VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48)"

Transkriptio

1 Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48) Aika klo 17:00-18:16 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja, puheenjohtaja Kunelius Jari II varapuheenjohtaja Arnberg Tuija jäsen Drake Mirja jäsen Haiko Leila jäsen Hakkarainen Teuvo jäsen Halonen Juhani jäsen Ijäs Seppo jäsen Kananen Jussi jäsen Kekkonen Sonja jäsen Kemppainen Ilkka jäsen Koskela Jyrki jäsen Kuusela Miia jäsen Manninen Ilpo jäsen Minkkinen Tiina jäsen Muittari Ritva jäsen Paananen Mervi jäsen Pietiläinen Arvo jäsen Rihto Mervi jäsen Suni Hannu jäsen Tuikkanen Tuija jäsen Wiik Sami jäsen Leivonen Vuokko 1. varavaltuutettu Rossi Risto 1. varavaltuutettu Niskanen Eija 2. varavaltuutettu Körkkö-Närhi Eija 6. varavaltuutettu Byman Lars 2. varavaltuutettu Muut Kinnunen Janne kaupunginjohtaja Honkanen Tiina kaupunginsihteeri, pöytäkirjanpitäjä Holster Ritva sivistystoimen toimialajohtaja Käsmä Ari-Jukka talousjohtaja Lappalainen Seppo ympäristöjohtaja Laurila Marja vt. perusturvan toimialajohtaja Savolainen Tapani teknisen toimen toimialajohtaja Poissa Niskanen Pekka puheenjohtaja Kekkonen Anssi jäsen Koljonen Olli-Pekka jäsen Koljonen Susanne jäsen Lindlöf Veikko jäsen

2 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Asiat Allekirjoitukset Eero Pulkkinen Puheenjohtaja Tiina Honkanen Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Viitasaarella Miia Kuusela Arvo Pietiläinen Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella kaupungintalo, keskushallinnon osasto Pöytäkirjanpitäjä Tiina Honkanen

3 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginvaltuusto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus/kaupunginvaltuusto 4 13 Pöytäkirjatarkastajien valinta/kaupunginvaltuusto 5 14 Valtuustoaloite henkilöstön kannustepalkkioiden käyttöönotosta 6 15 Wiitaunionin päivitetty palvelustrategia vuosille Omavelkaisen takauksen myöntäminen Sammakkokangas Oy:n investointilainalle 17 Pihtiputaan kunnan ja Viitasaaren kaupungin hallintosäännön muuttaminen 18 Edustajien valinta Itäisen sosiaali- ja terveysalueen edustajainkokoukseen ja Keski-Suomen kuntakokoukseen Aloitteet vuodelta Viitasaaren kaupungin äänestysaluejaon muuttaminen Eron myöntäminen kunnallisista luottamustehtävistä ja uusien jäsenten valinta 22 Periaatepäätös koskien Viitasaaren asumisoikeusyhdistyksen Auringonsäde - kiinteistön rakennushankkeen takausta/ RAY:n kielteinen avustuspäätös Keski-Suomen maakunnan turvallisuussuunnitelma Ilmoitusasiat/ kaupunginvaltuusto Muut asiat/ kaupunginvaltuusto 44

4 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginvaltuusto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus/kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 12 Kaupunginvaltuuston kokouksessa laillisuuden edellytyksenä on, että valtuusto kutsutaan koolle lain säännösten ja val tuuston työjär jestyksen mu - kaisesti. Kuntalain 58 :n mukaan kaupunginvaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 valtuutetuista on saapuvilla. Läsnäolevien valtuutettujen lukumäärä selviää kokouksen alussa toimitetta vassa nimenhuudossa. Val tuuston ko kous kut su on julkipan tu ilmoitustau lulle ja ko kous kutsu ilmoitettu Viitasaaren Seu dussa Esityslista on lähe tetty pos titse val tuu te tuil le, kaupungin halli tuksen puheen johtajalle sekä sen jäsenil le Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Suoritetun nimenhuudon mukaan saapuvilla oli 22 varsinaista valtuutettua ja 5 varavaltuutettua eli yhteensä 27 valtuutettua. Kaupunginvaltuuston kokouk ses ta olivat poissa valtuuston puheenjohtaja Pekka Niskanen, jonka tilal la oli 2. varavaltuutettu Eija Niskanen, valtuutettu Anssi Kekkonen, jonka tilalla oli 1. varavaltuutettu Vuokko Leivonen, valtuutettu Olli-Pekka Kol jo nen, jonka tilalla oli 1. varavaltuutettu Risto Rossi, valtuutettu Su sanne Koljonen, jonka tilalla oli 2. varavaltuutettu Lars Byman ja valtuutettu Veik ko Lindlöf, jonka tilalla oli 6. varavaltuutettu Eija Körkkö-Närhi. Puheenjohtaja totesi, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkitään, että tämän jälkeen puheenjohtaja keskeytti kokouksen klo Tasavallan presidentin myöntämän kunniamerkin luo vut tamis ta varten. kielto Toimenpiteet -

5 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginvaltuusto Pöytäkirjatarkastajien valinta/kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13 Kaupunginvaltuusto on päättänyt jättää pöytäkirjan tarkastuksen kahden erikseen valittavan tarkastajan tehtäväksi. Merkitään, että kaupunginvaltuuston pöytäkirja on tarkastettavissa hallinto-osastolla maanantaina Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi päätettiin valita Miia Kuusela ja Arvo Pietiläinen. kielto Toimenpiteet -

6 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Valtuustoaloite henkilöstön kannustepalkkioiden käyttöönotosta 921/003/2013 Kaupunginhallitus Keskustan ja KD:n valtuustoryhmän puolesta valtuutettu Hannu Suni esitti val tuus ton kokouksessa seuraavan aloitteen henkilöstön kan nuste palk kioi den käyttöönottamisesta: "Talouden tasapainottamiseksi vuoteen 2016 mennessä tarvitaan leik ku reiden ja piiskan sijaan kannustavaa tapaa löytää toiminnasta ja rakenteista sellai sia kohtia, joita kehittämällä tai toimintatapoja muuttamalla, voidaan kus tan nuk sis sa säästää. Esitänkin, että kaupunginhallitus ryhtyy selvittämään mahdollisuutta kannus te palk kioi den käyttöönottoon henkilöstölle sellaisissa toimintoihin vaikut ta vis sa parannusehdotuksissa, jotka toteutuessaan todellisuudessa tuovat kus tan nus te hok kuut ta toimintoihin. Palkitsemisen tasojen tulisi olla sellaisia, että ne kannustavat sekä pienten pa ran nus eh do tus ten, että rakenteellisia säästöjä merkittävästi tuovien rat kaisu mal lien palkitsemiseen. Palkitseminen tulisi toteuttaa siinä vaiheessa, kun pa ran nus eh do tus on toteutuessaan lisännyt reaalisesti kustannustehokkuutta ja tuonut säästöjä." Wiitaunionin henkilöstötoimikunta on käsitellyt Viitasaaren val tuus to aloitet ta kokouksessaan seuraavasti: "Esitys: Henkilöstö- ja taloussihteerin ehdotus kannustepalkkion käyt töönot toon on seuraava. Kannustepalkkio maksetaan kertaluontoisena kun ta louden tasapainottamis- ja tuottavuusideoiden nettosäästö on selvillä jäl keen. Pienet parannusehdotukset palkitaan tiimille kakkukahveilla tai lou naal la. Rakenteelliset säästöjä merkittävästi tuoneet ideat palkitaan ra hapal kin nol la, joka olisi suuruudeltaan 10 % idean tuomasta nettosäästöstä. Ra ha palk kio jaetaan kaikkien niiden kesken, jotka ovat kuuluneet ideoin tiryh mään. Ideat käsitellään säännöllisesti johtoryhmässä, missä ehdotetaan pal kit ta vat ideat. Tämän jälkeen toimialan lautakunta päättää lopullisesti pal kit ta vat ideat jälkeen, kun on tiedossa kaikki määräaikaan jäte tyt ideat. Rahapalkinto on verotettavaa tuloa, josta työnantaja maksaa henki lös tö si vu ku lut. Palkkio maksetaan normaalin palkanmaksun yhteydessä. : Hallitusten puheenjohtajat ja kuntajohtajat käsittelevät tuottavuusideat siinä vai hees sa kun on tiedossa kaikki ideat ja niiden palkitsemisesta sovitaan. Ideat tullaan käymään läpi ja niiden merkitys tuottavuuteen, jonka jälkeen pää te tään palkinnon taso prosentuaalisen laskennan perusteella. Palkinto mak se taan kertasuorituksena sen jälkeen, kun on todettu idean todellinen

7 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto net to sääs tö. Palkkio jaetaan kaikkien niiden kesken, jotka ovat kuuluneet ideoin ti ryh mään." Wiitaunionin johtoryhmä on käsitellyt asiaa kokouksissaan ja sekä hyväksynyt palkittavaksi ehdotetut toimenpiteet ja päättänyt, et tä henkilöstö- ja taloussihteeri sekä talousjohtaja valmistelevat työ va liokun nan kokoukseen lopullisen ehdotuksen varsinaisista palkkioista. Wiitaunionin työvaliokunta on käsitellyt asiaa seuraavasti: "Valmistelija Ari-Jukka Käsmän ehdotus: Palkkiona maksetaan noin 10 % esitetystä säästövaikutuksesta. Palkittaviksi eh do tet ta vat tiimit / vastaavat on erillisenä liitteenä. Palkkio esitetään makset ta vak si hallitusten talousarvioista. Palkittavat ehdotukset ja palkkiot: Tiimi Säästökohde Säästö Palkkio Työvaliokunnan esitys Vastaanottopalvelut Pdas/Vts Puheentunnistusohjelma, Ajanvarauksen tekstiviestimuistutus, Multilab-ohjelma, Työajanseuranta, Päivitysjärjestelyt Huopanan koulu Ruokailumuutokset Vapaa-aikatoimi/ Vts Kulunvalvonta kuntosalille Mt-kuntoutus/ Vts Palvelutalo Lehtola Henkilöstöjärjestelyt Aita pihan ympärille Ruokapalvelut Tilapalvelu/ Vts Potilaiden ruokakorttien päivitys Ilmastoinnin säädöt, sokopro optimointi, puulukion tilausvesivirta Eläinlääkintä Päivystysjärjestelyt Yhteensä

8 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto : Ehdotetaan hallitusten yhteiskokoukselle säästöehdotusten palkitsemista yllä olevan taulukon sarakkeen Työvaliokunnan ehdotus mukaisesti." Pihtiputaan ja Viitasaaren hallitusten yhteiskokous on kokouksessaan todennut, että Wiitaunionissa on yritetty valtuustoaloitteen pohjal ta toteuttaa palkkiojärjestelmä nyt ensimmäisen kerran ja johtoryhmän, työ va lio kun nan ja hallitusten yhteiskokouksen käsittelyn pohjalta on yritetty nos taa palkittavaksi parhaimmat ja konkreettiset ideat esille säästöjen löy tämi sek si. Talousjohtaja Ari- Jukka Käsmä esitteli asiaa yhteiskokouksessa ja totesi seu raa vaa: "Kannustinpalkkiota ei makseta rahana, vaan määräraha osoi tetaan tiimien käytettäväksi ja tiimit lähettävät siitä laskun, joka kuitataan halli tus ten määrärahoista, jolloin veroseuraamuksia ei tule ja ennen maksatusta tar kis te taan, että säästöt todella tulevat toteutetuiksi. Eläinlääkinnän päi vystys jär jes te lyis tä on tulossa huomattavia säästöjä kunhan se saadaan to teu tettua läpi." Edelleen todettiin, että potilaiden ruokakorttien päivityksen osalta toiminta ei ole muuttunut ja erillisiä säästöjä ei ole saatu, minkä sai raa la pal ve lu johta ja on vahvistanut. Päätettiin, että tältä osin kannustinpalkkiota ei esitetä mak set ta vak si ja muilta osin esitys päätettiin antaa hallitusten hy väk syt täväk si. Lisätiedot: Talousjohtaja Ari-Jukka Käsmä, puh Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää, että 1. henkilöstön kannustinpalkkio osoitetaan seuraaville tiimeille työ va liokun nan ja hallitusten yhteiskokouksen hyväksymän esityksen mukaisesti: Säästö Palkkio Vastaanottopalvelut/ Pihtipudas ja Viitasaari , ,- / puolet Huopanan koulu 1 000,- 100,- Vapaa-aikatoimi/ Viitasaari 6 000,- 600,- Mt-kuntoutus/Viitasaari 6 000,- 600,- Palvelutalo Lehtola 4 000,- 400,- Tilapalvelu/Viitasaari , ,- Eläinlääkintä/ Viitasaari - 500,- Yhteensä Viitasaaren kaupunginhallitus 6 475,-

9 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto kannustinpalkkiota ei makseta rahana, vaan määräraha osoitetaan käy tettä väk si säästöesityksen tehneelle ja toteuttaneelle tiimille, joka lähettää siitä kaupunginhallitukselle laskun, mikä kuitataan kaupunginhallituksen mää rära hois ta. 3. ennen maksatusta tarkistetaan, että säästöt todella tulevat toteutetuiksi. Kaupunginhallitus saattaa asian edelleen valtuustolle tiedoksi ja toteaa, että val tuus to aloi te on loppuun käsitelty. Toimenpiteet Hyväksyttiin. Oikaisuvaatimus Ote ao. tiimivastaavat, talousjohtaja, henkilöstö- ja taloussihteeri, kau pungin sih tee ri, tiedoksi kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 14 Kaupunginhallitus päätti saattaa asian edelleen valtuustolle tiedoksi ja to tesi, että valtuustoaloite on loppuun käsitelty. Kaupunginvaltuusto merkitsi asian tiedoksi ja totesi valtuustoaloitteen loppuunkäsitellyksi. kielto Toimenpiteet -

10 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Wiitaunionin päivitetty palvelustrategia vuosille /001/2012 Kaupunginhallitus Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan yhteinen Wiitaunionin pal velu stra te gia vuosille on hyväksytty kuntien valtuustoissa ke säkuus sa Palvelustrategiassa määritellään pääpiirteissään, kuinka Pihtiputaan kunnan ja Viitasaaren kaupungin palvelutuotanto järjestetään vuo si na Palvelustrategia ohjaa kuntapalvelujen järjestämistä Wiitaunionissa. Palvelustrategian tulee toteuttaa, konkretisoida ja tarkentaa palveluiden kehit tä mis tä koskevia linjauksia. Palvelustrategiassa kuvataan muun muassa si tä, mitkä palvelut on tarpeellista säilyttää lähellä kuntalaisia, ja toisaalta mit kä palvelut voidaan hakea kauempaa keskitetysti. Tavoitteena on tuottaa pal ve lut entistä joustavammin ja kustannustehokkaammin, ilman että pal velu jen saatavuus tai laatu heikkenee. Palvelustrategian avulla voidaan va rautua palvelutarjonnan mahdollisiin muutoksiin. Hyväksytyn Wiitaunionin palvelustrategian mukaan pal ve lu strate gian toteuttamisen seurannassa tärkein rooli on Wiitaunionin joh to ryh mällä. Toimialajohtajat seuraavat palvelustrategian toteuttamista hal lin to alallaan niin, että palvelustrategia arvioidaan lautakunnissa sekä toi min ta ker tomus ta että tulevan vuoden talousarviota laadittaessa. Palvelustrategia päi vite tään vuosittain keväisin. Perusturvalautakunta on käsitellyt Wiitaunionin palvelustrategian päi vi tettyä perusturvan osiota kokouksessaan , jolloin lautakunta on sa mal la ohjeistanut viranhaltijoita jatkotyöstämiseen vuoden 2015 ta lous arvio kä sit te lyä ja vuosien taloussuunnittelua silmällä pitäen. Sivistyslautakunta on hyväksynyt palvelustrategian päivitykset si vis tys toimen osalta Wiitaunionin työvaliokunta on käsitellyt vuosien pal ve lu stra tegian päivittämistä kokouksessaan ja päättänyt, että asia viedään lau ta kun ta kä sit te ly jen jälkeen suoraan yhteishallituksen käsittelyyn. Tekninen lautakunta on käsitellyt palvelustrategian päivitykset ko kouk sessaan Ympäristölautakunta on kokouksessaan hyväksynyt Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimen pal ve lu stra tegian liitettäväksi Wiitaunionin palvelustrategiaan. Pihtiputaan ja Viitasaaren hallitusten yhteiskokous on hy väk synyt palvelustrategian esitetyn mukaisena hallitusten ja valtuustojen kä si teltä väk si.

11 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Liitejakelu: - Wiitaunionin palvelustrategia , tarkistus 2014 Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyisi Wii taunio nin päivitetyn palvelustrategian vuosille esitetyn tarkis tuk sen mukaisena. Toimenpiteet Hyväksyttiin. kielto Jatkokäsittelyyn kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 15 Liitejakelu: - Wiitaunionin palvelustrategia , tarkistus 2014 Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyisi Wii taunio nin päivitetyn palvelustrategian vuosille esitetyn tarkis tuk sen mukaisena Keskustelun kuluessa valtuutettu Tuija Tuikkanen esitti Sami Wiikin kannat ta ma na palvelustrategiaan tehtäväksi seuraavat poistot: - s. 11 / Sosiaali- ja terveydenhuollon laajaan uudistukseen liittyen jär jes tetään kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut viiden vahvan alueellisen järjestäjän toi mes ta. Alueet rakentuvat nykyisten erityisvastuualueiden pohjalta, ja ne tu keu tu vat olemassa oleviin toimiviin rakenteisiin. - s. 27 / "Perusturvassa palvelutuotannon järjestämisvastuu on sosiaali- ja ter vey den huol lon uudistuksessa siirtymässä Itä- ja Keski-Suomen kattavalle alu eel le, mutta" - s. 30 / Valtakunnallisesti järjestämisluvat uusitaan v s. 32 / Järjestämislupien valtakunnallinen uudistuminen tulee voimaan v Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa Tuija Tuikkanen on tehnyt kan na te tun esityksen palvelustrategiasta suoritettavista poistoista ja tie duste li, onko valtuusto valmis yksimielisesti hyväksymään Tuija Tuikkasen te-

12 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto ke män esityksen. Koska kukaan ei vastustanut, puheenjohtaja totesi valtuus ton yksimielisesti hyväksyneen Tuija Tuikkasen esittämät poistot pal velu stra te gi aan. Kaupunginvaltuusto hyväksyi palvelustrategian , tarkistus 2014 seu raa vil la korjauksilla: Poistetaan: s. 11 / Sosiaali- ja terveydenhuollon laajaan uudistukseen liittyen jär jes tetään kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut viiden vahvan alueellisen järjestäjän toi mes ta. Alueet rakentuvat nykyisten erityisvastuualueiden pohjalta, ja ne tu keu tu vat olemassa oleviin toimiviin rakenteisiin. - s. 27 / "Perusturvassa palvelutuotannon järjestämisvastuu on sosiaali- ja ter vey den huol lon uudistuksessa siirtymässä Itä- ja Keski-Suomen kattavalle alu eel le, mutta" - s. 30 / Valtakunnallisesti järjestämisluvat uusitaan v s. 32 / Järjestämislupien valtakunnallinen uudistuminen tulee voimaan v Toimenpiteet Kunnallisvalitus Ote Pihtiputaan kunnanhallitus, ote + korjattu palvelustrategia lautakunnat, toi mi ala joh ta jat, tiimivastaavat, alkuperäinen palvelustrategia arkisto, palve lu stra te gia kotisivuille

13 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Omavelkaisen takauksen myöntäminen Sammakkokangas Oy:n investointilainalle 132/221/2015 Kaupunginhallitus Sammakkokangas Oy hakee investointilainaa pääomaosuuden suo rit ta misek si Riikinvoima Oy:n polttolaitosinvestointiin. Jätteenpolttolaitoksen raken ta mi nen on käynnistynyt syksyllä 2014 ja se valmistuu 2016 vuoden lop puun mennessä. Koekäyttö on tarkoitus aloittaa jo kesällä Sammak ko kan gas Oy on hankkeeseen mukaan lähtemisellä hakenut pitkän ajan rat kai sua jätteen käsittelyyn. Orgaanisen jätteen kaatopaikkasijoituskiellon as tues sa voimaan 2016 kotitalousjätteelle tulee olla keskitetty polt to rat kaisu. Jätteenpolttolaitoksen kokonaiskustannusarvio on 123,5 milj. euroa. Hanke on saanut valtion investointitukea n. 7 milj. euroa. Oman pääoman osuus on 20 %, joka jakautuu omistuksen suhteessa. Sammakkokangas Oy on vuoden 2012 lopulla perustetun Riikinvoima Oy:n osa kas ja jätehuoltoyhtiön osuus polttolaitosyhtiöstä on 2,36 %. Sam makko kan gas Oy:n omanpääoman osuus on yhteensä euroa. Pääoman suo rit ta mi nen tapahtuu toukokuun 2015 alussa. Sammakkokangas Oy on pyytänyt rahoituslaitoksilta rahoitustarjousta maksi mis saan eurolle. Edullisin tapa rahoitukselle on osakaskuntien takaa ma pankin tai Kuntarahoituksen myöntämä laina. Sammakkokangas Oy:llä ei ole lähitulevaisuudessa suunnitelmissa muita in ves toin ti koh tei ta, joi ta yhtiö suunnittelisi rahoittaa lainarahalla. Laina on tarkoitus nostaa Kuntarahoitus Oyj:ltä ja enimmäislaina-aika on 10 vuotta (tarjouspyyntö ja lainatarjous). Lyhennykset tapahtuvat puo li vuosit tain tasalyhenteisesti. Lainan koron osalta reunaehtoina voi käyttää Kunta ra hoi tuk sen rahoitustarjouksen 10 vuotta kiinteällä korolla koko laina-ajan 1,36 % p.a. (Kuntarahoituksen tarjous). Vastavakuus on esitetty täydennyksessä (Riikinvoiman osakkeet en si si jainen vaihtoehto, toinen vaihtoehto konehalli). Aikaisemmissa kuntien ta kaamis sa lainoissa vastavakuutta ei ole ollut. Kaupungin aiemmin antamat takaukset yhtiölle ovat lainojen alkupääoman mu kai ses ti euroa, joista oli jäljellä vuoden 2013 tilinpäätöksen mukaan euroa. Liitejakelu: - Sammakkokangas Oy:n esitys yhtiön osakaskunnille in ves tointi lai nan takauksesta - Sammakkokangas Oy:n tase ja tuloslaskelma 2014 (salassapidettävä)

14 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kuntalain 13 :n mukaan valtuusto päättää takaussitoumuksen tai muun vakuu den antamisesta toisen velasta. Sammakkokangas Oy:n toimitusjohtaja päivätyn kirjeen mukaan Sammakkokangas Oy on selvittänyt ja varmistanut Kuntaliitosta rajoittaako kuntatakauksen antoa nykyisen julkiseen tukeen liittyvät määräykset. Kunnan toimialan näkökulmasta annettavaan takaukseen ei saa sisältyä sellaista taloudellista riskiä, joka vaarantaa kunnan kyvyn huolehtia lakisääteisistä tehtävistä ja takaukseen liittyvät riskit pitää kattaa riittävän turvaavilla vastavakuuksilla. Julkista tukea annettaessa kunnan tulee arvioida ja todeta tuettavan asian suhde kunnalliseen toimialaan. Tässä kyseisessä tapauksessa on kyse kuntien omistaman yhtiön lainan takaamisesta. Kunnat ovat puolestaan siirtäneet osittain tai kokonaan kunnan vastuulla olevan jätehuollon järjestämisen yhtiön tehtäväksi. Yhtiö puolestaan hakee lainaa, joka kohdistuu näiden kunnan vastuulla olevien tehtävien hoitamiseen. Näin ollen julkisen tuen antaminen on perusteltua ja mahdollista. Lisätiedot: Talousjohtaja Ari-Jukka Käsmä, puh Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että Viitasaaren kaupunki myöntää omavelkaisen takauksen Sammakkokangas Oy:n enintään 10 vuoden pi tui selle Kuntarahoitus Oyj:ltä otettavalle enintään euron suuruiselle in ves toin ti lai nal le, jo ka on Viitasaaren kaupungin osalta enintään eu ron suuruinen eh dol la, että myös muut osakaskunnat myöntävät esitetyn ta kauk sen in ves toin ti lai nal le ja vastavakuutena ovat yhtiön omistamat Rii kin voi ma Oy:n osakkeet Viitasaaren takausvastuun mukaisesti. Toimenpiteet Hyväksyttiin. kielto Jatkokäsittelyyn kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 16 Liitejakelu: - Sammakkokangas Oy:n esitys yhtiön osakaskunnille in ves tointi lai nan takauksesta - Sammakkokangas Oy:n tase ja tuloslaskelma 2014 (salassapidettävä)

15 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Toimenpiteet Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle, että Viitasaaren kaupunki myöntää omavelkaisen takauksen Sammakkokangas Oy:n enintään 10 vuoden pituiselle Kuntarahoitus Oyj:ltä otettavalle enintään euron suu rui sel le investointilainalle, joka on Viitasaaren kaupungin osalta enintään euron suuruinen ehdolla, että myös muut osakaskunnat myöntä vät esitetyn takauksen investointilainalle ja vastavakuutena ovat yhtiön omis ta mat Riikinvoima Oy:n osakkeet Viitasaaren takausvastuun mu kai sesti. Hyväksyttiin. Kunnallisvalitus Ote Sammakkokangas Oy/ toimitusjohtaja, ote talousjohtaja, kau pun gin sihtee ri, kirjanpito

16 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Pihtiputaan kunnan ja Viitasaaren kaupungin hallintosäännön muuttaminen 889/014/2012 Kaupunginhallitus Wiitaunionin johtoryhmä on käsitellyt hallintosääntömuutoksia ko kouk sissaan ja ja hyväksynyt osaltaan hallintosääntöön esitetyt muu tos eh do tuk set. Pääasiassa muutokset koskevat kaavoituspäällikön ratkai su val lan uudelleenjärjestelyä, ympäristötoimen henkilöstön nimikkeitä se kä ratkaisuvaltaa ja Pihtiputaan osalta myös riskienhallintaa koskevaa päivi tys tä. Viitasaarella kaupunginvaltuusto on jo päivittänyt hal lin to sään töä riskien hallintaan liittyvien tehtävien ja vastuunjaon osalta Koska muutosehdotuksiin ei sisälly toimivallan siirtoja toimielimiltä vi ranhal ti joil le, muutokset otetaan suoraan hallituksen ja valtuuston käsittelyyn il man yhteishallitusten käsittelyä. Liitteenä yhteenveto muutosehdotuksista ja nimikkeisiin tai kel poi suus ehtoi hin tulleista muutoksista. Liitejakelu: - Hallintosäännön muutosehdotukset alkaen (koonti) liite 1. - Viitasaaren kaupungin voimassaoleva hallintosääntö. Lisätiedot: Kaupunginsihteeri Tiina Honkanen, puh Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle oheisen liitteen nro 1 mu kaisten muutosten hyväksymistä hallintosääntöön lukien. Todetaan, että 40 osalta on molemmissa kunnissa tulossa seuraava korjaus ( lihavoitu mustalla) : "40 Ympäristölautakunta päättää 13. kunnan lausunnon antaminen tuulivoimalaa tai tuulivoimalapuistoa koskevassa asiassa, lukuunottamatta kaava-asioita, kun hakemus koskee yhteistoiminta-alueen ulkopuolista, toisen kunnan aluetta. " Hyväksyttiin liitteen nro 2 mukaisena kokouksessa todetulla muutoksella korjattuna. kielto

17 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Toimenpiteet Jatkokäsittelyyn kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto Liitejakelu: - Hallintosäännön muutosehdotukset alkaen (koonti)/ liite. - Viitasaaren kaupungin voimassaoleva hallintosääntö. Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle oheisen liitteen mukaisten muu tos ten hyväksymistä hallintosääntöön lukien Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jussi Kananen ilmoitti, että asia ve detään listalta pois uusien päivitystarpeiden johdosta. Toimenpiteet Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi, että asia vedetään pois valtuuston käsit te lys tä. kielto Ote Pihtiputaan kunnanhallitus, kaupunginsihteeri Kaupunginhallitus Hallintosääntömuutokset on molemmissa kunnissa vedetty pois joulukuun 2014 valtuustojen käsittelystä, koska sääntöön on ilmennyt uusia päi vi tystar pei ta. Työvaliokunnan kokouksessa on todettu, että Pih ti putaal la on tullut esiin henkilöstövalintoja koskeva päätösvallan delegointi siten, ett ei lähin esimies suoraan valitsisi työntekijöitä / viranhaltijoita, vaan lähin esi mies tekisi esityksen valittavasta henkilöstä ja esimiehen esimies tekisi va lin ta pää tök sen. Työvaliokunnan kokouksessa on päätetty, että asia otetaan hallitusten seuraavan kokouksen esityslistalle mahdollisimman pian. Ennen yhteishallitusta asia valmistellaan vielä työvaliokunnassa. Ta voit tee na on saada hallintosääntömuutokset valtuustokäsittelyyn mah dol li sim man pian alkuvuoden aikana. Työvaliokunnassa asiaa on käsitelty seuraavasti: "Hallintosäännön 5 luvussa määritellään ratkaisuvalta henkilöstövalinnoissa

18 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto seu raa vas ti: 50 Ratkaisuvalta henkilöstövalinnoissa 1. Kaupunginvaltuusto/kunnanvaltuusto valitsee kau pun gin joh ta jan/kunnan joh ta jan. 2. Kaupunginhallitus/kunnanhallitus valitsee kau pun gin sih tee rin/kun nan sihtee rin ja kehittämisjohtajan (Vts) 3. Kaupunginsihteeri/kunnansihteeri valitsee ne keskushallinnon viran- ja toi men hal ti jat, jotka eivät kuulu minkään lautakunnan alaisuuteen. 4. Toimialajohtajat valitsevat suoranaiset alaisensa 5. Työyksikön esimies valitsee suoranaiset alaisensa henkilöstö- ja ta loussih tee rin antamien ohjeiden mukaisesti. Tämän lisäksi määritellään 3 luvun pykälissä 6 ja 7 viranhaltijoiden yleinen rat kai su val ta, jonka mukaan toimialajohtaja ja työyksikön esimies päättävät mm.: - sijaisten ottamisesta ja palkkauksesta sekä harjoittelijoiden ottamisesta - avoimen viran hoitajan ottamisesta ja palkkauksesta - tilapäisen työsopimussuhteisen henkilöstön ottamisesta ja palkkauksesta Näiden määräaikaisten virkojen ja toimien täyttöluvat käsitellään Wiitaunio nin johtoryhmässä. Päätettiin esittää hallitusten yhteiskokoukselle henkilöstövalintojen rat kaisu val taan :ään 50 seuraavat muutokset: - kohdat 1 3: ennallaan - kohta 4: lautakunta valitsee toimialajohtajan suoranaiset alaiset toi mi alajoh ta jan esityksestä - kohta 5: työyksikön esimies tekee esityksen valittavasta henkilöstä suo ranai sen alaisensa osalta omalle esimiehelleen, joka suorittaa valinnan Lisäksi todettiin, että 3 luvun pykälät 6 ja 7 säilyvät ennallaan." Hallitusten yhteiskokous päätti esittää kuntien hallituksille ja valtuus toil le Pihtiputaan kunnan ja Viitasaaren kaupungin hallintosääntöön lisät tä väk si henkilöstövalintojen ratkaisuvallan osalta seuraavat muutokset: 50 Ratkaisuvalta henkilöstövalinnoissa - kohdat 1 3: ennallaan - kohta 4: lautakunta valitsee toimialajohtajan suoranaiset alaiset toi mi alajoh ta jan esityksestä

19 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto kohta 5: työyksikön esimies tekee esityksen valittavasta henkilöstä suo ranai sen alaisensa osalta omalle esimiehelleen, joka suorittaa valinnan Liitejakelu: - Hallintosäännön muutosehdotukset (koonti)/ liite. - Viitasaaren kaupungin voimassaoleva hallintosääntö. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle oheisen liitteen nro 1 mukais ten muutosten hyväksymistä hallintosääntöön lukien. Toimenpiteet Hyväksyttiin. kielto Jatkokäsittelyyn kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 17 Liitejakelu: - Hallintosäännön muutosehdotukset (koonti)/ liite. - Viitasaaren kaupungin voimassaoleva hallintosääntö. Toimenpiteet Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle oheisen liitteen nro 1 mu kaisten muutosten hyväksymistä hallintosääntöön lukien. Hyväksyttiin. Kunnallisvalitus Ote + korjattu hallintosääntö Pihtiputaan kunnanhallitus, yhteislautakunnat, toi mi ala joh ta jat, tiimivastaavat, korjattu hallintosääntö arkistoon, kau pungin kotisivulle

20 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Edustajien valinta Itäisen sosiaali- ja terveysalueen edustajainkokoukseen ja Keski-Suomen kuntakokoukseen 108/010/2015 Kaupunginhallitus Eduskunta päättää sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaista men nes sä. Mikäli järjestämislaki tulee voimaan, Itä-Suomen alue hal lin to viras to kutsuu Itäisen sosiaali- ja terveysalueen 67 kunnan edus ta jain ko kouksen koolle Itäisen sosiaali- ja terveysalueen edustajainkokous Edustajainkokous valmistelee Itäisen sosiaali- ja terveysalueen kun ta yh tymän perussopimuksen lokakuun loppuun mennessä. Lisäksi kuntien edus tajain ko kous nimeää itäisen sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän yh ty mäval tuus ton jäsenet, joiden tulee olla kunnanvaltuutettuja. Jokaisella kunnalla on edustajainkokouksessa kunnan päättämä määrä edusta jia, kuitenkin vähintään yksi ja enintään viisi edustajaa. Järjestämislain voi maan pa no la ki ei määrittele edustajainkokouksen edustajien asemaa kunnas sa. Kunnan edustajien äänimäärä edustajainkokouksessa määräytyy edellisen vuo den lopussa olleen kunnan asukasluvun perusteella siten, että kutakin alka vaa asukasta kohden kunnan edustajilla on yhteensä yksi ääni. Kun nan edustajien äänimäärä jakautuu tasan heistä saapuvilla olevien kesken. Perussopimuksen hyväksymisen jälkeen Itäisen sosiaali- ja terveysalue voi aloit taa toimintansa. Uusien sote-alueiden on tarkoitus aloittaa toimintansa vuo den 2016 alussa ja palvelujen tuottamisesta vastaavien kuntayhtymien, enin tään 19 kuntayhtymää, vuoden 2017 alussa. Itä- ja Keski-Suomen kaikkien kuntien Itäisen sosiaali- ja terveysalueen perus ta mis ta valmisteleva kokous järjestetään Varkaudessa, jos jär jes tämis la ki hyväksytään. Keski-Suomen kuntakokous ja Keski-Suomen maakunnan 21 kunnan ensimmäinen kuntakokous pidetään ja toinen kokoontuminen on Kuntakokous käsittelee maa kun nan sosiaali- ja terveydenhuollon tuotantoalueen perustamiseen liitty vät asiat ja ohjeistaa maakunnan edustajia sosiaali- ja terveysalueen edusta jain ko kous työs ken te lyä varten. Itäisen alueen edustajainkokouksen ja maakunnan kuntakokouksen työs ken-

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Aika 15.06.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Paananen Mervi puheenjohtaja Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(25) Aika 01.06.2015 klo 16:00-17:27 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Halonen Juhani puheenjohtaja, varapuheenjohtaja Tuikkanen Tuija

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1. Kaupunginvaltuusto 09.06.2014. Aika 09.06.2014 klo 18:00. Käsiteltävät asiat.

Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1. Kaupunginvaltuusto 09.06.2014. Aika 09.06.2014 klo 18:00. Käsiteltävät asiat. Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1 Aika 09.06.2014 klo 18:00 Paikka Karkkilasali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 31 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 1(43) Aika 22.06.2015 klo 16:00-17:50 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Perusturvalautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Aika 15.04.2015 klo 15:00-18:23 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Tuikkanen Tuija puheenjohtaja Poissa 51

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 09.11.2010 klo 18:00-21:33 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200 Kunnanvaltuusto 17.11.2014 AIKA 17.11.2014 klo 18:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 67 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41 Kunnanvaltuusto 18.05.2015 Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 Kunnanvaltuusto 10.03.2014 Aika 10.03.2014 klo 17:00-19:27 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Aika 26.05.2014 klo 18:00-20:55 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 94 Vuoden 2013 tilinpäätöksen

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1 Kunnanvaltuusto 12.12.2006 AIKA 18:00-19:00 PAIKKA Valtuustosali OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Haataja Pauliina 18:00-19:00 Jäsen Heikkinen Eero 18:00-19:00

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus 12.08.2015 AIKA 12.08.2015 kello 18:00-18:55 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 186 Lähetekeskustelun käyminen elinvoimastrategian

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Ympäristölautakunta AIKA 20.02.2013 kello 17:00-19:43 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginvaltuusto Aika 16.02.2015 klo 15:30-18:43 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot