Matkailututkimuksen tila ja tulevaisuus Suomessa Selvitys valtakunnallisen matkailun tutkimusstrategian taustaksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Matkailututkimuksen tila ja tulevaisuus Suomessa Selvitys valtakunnallisen matkailun tutkimusstrategian taustaksi"

Transkriptio

1 1 JOENSUUN YLIOPISTO, MATKAILUALAN OPETUS- JA TUTKIMUSLAITOS Matkailututkimuksen tila ja tulevaisuus Suomessa Selvitys valtakunnallisen matkailun tutkimusstrategian taustaksi Antti Honkanen & Raija Komppula

2 2 JOHDANTO Matkailualan verkostoyliopisto ja Työ- ja Elinkeinoministeriö teettivät kesällä 2008 matkailututkimuksen sisältöä, tilaa, hyödynnettävyyttä, resursseja, rakennetta ja kehitystarpeita koskevan perusselvityksen Helsingin kauppakorkeakoulun CEMAT-yksiköllä. Selvitykseen vastasi viisitoista (15) henkilöä kymmenestä (10) yliopistosta ja seitsemäntoista (17) henkilöä kolmestatoista (13 )ammattikorkeakoulusta. Selvityksen johtopäätökset voidaan tiivistää seuraavasti: 1. Korkeakouluissa tehtävän matkailututkimuksen suhde kansainvälisyyteen on epäselvä. Korkeakoulukentässä on myös ristiriitaisia näkemyksiä matkailututkimuksen laadusta ja tulevaisuudesta. 2. Korkeakoulujen tutkimusteemat nousevat toisaalta toimeksiantajien tarpeiden ja toisaalta tutkimusryhmien tavoitteiden pohjalta. Matkailututkimuksen fragmentoitunut kokonaisuus ei vastaa kansallisen matkailustrategian tuekseen tarvitswmaa järjestelmällistä tutkimusprofiilia. 3. Korkeakoulut uskovat vahvasti matkailututkimuksen triple helix-yhteistyöhön (korkeakoulu+julkinen sektori+elinkeinoelämä) 4. Ammattikorkeakoulut pääasiassa alueellisia ja paikallisia tutkimustoimijoita, yliopistot pitävät kiinni perustutkimuksesta, tutkijakoulutus yliopistojen perustehtävä. 5. Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen keskinäinen työnjako epäselvä. 6. Matkailututkimuksen kehittämisen kannalta olennaista huolehtia perustutkimuksen toteuttamisesta. 7. Monitieteisyys kannatettava lähestymistapa. 8. Korkeakouluissa tehtävälle tutkimusyhteistyölle hyvät lähtökohdat. 9. Matkailututkimuksen voimavarat matkailututkijayhteisön yhteinen huoli. 10. Kansallinen matkailustrategia tarvitsee laajoihin asiantuntijanäkemyksiin perustuvaa tutkimusta jalkauttamisen tueksi.

3 3 AMMATTIKORKEAKOULUT Matkailututkimuksen nykytilaa ja erityisesti tulevaisuutta koskeva lisäkysely lähetettiin sähköpostitse yhteensä yhdeksääntoista ammattikorkeakoululuun (ks. liite 1) ja kohdennettiin matkailu- ja ravitsemisalan koulutuksesta vastaavalle yliopettajalle, tutkimuspäällikölle, koulutusjohtajalle ja/tai vastaavalle henkilölle. Vastaus saatiin viideltätoista ammattikorkeakoululta. Vastaamatta jättivät Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, Yrkeshögskolan novia sekä Vaasan ammattikorkeakoulu. Rovaniemen ammattikorkeakoulun strategiset painotukset ilmenevät Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin (MTI) erikseen toimittamasta liitteestä, josta ilmenevät instituutin kaikkien kolmen koulutusasteen painotukset, jotka esitellään tämän selvityksen kohdassa sektoritutkimus. Valtakunnan tason tutkimustoimintaa ilmoittivat harjoittavansa Haaga-Helia, Jyväskylä ja Savonia. Myös useilla muilla ammattikorkeakouluilla on valtakunnan tason tavoitteita jollakin kapealla alalla. Vain opinnäytetöihin perustuvaa tutkimusta ilmoittivat harjoittavansa Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola sekä Tampereen ammattikorkeakoulu. Muita ammattikorkeakouluja voidaan pitää lähinnä alueellista tutkimustietoa tuottavina yksiköinä. Ammattikorkeakoulujen tutkimustoiminta on leimallisesti monitieteistä ja soveltavan luonteensa vuoksi erityisesti liiketaloustieteellinen tutkimusnäkökulma korostuu. Suosittuja tutkimusteemoja nyt ja tulevaisuudessa näyttävät olevan seuraavat: - hyvinvointimatkailu (Jyväskylä, Kajaani, Mikkeli, Pirkanmaa, Turku) - tapahtumat (Turku, Lahti, Savonia) - venäläismatkailun tutkimus (Saimaa, Mikkeli, Lahti) - yleisemmällä tasolla tuotekehitys useimpien ammattikorkeakoulujen tutkimusintressinä Ammattikorkeakoulujen tutkimustoiminnan keskeisimpiä kehittämisalueita näyttävät olevan oman tutkimusosaamisen kehittäminen sekä erityisesti uusien rahoituslähteiden löytäminen tutkimustoiminnalle. Ammattikorkeakoulut tekevät yhteistyötä tutkimustoiminnassaan erityisesti paikallisten ja alueellisten matkailukehittäjien kanssa, sekä oman alueen osaamiskeskusten kanssa. Useimmat ammattikorkeakoulut mainitsevat yhteistyökumppaneikseen omalla alueella toimivan yliopiston. Yhteistyötä tehdään myös muiden ammattikorkeakoulujen kanssa. Kansainvälistä tutkimusyhteistyötä korostavat kyselyssä vain Haaga-Helia ja Jyväskylä, mutta muillakin on yksittäistapauksissa ja resursseista riippuen intressejä myös kansainväliseen yhteistyöhön. Seuraavissa taulukoissa on esitetty tarkemmin vastanneiden ammattikorkeakoulujen tutkimuskohteita, kehittämistarpeita ja valtakunnallista vaikuttavuutta seuraavan viiden vuoden aikana, sekä yhteistyötahoja.

4 4 TAULUKKO 1. AMMATTIKORKEAKOULUT, VALTAKUNNALLISET TOIMIJAT tutkimuskohteet 5 v kehittämisen tarpeet ja panostukset HAAGA-HELIA * uudet palvelukonseptit ja * kansainvälisyyden lisääminen matkailuun ja * rahoituslähteiden palveluliiketoimintaan liittyvät monipuolistaminen palveluinnovaatiot * tiivis yritysyhteistyö ja eri alojen * IT:n hyödyntäminen yritysten kytkeminen matkailun * vastuullinen liiketoiminta kehittämiseen, pyrkimys * liiketoiminnan pitkäjänteisyyteen ja verkostoituminen, kasvu ja kumppanuuksiin kansainvälistäminen JYVÄSKYLÄN AMK SAVONIA AMK Hyvinvointimatkailun monitieteellinen tutkimus a. Valtakunnallisen hyvinvointimatkailun kehittämisen tueksi (kestävä kehitys, ravitsemispalvelut, liikunta, urheilu, kulttuuri, gerontologia ja hyvinvointi) b. Katkeamattomat palveluketjut (sähköiset ohjausmenetelmät) matkailuyrittäjyys, tapahtumamatkailu, matkailupalvelujen turvallisuus, matkailuelämykset a. Kansainvälisen tutkimusverkoston kehittäminen - strategiset kumppanuudet (Itä-, Etelä- ja Keski-Eurooppa, win win periaate) b. Uusien rahoituslähteiden hankinta c. Uusien verkostoissa toteutettavien tutkimusmallien kehittäminen (laadullisten tutkimusmallien uudenlainen soveltaminen sekä alueellisten tutkimustulosten vehtailu) Taloudellisten resurssien lisääminen, kansainvälisen yhteistyön kasvattaminen, menetelmäosaamisen parantaminen ja monipuolistaminen valtakunnallinen vaikuttavuus * kaikki tutkimus- ja kehittämistoiminta perustuu siihen, että sillä on laajempaa vaikuttavuutta ja tuloksia voidaan soveltaa sekä valtakunnallisesti että kansainvälisesti a. Matkailijan motiivilähtöisen kysynnän ja tuotetarjonnan tutkimus (jatkuva seurantatutkimus) b. Kv -matkailijoiden matkustusmotiivien muutoksen ennakointitutkimus (Kansainvälisen verkoston kanssa yhteistyössä esim. Venäjällä) c. Turismin Foresight tutkimus (Tulevaisuuden potentiaalisten matkailuinnovaatioiden tutkiminen) taloudellisista resursseista riippuen yhteistyötahot * Aalto yliopisto * Uudenmaan liitto, Itä- Uudenmaan liitto (jos on vielä olemassa) * Culminatum * osket * muut ammattikorkeakoulut * FInPro, Tekes * kunnat, kaupungit, matkailutoimistot ja matkailu- ja elinkeinojohtajat * Forum Virum Helsinki - yritykset - Moske, Jokapaikan tietotekniikkaklusteri - JYO, TreYo - Pirkanmaan amk - JoY MOT - Lapin matkailun tutkimusinstituutti - Matkailun verkostoyliopisto - TEM,MEK, Mara - Tekes - Alueelliset kehittämistoimijat - Matkailualaa tukevat muut yritykset (Kibs, luovat-alat, it) UEF, AMK:T, MUUT TOIMIJAT

