Kaupunginhallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupunginhallitus 6.4.2009 188"

Transkriptio

1 TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus

2 Turun kaupungin tilinpäätös SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS Kaupunginjohtajan katsaus Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Yleinen taloudellinen kehitys Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa Kaupungin henkilöstö Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittämiseen vaikuttavista tekijöistä Ympäristötekijät Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan järjestämisestä Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Rahoitusasema ja sen muutokset Kokonaistulot ja menot Kaupunkikonsernin toiminta ja talous Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Konsernin toiminnan ohjaus Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupunginhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä II TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Talousarvion toteutuminen Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Johdanto Hallinto Keskusvaalilautakunta Kaupunginvaltuusto Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus, kaupungin omarahoitusosuus Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunnan menoista Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta Turku Touring Oy Palvelutoimi Palvelutoimen tavoitteiden toteutuminen Terveyslautakunta Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta, Ulkomaalaistoimisto (nettoyksikkö) Liikuntalautakunta Nuorisolautakunta Kulttuurilautakunta Myllykoti Oy Forum Marinum säätiö Osaamis- ja elinkeinotoimi Osaamis- ja elinkeinotoimen tavoitteiden toteutuminen Opetuslautakunta Ammattiopetuslautakunta Ammattikorkeakoulun hallitus Turku Science Park konserni Koneteknologiakeskus Turku Oy Pilot Turku Oy Ympäristötoimi Ympäristötoimen tavoitteiden toteutuminen Teknisten palveluiden lautakunta Joukkoliikennelautakunta Ympäristö- ja kaavoituslautakunta Rakennuslautakunta

3 Turun kaupungin tilinpäätös SISÄLLYSLUETTELO 1 65 Kiinteistölautakunta Teknisten palveluiden lautakunta, Kunnallistekniikka Teknisten palveluiden lautakunta, Viherlaitos Teknisten palveluiden lautakunta, Talotoimi Teknisten palveluiden lautakunta, Kiinteistöjen hoito Teknisten palveluiden lautakunta, Kaupungin varikko Vesilaitoslautakunta, Turun Vesilaitos Teknisten palveluiden lautakunta, Liikennelaitos Satamalautakunta, Turun satama Kiinteistölautakunta, Kiinteistölaitos Kiinteistölautakunta, Tilalaitos Teknisten palveluiden lautakunta, Jätelaitos Kiinteistö Oy Lehtolaakso Oy Turku Energia - Åbo Energi Ab TVT Asunnot Oy Turun Seudun Vesi Oy Turun seudun puhdistamo Oy Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy Turun Tekstiilihuolto Oy Turun Ylioppilaskyläsäätiö Taloudellisten tavoitteiden toteutumisvertailut Käyttötalousosan, liikelaitosten ja investointiosan toteutumisvertailu Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailut Investointiosan toteutumisvertailut Rahoitusosan toteutumisvertailu III TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Konsernituloslaskelma Konsernitase Konsernirahoituslaskelma IV TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Henkilöstöä koskevat liitetiedot Liikelaitosten ja muiden taseyksikköjen tilinpäätöslaskelmat Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos Kunnallistekniikka Viherlaitos Talotoimi Kiinteistöjen hoito Kaupungin varikko Turun Vesilaitos Liikennelaitos Turun Satama Kiinteistölaitos Tilalaitos Jätelaitos Vahinkorahasto Turun Vesilaitoksen investointirahasto Turun Sataman investointirahasto Taloudellisten tunnuslukujen laskentakaavat V LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITESARJOISTA VI TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS

4 Toimintakertomus 1. Kaupunginjohtajan katsaus Pitkään jatkuneen talouskasvun kehityksenä kaupungin verotulot kasvoivat vuonna vielä noin 6 prosenttia. Verorahoituksen kokonaiskasvu mukaan lukien valtionosuudet oli 8 prosenttia. Kustannuskehitykseen pystyttiin vaikuttamaan positiivisesti, minkä tuloksena kaupungin nettokäyttömenot jäivät muutettua talousarviota pienemmiksi. Verorahoituksen kasvu ylitti toimintamenojen 5,7 prosentin kasvun. Tilinpäätöksessä näkyy kuitenkin kansainvälinen rahoitusmarkkinoiden kriisi ja siihen liittyen rahoitusarvopapereiden arvon jyrkkä lasku vuoden loppua kohti. Kaupungin tulosta rasittavat sijoituksista tehdyt realisoitumattomat arvonalennuskirjaukset. Turkulaisten peruspalvelut toteutettiin laadukkaasti ja valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti. Kaupungin terveydenhuollon palveluissa hoitotakuu toteutui. Erikoissairaanhoidon jononhallinnasta sovittiin Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kanssa hyvin tuloksin. Kaupungin terveystoimi ja sosiaalitoimi osallistuivat jonojen purkamiseen resurssien uudelleen kohdentamisella ja panostamalla lisää omaan toimintaan ja pitkäaikaissairaanhoidon ostopalveluihin. Opetuksessa kasvatettiin koulujen kuraattori- ja psykologipalveluja valtuuston lisämäärärahan avulla. Valtakunnan ainoa Merilukio aloitti toimintansa. Ammatillisessa koulutuksessa opintojen keskeyttämisprosentti kyettiin laskemaan ja ammattikorkeakoulusta valmistuneiden työllistyminen nousi 86 prosenttiin. Elinkeinotoiminnoissa tehtiin uusia avauksia. Kaupungin logistinen asema vahvistui entisestään kun lentorahtiliikenne Turkuun lisääntyi. Turusta avattiin vuoden aikana uusia lentoyhteyksiä Puolan Gdanskiin ja Ouluun. Turku on sitoutunut kestävään kehitykseen sekä omassa strategiassaan että allekirjoittamalla Euroopan kestävien kaupunkien julistuksen. Yhdessä Helsingin kaupungin kanssa perustettu Itämeri-kampanja Itämeren tilan parantamiseksi sai vuoden aikana lisää osallistujia ja se laajeni myös kansainvälisesti. Merkittävänä vesiensuojelutoimenpiteenä voidaan pitää Kakolan kallioluolaan rakennettua seudullista jätevedenpuhdistamoa, joka otettiin käyttöön ympäristöluvan mukaisesti Kaupunginhallitus hyväksyi joulukuussa toimintasuunnitelman kaupungin energiankäytön tehostamiseksi. Kaupungin organisaatiossa toteutettiin useita rakenteellisia muutoksia. Vuoden alussa aloitettiin ruokapalvelujen tuottaminen keskitetysti kaupungin Ruokapalvelukeskuksessa. Samoin tavara- ja palveluhankintojen kilpailutus keskitettiin Hankinta- ja logistiikkakeskukselle. Yhdistetty peruspalvelulautakunnan alainen sosiaali- ja terveystoimi aloitti toimintansa vuoden 2009 alussa. Kaupungin IT-toiminnot keskitettiin keskushallintoon ja organisoitiin uuden toimintamallin mukaisesti alkaen. Ympäristötoimen sektorilla perustettiin yhdeksän kunnallista liikelaitosta, jotka aloittivat toimintansa kuntalain mukaisina liikelaitoksina vuoden 2009 alussa. Rakenteellisten muutosten tavoitteena on luoda pohjaa toimintojen tehostamiselle ja kustannusten vähentämiselle. 4

5 Toimintakertomus Haasteita tulevalle toiminnalle ja taloudelle tuo suhdannenäkymien nopea heikentyminen. Kokonaistuotannon ennustetaan supistuvan kuluvana vuonna 4,4 prosenttia ja vielä ensi vuonnakin noin prosentin. Kansainvälisen talouden näkymät ovat synkät eikä nopeasta paranemista ole merkkejä. Kansantuotteemme alentuminen ja työttömyyden lisääntyminen tulevat heikentämään kuntien tulopohjaa. Viimeisempien ennusteiden mukaan kuntien verotulot vähenevät viime vuodesta 2,5 prosenttia. Tästä huolimatta kuntien menojen ennustetaan kasvavan keskimäärin 4,5 5 %. 2. Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Turun kaupunginvaltuuston jäsenmäärä on 67 ja kaupunginhallituksen 11. Kaupunginvaltuuston ja hallituksen poliittiset voimasuhteet vuoden lopussa olivat: Valtuusto Hallitus Kokoomus 20 3 Sdp 17 3 Vasemmistoliitto 11 2 Vihreät 9 2 Rkp 4 1 Keskustapuolue 4 0 KD 1 0 SKS 1 0 Tilikauden aikana saatiin päätökseen sosiaali- ja terveystoimen yhdistämishankkeen valmistelu. Kaupunginvaltuusto perusti alkaen tilapäisen peruspalvelulautakunnan, jonka tehtävänä oli vastata välttämättömistä yhdistämiseen liittyvistä toimista ennen kuin uusi kaupunginvaltuusto sai valittua varsinaisen lautakunnan hoitamaan tehtäväänsä. Palvelutoiminta yhdistetyssä, peruspalvelulautakunnan alaisessa virastossa käynnistyi alkaen. 5

6 TURUN KAUPUNGIN HALLINNOLLINEN ORGANISAATIO Keskushallinto Keskusvaalilautakunta Sihteeri Pertti Liesivuori Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta Pelastusjohtaja Jari Sainio Palvelutoimen apulaiskaupunginjohtaja Maija Kyttä = toimielinten johtosuhteet = viranhaltijoiden johtosuhteet Terveyslautakunta - Terveysvirasto Terveystoimen johtaja Markku Suokas Sosiaalilautakunta - Sosiaalikeskus Vs. sosiaalitoimenjohtaja Riitta Liuksa Kulttuurilautakunta - Kulttuuritoimen kanslia - Kulttuurikeskus - Kaupunginteatteri - Kaupunginorkesteri - Wäinö Aaltosen museo - Kaupunginkirjasto - Maakuntamuseo Kulttuuritoimenjohtaja Minna Sartes Liikuntalautakunta - Liikuntapalvelukeskus Liikuntajohtaja Arto Sinkkonen Nuorisolautakunta - Nuorisoasiainkeskus Vs. nuorisotoimenjohtaja Ritva Jykelä Tilapäinen peruspalvelulautakunta Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Hallintojaosto Konsernijaosto Kaupunginjohtaja Mikko Pukkinen Ympäristötoimen apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen Kiinteistölautakunta - Kiinteistölaitos Kiinteistötoimenjohtaja Jouko Turto - Tilalaitos Tilalaitoksen johtaja Martti Kuitunen Teknisten palveluiden lautakunta - Tekniset palvelut - Talous- ja hallintokeskus - Jätelaitos - Liikennelaitos - Kunnallistekniikka - Talotoimi - Viherlaitos - Kiinteistöjen hoito - Kaupungin varikko Vs. teknisten palveluiden johtaja Markku Monnonen Ympäristö- ja kaavoituslautakunta - Ympäristö- ja kaavoitusvirasto Kaavoitustoimenjohtaja Markku Toivonen Rakennuslautakunta Joukkoliikennelautakunta Satamalautakunta - Turun satama Toimitusjohtaja Christian Ramberg Vesilaitoslautakunta - Turun vesilaitos Toimitusjohtaja Irina Nordman Osaamis- ja elinkeinotoimen apulaiskaupunginjohtaja Tero Hirvilammi Opetuslautakunta - Opetuspalvelukeskus - Peruskoulu ja lukiot - Työväenopistot Suomenkiel. opetustoimenjohtaja Timo Jalonen Ruotsinkiel. opetustoimenjohtaja Bo Rosenberg Ammattiopetuslautakunta - Turun ammatti-instituutti Johtava rehtori Seija Mattila Ammattikorkeakoulun hallitus - Turun ammattikorkeakoulu Rehtori Juha Kettunen Tarkastuslautakunta - revisiotoimisto Kaupunginreviisori Kari Koivuluhta Vastuualueet Palvelukeskukset Sisäinen tarkastus Turun Seudun Kehittämiskeskus Lähde: Kv:n päätöslistat ja Kh:n pöytäkirjat TILINPÄÄTÖS Toimintakertomus

7 Tilinpäätös Toimintakertomus 3. Yleinen taloudellinen kehitys Bruttokansantuotteen määrä kasvoi Tilastokeskuksen helmikuussa 2009 julkaisemien ennakkotietojen mukaan 0,9 prosenttia vuonna. Kahden viimeisen vuosineljänneksen aikana tuotanto kuitenkin supistui, joten Suomen talouden voi katsoa olevan taantumassa. Viennin ja tuonnin volyymi laski 1 prosentin vuonna ja sekä vienti että tuonti supistuivat vuoden viimeisellä neljänneksellä voimakkaasti, yli 14 prosenttia. Yksityinen kulutus kasvoi vuonna 2 prosenttia, julkinen kulutus 2 prosenttia ja investoinnit 1 prosentin. Koko maan työttömyysaste oli joulukuun lopussa Työ- ja elinkeinoministeriön tietojen mukaan 8,8 prosenttia (8,4 % joulukuussa 2007). Koko vuoden keskimääräinen työttömyysaste oli 7,6 prosenttia (8,2 % vuonna 2007). Vuoden keskimääräinen inflaatio oli 4,1 prosenttia. Kuluttajahintoja nosti eniten elintarvikkeiden ja asumisen kallistuminen. Inflaatio hidastui loppuvuonna ja joulukuussa kuluttajahintojen vuosimuutos oli 3,5 prosenttia. Hidastuminen jatkui edelleen tammikuussa Rahoitusmarkkinoita vuonna kuvaa markkina-arvojen heilahtelu ja omaisuusarvojen jyrkkä pudotus vuoden loppua kohti. Euroopan keskuspankin ohjauskorkoa laskettiin kolmasti loppuvuonna ja se oli vuoden lopussa 2,5 prosenttia (4,0 % vuoden 2007 lopussa). Kolmen kuukauden euribor-korko oli vuoden lopussa noin 2,9 prosenttia. Tilastokeskuksen keräämien tilinpäätösten ennakkotietojen mukaan kuntien toimintakate heikkeni viime vuonna. Heikkenemisen taustalla on kuntien toimintamenojen noin 7 prosentin kasvu. Kasvua selittää korkeahko palkkaratkaisu, palvelujen lisääntynyt kysyntä ja muun muassa hoitotakuun vaatimat tehostetut toimenpiteet. Ansiotasoindeksi kohosi viime vuonna ennakkotiedon mukaan 5,2 prosenttia. Kuntien verotulot kasvoivat kaikkialla. Manner-Suomessa kasvu jäi kuitenkin negatiiviseksi 44 kunnassa, mikä kertoo suurista talouseroista kuntien kesken. Kuntien verotulojen ennustetaan pienevän vuonna 2009 yhteisöverotulojen romahtaessa. Kuntien lainakanta kasvoi edelleen ja nettorahoituskulut nousivat. Kunnilla on ennakkotietojen mukaan lainaa nyt keskimäärin lähes euroa asukasta kohden. Lainakanta on kaksinkertaistunut vuodesta 2002, jolloin lainaa oli 863 euroa asukasta kohden. Varsinais-Suomen kokonaistuotanto kasvoi Etlan marraskuussa tehdyn alue-ennusteen mukaan 4,4 prosenttia vuonna, kun arvio koko maan kasvusta oli tuolloin 2,2 prosenttia. Työttömyysaste oli Varsinais-Suomessa joulukuun lopussa Työ- ja elinkeinoministeriön tietojen mukaan 7,3 prosenttia (6,5 % joulukuussa 2007). Turun seutukunnan työttömyysaste oli vuoden lopussa 7,7 prosenttia (vastaavasti Helsingin seutukunta 5,8 %, Tampereen seutukunta 10,3 %, Porin seutukunta 11,0 % ja Oulun seutukunta 11,4 %). Turun työttömyysaste oli joulukuun lopussa 9,9 prosenttia (9,3 % joulukuussa 2007). Vuoden keskimääräinen työttömyysaste oli Turussa 9,1 prosenttia (9,4 % vuonna 2007). Turun 7

8 Tilinpäätös Toimintakertomus pitkäaikaistyöttömien määrä oli vuoden lopussa (1 576 vuoden 2007 lopussa). (Lähteet: Tilastokeskus, Työ- ja elinkeinoministeriö) 4. Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa Valtionosuuksien kustannusjaon tarkistus Valtionosuuksiin tehtiin vuonna ensimmäisen kerran ns. uusimuotoinen kustannustenjaon tarkistus (pohjavuosi 2005) ja täysimääräinen kustannustasotarkistus eli indeksitarkistus. Kustannustenjaon tarkistus oli myös täysimääräinen. Valtionosuuksien kasvu kuntasektorille selittyy lähes kokonaan kustannustenjaon tarkistuksen, indeksitarkistuksen, verokompensaatioiden ja palkkaratkaisun aiheuttamista valtionosuuksien lisäyksistä. Muutokset organisaatiossa Keskushallinnon organisaatiossa aloittivat toimintansa vuoden alussa Hankinta- ja logistiikkakeskus ja Ruokapalvelukeskus. Hankinta- ja logistiikkakeskukselle keskitettiin tavara- ja palveluhankintojen kilpailuttaminen. Vuoden aikana keskus jatkoi varasto- ja jakelutoimintojen selvittämistä tavoitteena keskittää toiminnot vuoden 2009 alussa. Ruokapalvelukeskukselle keskitettiin terveys-, sosiaali- ja opetustoimen ruokapalvelujen järjestäminen. Työntekijät siirtyivät virastoista keskushallinnon organisaatioon. Elintarvikelaboratorion toiminta siirtyi terveystoimesta ulkopuoliselle toimijalle 1.9. lukien. Peruspalvelulautakunnan alainen yhdistetty sosiaali- ja terveysvirasto aloitti toimintansa alkaen. Tilikauden aikana päätettiin Kuntalain mukaisten liikelaitosten ja niiden johtokuntien perustamisesta. Liikelaitokset aloittivat toimintansa kuntalain mukaisina alkaen. Kaupunginvaltuusto päätti joulukuussa liikennelaitoksen yhtiöittämisestä. Liikennelaitoksen liiketoiminta luovutettiin kaupungin perustamalle tytäryhtiölle. Liiketoiminta jatkuu yhtiömuotoisena alkaen Turun kaupungin kokonaan omistamassa Turun kaupunkiliikenne Oy:ssä. Yleisen edunvalvonnan toimisto siirtyi valtiolle Merkittävimmät poikkeamat tilinpäätösvuoden talousarvioon Muut rahoituskulut ylittyivät muutettuun talousarvioon verrattuna 38,5 milj. euroa. Rahoituskuluihin kirjattiin tilinpäätöksessä rahoitusarvopapereiden arvojen laskusta johtuvat realisoitumattomat 8

