KUNTOSALIN VERKKOPALVELU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNTOSALIN VERKKOPALVELU"

Transkriptio

1 KUNTOSALIN VERKKOPALVELU Suunnitteludokumentti Ryhmä: Salimarkut Kristiina Heinonen Johanna Räisänen Topi Aura Henri Kalve Joonas Keskinen MATHM-47250, Verkkopalvelun sisällöntuotanto Hypermedia Tampereen teknillinen yliopisto

2 SISÄLLYS 1 Johdanto Synopsis Suunnittelumallit Suunnittelumallien sopivuus suunnittelutyössä Suunnittelumenetelmät Sidosryhmien ja käyttäjien tunnistaminen Ominaispiirteiden ja tarpeiden selvittäminen Verkkopalvelun keskeisten asiointi- ja toimintaprosessien selvittäminen Menetelmien sopivuus suunnittelutyössä Informaatioarkkitehtuuri ja keskeisimmät toimintoprosessit Informaatioarkkitehtuuri Keskeisimmät toimintoprosessit Mediasuunnitelma Visuaalinen suunnittelu Suunnittelu- ja toteuttamisprojektin sopimukset Yhteenveto Lähteet Liitteet... 21

3 1 1 JOHDANTO Tässä suunnitteludokumentissa on kuvattu verkkopalvelua, joka on suunniteltu osana verkkopalvelun sisällönhallinta kurssia Tampereen teknillisessä yliopistossa. Tarkastelemme suunnittelutyötä verkkopalvelun toimittajan näkökulmasta. Jossain määrin työtä tarkastellaan myös kuntosalin näkökulmasta, jotta esimerkiksi kuntosalin henkilökunnan ja asiakkaiden tarpeet voidaan määritellä oikein. Dokumentin ensimmäisessä osassa tarkastellaan suunnittelutyön tavoitteita ja vaiheita. Tarkoituksena on luoda kuntosaleille verkkopalvelu, joka luo lisäarvoja kuntosalien asiakkaille. Verkkopalvelun käyttäjiä ovat kuntosalin henkilökunta sekä asiakkaat. Toisessa osassa keskitytään pohtimaan suunnittelutyön tukena käytettyjä menetelmiä ja malleja sekä niiden toimivuutta kyseisessä suunnittelutyössä. Kolmas osa käsittelee informaatioarkkitehtuuria. Informaatioarkkitehtuurin suunnittelussa on keskitytty mahdollisimman selkeän ja käyttäjäystävällisen arkkitehtuurin toteuttamiseen. Seuraavassa osassa on tehty mediasuunnitelma. Mediasuunnitelmassa on huomioitu kaikki elementit, joita verkkopalvelussa hyödynnetään. Mediasuunnitelman tarkoituksena on verkkopalvelun välittämien viestien ulkomuodon suunnittelu. Viidennessä osassa on pohdittu verkkopalvelun visuaalista suunnittelua. Visuaalisen suunnittelun tueksi on myös laadittu esimerkkejä näyttökuvista. Viimeisessä osassa on tarkasteltu verkkopalvelun suunnittelu- ja toteuttamisprojektiin tarvittavia sopimuksia. 1.1 Synopsis Tavoitteenamme on luoda verkkopalvelu, joka toimii kuntosalin toiminnanohjausjärjestelmänä. Kyse on suhteellisen laajasta kokonaisuudesta, joka pitää sisällään asiakkuudenhallinnan, verkkomaksamisen- ja laskutuksen, kassaohjelmiston, kulunvalvonnan sekä paljon muuta. Tämän harjoitustyön osalta keskitymme kuvaamaan ennen kaikkea verkkopalvelun ne osat, jotka erottavat sen kilpailijoiden vastaavista palveluista. Verkkopalvelun uudenlaisen lähestymistavan avulla kuntosalin asiakkaille pyritään tarjoamaan entistä suurempaa asiakasarvoa ja tällä tavoin sitouttamaan heidät kuntosalin pitkäaikaisiksi asiakkaiksi. Suunnittelemamme palvelu on tarkoitus myydä usean kuntosalin käyttöön. Verkkopalvelun käyttöönoton yhteydessä palvelu integroidaan kuntosalin olemassa oleviin verkkosivuihin. Tarvittaessa asiakkaana toimivalle kuntosalille luodaan täysin uudet verkkosivut yhteistyökumppanimme toimesta.

4 2 Verkkopalvelun kohderyhmä on sen loppukäyttäjät, eli kuntosalin asiakkaat sekä henkilökunta. Henkilökunta pyrkii saamaan verkkopalvelusta kaiken mahdollisen hyödyn asiakkaiden tehokkaaseen palvelemiseen ja palveluidensa kehittämiseen. Asiakkaille taas pyritään luomaan jotain uutta, joka pitää asiakkaat tyytyväisenä kyseiseen kuntosaliin ja sen tarjoamiin palveluihin. Verkkopalvelun avulla pyritään liittämään yhteen myös asiakkaan kaikki muu vapaa-aikana tehty liikunta, jotta sitä kautta voidaan seurata kokonaisvaltaisesti omaa liikkumista. Kuntosalilla tehty liikunta kirjautuu palveluun automaattisesti kun asiakas tulee kuntosalille. Kohderyhmänä voidaan ajatella olevan kaikki kuntosalit, sillä kyseinen verkkopalvelu soveltuu kaikille kuntoilualan yrityksille. Suunnittelemamme verkkopalvelu on itsenäinen ohjelma, joka integroidaan asiakkaana olevan kuntosalin verkkosivuihin. Palvelun avulla kuntosalin asiakkaat voivat seurata liikunnallista aktiivisuuttaan ja kuntosalin kuormitusta hetkellisesti. Palvelu tarjoaa käyttäjälleen harjoituspäiväkirjan, johon käyttäjä voi tallentaa myös henkilökohtaisen harjoitus-suunnitelmansa. Lisäksi se tallentaa kuntosalilla käydyt jumpat ja treenit automaattisesti järjestelmään. Palvelu tuo erottuvuutta myös kuntosalille kilpailijoistaan tarjoamalla monipuolisempaa palvelua kuntosalin jäsenille. Verkkopalvelun tarkoitus on olla suhteellisen uudenlainen palvelu, jonka pyritään innostamaan ja motivoimaan kuntosalin käyttäjiä harjoituspäiväkirjan avulla, sekä tasaamaan kuntosalin kuormitusta eri kellonajoille hinnoittelun avulla. Tämän tarkoituksena on siis ehkäistä ruuhkan syntymistä ja innostaa myös ihmiset käymään kuntosalilla esimerkiksi aamupäivällä (jos se on henkilölle mahdollista), eikä esimerkiksi ruuhkaisimpaan aikaan: kello väliin. Lisäarvoa luodaan palvelussa monessa suhteessa, sillä juuri kyseisenlaista palvelua ei ole muilla palveluntarjoajilla olemassa (variaatioita kuitenkin löytyy). Kuntosalin asiakkaalle palvelusta on etuna esimerkiksi, että hän näkee kuntosalin verkkosivuilta (kirjauduttuaan verkkosivuille) reaaliaikaisen kuntosalin kävijämäärän, jonka avulla hän pystyy optimoimaan ajan, koska hän haluaa käydä kuntosalilla. Kyseisen verkkopalvelulla pyritään myös helpottamaan kuntosalin henkilökunnan töitä mm. automaattisella laskutuksella, joka voidaan ottaa käyttöön asiakkaan halutessa (asiakkaan täytyy silloin olla kuntosalin jäsen, jotta toiminto voidaan toteuttaa). Voidaankin yleisesti sanoa, että kyseisessä verkkopalvelussa on paljon asioita, jotka helpottavat kuntosalin asiakkaiden treenaamista ja kuntosalin henkilökunnan työmäärää. Jotta kuntosalin asiakkaat käyttäisivät kyseisen verkkopalvelun ominaisuuksia, ei se saisi tuottaa asiakkaille lisäkustannuksia vaan palvelut pitäisi tuottaa lisäetuina jäsenyydestä. Järjestelmän pitäisi olla myös henkilökunnalle nopea ja helppokäyttöinen, jottei

5 3 heidän työaikansa kuluisi järjestelmän käyttöön. Järjestelmän tarkoitushan on nimenomaan helpottaa henkilökunnan töitä eikä lisätä niitä. Verkkopalvelun pitäisi olla myös asiakkaille selkeä ja nopeakäyttöinen, jotta asiakkaat jaksaisivat täyttää esimerkiksi harjoituspäiväkirjaansa. Tähän voidaan vaikuttaa esimerkiksi siten, että ryhmäliikuntatunnit kirjautuvat suoraan asiakkaan harjoituspäiväkirjaan ilmoittautumisen yhteydessä ja merkitään automaattisesti suoritetuiksi, kun asiakas poistuu kuntosalilta. Kuntosalin henkilökunta ja esimerkiksi jumppien ohjaajat voivat tuntejaan suunnitellessa lisätä suoraan eri harjoitusten kestoja ja tehokkuuksia järjestelmään, jolloin myös tunneille ilmoittautuneiden asiakkaiden harjoituspäiväkirjat ovat mahdollisimman totuudenmukaiset. Asiakkaat voivat myös ilmoittautua jonoon ryhmäliikunta tunneille, jos ryhmät ovat täynnä. Tällöin heille voidaan lähettää esimerkiksi sähköposti- tai tekstiviesti, jos paikka ryhmästä vapautuu, eikä asiakkaan tarvitse seurata tilannetta jatkuvasti tietokoneelta. Mobiilisovelluksia voitaisiin käyttää laajemminkin esimerkiksi harjoitusten merkkaamiseen. Lisäksi henkilökunta ja asiakas voivat tehdä helpommin yhteistyötä esimerkiksi kunto-ohjelmia suunniteltaessa ja ohjelman toteutusta seurattaessa. Verkkopalvelua suunniteltaessa pitäisi mukana olla myös verkkopalvelun käyttäjiä, kuten henkilökuntaa ja asiakkaita. Sellaisia henkilöitä, joilla on kokemusta kuntoilusta ja sen asettamista vaatimuksista verkkopalvelulle.

6 4 2 SUUNNITTELUMALLIT Verkkopalvelun suunnittelutyö aloitettiin ideoimalla ryhmän kesken uutta verkkopalvelua, jollaista ei ole vielä markkinoilla ja jolle olisi kysyntää. Ideoinnin tuloksena päädyimme suunnittelemaan kuntosaleille toiminnanohjausjärjestelmää. Vastaavanlaisia järjestelmiä on jo käytössä, mutta pyrimme tuomaan suunnittelemaamme palveluun, joitan uutta, jolla se erottuisi nykyisistä järjestelmistä. Suunnittelussa olemme keskittyneet erityisesti asiakasnäkökulmaan ja tavoitteenamme on luoda palvelu, jonka avulla asiakkaille luodaan entistä suurempaa asiakasarvoa. Varsinaisessa suunnittelutyössä noudatimme Usability Engineering Life Cycle Model - suunnittelumallia. Olennaista mallin käytössä on käyttäjätestausten hyödyntäminen suunnittelutyön tukena sekä suunnittelutyön iteratiivisuus, joten se sopi oikein hyvin verkkopalvelumme suunnitteluun. Malli jakautuu kolmeen päävaiheeseen: esisuunnittelu, suunnittelu ja jälkisuunnittelu [1]. Tässä työssä mallin soveltaminen rajoittui kuitenkin lähinnä esisuunnitteluvaiheeseen. Mukailimme myös Garretin (2003) määrittelemää suunnittelutyön viittä eri tasoa, joita ovat palvelun strategia (taso1), palvelun rajaus (taso 2), palvelun rakenne (taso 3), palvelun kehys (taso 4) ja palvelun ulkoasu (taso 5) [2]. Esisuunnitteluvaiheessa selvitimme käyttäjät sekä heidän tarpeet. Lisäksi otimme selvää jo olemassa olevista kuntosalijärjestelmistä ja niiden heikkouksista ja vahvuuksista. Arvioimme myös käytettävyyden minimitavoitteet ja niiden merkityksen käyttäjän näkökulmasta. Samaan aikaan Garretin mallin mukaan määrittelimme ensimmäisen tason mukaisesti palvelun strategian ja tarpeen, jota varten palvelua lähdetään kehittämään. Tähän sisältyi myös käyttäjien tarpeiden kartoitus ja priorisointi. Tärkeimmiksi strategisiksi tavoitteiksi nousi, että palvelulla pystytään luomaan entistä suurempaa asiakasarvoa kuntosalin asiakkaille, sekä kuntosalin henkilökunnan työmäärän vähentäminen. Kuntosalin asiakkaat ovat palvelun tärkein käyttäjäryhmä ja keskitimmekin strategisten päätavoitteiden suunnittelun heihin. Matalamman tason tavoitteina toimme esille mm. palvelun laite- ja alustariippumattomuuden, jotta käyttäjät pystyvät käyttämään sitä haluamallaan tavalla ja haluamassaa paikassa esimerkiksi tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella. Suunnittelutyö jatkui Garretin mallia soveltaen määrittämällä palvelun toiminnallisuuteen liittyvät vaatimukset, päätoiminnot, toimintoprosessit ja informaatiosisällöt, sekä palvelun kehys ja ulkoasu. Tavoitteenamme oli luoda mahdollisimman helppokäyttöinen palvelu, joka on käytettävissä eri laitteilla. Kehyksen ja ulkoasun suunnittelussa pyrimme myös selkeään ja yksinkertaiseen tyyliin koko palvelussa.

7 5 2.1 Suunnittelumallien sopivuus suunnittelutyössä Engineering Life Cycle Model- mallin hyviä puolia on esimerkiksi, että sen käyttö vähentää käytettävyysongelmien esiintymistä lopputuotteessa. Käyttäjien kouluttamiseen ei myöskään tarvita resursseja, mikä on erityisen tärkeää suunnittelemallemme verkkopalvelulle. Loppukäyttäjiä ovat kuntosalin asiakkaat, eikä kuntosaleilla ole resursseja ja aikaa kouluttaa lukuisia käyttäjiään, jotka vaihtuvat jatkuvasti. Viisitasoinen suunnittelumalli tuki myös hyvin suunnitteluprosessia. Se auttoi hahmottamaan suunnitteluprojektin eritasoisia vaatimuksia, sekä varmisti ettei mitään olennaisia seikkoja jäänyt huomioimatta suunnitteluvaiheessa. Hyviä puolia mallissa olivat erityisesti selkeät ja yksinkertaiset vaiheet, jotka sopivat hyvin tällaiseen projektiin.

8 6 3 SUUNNITTELUMENETELMÄT 3.1 Sidosryhmien ja käyttäjien tunnistaminen Sidosryhmien tunnistamiseksi sovelsimme aivoriihi-ideointimenetelmää ja pohdimme ryhmän kesken ketkä ovat palvelun keskeisimmät sidosryhmät ja käyttäjät. Päätavoitteenamme oli luoda palvelu, jolla voidaan luoda kuntosalin asiakkaille lisäarvoa ja helpottaa henkilökunnan työmäärää, joten tärkeimmät sidosryhmät löytyivät helposti. Ideoinnin tuloksena tunnistimme muiksi järjestelmän sidosryhmiksi järjestelmän kehittäjät (kuten suunnittelijat, toteuttajat, ylläpitäjät), yhteistyökumppanit (kuten verkkosivuja tekevä yritys, laitehuollosta vastaava yritys), sekä kilpailijat (sekä nykyiset, että mahdolliset tulevat). Emme käyttäneet sidosryhmien tunnistamiseen aivoriihi-menetelmän lisäksi muita menetelmiä. 3.2 Ominaispiirteiden ja tarpeiden selvittäminen Pyrimme selvittämään palvelun loppukäyttäjien eli kuntosalin asiakkaiden tarpeita ensisijaisesti omien kokemuksiemme pohjalla, sillä ryhmämme jäsenet ovat itsekin eri kuntosalien ja -keskuksien asiakkaita. Pohdimme millaisia ominaisuuksia nykyisistä järjestelmistä puuttuu ja mistä olisi hyötyä, sekä missä olisi parannettavaa. Pyrimme hyödyntämään käyttäjien tarpeiden selvittämisessä myös trendianalyysiä. Lisäksi mahdollisien kilpailijoiden liikkeitä on pyritty ennakoimaan trendianalyysin avulla. Haastattelemme myös kuntosalien henkilökuntaa ja heidän asiakkaitaan, mutta myös henkilöitä, jotka eivät käytä kuntosalipalveluita tällä hetkellä. 3.3 Verkkopalvelun keskeisten asiointi- ja toimintaprosessien selvittäminen Tässä hyödynsimme jälleen ensimmäisenä omia kokemuksiamme ja aivoriihimenetelmää. Pohdimme yhdessä prosesseja, joita verkkopalvelussa voitaisiin suorittaa. Lisäksi hyödynsimme haastatteluja prosessien selvittämiseen. Aivoriihi-menetelmä toimi tässäkin hyvin, sillä ryhmän jäsenillä on paljon kokemusta erilaisista kuntokeskuksien järjestelmistä ja ideoita syntyi paljon, joista valitsimme parhaat. 3.4 Menetelmien sopivuus suunnittelutyössä Käytetyt menetelmät tukivat hyvin suunnittelutyötä ja niiden avulla saatiin hyvin kartoitettua ja ideoitua verkkopalvelun sidosryhmien ja käyttäjien tarpeita, toimintaa ja prosesseja.

9 7 4 INFORMAATIOARKKITEHTUURI JA KES- KEISIMMÄT TOIMINTOPROSESSIT Suunnittelemamme verkkopalvelun perimmäinen tarkoitus on luoda kuntosalin asiakkaalle lisäarvoa, jonka avulla heidät pystytään sitouttamaan asiakkaanamme toimivien kuntosalien pitkäaikaisiksi asiakkaiksi. Lisäarvon luominen perustuu liikuntaharrastuksen tehokkaaseen tukemiseen käyttäjäystävällisellä tavalla. Tästä syystä verkkopalvelun informaatioarkkitehtuurin ja toimintoprosessien suunnittelu onkin olennaisessa osassa kyseistä verkkopalvelua suunniteltaessa. Kokonaisuudessaan kuntosalin verkkopalvelu on hyvin laaja toiminnanohjausjärjestelmä, johon liittyy paljon erilaisia toimintoja. Tässä harjoitustyössä kaikkia perinteisiä toimintoja, kuten laskutusta, ei ole pyritty kuvaamaan. Olemme keskittyneet tarkastelemaan ainoastaan kuntosalin verkkopalvelulle ominaisia toimintoja. Nämä tekijät erottavat kyseisen verkkopalvelun muista vastaavista. Lisäksi niiden avulla tavoiteltu asiakasarvo saavutetaan. Tarkastelemme palvelua ainoastaan asiakasnäkökulmasta, joten suuri osa toiminnoista on myös sitä kautta rajattu harjoitustyön aiheen ulkopuolelle. 4.1 Informaatioarkkitehtuuri Verkkopalvelun sisältöä on pyritty hahmottelemaan informaatioarkkitehtuurin avulla. Kuntosalin verkkopalvelun informaatioarkkitehtuuri ja palvelun rakenne on kuvattuna kuvassa 1. Kyseistä kuvausta onkin hyödynnetty verkkopalvelua suunniteltaessa muun muassa ryhmän välisenä kommunikaation apuvälineenä. Kuva 1: Verkkopalvelun rakenteen kuvaus käyttäjän näkökulmasta.

10 8 Suurella osalla palvelun uusista käyttäjistä ei ole tarkkaa kuvaa siitä, mitkä ovat palvelun mahdollisuudet ja rajoitteet. Tästä syystä informaatioarkkitehtuuri on hyvin merkittävässä roolissa kuntosalin verkkopalvelua suunniteltaessa. Kauhanen-Simanaisen mukaan hyvällä informaatioarkkitehtuurin avulla on mahdollista parantaa informaation omaksuttavuutta ja samalla toteuttaa esteettisiä verkkopalveluita, joissa käyttäjän on helppo liikkua ja etsiä tietoa [3]. Kyseiset ominaisuudet ovat myös suunnittelemamme kuntosalin verkkopalvelun kannalta äärimmäisen tärkeitä. 4.2 Keskeisimmät toimintoprosessit Informaatioarkkitehtuurin kuvauksen lisäksi pyrimme tunnistamaan verkkopalvelun käytön kannalta keskeisimmät toimintoprosessit, joita verkkopalvelun tulee ensisijaisesti tukea. Koska kyseessä on äärimmäisen laaja toiminnanohjausjärjestelmä, olemme valinneet tarkempaan tarkasteluun kaksi merkittävintä toimintoprosessia. Jos verkkopalvelu olisi todellisuudessa tarkoitus toteuttaa, olisi syytä laatia useampia toimintoprosessien kuvauksia. Ensimmäiseksi keskeiseksi toimintoprosessiksi tunnistimme kuntosalin järjestämien ohjattujen tuntien tietojen tarkastelun sekä niihin osallistujaksi ilmoittautumisen. Kuvassa 2 on kuvattuna kyseisen prosessin eri vaiheet sekä niihin kytköksissä olevat osat. Prosessi lähtee liikkeelle käyttäjän kirjautumisella palveluun, jonka jälkeen hän tarkastelee kuntosalin ylläpitämää harjoituskalenteria. Ohjattuja tunteja koskien on tarjolla hyvin monipuolista ja reaaliaikaista tietoa. Kun sopiva ohjattu tunti on löytynyt, käyttäjä pääsee ilmoittautumaan tunnille, kunhan siinä on vielä tilaa. Prosessin päätteeksi käyttäjä kirjautuu ulos järjestelmästä. Ohjatun tunnin ajankohdan jälkeen harjoitus tulee automaattisesti näkyviin käyttäjän harjoituspäiväkirjaan. Kuva 2: Ohjattujen tuntien tarkastelu ja ilmoittautuminen. Ohjattujen tuntien tarkastelusta ja niihin ilmoittautumisesta on pyritty tekemään mahdollisimman yksinkertaista. Kaikki käyttäjät eivät kuitenkaan ole kiinnostuneita ohja-

11 9 tuista tunneista, vaan haluavat liikkua itsenäisemmin, esimerkiksi kuntosaliharjoitteita suorittamalla. Kyseinen prosessi on siitä huolimatta merkittävässä asemassa asiakaspalvelun näkökulmasta. Ennakkoilmoittautumisten avulla on mahdollista taata että kaikki ilmoittautuneet todella mahtuvat mukaan kyseiselle tunnille. Tulevat ohjatut tunnit on luonnollisinta esittää kalenterin muodossa ja tässä muodossa olevasta tiedosta on helppo havainnoida käyttäjälle sopivat ajankohdat. Palvelun käyttöä voidaan entisestään tehostaa korostamalla kalenterissa niitä ohjattuja tunteja, joihin käyttäjä on aikaisemmin osallistunut. Ohjattuja tunteja koskien käyttäjälle pyritään tarjoamaan kattavasti tietoa, jotta hän kykenee valitsemaan itselleen sopivimmat tunnit. Tätä varten verkkopalvelussa on saatavilla aikaisemmista kerroista taltioituja videoleikkeitä. Näiden tietojen avulla käyttäjiä on myös mahdollista innostaa kokeilemaan uusia tunteja. Ohjattujen tuntien tietoja tarkastelemalla käyttäjä näkee onko kukaan hänen kavereistaan ilmoittautunut kyseiselle tunnille tai ovatko he mahdollisesti arvostelleet vastaavia aikaisempia tunteja. Kyseisiin suunnitteluratkaisuihin on päädytty siitä syystä että markkinoilla olevista tuotteista sellaista ei näytä löytyvän. Mielestämme näiden ominaisuuksien avulla kuntosali pystyy tarjoamaan asiakkailleen parempaa palvelua ja vielä suhteellisen pienin kustannuksin. Kun käyttäjä ilmoittautuu osallistujaksi ohjatulle tunnille, palvelu luo automaattisesti sitä koskevan merkinnän käyttäjä harjoituspäiväkirjaan, kunhan harjoituksen ajankohta on päättynyt. Harjoitteen jälkeen käyttäjällä on myös mahdollisuus raportoida lisätietoja harjoitteesta. Käyttäjä voi halutessaan tallentaa esimerkiksi sykemittarin datan palveluun. Taltioimalla tarkkaa tietoa harjoitteistaan verkkopalvelu pystyy analysoimaan tietoja ja antamaan yhteenvetoraportteja kuntoilun edistymisestä. Myös eri harjoituskertojen vertaaminen sekä oman kehittymisen seuraaminen on tällä tavoin helpompaa. Tiedot tulevasta ohjatusta tunnista on mahdollista siirtää ilmoittautumisen yhteydessä käyttäjän määrittelemään verkkokalenteriin. Toimimalla kyseisellä tavalla kykenemme vähentämään käyttäjän tarvetta päivittää samaa tietoa useaan paikkaan. Tämä poistaa myös virheiden mahdollisuuden tietojen syötön poistuessa. Kuntosalin verkkopalvelussa olevaa harjoituskalenteria on mahdollista käyttää myös vastaavalla tavalla, periaatteessa normaalin verkkokalenterin tapaan. On kuitenkin enemmän kuin oletettavaa että tulevat käyttäjät eivät halua luopua käyttämistään verkkokalentereista ja siirtyä käyttämään ainoastaan kuntosalin kalenteria. Toiseksi keskeiseksi toimintoprosessiksi on määritelty käyttäjän tekemä harjoituskalenterin ylläpito sekä harjoitusten jälkeinen raportointi. Kuvassa 3 on kuvattuna kyseisen prosessin eri vaiheet sekä niihin kytköksissä olevat osat. Prosessi lähtee liikkeelle käyttäjän kirjautumisella palveluun, jonka jälkeen hän tarkastelee harjoituskalenteriaan. Tarvittaessa käyttäjä lisää harjoituskerran, jossa käytetään hyödyksi aikaisemmin laadittua harjoitussuunnitelmaa sekä harjoitusohjelmaa. Kun harjoituksen tiedot ovat valmiit,

12 10 käyttäjä tallentaa harjoituksen verkkopalveluun. Kun harjoitusajankohta on päättynyt, tallentuu se automaattisesti harjoituspäiväkirjaan. Halutessaan käyttäjä voi harjoituksen jälkeen raportoida tarkentavia tietoja harjoitusta koskien. Kuva 3: Käyttäjän harjoituskalenterin ylläpito ja harjoitusten jälkeinen raportointi. Harjoituskalenteri on oletusarvoisesti ainoastaan käyttäjän itsensä nähtävillä mutta tarpeen ja halun mukaan se voidaan julkaista myös muiden käyttäjien nähtäville. Tällä tavoin käyttäjät voivat vertailla omia suorituksiaan muiden vastaaviin suorituksiin, joka varmasti lisää verkkopalvelun käytön mielekkyyttä sekä innostaa liikkumaan. Tämän tyyppisiä ominaisuuksia on olemassa jo kilpailevissa tuotteissa. Harjoituskalenterin ylläpidosta ja uusien harjoitteiden luomisessa on pyritty tekemään mahdollisimman nopeaa ja yksinkertaista. Uuden harjoituksen luomisen pohjana toimivatkin personal trainerin käyttäjälle laatimat harjoitussuunnitelma ja harjoitusohjelma. Halutessaan käyttäjä voi luoda uuden harjoituskerran käyttämällä hyödyksi harjoitusohjelmaa. Tämän jälkeen harjoitusta voidaan muokata halutunlaiseksi, esimerkiksi kuntosaliharjoitteen jälkeen. Käyttäjille annetaan mahdollisuus julkaista suorittamansa harjoitus sosiaalisessa mediassa. Tähän suunnitteluratkaisuun on päädytty kahdesta syystä, joista toinen on käyttäjien halu hyödyntää sosiaalista mediaa ja julkaista tietoa itsestään. Käyttäjien toimintaa ei haluta lähteä rajoittamaan, vaan kuntosalin verkkopalvelu pyritään saattamaan osaksi käyttäjän päivittäistä elämää. Toisaalta käyttäjien sosiaalisessa mediassa julkaisemat tiedot kuntosalista toimivat äärimmäisen tehokkaana ja ilmaisena mainoksena.

13 11 5 MEDIASUUNNITELMA Mediasuunnitelman tarkoituksena on verkkopalvelun välittämien viestien ulkomuodon suunnittelu. Mediasuunnitelmalla tarkoitetaan useimmiten audiovisuaalisten esitysten, kuten videoiden, äänen tai kuvien suunnittelua.[4] Myös kuntosalin verkkopalvelun suunnittelussa tärkeässä osassa on mediasuunnittelu. Mediasuunnittelussa pyritään ottamaan huomioon ensisijaisesti loppukäyttäjät. Loppukäyttäjät ovat kuntosalin asiakkaita sekä henkilökunta. Verkkopalvelu suunnitellaan urheilulliseen ja innostavaan ympäristöön sopivaksi, jolloin se tulee myös huomioida mediasuunnittelussa. Verkkopalvelussamme hyödynnämme elementteinä ääntä, videota, kuvia sekä tekstiä. Tärkeimmässä osassa on tietysti teksti ja sen antama informaatio. Myös tekstin tyylin kiinnitetään huomiota, että se on mahdollisimman selkeä. Ääntä hyödynnämme elementtinä videoiden yhteydessä. Verkkopalveluun on mahdollisuus lisätä videoita, joissa personal trainerit opastavat kuntoilijoita kuntosalilaitteiden oikeaan tekniikkaan. Myös erilaisia treenivideoita on mahdollisuus ladata sivustolle, joita rekisteröityneet käyttäjät voivat hyödyntää omassa harjoittelussaan. Nämä voivat esimerkiksi auttaa täysin uutta kuntosalikävijää pääsemään alkuun harrastuksessa ja samaan heti oikeanlaisen sisällön harjoituksiinsa sekä hyvän tekniikan, ettei loukkaantumisia ja vääränlaista harjoittelua pääse tapahtumaan. Kuntosalilla on myös mahdollisuus ladata sivustolle erilaisia mainosvideoita markkinoinnin edistämiseksi. Jokaisesta ohjatusta tunnista on myös mahdollista katsoa lyhyt esittelyvideo, josta käyttäjä voi tuntia varatessaan katsoa minkälainen tunti on kyseessä. Kuvia hyödynnämme verkkopalvelussa hyvinkin paljon. Haluamme panostaa siihen, että verkkopalvelu on visuaalisesti käyttäjälle miellyttävä. Tämän vuoksi verkkopalvelussa on esillä hyvin kuntosalin logo ja muu kuvitus, joka auttaa motivoimaan verkkopalvelun käyttäjää kuntosaliharrastuksessaan. Kuvan tehtävänä on yleensä täydentää, selventää ja havainnollistaa tekstin esittämää informaatiota. Kuvia on montaa eri tyyppiä, joista valokuva soveltuu hyvin tunnelman luomiseen ja mielenkiinnon herättämiseen. [5] Esimerkiksi tuntikuvausten yhteydessä voi olla valokuva hyväkuntoisesta kuntosalin kävijästä kyseisellä tunnilla, jolloin myös käyttäjä innostuu ilmoittautumaan tunnille helpommin, kun mielenkiinto on saatu herätettyä.

14 12 6 VISUAALINEN SUUNNITTELU Visuaalisessa suunnittelussa on otettu huomioon loppukäyttäjän tarpeet. Etenkin käyttöliittymä on pyritty pitämään helppokäyttöisenä ja hyvin yksinkertaisena. Visuaalisen ulkoasun tärkein tehtävä on ohjata käyttäjää sivustolla. Kyseisessä verkkopalvelussa vasempaan laitaan tullaan toteuttamaan kiinteä joka sivulla samanlaisena toistuva globaali navigaatiopalkki. Tämän navigaatiopalkin tarkoituksena on osoittaa liikkumisväylät kaikille sivuston avainalueille [6.] (etusivu, harjoituspäiväkirja, oma profiili, omat laskut). Lokaalilla navigaatiolla puolestaan toteutetaan ne toiminnot, jotka ovat muusta sivustosta poikkeavia ja vaativat oman navigaatiojärjestelmän. [6] Tästä voidaan mainita esimerkiksi kuntosalin kuormitusaste-välilehti. (kuva 4) Mielestämme edellä mainitut enemmänkin informaatioarkkitehtuuriin liittyvät seikat parantavat huomattavasti visuaalista käytettävyyttä. Kuva 4: kuntosalin kuormitusastetta ilmaisevat kuvaajat

15 13 Kuten jo edellä mainittiin, että verkkopalvelussa pyritään kiinnittämään huomiota myös verkkopalvelun käytettävyyteen ja saavutettavuuteen. Yksi ratkaisu näiden seikkojen huomioimiseen on korostaa verkkopalvelun visuaalisia elementtejä. Verkkopalvelun visuaalista ilmettä ei voi korostaa liikaa, sillä se antaa käyttäjälle ensivaikutelman, jonka perusteella he tekevät päätöksiä palvelun luonteesta ja sen sisällöstä [7]. Kyseiselle kuntosalille tehtävälle verkkopalvelulle on hyvin tärkeää antaa käyttäjille hyvä ensivaikutelma, sillä tämän vaikutelman avulla käyttäjä voi tehdä päätöksen, että haluaako hän alkaa käyttämään järjestelmää (mahdollisesti uusi käyttäjä voi myös liittyä kyseiselle kuntosalille juuri toimivan verkkopalvelun ansiosta). Kuvissa 5 ja 6 kuvataan kuntosalin varauskalenteriin liittyviä toimintoja ja niiden visuaalisuutta. Kuvassa kaksi esitetään tuntien varaaminen -välilehdellä viikoittainen varauskalenteri, jossa on eri tunnit on ryhmitelty värikoodattuina. Kyseinen värikoodaus kategorisoi tunteja ja antaa käyttäjälle täten kuvan kuinka kuntosali tarjoaa eri tunteja jokaisesta kategoriasta. Kuva 5: Varauskalenteri

16 14 Visuaalisessa suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota verkkopalvelussa käytettyjen värien valintaan. Kuitenkin toteuttavassa palvelussa värien valinta on toissijainen, sillä verkkopalvelussa pystytään esimerkiksi kalenterisovellukseen värikoodattuja tietoja räätälöimään siten, että ne sopivat tietyn kuntosalin värimaailmaan (tietyn kuntosalin tunnusvärit) paremmin (kuva 5). Kuitenkin toimittajaorganisaatio pyrkii antamaan erilaisia ns. järkeviä värivaihtoehtoja palveluun, joiden avulla verkkopalvelun käytettävyyttä voidaan parantaa. Käyttäjä pystyy valitsemaan haluamansa tunnin varauskalenterista, jolloin aukeaa ponnahdusikkuna, josta kyseiselle tunnille käyttäjä pystyy ilmoittautumaan. Kyseisessä ponnahdusikkunassa esitetään esittelyvideo tunnista, sekä käyttäjä pystyy näkemään kuinka monta ilmoittautunutta tunnille on ja onko ketään kavereita ilmoittautunut tunnille. Kuva 6: Tuntikuvaus ja tunnille ilmoittautuminen Verkkopalvelussa on pyritty hyödyntämään Gestaltin periaatetta. Gestaltin samankaltaisuuden periaatteen mukaan toistamalla värejä, muotoja ja tekstuureita tai samanlaisia elementtejä luodaan verkkosivuille yhtenäisyyttä esimerkiksi navigaation linkkien kesken [8].

17 15 Harjoituspäiväkirja -välilehdellä on toteutettu käyttäjälle oma kalenteri -välilehti (kuva 7), josta hän pystyy tarkastelemaan haluamiaan päiviä kuukausitasolla. Visuaalisessa suunnittelussa on otettu huomioon, että nykyinen päivä näytetään punaisella käyttäjälle ja seuraavan kuukauden alkavan viikon päivät haalean harmaalla värillä. Näiden tarkoituksena on helpottaa käyttäjälle kalenterin hahmottamista. Kalenterin alapuolella näkyy tietyn viikon päivät allekkain esitettynä. Jokainen päivämäärä toimii linkkinä, jonka avulla käyttäjä pystyy muokkaamaan omia harjoituksiaan. Harjoituksesta tallennetaan merkintä päivänäkymään punaisella tekstillä. Jokaisen päivän alapuolella löytyy Yhtensä -kohta, joka summaa päivän eri liikuntatapahtumien kestot ja matkat yhteen ja näyttää nämä käyttäjälle. Käyttäjä pystyy vaihtamaan viikkoa oikeasta reunasta. Tämän lisäksi kyseisellä välilehdellä käyttäjä pystyy tarkastelemaan vanhoja harjoitustapahtumia, joita voidaan eritellä viikko -tai kuukausitasolla. Kuva 7: Harjoituspäiväkirjan kalenterinäkymä Harjoitustapahtuma lisätään omalta välilehdeltään. Kuvassa 8 on esitettynä eräänlainen konseptikuva, millaisena kyseinen välilehti on mahdollista toteuttaa. Tärkeää on huomata, että käyttäjä pystyy itse lisäämään lajeja, jos hän ei löydä valikosta haluamaan lajia. Koska kuntosalin treeniohjelma on oleellinen osa järjestelmää, pystyy käyttäjä tuomaan suoraan tiedot treeniohjelmasta harjoitus päiväkirjaan.

18 16 Kuva 8: Harjoitustapahtuman lisääminen Visuaalisen tyylin tavoitteena on tunne, joka sitoo käyttäjän kuntosalin käyttäjäksi. Visuaalisuuden avulla pyritään vahvistamaan verkkopalvelun muistettavuutta ja käytettävyyttä. [9] Hyvä visuaalinen tyyli palvelee käyttäjää hyvää käyttökokemusta tukien, ja toisaalta organisaation tavoitteita tekemällä sivusta tunnistettavan. Tästä johtuen kyseisten konseptikuvien värimaailma on vielä jätetty hyvin hillityksi, koska sitä pystytään myöhemmässä vaiheessa räätälöimään asiakkaan tarpeisiin sopiviksi.

19 17 7 SUUNNITTELU- JA TOTEUTTAMISPROJEK- TIN SOPIMUKSET Sopimusosapuolten välillä sovelletaan Suomen lakia, myös siinä tapauksessa, että asiakas on ulkomainen. Verkkopalvelua myydään yleisesti useammalle asiakkaalle, joten verkkopalvelulle on laadittu yleiset sopimusehdot, jonka pohjalta lopullisia ehtoja voidaan muokata kulloinkin eri sopimusosapuolten välille sopiviksi. Ehtoja muokataan sen mukaan, miten verkkopalvelua räätälöidään asiakkaalle. Seuraavassa on joitain tärkeimpiä kyseiseen verkkopalveluun liittyviä huomioita. Asiakas vastaa siitä, että kuntosalilla on riittävät tekniset valmiudet verkkopalvelun käyttämiseksi, esimerkiksi tietokoneet. Laitevaatimukset ilmoitetaan verkkopalvelun suunnitteluvaiheessa. Verkkopalvelun tarjoaja vastaa verkkopalvelun erikoisominaisuuksien käyttämiseksi vaadittavista laitteista, kuten elektronisista kuntosalikorteista ja lukijalaitteista. Verkkopalvelu liitetään osaksi kuntosalin valmiita verkkosivuja. Sopimuksesta kuntosalille voidaan suunnitella ja toteuttaa verkkosivut, jonka osaksi myytävä verkkopalvelu tulee. Mahdollisten verkkosivujen suunnittelu ja toteutus hoidetaan alihankintana. Tällöin pitää ottaa huomioon myös alihankkijoita koskevat sopimusehdot. Verkkopalvelun tarjoaja (verkkopalvelun tekijä) sitoutuu ylläpitämään ja vastaamaan palvelun tietoturvallisuudesta vain, jos näin on erikseen sovittu. Ilman sopimusta ostaja (kuntosali) vastaa itse verkkopalvelun ylläpitoon ja tietoturvallisuuteen liittyvistä asioista. Ylläpitäessään verkkopalvelua palveluntarjoaja vastaa parannusten ja päivitysten käyttöönotosta, sekä voi tarjota uusia ominaisuuksia käytettäväksi. Verkkopalvelun käytön kouluttaminen kuntosalin henkilökunnalle kuuluu verkkopalvelun hintaan. Sopimusosapuolten välille tehdään kauppasopimus ja sovitaan verkkopalvelun kauppahinta, sekä hinta mahdolliselle ylläpidolle ja tietoturvalle. Ilman muutoksia ja aikataulussa toimitettu verkkopalvelu on ilmoitetun kauppahinnan mukainen. Sovittuun kauppahintaan voidaan tehdä muutoksia kauppasopimuksessa ilmoitetuin ehdoin, esimerkiksi siinä tapauksessa, että ostaja haluaa muutoksia verkkopalveluun ja palvelua joudutaan räätälöimään. Samalla sovitaan verkkopalvelua koskevista takuuehdoista ja mahdollisista vastuukysymyksistä. Lisäksi sovitaan verkkopalvelun toimitusta koskevista asioista, kuten toimituksen aikataulusta ja käyttöönotosta, sekä mahdollisista toimituksen myöhästymisestä johtuvista seuraamuksista. Ostajalla on velvollisuus ilmoittaa välittömästi mahdollisista verkkopalvelun suunnitteluun ja toteutukseen vaikuttavista seikoista ja uusista vaatimuksista.

20 18 Verkkopalvelun tarjoaja voi kerätä verkkopalvelun käyttäjistä ja heidän toiminnastaan tietoa verkkopalvelun kehittämiseksi. Kerättyjä tietoja käytetään ainoastaan verkkopalvelun kehittämiseksi, joten esimerkiksi asiakkaiden henkilötietoja ei tallenneta. Lisäksi verkkopalvelun tarjoaja tallentaa kuntosalin asiakkaan harjoituspäiväkirjamerkinnät omaan tietokantaansa, jotta asiakas voi siirtää harjoituspäiväkirjamerkintänsä toiseen saman verkkopalveluntarjoajan harjoituspäiväkirjaan. Näin asiakas ei välttämättä menetä harjoitushistoriaansa vaihtamalla paikkakuntaa tai kuntosalia. Verkkopalvelun tarjoajalla on oikeus lopettaa palvelun tarjoaminen esimerkiksi lainsäädännön muutoksen takia, asiakkaan käyttäessä palvelua väärin tai sopimusehtojen vastaisesti ja siinä tapauksessa, että asiakkaan toiminta tai laitteet aiheuttavat tietoturva- tai muun uhan palveluntarjoajan verkkopalveluille tai järjestelmille.

YLE-UUTISPALVELUN ARVIOINTISUUNNITELMA

YLE-UUTISPALVELUN ARVIOINTISUUNNITELMA YLE-UUTISPALVELUN ARVIOINTISUUNNITELMA ( http://yle.fi/uutiset/) 01.10.2013 Verkkopalvelun laadukkuus ja arviointi MAT 81100 Tampereen teknillinen yliopisto Pekka Laaksonen Juho Ylikojola Marjaana Putro

Lisätiedot

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas Opas vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin: Miksi markkinoida Internetissä? Miten saada internetmarkkinoinnilla tulosta? Mitä askeleita kohti tehokasta internetmarkkinointia? Mistä saat lisätietoa menestyksekkäästä

Lisätiedot

TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 1 Minna Haarala TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Case Mainoset ja Maigrafi Oy Liiketalouden koulutusohjelma 2004 2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 1.1 Työn taustaa...

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara. Yritysmuutto-ohjeiden uusiminen Case: Muuttopalvelu Niemi

Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara. Yritysmuutto-ohjeiden uusiminen Case: Muuttopalvelu Niemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Yritysmuutto-ohjeiden uusiminen Case: Muuttopalvelu Niemi Eero Somersalmi Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö Lokakuu, 2009 Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

HAKUKONEOPTIMOINTI. Ulkoinen sekä sisäinen optimointi sekä tärkeimmät toimenpiteet näkyvyyden parantamiseksi. Opinnäytetyö (AMK)

HAKUKONEOPTIMOINTI. Ulkoinen sekä sisäinen optimointi sekä tärkeimmät toimenpiteet näkyvyyden parantamiseksi. Opinnäytetyö (AMK) 1 Opinnäytetyö (AMK) Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Sähköisen liiketoiminnan järjestelmät 2014 Sanna-Mari Tavola HAKUKONEOPTIMOINTI Ulkoinen sekä sisäinen optimointi sekä tärkeimmät toimenpiteet näkyvyyden

Lisätiedot

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus 1 (1) PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus Business Databases Oy Seppo Lavikka Business DataBases Oy, Tekniikantie 12, 02150 Espoo, puh: (09) 251 731 47, seppo.lavikka@bdb.fi, www.bdb.fi

Lisätiedot

10 askelta Facebook-markkinointiin 1/51

10 askelta Facebook-markkinointiin 1/51 10 askelta Facebook-markkinointiin 1/51 10 askelta Facebook-markkinointiin 2/51 10 askelta Facebookmarkkinointiin Jari Juslén 10 askelta Facebook-markkinointiin 3/51 10 askelta Facebook-markkinointiin

Lisätiedot

LAATU JA TESTAUS Automatisointi 2/2012

LAATU JA TESTAUS Automatisointi 2/2012 LAATU JA TESTAUS Automatisointi 2/2012 LAATU JA TESTAUS Sivu 1 Sisällysluettelo JULKAISIJA Testauksen osaamisyhteisö (TestausOSY) TOIMITUSKUNTA Jussi Ahonen Marko Lappalainen Antti-Pekka Marjamäki Agnieszka

Lisätiedot

Timo Harju Jarkko Antintupa. Open Source -pohjaisten verkkokauppasovellusten vertailu

Timo Harju Jarkko Antintupa. Open Source -pohjaisten verkkokauppasovellusten vertailu Timo Harju Jarkko Antintupa Open Source -pohjaisten verkkokauppasovellusten vertailu Liiketalous ja matkailu 2010 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietojenkäsittely TIIVISTELMÄ Tekijä Timo Harju, Jarkko Antintupa

Lisätiedot

YRITYKSEN KOTISIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄN KEINONA

YRITYKSEN KOTISIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄN KEINONA YRITYKSEN KOTISIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄN KEINONA Case: Lahden Messut Oy LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Markkinointi Opinnäytetyö Kevät 2008 Irina Natri Lahden ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

LÄHTÖKOHTIA YRITYKSEN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELUUN

LÄHTÖKOHTIA YRITYKSEN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELUUN Riitta Marjusaari LÄHTÖKOHTIA YRITYKSEN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELUUN Oulun seudun kuvallisen viestinnän alan toimijat verkossa LÄHTÖKOHTIA YRITYKSEN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELUUN Oulun seudun kuvallisen viestinnän

Lisätiedot

MIKKELIN PALLOILIJOIDEN KOTISIVUJEN KEHITTÄMINEN Viestinnällinen näkökulma

MIKKELIN PALLOILIJOIDEN KOTISIVUJEN KEHITTÄMINEN Viestinnällinen näkökulma Tiina Kettunen MIKKELIN PALLOILIJOIDEN KOTISIVUJEN KEHITTÄMINEN Viestinnällinen näkökulma Opinnäytetyö Tietotekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 5.5.2008 Tekijä(t)

Lisätiedot

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Sähköisen kaupankäynnin aapinen päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2(104) LUKIJALLE Tervetuloa tutustumaan pk-yrityksille laadittuun Sähköisen kaupankäynnin aapiseen.

Lisätiedot

Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme

Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme SISÄLTÖ JOHDANTO VINKKI NUMERO 1: Pohjatyöt kuntoon ennen aloitusta! Kenelle markkinoit tuotteitasi ja palveluitasi? Miten haluat kohdata asiakkaasi?

Lisätiedot

SAATAVUUDENHALLINTA PALVELUTUOTAN- NOSSA

SAATAVUUDENHALLINTA PALVELUTUOTAN- NOSSA SAATAVUUDENHALLINTA PALVELUTUOTAN- NOSSA Niko Pylkkänen LuK-tutkielma Tietojenkäsittelytiede Kuopion yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitos Syyskuu 2005 KUOPION YLIOPISTO, informaatioteknologian ja

Lisätiedot

OMA VERKKOKAUPPANI. Marja Piirto. Opinnäytetyö Lokakuu 2013 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma

OMA VERKKOKAUPPANI. Marja Piirto. Opinnäytetyö Lokakuu 2013 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma OMA VERKKOKAUPPANI Marja Piirto Opinnäytetyö Lokakuu 2013 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

VERKKOSIVUT KESKI-SUOMEN LIITON SIDOSRYHMÄVIESTINNÄSSÄ

VERKKOSIVUT KESKI-SUOMEN LIITON SIDOSRYHMÄVIESTINNÄSSÄ VERKKOSIVUT KESKI-SUOMEN LIITON SIDOSRYHMÄVIESTINNÄSSÄ Elisa Koivikko ja Nina Willman Yhteisöviestinnän pro gradu -tutkielma Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto Marraskuu 2006 2 Tiedekunta HUMANISTINEN

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Johdanto. 1. Suunnittelutyön tavoitteet

Sisällysluettelo. Johdanto. 1. Suunnittelutyön tavoitteet Tampereen teknillinen yliopisto MATHM- 47250 Verkkopalvelun sisällöntuotanto Ryhmä Kenkäsuutarit: KONSEPTISUUNNITELMA Kenkäkaupan verkkopalvelu Marjaana Putro Kati Pollari Kimmo Keinonen Antti Sartjärvi

Lisätiedot

Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet

Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Toimitusketjun johtaminen Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet The Specific Features of Service Solutions Kandidaatintyö Harri Renkonen Jaakko Toppari TIIVISTELMÄ Tekijä:

Lisätiedot

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle Pia Piltz, Raita Särkkä 12.3.2015 Tiivistelmä Päiväys 12.3.2015 Tekijä(t) Pia Piltz, Raita Särkkä Koulutusohjelma Liiketalous Raportin/Opinnäytetyön

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

Verkkolaskutus Electronic billing

Verkkolaskutus Electronic billing 15.4.2010 TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO CS90A0050 Kandidaatintyö ja seminaari Verkkolaskutus Electronic billing Kandidaatintyö Petteri Westerholm Anssi Tura TIIVISTELMÄ Tekijät:

Lisätiedot

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Suurpellossa Antila, Heidi Isoviita, Leeni Kinnunen, Hanna Laukkonen, Patrick Liukkonen, Jussi 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Palvelumuotoilulla

Lisätiedot

Käyttäjäystävällinen sisällönhallintajärjestelmä ja nykyaikaiset kotisivut

Käyttäjäystävällinen sisällönhallintajärjestelmä ja nykyaikaiset kotisivut Sami Assasi Käyttäjäystävällinen sisällönhallintajärjestelmä ja nykyaikaiset kotisivut Case: Vaasa Wolves Rugby Club Tietojenkäsittely 2014 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietojenkäsittely TIIVISTELMÄ Tekijä

Lisätiedot

Menestyvän verkkokaupan jäljillä, osa 1 AVAINTEKIJÄT. menestyvän verkkokaupan perustamisessa

Menestyvän verkkokaupan jäljillä, osa 1 AVAINTEKIJÄT. menestyvän verkkokaupan perustamisessa Menestyvän verkkokaupan jäljillä, osa 1 AVAINTEKIJÄT menestyvän verkkokaupan perustamisessa Onko tavoitteenasi perustaa verkkokauppa, jolla saat tehtyä kannattavaa bisnestä? Tiesitkö, että edellytykset

Lisätiedot

Niko Airio ja Mikko Koski YRITYKSEN WWW-SIVUT NYKYAIKAAN

Niko Airio ja Mikko Koski YRITYKSEN WWW-SIVUT NYKYAIKAAN Niko Airio ja Mikko Koski YRITYKSEN WWW-SIVUT NYKYAIKAAN YRITYKSEN WWW-SIVUT NYKYAIKAAN Niko Airio ja Mikko Koski Opinnäytetyö Syksy 2011 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Sähköpostimarkkinoinnin opas

Sähköpostimarkkinoinnin opas Sähköpostimarkkinoinnin opas www.sahkopostimarkkinointi.info Luku 1 Esipuhe Jari Salo Käsissäsi, tai ehkä näytölläsi, on jokaisen sähköpostimarkkinointia markkinoinnin työkaluna harkitsevan, tai jo sitä

Lisätiedot

Projektisuunnitelma Kuopio

Projektisuunnitelma Kuopio Projektisuunnitelma Kuopio Kuopio, Projektisuunnitelma, 30.10.2001 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 13.10.2001 Ossi Jokinen 0.2 25.10.2001 Ossi Jokinen Sisäisen katselmoinnin korjaukset.

Lisätiedot

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Markkinointi urheilijoille 2011 Kim Kärkkäinen LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet

Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet Opas suunnittelu- ja konsultointiyritysten liiketoiminta-osaamisen kehittämiseen Tutkimusraportti Research Report 168 Marko Torkkeli Pekka Salmi Ville Ojanen

Lisätiedot