KUNTOSALIN VERKKOPALVELU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNTOSALIN VERKKOPALVELU"

Transkriptio

1 KUNTOSALIN VERKKOPALVELU Suunnitteludokumentti Ryhmä: Salimarkut Kristiina Heinonen Johanna Räisänen Topi Aura Henri Kalve Joonas Keskinen MATHM-47250, Verkkopalvelun sisällöntuotanto Hypermedia Tampereen teknillinen yliopisto

2 SISÄLLYS 1 Johdanto Synopsis Suunnittelumallit Suunnittelumallien sopivuus suunnittelutyössä Suunnittelumenetelmät Sidosryhmien ja käyttäjien tunnistaminen Ominaispiirteiden ja tarpeiden selvittäminen Verkkopalvelun keskeisten asiointi- ja toimintaprosessien selvittäminen Menetelmien sopivuus suunnittelutyössä Informaatioarkkitehtuuri ja keskeisimmät toimintoprosessit Informaatioarkkitehtuuri Keskeisimmät toimintoprosessit Mediasuunnitelma Visuaalinen suunnittelu Suunnittelu- ja toteuttamisprojektin sopimukset Yhteenveto Lähteet Liitteet... 21

3 1 1 JOHDANTO Tässä suunnitteludokumentissa on kuvattu verkkopalvelua, joka on suunniteltu osana verkkopalvelun sisällönhallinta kurssia Tampereen teknillisessä yliopistossa. Tarkastelemme suunnittelutyötä verkkopalvelun toimittajan näkökulmasta. Jossain määrin työtä tarkastellaan myös kuntosalin näkökulmasta, jotta esimerkiksi kuntosalin henkilökunnan ja asiakkaiden tarpeet voidaan määritellä oikein. Dokumentin ensimmäisessä osassa tarkastellaan suunnittelutyön tavoitteita ja vaiheita. Tarkoituksena on luoda kuntosaleille verkkopalvelu, joka luo lisäarvoja kuntosalien asiakkaille. Verkkopalvelun käyttäjiä ovat kuntosalin henkilökunta sekä asiakkaat. Toisessa osassa keskitytään pohtimaan suunnittelutyön tukena käytettyjä menetelmiä ja malleja sekä niiden toimivuutta kyseisessä suunnittelutyössä. Kolmas osa käsittelee informaatioarkkitehtuuria. Informaatioarkkitehtuurin suunnittelussa on keskitytty mahdollisimman selkeän ja käyttäjäystävällisen arkkitehtuurin toteuttamiseen. Seuraavassa osassa on tehty mediasuunnitelma. Mediasuunnitelmassa on huomioitu kaikki elementit, joita verkkopalvelussa hyödynnetään. Mediasuunnitelman tarkoituksena on verkkopalvelun välittämien viestien ulkomuodon suunnittelu. Viidennessä osassa on pohdittu verkkopalvelun visuaalista suunnittelua. Visuaalisen suunnittelun tueksi on myös laadittu esimerkkejä näyttökuvista. Viimeisessä osassa on tarkasteltu verkkopalvelun suunnittelu- ja toteuttamisprojektiin tarvittavia sopimuksia. 1.1 Synopsis Tavoitteenamme on luoda verkkopalvelu, joka toimii kuntosalin toiminnanohjausjärjestelmänä. Kyse on suhteellisen laajasta kokonaisuudesta, joka pitää sisällään asiakkuudenhallinnan, verkkomaksamisen- ja laskutuksen, kassaohjelmiston, kulunvalvonnan sekä paljon muuta. Tämän harjoitustyön osalta keskitymme kuvaamaan ennen kaikkea verkkopalvelun ne osat, jotka erottavat sen kilpailijoiden vastaavista palveluista. Verkkopalvelun uudenlaisen lähestymistavan avulla kuntosalin asiakkaille pyritään tarjoamaan entistä suurempaa asiakasarvoa ja tällä tavoin sitouttamaan heidät kuntosalin pitkäaikaisiksi asiakkaiksi. Suunnittelemamme palvelu on tarkoitus myydä usean kuntosalin käyttöön. Verkkopalvelun käyttöönoton yhteydessä palvelu integroidaan kuntosalin olemassa oleviin verkkosivuihin. Tarvittaessa asiakkaana toimivalle kuntosalille luodaan täysin uudet verkkosivut yhteistyökumppanimme toimesta.

4 2 Verkkopalvelun kohderyhmä on sen loppukäyttäjät, eli kuntosalin asiakkaat sekä henkilökunta. Henkilökunta pyrkii saamaan verkkopalvelusta kaiken mahdollisen hyödyn asiakkaiden tehokkaaseen palvelemiseen ja palveluidensa kehittämiseen. Asiakkaille taas pyritään luomaan jotain uutta, joka pitää asiakkaat tyytyväisenä kyseiseen kuntosaliin ja sen tarjoamiin palveluihin. Verkkopalvelun avulla pyritään liittämään yhteen myös asiakkaan kaikki muu vapaa-aikana tehty liikunta, jotta sitä kautta voidaan seurata kokonaisvaltaisesti omaa liikkumista. Kuntosalilla tehty liikunta kirjautuu palveluun automaattisesti kun asiakas tulee kuntosalille. Kohderyhmänä voidaan ajatella olevan kaikki kuntosalit, sillä kyseinen verkkopalvelu soveltuu kaikille kuntoilualan yrityksille. Suunnittelemamme verkkopalvelu on itsenäinen ohjelma, joka integroidaan asiakkaana olevan kuntosalin verkkosivuihin. Palvelun avulla kuntosalin asiakkaat voivat seurata liikunnallista aktiivisuuttaan ja kuntosalin kuormitusta hetkellisesti. Palvelu tarjoaa käyttäjälleen harjoituspäiväkirjan, johon käyttäjä voi tallentaa myös henkilökohtaisen harjoitus-suunnitelmansa. Lisäksi se tallentaa kuntosalilla käydyt jumpat ja treenit automaattisesti järjestelmään. Palvelu tuo erottuvuutta myös kuntosalille kilpailijoistaan tarjoamalla monipuolisempaa palvelua kuntosalin jäsenille. Verkkopalvelun tarkoitus on olla suhteellisen uudenlainen palvelu, jonka pyritään innostamaan ja motivoimaan kuntosalin käyttäjiä harjoituspäiväkirjan avulla, sekä tasaamaan kuntosalin kuormitusta eri kellonajoille hinnoittelun avulla. Tämän tarkoituksena on siis ehkäistä ruuhkan syntymistä ja innostaa myös ihmiset käymään kuntosalilla esimerkiksi aamupäivällä (jos se on henkilölle mahdollista), eikä esimerkiksi ruuhkaisimpaan aikaan: kello väliin. Lisäarvoa luodaan palvelussa monessa suhteessa, sillä juuri kyseisenlaista palvelua ei ole muilla palveluntarjoajilla olemassa (variaatioita kuitenkin löytyy). Kuntosalin asiakkaalle palvelusta on etuna esimerkiksi, että hän näkee kuntosalin verkkosivuilta (kirjauduttuaan verkkosivuille) reaaliaikaisen kuntosalin kävijämäärän, jonka avulla hän pystyy optimoimaan ajan, koska hän haluaa käydä kuntosalilla. Kyseisen verkkopalvelulla pyritään myös helpottamaan kuntosalin henkilökunnan töitä mm. automaattisella laskutuksella, joka voidaan ottaa käyttöön asiakkaan halutessa (asiakkaan täytyy silloin olla kuntosalin jäsen, jotta toiminto voidaan toteuttaa). Voidaankin yleisesti sanoa, että kyseisessä verkkopalvelussa on paljon asioita, jotka helpottavat kuntosalin asiakkaiden treenaamista ja kuntosalin henkilökunnan työmäärää. Jotta kuntosalin asiakkaat käyttäisivät kyseisen verkkopalvelun ominaisuuksia, ei se saisi tuottaa asiakkaille lisäkustannuksia vaan palvelut pitäisi tuottaa lisäetuina jäsenyydestä. Järjestelmän pitäisi olla myös henkilökunnalle nopea ja helppokäyttöinen, jottei

5 3 heidän työaikansa kuluisi järjestelmän käyttöön. Järjestelmän tarkoitushan on nimenomaan helpottaa henkilökunnan töitä eikä lisätä niitä. Verkkopalvelun pitäisi olla myös asiakkaille selkeä ja nopeakäyttöinen, jotta asiakkaat jaksaisivat täyttää esimerkiksi harjoituspäiväkirjaansa. Tähän voidaan vaikuttaa esimerkiksi siten, että ryhmäliikuntatunnit kirjautuvat suoraan asiakkaan harjoituspäiväkirjaan ilmoittautumisen yhteydessä ja merkitään automaattisesti suoritetuiksi, kun asiakas poistuu kuntosalilta. Kuntosalin henkilökunta ja esimerkiksi jumppien ohjaajat voivat tuntejaan suunnitellessa lisätä suoraan eri harjoitusten kestoja ja tehokkuuksia järjestelmään, jolloin myös tunneille ilmoittautuneiden asiakkaiden harjoituspäiväkirjat ovat mahdollisimman totuudenmukaiset. Asiakkaat voivat myös ilmoittautua jonoon ryhmäliikunta tunneille, jos ryhmät ovat täynnä. Tällöin heille voidaan lähettää esimerkiksi sähköposti- tai tekstiviesti, jos paikka ryhmästä vapautuu, eikä asiakkaan tarvitse seurata tilannetta jatkuvasti tietokoneelta. Mobiilisovelluksia voitaisiin käyttää laajemminkin esimerkiksi harjoitusten merkkaamiseen. Lisäksi henkilökunta ja asiakas voivat tehdä helpommin yhteistyötä esimerkiksi kunto-ohjelmia suunniteltaessa ja ohjelman toteutusta seurattaessa. Verkkopalvelua suunniteltaessa pitäisi mukana olla myös verkkopalvelun käyttäjiä, kuten henkilökuntaa ja asiakkaita. Sellaisia henkilöitä, joilla on kokemusta kuntoilusta ja sen asettamista vaatimuksista verkkopalvelulle.

6 4 2 SUUNNITTELUMALLIT Verkkopalvelun suunnittelutyö aloitettiin ideoimalla ryhmän kesken uutta verkkopalvelua, jollaista ei ole vielä markkinoilla ja jolle olisi kysyntää. Ideoinnin tuloksena päädyimme suunnittelemaan kuntosaleille toiminnanohjausjärjestelmää. Vastaavanlaisia järjestelmiä on jo käytössä, mutta pyrimme tuomaan suunnittelemaamme palveluun, joitan uutta, jolla se erottuisi nykyisistä järjestelmistä. Suunnittelussa olemme keskittyneet erityisesti asiakasnäkökulmaan ja tavoitteenamme on luoda palvelu, jonka avulla asiakkaille luodaan entistä suurempaa asiakasarvoa. Varsinaisessa suunnittelutyössä noudatimme Usability Engineering Life Cycle Model - suunnittelumallia. Olennaista mallin käytössä on käyttäjätestausten hyödyntäminen suunnittelutyön tukena sekä suunnittelutyön iteratiivisuus, joten se sopi oikein hyvin verkkopalvelumme suunnitteluun. Malli jakautuu kolmeen päävaiheeseen: esisuunnittelu, suunnittelu ja jälkisuunnittelu [1]. Tässä työssä mallin soveltaminen rajoittui kuitenkin lähinnä esisuunnitteluvaiheeseen. Mukailimme myös Garretin (2003) määrittelemää suunnittelutyön viittä eri tasoa, joita ovat palvelun strategia (taso1), palvelun rajaus (taso 2), palvelun rakenne (taso 3), palvelun kehys (taso 4) ja palvelun ulkoasu (taso 5) [2]. Esisuunnitteluvaiheessa selvitimme käyttäjät sekä heidän tarpeet. Lisäksi otimme selvää jo olemassa olevista kuntosalijärjestelmistä ja niiden heikkouksista ja vahvuuksista. Arvioimme myös käytettävyyden minimitavoitteet ja niiden merkityksen käyttäjän näkökulmasta. Samaan aikaan Garretin mallin mukaan määrittelimme ensimmäisen tason mukaisesti palvelun strategian ja tarpeen, jota varten palvelua lähdetään kehittämään. Tähän sisältyi myös käyttäjien tarpeiden kartoitus ja priorisointi. Tärkeimmiksi strategisiksi tavoitteiksi nousi, että palvelulla pystytään luomaan entistä suurempaa asiakasarvoa kuntosalin asiakkaille, sekä kuntosalin henkilökunnan työmäärän vähentäminen. Kuntosalin asiakkaat ovat palvelun tärkein käyttäjäryhmä ja keskitimmekin strategisten päätavoitteiden suunnittelun heihin. Matalamman tason tavoitteina toimme esille mm. palvelun laite- ja alustariippumattomuuden, jotta käyttäjät pystyvät käyttämään sitä haluamallaan tavalla ja haluamassaa paikassa esimerkiksi tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella. Suunnittelutyö jatkui Garretin mallia soveltaen määrittämällä palvelun toiminnallisuuteen liittyvät vaatimukset, päätoiminnot, toimintoprosessit ja informaatiosisällöt, sekä palvelun kehys ja ulkoasu. Tavoitteenamme oli luoda mahdollisimman helppokäyttöinen palvelu, joka on käytettävissä eri laitteilla. Kehyksen ja ulkoasun suunnittelussa pyrimme myös selkeään ja yksinkertaiseen tyyliin koko palvelussa.

7 5 2.1 Suunnittelumallien sopivuus suunnittelutyössä Engineering Life Cycle Model- mallin hyviä puolia on esimerkiksi, että sen käyttö vähentää käytettävyysongelmien esiintymistä lopputuotteessa. Käyttäjien kouluttamiseen ei myöskään tarvita resursseja, mikä on erityisen tärkeää suunnittelemallemme verkkopalvelulle. Loppukäyttäjiä ovat kuntosalin asiakkaat, eikä kuntosaleilla ole resursseja ja aikaa kouluttaa lukuisia käyttäjiään, jotka vaihtuvat jatkuvasti. Viisitasoinen suunnittelumalli tuki myös hyvin suunnitteluprosessia. Se auttoi hahmottamaan suunnitteluprojektin eritasoisia vaatimuksia, sekä varmisti ettei mitään olennaisia seikkoja jäänyt huomioimatta suunnitteluvaiheessa. Hyviä puolia mallissa olivat erityisesti selkeät ja yksinkertaiset vaiheet, jotka sopivat hyvin tällaiseen projektiin.

8 6 3 SUUNNITTELUMENETELMÄT 3.1 Sidosryhmien ja käyttäjien tunnistaminen Sidosryhmien tunnistamiseksi sovelsimme aivoriihi-ideointimenetelmää ja pohdimme ryhmän kesken ketkä ovat palvelun keskeisimmät sidosryhmät ja käyttäjät. Päätavoitteenamme oli luoda palvelu, jolla voidaan luoda kuntosalin asiakkaille lisäarvoa ja helpottaa henkilökunnan työmäärää, joten tärkeimmät sidosryhmät löytyivät helposti. Ideoinnin tuloksena tunnistimme muiksi järjestelmän sidosryhmiksi järjestelmän kehittäjät (kuten suunnittelijat, toteuttajat, ylläpitäjät), yhteistyökumppanit (kuten verkkosivuja tekevä yritys, laitehuollosta vastaava yritys), sekä kilpailijat (sekä nykyiset, että mahdolliset tulevat). Emme käyttäneet sidosryhmien tunnistamiseen aivoriihi-menetelmän lisäksi muita menetelmiä. 3.2 Ominaispiirteiden ja tarpeiden selvittäminen Pyrimme selvittämään palvelun loppukäyttäjien eli kuntosalin asiakkaiden tarpeita ensisijaisesti omien kokemuksiemme pohjalla, sillä ryhmämme jäsenet ovat itsekin eri kuntosalien ja -keskuksien asiakkaita. Pohdimme millaisia ominaisuuksia nykyisistä järjestelmistä puuttuu ja mistä olisi hyötyä, sekä missä olisi parannettavaa. Pyrimme hyödyntämään käyttäjien tarpeiden selvittämisessä myös trendianalyysiä. Lisäksi mahdollisien kilpailijoiden liikkeitä on pyritty ennakoimaan trendianalyysin avulla. Haastattelemme myös kuntosalien henkilökuntaa ja heidän asiakkaitaan, mutta myös henkilöitä, jotka eivät käytä kuntosalipalveluita tällä hetkellä. 3.3 Verkkopalvelun keskeisten asiointi- ja toimintaprosessien selvittäminen Tässä hyödynsimme jälleen ensimmäisenä omia kokemuksiamme ja aivoriihimenetelmää. Pohdimme yhdessä prosesseja, joita verkkopalvelussa voitaisiin suorittaa. Lisäksi hyödynsimme haastatteluja prosessien selvittämiseen. Aivoriihi-menetelmä toimi tässäkin hyvin, sillä ryhmän jäsenillä on paljon kokemusta erilaisista kuntokeskuksien järjestelmistä ja ideoita syntyi paljon, joista valitsimme parhaat. 3.4 Menetelmien sopivuus suunnittelutyössä Käytetyt menetelmät tukivat hyvin suunnittelutyötä ja niiden avulla saatiin hyvin kartoitettua ja ideoitua verkkopalvelun sidosryhmien ja käyttäjien tarpeita, toimintaa ja prosesseja.

9 7 4 INFORMAATIOARKKITEHTUURI JA KES- KEISIMMÄT TOIMINTOPROSESSIT Suunnittelemamme verkkopalvelun perimmäinen tarkoitus on luoda kuntosalin asiakkaalle lisäarvoa, jonka avulla heidät pystytään sitouttamaan asiakkaanamme toimivien kuntosalien pitkäaikaisiksi asiakkaiksi. Lisäarvon luominen perustuu liikuntaharrastuksen tehokkaaseen tukemiseen käyttäjäystävällisellä tavalla. Tästä syystä verkkopalvelun informaatioarkkitehtuurin ja toimintoprosessien suunnittelu onkin olennaisessa osassa kyseistä verkkopalvelua suunniteltaessa. Kokonaisuudessaan kuntosalin verkkopalvelu on hyvin laaja toiminnanohjausjärjestelmä, johon liittyy paljon erilaisia toimintoja. Tässä harjoitustyössä kaikkia perinteisiä toimintoja, kuten laskutusta, ei ole pyritty kuvaamaan. Olemme keskittyneet tarkastelemaan ainoastaan kuntosalin verkkopalvelulle ominaisia toimintoja. Nämä tekijät erottavat kyseisen verkkopalvelun muista vastaavista. Lisäksi niiden avulla tavoiteltu asiakasarvo saavutetaan. Tarkastelemme palvelua ainoastaan asiakasnäkökulmasta, joten suuri osa toiminnoista on myös sitä kautta rajattu harjoitustyön aiheen ulkopuolelle. 4.1 Informaatioarkkitehtuuri Verkkopalvelun sisältöä on pyritty hahmottelemaan informaatioarkkitehtuurin avulla. Kuntosalin verkkopalvelun informaatioarkkitehtuuri ja palvelun rakenne on kuvattuna kuvassa 1. Kyseistä kuvausta onkin hyödynnetty verkkopalvelua suunniteltaessa muun muassa ryhmän välisenä kommunikaation apuvälineenä. Kuva 1: Verkkopalvelun rakenteen kuvaus käyttäjän näkökulmasta.

10 8 Suurella osalla palvelun uusista käyttäjistä ei ole tarkkaa kuvaa siitä, mitkä ovat palvelun mahdollisuudet ja rajoitteet. Tästä syystä informaatioarkkitehtuuri on hyvin merkittävässä roolissa kuntosalin verkkopalvelua suunniteltaessa. Kauhanen-Simanaisen mukaan hyvällä informaatioarkkitehtuurin avulla on mahdollista parantaa informaation omaksuttavuutta ja samalla toteuttaa esteettisiä verkkopalveluita, joissa käyttäjän on helppo liikkua ja etsiä tietoa [3]. Kyseiset ominaisuudet ovat myös suunnittelemamme kuntosalin verkkopalvelun kannalta äärimmäisen tärkeitä. 4.2 Keskeisimmät toimintoprosessit Informaatioarkkitehtuurin kuvauksen lisäksi pyrimme tunnistamaan verkkopalvelun käytön kannalta keskeisimmät toimintoprosessit, joita verkkopalvelun tulee ensisijaisesti tukea. Koska kyseessä on äärimmäisen laaja toiminnanohjausjärjestelmä, olemme valinneet tarkempaan tarkasteluun kaksi merkittävintä toimintoprosessia. Jos verkkopalvelu olisi todellisuudessa tarkoitus toteuttaa, olisi syytä laatia useampia toimintoprosessien kuvauksia. Ensimmäiseksi keskeiseksi toimintoprosessiksi tunnistimme kuntosalin järjestämien ohjattujen tuntien tietojen tarkastelun sekä niihin osallistujaksi ilmoittautumisen. Kuvassa 2 on kuvattuna kyseisen prosessin eri vaiheet sekä niihin kytköksissä olevat osat. Prosessi lähtee liikkeelle käyttäjän kirjautumisella palveluun, jonka jälkeen hän tarkastelee kuntosalin ylläpitämää harjoituskalenteria. Ohjattuja tunteja koskien on tarjolla hyvin monipuolista ja reaaliaikaista tietoa. Kun sopiva ohjattu tunti on löytynyt, käyttäjä pääsee ilmoittautumaan tunnille, kunhan siinä on vielä tilaa. Prosessin päätteeksi käyttäjä kirjautuu ulos järjestelmästä. Ohjatun tunnin ajankohdan jälkeen harjoitus tulee automaattisesti näkyviin käyttäjän harjoituspäiväkirjaan. Kuva 2: Ohjattujen tuntien tarkastelu ja ilmoittautuminen. Ohjattujen tuntien tarkastelusta ja niihin ilmoittautumisesta on pyritty tekemään mahdollisimman yksinkertaista. Kaikki käyttäjät eivät kuitenkaan ole kiinnostuneita ohja-

11 9 tuista tunneista, vaan haluavat liikkua itsenäisemmin, esimerkiksi kuntosaliharjoitteita suorittamalla. Kyseinen prosessi on siitä huolimatta merkittävässä asemassa asiakaspalvelun näkökulmasta. Ennakkoilmoittautumisten avulla on mahdollista taata että kaikki ilmoittautuneet todella mahtuvat mukaan kyseiselle tunnille. Tulevat ohjatut tunnit on luonnollisinta esittää kalenterin muodossa ja tässä muodossa olevasta tiedosta on helppo havainnoida käyttäjälle sopivat ajankohdat. Palvelun käyttöä voidaan entisestään tehostaa korostamalla kalenterissa niitä ohjattuja tunteja, joihin käyttäjä on aikaisemmin osallistunut. Ohjattuja tunteja koskien käyttäjälle pyritään tarjoamaan kattavasti tietoa, jotta hän kykenee valitsemaan itselleen sopivimmat tunnit. Tätä varten verkkopalvelussa on saatavilla aikaisemmista kerroista taltioituja videoleikkeitä. Näiden tietojen avulla käyttäjiä on myös mahdollista innostaa kokeilemaan uusia tunteja. Ohjattujen tuntien tietoja tarkastelemalla käyttäjä näkee onko kukaan hänen kavereistaan ilmoittautunut kyseiselle tunnille tai ovatko he mahdollisesti arvostelleet vastaavia aikaisempia tunteja. Kyseisiin suunnitteluratkaisuihin on päädytty siitä syystä että markkinoilla olevista tuotteista sellaista ei näytä löytyvän. Mielestämme näiden ominaisuuksien avulla kuntosali pystyy tarjoamaan asiakkailleen parempaa palvelua ja vielä suhteellisen pienin kustannuksin. Kun käyttäjä ilmoittautuu osallistujaksi ohjatulle tunnille, palvelu luo automaattisesti sitä koskevan merkinnän käyttäjä harjoituspäiväkirjaan, kunhan harjoituksen ajankohta on päättynyt. Harjoitteen jälkeen käyttäjällä on myös mahdollisuus raportoida lisätietoja harjoitteesta. Käyttäjä voi halutessaan tallentaa esimerkiksi sykemittarin datan palveluun. Taltioimalla tarkkaa tietoa harjoitteistaan verkkopalvelu pystyy analysoimaan tietoja ja antamaan yhteenvetoraportteja kuntoilun edistymisestä. Myös eri harjoituskertojen vertaaminen sekä oman kehittymisen seuraaminen on tällä tavoin helpompaa. Tiedot tulevasta ohjatusta tunnista on mahdollista siirtää ilmoittautumisen yhteydessä käyttäjän määrittelemään verkkokalenteriin. Toimimalla kyseisellä tavalla kykenemme vähentämään käyttäjän tarvetta päivittää samaa tietoa useaan paikkaan. Tämä poistaa myös virheiden mahdollisuuden tietojen syötön poistuessa. Kuntosalin verkkopalvelussa olevaa harjoituskalenteria on mahdollista käyttää myös vastaavalla tavalla, periaatteessa normaalin verkkokalenterin tapaan. On kuitenkin enemmän kuin oletettavaa että tulevat käyttäjät eivät halua luopua käyttämistään verkkokalentereista ja siirtyä käyttämään ainoastaan kuntosalin kalenteria. Toiseksi keskeiseksi toimintoprosessiksi on määritelty käyttäjän tekemä harjoituskalenterin ylläpito sekä harjoitusten jälkeinen raportointi. Kuvassa 3 on kuvattuna kyseisen prosessin eri vaiheet sekä niihin kytköksissä olevat osat. Prosessi lähtee liikkeelle käyttäjän kirjautumisella palveluun, jonka jälkeen hän tarkastelee harjoituskalenteriaan. Tarvittaessa käyttäjä lisää harjoituskerran, jossa käytetään hyödyksi aikaisemmin laadittua harjoitussuunnitelmaa sekä harjoitusohjelmaa. Kun harjoituksen tiedot ovat valmiit,

12 10 käyttäjä tallentaa harjoituksen verkkopalveluun. Kun harjoitusajankohta on päättynyt, tallentuu se automaattisesti harjoituspäiväkirjaan. Halutessaan käyttäjä voi harjoituksen jälkeen raportoida tarkentavia tietoja harjoitusta koskien. Kuva 3: Käyttäjän harjoituskalenterin ylläpito ja harjoitusten jälkeinen raportointi. Harjoituskalenteri on oletusarvoisesti ainoastaan käyttäjän itsensä nähtävillä mutta tarpeen ja halun mukaan se voidaan julkaista myös muiden käyttäjien nähtäville. Tällä tavoin käyttäjät voivat vertailla omia suorituksiaan muiden vastaaviin suorituksiin, joka varmasti lisää verkkopalvelun käytön mielekkyyttä sekä innostaa liikkumaan. Tämän tyyppisiä ominaisuuksia on olemassa jo kilpailevissa tuotteissa. Harjoituskalenterin ylläpidosta ja uusien harjoitteiden luomisessa on pyritty tekemään mahdollisimman nopeaa ja yksinkertaista. Uuden harjoituksen luomisen pohjana toimivatkin personal trainerin käyttäjälle laatimat harjoitussuunnitelma ja harjoitusohjelma. Halutessaan käyttäjä voi luoda uuden harjoituskerran käyttämällä hyödyksi harjoitusohjelmaa. Tämän jälkeen harjoitusta voidaan muokata halutunlaiseksi, esimerkiksi kuntosaliharjoitteen jälkeen. Käyttäjille annetaan mahdollisuus julkaista suorittamansa harjoitus sosiaalisessa mediassa. Tähän suunnitteluratkaisuun on päädytty kahdesta syystä, joista toinen on käyttäjien halu hyödyntää sosiaalista mediaa ja julkaista tietoa itsestään. Käyttäjien toimintaa ei haluta lähteä rajoittamaan, vaan kuntosalin verkkopalvelu pyritään saattamaan osaksi käyttäjän päivittäistä elämää. Toisaalta käyttäjien sosiaalisessa mediassa julkaisemat tiedot kuntosalista toimivat äärimmäisen tehokkaana ja ilmaisena mainoksena.

13 11 5 MEDIASUUNNITELMA Mediasuunnitelman tarkoituksena on verkkopalvelun välittämien viestien ulkomuodon suunnittelu. Mediasuunnitelmalla tarkoitetaan useimmiten audiovisuaalisten esitysten, kuten videoiden, äänen tai kuvien suunnittelua.[4] Myös kuntosalin verkkopalvelun suunnittelussa tärkeässä osassa on mediasuunnittelu. Mediasuunnittelussa pyritään ottamaan huomioon ensisijaisesti loppukäyttäjät. Loppukäyttäjät ovat kuntosalin asiakkaita sekä henkilökunta. Verkkopalvelu suunnitellaan urheilulliseen ja innostavaan ympäristöön sopivaksi, jolloin se tulee myös huomioida mediasuunnittelussa. Verkkopalvelussamme hyödynnämme elementteinä ääntä, videota, kuvia sekä tekstiä. Tärkeimmässä osassa on tietysti teksti ja sen antama informaatio. Myös tekstin tyylin kiinnitetään huomiota, että se on mahdollisimman selkeä. Ääntä hyödynnämme elementtinä videoiden yhteydessä. Verkkopalveluun on mahdollisuus lisätä videoita, joissa personal trainerit opastavat kuntoilijoita kuntosalilaitteiden oikeaan tekniikkaan. Myös erilaisia treenivideoita on mahdollisuus ladata sivustolle, joita rekisteröityneet käyttäjät voivat hyödyntää omassa harjoittelussaan. Nämä voivat esimerkiksi auttaa täysin uutta kuntosalikävijää pääsemään alkuun harrastuksessa ja samaan heti oikeanlaisen sisällön harjoituksiinsa sekä hyvän tekniikan, ettei loukkaantumisia ja vääränlaista harjoittelua pääse tapahtumaan. Kuntosalilla on myös mahdollisuus ladata sivustolle erilaisia mainosvideoita markkinoinnin edistämiseksi. Jokaisesta ohjatusta tunnista on myös mahdollista katsoa lyhyt esittelyvideo, josta käyttäjä voi tuntia varatessaan katsoa minkälainen tunti on kyseessä. Kuvia hyödynnämme verkkopalvelussa hyvinkin paljon. Haluamme panostaa siihen, että verkkopalvelu on visuaalisesti käyttäjälle miellyttävä. Tämän vuoksi verkkopalvelussa on esillä hyvin kuntosalin logo ja muu kuvitus, joka auttaa motivoimaan verkkopalvelun käyttäjää kuntosaliharrastuksessaan. Kuvan tehtävänä on yleensä täydentää, selventää ja havainnollistaa tekstin esittämää informaatiota. Kuvia on montaa eri tyyppiä, joista valokuva soveltuu hyvin tunnelman luomiseen ja mielenkiinnon herättämiseen. [5] Esimerkiksi tuntikuvausten yhteydessä voi olla valokuva hyväkuntoisesta kuntosalin kävijästä kyseisellä tunnilla, jolloin myös käyttäjä innostuu ilmoittautumaan tunnille helpommin, kun mielenkiinto on saatu herätettyä.

14 12 6 VISUAALINEN SUUNNITTELU Visuaalisessa suunnittelussa on otettu huomioon loppukäyttäjän tarpeet. Etenkin käyttöliittymä on pyritty pitämään helppokäyttöisenä ja hyvin yksinkertaisena. Visuaalisen ulkoasun tärkein tehtävä on ohjata käyttäjää sivustolla. Kyseisessä verkkopalvelussa vasempaan laitaan tullaan toteuttamaan kiinteä joka sivulla samanlaisena toistuva globaali navigaatiopalkki. Tämän navigaatiopalkin tarkoituksena on osoittaa liikkumisväylät kaikille sivuston avainalueille [6.] (etusivu, harjoituspäiväkirja, oma profiili, omat laskut). Lokaalilla navigaatiolla puolestaan toteutetaan ne toiminnot, jotka ovat muusta sivustosta poikkeavia ja vaativat oman navigaatiojärjestelmän. [6] Tästä voidaan mainita esimerkiksi kuntosalin kuormitusaste-välilehti. (kuva 4) Mielestämme edellä mainitut enemmänkin informaatioarkkitehtuuriin liittyvät seikat parantavat huomattavasti visuaalista käytettävyyttä. Kuva 4: kuntosalin kuormitusastetta ilmaisevat kuvaajat

15 13 Kuten jo edellä mainittiin, että verkkopalvelussa pyritään kiinnittämään huomiota myös verkkopalvelun käytettävyyteen ja saavutettavuuteen. Yksi ratkaisu näiden seikkojen huomioimiseen on korostaa verkkopalvelun visuaalisia elementtejä. Verkkopalvelun visuaalista ilmettä ei voi korostaa liikaa, sillä se antaa käyttäjälle ensivaikutelman, jonka perusteella he tekevät päätöksiä palvelun luonteesta ja sen sisällöstä [7]. Kyseiselle kuntosalille tehtävälle verkkopalvelulle on hyvin tärkeää antaa käyttäjille hyvä ensivaikutelma, sillä tämän vaikutelman avulla käyttäjä voi tehdä päätöksen, että haluaako hän alkaa käyttämään järjestelmää (mahdollisesti uusi käyttäjä voi myös liittyä kyseiselle kuntosalille juuri toimivan verkkopalvelun ansiosta). Kuvissa 5 ja 6 kuvataan kuntosalin varauskalenteriin liittyviä toimintoja ja niiden visuaalisuutta. Kuvassa kaksi esitetään tuntien varaaminen -välilehdellä viikoittainen varauskalenteri, jossa on eri tunnit on ryhmitelty värikoodattuina. Kyseinen värikoodaus kategorisoi tunteja ja antaa käyttäjälle täten kuvan kuinka kuntosali tarjoaa eri tunteja jokaisesta kategoriasta. Kuva 5: Varauskalenteri

16 14 Visuaalisessa suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota verkkopalvelussa käytettyjen värien valintaan. Kuitenkin toteuttavassa palvelussa värien valinta on toissijainen, sillä verkkopalvelussa pystytään esimerkiksi kalenterisovellukseen värikoodattuja tietoja räätälöimään siten, että ne sopivat tietyn kuntosalin värimaailmaan (tietyn kuntosalin tunnusvärit) paremmin (kuva 5). Kuitenkin toimittajaorganisaatio pyrkii antamaan erilaisia ns. järkeviä värivaihtoehtoja palveluun, joiden avulla verkkopalvelun käytettävyyttä voidaan parantaa. Käyttäjä pystyy valitsemaan haluamansa tunnin varauskalenterista, jolloin aukeaa ponnahdusikkuna, josta kyseiselle tunnille käyttäjä pystyy ilmoittautumaan. Kyseisessä ponnahdusikkunassa esitetään esittelyvideo tunnista, sekä käyttäjä pystyy näkemään kuinka monta ilmoittautunutta tunnille on ja onko ketään kavereita ilmoittautunut tunnille. Kuva 6: Tuntikuvaus ja tunnille ilmoittautuminen Verkkopalvelussa on pyritty hyödyntämään Gestaltin periaatetta. Gestaltin samankaltaisuuden periaatteen mukaan toistamalla värejä, muotoja ja tekstuureita tai samanlaisia elementtejä luodaan verkkosivuille yhtenäisyyttä esimerkiksi navigaation linkkien kesken [8].

17 15 Harjoituspäiväkirja -välilehdellä on toteutettu käyttäjälle oma kalenteri -välilehti (kuva 7), josta hän pystyy tarkastelemaan haluamiaan päiviä kuukausitasolla. Visuaalisessa suunnittelussa on otettu huomioon, että nykyinen päivä näytetään punaisella käyttäjälle ja seuraavan kuukauden alkavan viikon päivät haalean harmaalla värillä. Näiden tarkoituksena on helpottaa käyttäjälle kalenterin hahmottamista. Kalenterin alapuolella näkyy tietyn viikon päivät allekkain esitettynä. Jokainen päivämäärä toimii linkkinä, jonka avulla käyttäjä pystyy muokkaamaan omia harjoituksiaan. Harjoituksesta tallennetaan merkintä päivänäkymään punaisella tekstillä. Jokaisen päivän alapuolella löytyy Yhtensä -kohta, joka summaa päivän eri liikuntatapahtumien kestot ja matkat yhteen ja näyttää nämä käyttäjälle. Käyttäjä pystyy vaihtamaan viikkoa oikeasta reunasta. Tämän lisäksi kyseisellä välilehdellä käyttäjä pystyy tarkastelemaan vanhoja harjoitustapahtumia, joita voidaan eritellä viikko -tai kuukausitasolla. Kuva 7: Harjoituspäiväkirjan kalenterinäkymä Harjoitustapahtuma lisätään omalta välilehdeltään. Kuvassa 8 on esitettynä eräänlainen konseptikuva, millaisena kyseinen välilehti on mahdollista toteuttaa. Tärkeää on huomata, että käyttäjä pystyy itse lisäämään lajeja, jos hän ei löydä valikosta haluamaan lajia. Koska kuntosalin treeniohjelma on oleellinen osa järjestelmää, pystyy käyttäjä tuomaan suoraan tiedot treeniohjelmasta harjoitus päiväkirjaan.

18 16 Kuva 8: Harjoitustapahtuman lisääminen Visuaalisen tyylin tavoitteena on tunne, joka sitoo käyttäjän kuntosalin käyttäjäksi. Visuaalisuuden avulla pyritään vahvistamaan verkkopalvelun muistettavuutta ja käytettävyyttä. [9] Hyvä visuaalinen tyyli palvelee käyttäjää hyvää käyttökokemusta tukien, ja toisaalta organisaation tavoitteita tekemällä sivusta tunnistettavan. Tästä johtuen kyseisten konseptikuvien värimaailma on vielä jätetty hyvin hillityksi, koska sitä pystytään myöhemmässä vaiheessa räätälöimään asiakkaan tarpeisiin sopiviksi.

19 17 7 SUUNNITTELU- JA TOTEUTTAMISPROJEK- TIN SOPIMUKSET Sopimusosapuolten välillä sovelletaan Suomen lakia, myös siinä tapauksessa, että asiakas on ulkomainen. Verkkopalvelua myydään yleisesti useammalle asiakkaalle, joten verkkopalvelulle on laadittu yleiset sopimusehdot, jonka pohjalta lopullisia ehtoja voidaan muokata kulloinkin eri sopimusosapuolten välille sopiviksi. Ehtoja muokataan sen mukaan, miten verkkopalvelua räätälöidään asiakkaalle. Seuraavassa on joitain tärkeimpiä kyseiseen verkkopalveluun liittyviä huomioita. Asiakas vastaa siitä, että kuntosalilla on riittävät tekniset valmiudet verkkopalvelun käyttämiseksi, esimerkiksi tietokoneet. Laitevaatimukset ilmoitetaan verkkopalvelun suunnitteluvaiheessa. Verkkopalvelun tarjoaja vastaa verkkopalvelun erikoisominaisuuksien käyttämiseksi vaadittavista laitteista, kuten elektronisista kuntosalikorteista ja lukijalaitteista. Verkkopalvelu liitetään osaksi kuntosalin valmiita verkkosivuja. Sopimuksesta kuntosalille voidaan suunnitella ja toteuttaa verkkosivut, jonka osaksi myytävä verkkopalvelu tulee. Mahdollisten verkkosivujen suunnittelu ja toteutus hoidetaan alihankintana. Tällöin pitää ottaa huomioon myös alihankkijoita koskevat sopimusehdot. Verkkopalvelun tarjoaja (verkkopalvelun tekijä) sitoutuu ylläpitämään ja vastaamaan palvelun tietoturvallisuudesta vain, jos näin on erikseen sovittu. Ilman sopimusta ostaja (kuntosali) vastaa itse verkkopalvelun ylläpitoon ja tietoturvallisuuteen liittyvistä asioista. Ylläpitäessään verkkopalvelua palveluntarjoaja vastaa parannusten ja päivitysten käyttöönotosta, sekä voi tarjota uusia ominaisuuksia käytettäväksi. Verkkopalvelun käytön kouluttaminen kuntosalin henkilökunnalle kuuluu verkkopalvelun hintaan. Sopimusosapuolten välille tehdään kauppasopimus ja sovitaan verkkopalvelun kauppahinta, sekä hinta mahdolliselle ylläpidolle ja tietoturvalle. Ilman muutoksia ja aikataulussa toimitettu verkkopalvelu on ilmoitetun kauppahinnan mukainen. Sovittuun kauppahintaan voidaan tehdä muutoksia kauppasopimuksessa ilmoitetuin ehdoin, esimerkiksi siinä tapauksessa, että ostaja haluaa muutoksia verkkopalveluun ja palvelua joudutaan räätälöimään. Samalla sovitaan verkkopalvelua koskevista takuuehdoista ja mahdollisista vastuukysymyksistä. Lisäksi sovitaan verkkopalvelun toimitusta koskevista asioista, kuten toimituksen aikataulusta ja käyttöönotosta, sekä mahdollisista toimituksen myöhästymisestä johtuvista seuraamuksista. Ostajalla on velvollisuus ilmoittaa välittömästi mahdollisista verkkopalvelun suunnitteluun ja toteutukseen vaikuttavista seikoista ja uusista vaatimuksista.

20 18 Verkkopalvelun tarjoaja voi kerätä verkkopalvelun käyttäjistä ja heidän toiminnastaan tietoa verkkopalvelun kehittämiseksi. Kerättyjä tietoja käytetään ainoastaan verkkopalvelun kehittämiseksi, joten esimerkiksi asiakkaiden henkilötietoja ei tallenneta. Lisäksi verkkopalvelun tarjoaja tallentaa kuntosalin asiakkaan harjoituspäiväkirjamerkinnät omaan tietokantaansa, jotta asiakas voi siirtää harjoituspäiväkirjamerkintänsä toiseen saman verkkopalveluntarjoajan harjoituspäiväkirjaan. Näin asiakas ei välttämättä menetä harjoitushistoriaansa vaihtamalla paikkakuntaa tai kuntosalia. Verkkopalvelun tarjoajalla on oikeus lopettaa palvelun tarjoaminen esimerkiksi lainsäädännön muutoksen takia, asiakkaan käyttäessä palvelua väärin tai sopimusehtojen vastaisesti ja siinä tapauksessa, että asiakkaan toiminta tai laitteet aiheuttavat tietoturva- tai muun uhan palveluntarjoajan verkkopalveluille tai järjestelmille.

1. ASIAKKAAN OHJEET... 2. 1.1 Varauksen tekeminen... 2. 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4. 1.3 Varauksen peruminen... 4

1. ASIAKKAAN OHJEET... 2. 1.1 Varauksen tekeminen... 2. 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4. 1.3 Varauksen peruminen... 4 1. ASIAKKAAN OHJEET... 2 1.1 Varauksen tekeminen... 2 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4 1.3 Varauksen peruminen... 4 1.4 Omien tietojen muokkaaminen... 5 1.5 Salasanan muuttaminen... 5 2. TYÖNTEKIJÄN

Lisätiedot

Lyhyt ohje Ning-verkoston hallinnoimiseksi ja muokkaamiseksi

Lyhyt ohje Ning-verkoston hallinnoimiseksi ja muokkaamiseksi Lyhyt ohje Ning-verkoston hallinnoimiseksi ja muokkaamiseksi Valtti Valmis tutkinto työelämävalttina, Jenni Kaisto Sisältö NÄKYMÄ SISÄÄNKIRJAUTUESSA... 1 NINGIN HALLINNOINTI JA MUOKKAUS... 3 KOJELAUTA...

Lisätiedot

Kuusio konseptikuvaukset askelia tehokkaampaan oppimiseen. oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi

Kuusio konseptikuvaukset askelia tehokkaampaan oppimiseen. oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi Kuusio konseptikuvaukset askelia tehokkaampaan oppimiseen oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi Konsepti 1: Oman osaamisen arviointi Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, pekka silven, Heidi

Lisätiedot

PELAAJAPROFIILI Mobiilisovellus

PELAAJAPROFIILI Mobiilisovellus PELAAJAPROFIILI Mobiilisovellus Pelaajaprofiili netissä Pelaajaprofiilin www-palvelu on osoitteessa http://www.pelaajaprofiili.fi. Rekisteröidy tai hanki tunnukset ennen mobiilisovelluksen käyttöä. Pelaajaprofiilin

Lisätiedot

Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA. Kirjaudu -palveluun osoitteessa www.punomo.npn.fi/wp-login.php tunnuksellasi.

Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA. Kirjaudu -palveluun osoitteessa www.punomo.npn.fi/wp-login.php tunnuksellasi. Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA Kirjaudu -palveluun osoitteessa www.punomo.npn.fi/wp-login.php tunnuksellasi. Tunnuksia jakavat Punomo.fi:n ylläpitäjät. Kun olet kirjautunut, blogin OHJAUSNÄKYMÄ

Lisätiedot

Perussurffaajat: Tiia Tirkkonen, Teppo Porkka, Janne Tuomisto. Verkkopalvelun arviointisuunnitelma Spotify

Perussurffaajat: Tiia Tirkkonen, Teppo Porkka, Janne Tuomisto. Verkkopalvelun arviointisuunnitelma Spotify Perussurffaajat: Tiia Tirkkonen, Teppo Porkka, Janne Tuomisto Verkkopalvelun arviointisuunnitelma Spotify Tampereen teknillinen yliopisto Hypermedia MATHM- 00000 Hypermedian opintojakso 30.9.2011 Sisällysluettelo

Lisätiedot

MIIKKA VUORINEN, SANTERI TUOMINEN, TONI KAUPPINEN MAT-81100 Verkkopalvelun laadukkuus ja arviointi

MIIKKA VUORINEN, SANTERI TUOMINEN, TONI KAUPPINEN MAT-81100 Verkkopalvelun laadukkuus ja arviointi AMPPARIT.COM VERKKOPALVELUN ARVIOINTISUUNNITELMA RYHMÄ VUTUKA MIIKKA VUORINEN, SANTERI TUOMINEN, TONI KAUPPINEN MAT-81100 Verkkopalvelun laadukkuus ja arviointi II SISÄLLYS 1 Arvioitava verkkopalvelu 3

Lisätiedot

www.kotisivukone.fi Pikaopas kotisivujen tekoon

www.kotisivukone.fi Pikaopas kotisivujen tekoon Kotisivut helposti! www.kotisivukone.fi Pikaopas kotisivujen tekoon Näin Kotisivukone toimii Kun olet avannut kotisivut Kotisivukoneella, tulet helppokäyttöiseen ylläpitotilaan ja voit heti aloittaa kotisivujen

Lisätiedot

VARAUSJÄRJESTELMÄ 2.8

VARAUSJÄRJESTELMÄ 2.8 VARAUSJÄRJESTELMÄ Vapauttaa yrityksen tärkeät resurssit tehokkaaseen käyttöön. Voi toimia julkisena tai yrityksen sisäisenä varauspalveluna. Helppo ylläpitää sekä yrityksen nettisivujen kautta toimivaa

Lisätiedot

Valmentajalisenssi. Käyttöohjeet

Valmentajalisenssi. Käyttöohjeet Valmentajalisenssi Käyttöohjeet Valmentajalisenssi on maksullinen TrainIt-palvelun lisäosa, joka tarkoitettu valmentajien ja Personal Trainereiden käyttöön. Valmentajaominaisuuksien avulla voit valmentaa

Lisätiedot

Autokunto-ohjelmiston käyttöohjeet

Autokunto-ohjelmiston käyttöohjeet Autokunto-ohjelmiston käyttöohjeet Koskilinjat Oy Panu Toropainen SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...I 1. TÖIHIN SISÄÄN JA ULOS KIRJAUTUMINEN...1 1.1. Työlle kirjautuminen...2 1.2. Vikailmoituksen tekeminen...5

Lisätiedot

Troijan hevosen tapahtumakalenteri ja jäsentietojärjestelmä. Käyttöohje

Troijan hevosen tapahtumakalenteri ja jäsentietojärjestelmä. Käyttöohje Henri Kinnunen Seppo Tompuri Tero Malkki Matti Heiskanen Tommi Rönkönharju Tuomas Valkeapää Troijan hevosen tapahtumakalenteri ja jäsentietojärjestelmä Käyttöohje Sisällysluettelo TÄSTÄ OHJEESTA...2 KIRJAUTUMATON

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Työpaja Työpaja on vertaisarviointiin soveltuva työkalu. Työpaja mahdollistaa töiden palautuksen ja niiden jakelun opiskelijoiden arvioitavaksi sekä arvioinnin antamisen. Laita Muokkaustila päälle ja lisää

Lisätiedot

Graafiset käyttöliittymät Sivunparantelu

Graafiset käyttöliittymät Sivunparantelu Graafiset käyttöliittymät Sivunparantelu Johdanto Tarkoituksenamme on parantaa Konebox.fi-verkkokaupan nettisivuja. Ensivaikutelman perusteella sivusto tuntuu todella kömpelöltä ja ahdistavalta. Sivu on

Lisätiedot

Toiminnallisen määrittelyn tarina. Esimerkki Reaktorin tavasta tehdä toiminnallista määrittelyä.

Toiminnallisen määrittelyn tarina. Esimerkki Reaktorin tavasta tehdä toiminnallista määrittelyä. Toiminnallisen määrittelyn tarina Esimerkki Reaktorin tavasta tehdä toiminnallista määrittelyä. Toimitusjohtajan pulma Tässä on toimitusjohtaja Roope, jonka tavoitteena on pyörittää Rengasmaster Oy:tä

Lisätiedot

apollo ajanvaraus- ja asiakashallintajärjestelmä GOLD M A R K E T

apollo ajanvaraus- ja asiakashallintajärjestelmä GOLD M A R K E T GOLD ajanvaraukseen, asiakashallintaan ja markkinointiin. Dynaaminen Helppokäyttöinen Vaivattomasti ylläpidettävä Edullinen on ratkaisu Online-ajanvarauksella lisäetua palveluun MARKET:ssa asiakkaasi saavat

Lisätiedot

KILPAILUTTAMO PALVELU

KILPAILUTTAMO PALVELU YLEISET KÄYTTÖEHDOT LAATIMALLA, ESIKATSELEMALLA, SELAAMALLA, LÄHETTÄMÄLLÄ, VASTAANOTTAMALLA TAI LUKEMALLA TARJOUSPYYNNÖN KILPAILUTTAMO:N WWW-SIVUILTA (MYÖHEMMIN PALVELU) SEN LAATIJA (MYÖHEMMIN ASIAKAS)

Lisätiedot

ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Mediapaja. Artikkeleiden hallinta ja julkaisu

ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Mediapaja. Artikkeleiden hallinta ja julkaisu ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Artikkeleiden hallinta ja julkaisu ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Sivu 1(16) Sisällysluettelo 1 Joomla! sivuston sisällöntuotanto... 2 2 Artikkeleiden julkaisu sivustolla... 4 3 Artikkelin julkaisemista

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

Moodle-alueen muokkaaminen

Moodle-alueen muokkaaminen Moodle-alueen muokkaaminen Alla oleva kuva esittää Moodle-aluetta sellaisena kuin se sinulle toimitetaan tilattuasi alueen Opetusteknologiapalveluista: - Etusivun näkymä koostuu sivun keskellä olevista

Lisätiedot

Meeting Plannerin käyttöohje

Meeting Plannerin käyttöohje Meeting Plannerin käyttöohje Näytteilleasettaja & Yhteistyökumppani Sisällysluettelo Näytteilleasettajat ja yhteistyökumppanit... 2 Sisään kirjautuminen... 2 Järjestelmän etusivu... 2 Peruskäyttäjien näkymät...

Lisätiedot

ELINA ROINE, SANTERI TUOMINEN, MIIKKA VUORINEN LUMIHANGESSA. Elmisa

ELINA ROINE, SANTERI TUOMINEN, MIIKKA VUORINEN LUMIHANGESSA. Elmisa ELINA ROINE, SANTERI TUOMINEN, MIIKKA VUORINEN LUMIHANGESSA Elmisa MATHM-47250 Verkkopalvelun sisällöntuotanto 6.2.2013 Sisällys 1 Synopsis... 3 2 Konseptisuunnitelma... 4 2.1 Menetelmiä ja malleja...

Lisätiedot

AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt

AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt A11-17 Ikäihmisten kotona asumista tukevien järjestelmien kehittäminen AikatauluValpas Salla Ojala Paula Laitio 1. Projektin tavoite Projektimme

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: Opiskelija tuottaa verkkopalvelujen sisältöä verkkopalvelusovellukseen. Hän osallistuu

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Yksilökeskeinen valmennusfilosofia

Yksilökeskeinen valmennusfilosofia PELAAJAPROFIILI Yksilökeskeinen valmennusfilosofia Suomen Palloliitto on määritellyt: "Yksilökeskeisellä valmennusfilosofialla tarkoitetaan valmentajan ja pelaajan välistä vuorovaikutusta ja toimintaa,

Lisätiedot

Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet

Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet Sisällysluettelo Julkaisujärjestelmä hallinta... 3 Joomla-järjestelmän ylävalikolla on seuraavia:... 3 Valikot... 4 Kategoriat ja artikkelit... 5 Lisäosat ja moduulien

Lisätiedot

Omien tietojen päivittäminen, käytettävyyskalenteri ja keikkakalenteri

Omien tietojen päivittäminen, käytettävyyskalenteri ja keikkakalenteri OHJE 1 (5) Omien tietojen päivittäminen, käytettävyyskalenteri ja keikkakalenteri Hakemuksen jätettyäsi Kuntarekry palvelun kautta voit omilla tunnuksillasi päivittää tietoja ja käytettävyyskalenteriasi

Lisätiedot

Asiakas ja tavoite. Tekninen toteutus

Asiakas ja tavoite. Tekninen toteutus Asiakas ja tavoite Heikieli on vuonna 2015 perustettu yhden hengen asiantuntijayritys, joka tarjoaa käännös- ja oikolukupalveluita englannista ja saksasta suomeksi. Freelance-kääntäjiä on Suomessa paljon,

Lisätiedot

Hallintaliittymän käyttöohje

Hallintaliittymän käyttöohje Hallintaliittymän käyttöohje 1. Yleisiä huomioita Hallintaliittymän käyttöä helpottavia yleisiä huomioita: - Käytä listanäkymien hakukentissä kentän vieressä olevaa hakunappia, älä enter-näppäintä. - Älä

Lisätiedot

www.avoinamk.fi Avoinamk.fi -portaalin sähköinen asiointi AMK-pääkäyttäjän ohje Sisällysluettelo

www.avoinamk.fi Avoinamk.fi -portaalin sähköinen asiointi AMK-pääkäyttäjän ohje Sisällysluettelo Avoin AMK sähköinen asiointi AMK-pääkäyttäjän ohje 1/13 Avoinamk.fi -portaalin sähköinen asiointi AMK-pääkäyttäjän ohje Sisällysluettelo AMK-pääkäyttäjän ylläpitonäkymä...2 AMK-pääkäyttäjän tehtävät...2

Lisätiedot

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen!

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Käyttöönoton vaiheet Yrityksen liiketoimintatavoitteet Yhteisöllisen toimintatavan käyttöalueet Työkalut Hyödyt yritykselle Hyödyt ryhmälle Hyödyt itselle Miten

Lisätiedot

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Sisältö Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Mediaviestintä Kriisiviestintä Seuraviestintä sisäinen viestintä Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Hyvä sisäinen viestintä

Lisätiedot

SALITE.fi -Verkon pääkäyttäjän ohje

SALITE.fi -Verkon pääkäyttäjän ohje SALITE.fi -Verkon pääkäyttäjän ohje Sisältö 1 Verkon pääkäyttäjä (Network Admin)...3 2 Verkonhallinta...3 2.1 Navigointi verkonhallintaan...3 2.2 Sivustot...3 2.1 Sivustojen toiminnot...4 2.3 Sivuston

Lisätiedot

VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE

VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE JULKAISUJÄRJESTELMÄÄN KIRJAUTUMINEN. Osoitekenttään kirjoitetaan www.domain.fi/admin. Kirjoita käyttäjätunnus: xxxxxx. Salasana:

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

ADMIN. Käyttöopas 08Q4

ADMIN. Käyttöopas 08Q4 ADMIN Käyttöopas 08Q4 Sisällysluettelo Uuden käyttäjän lisääminen...3 Käyttäjän poistaminen...3 Oikeudet...4 Käyttäjäasetukset...6 Aktiviteetin määritys...8 Aktiviteetin määrittely...8 Kenttämäärittelyt...9

Lisätiedot

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta 30-60 minuuttia valmentajan aikaa, ja Harjoituslomake ja kynä noin 1-2 viikkoa oman työn tarkkailuun. Tavoitteet Harjoite on kokonaisvaltainen

Lisätiedot

1 Yleistä Kooste-objektista... 3. 1.1 Käyttöönotto... 3. 2 Kooste-objektin luominen... 4. 3 Sisällön lisääminen Kooste objektiin... 4. 3.1 Sivut...

1 Yleistä Kooste-objektista... 3. 1.1 Käyttöönotto... 3. 2 Kooste-objektin luominen... 4. 3 Sisällön lisääminen Kooste objektiin... 4. 3.1 Sivut... Kooste 2 Optima Kooste-ohje Sisällysluettelo 1 Yleistä Kooste-objektista... 3 1.1 Käyttöönotto... 3 2 Kooste-objektin luominen... 4 3 Sisällön lisääminen Kooste objektiin... 4 3.1 Sivut... 5 3.2 Sisältölohkot...

Lisätiedot

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Helsingin yliopisto WebOodi 1 OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Opetustapahtuman opiskelijalistan tulostaminen Ilmoittautuneista opiskelijoista

Lisätiedot

Nettisivujen Päivitysohje

Nettisivujen Päivitysohje Hämeenlinnan rauhanyhdistys ry Nettisivujen Päivitysohje Ohje päivitetty 18.7.2012 Hallintapaneeli Kirjautuminen nettisivujen hallintaan Hallintapaneeliin päästään kirjautumaan klikkaamalla linkkiä nettisivujen

Lisätiedot

Leimaus.com - Palvelukuvaus Karsoft Consulting 2006

Leimaus.com - Palvelukuvaus Karsoft Consulting 2006 Leimaus.com - Palvelukuvaus Karsoft Consulting 2006 Karsoft Consulting http://www.karsoft.fi Sivu 1/5 Yleisesti Leimaus.com on työajan suunnittelun ja seurannan verkkopalvelu, jonka avulla ylläpidät myös

Lisätiedot

ALVin käyttöohjeet. Kuvaus, rajaus ja tallennus puhelimella ALVin -mobiilisovelluksen avulla dokumentit kuvataan, rajataan ja tallennetaan palveluun.

ALVin käyttöohjeet. Kuvaus, rajaus ja tallennus puhelimella ALVin -mobiilisovelluksen avulla dokumentit kuvataan, rajataan ja tallennetaan palveluun. ALVin käyttöohjeet Nämä käyttöohjeet sisältävät hyödyllisiä vinkkejä palvelun käyttöön. Ne kannattaa lukea ennen palvelun käyttöä. Jos kuitenkin kohtaat ongelmia etkä löydä niihin ratkaisua näistä käyttöohjeista

Lisätiedot

Osaamispassi ja erityisosaamistietokanta tulevaisuuden osaajille

Osaamispassi ja erityisosaamistietokanta tulevaisuuden osaajille Osaamispassi ja erityisosaamistietokanta tulevaisuuden osaajille Futurex -seminaari Korkeakoulujen täydennyskoulutusten laatu Helsinki 6.3.2013 Anne-Maritta Tervakari Intelligent Information Systems Laboratory

Lisätiedot

Tietokannan luominen:

Tietokannan luominen: Moodle 2 Tietokanta: Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia, linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat,

Lisätiedot

Mikä Eräverkko? Kaikki eräelämykset yhdestä osoitteesta.

Mikä Eräverkko? Kaikki eräelämykset yhdestä osoitteesta. Mikä Eräverkko? Eräverkko on eräihmisten ja -palveluiden kohtauspaikka, josta löydät helposti ja nopeasti metsästysmahdollisuudet sekä metsästyksen oheispalvelut. Kaikki eräelämykset yhdestä osoitteesta.

Lisätiedot

Varausjärjestelmä Resurssit tehokkaaseen käyttöön! NettiTieto Oy 020 742 1160 myynti@nettitieto.fi www.nettitieto.fi

Varausjärjestelmä Resurssit tehokkaaseen käyttöön! NettiTieto Oy 020 742 1160 myynti@nettitieto.fi www.nettitieto.fi Varausjärjestelmä Resurssit tehokkaaseen käyttöön! Varausjärjestelmä Vapauttaa yrityksen tärkeät resurssit tehokkaaseen käyttöön. Voi toimia julkisena tai henkilökunnan sisäisenä varauspalveluna. Helppo

Lisätiedot

Tikli-projektin avausseminaari

Tikli-projektin avausseminaari Tikli-projektin avausseminaari Toiminnanohjaus 16.9.2008 Salla Brunou, Severa Luennon sisältö 1. Annetut aiheet 2. Omia kokemuksia Severa Oyj Severa -Kasvanut vuodesta 2003 yli 20 hengen yritykseksi -Asiakaskunta:

Lisätiedot

Ajanvarauspalvelu. T-111.5006 Konseptointi ja käsikirjoitus Einopekka Laurikainen Joonas Laurikainen

Ajanvarauspalvelu. T-111.5006 Konseptointi ja käsikirjoitus Einopekka Laurikainen Joonas Laurikainen Ajanvarauspalvelu T-111.5006 Konseptointi ja käsikirjoitus Einopekka Laurikainen Joonas Laurikainen Idea Ajanvarauspalvelumme ideana on yhdistää kaikki kunnan palvelut yhteen sivustoon, jolloin palvelujen

Lisätiedot

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu Alustava liiketoimintasuunnitelma Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu 15.1.2013/LTPT1013 22.4.2013/EO1213 HM Miksi alustava LTS? Jäsennetään ja selvennetään aiotun yritystoiminnan kannattavuutta

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje Sisällysluettelo VIP Laajennettu raportointi... 3 Luo raportti Laajennetun raportoinnin työkaluilla... 4 Avaa Laajennettu raportointi... 4 Valitse

Lisätiedot

Verkkokaupan ohje. Alkutieto. Scanlase verkkokauppa. Sisäänkirjautuminen

Verkkokaupan ohje. Alkutieto. Scanlase verkkokauppa. Sisäänkirjautuminen Verkkokaupan ohje Alkutieto Verkkokaupan tarkoitus on helpottaa Scanlase asiakkaiden tilaamisprosessia kun asiakkaat tarvitsevat tuotteita. Verkkokaupan ollessa pois toiminnasta tilaukset tulee tehdä puhelimitse

Lisätiedot

SIJAISET.FI KÄYTTÖOHJE TAKSI YRITYKSILLE. 1. Palveluun rekisteröityminen... 2. 2. Palveluun kirjautuminen... 2. 3. Etusivu... 2

SIJAISET.FI KÄYTTÖOHJE TAKSI YRITYKSILLE. 1. Palveluun rekisteröityminen... 2. 2. Palveluun kirjautuminen... 2. 3. Etusivu... 2 SIJAISET.FI KÄYTTÖOHJEET TAKSIAUTOILIJAT SISÄLLYS 1. Palveluun rekisteröityminen... 2 2. Palveluun kirjautuminen... 2 3. Etusivu... 2 4. Autojen lisääminen... 3 5. Kuljettajaryhmät ja niiden perustaminen...

Lisätiedot

Harjoitusfysiologia ja harjoitusohjelman suunnittelu

Harjoitusfysiologia ja harjoitusohjelman suunnittelu Syventävä koulutus, phase 1 Harjoitusfysiologia ja harjoitusohjelman suunnittelu Liite 1/3 Tietoa jatkokoulutuksista Kenelle ja missä? Fysio ProFarm:n järjestämät syventävät jatkokoulutukset ovat suunnattu

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Ohjeistus verkkoprojektiin

Ohjeistus verkkoprojektiin Ohjeistus verkkoprojektiin Luomuyrityksen web design brief -työkirjamalli HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS UNIVERSITET UNIVERSITY OF HELSINKI Projektin RAAMIT JA RAJAUKSET Onko sinulla toiveita julkaisujärjestelmästä

Lisätiedot

Oulun ja Pohjois Karjalan ammattikorkeakoulu Virtuaalivasikan kasvatuspeli v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Oulun ja Pohjois Karjalan ammattikorkeakoulu Virtuaalivasikan kasvatuspeli v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Oulun ja Pohjois Karjalan ammattikorkeakoulu Virtuaalivasikan kasvatuspeli v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50

Lisätiedot

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3 Tuotekonfigurointi ADE Oy lyhyesti Asiakkaiden tarpeisiin suunnattua innovatiivista ja toimivaa ohjelmisto- ja 3d animaatiopalvelua. Ade Oy on toteuttanut vuodesta 2000 alkaen haastavaa interaktiivista

Lisätiedot

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Sirpa Huuskonen ja Harri Nikander ISS Palvelut ISS Palvelut Oy 12 000 työtekijää Suomessa Siivous Kiinteistön ylläpito Turvallisuuspalvelut

Lisätiedot

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Matkailutoimialan aamu 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Asiakaskäyttäytyminen internetissä asiakkaan tietotarpeet ja ostopäätökseen vaikuttavat tekijät Internet on noussut vallitsevaksi viestintävälineeksi.

Lisätiedot

Weboodi. Katri Laaksonen Oppimisen IT oodi@aalto.fi

Weboodi. Katri Laaksonen Oppimisen IT oodi@aalto.fi Weboodi Katri Laaksonen Oppimisen IT oodi@aalto.fi WebOodissa: Henkilötietojen ylläpito Henkilötietojen luovutusluvat ja niiden ylläpito Ilmoittautuminen opetukseen / tentteihin Virallinen suoritusrekisteri

Lisätiedot

EeNet materiaalit ohje

EeNet materiaalit ohje EeNet materiaalit ohje EeNetin materiaaleissa voidaan ladata ja jakaa materiaaleja sekä katsoa ja keskustella materiaaleista. Materiaalit voivat olla teksti-, kuva tai videotiedostoja. Videoihin voidaan

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito tutkion osa (VEPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Verkkopalvelujen tuottaminen

Lisätiedot

Wilman pikaopas huoltajille

Wilman pikaopas huoltajille Wilman pikaopas huoltajille Vehmaan kunnan Vinkkilän koulussa on käytössä sähköinen reissuvihko Wilma, joka helpottaa tiedonvaihtoa kodin ja koulun välillä. Wilman kautta huoltajat seuraavat ja selvittävät

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN PERUSTEET, TIE-04100, SYKSY 2014. Käyttäjätutkimus ja käsitteellinen suunnittelu. Järjestelmän nimi. versio 1.0

KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN PERUSTEET, TIE-04100, SYKSY 2014. Käyttäjätutkimus ja käsitteellinen suunnittelu. Järjestelmän nimi. versio 1.0 KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN PERUSTEET, TIE-04100, SYKSY 2014 Käyttäjätutkimus ja käsitteellinen suunnittelu Järjestelmän nimi versio 1.0 Jakelu: Tulostettu: 201543 Samuli Hirvonen samuli.hirvonen@student.tut.fi

Lisätiedot

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005 Outlook Express Käyttöliittymä Outlook Express on windows käyttöön tarkoitettu sähköpostin ja uutisryhmien luku- ja kirjoitussovellus. Se käynnistyy joko omasta kuvakkeestaan työpöydältä tai Internet Explorer

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Boolen operaattorit v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Boolen operaattorit v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Boolen operaattorit v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

Kun olet valmis tekemään tilauksen, rekisteröidy sovellukseen seuraavasti:

Kun olet valmis tekemään tilauksen, rekisteröidy sovellukseen seuraavasti: HENKILÖKORTTIEN SUUNNITTELUSOVELLUS SOVELLUKSEN KÄYTTÖOHJE Voit kokeilla korttien suunnittelemista valmiiden korttipohjien avulla ilman rekisteröitymistä. Rekisteröityminen vaaditaan vasta, kun olet valmis

Lisätiedot

Hops-ohjaajan ohje Opiskelijan hopsit.

Hops-ohjaajan ohje Opiskelijan hopsit. Hops-ohjaajan ohje Tässä ohjeessa kuvataan kaksi erilaista tapaa hakea tietyn opiskelijan lähettämä hops. Ensin ohjeistetaan miten toimitaan, jos hopsin ryhmätyökalu on käytössä, eli ohjaajalle on luotu

Lisätiedot

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalista mediaa hyödynnetään yrityksessäni tällä hetkellä Vastaus Lukumäärä Prosentti

Lisätiedot

ividays BLOG Design Elina / Tomi / Timo / Otso / 23.9.2013

ividays BLOG Design Elina / Tomi / Timo / Otso / 23.9.2013 ividays BLOG Design Elina / Tomi / Timo / Otso / 23.9.2013 1. Suunnitelma Konsepti 1. Yksinkertainen ja rento tapa välittää konkreettisempaa ja epämuodollisempaa tietoa digiviestinnän opiskelun arjesta

Lisätiedot

julkaiseminen verkossa

julkaiseminen verkossa julkaiseminen verkossa SuPerin webmastereiden koulutuspäivä Viestintä-Piritta Piritta Seppälä Vuosi 2015 www.viestintapiritta.fi viestintä-pirittan piritta @piritta Sosiaalisen median kouluttaja ja asiantuntija

Lisätiedot

Valintanauhan komennot Valintanauhan välilehdissä on ryhmiä ja kussakin ryhmässä on toisiinsa liittyviä komentoja.

Valintanauhan komennot Valintanauhan välilehdissä on ryhmiä ja kussakin ryhmässä on toisiinsa liittyviä komentoja. Pikaopas Microsoft Project 2013 näyttää erilaiselta kuin aiemmat versiot. Tämän oppaan avulla pääset alkuun nopeasti ja saat yleiskuvan uusista ominaisuuksista. Pikatyökalurivi Mukauta tämä alue niin,

Lisätiedot

Mukaan.fi on oma verkkopalvelu juuri sinulle, joka olet kiinnostunut erityistä tukea käyttävien lasten, nuorten ja aikuisten elämästä.

Mukaan.fi on oma verkkopalvelu juuri sinulle, joka olet kiinnostunut erityistä tukea käyttävien lasten, nuorten ja aikuisten elämästä. Tule mukaan! Mukaan.fi on oma verkkopalvelu juuri sinulle, joka olet kiinnostunut erityistä tukea käyttävien lasten, nuorten ja aikuisten elämästä. Tämän helppokäyttöisen netin kohtaamis- ja keskustelupaikan

Lisätiedot

LUT Moodle -opiskelijan opas

LUT Moodle -opiskelijan opas LUT Moodle -opiskelijan opas Sisällysluettelo 1. Moodle... 2 1.1 Aloitussivu... 3 1.2 Navigointi ja Asetukset... 4 1.2.1 Navigointi... 4 1.2.2 Asetukset... 6 1.2.3 Murupolku... 8 2. Kurssit... 8 2.1 Kurssipohjan

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

Wilman perusohje opettajille Turun ammatti-instituutin Wilmaohje. 14.9.2015 Turun ammatti-instituutti Primus työryhmä

Wilman perusohje opettajille Turun ammatti-instituutin Wilmaohje. 14.9.2015 Turun ammatti-instituutti Primus työryhmä Wilman perusohje opettajille Turun ammatti-instituutin Wilmaohje 14.9.2015 Turun ammatti-instituutti Primus työryhmä Tämä on Turun ammatti-instituutin opettajille laadittu Wilma perusohje.tarkempia ohjeita

Lisätiedot

Pauliina Munter / Suvi Junes Tampereen yliopisto/tietohallinto 2013

Pauliina Munter / Suvi Junes Tampereen yliopisto/tietohallinto 2013 Tehtävä 2.2. Tehtävä-työkalun avulla opiskelijat voivat palauttaa tehtäviä Moodleen opettajan arvioitaviksi. Palautettu tehtävä näkyy ainoastaan opettajalle, ei toisille opiskelijoille. Tehtävä-työkalun

Lisätiedot

Sisällys. 2 Aloittaminen. 4 Ominaisuudet esimiehet esimerkissä. 5 Työajan mobiilikirjaus

Sisällys. 2 Aloittaminen. 4 Ominaisuudet esimiehet esimerkissä. 5 Työajan mobiilikirjaus Sisällys 2 Aloittaminen 2 Ominaisuudet tuotantotyöntekijä esimerkissä 3 Ominaisuudet toimistotyöntekijä esimerkissä 4 Ominaisuudet esimiehet esimerkissä 5 Ominaisuudet pääkäyttäjänä 5 Työajan mobiilikirjaus

Lisätiedot

Tallinohjaus & TIMERGPS

Tallinohjaus & TIMERGPS TIMERGO Tallinohjaus & TIMERGPS Data-analysointi 1. Etusivu 2. Talliohjelma 2.1 Valmennusohjelmat 2.2 Hoito-ohjelmat 3. TimerGPS Analysointi TimerGo Osiot TimerGo Osiot 1. Etusivu Etusivu toimii TimerGo:n

Lisätiedot

Octo käyttöohje 1. Sisältö

Octo käyttöohje 1. Sisältö Octo käyttöohje 1 Sisältö Sisältö...1 Sisäänkirjautuminen...2 Etusivu...2 Uimarihaku...3 Uimariryhmät...4 Seurahaku...4 Kilpailutilastot...5 Ilmoittautuminen kilpailuun...6 Kilpailuun ilmoittautuminen...7

Lisätiedot

Valintanauhan komentojen selaaminen Jokaisessa valintanauhassa on ryhmiä ja jokaisessa ryhmässä on joukko siihen liittyviä komentoja.

Valintanauhan komentojen selaaminen Jokaisessa valintanauhassa on ryhmiä ja jokaisessa ryhmässä on joukko siihen liittyviä komentoja. Pikaopas Microsoft Project 2013 näyttää erilaiselta kuin aiemmat versiot. Tämän oppaan avulla pääset alkuun nopeasti ja saat yleiskuvan uusista ominaisuuksista. Pikatyökalurivi Voit mukauttaa tämän alueen,

Lisätiedot

Kiipulan ammattiopisto. Liiketalous ja tietojenkäsittely. Erja Saarinen

Kiipulan ammattiopisto. Liiketalous ja tietojenkäsittely. Erja Saarinen Kiipulan ammattiopisto Liiketalous ja tietojenkäsittely Erja Saarinen 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Hyvät internetsivut... 3 3. Kuvien koko... 4 4. Sivujen lataus... 4 5. Sivukartta... 5 6. Sisältö...

Lisätiedot

MOBISITE-TYÖKALUN SISÄLTÄMÄT TOIMINNOT

MOBISITE-TYÖKALUN SISÄLTÄMÄT TOIMINNOT MOBISITE-TYÖKALU MobiSite on työkalu matkapuhelimeen soveltuvan mobiilisivuston rakentamiseen. AIMO-järjestelmän jatkuvasti päivittyvä päätelaitetunnistus tunnistaa useimmat puhelinmallit ja mukauttaa

Lisätiedot

Verkkoviestintäsuunnitelma

Verkkoviestintäsuunnitelma Mikko Hernesmaa & Tuomas Lahtomäki L801SNA Verkkoviestintäsuunnitelma Raportti Liiketalous Huhtikuu 2012 SISÄLTÖ 1 ENERGY GYM... 1 2 ASIAKASKOHDERYHMÄT... 1 3 SUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE... 2 4 VÄLINEET,

Lisätiedot

Purot.net Wiki. Tutkielma. Paavo Räisänen. Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012

Purot.net Wiki. Tutkielma. Paavo Räisänen. Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012 Purot.net Wiki Tutkielma Paavo Räisänen Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012 Sisällysluettelo 1: Esittely 2: Perustaminen 3: Uuden sivun luonti 4: Kuvien lisääminen 5: Linkin lisääminen 6: Lopuksi 1:

Lisätiedot

Elisa Ring. Yleisopas. Elisa Oyj, PL 1, 00061 ELISA, Y-tunnus 011650-6, Kotipaikka: Helsinki

Elisa Ring. Yleisopas. Elisa Oyj, PL 1, 00061 ELISA, Y-tunnus 011650-6, Kotipaikka: Helsinki Elisa Ring Yleisopas Elisa Ring Yleisopas 2 Sisällys 1. Johdanto... 3 Puhelujen ohjausperiaatteet... 3 2. Käyttäjäryhmät... 5 Elisa Ring -pääkäyttäjä... 5 Elisa Ring -asiakaspalvelupäällikkö...6 Elisa

Lisätiedot

GolfBox -käyttöohjeet Sarfvikin jäsenille. Versio 3.0

GolfBox -käyttöohjeet Sarfvikin jäsenille. Versio 3.0 GolfBox -käyttöohjeet Sarfvikin jäsenille Päivitetty toukokuu 2015 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 2 SISÄÄN- JA ULOSKIRJAUTUMINEN GOLFBOXISTA... 4 2.1 SISÄÄNKIRJAUTUMINEN GOLFBOXIIN... 4 2.2 ULOSKIRJAUTUMINEN

Lisätiedot

Yhteisöllisyys osana liiketoiminnan strategisia. Ville Laurinen

Yhteisöllisyys osana liiketoiminnan strategisia. Ville Laurinen Yhteisöllisyys osana liiketoiminnan strategisia tavoitteita Ville Laurinen Taustaa Ville Laurinen, toimitusjohtaja Perustanut Ambientian vuonna 1996 Verkkoliiketoiminnan ja erilaisten konseptien asiantuntija

Lisätiedot

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Helsingin yliopisto WebOodi 1 OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Opetustapahtuman opiskelijalistan tulostaminen Ilmoittautuneista opiskelijoista

Lisätiedot

Tehoa toimintaan. ValueFramelta toiminnanohjaus, projektinhallinta ja asiakkuudenhallinta pilvipalveluna. Ohjaa toimintaasi

Tehoa toimintaan. ValueFramelta toiminnanohjaus, projektinhallinta ja asiakkuudenhallinta pilvipalveluna. Ohjaa toimintaasi Tehoa toimintaan ValueFramelta toiminnanohjaus, projektinhallinta ja asiakkuudenhallinta pilvipalveluna Ohjaa toimintaasi Haluatko kehittää toimintaasi? Me pystymme auttamaan. Kaikki yhdestä järjestelmästä

Lisätiedot

HAKUKONEMARKKINOINTI KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE

HAKUKONEMARKKINOINTI KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE 1 SISÄLLYSLUETTELO KIRJAUDU PALVELUUN...3 KÄVIJÄSEURANTA...4 SIVUJEN PÄIVITYS...5 Sisältö...6 Sisältö / Työkalut...8 Sisältö / Taulukko...9 Sisältö / Kuvien tuominen...10 Sisältö

Lisätiedot

Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus

Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus Asiakirjatyyppi 1 (8) Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus Asiakirjatyyppi 2 (8) Sisällysluettelo 1 Dokumentin tarkoitus... 3 2 Taustaa... 3 3 Future Watch palvelu osana Team Finlandin palvelusalkkua... 3

Lisätiedot

https://www.oppi.uku.fi/pk/ Onni-oppimispäiväkirjan ohje 15.9.2010 version 1.2

https://www.oppi.uku.fi/pk/ Onni-oppimispäiväkirjan ohje 15.9.2010 version 1.2 https://www.oppi.uku.fi/pk/ Onni-oppimispäiväkirjan ohje 15.9.2010 version 1.2 Sisällys: 1. Onni-oppimispäiväkirja yleisesti... 3 2. Käyttäjätunnuksen luominen... 3 2.1 Itä-Suomen yliopiston Opiskelija

Lisätiedot

Doodle helppoa aikatauluttamista

Doodle helppoa aikatauluttamista Doodle helppoa aikatauluttamista Kuinka käytän Doodlea? -vaiheittainen opas käyttöön ja aikataulukyselyn luomiseen http://www.doodle.com/ Doodle on ohjelma joka auttaa sinua aikatauluttamaan kokouksia

Lisätiedot

Sähköistä asiointia graafisen alan yritysverkostossa - projektin yhteenveto - Ismo Heikkilä, VTT

Sähköistä asiointia graafisen alan yritysverkostossa - projektin yhteenveto - Ismo Heikkilä, VTT Sähköistä asiointia graafisen alan yritysverkostossa - projektin yhteenveto - Ismo Heikkilä, VTT 2 Projektin alkutilanne Suomalaiset tilaavat painotuotteita yhä enemmän ulkomaisista verkkokaupoista kaikkien

Lisätiedot

Seutudokumenttien pä ivittä misohje

Seutudokumenttien pä ivittä misohje Seutudokumenttien pä ivittä misohje Kirjautuminen sisällönhallinta-työkaluun Käytä ylläpidossa Firefox-selainta. Käyttäjätunnukset Käy rekisteröitymässä osoitteessa www./kirjaudu kohdassa Rekisteröidy.

Lisätiedot

EeNet käyttäjähallinta ohjeet

EeNet käyttäjähallinta ohjeet EeNet käyttäjähallinta ohjeet Käyttäjähallinnassa lisätään EeNettiin joukkueita, käyttäjiä ja testipaikkoja. Käyttäjähallinnan toiminnot ovat: 1. Joukkueiden lisääminen (joukkueet) 2. Valmentajien yms.

Lisätiedot