POMARKKU KIRKONKYLÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 75 JA 79. Kaavaselostus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POMARKKU KIRKONKYLÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 75 JA 79. Kaavaselostus"

Transkriptio

1 POMARKKU KIRKONKYLÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 75 JA 79 Kaavaselostus ,

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT TUNNISTETIEDOT KAAVA-ALUEEN SIJAINTI JA KAAVAN TARKOITUS TIIVISTELMÄ KAAVAPROSESSIN VAIHEET ASEMAKAAVA ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN LÄHTÖKOHDAT SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA Luonnonympäristö ja maisema Rakennettu ympäristö Maanomistus KAAVA-ALUETTA KOSKEVAT SUUNNITELMAT, PÄÄTÖKSET JA SELVITYKSET KAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET KAAVAMUUTOKSEN SUUNNITTELUN TARVE SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN JA SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ Osalliset Vireilletulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely Viranomaisyhteistyö KAAVAMUUTOKSEN TAVOITTEET Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet ASEMAKAAVAN KUVAUS KAAVAN RAKENNE Mitoitus YMPÄRISTÖN LAATUA KOSKEVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN ALUEVARAUKSET Korttelialueet KAAVAN VAIKUTUKSET Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset luonnonympäristöön Sosiaaliset vaikutukset Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen Taloudelliset vaikutukset YMPÄRISTÖN HÄIRIÖTEKIJÄT KAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVAN TOTEUTUS LIITTEET 1. Asemakaavan seurantalomake (tilasto) 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tämä kaavaselostus koskee päivättyä kaavakarttaa. 2

3 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Asemakaavan muutos kortteleissa 75 ja 79 Kunta: Pomarkku (608) Kylä: Pomarkku (406) Tilat: RN:o 10:83, RN:o 10:212 ja RN:o 10:213 Asemakaavan muutos koskee korttelia 75 ja osaa korttelista 79 sekä puistoaluetta. Asemakaavan muutoksella muodostuu osa kortteleista 107 ja 79. Kaavan laadituttaja: Pomarkun kunta Kaavan laatija: Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa Sibeliuksenkatu 11 B 1, HÄMEENLINNA Yhteyshenkilö, Piia Tuokko, p Asemakaavan muutos on tullut vireille Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos pidettiin nähtävillä Kaavaehdotusaineistot pidettiin nähtävillä Tämä asemakaavan muutos on Pomarkun kunnanvaltuuston hyväksymä xx.xx.2015 xx. Voimaantulo xx.xx Kaava-alueen sijainti ja kaavan tarkoitus Asemakaavan muutos laaditaan Pomarkun kunnan kirkonkylälle, Riuttantien ja Ristikujan lounaispuoliseen osaan korttelista 79 sekä Riuttantien, Salmiontien ja Tornitien rajaamalle korttelialueelle 75. Korttelissa 75 sijaitsee kirkkoherranvirasto ja pappilan toimitilat. Korttelin 79 suunnittelualue on rakentumatonta metsämaata, jonka pohjoispuolella sijaitsevat Pomarkun kirkkorakennukset. Alueet kiinnostavat rakentajia rivitalojen rakennuspaikkana ja asemakaavamuutoksen tarkoituksena onkin muuttaa em. alueet asuntotuotannon käyttöön. Suunnittelualueet on rajattu karttaan likimääräisesti punaisilla ympyröillä. 3

4 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Vireilletulo- ja valmisteluvaihe Kaavoitusprosessi on käynnistynyt kunnanhallituksen päätöksellä ( 244). Pomarkun kunnanhallitus hyväksyi ( 45) Ympäristönsuunnittelu Oy:n antaman kaavoitustarjouksen, jonka jälkeen kaavamuutoksen valmistelu aloitettiin. Asemakaavamuutoksen aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu järjestettiin Neuvottelussa käsiteltiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä alustava kaavaluonnos. Viranomaisilla ei ollut erityistä huomautettavaa alustavaan kaavaluonnokseen. Kaavaan toivottiin lisättävän rakentamista koskevia määräyksiä. Asemakaavamuutoksen vireilletulosta kuulutettiin OAS:iin sekä kaavaluonnokseen tehtiin pieniä täsmennyksiä. Pomarkun kunnanhallitus päätti kokouksessaan ( 159) asettaa asemakaavamuutoksen OAS:n ja kaavaluonnoksen yleisesti nähtäville 30 vrk:n ajaksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 :n mukaisesti. OAS ja kaavaluonnos pidettiin 30 vrk:n ajan yleisesti nähtävillä kunnan Internet-sivuilla ja Pomarkun kunnanviraston teknisen osaston ilmoitustaululla Kaava-alueen naapureille tiedotettiin asiasta kirjeitse ja osallisilla oli mahdollisuus ilmaista aineistosta mielipiteensä. Lisäksi pyydettiin Varsinais-Suomen ELY-keskuksen (maankäyttö- ja liikennepuoli), Satakunnan museon sekä Pomarkun rakennus- ja ympäristölautakunnan ja teknisen lautakunnan lausunnot. OAS:sta tai kaavaluonnoksesta ei jätetty yhtään osallisen mielipidettä. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualue kommentoi kaavaluonnosta, että mikäli Riuttantie ei ole mukana kaava-alueessa, se voidaan esittää voimassa olevan kaavan mukaisesti liikennealueena (LT). LT-alueen merkinnöistä osoitetaan vain ajoneuvoliittymän sijainnin nuoli. ELY-keskus ja Satakunnan museo kommentoivat kaavaa lisää, kun viranomaisneuvottelussa sovitut täydennykset on tehty ja selostus vaikutustenarviointeineen on käytettävissä. Kaavakarttaa ja -merkintöjä täsmennettiin liikennealueen rajauksen ja merkintöjen sekä rakentamismääräysten osalta. Lisäksi laadittiin kaavaselostus. Ehdotusvaihe Pomarkun kunnanhallitus päätti kokouksessaan ( 222) seurakunnan tonttien kaavamuutosehdotuksen nähtäville asettamisesta. Kaavaehdotusaineistot pidettiin yleisesti nähtävillä Pomarkun kunnanviraston teknisen osaston ilmoitustaululla ja kunnan Internetsivuilla Viranomaisilta pyydettiin lausunnot kaavaehdotuksesta ja osallisilla oli mahdollisuus kirjallisten muistutusten jättämiseen. Kaavaehdotuksesta ei jätetty yhtään osallisen muistutusta. Lausuntonsa antoivat Satakuntaliitto ja Pomarkun kunnan tekninen lautakunta. Satakuntaliiton mielestä asemakaavan muutos on korttelin 79 osalta kunnan osayleiskaavan vastainen ja liitto onkin huolissaan palveluille varattujen alueiden riittävyydestä Pomarkussa. Satakuntaliiton lausuntoon on laadittu vastine. Muilla viranomaisilla ei ollut huomautettavaa kaavaehdotuksesta. Kaavakarttaan ja -merkintöihin ei tehty muutoksia lausuntojen johdosta. Kaavaehdotusaineistot päivitettiin Pomarkun kunnan hyväksymiskäsittelyä varten. 4

5 2.2 Asemakaava Asemakaavan muutos koskee korttelia 75 (YK) ja osaa korttelista 79 (YK) sekä puistoaluetta (P). Asemakaavan muutoksella muodostuu osa kortteleista 107 ja 79. Kortteliin 79 muodostuu rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue (AR). YK-korttelialue 75 kapenee eteläosastaan ja pieni puistoalue poistuu kokonaan, jolloin alueen korttelinumeroksi tulee eteläpuoliselta rakentamisalueelta 107. Kortteliin 107 muodostuu erillispientalojen, rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue (AOR) sekä kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialue (YK). 2.3 Asemakaavan toteuttaminen Asemakaavan muutoksen mahdollistama rakentaminen voidaan toteuttaa alueen maanomistajien tarpeiden mukaisesti kaavamuutoksen saatua lainvoiman. 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Luonnonympäristö ja maisema Suunnittelualueet sijaitsevat Riuttantien varressa reilun 100 metrin etäisyydellä toisistaan (Kuva 1). Riuttantien maisemakuvaa hallitsevat pohjoispuolisella mäellä sijaitsevat kirkkorakennukset (kannen valokuvassa). Korttelin 79 suunnittelualueen osa on rakentamatonta metsämaata. Maasto kohoaa loivasti Riuttantietä kohden ollen matalimmillaan eteläpuolisen pellon laidassa. Alueen puusto on koivuvaltaista. Suunnittelualueen eteläreunassa kulkee luultavasti eteläpuoliselta pellolta kerätyistä kivistä kasattu leveähkö kiviaita. Korttelin 79 suunnittelualueen pinta-ala on n. 0,56 ha. (Kuva 2.) Korttelin 75 suunnittelualueella ja eteläpuolisella kapealla alueella ei ole erityistä luonnonympäristöä. Riuttantien ja Tornitien kulmassa sijaitsevan kirkkoherranviraston tontti on nurmikkoista piha-aluetta, jossa kasvaa muutamia puita ja pensaita. Voimassa olevassa asemakaavassa puistoalueeksi osoitetulla eteläpuolisella alle 20 metriä leveällä kaistaleella on heinikkoista joutomaata. Korttelin 75 ja eteläpuolisen alueen kokonaispinta-ala on n. 0,59 ha. (Kuva 3.) Kuva 1. Suunnittelualueiden likimääräinen rajaus on esitetty ilmakuvassa punaisella. 5

6 Kuva 2. Korttelin 79 suunnittelualueen luonnonympäristöä länteen päin kuvattuna. Kuva 3. Korttelin 75 ympäristöä etelään päin kuvattuna. Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Suunnittelualueella ei sijaitse toteutettuja luonnonsuojelu- tai Natura verkostoon kuuluvia alueita. Alueelta ei tunneta mahdollisesti pilaantuneita maa-alueita (Maaperän tilan tietojärjestelmä). Alueella tai sen lähiympäristössä ei sijaitse merkittäviä ympäristöhäiriöiden lähteitä eikä niitä tällä kaavamuutoksella aiheuteta. Pohjavedet Suunnittelualue ei sijaitse pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue (Keltonlähde, I-lk.) sijaitsee Pomarkunjoen toisella puolella, n. 650 metriä luode-pohjoiseen. (OIVA- ympäristöja paikkatietopalvelu) Virkistys Suunnittelualueen osat ovat varsin pienikokoisia eikä niillä ole erityistä merkitystä yleisen virkistyskäytön kannalta. Pomarkussa on varsin hyvät virkistysmahdollisuudet etenkin luonnossa liikkumisesta pitävälle. Lisäksi Pomarkku tarjoaa mahdollisuudet muun muassa jääkiekon, jalkapallon ja yleisurheilun harrastamiseen. Lähimmät uimarannat löytyvät Isojärveltä ja Valkjärveltä. 6

7 3.1.3 Rakennettu ympäristö Väestö ja rakennuskanta Pomarkku on noin 2500 asukkaan kunta Luoteis-Satakunnassa. Raitin varteen keskittynyt kirkonkylä on muodostunut kaakosta luoteeseen virtaavan Pomarkunjoen ja pohjoiseteläsuuntaisen selänteen leikkauskohdan ympärille. Kirkonkylän alueen vanhempi rakennuskanta on pääosin 1800-luvun jälkipuoliskolta. Vanhaa rakennuskantaa edustavat myös korttelin 79 pohjoispuolella sijaitseva vuonna 1802 valmistunut hirsirakenteinen, sipulikattotorninen kirkko ja kansallisromanttinen harmaagraniittinen kirkko vuodelta Suunnittelualueet ovat osa Pomarkun kirkonkylän taajamarakennetta. Korttelin 79 tontti kirkkojen eteläpuolella on alun perin kaavoitettu uutta seurakuntataloa varten vuonna 1990 (kaavamerkintä YK). Sittemmin seurakunta on luopunut ko. rakennushankkeesta ja tontti on jäänyt rakentamattomaksi. Korttelin 79 lähistön rakennuskanta koostuu kirkkojen lisäksi Vanhatien varren kaupparakennuksesta sekä Ristikujan rivitaloista (Kuvat 4 ja 5). Korttelissa 75 sijaitsee kirkkoherranvirasto, jossa on myös pappilan toimitilat (Kuva 6). Muuta lähistön rakennuskantaa näkyy kuvissa 3, 5 ja 7. Kuva 4. Korttelin 79 lähintä rakennuskantaa Riuttantieltä länteen päin kuvattuna. (Google Maps) Kuva 5. Korttelin 79 lähintä rakennuskantaa Riuttantieltä kaakkoon päin kuvattuna. (Google Maps) Kuvat 6 ja 7. Kirkkoherranvirasto ja korttelin 75 itäpuolinen rivitalo. 7

8 Palvelut, työpaikat ja elinkeinotoiminta Pomarkun kunnan julkiset peruspalvelut sijaitsevat suunnittelualueiden välittömässä läheisyydessä. Samoin kaikki kirkonkylän kaupalliset palvelut ovat saavutettavissa ilman kulkuneuvoa alle 1 km säteellä suunnittelualueelta. Aiemmin maatalousvaltaisen kunnan pääelinkeino on nykyisin teollisuus. Parhaiten Pomarkku tunnetaan jalkineteollisuudesta, mutta myös metalli- ja puusepänteollisuus ovat merkittäviä työllistäjiä. Suunnittelualueilla ei ole merkitystä elinkeinotoiminnan kannalta. Liikenne Pomarkun kunta sijaitsee valtatie 23:n varrella. Pomarkun rajanaapurit Pori ja Kankaanpää sijaitsevat n. 20 min. ajomatkan päässä. Suunnittelualueet sijoittuvat Riuttantien (13041) eteläpuolelle. Korttelia 79 rajaa itäpuolelta Ristikuja. Korttelia 75 rajaavat länsipuolelta Salmiontie ja itäpuolelta Tornitie. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot Suunnittelualue rajautuu valtakunnallisesti merkittävään Pomarkun kirkonkylän rakennettuun kulttuuriympäristöön (RKY 2009, Kuva 8). Suunnittelualueella ei sijaitse kiinteitä muinaisjäännöksiä. Kuva 8. Pomarkun kirkonkylän RKY-aluerajaus on osoitettu kartalla sinisellä rasterilla. Suunnittelualueiden sijainti on merkitty karttaan punaisella Maanomistus Suunnittelualueet omistaa Pomarkun seurakunta. 3.2 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtioneuvoston hyväksymät tarkistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat tulleet voimaan Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan alueiden käytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioonottamisesta siten, että edistetään niiden toteuttamista. Museoviraston laatima RKY-inventointi toimii alueiden käytön suunnittelun lähtökohtana kaavoitusprosessissa. RKY on valtioneuvoston päätöksellä otettu maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamaksi inventoinniksi rakennetun kulttuuriympäristön osalta alkaen. 8

9 Maakuntakaava Ympäristöministeriö on vahvistanut Satakunnan maakuntakaavan ja maakuntakaava on saanut lainvoiman korkeimman hallintooikeuden (KHO) päätöksellä. Suunnittelualue on maakuntakaavassa taajamatoimintojen aluetta (A) ja osittain valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä (kh1). (Kuva 10) Kuva 10. Ote Satakunnan maakuntakaavasta. Suunnittelualueet Yleiskaava Suunnittelualueilla on voimassa Pomarkun kunnanvaltuuston hyväksymä Pomarkun osayleiskaavan muutos (Kuva 11). Suunnittelualueet on osoitettu osayleiskaavassa palvelujen ja hallinnon alueeksi (P), kyläalueeksi (AT) ja julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi (PY). Lisäksi Riuttantien varsi on kyläkuvallisesti arvokasta aluetta (sk). Kuva 11. Ote Pomarkun osayleiskaavasta. Suunnittelualue on rajattu punaisella. Asemakaava Suunnittelualueilla on voimassa kolme eri asemakaavaa. Korttelin 75 asemakaava on vuodelta 1986 ja sen eteläpuolella sijaitsevan puistoalueen asemakaava vuodelta Korttelin 79 asemakaava on vuodelta Korttelin 79 suunnittelualueeseen kuuluva osa ja kortteli 75 on osoitettu kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialueeksi (YK). Suunnittelualueiden YK-korttelialueiden tehokkuusluku on e=0.4 ja kerrosluku II. Korttelin 75 eteläpuolelle on osoitettu kapea kaista puistoaluetta (P). (Kuva 12). 9

10 Kuva 12. Ote Pomarkun asemakaavojen yhdistelmästä. Suunnittelualueet on rajattu keltaisella. Rakennusjärjestys Pomarkun kunnan rakennusjärjestys on hyväksytty kunnanvaltuustossa ( 41). Pohjakartta Kaava laaditaan numeeriselle 1:2000-mittakaavaiselle asemakaavan pohjakartalle, joka on hyväksytty Lähiympäristön kaavatilanne ja suunnitelmat Suunnittelualuetta ympäröivät voimassa olevat asemakaavat. Lähialueille ei ole tehty aiemmin kaavamuutoksia. Kirkon pohjoispuoliselle, Vanhatien-Pitkäkujan-Pomarkunjoen rajaamalle alueelle on myös vireillä asemakaavan muutostyö. Lähistöltä ei ole tiedossa muita uusia kaavoitushankkeita. Alueelle laaditut selvitykset ja inventoinnit: - Museoviraston valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt; RKY-inventointi M. Linnala Satakunnan rakennuskulttuuri. Pomarkun rakennusinventointi. Muu suunnittelussa käytettävä aineisto: - Museoviraston muinaisjäännösrekisteri - OIVA - ympäristö- ja paikkatietopalvelu Kaavan muutosta varten laadittavat selvitykset - Alueelle ei ole tarvetta laatia uusia erillisselvityksiä. 10

11 4 KAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Kaavamuutoksen suunnittelun tarve Pomarkun kunnassa on tarve uusille rivitalorakentamiseen soveltuville tonteille palveluiden välittömässä läheisyydessä. Pomarkunjoen eteläpuolella ei ole tällä hetkellä yhtään vapaata rivitalotonttia. 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Kaavoitusprosessi on käynnistynyt kunnanhallituksen päätöksellä ( 244). Pomarkun kunnanhallitus hyväksyi ( 45) Ympäristönsuunnittelu Oy:n antaman kaavoitustarjouksen, jonka jälkeen kaavamuutoksen valmistelu aloitettiin. 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo Kaavoituksen osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. - Yritykset, yhteisöt, yhdistykset ja järjestöt - Viranomaiset: Satakunnan liitto, Varsinais-Suomen ELY-keskus (ympäristö/liikenne) ja Satakunnan museo - Pomarkun kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta, tekninen lautakunta Asemakaavamuutoksen vireilletulosta kuulutettiin Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely Asemakaavan muutoksen keskeisistä työvaiheista tiedotetaan Luoteisväylä -lehdessä, kunnan ilmoitustaululla sekä Internet-sivuilla. Lisäksi tiedotetaan kirjeitse kaavan muutosalueen ja välittömän vaikutusalueen maanomistajia. Ajankohta Suunnitteluvaihe Kuulutus kaavamuutoksen vireilletulosta OAS ja kaavaluonnos pidettiin 30 vrk:n ajan yleisesti nähtävillä. Osallisilla oli mahdollisuus ilmaista aineistosta mielipiteensä. - Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tai kaavaluonnoksesta ei esitetty mielipiteitä Kaavaehdotus pidettiin 30 vrk:n ajan yleisesti nähtävillä. Osallisilla oli mahdollisuus jättää kirjallinen muistutus kaavaa koskien. - Kaavaehdotuksesta ei jätetty yhtään muistutusta Viranomaisyhteistyö Ajankohta Suunnitteluvaihe Asemakaavamuutoksen aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu, jossa käsiteltiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä alustava kaavaluonnos. Neuvotteluun osallistuivat Varsinais-Suomen ELYkeskuksen ja Pomarkun kunnan edustajat sekä kaavoittaja (muistio). Kutsun olivat saaneet viranomaisista myös Satakuntaliitto ja Satakunnan museo (antoivat kommentit). 11

12 Viranomaisilla ei ollut erityistä huomautettavaa alustavaan kaavaluonnokseen. Kaavaan toivottiin kuitenkin lisättävän rakentamista koskevia määräyksiä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan sekä kaavaluonnokseen tehtiin pieniä täsmennyksiä viranomaisten kommenttien perusteella OAS ja kaavaluonnos nähtävillä. OAS:sta ja kaavaluonnoksesta pyydettiin Varsinais-Suomen ELY-keskuksen (maankäyttö- ja liikennepuoli), Satakunnan museon sekä Pomarkun rakennus- ja ympäristölautakunnan ja teknisen lautakunnan lausunnot Varsinais-Suomen ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuuri - vastuualue kommentoi kaavaluonnosta, että mikäli Riuttantie ei ole mukana kaava-alueessa, se voidaan esittää voimassa olevan kaavan mukaisesti liikennealueena (LT). LT-alueen merkinnöistä osoitetaan vain ajoneuvoliittymän sijainnin nuoli. ELY-keskus ja Satakunnan museo kommentoivat kaavaa lisää, kun viranomaisneuvottelussa sovitut täydennykset on tehty ja selostus vaikutustenarviointeineen on käytettävissä. Pomarkun kunnan teknisellä lautakunnalla sekä rakennusja ympäristölautakunnalla ei ollut lausuttavaa. Kaavakarttaa ja -merkintöjä täsmennettiin liikennealueen rajauksen ja merkintöjen sekä rakentamismääräysten osalta. Lisäksi laadittiin kaavaselostus. Kaavaehdotusaineistot pidettiin 30 vrk:n ajan yleisesti nähtävillä. Viranomaisilta pyydettiin lausunnot. Lausuntonsa antoivat Satakuntaliitto ja Pomarkun kunnan tekninen lautakunta. - Satakuntaliiton mielestä asemakaavan muutos on korttelin 79 osalta kunnan osayleiskaavan vastainen ja liitto onkin huolissaan palveluille varattujen alueiden riittävyydestä Pomarkussa. Satakuntaliiton lausuntoon on laadittu vastine. - Pomarkun kunnan teknisellä lautakunnalla ei ollut huomautettavaa kaavaehdotuksesta. - ELY-keskuksella ja Museovirastolla ei ollut kommentoitavaa kaavaan, eivätkä nähneet lausunnon antamista tarpeelliseksi. Kaavakarttaan ja -merkintöihin ei tehty muutoksia lausuntojen johdosta. Kaavaehdotusaineistot päivitettiin Pomarkun kunnan hyväksymiskäsittelyä varten. 4.4 Kaavamuutoksen tavoitteet Kaavoitustyön päätavoitteena on muuttaa suunnittelualueet asuntotuotannon käyttöön. Yksityiskohtaisena tavoitteena on muuttaa korttelin 79 YK (II) -alue yksikerroksisten rivitalojen alueeksi (AR I). Korttelissa 75 sijaitsevan kirkkoherranviraston eteläpuolinen YK-alueen osa sekä puistoalue (P) on tarkoitus muuttaa erillispientalojen ja rivitalojen alueeksi (AOR II) Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Asemakaavoituksessa huomioidaan valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet sekä suunnittelualueen rajautuminen Museoviraston vuoden 2009 inventoinnissa osoitettuun valtakunnallisesti merkittävään Pomarkun kirkonkylän rakennettuun kulttuuriympäristöön (RKY 2009). Lisäksi asemakaavoituksessa on huomioitu Satakunnan maakuntakaavan alueelle asettamat tavoitteet ja käyttötarkoitukset. 12

13 Asemakaavan muutos vastaa vain osittain Pomarkun osayleiskaavan (kv ) mukaisia aluevarauksia. Kortteli 79 sijoittuu osayleiskaavassa palvelujen ja hallinnon alueeksi (P) ja kyläalueeksi (AT) osoitetulle alueelle. Korttelin 75 osa ja puisto sijoittuvat osayleiskaavassa julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi (PY) osoitetulle alueelle. Korttelin 79 länsiosaan on jo rakentunut päivittäistavarakaupan rakennus, jota ei ole tarvetta laajentaa. Laajennus itään päin, kirkon eteläpuoliselle alueelle, saattaisi olla ongelmallista myös maisemallisesta näkökulmasta ajatellen. Alueen voimassa olevan asemakaavan aluerajaukset on rajattu nykyisten kiinteistörajojen ja todellisten kaupallisten palveluiden tarpeiden mukaisesti. Seurakunnalla kaavamuutosalueen maanomistajana ei ole myöskään tarvetta uusien seurakunnallisten rakennusten rakentamiselle. Suunnittelualueille ei ole tarvetta osoittaa yleiskaavan mukaisia palvelutoimintoja. Pienipiirteisempi asuinrakentaminen voidaan nähdä maisemallisesti soveliaampana vaihtoehtona kulttuuriympäristöön rajautuvalla keskeisellä paikalla. Uusi asuinrakentaminen tiivistää taajaman rakennetta. 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne Asemakaavan muutos koskee korttelia 75 (YK) ja osaa korttelista 79 (YK) sekä puistoaluetta (P). Asemakaavan muutoksella muodostuu osa kortteleista 107 ja 79. Kortteliin 79 (n. 0,56 ha) muodostuu rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue (AR). Kortteliin 107 muodostuu erillispientalojen, rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue (AOR) sekä kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialue (YK). Korttelialueen 107 pinta-ala on n. 0,59 ha. Kaavamuutoksella osoitetut asuinalueet sijaitsevat maankäytöllisesti edullisella paikalla tukeutuen kirkonkylän yhdyskuntarakenteeseen. Alueilla ei ole pienialaisuutensa vuoksi nykyisellään suurta merkitystä metsätalouden tai yleisen virkistyskäytön kannalta. Keskeisten alueiden rakentaminen tiivistää olemassa olevaa taajaman rakennuskantaa Mitoitus Kaavan muutosalueet ovat kokonaispinta-alaltaan yhteensä 1,1482 ha. Kaavan aluetehokkuus on e=0,33. Alue on osoitettu kokonaisuudessaan rakentamiskäyttöön, jolloin alueen rakennusoikeuden kokonaismäärä on 3790 k-m 2. Rakennusoikeuden määrä vähenee 335 k-m 2 voimassa olevaan asemakaavaan verrattuna. Voimassa olevassa asemakaavassa on osoitettu kaava-alueelle yht. 1,0313 ha kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialuetta (YK), jolloin YK-aluetta poistuu asemakaavamuutoksen myötä 6853 m 2. Lisäksi poistuu pieni puistoalue (P, 1169 m 2 ). (Liite 1) 5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Suunnittelualueilla sijaitsee pienialainen metsikkö, nurmikkoista piha-aluetta ja pieni heinikkoinen joutomaa-alue. Alueilla ei ole erityisiä luonnonympäristön arvoja. Ko. alueet varataan kokonaisuudessaan rakentamisalueiksi. Alueet kuuluvat vesihuoltoyhtiön toiminta-alueeseen, jolloin alueelle tulee kunnallinen vesijohto ja viemäröinti. Kaavamuutoksella ei huononneta merkittävästi alueen luonnonarvoja tai ympäristön tilaa. 13

14 5.3 Aluevaraukset Korttelialueet Osa korttelista 79 Kortteliin 79 muodostuu rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue (AR), jonka pinta-ala on 5564 m 2. Korttelin tehokkuusluku on 0,30 ja kerrosluku yksi (I). AR-kortteliin 79 kulku tapahtuu Ristikujan ja vielä rakentumattoman Aittatien kautta. Pysäköinti järjestetään korttelin länsi-/keskiosaan osoitetuille pysäköimispaikoille (p), joiden yhteyteen on mahdollista rakentaa myös auton säilytyspaikkoja/-katoksia (a). ARkortteliin tulee varata 2 autopaikkaa jokaista asuntoa kohti. Ristikujan ja Aittatien alkuun on osoitettu turvallisuussyistä ajoneuvoliittymän kieltävää merkintää. AR-alueelle on osoitettu rakennusten rakennusalat melko tarkasti ja rakennusten ohjeelliset sijainnit. Asuinrakennusten julkisivujen päämateriaalin tulee olla punatiili tai punainen lautaverhoilu. Asuinrakennuksissa tulee olla harjakatto ja katon värityksen tulee olla tummanharmaa tai musta. AR-korttelin reunoille on osoitettu istutettavaa aluetta. Leikki- ja oleskelualueet (le) on osoitettu korttelin 79 keski-/koillisosaan. Osa korttelista 107 Voimassa olevassa asemakaavassa puistoalueeksi (P) osoitettu pienialainen joutomaa-alue poistuu kokonaan, jolloin alueen korttelinumeroksi tulee eteläpuoliselta rakentamisalueelta 107. Kortteliin 107 muodostuu kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialue (YK), jonka pinta-ala on 3460 m 2. YK-alueen tehokkuusluku on 0,40 ja kerrosluku kaksi (II). Kortteliin 107 muodostuu lisäksi erillispientalojen, rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue (AOR), jonka pinta-ala on 2458 m 2. AOR-alueelle on osoitettu rakennusten rakennusalat melko tarkasti ja rakennusten ohjeelliset sijainnit. Kortteliin saa rakentaa kaksikerroksisia rakennuksia tehokkuusluvulla 0,30. AOR-korttelin reunoille on osoitettu istutettavaa aluetta. Leikki- ja oleskelualue (le) on osoitettu korttelin keskiosaan. YK-kortteliin kulku tapahtuu nykyisin Tornitien kautta, mutta kulku on mahdollista myös Salmiontien puolelta. AOR-alueelle kuljetaan Tornitien puolelta, jonka varteen myös pysäköinti (p) järjestetään. Lisäksi kortteliin on mahdollista rakentaa myös auton säilytyspaikkoja/-katoksia (a). AOR-kortteliin tulee varata 2 autopaikkaa jokaista asuntoa kohti. Tornitien ja Salmiontien alkuun sekä AOR-alueen Salmiontien puoleiselle rajalle on osoitettu ajoneuvoliittymän kieltävää merkintää. Kaavassa on annettu seuraavia yleismääräyksiä: Alue rajautuu valtakunnallisesti merkittävään Pomarkun kirkonkylän rakennettuun kulttuuriympäristöön (RKY 2009). Uudisrakennusten ja muiden rakennelmien materiaalit, väritys, korkeusasema ja muoto tulee valita siten, että ne sopeutuvat lähiympäristöön ja alueen rakennuskantaan. Tontit tulee tarvittaessa rajata kasvillisuuden avulla. Olemassa olevien puiden lisäksi käytetään vapaasti kasvavia pensasaidanteita. Myös leikki- ja oleskelualueet tulee rajata pensasaidanteilla turvallisuuden lisäämiseksi. 14

15 5.4 Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Suunnittelualue rajautuu valtakunnallisesti merkittävään Pomarkun kirkonkylän rakennettuun kulttuuriympäristöön (RKY 2009). Suunnittelualueella ei sijaitse arvokasta rakennuskantaa; vain kirkkoherranvirasto, jossa on myös pappilan toimitilat. Muutoin alue on rakentumaton, vaikkakin sijoittuu Pomarkun kirkkorakennusten välittömään läheisyyteen, Riuttantien eteläpuolelle. Kirkkojen eteläpuoliselle korttelin 79 AR-alueelle on annettu kaavamääräyksiä, joilla pyritään ohjaamaan alueen rakentamista kulttuuriympäristön läheisyyteen sopivaksi. Asuinrakennusten julkisivujen päämateriaalin tulee olla punatiili tai punainen lautaverhoilu. Asuinrakennuksissa tulee olla harjakatto ja katon värityksen tulee olla tummanharmaa tai musta. Lisäksi kaava-alueen uudisrakennusten ja muiden rakennelmien materiaalit, väritys, korkeusasema ja muoto tulee valita siten, että ne sopeutuvat lähiympäristöön ja alueen rakennuskantaan. Suunnittelualueen lähiympäristö on jo rakentunutta kunnan taajamaa. Täydennysrakentaminen sulautuu hyvin lähiympäristön rakennuskantaan, kylän palveluiden välittömään läheisyyteen. Uusi rakentaminen eheyttää kyläkuvallisesti jo olemassa olevaa rakennetta. Kaavalla osoitetun uuden rakentamisen arvioidaan sopeutuvan hyvin lähialueen nykyiseen rakennettuun ympäristöön ja maisemakuvaan Vaikutukset luonnonympäristöön Kaavamuutosalueella ei sijaitse arvokasta luonnonympäristöä tai erityisiä luontoarvoja, vaan alueella on pienialainen, lähinnä koivuvaltainen metsikkö sekä nurmikkoista pihaaluetta ja heinikkoista joutomaata. Ko. alueet varataan kokonaisuudessaan rakentamiselle. Alueet kuuluvat vesihuoltoyhtiön toiminta-alueeseen, jolloin alueelle tulee kunnallinen vesijohto ja viemäröinti. Koska kyse on taajaman täydennysrakentamisesta, ei kaavamuutoksella arvioida olevan merkittävää vaikutusta alueen tai lähistön luonnonarvoihin tai ympäristön tilaan Sosiaaliset vaikutukset Kaavamuutoksella osoitettujen pien- ja rivitalotonttien (AR, AOR) toteutuessa alueen asukasmäärä tulee hieman lisääntymään. Kaavamuutoksella saattaa olla vaikutusta lähiasukkaisiin lisääntyvän asukasmäärän kautta. Mahdolliset uudet asukkaat lisäävät alueen sosiaalista elinvoimaisuutta. Alueen virkistys- ja ulkoilumahdollisuudet säilyvät ennallaan, koska alueella ei ole ollut aiemminkaan virkistyskäyttöä. Lähistöllä sijaitsee riittävästi puistoja ja metsiä jokamiehenoikeudella tapahtuvaan virkistyskäyttöön. Arvioidaan, että asemakaavamuutoksesta ei aiheudu merkittäviä sosiaalisia vaikutuksia Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen Kaava-alueen tieyhteydet ovat jo nykyisellään pääosin olemassa. Kortteliin 79 kuljetaan Ristikujan ja vielä rakentumattoman Aittatien kautta. Kortteliin 107 kuljetaan Tornitien kautta. Myös vesihuolto- ja sähköverkosto ulottuvat kaava-alueelle, joten alue tukeutuu hyvin valmiiseen infrastruktuuriin. Kaavamuutoksen mahdollistaman rakentamisen myötä taajamarakenne tiivistyy ja täydentyy, mikä on kuntataloudellisesti järkevää. Kaikki kirkonkylän julkiset ja kaupalliset palvelut ovat saavutettavissa ilman kulkuneuvoa alle 1 km säteellä. Näin ollen kaavamuutok- 15

16 sella mahdollistettava rivitalorakentaminen tukeutuu edullisesti Pomarkun kirkonkylän olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen. Arvioidaan, että asemakaavamuutoksella ei ole merkittäviä haitallisia vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen Taloudelliset vaikutukset Pienessäkin mittakaavassa tapahtuva asuinalueiden lisäys voidaan nähdä kuntataloudellisesti edullisena. Olemassa olevalle yhdyskuntatekniikalle ja palveluille saadaan uusien asukkaiden myötä enemmän käyttäjiä. Mahdolliset uudet asukkaat tuovat kunnalle myös verotuloja lisäten samalla kunnan elinvoimaisuutta. Uusien rakentamisalueiden toteutumisella arvioidaan olevan positiivisia vaikutuksia kuntatalouteen. 5.5 Ympäristön häiriötekijät Kaava-alueen jonkinasteisena häiriötekijänä voidaan pitää Riuttantien liikenteestä syntyvää melua. Tällaiset häiriötekijät voidaan kuitenkin katsoa kuuluvaksi normaaleihin taajamatoimintoihin, eikä sillä ole merkittävää vaikutusta kaavamuutoksella osoitetun maankäytön toteuttamiseen. Kaavalla ei myöskään muodosteta sellaista lähialueiden toiminnoista merkittävästi poikkeavaa toimintaa, josta voisi olla erityistä häiriötä lähiympäristölleen. Alueella ei ole erityisiä kaavan toteutumiseen vaikuttavia häiriötekijöitä, eikä kaavamuutoksella myöskään synny merkittäviä häiriötekijöitä. Lisääntyvää liikennettä ei voitane pitää merkittävänä haittana. 5.6 Kaavamerkinnät ja -määräykset 16

17 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Kaavan mahdollistama rakentaminen voidaan toteuttaa kaavan voimaan tulon jälkeen. Kaava toteutuu maanomistajien rakentaessa tai myydessä kaavan mukaisia rakentamisalueita. Kaavan rakentamisalueiden toteuttamista valvoo kunnan rakennusvalvonta rakennuslupien myöntämisen yhteydessä. Hämeenlinnassa , Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa Piia Tuokko ympäristösuunnittelija (ylempi AMK) Arto Remes maanmittausinsinööri (AMK) 17

18 Asemakaavan seurantalomake LIITE 1 Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta 608 Pomarkku Täyttämispvm Kaavan nimi Asemakaavan muutos kortteleissa 75 ja 79 Hyväksymispvm Ehdotuspvm Hyväksyjä Vireilletulosta ilm. pvm Hyväksymispykälä Kunnan kaavatunnus Generoitu kaavatunnus Kaava-alueen pinta-ala [ha] 1,1482 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha] Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] 1,1482 Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km] Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset Aluevaraukset Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [km²] Tehokkuus [e] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [km² +/-] Yhteensä 1, , ,33 0, A yhteensä 0, , ,30 0, P yhteensä Y yhteensä 0, , ,40-0, C yhteensä K yhteensä T yhteensä V yhteensä 0,0000-0,1169 R yhteensä L yhteensä E yhteensä S yhteensä M yhteensä W yhteensä Maanalaiset tilat Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [km²] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [k-m² +/-] Yhteensä Suojellut rakennukset Suojeltujen rakennusten muutos Rakennussuojelu [lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-] Yhteensä

19 Alamerkinnät Aluevaraukset Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [km²] Tehokkuus [e] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [km² +/-] Yhteensä 1, , ,33 0, A yhteensä 0, , ,30 0, AR 0, , ,30 0, AOR 0, , ,30 0, P yhteensä Y yhteensä 0, , ,40-0, YK 0, , ,40-0, C yhteensä K yhteensä T yhteensä V yhteensä 0,0000-0,1169 VP 0,0000-0,1169 R yhteensä L yhteensä E yhteensä S yhteensä M yhteensä W yhteensä

20 LIITE 2 POMARKKU KIRKONKYLÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 75 JA 79 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma , , ,

21 1. TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi: Asemakaavan muutos kortteleissa 75 ja 79 Kunta: Pomarkku (608) Kylä: Pomarkku (406) Asemakaavan muutos koskee korttelia 75, osaa korttelista 79 sekä puistoaluetta. Asemakaavan laadituttaja: Alueen maanomistaja: Asemakaavan laatija: Pomarkun kunta Pomarkun seurakunta Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa Yhteyshenkilö: Piia Tuokko Sibeliuksenkatu 11 B 1, Hämeenlinna puh SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ Asemakaavan muutos laaditaan Pomarkun kunnan kirkonkylälle, Riuttantien ja Ristikujan lounaispuoliseen osaan korttelista 79 sekä Riuttantien, Salmiontien ja Tornitien rajaamalle korttelialueelle 75. Korttelialueen 75 pinta-ala on n. 0,59 ha ja korttelin 79 suunnittelualue n. 0,56 ha. Korttelissa 75 sijaitsee kirkkoherranvirasto, jossa on myös pappilan toimitilat. Korttelin 79 suunnittelualue on rakentamatonta metsämaata, jonka eteläreunassa kulkee luultavasti eteläpuoliselta pellolta kerätyistä kivistä kasattu leveähkö kiviaita. Korttelin 79 pohjoispuolella sijaitsee vuonna 1802 valmistunut hirsirakenteinen ja sipulikattotorninen kirkko ja vuonna 1921 rakennettu kansallisromanttinen harmaagraniittinen kirkko Suunnittelualueen likimääräinen sijainti on rajattu karttaan ja ilmakuvaan punaisella. 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET Asemakaavamuutoksen laatiminen on aloitettu Pomarkun kunnan aloitteesta loppuvuodesta Suunnittelualueet omistaa Pomarkun seurakunta. Alueet kiinnostavat rakentajia rivitalojen rakennuspaikkana ja sen takia laadittavan asemakaavamuutoksen päätavoitteena on muuttaa em. alueet asuntotuotannon käyttöön. Yksityiskohtaisena tavoitteena on muuttaa korttelin 79 YK (II) alue yksikerroksisten rivitalojen alueeksi (AR I). Korttelissa 75 sijaitsevan kirkkoherranviraston eteläpuolinen YK-alueen osa sekä puistoalue (P) on tarkoitus muuttaa erillispientalojen ja rivitalojen alueeksi (AOR II). Tältä osin muutos tehdään siten, että suunnittelutehtävä ei laajene puistoalueen eteläpuoliseen kortteliin

22 4. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 4.1 Aiemmat suunnitelmat Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtioneuvoston hyväksymät tarkistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat tulleet voimaan Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan alueiden käytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioonottamisesta siten, että edistetään niiden toteuttamista. VAT:n erityistavoitteista on huomioitava Pomarkun kirkonkylän alueen kuuluminen valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön alueeseen (RKY). Maakuntakaava Ympäristöministeriö on vahvistanut Satakunnan maakuntakaavan ja maakuntakaava on saanut lainvoiman korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) päätöksellä. Suunnittelualue on maakuntakaavassa taajamatoimintojen aluetta (A) ja osittain valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä (kh1). Suunnittelualueet Yleiskaava Pomarkun kunnanvaltuusto on hyväksynyt Pomarkun osayleiskaavan muutoksen Suunnittelualueet on osoitettu osayleiskaavassa palvelujen ja hallinnon alueeksi (P), kyläalueeksi (AT) ja julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi (PY). Lisäksi Riuttantien varsi on kyläkuvallisesti arvokasta aluetta (sk). Ote Pomarkun osayleiskaavasta. Suunnittelualue on rajattu likimääräisesti punaisella. Asemakaava Suunnittelualueilla on voimassa kolme eri asemakaavaa. Korttelin 75 asemakaava on vuodelta 1986 ja sen eteläpuolella sijaitsevan puistoalueen asemakaava vuodelta Korttelin 79 asemakaava on vuodelta Korttelin 79 suunnittelualueeseen kuuluva osa ja kortteli 75 on osoitettu kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialueeksi (YK). Suunnittelualueiden YK-korttelialueiden tehokkuusluku on e=0.4 ja kerrosluku II. Korttelin 75 eteläpuolelle on osoitettu kapea kaista puistoaluetta (P). 3

23 Ote Pomarkun asemakaavojen yhdistelmästä. Suunnittelualue on rajattu keltaisella. 4.2 Selvitykset ja suunnitteluaineisto RKY on Museoviraston laatima inventointi, joka on valtioneuvoston päätöksellä otettu maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamaksi inventoinniksi rakennetun kulttuuriympäristön osalta alkaen. Suunnittelualueet rajautuvat pohjoisesta valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön; Pomarkun kirkonkylään (kuva alla). Työssä hyödynnetään myös M. Linnalan kirjoittamaa Satakunnan rakennuskulttuuri, Pomarkun rakennusinventointi -julkaisua vuodelta Suunnittelualueet Pomarkun valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön aluerajaus. 4

24 Suunnittelualueella ei sijaitse kiinteitä muinaisjäännöksiä, luonnonsuojelu- tai Natura-alueita eikä alue sijoitu pohjavesialueelle. Alueelta ei myöskään tunneta mahdollisesti pilaantuneita maa-alueita. (Ympäristö- ja paikkatietopalvelu OIVA) Alueelle ei ole tarvetta laatia erillisselvityksiä. Kaava laaditaan numeeriselle 1:2000-mittakaavaiselle asemakaavan pohjakartalle, joka on hyväksytty VAIKUTUSALUE Asemakaavan välitön vaikutusalue rajoittuu lähialueelle. Kyseessä olevan asemakaavan mukainen rakentaminen on yhdyskuntarakennetta tiivistävää täydennysrakentamista; uusi asuintuotanto on luonteva jatke Pomarkun keskustan jo rakentuneille alueille. 6. OSALLISET 1. Vaikutusalueen maanomistajat sekä ne joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa 2. Yritykset, yhteisöt, yhdistykset ja järjestöt 3. Viranomaiset Satakuntaliitto, Varsinais-Suomen ELY-keskus (liikenne / ympäristö) ja Satakunnan museo Pomarkun kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta Osallisilla on mahdollisuus osallistua asemakaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta. 7. KAAVAPROSESSI Vireille tulo- ja valmisteluvaihe (luonnosvaihe) Ehdotusvaihe Hyväksymisvaihe Selvitysten, osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja alustavan kaavaluonnoksen laatiminen Alkuvaiheen viranomaisneuvottelu Kuulutus ja tiedottaminen kaavan vireille tulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) ja kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta (30 vrk) Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavaluonnoksesta Viranomaislausunnot/-kommentit Kaavaehdotuksen laatiminen Kaavaehdotus nähtävillä (30 vrk) Osallisilla ja muilla kunnan jäsenillä on mahdollisuus tehdä kaavaehdotuksesta kirjallinen muistutus nähtävillä oloaikana Viranomaislausunnot Tarvittaessa viranomaisneuvottelu Kaavan hyväksymisasiakirjojen laatiminen Asemakaavan hyväksymisestä päättää Pomarkun kunnanvaltuusto Kaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen on mahdollista hakea muutosta valittamalla Turun hallinto-oikeuteen 8. TIEDOTTAMINEN Kaavan vireille tulosta, osallistumis- ja arviointisuunnitelman, kaavaluonnoksen ja kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta kuulutetaan paikallislehdessä sekä kunnan ilmoitustaululla ja Internet-sivuilla. Lisäksi välittömän vaikutusalueen maanomistajille lähetetään tiedotuskirje em. kaavavaiheissa. 5

25 9. ARVIOITAVAT VAIKUTUKSET Asemakaavan toteuttamisen odotettavissa olevien vaikutusten arviointi tapahtuu osallisten, asiantuntijoiden ja suunnittelijoiden kanssa yhteistyössä. Asemakaavatyössä kaavoittaja arvioi kaavaratkaisun vaikutuksia seuraavasti: Arvioitavat tekijät Ympäristövaikutukset Sosiaaliset vaikutukset Yhdyskuntarakenne Taloudelliset vaikutukset Sisältö Rakennettu ympäristö - rakennettu kulttuuriympäristö - taajamakuva - liikenne - häiriöt (melu ym) Luonnonympäristö - kasvillisuus ja eliöstö - maisema-arvot Vaikutusalueen maanomistajat ja asukkaat Asumisviihtyvyys Virkistyskäyttö Liikennemäärät Liikenneturvallisuus Liikenne ja tekninen huolto Maanomistajat Kuntatalous 10. ALUSTAVA AIKATAULU VAIHE ( Vireille tulo ( Kaavaluonnos nähtävillä ( Kaavaehdotus nähtävillä ( Kaavan hyväksyminen AIKATAULU Tavoite 02 03/ YHTEYSTIEDOT JA PALAUTE Asemakaavan suunnittelutyöstä vastaa Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa. Pomarkun kunnan yhteyshenkilönä kaavatyössä toimii kunnanjohtaja Eero Mattsson. Palautteet kaavan valmisteluvaiheessa (OAS, kaavaluonnos) ja kirjalliset muistutukset kaava ehdotuksessa tulee osoittaa Pomarkun kunnanhallitukselle. Kaavoittaja: Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa Piia Tuokko ja Arto Remes Sibeliuksenkatu 11 B 1, Hämeenlinna p , Pomarkun kunta: Pomarkun kunta kunnanhallitus Vanhatie Pomarkku kj. Eero Mattsson puh. (02) ,

POMARKKU. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

POMARKKU. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma POMARKKU KIRKONKYLÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 75 JA 79 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.4.2014, 13.6.2014 1. TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi: Asemakaavan muutos kortteleissa 75 ja 79 Kunta: Pomarkku

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma POMARKKU KIRKONKYLÄ MYLLYVAINION ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.4.2014, 15.5.2014 1. TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi: Myllyvainion alueen asemakaavan muutos Kunta: Pomarkku

Lisätiedot

KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KEURUUN KAUPUNKI KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2015 Kaava-alueen ohjeellinen sijainti, kaava-alue rajattu punaisella. Sisältö 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 214005183 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 17.12.2015 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 4. kaupunginosan (Tapala) korttelia 303 (tontit 1 ja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

KOTIRINTEEN ASEMAKAAVA

KOTIRINTEEN ASEMAKAAVA HATTULA PAROLA KOTIRINTEEN ASEMAKAAVA Asemakaava koskee Mervin kylän tiloja Metsonsaari 13:51, Ketunsaari 14:11, Peuransaari 14:12 ja Hirvensaari 14:13, määräaloja tilasta Karhunsaari 13:52 sekä osaa Ventolan

Lisätiedot

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467 Valkeakosken kaupunki 2.4.2013 Kaavoitus / Kaupunkisuunnitteluyksikkö Sääksmäentie 2 37600 VALKEAKOSKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 2.4.2013 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVA- KARTTAA RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Hissitien asemakaavamuutos, osa 2 (Levin asemakaava-alueen kortteli 27 tontti 1, kortteli 31 tontti 7, sekä korttelit 83 ja 299)

Hissitien asemakaavamuutos, osa 2 (Levin asemakaava-alueen kortteli 27 tontti 1, kortteli 31 tontti 7, sekä korttelit 83 ja 299) KITTILÄN KUNTA Puh 040 356 500, Fax 016-642259 20.10.2014 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Hissitien asemakaavamuutos, osa 2 (Levin asemakaava-alueen kortteli 27 tontti 1, kortteli 31 tontti 7, sekä

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334 Ilmajoki Asemakaavan muutos ja kumoaminen 2014 Antila-Paalutien alue Kaavaselostus 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Kunnanosa: Alue: Korttelit: Kaava: Ilmajoki Siltalan kunnanosa Antila-Paalutien

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaunispään asemakaavan muutos VT 4:n ympäristö OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2009 Sisällysluettelo: 1. Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma? 3 2. Suunnittelu- ja vaikutusalue 3 3.

Lisätiedot

PÄLKÄNE HARHALA. KUIKKO RN:o 8:46 KUIKON RANTA-ASEMAKAAVA

PÄLKÄNE HARHALA. KUIKKO RN:o 8:46 KUIKON RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNE HARHALA KUIKKO RN:o 8:46 KUIKON RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 16.6.2009 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Kuikon ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635) Kylä: Harhala (402)

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 V I R R A T KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY.

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA, SAPPEEN KYLÄ RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 8, 13, 14, 15, 16 JA 17 SEKÄ KORTTELIN 6 RAKENNUSPAIKKOJA 2 JA3, KORTTELIN 7 RAKENNUSPAIKKOJA 2, 3, 4,

Lisätiedot

RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA

RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI 1 RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 26.11.2007 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Riihiniemen ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne 635 Kylä: Vehkajärvi 461 Tila:

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...3 3. LAADITUT

Lisätiedot

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos KITTILÄN KUNTA KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.10.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 1 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RUOKOLAHDEN KUNTA KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20848 1 (8) P20848 Sisällysluettelo 1 SUUNNITTELUN KOHDE...

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Selostus. Työ: 26024. Turku, 17.12.2013, 13.6.2014 tark.

EURAJOEN KUNTA. Selostus. Työ: 26024. Turku, 17.12.2013, 13.6.2014 tark. EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Selostus Työ: 26024 Turku, 17.12.2013, 13.6.2014 tark. Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.scewo.fi Toimistot:

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kaavaselostus 3.9.2014 Tammelan kunnan kaavoitus kaavoittaja Miika Tuki 31300 Tammela puh 050 4643274 miika.tuki@tammela.fi TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi:

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

Hausjärvi, Hikiä Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.10.2008, päivitetty 23.11.2009

Hausjärvi, Hikiä Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.10.2008, päivitetty 23.11.2009 Hausjärvi, Hikiä Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.10.2008, päivitetty 23.11.2009 Asemakaavan muutos Taipaleentien teollisuusalue Korttelit 2 ja 2A Asemakaavan muutosalueen sijainti. 1.

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201 Kydön asemakaavalaajennus ja -muutos, korttelit 738 ja 738B Aluerajaus kunnanhallituksen päätös ei mittakaavassa Kohde ja suunnittelualue Hakija / Suunnittelutehtävä ja tavoite Alue sijoittuu osin Tammelan

Lisätiedot

PADASJOKI KASINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA OSITTAINEN KUMOAMINEN. Alavirta

PADASJOKI KASINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA OSITTAINEN KUMOAMINEN. Alavirta PADASJOKI Alavirta Osa tiloista Metsä-Ansio 576-405-1-264 Pelto-Ansio 576-405-1-311 Karhunsalmi 576-405-1-360 Rimminmutka 576-405-1-277 KASINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.6.2011 RANTA-ASEMAKAAVA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.6.2011 RANTA-ASEMAKAAVA 1.6.2011 TAMMELAN KUNTA Lunkaan kylä Kiinteistö Mäkilä RN:o 17:0 Tammelan kunta Kunnanhallitus TAMMELAN KUNTA 2(5) Tunnistetiedot: Kunta: Kaavan nimi: Suunnittelualue: Kaavan laadituttaja: Tammela Pääjärven

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 3.12.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.3.2017 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 14.3.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 12.10.2015, tarkistettu 13.1.2016 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kauttua 406 Korttelit 902-926, 930-940, 950-969, 971-974 Kaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5178 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Kankaanpään keskustan kulttuurikortteli ei ole toteutunut voimassa olevan asemakaavan mukaisesti. Korttelin alueella

Lisätiedot

PÄLKÄNE HARHALA. KUUSIKKO RN:o 5:14 PINTELEEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2012

PÄLKÄNE HARHALA. KUUSIKKO RN:o 5:14 PINTELEEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2012 PÄLKÄNE HARHALA KUUSIKKO RN:o 5:14 PINTELEEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 12.11.2012 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Pinteleen ranta-asemakaavan muutos Kunta: Pälkäne

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella.

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella. asia: 235/713/2006 OAS/Perussel./tavoitteet Ympa 30.5.2006 67 Ympa liite 8 vireilletulokuulutus 9.6.2006 kaavaehdotus MRL 65 /MRA 27 Ympa 20.6.2006 76 Ympa liite 4 MRL 65 nähtävillä olo 23.8.-5.9.2006

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VENESJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS 26.1.2016 OSAYLEISKAAVAN MUUTOS koskee Kankaanpään Venesjärven kylän tiloja 214-423-1-176 Hohkaranta,

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy 107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201. Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201. Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Aluerajaus kunnanhallituksen päätös 18.2.2013 OAS-vaiheen nähtävillä olo 2.5. 31.5.2013 luonnosvaiheen nähtävillä olo 2.5. 31.5.2013 ehdotusvaiheen nähtävillä

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 4. kaupunginosan (Tapala) korttelia 334, tiloja 214-406-2-117 ja 214-406-2-542 sekä puistoaluetta koskeva asemakaava ja asemakaavan muutos. 214005182 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

POMARKKU KIRKONKYLÄ MYLLYVAINION ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus

POMARKKU KIRKONKYLÄ MYLLYVAINION ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus POMARKKU KIRKONKYLÄ MYLLYVAINION ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.8.2014, 22.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 1.1 TUNNISTETIEDOT... 3 1.2 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI JA KAAVAN

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 3 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9. 691/AK LIITE 1 ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.2015 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Heinolan

Lisätiedot

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sijainti ja nykytilanne: Suunnittelualueen pinta-ala

Lisätiedot

JUANKOSKI Pieksän järvien ja Muuruvesi - Karhonvesi roykmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JUANKOSKI Pieksän järvien ja Muuruvesi - Karhonvesi roykmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUANKOSKI Pieksän järvien rantaosayleiskaavan ja Muuruveden Karhonveden rantaosayleiskaavan muutos Rantaosayleiskaavamuutokset koskevat tiloja Haukiniemi 434-1- 129, Venhonranta 434-2-58, Pieksänranta

Lisätiedot

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS 29.10.2012 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 2 3. LAADITUT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT... 2 3.1. VALTAKUNNALLISET

Lisätiedot

KORTTELI 27 UTAJÄRVI

KORTTELI 27 UTAJÄRVI KORTTELI 27 UTAJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS 23.5.2013 AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 OULU Puhelin 010 241 4600 Telefax 010 241 4601 UTAJÄRVEN KUNTA Laitilantie 5 PL 18 91600 UTAJÄRVI Vireilletulosta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 14.2.2012

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 14.2.2012 OAS 1 (6) KONNEVEDEN KUNTA PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Hannu Heiskanen OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 14.2.2012 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on kunnan esitys yhteistyötavasta osallisille. Se määrittelee kaavan valmistelussa ja kaavan vaikutusten

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus RAUTIO TORPPI Tornion kaupungin 15. Torpin kaupunginosan korttelin 19 asemakaavan muutoksen selostus 18.5.2016, ehdotus 2 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 18.5.2016 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA.

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO LIITE 2

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO LIITE 2 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Levin teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.10.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö-

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 6 ) RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 27.2.2014, tark.8.5.14, tark. 8.8.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

PÄLKÄNE RAUTAJÄRVI Koivisto RN:o 1:341 KOIVISTON RANTA-ASEMAKAAVA

PÄLKÄNE RAUTAJÄRVI Koivisto RN:o 1:341 KOIVISTON RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNE RAUTAJÄRVI Koivisto RN:o 1:341 KOIVISTON RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.9.2009, 12.1.2012 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Koiviston ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635)

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 18.10.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 1 (Tiealueet ja kevyen liikenteen väylä) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011 SÄKYLÄ Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73 Turussa 14.1. 2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo

Lisätiedot

ONKKAALANTIEN LÄMPÖLAITOKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 18 PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS

ONKKAALANTIEN LÄMPÖLAITOKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 18 PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ONKKAALANTIEN LÄMPÖLAITOKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 18 PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.11.2010 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911,

Lisätiedot

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sijainti ja nykytilanne: Suunnittelualueen pinta-ala

Lisätiedot

Merikarvia Sata aurinkoista päivää enemmän

Merikarvia Sata aurinkoista päivää enemmän Sata aurinkoista päivää enemmän OSALLISUTMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Kirkonkylän asemakaavan muutos Oloneuvoksentie MERIKARVIAN KUNTA 29.5.2017 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Työ: 26016. Turku, 4.1.2013

EURAJOEN KUNTA. Työ: 26016. Turku, 4.1.2013 EURAJOEN KUNTA Hirveläntien Peräpellontien alueen asemakaava ja asemakaavan muutos (Peräpellontien katualue) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26016 Turku, 4.1.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SÄKYLÄN KUNTA Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21555 1 (8) Seppänen Pekka Sisällysluettelo 1 Suunnittelualue... 2 2 Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA 4.4.2016 LEMIN KUNTA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT xx.xx.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MARRASKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI LIITE 1 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAUPUNGINOSAN NRO 8 KORTTELIN 801 TONTTI 7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 17.11.2014, TARK. 6.2.2015 Sisältö 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

AURINKORINTEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

AURINKORINTEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KUHMOISTEN KUNTA AURINKORINTEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.1.2015 Suunnittelualueen likimääräinen sijainti ja rajaus. Rajausta voidaan tarkistaa hankkeen aikana. OSALLISTUMIS-JA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 OAS 1 (6) 15.10.2013 Kirkonkylän asemakaavan muutos TUUSNIEMEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KULAJOEN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS

Lisätiedot

LAMMIN POHJOISOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

LAMMIN POHJOISOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS HÄMEENLINNA LIESO Ali-Äijälä RN:o 7:95 (osa tilasta) Kiila RN:o 7:52 KUOHIJÄRVI LAMMIN POHJOISOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 18.6.2012 Tunnistetiedot Kaavan

Lisätiedot

Liite 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , tarkistettu BÖLE, KOTIMETSÄ 1

Liite 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , tarkistettu BÖLE, KOTIMETSÄ 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 8.8.2013, tarkistettu 28.2.2014 BÖLE, KOTIMETSÄ 1 Sivu 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee riittävän

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSA KORTTELIN 1006 TONTTI 5 Törmäpolku 1, Tohmo ASEMAKAAVAN SELOSTUS

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSA KORTTELIN 1006 TONTTI 5 Törmäpolku 1, Tohmo ASEMAKAAVAN SELOSTUS KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSA KORTTELIN 1006 TONTTI 5 Törmäpolku 1, Tohmo ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan ja tonttijaon muutos Kemijärven

Lisätiedot