Tekesin rahoitus Kuntien kehityshankkeisiin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekesin rahoitus Kuntien kehityshankkeisiin"

Transkriptio

1 Tekesin rahoitus Kuntien kehityshankkeisiin Teknologia-asiantuntija Sini Uuttu Etelä-Suomen EAKR-ohjelman teemahankkeiden ideahaun verkostoitumistilaisuus

2 Sisältö 1. Tekesin esittely 2. Tekesin tavoitteet julkisen sektorin rahoittajana 3. Tekesin ohjelmat ja rahoitus 4. Innovaatiot julkisissa hankinnoissa - rahoitus 5. Esimerkki innovaatiot julkisissa hankinnoissa rahoitetusta projektista

3 Tekesin toiminta-ajatus Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes edistää teollisuuden ja palvelujen kehittymistä teknologian ja innovaatioiden keinoin. Tämä uudistaa elinkeinoja, kasvattaa jalostusarvoa, tuottavuutta ja vientiä ja siten luo työllisyyttä ja hyvinvointia.

4 Tekesin rahoituspäätökset 2008 Yhteensä 516 miljoonaa euroa projektiin Avustukset yritysten tutkimus-, kehitysja innovaatiotoimintaan 208 milj. euroa Tutkimusrahoitus yliopistoille, korkeakouluille ja tutkimuslaitoksille 223 milj. euroa Lainat yritysten tutkimusja innovaatiotoimintaan 85 milj. euroa Luvut sisältävät 31 miljoonaa euroa EU:n rakennerahastojen rahoitusta.

5 Tekesin tavoitteet julkisen sektorin kehitystoiminnan rahoittajana 1. Markkinoiden synnyttäminen 2. Kansallisen innovaatiostrategian toteuttaminen 3. Julkisten toimijoiden tuottavuuden parantaminen

6 Markkinoiden synnyttäminen Julkisten hankintojen käyttäminen uusien teknologioiden edelläkävijämarkkinoiden luomiseen: tulosten monistettavuus Julkisen hankkijan asemaa asiantuntevana asiakkaana on vahvistettava Palvelujen saatavuuden parantamiseksi ja varmistamiseksi on oltava selkeä näkemys julkisen ja yksityisen sektorin palveluntarjoajien muodostamasta kokonaisuudesta ja työnjaosta Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyön ja aktiivisen vuoropuhelun lisääminen: tulosten julkisuus

7 Kansallinen innovaatiostrategia Myös julkisilla hankinnoilla voidaan luoda kysyntää innovatiivisille ratkaisuille. Edistämällä laajamittaisten kokeilualustojen ja -hankkeiden sekä avointa innovaatiota tukevien innovaatioyhteisöjen syntyä luodaan edellytyksiä näihin liittyvien edistyksellisten markkinoiden syntymiselle. Julkiset hankinnat n. 22,5 miljardia euroa vuodessa Julkisten hankintojen periaatteita ja käytäntöjä kehitetään innovatiivisten ratkaisujen kysyntää lisäävään suuntaan Julkisen sektorin innovaatiotoiminnan tietopohjan laajentaminen ja parantaminen

8 Tuottavuus Tuottavuuden myönteinen kehitys on välttämätöntä niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla palvelujen saatavuuden turvaaminen työvoiman saatavuus Teknologian kehittäminen ja innovaatiot yhdistettynä uusiin toimintatapoihin ovat tuottavuuden keskeisiä tekijöitä systeemiset innovaatiot palveluinnovaatiot uusin teknologia > tuottavin teknologia

9 Tekesin toimenpiteet Ohjelmat Rakennettu ympäristö Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä Kestävä yhdyskunta Ym. Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö, hankintamenettelyt, demonstraatiorahoitus, ICT:n hyödyntäminen Rahoitustuotteet Innovaatiot julkisissa hankinnoissa T&K-rahoitus Tutkimusrahoitus

10 Tekes-ohjelmia Kiinteistöt ja rakentaminen / Rakennettu ympäristö teeman alueella Vesi, Turvallisuus, Verso, Serve ym. Energia- ja ekotehokkuus Kestävä yhdyskunta , noin 100 M Rakennukset: energiatehokkuus Energia ja Ympäristö: energiatuotanto Yhdyskuntarakenne Hyvinvointi ja terveellisyys Tuottavuus - miten Rakennettu ympäristö , noin 90 M Korjaus- ja perusparantaminen Infrastruktuuri Hyvinvointirakentaminen Prosessit ja palvelut, hankintatavat, kokonaisratkaisut Tarve - mitä Tila, , noin 80M Asuminen, työnteko, shoppailu, oppiminen Tilan käyttäjätarpeet ja tila palvelualustana, kokemuksellisuus Virtuaalinen, sosiaalinen ja fyysinen tila ICT ja uudet palvelut

11 Tekes mukana kehittämässä TUTKIMUKSELLISESSA OS IOSSA T&K:SSA TUOTTEIS- TUKSESSA PALVELUJE N KEHITÄM ISESSÄ LIIKETOIMINNAN KEHITTÄM ISESSÄ Lähtökohtana kokonaisuuksien huomioon ottaminen kerralla Hankkeen sisältö asiakkaan tarpeiden mukaan Rahoitus räätälöidään asiakkaan tarpeiden ja sisällön mukaan Rahoitusta tutkimukseen, yrityksille ja kunnille

12 Projektin haastavuus, uutuusarvo ja markkinaetäisyys vaikuttavat rahoitukseen Haastavuus ja uutuusarvo kasvavat Kansainvälinen huipputaso Vaativa kansainvälinen taso Kansallinen huipputaso Avustus tai yhdistelmärahoitus Avustus Vaativa kansallinen taso Laina Tuotekehitys Tutkimus Markkinaetäisyys kasvaa

13 Innovaatiot julkisissa hankinnoissa - rahoitus Copyright Tekes

14 Miksi tarvitaan rahoitusta hankintojen valmisteluun? Julkisten hankintojen lainsäädäntö mahdollistaa, mutta ei riitä rohkaisemaan innovaatioiden hankintoja Asenneilmapiiri julkisella sektorilla riskiä karttava Julkisten hankintojen organisointitapa ja vähäinen suunnitelmallisuus eivät kannusta uusien ratkaisujen hankintaan Hankinnat koetaan työläiksi ja hankintalaki hankalaksi Tarjouksien hinnat ovat korkeita ja tarjottujen tuotteiden ja palveluiden laatu huono Tarjoukset eivät sisällä uusia ideoita Tuotteiden ja palveluiden laatu ei vastaa käyttäjien tarpeita Määrärahat eivät riitä kaikkien haluttujen palveluiden toteuttamiseen Kilpailu on vähäistä, tarjouksia saadaan vähän Toimiala ei kehity Julkisten hankintojen määrä 22,5 mrd, niillä on suuri vaikutus markkinoihin

15 Rahoituksen tavoitteet Parantaa palveluiden laatua ja tuottavuutta Kehittää markkinoiden toimintaa Edistää tarjoajien innovatiivisuutta Edistää elinkaariajattelua ja innovatiivisten ratkaisujen syntymistä kilpailuttamalla LOPPUKÄYTTÄJÄ Innovaatiot TILAAJA TARJOAJA Copyright Tekes 10/2009

16 Rahoitusta hankintojen valmisteluun Kohderyhmä Kaupungit, kunnat, liikelaitokset, julkiset hankintayksiköt Yhteydenotto Tekesiin hyvissä ajoin ennen hankintaa Tekes avustuksen kohdistuminen Julkisen hankinnan tarveselvitykseen Hankinnan sisällön määrittely pitkän aikavälin kautta Tekninen vuoropuhelu teknologia- ja palvelutuottajayritysten kanssa Vaihtoehtojen vertailu ja valinta, elinkaarivertailut Palvelukonseptien luominen toiminnallisten ja laadullisten kriteerien kautta Määritellä toimivuuspohjaiset mittarit ja pelisäännöt tarjousten vertailuun Hankinnalla on pystyttävä vaikuttamaan markkinoihin Riittävän suuri hankinta Toistettavuus -> yhteistyö muiden hankintayksiköiden kanssa Copyright Tekes 10/2009

17 Hankintarahoituksen edut Kannustaa tarjoavia yrityksiä kehittämään omaa toimintaansa sekä tuotteitaan ja palveluitaan tilaajan tarpeiden mukaan Osaavat yritykset pärjäävät Enemmän lisäarvoa julkiseen palveluun Innovatiiviset tarjoukset tuovat uusia tapoja toteuttaa julkinen palvelu Voidaan panostaa kunnolla hankinnan valmisteluun Hankintayksikkö voi ostaa osaamista, jota sillä ei itsellään ole Hankintayksikkö voi panostaa hankintaan enemmän Riskit pienenevät Todelliset hankinnat muuttavat markkinoiden toimintaa Tarjonta ei muutu, jos kysyntä ei muutu Tarvemäärittely käyttäjälle, tuotekehitys palvelun tuottajalle Hankintayksikön riski pieni Projektit tyypillisesti k, josta Tekesin tuki 35-75% Tekes voi olla jakamassa myös riskiä toteutusvaiheessa Copyright Tekes 10/2009

18 Projektiesimerkki: Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy Energiatehokas asumisoikeuspientaloalue: kehittämismalli tuotantoa ja käyttöä varten Hankinnan tavoitteita: Rakennuttamisprosessi: ARA-rahoituksella passivitalo-luokkaan kuuluva pientalotyyppinen kiinteistö Kaavoituksesta alkaen maksimoidaan energiatehokkuus. Minimoidaan kiinteistön elinkaaren aikaiset haitalliset ympäristöpäästöt Käyttäjälähtöisyys: Vaso-asumisen kehittämisryhmä osallistuu suunnitteluvaiheeseen, opastetaan tulevat kiinteistön asukkaat asuntonsa energiatehokkaaseen käyttöön Seurantajärjestelmä: verrataan energiatehokuutta ja ympäristöpäästöjä samaan aikaan toteutettuun normitaloon sekä kerätään asukkaiden käyttäjäkokemusta asumisesta Toteutetaan ARA-hintaisena (laatu- ja hintasääntely) Luodaan malli, jolla vastaavanlaiset toteutusprojektit voidaan viedä läpi: ARA tuotannossa tai muissa rahoitusmuodoissa

19 Projektiesimerkki: Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy Energiatehokas asumisoikeuspientaloalue: kehittämismalli tuotantoa ja käyttöä varten Toteutus 1. Asiantuntijan valinta: energia-asiantuntija, pääsuunnittelija ja rakennuttajakonsultti joiden osaamiseen perustuen saadaan lähtötiedot: tontin asemakaavaa varten rakennusmassojen tyypit, koot ja sijoittelu on elinkaaritalouden kannalta optimaalinen, vaihtoehtoisista energiamuodoista rakennusteknisistä ratkaisuista toteutuskustannusten seurantaan (ARA-hintaan) 2. Määrittely, suunnittelu, hankinnan sisältö: Käytetään Raklin hankintaklinikkaa

20 Energiatehokas pientaloalue - hankintaklinikan vaiheistus Suunnitteluklinikka Asemakaavan kehittäminen energiatehokkaaksi Rakennusten suunnitteluperiaatteiden selvittäminen viitesuunnitelmat Suunnitteluvaiheen asukasyhteistyö Toteutuksen hankintaprosessin ja urakkamuodon selvittäminen Toteutusklinikka Toteuttajien näkemykset asemakaavaan Rakennusten suunnitteluratkaisut ja teknologiavalinnat Urakkamuodon ja ehtojen päättäminen kilpailullinen neuvottelumenettely Tarjousten vertailuperusteet Käytön aikaisen asukasyhteistyön ja energiaseurannan suunnittelu Tarjoukset ja sopimus Kaupalliset tarjoukset klinikkavaiheen jälkeen Tarjousten arviointi ja pisteytys Hankinta-arvo- ja käyttökustannusvertailut, käsittely ARA:ssa Toteuttajan valinta urakkasopimus

21 Yhteyshenkilöt sektoreittain: Sähköposti: Rakentaminen Sini Uuttu Kari Hiltunen Energia ja ympäristö Angelica Roschier Terveys ja hyvinvointi Pia Harju-Autti Vesihuolto, ympäristö- Piia Moilanen mittaus ja seuranta Copyright Tekes 10/2009

22 Tulevat tapahtumat Innovaatiot julkisissa hankinnoissa rahoitus Palautteenantotilaisuus, hankeapu Kohderyhmä: kaupungit ja kunnat, liikelaitokset, sairaanhoitopiirit Aika: 12.3 klo Paikka: Tekes, Kyllikinportti 2, Pasila Ilmoittautuminen:

Kestävä yhdyskunta. Virpi Mikkonen Kiinteistöt ja rakentaminen, Tekes. 9-2009 Copyright Tekes

Kestävä yhdyskunta. Virpi Mikkonen Kiinteistöt ja rakentaminen, Tekes. 9-2009 Copyright Tekes Kestävä yhdyskunta Ohjelman kesto: 2007-2012 Ohjelman laajuus: 100 miljoonaa euroa, jostatekesin osuus noin puolet Lisätietoja: www.tekes.fi/yhdyskunta Virpi Mikkonen Kiinteistöt ja rakentaminen, Tekes

Lisätiedot

Hyvinvoiva yhteiskunta ja ympäristö Katsaus Tekesin vaikuttavuudesta

Hyvinvoiva yhteiskunta ja ympäristö Katsaus Tekesin vaikuttavuudesta Tekesin katsaus 292/2012 Hyvinvoiva yhteiskunta ja ympäristö Katsaus Tekesin vaikuttavuudesta Mari Hjelt, Päivi Luoma, Aki Pesola, Mari Saario, Vesa Kämäräinen, Anna Maksimainen ja Jarkko Vesa 10 Mari

Lisätiedot

Innovatiiviset hankinnat Tekes-rahoitus kunnille hankintojen kehittämiseen

Innovatiiviset hankinnat Tekes-rahoitus kunnille hankintojen kehittämiseen 8.1.2015 Elinvoima edellä tulevaisuuden kuntaan -seminaari Innovatiiviset hankinnat Tekes-rahoitus kunnille hankintojen kehittämiseen Tekes Innovaatiorahoituskeskus Huippuostajat ohjelmapäällikkö Sampsa

Lisätiedot

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Haasteet vesialalla Monet yritykset pieniä kansainvälisen kasvun kynnyksellä

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA 1. Valtioneuvoston periaatepäätöksen tavoite Valtioneuvoston periaatepäätöksessä

Lisätiedot

Matkailuinnovaatiot ja julkisen rahoituksen haku

Matkailuinnovaatiot ja julkisen rahoituksen haku Matkailuinnovaatiot ja julkisen rahoituksen haku Oivalluksen portaat 10.11.2011 Pauli Santala Kysymyksiä Mikä ihmeen matkailuinnovaatio, mihin niitä tarvitaan? Missä niitä matkailuinnovaatioita oikein

Lisätiedot

Kehittämisestä liiketoimintaan minustako Tekesin asiakas? Anne Turula Palvelupäällikkö, Tekes 18.4.2013

Kehittämisestä liiketoimintaan minustako Tekesin asiakas? Anne Turula Palvelupäällikkö, Tekes 18.4.2013 Kehittämisestä liiketoimintaan minustako Tekesin asiakas? Anne Turula Palvelupäällikkö, Tekes 18.4.2013 DM 1083525 03-2013 Kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta DM 1036318 11-2012 Copyright Tekes Kaupallisesti

Lisätiedot

Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma

Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma 2014 Sivu 2/23 Sivu 3/23 Sisältö 1 Tiivistelmä... 4 2 3 4 Johdanto... 5 Hankintaohjelman lähtökohdat... 5 Strategiset linjaukset hankinnoissa... 6 4.1 Yrittäjäystävällisyys

Lisätiedot

Mitä kehittämistoimintaa Tekes voi rahoittaa? Hankevalmistelukoulutus 26.3.2013

Mitä kehittämistoimintaa Tekes voi rahoittaa? Hankevalmistelukoulutus 26.3.2013 Mitä kehittämistoimintaa Tekes voi rahoittaa? Hankevalmistelukoulutus 26.3.2013 DM 1083525 03-2013 Esityksen sisältö Mitä ja ketä rahoitamme ja miksi? Mitä ja miten arvioimme? Rahoitus yrityksille Tutkimus-

Lisätiedot

Energiatehokkaat ratkaisut

Energiatehokkaat ratkaisut Kuva: ERA17/Leena Ahveninen Energiatehokkaat ratkaisut Kiinteistöjen suunnittelu, rakentaminen ja käyttö Energiatehokkaat ratkaisut Kiinteistöjen suunnittelu, rakentaminen ja käyttö Tekesin julkaisu 12/2012

Lisätiedot

Ideasta liiketoimintaan Tekesin (ja ELYn) rahoituspalvelut yrityksille

Ideasta liiketoimintaan Tekesin (ja ELYn) rahoituspalvelut yrityksille Ideasta liiketoimintaan Tekesin (ja ELYn) rahoituspalvelut yrityksille Esittäjänä Manu Setälä, Tekes@Pirkanmaan ELY-keskus Tekesin rahoitus yrityksille Tekes tarjoaa rahoitusta ja siihen liittyvää asiantuntemusta

Lisätiedot

Kuntien parhaat käytännöt

Kuntien parhaat käytännöt Kuntien parhaat käytännöt Muistio valtakunnallisista ja alueellisista julkisen ja yksityisen alan yhteistyöhankkeista Helsinki 10.03.2009 Pekka Lith Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka Lith Projektering

Lisätiedot

Tuottava ja uudistuva Suomi

Tuottava ja uudistuva Suomi www.arjentietoyhteiskunta.fi Tuottava ja uudistuva Suomi Digitaalinen agenda vuosille 2011 2020 Tuottava ja uudistuva Suomi Digitaalinen agenda vuosille 2011 2020 1. painos Julkaisija Arjen tietoyhteiskunnan

Lisätiedot

Vapaa-ajan palvelut -ohjelma 2006-2009. Rahoitusta matkailun ja vapaa-ajan innovaatisten konseptien kehittämiseen

Vapaa-ajan palvelut -ohjelma 2006-2009. Rahoitusta matkailun ja vapaa-ajan innovaatisten konseptien kehittämiseen Vapaa-ajan palvelut -ohjelma 2006-2009 Rahoitusta matkailun ja vapaa-ajan innovaatisten konseptien kehittämiseen Tekesin rooli matkailussa Tekes ei rahoita matkailun ja vapaa-ajan kehittämistä Tekes rahoittaa

Lisätiedot

Ideasta liiketoimintaan Tekesin rahoituspalvelut yrityksille. Copyright Tekes

Ideasta liiketoimintaan Tekesin rahoituspalvelut yrityksille. Copyright Tekes Ideasta liiketoimintaan Tekesin rahoituspalvelut yrityksille 06-2010 Tekesin rahoitus yrityksille Tekes tarjoaa rahoitusta ja siihen liittyvää asiantuntemusta tutkimus- ja kehitys- (t&k) projekteihin kaiken

Lisätiedot

Fiksu kaupunki 2013-2017 Huippuostajat 2013-2016 INKA Innovatiiviset kaupungit 2014-2020 3/2015 Virpi Mikkonen

Fiksu kaupunki 2013-2017 Huippuostajat 2013-2016 INKA Innovatiiviset kaupungit 2014-2020 3/2015 Virpi Mikkonen Fiksu kaupunki 2013-2017 Huippuostajat 2013-2016 INKA Innovatiiviset kaupungit 2014-2020 3/2015 Virpi Mikkonen INKA, Huippuostajat ja Fiksu kaupunki Yhteisiä tavoitteita Kehitetään kansainvälisesti tunnettuja

Lisätiedot

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvoston 5.11.2014 hyväksymä asiakirja Esipuhe Tiivistelmä 1. Globaalin toimintaympäristön

Lisätiedot

Muutos, verkostot, innovaatiot ja tutkimusrahoitus

Muutos, verkostot, innovaatiot ja tutkimusrahoitus Muutos, verkostot, innovaatiot ja tutkimusrahoitus Toimialajohtaja Ari Grönroos Bio-, lääke- ja elintarviketuotanto Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus 22.11.2006 Kuopio Tekesin strategia

Lisätiedot

Alueelliset. teknologiastrategiat. Toimittanut Martti Kivioja

Alueelliset. teknologiastrategiat. Toimittanut Martti Kivioja Alueelliset teknologiastrategiat Toimittanut Martti Kivioja Julkaisija Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Kannen kuva Comma Finland/Delany Brendan Taitto Riitta Kärki

Lisätiedot

Toim. Juha Kostiainen ja Eeva Linkama

Toim. Juha Kostiainen ja Eeva Linkama v Toim. Juha Kostiainen ja Eeva Linkama liikenne- ja viestintäministeriö t yö- ja elinkeinoministeriö valtiovarainministeriö ympäristöministeriö sitra liikennevirasto trafi tivit oy rym oy v a l l a n

Lisätiedot

TEKESIN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2009

TEKESIN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2009 TEKESIN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 12.32.99 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot Momentille arvioidaan kertyvän Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen tuloja 7 400 000

Lisätiedot

Kannusteiden käyttö ja tulosten mittaaminen käytännön esimerkkien valossa. 1) SOTEFIN ja TUKEFIN ryhmähankkeiden taustat ja tavoitteet

Kannusteiden käyttö ja tulosten mittaaminen käytännön esimerkkien valossa. 1) SOTEFIN ja TUKEFIN ryhmähankkeiden taustat ja tavoitteet Kannusteiden käyttö ja tulosten mittaaminen käytännön esimerkkien valossa Jukka Yliherva Alustuksen sisältö 1) SOTEFIN ja TUKEFIN ryhmähankkeiden taustat ja tavoitteet 2) Käytännön esimerkkejä kannusteiden

Lisätiedot

Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa

Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa Helsinki 2007 2006 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Miksi kansalliset

Lisätiedot

TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO. Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan

TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO. Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvosto

Lisätiedot

Tekes. Timo Ollila 27.9.2013

Tekes. Timo Ollila 27.9.2013 Tekes Timo Ollila 27.9.2013 Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Rahoitamme sellaisten innovaatioiden kehittämistä, jotka tähtäävät kasvun ja uuden liiketoiminnan luomiseen Yritysten kehitysprojektit

Lisätiedot

Julkisen tutkimuksen rahoitustuotteet, -kriteerit ja prosessi

Julkisen tutkimuksen rahoitustuotteet, -kriteerit ja prosessi Julkisen tutkimuksen rahoitustuotteet, -kriteerit ja prosessi Itä-Suomen EAKR seurantakomitea 10.12.2010 Tekesin rooli riskien jakajana Tekes on tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoimintaan kuuluvia riskejä

Lisätiedot

ILMASTO- JA ENERGIALIIKE- TOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN

ILMASTO- JA ENERGIALIIKE- TOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN Vastaanottaja Imatran ja Lappeenrannan kaupungit Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 2/2011 ILMASTO- JA ENERGIALIIKE- TOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN Sisällys 1. Johdanto... 3 1.1. Selvityksen taustoja... 3 1.2.

Lisätiedot

Östersundom-klinikan tulosraportti Helmikuu 2013

Östersundom-klinikan tulosraportti Helmikuu 2013 Östersundom-klinikan tulosraportti Helmikuu 2013 Yhteenveto työpajojen ja seminaarien aineistoista 2 Tilaajan alkusanat Paikallisten resurssien entistä parempaan hyödyntämiseen energiantuotannossa Uusiutuvien

Lisätiedot

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68 Sisällys 1. MUOTOILE SUOMI MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 2. VISIO 2020 JA MUOTOILUN EKOSYSTEEMi 15 3. STRATEGISET TAVOITTEET 21 3.1 Muotoiluymmärrys ja osallistuvuus kansalaisyhteiskunnassa ovat vahvoja.

Lisätiedot

Julkisen tutkimuksen rahoitus uudistuu 2012. Copyright Tekes

Julkisen tutkimuksen rahoitus uudistuu 2012. Copyright Tekes Julkisen tutkimuksen rahoitus uudistuu 2012 Tekesin rahoittama julkinen tutkimus Tekes rahoittaa tutkimusorganisaatioiden teknologian, palveluiden, liiketoiminnan ja työelämän tutkimusta, jolla on merkittävää

Lisätiedot