 2016 2017

Lisätiedot

Kiinan kielen kasvava merkitys

Kiinan kielen kasvava merkitys Kiinan kielen kasvava merkitys Johtaja Timo Kekkonen Elinkeinoelämän keskusliitto, EK Lukion kiinan kielen opetuksen forum Esityksen sisältö Kiinan merkitys kauppa- ja yhteistyökumppanina Osaamistarpeet

Lisätiedot

ERASMUS KOULUISSA 12.9.2013. Stefano De Luca Eurooppalainen Suomi ry

ERASMUS KOULUISSA 12.9.2013. Stefano De Luca Eurooppalainen Suomi ry ERASMUS KOULUISSA Eurooppalainen Vapaaehtoispalvelu - EVS volunteers 18-30 v. nuori tulee Suomeen vapaaehtoispalveluun suomalaiselle yleishyödyllisille organisaatioille (esim. järjestöjä, kunnallisia toimijoita,

Lisätiedot

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa Veikkaus toteutti matka-aiheisen kyselytutkimuksen ajalla 7.4. 15.4.2016 Kyselyyn vastasi 1 033 henkilöä Veikkauksen 1,8 miljoonasta kanta-asiakkaasta Yli tuhat asiakasta on kattava otos Veikkauksen kanta-asiakkaista.

Lisätiedot

Immigration Studying. Studying - University. Stating that you want to enroll. Stating that you want to apply for a course.

Immigration Studying. Studying - University. Stating that you want to enroll. Stating that you want to apply for a course. - University I would like to enroll at a university. Stating that you want to enroll I want to apply for course. Stating that you want to apply for a course an undergraduate a postgraduate a PhD a full-time

Lisätiedot

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition)

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen Click here if your download doesn"t start automatically Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen

Lisätiedot

YLEINEN AMMATINVALINNAN PERUSTE OPISKELIJOILLE 1(3)

YLEINEN AMMATINVALINNAN PERUSTE OPISKELIJOILLE 1(3) YLEINEN AMMATINVALINNAN PERUSTE OPISKELIJOILLE 1(3) Ammatin sisällöllinen kiinnostavuus 34 40 21 4 1 4,00 Ammatin hyvä imago 35 41 14 8 3 10 55 25 10 38 37 23 3 44 44 12 35 22 26 9 9 10 50 40 60 40 8 32

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely 2014

Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely 2014 Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely 2014 Helsinki 12.12.2014 Aki Miettinen Kehitysjohtaja Kyselyn tavoite ja toteutus Kyselyssä selvitettiin päivähoidossa olevien lasten vanhempien arvioita lapsensa

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta 2 JOHDANTO JA YHTEENVETO Korkeatasoinen ja toimiva lentoliikenne on merkittävä osa alueiden kilpailukykyä. Tämän vuoksi Pohjois- Karjalan maakuntaliitto osallistuu

Lisätiedot

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 1 3 Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Opetuslautakunta OTJ/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Opetuslautakunta OTJ/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (5) 31 Opetuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mari Holopaisen ym. aloitteesta vieraan kielen oppimisen varhaistamisesta HEL 2016-012068 T 00

Lisätiedot

Kuukauden tilasto: Vieraskielisten opiskelijoiden osuus on kasvanut merkittävästi 2000-luvulta lähtien

Kuukauden tilasto: Vieraskielisten opiskelijoiden osuus on kasvanut merkittävästi 2000-luvulta lähtien Kuukauden tilasto: opiskelijoiden osuus on kasvanut merkittävästi 2000-luvulta lähtien Vuonna 2015 perusopetuksen oppilaista kuusi prosenttia oli vieraskielisiä, ts. äidinkieli oli jokin muu kuin suomi,

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

ROMANILASTEN PERUSOPETUKSEN TUKEMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

ROMANILASTEN PERUSOPETUKSEN TUKEMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA ROMANILASTEN PERUSOPETUKSEN TUKEMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. Romanioppilaiden määrä ja opetuksen vastuutahot kunnassa 3 2. Romanioppilaan kohtaaminen 4 3. Suvaitsevaisuuden ja hyvien

Lisätiedot

Koululaiskyselyn yhteenveto Savitaipale. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Koululaiskyselyn yhteenveto Savitaipale. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Koululaiskyselyn yhteenveto Savitaipale Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 11.9.2017 Taustatiedot Kysely oli auki 3.5.-31.5.2017 välisenä aikana ja vastauksia pyydettiin 3. - 9. luokkalaisilta.

