Kunnanhallitus Kunnanhallitus KIINTEISTÖ OY KEMPELEENKARTANO / HOVINTIE 7 C JA D / YMPÄRIVUOROKAUTINEN PALVELUASUMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanhallitus 252 02.09.2013 Kunnanhallitus 321 21.10.2013 KIINTEISTÖ OY KEMPELEENKARTANO / HOVINTIE 7 C JA D / YMPÄRIVUOROKAUTINEN PALVELUASUMINEN"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Kunnanhallitus KIINTEISTÖ OY KEMPELEENKARTANO / HOVINTIE 7 C JA D / YMPÄRIVUOROKAUTINEN PALVELUASUMINEN 368/43/439/2013 KHALL 252 Viimeisimmän väestöennusteen (Tilastokeskus 2012) mukaan vuonna 2020 Kempeleen kunnassa on vuotiaita 1732 henkilöä (9,4%), vuotiaita 912 henkilöä (4,9%) ja yli 85 vuotiaita 268 hen kilöä (1,5%) eli yli 65-vuotiaiden osuus koko väestöstä on 15,8 %. Saman ennusteen mukaan vuonna 2030 on yli 65- vuotiaita noin 1100 hen ki löä enemmän kuin vuonna 2020 eli yli 65-vuotiaiden osuus koko väes tös tä on tuolloin 20,3 %. Heinäkuun 2013 väestötiedon mukaan Kempeleen väestöstä vuo ti ai ta on 7,8 %, vuotiaita on 3,8 % ja yli 85-vuotiaiden osuus on 0,8 %. Tällä hetkellä yli 65-vuotiaiden osuus koko väestöstä on 12,4 %. Yli 65-vuotiaiden määrä kasvaa 855:lla vuoteen 2020, mikä tarkoittaa tässä ikäryhmässä 42 % lisäystä reilun seitsemän vuoden ai ka na. Kempeleen kunta ei tällä hetkellä järjestä omana tuotantona ikä ih misil le suunnattuja asumispalveluja. Ympärivuorokautista ns. tehostettua pal ve lu asu mis ta ostetaan yksityisiltä palveluntuottajilta yhteensä 62 paik kaa. Lisäksi tilapäishoitoon on ollut varattuna kaksi os to pal ve lupaik kaa, joita käytetään myös lakisääteisiin omaishoidon vapaiden toteut ta mi seen. Riittävien asumispalvelupaikkojen puuttuessa on jouduttu ajoittain turvau tu maan terveyskeskuksen sairaalaan osastopaikkoihin. Ter veys keskuk sen sairaala ei ole tarkoituksenmukainen iäkkään henkilön pit kä aikai seen hoitoon ja huolenpitoon tai omaishoidon vapaiden to teu tukseen. Vanhuspalvelulaki ( ) 14 edellyttää, että iäkkään hen ki lön hoito- ja huolenpito toteutetaan ensisijaisesti hänen yk si tyisko dis saan tai muuhun kodinomaiseen asuinpaikkaan järjestettävillä sosi aa li- ja terveyspalveluilla. Yksityiskodilla tarkoitetaan esim. omistus-, asumisoikeus-, vuokra-asuntoa tai muuta kodinomaista asu mispaik kaa esim. palveluasumisyksikköä. Lain mukaan pitkäaikaista laitos hoi toa järjestetään vain poikkeustapauksissa ja siihen on oltava lääke tie teel li set perusteet. Tehostetun palveluasumisen (62 paikkaa) ostopalvelukustannukset

2 ovat vuonna 2013 eli tällä hetkellä 92,63 121, 45 / vuorokausi /asia kas. Kustannukset vaihtelevat kuukaudessa ostopalvelupaikasta riip puen n / asiakas ja vuodessa n / asia kas. Vuoden 2013 talousarviossa asumispalvelujen os to pal ve lui hin on varattu määrärahaa yhteensä euroa. Tuloja on ar vioi tu olevan euroa. Joka vuosi elokuun loppuun mennessä yk si tyiset palveluyrittäjät tekevät hinnan tarkistusesityksensä seuraavalle vuo del le. Hinnankorotukset on huomioitava seuraavan vuoden ta lousar vioi ta tehtäessä. Kiinteistö oy Kempeleenkartanon kanssa on käyty neuvotteluja Kiinteis tö Oy Kempeleenkartanon hallinnoimien Hovintie 7 C ja D asunto jen peruskorjaamisesta ikääntyneiden sekä muiden erityisryhmien asu mis pal ve lu yk si köik si. Kiinteistö Oy Kempeleenkartano vastaa inves toin neis ta ja Kempeleen kunta järjestää yksiköissä asuville asiakkail le hoito- ja hoivapalvelun. Kiinteistö oy Kempeleenkartanolla on mahdollisuus saada eri tyis ryhmien tarpeisiin tulevien asuntojen peruskorjaukseen ARAn ( Asu misen rahoitus ja kehittämiskeskus) avustusta sekä korkotukilainaa. Avus tuk sen tarkoituksena on saada aikaan asumiskustannuksiltaan koh tuul li sia ja kohderyhmänsä asumistarpeet tyydyttäviä asuntoja. Erityis ryh mik si katsotaan esim. muistisairaat, huonokuntoiset van huk set, kehitysvammaiset, päihdeongelmaiset. Rahoituksen taustalla on la ki erityisryhmien asunto-olojen parantamisesta. ARAn avustusten enimmäissuuruudet on porrastettu neljään tu ki luokkaan. Tukiluokkien enimmäisprosentit ovat 10 %, 25 %, 40 % ja 50 % ARAn avustettavaksi hyväksymistä rakentamis-, hankinta- tai pe ruspa ran nus kus tan nuk sis ta. Kolmas tukiluokka, jossa avustus on enintään 40 %, on tarkoitettu sellais ta erityistä tukea tarvitsevaa asukasryhmää varten, jonka asunto-olo jen järjestäminen edellyttää tavanomaista enemmän tu ki pal ve luja (mm. henkilökuntaa, kulunvalvontaa jne.) sekä merkittävästi eri tyisiä tila- ja varusteratkaisuja asuinrakennukseen tai asuntoon. Neljäs tuki luok ka, jossa avustus on enintään 50 %, on tarkoitettu hankkeille, jois sa asunto-olojen järjestäminen edellyttää tukipalvelujen lisäksi poik keuk sel li sen vaativia taikka kalliita tila- tai varusteratkaisuja asuin ra ken nuk seen tai asuntoon esim. asukkaiden kehitysvamman vuok si. Tällaisia henkilöitä ovat esim. laitoshoidosta siirtyvät hen ki löt. ( ARA Erityisryhmien investointiavustusopas ). Kehitysvammaisten, huonokuntoisten ja muistihäiriöisten vanhusten

3 asun to hank keet ovat pääsääntöisesti palvelutalo- tai pal ve lu asu mishank kei ta ja kuuluvat kolmanteen tukiluokkaan. Arvioidessa avus tuspro sent tia ARA painottaa tila- ja sosiaaliteknisiä ratkaisuja sekä näiden kustannuksia ja vaikutusta asuntojen vuokraan. ARA ottaa huo mioon avustusprosenttia arvioidessaan myös mm. henkilökunnan määrän, paikallaolon ja saavutettavuuden sekä asukkaiden vuok ran mak suky vyn. ( ARA Erityisryhmien investointiavustusopas ). Avustuksen saannin edellytyksenä on, että kohde saa ARAlta myös kor ko tu ki lai na pää tök sen. Korkotukilainaa ja avustusta voi saada var sinais ten asuintilojen ja tontin lisäksi myös välittömästi asumista tu keviin palveluiden tuottamiseen tarvittaviin tiloihin. Tällaisilla tiloilla tar koi te taan lähinnä asukkaiden käyttöön tulevia yhteistiloja, sauna-, pe sey ty mis- ja kuntoutustiloja, ruokasaleja, keittiöitä. Avustuksen piiriin voi palvelutaloissa kuulua myös vähäinen määrä in ter val li asun toja. ( ARA Erityisryhmien investointiavustusopas ). Hovintie 7 C ja D asumispalveluyksikköjä on suunniteltu tehostetun pal ve lu asu mi sen (sisältää yöhoidon) yksiköiksi. Asukasryhminä ovat ikään ty neet, muistisairaat ja mahdollisesti kehitysvammaiset. Yksiköt si joit tu vat ARAn tukiluokkiin kolme ja neljä. Hovintie 7 C ja D asumispalveluyksiköihin on suunniteltu 12 asu mispal ve lu paik kaa / yksikkö. Lisäksi yksiköihin tulee yhteisiä tiloja kuten esim. ruokailu- ja oleskelutilat. Asiakkaat tekevät vuokrasopimuksen Kiin teis tö oykempeleenkartanon kanssa ja ovat näin ollen vuok ra suhtees sa Kiinteistö oy Kempeleenkartanoon. Kempeleen kunnan ko ti hoito järjestää asiakkaille hoito- ja hoivapalvelun. Asiakkaat maksavat asia kas mak sua hoiva- ja hoitopalvelusta Kempeleen kunnalle. Asiakkaat maksavat myös ruoka- ja hygieniapalveluista. Kiinteistö oy Kempe leen kar ta no vastaa investoinneista ja Kempeleen kunnan ikään ty neiden hoito- ja hoivapalvelut asiakkaiden hoito- ja hoi va pal ve luis ta. Vanhuspalvelulaki ( ) 20 edellyttää, että ym pä ri vuo ro kau tista hoitoa ja huolenpitoa tuottavissa tehostetun palveluasumisen yk sikös sä tulee henkilöstömitoituksena olla vähintään 0,5 työntekijää / asia kas. Hovintie 7 C ja D yksikköjen osalta vanhuspalvelulain vaa timus tarkoittaa n. 6 työntekijää / yksikkö ( 12 paikkaa ). Hen ki lös tökus tan nuk sik si muodostuu näin ollen e / vuosi x 6 työntekijää = e / vuosi / yksikkö. Lisäksi on huomioitava mm. hen ki löstön mahdolliset koulutuskustannukset, työvaatekustannukset, mah dolli set tietohallintokustannukset, työnohjaus jne. Ostopalvelukustannukset vastaavalla paikkamäärällä nykyisten vuo rokau si hin to jen mukaan ovat seuraavat:

4 12 paikkaa x 92,63 / vrk / asiakas = / vuosi ( edullisin ) 12 paikkaa x 121,45 / vrk / asiakas = / vuosi ( korkein ) Hovintie 7 C ja D asuntojen peruskorjaus tehostetun palveluasumisen yk si köik si lisää tarvittavia asumispalvelupaikkoja ja tuo Kempeleen kun nan kotihoidon palveluihin omaa asumispalvelutuotantoa, jonka avul la voidaan joustavasti tarjota yllättäviin tilanteisiin tarvittavia ti lapäis hoi to paik ko ja. Kiinteistö oy Kempeleenkartanon hallitus on ollut myön tei nen asialle. Suurin osa iäkkäistä henkilöistä tarvitsee jossain elämänsä vaiheessa pal ve lu ja, jotka järjestetään hänen yksityiskotinsa ulkopuolella. Eri tyises ti pitkäaikaishoidossa on tärkeää, että iäkäs henkilö voi elää viih tyisäs sä ympäristössä. Pirilän alue, jolla Kiinteistö oy Kem pe leen kar tanon Hovintie 7 asunnot sijaitsevat, tarjoaa ympäristönä monenlaisia toi min ta ky kyä ylläpitäviä vapaa-ajan vietto mahdollisuuksia sekä laajan lähiympäristössä toimivan palveluverkoston esim. terveyskeskus, Ou lun seudun ammattiopisto, Kempeleen kunnan kotihoito jne. Tämä tuo mahdollisuuden henkilöstön yhteiskäytölle, koulutuksen tuomat mah dol li suu det jne. Palveluvaliokunta ( ): Marja-Leena Meriläinen esitteli suunnitelmaa Hovintie 7 C ja D perus kor ja taa mi ses ta tehostetun palveluasumisen yksiköksi ikääntyneille se kä muille erityisryhmille. Asumispalveluyksiköihin on suunniteltu 12 paikkaa/yksikkö sekä yhtei siä ruokailu- ja oleskelutiloja. Asiakkaat ovat vuokrasuhteessa Kiinteis tö Oy Kempeleenkartanoon. Henkilöstömitoituksena tulee olla vähintään 0,5 työntekijää/asiakas ja näi den yksiköiden henkilöstökustannukset ovat /vuosi. Palveluvaliokunta kannattaa Hovintie 7 C ja D:n peruskorjaamisesta te hos te tun palveluasumisen yksiköksi. Hoito ja hoivapalvelut jär jes tetään Kempeleen kunnan kotihoidon omana toimintana. Palvelujohtaja: Ehdotan, että kunnanhallitus hyväksyy Kiinteistö oy Kem pe leen kar tanon Hovintie 7 C ja D yksikköjen peruskorjauksen tehostetun pal ve luasu mi sen/ym pä ri vuo ro kauti sen palveluasumisen yksiköiksi. Asuk kaiden tarvitsemat hoito-ja hoivapalvelut järjestetään Kempeleen kunnan ko ti hoi don omana toimintana.

5 KUNNANJOHTAJA: Kunnanhallitus hyväksyy palvelujohtajan ehdotuksen. PÄÄTÖS: Päätösesitys hyväksyttiin sillä lisäyksellä, että kokonaisuus tuodaan kunnanhallituksen hyväksyttäväksi vielä ennen kuin Kiinteistö Oy Kempeleenkartano käynnistää hankkeeseen liittyviä peruskorjaus- tai kunnostustoimenpiteitä. KHALL 321 Kiinteistö Oy Kempeleenkartanon hallitus : Kempeleen kunta on esittänyt Kiinteistö Oy Kempeleenkartanolle Hovintie 7 C ja D talojen asuinhuoneistojen muutostyömahdollisuutta ikäihmisten palveluasuntokäyttöön. Hovintie 7:n muutostöillä muodostettaisiin 12 palveluasuntoa (24 asukasta). Huoneiden pinta-ala on n. 15 m² ja yhteenlaskettu asuntokäyttöön tuleva huoneistoala 727 m². Muutostyössä huomioituja asioita: - Pohjaratkaisut muutetaan vaatimusten mukaiselle tasolle, työntekijöille muodostetaan toimisto- ja sosiaalitilat, yläkertaan liikkuminen mahdollistetaan hisseillä, julkisivut huoltomaalataan, rakennetaan huoneistokohtaiset parvekkeet ja terassit, rakennetaan asuntokohtaiset ilmanvaihto- ja talteenottojärjestelmät, yhteistilaan rakennetaan infrapunasauna ja rakennuksien ympärille rakennetaan aidat. Kempeleen kunta on nimennyt työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää ja kartoittaa yhteistyössä Kiinteistö Oy Kempeleenkartanon kanssa muutostöiden mahdollisuutta ja kustannusarviota. Selvitystyöryhmä on laatinut esityksen Hovintie 7 C ja D tehostetusta/ ympärivuorokautisesta palveluasumisesta kunnanhallitukselle Esityksen tarkoituksena oli selventää ja antaa perustietoa kunnan päättäjille. Kiinteistö Oy Kempeleenkartano on teettänyt hankittujen tietojen pohjalta luonnospääpiirustukset palveluasuntohankkeeseen liittyen. Kyseisten asiakirjojen perusteella on laadittu alustava kustannusarvio esitettäväksi kunnanhallitukselle. Palveluasuntojen muutostöiden kokonaiskustannusarvio on yhteensä sisältäen hissien

6 rakentamisen (n /kpl). Kustannusarviossa ei ole huomioitu mahdollisia avustuksia. ARA:lta on mahdollista saada erityisryhmien investointiavustusta, kun taloista tehdään ikäihmisten palveluasuntoja Kiinteistöyhtiön hallitus päätti yksimielisesti: hyväksyä hankkeen kokonaiskustannusarvioksi , hakea sekä investointiavustusta että korkotukilainaa hankkeen toteuttamiseen ja pyytää Kempeleen kunnan suostumusta em. avustuksen ja lainan hakemiseen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta (ARA). KUNNANJOHTAJA: Kunnanhallitus hyväksyy Kiinteistö Oy Kempeleenkartanon hallituksen esityksen. PÄÄTÖS: Päätösesitys hyväksyttiin.

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 Aika 09.12.2014 klo 17:00-19:40 Paikka Kaupungintalo Vallinkoski (h. 138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 92 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 220 93 Pöytäkirjan

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1 Perusturvalautakunta 08.11.2012 AIKA 08.11.2012 kello 17:30-19:40 PAIKKA Sosiaaliosaston neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen

Lisätiedot

Erityisryhmien investointiavustusopas 26.2.2013

Erityisryhmien investointiavustusopas 26.2.2013 Erityisryhmien investointiavustusopas 26.2.2013 2 Sisällys 1 LAKI ERITYISRYHMIEN ASUNTO-OLOJEN PARANTAMISESTA... 3 2 AVUSTETTAVAT HANKKEET... 3 3 TUKILUOKAT... 4 3.1 Ensimmäinen tukiluokka (avustus enintään

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

Niilonpirtin hankesuunnitelma

Niilonpirtin hankesuunnitelma Perusturvalautakunta 56 13.05.2014 Tekninen lautakunta 94 13.05.2014 Kaupunginhallitus 231 26.05.2014 Kaupunginvaltuusto 72 11.06.2014 Perusturvalautakunta 85 26.08.2014 Tekninen lautakunta 138 26.08.2014

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Perusturvalautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Aika 15.04.2015 klo 15:00-18:23 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Tuikkanen Tuija puheenjohtaja Poissa 51

Lisätiedot

Sote 03.03.2015 12 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja, puh. 040 501 5684 ja ta louspääl lik kö, puh. 040 183 6444.

Sote 03.03.2015 12 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja, puh. 040 501 5684 ja ta louspääl lik kö, puh. 040 183 6444. Sosiaali- ja terveyslautakunta 12 03.03.2015 Sosiaali- ja terveystoimen tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 1952/02.06.01/2014 Sote 03.03.2015 12 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja, puh. 040 501

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien 2016-2017(19) taloussuunnitelman valmistelu. Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi

Vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien 2016-2017(19) taloussuunnitelman valmistelu. Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi Yhdyskuntalautakunta 76 19.08.2014 Vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien 2016-2017(19) taloussuunnitelman valmistelu 570/02.02.00/2014 YLK 76 Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi Kuntalain mukaan

Lisätiedot

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginvaltuusto Aika 16.02.2015 klo 15:30-18:43 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 Sivistyslautakunta 147 07.10.2014 Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 571/02.02.00/2014 SIVLTK 147 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Kunnanhallitus

Lisätiedot

KILJAVAN SAIRAALA OY:N YHTIÖVASTIKKEEN MAKSUN JATKAMINEN VUOSIEN 2015-2016 AJAN

KILJAVAN SAIRAALA OY:N YHTIÖVASTIKKEEN MAKSUN JATKAMINEN VUOSIEN 2015-2016 AJAN Kunnanhallitus 257 29.09.2014 Valtuusto 82 08.10.2014 KILJAVAN SAIRAALA OY:N YHTIÖVASTIKKEEN MAKSUN JATKAMINEN VUOSIEN 2015-2016 AJAN 562/00.04.01/2014 KH 257 Kiljavan Sairaala Oy:n hallitus on lähettänyt

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (55)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (55) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (55) Yhtymähallitus Aika 22.01.2015 klo 15:00-19:24 Paikka Iisalmen terveyskeskus, kokoustila Virta, 2 krs. Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ala-Männikön korvaavat asunnot / Sosiaali- ja terveyslautakunnan selvitys

Ala-Männikön korvaavat asunnot / Sosiaali- ja terveyslautakunnan selvitys Selvitys 1 (5) Ala-Männikön korvaavat asunnot / Sosiaali- ja terveyslautakunnan selvitys Ivalon Sos.Dem. valtuustoryhmä on 11.12.2014 tehnyt valtuustoaloitteen Ala-Männikön korvaavista asunnoista. Aloitteessa

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Pöytäkirja 7/2014 1. Yhtymähallitus. Aika 25.08.2014 klo 14:00-15:15

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Pöytäkirja 7/2014 1. Yhtymähallitus. Aika 25.08.2014 klo 14:00-15:15 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Pöytäkirja 7/2014 1 Yhtymähallitus Aika 25.08.2014 klo 14:00-15:15 Paikka Yhtymähallinto, os. Urheilukentänkatu 9 3. krs Osallistujat Lueteltu seuraavalla sivulla

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Perusturvalautakunta 68 30.09.2014 Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet PETUR 68 Vastuualueet ovat valmistelleet vuoden 2015 talousarvioesityksen se kä

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 klo 18:00-21:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä Kunnanhallitus 209 22.09.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 233/05.00.00/2013 Kunnanhallitus 209 Nastolan perusturvalautakunta 28.08.2014 56 Sosiaali-

Lisätiedot

Vanhuspalvelulain voimaantulosta aiheutuvat 1. vaiheen toimenpiteet Kokemäen kaupungissa. Yleistä vanhuspalvelulain tuomista muutoksista

Vanhuspalvelulain voimaantulosta aiheutuvat 1. vaiheen toimenpiteet Kokemäen kaupungissa. Yleistä vanhuspalvelulain tuomista muutoksista Perusturvalautakunta 89 03.07.2013 Vanhuspalvelulain voimaantulosta aiheutuvat 1. vaiheen toimenpiteet Kokemäen kaupungissa 170/213/2013 PTLK 89 Yleistä vanhuspalvelulain tuomista muutoksista Laki ikääntyneen

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kunnanhallitus 15.12.2014 AIKA 17:30-19:18 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 266 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 267 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Aika: 08.06.2015 klo 19:30-21:15 Paikka: n istuntosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 33 Kokouksen ärestäytyminen 4 34 Vuoden 2014 tilinpäätöksen käsittely 5 35 Vuoden

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUEN PALVELUSETELIKOKEILU 1.8.2012 ALKAEN

OMAISHOIDONTUEN PALVELUSETELIKOKEILU 1.8.2012 ALKAEN Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 66 24.05.2012 Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 141 13.12.2012 OMAISHOIDONTUEN PALVELUSETELIKOKEILU 1.8.2012 ALKAEN 135/32/2012 Hyte 66 Oriveden kaupungin Hyvinvointi-

Lisätiedot

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Hallitus Aika klo 09:00-11:10 Paikka Hallinnon kokoushuone SISÄLLYSLUETTELO Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 120 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 5 121 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 6

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1 Kunnanhallitus 19.12.2011 AIKA 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 312 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 313 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 100. Kalajoen perusturvakeskus, hallinnon kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 100. Kalajoen perusturvakeskus, hallinnon kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 100 Perusturvalautakunta Aika 28.05.2014 klo 16:00-18:00 Paikka Kalajoen perusturvakeskus, hallinnon kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 53 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus 12.08.2015 AIKA 12.08.2015 kello 18:00-18:55 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 186 Lähetekeskustelun käyminen elinvoimastrategian

Lisätiedot