Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 19.9.2011 179"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Kunnanhallituksen kokoushuone kello Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 125 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 126 Työjärjestyksen hyväksyminen 127 Vuokrasopimuksen hyväksyminen / Saimet Oy 128 Valtioneuvoston asetus saaristokunnista ja kuntien saaristoosista uusiminen/lausunto 129 Ensihoidon palvelutasopäätös/lausunto 130 Koskisen Oy:n jäteveden käsittelyjärjestelmä/poistosuunnitelman hyväksyminen 131 YES-keskus tukemaan Etelä-Savon oppilaitosten yrittäjyyskasvatusta hankkeen kuntarahoitusosuus 132 SF-Caravan Sisä-Savo ry/kauppakirjan hyväksyminen 133 Kauppakirjaluonnoksen hyväksyminen / Skrinnik Anatoly / tontin myyminen rakentamattomana 134 Lisämääräraha perhepäivähoitoon 135 Hirvensalmen kotouttamisohjelma/sopimus pakolaisten vastaanottamisesta 136 Pakolaisten vastaanottaminen / määrärahan varaaminen 137 Edustajien nimeäminen linjanvetoa VII seminaariin Lunastusoikeuden käyttäminen / Suur-Savon Sähkö Oy 139 Paikallinen virka- ja työehtosopimus koskien ryhmäperhepäivähoitajien vuorokautista ylityörajaa 140 Luntta Pirkko kirje kunnanhallitukselle / SEOP:n käsittely 141 Ilmoitusasiat Pöytäkirjan nähtävänäpito Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä

2 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 179 Aika: klo Paikka: Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä olleet jäsenet: Kalevi Puukko, pj Heidi Honkanen Ahti Lindgren Pentti Pylkkänen Maritta Oinonen, vj Muut läsnäolijat: Esko Kekkonen, kunnanvaltuuston puheenjohtaja Riikka Lång, kunnanvaltuuston I varapuheenjohtaja Markku Kivisaari, kunnanvaltuuston II varapuheenjohtaja Seppo Ruhanen, kunnanjohtaja Arja Leppäkumpu, pöytäkirjanpitäjä 124 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 125 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pentti Pylkkänen ja Ahti Lindgren. Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Kalevi Puukko puheenjohtaja Arja Leppäkumpu pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastajat, tarkastusaika Pentti Pylkkänen _ Ahti Lindgren

3 Kunnanhallitus TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Khall Kj Kunnanhallitus hyväksyy tämän esityslistan asioiden käsittelyjärjestykseksi. Lisäksi hyväksyttiin käsiteltäväksi lisälistan asiat _

4 Kunnanhallitus VUOKRASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN / SAIMET OY / VUOKRAN ALENTAMINEN Khall 70 / Kj. Hirvensalmen kunta ja Saimet Oy ovat solmineet liitteenä 7 olevan vuokrasopimuksen koskien Kuusikko-nimisellä kiinteistöllä sijaitsevaa m² teollisuushallia. Vuokra-aika alkaa ja vuokran suuruus on /kk + alv. Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 7 olevan vuokrasopimuksen. Khall 127 / Kunta on vuokrannut n m2:n suuruisen hallin Saimet Oy:lle alkaen. Yrityksen toiminta on alkanut samaisesta ajankohdasta lukien vuokratiloissa. Yrityksen edustaja on nyttemmin kääntynyt vuokranantajan puoleen kertoen, että yritystoimen siirtämisestä Hirvensalmelle ja toiminnan aloittamisesta johtuen yhtiöllä on ollut paljon ylimääräisiä kuluja ja sen vuoksi yrityksellä on ollut maksuvaikeuksia. Yhtiöllä on ollut kunnalle maksamattomia vuokria, jotka ovat olleet Intrum Justitia Oy:llä perittävänä. Yhtiön edustaja on pyytänyt, vuokran väliaikaista alentamista ja maksuaikaa vuokravakuuden maksamiseksi. Neuvotteluissa on sovittu, että vuokraa alennetaan ajalle %:lla siten, että vuokra mainitulle ajalle on euroa kuukaudessa ja että vuokravakuus on maksettava kunnan tilille mennessä. Kunnan vuokrasaatavat ovat tilanteen mukaan euroa. Kj. Kunnanhallitus hyväksyy Saimet Oy:n kanssa tehdyt vuokrajärjestelyt.

5 Kunnanhallitus VALTIONEUVOSTON ASETUS SAARISTOKUNNISTA JA KUNTIEN SAARISTO- OSISTA UUSIMINEN / LAUSUNTO Khall 128 / Voimassa oleva valtioneuvoston asetus saaristokunnista ja kuntien saaristo-osista (1179/2007, jota on päivitetty kuntaliitosten vuoksi asetuksilla 608/2008, 740/2009 ja 186/2011) päättyy vuoden 2011 lopussa. Voimassa olevan asetuksen mukaan maassa on 8 saaristokuntaa ja 38 ns. saaristo-osakuntaan. Hirvensalmen kunnanhallitus on ilmoittanut haluavansa jatkaa edelleen saaristo-osakuntana. Asetus perustuu lakiin saariston kehityksen edistämisestä (494/81, 1183/93). Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää kunnilta lausuntoa a) halukkuudesta jatkaa saaristokuntana tai saaristo-osakuntana ja b) mahdollisista muutostarpeista voimassa olevaan asetukseen mennessä. Saaristolain 3 :n mukaan saaristoalueisiin voi kuulua paitsi ilman kiinteää tieyhteyttä olevat pysyvästi asutut saaret myös muut saaret ja mantereen alueet, jotka ovat muutoin olosuhteiltaan saaristoon verrattavia. Pääosa asetuksen mukaisesta saaristoväestöstä asuu kiinteän tieyhteyden saaristoalueilla. Saaristoa on maan kaikissa maakunnissa ja lähes kaikissa kunnissa. Saaristokuntien ja saaristo-osakuntien nimeämiskriteeri on saaristolain 9.n mukaan saariston vakinaisen väestön määrä ja sen osuus kunnan väestöstä sekä liikenneolot ja perusturvapalvelujen saannin vaikeus. Kj Hirvensalmen kunnanhallitus 1) ilmoittaa, että kunta haluaa jatkaa edelleen saaristoosakuntana ja 2) toteaa, että se ei näe tarpeellisena muuttaa voimassa olevaa lainsäädäntöä.

6 Kunnanhallitus ENSIHOIDON PALVELUTASOPÄÄTÖS / LAUSUNTO Khall 129 / Liite 1 Etelä-Savon sairaanhoitopiiri on kirjeellään pyytänyt lausuntoa sairaanhoitopiirissä valmistellusta ensihoitopalvelun palvelutasopäätösluonnoksesta. Lausunto tulee toimittaa mennessä. Tavoitteena on, että sairaanhoitopiirin valtuusto käsittelee asian marraskuussa Terveydenhuoltolain mukaan ensihoidon järjestämisvastuu on määrätty sairaanhoitopiirille. Sairaanhoitopiiri voi lain mukaan järjestää toiminnan siten, että se tuottaa itse kaikki ensihoitopalvelut, ostaa palvelut yksityiseltä palveluntuottajalta tai toiselta sairaanhoitopiiriltä tai toimii yhteistyössä pelastustoimen kanssa. Terveydenhuoltolaki erottaa kiireellisen sairaankuljetuksen ja siihen liittyvän ensihoidon ja toisaalta kiireettömät siirtokuljetukset toisistaan erillisiksi toiminnoiksi, mutta sairaanhoitopiiri voi toimiessaan itse ensihoidon palvelutuottajana hoitaa myös kiireettömät sairaankuljetustehtävät itse. Muussa tapauksessa kiireettömät kuljetukset on kilpailutettava. Terveydenhuoltolaki ja ensihoidon asetus antavat melko yksityiskohtaiset määräykset ensihoidon toimijoiden tutkintovaatimuksista, toimintaa ohjaavien toimielinten ja henkilöiden asemasta ja tehtävistä sekä toiminnan seurantaperusteista ja tilastoinnista. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin osalta ensihoitosektorilla on toiminut tähän asti Etelä-Savon pelastuslaitos melko laajalla alueella, lisäksi on ollut yksityisiä ja julkisia toimijoita. Ensihoitoon liittyy kiinteästi Hätäkeskuslaitos, jonka siirrosta Mikkelistä Kuopioon on jo olemassa päätös. Siirto asettaa ensihoidon ohjeistukselle uusia ja entistä tarkempia vaatimuksia. Ensihoitotoimintaa erva-alueella koordinoi ja ohjaa KYS-erva alueen ensihoitokeskus. Sen tehtävänä on mm. yhdenmukaistaa ohjeistukset sekä toimia linkkinä toimijoiden, sairaanhoitopiirien ja hätäkeskuksen välillä. Ensihoidon lääkäriyksikön (Ilmari) siirtyminen tulevaisuudessa pois Joroisista pidentää lentomatkaa Mikkelin seudulle. Muutos edellyttää maayksiköiden palveluiden vahvistamista. Lisäksi ensihoidon valmiutta täytyy tietyillä alueilla vahvistaa nykyisestä. Ensihoidon järjestäminen kuvataan palvelutasopäätöksessä, joka perustuu riskialuemäärityksiin ja muihin ensihoitotoiminnan tunnuslukuihin. Palvelutasopäätöksessä otetaan kantaa myös ensi-

7 Kunnanhallitus hoidon järjestämistapaan. Palvelutasopäätös on sairaanhoitopiirissä tehtävä päätös. Koska sillä on merkittäviä vaikutuksia moniin terveydenhuollon toimintoihin, on kuntien mielipiteiden kuuleminen tärkeää ennen lopullista päätöstä. Terveydenhuoltolain mukainen toimintamalli on aloitettava viimeistään vuoden 2013 alusta alkaen. Palvelutasopäätöksessä määritellään ensihoidon järjestämistapa, palvelun sisältö, ensihoitopalveluun osallistuvan henkilöstön koulutus, tavoitteet potilaan tavoittamisajasta ja muut alueen ensihoitopalvelun järjestämisen kannalta tarpeelliset seikat. Terveydenhuoltolain ja siihen liittyvän asetuksen mukaan sairaanhoitopiirillä on oltava ensihoidosta vastaava lääkäri. Ensihoidon kenttäjohtajat (L4) toimivat 24/7 periaatteella tilannejohtajina ja toiminnan koordinaattoreina. Heidän on oltava virkasuhteessa sairaanhoitopiiriin, koska heidän toimenkuvaansa kuuluu merkittävässä määrin julkisen vallan käyttöä. Tällä hetkellä ESSHP on osallistunut L4:sten palkkakustannuksiin ½ ympärivuorokautisen henkilöstön työpanoksen verran. He ovat osallistuneet ensihoidon toteuttamiseen, johtamiseen ja suunnitteluun ensihoidon vastuulääkärin apuna. Etelä-Savon sairaanhoitopiirillä on periaatteessa useita mahdollisuuksia järjestää ensihoitotoiminta alueellaan: 1) yhteistyössä Etelä-Savon pelastuslaitoksen ja mahdollisten kuntien omien tai palkkaamien yksityisten toimijoiden kanssa; 2) tuottaa itse kaikki ensihoitopalvelut koko alueella; 3) kilpailuttaa ja ulkoistaa koko toiminta ulkopuoliselle toimijalle. Palvelutasopäätösluonnoksessa lähdetään siitä, että vuoden 2013 alusta koko ensihoitotoiminta on sairaanhoitopiirin toimintaa ja kaikki ensihoitajat sekä esimiehet toimivat sairaanhoitopiirin viroissa/toimissa. ESSHP:n ensihoitokeskus aloittaa neuvottelut yhteistoimintasopimuksesta Etelä-Savon pelastuslaitoksen kanssa koskien Mikkelin ja Pieksämäen kaupunkien perustason ensihoitohenkilökuntaa. Alueen kunnissa toimivat yksityiset palveluntuottajat siirtyisivät niin ikään sairaanhoitopiirin palvelukseen. Siirtyminen tapahtuisi asteittain siten, että vuoden 2012 alusta lääkintäesimiehet siirtyisivät sairaanhoitopiirin virkoihin. Tällöin perustettaisiin ESSHP:n ensihoitokeskus ja saman vuoden aikana käytäisiin neuvottelut eri sidosryhmien kanssa.

8 Kunnanhallitus Ensivasteyksiköt eli EVY:t toimisivat nykyisten palveluntuottajien toimesta tukien ensihoitojärjestelmää. Tavoitteena on laadukas, tehokas, taloudellinen ja toimiva palvelujärjestelmä, joka on vahvasti integroitu perusterveydenhuollon toimintoihin, päivystykseen ja erikoissairaanhoitoon. ESSHP:n ensihoitokeskuksen sijoittuminen sairaanhoitopiirin organisaatiossa ratkaistaan myöhemmin. Kj. Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, että ensihoitopalvelun palvelutasopäätösluonnoksen toteuttaminen nostaisi sairaanhoitopiirin alueen väestön ensihoitopalvelun tasoa merkittävästi. Ratkaisu nostanee myös ensihoitopalvelun kustannuksia. Alustavien laskelmien mukaan palvelun kokonaiskustannukset ovat n. 8 milj. euroa ja nettokustannukset kunnille euroa/asukas. Palvelun nykyisistä kustannuksista ei ole esitetty tietoja. Palvelutasopäätösluonnoksessa ei ole esitystä kustannusten kattamistavasta. Palvelun luonteen ja toimintatavan huomioiden on perusteltua kattaa kustannukset euroa/asukas periaatteella. Hirvensalmen kunnan osalta palvelutasopäätöksen mukainen ensihoitopalvelun taso ei paranisi. Hirvensalmi olisi sairaanhoitopiirin ainoa kunta, johon ei esitetä sijoitettavaksi ensihoitopalvelun yksikköä. Kunnan kustannukset nousisivat, mutta palvelut pysyisivät entisellään. Kunta edellyttääkin, että palvelutasopäätöstä muutetaan siten, että Hirvensalmelle sijoitetaan muiden kuntien tapaan ensipalveluyksikkö.

9 Kunnanhallitus KOSKINEN OY:N JÄTEVEDEN KÄSITTELYJÄRJESTELMÄ / POISTOSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Khall 130 / Hirvensalmen kunnanvaltuusto on hyväksynyt Hirvensalmen kunnan ja Koskinen Oy:n välisen aiesopimuksen, jonka mukaan kunta rakentaa yhtiön koivuteollisuusyksikön viilutukkien haudonnassa syntyvän jäteveden esikäsittelyjärjestelmän. Esikäsittelyn jälkeen jätevedet toimitetaan kunnan vesilaitokselle puhdistettavaksi. Vuokra-aika on 10 vuotta ja vuokratulo vuodessa on Hanke on valmistunut. Hallintosäännön 5 luvun 44 mukaan suunnitelmapoistojen perusteet hyväksyy kunnanvaltuusto. Taloustoimistossa on valmisteltu poistojen tapahtuvan 10 vuoden aikana vuotuisina tasapoistoina. Kj Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnan omistuksessa olevan Koskinen Oy:n jäteveden esikäsittelyjärjestelmän investointi poistetaan 10 vuoden aikana vuotuisina tasapoistoina.

10 Kunnanhallitus YES-KESKUS TUKEMAAN ETELÄ-SAVON OPPILAITOSTEN YRITTÄJYYS- KASVATUSTA HANKKEEN KUNTARAHOITUSOSUUS Khall 131 / Etelä-Savon YES-keskus tukemaan Etelä-Savon oppilaitosten yrittäjyyskasvatusta hanke on alkanut ja hankkeelle haetaan jatkoaikaa asti. Hankkeen hallinnoija on Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus. Hankeen pääasiallinen rahoittaja on Euroopan sosiaalirahasto ja Etelä-Savon ELY-keskus. Hankkeen kustannukset ovat Projektihakemuksessa muun rahoituksen osuus on (11,7 %), josta osa järjestyy Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskuksen omarahoituksena. YES keskustoiminnan turvaamiseksi ja mahdollistamiseksi tarvitaan myös yksittäisten kuntien panosta. Kuntarahaa haetaan, koska toiminta ja tuki on opettajille ja koululle maksutonta, eikä kuntarahaa voi kerätä osallistumismaksuilla. Tähän mennessä hankkeen toimintaan on osallistunut yhteensä 1186 henkilöä, joista opettajia 923. Toisen asteen ammatillisen tai korkea-asteen opiskelijoita on mukana ollut 134 henkilöä ja alueen yritysten ja elinkeinoelämän sekä julkisen ja kolmannen sektorin osallistujia hakkeessa on ollut 129 henkilöä. ESR:n määritelmän mukaisia pitkäkestoisia osallistujia (yli 7 h) on ollut 104 henkilöä, joista opettajia 80. Alueen oppilaitokset, koulu ja muut toimijat ovat suhtautuneet hankkeeseen hyvin positiivisesti ja toiminta on katsottu tarpeelliseksi alueen kehityksen kannalta. Kuntarahoitus osuutta on pyydetty kertarahoituksena hankkeen kokonaisajalle. Kj Kunnanhallitus myöntää YES hankkeelle kuntarahoitusosuuden kertarahoituksena.

11 Kunnanhallitus SF-CARAVAN SISÄ-SAVO RY / KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN Khall 132 / Liite 2 Kj Kunnan ja SF-Caravan Sisä-Savo ry:n kanssa on neuvoteltu Hirvensalmen kunnan Pöyryn kylässä Etuniemen rantaasemakaava-alueella Etuniemi 5:64 tilalla sijaitsevien rakennusten (vastaanottorakennus, keittokatos, saunarakennus ja kesäsuihku/varastorakennus) myymisestä SF-Caravan Sisä-Savo ry:lle. Kauppahinnaksi on sovittu euroa. SF-Caravan Sisä-Savo ry on allekirjoitetulla vuokrasopimuksella vuokrannut leirintäalueen laitteineen ja rakennuksineen. Kunnanhallitus hyväksyy Hirvensalmen kunnan ja SF-Caravan Sisä-Savo ry:n välisen kauppakirjan.

12 Kunnanhallitus KAUPPAKIRJALUONNOKSEN HYVÄKSYMINEN / SKRINNIK ANATOLY / TONTIN MYYMINEN RAKENTAMATTOMANA Khall / 94 Hirvensalmen kunnanvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt kunnan myynnissä olevien tonttien hinnat tonttien myyntihinnoiksi ja samalla antanut oikeuden kunnanhallitukselle tehdä myyntipäätöksen ja kauppakirjan sekä päättää muista kaupan ehdoista. Hirvensalmen kunta ja Anatoly Skrinnik ovat laatineet liitteen 5 mukaisen kauppakirjaluonnoksen. Kj. Hirvensalmen kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 5 olevan kauppakirjaluonnoksen. _ Khall 133 / Anatoly Skrinnik on päivätyllä kauppakirjalla ostanut Hirvensalmen kunnalta Pöyryn kylästä 3790 m2 määräalan Kesäniitty tilasta 7:156. Tontti sijaitsee Urmaslahden asemakaavaalueella korttelissa 303 tontti 2. Tontti on lohkottu itsenäiseksi tilaksi ja sen kiinteistötunnus on Anatoly Skrinnik on ollut yhteydessä kuntaan ja pyytänyt lupaa ostamansa tontin myymiseen rakentamattomana. Kj Kunnanhallitus 1) antaa Anatoly Skrinnikille luvan myydä Hirvensalmen kunnan Pöyryn kylästä Kesäniitty tilalla sijaitsevan tontin 2. Tontti sijaitsee Urmaslahden asemakaava-alueella korttelissa 303; 2) velvoittaa uutta ostajaa sitoutumaan Hirvensalmen kunnan ja Anatoly Skrinnikin välisen kauppakirjan 8. kohdan mukaisten ehtojen noudattamiseen: - noudattamaan rakentamisessa sitovia rakennusvalvonnan antamia ohjeita - aloittamaan ympärivuotiseen asumiskäyttöön tarkoitetun rakennuksen rakentamisen kaupan kohteena olevalle määräalalle kahden vuoden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta - olemaan myymättä tai muutoin luovuttamatta rakentamatonta rakennuspaikkaa muulle kuin sellaiselle, jonka kunta hyväksyy

13 Kunnanhallitus liittymään vesi- ja viemäriverkkoon ja suorittamaan voimassa olevat liittymis- ja muut maksut - ostajan tulee sallia viemärien, vesijohtojen, puhelin- ja sähköjohtojen sekä muiden sellaisten johtojen ja niiden vaatimien kiinnikkeiden ja tukien sijoittaminen tarvittaessa tontille. Kunta tai muun edellä mainittujen johtojen yms. asentaja on velvollinen korvaamaan tontille suorittamastaan rakentamis- tai asentamistyöstä aiheutuvat vahingot - ostaja on tietoinen, että määräalan eteläreunaan on sijoitettu vesi- ja viemärilaitteita, jotka jäävät määräalan rasitteeksi.

14 Kunnanhallitus LISÄMÄÄRÄRAHA PERHEPÄIVÄHOITOON PT LTK 58 / Hirvensalmella syntyi vuonna 2010 yhteensä 19 lasta, mikä on enemmän kuin aikaisempina vuosina. Lasten päivähoidon tarve on lisääntynyt lapsimäärän lisääntyessä vanhempien palatessa töihin keskimäärin vuoden pituisen äitiysloman ja hoitovapaan jälkeen. Kuntaan on myös muuttanut lapsiperheitä. Keväällä 2011 haettiin perhepäivähoitajaa Syväsmäen alueelle. Hakijoita ei ollut yhtään. Päivähoitoa tarvitsevia lapsia on alueella useita. Ratkaisuna päivähoitotilanteeseen Syväsmäen alueella aloitettiin ryhmäperhepäivähoitotoiminta elokuussa Malvaan koulun yhteydessä. Ryhmäperhepäivähoitoon tarvittavia määrärahoja ei voitu ennakoida vuoden 2011 talousarvioita laadittaessa. Ryhmäperhepäivähoidon kustannukset elo-joulukuulta 2011 ovat arviolta euroa. Liitteenä nro 2 kustannuslaskelma. Ptj Perusturvalautakunta hyväksyy omalta osaltaan lisämääräehdotuksen, euroa ryhmäperhepäivähoitoon ja esittää asian edelleen kunnanhallituksen ja valtuustolle hyväksyttäväksi. _ Khall Kj Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy määrärahan muutoksen (lisäys) menokohdalle ryhmäperhepäivähoito.

15 Kunnanhallitus HIRVENSALMEN KOTOUTTAMISOHJELMA / SOPIMUS PAKOLAISTEN VASTAANOT- TAMISESTA PT LTK Hirvensalmen kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan valmistelusta pakolaisten vastaanottamisesta kuntaan. Pakolaisten vastaanottaminen edellyttää sopimusta Työ- ja elinkeinokeskuksen kanssa. Sopimuksen tekemisen edellytyksenä on, että kunta on laatinut kotouttamisohjelman. Hirvensalmella on valmisteltu syksystä 2010 alkaen kotouttamisohjelmaa hallintokuntien välisenä yhteistyönä ja eri toimijoiden kanssa. Valmistelussa ovat olleet mukana perusturvatoimen sosiaalityö ja päivähoito, sivistystoimen koulu-, nuoriso- ja vapaaaikatoimi, seurakunta ja useat paikalliset järjestötoimijat. Terveyspalveluita on edustanut Mikkelin kaupungin terveysneuvonnan terveydenhoitaja. Valmistelussa on lisäksi ollut mukana kansalaisopisto, SPR ja Mikkelin maahanmuuttotoimisto. Kotouttamisohjelman vahvistaa kunnanvaltuusto Ptj Perusturvalautakunta hyväksyy osaltaan kotouttamisohjelman ja esittää edelleen kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi. _ Khall Kotouttamisohjelma liitteenä n:o 1. Kj Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 1 olevan kotouttamisohjelman ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Kvalt 31 / Kotouttamisohjelma liitteenä n:o 8. Khall esitys Kunnanvaltuusto hyväksyy liitteenä 8 olevan kotouttamisohjelman. _

16 Kunnanhallitus Kh 135 / Liite 3 Kj Ohessa sisäasiainministeriön sopimusmallin mukainen Etelä- Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja Hirvensalmen kunnan välinen sopimus pakolaisten vastaanotosta ja pakolaisista aiheutuvien kustannusten korvaamisesta voimaan astuneen uuden kotouttamislain mukaan kotouttamiskorvausaika pitenee neljään vuoteen. Uutena velvoitteena on alkukartoitusten tekeminen maahanmuuttajien osaamistason ja tarpeiden selvittämiseksi. Hirvensalmen kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan Etelä- Savon Ely-keskuksen ja Hirvensalmen kunnan välisen sopimuksen pakolaisten vastaanotosta ja pakolaisista aiheutuvien kustannusten korvaamisesta.

17 Kunnanhallitus PAKOLAISTEN VASTAANOTTAMINEN / MÄÄRÄRAHAN VARAAMINEN Khall 136 / Hirvensalmen kunnanvaltuusto on hyväksynyt pakolaisten kotouttamisohjelman. Hirvensalmen kunnanhallitus on hyväksynyt sopimuksen pakolaisten vastaanottamisesta. Alustavien vuositasolla tehtyjen laskelmien mukaan menot ovat noin ja tulot Tälle vuodelle kohdistuvat menot kahdelta kuukaudelta ovat noin ja tulot Vuoden 2011 talousarvioon ei ole varattu määrärahaa pakolaisten vastaanottamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Kj Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy - tehtävälle 44 toimeentuloturva / 4080 pakolaiset lisämäärärahan seuraavasti: menot ja tulot sekä - tehtävälle 20 perusopetus lisämäärärahan (meno).

18 Kunnanhallitus EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN LINJANVETOA VII SEMINAARIIN Khall Linjanvetoa terveydenhuollon ajankohtaisseminaari on järjestetty Mikkelissä jo kuusi kertaa. Pääjärjestäjänä on toiminut Etelä- Savon sairaanhoitopiiri. Seminaariin on kokoontunut vuosittain useita satoja terveydenhuollon ammattilaisia, päättäjiä, tutkijoita, kouluttajia ja teknologian kehittäjiä. Tämän vuoden seminaarin pidetään Konsertti ja kongressitalo Mikaelissa, Mikkelissä. Linjanvetoa VI I seminaarissa, Ilon pisaroita ja kuurankukkia Kastetta kaikille valokeilassa ovat Kaste-ohjelman hankkeiden tulokset. Seminaarin järjestävät yhteistyössä Etelä-Savon sairaanhoitopiiri sekä Itä- ja Keski-Suomen KASTE -hankkeet. Ensimmäisenä päivänä pohditaan palvelujen laatua, vaikuttavuutta ja saatavuutta Kaste hankkeiden selvityksen valossa. Lisäksi kuullaan mielenkiintoisia alustuksia potilasturvallisuuden, terveyshyötymallin sekä henkilöstöhallinnon tunnuslukujen näkökulmasta. Osallisuuden ja syrjäytymisen ehkäisyn teemassa luodaan näkökulma lasten, nuorten ja aikuisten hyvinvointiin ja mielenterveyteen. Toisena päivänä luodaan katsaus erilaisiin Kastehankkeissa kehitettyihin terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen työvälineisiin ja sen lisäksi pohditaan terveys- ja hyvinvointierojen dilemmaa ajatuksella eriarvoisuus suomalaisessa terveydenhuoltojärjessä. Yhteisessä iltapäivässä on puntarissa myös sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisen tulevaisuus. Pohdinnan aiheena ovat lisäksi hankkeiden rahoitusmallit jatkossa. Seminaarin iltaohjelma on tiistaina Konsertti- ja kongressitalo Mikaelissa (lämpiö 2. krs) alkaen klo Illman ohjelmassa on Mikkelin kaupungin vastaanotto, buffet illallinen ja esiintyjänä nuori mikkeliläinen taiteilija Noora Ruohonen. Seminaari on valtakunnallinen ja sen kohderyhmänä ovat mm. luottamushenkilöt, johtavat viranhaltijat, terveydenhuollon ja sosiaalialan ammattilaiset, järjestöjen edustajat, sairaanhoitopiirien, perusterveydenhuollon ja sosiaalialan johto, kehitystyötä tukevien ja ohjaavien organisaatioiden edustajat, kouluttajat, tutkijat sekä alan opiskelijat.

19 Kunnanhallitus Ilmoittautuminen verkkosivujen kautta mennessä. Osallistumismaksu 250 (sis.alv.) molemmat päivät 170 (sis.alv.) yksi päivä 75 (sis.alv.) opiskelijat. Osallistumismaksuun sisältyvät luennot, seminaarimateriaali, lounaat, kahvit ja sosiaalinen ohjelma. Kj. Kunnanhallitus nimeää edustajat Linjanvetoa VI I seminaariin Päätös Kunnanhallitus nimesi edustajikseen Heidi Honkasen ja Kalevi Puukon.

20 Kunnanhallitus LUNASTUSOIKEUDEN KÄYTTÄMINEN / SUUR-SAVON SÄHKÖ OY Khall Suur-Savon Sähkö Oy:n hallitus on saanut ilmoituksen, jonka mukaan Vilho Ilmari Nevakaaren kuolinpesä on myynyt Kerimäen Osuuspankille Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeet (19 kpl) D ja H Suur-Savon Sähkö Oy:n yhtiöjärjestyksen 13 :n mukaan Suur- Savon Sähkö Oy:n osakkaina olevilla kunnilla on ensisijainen oikeus lunastaa uudelle osakkeenomistajalle siirtyneet osakkeet. Mikäli mikään kunnista ei käytä lunastusoikeuttaan, lunastusoikeus on toissijaisesti Suur-Savon Sähkö Oy:llä. Osakkeiden lunastushinta on osakkeiden käypä hinta. Vastikkeellisessa saannossa käyväksi hinnaksi katsotaan osakkeen luovuttajan ja siirronsaajan sopima hinta, ellei näytetä, ettei tämä hinta ole käypä hinta. Luovuttajien ja siirronsaajan sopima hinta on euroa. Kerimäen Osuuspankki ei omista ennestään Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeita ja on siten yhtiöjärjestyksen tarkoittama uusi osakkeenomistaja. Suur-Savon Sähkö Oy:n yhtiöjärjestyksen perusteella lunastusta haluavan osakkeenomistajan on esitettävä Suur-Savon Sähkö Oy:n hallitukselle kirjallinen lunastusvaatimus viimeistään Osakeyhtiölain ja oikeuskäytännön mukaan saman saannon kohteena olevat osakkeet on kaikki lunastettava, Lunastajan on siten tarjouduttava lunastamaan kaikki siirtyneet osakkeet. Mikäli useampi kunta haluaa lunastusta, jaetaan osakkeet kuntien kesken siinä suhteessa kuin näillä ennestään on osakeluetteloon merkittyjä yhtiön osakkeita lunastusvaatimuksensa tekopäivänä. Jollei osakkeiden jako mene tällöin tasan, määrää yhtiön hallitus arvalla sen kunnan, joka saa jaossa ylimenevät osakkeet. Mikäli osakkeenomistaja haluaa käyttää lunastusoikeuttaan, pyydämme, että edellä mainittu kirjallinen ilmoitus toimitetaan osoitteeseen: Suur-Savon Sähkö Oy, Hallitus PL Mikkeli. Ilmoituksen tulee olla perillä viimeistään Asiasta lisätietoja antaa Suur-Savon Sähkö Oy:n puolesta talousjohtaja Anna-Leena Kuitunen, puh

21 Kunnanhallitus Suur-Savon Sähkö tiedottaa myöhemmin lunastusvaatimuksen tehneille osakkeenomistajille lunastettavaksi tulevien osakkeiden määrästä sekä maksumenettelystä. Kj Kunnanhallitus käyttää lunastusoikeutta.

22 Kunnanhallitus PAIKALLINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITAJIEN VUO- ROKAUTISESTA YLITYÖRAJASTA Khall 139 / Liite 4 Kj Malvaan koululle perustetun ryhmäperhepäivähoitopaikan seurauksena on tehty tarvittavat henkilöstöjärjestelyt. Päivähoidonohjaaja Kristiina Ukkonen on ollut yhteydessä Kuntatyönantajiin ja em. pohjalta on tehty luonnos paikalliseksi virka- ja työehtosopimukseksi koskien ryhmäperhepäivähoitajien vuorokautista ylityörajaa. KVTES:n mukaan vuorokautinen ylityökynnys on 9 h/ vrk yleistyöajassa. Tarkoituksena on korottaa vuorokautista ylityörajaa 10 tuntiin, koska jaksotyön käyttö ei ole perusteltua. Sopimus liitteenä. Kunnanhallitus 1) hyväksyy paikallisen virka- ja työehtosopimuksen ryhmäperhepäivähoitajien vuorokautisesta ylityörajasta ja 2) oikeuttaa hallintojohtajan tekemään tarvittaessa tarkennukset sopimukseen.

23 Kunnanhallitus LUNTTA PIRKKO KIRJE KUNNANHALLITUKSELLE / SEOP:N KÄSITTELY Khall 140 / Kunnanhallituksen jäsen, kunnanvaltuutettu Pirkko Luntta on toimittanut kuntaan allekirjoittamansa seuraavan kirjeen, koskien seudullisen opetuspalvelukeskus hankkeen käsittelystä: Esitän, että kunnanhallitus ottaa käsiteltäväkseen Mikkelin opetuspalvelukeskus-hankkeen (SEOP) asian, kunnanhallitus asia nro 111 ja, että asia käsitellään sivistyslautakunnassa ensin ja sitä kautta tuodaan kunnanhallituksen käsittelyyn sekä kunnanvaltuuston päätettäväksi. Perusteluina esitän, että asia kokonaisuus kuuluu sivistyslautakunnan alaisuuteen. Nyt tässä uudessa vaiheessa sivistyslautakunta ei ollut käsitellyt asiaa lainkaan. Lisäksi totean, että hanke on seudullinen iso hanke johon tulee voida demokraattisesti vaikuttaa monien eri tahojen kautta. Samalla toteutuu kuntalaisten vaikuttamismahdollisuus parhaiten. Myös on huomioitavaa, että Hirvensalmen kunnanvaltuusto on jo tehnyt päätöksen asiasta , joka on edelleen voimassa. Kunnanvaltuuston päätöksestä käy ilmi, että Hirvensalmen kunta on mukana Seop hankkeessa. Kj Kunnanhallitus toteaa, että asia on esillä seutufoorumin kokouksessa , jonka jälkeen asia tulee kuntiin päätettäväksi.

24 Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT Khall Kunnanhallituksen tiedoksi saatetaan seuraavat valtion- 141 viranomaisten päätökset ja kirjeet sekä muiden yhteisöjen ym. asiakirjat tai kirjeet: 1. Opetushallituksen päätös :n valtionavustuksen myöntämisestä yleissivistävän koulutuksen tehostetun ja erityisen tuen kehittämistoimintaan. 2. Kuopion hallinto-oikeuden raukeamispäätös koskien Pöyryn asemakaavasta Haapasalojen tekemää valitusta. 3. Suomen Kuntaliiton kirje koskien valokopiointisopimusta vuosille Mikkelin kaupungin ympäristölautakunnan pöytäkirja Etelä-Savon maakuntaliiton maakuntahallituksen pöytäkirja Etelä-Savon koulutuksen ky:n hallituksen pöytäkirja Itä-Suomen päihdehuollon ky:n yhtymävaltuuston pöytäkirja Kj Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. Muut asiakirjat ja kirjeet eivät aiheuta enempiä toimenpiteitä. Päätös Merkittiin tiedoksi.

25 Kunnanhallitus SUUR-SAVON SÄHKÖ OY:N PUISTOMUUNTAMON SIJOITTAMINEN Khall 142 / Liite 5 Kj. Suur-Savon Sähkö on jättänyt toimenpideilmoituksen (MRL 129 ) sähkönjakeluverkon saneeraustyöhön liittyvän puistomuuntamon sijoittamisesta. Puistomuuntamo sijoitettaisiin Hirvensalmen kunnan omistamalle Mäntylä tilalle, kiinteistötunnus Alue on kaavassa merkitty puistoksi. Kunnanhallitus myöntää Suur-Savon Sähkö Oy:lle luvan sijoittaa sähkönjakeluverkon saneeraustyöhön liittyvä puistomuuntaja Hirvensalmen kunnan omistamalle kiinteistölle Mäntylä

26 Kunnanhallitus ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTANEUVOTTELU / EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN Khall 143 / Etelä-Savon sairaanhoitopiirin järjestää jäsenkunnille kuntaneuvottelutilaisuuden torstaina klo Mikkelin yliopistokeskuksen auditoriossa. Kuntaneuvottelujen aiheina on Ensihoidon palvelutasopäätöksen valmistelu, ISER-hanke ja talous. Kj Kunnanhallitus nimeää edustajat tilaisuuteen. Päätös Kunnanhallitus nimesi edustajiksi Esko Kekkosen ja Riikka Långin.

1. 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..30. 2. 27 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.30. 3. 28 Työjärjestyksen hyväksyminen 31

1. 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..30. 2. 27 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.30. 3. 28 Työjärjestyksen hyväksyminen 31 Tekninen lautakunta 07.04.2015 29 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 4/2015 Kokousaika 07.04.2015 klo 15.00 16.22 Kokouspaikka Heikinniemi, Heikinkoti ASIAT 1. 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..30

Lisätiedot

1. 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...100. 2. 66 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen...100. 3. 67 Työjärjestyksen hyväksyminen...

1. 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...100. 2. 66 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen...100. 3. 67 Työjärjestyksen hyväksyminen... Tekninen lautakunta 15.10.2014 99 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 7 / 2014 Kokousaika 15.10.2014 klo 16.00 Paikka Kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...100 2. 66 Pöytäkirjan

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 31.8.2010 57

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 31.8.2010 57 Sivistyslautakunta 31.8.2010 57 Aika: 31.8.2010 klo 17.00-18.50 Paikka Läsnä Kunnanhallituksen kokoushuone Pia Komppa, puheenjohtaja Varpu Järvinen Riikka Kiesilä Jaana Kuitunen Jorma Kuhmonen Petri Ollikainen

Lisätiedot

1. 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus --------------------52. 2. 37 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen --------------------52

1. 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus --------------------52. 2. 37 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen --------------------52 Tekninen lautakunta 18.6.2013 51 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 4 / 2013 Kokousaika 18.6.2013 klo 15.00-15.50 Kokouspaikka Kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus --------------------52

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 7.8.2013 43

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 7.8.2013 43 Sivistyslautakunta 7.8.2013 43 Aika: 7.8.2013 klo 17.00-17.05 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 1 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 28 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 3 29 Työjärjestyksen

Lisätiedot

1. 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..20. 2. 18 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.21. 3. 19 Työjärjestyksen hyväksyminen...

1. 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..20. 2. 18 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.21. 3. 19 Työjärjestyksen hyväksyminen... Tekninen lautakunta 17.03.2015 19 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3/2015 Kokousaika 17.03.2015 klo 15.00 16.20 Kokouspaikka Kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..20

Lisätiedot

Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta 5.10.2016 40 Aika: 5.10.2016 klo 17.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 28 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 29 Työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 4.6.2008 40

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 4.6.2008 40 Sivistyslautakunta 4.6.2008 40 Aika: 4.6.2008 klo 17.30-17.58 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Varpu Järvinen, puheenjohtaja Pirkko Luntta Anu Raatikainen Ville Luntta, varajäsen Vesa Pöyry,

Lisätiedot

Viranomainen Päivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA 7.12.2015 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 235

Viranomainen Päivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA 7.12.2015 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 235 Kunnanhallitus 235 Aika 7.12.2015 klo 16.00-16.17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 157 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 158 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 159 Työjärjestyksen

Lisätiedot

1. 43 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 47. 2. 44 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 47. 3. 45 Työjärjestyksen hyväksyminen 48

1. 43 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 47. 2. 44 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 47. 3. 45 Työjärjestyksen hyväksyminen 48 Tekninen lautakunta 16.7.2015 46 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 6/2015 Kokousaika Torstaina 16.7.2015 klo 15.00 15.45 Kokouspaikka Kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 43 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 19.2.2014 1

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 19.2.2014 1 Sivistyslautakunta 19.2.2014 1 Aika: 19.2.2014 klo 17.00-1815 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 3 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

1. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..37. 2. 34 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen..37. 3. 35 Työjärjestyksen hyväksyminen..

1. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..37. 2. 34 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen..37. 3. 35 Työjärjestyksen hyväksyminen.. Tekninen lautakunta 17.6.2015 36 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 5/2015 Kokousaika 17.6.2015 klo 15.00-16.20 Kokouspaikka Kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..37 2.

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 7.11.2006

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 7.11.2006 Kunnanhallitus 30.10.2006 343 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 235 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 236 Työjärjestyksen hyväksyminen 237 Vuoden

Lisätiedot

1. 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..79. 2. 49 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen..79. 3. 50 Työjärjestyksen hyväksyminen..

1. 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..79. 2. 49 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen..79. 3. 50 Työjärjestyksen hyväksyminen.. Tekninen lautakunta 2.7.2014 78 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 5 / 2014 Kokousaika 2.7.2014 klo 15.00-16.25 Paikka Kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..79 2. 49 Pöytäkirjan

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 16.09.2015 28

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 16.09.2015 28 Sivistyslautakunta 16.09.2015 28 Aika: 16.09.2015 klo 17.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 20 Työjärjestyksen

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 9.9.2009 76

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 9.9.2009 76 Sivistyslautakunta 9.9.2009 76 Aika: 9.9.2009 klo 17.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 48 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 49 Työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 16/2014

KUNNANHALLITUS 16/2014 KUNNANHALLITUS 16/2014 Aika Maanantai 15.12.2014 klo 21.41 22.20 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki Järvinen Tiina Kangas Kaija Mustajärvi Marko Mustakoski Risto Niemenmaa Jaana

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 11.11.2015 40

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 11.11.2015 40 4040Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu Sivistyslautakunta 11.11.2015 40 Aika: 11.11.2015 klo 17.00-18.10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat: 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Tarkastuslautakunta 03.10.2013 AIKA 03.10.2013 klo 16:50-19:10 PAIKKA KPMG:n toimisto, Isokatu 32, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 23.01.2012 KOKOUSAIKA 23.01.2012 klo 17.00-18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 1 ITSENÄISTYMISVAROJEN MÄÄRÄ 2 2 PERUSTURVATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 3

Lisätiedot

1 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.35. 2 20 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.35. 3 21 Kaavoituskatsaus 2009. 36

1 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.35. 2 20 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.35. 3 21 Kaavoituskatsaus 2009. 36 Tekninen lautakunta 7.4.2009 34 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3/2009 Kokousaika 7.4.2009 klo 16.00 17.35 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kokoushuone 1 ASIAT 1 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.35 2

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 13.6.2012 35

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 13.6.2012 35 Sivistyslautakunta 13.6.2012 35 Aika: 13.6.2012 klo 17.00-17.55 Paikka Läsnä Kunnanhallituksen kokoushuone Pia Komppa, puheenjohtaja Jaana Kuitunen Riikka Lång Juha Manninen Petri Ollikainen Vesa Pöyry

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

ASIAT 1. 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.. 25. 2. 17 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.. 25. 3. 18 Työjärjestyksen hyväksyminen..

ASIAT 1. 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.. 25. 2. 17 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.. 25. 3. 18 Työjärjestyksen hyväksyminen.. Rakennuslautakunta 17.2.2015 24 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 2 / 2015 Kokousaika 17.2.2015 klo 15.00 15.25 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Tarkastuslautakunta 05.11.2013 AIKA 05.11.2013 klo 16:45 PAIKKA KPMG:n toimist, Isokatu 32 B, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen avaus 3 16 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 14/2015 KOKOUSAIKA 12.11.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 152 Toimielinten pöytäkirjat 153 Saapuneet asiakirjat

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tilakeskus Asiakkuudet Asiakaspäällikkö/Yrityspalvelut

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tilakeskus Asiakkuudet Asiakaspäällikkö/Yrityspalvelut Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 92 E-Fa La Oy, uusi vuokrasopimus osoitteessa Kanavakatu 6, Tulli- ja pakkahuone HEL 2016-003438 T 10 01 03 Päätös Päätöksen perustelut Yrityspalveluiden asiakaspäällikkö

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 49 PERUSTURVAPALVELUT / VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 49 PERUSTURVAPALVELUT / VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kokousaika 22.10.2014 klo 16.00 21.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kunnan osa ja kaava-alue Kortteli Tontti /rak.paikka. Kylä Tila Rek.nro. Rakennuksen pohja-ala m 2

Kunnan osa ja kaava-alue Kortteli Tontti /rak.paikka. Kylä Tila Rek.nro. Rakennuksen pohja-ala m 2 Rakennusvalvonta Hallintokatu 4, 44100 ÄÄNEKOSKI puh.0400 649495, 0400 649503, 040 7549690 tai 0400 115162 PURKAMISILMOITUS PURKAMISLUPAHAKEMUS JA VIRANHALTIJAN HAKIJA Nimi Osoite Sähköpostiosoite Puhelin

Lisätiedot

9 Käytöstä poistetun irtaimen omaisuuden myynti, Pelastuslaitos

9 Käytöstä poistetun irtaimen omaisuuden myynti, Pelastuslaitos Mikkeli Pöytäkirja 2/2015 1 (9) Etelä-Savon pelastuslautakunta 03.06.2015 Aika 03.06.2015, klo 14:00-14:40 Paikka Juva Käsitellyt asiat 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 8 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Sosiaalijohtaja Tuomas Aikkila esittelijänä ja. Pöytäkirjanpitäjä. 15-21 (Pykälät 19-21 salassa pidettäviä)

Sosiaalijohtaja Tuomas Aikkila esittelijänä ja. Pöytäkirjanpitäjä. 15-21 (Pykälät 19-21 salassa pidettäviä) Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 3/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 9.5.2011 klo 10.00 11.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015 KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus 03.11.2011 klo 17.30 19.00 Terveys- ja palvelukeskuksen

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi.

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.03.2015 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo jäsen Väisänen Raija jäsen MUUT

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 26.8.2008

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 26.8.2008 Kunnanhallitus 18.8.2008 247 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 175 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 176 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 177 Työjärjestyksen hyväksyminen 178 Edustajien

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

122 Kiinteistö Oy Salmelan maja Oy / yhtiöjärjestys ja perustamissopimus

122 Kiinteistö Oy Salmelan maja Oy / yhtiöjärjestys ja perustamissopimus Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 12/2015 1 (5) 122 Kiinteistö Oy Salmelan maja Oy / yhtiöjärjestys ja perustamissopimus KNGDno-2015-32 Valmistelija / lisätiedot: Johanna Luukkonen johanna.luukkonen@kangasniemi.fi

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

Maanantaina 22.4.2013 klo 9.00 10.00 ja 13.10-13.18. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Maanantaina 22.4.2013 klo 9.00 10.00 ja 13.10-13.18. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka PÖYTÄKIRJA Maanantaina 22.4.2013 klo 9.00 10.00 ja 13.10-13.18 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet

Lisätiedot

Maanantai 15.02.2010 klo 10.00 11.35.

Maanantai 15.02.2010 klo 10.00 11.35. Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 1/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 15.02.2010 klo 10.00 11.35. KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 144 Päätös tutkimuslupahakemuksesta HEL 2016-009900 HEL 2016-009900 T 13 02 01 Päätös Päätöksen perustelut ja ehdot päätti myöntää tutkimusluvan projektipäällikkö **********

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2016 Sivistyslautakunta Sivu 65 KOKOUSAIKA. Keskiviikkona kello Kunnanvirasto khall:n huone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2016 Sivistyslautakunta Sivu 65 KOKOUSAIKA. Keskiviikkona kello Kunnanvirasto khall:n huone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2016 Sivu 65 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Keskiviikkona 21.9.2016 kello 18.32 19.47 Kunnanvirasto khall:n

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 5.7.2010 klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 5.7.2010 klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 5.7.2010 klo 17.00 18.45 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1 Kunnanhallitus Aika 11.11.2011 klo 8:30-9:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 262 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 Käsitellyt asiat: 17. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18. Pöytäkirjantarkastajien valinta 19. Talousarvion toteutuminen 01.01. 30.09.2012

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tilakeskus Asiakkuudet Asiakaspäällikkö/Yrityspalvelut

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tilakeskus Asiakkuudet Asiakaspäällikkö/Yrityspalvelut Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 44 Kotihoito Saga Oy, liiketilan vuokraus osoitteessa Soittajantie 1 HEL 2016-001583 T 10 01 03 Päätös Päätöksen perustelut n tilakeskuksen yritysvuokrauksen asiakaspäällikkö

Lisätiedot

4.9.2012 klo 17.30-19.30. Teva Tarja puheenjohtaja JÄSENET

4.9.2012 klo 17.30-19.30. Teva Tarja puheenjohtaja JÄSENET KUHMOISTEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Sivistyslautakunta Sivu 54 KOKOUSAIKA 4.9.2012 klo 17.30-19.30 KOKOUSPAIKKA Kuntala SAAPUVILLA OLLEET Teva Tarja puheenjohtaja JÄSENET Korpela Heljä Korvenranta

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

EHDOTUS MUUTOKSIKSI METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:n YHTIÖJÄRJESTYKSEEN

EHDOTUS MUUTOKSIKSI METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:n YHTIÖJÄRJESTYKSEEN 11.8.14 EHDOTUS MUUTOKSIKSI METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:n YHTIÖJÄRJESTYKSEEN Voimassa oleva yhtiöjärjestys Esitys yhtiöjärjestyksen muutoksiksi Perustelut/huomioita: Yhtiöjärjestyksen muutosesityksen

Lisätiedot

1. 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Tekninen lautakunta 30.03.2016 16 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 2 / 2016 Kokousaika Keskiviikko 30.03.2016 klo 17:00-17:50 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone 1. 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.17

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 46, 47, 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 46 Valtuuston 11.12.2008 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/2015 1 (11) Sivistyslautakunta 16.06.2015. Aika 16.06.2015, klo 18:00-18:30. Kunnantalo, kokoushuone Lahna.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/2015 1 (11) Sivistyslautakunta 16.06.2015. Aika 16.06.2015, klo 18:00-18:30. Kunnantalo, kokoushuone Lahna. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2015 1 (11) Aika 16.06.2015, klo 18:00-18:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Lahna Käsitellyt asiat 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 23 Pöytäkirjan tarkastus 24 Rehtorin

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1.

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1. Pöytäkirja 2/2014 25 Johtokunta Aika 06.02.2014 klo 18:00-19:15 Paikka PoSa kokoushuone, Tapalankatu 20, 2.krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 8.4.2013 nro 2/2013

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 8.4.2013 nro 2/2013 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Maanantai 8.4.2013 kello 9.00 10.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSKUTSU ASIALISTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 30.10.2013 klo 18.00-19.15 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 46 65 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Maaninka-neuvottelukunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Maaninka-neuvottelukunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 18:00-19:45 Paikka Maaningan kunnantalo, Maaningantie 32 Saapuvilla olleet jäsenet Aarne Blom, puheenjohtaja Marko Huttunen

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille Kunnanhallitus 94 17.03.2014 Kunnanhallitus 218 22.09.2014 Kunnanhallitus 283 17.11.2014 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille 201/02.03.05/2013

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tilakeskus Asiakkuudet Asiakaspäällikkö/Yrityspalvelut

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tilakeskus Asiakkuudet Asiakaspäällikkö/Yrityspalvelut Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 200 UMP-Kymmene Oyj, liiketilan vuokraus osoitteesta Tukholmankatu 8, Haartamaninkatu 8, Biomedicum HEL 2015-013855 T 10 01 03 Päätös Päätöksen perustelut n tilakeskuksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 140. 101 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ahti Lindgren ja Heidi Honkanen.

Kunnanhallitus 140. 101 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ahti Lindgren ja Heidi Honkanen. PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 140 Aika: 27.6.2011 klo 15.00-15.53 Paikka: Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä olleet jäsenet: Kalevi Puukko, pj Jukka Manninen Heidi Honkanen Maarit Honkanen Ahti Lindgren Pirkko

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 21 Taksojen tarkistus erittelemättömän kappaletavaran osalta 3. 22 Sataman ajankohtaiset asiat 4. 23 Ilmoitusasiat 5

Sisällysluettelo. 21 Taksojen tarkistus erittelemättömän kappaletavaran osalta 3. 22 Sataman ajankohtaiset asiat 4. 23 Ilmoitusasiat 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 Satamalautakunta 28.05.2013 Sisällysluettelo Sivu 21 Taksojen tarkistus erittelemättömän kappaletavaran osalta 3 22 Sataman ajankohtaiset asiat 4 23 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone)

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone) ympäristölautakunta Tervontie 4, 72210 Tervo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015. 07.09.2015 klo 17.00 17.55

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015. 07.09.2015 klo 17.00 17.55 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 07.09.2015 klo 17.00 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Kärkelä Pilvi Aittoniemi Helena Kohtala Paavo

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) Helsingin kaupungille testamentatun omaisuuden vastaanottaminen

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) Helsingin kaupungille testamentatun omaisuuden vastaanottaminen Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) 132 Helsingin kaupungille testamentatun omaisuuden vastaanottaminen HEL 2016-007359 T 02 07 02 Oiken PK 20161656 Päätös Päätöksen perustelut päätti ottaa kaupungin

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 4.6.2012 201. 90 Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen vuonna 2012

HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 4.6.2012 201. 90 Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen vuonna 2012 Kunnanhallitus 4.6.2012 201 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 87 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 88 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 89 Työjärjestyksen hyväksyminen 90 Harkinnanvaraisen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Liikuntavirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Liikuntavirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 2 Töölön Kisahallin eteläpäädyssä sijaitsevan ravintolatilan vuokraaminen HEL 2014-014794 T 10 01 03 Päätös Merkittiin, että edellinen vuokrasopimus otsikossa mainitusta

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen. Pöytäkirja 4/2015 1. Henkilöstöjaosto. Aika 15.06.2015 kello 11:00-11:15

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen. Pöytäkirja 4/2015 1. Henkilöstöjaosto. Aika 15.06.2015 kello 11:00-11:15 Pöytäkirja 4/2015 1 Henkilöstöjaosto Aika 15.06.2015 kello 11:00-11:15 Paikka Keskussairaala, talo 7/7 krs neuvotteluhuone Saapuvilla olleet jäsenet Jormanainen Laura Vainikka Pekka Varis Minna Parkkonen

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 30.3.2009 122

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 30.3.2009 122 Kunnanhallitus 30.3.2009 122 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 85 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 86 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 87 Työjärjestyksen hyväksyminen 88 Vuoden 2008

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 16.3.2016 1

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 16.3.2016 1 Sivistyslautakunta 16.3.2016 1 Aika: 16.3.2016 klo 17.00-17.40 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 3 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Rakennusvirasto Palveluosasto Alueidenkäyttö Toimistopäällikkö PAK

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Rakennusvirasto Palveluosasto Alueidenkäyttö Toimistopäällikkö PAK Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 425 Maamonlahdentien silta, Länsiväylä, 31. Lauttasaari, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, suostumus yksityisten rakenteiden sijoittamiseksi yleiselle alueelle HEL 2016-009746

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA Esityslista KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015

KIHNIÖN KUNTA Esityslista KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015 Esityslista KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 07.09.2015 klo 17.00 Kunnanviraston kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi Helena

Lisätiedot

11 Kotihoidon ohjaajan viran täyttäminen, työavain 45-766-14. Päätös

11 Kotihoidon ohjaajan viran täyttäminen, työavain 45-766-14. Päätös Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 11 Kotihoidon ohjaajan viran täyttäminen, työavain 45-766-14 HEL 2014-009231 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti koulutuksen, työkokemuksen sekä haastattelujen

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 4/2015 Kaupunkikehitysjaosto

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 4/2015 Kaupunkikehitysjaosto Dnro KH/KV: 345 /2015 35 KERCA V (2301) ASEMAKAAVAN MUUTOS 20.5.2015/35 Kkj. 35 Asemakaavan muutosalue sijaitsee 9. Alikeravan kaupunginosassa, noin 3 km:n etäisyydellä kaupungin keskustasta etelään, Kercan

Lisätiedot