AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE ( ) LOPPURAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI"

Transkriptio

1 AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE ( ) LOPPURAPORTTI

2 1 SISÄLTÖ 1. AIKE-HANKKEEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT JA JULKAISUT PERUSTAT KUNTOON... 4 Lähtökohdat ja tavoitteet... 4 Organisaatio ja hallinnointi AIKEN AIKAANSAANNOKSET... 9 Kopase.fi -verkkopalvelu... 9 Verkko-opetuksen kehittäminen Julkaisu: Rajalla aikuiskasvatus suuntaa verkkoon Työelämäyhteistyön kehittäminen Aikuiskouluttajien verkostoituminen MITÄ TÄSTÄ OPIMME? Ulkoisen arvioinnin toteuttaminen ja keskeiset tulokset Kehittämisehdotukset YHDESSÄ ETEENPÄIN Ajatuksia aikuiskoulutuksen yhteisen kehittämistyön jatkosta LÄHTEET LIITTEET... 33

3 2 1. AIKE-HANKKEEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT JA JULKAISUT Kopase.fi Etelä-Savon aikuiskoulutuksen verkkopalvelu Kuvaus Aikuisopiskelusta tiedottava, opintoja suunnittelevia ja opiskelevia henkilöitä ohjaava ja neuvova verkkopalvelu. Sivusto sisältää osiot Opintotarjotin, Mahdollisuudet Etelä-Savossa, Ammatinvalinta ja urasuunnittelu, Aikuinen oppijana, Verkkoopiskelijaksi, Verkko-opettajaksi ja Kysy aikuiskoulutuksesta. Verkkopalvelu on uusi kanava aikuiskoulutusta koskevan tiedon hakuun. Se tarjoaa yhdestä osoitteesta perustiedot siitä, millaisia opintoja on tarjolla, millaisia koulutuspolut voivat olla ja mistä saa lisätietoja opintoihin liittyen. Se tarjoaa aikuisopiskelijoille tukea oman oppimisen arviointiin ja kehittämiseen, verkkoopiskeluun ja urasuunnitteluun. Täysin uutta on myös tietokanta, josta löytyy alueen oppilaitosten tarjoama täydennyskoulutus. Keskeiset osat palvelusta löytyvät myös englannin ja venäjän kielellä. Sivusto tarjoaa työssä tarvittavaa tietoa erilaisista opinnoista myös ohjaustyötä tekevälle henkilöstölle. Prosessi Sivuston sisällöt on tuotettu monialaisissa ja eri oppilaitosten henkilöstöstä koostuneissa ryhmissä. Sisällöissä hyödynnetään linkkien avulla jo olemassa olevia verkkopalveluja ja tietokantoja. Asiasisältöjen päivitys on keskitetty ylläpitäjätaholle (Mikkelin ammattikorkeakoulu). Sisällöt ja linkitykset on käytävä läpi ja päivitettävä säännöllisesti. Ajankohtaisen koulutustarjonnan tiedot täydennyskoulutuksesta ja avoimen korkeakoulun kursseista oppilaitokset päivittävät sivuston omaan tietokantaan. Toimijat Sivuston ylläpito vaatii sisällön päivittäjän, joka seuraa aikuiskoulutuskentän muutoksia ja pitää tiedot ajan tasalla. Lisäksi on oltava tekninen ylläpitäjä, joka huolehtii sivuston toimivuudesta. Koulutustarjontatietojen päivittäjähenkilöt on nimetty 21 oppilaitoksesta Etelä-Savossa. Heillä tulee olla nimetty koulutustarjonnan päivitys osaksi työtehtäviä. Hankkeen projektiryhmä on toiminut eri oppilaitoksista koostuvana kehittämisryhmänä verkkopalvelun sisältöjen ja toimivuuden kehittämisessä ja vastaava ryhmä tarvitaan hankkeen jälkeen ohjaamaan kehittämistä ja lisäämään vaikuttavuutta. Tulokset Verkkopalvelua käyttää n henkilöä kuukausittain. Oppilaitokset ovat tutustuneet paremmin toistensa tarjontaan ja muodostaneet verkoston, jolla sivustoa ylläpidetään. Verkko-opetuksen mentorointi Kuvaus Mentorien verkosto tarjoaa opettajille riittävän ja helposti saatavilla olevan verkko-opetuksen tuen, jakaa ja levittää verkkoopetukseen liittyvää osaamista ja hiljaista tietoa sekä suunnittelee ja toteuttaa yhteistoiminnallisesti kehittämistoimia, joilla tuetaan verkko-opetuksen osaamista ja verkko-oppimisen hyödyntämistä opetuksen ja oppimisympäristöjen laadun parantamiseksi. Prosessi Laitoksilta nimetään mentorit, joille varataan työaikaan resurssi mentorointiin. Koordinoija tiedottaa toiminnasta koko henkilöstölle. Mentorien kesken järjestetään tapaamisia, jossa jaetaan osaamista ja kehitetään verkko-opetusta koko oppilaitoksen tasolla. Toimijat Nimetyt mentorit oppilaitoksessa, mielellään jokaiselta koulutusalalta ja yksiköstä. Toiminnan koordinoija, jonka luo tiedon ja osaamisen jakamiselle paikkoja ja foorumeita ja tuo omalta osaltaan ideoita ja teemoja mentorointityöhön. Tulokset Verkko-opetuksen tuen saaminen aiempaa lähemmäs opetusta. Verkko-opetuksen kehittämisen avaintoimijat kohtaavat. Osaamisen ja hyvien toimintamallien jakaminen sekä kokemusten vaihtaminen ja sitä kautta vahvuuden saaminen omaan työhön ja osaamiseen.

4 3 Verkko-opetuksen keskustelutilaisuudet Kuvaus Verkko-opetuksen keskustelutilaisuuksissa on paikalla pari alustajaa eri oppilaitoksista, jotka kertovat omasta verkkoopetuksestaan, kehittämishankkeestaan tai vastaavasta. Alustusten jälkeen osallistujat keskustelevat keskenään aiheista ja jakavat kokemuksiaan ja kehittämisajatuksiaan. Prosessi Tilaisuuksia järjestettiin hankkeen aikana kerran kuukaudessa ja niistä tiedotettiin kaikissa alueen oppilaitoksissa. Tilaisuuden järjestäjä sopii alustajien kanssa puheenvuoroista. Toimijat Tilaisuuden koolle kutsuja ja alustajina opettajat ja muut verkko-opetuksessa mukana olevat henkilöt oppilaitoksista. Tulokset Kokemusten jakaminen tukee opettajia työssään. Keskusteluissa nousee esiin kehittämisaiheita, joiden pohjalta voidaan suunnitella yhteistyötä esimerkiksi hankkeissa. Hankkeen aikana keskustelutilaisuuksien pohjalta tuotettiin artikkelijulkaisu Rajalla - Aikuiskasvatus suuntaa verkkoon. Projektihallinto Kuvaus Hankkeessa toimiva hallinto: sovitut aikataulut (esimerkki litteessä 2), kokoontumiset, yhteiset hallinnointiohjeet, toimenpiteiden täsmentäminen väliajoin, tavoitteiden toteutumisen seuranta, maksatusten/laskutusten tekemisen ohjeistus. Prosessi Projekti jaettiin osaprojekteihin, joille kullekin asetettiin tavoitteet ja tehtiin vuosittain toimenpidesuunnitelmat. Projektipäällikö koordinoi osaprojektien toimintaa ja työskenteli yhdessä ryhmien kanssa. Kaikkien osaprojektien yhteinen työskentelytapaaminen pidettiin kerran kuussa päällikön johdolla. Tapaamisissa käytiin läpi kunkin osaprojektin tilanne ja hankekokonaisuus ja suunniteltiin jatkoa yhdessä. Koko hankkeella oli yhteiset hallinnointiohjeet, maksatusohjeet ja aikataulutus, joka tiedotettiin kaikille toimijoille. Toimijat Projektia hallinnoiva organisaatio ja siellä toimiva projektipäällikkö. Partneriorganisaatiot, joiden työskentelyosuudet kiinnitetty osaprojekteihin. Tulokset Lisääntynyt yhteistyö aikuiskoulutuksen toimijoiden kesken ja aito verkostoituminen. Hankkeen sujuva eteneminen ja toteutus sekä kaikkien hanketoimijoiden osallistuminen hankkeeseen. Pohja uusille yhteisille hankkeille ja yhteistyölle. Hankkeessa tuotetut selvitykset ja julkaisut Rajalla aikuiskasvatus suuntaa verkkoon, Julkunen, M. & Väänänen, P. (toim.). > Julkaisutoiminta > Julkaisusarjat > e-julkaisut Osaamiskartoitus koulutuspalveluissa -selvitys, Laurikainen, B. & Liukkonen, V. Kysely verkko-opetuksen mentoritoiminnasta -selvitys, Tikkanen, A. Toimivaa yhteistyötä ja hallintoa. Aike-hankkeen arviointi, Ursin, J. Aikuiskoulutuksen alueellisen kehittämishankkeen loppuraportti, > Julkaisut

5 4 2. PERUSTAT KUNTOON Lähtökohdat ja tavoitteet Aikuiskoulutuksen alueellinen kehittämishanke (Aike) toteutettiin ajalla Projektin hallinnoijana toimi Mikkelin ammattikorkeakoulu. Partnereina mukana olivat Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin Mikkelin yksikkö, Joensuun yliopiston Savonlinnan koulutus- ja kehittämiskeskus, Mikkelin ammattiopisto ( alk. Etelä-Savon ammattiopisto), Otavan Opisto, Savon ammatti- ja aikuisopiston Pieksämäen yksikkö sekä Savonlinnan ammattiopisto. Projektin taustalla on vaikuttanut aikuiskoulutuksen muuttuva toimintaympäristö ja sen eurooppalainen, kansallinen ja paikallinen ulottuvuus. Hanke pohjautui vahvasti Etelä-Savon aikuiskoulutuksen alueelliseen toimenpideohjelmaan (AITO), jossa määriteltyjä tavoitteita kohti Aike-hankkeen toiminta suunnattiin. Ennen kaikkea hanke lähti käyntiin tarpeesta vahvistaa aikuiskoulutuksen roolia, vaikuttavuutta, saatavuutta ja koulutuksellista tasa-arvoa Etelä-Savossa. Projektin päämääränä oli kehittää aikuiskoulutuksen toimintamalleja, verkostoitumista ja työelämäyhteistyötä, parantaa aikuiskoulutuksen laatua, mahdollistaa alueellisesti kattavat ja tasa-arvoiset kouluttautumismahdollisuudet Etelä-Savon aikuisväestölle sekä lopuksi nostaa väestön osaamis- ja koulutustasoa Etelä-Savossa. Aike-hankkeen täsmennetyt tavoitteet olivat 1) Alueellisen ja kattavan aikuiskoulutuksen verkkopalvelun toteuttaminen 2) Aikuiskoulutuksen keskitetyn tieto-, ohjaus- ja neuvontapalvelujen toteuttaminen osaksi verkkopalvelua 3) Aikuiskoulutuksen yhteisen opintotarjottimen toteuttaminen ja yhteisten opintojen tuottaminen verkkopalveluun 4) Verkko-opetusta ja -ohjausta, tiedottamista ja opintoneuvontaa koskevan koulutuksen järjestäminen aikuiskoulutuksen ja työelämän edustajille 5) Aikuiskoulutuksen ja työelämän yhteistyön tiivistäminen: koulutuksen yhteissuunnittelun ja toteutustapojen uudistaminen 6) Alueen aikuiskoulutuksen organisaatioiden yhteistyön tiivistäminen ja vakiinnuttaminen sekä aikuiskoulutuksen kilpailukyvyn parantaminen

6 Projektin varsinaiset kohderyhmät olivat Etelä-Savon aikuiskoulutusta järjestävät organisaatiot ja niiden henkilökunta. Välillisenä kohderyhmänä olivat Etelä-Savon aikuisopiskelijat sekä alueen työ- ja elinkeinoelämä. Projektin toimintaan osallistui 286 henkilöä ja hankkeessa työskenteli vaihtelevin osuuksin yhteensä 52 henkilöä. Kokopäiväistä henkilökuntaa projektilla oli projektipäällikkö Marjaana Julkunen sekä projektisuunnittelijat Haija Muhonen ja Panu Väänänen Organisaatio ja hallinnointi Projektin työskentely jakaantui neljään osaprojektiin: Osaprojekti 1: Aikuiskoulutuksen verkkopalvelun valmistelu ja toteuttaminen, aikuiskoulutusorganisaatioiden yhteistyön tiivistäminen sekä hankkeen hallinnointi. Mikkelin ammattikorkeakoulu vastasi osaprojektin kokonaisuudesta. Etelä-Savon ammattiopisto osallistui verkkopalvelun kokonaissuunnitteluun ja Otavan Opisto vastasi verkkopalvelun teknisestä toteutuksesta sekä käyttäjien koulutuksesta. Osaprojekti 2: Aikuiskoulutuksen yhteisen ja keskitetyn tiedotuksen, neuvonnan ja ohjauksen valmistelu ja toteutus osaksi verkkopalvelua. Diakoniaammattikorkeakoulu vastasi osaprojektista yhteistyössä Savon ammatti- ja aikuisopiston kanssa. Tehtävä käsitti aikuiskoulutusmahdollisuuksien esittelyn, opintotarjottimen sekä aikuisopiskelijaan ohjaavan sisällön toteuttamisen verkkopalveluun, ohjaukseen liittyvän materiaalin tuottamisen ja kokoamisen sekä opintojen ohjausta koskevan koulutuksen järjestämisen. Osaprojekti 3: Yhteisten verkko-opintojen tuottaminen verkkopalveluun ja verkkoopiskeluun, -ohjaukseen ja -opetukseen liittyvän koulutuksen järjestäminen. Joensuun yliopiston Savonlinnan koulutus ja kehittämiskeskus vastasi osaprojektista ja työskentelyyn osallistuivat myös Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti, Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto sekä Mikkelin ammattikorkeakoulun Savonlinnan tulosalue. Täsmennetyt tehtävät olivat verkkopalvelua koskevan tarvekartoituksen toteuttaminen, verkko-opetusta tukevan sisällön tuottaminen verkkopalveluun sekä verkkoopetukseen liittyvän koulutuksen järjestäminen. Osaprojekti 4: Aikuiskoulutuksen yhteissuunnittelun kehittäminen ja koulutusten uusien toteutustapojen kehittäminen yhteistyössä työelämän kanssa. Osaprojektissa toimivat Helsingin kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus ja Etelä-Savon ammattiopis-

7 to. Työtä tehtiin suunnittelemalla osaamiskartoituksen menetelmät, toteuttamalla organisaatioille osaamiskartoitukset ja osaamisenkehittämissuunnitelmat sekä järjestämällä työelämää, oppilaitoksia ja opetushenkilöstöä yhteen linkittäviä workshoppeja. Pienyrityskeskus hankki osaamiskartoitusten suunnittelun ja toteutuksen VMKvalmennukselta, josta Veli-Matti Kokkonen toimi mukana projektissa. 6 OSAPROJEKTI 4 Hse, Pyk Mast, (Esedu) E-Savon oppilaitokset MAMK Projektipäällikkö + suunnittelijat OSAPROJEKTI 3 Joy/Skk Mamk, Snl Sami Hyo,Ruralia Työvoimahallinto Projektiryhmä Kopase.fi Mast (Esedu) OSAPROJEKTI 2 Otavan Op. Mamk Ohjausryhmä Diak, Pmk OSAPROJEKTI 1 Aikuisopiskelijat ja työelämä Sakky, Pmk Kuvio1. Aikuiskoulutuksen alueellisen kehittämishankkeen organisaatio. Lisäksi kaikki yhteistyökumppanit osallistuivat hankkeen kokonaisuuden suunnitteluun, hoitivat omaan tehtäväkokonaisuuteensa liittyvän tiedonkeruun ja seurannan sekä tiedottivat projektista ja sen tuloksista. Osaprojektijako oli määritelty jo hankesuunnitelmassa. Kuitenkin muutama ensimmäinen kuukausi hankkeen toteutuksesta meni osaprojektien tavoitteiden täsmentämiseen, kunkin partnerin tehtäväosuuksien ja rahoitusosuuksien määrittelyyn sekä yhteistyösopimusten tekemiseen. Projektia toteuttamaan lähteneet henkilöt eivät olleet osallistuneet hankkeen suunnitteluun ja moni oli määrätty osallistumaan hankkeeseen. Tämän vuoksi tavoitteisiin perehtyminen ja niiden täsmentäminen vei erityisesti aikaa. Jokaisessa osaprojektissa työskenteli 1-4 henkilöä kustakin osaprojektia toteuttavasta oppilaitoksesta. Osaprojekteille oli nimetty vastuulliset vetäjät, jotka olivat Marjaana Julkunen, Päivi Thitz, Teemu Moilanen ja Eila Avelin. Osaprojektit järjestivät keskenään tapaamisia, täsmensivät oman osaprojektinsa toimintaa ja organisoivat työtehtävänsä. Projektipäällikkö osallistui tarpeen mukaan osaprojektien tapaamisiin sekä seurasi osaprojektien työn etenemistä, mitä toimijat pitivät hyvänä ja toiminta selkeyttävänä. Osaprojektien kokoonpanossa tapahtui jonkin verran muutoksia projektin aika-

8 na ja yhteisten tapaamisaikojen sopiminen oli välillä hankalaa, kun henkilöiden työaika jakautui useaan hankkeeseen. 7 Kerran kuukaudessa kokoonnuttiin projektiryhmän työskentelytapaamiseen, yhteensä kolmetoista kertaa hankkeen aikana. Projektiryhmään kuuluivat projektipäällikkö, projektisuunnittelijat, osaprojektien vastuulliset vetäjät sekä nimetyt edustajat niistä oppilaitoksista, joilla ei ollut osaprojektin vetovastuuta. Eli kustakin hankkeessa toimineesta oppilaitoksesta oli edustaja projektiryhmässä. Projektiryhmän tehtävänä oli ideoida ja suunnitella hankkeen toimia ja ohjata työnjakoa. Ryhmässä käytiin läpi projektin kokonaisuuden kannalta merkittäviä asioita, vaihdettiin tietoa osaprojektien työstä, sovitettiin osaprojektien työtä yhteen sekä sovittiin projektihallinnon asioista. Ryhmä toimi myös osaltaan kanavana hankkeen koordinoinnin kannalta olennaisten asioiden tiedottamisessa: aikataulut (esimerkki liitteessä 2), hankehallinnon ohjeet, tiedottaminen, toiminnan seuranta käsiteltiin kaikki siellä. Henkilöiden vaihtuvuus ja mukaantulo kesken projektin aiheutti hieman tehottomuutta projektiryhmän työskentelyyn, kun ei ehditty tutustumaan kunnolla ja asioita jouduttiin käymään toistaen läpi, jotta uudetkin henkilöt pääsivät mukaan työskentelyyn. Itsearvioinnissa projektiryhmän todettiin olleen toimiva ja tarpeellinen toimintapa, mutta huomautettiin osaprojektien välinen viestintä olleen muuten vähäistä. Tieto kulki kuitenkin hyvin päätoimisen projektihenkilöstön kautta. Projektiryhmän jäsenet olivat: Eila Avelin / HSE, Pienyrityskeskus Maire Huopalainen / Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto Marjaana Julkunen / Mikkelin ammattikorkeakoulu Riitta Kaipainen / Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti Jere Lauha / Internetix, Otavan Opisto Birgitta Laurikainen tai Mirva Huuskonen / Etelä-Savon ammattiopisto Ilkka Liljander tai Heikki Sateila / Mikkelin ammattikorkeakoulu, IT-laitos Haija Muhonen / Mikkelin ammattikorkeakoulu Teemu Moilanen / Joensuun yliopisto, Savonlinnan koulutus- ja kehittämiskeskus Jouko Ritsilä / Savon ammatti- ja aikuisopisto Päivi Thitz tai Sirpa Ylönen tai Maija-Leena Lyyra / Diakonia-ammattikorkeakoulu Leena Uosukainen tai Pirjo Vuoskoski / Mikkelin ammattikorkeakoulu, Savonlinna Projektin ohjausryhmä kokoontui muutaman kuukauden välein, hankkeen aikana yhteensä kuusi kertaa. Ohjausryhmän tehtäviin kuului ohjata, tukea ja arvioida projektin toimintaa sekä toimia linkkinä eri sidosryhmiin ja hankkeen toimintaympäristöön. Ohjausryhmän jäsenet olivat: Anne Gustafsson-Pesonen tai Eila Avelin / HSE, Pienyrityskeskus Kristiina Häkkänen / Etelä-Savon ammattiopisto

9 Marjaana Julkunen / Mikkelin ammattikorkeakoulu, sihteeri Päivi Kaaresvirta / Itä-Suomen lääninhallitus Juhani Kauppinen / Savon ammatti- ja aikuisopisto Anja Manninen / Diakonia-ammattikorkeakoulu Kalevi Niemi / Mikkelin ammattikorkeakoulu, puheenjohtaja Manu Rantanen, alkaen Satu Piispa-Hakala / Helsingin yliopisto, Ruraliainstituutti Helena Sjöstedt / Mikkelin kesäyliopisto Katriina Säisä / Etelä-Savon TE-keskus Ulla Turtiainen / Joensuun yliopisto, Savonlinnan koulutus- ja kehittämiskeskus Veli-Pekka Vepsäläinen / Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto 8 Hankkeen sisäisessä viestinnässä käytettiin puhelinta, sähköpostia sekä Moodle -oppimisympäristöä, johon hankkeelle luotiin oma alue. Ympäristö oli niin hankkeen ohjausryhmän, projektiryhmän kuin muuten projektissa työskentelevien käytössä. Työkalu olisi mahdollistanut yhteisen työskentelyn, mutta sen käyttö jäi kuitenkin vain materiaalin ja ajankohtaisten asioiden informoimisen asteelle. Tehokkaamman käytön aikaansaamiseksi alusta olisi pitänyt ottaa käyttöön heti hankkeen käynnistyessä ja sen käytölle olisi pitänyt määritellä selkeät linjaukset.

10 9 3. AIKEN AIKAANSAANNOKSET Kopase.fi -verkkopalvelu Aikuiskoulutuksen alueellisessa kehittämishankkeessa toteutettiin Etelä-Savon aikuiskoulutuksen verkkopalvelu Kopase on internetsivusto, joka tiedottaa, neuvoo ja ohjaa opintoja suunnittelevia ja opiskelevia aikuisia. Sivusto esittelee Etelä-Savon aikuiskoulutustarjonnan aina lukioiden aikuislinjoista yliopistojen jatkotutkintoihin. Palvelussa kerrotaan erilaisista opiskelumuodoista ja oppilaitoksista. Sivustolle on myös koottu Etelä-Savon opintotarjotin, jonka kautta voi etsiä ajankohtaista koulutusta Etelä-Savon alueelta. Sisällöt antavat tukea opiskeluun liittyvien valintojen tekoon ja omien vaihtoehtojen punnitsemiseen esimerkiksi urasuunnittelun ja ammatinvalinnan, opintososiaalisten etujen ja erilaisten opiskelutapojen näkökulmasta. Verkkoopiskelu on myös nostettu esiin ja siitä kerrotaan käytännönläheisesti. Kopase.fi on ensimmäinen sivusto, joka kokoaa Etelä-Savon koulutustarjonnan ja oppilaitokset yhteen osoitteeseen. Keskeiset osat sivustosta on käännetty myös englanniksi ja venäjäksi. Sivustoa on elävöitetty kuvilla, videoilla ja flash-animaatioilla, joista löytyy esimerkiksi aikuisopiskelijoiden haastatteluja ja koulutuspolkujen kuvauksia. Vuorovaikutteisia elementtejä ovat Kysy aikuiskoulutuksesta -toiminto sekä sivuston blogi. Käyttäjä voi lähettää opiskelua koskevan kysymyksensä kopasen kautta ja saa siihen vastauksen henkilökohtaisesti Työvoimahallinnon Koulutuslinjan koulutusneuvojilta. Blogissa kuka tahansa Wordpress:n palveluun kirjautunut voi ottaa kantaa artikkeleihin ja tuoda näin esiin ajatuksiaan aikuiskoulutuksesta ja opiskelusta. Kopase.fi parantaa aikuiskoulutusta koskevan tiedonhankinnan mahdollisuuksia ja lisää erilaisista opiskelumahdollisuuksista tiedottamisen tehokkuutta. Opintoja suunnittelevat ja opiskelevat aikuiset saavat entistä kohdistetummin tietoja opintoihin liittyvistä asioista ja yksilöllis-

11 ten opiskelupolkujen suunnitteleminen on helpompaa. Kopase toimii myös oppilaitosten tarjonnan tiedotuskanavana. 10 Verkkopalvelun toteutus Aikuiskoulutuksen verkkopalvelun suunnittelu oli käynnistynyt jo ennen Aikuiskoulutuksen alueellisen kehittämishankkeen aloittamista. Itä-Suomen lääninhallituksen vetämissä työryhmissä oli alustavasti määritelty tällaisen verkkopalvelun tarvetta ja sisältöjä. Hankkeen lähtiessä toteuttamaan verkkopalvelua, nämä alustavat määritelmät ja suunnitelmat otettiin työn lähtökohdiksi. Sivuston toteutuksen työnjako osaprojekteittain: osaprojekti 3: verkko-opiskeluun ja opetukseen liittyvät sisällöt osaprojekti 2: ammatinvalinta ja urasuunnittelu, aikuisopiskelijaa käytännön asioissa ohjaava ja neuvova sekä oppimiseen tukea antava sisältö osaprojekti 1: muut sisällöt, tekninen toteutus ja työn koordinointi Keskeisiä periaatteita sivuston suunnittelussa olivat alueellisuus, selkeys, asiakaslähtöisyys, käyttäjäystävällisyys ja helppo päivitettävyys sekä laajasti erilaisten opiskelumahdollisuuksien esittely mukaan lukien esimerkiksi vapaan sivistystyön toimijoiden tarjonnan. Sivuston määrittelyvaihe kesti n. 3 kuukautta ja varsinainen toteuttaminen 6 kuukautta. Verkkopalvelun nimen keksimisestä järjestettiin kilpailu hankkeessa mukana olleiden oppilaitosten opiskelijoille. Nimiehdotuksia tuli kymmenittäin ja niiden pohjalta projektihenkilöstöstä koostunut kilpailun raati muodosti kopase.fi -nimen kahden ehdotuksen yhdistelmänä. Nimestä haluttiin helposti mieleen jäävä, iskevä ja sopivan rennosti koulutusta kuvaava nimi. Projektin aikana sivuston sisältöjen päivityksestä huolehtivat projektityöntekijät. Sivuston toteutuksessa pyrittiin siihen, että sitä olisi mahdollisimman helppo päivittää. Sopivissa kohdissa hyödynnettiin jo olemassa olevia sivustoja ja tietokantoja. Aluksi suunniteltiin, että koulutustarjontatiedot olisivat päivittyneet oppilaitosten omilta sivuilta suoraan kopase.fi - sivustolle, mutta se osoittautui hankkeen ajallisilla ja rahallisilla resursseilla mahdottomaksi toteuttaa. Verkkopalvelun tekeminen olikin useasti tasapainottelua uuden ja päivitettävän sisällön tuottamisen ja jo olemassa olevien sivustojen linkittämisen välillä. Esimerkiksi Kopasen Etelä-Savon ajankohtaisen koulutustarjonnan opintotarjotin hyödyntää jo olemassa olevia

12 koulutustietokantoja ja sivustoja muuten paitsi lisä- ja täydennyskoulutuksen sekä avoimen amk:n ja yliopiston opintojen osalta, joille sivustolle on tehty oma, päivitettävä tietokanta. 11 Kopase.fi -verkkopalvelun toteuttamisen yhteydessä koottiin alueen oppilaitoksista verkosto sivuston kehittämiseksi. Verkoston toimijoille järjestettiin yhteisiä suunnittelutilaisuuksia (11/2006 ja 03/2007), päivityskoulutuksia ja tiedotustilaisuuksia Pieksämäellä, Savonlinnassa ja Mikkelissä ja heitä tiedotettiin sivuston ajankohtaisista asioista sähköisesti muutaman kuukauden välein. Kopase.fi -sivusto avattiin toukokuussa Kopase.fi -sivustosta tiedotettiin sen avautumisen yhteydessä ja sen jälkeen seuraavilla tavoilla: Esitteitä ja julisteita jaettiin alueen oppilaitoksiin sekä erilaisiin yhdistyksille ja järjestöille, työvoimatoimistoihin ja kirjastoihin. Ilmoituksia ja lehtiartikkeleita julkaistiin alueen lehdissä. Kuntien, oppilaitosten ja muiden verkkosivujen ylläpitäjiin oltiin yhteydessä puhelimitse tai sähköpostitse ja pyrittiin saamaan sivuston linkki tai logo-banneri internetsivuille. Iskelmä-radiossa toteutettiin lisäksi kaksi kertaa neljän viikon mittainen mainoskampanja kopasesta. Kuukausi Eri sivujen latauskerrat Yksittäiset käyttäjät sivustolla Sivustolle uudelleen palaavat käyttäjät Toukokuu 1597* Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Taulukko 1. Kopase.fi-sivuston kävijämäärät vuonna * Toukokuun sivujen latauskerroissa on mukana vain etusivun lataukset.

13 Taulukossa 1 on Kopase.fi -sivuston kävijämäärät kuukausittain. Kävijämääriä seurataan Statcounter -ohjelman avulla. Sivusto on selvästi alkanut löytää kohderyhmäänsä ja erityisesti alkusyksystä, jolloin ihmiset tunnetusti miettivät opintojen aloittamista, kävijämäärät ovat korkeimmat. Sivustosta täytyy kuitenkin jatkossakin tiedottaa alueella ja kävijämäärissä on vielä kasvunvaraa. 12 Palaute ja tulevaisuudennäkymät Verkkopalvelun onnistumisen edellytyksenä on sen kyky vastata käyttäjien tarpeita. Tässä onnistumisen arvioimiseksi syksyn 2007 aikana kerättiin palautetta ja kehittämisehdotuksia Kopasesta niin oppilaitoksilta kuin aikuisopiskelijoiltakin. Tiukan aikataulun vuoksi kovinkaan laajamittaista ja systemaattista palautteenkeruuta ei voitu suorittaa. Palautetta ja kehittämisehdotuksia kerättiin alueen oppilaitoksilta ja muilta aikuiskoulutustoimijoilta useissa hankkeen järjestämissä tilaisuuksissa ja palavereissa keskustellen verkkopalvelusta opiskelijoilta kyselylomakkeen avulla (kolme liiketalouden opiskelijaryhmään Mamk:sta sekä työvoimahallinnon ohjaavan koulutuksen osallistujia, n=112) sivuston tietokantaa päivittäviltä oppilaitosten edustajilta kyselylomakkeen avulla (n=6) sekä sivustolla olevan palautelomakkeen kautta. Hankkeen järjestämissä tilaisuuksissa ja hanketoimijoiden tapaamisissa pohdittiin erityisesti sivuston jatkokehittämistä. Lähtökohtaisesti sivustoon ollaan tyytyväisiä ja sitä halutaan ylläpitää ja kehittää. Keskeisimmät jatkokehitysehdotukset olivat: Sivuston esteettömyyden ja käytettävyyden parantaminen Ikääntyvien henkilöiden ja erityisopiskelijoiden huomioiminen sivustolla (esim. puheselaimet) Sosiaalisen navigoinnin kehittäminen sivustolla Eteissivun poistaminen ja sivukartan kehittäminen nykyistä informatiivisemmaksi Verkko-opettajien haastattelujen lisääminen sivustolle Eri alojen opiskelijoiden kokemusten lisääminen sivustolle esimerkiksi tarinoina, jotka voivat sisältää myös ääntä ja kuvaa Työelämän ja yritysten linkittäminen sivustoon, esimerkiksi alueen työskentelymahdollisuuksien esitteleminen nykyistä paremmin Oppilaitosten yrityspalvelujen esittelyn lisääminen Eri ammateissa vaadittavien passien ja korttien esittelyn lisääminen

14 Alueen ohjauspalvelujen esitteleminen täsmällisemmin: keneen voi ottaa yhteyttä, mistä voi kysyä lisätietoja Valtakunnallisten avoimen yliopiston ja avoimen amk:n tietokantojen käyttäminen ajankohtaisen koulutustarjonnan esittelemisen linkkinä siten, ettei avoimen korkeakoulun tarjontaa tarvitsisi päivittää kopasen tietokantaan Usein kysytyt kysymykset -palstan lisääminen sivuston kautta esitetyistä kysymyksistä Verkkopalvelun taakse tulisi rakentaa tiiviimpi oppilaitosten verkosto, jolle määriteltäisiin toiminta- ja palvelumalli (esim. yhteisiä koulutuksia, asiakas osataan opastaa oikeaan paikkaan, verkostosta löytyy asiakkaan tarvitsema palvelu) Selvitys siitä, kuinka paljon sivuston kautta on hakeuduttu koulutuksiin ja markkinointitutkimus sivustosta 13 Opiskelijoiden kyselylomakkeella antamista vastauksista ilmenee, että kaiken kaikkiaan verkkopalveluun ollaan erittäin tyytyväisiä ja se on tarpeellinen varsinkin niille aikuisille, jotka etsivät ajankohtaista tietoa Etelä-Savon alueen koulutustarjonnasta, ala- ja ammattitietoutta tai ylipäätään tietoa siitä, millaisia mahdollisuuksia opiskeluun on olemassa. Monet kyselyyn vastanneet aikovat käyttää verkkopalvelua uudestaankin. Sivuston asiasisällöt tuntuvat vastaavan aikuisopiskelijoiden ja opintoja suunnittelevien tarpeita hyvin ja sivusto koetaan hyödylliseksi ja monipuoliseksi. Kehittämiskohteina esiin nousivat liian täysien sivujen uudelleen järjestely lyhentämällä tekstejä ja tiivistämällä olennaisia asioita selkeämpään muotoon sekä hyödyntämällä kuvia nykyistä enemmän. Myös sivuston väritykseen toivottiin muutoksia. Tietokantapäivittäjienkin tuloksista käy ilmi, että verkkopalveluun ollaan kaiken kaikkiaan tyytyväisiä. Tosin alhainen vastausten määrä saattaa kertoa siitä, että sivusto on vielä uusi ja se on oppilaitoksissa käyttöönottovaiheessa. Päivittäminen ei näyttäisi olevan niin aktiivista, kuin sen sivuston täydellisen toimivuuden kannalta tulisi olla. Vaikka päivittäminen tuo lisätyön henkilöille, sen todetaan kuitenkin olevan helppoa ja toimivaa. Kopase.fi -sivustolla olevan palautelomakkeen kautta käyttäjät voivat lähettää palautetta sivuston tekijöille. Palautetoiminnon kautta tullut palaute on ollut positiivista ja samalla rakentavaa, koska on ehdotettu konkreettisia korjausehdotuksia ja lisäyksiä teksteihin. Myös sivuston ajoittaisesta toimimattomuudesta, toimimattomista linkeistä sekä tietokannan toimintahäiriöistä on tullut palautetta ja palautteen ansiosta ongelmakohdat on saatu korjattua nopeasti. Sivuston jatkokehittämisessä edellä mainitut kehittämiskohteet tullaan ottamaan huomioon. Jatkossa on tarpeen kerätä laajemmin palautetta sivustosta kehittämistyön suuntaamiseksi

15 käyttäjien tarpeita paremmin vastaavaksi. Verkkopalvelu on selvästi oikeassa suunnassa ja sille on tarvetta niin oppilaitosten kuin opiskelijoidenkin keskuudessa, joskin parannettavaa on aina. Huomiota tulee edelleenkin kiinnittää sivuston käytettävyyden parantamiseen. Sivuston päivittämisestä on huolehdittava siten, että siellä olevat niin asiasisältötiedot kuin oppilaitosten päivittämät koulutustarjontatiedotkin ovat ajan tasalla. 14 Kopase.fi -sivustoa on tarkoitus ylläpitää ja kehittää jatkossakin. Vuoden 2008 alusta alkaen Mikkelin ammattikorkeakoulu vastaa sivuston koordinoinnista ja päivityksestä Opetusministeriön rahoittaman Etelä-Savon korkeakoulujen aikuiskoulutuksen tieto-, ohjaus- ja neuvontapalvelujen kehittäminen -hankkeen turvin. Oppilaitosten nimetyt päivitysvastaavat jatkavat koulutustarjonnan päivittämistä entiseen tapaan. Jos valmisteilla oleva Etelä-Savon aikuiskoulutuksen ohjauspiste -hanke saa myönteisen rahoituspäätöksen, sivuston ylläpito ja jatkokehittäminen toteutetaan vuosien ajan hankkeen kautta. Hanketta hallinnoi Etelä-Savon koulutuksen kuntayhtymä, Kopase -osaprojektia vetäisi Mikkelin ammattikorkeakoulu. Otavan Opiston Internetix on valmis jatkamaan sivuston teknistä ylläpitoa. Työvoimahallinnon Koulutuslinjan kanssa on jo tehty yhteistyösopimus vuodelle 2008, jonka puitteissa koulutusneuvojat jatkavat edelleen sivuston kautta esitettyihin kysymyksiin vastaamista. Verkko-opetuksen kehittäminen Yhtenä teemana Aike-hankkeessa oli verkko-opetuksen kehittäminen. Tavoitteeksi oli asetettu yhteisten opintojen tuottaminen verkkopalveluun sekä verkko-opetusta ja -ohjausta koskevan koulutuksen järjestäminen. Yhteisiä opintoja suunniteltiin hankkeen alussa, mutta toimijoiden kesken ei löydetty mielekästä kokonaisuutta, josta olisi saatu toteutettua hankkeen resurssien puitteissa kaikille yhteistä opintojaksoa. Hyödyllisemmäksi koettiin verkko-opiskelua ja opetusta käsittelevien osioiden toteuttaminen osaksi kopase.fi -sivustoa. Sisällöt toteutettiin siten, että niitä voi hyödyntää perehtymispakettina verkko-opiskeluun. Järjestetyssä koulutuksessa päädyttiin painottamaan olevien hyvien käytäntöjen, toimintatapojen ja työvälineiden jakamista. Koulutukset ja keskustelutilaisuudet Projektissa järjestettiin koulutuksia ja keskustelutilaisuuksia verkko-opetukseen liittyvistä aiheista, kuten verkko-opetuksen uudet työkalut ja median käyttö verkkokursseilla. Koulutusta järjestivät Joensuun yliopiston Savonlinnan koulutus- ja kehittämiskeskus, Mikkelin ammattikorkeakoulu ja Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto. Koulutukset ja tilaisuudet on lueteltu liitteessä 1.

VERKKOSEN KÄYTÄVILLÄ KUHISEE

VERKKOSEN KÄYTÄVILLÄ KUHISEE VERKKOSEN KÄYTÄVILLÄ KUHISEE Teija Lehto (toim.) VERKKOSEN KÄYTÄVILLÄ KUHISEE Sotefo-hankkeen parhaat käytännöt Teija Lehto (toim.) Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja 60. Tampere

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE Loppuraportti SISÄLLYS Johdanto... 3 Toteutuneet toimenpiteet... 3 1. Toimenpideohjelma tunnetuksi... 4 2. Monialainen työryhmä... 5 3. Lapsi- ja nuorisovaikutusten arviointi...

Lisätiedot

momutoko monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutus

momutoko monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutus LOPPURAPORTTI momutoko monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutus Perustiedot projektista Projektin nimi: ESR-Momu-toko Monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutusprojekti Projektikoodi: 85159 Tavoiteohjelma:

Lisätiedot

Työmieli-hankkeen arviointiraportti

Työmieli-hankkeen arviointiraportti Työmieli-hankkeen arviointiraportti ajanjaksolta: huhtikuu 2010 - toukokuu 2011 Hanna Hannukainen Sisällys 1. Aluksi... 2 2. Työmieli-hanke lyhyesti... 3 3. Arvioinnin lähtökohdat ja arvioinnin kokonaisuus...

Lisätiedot

Sinikka Jänkälä ja Merja Saarela (toim.) PK-ennakointi. Ammattikorkeakoulut pk-sektorin ennakointifoorumeina -hanke 2005 2007

Sinikka Jänkälä ja Merja Saarela (toim.) PK-ennakointi. Ammattikorkeakoulut pk-sektorin ennakointifoorumeina -hanke 2005 2007 Sinikka Jänkälä ja Merja Saarela (toim.) PK-ennakointi Ammattikorkeakoulut pk-sektorin ennakointifoorumeina -hanke 2005 2007 Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja A: Raportteja ja tutkimuksia

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0

Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0 Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0 Opin Ovi Osaamiseen VÄLIRAPORTTI 2011 Sisältö 1. RAPORTOINTIKAUSI... 2 2. PROJEKTIN PERUSTIEDOT... 2 3. PROJEKTIN TOTEUTTAJAN TIEDOT... 2 4. LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄN

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia LAITURI-projekti

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Laituri-projekti

Lisätiedot

Martti Majuri ja Tuomas Eerola

Martti Majuri ja Tuomas Eerola Martti Majuri ja Tuomas Eerola EIVÄT HE MUUTA TEKISIKÄÄN Tarkastelussa työpaikkaohjaajien koulutus, opettajien työelämäjaksot ja työssäoppiminen Opetushallitus ja tekijät Tmi Eija Högman ISBN 978-952-13-3191-6

Lisätiedot

Kehityskeskustelut osaksi johtamista

Kehityskeskustelut osaksi johtamista KRISTIINA PATJA - TOPI LITMANEN - JUHA ALANKO - MATTI KOTILA MIRJA TUOMIRANTA - ANNI PEURA JULKAISUSARJA B: raportit Kehityskeskustelut osaksi johtamista Lääkärien ammatillisen kehittymisen tuki ry Pro

Lisätiedot

E-OPPIMISEN HYÖDYNTÄMINEN EDUSKUNNASSA. -projektin loppuraportti 20.1.2005

E-OPPIMISEN HYÖDYNTÄMINEN EDUSKUNNASSA. -projektin loppuraportti 20.1.2005 E-OPPIMISEN HYÖDYNTÄMINEN EDUSKUNNASSA -projektin loppuraportti 20.1.2005 EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 12/2005 E-OPPIMISEN HYÖDYNTÄMINEN EDUSKUNNASSA -projektin loppuraportti 20.1.2005 Tuula Nyström EDUSKUNNAN

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013

Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013 Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013 1 Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Lisätiedot

Taito Craftnet. -projekti 2004-2007

Taito Craftnet. -projekti 2004-2007 Taito Craftnet -projekti 2004-2007 Taito Craftnet 2 projektin loppuraportin ovat rahoittaneet kauppa- ja teollisuusministeriö ja Euroopan sosiaalirahasto. Kannen kuvat: Kuva 1. Yksityiskohta sydänvadista,

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA. AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA. AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti 1 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA AMKE ry:n jäsenkyselyn

Lisätiedot

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus 1 Kohti Ohjaamoa Kirjoittajat: Pakkala Arja Saukkonen Sakari Savonmäki Pasi Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus Projektinumero S12593

Lisätiedot

Tekemällä oppimisen sytyttäjä

Tekemällä oppimisen sytyttäjä Tekemällä oppiminen (learning by doing) on toiminnasta oppimista ja se on yksi vanhimmista oppimismenetelmistä. Tämän kuvauksen tarkoituksena on esitellä tekemällä oppimisen kehittämisprosessin käynnistäminen

Lisätiedot

Toimiiko harjoittelun palapeli? Korkea-asteen harjoittelun käytännöt ja kehittäminen -hankkeen loppuraportti

Toimiiko harjoittelun palapeli? Korkea-asteen harjoittelun käytännöt ja kehittäminen -hankkeen loppuraportti Toimiiko harjoittelun palapeli? Korkea-asteen harjoittelun käytännöt ja kehittäminen -hankkeen loppuraportti Toimiiko harjoittelun palapeli? Korkea-asteen harjoittelun käytännöt ja kehittäminen -hankkeen

Lisätiedot

OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke

OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke Loppuraportti 3/2015 Tekijät: Sini Granström Sari Lamminpää Päivi Pöyry-Lassila Annulii Vähämaa Aku Välimaa Toni Anttonen Joni Aunola Anniina Hämäläinen

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KESKEYTTÄMISEN EHKÄISY JA AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN AKTIVOINTI RAHALLA VAI RAKKAUDELLA?

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KESKEYTTÄMISEN EHKÄISY JA AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN AKTIVOINTI RAHALLA VAI RAKKAUDELLA? Anna Launonen AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KESKEYTTÄMISEN EHKÄISY JA AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN AKTIVOINTI RAHALLA VAI RAKKAUDELLA? Päättyneiden tavoite 3 -ohjelman ESR-projektien 2000 2003 loppuraporttien

Lisätiedot

Tarja Frisk. Työpaikkaohjaajien koulutuksen käytännön ratkaisuja

Tarja Frisk. Työpaikkaohjaajien koulutuksen käytännön ratkaisuja Tarja Frisk Työpaikkaohjaajien koulutuksen käytännön ratkaisuja Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun ottamatta

Lisätiedot

Työpaikkaohjaaja- ja mentorikoulutusmallin kehittäminen. Marja-Anneli Hynynen ja Merja Jokelainen

Työpaikkaohjaaja- ja mentorikoulutusmallin kehittäminen. Marja-Anneli Hynynen ja Merja Jokelainen Työpaikkaohjaaja- ja mentorikoulutusmallin kehittäminen Marja-Anneli Hynynen ja Merja Jokelainen KIRJOITTAJAT Marja-Anneli Hynynen, TtM, Savonia-ammattikorkeakoulu Terveysalan lehtori Savonia-ammattikorkeakoulussa.

Lisätiedot

Kokemuksia työhönvalmennuksesta aikuiskoulutuksessa. Petteri Ora, Sirkku Niemi, Mikko Metsänen

Kokemuksia työhönvalmennuksesta aikuiskoulutuksessa. Petteri Ora, Sirkku Niemi, Mikko Metsänen Kokemuksia työhönvalmennuksesta aikuiskoulutuksessa Petteri Ora, Sirkku Niemi, Mikko Metsänen Johdanto 4 Koutsi arvioiden ja valmentaen työammattiin 5 1 Koutsin kokonaisuus ja toteuttajat 5 2 Koutsin

Lisätiedot

SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA

SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA Maarit Tiainen Ulla Ritvanen Sari Tervonen Oppimiskeskus Kuopion yliopisto Syyskuu 2004 Sisältö 1 Johdanto... 4 2 Selvityksen

Lisätiedot

Projekti tuli taloon käymään vai asumaan

Projekti tuli taloon käymään vai asumaan Projekti tuli taloon käymään vai asumaan Kokemuksia syrjäytymisen ehkäisy -projektien tuloksista ja toteuttamisesta ammatillisissa oppilaitoksissa Leena Nikander ja Juha Lahtinen (toim.) Hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM. Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 40 KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.) YISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAJAT VARSINAIS-SUOMESSA Hyvinvointiklusterin esiselvitys Projektien projekti

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen varhaiskasvatuksen kehittämisyksikkö Ruorin loppuraportti JOHANNA AURANEN JA TIINA KIRVESNIEMI

Kaakkois-Suomen varhaiskasvatuksen kehittämisyksikkö Ruorin loppuraportti JOHANNA AURANEN JA TIINA KIRVESNIEMI Kaakkois-Suomen varhaiskasvatuksen kehittämisyksikkö Ruorin loppuraportti JOHANNA AURANEN JA TIINA KIRVESNIEMI 2008 SISÄLTÖ 1. Kaakkois-Suomen varhaiskasvatuksen kehittämisyksikön taustaa 1.1 Osaamisklinikasta

Lisätiedot