uude I Henkisen hy Raka flor,*n #n;ioi tal"ti .lalrateran,rliat* xrauhan jumalattareksi maailmanvalloitrfflhasta alkoi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "uude I Henkisen hy Raka flor,*n #n;ioi tal"ti .lalrateran,rliat* xrauhan jumalattareksi maailmanvalloitrfflhasta alkoi"

Transkriptio

1 t I Henkisen hy vinvoinnin Myyttinen Atlantis - kadonnu alkukotimme erikoisleht Qlli ,40 lir rc r. 5'i.;tn,vdsti.aEgo,.taa xrauhan g nil _rt.,ijtirf,ifr"{?-sft,t Tvnvrissii kasvaneesta tititsia toisiauttavaksi jumalattareksi fldfl?tillr,"rfrf Kipukoukun l\tpukoukun maailmanvalloitrfflhasta -> alkoi l t ) I df # e ^ "/tt ttl?lllllffi flor,*n ontatl #n;ioi tal"ti.lalrateran,rliat* pisteiden eijastelee koko kdsittelv kehossa Raka uude

2

3 kasvamcesta kchrwr TK luku kiriassa, patsas tai tihe rnaalauksessa. T\rula Iaatiselle iurnalattaret iakavat neuvoia tlissi ajassa. fumalattarien ohjauksessa otetut valokuvat kertovat naiseudesta, uudesti syntyrnisesti ja jumalattareksi kasvugta. I,Iqni nainen on saanut Tlrulan kuvista varrnuutta ia itseluottanusta elirriinsi. nrula itse jurnalattariltaan kokonaan uudenlaisen elirnin. Tuula J.ltisell. Tuul. ldti3. rumalatta.ien Pduu -v.lokuvandyttelyn PartuYrsB tdtellua on pukeubm en. trdy S khmetin pyhiie tur. puraisen Ylltt an. rluntu lymboloi5itl kulnk hcnkl laskeutuu ruumllsc.n, taivr,a ma yhtyvlt. Xuva on omtut ttu 6.vuotiaa kuolleen Tuulan valicnpoid Mik elin mulstolle. Olin saanut viesti: sidisilti tasoilta, eui minun lulee menn: lgrutiin. Tess: tietimylsessi minua auttoi ysr:vini, ener- linnan paikka. Siahoita ja MarjlvAlenoia. H:nelE oli Hdessi:n kahdet Ensinniinen kutsu Tuulalle lenroliput: toiset Nokian vuotuiseen oli kiynyt kesikuussa p;:tapahtumaan Ams Sain eneryiahoidon ailana terdamissa, toiset xgyptin rnatkaue useita merlteji ja k:velin pyra- Sciia Numen johdolla. mideilla Jeesuseuassani,Tuula Tuda valitsi Eg}?tir. Nyt oli vain elettivi merkit todeksi, uskaltau duttava Egypdn. Sielli Tuula s.i vrhvistuksen, etti htuen valintansa oli ollut oikea. Matka kiynnisti Tuulassa usean vuoden mittarsen muutosprosessn. tcr* -I\ ', t '... ',.. i'. :'': \ -1.-t8 'ri::t-! i] Il,'..rt:. + l "''l[,:-,' * Sielunpeili. 7

4 "Hair,a kokeilin" Nykyises*i tyossiin Tuula Jaatinen yhdisd: luosien ammatti taitonsa miehkuvien ja valokuvien kanssa seki henlisen kas- \ursa ja useat alan koulutukset. Nyt hin kokee k;yttiv;insi kuvia snhen tarkoitulseen, mihin ne kuuluvat, i$en$ ja roisten aut- - Henkinen her miseni al koi, kun en innostudut eni: tyostini. Sanoin aina aamulla itselleni, "Tuula mi rakastan sua", ja i alla palatruani tunsin energioiden hivinneen. Otin oppinut siin; ry6sseni kailen, olin dkoa-lapaikala, mutta se ei t, Entin n ty6 w- ja yritysmaail massa jii. Brhdit ja multimediatuotannor vaihtuivar joo 8aan, ehmintaidon valmennukseen ja enresrammiohjaa Kehostani jall koulurukseen seh sei6em;1 on tullut lr]oden mysteerikoulutukseen. tienniiyftejdni, Tuula JaatineD lesi Siriuksen 22 jumalatarta. Han sai yhteyden myds muihin korkeisiin sen viesteihin uskon. valo-otentoihin, kuten Aiti MariaD, Yeshuaan (Jeesukseen) F Luotan siihen, Marja Magdaleenaan. Heid;n mihin kehoni ohjauksessa Tuula kehitti itse rdntemustalisiidlvalokuva ia ohjaa minua. voimautusvahnefuskonseptin, joka on ylsi tapa saad apua jurnalattarilta. kasna ja itselutkiskelua. Koti Kuvausprosessi on hyvm tiyttyi alan kirjalisuudesla. henkil6kohtainen ia voimautta- Kehostani on tullut tienniyuijini, sen viesteihin uskon. \?. Se tekee n;ba:isi oman nai seuden voimaa ja upeutta. Parvelu sopii my6s miehile, kosla minua ohjaa,tuula laatinen sa Luotan siihen, mihin kehoni my6s miehisd on f miniininen puox. Asiakaspalaute on ollut posi tiivista. Mon t ovat l6yt:neet valokuvien a\tlla itses6:n uusia puolia: sulokuutta, kauneutta, irsetuntemusta ja varmuutta. Jos laatiselta kysydi:in, he ovat l6y t;neet oman sis:isen jumalattaruutensa. Jumalattaret antavat meille neuvoja, jos osaanrne heiti kuunnella. Miti he meille Siirtyminen kuvien rakentajasia itse kamenn taakse olituu lalle mxllistala kokemus-vuonna 2007 hin piti ensimm:isen oman Luomor Luoiot -valokuvaniyttelyn, jossa koki vahvasli Neitsyt Marian jumalatarener8i ar lisniolon. - olin hankinut oman ka meran notta aiemmin ja haltioitunut slryisti ottaessani luon nosla ensirnm;isii kuviani. Tein del;i siloin Nokiale presentaatioita ja muutamia luonloluvia nl piityi Nokian ja myds Microsoftin multimediaesityksiin. Ja sitten tuli se tirkei E$?tin - Tunsin, kuinka hierogly6t valuivat ylitseni.viimeised illa- Iaadnen oli saanul yhteyden korkeampaan voimaansa, kris Maapallolle rnlirnottuneel jumalattaret TietoisestiTuula Jaatinen oli yhreydess: jumalattariin ensim miisen Lerran medioidessaar kesilli Kontattit s:manhenldsten ihmisten kanssa ovat Swstah Ia 2006Tuula oli va- Linnut Nokian l-as Vegasissa pi aurtaneet kuuntelemam omaa detlrl tilaisuuden sijasta saaijirven joogaohjaajakouluok -Tapasin kesin lopulla Ta{a syd:inti. sen. H:net nihtiin usein myos selomaar. H:n oli tekem:ssi Ty6v:ienopiston Lursseila, jo*a 20 I 0 maalskuussa matkaa E$!- tukivat hin n omaa henkisti riin, joka taas ku6ui mnua. Ma*ajerjestelyjen yhteydes: naiset l6ysivit toisistad kumppanuuden ja yhteiset mielen kiimon aitreet.ta4a esittelituulall tanslalaisen Peter Griinin Jumalatar kurssin aineistoa. Grnnin mukaan 2l. vuoslsala on jumaluuden feminiinisen olemuspuolen paluuta, jota kuvaavat sis:iinen kaun us, ra ra, ilo ja my6dtunto. Egyptin 22 jumalaarta ovat osa tunnetrua Temppelih rrojen ritarikunnan salaista mysteeriperinnetd. - Grin opettaa, e$;i Siriuksen Jumalattaret ovat aloittaneet t:i m:n maapalloprojektin luotta sitten ja ovat ainoina ju' malattarina olleet inkarnoitu neena maapalolle. He valrniste - livat ia saa$oivat alkuun kristus mysleerin maaplaneetalla noin 5000 ruotta silren. Nyt jumalat tarer ovar j:lleen auuamassa maapalloa yl6snousemuspros ssissa,tuula ]aatinen selvit6:. Tulla ehdottita4alle yhteisen Iumalatar-kunsin ji4estimisl: galleriatydhuoneellaan KdhusaarenTaidekeskuks ssa. Ensim miinen kurssi totedtui syysalkoi tyoskennelli tietoiser.min Siriuksen jumalattarien, erityi sesti Lady Sekhmetiin, Lady of rogoksen eli Isiksen jatransfor maation ]umalatiarien eli Hat -Tarjasta tuli henlinen oper Iajani. Aloitin hinen ohjauksessaan tanskalaisen Asger Lor rtsenirl 7-ruotisen KDltaisen Mysteerikoulun. Tuulan teki kolme kuvaus matkaa lg}?din, kivi luxodssa, Denderassa, Gizan pyramidlalu eella ja Snnksilli. Matkojen tulolsena syntyi Junoidttdlien?dluu valokuaaniyltely ja aiheeseen liltryv: luento. valokuvat kertovat naisena voimautumisesta, uudesti syntymisesii, tumalattareksi kasva misesta ia ikiaikaisen naisen viisaudesta. Kerrornme ysdv:nl, rierij: AIiDa Tel rednan kanssa, kuinka minusta, tynnyris*i kasvaneena tytost: kasvoi iuma I. Sielunpeili

5 latar ja miten jo lapsest alkaed tietijini ja niliiini toiminut \oimauhru jumalattarclsi \alo- Medibidessaan nayttelyn d- mei, Tuulalle arrcttiin Lolne sanaa: Yeshuar Voiman Juuret. - Minulle au.keni tieto, etli jumalattaret, joiden koulurulsessa myds Mada Magdalena ty6slenteli, olat auttaneet myds Yeshuaa yl6snousemusprosessissa.n. Ja se on tapahtunut ES}?tissa. Jumalattarien viisaulsia Jurulatareiti Isn oli muireilesra EgFtiss: palvonnan kohteena ymperi maata. Isilsen tarirassa on yhcym;iohtia leesuber iidin, Mariar dim$n.t:me sytrnytti Niilin suistossa pojan Horuksen muinaisegypdleisten mahtavirnmale iumalale osiriksele. - Isis on elinyt ri:lti maan p:5li koko ajan ja tuonut kistus-rietoisuutta, joka on eri asia Luin krisdausko tai uskonto, Kristustietoisuus tarkoitta. yleisesti kirttaudessa ehmista. Isis eli lady rogos edustaa uuddleen syntymisri ia luopumista egokesleisesti elimiste. - Samala luovutaan uhriudesta, tyosretiin se pois. Ei enie aseteta itsee uhrin asemaan. Kuvissa Isitsen pi:n pieli on usein valtaistuinta symboloiva hieroglyfi. Hener on Luvattu my6s Hatholir keltaisena naisena timen auringonkehi ja lehm:nsarvet piilsih. Hathor on ilon, tanssin, musfin ja nuauder jumalahr i. edustaa tranformaatiota eli muutosta. silsi Pulutaar hac horilaisist, useista traisiurrulat Hahtor on yhdistetty my6s :iteyteen ja imetylseen. Se aut toi sairauksissa ja mituesi illmisen Lohtalon syntyrnihetkelli. - Hathorilaiset tuovat elimiin Levytti, ilnar.uutta ja syvii tyytydis)'ytd. Ei oteta Lail- Ldy Sckhm.dn tull.hm..td on pumht tr.+r..u6.. omr.d rclm..n ir rlr{r.n ruhr.n.seml...r. kea DiiD valavasti. My6hemmin Hathor yhdisteaiin k illalailten jumahaf- NiyttelFsi F;tu\assa Tuula on puleutunut Iady selhmetiksi pi:iiin punainen, pyhi: tu]- ta symbolisoiva viitta. Kuva on omisteltu h;nen I 6-urotiaana Luolledle \ Iierpojaleen. - r-ady s Lbmet on kis$.l(asvoided, pyhin.hnen naisjunalatar. Tirli on puhdistava elementti. se nostaa pidtaa asioita Lisiteltevilsi. Lady Sellnlet edustaa voimaa ia viisautta, omaan \oun&m astrrlrusta. Muinaisessa ESyptissi SeLhmetin katsottiin ole\an aurirgonjumala Ran tyter. Selbmet kuvardin usein Ieijonapiiseni nais napiensepa eaurinsonkeh;. - Jumalathret ovat meiden eri olemuspuolia. Niiden kautta maammq Tuula selvittii. Kasvoittain itse$i ka$sa Miti pidenun:le hen]iseli polulaantuula on kullenut, sit; vahvemmalsi se on kifyt. - Siehn sopimukset ovat ni- Ieet dltettivilsi ja yhreys ornaad kort$mpaan itseeni ia niky mett6miin yhteisty6tumppaneihini ovat muuttudeet ror maalitsi, ehmein Luuluvilsi asioiksi. Tuula kolee olevansa parhailaan mukana yl6snousemusprosessissa ia palauttamassa osaamiarnme lahioia ja tykyje. - Yl6sDousemutsela taioitar jolapiiviisd, arlista anteeksi artoa ja itse$i h)'viksymisti, siti, ett: on LasvoLlain itsensi kanssa isutnrna kailesta )aittimisesti. Mihin tarvitsernme ne- Satiivisuutta? Tuula LysW Neuvoja Laivatessaar Tuula kykenee pryt:miin Lail+i sidulsen 22 jumalatarta yhti aikaa luoksensa. Isornmar oival- Iukser h:n saa viiloittain. H.6ocittcn vl6rd on enerylolden kohott mlrt llon J. yfttcl.ar rl.mun hutt " lumd.t r S.t g Lrdy of Lotc cll bb lohd.tt. p lon portden ItFl lemp dnl H{n loftd.tt. kohtamr.n p.lot, pl stlmaln Ird, hsrlttrmlln v.rjot i..nt m..r.nteclsi ib.lle. - Kehossa ja sydimessi turtuu iotain kurnmallista. Jotu pyrkii ulos. Pyyd:n apua me5tareilta, iumatrftarild, tuti M:ialta, Yeshualta ja Maria Magdalenalta. Saan rastaulset, hm on Tuulan mielesti iurnalattaret tuoet maskuliinisen suorittamisen rinnalte pyhii feminiidsyytti, mahdolisuuden \ahvis- - Moni naiden tumistanee itsessiin, etti naiseus on piilossa ja arkailee tuoda its ein esiin, ehi kokonaista ehmia. Sielunpeili. 9

6 Tuula Jaatinen ' F,..n.rr,'t ', v.r!.,l,rrvrij.i j.,!,,,., ", ' :,v rl,,r{ (:,j,r ' f,,'r.rj.,.r.'i.'!,.,1t,,,, -l I,),r j,;.rit a,, rt,,ik! :., lossa kasvo maa aistalo5sa, ammashaassa la ar muoassala savessa. /. (,,,,1 k/r''i{ 'ryr ' n votrsrr ",,( r,\\.r yrvs,la tv-maa massa muun muassa br:ind;yken, m! t med atuotantojen ja suuryrtysten kuten Noklan yrtyslohdon prcsentaatiotuo-., ).1r, i",,,,rirr P,,,J)t, P..,'rrL'sv.rl,i,, ',,... joka sovetuu se[i yrtyks e etta ykstyishenk d e lotka ovatkinnost!neta s s:i nen vo mavaicjen vormaut-,,r,rlir ()/ w\!w cc spor rgnr.corn kpooleinentuul. r..tinen liiysi henkisen polkuns. muutama vuosi sitt n. T&s:i hii.te dat.uttaneet ESyptin 22 iumalatart4 Saiannitllinen medltaatio on avannut kyvyn intuitiivi3 en tyoikentetln jd mahdollisuud n tehdi encrsl*ydt{ la henkisui KuvaAnna Partan n. ''Kun katsotte eteen. n;ette va on. naete krrkkaude naeft rakkaljdenl T:h;in vaikuuatuulan mulaan tu}lal1sia wosia jatkuul naisen alishminen ja a-iisluminen. Aiemmin meidir naiset on vaimennettu, viety roviolle tai hirtetty plhien salaisuuksien le ' viuimisesti. Nainen on ollur u1*a pa6iarkaaliselle vallalle. Maskuliinisen jumaluuden aika on ollur osa korkeampaa suutuitelnaa, vilttim;itod, jof ta ihmiskunta on uskonsotien ja muiden k;irsimyslen kaufia valmishutunut ottamaan vasraad pldeeratlemme uudelleen las keutuvan feminiinisen jumalenergian virtauksen. Tarkoitus on tasapdnoftaa pyh;i maskuliinisuus ja pyh: feminiinisyys seki naisissa etri miehissi. - Xyse on lansaindlisesli pa radigman muutoksesta, Jaatinen selventii. Jumalattaret auttavat meiti va pautlnam aika$a ehneisd ja vanhentuneista ajatumaleisla ja ralenteista. Voimne luopua pe loista, hipeisri, )rirr;imisertii ja laajenha n;in tietoisuuttme. - lumalatiarlen kanssa se!apahtuu rinm:iisenlempeisri, armoliisesd ja rakastalasti. Ju malattarien enersi: hpiisee kai, ken, soljuu ehm;lmme. Sis;ise1u tasolla vormme pyyrli jumalaftarilta apua ia dl taa kisiteltirien asioide nouna tuntemuksena pintaan meille parhaalla helkell;i, sulattaa ja d teeksi antaa itsellenime. Ja yht ;ikkii huomanxne muurru vapauna ia helpotusta. AlamDie n;hdt jumaluuden kaikessa, mih on olemassa, myits uses Voimakuvia, matloia, riemujuhlia lumalattarien Paluu kuvaus konsepti vastaa Tuulan yritys maailmassa hyttim:i People Power& menetelm;;. Se vaatii rchkeurra ja halua kuulla asiakkaan todelliset tarpeet ja n;hdi hinen upeutensr. Kuvattavana. orelan oman tumalrraruus ru lee kuvausprosessin kautta konkreettisesti esiin jn kuvar kanlavat plthlle tulevaisuuteen dlaen sille suuman. - valoluvaprosessi on intui tiivlnen, luova prosessi, johon heitdydytlin tiet:m:ift:, mir:i syntyl Jaatinen selvittll. AsiakLaalla tulee olla halu edele omalla henkiselli polul ]ad, kuunnella sis:ist;i ;inl:in ja vahvistaa intuitiivisuutraan, halu olla mukana ajan paradig Asiakkaansa Tuula tapaa kol me kerlaa. EnsimmeiselH kerralla he katselevai ja keslusrele var yhdess;i albumikuvista, jotka k[vattavit ovar tuoneet muka nansa. He meditoivat ja tekerit energiahoidon. Sesslo kertii noin kolme tllntia. Sen aikana syntyy muislio tulevasla kuvaussuunnitelmast:. Toisella kerralla ryhdlt:ln toimeen ta otetaan kurat Kol manden lapaamisen arkana kat sellaan synryneet noin kuvaa ja lahraan digitaaliseen tuvaleokseen noid 50 \'eriiola. Muuumasta tehd:i:in m)ajs ku vateos alryyljlle Iai akvarellipaperille. Kaikissa sessioissa olemme yhteydess:i jumalaltariin ja pyy' d;mme heid;n ohjaustaan. Ju malatd yhteyden luominen j;; jokaisen asiakkaan tyokaluksl ja*ossa,tuula kertoo. Tuula Jaadnen tekee edeleen lumalalar -Iuvausma*oja myds Egyptiin. Seuraava on joulukuun alussa.tuula ja matkalaiset l:y v:i lemppeleissi ia pyramideilla, tekelit valotyod Ja mediroi vat. Matkan missio arautuu heil le luitenkin vasla vihitellen. - Saamme tietoa jumalarradr ta ja kusumme hei(l aurtamaan meit; omassa kehryksess:irnme. Flkimm:jsell;i viikola osallistu jista l<uvataan si$isesd voimauc tavia Jumalatar-kuvia. Marka pi:iityy viinieisen illan jul aan. jorsa ja jaeraan tu lauskokemukset 'anss,taan ja ka(sellaan lalkokanl<aalta upeita ndtkan aikada rehiyji Jumalarar kuvia. Jumalattarien kadssa tlosken- Ieiy on Tuula laatisen mukaad ilon, rallauden ia viisauden ja kamrsen tuhlaa. Rakkaus ja my6r;rurlro sek; kii!ollisuus olat Hsn;. IIse h:n on itse oppinutrakas aman elim ns:i ia otemaan ic selleen armollinen. S mollherl nediraatio on avmnut kyvyn in!uitiiviteen ty6skentelyyn ja maidoilisuuden Iehd; tnrrgia tydt; ja hen]rist:i fysiorerapiaa. Olerl oppinul kannustamain myos muita, loytim;;in heidl omat vahvuurensa, ilon ja rie mun. Olen loyt:nyr halun auttaa )a jakaa. On ihana, etti r:n::n niist: asioisri voi puhual Tekl An.a Parlanen Kular T!! a lal nei l0. Sielunpeili

VIRSIKIRJAN JUMALANPALVELUSLIITE

VIRSIKIRJAN JUMALANPALVELUSLIITE VIRIKIRJAN JUMALANPALVELULIITE Merkkien selitykset: L Liturgi P Pappi E Esilukija eurakunta * eurakunta seisoo. + Liturgi tai pappi siunaa seurakunnan ristinmerkillä. (+) Liturgi, pappi tai esilukija voi

Lisätiedot

KIRSI RANTO PEHMEÄ KUIN KUKKA, KOVA KUIN TIMANTTI TAMMI

KIRSI RANTO PEHMEÄ KUIN KUKKA, KOVA KUIN TIMANTTI TAMMI KIRSI RANTO PEHMEÄ KUIN KUKKA, KOVA KUIN TIMANTTI TAMMI Kirsi Ranto Pehmeä kuin kukka, kova kuin timantti kustannusosakeyhtiö tammi helsinki Kuvat: Kirsi Ranto, paitsi kuvaliitteen s. 5 ja 7 Shawn Reeder

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

Seurakunta voi nousta uudelle tasolle

Seurakunta voi nousta uudelle tasolle 27.11.2011 Anne-Mari Manninen Seurakunta voi nousta uudelle tasolle Ääni on tärkein Ja minä henkilökohtaisesti olen Isältä rukoillut sitä, että Herra, minua ei kiinnosta onko minun hiukset aina täydelliset,

Lisätiedot

flnastasian mysteeri Selvänäkijä MeganFoxin henkinen puoli Ozogchen Maahiskenttien maalari Marja Pessi fldamon: Pelosta rakkauteen Naomi Mesi n

flnastasian mysteeri Selvänäkijä MeganFoxin henkinen puoli Ozogchen Maahiskenttien maalari Marja Pessi fldamon: Pelosta rakkauteen Naomi Mesi n flnastasian mysteeri Maahiskenttien maalari Marja Pessi fldamon: Pelosta rakkauteen Selvänäkijä Naomi Mesi n MeganFoxin henkinen puoli Ei-meditaatio Ozogchen nastasia - Guru, Avataara, profeetta, meedio,

Lisätiedot

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut?

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Opas läheisille sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleville Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa ja Laimio Anne 1 Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa, Laimio

Lisätiedot

Tule ja seuraa minua. Aaronin pappeus 2014. Oppiaineistoa nuorille

Tule ja seuraa minua. Aaronin pappeus 2014. Oppiaineistoa nuorille Tule ja seuraa minua Aaronin pappeus 2014 Oppiaineistoa nuorille kääntymykseen johtavaa opettamista ja oppimista Aaronin pappeus 2014 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko 2013 Intellectual

Lisätiedot

KUVAT: Lahja Kallinen. nuoret lastensuojelun kehittäjät

KUVAT: Lahja Kallinen. nuoret lastensuojelun kehittäjät N TEKSTI: Johanna Barkman, Pesäpuu ry Riina Pekkala, Perhehoitoliitto ry ja Sinut ry Anna Rainio, Helsingin yliopisto Suvi ja Milla-Kristiina, foorumilaiset KUVAT: Lahja Kallinen 1 nuoret lastensuojelun

Lisätiedot

Nro 2, helmikuu 2000, 3 vuosikerta. Ruusuristin Veljeskunta AMORCin Jäsenlehti ...

Nro 2, helmikuu 2000, 3 vuosikerta. Ruusuristin Veljeskunta AMORCin Jäsenlehti ... ROSA ET CRUX Nro 2, helmikuu 2000, 3 vuosikerta FILOSOFIAA - TIEDETTÄ - KULTTURIA Ruusuristin Veljeskunta AMORCin Jäsenlehti... Toimituksesta... 3 Imperaattori Christian Bernardin haastattelu... 5 Ympyrä...

Lisätiedot

Asenne, joka avaa taivaita

Asenne, joka avaa taivaita Esko Valtanen 2.1.2011 Asenne, joka avaa taivaita Eletään Herralle Tuossa ajattelin näin, että mitenkähän olisi jos olisi sellainen tilanne, että me tietäisimme ihan tasan tarkkaan, että sanotaan esim.

Lisätiedot

Vanhaa ja uutta armon valtakunnasta nykyajan ihmiselle

Vanhaa ja uutta armon valtakunnasta nykyajan ihmiselle Armo riittää Vanhaa ja uutta armon valtakunnasta nykyajan ihmiselle Numero 3 9. vsk 12.6.2012 Illan rauhaa Luhanka-järven rannalla. 1. Kor. 13:12. Kuva: Maire Lyytinen 2 Armo riittää Numero 3/2012 Meerin

Lisätiedot

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

Tampereen NMKY:n ja seurakuntayhtymän Messinpaja nuorten tukijana. Paja

Tampereen NMKY:n ja seurakuntayhtymän Messinpaja nuorten tukijana. Paja Tampereen NMKY:n ja seurakuntayhtymän Messinpaja nuorten tukijana Paja 1 Miksi kukaan ei ole koskaan puhunut mulle asioita, joita te puhutte?, kysyin. Parikymmentä vuotta elämää elettynä vail la aikuisen

Lisätiedot

ESY NEWS. vuotta. 3 ihmisillä ON valtava jano ja

ESY NEWS. vuotta. 3 ihmisillä ON valtava jano ja Pastorin palsta: Veikko Lipponen 2 5 Lähetystyö: Intia-tiimi ESY NEWS 2 2014 ELÄMÄÄ ESYSSÄ 30 vuotta 3 nuortentiimi POHJOISKALOTIN RUKOUSKONFERENSSISSA: ihmisillä ON valtava jano ja odotus Jumalan puoleen

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

VOI HYVIN - KÄYTÄ SYDÄNTÄSI

VOI HYVIN - KÄYTÄ SYDÄNTÄSI -HEARTFULNESS- VOI HYVIN - KÄYTÄ SYDÄNTÄSI Opas parempaan elämään Petri Huitti 1 VOI HYVIN KÄYTÄ SYDÄNTÄSI (Opas parempaan elämään) (Englanniksi: BE WELL - USE YOUR HEART, Guide for better life) ISBN 978-952-68229-0-7

Lisätiedot

Tule ja seuraa minua. Pyhäkoulu 2015. Oppiaineistoa nuorille

Tule ja seuraa minua. Pyhäkoulu 2015. Oppiaineistoa nuorille Tule ja seuraa minua Pyhäkoulu 2015 Oppiaineistoa nuorille kääntymykseen johtavaa opettamista ja oppimista Pyhäkoulu 2015 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko 2014 Intellectual Reserve,

Lisätiedot

Fides. Pääsiäisen valo on syttynyt halleluja! 4/2012 (13.4.) Tässä lehdessä. Neitsyt Marian palveluksessa s. 12

Fides. Pääsiäisen valo on syttynyt halleluja! 4/2012 (13.4.) Tässä lehdessä. Neitsyt Marian palveluksessa s. 12 Julkaisija: Katolinen tiedotuskeskus Pyhän Henrikin aukio 1 B 00140 Helsinki Fides 4/2012 (13.4.) Katolinen hiippakuntalehti. Katolskt stiftsblad. 75. vuosikerta. ISSN 0356-5262. Tässä lehdessä TOIMITUKSELTA

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

Kiitos teille äidit!

Kiitos teille äidit! Pääsky 4/2015 Rovaniemen seurakuntalehti 6.5.2015 Sinä joka kannoit minut maailmaan, lämpöäsi annoit, siitä vielä jaan. Sinä joka hiljaa hoidit minua, silmissäsi ilo, valo hehkuva. Sinä joka jaoit vuodet

Lisätiedot

Kun vanhempi on trans*

Kun vanhempi on trans* Seta Transtukipiste Kun vanhempi on trans* Linda Korpikoski 15.3.2013 Sisällys 1 Apua, vanhempani on trans!... 3 1.1 Mitä minun kannattaa tehdä?... 4 1.2 Transmikä?... 4 1.3 Eikö sukupuoli ole itsestään

Lisätiedot

KOSKEN KAIKU. Koski as. kyläyhdistys ry. Numero 1/2014 29.1.2014 AJANKOHTAISTA. KOSKI AS. KYLÄYHDISTYS RY.:n UUSI LOGO.

KOSKEN KAIKU. Koski as. kyläyhdistys ry. Numero 1/2014 29.1.2014 AJANKOHTAISTA. KOSKI AS. KYLÄYHDISTYS RY.:n UUSI LOGO. Koski as. kyläyhdistys ry Numero 1/2014 29.1.2014 KOSKEN KAIKU AJANKOHTAISTA Hyvä lukijä, Kä dessä si on uunituore päikällislehti, jokä kättää postinumeroälueen 25560. Lehteä julkäisee Koski äs. kylä yhdistys,

Lisätiedot

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4.1 Yleisiä periaatteita Seuraavissa luvuissa käsittelemme kokonaisvaltaisesti ja kaikilta osin heit to voi maan ja sen harjoittamiseen liittyviä tekijöitä. Tämä on varsin

Lisätiedot

Parasta oli kaikki. Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta. Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015. Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry

Parasta oli kaikki. Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta. Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015. Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015 Parasta oli kaikki Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry Tekstit ja toimitus: Katri Mäkeläinen Kuvat: Fahima Rezaei,

Lisätiedot

Ajatelmia, erilaisista aiheista.

Ajatelmia, erilaisista aiheista. Ajatelmia, erilaisista aiheista. Tätä kokoelmaa voi hyödyntää monin eri tavoin, esim. 1) Tulosta ajatelmat joko aiheryhmittäin tai sekaisin, joko kaikki, tai ne jotka haluat. Tulosta ne värillisille papereille.

Lisätiedot

MARTTI LUTHER. Haanokin poisottaminen. 106 Luterilainen 4/2012

MARTTI LUTHER. Haanokin poisottaminen. 106 Luterilainen 4/2012 106 Luterilainen 4/2012 MARTTI LUTHER Haanokin poisottaminen Erityisesti merkillepantavat ja syvälle sydämeen painettavat ovat siis sanat siitä, että Haanok on viety täältä ja otettu vastaan, eikä tekijänä

Lisätiedot

2009/10. LUOVA VOIMA huolenpitoa & ajatusta. mutkat tekevät tiestä elämän

2009/10. LUOVA VOIMA huolenpitoa & ajatusta. mutkat tekevät tiestä elämän 00/0 LUOVA VOIMA huolenpitoa & ajatusta mutkat tekevät tiestä elämän Kuva: Anja Callius sydämellisesti tervetuloa Luova Voimaan! - ajatusta & huolenpitoa, inspiraatiota parempaan maailmaan - Juoksetko?

Lisätiedot

1 ",.,.. :N: a.l ::1.. Miltei 20 vuotta

1 ,.,.. :N: a.l ::1.. Miltei 20 vuotta 1 ",.,.. :N: a.l Neljä kertaa vuodesaa ilmestyyä jäsenleht i ::1.. Julkai. aija Interplanetiatit ry - Interplaneti sterna rf Pääto imittaja Aili Nurmi aho To imitussihteeri P. Teerikorpi Ki rjoitusten

Lisätiedot

Missä on elämäsi ilo? Missä on Sinun elämäsi suurin ilo? Miten etsit iloa elämääsi?

Missä on elämäsi ilo? Missä on Sinun elämäsi suurin ilo? Miten etsit iloa elämääsi? Taivaan kansalaisina maailmassa Joh. 15:10-17 10. Jos noudatatte käskyjäni, te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen noudattanut Isäni käskyjä ja pysyn hänen rakkaudessaan. 11. "Olen puhunut

Lisätiedot

Hyvä ensitieto kantaa

Hyvä ensitieto kantaa Kehitysvammaisten Tukiliiton julkaisusarja 1/2014 Hyvä ensitieto kantaa Mari Vehmanen, Laura Vesa Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Työryhmä kiittää kaikkia oppaan tekemiseen osallistuneita. Kehitysvammaisten

Lisätiedot