AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE ( ) LOPPURAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI"

Transkriptio

1 AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE ( ) LOPPURAPORTTI

2 1 SISÄLTÖ 1. AIKE-HANKKEEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT JA JULKAISUT PERUSTAT KUNTOON... 4 Lähtökohdat ja tavoitteet... 4 Organisaatio ja hallinnointi AIKEN AIKAANSAANNOKSET... 9 Kopase.fi -verkkopalvelu... 9 Verkko-opetuksen kehittäminen Julkaisu: Rajalla aikuiskasvatus suuntaa verkkoon Työelämäyhteistyön kehittäminen Aikuiskouluttajien verkostoituminen MITÄ TÄSTÄ OPIMME? Ulkoisen arvioinnin toteuttaminen ja keskeiset tulokset Kehittämisehdotukset YHDESSÄ ETEENPÄIN Ajatuksia aikuiskoulutuksen yhteisen kehittämistyön jatkosta LÄHTEET LIITTEET... 33

3 2 1. AIKE-HANKKEEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT JA JULKAISUT Kopase.fi Etelä-Savon aikuiskoulutuksen verkkopalvelu Kuvaus Aikuisopiskelusta tiedottava, opintoja suunnittelevia ja opiskelevia henkilöitä ohjaava ja neuvova verkkopalvelu. Sivusto sisältää osiot Opintotarjotin, Mahdollisuudet Etelä-Savossa, Ammatinvalinta ja urasuunnittelu, Aikuinen oppijana, Verkkoopiskelijaksi, Verkko-opettajaksi ja Kysy aikuiskoulutuksesta. Verkkopalvelu on uusi kanava aikuiskoulutusta koskevan tiedon hakuun. Se tarjoaa yhdestä osoitteesta perustiedot siitä, millaisia opintoja on tarjolla, millaisia koulutuspolut voivat olla ja mistä saa lisätietoja opintoihin liittyen. Se tarjoaa aikuisopiskelijoille tukea oman oppimisen arviointiin ja kehittämiseen, verkkoopiskeluun ja urasuunnitteluun. Täysin uutta on myös tietokanta, josta löytyy alueen oppilaitosten tarjoama täydennyskoulutus. Keskeiset osat palvelusta löytyvät myös englannin ja venäjän kielellä. Sivusto tarjoaa työssä tarvittavaa tietoa erilaisista opinnoista myös ohjaustyötä tekevälle henkilöstölle. Prosessi Sivuston sisällöt on tuotettu monialaisissa ja eri oppilaitosten henkilöstöstä koostuneissa ryhmissä. Sisällöissä hyödynnetään linkkien avulla jo olemassa olevia verkkopalveluja ja tietokantoja. Asiasisältöjen päivitys on keskitetty ylläpitäjätaholle (Mikkelin ammattikorkeakoulu). Sisällöt ja linkitykset on käytävä läpi ja päivitettävä säännöllisesti. Ajankohtaisen koulutustarjonnan tiedot täydennyskoulutuksesta ja avoimen korkeakoulun kursseista oppilaitokset päivittävät sivuston omaan tietokantaan. Toimijat Sivuston ylläpito vaatii sisällön päivittäjän, joka seuraa aikuiskoulutuskentän muutoksia ja pitää tiedot ajan tasalla. Lisäksi on oltava tekninen ylläpitäjä, joka huolehtii sivuston toimivuudesta. Koulutustarjontatietojen päivittäjähenkilöt on nimetty 21 oppilaitoksesta Etelä-Savossa. Heillä tulee olla nimetty koulutustarjonnan päivitys osaksi työtehtäviä. Hankkeen projektiryhmä on toiminut eri oppilaitoksista koostuvana kehittämisryhmänä verkkopalvelun sisältöjen ja toimivuuden kehittämisessä ja vastaava ryhmä tarvitaan hankkeen jälkeen ohjaamaan kehittämistä ja lisäämään vaikuttavuutta. Tulokset Verkkopalvelua käyttää n henkilöä kuukausittain. Oppilaitokset ovat tutustuneet paremmin toistensa tarjontaan ja muodostaneet verkoston, jolla sivustoa ylläpidetään. Verkko-opetuksen mentorointi Kuvaus Mentorien verkosto tarjoaa opettajille riittävän ja helposti saatavilla olevan verkko-opetuksen tuen, jakaa ja levittää verkkoopetukseen liittyvää osaamista ja hiljaista tietoa sekä suunnittelee ja toteuttaa yhteistoiminnallisesti kehittämistoimia, joilla tuetaan verkko-opetuksen osaamista ja verkko-oppimisen hyödyntämistä opetuksen ja oppimisympäristöjen laadun parantamiseksi. Prosessi Laitoksilta nimetään mentorit, joille varataan työaikaan resurssi mentorointiin. Koordinoija tiedottaa toiminnasta koko henkilöstölle. Mentorien kesken järjestetään tapaamisia, jossa jaetaan osaamista ja kehitetään verkko-opetusta koko oppilaitoksen tasolla. Toimijat Nimetyt mentorit oppilaitoksessa, mielellään jokaiselta koulutusalalta ja yksiköstä. Toiminnan koordinoija, jonka luo tiedon ja osaamisen jakamiselle paikkoja ja foorumeita ja tuo omalta osaltaan ideoita ja teemoja mentorointityöhön. Tulokset Verkko-opetuksen tuen saaminen aiempaa lähemmäs opetusta. Verkko-opetuksen kehittämisen avaintoimijat kohtaavat. Osaamisen ja hyvien toimintamallien jakaminen sekä kokemusten vaihtaminen ja sitä kautta vahvuuden saaminen omaan työhön ja osaamiseen.

4 3 Verkko-opetuksen keskustelutilaisuudet Kuvaus Verkko-opetuksen keskustelutilaisuuksissa on paikalla pari alustajaa eri oppilaitoksista, jotka kertovat omasta verkkoopetuksestaan, kehittämishankkeestaan tai vastaavasta. Alustusten jälkeen osallistujat keskustelevat keskenään aiheista ja jakavat kokemuksiaan ja kehittämisajatuksiaan. Prosessi Tilaisuuksia järjestettiin hankkeen aikana kerran kuukaudessa ja niistä tiedotettiin kaikissa alueen oppilaitoksissa. Tilaisuuden järjestäjä sopii alustajien kanssa puheenvuoroista. Toimijat Tilaisuuden koolle kutsuja ja alustajina opettajat ja muut verkko-opetuksessa mukana olevat henkilöt oppilaitoksista. Tulokset Kokemusten jakaminen tukee opettajia työssään. Keskusteluissa nousee esiin kehittämisaiheita, joiden pohjalta voidaan suunnitella yhteistyötä esimerkiksi hankkeissa. Hankkeen aikana keskustelutilaisuuksien pohjalta tuotettiin artikkelijulkaisu Rajalla - Aikuiskasvatus suuntaa verkkoon. Projektihallinto Kuvaus Hankkeessa toimiva hallinto: sovitut aikataulut (esimerkki litteessä 2), kokoontumiset, yhteiset hallinnointiohjeet, toimenpiteiden täsmentäminen väliajoin, tavoitteiden toteutumisen seuranta, maksatusten/laskutusten tekemisen ohjeistus. Prosessi Projekti jaettiin osaprojekteihin, joille kullekin asetettiin tavoitteet ja tehtiin vuosittain toimenpidesuunnitelmat. Projektipäällikö koordinoi osaprojektien toimintaa ja työskenteli yhdessä ryhmien kanssa. Kaikkien osaprojektien yhteinen työskentelytapaaminen pidettiin kerran kuussa päällikön johdolla. Tapaamisissa käytiin läpi kunkin osaprojektin tilanne ja hankekokonaisuus ja suunniteltiin jatkoa yhdessä. Koko hankkeella oli yhteiset hallinnointiohjeet, maksatusohjeet ja aikataulutus, joka tiedotettiin kaikille toimijoille. Toimijat Projektia hallinnoiva organisaatio ja siellä toimiva projektipäällikkö. Partneriorganisaatiot, joiden työskentelyosuudet kiinnitetty osaprojekteihin. Tulokset Lisääntynyt yhteistyö aikuiskoulutuksen toimijoiden kesken ja aito verkostoituminen. Hankkeen sujuva eteneminen ja toteutus sekä kaikkien hanketoimijoiden osallistuminen hankkeeseen. Pohja uusille yhteisille hankkeille ja yhteistyölle. Hankkeessa tuotetut selvitykset ja julkaisut Rajalla aikuiskasvatus suuntaa verkkoon, Julkunen, M. & Väänänen, P. (toim.). > Julkaisutoiminta > Julkaisusarjat > e-julkaisut Osaamiskartoitus koulutuspalveluissa -selvitys, Laurikainen, B. & Liukkonen, V. Kysely verkko-opetuksen mentoritoiminnasta -selvitys, Tikkanen, A. Toimivaa yhteistyötä ja hallintoa. Aike-hankkeen arviointi, Ursin, J. Aikuiskoulutuksen alueellisen kehittämishankkeen loppuraportti, > Julkaisut

5 4 2. PERUSTAT KUNTOON Lähtökohdat ja tavoitteet Aikuiskoulutuksen alueellinen kehittämishanke (Aike) toteutettiin ajalla Projektin hallinnoijana toimi Mikkelin ammattikorkeakoulu. Partnereina mukana olivat Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin Mikkelin yksikkö, Joensuun yliopiston Savonlinnan koulutus- ja kehittämiskeskus, Mikkelin ammattiopisto ( alk. Etelä-Savon ammattiopisto), Otavan Opisto, Savon ammatti- ja aikuisopiston Pieksämäen yksikkö sekä Savonlinnan ammattiopisto. Projektin taustalla on vaikuttanut aikuiskoulutuksen muuttuva toimintaympäristö ja sen eurooppalainen, kansallinen ja paikallinen ulottuvuus. Hanke pohjautui vahvasti Etelä-Savon aikuiskoulutuksen alueelliseen toimenpideohjelmaan (AITO), jossa määriteltyjä tavoitteita kohti Aike-hankkeen toiminta suunnattiin. Ennen kaikkea hanke lähti käyntiin tarpeesta vahvistaa aikuiskoulutuksen roolia, vaikuttavuutta, saatavuutta ja koulutuksellista tasa-arvoa Etelä-Savossa. Projektin päämääränä oli kehittää aikuiskoulutuksen toimintamalleja, verkostoitumista ja työelämäyhteistyötä, parantaa aikuiskoulutuksen laatua, mahdollistaa alueellisesti kattavat ja tasa-arvoiset kouluttautumismahdollisuudet Etelä-Savon aikuisväestölle sekä lopuksi nostaa väestön osaamis- ja koulutustasoa Etelä-Savossa. Aike-hankkeen täsmennetyt tavoitteet olivat 1) Alueellisen ja kattavan aikuiskoulutuksen verkkopalvelun toteuttaminen 2) Aikuiskoulutuksen keskitetyn tieto-, ohjaus- ja neuvontapalvelujen toteuttaminen osaksi verkkopalvelua 3) Aikuiskoulutuksen yhteisen opintotarjottimen toteuttaminen ja yhteisten opintojen tuottaminen verkkopalveluun 4) Verkko-opetusta ja -ohjausta, tiedottamista ja opintoneuvontaa koskevan koulutuksen järjestäminen aikuiskoulutuksen ja työelämän edustajille 5) Aikuiskoulutuksen ja työelämän yhteistyön tiivistäminen: koulutuksen yhteissuunnittelun ja toteutustapojen uudistaminen 6) Alueen aikuiskoulutuksen organisaatioiden yhteistyön tiivistäminen ja vakiinnuttaminen sekä aikuiskoulutuksen kilpailukyvyn parantaminen

6 Projektin varsinaiset kohderyhmät olivat Etelä-Savon aikuiskoulutusta järjestävät organisaatiot ja niiden henkilökunta. Välillisenä kohderyhmänä olivat Etelä-Savon aikuisopiskelijat sekä alueen työ- ja elinkeinoelämä. Projektin toimintaan osallistui 286 henkilöä ja hankkeessa työskenteli vaihtelevin osuuksin yhteensä 52 henkilöä. Kokopäiväistä henkilökuntaa projektilla oli projektipäällikkö Marjaana Julkunen sekä projektisuunnittelijat Haija Muhonen ja Panu Väänänen Organisaatio ja hallinnointi Projektin työskentely jakaantui neljään osaprojektiin: Osaprojekti 1: Aikuiskoulutuksen verkkopalvelun valmistelu ja toteuttaminen, aikuiskoulutusorganisaatioiden yhteistyön tiivistäminen sekä hankkeen hallinnointi. Mikkelin ammattikorkeakoulu vastasi osaprojektin kokonaisuudesta. Etelä-Savon ammattiopisto osallistui verkkopalvelun kokonaissuunnitteluun ja Otavan Opisto vastasi verkkopalvelun teknisestä toteutuksesta sekä käyttäjien koulutuksesta. Osaprojekti 2: Aikuiskoulutuksen yhteisen ja keskitetyn tiedotuksen, neuvonnan ja ohjauksen valmistelu ja toteutus osaksi verkkopalvelua. Diakoniaammattikorkeakoulu vastasi osaprojektista yhteistyössä Savon ammatti- ja aikuisopiston kanssa. Tehtävä käsitti aikuiskoulutusmahdollisuuksien esittelyn, opintotarjottimen sekä aikuisopiskelijaan ohjaavan sisällön toteuttamisen verkkopalveluun, ohjaukseen liittyvän materiaalin tuottamisen ja kokoamisen sekä opintojen ohjausta koskevan koulutuksen järjestämisen. Osaprojekti 3: Yhteisten verkko-opintojen tuottaminen verkkopalveluun ja verkkoopiskeluun, -ohjaukseen ja -opetukseen liittyvän koulutuksen järjestäminen. Joensuun yliopiston Savonlinnan koulutus ja kehittämiskeskus vastasi osaprojektista ja työskentelyyn osallistuivat myös Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti, Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto sekä Mikkelin ammattikorkeakoulun Savonlinnan tulosalue. Täsmennetyt tehtävät olivat verkkopalvelua koskevan tarvekartoituksen toteuttaminen, verkko-opetusta tukevan sisällön tuottaminen verkkopalveluun sekä verkkoopetukseen liittyvän koulutuksen järjestäminen. Osaprojekti 4: Aikuiskoulutuksen yhteissuunnittelun kehittäminen ja koulutusten uusien toteutustapojen kehittäminen yhteistyössä työelämän kanssa. Osaprojektissa toimivat Helsingin kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus ja Etelä-Savon ammattiopis-

7 to. Työtä tehtiin suunnittelemalla osaamiskartoituksen menetelmät, toteuttamalla organisaatioille osaamiskartoitukset ja osaamisenkehittämissuunnitelmat sekä järjestämällä työelämää, oppilaitoksia ja opetushenkilöstöä yhteen linkittäviä workshoppeja. Pienyrityskeskus hankki osaamiskartoitusten suunnittelun ja toteutuksen VMKvalmennukselta, josta Veli-Matti Kokkonen toimi mukana projektissa. 6 OSAPROJEKTI 4 Hse, Pyk Mast, (Esedu) E-Savon oppilaitokset MAMK Projektipäällikkö + suunnittelijat OSAPROJEKTI 3 Joy/Skk Mamk, Snl Sami Hyo,Ruralia Työvoimahallinto Projektiryhmä Kopase.fi Mast (Esedu) OSAPROJEKTI 2 Otavan Op. Mamk Ohjausryhmä Diak, Pmk OSAPROJEKTI 1 Aikuisopiskelijat ja työelämä Sakky, Pmk Kuvio1. Aikuiskoulutuksen alueellisen kehittämishankkeen organisaatio. Lisäksi kaikki yhteistyökumppanit osallistuivat hankkeen kokonaisuuden suunnitteluun, hoitivat omaan tehtäväkokonaisuuteensa liittyvän tiedonkeruun ja seurannan sekä tiedottivat projektista ja sen tuloksista. Osaprojektijako oli määritelty jo hankesuunnitelmassa. Kuitenkin muutama ensimmäinen kuukausi hankkeen toteutuksesta meni osaprojektien tavoitteiden täsmentämiseen, kunkin partnerin tehtäväosuuksien ja rahoitusosuuksien määrittelyyn sekä yhteistyösopimusten tekemiseen. Projektia toteuttamaan lähteneet henkilöt eivät olleet osallistuneet hankkeen suunnitteluun ja moni oli määrätty osallistumaan hankkeeseen. Tämän vuoksi tavoitteisiin perehtyminen ja niiden täsmentäminen vei erityisesti aikaa. Jokaisessa osaprojektissa työskenteli 1-4 henkilöä kustakin osaprojektia toteuttavasta oppilaitoksesta. Osaprojekteille oli nimetty vastuulliset vetäjät, jotka olivat Marjaana Julkunen, Päivi Thitz, Teemu Moilanen ja Eila Avelin. Osaprojektit järjestivät keskenään tapaamisia, täsmensivät oman osaprojektinsa toimintaa ja organisoivat työtehtävänsä. Projektipäällikkö osallistui tarpeen mukaan osaprojektien tapaamisiin sekä seurasi osaprojektien työn etenemistä, mitä toimijat pitivät hyvänä ja toiminta selkeyttävänä. Osaprojektien kokoonpanossa tapahtui jonkin verran muutoksia projektin aika-

8 na ja yhteisten tapaamisaikojen sopiminen oli välillä hankalaa, kun henkilöiden työaika jakautui useaan hankkeeseen. 7 Kerran kuukaudessa kokoonnuttiin projektiryhmän työskentelytapaamiseen, yhteensä kolmetoista kertaa hankkeen aikana. Projektiryhmään kuuluivat projektipäällikkö, projektisuunnittelijat, osaprojektien vastuulliset vetäjät sekä nimetyt edustajat niistä oppilaitoksista, joilla ei ollut osaprojektin vetovastuuta. Eli kustakin hankkeessa toimineesta oppilaitoksesta oli edustaja projektiryhmässä. Projektiryhmän tehtävänä oli ideoida ja suunnitella hankkeen toimia ja ohjata työnjakoa. Ryhmässä käytiin läpi projektin kokonaisuuden kannalta merkittäviä asioita, vaihdettiin tietoa osaprojektien työstä, sovitettiin osaprojektien työtä yhteen sekä sovittiin projektihallinnon asioista. Ryhmä toimi myös osaltaan kanavana hankkeen koordinoinnin kannalta olennaisten asioiden tiedottamisessa: aikataulut (esimerkki liitteessä 2), hankehallinnon ohjeet, tiedottaminen, toiminnan seuranta käsiteltiin kaikki siellä. Henkilöiden vaihtuvuus ja mukaantulo kesken projektin aiheutti hieman tehottomuutta projektiryhmän työskentelyyn, kun ei ehditty tutustumaan kunnolla ja asioita jouduttiin käymään toistaen läpi, jotta uudetkin henkilöt pääsivät mukaan työskentelyyn. Itsearvioinnissa projektiryhmän todettiin olleen toimiva ja tarpeellinen toimintapa, mutta huomautettiin osaprojektien välinen viestintä olleen muuten vähäistä. Tieto kulki kuitenkin hyvin päätoimisen projektihenkilöstön kautta. Projektiryhmän jäsenet olivat: Eila Avelin / HSE, Pienyrityskeskus Maire Huopalainen / Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto Marjaana Julkunen / Mikkelin ammattikorkeakoulu Riitta Kaipainen / Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti Jere Lauha / Internetix, Otavan Opisto Birgitta Laurikainen tai Mirva Huuskonen / Etelä-Savon ammattiopisto Ilkka Liljander tai Heikki Sateila / Mikkelin ammattikorkeakoulu, IT-laitos Haija Muhonen / Mikkelin ammattikorkeakoulu Teemu Moilanen / Joensuun yliopisto, Savonlinnan koulutus- ja kehittämiskeskus Jouko Ritsilä / Savon ammatti- ja aikuisopisto Päivi Thitz tai Sirpa Ylönen tai Maija-Leena Lyyra / Diakonia-ammattikorkeakoulu Leena Uosukainen tai Pirjo Vuoskoski / Mikkelin ammattikorkeakoulu, Savonlinna Projektin ohjausryhmä kokoontui muutaman kuukauden välein, hankkeen aikana yhteensä kuusi kertaa. Ohjausryhmän tehtäviin kuului ohjata, tukea ja arvioida projektin toimintaa sekä toimia linkkinä eri sidosryhmiin ja hankkeen toimintaympäristöön. Ohjausryhmän jäsenet olivat: Anne Gustafsson-Pesonen tai Eila Avelin / HSE, Pienyrityskeskus Kristiina Häkkänen / Etelä-Savon ammattiopisto

9 Marjaana Julkunen / Mikkelin ammattikorkeakoulu, sihteeri Päivi Kaaresvirta / Itä-Suomen lääninhallitus Juhani Kauppinen / Savon ammatti- ja aikuisopisto Anja Manninen / Diakonia-ammattikorkeakoulu Kalevi Niemi / Mikkelin ammattikorkeakoulu, puheenjohtaja Manu Rantanen, alkaen Satu Piispa-Hakala / Helsingin yliopisto, Ruraliainstituutti Helena Sjöstedt / Mikkelin kesäyliopisto Katriina Säisä / Etelä-Savon TE-keskus Ulla Turtiainen / Joensuun yliopisto, Savonlinnan koulutus- ja kehittämiskeskus Veli-Pekka Vepsäläinen / Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto 8 Hankkeen sisäisessä viestinnässä käytettiin puhelinta, sähköpostia sekä Moodle -oppimisympäristöä, johon hankkeelle luotiin oma alue. Ympäristö oli niin hankkeen ohjausryhmän, projektiryhmän kuin muuten projektissa työskentelevien käytössä. Työkalu olisi mahdollistanut yhteisen työskentelyn, mutta sen käyttö jäi kuitenkin vain materiaalin ja ajankohtaisten asioiden informoimisen asteelle. Tehokkaamman käytön aikaansaamiseksi alusta olisi pitänyt ottaa käyttöön heti hankkeen käynnistyessä ja sen käytölle olisi pitänyt määritellä selkeät linjaukset.

10 9 3. AIKEN AIKAANSAANNOKSET Kopase.fi -verkkopalvelu Aikuiskoulutuksen alueellisessa kehittämishankkeessa toteutettiin Etelä-Savon aikuiskoulutuksen verkkopalvelu Kopase on internetsivusto, joka tiedottaa, neuvoo ja ohjaa opintoja suunnittelevia ja opiskelevia aikuisia. Sivusto esittelee Etelä-Savon aikuiskoulutustarjonnan aina lukioiden aikuislinjoista yliopistojen jatkotutkintoihin. Palvelussa kerrotaan erilaisista opiskelumuodoista ja oppilaitoksista. Sivustolle on myös koottu Etelä-Savon opintotarjotin, jonka kautta voi etsiä ajankohtaista koulutusta Etelä-Savon alueelta. Sisällöt antavat tukea opiskeluun liittyvien valintojen tekoon ja omien vaihtoehtojen punnitsemiseen esimerkiksi urasuunnittelun ja ammatinvalinnan, opintososiaalisten etujen ja erilaisten opiskelutapojen näkökulmasta. Verkkoopiskelu on myös nostettu esiin ja siitä kerrotaan käytännönläheisesti. Kopase.fi on ensimmäinen sivusto, joka kokoaa Etelä-Savon koulutustarjonnan ja oppilaitokset yhteen osoitteeseen. Keskeiset osat sivustosta on käännetty myös englanniksi ja venäjäksi. Sivustoa on elävöitetty kuvilla, videoilla ja flash-animaatioilla, joista löytyy esimerkiksi aikuisopiskelijoiden haastatteluja ja koulutuspolkujen kuvauksia. Vuorovaikutteisia elementtejä ovat Kysy aikuiskoulutuksesta -toiminto sekä sivuston blogi. Käyttäjä voi lähettää opiskelua koskevan kysymyksensä kopasen kautta ja saa siihen vastauksen henkilökohtaisesti Työvoimahallinnon Koulutuslinjan koulutusneuvojilta. Blogissa kuka tahansa Wordpress:n palveluun kirjautunut voi ottaa kantaa artikkeleihin ja tuoda näin esiin ajatuksiaan aikuiskoulutuksesta ja opiskelusta. Kopase.fi parantaa aikuiskoulutusta koskevan tiedonhankinnan mahdollisuuksia ja lisää erilaisista opiskelumahdollisuuksista tiedottamisen tehokkuutta. Opintoja suunnittelevat ja opiskelevat aikuiset saavat entistä kohdistetummin tietoja opintoihin liittyvistä asioista ja yksilöllis-

11 ten opiskelupolkujen suunnitteleminen on helpompaa. Kopase toimii myös oppilaitosten tarjonnan tiedotuskanavana. 10 Verkkopalvelun toteutus Aikuiskoulutuksen verkkopalvelun suunnittelu oli käynnistynyt jo ennen Aikuiskoulutuksen alueellisen kehittämishankkeen aloittamista. Itä-Suomen lääninhallituksen vetämissä työryhmissä oli alustavasti määritelty tällaisen verkkopalvelun tarvetta ja sisältöjä. Hankkeen lähtiessä toteuttamaan verkkopalvelua, nämä alustavat määritelmät ja suunnitelmat otettiin työn lähtökohdiksi. Sivuston toteutuksen työnjako osaprojekteittain: osaprojekti 3: verkko-opiskeluun ja opetukseen liittyvät sisällöt osaprojekti 2: ammatinvalinta ja urasuunnittelu, aikuisopiskelijaa käytännön asioissa ohjaava ja neuvova sekä oppimiseen tukea antava sisältö osaprojekti 1: muut sisällöt, tekninen toteutus ja työn koordinointi Keskeisiä periaatteita sivuston suunnittelussa olivat alueellisuus, selkeys, asiakaslähtöisyys, käyttäjäystävällisyys ja helppo päivitettävyys sekä laajasti erilaisten opiskelumahdollisuuksien esittely mukaan lukien esimerkiksi vapaan sivistystyön toimijoiden tarjonnan. Sivuston määrittelyvaihe kesti n. 3 kuukautta ja varsinainen toteuttaminen 6 kuukautta. Verkkopalvelun nimen keksimisestä järjestettiin kilpailu hankkeessa mukana olleiden oppilaitosten opiskelijoille. Nimiehdotuksia tuli kymmenittäin ja niiden pohjalta projektihenkilöstöstä koostunut kilpailun raati muodosti kopase.fi -nimen kahden ehdotuksen yhdistelmänä. Nimestä haluttiin helposti mieleen jäävä, iskevä ja sopivan rennosti koulutusta kuvaava nimi. Projektin aikana sivuston sisältöjen päivityksestä huolehtivat projektityöntekijät. Sivuston toteutuksessa pyrittiin siihen, että sitä olisi mahdollisimman helppo päivittää. Sopivissa kohdissa hyödynnettiin jo olemassa olevia sivustoja ja tietokantoja. Aluksi suunniteltiin, että koulutustarjontatiedot olisivat päivittyneet oppilaitosten omilta sivuilta suoraan kopase.fi - sivustolle, mutta se osoittautui hankkeen ajallisilla ja rahallisilla resursseilla mahdottomaksi toteuttaa. Verkkopalvelun tekeminen olikin useasti tasapainottelua uuden ja päivitettävän sisällön tuottamisen ja jo olemassa olevien sivustojen linkittämisen välillä. Esimerkiksi Kopasen Etelä-Savon ajankohtaisen koulutustarjonnan opintotarjotin hyödyntää jo olemassa olevia

12 koulutustietokantoja ja sivustoja muuten paitsi lisä- ja täydennyskoulutuksen sekä avoimen amk:n ja yliopiston opintojen osalta, joille sivustolle on tehty oma, päivitettävä tietokanta. 11 Kopase.fi -verkkopalvelun toteuttamisen yhteydessä koottiin alueen oppilaitoksista verkosto sivuston kehittämiseksi. Verkoston toimijoille järjestettiin yhteisiä suunnittelutilaisuuksia (11/2006 ja 03/2007), päivityskoulutuksia ja tiedotustilaisuuksia Pieksämäellä, Savonlinnassa ja Mikkelissä ja heitä tiedotettiin sivuston ajankohtaisista asioista sähköisesti muutaman kuukauden välein. Kopase.fi -sivusto avattiin toukokuussa Kopase.fi -sivustosta tiedotettiin sen avautumisen yhteydessä ja sen jälkeen seuraavilla tavoilla: Esitteitä ja julisteita jaettiin alueen oppilaitoksiin sekä erilaisiin yhdistyksille ja järjestöille, työvoimatoimistoihin ja kirjastoihin. Ilmoituksia ja lehtiartikkeleita julkaistiin alueen lehdissä. Kuntien, oppilaitosten ja muiden verkkosivujen ylläpitäjiin oltiin yhteydessä puhelimitse tai sähköpostitse ja pyrittiin saamaan sivuston linkki tai logo-banneri internetsivuille. Iskelmä-radiossa toteutettiin lisäksi kaksi kertaa neljän viikon mittainen mainoskampanja kopasesta. Kuukausi Eri sivujen latauskerrat Yksittäiset käyttäjät sivustolla Sivustolle uudelleen palaavat käyttäjät Toukokuu 1597* Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Taulukko 1. Kopase.fi-sivuston kävijämäärät vuonna * Toukokuun sivujen latauskerroissa on mukana vain etusivun lataukset.

13 Taulukossa 1 on Kopase.fi -sivuston kävijämäärät kuukausittain. Kävijämääriä seurataan Statcounter -ohjelman avulla. Sivusto on selvästi alkanut löytää kohderyhmäänsä ja erityisesti alkusyksystä, jolloin ihmiset tunnetusti miettivät opintojen aloittamista, kävijämäärät ovat korkeimmat. Sivustosta täytyy kuitenkin jatkossakin tiedottaa alueella ja kävijämäärissä on vielä kasvunvaraa. 12 Palaute ja tulevaisuudennäkymät Verkkopalvelun onnistumisen edellytyksenä on sen kyky vastata käyttäjien tarpeita. Tässä onnistumisen arvioimiseksi syksyn 2007 aikana kerättiin palautetta ja kehittämisehdotuksia Kopasesta niin oppilaitoksilta kuin aikuisopiskelijoiltakin. Tiukan aikataulun vuoksi kovinkaan laajamittaista ja systemaattista palautteenkeruuta ei voitu suorittaa. Palautetta ja kehittämisehdotuksia kerättiin alueen oppilaitoksilta ja muilta aikuiskoulutustoimijoilta useissa hankkeen järjestämissä tilaisuuksissa ja palavereissa keskustellen verkkopalvelusta opiskelijoilta kyselylomakkeen avulla (kolme liiketalouden opiskelijaryhmään Mamk:sta sekä työvoimahallinnon ohjaavan koulutuksen osallistujia, n=112) sivuston tietokantaa päivittäviltä oppilaitosten edustajilta kyselylomakkeen avulla (n=6) sekä sivustolla olevan palautelomakkeen kautta. Hankkeen järjestämissä tilaisuuksissa ja hanketoimijoiden tapaamisissa pohdittiin erityisesti sivuston jatkokehittämistä. Lähtökohtaisesti sivustoon ollaan tyytyväisiä ja sitä halutaan ylläpitää ja kehittää. Keskeisimmät jatkokehitysehdotukset olivat: Sivuston esteettömyyden ja käytettävyyden parantaminen Ikääntyvien henkilöiden ja erityisopiskelijoiden huomioiminen sivustolla (esim. puheselaimet) Sosiaalisen navigoinnin kehittäminen sivustolla Eteissivun poistaminen ja sivukartan kehittäminen nykyistä informatiivisemmaksi Verkko-opettajien haastattelujen lisääminen sivustolle Eri alojen opiskelijoiden kokemusten lisääminen sivustolle esimerkiksi tarinoina, jotka voivat sisältää myös ääntä ja kuvaa Työelämän ja yritysten linkittäminen sivustoon, esimerkiksi alueen työskentelymahdollisuuksien esitteleminen nykyistä paremmin Oppilaitosten yrityspalvelujen esittelyn lisääminen Eri ammateissa vaadittavien passien ja korttien esittelyn lisääminen

14 Alueen ohjauspalvelujen esitteleminen täsmällisemmin: keneen voi ottaa yhteyttä, mistä voi kysyä lisätietoja Valtakunnallisten avoimen yliopiston ja avoimen amk:n tietokantojen käyttäminen ajankohtaisen koulutustarjonnan esittelemisen linkkinä siten, ettei avoimen korkeakoulun tarjontaa tarvitsisi päivittää kopasen tietokantaan Usein kysytyt kysymykset -palstan lisääminen sivuston kautta esitetyistä kysymyksistä Verkkopalvelun taakse tulisi rakentaa tiiviimpi oppilaitosten verkosto, jolle määriteltäisiin toiminta- ja palvelumalli (esim. yhteisiä koulutuksia, asiakas osataan opastaa oikeaan paikkaan, verkostosta löytyy asiakkaan tarvitsema palvelu) Selvitys siitä, kuinka paljon sivuston kautta on hakeuduttu koulutuksiin ja markkinointitutkimus sivustosta 13 Opiskelijoiden kyselylomakkeella antamista vastauksista ilmenee, että kaiken kaikkiaan verkkopalveluun ollaan erittäin tyytyväisiä ja se on tarpeellinen varsinkin niille aikuisille, jotka etsivät ajankohtaista tietoa Etelä-Savon alueen koulutustarjonnasta, ala- ja ammattitietoutta tai ylipäätään tietoa siitä, millaisia mahdollisuuksia opiskeluun on olemassa. Monet kyselyyn vastanneet aikovat käyttää verkkopalvelua uudestaankin. Sivuston asiasisällöt tuntuvat vastaavan aikuisopiskelijoiden ja opintoja suunnittelevien tarpeita hyvin ja sivusto koetaan hyödylliseksi ja monipuoliseksi. Kehittämiskohteina esiin nousivat liian täysien sivujen uudelleen järjestely lyhentämällä tekstejä ja tiivistämällä olennaisia asioita selkeämpään muotoon sekä hyödyntämällä kuvia nykyistä enemmän. Myös sivuston väritykseen toivottiin muutoksia. Tietokantapäivittäjienkin tuloksista käy ilmi, että verkkopalveluun ollaan kaiken kaikkiaan tyytyväisiä. Tosin alhainen vastausten määrä saattaa kertoa siitä, että sivusto on vielä uusi ja se on oppilaitoksissa käyttöönottovaiheessa. Päivittäminen ei näyttäisi olevan niin aktiivista, kuin sen sivuston täydellisen toimivuuden kannalta tulisi olla. Vaikka päivittäminen tuo lisätyön henkilöille, sen todetaan kuitenkin olevan helppoa ja toimivaa. Kopase.fi -sivustolla olevan palautelomakkeen kautta käyttäjät voivat lähettää palautetta sivuston tekijöille. Palautetoiminnon kautta tullut palaute on ollut positiivista ja samalla rakentavaa, koska on ehdotettu konkreettisia korjausehdotuksia ja lisäyksiä teksteihin. Myös sivuston ajoittaisesta toimimattomuudesta, toimimattomista linkeistä sekä tietokannan toimintahäiriöistä on tullut palautetta ja palautteen ansiosta ongelmakohdat on saatu korjattua nopeasti. Sivuston jatkokehittämisessä edellä mainitut kehittämiskohteet tullaan ottamaan huomioon. Jatkossa on tarpeen kerätä laajemmin palautetta sivustosta kehittämistyön suuntaamiseksi

15 käyttäjien tarpeita paremmin vastaavaksi. Verkkopalvelu on selvästi oikeassa suunnassa ja sille on tarvetta niin oppilaitosten kuin opiskelijoidenkin keskuudessa, joskin parannettavaa on aina. Huomiota tulee edelleenkin kiinnittää sivuston käytettävyyden parantamiseen. Sivuston päivittämisestä on huolehdittava siten, että siellä olevat niin asiasisältötiedot kuin oppilaitosten päivittämät koulutustarjontatiedotkin ovat ajan tasalla. 14 Kopase.fi -sivustoa on tarkoitus ylläpitää ja kehittää jatkossakin. Vuoden 2008 alusta alkaen Mikkelin ammattikorkeakoulu vastaa sivuston koordinoinnista ja päivityksestä Opetusministeriön rahoittaman Etelä-Savon korkeakoulujen aikuiskoulutuksen tieto-, ohjaus- ja neuvontapalvelujen kehittäminen -hankkeen turvin. Oppilaitosten nimetyt päivitysvastaavat jatkavat koulutustarjonnan päivittämistä entiseen tapaan. Jos valmisteilla oleva Etelä-Savon aikuiskoulutuksen ohjauspiste -hanke saa myönteisen rahoituspäätöksen, sivuston ylläpito ja jatkokehittäminen toteutetaan vuosien ajan hankkeen kautta. Hanketta hallinnoi Etelä-Savon koulutuksen kuntayhtymä, Kopase -osaprojektia vetäisi Mikkelin ammattikorkeakoulu. Otavan Opiston Internetix on valmis jatkamaan sivuston teknistä ylläpitoa. Työvoimahallinnon Koulutuslinjan kanssa on jo tehty yhteistyösopimus vuodelle 2008, jonka puitteissa koulutusneuvojat jatkavat edelleen sivuston kautta esitettyihin kysymyksiin vastaamista. Verkko-opetuksen kehittäminen Yhtenä teemana Aike-hankkeessa oli verkko-opetuksen kehittäminen. Tavoitteeksi oli asetettu yhteisten opintojen tuottaminen verkkopalveluun sekä verkko-opetusta ja -ohjausta koskevan koulutuksen järjestäminen. Yhteisiä opintoja suunniteltiin hankkeen alussa, mutta toimijoiden kesken ei löydetty mielekästä kokonaisuutta, josta olisi saatu toteutettua hankkeen resurssien puitteissa kaikille yhteistä opintojaksoa. Hyödyllisemmäksi koettiin verkko-opiskelua ja opetusta käsittelevien osioiden toteuttaminen osaksi kopase.fi -sivustoa. Sisällöt toteutettiin siten, että niitä voi hyödyntää perehtymispakettina verkko-opiskeluun. Järjestetyssä koulutuksessa päädyttiin painottamaan olevien hyvien käytäntöjen, toimintatapojen ja työvälineiden jakamista. Koulutukset ja keskustelutilaisuudet Projektissa järjestettiin koulutuksia ja keskustelutilaisuuksia verkko-opetukseen liittyvistä aiheista, kuten verkko-opetuksen uudet työkalut ja median käyttö verkkokursseilla. Koulutusta järjestivät Joensuun yliopiston Savonlinnan koulutus- ja kehittämiskeskus, Mikkelin ammattikorkeakoulu ja Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto. Koulutukset ja tilaisuudet on lueteltu liitteessä 1.

EKA Opin Ovi -projekti

EKA Opin Ovi -projekti EKA Opin Ovi -projekti 1.12.2009 31.12.2011 Projektipäällikkö Minna Miikki Etelä-Karjalan aikuisopisto AKTIVA Puh. 040 741 2273 minna.miikki@ek-aktiva.fi Taustaa EKA Opin Ovi -projektille Valtakunnallinen

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

KYSELY OPISKELIJOILLE, OPETTAJILLE/ OPETUKSEN TUKIHENKILÖILLE JA TYÖELÄMÄKUMPPANEILLE SYKSY 2016 YHTEENVETO

KYSELY OPISKELIJOILLE, OPETTAJILLE/ OPETUKSEN TUKIHENKILÖILLE JA TYÖELÄMÄKUMPPANEILLE SYKSY 2016 YHTEENVETO KYSELY OPISKELIJOILLE, OPETTAJILLE/ OPETUKSEN TUKIHENKILÖILLE JA TYÖELÄMÄKUMPPANEILLE SYKSY 2016 YHTEENVETO Shake-projektin Innosessio, Manu Rantanen 9.2.2017 Manu Rantanen/ Ruralia-instituutti 23.1.2017

Lisätiedot

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Lapin aikuiskoulutusstrategia 2020 TIIVISTELMÄ Suomen huipulla Lapissa on laadukkaat ja joustavat jatkuvan oppimisen pitkospuut, jotka takaavat tulevaisuuden osaamisen,

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen Futurex Helmikuu 2011 Tuire Palonen Missio! Korkea-asteen täydennyskoulutuksen tehtävänä on yhdessä työympäristöjen oman toiminnan kanssa pitää huolta siitä että koulutus, tutkimus ja työelämässä hankittu

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous 8.3.2016 Vapaamuotoinen palaute ELO-kyselyyn Kokouksien järjestelyt hyviä Asiat ovat sujuneet

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Työpajojen ja verkko-osallistujien havainnot ja muutosehdotukset reformin teemoista kesäkuussa 2016

Työpajojen ja verkko-osallistujien havainnot ja muutosehdotukset reformin teemoista kesäkuussa 2016 Työpajojen ja verkko-osallistujien havainnot ja muutosehdotukset reformin teemoista kesäkuussa 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö Opetushallitus Raportti 30.6.2016 Janne Jauhiainen ja Anu Valtari / Fountain

Lisätiedot

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA Kansallisen seuranta-arvioinnin tavoitteet ja periaatteet Oppimistulosten seuranta-arvioinnit 2008 2009 Tiedotustilaisuus

Lisätiedot

LOP Vaahtera- osaprojektin väliarviointi

LOP Vaahtera- osaprojektin väliarviointi LOP Vaahtera- osaprojektin väliarviointi LOP-kehittämistyön organisaatio 2014 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTITYÖN JOHTORYHMÄ Tekee kehittämistyötä koskevat toimiala- ja sektori rajat ylittävät sopimukset

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä. Asko Jaakkola Sivistystoimentarkastaja. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 30.3.

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä. Asko Jaakkola Sivistystoimentarkastaja. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 30.3. Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa Asko Jaakkola Sivistystoimentarkastaja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 30.3.2010

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Aikuisten neuvonta ja ohjaus - nykytila, haasteet ja käsitteet. Taustamateriaalit

Aikuisten neuvonta ja ohjaus - nykytila, haasteet ja käsitteet. Taustamateriaalit Aikuisten neuvonta ja ohjaus - nykytila, haasteet ja käsitteet 4.10.2007/Seppo Piiparinen Avoin yliopisto Taustamateriaalit Ulla Numminen (toim.): Opinto-ohjauksen tila aikuisoppilaitoksissa (OPH Arviointi

Lisätiedot

It-Peda - verkosto TieVie - Turku. Lauri.Saarinen

It-Peda - verkosto TieVie - Turku. Lauri.Saarinen It-Peda - verkosto 6.9.2002 TieVie - Turku Lauri.Saarinen Lauri.Saarinen@hkkk.fi Mikä IT-Peda? IT-Peda -verkosto on Suomen yliopistojen opetusteknologiayksikköjen (tai vastaavien) verkosto, joka on aloittanut

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Kohti alueellista uraohjauksen yhteistyön kehittämissuunnitelmaa

Kohti alueellista uraohjauksen yhteistyön kehittämissuunnitelmaa Uraketju-hanke: Kohti alueellista uraohjauksen yhteistyön kehittämissuunnitelmaa Pieter Brueghel (1525 1569) 27.11.20141 Uraketju-hanke Tavoitteena selvittää alueellinen uraohjauksen nykyinen tilanne,

Lisätiedot

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Lahden diakonian instituutti Vastuuta ottamalla opit 3- hanke Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015 Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Anne-Maria Karjalainen kehittämisvastaava Lahden diakonian

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa.

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI 4.5 Paikallisesti päätettävät asiat Toimintakulttuuri

Lisätiedot

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia Alueellisten TNO-asiantuntijoiden koulutus 11.-12.11.2014 LAITURI-projekti LAITURI projektin tavoite ja tuloksia Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämisen

Lisätiedot

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opintojen ohjaussuunnitelma

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opintojen ohjaussuunnitelma Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opintojen ohjaussuunnitelma Tässä ohjaussuunnitelmassa kuvataan kauppatieteiden tutkinto-ohjelman

Lisätiedot

Opiskelu kohtaa työelämää

Opiskelu kohtaa työelämää Opiskelu kohtaa työelämää Mikä on Yrityslabra? Yrityslabra on Lohjan Laurean uudenlainen oppimisympäristö, jossa alueen yrittäjät, julkinen sektori ja opiskelijat kohtaavat. Tarkoituksena on mahdollistaa

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Turun ammattikorkeakoulu, TYT:n Innovointiraha 2012 LOPPURAPORTTI Projektin nimi Monialaiset tutkimuspajat pvm 20.12.2012 1 (7) PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Monialaiset tutkimuspajat Tekniikka, ympäristö ja

Lisätiedot

ESIMERKKI ARVIOINNIN TYÖKALUSTA LUKUVUODELLE, JOKA SISÄLTÄÄ 5 JAKSOA.

ESIMERKKI ARVIOINNIN TYÖKALUSTA LUKUVUODELLE, JOKA SISÄLTÄÄ 5 JAKSOA. ESIMERKKI ARVIOINNIN TYÖKALUSTA LUKUVUODELLE, JOKA SISÄLTÄÄ 5 JAKSOA. Aloituspalaveri x.8.xxxx Käydään läpi opettajille muokatut tehtävä- ja tulostoimenkuvat. Keskustelu työelämälähtöisistä oppimisympäristöistä

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Itä-Suomen liikennestrategia Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä strategian laadintaprosessi, sisältö ja toteutuksen suuntaviivoja Lähtökohtana

Lisätiedot

VIRETTÄ VERKKOON virtuaalinen yhteistyö sosiaali- ja terveys- sekä puhdistuspalvelualalla

VIRETTÄ VERKKOON virtuaalinen yhteistyö sosiaali- ja terveys- sekä puhdistuspalvelualalla VIRETTÄ VERKKOON virtuaalinen yhteistyö sosiaali- ja terveys- sekä puhdistuspalvelualalla 1.9.2015-31.12.2016 2 Hankkeen toimijat Faktia Koulutus Hyria koulutus Oy Keski-Pohjanmaan aikuisopisto Savonlinnan

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen Linda Holma Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Tvt:n opetuskäytön koulutuksen ja tuen suunnittelu opetushenkilökunnalle Esimerkki TieVie-koulutuksessa tehdystä kehittämishankkeesta

Tvt:n opetuskäytön koulutuksen ja tuen suunnittelu opetushenkilökunnalle Esimerkki TieVie-koulutuksessa tehdystä kehittämishankkeesta Tvt:n opetuskäytön koulutuksen ja tuen suunnittelu opetushenkilökunnalle Esimerkki TieVie-koulutuksessa tehdystä kehittämishankkeesta Niina Oikarinen niina.oikarinen@oulu.fi Alustuksen aiheet Kehittämishanke

Lisätiedot

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN 1(5) NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN Ammattitaitovaatimukset : tunnistaa sosiaalista vahvistamista tarvitsevan nuoren ja/tai hallitsee varhaisen tukemisen ja kohtaamisen menetelmiä pystyy toimimaan moniammatillisessa

Lisätiedot

Työn kehittäminen vertaisryhmässä Informaatikkotiimi. Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kirjastopäivät Elina Kauppila

Työn kehittäminen vertaisryhmässä Informaatikkotiimi. Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kirjastopäivät Elina Kauppila Työn kehittäminen vertaisryhmässä Informaatikkotiimi Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kirjastopäivät 30.11.2016 Elina Kauppila Tiimin lähtötilanne toimeksianto kirjaston johdolta tavoitteena luoda pohja systemaattiseen

Lisätiedot

Katsaus päättyneisiin valtionavustushakuihin ja käynnistyviin hankkeisiin sekä toimintaohjeet uusille hankkeille

Katsaus päättyneisiin valtionavustushakuihin ja käynnistyviin hankkeisiin sekä toimintaohjeet uusille hankkeille Valtionavustushankkeiden 2016 aloitusseminaari Hankeryhmät Osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden edistäminen ja Ammatillisen koulutuksen kansainvälistyminen Katsaus päättyneisiin valtionavustushakuihin

Lisätiedot

Opintopolku hakeutujan palvelut. Oppijat uratiedon etsijöinä ja rakentajina -seminaari Satu Meriluoto / OPH

Opintopolku hakeutujan palvelut. Oppijat uratiedon etsijöinä ja rakentajina -seminaari Satu Meriluoto / OPH Opintopolku hakeutujan palvelut Oppijat uratiedon etsijöinä ja rakentajina -seminaari 17.02.2012 Satu Meriluoto / OPH SADe-ohjelma (VM) Oppijan verkkopalvelut (OKM) Oppijan keskitetyt palvelut OPH Oppijan

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Opin Ovi Arviointimatriisi

Etelä-Pohjanmaan Opin Ovi Arviointimatriisi Etelä-Pohjanmaan Opin Ovi Arviointimatriisi Lähtötila, nykytila ja tavoite projektin lopussa Arviointiulottuvuus 1 Tilanteelle kokonaisuutena ominaista 2 Seudulliset strategiat 3 Ohjauksen konsepti 4 Foorumit,

Lisätiedot

Hahmotelmaa ja taustaa wikipohjaisen opintokerho-opiskelun toteuttamiseksi

Hahmotelmaa ja taustaa wikipohjaisen opintokerho-opiskelun toteuttamiseksi Hahmotelmaa ja taustaa wikipohjaisen opintokerho-opiskelun toteuttamiseksi Opintokeskus Kansalaisfoorumin STUDIO-ryhmä: Eija Majoinen Irma Syrén Timo Tervo Pekka Kinnunen Opintokeskus Kansalaisfoorumi

Lisätiedot

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Satu Hekkala Johdanto Tämä artikkeli kertoo Oulun Diakoniaopiston opinto-ohjaussuunnitelman kehittämistyöstä ja esittelee lyhyesti opinto-ohjaussuunnitelman

Lisätiedot

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa.

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa. Vertaisarviointikriteerit Arviointialue: Kansainvälisyystoiminta ja strategia versio 1.0./13.9.2016 Kansainvälisen toiminnan suunnittelu 1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen

Lisätiedot

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagogisen strategian mukaan ohjauksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden sitoutumista opiskeluunsa, tukea

Lisätiedot

Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla

Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla Johdanto... 2 1. Opetushenkilökunnan tehtävät... 2 1.1. Kurssin vastuuopettaja... 2 1.2. Kurssimestarit ja assistentit... 3 1.2.1. Vastuuyliopiston

Lisätiedot

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE Sisällys AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (AHOT)... 3 Mitä on AHOT?... 3 Millaisesta osaamisesta AHOTointia voi hakea?... 4 Osaamisen osoittaminen,

Lisätiedot

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta MOSAIIKKI RY MAMU-MEDIA PALAUTEANALYYSI v. 2015 toiminnasta Palautetta Mosaiikki Ry:n ja MaMu-Median hankkeen tiedotus- ja neuvontatoiminnasta on kerätty yhteistyökumppaneilta, hankkeen asiakkailta ja

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

Opintopolku ja muut oppijan palvelut infotilaisuus

Opintopolku ja muut oppijan palvelut infotilaisuus Opintopolku ja muut oppijan palvelut infotilaisuus 6.11.2015 ehops ja IHEP Tilannekatsaus Katri Lahikainen ehops-palvelun tavoitetila ja hyödyt ehops-palvelu tukee oppijaa jo opintoihin hakeutumisen vaiheessa.

Lisätiedot

voimavaroja. Kehittämishankkeen koordinaattori tarvitsee aikaa hankkeen suunnitteluun ja kehittämistyön toteuttamiseen. Kehittämistyöhön osallistuvill

voimavaroja. Kehittämishankkeen koordinaattori tarvitsee aikaa hankkeen suunnitteluun ja kehittämistyön toteuttamiseen. Kehittämistyöhön osallistuvill Niemi, Petri. 2006. Kehittämishankkeen toteuttaminen peruskoulussa toimintatutkimuksellisen kehittämishankkeen kuvaus ja arviointi. Turun yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan lisensiaatintutkimus.

Lisätiedot

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen 1. Taustatiedot Raportoitavan Osaava-kehittämishankkeen nimi/nimet Osaava hanke Opetuksella tulevaisuuteen Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio

Lisätiedot

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013 Mika Tammilehto Muutoksen ajureita Talouden epävarmuus ja rakenteiden muuttuminen

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa. - kulma Copyright VirtuaaliAMK 1

Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa. - kulma Copyright VirtuaaliAMK 1 Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa - opiskelijan näkökulman kulma 6.11.2006 Copyright VirtuaaliAMK 1 Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

AIKUISTEN OHJAUS JA NEUVONTATYÖ, 30 op ESITE

AIKUISTEN OHJAUS JA NEUVONTATYÖ, 30 op ESITE AIKUISTEN OHJAUS JA NEUVONTATYÖ, 30 op ESITE Aikuisten ohjaus ja neuvontatyö, 30 op ERKKERI on aikuisten ohjaus- ja neuvontatyötä tekevän henkilöstön ohjausosaamista sekä moniammatillista verkostotyötä

Lisätiedot

Aikuisten lukemista edistävä toimintamalli

Aikuisten lukemista edistävä toimintamalli Oulun kaupunginkirjasto maakuntakirjasto, Pudasjärven kaupunginkirjasto ja Iin kunnankirjasto Lukuiloa kaikille hanke, Isa Kotilaine 2016 Aikuisten lukemista edistävä toimintamalli Toimintamallin lähtökohdat

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät Mikkeli Heta Malinen

Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät Mikkeli Heta Malinen Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät Mikkeli 3.9.2015 Heta Malinen Nuorten tieto- ja neuvontatyö nuorisotyön tavoitteellisena peruspalveluna sisältää Ammattitaitoista tietoa, neuvontaa ja ohjausta kaikissa

Lisätiedot

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa Anna-Leena Ruotsalainen AHOT:lla eli aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella tarkoitetaan opiskelijan

Lisätiedot

TOPHOPS-OPSO hankkeen toteuttajakohtainen toimintasuunnitelma / Kanneljärven Opisto

TOPHOPS-OPSO hankkeen toteuttajakohtainen toimintasuunnitelma / Kanneljärven Opisto TOPHOPS-OPSO hankkeen toteuttajakohtainen toimintasuunnitelma / Kanneljärven Opisto Hankkeen nimi: TOPSHOPS-OPSO Hankeaika: Vuoden 2016 loppuun Toimijat: Kanneljärven Opisto, Lohjan Nuorisopalvelut, Vantaan

Lisätiedot

Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa

Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa OSAAMISEN TUNNISTAMINEN (muk. Jäntti 2007) OPPIMISTEOT JA OSAAMISTAVOITTEET: OPPIMISTULOKSINA ARVIOINTI opiskelija opettaja arvioija

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Toimintasuunnitelma 2012 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Yleistä Yhdistyksen tehtävänä on lisätä työpajatoiminnan tunnettavuutta Keski- Suomessa ja edistää työpajojen välistä yhteistyötä. Yhdistyksen

Lisätiedot

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Strategia 2015-2017 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Opiskelijan parhaaksi Työelämän parhaaksi Laadukasta koulutusta, joustavasti ja uudistuen Osaava,

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 29.01.2014 Diaarinumero POPELY/164/2014 Käsittelijä Verna Mustonen Puhelinnumero 0295 023 573 Projektikoodi S12432

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

DIDAKTISET KÄRJET NOUSUUN ISOVERSTAASSA HANKKEEN OPETTAJIEN OSAAMISEN KARTOITUS

DIDAKTISET KÄRJET NOUSUUN ISOVERSTAASSA HANKKEEN OPETTAJIEN OSAAMISEN KARTOITUS Terho Kontioinen, suunnittelija Itä-Suomen yliopisto Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto DIDAKTISET KÄRJET NOUSUUN ISOVERSTAASSA HANKKEEN OPETTAJIEN OSAAMISEN KARTOITUS Opeka-kysely

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen Paavo Nisula Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä mieltä olet

Lisätiedot

Monialaisella yhteistyöllä laadukkaita palveluita nuorille. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus, koordinaattori Jaana Fedotoff

Monialaisella yhteistyöllä laadukkaita palveluita nuorille. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus, koordinaattori Jaana Fedotoff Monialaisella yhteistyöllä laadukkaita palveluita nuorille Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus, koordinaattori Jaana Fedotoff Koordinaatti Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus TIEDON

Lisätiedot

SOSNET: Muutosjohtaminen sosiaalityössä. Sanna Lähteinen Arja Kilpeläinen Tea Teppo

SOSNET: Muutosjohtaminen sosiaalityössä. Sanna Lähteinen Arja Kilpeläinen Tea Teppo SOSNET: Muutosjohtaminen sosiaalityössä Sanna Lähteinen Arja Kilpeläinen Tea Teppo Muutosjohtamisen ensimmäinen kurssi (2010) Tekijänä ja opettajana professori Marjaana Seppänen Lapin yliopistosta Osa

Lisätiedot

Sartoneva Hanna - OhjausPiste

Sartoneva Hanna - OhjausPiste Sartoneva Hanna - OhjausPiste..2 OhjausPisteen esittely OVI OSAAMISEEN? Vuodesta 8 syvennetty alueellista yhteistyötä aikuisten ohjauksessa ja neuvonnassa Itä-Uudenmaan Opin Ovi, osana kansallista projektiverkostoa

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti SoTe-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti SoTe-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti SoTe-ala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja Sami Jussinmäki Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Ohjaukseen liittyvät hankkeet ja Oppimisympäristöjen kehittämiseen liittyvät hankkeet. Ryhmä nro

Ohjaukseen liittyvät hankkeet ja Oppimisympäristöjen kehittämiseen liittyvät hankkeet. Ryhmä nro Ryhmä nro 1 ja 3 Ohjaukseen liittyvät hankkeet ja Oppimisympäristöjen kehittämiseen liittyvät hankkeet Ryhmä 1 Aura Nina Sataedu Oppi-Apaja -hanke Eklöf Tarja Sataedu Oppi-Apaja -hanke Harju-Vahekoski

Lisätiedot

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella Johtaja Hannu Sirén 12.10.2011 Hallitusohjelma Elinikäisen oppimisen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut ovat tarjolla kaikille yhden luukun periaatteen

Lisätiedot

Avoin yliopisto-opetus Suomessa Valtakunnallinen strategia 2009 2012

Avoin yliopisto-opetus Suomessa Valtakunnallinen strategia 2009 2012 Avoin yliopisto-opetus Suomessa Valtakunnallinen strategia 2009 2012 3.2.2009 2 1 JOHDANTO Avoimen yliopisto-opetuksen valtakunnallinen strategia vuosille 2009 2012 laadittiin avoimien yliopistojen yhteistyönä

Lisätiedot

Kieltenopettajien hankekokemuskyselyn tulokset

Kieltenopettajien hankekokemuskyselyn tulokset Kieltenopettajien hankekokemuskyselyn tulokset AMK- kielten ja -viestinnän asiantuntijatiimi Tarmo Ahvenainen Credits for the background picture: Kirsi McKenzie AMK- kielten ja -viestinnän asiantuntijatiimi

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

Lite SVOL 1/ , 3 Dno 22/ /2016. Kirkkonummen sivistystoimen tieto- ja viestintätekniikkastrategia

Lite SVOL 1/ , 3 Dno 22/ /2016. Kirkkonummen sivistystoimen tieto- ja viestintätekniikkastrategia Lite SVOL 1/2.3.2016, 3 Dno 22/07.00.00/2016 Kirkkonummen sivistystoimen tieto- ja viestintätekniikkastrategia 2016 2019 Johdanto Tieto- ja viestintätekniikalla (TVT / ICT) tarkoitetaan kaikkea teknologiaa,

Lisätiedot

1 Arvioinnin tausta ja tarpeet... 2. 2. Arvioinnin tavoitteet, tiedonkeruu ja resurssit... 3. 3 Arviointitiedon käsittely ja tulosten koostaminen...

1 Arvioinnin tausta ja tarpeet... 2. 2. Arvioinnin tavoitteet, tiedonkeruu ja resurssit... 3. 3 Arviointitiedon käsittely ja tulosten koostaminen... Arviointisuunnitelma Sisältö 1 Arvioinnin tausta ja tarpeet... 2 2. Arvioinnin tavoitteet, tiedonkeruu ja resurssit... 3 3 Arviointitiedon käsittely ja tulosten koostaminen... 5 6 Hyvien käytäntöjen käyttöönotto

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Demokratiakasvatusselvityksen tuloksia. Kristina Kaihari opetusneuvos YL 17.4.2012

Demokratiakasvatusselvityksen tuloksia. Kristina Kaihari opetusneuvos YL 17.4.2012 Demokratiakasvatusselvityksen tuloksia Kristina Kaihari opetusneuvos YL 17.4.2012 Demokratiakasvatusselvityksen (PK, LU, AM) tavoitteet saada konkreettista tietoa koulujen ja oppilaitosten osallistumista

Lisätiedot

Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella

Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella Maija Innola Keskustelutilaisuus ympärivuotisen opiskelun edistämisestä 17.3.2014 Lukukausien parempi hyödyntäminen Lukukaudet tai

Lisätiedot

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit OULUN LYSEON LUKION LAATUTYÖ Omaa tarinaa laadusta Mitä koulu edustaa sinulle? Mitä haluat saada aikaan omassa työssäsi? Miksi laatutyötä tarvitaan? Miten haluat itse olla mukana laatutyössä? Miten sinun

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Kulttuuriala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Kulttuuriala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Kulttuuriala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja Tuomas Kallinki Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Verkosto: Hankasalmi Joutsa Jyväskylä Jämsä Kannonkoski Karstula Keuruu Kinnula

Lisätiedot

yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa

yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa Yhden luukun periaate? Eri osa-alueisiin erikoistuneet toimijat pystyvät yhdessä

Lisätiedot

Nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleita

Nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleita Nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleita Onnistuvat opit -hanke Hyvinvointipäivä, Rovaniemi 31.3.2011 Pirjo Oulasvirta-Niiranen Onnistuvat opit nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleilla

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Hyvää huomenta ja tervetuloa

Hyvää huomenta ja tervetuloa Hyvää huomenta ja tervetuloa POP Oppilashuollon laadun ja palvelurakenteen kehittämisohjelma 20.5.2009 Ritva Järvinen Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen yksikön päällikkö Terveisiä Opetushallituksesta

Lisätiedot

TEEMA 2: Sisäiset organisatoriset muutokset

TEEMA 2: Sisäiset organisatoriset muutokset TEEMA 2: Sisäiset organisatoriset muutokset Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat - Kierros I klo 10.15-11.10 (55 min) - Kierros II klo 11.15 11.45 (35 min) - Kierros III klo 11.50 12.20

Lisätiedot

Missä mennään ELO-toiminnassa?

Missä mennään ELO-toiminnassa? Missä mennään ELO-toiminnassa? Antti Laitinen LAITURI-projekti Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Voiko ohjausta mitata? Elinikäisen ohjauksen TNO-palvelujen laatu Helsinki 8.4.2014 Keskeiset haasteet

Lisätiedot

Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto. (marraskuun 2015 tilaisuudet)

Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto. (marraskuun 2015 tilaisuudet) Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto (marraskuun 2015 tilaisuudet) Mikä on tärkeää toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittämisessä?

Lisätiedot

Opinnäytteen edellytyksistä ammattikorkeakoulussa

Opinnäytteen edellytyksistä ammattikorkeakoulussa Opinnäytteen edellytyksistä ammattikorkeakoulussa Tuulikki Viitala Oulun seudun ammattikorkeakoulu AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU Opinnäytetyöt ja työelämä Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen Iina Mustalampi Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä

Lisätiedot

POP perusopetus paremmaksi

POP perusopetus paremmaksi POP perusopetus paremmaksi Oppilaan ohjauksen hankkeen koordinaattoritapaaminen 19.8.2009 Opetusneuvos Irmeli Halinen Osaamisen ja sivistyksen asialla POP - ohjelman merkitys Perusopetus paremmaksi ohjelmassa

Lisätiedot

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Salon seudun suunnittelumalli yhdistää toiminnallisen kyläsuunnittelun ja maankäytön suunnittelun Toiminnallinen kyläsuunnitelma edustaa kyläläisten

Lisätiedot