Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 19.9.2011 179"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Kunnanhallituksen kokoushuone kello Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 125 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 126 Työjärjestyksen hyväksyminen 127 Vuokrasopimuksen hyväksyminen / Saimet Oy 128 Valtioneuvoston asetus saaristokunnista ja kuntien saaristoosista uusiminen/lausunto 129 Ensihoidon palvelutasopäätös/lausunto 130 Koskisen Oy:n jäteveden käsittelyjärjestelmä/poistosuunnitelman hyväksyminen 131 YES-keskus tukemaan Etelä-Savon oppilaitosten yrittäjyyskasvatusta hankkeen kuntarahoitusosuus 132 SF-Caravan Sisä-Savo ry/kauppakirjan hyväksyminen 133 Kauppakirjaluonnoksen hyväksyminen / Skrinnik Anatoly / tontin myyminen rakentamattomana 134 Lisämääräraha perhepäivähoitoon 135 Hirvensalmen kotouttamisohjelma/sopimus pakolaisten vastaanottamisesta 136 Pakolaisten vastaanottaminen / määrärahan varaaminen 137 Edustajien nimeäminen linjanvetoa VII seminaariin Lunastusoikeuden käyttäminen / Suur-Savon Sähkö Oy 139 Paikallinen virka- ja työehtosopimus koskien ryhmäperhepäivähoitajien vuorokautista ylityörajaa 140 Luntta Pirkko kirje kunnanhallitukselle / SEOP:n käsittely 141 Ilmoitusasiat Pöytäkirjan nähtävänäpito Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä

2 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 179 Aika: klo Paikka: Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä olleet jäsenet: Kalevi Puukko, pj Heidi Honkanen Ahti Lindgren Pentti Pylkkänen Maritta Oinonen, vj Muut läsnäolijat: Esko Kekkonen, kunnanvaltuuston puheenjohtaja Riikka Lång, kunnanvaltuuston I varapuheenjohtaja Markku Kivisaari, kunnanvaltuuston II varapuheenjohtaja Seppo Ruhanen, kunnanjohtaja Arja Leppäkumpu, pöytäkirjanpitäjä 124 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 125 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pentti Pylkkänen ja Ahti Lindgren. Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Kalevi Puukko puheenjohtaja Arja Leppäkumpu pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastajat, tarkastusaika Pentti Pylkkänen _ Ahti Lindgren

3 Kunnanhallitus TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Khall Kj Kunnanhallitus hyväksyy tämän esityslistan asioiden käsittelyjärjestykseksi. Lisäksi hyväksyttiin käsiteltäväksi lisälistan asiat _

4 Kunnanhallitus VUOKRASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN / SAIMET OY / VUOKRAN ALENTAMINEN Khall 70 / Kj. Hirvensalmen kunta ja Saimet Oy ovat solmineet liitteenä 7 olevan vuokrasopimuksen koskien Kuusikko-nimisellä kiinteistöllä sijaitsevaa m² teollisuushallia. Vuokra-aika alkaa ja vuokran suuruus on /kk + alv. Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 7 olevan vuokrasopimuksen. Khall 127 / Kunta on vuokrannut n m2:n suuruisen hallin Saimet Oy:lle alkaen. Yrityksen toiminta on alkanut samaisesta ajankohdasta lukien vuokratiloissa. Yrityksen edustaja on nyttemmin kääntynyt vuokranantajan puoleen kertoen, että yritystoimen siirtämisestä Hirvensalmelle ja toiminnan aloittamisesta johtuen yhtiöllä on ollut paljon ylimääräisiä kuluja ja sen vuoksi yrityksellä on ollut maksuvaikeuksia. Yhtiöllä on ollut kunnalle maksamattomia vuokria, jotka ovat olleet Intrum Justitia Oy:llä perittävänä. Yhtiön edustaja on pyytänyt, vuokran väliaikaista alentamista ja maksuaikaa vuokravakuuden maksamiseksi. Neuvotteluissa on sovittu, että vuokraa alennetaan ajalle %:lla siten, että vuokra mainitulle ajalle on euroa kuukaudessa ja että vuokravakuus on maksettava kunnan tilille mennessä. Kunnan vuokrasaatavat ovat tilanteen mukaan euroa. Kj. Kunnanhallitus hyväksyy Saimet Oy:n kanssa tehdyt vuokrajärjestelyt.

5 Kunnanhallitus VALTIONEUVOSTON ASETUS SAARISTOKUNNISTA JA KUNTIEN SAARISTO- OSISTA UUSIMINEN / LAUSUNTO Khall 128 / Voimassa oleva valtioneuvoston asetus saaristokunnista ja kuntien saaristo-osista (1179/2007, jota on päivitetty kuntaliitosten vuoksi asetuksilla 608/2008, 740/2009 ja 186/2011) päättyy vuoden 2011 lopussa. Voimassa olevan asetuksen mukaan maassa on 8 saaristokuntaa ja 38 ns. saaristo-osakuntaan. Hirvensalmen kunnanhallitus on ilmoittanut haluavansa jatkaa edelleen saaristo-osakuntana. Asetus perustuu lakiin saariston kehityksen edistämisestä (494/81, 1183/93). Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää kunnilta lausuntoa a) halukkuudesta jatkaa saaristokuntana tai saaristo-osakuntana ja b) mahdollisista muutostarpeista voimassa olevaan asetukseen mennessä. Saaristolain 3 :n mukaan saaristoalueisiin voi kuulua paitsi ilman kiinteää tieyhteyttä olevat pysyvästi asutut saaret myös muut saaret ja mantereen alueet, jotka ovat muutoin olosuhteiltaan saaristoon verrattavia. Pääosa asetuksen mukaisesta saaristoväestöstä asuu kiinteän tieyhteyden saaristoalueilla. Saaristoa on maan kaikissa maakunnissa ja lähes kaikissa kunnissa. Saaristokuntien ja saaristo-osakuntien nimeämiskriteeri on saaristolain 9.n mukaan saariston vakinaisen väestön määrä ja sen osuus kunnan väestöstä sekä liikenneolot ja perusturvapalvelujen saannin vaikeus. Kj Hirvensalmen kunnanhallitus 1) ilmoittaa, että kunta haluaa jatkaa edelleen saaristoosakuntana ja 2) toteaa, että se ei näe tarpeellisena muuttaa voimassa olevaa lainsäädäntöä.

6 Kunnanhallitus ENSIHOIDON PALVELUTASOPÄÄTÖS / LAUSUNTO Khall 129 / Liite 1 Etelä-Savon sairaanhoitopiiri on kirjeellään pyytänyt lausuntoa sairaanhoitopiirissä valmistellusta ensihoitopalvelun palvelutasopäätösluonnoksesta. Lausunto tulee toimittaa mennessä. Tavoitteena on, että sairaanhoitopiirin valtuusto käsittelee asian marraskuussa Terveydenhuoltolain mukaan ensihoidon järjestämisvastuu on määrätty sairaanhoitopiirille. Sairaanhoitopiiri voi lain mukaan järjestää toiminnan siten, että se tuottaa itse kaikki ensihoitopalvelut, ostaa palvelut yksityiseltä palveluntuottajalta tai toiselta sairaanhoitopiiriltä tai toimii yhteistyössä pelastustoimen kanssa. Terveydenhuoltolaki erottaa kiireellisen sairaankuljetuksen ja siihen liittyvän ensihoidon ja toisaalta kiireettömät siirtokuljetukset toisistaan erillisiksi toiminnoiksi, mutta sairaanhoitopiiri voi toimiessaan itse ensihoidon palvelutuottajana hoitaa myös kiireettömät sairaankuljetustehtävät itse. Muussa tapauksessa kiireettömät kuljetukset on kilpailutettava. Terveydenhuoltolaki ja ensihoidon asetus antavat melko yksityiskohtaiset määräykset ensihoidon toimijoiden tutkintovaatimuksista, toimintaa ohjaavien toimielinten ja henkilöiden asemasta ja tehtävistä sekä toiminnan seurantaperusteista ja tilastoinnista. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin osalta ensihoitosektorilla on toiminut tähän asti Etelä-Savon pelastuslaitos melko laajalla alueella, lisäksi on ollut yksityisiä ja julkisia toimijoita. Ensihoitoon liittyy kiinteästi Hätäkeskuslaitos, jonka siirrosta Mikkelistä Kuopioon on jo olemassa päätös. Siirto asettaa ensihoidon ohjeistukselle uusia ja entistä tarkempia vaatimuksia. Ensihoitotoimintaa erva-alueella koordinoi ja ohjaa KYS-erva alueen ensihoitokeskus. Sen tehtävänä on mm. yhdenmukaistaa ohjeistukset sekä toimia linkkinä toimijoiden, sairaanhoitopiirien ja hätäkeskuksen välillä. Ensihoidon lääkäriyksikön (Ilmari) siirtyminen tulevaisuudessa pois Joroisista pidentää lentomatkaa Mikkelin seudulle. Muutos edellyttää maayksiköiden palveluiden vahvistamista. Lisäksi ensihoidon valmiutta täytyy tietyillä alueilla vahvistaa nykyisestä. Ensihoidon järjestäminen kuvataan palvelutasopäätöksessä, joka perustuu riskialuemäärityksiin ja muihin ensihoitotoiminnan tunnuslukuihin. Palvelutasopäätöksessä otetaan kantaa myös ensi-

7 Kunnanhallitus hoidon järjestämistapaan. Palvelutasopäätös on sairaanhoitopiirissä tehtävä päätös. Koska sillä on merkittäviä vaikutuksia moniin terveydenhuollon toimintoihin, on kuntien mielipiteiden kuuleminen tärkeää ennen lopullista päätöstä. Terveydenhuoltolain mukainen toimintamalli on aloitettava viimeistään vuoden 2013 alusta alkaen. Palvelutasopäätöksessä määritellään ensihoidon järjestämistapa, palvelun sisältö, ensihoitopalveluun osallistuvan henkilöstön koulutus, tavoitteet potilaan tavoittamisajasta ja muut alueen ensihoitopalvelun järjestämisen kannalta tarpeelliset seikat. Terveydenhuoltolain ja siihen liittyvän asetuksen mukaan sairaanhoitopiirillä on oltava ensihoidosta vastaava lääkäri. Ensihoidon kenttäjohtajat (L4) toimivat 24/7 periaatteella tilannejohtajina ja toiminnan koordinaattoreina. Heidän on oltava virkasuhteessa sairaanhoitopiiriin, koska heidän toimenkuvaansa kuuluu merkittävässä määrin julkisen vallan käyttöä. Tällä hetkellä ESSHP on osallistunut L4:sten palkkakustannuksiin ½ ympärivuorokautisen henkilöstön työpanoksen verran. He ovat osallistuneet ensihoidon toteuttamiseen, johtamiseen ja suunnitteluun ensihoidon vastuulääkärin apuna. Etelä-Savon sairaanhoitopiirillä on periaatteessa useita mahdollisuuksia järjestää ensihoitotoiminta alueellaan: 1) yhteistyössä Etelä-Savon pelastuslaitoksen ja mahdollisten kuntien omien tai palkkaamien yksityisten toimijoiden kanssa; 2) tuottaa itse kaikki ensihoitopalvelut koko alueella; 3) kilpailuttaa ja ulkoistaa koko toiminta ulkopuoliselle toimijalle. Palvelutasopäätösluonnoksessa lähdetään siitä, että vuoden 2013 alusta koko ensihoitotoiminta on sairaanhoitopiirin toimintaa ja kaikki ensihoitajat sekä esimiehet toimivat sairaanhoitopiirin viroissa/toimissa. ESSHP:n ensihoitokeskus aloittaa neuvottelut yhteistoimintasopimuksesta Etelä-Savon pelastuslaitoksen kanssa koskien Mikkelin ja Pieksämäen kaupunkien perustason ensihoitohenkilökuntaa. Alueen kunnissa toimivat yksityiset palveluntuottajat siirtyisivät niin ikään sairaanhoitopiirin palvelukseen. Siirtyminen tapahtuisi asteittain siten, että vuoden 2012 alusta lääkintäesimiehet siirtyisivät sairaanhoitopiirin virkoihin. Tällöin perustettaisiin ESSHP:n ensihoitokeskus ja saman vuoden aikana käytäisiin neuvottelut eri sidosryhmien kanssa.

8 Kunnanhallitus Ensivasteyksiköt eli EVY:t toimisivat nykyisten palveluntuottajien toimesta tukien ensihoitojärjestelmää. Tavoitteena on laadukas, tehokas, taloudellinen ja toimiva palvelujärjestelmä, joka on vahvasti integroitu perusterveydenhuollon toimintoihin, päivystykseen ja erikoissairaanhoitoon. ESSHP:n ensihoitokeskuksen sijoittuminen sairaanhoitopiirin organisaatiossa ratkaistaan myöhemmin. Kj. Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, että ensihoitopalvelun palvelutasopäätösluonnoksen toteuttaminen nostaisi sairaanhoitopiirin alueen väestön ensihoitopalvelun tasoa merkittävästi. Ratkaisu nostanee myös ensihoitopalvelun kustannuksia. Alustavien laskelmien mukaan palvelun kokonaiskustannukset ovat n. 8 milj. euroa ja nettokustannukset kunnille euroa/asukas. Palvelun nykyisistä kustannuksista ei ole esitetty tietoja. Palvelutasopäätösluonnoksessa ei ole esitystä kustannusten kattamistavasta. Palvelun luonteen ja toimintatavan huomioiden on perusteltua kattaa kustannukset euroa/asukas periaatteella. Hirvensalmen kunnan osalta palvelutasopäätöksen mukainen ensihoitopalvelun taso ei paranisi. Hirvensalmi olisi sairaanhoitopiirin ainoa kunta, johon ei esitetä sijoitettavaksi ensihoitopalvelun yksikköä. Kunnan kustannukset nousisivat, mutta palvelut pysyisivät entisellään. Kunta edellyttääkin, että palvelutasopäätöstä muutetaan siten, että Hirvensalmelle sijoitetaan muiden kuntien tapaan ensipalveluyksikkö.

9 Kunnanhallitus KOSKINEN OY:N JÄTEVEDEN KÄSITTELYJÄRJESTELMÄ / POISTOSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Khall 130 / Hirvensalmen kunnanvaltuusto on hyväksynyt Hirvensalmen kunnan ja Koskinen Oy:n välisen aiesopimuksen, jonka mukaan kunta rakentaa yhtiön koivuteollisuusyksikön viilutukkien haudonnassa syntyvän jäteveden esikäsittelyjärjestelmän. Esikäsittelyn jälkeen jätevedet toimitetaan kunnan vesilaitokselle puhdistettavaksi. Vuokra-aika on 10 vuotta ja vuokratulo vuodessa on Hanke on valmistunut. Hallintosäännön 5 luvun 44 mukaan suunnitelmapoistojen perusteet hyväksyy kunnanvaltuusto. Taloustoimistossa on valmisteltu poistojen tapahtuvan 10 vuoden aikana vuotuisina tasapoistoina. Kj Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnan omistuksessa olevan Koskinen Oy:n jäteveden esikäsittelyjärjestelmän investointi poistetaan 10 vuoden aikana vuotuisina tasapoistoina.

10 Kunnanhallitus YES-KESKUS TUKEMAAN ETELÄ-SAVON OPPILAITOSTEN YRITTÄJYYS- KASVATUSTA HANKKEEN KUNTARAHOITUSOSUUS Khall 131 / Etelä-Savon YES-keskus tukemaan Etelä-Savon oppilaitosten yrittäjyyskasvatusta hanke on alkanut ja hankkeelle haetaan jatkoaikaa asti. Hankkeen hallinnoija on Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus. Hankeen pääasiallinen rahoittaja on Euroopan sosiaalirahasto ja Etelä-Savon ELY-keskus. Hankkeen kustannukset ovat Projektihakemuksessa muun rahoituksen osuus on (11,7 %), josta osa järjestyy Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskuksen omarahoituksena. YES keskustoiminnan turvaamiseksi ja mahdollistamiseksi tarvitaan myös yksittäisten kuntien panosta. Kuntarahaa haetaan, koska toiminta ja tuki on opettajille ja koululle maksutonta, eikä kuntarahaa voi kerätä osallistumismaksuilla. Tähän mennessä hankkeen toimintaan on osallistunut yhteensä 1186 henkilöä, joista opettajia 923. Toisen asteen ammatillisen tai korkea-asteen opiskelijoita on mukana ollut 134 henkilöä ja alueen yritysten ja elinkeinoelämän sekä julkisen ja kolmannen sektorin osallistujia hakkeessa on ollut 129 henkilöä. ESR:n määritelmän mukaisia pitkäkestoisia osallistujia (yli 7 h) on ollut 104 henkilöä, joista opettajia 80. Alueen oppilaitokset, koulu ja muut toimijat ovat suhtautuneet hankkeeseen hyvin positiivisesti ja toiminta on katsottu tarpeelliseksi alueen kehityksen kannalta. Kuntarahoitus osuutta on pyydetty kertarahoituksena hankkeen kokonaisajalle. Kj Kunnanhallitus myöntää YES hankkeelle kuntarahoitusosuuden kertarahoituksena.

11 Kunnanhallitus SF-CARAVAN SISÄ-SAVO RY / KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN Khall 132 / Liite 2 Kj Kunnan ja SF-Caravan Sisä-Savo ry:n kanssa on neuvoteltu Hirvensalmen kunnan Pöyryn kylässä Etuniemen rantaasemakaava-alueella Etuniemi 5:64 tilalla sijaitsevien rakennusten (vastaanottorakennus, keittokatos, saunarakennus ja kesäsuihku/varastorakennus) myymisestä SF-Caravan Sisä-Savo ry:lle. Kauppahinnaksi on sovittu euroa. SF-Caravan Sisä-Savo ry on allekirjoitetulla vuokrasopimuksella vuokrannut leirintäalueen laitteineen ja rakennuksineen. Kunnanhallitus hyväksyy Hirvensalmen kunnan ja SF-Caravan Sisä-Savo ry:n välisen kauppakirjan.

12 Kunnanhallitus KAUPPAKIRJALUONNOKSEN HYVÄKSYMINEN / SKRINNIK ANATOLY / TONTIN MYYMINEN RAKENTAMATTOMANA Khall / 94 Hirvensalmen kunnanvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt kunnan myynnissä olevien tonttien hinnat tonttien myyntihinnoiksi ja samalla antanut oikeuden kunnanhallitukselle tehdä myyntipäätöksen ja kauppakirjan sekä päättää muista kaupan ehdoista. Hirvensalmen kunta ja Anatoly Skrinnik ovat laatineet liitteen 5 mukaisen kauppakirjaluonnoksen. Kj. Hirvensalmen kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 5 olevan kauppakirjaluonnoksen. _ Khall 133 / Anatoly Skrinnik on päivätyllä kauppakirjalla ostanut Hirvensalmen kunnalta Pöyryn kylästä 3790 m2 määräalan Kesäniitty tilasta 7:156. Tontti sijaitsee Urmaslahden asemakaavaalueella korttelissa 303 tontti 2. Tontti on lohkottu itsenäiseksi tilaksi ja sen kiinteistötunnus on Anatoly Skrinnik on ollut yhteydessä kuntaan ja pyytänyt lupaa ostamansa tontin myymiseen rakentamattomana. Kj Kunnanhallitus 1) antaa Anatoly Skrinnikille luvan myydä Hirvensalmen kunnan Pöyryn kylästä Kesäniitty tilalla sijaitsevan tontin 2. Tontti sijaitsee Urmaslahden asemakaava-alueella korttelissa 303; 2) velvoittaa uutta ostajaa sitoutumaan Hirvensalmen kunnan ja Anatoly Skrinnikin välisen kauppakirjan 8. kohdan mukaisten ehtojen noudattamiseen: - noudattamaan rakentamisessa sitovia rakennusvalvonnan antamia ohjeita - aloittamaan ympärivuotiseen asumiskäyttöön tarkoitetun rakennuksen rakentamisen kaupan kohteena olevalle määräalalle kahden vuoden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta - olemaan myymättä tai muutoin luovuttamatta rakentamatonta rakennuspaikkaa muulle kuin sellaiselle, jonka kunta hyväksyy

13 Kunnanhallitus liittymään vesi- ja viemäriverkkoon ja suorittamaan voimassa olevat liittymis- ja muut maksut - ostajan tulee sallia viemärien, vesijohtojen, puhelin- ja sähköjohtojen sekä muiden sellaisten johtojen ja niiden vaatimien kiinnikkeiden ja tukien sijoittaminen tarvittaessa tontille. Kunta tai muun edellä mainittujen johtojen yms. asentaja on velvollinen korvaamaan tontille suorittamastaan rakentamis- tai asentamistyöstä aiheutuvat vahingot - ostaja on tietoinen, että määräalan eteläreunaan on sijoitettu vesi- ja viemärilaitteita, jotka jäävät määräalan rasitteeksi.

14 Kunnanhallitus LISÄMÄÄRÄRAHA PERHEPÄIVÄHOITOON PT LTK 58 / Hirvensalmella syntyi vuonna 2010 yhteensä 19 lasta, mikä on enemmän kuin aikaisempina vuosina. Lasten päivähoidon tarve on lisääntynyt lapsimäärän lisääntyessä vanhempien palatessa töihin keskimäärin vuoden pituisen äitiysloman ja hoitovapaan jälkeen. Kuntaan on myös muuttanut lapsiperheitä. Keväällä 2011 haettiin perhepäivähoitajaa Syväsmäen alueelle. Hakijoita ei ollut yhtään. Päivähoitoa tarvitsevia lapsia on alueella useita. Ratkaisuna päivähoitotilanteeseen Syväsmäen alueella aloitettiin ryhmäperhepäivähoitotoiminta elokuussa Malvaan koulun yhteydessä. Ryhmäperhepäivähoitoon tarvittavia määrärahoja ei voitu ennakoida vuoden 2011 talousarvioita laadittaessa. Ryhmäperhepäivähoidon kustannukset elo-joulukuulta 2011 ovat arviolta euroa. Liitteenä nro 2 kustannuslaskelma. Ptj Perusturvalautakunta hyväksyy omalta osaltaan lisämääräehdotuksen, euroa ryhmäperhepäivähoitoon ja esittää asian edelleen kunnanhallituksen ja valtuustolle hyväksyttäväksi. _ Khall Kj Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy määrärahan muutoksen (lisäys) menokohdalle ryhmäperhepäivähoito.

15 Kunnanhallitus HIRVENSALMEN KOTOUTTAMISOHJELMA / SOPIMUS PAKOLAISTEN VASTAANOT- TAMISESTA PT LTK Hirvensalmen kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan valmistelusta pakolaisten vastaanottamisesta kuntaan. Pakolaisten vastaanottaminen edellyttää sopimusta Työ- ja elinkeinokeskuksen kanssa. Sopimuksen tekemisen edellytyksenä on, että kunta on laatinut kotouttamisohjelman. Hirvensalmella on valmisteltu syksystä 2010 alkaen kotouttamisohjelmaa hallintokuntien välisenä yhteistyönä ja eri toimijoiden kanssa. Valmistelussa ovat olleet mukana perusturvatoimen sosiaalityö ja päivähoito, sivistystoimen koulu-, nuoriso- ja vapaaaikatoimi, seurakunta ja useat paikalliset järjestötoimijat. Terveyspalveluita on edustanut Mikkelin kaupungin terveysneuvonnan terveydenhoitaja. Valmistelussa on lisäksi ollut mukana kansalaisopisto, SPR ja Mikkelin maahanmuuttotoimisto. Kotouttamisohjelman vahvistaa kunnanvaltuusto Ptj Perusturvalautakunta hyväksyy osaltaan kotouttamisohjelman ja esittää edelleen kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi. _ Khall Kotouttamisohjelma liitteenä n:o 1. Kj Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 1 olevan kotouttamisohjelman ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Kvalt 31 / Kotouttamisohjelma liitteenä n:o 8. Khall esitys Kunnanvaltuusto hyväksyy liitteenä 8 olevan kotouttamisohjelman. _

16 Kunnanhallitus Kh 135 / Liite 3 Kj Ohessa sisäasiainministeriön sopimusmallin mukainen Etelä- Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja Hirvensalmen kunnan välinen sopimus pakolaisten vastaanotosta ja pakolaisista aiheutuvien kustannusten korvaamisesta voimaan astuneen uuden kotouttamislain mukaan kotouttamiskorvausaika pitenee neljään vuoteen. Uutena velvoitteena on alkukartoitusten tekeminen maahanmuuttajien osaamistason ja tarpeiden selvittämiseksi. Hirvensalmen kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan Etelä- Savon Ely-keskuksen ja Hirvensalmen kunnan välisen sopimuksen pakolaisten vastaanotosta ja pakolaisista aiheutuvien kustannusten korvaamisesta.

17 Kunnanhallitus PAKOLAISTEN VASTAANOTTAMINEN / MÄÄRÄRAHAN VARAAMINEN Khall 136 / Hirvensalmen kunnanvaltuusto on hyväksynyt pakolaisten kotouttamisohjelman. Hirvensalmen kunnanhallitus on hyväksynyt sopimuksen pakolaisten vastaanottamisesta. Alustavien vuositasolla tehtyjen laskelmien mukaan menot ovat noin ja tulot Tälle vuodelle kohdistuvat menot kahdelta kuukaudelta ovat noin ja tulot Vuoden 2011 talousarvioon ei ole varattu määrärahaa pakolaisten vastaanottamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Kj Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy - tehtävälle 44 toimeentuloturva / 4080 pakolaiset lisämäärärahan seuraavasti: menot ja tulot sekä - tehtävälle 20 perusopetus lisämäärärahan (meno).

18 Kunnanhallitus EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN LINJANVETOA VII SEMINAARIIN Khall Linjanvetoa terveydenhuollon ajankohtaisseminaari on järjestetty Mikkelissä jo kuusi kertaa. Pääjärjestäjänä on toiminut Etelä- Savon sairaanhoitopiiri. Seminaariin on kokoontunut vuosittain useita satoja terveydenhuollon ammattilaisia, päättäjiä, tutkijoita, kouluttajia ja teknologian kehittäjiä. Tämän vuoden seminaarin pidetään Konsertti ja kongressitalo Mikaelissa, Mikkelissä. Linjanvetoa VI I seminaarissa, Ilon pisaroita ja kuurankukkia Kastetta kaikille valokeilassa ovat Kaste-ohjelman hankkeiden tulokset. Seminaarin järjestävät yhteistyössä Etelä-Savon sairaanhoitopiiri sekä Itä- ja Keski-Suomen KASTE -hankkeet. Ensimmäisenä päivänä pohditaan palvelujen laatua, vaikuttavuutta ja saatavuutta Kaste hankkeiden selvityksen valossa. Lisäksi kuullaan mielenkiintoisia alustuksia potilasturvallisuuden, terveyshyötymallin sekä henkilöstöhallinnon tunnuslukujen näkökulmasta. Osallisuuden ja syrjäytymisen ehkäisyn teemassa luodaan näkökulma lasten, nuorten ja aikuisten hyvinvointiin ja mielenterveyteen. Toisena päivänä luodaan katsaus erilaisiin Kastehankkeissa kehitettyihin terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen työvälineisiin ja sen lisäksi pohditaan terveys- ja hyvinvointierojen dilemmaa ajatuksella eriarvoisuus suomalaisessa terveydenhuoltojärjessä. Yhteisessä iltapäivässä on puntarissa myös sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisen tulevaisuus. Pohdinnan aiheena ovat lisäksi hankkeiden rahoitusmallit jatkossa. Seminaarin iltaohjelma on tiistaina Konsertti- ja kongressitalo Mikaelissa (lämpiö 2. krs) alkaen klo Illman ohjelmassa on Mikkelin kaupungin vastaanotto, buffet illallinen ja esiintyjänä nuori mikkeliläinen taiteilija Noora Ruohonen. Seminaari on valtakunnallinen ja sen kohderyhmänä ovat mm. luottamushenkilöt, johtavat viranhaltijat, terveydenhuollon ja sosiaalialan ammattilaiset, järjestöjen edustajat, sairaanhoitopiirien, perusterveydenhuollon ja sosiaalialan johto, kehitystyötä tukevien ja ohjaavien organisaatioiden edustajat, kouluttajat, tutkijat sekä alan opiskelijat.

19 Kunnanhallitus Ilmoittautuminen verkkosivujen kautta mennessä. Osallistumismaksu 250 (sis.alv.) molemmat päivät 170 (sis.alv.) yksi päivä 75 (sis.alv.) opiskelijat. Osallistumismaksuun sisältyvät luennot, seminaarimateriaali, lounaat, kahvit ja sosiaalinen ohjelma. Kj. Kunnanhallitus nimeää edustajat Linjanvetoa VI I seminaariin Päätös Kunnanhallitus nimesi edustajikseen Heidi Honkasen ja Kalevi Puukon.

20 Kunnanhallitus LUNASTUSOIKEUDEN KÄYTTÄMINEN / SUUR-SAVON SÄHKÖ OY Khall Suur-Savon Sähkö Oy:n hallitus on saanut ilmoituksen, jonka mukaan Vilho Ilmari Nevakaaren kuolinpesä on myynyt Kerimäen Osuuspankille Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeet (19 kpl) D ja H Suur-Savon Sähkö Oy:n yhtiöjärjestyksen 13 :n mukaan Suur- Savon Sähkö Oy:n osakkaina olevilla kunnilla on ensisijainen oikeus lunastaa uudelle osakkeenomistajalle siirtyneet osakkeet. Mikäli mikään kunnista ei käytä lunastusoikeuttaan, lunastusoikeus on toissijaisesti Suur-Savon Sähkö Oy:llä. Osakkeiden lunastushinta on osakkeiden käypä hinta. Vastikkeellisessa saannossa käyväksi hinnaksi katsotaan osakkeen luovuttajan ja siirronsaajan sopima hinta, ellei näytetä, ettei tämä hinta ole käypä hinta. Luovuttajien ja siirronsaajan sopima hinta on euroa. Kerimäen Osuuspankki ei omista ennestään Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeita ja on siten yhtiöjärjestyksen tarkoittama uusi osakkeenomistaja. Suur-Savon Sähkö Oy:n yhtiöjärjestyksen perusteella lunastusta haluavan osakkeenomistajan on esitettävä Suur-Savon Sähkö Oy:n hallitukselle kirjallinen lunastusvaatimus viimeistään Osakeyhtiölain ja oikeuskäytännön mukaan saman saannon kohteena olevat osakkeet on kaikki lunastettava, Lunastajan on siten tarjouduttava lunastamaan kaikki siirtyneet osakkeet. Mikäli useampi kunta haluaa lunastusta, jaetaan osakkeet kuntien kesken siinä suhteessa kuin näillä ennestään on osakeluetteloon merkittyjä yhtiön osakkeita lunastusvaatimuksensa tekopäivänä. Jollei osakkeiden jako mene tällöin tasan, määrää yhtiön hallitus arvalla sen kunnan, joka saa jaossa ylimenevät osakkeet. Mikäli osakkeenomistaja haluaa käyttää lunastusoikeuttaan, pyydämme, että edellä mainittu kirjallinen ilmoitus toimitetaan osoitteeseen: Suur-Savon Sähkö Oy, Hallitus PL Mikkeli. Ilmoituksen tulee olla perillä viimeistään Asiasta lisätietoja antaa Suur-Savon Sähkö Oy:n puolesta talousjohtaja Anna-Leena Kuitunen, puh

21 Kunnanhallitus Suur-Savon Sähkö tiedottaa myöhemmin lunastusvaatimuksen tehneille osakkeenomistajille lunastettavaksi tulevien osakkeiden määrästä sekä maksumenettelystä. Kj Kunnanhallitus käyttää lunastusoikeutta.

22 Kunnanhallitus PAIKALLINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITAJIEN VUO- ROKAUTISESTA YLITYÖRAJASTA Khall 139 / Liite 4 Kj Malvaan koululle perustetun ryhmäperhepäivähoitopaikan seurauksena on tehty tarvittavat henkilöstöjärjestelyt. Päivähoidonohjaaja Kristiina Ukkonen on ollut yhteydessä Kuntatyönantajiin ja em. pohjalta on tehty luonnos paikalliseksi virka- ja työehtosopimukseksi koskien ryhmäperhepäivähoitajien vuorokautista ylityörajaa. KVTES:n mukaan vuorokautinen ylityökynnys on 9 h/ vrk yleistyöajassa. Tarkoituksena on korottaa vuorokautista ylityörajaa 10 tuntiin, koska jaksotyön käyttö ei ole perusteltua. Sopimus liitteenä. Kunnanhallitus 1) hyväksyy paikallisen virka- ja työehtosopimuksen ryhmäperhepäivähoitajien vuorokautisesta ylityörajasta ja 2) oikeuttaa hallintojohtajan tekemään tarvittaessa tarkennukset sopimukseen.

23 Kunnanhallitus LUNTTA PIRKKO KIRJE KUNNANHALLITUKSELLE / SEOP:N KÄSITTELY Khall 140 / Kunnanhallituksen jäsen, kunnanvaltuutettu Pirkko Luntta on toimittanut kuntaan allekirjoittamansa seuraavan kirjeen, koskien seudullisen opetuspalvelukeskus hankkeen käsittelystä: Esitän, että kunnanhallitus ottaa käsiteltäväkseen Mikkelin opetuspalvelukeskus-hankkeen (SEOP) asian, kunnanhallitus asia nro 111 ja, että asia käsitellään sivistyslautakunnassa ensin ja sitä kautta tuodaan kunnanhallituksen käsittelyyn sekä kunnanvaltuuston päätettäväksi. Perusteluina esitän, että asia kokonaisuus kuuluu sivistyslautakunnan alaisuuteen. Nyt tässä uudessa vaiheessa sivistyslautakunta ei ollut käsitellyt asiaa lainkaan. Lisäksi totean, että hanke on seudullinen iso hanke johon tulee voida demokraattisesti vaikuttaa monien eri tahojen kautta. Samalla toteutuu kuntalaisten vaikuttamismahdollisuus parhaiten. Myös on huomioitavaa, että Hirvensalmen kunnanvaltuusto on jo tehnyt päätöksen asiasta , joka on edelleen voimassa. Kunnanvaltuuston päätöksestä käy ilmi, että Hirvensalmen kunta on mukana Seop hankkeessa. Kj Kunnanhallitus toteaa, että asia on esillä seutufoorumin kokouksessa , jonka jälkeen asia tulee kuntiin päätettäväksi.

24 Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT Khall Kunnanhallituksen tiedoksi saatetaan seuraavat valtion- 141 viranomaisten päätökset ja kirjeet sekä muiden yhteisöjen ym. asiakirjat tai kirjeet: 1. Opetushallituksen päätös :n valtionavustuksen myöntämisestä yleissivistävän koulutuksen tehostetun ja erityisen tuen kehittämistoimintaan. 2. Kuopion hallinto-oikeuden raukeamispäätös koskien Pöyryn asemakaavasta Haapasalojen tekemää valitusta. 3. Suomen Kuntaliiton kirje koskien valokopiointisopimusta vuosille Mikkelin kaupungin ympäristölautakunnan pöytäkirja Etelä-Savon maakuntaliiton maakuntahallituksen pöytäkirja Etelä-Savon koulutuksen ky:n hallituksen pöytäkirja Itä-Suomen päihdehuollon ky:n yhtymävaltuuston pöytäkirja Kj Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. Muut asiakirjat ja kirjeet eivät aiheuta enempiä toimenpiteitä. Päätös Merkittiin tiedoksi.

25 Kunnanhallitus SUUR-SAVON SÄHKÖ OY:N PUISTOMUUNTAMON SIJOITTAMINEN Khall 142 / Liite 5 Kj. Suur-Savon Sähkö on jättänyt toimenpideilmoituksen (MRL 129 ) sähkönjakeluverkon saneeraustyöhön liittyvän puistomuuntamon sijoittamisesta. Puistomuuntamo sijoitettaisiin Hirvensalmen kunnan omistamalle Mäntylä tilalle, kiinteistötunnus Alue on kaavassa merkitty puistoksi. Kunnanhallitus myöntää Suur-Savon Sähkö Oy:lle luvan sijoittaa sähkönjakeluverkon saneeraustyöhön liittyvä puistomuuntaja Hirvensalmen kunnan omistamalle kiinteistölle Mäntylä

26 Kunnanhallitus ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTANEUVOTTELU / EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN Khall 143 / Etelä-Savon sairaanhoitopiirin järjestää jäsenkunnille kuntaneuvottelutilaisuuden torstaina klo Mikkelin yliopistokeskuksen auditoriossa. Kuntaneuvottelujen aiheina on Ensihoidon palvelutasopäätöksen valmistelu, ISER-hanke ja talous. Kj Kunnanhallitus nimeää edustajat tilaisuuteen. Päätös Kunnanhallitus nimesi edustajiksi Esko Kekkosen ja Riikka Långin.

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 21.12.2009 375

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 21.12.2009 375 Kunnanhallitus 21.12.2009 375 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 252 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 253 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 254 Työjärjestyksen hyväksyminen 255 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 14.5.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 74 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 75 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.8.2011 153

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.8.2011 153 Kunnanhallitus 29.8.2011 153 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 108 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 109 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 110 Työjärjestyksen hyväksyminen 111 Mikkelin

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 20.4.2009 140

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 20.4.2009 140 Kunnanhallitus 20.4.2009 140 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 100 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 101 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 102 Työjärjestyksen hyväksyminen 103 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 11.5.2009 159

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 11.5.2009 159 Kunnanhallitus 11.5.2009 159 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 114 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 115 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 116 Työjärjestyksen hyväksyminen 117 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 18.11.2013 257

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 18.11.2013 257 Kunnanhallitus 18.11.2013 257 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 177 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 178 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 179 Työjärjestyksen hyväksyminen 180 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 2.11.2009 307

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 2.11.2009 307 Kunnanhallitus 2.11.2009 307 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 209 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 210 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 211 Työjärjestyksen hyväksyminen 212 Vuoden

Lisätiedot

Aika: 14.5.2007 klo 15.00-16.40. kunnanhallituksen kokoushuone. Läsnä olleet jäsenet: Esko Kekkonen

Aika: 14.5.2007 klo 15.00-16.40. kunnanhallituksen kokoushuone. Läsnä olleet jäsenet: Esko Kekkonen Kunnanhallitus 14.5.2007 164 Aika: 14.5.2007 klo 15.00-16.40 Paikka: kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä olleet jäsenet: Esko Kekkonen, pj Jukkapekka Lempiäinen Outi Kiesilä Hannu Ripatti Eija Karjalainen

Lisätiedot

Kunnanviraston valtuustosali

Kunnanviraston valtuustosali Kunnanvaltuusto 22.5.2006 1 Kokousaika Maanantaina 22.5.2006 kello 16.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanviraston valtuustosali 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Seija Väisänen

PÖYTÄKIRJA. Seija Väisänen Kunnanvaltuusto 15.11.2010 58 PÖYTÄKIRJA Aika: 15.11.2010 klo 17.00-17.55. Paikka: Hirvensalmen kunnanvirasto, valtuustosali Läsnä olleet jäsenet: Heidi Honkanen Maarit Honkanen Esko Kekkonen Outi Kiesilä

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 13.5.2008

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 13.5.2008 Kunnanhallitus 5.5.2008 149 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 112 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 113 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 114 Työjärjestyksen hyväksyminen 115 Eron myöntäminen

Lisätiedot

Kunnanviraston valtuustosali

Kunnanviraston valtuustosali Kunnanvaltuusto 27.4.2009 42 Kokousaika Maanantaina 27.4.2009 kello 17.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanviraston valtuustosali 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 29 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 14/07. Kokousaika: Maanantai 1.10.2007 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 14/07. Kokousaika: Maanantai 1.10.2007 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 14/07 Kokousaika: Maanantai 1.10.2007 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 26.3.2012, kello 17.00 20.44 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Haavisto Veli, puheenjohtaja

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299 07.05.2013 ASIAT Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 301 141 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 302 142 Lausunto Kainuun Uusi Sairaala -konseptista

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 12/09 Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 3.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info. Verohuojennushakemus / OSAKK:n perussopimuksen uudistaminen

Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info. Verohuojennushakemus / OSAKK:n perussopimuksen uudistaminen MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 9.5.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen lukion etäopetusluokka Asiat 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 Asioiden

Lisätiedot

55 Toivola-Mynttilä-Peruvesi rantaosayleiskaava (kuntoutumiskeskus) 56 Lausuntopyyntö Päijät-Hämeen maakuntakaavaehdotuksesta

55 Toivola-Mynttilä-Peruvesi rantaosayleiskaava (kuntoutumiskeskus) 56 Lausuntopyyntö Päijät-Hämeen maakuntakaavaehdotuksesta Mäntyharju Pöytäkirja 5/2015 1 (39) Aika 22.06.2015, klo 17:04-17:55 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 54 Pöytäkirjan tarkastus 55 Toivola-Mynttilä-Peruvesi

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.4.2013 92

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.4.2013 92 Kunnanhallitus 29.4.2013 92 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 72 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 73 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 74 Työjärjestyksen hyväksyminen 75 Omavelkaisen

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 12-18. Asialista

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 12-18. Asialista ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014 Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 12-18 Asialista H 12 Haja-alueen viemäriverkoston suunnitelmat ja rakentaminen... 30 H 13

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 7/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 9.00-12.20 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 3/11. Kokousaika: 28.03.2011 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 3/11. Kokousaika: 28.03.2011 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 3/11 Kokousaika: 28.03.2011 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 3 4 5 Liite 1 6 Liite 2 7 8

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 2/2013

KUNNANHALLITUS 2/2013 KUNNANHALLITUS 2/2013 Aika Torstai 7.2.2013 klo 19.30-22.32 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko jäsen Mustakoski

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS 5/2015. Kokousaika 16.3.2015, klo 17.40 19.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 31-37. Asialista

HALLITUKSEN KOKOUS 5/2015. Kokousaika 16.3.2015, klo 17.40 19.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 31-37. Asialista HÄMEENKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA HALLITUKSEN KOKOUS 5/2015 Kokousaika 16.3.2015, klo 17.40 19.50 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 31-37 Asialista H 31 Antolainojen takaisinmaksuehdot... 65 H 32 Edustajan

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSAIKA Tiistai 12.11.2013 klo 10.00 13.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 634 321 Arkistotoimen

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2013 604 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika Maanantai 04.11.2013 klo 17:30-18:56 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot