Kaupunginhallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupunginhallitus 6.4.2009 188"

Transkriptio

1 TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus

2 Turun kaupungin tilinpäätös SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS Kaupunginjohtajan katsaus Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Yleinen taloudellinen kehitys Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa Kaupungin henkilöstö Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittämiseen vaikuttavista tekijöistä Ympäristötekijät Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan järjestämisestä Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Rahoitusasema ja sen muutokset Kokonaistulot ja menot Kaupunkikonsernin toiminta ja talous Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Konsernin toiminnan ohjaus Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupunginhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä II TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Talousarvion toteutuminen Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Johdanto Hallinto Keskusvaalilautakunta Kaupunginvaltuusto Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus, kaupungin omarahoitusosuus Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunnan menoista Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta Turku Touring Oy Palvelutoimi Palvelutoimen tavoitteiden toteutuminen Terveyslautakunta Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta, Ulkomaalaistoimisto (nettoyksikkö) Liikuntalautakunta Nuorisolautakunta Kulttuurilautakunta Myllykoti Oy Forum Marinum säätiö Osaamis- ja elinkeinotoimi Osaamis- ja elinkeinotoimen tavoitteiden toteutuminen Opetuslautakunta Ammattiopetuslautakunta Ammattikorkeakoulun hallitus Turku Science Park konserni Koneteknologiakeskus Turku Oy Pilot Turku Oy Ympäristötoimi Ympäristötoimen tavoitteiden toteutuminen Teknisten palveluiden lautakunta Joukkoliikennelautakunta Ympäristö- ja kaavoituslautakunta Rakennuslautakunta

3 Turun kaupungin tilinpäätös SISÄLLYSLUETTELO 1 65 Kiinteistölautakunta Teknisten palveluiden lautakunta, Kunnallistekniikka Teknisten palveluiden lautakunta, Viherlaitos Teknisten palveluiden lautakunta, Talotoimi Teknisten palveluiden lautakunta, Kiinteistöjen hoito Teknisten palveluiden lautakunta, Kaupungin varikko Vesilaitoslautakunta, Turun Vesilaitos Teknisten palveluiden lautakunta, Liikennelaitos Satamalautakunta, Turun satama Kiinteistölautakunta, Kiinteistölaitos Kiinteistölautakunta, Tilalaitos Teknisten palveluiden lautakunta, Jätelaitos Kiinteistö Oy Lehtolaakso Oy Turku Energia - Åbo Energi Ab TVT Asunnot Oy Turun Seudun Vesi Oy Turun seudun puhdistamo Oy Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy Turun Tekstiilihuolto Oy Turun Ylioppilaskyläsäätiö Taloudellisten tavoitteiden toteutumisvertailut Käyttötalousosan, liikelaitosten ja investointiosan toteutumisvertailu Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailut Investointiosan toteutumisvertailut Rahoitusosan toteutumisvertailu III TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Konsernituloslaskelma Konsernitase Konsernirahoituslaskelma IV TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Henkilöstöä koskevat liitetiedot Liikelaitosten ja muiden taseyksikköjen tilinpäätöslaskelmat Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos Kunnallistekniikka Viherlaitos Talotoimi Kiinteistöjen hoito Kaupungin varikko Turun Vesilaitos Liikennelaitos Turun Satama Kiinteistölaitos Tilalaitos Jätelaitos Vahinkorahasto Turun Vesilaitoksen investointirahasto Turun Sataman investointirahasto Taloudellisten tunnuslukujen laskentakaavat V LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITESARJOISTA VI TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS

4 Toimintakertomus 1. Kaupunginjohtajan katsaus Pitkään jatkuneen talouskasvun kehityksenä kaupungin verotulot kasvoivat vuonna vielä noin 6 prosenttia. Verorahoituksen kokonaiskasvu mukaan lukien valtionosuudet oli 8 prosenttia. Kustannuskehitykseen pystyttiin vaikuttamaan positiivisesti, minkä tuloksena kaupungin nettokäyttömenot jäivät muutettua talousarviota pienemmiksi. Verorahoituksen kasvu ylitti toimintamenojen 5,7 prosentin kasvun. Tilinpäätöksessä näkyy kuitenkin kansainvälinen rahoitusmarkkinoiden kriisi ja siihen liittyen rahoitusarvopapereiden arvon jyrkkä lasku vuoden loppua kohti. Kaupungin tulosta rasittavat sijoituksista tehdyt realisoitumattomat arvonalennuskirjaukset. Turkulaisten peruspalvelut toteutettiin laadukkaasti ja valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti. Kaupungin terveydenhuollon palveluissa hoitotakuu toteutui. Erikoissairaanhoidon jononhallinnasta sovittiin Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kanssa hyvin tuloksin. Kaupungin terveystoimi ja sosiaalitoimi osallistuivat jonojen purkamiseen resurssien uudelleen kohdentamisella ja panostamalla lisää omaan toimintaan ja pitkäaikaissairaanhoidon ostopalveluihin. Opetuksessa kasvatettiin koulujen kuraattori- ja psykologipalveluja valtuuston lisämäärärahan avulla. Valtakunnan ainoa Merilukio aloitti toimintansa. Ammatillisessa koulutuksessa opintojen keskeyttämisprosentti kyettiin laskemaan ja ammattikorkeakoulusta valmistuneiden työllistyminen nousi 86 prosenttiin. Elinkeinotoiminnoissa tehtiin uusia avauksia. Kaupungin logistinen asema vahvistui entisestään kun lentorahtiliikenne Turkuun lisääntyi. Turusta avattiin vuoden aikana uusia lentoyhteyksiä Puolan Gdanskiin ja Ouluun. Turku on sitoutunut kestävään kehitykseen sekä omassa strategiassaan että allekirjoittamalla Euroopan kestävien kaupunkien julistuksen. Yhdessä Helsingin kaupungin kanssa perustettu Itämeri-kampanja Itämeren tilan parantamiseksi sai vuoden aikana lisää osallistujia ja se laajeni myös kansainvälisesti. Merkittävänä vesiensuojelutoimenpiteenä voidaan pitää Kakolan kallioluolaan rakennettua seudullista jätevedenpuhdistamoa, joka otettiin käyttöön ympäristöluvan mukaisesti Kaupunginhallitus hyväksyi joulukuussa toimintasuunnitelman kaupungin energiankäytön tehostamiseksi. Kaupungin organisaatiossa toteutettiin useita rakenteellisia muutoksia. Vuoden alussa aloitettiin ruokapalvelujen tuottaminen keskitetysti kaupungin Ruokapalvelukeskuksessa. Samoin tavara- ja palveluhankintojen kilpailutus keskitettiin Hankinta- ja logistiikkakeskukselle. Yhdistetty peruspalvelulautakunnan alainen sosiaali- ja terveystoimi aloitti toimintansa vuoden 2009 alussa. Kaupungin IT-toiminnot keskitettiin keskushallintoon ja organisoitiin uuden toimintamallin mukaisesti alkaen. Ympäristötoimen sektorilla perustettiin yhdeksän kunnallista liikelaitosta, jotka aloittivat toimintansa kuntalain mukaisina liikelaitoksina vuoden 2009 alussa. Rakenteellisten muutosten tavoitteena on luoda pohjaa toimintojen tehostamiselle ja kustannusten vähentämiselle. 4

5 Toimintakertomus Haasteita tulevalle toiminnalle ja taloudelle tuo suhdannenäkymien nopea heikentyminen. Kokonaistuotannon ennustetaan supistuvan kuluvana vuonna 4,4 prosenttia ja vielä ensi vuonnakin noin prosentin. Kansainvälisen talouden näkymät ovat synkät eikä nopeasta paranemista ole merkkejä. Kansantuotteemme alentuminen ja työttömyyden lisääntyminen tulevat heikentämään kuntien tulopohjaa. Viimeisempien ennusteiden mukaan kuntien verotulot vähenevät viime vuodesta 2,5 prosenttia. Tästä huolimatta kuntien menojen ennustetaan kasvavan keskimäärin 4,5 5 %. 2. Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Turun kaupunginvaltuuston jäsenmäärä on 67 ja kaupunginhallituksen 11. Kaupunginvaltuuston ja hallituksen poliittiset voimasuhteet vuoden lopussa olivat: Valtuusto Hallitus Kokoomus 20 3 Sdp 17 3 Vasemmistoliitto 11 2 Vihreät 9 2 Rkp 4 1 Keskustapuolue 4 0 KD 1 0 SKS 1 0 Tilikauden aikana saatiin päätökseen sosiaali- ja terveystoimen yhdistämishankkeen valmistelu. Kaupunginvaltuusto perusti alkaen tilapäisen peruspalvelulautakunnan, jonka tehtävänä oli vastata välttämättömistä yhdistämiseen liittyvistä toimista ennen kuin uusi kaupunginvaltuusto sai valittua varsinaisen lautakunnan hoitamaan tehtäväänsä. Palvelutoiminta yhdistetyssä, peruspalvelulautakunnan alaisessa virastossa käynnistyi alkaen. 5

6 TURUN KAUPUNGIN HALLINNOLLINEN ORGANISAATIO Keskushallinto Keskusvaalilautakunta Sihteeri Pertti Liesivuori Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta Pelastusjohtaja Jari Sainio Palvelutoimen apulaiskaupunginjohtaja Maija Kyttä = toimielinten johtosuhteet = viranhaltijoiden johtosuhteet Terveyslautakunta - Terveysvirasto Terveystoimen johtaja Markku Suokas Sosiaalilautakunta - Sosiaalikeskus Vs. sosiaalitoimenjohtaja Riitta Liuksa Kulttuurilautakunta - Kulttuuritoimen kanslia - Kulttuurikeskus - Kaupunginteatteri - Kaupunginorkesteri - Wäinö Aaltosen museo - Kaupunginkirjasto - Maakuntamuseo Kulttuuritoimenjohtaja Minna Sartes Liikuntalautakunta - Liikuntapalvelukeskus Liikuntajohtaja Arto Sinkkonen Nuorisolautakunta - Nuorisoasiainkeskus Vs. nuorisotoimenjohtaja Ritva Jykelä Tilapäinen peruspalvelulautakunta Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Hallintojaosto Konsernijaosto Kaupunginjohtaja Mikko Pukkinen Ympäristötoimen apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen Kiinteistölautakunta - Kiinteistölaitos Kiinteistötoimenjohtaja Jouko Turto - Tilalaitos Tilalaitoksen johtaja Martti Kuitunen Teknisten palveluiden lautakunta - Tekniset palvelut - Talous- ja hallintokeskus - Jätelaitos - Liikennelaitos - Kunnallistekniikka - Talotoimi - Viherlaitos - Kiinteistöjen hoito - Kaupungin varikko Vs. teknisten palveluiden johtaja Markku Monnonen Ympäristö- ja kaavoituslautakunta - Ympäristö- ja kaavoitusvirasto Kaavoitustoimenjohtaja Markku Toivonen Rakennuslautakunta Joukkoliikennelautakunta Satamalautakunta - Turun satama Toimitusjohtaja Christian Ramberg Vesilaitoslautakunta - Turun vesilaitos Toimitusjohtaja Irina Nordman Osaamis- ja elinkeinotoimen apulaiskaupunginjohtaja Tero Hirvilammi Opetuslautakunta - Opetuspalvelukeskus - Peruskoulu ja lukiot - Työväenopistot Suomenkiel. opetustoimenjohtaja Timo Jalonen Ruotsinkiel. opetustoimenjohtaja Bo Rosenberg Ammattiopetuslautakunta - Turun ammatti-instituutti Johtava rehtori Seija Mattila Ammattikorkeakoulun hallitus - Turun ammattikorkeakoulu Rehtori Juha Kettunen Tarkastuslautakunta - revisiotoimisto Kaupunginreviisori Kari Koivuluhta Vastuualueet Palvelukeskukset Sisäinen tarkastus Turun Seudun Kehittämiskeskus Lähde: Kv:n päätöslistat ja Kh:n pöytäkirjat TILINPÄÄTÖS Toimintakertomus

7 Tilinpäätös Toimintakertomus 3. Yleinen taloudellinen kehitys Bruttokansantuotteen määrä kasvoi Tilastokeskuksen helmikuussa 2009 julkaisemien ennakkotietojen mukaan 0,9 prosenttia vuonna. Kahden viimeisen vuosineljänneksen aikana tuotanto kuitenkin supistui, joten Suomen talouden voi katsoa olevan taantumassa. Viennin ja tuonnin volyymi laski 1 prosentin vuonna ja sekä vienti että tuonti supistuivat vuoden viimeisellä neljänneksellä voimakkaasti, yli 14 prosenttia. Yksityinen kulutus kasvoi vuonna 2 prosenttia, julkinen kulutus 2 prosenttia ja investoinnit 1 prosentin. Koko maan työttömyysaste oli joulukuun lopussa Työ- ja elinkeinoministeriön tietojen mukaan 8,8 prosenttia (8,4 % joulukuussa 2007). Koko vuoden keskimääräinen työttömyysaste oli 7,6 prosenttia (8,2 % vuonna 2007). Vuoden keskimääräinen inflaatio oli 4,1 prosenttia. Kuluttajahintoja nosti eniten elintarvikkeiden ja asumisen kallistuminen. Inflaatio hidastui loppuvuonna ja joulukuussa kuluttajahintojen vuosimuutos oli 3,5 prosenttia. Hidastuminen jatkui edelleen tammikuussa Rahoitusmarkkinoita vuonna kuvaa markkina-arvojen heilahtelu ja omaisuusarvojen jyrkkä pudotus vuoden loppua kohti. Euroopan keskuspankin ohjauskorkoa laskettiin kolmasti loppuvuonna ja se oli vuoden lopussa 2,5 prosenttia (4,0 % vuoden 2007 lopussa). Kolmen kuukauden euribor-korko oli vuoden lopussa noin 2,9 prosenttia. Tilastokeskuksen keräämien tilinpäätösten ennakkotietojen mukaan kuntien toimintakate heikkeni viime vuonna. Heikkenemisen taustalla on kuntien toimintamenojen noin 7 prosentin kasvu. Kasvua selittää korkeahko palkkaratkaisu, palvelujen lisääntynyt kysyntä ja muun muassa hoitotakuun vaatimat tehostetut toimenpiteet. Ansiotasoindeksi kohosi viime vuonna ennakkotiedon mukaan 5,2 prosenttia. Kuntien verotulot kasvoivat kaikkialla. Manner-Suomessa kasvu jäi kuitenkin negatiiviseksi 44 kunnassa, mikä kertoo suurista talouseroista kuntien kesken. Kuntien verotulojen ennustetaan pienevän vuonna 2009 yhteisöverotulojen romahtaessa. Kuntien lainakanta kasvoi edelleen ja nettorahoituskulut nousivat. Kunnilla on ennakkotietojen mukaan lainaa nyt keskimäärin lähes euroa asukasta kohden. Lainakanta on kaksinkertaistunut vuodesta 2002, jolloin lainaa oli 863 euroa asukasta kohden. Varsinais-Suomen kokonaistuotanto kasvoi Etlan marraskuussa tehdyn alue-ennusteen mukaan 4,4 prosenttia vuonna, kun arvio koko maan kasvusta oli tuolloin 2,2 prosenttia. Työttömyysaste oli Varsinais-Suomessa joulukuun lopussa Työ- ja elinkeinoministeriön tietojen mukaan 7,3 prosenttia (6,5 % joulukuussa 2007). Turun seutukunnan työttömyysaste oli vuoden lopussa 7,7 prosenttia (vastaavasti Helsingin seutukunta 5,8 %, Tampereen seutukunta 10,3 %, Porin seutukunta 11,0 % ja Oulun seutukunta 11,4 %). Turun työttömyysaste oli joulukuun lopussa 9,9 prosenttia (9,3 % joulukuussa 2007). Vuoden keskimääräinen työttömyysaste oli Turussa 9,1 prosenttia (9,4 % vuonna 2007). Turun 7

8 Tilinpäätös Toimintakertomus pitkäaikaistyöttömien määrä oli vuoden lopussa (1 576 vuoden 2007 lopussa). (Lähteet: Tilastokeskus, Työ- ja elinkeinoministeriö) 4. Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa Valtionosuuksien kustannusjaon tarkistus Valtionosuuksiin tehtiin vuonna ensimmäisen kerran ns. uusimuotoinen kustannustenjaon tarkistus (pohjavuosi 2005) ja täysimääräinen kustannustasotarkistus eli indeksitarkistus. Kustannustenjaon tarkistus oli myös täysimääräinen. Valtionosuuksien kasvu kuntasektorille selittyy lähes kokonaan kustannustenjaon tarkistuksen, indeksitarkistuksen, verokompensaatioiden ja palkkaratkaisun aiheuttamista valtionosuuksien lisäyksistä. Muutokset organisaatiossa Keskushallinnon organisaatiossa aloittivat toimintansa vuoden alussa Hankinta- ja logistiikkakeskus ja Ruokapalvelukeskus. Hankinta- ja logistiikkakeskukselle keskitettiin tavara- ja palveluhankintojen kilpailuttaminen. Vuoden aikana keskus jatkoi varasto- ja jakelutoimintojen selvittämistä tavoitteena keskittää toiminnot vuoden 2009 alussa. Ruokapalvelukeskukselle keskitettiin terveys-, sosiaali- ja opetustoimen ruokapalvelujen järjestäminen. Työntekijät siirtyivät virastoista keskushallinnon organisaatioon. Elintarvikelaboratorion toiminta siirtyi terveystoimesta ulkopuoliselle toimijalle 1.9. lukien. Peruspalvelulautakunnan alainen yhdistetty sosiaali- ja terveysvirasto aloitti toimintansa alkaen. Tilikauden aikana päätettiin Kuntalain mukaisten liikelaitosten ja niiden johtokuntien perustamisesta. Liikelaitokset aloittivat toimintansa kuntalain mukaisina alkaen. Kaupunginvaltuusto päätti joulukuussa liikennelaitoksen yhtiöittämisestä. Liikennelaitoksen liiketoiminta luovutettiin kaupungin perustamalle tytäryhtiölle. Liiketoiminta jatkuu yhtiömuotoisena alkaen Turun kaupungin kokonaan omistamassa Turun kaupunkiliikenne Oy:ssä. Yleisen edunvalvonnan toimisto siirtyi valtiolle Merkittävimmät poikkeamat tilinpäätösvuoden talousarvioon Muut rahoituskulut ylittyivät muutettuun talousarvioon verrattuna 38,5 milj. euroa. Rahoituskuluihin kirjattiin tilinpäätöksessä rahoitusarvopapereiden arvojen laskusta johtuvat realisoitumattomat 8

9 Tilinpäätös Toimintakertomus arvonalennukset. Rahoitusomaisuuteen kuuluvat arvopaperit merkitään kirjanpitolain mukaan taseeseen hankintamenon suuruisena tai enintään tilinpäätöspäivän mukaiseen todennäköiseen luovutushintaan. Hankintahinnan ja todennäköisen luovutushinnan erotus on kirjattu arvonalennuksena kuluksi. Määrärahan ylityksestä 31,9 milj. euroa johtuu edellä mainituista laskennallisista arvonalennuskirjauksista. Tulevaisuuden näkymät Suomen talous painui taantumaan vuoden loppupuolella. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan kokonaistuotanto supistuu kuluvana vuonna 4,4 prosenttia ja supistumisen ennustetaan jatkuvan vielä vuonna Kokonaistuotannon lasku ja sen vaikutukset työttömyyden lisääntymiseen heikentävät kuntien verotuloja. Suhdannenäkymien heikentyminen näkyy ensimmäisenä yhteisöverotuottojen laskuna. Vaikutukset kunnan tuloverossa näkyvät viiveellä. Verohallinnon ennakkotietojen mukaan veronsaajien vuoden 2009 verotulot laskevat jyrkästi. Turun kaupungin verotulot vähenevät tilinpäätöksen laadintahetkellä olevan tiedon mukaan noin 38,4 milj. euroa. Tästä yhteisöverojen osuus on noin 25,7 milj. euroa ja kunnan tuloveron osuus 12,7 milj. euroa. Kaupunginjohto on valmistellut erillisen toimenpidesuunnitelman ja siihen perustuvan määrärahoja vähentävän lisätalousarvioehdotuksen kuluvalle vuodelle ja sitä seuraaville taloussuunnitelmavuosille 5. Kaupungin henkilöstö Henkilöstöä vuonna henkilötyövuosina mitattuna oli ,8, kun vastaava luku edellisenä vuonna oli ,1. Luvut kuvaavat täysiaikaiseksi muutettua palkallista henkilöstöä vuoden aikana. Työvoiman määrä vähentyi edelliseen vuoteen verrattuna vajaalla 40 henkilötyövuodella. Työvoimasta 6 218,1 oli sosiaali- ja terveystoimessa ja 3 006,7 oli opetuksessa. Muilla tehtäväalueilla henkilöstöä oli Viimeksi mainittuun henkilöstöön kuuluvat kaupungin ruokapalvelukeskuksen runsaat 443 henkilöä, jotka ennen 1.1. käynnistettyä keskitettyä ruokapalvelutoimintaa toimivat sosiaali-, terveys- ja opetustoimessa. 9

10 Tilinpäätös Toimintakertomus Kuva: Työvoiman käyttö ja muutos 2007 Työvoiman käyttö ja muutos , koko henkilöstö, htv 4 000, , , , , , ,0 500,0 0,0 Yl.hallinto Terveysltk Sosiaaliltk Opetusltk Amm.op. ja järj.toimi ja amk Tekn. palv./ymp. ja kaav. Kulttuuri ja vapaaaika Liikelaitokset 1 507, , , , ,9 899, ,2 534,8 % työvoimasta , , , , ,3 916, ,8 551,5 % työvoimasta Muutos % 43,9-0,8-4,7-10,1-2,2-1,9-2,9-3,0 Muutos % Katerinki huomioitu 2,7 2,0-0,5-1,5 6. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittämiseen vaikuttavista tekijöistä Toiminnalliset riskit Merkittävimmät toiminnalliset riskit liittyvät henkilöstön saatavuuteen ja osaamiseen, tietojärjestelmien toimivuuteen ja suhdannevaihteluihin. Rekrytointiongelmia on Turun kaupungilla ollut viime vuosina vain muutamilla yksittäisillä tehtäväaloilla. Tehtäviä joissa on ilmennyt jonkin verran rekrytointiongelmia ovat lääkärit, erityisopettajat ja sosiaalityöntekijät. Myös pätevän hoitohenkilöstön palkkaamisessa lyhytaikaisiin sijaisuuksiin on ollut ajoittain vaikeuksia. Näiltä osin Turun kaupungin tilanne ei kuitenkaan eroa muiden suurten kaupunkien vastaavasta tilanteesta. Vuonna käynnistettiin sähköisen rekrytointijärjestelmän hankintaprosessi. Uudella rekrytointiohjelmalla haetaan lisää tehokkuutta erityisesti sosiaali- ja terveystoimen hoitohenkilöstön sijaisrekrytointiin. Vuoden aikana tehtiin eri virastoissa ja laitoksissa virastotasoiset osaamisen kehittämisen toimenpideohjelmat, työhyvinvointiohjelmat ja rekrytointisuunnitelmat. Toiminta perustuu vahvasti tietojärjestelmiin ja verkottumiseen. Lyhytaikainenkin järjestelmän 10

11 Tilinpäätös Toimintakertomus pettäminen voisi lamaannuttaa palvelutoiminnan, ellei tietojärjestelmien toimivuuteen ja varmuuteen varauduta. Kaupungilla on jatkuvuus- ja toipumissuunnitelma, joka on suunniteltu ja dokumentoitu ohjaamaan ja tukemaan jatkuvuus- ja toipumistoimenpiteitä tilanteissa, joissa kaupungin keskitettyä tietojärjestelmäympäristöä kohtaa odottamaton vika- tai muu häiriötilanne. Jatkuvuusja toipumissuunnitelman suunnittelun osana on suoritettu vaikutusanalyysi, jonka tavoitteena on kartoittaa järjestelmien kriittisyyttä kaupungin toiminnalle. Kaupungin virastot ja liikelaitokset huolehtivat toimialakohtaisten tietojärjestelmien jatkuvasta ylläpidosta, varajärjestelmien toimivuudesta, varmuuskopioinneista ja tietoturvasta sekä jatkuvuus- ja toimintasuunnitelmien ylläpidosta. Suhdannevaihtelut vaikuttavat ennen kaikkea verotulojen kehittymiseen ja sitä kautta kaupungin tulopohjan vakauteen. Tulopohjan pettäminen ja kustannusten ennakoimattomat muutokset vaikuttavat palvelutoiminnan järjestämiseen ja investointihankkeiden toteutukseen. Lyhyen tähtäyksen säästötavoitteet voivat heikentää vanhan rakennuskannan sekä katu-, vesi- ja viemäriverkoston perusparannuksen rahoitusta ja kasvattaa siten korjausvelkaa. Vahinkoriskit Kaupungilla on lakisääteisten tai sen luonteisten vakuutusten lisäksi julkisyhteisön vastuuvakuutus ja kaupungin toiminnassa mukana oleville ryhmätapaturma- ja matkavakuutus. Omaisuuteen kohdistuvat vahinkoriskit katetaan osittain vakuuttamalla ja osittain kaupungin vahinkorahaston korvauksilla. Kaupunki ottaa omaisuusvakuutuksia siten, että kaupungin arvioitu kokonaismeno (vakuutusmaksut + omalle vastuulle jäävät vahinkomaksut) on mahdollisimman matala. Vahinkoarviot perustuvat tapahtuneisiin vahinkoihin. Vahinkorahastolla katetaan hallintokunnan/laitoksen omavastuun ja vahingon suuruuden tai vakuutuksen omavastuun välinen erotus. Vakuutusmaksut sekä vahinkorahastosta maksetut korvaukset vuonna : Henkilövakuutusmaksut (ei sisällä eläke-, sosiaaliturva- eikä työttömyysvakuutusmaksuja) Muut vahinkovakuutusmaksut (omaisuus-, keskeytys-, kuljetus-, liikenne-, vastuu-, alusvakuutukset) Kaupungin vahinkorahaston korvaukset Yhteensä Vesihuollon valmius- ja varautumissuunnitelmat ovat ajan tasalla. Vireillä olevissa oikeudenkäynneissä ei ole sellaisia, jotka vaikuttaisivat oleellisesti kaupungin tulokseen. Rahoitusriskit Rahoitusriskit liittyvät likviditeettiriskeihin, korkoriskeihin, valuuttariskeihin ja luottoriskeihin. 11

12 Tilinpäätös Toimintakertomus Konsernin rahoitusstrategian mukaan kaupunki turvaa rahoituksen saatavuuden ylläpitämällä kaupungin hyvää nimeä markkinoilla sekä käyttämällä rinnan erilaisia rahoitusmuotoja ja rahanlähteitä. Vieraan pääoman käytöstä aiheutuva nettorasitus pidetään tasaisena hajauttamalla lainojen takaisinmaksutaakka ajallisesti. Likviditeettiriskiä hallitaan pitämällä yllä riittävää likviditeettipuskuria. Turku-konsernin rahoitus on pääosin keskitetty kaupungin hoidettavaksi. Konserniyhtiöiden likviditeetti on keskitetty konsernitilien avulla. Tytäryhtiöiden rahoitus on hoidettu ulkopuolisilla lainoilla. Merkittävimpiin lainoihin on kaupunki myöntänyt takaukset. Takausvastuita tytäryhtiöiden velasta on vuoden vaihteessa yhteensä 181,0 milj. euroa ja tytäryhteisöjen leasingvastuista yhteensä 22,6 milj. euroa. Takausvastuista ei ole aiheutunut tappioita päättyneellä tilikaudella. Rahoitusriskejä hallitaan hajauttamalla nostettavat lainat ja tehtävät sijoitukset kulloisenkin markkina- ja salkkutilanteen edellyttämällä tavalla ja kattamalla valikoidusti avoimia riskipositioita käyttämällä mm. koron- ja valuutanvaihtosopimuksia, sopimuksia enimmäis- ja vähimmäiskorosta sekä korko- ja valuuttaoptioita ja termiinejä. Em. sopimusten tarve on vähentynyt euroon siirtymisen seurauksena. Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2002 joulukuussa kaupungin sijoitustoiminnan periaatteet, jossa määritellään kaupungin toimiala-, kassavaranto- ja rahastosijoitusten yleiset periaatteet, käytettävät instrumentit sekä raportointi ja päätöksentekoprosessit. Sijoitustoiminnan periaatteet tarkistetaan ja viedään kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi keväällä Ympäristötekijät Turun ja Helsingin kaupunkien aloittaman Itämerihaasteen ajatuksena on toimia vapaaehtoisesti ja aktiivisesti omista lähtökohdistaan Itämeren tilan parantamiseksi. Turku ja Helsinki ovat haastaneet Suomesta yli 600 tahoa mukaan Itämerihaasteeseen. Haasteen on vastaanottanut toistaiseksi yli 120 tahoa. Mukana on mm. kaupunkeja, kuntia, yrityksiä, järjestöjä, oppilaitoksia ja korkeakouluja. Haastetta on levitetty myös muiden Itämeren maiden piiriin, joista 13 kaupunkia on vastannut myönteisesti haasteeseen. Jokainen haasteeseen vastannut taho laatii oman toimenpideohjelmansa, jonka mukaisilla toimilla pyritään vaikuttamaan vesien tilaan. Haasteeseen vastanneista noin puolet on toistaiseksi laatinut oman ohjelmansa. Turun kaupungin oma toimenpideohjelma sisältää mm. toimia ja tavoitteita pistekuormituksen ja hajakuormituksen osalle, pilaantuneiden sedimenttien ruoppaukselle, laivojen ja veneiden jätevesien vastaanottoon ja käsittelyyn, kaupungin harjoittamaan maatalouteen, kansainväliseen ympäristöyhteistyöhön sekä valistukseen, opastukseen ja neuvontaan. Yhtenä Turun toimenpiteenä on ollut myös Saaristomeren Suojelurahaston perustaminen. Vuonna merkittävimmät Turun ympäristötoimenpiteet ovat kohdistuneet esimerkiksi Ruissa- 12

13 Tilinpäätös Toimintakertomus lon peltojen muuttamiseen luomuviljelyksi, kosteikkojen, pohjapatojen ja laskeutusaltaiden rakentamiseen kaupungin maille sekä Aurajoen pilaantuneiden sedimenttien ruoppaamiseen ja käsittelyyn. Aurajoen puhdistusruoppaus ja siihen liittyvä ruoppausmassojen käsittely aloitettiin syksyllä ja saatiin valmiiksi tammikuussa Kustannuksia tästä syntyi yhteensä n. 2,1 milj. euroa. Stabiloidut (käsiteltiin haitta-aineet liukenemattomaan muotoon) ruoppausmassat irto-m 3 hyödynnettiin Pansion sataman kenttärakenteissa. Uuden jätevedenpuhdistamon käyttöönotto on erittäin merkittävä vesiensuojelutoimenpide seudullisesti. Jätevesien yhteensä aiheuttama vesistökuormitus pienenee nykytilanteesta %, kun Turun keskuspuhdistamo, Raision, Kaarinan, Piikkiön ja Paimion jätevedenpuhdistamot poistetaan käytöstä ja jätevedet puhdistetaan Kakolanmäen seudullisessa jätevedenpuhdistamossa. Kakolanmäen jätevedenpuhdistamo otettiin käyttöön urakkasopimuksen ja ympäristöluvan mukaisesti Jätelaitoksen Orikedon jätteenpolttolaitos poltti jätettä vuonna 44,9 Mt ja tuotti noin 7 % Turussa käytettävästä kaukolämmöstä. Jätteenpolttolaitoksen ympäristölupa on voimassa saakka, mutta typen oksidien päästöraja kiristyy niin, ettei laitos sitä saavuta ilman lisäinvestointia. Jätelaitos jätti maaliskuussa hakemuksen uuden ympäristöluvan saamiseksi vuoteen 2017 saakka. Turun ja Kaarinan kaupungit sekä Liedon kunta antoivat hakemuksesta myönteisen lausunnon, samoin ao. kuntien ympäristöviranomaiset. Alueen asukkaat jättivät muistutuksen, jossa vaaditaan lupahakemuksen hylkäämistä ja polttolaitoksen sulkemista. Turun Jätteenpolttoliikelaitos on jättänyt lupaviranomaiselle vastineen, jossa kumotaan muistutuksessa esitetyt väitteet. Uusi lupa toivotaan saatavan kesään 2009 mennessä, jotta välttämättömät saneerausinvestoinnit voitaisiin käynnistää. Kaupunginhallitus hyväksyi toimintasuunnitelman Turun kaupungin energiankäytön tehostamiseksi. Turun kaupunki ja useimmat suuret suomalaiset kaupungit ovat allekirjoittaneet sopimuksen energiansäästön tehostamiseksi Kauppa- ja teollisuusministeriön kanssa vuosille Sopimuksen keskeisin tavoite on ohjeellinen 9 %:n energiansäästö sopimuskaudella Sopimuksessa energian kokonaiskulutukseen lasketaan mukaan rakennusten, vesija viemärilaitoksen, katuvalaistuksen ja osaksi liikennelaitoksen energiankulutus. Kuluneen tilikauden aikana ei ole toteutunut merkittäviä ympäristövahinkoja. Turun kaupungin kestävän kehityksen toteutumista seurataan vuosittain ilmestyvän kestävän kehityksen raportin avulla, jossa julkaistaan ympäristötilinpäätös ja kestävyyden indikaattorit. 8. Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan järjestämisestä Kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan lisäksi muiden tilivelvollisten katsotaan olevan vastuussa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä. Kuntalain ja sen esitöiden ohella 13

14 Tilinpäätös Toimintakertomus vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä on johdettavissa kaupungin johto- ja toimintasääntöjen valvontaa koskevista määräyksistä. Kaupunginhallituksen hyväksymän sisäisen valvonnan yleisohjeen mukaan esimiehen vastuulla oleva sisäinen valvonta sisältyy hyvään hallintoon ja johtamiskulttuuriin. Se sisältää kaikki menettelyt ja järjestelyt, joihin turvaudutaan toiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi sekä omaisuuden turvan, informaation oikeellisuuden ja toiminnan tehokkuuden varmistamiseksi. Sääntöjen, määräysten ja päätösten noudattaminen Päätöksenteon laillisuutta seurataan kuntalain 51 :n mukaisesti otto-oikeusmenettelyn avulla, minkä lisäksi sisäinen tarkastus seuraa ja tarkastaa hallintokuntien ja liikelaitosten päätöspöytäkirjakäytäntöä sääntöjen ja määräysten noudattamisen varmistamiseksi. Päätösten noudattamisen osalta on tarkastettu hankintakäytäntöjä mukaan lukien kilpailuttamista sekä julkisen vallan käyttöä. Sisäisen valvonnan parantamisesta on annettu toimintasuosituksia mm. sosiaalitoimessa ja teknisellä sektorilla. Tavoitteiden toteutuminen ja tuloksellisuuden arviointi Kaupunginhallitus ja muut toimielimet seuraavat osaltaan talousarviovuoden aikana alaistensa tulosalueiden ja toimintayksiköiden tuottamien palvelujen kysyntää, tavoitteiden toteutumista, toimintaa sekä taloudenpitoa. Kaupunginhallitukselle on toimitettu tavoitteiden toteutumista sekä toimintaa ja taloutta koskevat seurantatiedot ja arviot yhdessä talousarvion toteutumisennusteen kanssa maaliskuun ja heinäkuun lopun tilanteesta. Samalla on raportoitu sitoviksi tarkoitettujen kriittisten menestystekijöiden, näiden arviointikriteerien/mittarien ja mittareiden tavoitearvojen toteutumisesta sekä muiden mahdollisesti kaupunginvaltuuston sitoviksi hyväksymien tavoitteiden toteutumisesta. Marraskuussa annettiin kaupunginhallitukselle ylimääräinen talouden toteutumisen ennuste. Kuntatalouden jatkuvan kiristymisen myötä on eri sektorien toiminnan tuloksellisuuden arviointiin panostettava nykyistä enemmän, jotta varmistutaan kustannustehokkaiden palveluiden tuottamisesta. Riskienhallinnan järjestäminen Riskienhallinnan järjestäminen on vastuutettu tilivelvollisille kaupungin riskienhallintaoppaan mukaisesti. Kaupunginjohtaja ja hänen alaisensa linjajohto vastaavat kaupungin riskienhallinnan käytännön toteutuksesta organisaation kaikilla tasoilla. Riskienhallinnan vastuut ja tehtävät pe- 14

TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2006

TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2006 TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2006 KAUPUNGINHALLITUS U N A L I U 26.3.2007. 2 0 234 TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2006 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS 1. Kaupunginjohtajan katsaus 4 2. Kaupungin hallinto

Lisätiedot

I TOIMINTAKERTOMUS... 3

I TOIMINTAKERTOMUS... 3 TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2011 Kaupunginhallitus 2.4.2012 147 Turun kaupungin tilinpäätös 2011 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 3 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaupungin hallinto ja siinä

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 31.3.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2014 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2014 1 1.2.

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Varkauden kaupungin toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Kv 16.6.2014 Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012

VARKAUDEN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 VARKAUDEN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 Kv 17.6.2013 Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Yleinen ja oman alueen taloudellisen kehitys 7

Lisätiedot

Somero kirjamessuilla 2013. Someron kaupunki. Tilinpäätös

Somero kirjamessuilla 2013. Someron kaupunki. Tilinpäätös Somero kirjamessuilla 213 Someron kaupunki Tilinpäätös 213 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet..

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 1 Sisällys TOIMINTAKERTOMUS... 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 Savonlinnan kaupungin hallinto-organisaatio...

Lisätiedot

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 KUOPIO

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 KUOPIO Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 1 KUOPIO 2 Sisällysluettelo Sivu 1 Toimintakertomus 1.1 Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 6 1.1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2010

PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2010 PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Tilinpäätöksen on laatinut Porin kaupungin talouspalveluyksikkö. Kirjanpidon, tuloslaskelman, taseen ja tase-erittelyt

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 Savonlinnan kaupungin hallinto-organisaatio

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2013 Riihimäen kaupunki

TILINPÄÄTÖS 2013 Riihimäen kaupunki TILINPÄÄTÖS 2013 Riihimäen kaupunki Konserni- ja hallintopalvelut Kalevankatu 1 11100 Riihimäki KV:n hyväksymä 9.6.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 I TOIMINTAKERTOMUS 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

Lisätiedot

Someron kaupunki. Tilinpäätös

Someron kaupunki. Tilinpäätös Iso-Valkee Someron kaupunki Tilinpäätös 211 Kuva Manu Kärki 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet..

Lisätiedot

Someron kaupunki. Tilinpäätös

Someron kaupunki. Tilinpäätös Someron kaupunki Tilinpäätös 212 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet.. 4 3. Taloudellinen

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS

HOLLOLAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS HOLLOLAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS Salpakankaan koulu 2012 Kunnanhallitus 25.3.2013 2 Sisällys 1. Toimintakertomus... 4 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1.1 Kunnanjohtajan katsaus...

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI T A S E K I R J A 2 0 1 3

KALAJOEN KAUPUNKI T A S E K I R J A 2 0 1 3 KALAJOEN KAUPUNKI T A S E K I R J A 2 0 1 3 Kaupunginhallitus 7.4.2014 Valtuusto 24.6.2014 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Olennaiset tapahtumat taloudessa ja toiminnassa... 5 1.1.1. Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 Kaupunginhallitus 26.3.2012 72 Kaupunginvaltuusto 18.6.2012 TASEKIRJA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1 KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT... 5 1.2

Lisätiedot

Toimintakertomus 3. Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan järjestämisestä 24

Toimintakertomus 3. Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan järjestämisestä 24 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 3 Kaupunginjohtajan katsaus 3 Keskeiset taloushistorialliset kuvaajat 6 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011

PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011 PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Tilinpäätöksen on laatinut Porin kaupungin talouspalveluyksikkö. Kirjanpidon, tuloslaskelman, taseen ja

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2008

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2008 Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2008 Kuopion kaupunki Seurantajulkaisut (SE) 2009:1 ISSN 0785 0344 2 Sisällysluettelo 1 Toimintakertomus 1.1 Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat 1.1.1 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 0 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Y-tunnus 0176975-1 os. Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi TASEKIRJA 2013 VUODEN 2013 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta

Lisätiedot

Tilinpäätöksen laadinta...porin kaupungin taloushallinto Kirjanpito, tuloslaskelma, tase, ja tase-erittelyt...kuntapro Oy Kannen suunnittelu...

Tilinpäätöksen laadinta...porin kaupungin taloushallinto Kirjanpito, tuloslaskelma, tase, ja tase-erittelyt...kuntapro Oy Kannen suunnittelu... Tilinpäätöksen laadinta...porin kaupungin taloushallinto Kirjanpito, tuloslaskelma, tase, ja tase-erittelyt...kuntapro Oy Kannen suunnittelu...porin kaupungin viestintä Tilinpäätöksen painatus...porin

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 0 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Y-tunnus 0176975-1 os. Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi TASEKIRJA 2014 VUODEN 2014 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta

Lisätiedot

Kuvat: Raahen kaupungin kuva-arkisto. Tilinpäätös 2014 Tasekirja

Kuvat: Raahen kaupungin kuva-arkisto. Tilinpäätös 2014 Tasekirja Kuvat: Raahen kaupungin kuva-arkisto Tilinpäätös 2014 Tasekirja Kaupunginhallitus 30.3.2015 Sisällys 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 4 1.3 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2 TILINPÄÄTÖS 2014 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2 Sisällysluettelo: A. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 4 1.2. Kunnan hallinto

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 TASEKIRJA

HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 TASEKIRJA HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 TASEKIRJA KAUPUNGINHALLITUS 18.3.2013 2 HEINOLAN KAUPUNKI - TASEKIRJA 2012 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1.1 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...2

SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...2 TASEKIRJA 2013 SISÄLLYSLUETTELO sivu I TOIMINTAKERTOMUS KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...2 1.1 Sipoon kunnan hallinto...2 1.2 Yleinen taloudellinen kehitys...4

Lisätiedot

Tasekirja 2011. SEINÄJOEN KAUPUNKI TALOUSHALLINTO www.seinajoki.fi

Tasekirja 2011. SEINÄJOEN KAUPUNKI TALOUSHALLINTO www.seinajoki.fi Tasekirja 2011 SEINÄJOEN KAUPUNKI TALOUSHALLINTO www.seinajoki.fi Toimintakertomus 1 TASEKIRJA I TOIMINTAKERTOMUS 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus Suomessa

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012

KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012 KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012 Kunnanvaltuusto 17.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS Kunnanjohtajan katsaus 1 Kunnan organisaatio 2 Yleinen taloudellinen kehitys 3 Kirkkonummen kunnan toiminnan

Lisätiedot