9 Tilinpäätös Toimintakertomus arvonalennukset. Rahoitusomaisuuteen kuuluvat arvopaperit merkitään kirjanpitolain mukaan taseeseen hankintamenon suuruisena tai enintään tilinpäätöspäivän mukaiseen todennäköiseen luovutushintaan. Hankintahinnan ja todennäköisen luovutushinnan erotus on kirjattu arvonalennuksena kuluksi. Määrärahan ylityksestä 31,9 milj. euroa johtuu edellä mainituista laskennallisista arvonalennuskirjauksista. Tulevaisuuden näkymät Suomen talous painui taantumaan vuoden loppupuolella. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan kokonaistuotanto supistuu kuluvana vuonna 4,4 prosenttia ja supistumisen ennustetaan jatkuvan vielä vuonna Kokonaistuotannon lasku ja sen vaikutukset työttömyyden lisääntymiseen heikentävät kuntien verotuloja. Suhdannenäkymien heikentyminen näkyy ensimmäisenä yhteisöverotuottojen laskuna. Vaikutukset kunnan tuloverossa näkyvät viiveellä. Verohallinnon ennakkotietojen mukaan veronsaajien vuoden 2009 verotulot laskevat jyrkästi. Turun kaupungin verotulot vähenevät tilinpäätöksen laadintahetkellä olevan tiedon mukaan noin 38,4 milj. euroa. Tästä yhteisöverojen osuus on noin 25,7 milj. euroa ja kunnan tuloveron osuus 12,7 milj. euroa. Kaupunginjohto on valmistellut erillisen toimenpidesuunnitelman ja siihen perustuvan määrärahoja vähentävän lisätalousarvioehdotuksen kuluvalle vuodelle ja sitä seuraaville taloussuunnitelmavuosille 5. Kaupungin henkilöstö Henkilöstöä vuonna henkilötyövuosina mitattuna oli ,8, kun vastaava luku edellisenä vuonna oli ,1. Luvut kuvaavat täysiaikaiseksi muutettua palkallista henkilöstöä vuoden aikana. Työvoiman määrä vähentyi edelliseen vuoteen verrattuna vajaalla 40 henkilötyövuodella. Työvoimasta 6 218,1 oli sosiaali- ja terveystoimessa ja 3 006,7 oli opetuksessa. Muilla tehtäväalueilla henkilöstöä oli Viimeksi mainittuun henkilöstöön kuuluvat kaupungin ruokapalvelukeskuksen runsaat 443 henkilöä, jotka ennen 1.1. käynnistettyä keskitettyä ruokapalvelutoimintaa toimivat sosiaali-, terveys- ja opetustoimessa. 9

10 Tilinpäätös Toimintakertomus Kuva: Työvoiman käyttö ja muutos 2007 Työvoiman käyttö ja muutos , koko henkilöstö, htv 4 000, , , , , , ,0 500,0 0,0 Yl.hallinto Terveysltk Sosiaaliltk Opetusltk Amm.op. ja järj.toimi ja amk Tekn. palv./ymp. ja kaav. Kulttuuri ja vapaaaika Liikelaitokset 1 507, , , , ,9 899, ,2 534,8 % työvoimasta , , , , ,3 916, ,8 551,5 % työvoimasta Muutos % 43,9-0,8-4,7-10,1-2,2-1,9-2,9-3,0 Muutos % Katerinki huomioitu 2,7 2,0-0,5-1,5 6. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittämiseen vaikuttavista tekijöistä Toiminnalliset riskit Merkittävimmät toiminnalliset riskit liittyvät henkilöstön saatavuuteen ja osaamiseen, tietojärjestelmien toimivuuteen ja suhdannevaihteluihin. Rekrytointiongelmia on Turun kaupungilla ollut viime vuosina vain muutamilla yksittäisillä tehtäväaloilla. Tehtäviä joissa on ilmennyt jonkin verran rekrytointiongelmia ovat lääkärit, erityisopettajat ja sosiaalityöntekijät. Myös pätevän hoitohenkilöstön palkkaamisessa lyhytaikaisiin sijaisuuksiin on ollut ajoittain vaikeuksia. Näiltä osin Turun kaupungin tilanne ei kuitenkaan eroa muiden suurten kaupunkien vastaavasta tilanteesta. Vuonna käynnistettiin sähköisen rekrytointijärjestelmän hankintaprosessi. Uudella rekrytointiohjelmalla haetaan lisää tehokkuutta erityisesti sosiaali- ja terveystoimen hoitohenkilöstön sijaisrekrytointiin. Vuoden aikana tehtiin eri virastoissa ja laitoksissa virastotasoiset osaamisen kehittämisen toimenpideohjelmat, työhyvinvointiohjelmat ja rekrytointisuunnitelmat. Toiminta perustuu vahvasti tietojärjestelmiin ja verkottumiseen. Lyhytaikainenkin järjestelmän 10

11 Tilinpäätös Toimintakertomus pettäminen voisi lamaannuttaa palvelutoiminnan, ellei tietojärjestelmien toimivuuteen ja varmuuteen varauduta. Kaupungilla on jatkuvuus- ja toipumissuunnitelma, joka on suunniteltu ja dokumentoitu ohjaamaan ja tukemaan jatkuvuus- ja toipumistoimenpiteitä tilanteissa, joissa kaupungin keskitettyä tietojärjestelmäympäristöä kohtaa odottamaton vika- tai muu häiriötilanne. Jatkuvuusja toipumissuunnitelman suunnittelun osana on suoritettu vaikutusanalyysi, jonka tavoitteena on kartoittaa järjestelmien kriittisyyttä kaupungin toiminnalle. Kaupungin virastot ja liikelaitokset huolehtivat toimialakohtaisten tietojärjestelmien jatkuvasta ylläpidosta, varajärjestelmien toimivuudesta, varmuuskopioinneista ja tietoturvasta sekä jatkuvuus- ja toimintasuunnitelmien ylläpidosta. Suhdannevaihtelut vaikuttavat ennen kaikkea verotulojen kehittymiseen ja sitä kautta kaupungin tulopohjan vakauteen. Tulopohjan pettäminen ja kustannusten ennakoimattomat muutokset vaikuttavat palvelutoiminnan järjestämiseen ja investointihankkeiden toteutukseen. Lyhyen tähtäyksen säästötavoitteet voivat heikentää vanhan rakennuskannan sekä katu-, vesi- ja viemäriverkoston perusparannuksen rahoitusta ja kasvattaa siten korjausvelkaa. Vahinkoriskit Kaupungilla on lakisääteisten tai sen luonteisten vakuutusten lisäksi julkisyhteisön vastuuvakuutus ja kaupungin toiminnassa mukana oleville ryhmätapaturma- ja matkavakuutus. Omaisuuteen kohdistuvat vahinkoriskit katetaan osittain vakuuttamalla ja osittain kaupungin vahinkorahaston korvauksilla. Kaupunki ottaa omaisuusvakuutuksia siten, että kaupungin arvioitu kokonaismeno (vakuutusmaksut + omalle vastuulle jäävät vahinkomaksut) on mahdollisimman matala. Vahinkoarviot perustuvat tapahtuneisiin vahinkoihin. Vahinkorahastolla katetaan hallintokunnan/laitoksen omavastuun ja vahingon suuruuden tai vakuutuksen omavastuun välinen erotus. Vakuutusmaksut sekä vahinkorahastosta maksetut korvaukset vuonna : Henkilövakuutusmaksut (ei sisällä eläke-, sosiaaliturva- eikä työttömyysvakuutusmaksuja) Muut vahinkovakuutusmaksut (omaisuus-, keskeytys-, kuljetus-, liikenne-, vastuu-, alusvakuutukset) Kaupungin vahinkorahaston korvaukset Yhteensä Vesihuollon valmius- ja varautumissuunnitelmat ovat ajan tasalla. Vireillä olevissa oikeudenkäynneissä ei ole sellaisia, jotka vaikuttaisivat oleellisesti kaupungin tulokseen. Rahoitusriskit Rahoitusriskit liittyvät likviditeettiriskeihin, korkoriskeihin, valuuttariskeihin ja luottoriskeihin. 11

12 Tilinpäätös Toimintakertomus Konsernin rahoitusstrategian mukaan kaupunki turvaa rahoituksen saatavuuden ylläpitämällä kaupungin hyvää nimeä markkinoilla sekä käyttämällä rinnan erilaisia rahoitusmuotoja ja rahanlähteitä. Vieraan pääoman käytöstä aiheutuva nettorasitus pidetään tasaisena hajauttamalla lainojen takaisinmaksutaakka ajallisesti. Likviditeettiriskiä hallitaan pitämällä yllä riittävää likviditeettipuskuria. Turku-konsernin rahoitus on pääosin keskitetty kaupungin hoidettavaksi. Konserniyhtiöiden likviditeetti on keskitetty konsernitilien avulla. Tytäryhtiöiden rahoitus on hoidettu ulkopuolisilla lainoilla. Merkittävimpiin lainoihin on kaupunki myöntänyt takaukset. Takausvastuita tytäryhtiöiden velasta on vuoden vaihteessa yhteensä 181,0 milj. euroa ja tytäryhteisöjen leasingvastuista yhteensä 22,6 milj. euroa. Takausvastuista ei ole aiheutunut tappioita päättyneellä tilikaudella. Rahoitusriskejä hallitaan hajauttamalla nostettavat lainat ja tehtävät sijoitukset kulloisenkin markkina- ja salkkutilanteen edellyttämällä tavalla ja kattamalla valikoidusti avoimia riskipositioita käyttämällä mm. koron- ja valuutanvaihtosopimuksia, sopimuksia enimmäis- ja vähimmäiskorosta sekä korko- ja valuuttaoptioita ja termiinejä. Em. sopimusten tarve on vähentynyt euroon siirtymisen seurauksena. Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2002 joulukuussa kaupungin sijoitustoiminnan periaatteet, jossa määritellään kaupungin toimiala-, kassavaranto- ja rahastosijoitusten yleiset periaatteet, käytettävät instrumentit sekä raportointi ja päätöksentekoprosessit. Sijoitustoiminnan periaatteet tarkistetaan ja viedään kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi keväällä Ympäristötekijät Turun ja Helsingin kaupunkien aloittaman Itämerihaasteen ajatuksena on toimia vapaaehtoisesti ja aktiivisesti omista lähtökohdistaan Itämeren tilan parantamiseksi. Turku ja Helsinki ovat haastaneet Suomesta yli 600 tahoa mukaan Itämerihaasteeseen. Haasteen on vastaanottanut toistaiseksi yli 120 tahoa. Mukana on mm. kaupunkeja, kuntia, yrityksiä, järjestöjä, oppilaitoksia ja korkeakouluja. Haastetta on levitetty myös muiden Itämeren maiden piiriin, joista 13 kaupunkia on vastannut myönteisesti haasteeseen. Jokainen haasteeseen vastannut taho laatii oman toimenpideohjelmansa, jonka mukaisilla toimilla pyritään vaikuttamaan vesien tilaan. Haasteeseen vastanneista noin puolet on toistaiseksi laatinut oman ohjelmansa. Turun kaupungin oma toimenpideohjelma sisältää mm. toimia ja tavoitteita pistekuormituksen ja hajakuormituksen osalle, pilaantuneiden sedimenttien ruoppaukselle, laivojen ja veneiden jätevesien vastaanottoon ja käsittelyyn, kaupungin harjoittamaan maatalouteen, kansainväliseen ympäristöyhteistyöhön sekä valistukseen, opastukseen ja neuvontaan. Yhtenä Turun toimenpiteenä on ollut myös Saaristomeren Suojelurahaston perustaminen. Vuonna merkittävimmät Turun ympäristötoimenpiteet ovat kohdistuneet esimerkiksi Ruissa- 12

13 Tilinpäätös Toimintakertomus lon peltojen muuttamiseen luomuviljelyksi, kosteikkojen, pohjapatojen ja laskeutusaltaiden rakentamiseen kaupungin maille sekä Aurajoen pilaantuneiden sedimenttien ruoppaamiseen ja käsittelyyn. Aurajoen puhdistusruoppaus ja siihen liittyvä ruoppausmassojen käsittely aloitettiin syksyllä ja saatiin valmiiksi tammikuussa Kustannuksia tästä syntyi yhteensä n. 2,1 milj. euroa. Stabiloidut (käsiteltiin haitta-aineet liukenemattomaan muotoon) ruoppausmassat irto-m 3 hyödynnettiin Pansion sataman kenttärakenteissa. Uuden jätevedenpuhdistamon käyttöönotto on erittäin merkittävä vesiensuojelutoimenpide seudullisesti. Jätevesien yhteensä aiheuttama vesistökuormitus pienenee nykytilanteesta %, kun Turun keskuspuhdistamo, Raision, Kaarinan, Piikkiön ja Paimion jätevedenpuhdistamot poistetaan käytöstä ja jätevedet puhdistetaan Kakolanmäen seudullisessa jätevedenpuhdistamossa. Kakolanmäen jätevedenpuhdistamo otettiin käyttöön urakkasopimuksen ja ympäristöluvan mukaisesti Jätelaitoksen Orikedon jätteenpolttolaitos poltti jätettä vuonna 44,9 Mt ja tuotti noin 7 % Turussa käytettävästä kaukolämmöstä. Jätteenpolttolaitoksen ympäristölupa on voimassa saakka, mutta typen oksidien päästöraja kiristyy niin, ettei laitos sitä saavuta ilman lisäinvestointia. Jätelaitos jätti maaliskuussa hakemuksen uuden ympäristöluvan saamiseksi vuoteen 2017 saakka. Turun ja Kaarinan kaupungit sekä Liedon kunta antoivat hakemuksesta myönteisen lausunnon, samoin ao. kuntien ympäristöviranomaiset. Alueen asukkaat jättivät muistutuksen, jossa vaaditaan lupahakemuksen hylkäämistä ja polttolaitoksen sulkemista. Turun Jätteenpolttoliikelaitos on jättänyt lupaviranomaiselle vastineen, jossa kumotaan muistutuksessa esitetyt väitteet. Uusi lupa toivotaan saatavan kesään 2009 mennessä, jotta välttämättömät saneerausinvestoinnit voitaisiin käynnistää. Kaupunginhallitus hyväksyi toimintasuunnitelman Turun kaupungin energiankäytön tehostamiseksi. Turun kaupunki ja useimmat suuret suomalaiset kaupungit ovat allekirjoittaneet sopimuksen energiansäästön tehostamiseksi Kauppa- ja teollisuusministeriön kanssa vuosille Sopimuksen keskeisin tavoite on ohjeellinen 9 %:n energiansäästö sopimuskaudella Sopimuksessa energian kokonaiskulutukseen lasketaan mukaan rakennusten, vesija viemärilaitoksen, katuvalaistuksen ja osaksi liikennelaitoksen energiankulutus. Kuluneen tilikauden aikana ei ole toteutunut merkittäviä ympäristövahinkoja. Turun kaupungin kestävän kehityksen toteutumista seurataan vuosittain ilmestyvän kestävän kehityksen raportin avulla, jossa julkaistaan ympäristötilinpäätös ja kestävyyden indikaattorit. 8. Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan järjestämisestä Kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan lisäksi muiden tilivelvollisten katsotaan olevan vastuussa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä. Kuntalain ja sen esitöiden ohella 13

14 Tilinpäätös Toimintakertomus vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä on johdettavissa kaupungin johto- ja toimintasääntöjen valvontaa koskevista määräyksistä. Kaupunginhallituksen hyväksymän sisäisen valvonnan yleisohjeen mukaan esimiehen vastuulla oleva sisäinen valvonta sisältyy hyvään hallintoon ja johtamiskulttuuriin. Se sisältää kaikki menettelyt ja järjestelyt, joihin turvaudutaan toiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi sekä omaisuuden turvan, informaation oikeellisuuden ja toiminnan tehokkuuden varmistamiseksi. Sääntöjen, määräysten ja päätösten noudattaminen Päätöksenteon laillisuutta seurataan kuntalain 51 :n mukaisesti otto-oikeusmenettelyn avulla, minkä lisäksi sisäinen tarkastus seuraa ja tarkastaa hallintokuntien ja liikelaitosten päätöspöytäkirjakäytäntöä sääntöjen ja määräysten noudattamisen varmistamiseksi. Päätösten noudattamisen osalta on tarkastettu hankintakäytäntöjä mukaan lukien kilpailuttamista sekä julkisen vallan käyttöä. Sisäisen valvonnan parantamisesta on annettu toimintasuosituksia mm. sosiaalitoimessa ja teknisellä sektorilla. Tavoitteiden toteutuminen ja tuloksellisuuden arviointi Kaupunginhallitus ja muut toimielimet seuraavat osaltaan talousarviovuoden aikana alaistensa tulosalueiden ja toimintayksiköiden tuottamien palvelujen kysyntää, tavoitteiden toteutumista, toimintaa sekä taloudenpitoa. Kaupunginhallitukselle on toimitettu tavoitteiden toteutumista sekä toimintaa ja taloutta koskevat seurantatiedot ja arviot yhdessä talousarvion toteutumisennusteen kanssa maaliskuun ja heinäkuun lopun tilanteesta. Samalla on raportoitu sitoviksi tarkoitettujen kriittisten menestystekijöiden, näiden arviointikriteerien/mittarien ja mittareiden tavoitearvojen toteutumisesta sekä muiden mahdollisesti kaupunginvaltuuston sitoviksi hyväksymien tavoitteiden toteutumisesta. Marraskuussa annettiin kaupunginhallitukselle ylimääräinen talouden toteutumisen ennuste. Kuntatalouden jatkuvan kiristymisen myötä on eri sektorien toiminnan tuloksellisuuden arviointiin panostettava nykyistä enemmän, jotta varmistutaan kustannustehokkaiden palveluiden tuottamisesta. Riskienhallinnan järjestäminen Riskienhallinnan järjestäminen on vastuutettu tilivelvollisille kaupungin riskienhallintaoppaan mukaisesti. Kaupunginjohtaja ja hänen alaisensa linjajohto vastaavat kaupungin riskienhallinnan käytännön toteutuksesta organisaation kaikilla tasoilla. Riskienhallinnan vastuut ja tehtävät pe- 14

15 Tilinpäätös Toimintakertomus rustuvat linjaorganisaation yleisiin vastuu- ja tehtäväjakoihin. Riskienhallinnan kehittäminen perustuu yksikön omaan toimintamalliin sekä sen vastuuttamiseen säännöstön tasolla, mutta kokonaisvaltaista ja kattavaa toimenpidesuunnitelmaa riskienhallinnan toteuttamiselle ei kaikissa yksiköissä vielä ole. Näistä syistä mm. riskikartoitukset ja riskienhallinnan osaaminen ja ennakointi edellyttävät yleisesti jatkopanostusta ollakseen tyydyttävällä tasolla. Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä Kaupungin sisäinen tarkastus on kaupunginjohtajan alaisuudessa toimivan sisäisen tarkastuksen toimiston vastuulla. Toimistossa on yhdeksän vakanssia ja tilikauden aikana tehtiin noin 80 erilaista sisäisen valvonnan toimivuutta arvioivaa tarkastusta kaupunkikonsernin eri sektoreilla. Sisäisen valvonnan järjestelmälliset arvioinnit COSO-ERM viitekehikkoa käyttäen tehtiin mm. sosiaali- ja terveystoimissa, koulutoimessa sekä muutamissa teknisen sektorin yksiköissä. 9. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus 9.1. Tilikauden tuloksen muodostuminen Virastot ja laitokset onnistuivat kokonaisuutena omassa toiminnassaan budjetoitua paremmin. Kaupungin nettokäyttömenot yhteensä olivat 6,5 milj. euroa muutettuun talousarvioon merkittyjä pienemmät. Vuoden alijäämäiseen tulokseen vaikutti olennaisesti kansainvälinen rahoitusmarkkinoiden kriisi. Rahoitusmarkkinoiden tilanne näkyi rahoitustuottojen ja kulujen kehityksessä ja sijoitusten arvojen alentumisena. Tilinpäätökseen sisältyy rahoitusarvopapereista tehdyt 31,9 milj. euron arvonalennuskirjaukset. Arvonalennukset selittävät pääosin vuosikatteen ja tuloslaskelman tunnuslukujen heikkenemisen. Tilinpäätöksen alijäämä olisi ollut 1,4 milj. euroa eli 9,5 milj. euroa budjetoitua alijäämää pienempi ilman arvonalennuskirjauksia. Arvonalennusten kirjaukset perustuvat arvopapereiden arvostukseen, jotka tehtiin vuoden vaihteen poikkeuksellisen alhaisten markkinahintojen perusteella. Pääosin arvonalennukset eivät ole realisoituneet lopullisiksi tappioiksi. Suurin osa tilinpäätöksen arvonalennuksista kirjattiin kaupungin vahinkorahaston osake- ja korkoinstrumenttisijoituksista. Tarvetta sijoitusten myymiseen ennenaikaisesti huonossa markkinatilanteessa ei ole. 15

16 Tilinpäätös Toimintakertomus TULOSLASKELMA Toimintatuotot Myyntituotot (+) Maksutuotot (+) Tuet ja avustukset (+) Vuokratuotot (+) Muut toimintatuotot (+) Valmistus omaan käyttöön (+) Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot (-) Henkilösivukulut Eläkekulut (-) Muut henkilösivukulut (-) Palvelujen ostot (-) Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset (-) Vuokrakulut (-) Muut toimintakulut (-) TOIMINTAKATE Verotulot Kunnan tulovero (+) Osuus yhteisöveron tuotosta (+) Koiravero (+) Kiinteistövero (+) Valtionosuudet (+) Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot (+) Muut rahoitustuotot (+) Korkokulut (-) Muut rahoituskulut (-) VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot (-) Arvonalentumiset (-) Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot (+) TILIKAUDEN TULOS Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ Tuloslaskelman tunnusluvut 2007 Toimintatuotot/Toimintakulut, % 24,7 25,0 Vuosikate/Poistot,% 40,4 86,0 Vuosikate, / asukas Asukasmäärä

17 Tilinpäätös Toimintakertomus Tilinpäätöksen toimintakate oli 801,2 milj. euroa (- 753,5 milj. euroa v. 2007). Toimintakate kuvaa nettokäyttömenojen määrää, jotka jäävät rahoitettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Kaupungin nettokäyttömenot kasvoivat 47,7 milj. eurolla (+ 6,3 %:lla) edellisvuoteen verrattuna. Toimintatuotot olivat 263,1 milj. euroa. Toimintatuotot kasvoivat 11,6 milj. euroa (+ 4,6 %). Kaupungin toimintamenot olivat 1 099, 4 milj. euroa. Toimintamenot kasvoivat 59,6 milj. euroa (5,7 %). Toimintamenoista 50,3 % on henkilöstökuluja ja 33,1 % palvelujen ostoja. Toimintakate heikkeni 6,3 %. Sosiaali- ja terveystoimen osuus nettokäyttömenoista oli 57 %, opetuksen osuus oli 24 % ja muiden tehtäväalueiden osuus oli 19 %. Toimintakulut oikaistuna Valmistus omaan käyttöön erällä olivat 1 064,3 milj. euroa. Toimintakuluihin sisältyvät, omaan investointirakentamiseen liittyvät valmistusmenot on käsitelty menojen oikaisuna tuloslaskelman rivillä Valmistus omaan käyttöön ja kirjattu investointimenoksi ja taseen omaisuuden lisäykseksi. Oman rakentamisen valmistusarvo oli 35,2 milj. euroa (35,0 milj. euroa v. 2007). Suurin osa oman rakentamisen valmistusarvosta on tilalaitoksen ja kiinteistölaitoksen investointirahoilla rahoitetun omaisuuden rakentamismenoja. Henkilöstökulujen kasvu oli 27,5 milj. euroa (+ 5,2 %). Palvelujen ostot kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 21,9 milj. euroa (+ 6,4 %). Terveystoimen palvelujen ostot ulkopuolisilta olivat 178,2 milj. euroa (+ 14,9 milj. euroa) ja sosiaalitoimen palvelujen ostot ulkopuolisilta olivat 68,9 milj. euroa (+ 7,2 milj. euroa). Verotulot ja valtionosuudet kasvoivat yhteensä 61,6 milj. euroa (7,9 %). Verorahoitus ylitti vielä viime vuonna toimintamenojen kasvun sekä suhteellisesti että euromääräisesti. Toimintatuotoilla katettiin 24,7 % toimintakuluista. Verotuloilla ja valtionosuuksilla jää rahoitettavaksi siten 75,3 % Rahoitusarvopapereista tehdyt arvonalennuskirjaukset kasvattivat rahoituskuluja. Rahoituskulut olivat 19,8 milj. euroa rahoitustuottoja suuremmat. Vuosikatteeksi jäi 23,2 milj. euroa. Kun arvonalennuskirjaukset vähennetään, jää varsinaisen toiminnan ja rahoituksen vuosikatteeksi 55,1 milj. euroa. Suunnitelmanmukaiset poistot olivat 57,4 milj. euroa. Tilikauden tulos on 34,3 milj. euroa. Tilikauden aikana valmistui ja otettiin käyttöön vanhan pääkirjaston perusparannusosa. Tilinpäätöksen tuloslaskelmaan sisältyy vapaaehtoisista varauksista pääkirjaston perusparannusmenoon 17

18 Tilinpäätös Toimintakertomus tehdyn investointivarauksen tuloutus ja samansuuruinen poistoeron lisäys 3,7 milj. euroa. Poistoeroa on purettu investointivarauksilla rahoitettujen kohteiden suunnitelmanmukaisten poistojen määrällä yhteensä 0,8 milj. euroa. Rahastoista on tuloutettu 0,2 milj. euroa kattamaan vahinkorahaston sääntöjen mukaisia vahingonkorvauksia. Tilinpäätöksen alijäämä oli 33,2 milj. euroa. ( 1,4 milj. euroa ennen arvonalennuskirjauksia). Kuva : Toimintatuotot ja kulut lajeittain Myyntituotot 46,7 % Tuet ja avustukset 11,9 % Vuokrat 11,4 % Muut tuotot 10,9 % Maksutuotot 19,1 % Muut kulut 0,8 % Vuokrat 3,2 % Avustukset 6,5 % Materiaalin ostot 6,1 % Henkilöstö kulut 50,3 % Palvelujen ostot 33,1 % Kuva: Käyttötalouden nettomenot (ei sis. liikelaitoksia) Sosiaalitoimi 26,8 % Kaupungi n-hallitus 5,7 % Muut 6,5 % Kulttuuri ja vapaaaika 5,8 % Opetustoimi 13,7 % Terveystoimi 31,5 % Ammattiinstit. ja Ammattikorkea 10,0 % Kokonaisverotulot olivat yhteensä 573,5 milj. euroa. Kasvu edelliseen vuoteen verrattuna oli 32,5 milj. euroa eli 6,0 %. Kasvu oli vähemmän kuin kuntien keskimääräinen verotulojen kasvu (7,6 %). 18

19 Tilinpäätös Toimintakertomus Verotulojen erittely Verotulojen toteutuminen Talousarvio Talousarvio muutoksin Toteutuma Toteutuma 2007 Kunnan tulovero , , , ,17 Osuus yhteisöveron tuotosta , , , ,22 Kiinteistövero , , , ,55 Koiravero , , , ,98 Verotulot yhteensä , , , ,92 Kuva. Verotulojen toteutuminen vv (ilman koiraveroa): 700,0 600,0 500,0 milj. 400,0 300,0 200,0 100,0 0, Kunnan tulovero 405,0 407,5 434,5 459,9 484,0 Yhteisövero 38,7 36,8 38,7 52,0 58,9 Kiinteistövero 25,3 26,8 28,2 28,9 30,4 Yhteensä 469,1 471,1 501,3 540,9 573,4 Muutos-% 1,0 0,4 6,4 7,9 6,0 Kunnan verotulojen määräytymisen perusteet Tulovero -% 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 Kiinteistövero -%: Yleinen 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 vakituinen asunto 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 muuhun asumiseen käytettävät 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 rakennukset Rakentamattoman rakennuspaikan 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 veroprosentti Koiravero, /koira 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 Kunnan tuloveroa kertyi 1,1 milj. euroa yli talousarvion ja yhteisöveroa kertyi 0,5 milj. euroa vähemmän kuin muutettuun talousarvioon oli merkitty. Kiinteistövero toteutui lähes muutetun talousarvion mukaisesti. Valtionosuuksia kertyi 270,6 milj. euroa. Kasvua edelliseen vuoteen oli 29,1 milj. euroa (+12,1%). 19

20 Tilinpäätös Toimintakertomus Valtionosuuksien erittely Valtionosuudet Talousarvio Talousarvio muutoksin Toteutuma Toteutuma 2007 Yleinen , , , ,00 Sosiaali- ja terveydenhuolto , , , ,00 Opetus- ja kulttuuritoimi , , , ,00 Yhteensä , , , ,00 Kuva. Valtionosuuksien toteutuminen vv : 300,0 250,0 200,0 milj. 150,0 100,0 50,0 0, Yl. valtionosuudet 4,8 4,7 6,2 5,7 5,4 Sosiaali- ja terveys 111,1 122,2 134,3 144,3 170,6 Opetus- ja kulttuuri 78,1 80,5 87,7 91,5 94,7 Yhteensä 194,1 207,3 228,2 241,5 270,6 Kasvu-% 14,0 6,8 10,1 5,8 12,1 Kaupunginvaltuusto teki vuoden talousarvioon 7,0 milj. euron korotuksen sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuteen ministeriön ilmoittaman päätöksen perusteella. Päätöksessä huomioitiin valtion mukaantulo kunnallisen palkkaratkaisun kustannuksiin. Edelleen kaupunginvaltuusto päätti talousarviomuutoksesta opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuteen korottamalla ammattikorkeakoulun hallituksen määrärahaa 1,1 milj. eurolla tutkintojen määrän kasvun, lisäaloituspaikkojen ja opetussuunnitelman mukaisen opetuksen turvaamiseksi ja laiteinvestointeja varten. Kaupunginvaltuusto päätti ,5 milj. euron korotuksesta ammattiopetuslautakunnan talousarvioon opiskelijamäärän kasvusta johtuen. Vuonna tehtiin ensimmäisen kerran ns. uusimuotoinen kustannustenjaon tarkistus (pohjavuosi 2005) ja täysimääräinen kustannustasotarkistus eli indeksitarkistus. Kustannustenjaon tarkistus oli myös täysimääräinen. Valtionosuuksien kasvu kuntasektorille selittyy lähes kokonaan kustannustenjaon tarkistuksen, indeksitarkistuksen, verokompensaatioiden ja palkkaratkaisun aiheuttamista valtionosuuksien lisäyksistä. 20

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus. 1 1.2. Kunnan visio 2025.. 3 1.3. Strategia... 3 1.4.

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Turun Kiinteistöpalveluliikelaitoksen tilinpäätös

Turun Kiinteistöpalveluliikelaitoksen tilinpäätös Turun Kiinteistöpalveluliikelaitoksen tilinpäätös Sisällysluettelo Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen 2. Henkilöstö 3. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Turun seudun kuntien taloudesta Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Tulorahoituksen riittävyys selvityksen lähtötilanteessa Tuloslaskelmien yhdistelmä* Koko maa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen Kunnanhallitus 174 14.09.2015 Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 235/02.00.00/2015 Kunnanhallitus 14.09.2015 174 Valmistelija: kunnansihteeri Asian tausta: Sonkajärven kunnan

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Turun kaupungin tilinpäätös 2014

Turun kaupungin tilinpäätös 2014 Turun kaupungin tilinpäätös 2014 Tilinpäätös 2014 Johdanto Tulos Kertyneet ylijäämät Lainakanta Henkilöstö 2014 Tilinpäätös Tilinpäätöksen tuloslaskelma Tilinpäätöksen yhteenveto Toimialakohtainen tarkastelu

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 9 Liitetietojen numerointi perustuu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeeseen. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS KAUPUNGINHALLITUS 25.3.2008 186

TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS KAUPUNGINHALLITUS 25.3.2008 186 TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2007 KAUPUNGINHALLITUS 25.3.2008 186 TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2007 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS 4 1. Kaupunginjohtajan katsaus 4 2. Kaupungin hallinto ja henkilöstö

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat RAHOITUSOSA RAHOITUSOSA n rahoitusosaan kootaan käyttötalous-tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta). Lisäksi rahoitusosaan

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot