AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE ( ) LOPPURAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI"

Transkriptio

1 AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE ( ) LOPPURAPORTTI

2 1 SISÄLTÖ 1. AIKE-HANKKEEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT JA JULKAISUT PERUSTAT KUNTOON... 4 Lähtökohdat ja tavoitteet... 4 Organisaatio ja hallinnointi AIKEN AIKAANSAANNOKSET... 9 Kopase.fi -verkkopalvelu... 9 Verkko-opetuksen kehittäminen Julkaisu: Rajalla aikuiskasvatus suuntaa verkkoon Työelämäyhteistyön kehittäminen Aikuiskouluttajien verkostoituminen MITÄ TÄSTÄ OPIMME? Ulkoisen arvioinnin toteuttaminen ja keskeiset tulokset Kehittämisehdotukset YHDESSÄ ETEENPÄIN Ajatuksia aikuiskoulutuksen yhteisen kehittämistyön jatkosta LÄHTEET LIITTEET... 33

3 2 1. AIKE-HANKKEEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT JA JULKAISUT Kopase.fi Etelä-Savon aikuiskoulutuksen verkkopalvelu Kuvaus Aikuisopiskelusta tiedottava, opintoja suunnittelevia ja opiskelevia henkilöitä ohjaava ja neuvova verkkopalvelu. Sivusto sisältää osiot Opintotarjotin, Mahdollisuudet Etelä-Savossa, Ammatinvalinta ja urasuunnittelu, Aikuinen oppijana, Verkkoopiskelijaksi, Verkko-opettajaksi ja Kysy aikuiskoulutuksesta. Verkkopalvelu on uusi kanava aikuiskoulutusta koskevan tiedon hakuun. Se tarjoaa yhdestä osoitteesta perustiedot siitä, millaisia opintoja on tarjolla, millaisia koulutuspolut voivat olla ja mistä saa lisätietoja opintoihin liittyen. Se tarjoaa aikuisopiskelijoille tukea oman oppimisen arviointiin ja kehittämiseen, verkkoopiskeluun ja urasuunnitteluun. Täysin uutta on myös tietokanta, josta löytyy alueen oppilaitosten tarjoama täydennyskoulutus. Keskeiset osat palvelusta löytyvät myös englannin ja venäjän kielellä. Sivusto tarjoaa työssä tarvittavaa tietoa erilaisista opinnoista myös ohjaustyötä tekevälle henkilöstölle. Prosessi Sivuston sisällöt on tuotettu monialaisissa ja eri oppilaitosten henkilöstöstä koostuneissa ryhmissä. Sisällöissä hyödynnetään linkkien avulla jo olemassa olevia verkkopalveluja ja tietokantoja. Asiasisältöjen päivitys on keskitetty ylläpitäjätaholle (Mikkelin ammattikorkeakoulu). Sisällöt ja linkitykset on käytävä läpi ja päivitettävä säännöllisesti. Ajankohtaisen koulutustarjonnan tiedot täydennyskoulutuksesta ja avoimen korkeakoulun kursseista oppilaitokset päivittävät sivuston omaan tietokantaan. Toimijat Sivuston ylläpito vaatii sisällön päivittäjän, joka seuraa aikuiskoulutuskentän muutoksia ja pitää tiedot ajan tasalla. Lisäksi on oltava tekninen ylläpitäjä, joka huolehtii sivuston toimivuudesta. Koulutustarjontatietojen päivittäjähenkilöt on nimetty 21 oppilaitoksesta Etelä-Savossa. Heillä tulee olla nimetty koulutustarjonnan päivitys osaksi työtehtäviä. Hankkeen projektiryhmä on toiminut eri oppilaitoksista koostuvana kehittämisryhmänä verkkopalvelun sisältöjen ja toimivuuden kehittämisessä ja vastaava ryhmä tarvitaan hankkeen jälkeen ohjaamaan kehittämistä ja lisäämään vaikuttavuutta. Tulokset Verkkopalvelua käyttää n henkilöä kuukausittain. Oppilaitokset ovat tutustuneet paremmin toistensa tarjontaan ja muodostaneet verkoston, jolla sivustoa ylläpidetään. Verkko-opetuksen mentorointi Kuvaus Mentorien verkosto tarjoaa opettajille riittävän ja helposti saatavilla olevan verkko-opetuksen tuen, jakaa ja levittää verkkoopetukseen liittyvää osaamista ja hiljaista tietoa sekä suunnittelee ja toteuttaa yhteistoiminnallisesti kehittämistoimia, joilla tuetaan verkko-opetuksen osaamista ja verkko-oppimisen hyödyntämistä opetuksen ja oppimisympäristöjen laadun parantamiseksi. Prosessi Laitoksilta nimetään mentorit, joille varataan työaikaan resurssi mentorointiin. Koordinoija tiedottaa toiminnasta koko henkilöstölle. Mentorien kesken järjestetään tapaamisia, jossa jaetaan osaamista ja kehitetään verkko-opetusta koko oppilaitoksen tasolla. Toimijat Nimetyt mentorit oppilaitoksessa, mielellään jokaiselta koulutusalalta ja yksiköstä. Toiminnan koordinoija, jonka luo tiedon ja osaamisen jakamiselle paikkoja ja foorumeita ja tuo omalta osaltaan ideoita ja teemoja mentorointityöhön. Tulokset Verkko-opetuksen tuen saaminen aiempaa lähemmäs opetusta. Verkko-opetuksen kehittämisen avaintoimijat kohtaavat. Osaamisen ja hyvien toimintamallien jakaminen sekä kokemusten vaihtaminen ja sitä kautta vahvuuden saaminen omaan työhön ja osaamiseen.

4 3 Verkko-opetuksen keskustelutilaisuudet Kuvaus Verkko-opetuksen keskustelutilaisuuksissa on paikalla pari alustajaa eri oppilaitoksista, jotka kertovat omasta verkkoopetuksestaan, kehittämishankkeestaan tai vastaavasta. Alustusten jälkeen osallistujat keskustelevat keskenään aiheista ja jakavat kokemuksiaan ja kehittämisajatuksiaan. Prosessi Tilaisuuksia järjestettiin hankkeen aikana kerran kuukaudessa ja niistä tiedotettiin kaikissa alueen oppilaitoksissa. Tilaisuuden järjestäjä sopii alustajien kanssa puheenvuoroista. Toimijat Tilaisuuden koolle kutsuja ja alustajina opettajat ja muut verkko-opetuksessa mukana olevat henkilöt oppilaitoksista. Tulokset Kokemusten jakaminen tukee opettajia työssään. Keskusteluissa nousee esiin kehittämisaiheita, joiden pohjalta voidaan suunnitella yhteistyötä esimerkiksi hankkeissa. Hankkeen aikana keskustelutilaisuuksien pohjalta tuotettiin artikkelijulkaisu Rajalla - Aikuiskasvatus suuntaa verkkoon. Projektihallinto Kuvaus Hankkeessa toimiva hallinto: sovitut aikataulut (esimerkki litteessä 2), kokoontumiset, yhteiset hallinnointiohjeet, toimenpiteiden täsmentäminen väliajoin, tavoitteiden toteutumisen seuranta, maksatusten/laskutusten tekemisen ohjeistus. Prosessi Projekti jaettiin osaprojekteihin, joille kullekin asetettiin tavoitteet ja tehtiin vuosittain toimenpidesuunnitelmat. Projektipäällikö koordinoi osaprojektien toimintaa ja työskenteli yhdessä ryhmien kanssa. Kaikkien osaprojektien yhteinen työskentelytapaaminen pidettiin kerran kuussa päällikön johdolla. Tapaamisissa käytiin läpi kunkin osaprojektin tilanne ja hankekokonaisuus ja suunniteltiin jatkoa yhdessä. Koko hankkeella oli yhteiset hallinnointiohjeet, maksatusohjeet ja aikataulutus, joka tiedotettiin kaikille toimijoille. Toimijat Projektia hallinnoiva organisaatio ja siellä toimiva projektipäällikkö. Partneriorganisaatiot, joiden työskentelyosuudet kiinnitetty osaprojekteihin. Tulokset Lisääntynyt yhteistyö aikuiskoulutuksen toimijoiden kesken ja aito verkostoituminen. Hankkeen sujuva eteneminen ja toteutus sekä kaikkien hanketoimijoiden osallistuminen hankkeeseen. Pohja uusille yhteisille hankkeille ja yhteistyölle. Hankkeessa tuotetut selvitykset ja julkaisut Rajalla aikuiskasvatus suuntaa verkkoon, Julkunen, M. & Väänänen, P. (toim.). > Julkaisutoiminta > Julkaisusarjat > e-julkaisut Osaamiskartoitus koulutuspalveluissa -selvitys, Laurikainen, B. & Liukkonen, V. Kysely verkko-opetuksen mentoritoiminnasta -selvitys, Tikkanen, A. Toimivaa yhteistyötä ja hallintoa. Aike-hankkeen arviointi, Ursin, J. Aikuiskoulutuksen alueellisen kehittämishankkeen loppuraportti, > Julkaisut

5 4 2. PERUSTAT KUNTOON Lähtökohdat ja tavoitteet Aikuiskoulutuksen alueellinen kehittämishanke (Aike) toteutettiin ajalla Projektin hallinnoijana toimi Mikkelin ammattikorkeakoulu. Partnereina mukana olivat Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin Mikkelin yksikkö, Joensuun yliopiston Savonlinnan koulutus- ja kehittämiskeskus, Mikkelin ammattiopisto ( alk. Etelä-Savon ammattiopisto), Otavan Opisto, Savon ammatti- ja aikuisopiston Pieksämäen yksikkö sekä Savonlinnan ammattiopisto. Projektin taustalla on vaikuttanut aikuiskoulutuksen muuttuva toimintaympäristö ja sen eurooppalainen, kansallinen ja paikallinen ulottuvuus. Hanke pohjautui vahvasti Etelä-Savon aikuiskoulutuksen alueelliseen toimenpideohjelmaan (AITO), jossa määriteltyjä tavoitteita kohti Aike-hankkeen toiminta suunnattiin. Ennen kaikkea hanke lähti käyntiin tarpeesta vahvistaa aikuiskoulutuksen roolia, vaikuttavuutta, saatavuutta ja koulutuksellista tasa-arvoa Etelä-Savossa. Projektin päämääränä oli kehittää aikuiskoulutuksen toimintamalleja, verkostoitumista ja työelämäyhteistyötä, parantaa aikuiskoulutuksen laatua, mahdollistaa alueellisesti kattavat ja tasa-arvoiset kouluttautumismahdollisuudet Etelä-Savon aikuisväestölle sekä lopuksi nostaa väestön osaamis- ja koulutustasoa Etelä-Savossa. Aike-hankkeen täsmennetyt tavoitteet olivat 1) Alueellisen ja kattavan aikuiskoulutuksen verkkopalvelun toteuttaminen 2) Aikuiskoulutuksen keskitetyn tieto-, ohjaus- ja neuvontapalvelujen toteuttaminen osaksi verkkopalvelua 3) Aikuiskoulutuksen yhteisen opintotarjottimen toteuttaminen ja yhteisten opintojen tuottaminen verkkopalveluun 4) Verkko-opetusta ja -ohjausta, tiedottamista ja opintoneuvontaa koskevan koulutuksen järjestäminen aikuiskoulutuksen ja työelämän edustajille 5) Aikuiskoulutuksen ja työelämän yhteistyön tiivistäminen: koulutuksen yhteissuunnittelun ja toteutustapojen uudistaminen 6) Alueen aikuiskoulutuksen organisaatioiden yhteistyön tiivistäminen ja vakiinnuttaminen sekä aikuiskoulutuksen kilpailukyvyn parantaminen

6 Projektin varsinaiset kohderyhmät olivat Etelä-Savon aikuiskoulutusta järjestävät organisaatiot ja niiden henkilökunta. Välillisenä kohderyhmänä olivat Etelä-Savon aikuisopiskelijat sekä alueen työ- ja elinkeinoelämä. Projektin toimintaan osallistui 286 henkilöä ja hankkeessa työskenteli vaihtelevin osuuksin yhteensä 52 henkilöä. Kokopäiväistä henkilökuntaa projektilla oli projektipäällikkö Marjaana Julkunen sekä projektisuunnittelijat Haija Muhonen ja Panu Väänänen Organisaatio ja hallinnointi Projektin työskentely jakaantui neljään osaprojektiin: Osaprojekti 1: Aikuiskoulutuksen verkkopalvelun valmistelu ja toteuttaminen, aikuiskoulutusorganisaatioiden yhteistyön tiivistäminen sekä hankkeen hallinnointi. Mikkelin ammattikorkeakoulu vastasi osaprojektin kokonaisuudesta. Etelä-Savon ammattiopisto osallistui verkkopalvelun kokonaissuunnitteluun ja Otavan Opisto vastasi verkkopalvelun teknisestä toteutuksesta sekä käyttäjien koulutuksesta. Osaprojekti 2: Aikuiskoulutuksen yhteisen ja keskitetyn tiedotuksen, neuvonnan ja ohjauksen valmistelu ja toteutus osaksi verkkopalvelua. Diakoniaammattikorkeakoulu vastasi osaprojektista yhteistyössä Savon ammatti- ja aikuisopiston kanssa. Tehtävä käsitti aikuiskoulutusmahdollisuuksien esittelyn, opintotarjottimen sekä aikuisopiskelijaan ohjaavan sisällön toteuttamisen verkkopalveluun, ohjaukseen liittyvän materiaalin tuottamisen ja kokoamisen sekä opintojen ohjausta koskevan koulutuksen järjestämisen. Osaprojekti 3: Yhteisten verkko-opintojen tuottaminen verkkopalveluun ja verkkoopiskeluun, -ohjaukseen ja -opetukseen liittyvän koulutuksen järjestäminen. Joensuun yliopiston Savonlinnan koulutus ja kehittämiskeskus vastasi osaprojektista ja työskentelyyn osallistuivat myös Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti, Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto sekä Mikkelin ammattikorkeakoulun Savonlinnan tulosalue. Täsmennetyt tehtävät olivat verkkopalvelua koskevan tarvekartoituksen toteuttaminen, verkko-opetusta tukevan sisällön tuottaminen verkkopalveluun sekä verkkoopetukseen liittyvän koulutuksen järjestäminen. Osaprojekti 4: Aikuiskoulutuksen yhteissuunnittelun kehittäminen ja koulutusten uusien toteutustapojen kehittäminen yhteistyössä työelämän kanssa. Osaprojektissa toimivat Helsingin kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus ja Etelä-Savon ammattiopis-

7 to. Työtä tehtiin suunnittelemalla osaamiskartoituksen menetelmät, toteuttamalla organisaatioille osaamiskartoitukset ja osaamisenkehittämissuunnitelmat sekä järjestämällä työelämää, oppilaitoksia ja opetushenkilöstöä yhteen linkittäviä workshoppeja. Pienyrityskeskus hankki osaamiskartoitusten suunnittelun ja toteutuksen VMKvalmennukselta, josta Veli-Matti Kokkonen toimi mukana projektissa. 6 OSAPROJEKTI 4 Hse, Pyk Mast, (Esedu) E-Savon oppilaitokset MAMK Projektipäällikkö + suunnittelijat OSAPROJEKTI 3 Joy/Skk Mamk, Snl Sami Hyo,Ruralia Työvoimahallinto Projektiryhmä Kopase.fi Mast (Esedu) OSAPROJEKTI 2 Otavan Op. Mamk Ohjausryhmä Diak, Pmk OSAPROJEKTI 1 Aikuisopiskelijat ja työelämä Sakky, Pmk Kuvio1. Aikuiskoulutuksen alueellisen kehittämishankkeen organisaatio. Lisäksi kaikki yhteistyökumppanit osallistuivat hankkeen kokonaisuuden suunnitteluun, hoitivat omaan tehtäväkokonaisuuteensa liittyvän tiedonkeruun ja seurannan sekä tiedottivat projektista ja sen tuloksista. Osaprojektijako oli määritelty jo hankesuunnitelmassa. Kuitenkin muutama ensimmäinen kuukausi hankkeen toteutuksesta meni osaprojektien tavoitteiden täsmentämiseen, kunkin partnerin tehtäväosuuksien ja rahoitusosuuksien määrittelyyn sekä yhteistyösopimusten tekemiseen. Projektia toteuttamaan lähteneet henkilöt eivät olleet osallistuneet hankkeen suunnitteluun ja moni oli määrätty osallistumaan hankkeeseen. Tämän vuoksi tavoitteisiin perehtyminen ja niiden täsmentäminen vei erityisesti aikaa. Jokaisessa osaprojektissa työskenteli 1-4 henkilöä kustakin osaprojektia toteuttavasta oppilaitoksesta. Osaprojekteille oli nimetty vastuulliset vetäjät, jotka olivat Marjaana Julkunen, Päivi Thitz, Teemu Moilanen ja Eila Avelin. Osaprojektit järjestivät keskenään tapaamisia, täsmensivät oman osaprojektinsa toimintaa ja organisoivat työtehtävänsä. Projektipäällikkö osallistui tarpeen mukaan osaprojektien tapaamisiin sekä seurasi osaprojektien työn etenemistä, mitä toimijat pitivät hyvänä ja toiminta selkeyttävänä. Osaprojektien kokoonpanossa tapahtui jonkin verran muutoksia projektin aika-

8 na ja yhteisten tapaamisaikojen sopiminen oli välillä hankalaa, kun henkilöiden työaika jakautui useaan hankkeeseen. 7 Kerran kuukaudessa kokoonnuttiin projektiryhmän työskentelytapaamiseen, yhteensä kolmetoista kertaa hankkeen aikana. Projektiryhmään kuuluivat projektipäällikkö, projektisuunnittelijat, osaprojektien vastuulliset vetäjät sekä nimetyt edustajat niistä oppilaitoksista, joilla ei ollut osaprojektin vetovastuuta. Eli kustakin hankkeessa toimineesta oppilaitoksesta oli edustaja projektiryhmässä. Projektiryhmän tehtävänä oli ideoida ja suunnitella hankkeen toimia ja ohjata työnjakoa. Ryhmässä käytiin läpi projektin kokonaisuuden kannalta merkittäviä asioita, vaihdettiin tietoa osaprojektien työstä, sovitettiin osaprojektien työtä yhteen sekä sovittiin projektihallinnon asioista. Ryhmä toimi myös osaltaan kanavana hankkeen koordinoinnin kannalta olennaisten asioiden tiedottamisessa: aikataulut (esimerkki liitteessä 2), hankehallinnon ohjeet, tiedottaminen, toiminnan seuranta käsiteltiin kaikki siellä. Henkilöiden vaihtuvuus ja mukaantulo kesken projektin aiheutti hieman tehottomuutta projektiryhmän työskentelyyn, kun ei ehditty tutustumaan kunnolla ja asioita jouduttiin käymään toistaen läpi, jotta uudetkin henkilöt pääsivät mukaan työskentelyyn. Itsearvioinnissa projektiryhmän todettiin olleen toimiva ja tarpeellinen toimintapa, mutta huomautettiin osaprojektien välinen viestintä olleen muuten vähäistä. Tieto kulki kuitenkin hyvin päätoimisen projektihenkilöstön kautta. Projektiryhmän jäsenet olivat: Eila Avelin / HSE, Pienyrityskeskus Maire Huopalainen / Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto Marjaana Julkunen / Mikkelin ammattikorkeakoulu Riitta Kaipainen / Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti Jere Lauha / Internetix, Otavan Opisto Birgitta Laurikainen tai Mirva Huuskonen / Etelä-Savon ammattiopisto Ilkka Liljander tai Heikki Sateila / Mikkelin ammattikorkeakoulu, IT-laitos Haija Muhonen / Mikkelin ammattikorkeakoulu Teemu Moilanen / Joensuun yliopisto, Savonlinnan koulutus- ja kehittämiskeskus Jouko Ritsilä / Savon ammatti- ja aikuisopisto Päivi Thitz tai Sirpa Ylönen tai Maija-Leena Lyyra / Diakonia-ammattikorkeakoulu Leena Uosukainen tai Pirjo Vuoskoski / Mikkelin ammattikorkeakoulu, Savonlinna Projektin ohjausryhmä kokoontui muutaman kuukauden välein, hankkeen aikana yhteensä kuusi kertaa. Ohjausryhmän tehtäviin kuului ohjata, tukea ja arvioida projektin toimintaa sekä toimia linkkinä eri sidosryhmiin ja hankkeen toimintaympäristöön. Ohjausryhmän jäsenet olivat: Anne Gustafsson-Pesonen tai Eila Avelin / HSE, Pienyrityskeskus Kristiina Häkkänen / Etelä-Savon ammattiopisto

9 Marjaana Julkunen / Mikkelin ammattikorkeakoulu, sihteeri Päivi Kaaresvirta / Itä-Suomen lääninhallitus Juhani Kauppinen / Savon ammatti- ja aikuisopisto Anja Manninen / Diakonia-ammattikorkeakoulu Kalevi Niemi / Mikkelin ammattikorkeakoulu, puheenjohtaja Manu Rantanen, alkaen Satu Piispa-Hakala / Helsingin yliopisto, Ruraliainstituutti Helena Sjöstedt / Mikkelin kesäyliopisto Katriina Säisä / Etelä-Savon TE-keskus Ulla Turtiainen / Joensuun yliopisto, Savonlinnan koulutus- ja kehittämiskeskus Veli-Pekka Vepsäläinen / Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto 8 Hankkeen sisäisessä viestinnässä käytettiin puhelinta, sähköpostia sekä Moodle -oppimisympäristöä, johon hankkeelle luotiin oma alue. Ympäristö oli niin hankkeen ohjausryhmän, projektiryhmän kuin muuten projektissa työskentelevien käytössä. Työkalu olisi mahdollistanut yhteisen työskentelyn, mutta sen käyttö jäi kuitenkin vain materiaalin ja ajankohtaisten asioiden informoimisen asteelle. Tehokkaamman käytön aikaansaamiseksi alusta olisi pitänyt ottaa käyttöön heti hankkeen käynnistyessä ja sen käytölle olisi pitänyt määritellä selkeät linjaukset.

10 9 3. AIKEN AIKAANSAANNOKSET Kopase.fi -verkkopalvelu Aikuiskoulutuksen alueellisessa kehittämishankkeessa toteutettiin Etelä-Savon aikuiskoulutuksen verkkopalvelu Kopase on internetsivusto, joka tiedottaa, neuvoo ja ohjaa opintoja suunnittelevia ja opiskelevia aikuisia. Sivusto esittelee Etelä-Savon aikuiskoulutustarjonnan aina lukioiden aikuislinjoista yliopistojen jatkotutkintoihin. Palvelussa kerrotaan erilaisista opiskelumuodoista ja oppilaitoksista. Sivustolle on myös koottu Etelä-Savon opintotarjotin, jonka kautta voi etsiä ajankohtaista koulutusta Etelä-Savon alueelta. Sisällöt antavat tukea opiskeluun liittyvien valintojen tekoon ja omien vaihtoehtojen punnitsemiseen esimerkiksi urasuunnittelun ja ammatinvalinnan, opintososiaalisten etujen ja erilaisten opiskelutapojen näkökulmasta. Verkkoopiskelu on myös nostettu esiin ja siitä kerrotaan käytännönläheisesti. Kopase.fi on ensimmäinen sivusto, joka kokoaa Etelä-Savon koulutustarjonnan ja oppilaitokset yhteen osoitteeseen. Keskeiset osat sivustosta on käännetty myös englanniksi ja venäjäksi. Sivustoa on elävöitetty kuvilla, videoilla ja flash-animaatioilla, joista löytyy esimerkiksi aikuisopiskelijoiden haastatteluja ja koulutuspolkujen kuvauksia. Vuorovaikutteisia elementtejä ovat Kysy aikuiskoulutuksesta -toiminto sekä sivuston blogi. Käyttäjä voi lähettää opiskelua koskevan kysymyksensä kopasen kautta ja saa siihen vastauksen henkilökohtaisesti Työvoimahallinnon Koulutuslinjan koulutusneuvojilta. Blogissa kuka tahansa Wordpress:n palveluun kirjautunut voi ottaa kantaa artikkeleihin ja tuoda näin esiin ajatuksiaan aikuiskoulutuksesta ja opiskelusta. Kopase.fi parantaa aikuiskoulutusta koskevan tiedonhankinnan mahdollisuuksia ja lisää erilaisista opiskelumahdollisuuksista tiedottamisen tehokkuutta. Opintoja suunnittelevat ja opiskelevat aikuiset saavat entistä kohdistetummin tietoja opintoihin liittyvistä asioista ja yksilöllis-

11 ten opiskelupolkujen suunnitteleminen on helpompaa. Kopase toimii myös oppilaitosten tarjonnan tiedotuskanavana. 10 Verkkopalvelun toteutus Aikuiskoulutuksen verkkopalvelun suunnittelu oli käynnistynyt jo ennen Aikuiskoulutuksen alueellisen kehittämishankkeen aloittamista. Itä-Suomen lääninhallituksen vetämissä työryhmissä oli alustavasti määritelty tällaisen verkkopalvelun tarvetta ja sisältöjä. Hankkeen lähtiessä toteuttamaan verkkopalvelua, nämä alustavat määritelmät ja suunnitelmat otettiin työn lähtökohdiksi. Sivuston toteutuksen työnjako osaprojekteittain: osaprojekti 3: verkko-opiskeluun ja opetukseen liittyvät sisällöt osaprojekti 2: ammatinvalinta ja urasuunnittelu, aikuisopiskelijaa käytännön asioissa ohjaava ja neuvova sekä oppimiseen tukea antava sisältö osaprojekti 1: muut sisällöt, tekninen toteutus ja työn koordinointi Keskeisiä periaatteita sivuston suunnittelussa olivat alueellisuus, selkeys, asiakaslähtöisyys, käyttäjäystävällisyys ja helppo päivitettävyys sekä laajasti erilaisten opiskelumahdollisuuksien esittely mukaan lukien esimerkiksi vapaan sivistystyön toimijoiden tarjonnan. Sivuston määrittelyvaihe kesti n. 3 kuukautta ja varsinainen toteuttaminen 6 kuukautta. Verkkopalvelun nimen keksimisestä järjestettiin kilpailu hankkeessa mukana olleiden oppilaitosten opiskelijoille. Nimiehdotuksia tuli kymmenittäin ja niiden pohjalta projektihenkilöstöstä koostunut kilpailun raati muodosti kopase.fi -nimen kahden ehdotuksen yhdistelmänä. Nimestä haluttiin helposti mieleen jäävä, iskevä ja sopivan rennosti koulutusta kuvaava nimi. Projektin aikana sivuston sisältöjen päivityksestä huolehtivat projektityöntekijät. Sivuston toteutuksessa pyrittiin siihen, että sitä olisi mahdollisimman helppo päivittää. Sopivissa kohdissa hyödynnettiin jo olemassa olevia sivustoja ja tietokantoja. Aluksi suunniteltiin, että koulutustarjontatiedot olisivat päivittyneet oppilaitosten omilta sivuilta suoraan kopase.fi - sivustolle, mutta se osoittautui hankkeen ajallisilla ja rahallisilla resursseilla mahdottomaksi toteuttaa. Verkkopalvelun tekeminen olikin useasti tasapainottelua uuden ja päivitettävän sisällön tuottamisen ja jo olemassa olevien sivustojen linkittämisen välillä. Esimerkiksi Kopasen Etelä-Savon ajankohtaisen koulutustarjonnan opintotarjotin hyödyntää jo olemassa olevia

12 koulutustietokantoja ja sivustoja muuten paitsi lisä- ja täydennyskoulutuksen sekä avoimen amk:n ja yliopiston opintojen osalta, joille sivustolle on tehty oma, päivitettävä tietokanta. 11 Kopase.fi -verkkopalvelun toteuttamisen yhteydessä koottiin alueen oppilaitoksista verkosto sivuston kehittämiseksi. Verkoston toimijoille järjestettiin yhteisiä suunnittelutilaisuuksia (11/2006 ja 03/2007), päivityskoulutuksia ja tiedotustilaisuuksia Pieksämäellä, Savonlinnassa ja Mikkelissä ja heitä tiedotettiin sivuston ajankohtaisista asioista sähköisesti muutaman kuukauden välein. Kopase.fi -sivusto avattiin toukokuussa Kopase.fi -sivustosta tiedotettiin sen avautumisen yhteydessä ja sen jälkeen seuraavilla tavoilla: Esitteitä ja julisteita jaettiin alueen oppilaitoksiin sekä erilaisiin yhdistyksille ja järjestöille, työvoimatoimistoihin ja kirjastoihin. Ilmoituksia ja lehtiartikkeleita julkaistiin alueen lehdissä. Kuntien, oppilaitosten ja muiden verkkosivujen ylläpitäjiin oltiin yhteydessä puhelimitse tai sähköpostitse ja pyrittiin saamaan sivuston linkki tai logo-banneri internetsivuille. Iskelmä-radiossa toteutettiin lisäksi kaksi kertaa neljän viikon mittainen mainoskampanja kopasesta. Kuukausi Eri sivujen latauskerrat Yksittäiset käyttäjät sivustolla Sivustolle uudelleen palaavat käyttäjät Toukokuu 1597* Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Taulukko 1. Kopase.fi-sivuston kävijämäärät vuonna * Toukokuun sivujen latauskerroissa on mukana vain etusivun lataukset.

13 Taulukossa 1 on Kopase.fi -sivuston kävijämäärät kuukausittain. Kävijämääriä seurataan Statcounter -ohjelman avulla. Sivusto on selvästi alkanut löytää kohderyhmäänsä ja erityisesti alkusyksystä, jolloin ihmiset tunnetusti miettivät opintojen aloittamista, kävijämäärät ovat korkeimmat. Sivustosta täytyy kuitenkin jatkossakin tiedottaa alueella ja kävijämäärissä on vielä kasvunvaraa. 12 Palaute ja tulevaisuudennäkymät Verkkopalvelun onnistumisen edellytyksenä on sen kyky vastata käyttäjien tarpeita. Tässä onnistumisen arvioimiseksi syksyn 2007 aikana kerättiin palautetta ja kehittämisehdotuksia Kopasesta niin oppilaitoksilta kuin aikuisopiskelijoiltakin. Tiukan aikataulun vuoksi kovinkaan laajamittaista ja systemaattista palautteenkeruuta ei voitu suorittaa. Palautetta ja kehittämisehdotuksia kerättiin alueen oppilaitoksilta ja muilta aikuiskoulutustoimijoilta useissa hankkeen järjestämissä tilaisuuksissa ja palavereissa keskustellen verkkopalvelusta opiskelijoilta kyselylomakkeen avulla (kolme liiketalouden opiskelijaryhmään Mamk:sta sekä työvoimahallinnon ohjaavan koulutuksen osallistujia, n=112) sivuston tietokantaa päivittäviltä oppilaitosten edustajilta kyselylomakkeen avulla (n=6) sekä sivustolla olevan palautelomakkeen kautta. Hankkeen järjestämissä tilaisuuksissa ja hanketoimijoiden tapaamisissa pohdittiin erityisesti sivuston jatkokehittämistä. Lähtökohtaisesti sivustoon ollaan tyytyväisiä ja sitä halutaan ylläpitää ja kehittää. Keskeisimmät jatkokehitysehdotukset olivat: Sivuston esteettömyyden ja käytettävyyden parantaminen Ikääntyvien henkilöiden ja erityisopiskelijoiden huomioiminen sivustolla (esim. puheselaimet) Sosiaalisen navigoinnin kehittäminen sivustolla Eteissivun poistaminen ja sivukartan kehittäminen nykyistä informatiivisemmaksi Verkko-opettajien haastattelujen lisääminen sivustolle Eri alojen opiskelijoiden kokemusten lisääminen sivustolle esimerkiksi tarinoina, jotka voivat sisältää myös ääntä ja kuvaa Työelämän ja yritysten linkittäminen sivustoon, esimerkiksi alueen työskentelymahdollisuuksien esitteleminen nykyistä paremmin Oppilaitosten yrityspalvelujen esittelyn lisääminen Eri ammateissa vaadittavien passien ja korttien esittelyn lisääminen

14 Alueen ohjauspalvelujen esitteleminen täsmällisemmin: keneen voi ottaa yhteyttä, mistä voi kysyä lisätietoja Valtakunnallisten avoimen yliopiston ja avoimen amk:n tietokantojen käyttäminen ajankohtaisen koulutustarjonnan esittelemisen linkkinä siten, ettei avoimen korkeakoulun tarjontaa tarvitsisi päivittää kopasen tietokantaan Usein kysytyt kysymykset -palstan lisääminen sivuston kautta esitetyistä kysymyksistä Verkkopalvelun taakse tulisi rakentaa tiiviimpi oppilaitosten verkosto, jolle määriteltäisiin toiminta- ja palvelumalli (esim. yhteisiä koulutuksia, asiakas osataan opastaa oikeaan paikkaan, verkostosta löytyy asiakkaan tarvitsema palvelu) Selvitys siitä, kuinka paljon sivuston kautta on hakeuduttu koulutuksiin ja markkinointitutkimus sivustosta 13 Opiskelijoiden kyselylomakkeella antamista vastauksista ilmenee, että kaiken kaikkiaan verkkopalveluun ollaan erittäin tyytyväisiä ja se on tarpeellinen varsinkin niille aikuisille, jotka etsivät ajankohtaista tietoa Etelä-Savon alueen koulutustarjonnasta, ala- ja ammattitietoutta tai ylipäätään tietoa siitä, millaisia mahdollisuuksia opiskeluun on olemassa. Monet kyselyyn vastanneet aikovat käyttää verkkopalvelua uudestaankin. Sivuston asiasisällöt tuntuvat vastaavan aikuisopiskelijoiden ja opintoja suunnittelevien tarpeita hyvin ja sivusto koetaan hyödylliseksi ja monipuoliseksi. Kehittämiskohteina esiin nousivat liian täysien sivujen uudelleen järjestely lyhentämällä tekstejä ja tiivistämällä olennaisia asioita selkeämpään muotoon sekä hyödyntämällä kuvia nykyistä enemmän. Myös sivuston väritykseen toivottiin muutoksia. Tietokantapäivittäjienkin tuloksista käy ilmi, että verkkopalveluun ollaan kaiken kaikkiaan tyytyväisiä. Tosin alhainen vastausten määrä saattaa kertoa siitä, että sivusto on vielä uusi ja se on oppilaitoksissa käyttöönottovaiheessa. Päivittäminen ei näyttäisi olevan niin aktiivista, kuin sen sivuston täydellisen toimivuuden kannalta tulisi olla. Vaikka päivittäminen tuo lisätyön henkilöille, sen todetaan kuitenkin olevan helppoa ja toimivaa. Kopase.fi -sivustolla olevan palautelomakkeen kautta käyttäjät voivat lähettää palautetta sivuston tekijöille. Palautetoiminnon kautta tullut palaute on ollut positiivista ja samalla rakentavaa, koska on ehdotettu konkreettisia korjausehdotuksia ja lisäyksiä teksteihin. Myös sivuston ajoittaisesta toimimattomuudesta, toimimattomista linkeistä sekä tietokannan toimintahäiriöistä on tullut palautetta ja palautteen ansiosta ongelmakohdat on saatu korjattua nopeasti. Sivuston jatkokehittämisessä edellä mainitut kehittämiskohteet tullaan ottamaan huomioon. Jatkossa on tarpeen kerätä laajemmin palautetta sivustosta kehittämistyön suuntaamiseksi

15 käyttäjien tarpeita paremmin vastaavaksi. Verkkopalvelu on selvästi oikeassa suunnassa ja sille on tarvetta niin oppilaitosten kuin opiskelijoidenkin keskuudessa, joskin parannettavaa on aina. Huomiota tulee edelleenkin kiinnittää sivuston käytettävyyden parantamiseen. Sivuston päivittämisestä on huolehdittava siten, että siellä olevat niin asiasisältötiedot kuin oppilaitosten päivittämät koulutustarjontatiedotkin ovat ajan tasalla. 14 Kopase.fi -sivustoa on tarkoitus ylläpitää ja kehittää jatkossakin. Vuoden 2008 alusta alkaen Mikkelin ammattikorkeakoulu vastaa sivuston koordinoinnista ja päivityksestä Opetusministeriön rahoittaman Etelä-Savon korkeakoulujen aikuiskoulutuksen tieto-, ohjaus- ja neuvontapalvelujen kehittäminen -hankkeen turvin. Oppilaitosten nimetyt päivitysvastaavat jatkavat koulutustarjonnan päivittämistä entiseen tapaan. Jos valmisteilla oleva Etelä-Savon aikuiskoulutuksen ohjauspiste -hanke saa myönteisen rahoituspäätöksen, sivuston ylläpito ja jatkokehittäminen toteutetaan vuosien ajan hankkeen kautta. Hanketta hallinnoi Etelä-Savon koulutuksen kuntayhtymä, Kopase -osaprojektia vetäisi Mikkelin ammattikorkeakoulu. Otavan Opiston Internetix on valmis jatkamaan sivuston teknistä ylläpitoa. Työvoimahallinnon Koulutuslinjan kanssa on jo tehty yhteistyösopimus vuodelle 2008, jonka puitteissa koulutusneuvojat jatkavat edelleen sivuston kautta esitettyihin kysymyksiin vastaamista. Verkko-opetuksen kehittäminen Yhtenä teemana Aike-hankkeessa oli verkko-opetuksen kehittäminen. Tavoitteeksi oli asetettu yhteisten opintojen tuottaminen verkkopalveluun sekä verkko-opetusta ja -ohjausta koskevan koulutuksen järjestäminen. Yhteisiä opintoja suunniteltiin hankkeen alussa, mutta toimijoiden kesken ei löydetty mielekästä kokonaisuutta, josta olisi saatu toteutettua hankkeen resurssien puitteissa kaikille yhteistä opintojaksoa. Hyödyllisemmäksi koettiin verkko-opiskelua ja opetusta käsittelevien osioiden toteuttaminen osaksi kopase.fi -sivustoa. Sisällöt toteutettiin siten, että niitä voi hyödyntää perehtymispakettina verkko-opiskeluun. Järjestetyssä koulutuksessa päädyttiin painottamaan olevien hyvien käytäntöjen, toimintatapojen ja työvälineiden jakamista. Koulutukset ja keskustelutilaisuudet Projektissa järjestettiin koulutuksia ja keskustelutilaisuuksia verkko-opetukseen liittyvistä aiheista, kuten verkko-opetuksen uudet työkalut ja median käyttö verkkokursseilla. Koulutusta järjestivät Joensuun yliopiston Savonlinnan koulutus- ja kehittämiskeskus, Mikkelin ammattikorkeakoulu ja Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto. Koulutukset ja tilaisuudet on lueteltu liitteessä 1.

Uraohjaus joustavasti toiselta asteelta ammattikorkeakouluun -projekti 1.1.2011 31.12.2012

Uraohjaus joustavasti toiselta asteelta ammattikorkeakouluun -projekti 1.1.2011 31.12.2012 Uraohjaus joustavasti toiselta asteelta ammattikorkeakouluun -projekti 1.1.2011 31.12.2012 Tavoite Kehittää toiselta asteelta ammattikorkeakouluun tapahtuvan siirtymävaiheen sujuvuutta Ohjaus Ura- ja jatko-opintosuunnittelu

Lisätiedot

EKA Opin Ovi -projekti

EKA Opin Ovi -projekti EKA Opin Ovi -projekti 1.12.2009 31.12.2011 Projektipäällikkö Minna Miikki Etelä-Karjalan aikuisopisto AKTIVA Puh. 040 741 2273 minna.miikki@ek-aktiva.fi Taustaa EKA Opin Ovi -projektille Valtakunnallinen

Lisätiedot

Ratkaisuja omissa organisaatioissa muutoksiin tieto-, neuvonta- ja ohjausjärjestelyihin

Ratkaisuja omissa organisaatioissa muutoksiin tieto-, neuvonta- ja ohjausjärjestelyihin Ratkaisuja omissa organisaatioissa muutoksiin tieto-, neuvonta- ja ohjausjärjestelyihin ELO-tavoitteiden saavuttamiseksi Digitaaliset palvelut ja kopase.fi Etelä- Savossa lyhyt tilannekuva Marjaana Kivelä,

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Terveysalan laitos 15.5.2012 Katri Ryttyläinen-Korhonen, Arja Palovaara, Ansa Iivanainen

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Terveysalan laitos 15.5.2012 Katri Ryttyläinen-Korhonen, Arja Palovaara, Ansa Iivanainen MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Terveysalan laitos 15.5.2012 Katri Ryttyläinen-Korhonen, Arja Palovaara, Ansa Iivanainen TERVEYSALAN LAITOKSEN LAATUTYÖN KUVAUS 2012 Laatutyön tavoitteet Terveysalan laitoksen

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUKSEN TOIMINTAMALLIA RAKENTAMASSA 7.3.2012 Tuula Piensoho Voimaa ja laatua kumppanuudesta -seminaari, Hyvinkää

AIKUISKOULUTUKSEN TOIMINTAMALLIA RAKENTAMASSA 7.3.2012 Tuula Piensoho Voimaa ja laatua kumppanuudesta -seminaari, Hyvinkää AIKUISKOULUTUKSEN TOIMINTAMALLIA RAKENTAMASSA 7.3.2012 Tuula Piensoho Voimaa ja laatua kumppanuudesta -seminaari, Hyvinkää 2 Näistä asioista puhumme tänään Hankkeen lähtökohdat Hankkeen tavoitteet ja toimintavaiheet

Lisätiedot

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi 1 HYRIA KOULUTUS 4.9.2014 Hyrian tarjoamat koulutukset & palvelut Yrittäjän ammattitutkinto

Lisätiedot

TULOKSET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET

TULOKSET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET Liiketalouden saumaton urapolku aikuisoppijoille 1.10.2009 30.4.2012 TULOKSET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET Seija Karjalainen Hanketiedot Kajaanin ammattikorkeakoulun ja Kainuun ammattiopiston yhteishanke Budjetti

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Lapin aikuiskoulutusstrategia 2020 TIIVISTELMÄ Suomen huipulla Lapissa on laadukkaat ja joustavat jatkuvan oppimisen pitkospuut, jotka takaavat tulevaisuuden osaamisen,

Lisätiedot

Moderni baari kansainvälisessä virtuaalimaailmassa

Moderni baari kansainvälisessä virtuaalimaailmassa Moderni baari kansainvälisessä virtuaalimaailmassa Mikä hanke Opetushallituksen ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymän rahoittama hanke Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntämällä kehittää ja monipuolistaa

Lisätiedot

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opintojen ohjaussuunnitelma

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opintojen ohjaussuunnitelma Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opintojen ohjaussuunnitelma Tässä ohjaussuunnitelmassa kuvataan kauppatieteiden tutkinto-ohjelman

Lisätiedot

Sulautuva ohjaus ja neuvonta opiskelijan tueksi

Sulautuva ohjaus ja neuvonta opiskelijan tueksi Sosiaalinen media koulutuksen tiedotuksessa, neuvonnassa ja ohjauksessa 30.8.2010 Sulautuva ohjaus ja neuvonta opiskelijan tueksi Tiina Pyrstöjärvi ja Leila Saramäki Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate,

Lisätiedot

POIMU. -Polkuja sosiaalityöntekijäksi - projekti. 17.3.2014 kirsi.kuusinen-james@phsotey.fi

POIMU. -Polkuja sosiaalityöntekijäksi - projekti. 17.3.2014 kirsi.kuusinen-james@phsotey.fi POIMU -Polkuja sosiaalityöntekijäksi - projekti Ohjausryhmän tehtävät Hankesuunnitelman tavoitteiden ja toiminnan toteutumisen tilanne Rahoitussuunnitelman toteutuminen ja maksatuksen eteneminen Hankkeen

Lisätiedot

Alueelliset lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten yhteistyö- ja oppimisverkostot 2005-2006. Hankkeen kriteeristö /arviointikohteet

Alueelliset lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten yhteistyö- ja oppimisverkostot 2005-2006. Hankkeen kriteeristö /arviointikohteet Alueelliset lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten yhteistyö- ja oppimisverkostot 2005-2006 Hankkeen kriteeristö /arviointikohteet Arviointityökalu oppilaitosverkostojen välisiä vertaiskäyntejä varten

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri ohjelman toimintasuunnitelma 2009-2013

Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri ohjelman toimintasuunnitelma 2009-2013 Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri ohjelman toimintasuunnitelma 2009-2013 Ohjelmaan osallistuvat kaikki Pirkanmaan toisen asteen oppilaitokset, lukiot ja ammatillinen koulutus, nuorisoasteen- ja aikuiskoulutus.

Lisätiedot

Etelä-Savon Teollisuuden osaajat

Etelä-Savon Teollisuuden osaajat Etelä-Savon Teollisuuden osaajat YHTEISTYÖSSÄ MUKANA Eteläsavolainen verkostohanke Rahoitus: rakennerahastot (ESR), Etelä-Savon ELY - keskus Kokonaishanke 896 000 ESR -rahan osuus 581 000 Hallinnoijana

Lisätiedot

Kuusio konseptikuvaukset askelia tehokkaampaan oppimiseen. oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi

Kuusio konseptikuvaukset askelia tehokkaampaan oppimiseen. oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi Kuusio konseptikuvaukset askelia tehokkaampaan oppimiseen oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi Konsepti 1: Oman osaamisen arviointi Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, pekka silven, Heidi

Lisätiedot

Janette Leppänen Turun ammattikorkeakoulu

Janette Leppänen Turun ammattikorkeakoulu Janette Leppänen Turun ammattikorkeakoulu Tavoitteet Taustalla tarve saada kattava arvio haasteen onnistumisesta Tukee alkanutta strategiatyötä Arviointia lähestytään prosessiarvioinnin kautta pyritään

Lisätiedot

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Toimiva alkuvaiheen neuvonta- ja ohjauspiste Kotkassa Maahanmuuttajien

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OSAAJIA. Työelämäyhteistyö liiketalouden koulutusohjelmassa

KÄYTÄNNÖN OSAAJIA. Työelämäyhteistyö liiketalouden koulutusohjelmassa KÄYTÄNNÖN OSAAJIA Työelämäyhteistyö liiketalouden koulutusohjelmassa HYVÄT TYYPIT PALVELUKSESSASI Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, tekee työelämälähtöistä tutkimus-

Lisätiedot

Open House -hanke 2014 2015 27.10.2014 / AOll OHJEISTUS TYÖELÄMÄJAKSOON

Open House -hanke 2014 2015 27.10.2014 / AOll OHJEISTUS TYÖELÄMÄJAKSOON Open House -hanke 2014 2015 27.10.2014 / AOll OHJEISTUS TYÖELÄMÄJAKSOON Sisältö 1 Open House-hankkeen tavoite 2 Työelämäjakso Open House-hankkeessa 3 Työelämäjakson tavoite 4 Ajankohta 5 Pariopettajuus

Lisätiedot

Osataan! Tampereen, Turun ja Vaasan osahankkeiden kuulumiset. Aloitusseminaari 27.9.2012, Jyväskylä

Osataan! Tampereen, Turun ja Vaasan osahankkeiden kuulumiset. Aloitusseminaari 27.9.2012, Jyväskylä Osataan! Tampereen, Turun ja Vaasan osahankkeiden kuulumiset Aloitusseminaari 27.9.2012, Jyväskylä Tampere, Turku & Vaasa, kaikille yhteiset teemat Miten työpaikalla tapahtuva osaaminen tehdään näkyväksi?

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Kestävän kehityksen ohjelmat ja työkalut vapaan sivistystyön oppilaitoksissa 2014 KYSELYN TULOKSIA

Kestävän kehityksen ohjelmat ja työkalut vapaan sivistystyön oppilaitoksissa 2014 KYSELYN TULOKSIA Kestävän kehityksen ohjelmat ja työkalut vapaan sivistystyön oppilaitoksissa 2014 Kestävän kehityksen asiantuntijaseminaari Leena Saloheimo 17.4.2015 VASTAAJAT, edustavuus - vastaajia 117 (*) osa vastasi

Lisätiedot

Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin?

Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin? Kati Lounema Jukka Vepsäläinen Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin? AmKesu-aluetilaisuus Helsinki 26.11.2014 Osaamisen For learning ja and sivistyksen competence parhaaksi Helsingin

Lisätiedot

Tutkimushavaintoja kahdesta virtuaaliympäristöstä

Tutkimushavaintoja kahdesta virtuaaliympäristöstä Tutkimushavaintoja kahdesta virtuaaliympäristöstä Haasteita ja mahdollisuuksia uusiin toimintatapoihin 8.2.2008 Eija Korpelainen ja Meri Jalonen TKK, Työpsykologian ja johtamisen laboratorio Esityksen

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Tieto Neuvonta Ohjaus. KUUMA OpinOvi

Tieto Neuvonta Ohjaus. KUUMA OpinOvi Tieto Neuvonta Ohjaus KUUMA OpinOvi PROJEKTIN TUOTOKSET JA HYVÄT KÄYTÄNTEET 2008-2012 KUUMA OpinOvi KUUMA OpinOvi projekti on alueellinen kehittämishanke, jossa luodaan toiminta- ja yhteistyöverkosto Keski-Uudenmaan

Lisätiedot

Ope.fi koulutusmalli Helsingin yliopistossa

Ope.fi koulutusmalli Helsingin yliopistossa Ope.fi koulutusmalli Helsingin yliopistossa Viisi opintoviikkoa tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä vuodesta 2000 lähtien http://ok.helsinki.fi/opefi Pauliina Kupila ja Mari Jussila Opetusteknologiakeskus

Lisätiedot

Aikuisten neuvonta ja ohjaus - nykytila, haasteet ja käsitteet. Taustamateriaalit

Aikuisten neuvonta ja ohjaus - nykytila, haasteet ja käsitteet. Taustamateriaalit Aikuisten neuvonta ja ohjaus - nykytila, haasteet ja käsitteet 4.10.2007/Seppo Piiparinen Avoin yliopisto Taustamateriaalit Ulla Numminen (toim.): Opinto-ohjauksen tila aikuisoppilaitoksissa (OPH Arviointi

Lisätiedot

TIEDOTUS- JA VIESTINTÄSUUNNITELMA

TIEDOTUS- JA VIESTINTÄSUUNNITELMA ARVO hankkeen tiedottaminen tukee hankkeen tavoitteiden saavuttamista. Tiedottamisen lähtökohtana on läpinäkyvyys. Hankkeeseen liittyvän tiedotuksen tavoitteena on: edesauttaa hankkeen toteutumista lisätä

Lisätiedot

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Haastattelukysely 12.9.2011 Lanun aukiolla SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS VERSO 11. marraskuuta 2011 Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ Studentum.fi:n tutkimus koulutukseen hakeutumisesta keväällä 2013 TIETOA TUTKIMUKSESTA Studentum.fi Studentum.fi aloitti toimintansa vuoden

Lisätiedot

Kestävä kehitys Tampereen yliopiston opetuksessa työpajojen yhteenveto ja tuloksia

Kestävä kehitys Tampereen yliopiston opetuksessa työpajojen yhteenveto ja tuloksia ESDAN-hanke,yhteenvetoKestäväkehitysTampereenyliopistonopetuksessatyöpajoista. AiraksinenHannajaRaatikainenSaana1.8.2012 Kestävä kehitys Tampereen yliopiston opetuksessa työpajojen yhteenveto ja tuloksia

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan toisen asteen. yhteistyöstrategia 2015-2020

Keski-Pohjanmaan toisen asteen. yhteistyöstrategia 2015-2020 Keski-Pohjanmaan toisen asteen yhteistyöstrategia 2015-2020 Taustaa Toisen asteen koulutuksen järjestäjien välinen yhteistyö on saanut alkunsa jo 1990-luvulla toteutetun nuorisoasteen koulutuskokeilun

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelu koulutuksen sähköinen sivistyskeskus Elinikäinen oppiminen Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016

Oppijan verkkopalvelu koulutuksen sähköinen sivistyskeskus Elinikäinen oppiminen Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Oppijan verkkopalvelu koulutuksen sähköinen sivistyskeskus Elinikäinen oppiminen Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Oppijat uratiedon etsijöinä ja rakentajina ohjauksen kehittämisfoorumi

Lisätiedot

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II Painopistealueittain teksti hankehakemuksesta KONKREETTISET TOIMENPITEET Etelä-Savo Keski-Suomi Ehkäisevän työn kehittäminen Sijaishuollon kehittäminen 1. ei toteudu 2. toteutunut 3. toteutunut hyvin 1.

Lisätiedot

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Kai Koivumäki 1 Osaamistalkoot Valtioneuvoston tulevaisuuskatsaukset pohjana seuraavalle hallitusohjelmalle: TEM Haasteista mahdollisuuksia > työllisyysaste

Lisätiedot

Työpajojen ja verkko-osallistujien havainnot ja muutosehdotukset reformin teemoista kesäkuussa 2016

Työpajojen ja verkko-osallistujien havainnot ja muutosehdotukset reformin teemoista kesäkuussa 2016 Työpajojen ja verkko-osallistujien havainnot ja muutosehdotukset reformin teemoista kesäkuussa 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö Opetushallitus Raportti 30.6.2016 Janne Jauhiainen ja Anu Valtari / Fountain

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020

KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020 KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020 Sisällys 1. Opetus muutoksessa.2 2. Visio.2 3. Tavoitteet.2 4. Toteutus 3 5. Kehittämissuunnitelmat 4 1 1. Opetus muutoksessa Oppimisympäristöt ja oppimistavat

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa

Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa Aikuiskoulutusstrategian laadinta ja toimeenpano Pohjois-Savossa: koulutusorganisaatioiden yhteistyö Aikuiskoulutuksen rooli elinkeinoelämän ja maakunnan kehittämisessä,

Lisätiedot

Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt

Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt Pedagoginen johtaminen ja opetuksen kehittäminen Salpauksessa - kaikki yhdessä tehtäviensä mukaisesti Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt Koulutusjohtajat Hankkeiden rahoitus Hannu

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

Kohti alueellista uraohjauksen yhteistyön kehittämissuunnitelmaa

Kohti alueellista uraohjauksen yhteistyön kehittämissuunnitelmaa Uraketju-hanke: Kohti alueellista uraohjauksen yhteistyön kehittämissuunnitelmaa Pieter Brueghel (1525 1569) 27.11.20141 Uraketju-hanke Tavoitteena selvittää alueellinen uraohjauksen nykyinen tilanne,

Lisätiedot

Pedagoginen mentorointi (4 op)

Pedagoginen mentorointi (4 op) Pedagoginen mentorointi (4 op) 2012 Esittelyt ja alkutunnelmia Kuka olen, mistä ja millaisesta opistosta tulen ja mitä siellä teen työkseni? Tuntemukset tällä hetkellä/odotukset tälle koulutukselle? Miten

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma PIRKKALAN KUNTA TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kuntastrategiaa toteuttava hanke... 4

Lisätiedot

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Lahden diakonian instituutti Vastuuta ottamalla opit 3- hanke Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015 Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Anne-Maria Karjalainen kehittämisvastaava Lahden diakonian

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opintojen ohjaussuunnitelma

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opintojen ohjaussuunnitelma Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opintojen ohjaussuunnitelma Tässä ohjaussuunnitelmassa kuvataan kauppatieteiden tutkinto-ohjelman

Lisätiedot

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Milla Ryynänen, projektipäällikkö, Työelämän päämies projekti, Savon Vammaisasuntosäätiö 17.11.2015 TYÖELÄMÄN

Lisätiedot

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagogisen strategian mukaan ohjauksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden sitoutumista opiskeluunsa, tukea

Lisätiedot

KESÄYLIOPISTOJEN TIETOSTRATEGIAHANKE IV 2004-2005

KESÄYLIOPISTOJEN TIETOSTRATEGIAHANKE IV 2004-2005 19.8.2004 Sivu 1/5 KESÄYLIOPISTOJEN TIETOSTRATEGIAHANKE IV 2004-2005 OPTIMA OPPIMISYMPÄRISTÖ -KOULUTUSOHJELMA II Tavoite Hankkeen tavoitteena on edelleen aktivoida ja tukea verkko-opetuksen käynnistämistä

Lisätiedot

Suunnitelman laatija(t): Hannu Sääskilahti, Eero Kukkonen, Juha Nikkinen, Samuli Pirkkiö, Eino Jaakola. 1 Hankkeen tavoitteet... 2

Suunnitelman laatija(t): Hannu Sääskilahti, Eero Kukkonen, Juha Nikkinen, Samuli Pirkkiö, Eino Jaakola. 1 Hankkeen tavoitteet... 2 1 (5) Päivämäärä: 17.11.2008 Osahankkeen nimi Suunnitelman laatija(t): Hannu Sääskilahti, Eero Kukkonen, Juha Nikkinen, Samuli Pirkkiö, Eino Jaakola Toimintamallin kehittäminen työssäoppimisen ajantasaiseen,

Lisätiedot

Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta ESR

Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta ESR Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta ESR Kaakkois-Suomen ELO-seminaari 26.3.2015 Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö Projektin tavoitteet Projektin tavoitteena on rakentaa Saimaan

Lisätiedot

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Maaseutuverkosto Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimijat Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelman toimijat Sivu

Lisätiedot

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia Alueellisten TNO-asiantuntijoiden koulutus 11.-12.11.2014 LAITURI-projekti LAITURI projektin tavoite ja tuloksia Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämisen

Lisätiedot

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Turun ammattikorkeakoulu, TYT:n Innovointiraha 2012 LOPPURAPORTTI Projektin nimi Monialaiset tutkimuspajat pvm 20.12.2012 1 (7) PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Monialaiset tutkimuspajat Tekniikka, ympäristö ja

Lisätiedot

VIRETTÄ VERKKOON virtuaalinen yhteistyö sosiaali- ja terveys- sekä puhdistuspalvelualalla

VIRETTÄ VERKKOON virtuaalinen yhteistyö sosiaali- ja terveys- sekä puhdistuspalvelualalla VIRETTÄ VERKKOON virtuaalinen yhteistyö sosiaali- ja terveys- sekä puhdistuspalvelualalla 1.9.2015-31.12.2016 2 Hankkeen toimijat Faktia Koulutus Hyria koulutus Oy Keski-Pohjanmaan aikuisopisto Savonlinnan

Lisätiedot

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat opas julkaistiin kokemuksia jalkautuksesta

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat opas julkaistiin kokemuksia jalkautuksesta Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat opas julkaistiin kokemuksia jalkautuksesta Vesihuolto 2014 3.6.2014, Helsinki Projekti-insinööri Henna Luukkonen Suomen Kuntaliitto Vesiosuuskunnat,

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala. Julkinen raportti. Niina Lampi & Juha Salmi. Opiskelijakunta JAMKO

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala. Julkinen raportti. Niina Lampi & Juha Salmi. Opiskelijakunta JAMKO JUPINAVIIKOT 2015 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen raportti Niina Lampi & Juha Salmi Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO 10TUSISÄLLYSLUETTELOU10T... 2 10TUJohdantoU10T...

Lisätiedot

Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus

Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus InnoOmnia tarjoaa vuonna 2011 seuraavat koulutuskokonaisuudet uusi osaajaverkostolle opetushallituksen rahoittamana maksuttomana täydennyskoulutuksena.

Lisätiedot

Opintopolku hakeutujan palvelut. Oppijat uratiedon etsijöinä ja rakentajina -seminaari Satu Meriluoto / OPH

Opintopolku hakeutujan palvelut. Oppijat uratiedon etsijöinä ja rakentajina -seminaari Satu Meriluoto / OPH Opintopolku hakeutujan palvelut Oppijat uratiedon etsijöinä ja rakentajina -seminaari 17.02.2012 Satu Meriluoto / OPH SADe-ohjelma (VM) Oppijan verkkopalvelut (OKM) Oppijan keskitetyt palvelut OPH Oppijan

Lisätiedot

Työelämälähtöinen projektioppiminen vahvuudet ja karikot

Työelämälähtöinen projektioppiminen vahvuudet ja karikot Työelämälähtöinen projektioppiminen vahvuudet ja karikot Jarmo Alarinta, SEAMK Matti Väänänen, Turun AMK Jussi Horelli, HAMK, Miksi työelämä on projekteja, joiden kautta prosesseja ja osaamista kehitetään

Lisätiedot

ESIMERKKI ARVIOINNIN TYÖKALUSTA LUKUVUODELLE, JOKA SISÄLTÄÄ 5 JAKSOA.

ESIMERKKI ARVIOINNIN TYÖKALUSTA LUKUVUODELLE, JOKA SISÄLTÄÄ 5 JAKSOA. ESIMERKKI ARVIOINNIN TYÖKALUSTA LUKUVUODELLE, JOKA SISÄLTÄÄ 5 JAKSOA. Aloituspalaveri x.8.xxxx Käydään läpi opettajille muokatut tehtävä- ja tulostoimenkuvat. Keskustelu työelämälähtöisistä oppimisympäristöistä

Lisätiedot

Sustainability in Tourism -osahanke

Sustainability in Tourism -osahanke 25.3.2013 Päivi Lappalainen Matkailun ja elämystuotannon osaamiskeskus Osaprojektin tavoitteet Osaprojektin tavoitteena oli työpajojen ja tilaisuuksien kautta koota yritysten näkemyksiä ja tarvetta vastuullisen

Lisätiedot

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Hankkeessa on lukuisia toimijoita: tutkimusorganisaatioita, rahoittajia ja välittäjäorganisaatioita, joiden roolit ja työn tulokset tulee saada sopivalla tavalla

Lisätiedot

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit E N E M M Ä N O S A A M I S T A 21.11.2012 1 Mihin tarpeeseen hanke vastaa ja miten? Ammatillisella aikuiskoulutuksella

Lisätiedot

Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin

Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin Luomun koordinaatiohanke käynnistyi 20.8.2015 Helsingissä järjestetyllä kick off -työpajalla, johon osallistui noin 40 henkilöä. Työpajan rahoitti Manner-Suomen

Lisätiedot

Koulutus.fi:n palvelut sivuston käyttäjille

Koulutus.fi:n palvelut sivuston käyttäjille Koulutus.fi:n palvelut sivuston käyttäjille Koulutus.fi mahdollistaa sopivan työelämän koulutuksen löytämisen. Se ylläpitää Suomen kattavinta ja täysin maksutonta hakupalvelua työelämän täydennyskoulutuksia

Lisätiedot

40. valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Työtä ja elämää työelämää

40. valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Työtä ja elämää työelämää 40. valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Työtä ja elämää työelämää Työryhmä 6. Aikuisohjauksella tukea elinikäiseen opiskeluun ja työurien pidentämiseen 23.3.2012 1 Työryhmän ohjelma 9.00 Avaus 9.10 Opin ovista

Lisätiedot

Opiskelu kohtaa työelämää

Opiskelu kohtaa työelämää Opiskelu kohtaa työelämää Mikä on Yrityslabra? Yrityslabra on Lohjan Laurean uudenlainen oppimisympäristö, jossa alueen yrittäjät, julkinen sektori ja opiskelijat kohtaavat. Tarkoituksena on mahdollistaa

Lisätiedot

27.11.2009. Eila Mäkinen ja Ritva Vartiainen

27.11.2009. Eila Mäkinen ja Ritva Vartiainen 1 (6) Päivämäärä: Osahankkeen nimi Suunnitelman laatija(t): Eila Mäkinen ja Ritva Vartiainen Työssäoppimisen laajentaminen ja kehittäminen ongelmaperustaisen oppimisen pedagogiikan lähtökohtien mukaisesti

Lisätiedot

Apop Aikuisten perusopinnot ja ETEVÄKSI-hanke

Apop Aikuisten perusopinnot ja ETEVÄKSI-hanke Apop Aikuisten perusopinnot ja ETEVÄKSI-hanke Apop Aikuisten perusopinnot Kohderyhmä Ne syrjäytymisvaarassa olevat nuoret ja aikuiset, joilta puuttuu peruskoulun päättötodistus tai joiden jatko-opintoihin

Lisätiedot

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN 1(5) NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN Ammattitaitovaatimukset : tunnistaa sosiaalista vahvistamista tarvitsevan nuoren ja/tai hallitsee varhaisen tukemisen ja kohtaamisen menetelmiä pystyy toimimaan moniammatillisessa

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

TYÖELÄMÄLÄHTÖINEN TYÖPAIKKAOHJAAJAKOULUTUS ERITYINEN-PROJEKTIN PÄÄTÖSSEMINAARI 20.3.2007

TYÖELÄMÄLÄHTÖINEN TYÖPAIKKAOHJAAJAKOULUTUS ERITYINEN-PROJEKTIN PÄÄTÖSSEMINAARI 20.3.2007 TYÖELÄMÄLÄHTÖINEN TYÖPAIKKAOHJAAJAKOULUTUS ERITYINEN-PROJEKTIN PÄÄTÖSSEMINAARI 20.3.2007 Anne Aalto, Kim Karlsson Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUSOHJELMAN PERUSTEET

Lisätiedot

Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus

Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus Projektin vaihteet - sopimukset - tiedottaminen 7. Seuranta 1. Käynnistyminen - hankevalmistelut - tiedottaminen

Lisätiedot

PALAUTEYHTEENVETO KUMPPANUUSFOORUMI 26.2.2009 KERAVA

PALAUTEYHTEENVETO KUMPPANUUSFOORUMI 26.2.2009 KERAVA PALAUTEYHTEENVETO KUMPPANUUSFOORUMI 26.2.2009 KERAVA Osallistujia Kumppanuusfoorumiin oli 16, joista 14 vastasi palautelomakkeeseen. Vastausprosentti on 87,5 %. 1. Edustan (Vastaajia: 14) Edustan 14,3

Lisätiedot

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Ehdotukset valmisteltu työurasopimuksen pohjalta käynnistetyssä työryhmässä keskusjärjestötasolla. Neuvottelut

Lisätiedot

Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa. - kulma Copyright VirtuaaliAMK 1

Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa. - kulma Copyright VirtuaaliAMK 1 Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa - opiskelijan näkökulman kulma 6.11.2006 Copyright VirtuaaliAMK 1 Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

DigiOpit - verraten hyvää. Etelä-Savon Koulutus Oy Y-TUNNUS: 2249317-6 Etelä-Savon ammattiopisto OPPILAITOSTUNNUS: 10681 OMISTAJATYYPPI: 21

DigiOpit - verraten hyvää. Etelä-Savon Koulutus Oy Y-TUNNUS: 2249317-6 Etelä-Savon ammattiopisto OPPILAITOSTUNNUS: 10681 OMISTAJATYYPPI: 21 DigiOpit - verraten hyvää Etelä-Savon Koulutus Oy Y-TUNNUS: 2249317-6 Etelä-Savon ammattiopisto OPPILAITOSTUNNUS: 10681 OMISTAJATYYPPI: 21 Laura Kuismala laura.kuismala@esedu.fi p. 0503453412 Etelä-Savon

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia työkappale 20.5.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Tieto- ja viestintätekniikka oppimisessa... 1 2 KPEDUn tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

Kriittinen menestystekijä Tavoite 2015 Mittari Vastuu Aikataulu ja raportointi

Kriittinen menestystekijä Tavoite 2015 Mittari Vastuu Aikataulu ja raportointi 1 Strategia vuosille 2013 2017 Tarkistetut tavoitteet 2015 Missio: Neuvoston tehtävä on tukea ja kehittää yliopistokirjastoja tutkimusta ja opetusta edistävinä asiantuntijaorganisaatioina. Neuvosto on

Lisätiedot

Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti

Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti Opiskelijoiden kokemuksia oppimisesta ITK 2010 seminaari; Hämeenlinna Soile Bergström Opintojakson esittely

Lisätiedot

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Itä-Suomen liikennestrategia Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä strategian laadintaprosessi, sisältö ja toteutuksen suuntaviivoja Lähtökohtana

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön suuntaviivoja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Jaana Fedotoff Seinäjoki 3.10.2013

Nuorten tieto- ja neuvontatyön suuntaviivoja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Jaana Fedotoff Seinäjoki 3.10.2013 Nuorten tieto- ja neuvontatyön suuntaviivoja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Jaana Fedotoff Seinäjoki 3.10.2013 Mikä on keskeistä, mihin pyritään? Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

Diabeetikon hoitotyön ja kuntoutuksen erityisosaaminen - korkea-asteen oppisopimustyyppinen koulutus

Diabeetikon hoitotyön ja kuntoutuksen erityisosaaminen - korkea-asteen oppisopimustyyppinen koulutus Diabeetikon hoitotyön ja kuntoutuksen erityisosaaminen - korkea-asteen oppisopimustyyppinen koulutus Salla Seppänen Koulutusjohtaja Terveysalan laitos, Mikkeli 8.10.2009 1 Diabeetikon hoitotyön ja kuntoutuksen

Lisätiedot

Yhteiskuntatakuu OKM:n toimiala. Kirsi Kangaspunta johtaja

Yhteiskuntatakuu OKM:n toimiala. Kirsi Kangaspunta johtaja Yhteiskuntatakuu OKM:n toimiala Kirsi Kangaspunta johtaja Koulutustasotavoitteet Maailman osaavimmaksi kansaksi vuoteen 2020 mennessä Väestön koulutustaso vuonna 2020 perusasteen jälkeinen tutkinto 88%

Lisätiedot

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013 Mika Tammilehto Muutoksen ajureita Talouden epävarmuus ja rakenteiden muuttuminen

Lisätiedot

voimavaroja. Kehittämishankkeen koordinaattori tarvitsee aikaa hankkeen suunnitteluun ja kehittämistyön toteuttamiseen. Kehittämistyöhön osallistuvill

voimavaroja. Kehittämishankkeen koordinaattori tarvitsee aikaa hankkeen suunnitteluun ja kehittämistyön toteuttamiseen. Kehittämistyöhön osallistuvill Niemi, Petri. 2006. Kehittämishankkeen toteuttaminen peruskoulussa toimintatutkimuksellisen kehittämishankkeen kuvaus ja arviointi. Turun yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan lisensiaatintutkimus.

Lisätiedot

Työssäoppimisen laajentaminen ja kehittäminen ongelmaperustaisen oppimisen pedagogiikan lähtökohtien mukaisesti. 1 Hankkeen tavoitteet...

Työssäoppimisen laajentaminen ja kehittäminen ongelmaperustaisen oppimisen pedagogiikan lähtökohtien mukaisesti. 1 Hankkeen tavoitteet... 1 (6) Päivämäärä: Osahankkeen nimi Suunnitelman laatija(t): Ritva Vartiainen Työssäoppimisen laajentaminen ja kehittäminen ongelmaperustaisen oppimisen pedagogiikan lähtökohtien mukaisesti Valtionavustus

Lisätiedot

Savonian opiskelijaintra Reppu. Viestintäpäällikkö Petteri Alanko 25.3.2014

Savonian opiskelijaintra Reppu. Viestintäpäällikkö Petteri Alanko 25.3.2014 Savonian opiskelijaintra Reppu Viestintäpäällikkö Petteri Alanko 25.3.2014 Sisältö: - mistä lähdettiin - Reppu nyt - Ajatuksia tulevaisuudesta Savonia pähkinänkuoressa Yksi Suomen suurimmista ja monialaisimmista

Lisätiedot