KUNTOSALIN VERKKOPALVELU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNTOSALIN VERKKOPALVELU"

Transkriptio

1 KUNTOSALIN VERKKOPALVELU Suunnitteludokumentti Ryhmä: Salimarkut Kristiina Heinonen Johanna Räisänen Topi Aura Henri Kalve Joonas Keskinen MATHM-47250, Verkkopalvelun sisällöntuotanto Hypermedia Tampereen teknillinen yliopisto

2 SISÄLLYS 1 Johdanto Synopsis Suunnittelumallit Suunnittelumallien sopivuus suunnittelutyössä Suunnittelumenetelmät Sidosryhmien ja käyttäjien tunnistaminen Ominaispiirteiden ja tarpeiden selvittäminen Verkkopalvelun keskeisten asiointi- ja toimintaprosessien selvittäminen Menetelmien sopivuus suunnittelutyössä Informaatioarkkitehtuuri ja keskeisimmät toimintoprosessit Informaatioarkkitehtuuri Keskeisimmät toimintoprosessit Mediasuunnitelma Visuaalinen suunnittelu Suunnittelu- ja toteuttamisprojektin sopimukset Yhteenveto Lähteet Liitteet... 21

3 1 1 JOHDANTO Tässä suunnitteludokumentissa on kuvattu verkkopalvelua, joka on suunniteltu osana verkkopalvelun sisällönhallinta kurssia Tampereen teknillisessä yliopistossa. Tarkastelemme suunnittelutyötä verkkopalvelun toimittajan näkökulmasta. Jossain määrin työtä tarkastellaan myös kuntosalin näkökulmasta, jotta esimerkiksi kuntosalin henkilökunnan ja asiakkaiden tarpeet voidaan määritellä oikein. Dokumentin ensimmäisessä osassa tarkastellaan suunnittelutyön tavoitteita ja vaiheita. Tarkoituksena on luoda kuntosaleille verkkopalvelu, joka luo lisäarvoja kuntosalien asiakkaille. Verkkopalvelun käyttäjiä ovat kuntosalin henkilökunta sekä asiakkaat. Toisessa osassa keskitytään pohtimaan suunnittelutyön tukena käytettyjä menetelmiä ja malleja sekä niiden toimivuutta kyseisessä suunnittelutyössä. Kolmas osa käsittelee informaatioarkkitehtuuria. Informaatioarkkitehtuurin suunnittelussa on keskitytty mahdollisimman selkeän ja käyttäjäystävällisen arkkitehtuurin toteuttamiseen. Seuraavassa osassa on tehty mediasuunnitelma. Mediasuunnitelmassa on huomioitu kaikki elementit, joita verkkopalvelussa hyödynnetään. Mediasuunnitelman tarkoituksena on verkkopalvelun välittämien viestien ulkomuodon suunnittelu. Viidennessä osassa on pohdittu verkkopalvelun visuaalista suunnittelua. Visuaalisen suunnittelun tueksi on myös laadittu esimerkkejä näyttökuvista. Viimeisessä osassa on tarkasteltu verkkopalvelun suunnittelu- ja toteuttamisprojektiin tarvittavia sopimuksia. 1.1 Synopsis Tavoitteenamme on luoda verkkopalvelu, joka toimii kuntosalin toiminnanohjausjärjestelmänä. Kyse on suhteellisen laajasta kokonaisuudesta, joka pitää sisällään asiakkuudenhallinnan, verkkomaksamisen- ja laskutuksen, kassaohjelmiston, kulunvalvonnan sekä paljon muuta. Tämän harjoitustyön osalta keskitymme kuvaamaan ennen kaikkea verkkopalvelun ne osat, jotka erottavat sen kilpailijoiden vastaavista palveluista. Verkkopalvelun uudenlaisen lähestymistavan avulla kuntosalin asiakkaille pyritään tarjoamaan entistä suurempaa asiakasarvoa ja tällä tavoin sitouttamaan heidät kuntosalin pitkäaikaisiksi asiakkaiksi. Suunnittelemamme palvelu on tarkoitus myydä usean kuntosalin käyttöön. Verkkopalvelun käyttöönoton yhteydessä palvelu integroidaan kuntosalin olemassa oleviin verkkosivuihin. Tarvittaessa asiakkaana toimivalle kuntosalille luodaan täysin uudet verkkosivut yhteistyökumppanimme toimesta.

4 2 Verkkopalvelun kohderyhmä on sen loppukäyttäjät, eli kuntosalin asiakkaat sekä henkilökunta. Henkilökunta pyrkii saamaan verkkopalvelusta kaiken mahdollisen hyödyn asiakkaiden tehokkaaseen palvelemiseen ja palveluidensa kehittämiseen. Asiakkaille taas pyritään luomaan jotain uutta, joka pitää asiakkaat tyytyväisenä kyseiseen kuntosaliin ja sen tarjoamiin palveluihin. Verkkopalvelun avulla pyritään liittämään yhteen myös asiakkaan kaikki muu vapaa-aikana tehty liikunta, jotta sitä kautta voidaan seurata kokonaisvaltaisesti omaa liikkumista. Kuntosalilla tehty liikunta kirjautuu palveluun automaattisesti kun asiakas tulee kuntosalille. Kohderyhmänä voidaan ajatella olevan kaikki kuntosalit, sillä kyseinen verkkopalvelu soveltuu kaikille kuntoilualan yrityksille. Suunnittelemamme verkkopalvelu on itsenäinen ohjelma, joka integroidaan asiakkaana olevan kuntosalin verkkosivuihin. Palvelun avulla kuntosalin asiakkaat voivat seurata liikunnallista aktiivisuuttaan ja kuntosalin kuormitusta hetkellisesti. Palvelu tarjoaa käyttäjälleen harjoituspäiväkirjan, johon käyttäjä voi tallentaa myös henkilökohtaisen harjoitus-suunnitelmansa. Lisäksi se tallentaa kuntosalilla käydyt jumpat ja treenit automaattisesti järjestelmään. Palvelu tuo erottuvuutta myös kuntosalille kilpailijoistaan tarjoamalla monipuolisempaa palvelua kuntosalin jäsenille. Verkkopalvelun tarkoitus on olla suhteellisen uudenlainen palvelu, jonka pyritään innostamaan ja motivoimaan kuntosalin käyttäjiä harjoituspäiväkirjan avulla, sekä tasaamaan kuntosalin kuormitusta eri kellonajoille hinnoittelun avulla. Tämän tarkoituksena on siis ehkäistä ruuhkan syntymistä ja innostaa myös ihmiset käymään kuntosalilla esimerkiksi aamupäivällä (jos se on henkilölle mahdollista), eikä esimerkiksi ruuhkaisimpaan aikaan: kello väliin. Lisäarvoa luodaan palvelussa monessa suhteessa, sillä juuri kyseisenlaista palvelua ei ole muilla palveluntarjoajilla olemassa (variaatioita kuitenkin löytyy). Kuntosalin asiakkaalle palvelusta on etuna esimerkiksi, että hän näkee kuntosalin verkkosivuilta (kirjauduttuaan verkkosivuille) reaaliaikaisen kuntosalin kävijämäärän, jonka avulla hän pystyy optimoimaan ajan, koska hän haluaa käydä kuntosalilla. Kyseisen verkkopalvelulla pyritään myös helpottamaan kuntosalin henkilökunnan töitä mm. automaattisella laskutuksella, joka voidaan ottaa käyttöön asiakkaan halutessa (asiakkaan täytyy silloin olla kuntosalin jäsen, jotta toiminto voidaan toteuttaa). Voidaankin yleisesti sanoa, että kyseisessä verkkopalvelussa on paljon asioita, jotka helpottavat kuntosalin asiakkaiden treenaamista ja kuntosalin henkilökunnan työmäärää. Jotta kuntosalin asiakkaat käyttäisivät kyseisen verkkopalvelun ominaisuuksia, ei se saisi tuottaa asiakkaille lisäkustannuksia vaan palvelut pitäisi tuottaa lisäetuina jäsenyydestä. Järjestelmän pitäisi olla myös henkilökunnalle nopea ja helppokäyttöinen, jottei

5 3 heidän työaikansa kuluisi järjestelmän käyttöön. Järjestelmän tarkoitushan on nimenomaan helpottaa henkilökunnan töitä eikä lisätä niitä. Verkkopalvelun pitäisi olla myös asiakkaille selkeä ja nopeakäyttöinen, jotta asiakkaat jaksaisivat täyttää esimerkiksi harjoituspäiväkirjaansa. Tähän voidaan vaikuttaa esimerkiksi siten, että ryhmäliikuntatunnit kirjautuvat suoraan asiakkaan harjoituspäiväkirjaan ilmoittautumisen yhteydessä ja merkitään automaattisesti suoritetuiksi, kun asiakas poistuu kuntosalilta. Kuntosalin henkilökunta ja esimerkiksi jumppien ohjaajat voivat tuntejaan suunnitellessa lisätä suoraan eri harjoitusten kestoja ja tehokkuuksia järjestelmään, jolloin myös tunneille ilmoittautuneiden asiakkaiden harjoituspäiväkirjat ovat mahdollisimman totuudenmukaiset. Asiakkaat voivat myös ilmoittautua jonoon ryhmäliikunta tunneille, jos ryhmät ovat täynnä. Tällöin heille voidaan lähettää esimerkiksi sähköposti- tai tekstiviesti, jos paikka ryhmästä vapautuu, eikä asiakkaan tarvitse seurata tilannetta jatkuvasti tietokoneelta. Mobiilisovelluksia voitaisiin käyttää laajemminkin esimerkiksi harjoitusten merkkaamiseen. Lisäksi henkilökunta ja asiakas voivat tehdä helpommin yhteistyötä esimerkiksi kunto-ohjelmia suunniteltaessa ja ohjelman toteutusta seurattaessa. Verkkopalvelua suunniteltaessa pitäisi mukana olla myös verkkopalvelun käyttäjiä, kuten henkilökuntaa ja asiakkaita. Sellaisia henkilöitä, joilla on kokemusta kuntoilusta ja sen asettamista vaatimuksista verkkopalvelulle.

6 4 2 SUUNNITTELUMALLIT Verkkopalvelun suunnittelutyö aloitettiin ideoimalla ryhmän kesken uutta verkkopalvelua, jollaista ei ole vielä markkinoilla ja jolle olisi kysyntää. Ideoinnin tuloksena päädyimme suunnittelemaan kuntosaleille toiminnanohjausjärjestelmää. Vastaavanlaisia järjestelmiä on jo käytössä, mutta pyrimme tuomaan suunnittelemaamme palveluun, joitan uutta, jolla se erottuisi nykyisistä järjestelmistä. Suunnittelussa olemme keskittyneet erityisesti asiakasnäkökulmaan ja tavoitteenamme on luoda palvelu, jonka avulla asiakkaille luodaan entistä suurempaa asiakasarvoa. Varsinaisessa suunnittelutyössä noudatimme Usability Engineering Life Cycle Model - suunnittelumallia. Olennaista mallin käytössä on käyttäjätestausten hyödyntäminen suunnittelutyön tukena sekä suunnittelutyön iteratiivisuus, joten se sopi oikein hyvin verkkopalvelumme suunnitteluun. Malli jakautuu kolmeen päävaiheeseen: esisuunnittelu, suunnittelu ja jälkisuunnittelu [1]. Tässä työssä mallin soveltaminen rajoittui kuitenkin lähinnä esisuunnitteluvaiheeseen. Mukailimme myös Garretin (2003) määrittelemää suunnittelutyön viittä eri tasoa, joita ovat palvelun strategia (taso1), palvelun rajaus (taso 2), palvelun rakenne (taso 3), palvelun kehys (taso 4) ja palvelun ulkoasu (taso 5) [2]. Esisuunnitteluvaiheessa selvitimme käyttäjät sekä heidän tarpeet. Lisäksi otimme selvää jo olemassa olevista kuntosalijärjestelmistä ja niiden heikkouksista ja vahvuuksista. Arvioimme myös käytettävyyden minimitavoitteet ja niiden merkityksen käyttäjän näkökulmasta. Samaan aikaan Garretin mallin mukaan määrittelimme ensimmäisen tason mukaisesti palvelun strategian ja tarpeen, jota varten palvelua lähdetään kehittämään. Tähän sisältyi myös käyttäjien tarpeiden kartoitus ja priorisointi. Tärkeimmiksi strategisiksi tavoitteiksi nousi, että palvelulla pystytään luomaan entistä suurempaa asiakasarvoa kuntosalin asiakkaille, sekä kuntosalin henkilökunnan työmäärän vähentäminen. Kuntosalin asiakkaat ovat palvelun tärkein käyttäjäryhmä ja keskitimmekin strategisten päätavoitteiden suunnittelun heihin. Matalamman tason tavoitteina toimme esille mm. palvelun laite- ja alustariippumattomuuden, jotta käyttäjät pystyvät käyttämään sitä haluamallaan tavalla ja haluamassaa paikassa esimerkiksi tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella. Suunnittelutyö jatkui Garretin mallia soveltaen määrittämällä palvelun toiminnallisuuteen liittyvät vaatimukset, päätoiminnot, toimintoprosessit ja informaatiosisällöt, sekä palvelun kehys ja ulkoasu. Tavoitteenamme oli luoda mahdollisimman helppokäyttöinen palvelu, joka on käytettävissä eri laitteilla. Kehyksen ja ulkoasun suunnittelussa pyrimme myös selkeään ja yksinkertaiseen tyyliin koko palvelussa.

7 5 2.1 Suunnittelumallien sopivuus suunnittelutyössä Engineering Life Cycle Model- mallin hyviä puolia on esimerkiksi, että sen käyttö vähentää käytettävyysongelmien esiintymistä lopputuotteessa. Käyttäjien kouluttamiseen ei myöskään tarvita resursseja, mikä on erityisen tärkeää suunnittelemallemme verkkopalvelulle. Loppukäyttäjiä ovat kuntosalin asiakkaat, eikä kuntosaleilla ole resursseja ja aikaa kouluttaa lukuisia käyttäjiään, jotka vaihtuvat jatkuvasti. Viisitasoinen suunnittelumalli tuki myös hyvin suunnitteluprosessia. Se auttoi hahmottamaan suunnitteluprojektin eritasoisia vaatimuksia, sekä varmisti ettei mitään olennaisia seikkoja jäänyt huomioimatta suunnitteluvaiheessa. Hyviä puolia mallissa olivat erityisesti selkeät ja yksinkertaiset vaiheet, jotka sopivat hyvin tällaiseen projektiin.

8 6 3 SUUNNITTELUMENETELMÄT 3.1 Sidosryhmien ja käyttäjien tunnistaminen Sidosryhmien tunnistamiseksi sovelsimme aivoriihi-ideointimenetelmää ja pohdimme ryhmän kesken ketkä ovat palvelun keskeisimmät sidosryhmät ja käyttäjät. Päätavoitteenamme oli luoda palvelu, jolla voidaan luoda kuntosalin asiakkaille lisäarvoa ja helpottaa henkilökunnan työmäärää, joten tärkeimmät sidosryhmät löytyivät helposti. Ideoinnin tuloksena tunnistimme muiksi järjestelmän sidosryhmiksi järjestelmän kehittäjät (kuten suunnittelijat, toteuttajat, ylläpitäjät), yhteistyökumppanit (kuten verkkosivuja tekevä yritys, laitehuollosta vastaava yritys), sekä kilpailijat (sekä nykyiset, että mahdolliset tulevat). Emme käyttäneet sidosryhmien tunnistamiseen aivoriihi-menetelmän lisäksi muita menetelmiä. 3.2 Ominaispiirteiden ja tarpeiden selvittäminen Pyrimme selvittämään palvelun loppukäyttäjien eli kuntosalin asiakkaiden tarpeita ensisijaisesti omien kokemuksiemme pohjalla, sillä ryhmämme jäsenet ovat itsekin eri kuntosalien ja -keskuksien asiakkaita. Pohdimme millaisia ominaisuuksia nykyisistä järjestelmistä puuttuu ja mistä olisi hyötyä, sekä missä olisi parannettavaa. Pyrimme hyödyntämään käyttäjien tarpeiden selvittämisessä myös trendianalyysiä. Lisäksi mahdollisien kilpailijoiden liikkeitä on pyritty ennakoimaan trendianalyysin avulla. Haastattelemme myös kuntosalien henkilökuntaa ja heidän asiakkaitaan, mutta myös henkilöitä, jotka eivät käytä kuntosalipalveluita tällä hetkellä. 3.3 Verkkopalvelun keskeisten asiointi- ja toimintaprosessien selvittäminen Tässä hyödynsimme jälleen ensimmäisenä omia kokemuksiamme ja aivoriihimenetelmää. Pohdimme yhdessä prosesseja, joita verkkopalvelussa voitaisiin suorittaa. Lisäksi hyödynsimme haastatteluja prosessien selvittämiseen. Aivoriihi-menetelmä toimi tässäkin hyvin, sillä ryhmän jäsenillä on paljon kokemusta erilaisista kuntokeskuksien järjestelmistä ja ideoita syntyi paljon, joista valitsimme parhaat. 3.4 Menetelmien sopivuus suunnittelutyössä Käytetyt menetelmät tukivat hyvin suunnittelutyötä ja niiden avulla saatiin hyvin kartoitettua ja ideoitua verkkopalvelun sidosryhmien ja käyttäjien tarpeita, toimintaa ja prosesseja.

9 7 4 INFORMAATIOARKKITEHTUURI JA KES- KEISIMMÄT TOIMINTOPROSESSIT Suunnittelemamme verkkopalvelun perimmäinen tarkoitus on luoda kuntosalin asiakkaalle lisäarvoa, jonka avulla heidät pystytään sitouttamaan asiakkaanamme toimivien kuntosalien pitkäaikaisiksi asiakkaiksi. Lisäarvon luominen perustuu liikuntaharrastuksen tehokkaaseen tukemiseen käyttäjäystävällisellä tavalla. Tästä syystä verkkopalvelun informaatioarkkitehtuurin ja toimintoprosessien suunnittelu onkin olennaisessa osassa kyseistä verkkopalvelua suunniteltaessa. Kokonaisuudessaan kuntosalin verkkopalvelu on hyvin laaja toiminnanohjausjärjestelmä, johon liittyy paljon erilaisia toimintoja. Tässä harjoitustyössä kaikkia perinteisiä toimintoja, kuten laskutusta, ei ole pyritty kuvaamaan. Olemme keskittyneet tarkastelemaan ainoastaan kuntosalin verkkopalvelulle ominaisia toimintoja. Nämä tekijät erottavat kyseisen verkkopalvelun muista vastaavista. Lisäksi niiden avulla tavoiteltu asiakasarvo saavutetaan. Tarkastelemme palvelua ainoastaan asiakasnäkökulmasta, joten suuri osa toiminnoista on myös sitä kautta rajattu harjoitustyön aiheen ulkopuolelle. 4.1 Informaatioarkkitehtuuri Verkkopalvelun sisältöä on pyritty hahmottelemaan informaatioarkkitehtuurin avulla. Kuntosalin verkkopalvelun informaatioarkkitehtuuri ja palvelun rakenne on kuvattuna kuvassa 1. Kyseistä kuvausta onkin hyödynnetty verkkopalvelua suunniteltaessa muun muassa ryhmän välisenä kommunikaation apuvälineenä. Kuva 1: Verkkopalvelun rakenteen kuvaus käyttäjän näkökulmasta.

10 8 Suurella osalla palvelun uusista käyttäjistä ei ole tarkkaa kuvaa siitä, mitkä ovat palvelun mahdollisuudet ja rajoitteet. Tästä syystä informaatioarkkitehtuuri on hyvin merkittävässä roolissa kuntosalin verkkopalvelua suunniteltaessa. Kauhanen-Simanaisen mukaan hyvällä informaatioarkkitehtuurin avulla on mahdollista parantaa informaation omaksuttavuutta ja samalla toteuttaa esteettisiä verkkopalveluita, joissa käyttäjän on helppo liikkua ja etsiä tietoa [3]. Kyseiset ominaisuudet ovat myös suunnittelemamme kuntosalin verkkopalvelun kannalta äärimmäisen tärkeitä. 4.2 Keskeisimmät toimintoprosessit Informaatioarkkitehtuurin kuvauksen lisäksi pyrimme tunnistamaan verkkopalvelun käytön kannalta keskeisimmät toimintoprosessit, joita verkkopalvelun tulee ensisijaisesti tukea. Koska kyseessä on äärimmäisen laaja toiminnanohjausjärjestelmä, olemme valinneet tarkempaan tarkasteluun kaksi merkittävintä toimintoprosessia. Jos verkkopalvelu olisi todellisuudessa tarkoitus toteuttaa, olisi syytä laatia useampia toimintoprosessien kuvauksia. Ensimmäiseksi keskeiseksi toimintoprosessiksi tunnistimme kuntosalin järjestämien ohjattujen tuntien tietojen tarkastelun sekä niihin osallistujaksi ilmoittautumisen. Kuvassa 2 on kuvattuna kyseisen prosessin eri vaiheet sekä niihin kytköksissä olevat osat. Prosessi lähtee liikkeelle käyttäjän kirjautumisella palveluun, jonka jälkeen hän tarkastelee kuntosalin ylläpitämää harjoituskalenteria. Ohjattuja tunteja koskien on tarjolla hyvin monipuolista ja reaaliaikaista tietoa. Kun sopiva ohjattu tunti on löytynyt, käyttäjä pääsee ilmoittautumaan tunnille, kunhan siinä on vielä tilaa. Prosessin päätteeksi käyttäjä kirjautuu ulos järjestelmästä. Ohjatun tunnin ajankohdan jälkeen harjoitus tulee automaattisesti näkyviin käyttäjän harjoituspäiväkirjaan. Kuva 2: Ohjattujen tuntien tarkastelu ja ilmoittautuminen. Ohjattujen tuntien tarkastelusta ja niihin ilmoittautumisesta on pyritty tekemään mahdollisimman yksinkertaista. Kaikki käyttäjät eivät kuitenkaan ole kiinnostuneita ohja-

11 9 tuista tunneista, vaan haluavat liikkua itsenäisemmin, esimerkiksi kuntosaliharjoitteita suorittamalla. Kyseinen prosessi on siitä huolimatta merkittävässä asemassa asiakaspalvelun näkökulmasta. Ennakkoilmoittautumisten avulla on mahdollista taata että kaikki ilmoittautuneet todella mahtuvat mukaan kyseiselle tunnille. Tulevat ohjatut tunnit on luonnollisinta esittää kalenterin muodossa ja tässä muodossa olevasta tiedosta on helppo havainnoida käyttäjälle sopivat ajankohdat. Palvelun käyttöä voidaan entisestään tehostaa korostamalla kalenterissa niitä ohjattuja tunteja, joihin käyttäjä on aikaisemmin osallistunut. Ohjattuja tunteja koskien käyttäjälle pyritään tarjoamaan kattavasti tietoa, jotta hän kykenee valitsemaan itselleen sopivimmat tunnit. Tätä varten verkkopalvelussa on saatavilla aikaisemmista kerroista taltioituja videoleikkeitä. Näiden tietojen avulla käyttäjiä on myös mahdollista innostaa kokeilemaan uusia tunteja. Ohjattujen tuntien tietoja tarkastelemalla käyttäjä näkee onko kukaan hänen kavereistaan ilmoittautunut kyseiselle tunnille tai ovatko he mahdollisesti arvostelleet vastaavia aikaisempia tunteja. Kyseisiin suunnitteluratkaisuihin on päädytty siitä syystä että markkinoilla olevista tuotteista sellaista ei näytä löytyvän. Mielestämme näiden ominaisuuksien avulla kuntosali pystyy tarjoamaan asiakkailleen parempaa palvelua ja vielä suhteellisen pienin kustannuksin. Kun käyttäjä ilmoittautuu osallistujaksi ohjatulle tunnille, palvelu luo automaattisesti sitä koskevan merkinnän käyttäjä harjoituspäiväkirjaan, kunhan harjoituksen ajankohta on päättynyt. Harjoitteen jälkeen käyttäjällä on myös mahdollisuus raportoida lisätietoja harjoitteesta. Käyttäjä voi halutessaan tallentaa esimerkiksi sykemittarin datan palveluun. Taltioimalla tarkkaa tietoa harjoitteistaan verkkopalvelu pystyy analysoimaan tietoja ja antamaan yhteenvetoraportteja kuntoilun edistymisestä. Myös eri harjoituskertojen vertaaminen sekä oman kehittymisen seuraaminen on tällä tavoin helpompaa. Tiedot tulevasta ohjatusta tunnista on mahdollista siirtää ilmoittautumisen yhteydessä käyttäjän määrittelemään verkkokalenteriin. Toimimalla kyseisellä tavalla kykenemme vähentämään käyttäjän tarvetta päivittää samaa tietoa useaan paikkaan. Tämä poistaa myös virheiden mahdollisuuden tietojen syötön poistuessa. Kuntosalin verkkopalvelussa olevaa harjoituskalenteria on mahdollista käyttää myös vastaavalla tavalla, periaatteessa normaalin verkkokalenterin tapaan. On kuitenkin enemmän kuin oletettavaa että tulevat käyttäjät eivät halua luopua käyttämistään verkkokalentereista ja siirtyä käyttämään ainoastaan kuntosalin kalenteria. Toiseksi keskeiseksi toimintoprosessiksi on määritelty käyttäjän tekemä harjoituskalenterin ylläpito sekä harjoitusten jälkeinen raportointi. Kuvassa 3 on kuvattuna kyseisen prosessin eri vaiheet sekä niihin kytköksissä olevat osat. Prosessi lähtee liikkeelle käyttäjän kirjautumisella palveluun, jonka jälkeen hän tarkastelee harjoituskalenteriaan. Tarvittaessa käyttäjä lisää harjoituskerran, jossa käytetään hyödyksi aikaisemmin laadittua harjoitussuunnitelmaa sekä harjoitusohjelmaa. Kun harjoituksen tiedot ovat valmiit,

12 10 käyttäjä tallentaa harjoituksen verkkopalveluun. Kun harjoitusajankohta on päättynyt, tallentuu se automaattisesti harjoituspäiväkirjaan. Halutessaan käyttäjä voi harjoituksen jälkeen raportoida tarkentavia tietoja harjoitusta koskien. Kuva 3: Käyttäjän harjoituskalenterin ylläpito ja harjoitusten jälkeinen raportointi. Harjoituskalenteri on oletusarvoisesti ainoastaan käyttäjän itsensä nähtävillä mutta tarpeen ja halun mukaan se voidaan julkaista myös muiden käyttäjien nähtäville. Tällä tavoin käyttäjät voivat vertailla omia suorituksiaan muiden vastaaviin suorituksiin, joka varmasti lisää verkkopalvelun käytön mielekkyyttä sekä innostaa liikkumaan. Tämän tyyppisiä ominaisuuksia on olemassa jo kilpailevissa tuotteissa. Harjoituskalenterin ylläpidosta ja uusien harjoitteiden luomisessa on pyritty tekemään mahdollisimman nopeaa ja yksinkertaista. Uuden harjoituksen luomisen pohjana toimivatkin personal trainerin käyttäjälle laatimat harjoitussuunnitelma ja harjoitusohjelma. Halutessaan käyttäjä voi luoda uuden harjoituskerran käyttämällä hyödyksi harjoitusohjelmaa. Tämän jälkeen harjoitusta voidaan muokata halutunlaiseksi, esimerkiksi kuntosaliharjoitteen jälkeen. Käyttäjille annetaan mahdollisuus julkaista suorittamansa harjoitus sosiaalisessa mediassa. Tähän suunnitteluratkaisuun on päädytty kahdesta syystä, joista toinen on käyttäjien halu hyödyntää sosiaalista mediaa ja julkaista tietoa itsestään. Käyttäjien toimintaa ei haluta lähteä rajoittamaan, vaan kuntosalin verkkopalvelu pyritään saattamaan osaksi käyttäjän päivittäistä elämää. Toisaalta käyttäjien sosiaalisessa mediassa julkaisemat tiedot kuntosalista toimivat äärimmäisen tehokkaana ja ilmaisena mainoksena.

13 11 5 MEDIASUUNNITELMA Mediasuunnitelman tarkoituksena on verkkopalvelun välittämien viestien ulkomuodon suunnittelu. Mediasuunnitelmalla tarkoitetaan useimmiten audiovisuaalisten esitysten, kuten videoiden, äänen tai kuvien suunnittelua.[4] Myös kuntosalin verkkopalvelun suunnittelussa tärkeässä osassa on mediasuunnittelu. Mediasuunnittelussa pyritään ottamaan huomioon ensisijaisesti loppukäyttäjät. Loppukäyttäjät ovat kuntosalin asiakkaita sekä henkilökunta. Verkkopalvelu suunnitellaan urheilulliseen ja innostavaan ympäristöön sopivaksi, jolloin se tulee myös huomioida mediasuunnittelussa. Verkkopalvelussamme hyödynnämme elementteinä ääntä, videota, kuvia sekä tekstiä. Tärkeimmässä osassa on tietysti teksti ja sen antama informaatio. Myös tekstin tyylin kiinnitetään huomiota, että se on mahdollisimman selkeä. Ääntä hyödynnämme elementtinä videoiden yhteydessä. Verkkopalveluun on mahdollisuus lisätä videoita, joissa personal trainerit opastavat kuntoilijoita kuntosalilaitteiden oikeaan tekniikkaan. Myös erilaisia treenivideoita on mahdollisuus ladata sivustolle, joita rekisteröityneet käyttäjät voivat hyödyntää omassa harjoittelussaan. Nämä voivat esimerkiksi auttaa täysin uutta kuntosalikävijää pääsemään alkuun harrastuksessa ja samaan heti oikeanlaisen sisällön harjoituksiinsa sekä hyvän tekniikan, ettei loukkaantumisia ja vääränlaista harjoittelua pääse tapahtumaan. Kuntosalilla on myös mahdollisuus ladata sivustolle erilaisia mainosvideoita markkinoinnin edistämiseksi. Jokaisesta ohjatusta tunnista on myös mahdollista katsoa lyhyt esittelyvideo, josta käyttäjä voi tuntia varatessaan katsoa minkälainen tunti on kyseessä. Kuvia hyödynnämme verkkopalvelussa hyvinkin paljon. Haluamme panostaa siihen, että verkkopalvelu on visuaalisesti käyttäjälle miellyttävä. Tämän vuoksi verkkopalvelussa on esillä hyvin kuntosalin logo ja muu kuvitus, joka auttaa motivoimaan verkkopalvelun käyttäjää kuntosaliharrastuksessaan. Kuvan tehtävänä on yleensä täydentää, selventää ja havainnollistaa tekstin esittämää informaatiota. Kuvia on montaa eri tyyppiä, joista valokuva soveltuu hyvin tunnelman luomiseen ja mielenkiinnon herättämiseen. [5] Esimerkiksi tuntikuvausten yhteydessä voi olla valokuva hyväkuntoisesta kuntosalin kävijästä kyseisellä tunnilla, jolloin myös käyttäjä innostuu ilmoittautumaan tunnille helpommin, kun mielenkiinto on saatu herätettyä.

14 12 6 VISUAALINEN SUUNNITTELU Visuaalisessa suunnittelussa on otettu huomioon loppukäyttäjän tarpeet. Etenkin käyttöliittymä on pyritty pitämään helppokäyttöisenä ja hyvin yksinkertaisena. Visuaalisen ulkoasun tärkein tehtävä on ohjata käyttäjää sivustolla. Kyseisessä verkkopalvelussa vasempaan laitaan tullaan toteuttamaan kiinteä joka sivulla samanlaisena toistuva globaali navigaatiopalkki. Tämän navigaatiopalkin tarkoituksena on osoittaa liikkumisväylät kaikille sivuston avainalueille [6.] (etusivu, harjoituspäiväkirja, oma profiili, omat laskut). Lokaalilla navigaatiolla puolestaan toteutetaan ne toiminnot, jotka ovat muusta sivustosta poikkeavia ja vaativat oman navigaatiojärjestelmän. [6] Tästä voidaan mainita esimerkiksi kuntosalin kuormitusaste-välilehti. (kuva 4) Mielestämme edellä mainitut enemmänkin informaatioarkkitehtuuriin liittyvät seikat parantavat huomattavasti visuaalista käytettävyyttä. Kuva 4: kuntosalin kuormitusastetta ilmaisevat kuvaajat

15 13 Kuten jo edellä mainittiin, että verkkopalvelussa pyritään kiinnittämään huomiota myös verkkopalvelun käytettävyyteen ja saavutettavuuteen. Yksi ratkaisu näiden seikkojen huomioimiseen on korostaa verkkopalvelun visuaalisia elementtejä. Verkkopalvelun visuaalista ilmettä ei voi korostaa liikaa, sillä se antaa käyttäjälle ensivaikutelman, jonka perusteella he tekevät päätöksiä palvelun luonteesta ja sen sisällöstä [7]. Kyseiselle kuntosalille tehtävälle verkkopalvelulle on hyvin tärkeää antaa käyttäjille hyvä ensivaikutelma, sillä tämän vaikutelman avulla käyttäjä voi tehdä päätöksen, että haluaako hän alkaa käyttämään järjestelmää (mahdollisesti uusi käyttäjä voi myös liittyä kyseiselle kuntosalille juuri toimivan verkkopalvelun ansiosta). Kuvissa 5 ja 6 kuvataan kuntosalin varauskalenteriin liittyviä toimintoja ja niiden visuaalisuutta. Kuvassa kaksi esitetään tuntien varaaminen -välilehdellä viikoittainen varauskalenteri, jossa on eri tunnit on ryhmitelty värikoodattuina. Kyseinen värikoodaus kategorisoi tunteja ja antaa käyttäjälle täten kuvan kuinka kuntosali tarjoaa eri tunteja jokaisesta kategoriasta. Kuva 5: Varauskalenteri

16 14 Visuaalisessa suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota verkkopalvelussa käytettyjen värien valintaan. Kuitenkin toteuttavassa palvelussa värien valinta on toissijainen, sillä verkkopalvelussa pystytään esimerkiksi kalenterisovellukseen värikoodattuja tietoja räätälöimään siten, että ne sopivat tietyn kuntosalin värimaailmaan (tietyn kuntosalin tunnusvärit) paremmin (kuva 5). Kuitenkin toimittajaorganisaatio pyrkii antamaan erilaisia ns. järkeviä värivaihtoehtoja palveluun, joiden avulla verkkopalvelun käytettävyyttä voidaan parantaa. Käyttäjä pystyy valitsemaan haluamansa tunnin varauskalenterista, jolloin aukeaa ponnahdusikkuna, josta kyseiselle tunnille käyttäjä pystyy ilmoittautumaan. Kyseisessä ponnahdusikkunassa esitetään esittelyvideo tunnista, sekä käyttäjä pystyy näkemään kuinka monta ilmoittautunutta tunnille on ja onko ketään kavereita ilmoittautunut tunnille. Kuva 6: Tuntikuvaus ja tunnille ilmoittautuminen Verkkopalvelussa on pyritty hyödyntämään Gestaltin periaatetta. Gestaltin samankaltaisuuden periaatteen mukaan toistamalla värejä, muotoja ja tekstuureita tai samanlaisia elementtejä luodaan verkkosivuille yhtenäisyyttä esimerkiksi navigaation linkkien kesken [8].

17 15 Harjoituspäiväkirja -välilehdellä on toteutettu käyttäjälle oma kalenteri -välilehti (kuva 7), josta hän pystyy tarkastelemaan haluamiaan päiviä kuukausitasolla. Visuaalisessa suunnittelussa on otettu huomioon, että nykyinen päivä näytetään punaisella käyttäjälle ja seuraavan kuukauden alkavan viikon päivät haalean harmaalla värillä. Näiden tarkoituksena on helpottaa käyttäjälle kalenterin hahmottamista. Kalenterin alapuolella näkyy tietyn viikon päivät allekkain esitettynä. Jokainen päivämäärä toimii linkkinä, jonka avulla käyttäjä pystyy muokkaamaan omia harjoituksiaan. Harjoituksesta tallennetaan merkintä päivänäkymään punaisella tekstillä. Jokaisen päivän alapuolella löytyy Yhtensä -kohta, joka summaa päivän eri liikuntatapahtumien kestot ja matkat yhteen ja näyttää nämä käyttäjälle. Käyttäjä pystyy vaihtamaan viikkoa oikeasta reunasta. Tämän lisäksi kyseisellä välilehdellä käyttäjä pystyy tarkastelemaan vanhoja harjoitustapahtumia, joita voidaan eritellä viikko -tai kuukausitasolla. Kuva 7: Harjoituspäiväkirjan kalenterinäkymä Harjoitustapahtuma lisätään omalta välilehdeltään. Kuvassa 8 on esitettynä eräänlainen konseptikuva, millaisena kyseinen välilehti on mahdollista toteuttaa. Tärkeää on huomata, että käyttäjä pystyy itse lisäämään lajeja, jos hän ei löydä valikosta haluamaan lajia. Koska kuntosalin treeniohjelma on oleellinen osa järjestelmää, pystyy käyttäjä tuomaan suoraan tiedot treeniohjelmasta harjoitus päiväkirjaan.

18 16 Kuva 8: Harjoitustapahtuman lisääminen Visuaalisen tyylin tavoitteena on tunne, joka sitoo käyttäjän kuntosalin käyttäjäksi. Visuaalisuuden avulla pyritään vahvistamaan verkkopalvelun muistettavuutta ja käytettävyyttä. [9] Hyvä visuaalinen tyyli palvelee käyttäjää hyvää käyttökokemusta tukien, ja toisaalta organisaation tavoitteita tekemällä sivusta tunnistettavan. Tästä johtuen kyseisten konseptikuvien värimaailma on vielä jätetty hyvin hillityksi, koska sitä pystytään myöhemmässä vaiheessa räätälöimään asiakkaan tarpeisiin sopiviksi.

19 17 7 SUUNNITTELU- JA TOTEUTTAMISPROJEK- TIN SOPIMUKSET Sopimusosapuolten välillä sovelletaan Suomen lakia, myös siinä tapauksessa, että asiakas on ulkomainen. Verkkopalvelua myydään yleisesti useammalle asiakkaalle, joten verkkopalvelulle on laadittu yleiset sopimusehdot, jonka pohjalta lopullisia ehtoja voidaan muokata kulloinkin eri sopimusosapuolten välille sopiviksi. Ehtoja muokataan sen mukaan, miten verkkopalvelua räätälöidään asiakkaalle. Seuraavassa on joitain tärkeimpiä kyseiseen verkkopalveluun liittyviä huomioita. Asiakas vastaa siitä, että kuntosalilla on riittävät tekniset valmiudet verkkopalvelun käyttämiseksi, esimerkiksi tietokoneet. Laitevaatimukset ilmoitetaan verkkopalvelun suunnitteluvaiheessa. Verkkopalvelun tarjoaja vastaa verkkopalvelun erikoisominaisuuksien käyttämiseksi vaadittavista laitteista, kuten elektronisista kuntosalikorteista ja lukijalaitteista. Verkkopalvelu liitetään osaksi kuntosalin valmiita verkkosivuja. Sopimuksesta kuntosalille voidaan suunnitella ja toteuttaa verkkosivut, jonka osaksi myytävä verkkopalvelu tulee. Mahdollisten verkkosivujen suunnittelu ja toteutus hoidetaan alihankintana. Tällöin pitää ottaa huomioon myös alihankkijoita koskevat sopimusehdot. Verkkopalvelun tarjoaja (verkkopalvelun tekijä) sitoutuu ylläpitämään ja vastaamaan palvelun tietoturvallisuudesta vain, jos näin on erikseen sovittu. Ilman sopimusta ostaja (kuntosali) vastaa itse verkkopalvelun ylläpitoon ja tietoturvallisuuteen liittyvistä asioista. Ylläpitäessään verkkopalvelua palveluntarjoaja vastaa parannusten ja päivitysten käyttöönotosta, sekä voi tarjota uusia ominaisuuksia käytettäväksi. Verkkopalvelun käytön kouluttaminen kuntosalin henkilökunnalle kuuluu verkkopalvelun hintaan. Sopimusosapuolten välille tehdään kauppasopimus ja sovitaan verkkopalvelun kauppahinta, sekä hinta mahdolliselle ylläpidolle ja tietoturvalle. Ilman muutoksia ja aikataulussa toimitettu verkkopalvelu on ilmoitetun kauppahinnan mukainen. Sovittuun kauppahintaan voidaan tehdä muutoksia kauppasopimuksessa ilmoitetuin ehdoin, esimerkiksi siinä tapauksessa, että ostaja haluaa muutoksia verkkopalveluun ja palvelua joudutaan räätälöimään. Samalla sovitaan verkkopalvelua koskevista takuuehdoista ja mahdollisista vastuukysymyksistä. Lisäksi sovitaan verkkopalvelun toimitusta koskevista asioista, kuten toimituksen aikataulusta ja käyttöönotosta, sekä mahdollisista toimituksen myöhästymisestä johtuvista seuraamuksista. Ostajalla on velvollisuus ilmoittaa välittömästi mahdollisista verkkopalvelun suunnitteluun ja toteutukseen vaikuttavista seikoista ja uusista vaatimuksista.

20 18 Verkkopalvelun tarjoaja voi kerätä verkkopalvelun käyttäjistä ja heidän toiminnastaan tietoa verkkopalvelun kehittämiseksi. Kerättyjä tietoja käytetään ainoastaan verkkopalvelun kehittämiseksi, joten esimerkiksi asiakkaiden henkilötietoja ei tallenneta. Lisäksi verkkopalvelun tarjoaja tallentaa kuntosalin asiakkaan harjoituspäiväkirjamerkinnät omaan tietokantaansa, jotta asiakas voi siirtää harjoituspäiväkirjamerkintänsä toiseen saman verkkopalveluntarjoajan harjoituspäiväkirjaan. Näin asiakas ei välttämättä menetä harjoitushistoriaansa vaihtamalla paikkakuntaa tai kuntosalia. Verkkopalvelun tarjoajalla on oikeus lopettaa palvelun tarjoaminen esimerkiksi lainsäädännön muutoksen takia, asiakkaan käyttäessä palvelua väärin tai sopimusehtojen vastaisesti ja siinä tapauksessa, että asiakkaan toiminta tai laitteet aiheuttavat tietoturva- tai muun uhan palveluntarjoajan verkkopalveluille tai järjestelmille.

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

Moodle-alueen muokkaaminen

Moodle-alueen muokkaaminen Moodle-alueen muokkaaminen Alla oleva kuva esittää Moodle-aluetta sellaisena kuin se sinulle toimitetaan tilattuasi alueen Opetusteknologiapalveluista: - Etusivun näkymä koostuu sivun keskellä olevista

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

Uuden etusivun ja uusien toiminnallisuuksien esittelymateriaali

Uuden etusivun ja uusien toiminnallisuuksien esittelymateriaali Uuden etusivun ja uusien toiminnallisuuksien esittelymateriaali Asiakaspalvelun Oma Yritys-Suomi -työtila Päivämäärä: 19.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 TERMISTÖ 2 JOHDANTO 3 YHTEENVETO 1 4 MUUTOKSET 5 USEIN

Lisätiedot

Kuva: Ilpo Okkonen

Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS OHJAAJAN OHJE 14.2.2017 Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS Oulun yliopistossa Oulun yliopiston koulutusneuvosto on päättänyt, että OodiHOPS-toiminto otetaan käyttöön vähintään aloittavilla opiskelijoilla

Lisätiedot

Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet

Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet Sisällysluettelo Julkaisujärjestelmä hallinta... 3 Joomla-järjestelmän ylävalikolla on seuraavia:... 3 Valikot... 4 Kategoriat ja artikkelit... 5 Lisäosat ja moduulien

Lisätiedot

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta 30-60 minuuttia valmentajan aikaa, ja Harjoituslomake ja kynä noin 1-2 viikkoa oman työn tarkkailuun. Tavoitteet Harjoite on kokonaisvaltainen

Lisätiedot

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % % % < 50 %

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % % % < 50 % Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % 80 60 % 60 50 %

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka templateaihio > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka templateaihio > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka templateaihio > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

Yksilökeskeinen valmennusfilosofia

Yksilökeskeinen valmennusfilosofia PELAAJAPROFIILI Yksilökeskeinen valmennusfilosofia Suomen Palloliitto on määritellyt: "Yksilökeskeisellä valmennusfilosofialla tarkoitetaan valmentajan ja pelaajan välistä vuorovaikutusta ja toimintaa,

Lisätiedot

Ohjeita Heili-kirjastojen Rockway.fi-palvelun käyttäjälle

Ohjeita Heili-kirjastojen Rockway.fi-palvelun käyttäjälle Ohjeita Heili-kirjastojen Rockway.fi-palvelun käyttäjälle Oppitunteja seurataan nettiselaimilla Youtube-tyylisen video-ohjelman kautta, eikä mitään erillistä ohjelmaa tarvitse asentaa. Palvelua voi käyttää

Lisätiedot

ITSLEARNING RAPORTOINTI JA ANALYTIIKKA. Johda tiedolla

ITSLEARNING RAPORTOINTI JA ANALYTIIKKA. Johda tiedolla ITSLEARNING RAPORTOINTI JA ANALYTIIKKA Johda tiedolla Tervetuloa tutustumaan työvälineisiimme, jotka mahdollistavat tiedolla johtamisen ja auttavat päätöksenteossa. Seuraa oppijoiden etenemistä, selvitä

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen yrjo.maattanen@phnet.fi helpottamiseksi puh. 050 413 0820 4.11.2009 1. Yleistä SuLVInet on SuLVI:n aloitteesta avattu sivusto LVI-alan kehittäjäfoorumiksi.

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

Opiskelijoiden HOPSit

Opiskelijoiden HOPSit Opiskelijoiden HOPSit Ohje kommentoijalle ja hyväksyjälle/19.3.2014 Täydennetty ohjetta/2.1.2014: Lisätty tietoa opiskelijoiden lisäämisestä Omiin opiskelijoihin, mikä helpottaa HOPSien käsittelyä. Tarvittavat

Lisätiedot

Savonia ammattikorkeakoulu Miten tilintarkastajan tulee toimia? v. 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Savonia ammattikorkeakoulu Miten tilintarkastajan tulee toimia? v. 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Savonia ammattikorkeakoulu Miten tilintarkastajan tulee toimia? v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

TVT-opintojen starttaus "Hermossa" syksy 2015 johanna.kainulainenjyu.fi

TVT-opintojen starttaus Hermossa syksy 2015 johanna.kainulainenjyu.fi TVT-opintojen starttaus "Hermossa" syksy 2015 johanna.kainulainenjyu.fi PLE = personal learning environment henkilökohtainen oppimisen ympäristö, joka yhdistää teknologian, pedagogiikan, oppimisen ja ihmiset

Lisätiedot

POM2STN/TS, Savelainen Sannimaari & Sällinen Suvi Käsityön jaksosuunnitelma

POM2STN/TS, Savelainen Sannimaari & Sällinen Suvi Käsityön jaksosuunnitelma POM2STN/TS, Savelainen Sannimaari & Sällinen Suvi Käsityön jaksosuunnitelma Jakson päämääränä on kranssin suunnitteleminen ja valmistaminen pehmeitä ja kovia materiaaleja yhdistäen. Jakso on suunnattu

Lisätiedot

Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus

Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus Asiakirjatyyppi 1 (8) Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus Asiakirjatyyppi 2 (8) Sisällysluettelo 1 Dokumentin tarkoitus... 3 2 Taustaa... 3 3 Future Watch palvelu osana Team Finlandin palvelusalkkua... 3

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Vedenpuhdistus > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Vedenpuhdistus > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Vedenpuhdistus > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Siun sote Moodle -opas. Ohjeita opiskeluun Verkkarit oppimisympäristössä

Siun sote Moodle -opas. Ohjeita opiskeluun Verkkarit oppimisympäristössä Siun sote Moodle -opas Ohjeita opiskeluun Verkkarit oppimisympäristössä Sisällys Tervetuloa opiskelemaan Verkkarit oppimisympäristöön! 1 Verkkareihin kirjautuminen 2 Verkkareiden etusivu 3 Liikkuminen

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Public Account-tili on pysyvä, joten kannattaa käyttää mieluummin sitä kuin kaupallisen tilin kokeiluversiota.

Public Account-tili on pysyvä, joten kannattaa käyttää mieluummin sitä kuin kaupallisen tilin kokeiluversiota. 1.1 Tässä harjoituksessa opit laatimaan luokitellun teemakartan maastossa aiemmin keräämistäsi pisteistä. Käytämme Esrin ArcGis-palvelun ilmaisia ominaisuuksia. Kartan tekoa voi harjoitella kokonaan ilman

Lisätiedot

VirtuaaliAMK Ympäristömerkkipeli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

VirtuaaliAMK Ympäristömerkkipeli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain VirtuaaliAMK Ympäristömerkkipeli > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Miten hyväksyn SoleOPSissa opiskelijat omalle opintojakson toteutukselle?

Miten hyväksyn SoleOPSissa opiskelijat omalle opintojakson toteutukselle? Miten hyväksyn SoleOPSissa opiskelijat omalle opintojakson toteutukselle? Syksystä 2014 lähtien uusien aloittavien vuosikurssien osalta opintojakson toteutukselle ilmoittautuneiden opiskelijoiden hyväksyminen

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA, EduBerry. Hannakaisa Markkanen, tiedottaja

SOSIAALINEN MEDIA, EduBerry. Hannakaisa Markkanen, tiedottaja SOSIAALINEN MEDIA, EduBerry Hannakaisa Markkanen, tiedottaja SOSIAALINEN MEDIA 2. OSIO Facebook ja Whatsapp fokuksessa Facebook-tehtävän purku ja harjoitteita Whatsapp-ryhmä EduBerry Miten Whatsapp-ryhmää

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

RYHMIEN PERUSTAMINEN JA OPINTOJEN ETENEMISRAPORTTI OODISSA

RYHMIEN PERUSTAMINEN JA OPINTOJEN ETENEMISRAPORTTI OODISSA RYHMIEN PERUSTAMINEN JA OPINTOJEN ETENEMISRAPORTTI OODISSA Ohje ryhmätyökalun käyttäjille 7.4.2015 Kuva: Ilpo Okkonen Ryhmätyökalu Oodissa Tässä ohjeessa käydään läpi OodiHOPSin ryhmätyökalutoimintoa.

Lisätiedot

Palvelupyyntöjärjestelmä. Asiakkaan ohje

Palvelupyyntöjärjestelmä. Asiakkaan ohje Palvelupyyntöjärjestelmä Asiakkaan ohje Festum Software Oy Palvelupyyntöjärjestelmä asiakkaan ohje 2 ( 8 ) Sisällysluettelo 1. Palvelupyyntöjärjestelmä osana asiakastukea... 3 2. Käytön aloittaminen...

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka: Voima ja sen komponentit > 80 % % % < 50 %

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka: Voima ja sen komponentit > 80 % % % < 50 % Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka: Voima ja sen komponentit > 80 % 80 60 % 60 50 %

Lisätiedot

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen ALOITUS... 1 WEBOODIN OPINTO-OPPAAN LÖYTÄMINEN... 1 WEBOODIN OPINTO-OPAS... 2 Opetus-välilehti... 3 Tentit-välilehti... 3 Tutkintorakenteet-välilehti... 4 Opintojaksot-välilehti...

Lisätiedot

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen 27.2.2017 Yleiset ohjeet Kaksinkäsin.fi sivujen yläreunassa on valikko, josta pääsee suoraan useisiin tässä ohjeessa viitattuihin alisivuihin. Kun olet kirjautuneena

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Mobile IP > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Mobile IP > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Mobile IP > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

Tietoturvan ja tietosuojan oppimisympäristö

Tietoturvan ja tietosuojan oppimisympäristö Projektikoodi A30387 31.7.2009 Tietoturvan ja tietosuojan oppimisympäristö Käyttöohjeet Lapin sairaanhoitopiirin ky PL 8041 96101 Rovaniemi Katuosoite Porokatu 39 D 96100 Rovaniemi Y-tunnus 0819616-7 Puhelinvaihde

Lisätiedot

Tiedostojen jakaminen turvallisesti

Tiedostojen jakaminen turvallisesti Tiedostojen jakaminen turvallisesti Taustaa Tiedostojen jakaminen sähköisesti (File Sharing) on ollut joissakin organisaatioissa ongelmallista hallita. Jaettaviksi halutut viestit ovat liitetiedostoineen

Lisätiedot

VirtaaliAMK Virtuaalihotelli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

VirtaaliAMK Virtuaalihotelli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain VirtaaliAMK Virtuaalihotelli > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Tenttikysymykset. + UML- kaavioiden mallintamistehtävät

Tenttikysymykset. + UML- kaavioiden mallintamistehtävät Tenttikysymykset 1. Selitä mitä asioita kuuluu tietojärjestelmän käsitteeseen. 2. Selitä kapseloinnin ja tiedon suojauksen periaatteet oliolähestymistavassa ja mitä hyötyä näistä periaatteista on. 3. Selitä

Lisätiedot

ALVin käyttöohjeet. 1. Tositteiden tallennus palveluun. 1.1 Kuvaus, rajaus ja tallennus puhelimella

ALVin käyttöohjeet. 1. Tositteiden tallennus palveluun. 1.1 Kuvaus, rajaus ja tallennus puhelimella ALVin käyttöohjeet Nämä käyttöohjeet sisältävät hyödyllisiä vinkkejä palvelun käyttöön. Ne kannattaa lukea ennen palvelun käyttöä. Jos kuitenkin kohtaat ongelmia, etkä löydä niihin ratkaisua näistä käyttöohjeista,

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata Opinto-oppaassa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Terveystasku- palveluun kirjautuminen

Terveystasku- palveluun kirjautuminen Terveystasku- palveluun kirjautuminen Terveystasku- palvelun käyttäminen edellyttää palveluun kirjautumista joko pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. 1. Mene osoitteeseen www.terveystasku.fi 2. Aloita

Lisätiedot

Manager. Doro Experience. ja Doro PhoneEasy 740. Suomi

Manager. Doro Experience. ja Doro PhoneEasy 740. Suomi Doro Experience ja Doro PhoneEasy 740 Suomi Manager Esittely Doro Experience Manager -hallintaportaalia käytetään sovellusten asentamiseen ja käyttöön Doro Experience -laitteella käyttämällä mitä tahansa

Lisätiedot

Suoritusten seuranta ja opiskelijan edistyminen

Suoritusten seuranta ja opiskelijan edistyminen Suoritusten seuranta ja opiskelijan edistyminen Opettaja voi halutessaan ottaa käyttöön toiminnon, jossa hän määrittelee etenemispolun opintojaksolle. Hän voi jokaisen aktiviteetin kohdalla määritellä

Lisätiedot

SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE

SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE 1 SUOMEN EKONOMIEN CRM-KÄYTTÖOHJE YHDISTYKSILLE (ohjeen sisältämät jäsenet ovat testidataa, eivätkä perustu aitoihin jäsenyyksiin) Tervetuloa käyttämään Suomen

Lisätiedot

VirtuaaliAMK Opinnäytetyön ohjausprosessi > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

VirtuaaliAMK Opinnäytetyön ohjausprosessi > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain VirtuaaliAMK Opinnäytetyön ohjausprosessi > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekanikka fem tutorials > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekanikka fem tutorials > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekanikka fem tutorials > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

HUOLTAJAN OHJE TIETOJEN PÄIVITTÄMINEN HUOLTAJAKSI ILMOITTAUTUMINEN REKISTERÖITYMINEN

HUOLTAJAN OHJE TIETOJEN PÄIVITTÄMINEN HUOLTAJAKSI ILMOITTAUTUMINEN REKISTERÖITYMINEN 3.2.2016 vj Oikeudet: huoltaja HUOLTAJAN OHJE Tämä ohje on tarkoitettu partiolaisen huoltajalle. Ohjeesta selviää kuinka huoltaja voi toimia huollettavansa partiojäsenyyteen liittyvissä asioissa. Huoltajalla,

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU ETUSIVU Kun tulet SOKU-järjestelmän (SOKU) etusivulle, näet listan avoimista työpaikoista. Yläpalkissa mustalla ympyröitynä on Kirjaudu-nappi Kun klikkaat sitä, pääset kirjautumissivulle.

Lisätiedot

Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto Valitse muokkaustila päälle kurssialueen etusivun oikean yläkulman painikkeesta.

Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto Valitse muokkaustila päälle kurssialueen etusivun oikean yläkulman painikkeesta. Sanasto Sanasto -työkalulla voi laatia sanakirjan tapaisen sanaston, jonka hakusanoja (käsitteitä ja niiden määritelmiä) voidaan selata ja opettajan niin halutessa myös kommentoida. Sekä opettaja että

Lisätiedot

Enterprise by Hansaworld Käyttöopas

Enterprise by Hansaworld Käyttöopas Enterprise by Hansaworld Käyttöopas Pöllänen, Marko 2016 P2P Laurea-ammattikorkeakoulu Yksikkö Käyttöopas Enterprise by Hansaworld Marko Pöllänen P2P, Liiketalous Käyttöopas Lokakuu, 2016 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset Sisällysluettelo: 1. Sisällysluettelo s. 1 2. Kulta2-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 2-3 3. Kirjautuminen

Lisätiedot

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu Helsingin yliopisto WebOodi 1 Tenttityökalu Tenttityökalu on oiva väline laitos- ja tiedekuntatenttien tekemiseen. Esimerkiksi tiedekuntatentissä voi tenttiä samana päivänä kymmeniä eri opintojaksoja.

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Zimbran käyttöohje

Zimbran käyttöohje Zimbran käyttöohje ZIMBRAN KÄYTTÖOHJE 2 Sisältö 1 ZIMBRA LYHYESTI... 3 2 EDELLEENLÄHETYKSEN KYTKENTÄ... 3 3 LOMAVASTAAJA... 4 4 POSTIN SUODATTIMET... 5 5 ALLEKIRJOITUKSET... 6 6 OSOITEKIRJAN HALLINTA...

Lisätiedot

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä?

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Seija Friman 6.5.2015 Tilaisuus, Esittäjä Työajan kohdentaminen Kiekun myötä Kustannuslaskenta & tuottavuusnäkökulma Työajan kohdentaminen mahdollistaa kustannusten

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata WebOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN 1. Kulta2 -järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 1-3 2. Järjestelmään kirjautuminen olemassa olevalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla s. 4-5 3. Hakemuksen

Lisätiedot

GroupWise Calendar Publishing Host User

GroupWise Calendar Publishing Host User GroupWise 8 Calendar Publishing Host User 8 17. lokakuu 2008 Novell GroupWise Calendar Publishing Host User PIKAKÄYNNISTYS www.novell.com YLEISTÄ Novell GroupWise Calendar Publishing Host User on Web-pohjainen

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

S Ihminen ja tietoliikennetekniikka. Syksy 2005, laskari 1

S Ihminen ja tietoliikennetekniikka. Syksy 2005, laskari 1 Syksy 2005, laskari 1 Sisältö Tarvekartoituksen periaatteet Tutkimusmenetelmät Raportin laatiminen Tehtävä Kirjaa ylös: mitä tarvekartoituksen menetelmiä tunnet? Mitä hyötyjä tai haasteita tiedät niihin

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu VPN peli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu VPN peli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu VPN peli > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

Opinto-oppaan tekeminen

Opinto-oppaan tekeminen 1 Opinto-oppaan tekeminen Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opinto-oppaita voidaan luoda n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasVastuuhenkilö-oikeudet. n käyttölupia voi hakea

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

SA / Opiskelijat / Korvaavuus

SA / Opiskelijat / Korvaavuus SA / Opiskelijat / Korvaavuus Korvaavuudella tarkoitetaan koulutusohjelman opetussuunnitelmaan kuuluvien opintojen korvaamista vastaavilla korkeakoulutasoisilla opinnoilla. Korvaavuuden yhteydessä sinun

Lisätiedot

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus.

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. Ympäristö a. Tässä jaksossa ympäristö rakennetaan pedagogiikkaa tukevien periaatteiden mukaisesti ja

Lisätiedot

Arcada yrkeshögskola Hållbar utveckling v 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Arcada yrkeshögskola Hållbar utveckling v 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Arcada yrkeshögskola Hållbar utveckling v 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

PROJEKTIDOKUMENTAATIO OONA KARHUNEN

PROJEKTIDOKUMENTAATIO OONA KARHUNEN PROJEKTIDOKUMENTAATIO OONA KARHUNEN Emilia Ketola Eurajoen kristillinen opisto Avat 2015-2016 1 Projekti... 3 1.1 Asiakas ja kartoitus... 3 1.2 Asiakastapaaminen ja suunnittelu... 3 1.3 Toteutus... 5 1.4

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

HAMK Pähkinäkori > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

HAMK Pähkinäkori > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain HAMK Pähkinäkori > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue Ominaisuuksien Valmis/

Lisätiedot

Taitoni.fi ohjeet. Mikä Taitoni.fi on? Sähköinen portfolio ja ansioluettelo. Maksullisuus

Taitoni.fi ohjeet. Mikä Taitoni.fi on? Sähköinen portfolio ja ansioluettelo. Maksullisuus 1 Taitoni.fi ohjeet Mikä Taitoni.fi on? Taitoni.fi on lääkäreille tarkoitettu verkkosovellus, joka tarjoaa työvälineitä osaamisen kuvaamiseen ja arviointiin. Palvelu sijaitsee osoitteessa www.taitoni.fi

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 2015 Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 1 Sisällysluettelo 1. Sivustolle rekisteröityminen... 2 2. Yrityksen lisääminen... 3 2.1. Yritystiedot...

Lisätiedot

Ohjeita informaation saavutettavuuteen

Ohjeita informaation saavutettavuuteen Ohjeita informaation saavutettavuuteen Tarkoitus Kasvattaa tietoisuutta ja lisätä esteettömän informaation aiheen näkyvyyttä ja sen merkitystä elinikäisen tasapuolisen oppimisen mahdollisuuksista Tukea

Lisätiedot

Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET

Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Ohjelma Huhti-toukokuu 2016 Opettele käyttämään tietokonetta, ota käyttöön oma sähköpostiosoite, kurkista internetiin, tai tutustu tablettiin. Tervetuloa! Asiakaskoulutuksista

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

Teknologiaa kouluun -projekti

Teknologiaa kouluun -projekti Teknologiaa kouluun -projekti 01/2012 Tiina Partanen & Jouni Kinnunen 2 Teknologiaa kouluun -projekti n omien opettajien ideoima opetuksen ja oppimisympäristöjen kehittämisprojekti Projektin tavoitteena

Lisätiedot

SUULI - JÄSENSEUROJEN REKISTERIOHJELMISTON KÄYTTÖOHJE SEURAN JÄSENELLE / HVK

SUULI - JÄSENSEUROJEN REKISTERIOHJELMISTON KÄYTTÖOHJE SEURAN JÄSENELLE / HVK SUOMEN PURJEHDUS JA VENEILY RY Segling och Båtsport i Finland rf 17.11.201 ver_1.2 SUULI - JÄSENSEUROJEN REKISTERIOHJELMISTON KÄYTTÖOHJE SEURAN JÄSENELLE / HVK Sisällys Yleisiä ohjeita käytöstä ja käyttöliittymästä...2

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta. Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta. Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta Harjoitteen tavoitteet ja hyödyt Harjoitteen tavoitteena on varmistaa, että

Lisätiedot

Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA

Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA Prologi Blogi voidaan määritellä verkkosivustoksi, johon yksi ihminen tai tietty ryhmä tuottaa ajankohtaista sisältöä. Blogi mahdollistaa omien ajatusten

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

Tentti erilaiset kysymystyypit

Tentti erilaiset kysymystyypit Tentti erilaiset kysymystyypit Kysymystyyppien kanssa kannatta huomioida, että ne ovat yhteydessä tentin asetuksiin ja erityisesti Kysymysten toimintatapa-kohtaan, jossa määritellään arvioidaanko kysymykset

Lisätiedot

Henkilöstöviisari. Digitaalinen ratkaisu jatkuvan vuorovaikutuksen luomiseen henkilöstön kanssa

Henkilöstöviisari. Digitaalinen ratkaisu jatkuvan vuorovaikutuksen luomiseen henkilöstön kanssa Henkilöstöviisari Digitaalinen ratkaisu jatkuvan vuorovaikutuksen luomiseen henkilöstön kanssa Mikä on Henkilöstöviisari? Pilvialustalle rakennettu organisaation inhimillisen pääoman johtamisen digitaalinen

Lisätiedot

Kuntosalit WW.SIGNALPARTNERS.FI

Kuntosalit WW.SIGNALPARTNERS.FI Kuntosalit WW.SIGNALPARTNERS.FI Signal WiFillä saatat tehokkuuden ja hyvän asiakaskokemuksen yhteen Signal WiFi sopii esimerkiksi vierailijaverkoksi tai mobiilien maksupäätteiden yhteydeksi. Raportointityökalun

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena tai etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

Suvi Junes Tampereen yliopisto / tietohallinto 2013

Suvi Junes Tampereen yliopisto / tietohallinto 2013 Keskustelualue Keskustelualue soveltuu eriaikaisen viestinnän välineeksi. Keskustelualueelle voidaan lähettää viestejä toisten luettavaksi, ja sitä voidaan käyttää alueena myös ryhmätöiden tekemiseen,

Lisätiedot

Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin

Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin Heli Rantanen, projektipäällikkö heli.k.rantanen@hel.fi 6Aika Avoin asiakkuus ja osallisuus Helsingin kaupunki HELSINKI 310 ASIAKASPALVELUMALLI KÄYTTÄJÄ-

Lisätiedot

PÄIVITÄ TIETOSI OPTIMASTA! KOOSTE

PÄIVITÄ TIETOSI OPTIMASTA! KOOSTE PÄIVITÄ TIETOSI OPTIMASTA! KOOSTE IT-palvelut / Hannele Rajaniemi optima-support@jyu.fi www.jyu.fi/itp/optima-ohjeet 2 Sisältö Mikä on koosteen idea? Miten saan kooste-työkalun käyttööni? Miten luon koosteen?

Lisätiedot

VirtuaaliAMK Tulipesän paineen ja palamisilman säätö > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

VirtuaaliAMK Tulipesän paineen ja palamisilman säätö > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain VirtuaaliAMK Tulipesän paineen ja palamisilman säätö > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma Tämän jälkeen valitse kieleksi Suomi VÄLILEHTI 1 PERUSTIEDOT Valittuasi kieleksi suomen,

Lisätiedot

Tapahtuman lisääminen Lukkariin

Tapahtuman lisääminen Lukkariin Tapahtuman lisääminen Lukkariin 1. Klikkaa oikeasta yläkulmasta työkalut, mistä avautuu pudotusvalikko. Valitse tapahtumien hallinta. (Voit myös valita Lukkarin etusivulle ja siirtyä sieltä tapahtumien

Lisätiedot

Uuden etusivun ja toiminnallisuuksien esittelymateriaali Aloittava yritys. Päivämäärä:

Uuden etusivun ja toiminnallisuuksien esittelymateriaali Aloittava yritys. Päivämäärä: Uuden etusivun ja toiminnallisuuksien esittelymateriaali Aloittava yritys Päivämäärä: 9.0.0 SISÄLLYSLUETTELO TERMISTÖ JOHDANTO YHTEENVETO MUUTOKSET USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET . TERMISTÖ Termi Etusivu Sisältölaatikko

Lisätiedot

Picasa 3 -kuvankäsittelyopas, osa 2, käytä tehokkaasti

Picasa 3 -kuvankäsittelyopas, osa 2, käytä tehokkaasti Picasa 3 -kuvankäsittelyopas, osa 2, käytä tehokkaasti Tämä on ensimmäisen kuvankäsittelyoppaan jatko-osa. Tässä jatko-osassa opimme käyttämään Picasan mainioita ominaisuuksia tehokkaasti ja monipuolisesti.

Lisätiedot

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA Vie yrityksesi pidemmälle Olitpa yrityksesi nykyisestä suorituskyvystä mitä mieltä tahansa, jokainen yritysorganisaatio pystyy parantamaan tuottavuuttaan

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu The XML Dokuments > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu The XML Dokuments > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu The XML Dokuments > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Varaamon kautta kirjaston laitteet, tilat ja palvelut löytyvät helposti

Varaamon kautta kirjaston laitteet, tilat ja palvelut löytyvät helposti Varaamon kautta kirjaston laitteet, tilat ja palvelut löytyvät helposti Maija Saraste, Oulun kaupunginkirjasto Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kirjastopäivät Mihin kirjasto tarvitsee uuden järjestelmän?

Lisätiedot