Lisätiedot

1. Laitoksen tutkimusstrategia: mitä painotetaan (luettelo, ei yli viisi eri asiaa)

1. Laitoksen tutkimusstrategia: mitä painotetaan (luettelo, ei yli viisi eri asiaa) Tutkimuksen laadunvarmistus laitostasolla: Itsearviointi Tutkimuksen laadunvarmistukseen ja laadun arviointiin liittyvä kysely on tarkoitettu vastattavaksi perusyksiköittäin (laitokset, osastot / laboratoriot,

Lisätiedot

SUVILAHDEN KOULU. VIERASKIELINEN OPETUS lv. 2014-2015 http://www.vaasa.fi/suomeksi/opetus_ja_koulutus/perusopetus/perusopetus_1-6_lk/suvilahden_koulu

SUVILAHDEN KOULU. VIERASKIELINEN OPETUS lv. 2014-2015 http://www.vaasa.fi/suomeksi/opetus_ja_koulutus/perusopetus/perusopetus_1-6_lk/suvilahden_koulu SUVILAHDEN KOULU VIERASKIELINEN OPETUS lv. 2014-2015 http://www.vaasa.fi/suomeksi/opetus_ja_koulutus/perusopetus/perusopetus_1-6_lk/suvilahden_koulu LÄHTÖKOHTIA VIERASKIELISELLE OPETUKSELLE LÄHTÖKOHTIA

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

Kuntapalvelukyselyn tulokset

Kuntapalvelukyselyn tulokset Kuntapalvelukyselyn tulokset 3.10.2012 Kysely oli avoinna MLL:n nettisivuilla www.mll.fi 5.-23.9.2012. Kyselyyn tuli yhteensä 1731 vastausta. Kyselyssä oli yhteensä 48 kysymystä yhdeksältä eri aihealueelta.

Lisätiedot

Asukastilaisuus Myllypuron alueen palveluverkko Outi Salo Linjanjohtaja Helsingin opetusvirasto

Asukastilaisuus Myllypuron alueen palveluverkko Outi Salo Linjanjohtaja Helsingin opetusvirasto Asukastilaisuus Myllypuron alueen palveluverkko 12.5.2015 Outi Salo Linjanjohtaja Helsingin opetusvirasto Miksi Myllypuron alueella tarkastellaan kouluverkkoa? Väestö alueella kasvaa, ja koulutilaa tarvitaan

Lisätiedot

SUOMEN KIRJOITUSTULKIT RY:N JÄSENTEN NÄKEMYKSIÄ 1.9.2010 MUUTOKSEN JÄLKEEN - TIIVISTELMÄ KYSELYN RAPORTISTA

SUOMEN KIRJOITUSTULKIT RY:N JÄSENTEN NÄKEMYKSIÄ 1.9.2010 MUUTOKSEN JÄLKEEN - TIIVISTELMÄ KYSELYN RAPORTISTA SUOMEN KIRJOITUSTULKIT RY:N JÄSENTEN NÄKEMYKSIÄ 1.9.2010 MUUTOKSEN JÄLKEEN - TIIVISTELMÄ KYSELYN RAPORTISTA Kysely toisen palveluksessa oleville, opiskelijoille ja yrittäjille 1.4.2012 Suomen kirjoitustulkit

Lisätiedot

Sisäänotettavien opiskelijoiden määrä tulisi suhteuttaa työmarkkinoiden tarpeiden mukaan

Sisäänotettavien opiskelijoiden määrä tulisi suhteuttaa työmarkkinoiden tarpeiden mukaan Sisäänotettavien opiskelijoiden määrä tulisi suhteuttaa työmarkkinoiden tarpeiden mukaan Monet vastavalmistuneista hakeutuvat jatko-opintoihin Studentumin tutkimus nuorten hakeutumisesta koulutukseen keväällä

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus

Perusopetuskysely Koko perusopetus Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 31.8.2016 Taustatietoja Kysely toteutettiin ajalla 22.5. 4.6.2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan noin 7500:lle huoltajalle Asteikon arvot

Lisätiedot

Suomalaisista 84 prosenttia pitää työsuhdeetuja merkittävänä työhyvinvoinnin kannalta

Suomalaisista 84 prosenttia pitää työsuhdeetuja merkittävänä työhyvinvoinnin kannalta Tiedote Maaliskuu 2017 Työsuhde-edut Suomessa -kyselytutkimus: Suomalaisista 84 prosenttia pitää työsuhdeetuja merkittävänä työhyvinvoinnin kannalta Tuoreen Työsuhde-edut Suomessa -kyselytutkimuksen mukaan

Lisätiedot

Säästöpankin Säästämisbarometri 2013. HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00

Säästöpankin Säästämisbarometri 2013. HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00 Säästöpankin Säästämisbarometri 2013 HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00 Säästöpankit osa suomalaista yhteiskuntaa jo 191 vuotta Suomen vanhin pankkiryhmä. Ensimmäinen Säästöpankki perustettiin

Lisätiedot

asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla

asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla Määränpää tuntematon. Kielenopettajan asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla Leena Kuure Oulun yliopisto Humanistinen tiedekunta Englantilainen filologia Language Learning and New Technologies

Lisätiedot

PORVOOLAISTEN NUORTEN ÄÄNESTYSAKTIIVISUUSKYSELY

PORVOOLAISTEN NUORTEN ÄÄNESTYSAKTIIVISUUSKYSELY PORVOON KAUPUNKI JA PORVOON NUORISOVALTUUSTO Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOOLAISTEN NUORTEN ÄÄNESTYSAKTIIVISUUSKYSELY KYSELY Internet-kysely toteutettiin lokakuussa 2010 yhteistyössä koulujen

Lisätiedot

Amurin koulun vieraskielisen opetuksen eri vaiheet

Amurin koulun vieraskielisen opetuksen eri vaiheet Amurin koulun vieraskielisen opetuksen eri vaiheet Sinikka Lampinen Artikkeli käsittelee Amurin koulun vieraskielistä opetusta ja sen kehityskaarta kirjoittajan kokemusten valossa. Sinikka Lampinen on

Lisätiedot

Espoo. PKS 2. luokkien palvelukykykysely ESPOO HeikkiMiettinen

Espoo. PKS 2. luokkien palvelukykykysely ESPOO HeikkiMiettinen . luokkien palvelukykykysely 0 0 ESPOO..0 HeikkiMiettinen . luokkien palvelukykykysely 0 0 ESPOO Kyselyn toteutus Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa

Lisätiedot

Mikä ihmeen Global Mindedness?

Mikä ihmeen Global Mindedness? Ulkomaanjakson vaikutukset opiskelijan asenteisiin ja erilaisen kohtaamiseen Global Mindedness kyselyn alustavia tuloksia Irma Garam, CIMO LdV kesäpäivät 4.6.2 Jun- 14 Mikä ihmeen Global Mindedness? Kysely,

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Seinäjoen raportissa käsitellään sekä Tamperelaisten että Seinäjokelaisten nuorten vastauksia.

Lisätiedot

Kieliohjelma Atalan koulussa

Kieliohjelma Atalan koulussa Kieliohjelma Atalan koulussa Vaihtoehto 1, A1-kieli englanti, B1- kieli ruotsi 6.luokalla 1 lk - 2 lk - 3 lk englanti 2h/vko 4 lk englanti 2h/vko 5 lk englanti 2-3h/vko 6 lk englanti 2-3h/vko, ruotsi 2h/vko

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

DECIPHER Development & Export of Cultural Initiatives for the Promotion & Harmonisation of Employer-led Resources

DECIPHER Development & Export of Cultural Initiatives for the Promotion & Harmonisation of Employer-led Resources DECIPHER Development & Export of Cultural Initiatives for the Promotion & Harmonisation of Employer-led Resources Leonardo da Vinci 2009 2011 Kansainvälisyyttä Etelä-Pohjanmaan matkailuun seminaari, Lapua

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

RAPORTTI. Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013. Siru Korkala

RAPORTTI. Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013. Siru Korkala RAPORTTI Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013 Siru Korkala Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013 CIMOn kysely oppilaitoksille

Lisätiedot

Työperäinen maahanmuutto, COFI (Coping with Finns) -hanke

Työperäinen maahanmuutto, COFI (Coping with Finns) -hanke Työperäinen maahanmuutto, COFI (Coping with Finns) -hanke SUOMI Kouluttajaosaamista lähtömaihin Työllistävät Yritykset Jääminen, viihtyminen Viranomaistoimijat; TE-keskus, työhallinto Työperäistä maahanmuuttoa

Lisätiedot

Business Opening. Arvoisa Herra Presidentti Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Arvoisa Herra Presidentti Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Finnish Norwegian Arvoisa Herra Presidentti Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Hyvä Herra, Formal, male recipient, name unknown Hyvä Rouva Formal,

Lisätiedot

Vantaa PKS 5. luokkien palvelukykykysely Vantaa

Vantaa PKS 5. luokkien palvelukykykysely Vantaa . luokkien palvelukykykysely.. Heikki Miettinen . luokkien palvelukykykysely Kyselyn toteutus Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 27.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

S 2 JA OMAN ÄIDINKIELEN OPETUS

S 2 JA OMAN ÄIDINKIELEN OPETUS KIELITIVOLIN KOORDINAATTORIT S 2 JA OMAN ÄIDINKIELEN OPETUS opetusneuvos Terhi Seinä 5.11.2010 MAAHANMUUTTAJAOPETUKSEN TAVOITE antaa Suomeen muuttaville valmiuksia toimia tasavertaisina jäseninä suomalaisessa

Lisätiedot

VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ

VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ Sivistyslautakunta 49 12.05.2016 Kaupunginhallitus 258 05.09.2016 VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ 108/40.400/2016 SIVLK 12.05.2016 49 Valmistelu ja lisätiedot:

Lisätiedot

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE - KYSELYN TOTEUTUS - KÄSITYKSET AMK-TUTKINNOSTA JA KOULUTUKSESTA - AMK-TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN - TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusasetelma Pohjolan Voima teetti alkuvuoden

Lisätiedot

Tukholma-Pietari kehityskäytävä ( Northern Bridge )

Tukholma-Pietari kehityskäytävä ( Northern Bridge ) Tukholma-Pietari kehityskäytävä ( Northern Bridge ) Kotkan-Haminan seudun kehityskuva 2040 Rakennetaan seudusta kansainvälisesti näkyvä kokonaisuus osana Tukholma Turku Helsinki Kotka Pietari kehityskäytävää.

Lisätiedot

1. Gender - Sukupuoli N = 65. 2. Age - Ikä N = 65. Female Nainen. Male Mies 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-

1. Gender - Sukupuoli N = 65. 2. Age - Ikä N = 65. Female Nainen. Male Mies 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50- Aalto Doctoral Programme in Science, Follow-up Questionnaire for Doctoral Students - Perustieteiden tohtoriohjelma, seurantakysely jatko-opiskelijoille (22 % answered to the questionnaire) 1. Gender -

Lisätiedot

Matkustaminen Yleistä

Matkustaminen Yleistä - Olennaiset Voisitko auttaa minua? Avun pyytäminen Puhutko englantia? Tiedustelu henkilöltä puhuuko hän englantia Can you help me, please? Do you speak English? Puhutteko _[kieltä]_? Tiedustelu henkilöltä

Lisätiedot

Matkustaminen Yleistä

Matkustaminen Yleistä - Olennaiset Can you help me, please? Avun pyytäminen Do you speak English? Tiedustelu henkilöltä puhuuko hän englantia Voisitko auttaa minua? Puhutko englantia? Do you speak _[language]_? Tiedustelu henkilöltä

Lisätiedot

Matkustaminen Yleistä

Matkustaminen Yleistä - Olennaiset Voisitko auttaa minua? Avun pyytäminen Puhutko englantia? Tiedustelu henkilöltä puhuuko hän englantia Can you help me, please? Do you speak English? Puhutteko _[kieltä]_? Tiedustelu henkilöltä

Lisätiedot

Valtakunnallinen koulututkimus koulujen valmiudesta ja käytännöistä oppilaiden internetin käytön tukemisessa

Valtakunnallinen koulututkimus koulujen valmiudesta ja käytännöistä oppilaiden internetin käytön tukemisessa Valtakunnallinen koulututkimus koulujen valmiudesta ja käytännöistä oppilaiden internetin käytön tukemisessa 1 Tutkimuksen tavoite Tämän kyselytutkimusprojektin tavoitteena oli selvittää suomalaisten peruskoulujen

Lisätiedot

International Baccalaureate = kansainvälinen ylioppilastutkinto Opetus- ja tutkintokieli englanti Opetussuunnitelma sama kaikkialla maailmassa 4536

International Baccalaureate = kansainvälinen ylioppilastutkinto Opetus- ja tutkintokieli englanti Opetussuunnitelma sama kaikkialla maailmassa 4536 2016 International Baccalaureate = kansainvälinen ylioppilastutkinto Opetus- ja tutkintokieli englanti Opetussuunnitelma sama kaikkialla maailmassa 4536 koulua 150 maassa (yli1 235 000 opp.) Opinnot kestävät

Lisätiedot

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi?

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke Valtioneuvoston kanslia Projektisihteeri Karin Hautamäki VNK009:00/2011 Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke

Lisätiedot

Suomalaisten käsityksiä kirjastoista

Suomalaisten käsityksiä kirjastoista Suomalaisten käsityksiä kirjastoista Kesäkuu, Public Sakari Nurmela Työnro: Kantar TNS Oy, tentie C, Espoo Johdanto Tässä yhteenvetoraportissa esitetään keskeiset tulokset tutkimuksesta, jossa tarkasteltiin

Lisätiedot

Opetuskielen vaikutuksesta oppimiseen: Kuvailevaa evidenssiä opiskelijoiden näkemyksistä

Opetuskielen vaikutuksesta oppimiseen: Kuvailevaa evidenssiä opiskelijoiden näkemyksistä Harri J. Seppänen Opetuskielen vaikutuksesta oppimiseen: Kuvailevaa evidenssiä opiskelijoiden näkemyksistä 1. Johdanto Onko opetus kielellä vaikutusta opiskelijoiden oppimiseen? Tämä on tärkeä kysymys

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lahden alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Lahdessa opiskelevat nuoret. Vastaajat opiskelevat ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot