Tietoturva tietosuoja tietojärjestelmissä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietoturva tietosuoja tietojärjestelmissä"

Transkriptio

1 Tietoturva tietosuoja tietojärjestelmissä Pirkko Nykänen & Antto Seppälä

2 TIETOSUOJA Henkilötietojen käsittely turvattava ja henkilötiedot suojattava asiattomalta käsittelyltä tietojen valtuudettoman saannin ja käytön estäminen tietojen luottamuksellisuuden säilyttäminen yksityisyys ja oikeusturva TIETOTURVA Laitteistot, ohjelmistot, tietoliikenneyhteydet ja tiedot on suojattava fyysisesti, teknisesti ja toiminnallisesti asiaintila, jossa uhat eivät aiheuta merkittävää riskiä keinojen ja toimenpiteiden kokonaisuus, joilla varmistetaan turvallisuus sekä normaaleissa että poikkeustilanteissa Pirkko Nykänen & Antto Seppälä

3 Tietoturvapolitiikka ja ohjeet Yleiset periaatteet eettiset periaatteet ja lait (kulttuurisidonnaisuus) EU ja kansalliset periaatteet EU direktiivit, lait ja normatiiviset ohjeet Ohjeistukset - palvelujen ja teknologian toteutuksesta riippumattomia Toimenpiteet - hallinnolliset ja tekniset toimenpiteet, käyttöönotto-ohjeet, teknologia- ja organisaatioriippuvuus Pirkko Nykänen & Antto Seppälä

4 Valtionhallinnon tieto- ja kyberturvallisuuden johtoryhmä (VAHTI) Kehittää, yhteensovittaa ja ylläpitää valtionhallinnon tietoturvallisuuden tavoitteita, toiminta-, organisointi- ja resurssilinjauksia sekä normeja, ohjeita ja suosituksia Kehittää tietoturvallisuutta osana hallinnon kaikkea toimintaa ja edistää tietoturvallisuuden integrointia osaksi hallinnon prosesseja, tehtäviä, palveluita ja järjestelmiä Valmistelee ja yhteensovittaa valtioneuvoston ja valtiovarainministeriön linjauksia hallinnon tietoturvallisuudesta sekä seuraa ja edistää niiden toimeenpanoa Edistää hallinnon tietoturvakulttuuria ja henkilöstön tietoturvatietoisuutta Valmistelee ja käsittelee hallinnon organisaatioiden tietoturvallisuuden tavoitetasot ja edistää niiden toimeenpanoa ja auditointia Seuraa ja arvioi hallinnon tietoturvallisuutta, varautumista, kansallista ja kansainvälistä kehitystä sekä määrittelee tarvittavat linjaukset, normit ja toimenpiteet Käsittelee ja yhteensovittaa hallinnon kansainvälisen tietoturvayhteistyön linjauksia ja vaikuttamista kansainvälisessä tietoturvatyössä Ohjaa ja käsittelee valtion IT-strategian toimeenpanon tietoturvallisuutta ja varautumista sekä organisoi näiden alueiden kehittämisohjelman ohjauksen. araykset/index.jsp Pirkko Nykänen & Antto Seppälä

5 Tasapaino tietoturvan ja tietosuojan sekä käytännön tarpeiden välillä Tieto saatavuus käytettävyys muuttumattomuus päätöksenteon tuki Asiakkaan yksityisyys itsemääräämisoikeus informointi osallistuminen Kohde ja sen ominaisuudet määrittelevät tietoturvan tason Pirkko Nykänen & Antto Seppälä

6 Tietoturva Tietoturvallisuudella tarkoitetaan tiedoista, tietojärjestelmistä, tietoliikenteestä sekä henkilöistä aiheutuvien riskien hallintaa Tietoturvallisuus on toiminnallinen kokonaisuus, jonka perustana ovat organisaation turvallisuuskulttuuri ja ihmisten toiminta Tietoturvallisuus on laaja käsite, joka ei koske pelkästään teknisiä ratkaisuja, kuten laitteistoa ja sovelluksia, vaan siihen oleellisesti kuuluvat myös ihmisten toiminta ja turvatoiminnan yleiset järjestelyt Organisaation tieto ja tietojärjestelmät ovat sen toiminnan ja toimintakyvyn kannalta olennainen osa ja tietoturvallisuuden lähtökohtana on turvata tiedon käytettävyys, eheys ja luottamuksellisuus Pirkko Nykänen & Antto Seppälä

7 Tietoturva Tietoturvallisuudella varmistetaan Organisaation toimintaympäristö Arkaluontoiset tiedot ja liiketoimintatiedot Turvataan asiakkaiden / sidosryhmien / kansalaisten yksityisyys ja tietojen salassapito Tietoturvallisuus edellyttää johdon sitoutumista ja riittäviä resursseja Tietoturva käsittää tietoturvaorganisaation, tietojen käsittelijöiden toimintatavat, tietojen turvaamisen menetelmät, kontrollit, välineet ja toimenpiteet, sekä eri välineistöjen, ohjelmistojen ja tilojen tietoturvaominaisuudet. Pirkko Nykänen & Antto Seppälä

8 Milloin tieto on turvassa? Onko tiedot turvassa jos henkilöstöllä on vahvat salasanat? Onko tiedot turvassa jos järjestelmien päivitykset ovat ajan tasalla? Onko tiedot turvassa jos meillä on palomuuri käytössä? Paraneeko tietoturva ikinä? Pirkko Nykänen & Antto Seppälä

9 Tietoturvan tavoitteet Tietoturvan päätavoite on CIA Confidentiality of information Tiedon luottamuksellisuus Integrity of information Tiedon eheys Availability of resources Tietoresurssien käytettävyys / saatavuus Pirkko Nykänen & Antto Seppälä

10 Luottamuksellisuus Liittyy tietosuojan ja yksityisyyden käsitteisiin Luottamuksellisuudella tarkoitetaan kykyä suojata tieto valtuudettomalta käytöltä, eli tiedot ovat vain niihin oikeutettujen käytettävissä Uhkia tiedon käsittelyprosessin eri vaiheissa Tiedon luottamuksellisuudelle on uhkana esim. kannettavan tietokoneen katoaminen, huolimaton tiedon käyttö, väärä sähköpostiosoite, erilaiset järjestelmähyökkäykset, henkilöstö Luottamuksellisuuden menettämisellä voi olla vakavat seuraukset kaikille osapuolille Pirkko Nykänen & Antto Seppälä

11 Tiedon eheys Tiedon täydellisyys ja muuttumattomuus syötön, käsittelyn, arkistoinnin ja tiedonsiirron aikana Tiedot eivät saa muuttua eivätkä hävitä virheiden / luvattomien toimenpiteiden seurauksena koko tiedon elinkaaren aikana Eheyden takaamiseksi tietojen valtuudeton muuttaminen on pystyttävä estämään, sekä muutoksista pitää pystyä toipumaan, undo Eri sovellukset voivat käsitellä samaa tietoa, joten eheyden takaaminen on usein ongelmallista ja se vaatii laajaa ymmärrystä organisaation tietovarannoista ja tietovirroista Kriittinen ominaisuus mikäli tietoa pyritään käyttämään päätöksenteon tukena Pirkko Nykänen & Antto Seppälä

12 Tiedon eheys Rikkomukset tiedon eheydelle ovat erityisen hankalia havaita Kolme tiedon ominaisuutta: alkuperäisyys, kiistämättömyys ja koskemattomuus Tiedon alkuperä pitää pystyä varmistamaan Kiistämättömyys, eli tiedon käsittelijä ei voi kiistää tiedonkäsittelytapahtumaa Koskemattomuudella tarkoitetaan ettei tietoa ole muokattu tai muutettu Pirkko Nykänen & Antto Seppälä

13 Tiedon käytettävyys / saatavuus Tieto pitää olla helposti ja viiveettä niiden käytettävissä joilla on siihen oikeus Erilaiset katkokset haittaavat käytettävyyttä Sähkökatkot, järjestelmähäiriöt, ylläpitotoimet, verkkokatkokset, laiteviat, palvelunestohyökkäykset (DoS, denial of service) Tietojen käytettävyys tulevaisuudessakin, esim. arkistointi Pirkko Nykänen & Antto Seppälä

14 Tietoturvakäsitteitä Tietoturvaloukkaus: oikeudeton puuttuminen tietoturvaan Tietoturvauhka: potentiaalinen sisäinen tai ulkoinen vahingoittava tapahtuma, yleensä ympäristöstä riippuvainen (vrt. Windows ja Linux) Haavoittuvuus: tarkoitetaan yleensä heikkouksia turvallisuudessa joita voidaan hyväksikäyttää Tietoturvariski: uhan todennäköisyys ja mahdollisen vahingon merkittävyys Tietoturva-aukko: ohjelmistoon tai sen suojaukseen liittyvä haavoittuvuus Tietoturvahyökkäys: toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on vahingoittaa tai käyttää oikeudettomasti tietojärjestelmää tai verkkoa Tietomurto: suojattuun tietojärjestelmään tai verkkoon tapahtuva tunkeutuminen Tietojen kalastelu (phishing): roskapostiin perustuvia huijausyrityksiä Pirkko Nykänen & Antto Seppälä

15 Haittaohjelma Usein puhutaan ns. malwaresta eli malicious software Erilaisia ohjelmia tai ohjelmien osia joiden tarkoituksena aiheuttaa ei-toivottuja tapahtumia Virus, mato, vakoiluohjelma, nuuskija, troijalainen, yms. Spyware, adware, rootkit Saastuneet nettisivut, muistitikut, sähköposti, haavoittuvuudet Uhkia koko CIA-kolmikolle Tietokoneen kaappaus Pirkko Nykänen & Antto Seppälä

16 Uhat, hyökkäykset Yleinen jako neljään kategoriaan Kaappaus (Interception) Hyökkäys luotettavuutta kohtaan, valtuudeton pääsy tietoon tai järjestelmään Häirintä, keskeytys (Interruption) Tiedon tuhoaminen tai tiedon, palvelun tai järjestelmän muu käytön esto Muuttaminen (Modification) Tiedon, palvelun tai järjestelmän valtuudeton muuttaminen Väärentäminen (Fabrication) Tiedon valtuudeton syöttäminen järjestelmään Pirkko Nykänen & Antto Seppälä

17 Kontrollit Riskien minimoimiseksi on olemassa keinoja, kontrolleja miten varautua erilaisiin uhkiin Fyysiset kontrollit Keskittyvät suojaamaan fyysistä ympäristöä Missä järjestelmät, tieto ja toiminta Kulunvalvonta, lukot, portit, kamerat, vartijat Lämmitys, ilmastointi, palohälyttimet, varavirtajärjestelmät Kriittinen tietoturvan takaamiseksi Pirkko Nykänen & Antto Seppälä

18 Kontrollit Loogiset kontrollit Ns. tekniset kontrollit Keskittyvät suojaamaan järjestelmiä, verkkoja ja tiedon käsittelyä ja ympäristöjä Salasanat, salaus, pääsynhallinta, palomuurit, tunkeilijoiden havaitsemisjärjestelmät Hallinnolliset kontrollit: Perustuvat sääntöihin, asetuksiin, lakeihin, käytäntöihin, ohjeistuksiin Säännöt ja ohjeistukset jotka määrittelevät miten organisaatiossa toimitaan ja käyttäydytään liittyen tietoturvaan Pirkko Nykänen & Antto Seppälä

19 Fyysinen turvallisuus Fyysinen turvallisuus Henkilöstö Tiedot Laitteistot Asiattomat henkilöt: kulunvalvonta, lukot, portit, kamerat, vartijat Luonnonkatastrofit ja ympäristö: lämmitys, ilmastointi, palohälyttimet, varavirtajärjestelmät Tietojen ja laitteistojen fyysinen suojaus: fyysinen media ja koko elinkaari Tilojen luokittelu: Perustasosta täyssuojaukseen, esim. Vahti 1/2002 Pirkko Nykänen & Antto Seppälä

20 Tietoliikenne Palomuuri hallinnoi verkkoliikennettä Sisäverkko <-> julkinen verkko Sijoitetaan suojaamaan eri luottamustason verkkoja Pääsyoikeudet voidaan määritellä monella tavalla: Protokolla Portit Pakettien perusteella (esim. alkuperä/kohde ip) Proxy-palvelin tietyn liikenteen filtteröintiin ja käytön seurantaan Tunkeilijoiden havaitsemisjärjestelmät Langattoman verkon salaaminen (WEP, WPA, WPA2) Salattu tiedonsiirtoprotokolla Palvelinvarmenne + salaus (esim. SSL-/TLS) Järjestelmäallekirjoitusvarmenne (esim. siirrettävä potilasasiakirja) Määriteltävä käytettävät tiedonsiirto- ja suojausmenetelmät, teknologiat ja tekniset standardit, sanomavälitys ja jäljitettävyys, omistus ja valtuudet sekä vastuut Pirkko Nykänen & Antto Seppälä

21 Yritysverkon sisäiset työasemat Sovellus palvelin WWWpalvelin Tietoturvapalvelin Bull CP8 DES salausmoduli Palomuuri Internet Reititin X.500 Hakemisto Yrityksen verkkoon ulkopuolelta tulevat työasemayhteydet Pirkko Nykänen & Antto Seppälä 21

22 Tietoliikenneturvallisuus Nykyiset tietojenkäsittely-ympäristöt ovat hyvin riippuvaisia tietoliikenneyhteyksistä Tietoliikenneturvallisuuden tavoitteena on turvata organisaation tietoliikenne ja varmistaa välitettävien tietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys Kaikki tietoliikenteeseen liittyvät asiat, kuten verkkojen rakentaminen ja suunnittelu Protokollat Salausmenetelmät Verkkotypologiat Tietoturvatuotteet (esim. reitittimet, palomuurit) Tarkoituksena on varmistaa: sanomien alkuperäisyys, koskemattomuus ja luottamuksellisuus lähettäjä ja vastaanottaja sekä todentaa heidät tietoliikennelaitteiden fyysinen turvallisuus Pirkko Nykänen & Antto Seppälä

23 Tietoliikenneturvallisuus Tietoliikennelaitteiston: Kokoonpano Luettelointi Ylläpito Muutosten valvonta Ongelmatilanteiden kirjaus Käytön valvonta Verkon hallinta Viestinnän salaus ja varmistaminen Tietoturvapoikkeamien tarkkailu, kirjaus ja selvittäminen Tietoliikenneohjelmien testaus ja hyväksyttäminen Lähde: Andreasson & Koivisto, 2013 Pirkko Nykänen & Antto Seppälä

24 Laitteistoturvallisuus Turvata organisaation tietojenkäsittely- ja tietoliikennelaitteiden käytettävyys, toimivuus, ylläpito ja saatavuus Tarkoituksena on suojata laitteistot siten, että mahdollisuudet niiden varastamiseen, väärinkäyttöön ja vahingoittumiseen on estetty Asennukset, takuut ja palvelu- ja ylläpitosopimukset Tukipalvelut ja hävitys Eri laitteiden turvallisuuden suunnittelu, esim. palvelimet, tietokoneet, puhelimet Pirkko Nykänen & Antto Seppälä

25 Ohjelmistoturvallisuus Ohjelmistoturvallisuuden tavoitteena on turvata tietojenkäsittelypalveluiden eheys, luottamuksellisuus sekä sovelluksissa käsiteltävien tietojen saatavuus Käyttöjärjestelmien ja ohjelmistojen turvallisuus ja ajantasaisuus Käyttöjärjestelmien ja ohjelmistojen haavoittuvuudet on yksi suurimmista heikkouksista hyökkäyksiä vastaan Jokainen ohjelmisto on riski Haittaohjelmat Käyttöjärjestelmät, tietoliikenneohjelmistot, tietoturvaohjelmistot ja ohjelmistot Ohjelmistojen hankinnat, kehitystyöt, käyttöönotot, ylläpitotoimet ja alasajot tulee olla huolella suunniteltuja tietoturvallisia prosesseja Dokumentointi ja järjestelmäluokittelu Pääsynhallinta, käyttäjänhallinta sekä käyttäjien todentaminen Voidaan määritellä luotettavasti, kuka saa ja pääsee käyttämään tietoja sekä sovelluksia Pirkko Nykänen & Antto Seppälä

26 Tietoaineistoturvallisuus Tarkoituksena turvata asiakirjojen, tiedostojen ja muiden tietoaineistojen käytettävyys, eheys ja luottamuksellisuus Organisaatioiden kaikki tieto, joka on toiminnan kannalta merkittävää, on suojattava sekä dokumentoitava Organisaation tiedot ja tietojärjestelmät on suojattava siten, että työntekijöillä on pääsy vain niihin tietoihin, jotka ovat välttämättömiä heidän työtehtäviensä kannalta Tietojen ja tietojärjestelmien luokittelu, käsittelysäännöt ja omistajuus Käyttöoikeusprosessit, salassapitosopimukset Eri tietoaineistojen koko elinkaaren kestävät suunnitellut prosessit Pirkko Nykänen & Antto Seppälä

27 Käyttöturvallisuus Tavoitteena on parantaa tietotekniikan käytön, käyttöympäristön, tietojenkäsittelyn ja ylläpidon turvallisuutta Jatkuvuus- ja toipumissuunnitelmat Tietojärjestelmien operointi- ja hallintatoimet Valmiussuunnitelmat Palvelutasosopimukset Käytön valvonta Etäkäyttöpolitiikka Pirkko Nykänen & Antto Seppälä

28 Loogiset kontrollit Ns. tekniset kontrollit Keskittyvät suojaamaan järjestelmiä, verkkoja ja tiedon käsittelyä ja ympäristöjä Salasanat, salaus, palomuurit, tunkeilijoiden havaitsemisjärjestelmät Tunnistaminen Väite mitä tai kuka jokin on Todentamien Väitteen totuuden määrittely Käyttövaltuudet ja pääsynhallinta Erilaiset tekniset ratkaisut Pirkko Nykänen & Antto Seppälä

29 Tunnistaminen (identification) Yksinkertaisesti vain väite henkilöllisyydestä Järjestelmä verkossa, sähköposti, käyttäjä Tunnistaminen ei takaa vielä mitään Luotettava tunnistaminen? Henkilöllisyyden vahvistus: passi, henkilöllisyystodistus Tunnistautumisen väärentäminen on mahdollista Henkilöllisyyden asettaminen käyttäjälle, järjestelmälle, prosessille.., Pirkko Nykänen & Antto Seppälä

30 Todennus (authentication) Todennus varmistaa henkilöllisyyden Ihminen, käyttäjä Palvelin, järjestelmä Todennus ei ota kantaa käyttöoikeuksiin tai valtuuksiin Todennukseen on monia eri keinoja, rakentuvat yleensä: Jotain mitä henkilö tietää (esim. salasana, pin-koodi) Jotain mitä olet (esim. biometriikka: kasvot, silmän iriis, sormenjälki ) Jotain mitä sinulla on (esim. fyysinen hallinta, toimikortti, matkapuhelin) Jotain mitä sinä teet (esim. käsiala, salasanan näppäilyrytmi) Kevyt ja vahva tunnistaminen (näkee myös kevyt ja vahva todentaminen) Mu a tunnistaminen todennus Ks. Laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta kahteen todennuskeinoon Pirkko Nykänen & Antto Seppälä

31 Käyttövaltuudet Tunnistaminen + todentaminen -> käyttövaltuudet Käyttövaltuuksien avulla määritellään mitä käyttäjä (tai järjestelmä) saa tehdä Käyttövaltuuksia yleensä hallitaan käytönvalvonnalla (tai pääsynhallinta) (access control) Työkalut seurata ja valvoa tietojärjestelmien käyttöä Tietojen / järjestelmän omistaja päättää ja valvoo, että ketkä ja millä oikeuksilla pääsevät tietoihin tai järjestelmiin Luettelo käyttäjistä ja käyttöoikeuksista Käyttövaltuuksien hallinnointiprosessi Monia erilaisia tapoja määritellä käyttövaltuuksia, nykyään usein rooliperustainen Pirkko Nykänen & Antto Seppälä

32 Käyttövaltuuksien hallinnointi Määriteltävä ja seurattava ketkä pääsevät ja millä oikeuksilla Käyttäjien, ylläpitäjien ja esimiehien on ymmärrettävä vastuut, miten tulee toimia (esim. salasanat) Tietojen käyttö vain tehtävien laajuuden mukaan Tärkeä keino lainmukaisuuden toteuttamiseksi Määriteltävä yksikkö joka on vastuussa käyttövaltuuksien hallinnoinnista -> Jokainen toimintayksikkö ja omistaja on vastuussa Tietojen ajantasaisuudesta, oikeellisuudesta, käytettävyydestä, eheydestä ja tietoihin liittyvien käyttövaltuuksien määrittelystä Rekisterinpitäjä vastaa rekisteritoimintojen lainmukaisuudesta ja henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuudesta Pirkko Nykänen & Antto Seppälä

33 Käyttövaltuuksien hallinnointi Erilaiset säännöt, sopimukset ja ohjeistus Määriteltävä miten organisaatiossa käyttöoikeuksia hallinnoidaan Käyttöoikeuksien koko elinkaari ja eri prosessit Työntekijöille käyttö- ja salassapitosäännöt Selkeä ohjeistus ja koulutus Käytön valvonta ja lokitiedot Seuraamuksien määrittely tietoturva- ja tietosuojaloukkauksista Henkilökunnan tiedossa Käyttöoikeusprosessi Hyväksytty ja valtuutettu Dokumentoitu prosessi, käyttäjien valtuudet ja niiden omistajat Pirkko Nykänen & Antto Seppälä

34 Rooliperustaiset käyttövaltuudet Pyritään määrittelemään käyttäjäryhmiä, eli rooleja ja niille asetetaan oikeuksia työtehtävien perusteella Perinteisesti järjestelmissä on rooleja, joille on määritelty erilaisia valtuuksia, eli ns. käyttäjärooleja ja sijoitettu yksittäiset käyttäjät niihin Kankea ja työläs, jos tulee muutoksia Erotetaan käyttäjien työroolit ja käyttäjäroolit Kytketään työroolit käyttäjärooleihin Henkilöllä voi olla useita työrooleja Mahdollisesti vielä rakenteellinen rooli ja toiminnallinen rooli Pirkko Nykänen & Antto Seppälä

35 Käyttäjänhallinta, käyttöoikeus ja käytön valvonta Tunnistaminen Todentaminen Kuka olet Mitä olet Valtuuksien hallinta Roolit Tehtävään liittyvät oikeudet/valtuudet Käytön valvonta Access control Suostumus Käyttötarkoitus IS Tietorakenteet Sensitiivisyys Suojaukset P. Ruotsalainen, Kansallinen terveysprojekti: Usean toimintayksikön yhteinen käyttäjänhallinta Pirkko Nykänen & Antto -periaatteet Seppälä ja suositukset,

36 PKI (public key infrastructure) Yhdistelmä teknologisia ratkaisuja, menettelyjä ja hallinnollisia toimia, jolla mahdollistetaan arkaluonteisen tiedon vaihto turvattomassa ympäristössä Mahdollistaa todentamisen, tiedon salauksen ja digitaalisen allekirjoituksen Yksityinen avain ja julkinen avain (liittyvät toisiinsa tietyllä kaavalla), eli avainpari, yksityisellä avaimella allekirjoitettu tieto voidaan todentaa vain ja ainoastaan julkisella avaimella ja päinvastoin Yksityinen avain, käyttäjällä / palvelimella Julkinen avain on usein luotetun kolmannen osapuolen hallussa, tallennettu varmenteeseen Varmentaja (Certification Authority) antaa varmenteen ja vastaa varmenteesta omalla digitaalisella allekirjoituksellaan Pirkko Nykänen & Antto Seppälä

37 Varmenne Varmenteella tarkoitetaan elektronista dokumenttia, jonka varmentajaorganisaatio myöntää, ja jonka avulla voidaan todistaa varmenteen sisällön kuuluminen asianomaiselle käyttäjälle Julkisen avaimen lisäksi varmenne sisältää myös muita tietoja, kuten henkilön tai organisaation nimen, varmenteen myöntämispäivän, viimeisen voimassaolopäivän, yksilöllisen sarjanumeron, etc. Varmenne sitoo julkisen avaimen identiteettiin Henkilö-, rooli-, laatu-, järjestelmä-, palvelinvarmenne Varmenteet tallennetaan erityiseen hakemistoon Terveydenhuollon varmennepalvelusta vastaa Väestörekisterikeskus Valvira vastaa ammattihenkilöiden ammattioikeuksien ja ammattiaseman tietopalveluista Pirkko Nykänen & Antto Seppälä

38 Varmennusorganisaation peruselementit Palomuuri Korttivalmistaja Varmentaja Hakemisto Rekisteröijä Asiakas Pirkko Nykänen & Antto Seppälä 38

39 Digitaalinen allekirjoitus 39 varmentaja allekirjoittaa digitaalisen dokumentin/ varmenteen omalla yksityisellä avaimellaan allekirjoittaja laskee allekirjoitettavasta viestistä yksisuuntaisen funktion avulla tiivisteen, jonka hän salaa yksityisellä avaimellaan vastaanottaja laskee saamastaan viestistä myös tiivisteen ja vertaa sitä allekirjoittajan julkisella avaimella avaamaansa salattuun tiivisteeseen jos samat = viesti on tullut ehyenä ja sen on allekirjoittanut juuri se henkilö, jonka varmenteen julkista avainta salatun tiivisteen avaamiseen on käytetty Sanoman lähetys OK Selväkielinen sanoma 160-bittinen tiiviste Tiivisteen salaus lähettäjän salaisella avaimella Tiivisteen avaus lähettäjän julkisella avaimella Tiivisteen vertaaminen alkuperäiseen sanomaan Pirkko Nykänen 02/03/2015

40 Varmenne Yleensä 2048 tai 4096 bittisiä RSA-avaimia Henkilövarmenteet (esim. terveydenhuollon varmennekortti) Palvelinvarmenne palvelimen tunnistaminen (server authentication) asiakkaan tunnistaminen (client authentication) Järjestelmäallekirjoitusvarmenne Esim. joidenkin asiakirjojen sähköinen allekirjoitus Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista (661/2009) sekä laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista (617/2009) muodostavat varmennepolitiikan lainsäädännöllisen perustan Pirkko Nykänen & Antto Seppälä

41 Tunnistaminen ja varmenteet VETUMA-palvelu, kansalaisen tunnistaminen ja verkkomaksaminen tunnistus.suomi.fi Tupas-palvelu on Finanssialan Keskusliiton tapa tunnistaa käyttäjä verkkopalveluissa Mobiilivarmenne operaattorien kautta Sähköpostivarmenne, tarkoitettu organisaatioiden käytössä olevien, usean henkilön toimesta seurattavien, yksittäisten sähköpostiosoitteiden käyttöä varten Väestörekisterikeskus älykortti, terveydenhuollon ammattilaisvarmenteet, henkilökohtainen toimikortti Pirkko Nykänen & Antto Seppälä

42 Sovelluskehityksen tietoturvahaasteet Tietojärjestelmän kehittämisprosessissa tietoturvallisuuden huomioiminen koetaan hidastavana Kehittäjät ei aina ole tietoturvatietoisia Tietoturvallisuuden huomioonottamista ei opeteta Tietojärjestelmä voi koostua monesta komponentista, kokonaisuuden tietoturvallisuustaso muodostuu osien tietoturvallisuudesta Pirkko Nykänen & Antto Seppälä

43 Kehittämisessä kiire laatu ja tietoturvallisuus unohdetaan Tietojärjestelmäympäristöt monimutkaistuneet ulkoistaminen, pilvipalvelut, verkottuminen, uudet kielet ja ohjelmointitekniikat Ohjelmoinnissa ei varauduta mahdollisiin hyökkäyksiin (defensiivinen ohjelmointi) virustorjunta, palomuurit, verkkohyökkäysten havainnointiohjelmat Riskianalyysit puutteellisia tai niitä ei tehdä lainkaan Pirkko Nykänen & Antto Seppälä

44 Yhtä tärkeää kuin järjestelmän tietoturva on sovelluskehitystiimin tietoisuus ja osaaminen sovellustietoturvan alueilla Huomioitavia asioita ovat mm. tietoturvan huomioon ottaminen kehitysprosessissa (oli se Scrum, vesiputous tai jokin muu), tietoturvan dokumentoinnin ja katselmoinnin käytännöt, uusien uhkien tunnistaminen, turvalliset suunnittelumallit sekä sovelluksen ja arkkitehtuurikehyksen välinen vastuunjako tietoturvasuojauksissa Tätä tukee usein yrityksen sovelluskehitys-tietoturvaryhmä tai -asiantuntija, joka myös ohjeistaa, linjaa ja neuvoo projekteja tietoturva-asioissa Pirkko Nykänen & Antto Seppälä

45 Tietojärjestelmät Tietojärjestelmät ja ohjelmistot tulisi luokitella tietoturvatasoihin Pääsyhallinta ja turva-asetuksien tarkistus Vastuut ja oikeudet Kuka omistaa järjestelmän, määrittelee vastuut, oikeudet yms. Määritellä järjestelmien tärkeys, tarkoitus, tiedot ja käyttäjät Kriittiset tietojärjestelmät Tietojärjestelmien asianmukainen käyttö tulisi määritellä ja ohjeistaa henkilökunnalle Seuraamukset Eri tietoturvaloukkausten vakavuuden määrittely Millaiset seuraamukset rikkomuksesta Pirkko Nykänen & Antto Seppälä

46 Perinteinen sovelluskehitysmalli Vesiputousmalli tietoturvallisuus otetaan huomioon jokaisessa elinkaaren vaiheessa Suunnitellaan toteutetaan testataan Jokaiselle vaiheelle määritellään tietoturvallisuustehtävät Vaiheesta toiseen siirryttäessä määritellään exit criteria joiden tulee täyttyä Projektin ohjausryhmä seuraa tietoturvallisuuden toteutumista Pirkko Nykänen & Antto Seppälä

47 Ketterät menetelmät tietoturvallisuus sisältyy jokaisen inkrementin, sprintin toteutukseen Tällöin taataan lopullisen tuotteen tietoturvallisuus uhka-analyysi tunnistetaan kaikki riskit ja uhat tietoturvakertomukset security story tavoitteet tietoturvan osalta Väärinkäyttötapaukset abuse casekäyttötapaukset hyökkääjän näkökulmasta Pirkko Nykänen & Antto Seppälä

48 Pilvipalvelut - tietoturvallisuus Infrastruktuuri palveluna IaaS- Infrastructure as a Service Sovellusalusta palveluna PaaS- Platform as a Service Sovellus palveluna SaaS Software as a Service Pilvipalvelulla tarkoitetaan verkon kautta käytettäviä palveluita Pilvipalvelu on toimintamalli jolla yhdistetään uusia ja vanhoja palveluita Tuotantoympäristö pilvipalvelun tuotantomalli jonka mukaan ympäristöä ylläpidetään Pirkko Nykänen & Antto Seppälä

49 Mistä tasosta alkaen sovelluksen käyttäjällä on kontrolli sovellukseen Sovellus omalla palvelimella täysi kontrolli Sovellus toimittajan palvelimella kontrollista osa on toimittajalla Millaiset riskit eri tilanteisiin liittyvät Toimittajat tarjoavat asiakkaiden haluamia ominaisuuksia halvalla ja nopeasti Toimittajat eivät itsekään lupaa että asiakkaiden tiedot ovat riittävästi suojatut Pirkko Nykänen & Antto Seppälä

50 Pirkko Nykänen & Antto Seppälä

51 Pilvipalveluiden tietoturvaongelmia Tiedon häviäminen, tai tietovuoto Tunnusten kaappaaminen Pilviteknologiasta aiheutuva haavoittuvuus, esim rajapinnat Tiedon fyysinen sijainti Omien tietoturvakäytäntöjen ulottuminen ulkopuoliseen palveluun (esim pääsynhallinta) Jaettu alusta, tiedon eristäminen tai salaaminen Pilven rikollinen, häriötä aiheuttava käyttö Uusi konsepti, tuntemattomat uhat Pirkko Nykänen & Antto Seppälä

52 Langattoman tietoliikenteen tietoturva Langaton tiedonsiirto vanhempaa kuin langallinen savumerkit, varoitustulet = vainovalkeat, langaton lennätin, radiolähetykset Langaton tiedonsiirto turvattomampaa langatonta yhteyttä voidaan helposti salakuunnella mobiilit päätelaitteet anonyymejä: voivat joutua vääriin käsiin, liikkuvat --> tarvitaan käyttäjän tunnistus! Langattoman tietoliikenteen tietoturvaa hankaloittaa Heikko laskentateho: turvaprotokollien laskentatarve Rajoitettu muistikapasiteetti, rajoittaa käytettäviä salausmenetelmiä Tehonkulutuksen säästötarve: Akut ja paristot Käytettävyysrajoitukset Tunkeutuminen mobiilipalveluihin: naamioituminen validiksi käyttäjäksi Pirkko Nykänen & Antto Seppälä

53 Langattoman tietoturvan vaatimukset Olemassaolevien tietoturvaratkaisujen sovittaminen langattomaan ympäristöön Eri laitteiden yhteistoiminnallisuuden parantaminen Laitteiden luotettavuuden parantaminen Korkeatasoisen turvajärjestelmän kehittäminen niin, ettei laitteiden käytettävyys kärsi Hyökkäysten estäminen: Tietojen kaappaus, tietojen muuttaminen kryptografinen hyökkäys: murretaan viesti tai käyttäjätietojen salaus Hyökkäjät: Hakkerit, vakoojat, terroristit, yrityshyökkääjät, rikolliset, vandaalit Virusten yms torjunta Pirkko Nykänen & Antto Seppälä

54 Keinoja tietoturvan toteuttamiseksi Tietoturvapolitiikka, jolla suojataan tietoverkot Organisaatioiden henkilöstön tietoturvaohjeet ja koulutus Fyysinen, tekninen ja toiminnallinen tietoturva Tietoturvauhkien ja riskien analysointi Vastatoimien suunnittelu: Avainten ja salasanojen paljastumisen estäminen SIM-kortin joutuminen vieraisiin käsiin estettävä Operaattorin verkon suojaus Salasanojen, avainten yms koodien tallennus tietokannassa Virheet ja toimintahäiriöt verkoissa Pirkko Nykänen & Antto Seppälä

55 Yksityisen käyttäjän suojautuminen Hyvä salasana Käytä vain koneelta jossa ohjelmat on päivitetty, erityisesti selain ja sen lisäosat Älä avaa liitteitä jos et ole varma lähettäjästä /sisällöstä Noudata varovaisuutta palvelujen käytössä Palveluissa on helppo esiintyä toisena henkilönä, varmista oikea henkilöllisyys Työminä vs. nettiminä Harkitse mitä kirjoitat, missä, mitä tietoja itsestäsi annat, älä levitä sosiaaliturvatunnustasi yksityisyys! Pirkko Nykänen & Antto Seppälä

56 Yhteenveto tietoturva suunnittelussa Arkkitehtuuriratkaisuissa huomioidaan eri ratkaisujen yhteensopivuus suositaan standardeja Sovelluksen omistaja hyväksyy kuinka vahvaa tunnistautumista ja luotettavaa identiteettiä sovelluksen käyttöön tarvitaan jos kirjaudutaan käyttäjätunnus/salasanaparilla, salasanan laatuvaatimusten tulee olla konfiguroitavissa: alasanan pituus, ei-aakkosmerkkien lukumäärä, lukkiutuminen määräajaksi virheellisten yritysten jälkeen Käyttäjille vain tarvittavat oikeudet järjestelmiin Käyttö- ja ylläpitotunnusten tulee olla henkilö- ja roolikohtaisia Käyttäjänhallintamenettelyjen tulee varmistaa että tietoturva-asetusten muokkaus on estetty peruskäyttäjiltä Pirkko Nykänen & Antto Seppälä

57 Kaikki ulkopuolelta tullut syöte on tarkastettava ennen käyttöä Sovellusistunto on varmistettava ettei voida kaapata, väärentää, luvattomasti nauhoittaa tai toistaa joutilas istunto on aikakatkaistava Käyttäjätiedot on hallittava ajantasaisesti ja keskitetysti hallintaprosessit ja työnkulut on dokumentoitava Järjestelmästä tulee olla ajantasainen ja kattava dokumentaatio vaatimukset,,määrittelyt, suunnitelmat, testisuunnitelmat ja raportit, turvakuvaukset jne Salausratkaisujen on oltava kansallisen / kansainvälisen tietoturvaviranomaisen hyväksymiä Tietoliikenne tulee salata käyttäjän laitteesta palvelimelle Tunnistautumiseen käytettävät arkaluonteiset tiedot kuten salasanat eivät saa kulkea verkon yli salaamattomina Pirkko Nykänen & Antto Seppälä

58 Organisaation tietojen suojaamisessa on varauduttava sekä sisäisiin että ulkoisiin uhkatekijöihin Tietoturvan on oltava suunniteltua, dokumentoitua ja organisaation johdon hyväksymä Tiedot ja tietojärjestelmät on luokiteltava ja niiden suojaamisen taso on määriteltävä Käyttäjät, käyttäjien valtuudet ja käytön seuranta on määriteltävä, dokumentoiva ja valvottava Tietoturva on hallinnollisten toimien, prosessien ja ohjeiden, teknisten järjestelmien ja fyysisten kontrollien moniulotteinen kokonaisuus Jatkuva prosessi Koko organisaation vastuulla Koko tiedon ja tietojärjestelmien elinkaari, suunnittelu hankinta käyttöönotto kehitys / ylläpito hävitys / käytönpäättäminen Pirkko Nykänen & Antto Seppälä

Sovelluskehityksen. tietoturvaohje 1/2013 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä

Sovelluskehityksen. tietoturvaohje 1/2013 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä Sovelluskehityksen tietoturvaohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 1/2013 VAHTI Sovelluskehityksen tietoturvaohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 1/2013 VAHTI VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2002 VALTIONHALLINNON ETÄTYÖN TIETOTURVALLISUUSOHJE

Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2002 VALTIONHALLINNON ETÄTYÖN TIETOTURVALLISUUSOHJE 3/2002 VALTIONHALLINNON ETÄTYÖN TIETOTURVALLISUUS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 6 1.1 Hankkeen tausta 6 1.2 Ohjeen laatiminen 6 1.3 Ohjeen tarkoitus ja rajaus 6 1.4 Ohjeen rakenne 7 1.5 Käsitteet 7 2 ETÄTYÖN

Lisätiedot

Pilvipalveluiden turvallisuus

Pilvipalveluiden turvallisuus Pilvipalveluiden turvallisuus Mitä organisaatioiden tulisi huomioida pilvipalveluja hyödyntäessä Sisällysluettelo Johdanto... 4 Määritelmät... 5 Pilvipalveluiden toimintaan liittyviä käytäntöjä... 7 1.

Lisätiedot

OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA

OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA 7/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA

Lisätiedot

Päätelaitteiden. tietoturvaohje SUOJAKOODI: 5/2013 ***** 1 2 3 4 5 6 7 8 # 0 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä

Päätelaitteiden. tietoturvaohje SUOJAKOODI: 5/2013 ***** 1 2 3 4 5 6 7 8 # 0 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä Päätelaitteiden tietoturvaohje SUOJAKOODI: ***** 1 2 3 4 5 6 7 8 # 0 Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 5/2013 VAHTI Päätelaitteiden tietoturvaohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN

TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN VALTIONHALLINNON KESKEISTEN TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN 5/2004 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ VALTIONHALLINNON KESKEISTEN TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN 5/2004 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

TEOLLISUUSAUTOMAATION TIETOTURVA. Verkottumisen riskit ja niiden hallinta

TEOLLISUUSAUTOMAATION TIETOTURVA. Verkottumisen riskit ja niiden hallinta TEOLLISUUSAUTOMAATION TIETOTURVA Verkottumisen riskit ja niiden hallinta Suomen Automaatioseura ry Turvallisuusjaosto 2005 Verkkopainos 2010 1. verkkopainos Julkaisija: Suomen Automaatioseura ry Turvallisuusjaosto

Lisätiedot

TIETOTURVAN TILA SUOMESSA CASE MALMIN SEUDUN YRITYKSET

TIETOTURVAN TILA SUOMESSA CASE MALMIN SEUDUN YRITYKSET HAAGA Raportteja 7 Niina Kinnunen TIETOTURVAN TILA SUOMESSA CASE MALMIN SEUDUN YRITYKSET ISBN-10: 951-865-118-3 (pdf) ISBN-13: 978-951-865-118-8 (pdf) ISSN: 1796-2536 HAAGA Raportteja 7 TIETOTURVAN TILA

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikat. arvostelija. Riitta Mäkinen. Helsinki 20.4.2003. HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Tietoturvapolitiikat. arvostelija. Riitta Mäkinen. Helsinki 20.4.2003. HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos hyväksymispäivä arvosana arvostelija Tietoturvapolitiikat Riitta Mäkinen Helsinki 20.4.2003 HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Tietoturva nykyaikaisessa liiketoimintaympäristössä -seminaari

Lisätiedot

TEOPKI P1 Varmennepolitiikka terveydenhuollon ammattivarmennetta varten

TEOPKI P1 Varmennepolitiikka terveydenhuollon ammattivarmennetta varten TEOPKI P1 Varmennepolitiikka terveydenhuollon ammattivarmennetta varten Versio 1.02 Terveydenhuollon oikeusturvakeskus (TEO) Varmennepalvelut PL 265 00531 Helsinki Suomi http://www.valtteri.fi TEO 1/44

Lisätiedot

VAHTI VALTION TIETOHALLINNON INTERNET-TIETOTURVALLISUUSOHJE 1/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ HALLINNON KEHITTÄMISOSASTO

VAHTI VALTION TIETOHALLINNON INTERNET-TIETOTURVALLISUUSOHJE 1/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ HALLINNON KEHITTÄMISOSASTO VALTION TIETOHALLINNON INTERNET-TIETOTURVALLISUUSOHJE 1/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ VAHTI VALTION TIETOHALLINNON INTERNET-TIETOTURVALLISUUSOHJE 1/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ HALLINNON

Lisätiedot

raportteja 167 tutkimuksia Jarkko Paavola & Esko Vainikka (toim.) Näkökulmia

raportteja 167 tutkimuksia Jarkko Paavola & Esko Vainikka (toim.) Näkökulmia oppimateriaaleja puheenvuoroja raportteja 167 tutkimuksia Jarkko Paavola & Esko Vainikka (toim.) Näkökulmia tietoturvaan Turun ammattikorkeakoulun raportteja 167 Turun ammattikorkeakoulu Turku 2013 ISBN

Lisätiedot

Teknisen ICTympäristön

Teknisen ICTympäristön Teknisen ICTympäristön tietoturvataso-ohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2012 VAHTI Teknisen ICT-ympäristön tietoturvataso-ohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2012

Lisätiedot

Sonera CA. Varmennepolitiikka Sonera Class 2 -varmenne. Voimassa 30.5.2005 lähtien Versio 2.2

Sonera CA. Varmennepolitiikka Sonera Class 2 -varmenne. Voimassa 30.5.2005 lähtien Versio 2.2 1 (42) 30.5.2005 Sonera CA Varmennepolitiikka Sonera Class 2 -varmenne Voimassa 30.5.2005 lähtien Versio 2.2 Varmennepolitiikan OID-tunnus: 1.3.6.1.4.1.271.2.3.1.1.2 Ohjelmistovarmenteet yksityinen avain

Lisätiedot

Henkilöstön. tietoturvaohje 4/2013 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä KÄYTTÄJÄ: VIRKAMIES SALASANA: **********

Henkilöstön. tietoturvaohje 4/2013 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä KÄYTTÄJÄ: VIRKAMIES SALASANA: ********** Henkilöstön tietoturvaohje KÄYTTÄJÄ: VIRKAMIES SALASANA: ********** Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 4/2013 VAHTI Henkilöstön tietoturvaohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä

Lisätiedot

Käytetyistä avaimista riippuen tehollinen avaimen pituus on näin ollen 56, 112 tai 168 bittiä.

Käytetyistä avaimista riippuen tehollinen avaimen pituus on näin ollen 56, 112 tai 168 bittiä. suomi - englanti 7.7.2008 1/68 termi suomeksi termi englanniksi määritelmä ryhmä 24/7 -palvelu 24/7 service jatkuva palvelu, 24 tuntia vuorokaudessa viikon jokaisena päivänä 3DES 3DES, triple DES DES-salakirjoitusmenetelmän

Lisätiedot

MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA. Diplomityö

MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA. Diplomityö MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA Diplomityö Tarkastaja: professori Jarmo Harju Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tietoja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

SÄHKÖISEN KAUPPAPAIKAN TURVALLISUUS

SÄHKÖISEN KAUPPAPAIKAN TURVALLISUUS SÄHKÖISEN KAUPPAPAIKAN TURVALLISUUS Mika Valonen 27.11.2005 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu tutkielma Tiivistelmä Internetissä toimivaan sähköiseen kauppapaikkaan kohdistuu useita turvallisuusuhkia,

Lisätiedot

TIIVIS TIETOTURVASANASTO

TIIVIS TIETOTURVASANASTO SANASTOKESKUS TSK TERMINOLOGICENTRALEN TSK TSK 31 TIIVIS TIETOTURVASANASTO KONCIS INFORMATIONSSÄKERHETSORDLISTA COMPACT VOCABULARY OF INFORMATION SECURITY Helsinki 2004 Julkaisija: Sanastokeskus TSK ry

Lisätiedot

Tietoturva julkisissa pilvipalveluissa

Tietoturva julkisissa pilvipalveluissa Aalto-yliopisto Perustieteiden korkeakoulu Tietotekniikan tutkinto-ohjelma Tietoturva julkisissa pilvipalveluissa Kandidaatintyö 2. kesäkuuta 2011 Jussi-Pekka Erkkilä Aalto-yliopisto Perustieteiden korkeakoulu

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA B 5.2 TIETOTURVAOPAS (14.12.2012) Tietoturvallisuudella tarkoitetaan tietojen, tietojärjestelmien ja palveluiden asianmukaista suojaamista. Tietojen luottamuksellisuutta, eheyttä ja käytettävyyttä suojataan

Lisätiedot

KÄYTTÖJÄRJESTELMIEN TIETOTURVA

KÄYTTÖJÄRJESTELMIEN TIETOTURVA Lappeenranta University of Technology Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma CT50A2602 Käyttöjärjestelmät Syksy 2013 Opintojakson Käyttöjärjestelmät seminaarityö Anssi Hauvala, Keijo

Lisätiedot

Varmennekorttien käyttöönotto ja ylläpito yliopistoissa

Varmennekorttien käyttöönotto ja ylläpito yliopistoissa Opetusministeriö Undervisningsministeriet Varmennekorttien käyttöönotto ja ylläpito yliopistoissa Yliopistojen yhteinen suositus. Loppuraportti Opetusministeriön julkaisuja 2009:15 Varmennekorttien käyttöönotto

Lisätiedot

Tietotekniikan turvallisuus ja toiminnan varmistaminen

Tietotekniikan turvallisuus ja toiminnan varmistaminen Tietotekniikan turvallisuus ja toiminnan varmistaminen Tietojärjestelmäjaoston ohje 1/2002 Helsinki 2002 Tietotekniikan turvallisuus ja toiminnan varmistaminen Puolustustaloudellinen suunnittelukunta (PTS)

Lisätiedot

Sonera CA. Varmennuskäytäntö. Voimassa 2.12.2008 lähtien Versio 2.5. Varmenteet yrityskäyttöön

Sonera CA. Varmennuskäytäntö. Voimassa 2.12.2008 lähtien Versio 2.5. Varmenteet yrityskäyttöön 1 (60) 2.12.2008 Sonera CA Varmennuskäytäntö Voimassa 2.12.2008 lähtien Versio 2.5 Varmenteet yrityskäyttöön Sonera Class 1 -varmenne Sonera Class 2 -varmenne Sonera Mobiilivarmenne Tämä suomenkielinen

Lisätiedot

EDUSKUNNAN TIETOTURVA- JA SÄHKÖPOSTIOHJE EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU [10/2004

EDUSKUNNAN TIETOTURVA- JA SÄHKÖPOSTIOHJE EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU [10/2004 EDUSKUNNAN TIETOTURVA- JA SÄHKÖPOSTIOHJE EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU [10/2004 EDUSKUNNAN TIETOTURVA- JA SÄHKÖPOSTIOHJE EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 10/2004 ISBN 951-53-2676-1 (nid) ISBN 951-53-2677-X

Lisätiedot

- Kehittamispaallikkö Heikki Tähtinen

- Kehittamispaallikkö Heikki Tähtinen SUOMEN KUNTALIITTO Sairaalapalvelut Terveydenhuollon ATK-päivät 26. - 27.5.1997 Lahti, Kauppahotelli Grand - Kehittamispaallikkö Heikki Tähtinen Suomen Kuntaliitto Tietosuojan hyvä käytäntö SUOMEN KUNTALIITTO

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD. Tietoturvaohje. Sosiaali- ja terveyspalvelut

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD. Tietoturvaohje. Sosiaali- ja terveyspalvelut KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD Tietoturvaohje Sosiaali- ja terveyspalvelut Laatijat Hyväksyjä Tanja Witick, Marjo Meriläinen Tietoturvatyöryhmä 20.10..2009 Kokkolan Sosiaali- ja terveyspalvelut Tietoturvaohje

Lisätiedot

Pikaviestinnän tietoturva Ongelmat, vaihtoehdot ja ratkaisut

Pikaviestinnän tietoturva Ongelmat, vaihtoehdot ja ratkaisut TEKNILLINEN KORKEAKOULU Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta Tietotekniikan tutkinto-ohjelma Pikaviestinnän tietoturva Ongelmat, vaihtoehdot ja ratkaisut Kandidaatintyö Olli Jarva Tietotekniikan

Lisätiedot

1.9.2009 MÄÄRÄYKSEN 47 PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN TELEYRITYSTEN TIETOTURVALLISUUDEN HALLINNASTA MPS 47

1.9.2009 MÄÄRÄYKSEN 47 PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN TELEYRITYSTEN TIETOTURVALLISUUDEN HALLINNASTA MPS 47 1.9.2009 MÄÄRÄYKSEN 47 PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN TELEYRITYSTEN TIETOTURVALLISUUDEN HALLINNASTA MPS 47 Viestintävirasto MPS 47 1 (28) SISÄLLYS SISÄLLYS... 1 1 LAINSÄÄDÄNTÖ... 2 1.1 MÄÄRÄYKSEN LAINSÄÄDÄNTÖPERUSTA...

Lisätiedot