5 5 TAULUKKO 2. AMMATTIKORKEAKOULUT, MAAKUNNALLISEN TASON TOIMIJAT tutkimuskohteet 5 v kehittämisen tarpeet ja panostukset Kajaanin amk liikunta, luonto, hyvinvointi luonto-. liikunta-, tapahtumamatkailun tuotekehitys Lahden amk venäläiset, tapahtumat tuotekehitysosaaminen, toiminnallisten tutkimusotteiden lisääminen, uudet liiketoimintamallit valtakunnallinen vaikuttavuus tulevaisuudessa matkailun ennakoinnin tutkimus venäläiset tapahtumamatkailu yhteistyötahot Oulun yo JoY LaY, MTI Ramk Savonia Centria MEK Elämysteollisuuden- ja matkailun osaamiskeskus ohjelma, Päijät-Hämeen liitto, Lahti Travel, Hämeen Matkailu, TE-keskus, TEKES Laureaammattikorkeakoulu Service Innovation Design, Metropolialueen palveluliiketoiminta soveltavan tutkimuksen menetelmien kehittäminen Mikkelin amk hyvinvointi- ja ohjelmapalvelut - t&k henkilöstön määrä ja osaamistaso t&k:n ja opetuksen integrointi moniaistisuus matkailun markkinointiviestinnässä venäläiset hyvinvointimatkailun luontoon liittyvät palvelut paikallisia, alueellisia ja valtakunnallisia yrityksiä ja organisaatioita, huomattava määrä alueelliset toimijat Pirkanmaan amk terveys- ja hyvinvointimatkailu t&k:n ja opetuksen integrointi terveys- ja hyvinvointimatkailu alueelliset toimijat Pohjois-Karjala yhteistyö amkien ja MOTin kanssa alueellisen tietokannan kehittäminen aidosti hyötyä tuottavaksi elokuva- ja elämysmatkailu ekologisen jalanjäljen mittareiden kehittäminen paikalliset ja alueelliset toimijat, MOT

6 6 Saimaan amk Satakunnan amk Turun amk Seinäjoen amk tutkimuskohteet 5 v venäläismatkailun tutkimus sähköinen liiketoiminta verkostot aluetta palvelevan tutkimustiedon tuottaminen hyvinvointi, tapahtumat, vastuullinen matkailu maakunnallisen matkailustrategian mukaisesti asiakastutkimus, sekä matkailun tulo- ja työllisyysvaikutukset kehittämisen tarpeet ja panostukset valtakunnallinen vaikuttavuus tulevaisuudessa yhteistyötahot yhteistyö venäläisten kanssa venäläistutkimus matkailuorganisaatiot, yritykset, JoY, LTY, Itä-Suomen amkt Alueen matkailutoimijoiden verkostoituminen ja yhteistyö, osaamisen kehittäminen. jatkuvuus eli seurantatutkimukset sekä alueellisen tutkimustiedon systemaattinen kartuttaminen, oppilaitoksen puolelta myös henkilöstön - Matkailusubstanssin lisääminen (oman talon sisällä) - Jo olemassa olevan tutkimustiedon hyödyntäminen (keskittäminen löydettävyys) - Elinkeino/toimijalähtöisyyden edelleen lisääminen ei valtakunnallisia ei valtakunnallisia tavoitteita ei valtakunnallisia tavoitteita paikalliset ja alueelliset toimijat Turun matkailuakatemia, amk:t, Oske - Suorat elinkeinoyhteydet alueen toimijoihin -, LEO - Jyväskylän amk - Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos (Tampere) - Helsingin yliopiston Ruraliainstituutti / Seinäjoki

7 7 YLIOPISTOT Matkailututkimuksen nykytilaa ja erityisesti tulevaisuutta koskeva lisäkysely lähetettiin sähköpostitse kaikkiin matkailualan verkostoyliopiston jäsenyliopistoihin, sekä Teknilliseen korkeakouluun sellaisille henkilöille ja laitoksille, joilla on joko yhteys matkailualan verkostoyliopistoon tai joiden verkkosivujen perusteella voidaan olettaa harjoittavan matkailuun liittyvää tutkimusta. Vastauksia ei saatu seuraavista yliopistoista: Kuvataideakatemia, Taideteollinen korkeakoulu, Åbo Akademi. Saatujen vastausten mukaan Kuopion ja Vaasan yliopistoissa sekä Lappeenrannan teknillisellä yliopistolla ja Teatterikorkeakoululla ei ole suunnitelmia panostaa matkailualan tutkimukseen Yliopisto- ja/tai tiedekuntastrategiatasolla tunnistettavia aktiivista matkailututkimusta harjoittavia ja siihen jatkossakin panostavia yliopistoja ovat Joensuun, Lapin, Oulun ja Turun (erityisesti Porin yksikkö) yliopistot. Yksittäisten tutkijoiden mielenkiinnon vuoksi matkailututkimus on yleistynyt myös Turun kauppakorkeakoulussa, jossa on parhaillaan valmisteilla useita matkailualan kontekstiin liittyviä väitöskirjahankkeita. Turun matkailuakatemia on turkulaisia matkailututkijoitakin yhdistävä tekijä. Tampereen yliopiston kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunnassa toimiva tutkimuslaitos Synergos omaa puolestaan pitkät perinteet matkailun taloustieteellisen alan soveltavan tutkimuksen saralla ja tulee jatkossakin panostamaan matkailutoimialan tutkimukseen. Yliopistojen matkailututkimusprofiilit ovat selkeästi eriytyneemmät kuin ammattikorkeakouluissa ja yliopistojen välillä näyttää olevan luontaista työnjakoa. Oulun yliopiston vahvuutena on matkailun aluetieteen tutkimus, Lapissa kestävä luonto- ja liikuntamatkailu sekä matkailutyön tutkimus. Joensuun yliopiston Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitoksella vahvuutena on vapaa-ajan asumisen tutkimus sekä asiakastutkimus. Turussa taas keskitytään historiaan, kulttuuriin ja maisemaan. Varsinaista päällekkäisyyttä ei ole havaittavissa muiden kuin Joensuun ja Lapin yliopistojen matkailuliiketoiminnan tutkimuksessa, jonka painospisteet kuitenkin ovat siinä mielessä eriytyneet, että Joensuussa korostuu markkinoinnin ja sähköisen liiketoiminnan tutkimus, kun taas Lapissa profiloidutaan johtamisen ja kuluttajakäyttäytymisen tutkimukseen. Yhteisenä kehittämisalueena kaikilla yliopistoilla on matkailututkimuksen rahoitus. Lisäksi yliopistojen yhteistyötahot ovat ammattikorkeakouluja useammin valtakunnallisia ja/tai kansainvälisiä. Yliopistot tekevät myös paljon keskinäistä yhteistyötä

8 8 TAULUKKO 3. AKTIIVISTA MATKAILUTUTKIMUSTA HARJOITTAVAT YLIOPISTOT Joensuun yliopisto: MOT, metsätieteet, kauppatieteet Lapin yliopisto tutkimuskohteet 5 v Tutkimusprofiili, MOT: 1.Matkailu- ja vapaa-ajan palvelujen asiakasorientoitunut tuotekehitys 2. Matkailun ja vapaa-ajan asumisen alueelliset vetovoimatekijät ja vaikutukset 3.Matkailun ja vapaa-ajan yhteiskunnalliset ja kulttuuriset merkitykset sekä tulevaisuuden haasteet Kohteet, mm. matkailun ja vapaa-ajan kuluttajan käyttäytyminen ja sen ennakointi sähköinen liiketoiminta tapahtumat hyvinvointimatkailu järvimatkailu vapaa-ajan asuminen Metsätieteet metsien monikäyttö Kestävä liiketoiminta Luonto- ja liikuntamatkailu Matkailu työnä ja ammattina Kulutustutkimus Matkailun johtaminen Tutkimusprofiili: Matkailu kestävänä elinkeinona ja liiketoimintana Matkailun yhteiskunta-, ympäristö- ja talouspolitiikka Arktisten alueiden matkailu. kehittämisen tarpeet ja panostukset tutkimusrahoituspohjan laajentaminen a)kansainvälisen vuorovaikutuksen foorumit, b) Tutkimuksen laadunvarmistus c) Yhteistyö MTI:n eri yksikköjen kanssa, d) monitieteinen tutkimukseen perustuva koulutus, e)tutkijakoulutus. valtakunnallinen vaikuttavuus matkailuelinkeinon kannalta tulevaisuudessa elinkeinon kehittämistä palveleva perustutkimus sekä soveltava tutkimus profiilialoilla kansainvälisiä tieteellisiä julkaisuja, elinkeinoelämälle ja julkiselle sektorille suunnattuja julkaisuja tutkimusten pohjalta. yhteistyötahot MAVY:n jäsenet, OPM, MMM, Metla, MEK, amk:t, MOSKE, AIEST ja ATLAS verkostot jne. Alueen matkailun kannalta relevanttien tutkimusyksikköjen, Korkeakoulukonsernin soveltavan tutkimuksen edustajien ja MTI:n ohella Matkailun verkostoyliopiston myötä kansalliset matkailun tutkijat ja tutkimusyksiköt.

9 9 Oulun Yliopisto/ maantiede, luonnontieteet tutkimuskohteet 5 v matkailukehitys, matkailun alueelliset ja aluetaloudelliset vaikutukset, kestävä matkailu, matkailun vaikutukset, matkailun ja matkailualueiden muutos, yhteisöperusteinen matkailu kehittämisen tarpeet ja panostukset kansainvälistyminen ja tutkijakoulutus sekä rahoituksen turvaaminen empiirisille tutkimushankkeille valtakunnallinen vaikuttavuus matkailuelinkeinon kannalta tulevaisuudessa matkailukeskusten alueellisten vaikutusten seuranta- ja ennakointitutkimus yhteistyötahot muut yliopistot ja tutkimuslaitokset, verkostot kuten mavy, rahoituksessa ministeriöt, mek Turun yliopisto: historia, sekä Porin yksikkö: kulttuurintuotannon ja maisematutkimuksen lts Turun kauppakorkeakoulu: markkinointi, kv-liiketoiminta, talousmaantiede taloussosiologia, tietojärjestelmä-tiede matkailun historia, menneisyyden käyttö matkailussa, eurooppalainen kulttuuripääkaupunkijärjestelmä, kulttuurimatkailun osa-alueet, Turun seudun kulttuurimatkailu väitöskirjoja valmistumassa 3 kpl: yritysten verkostoyhteistyö, paikan ja kohdealueen markkinointi, sosiaalinen media, sähköinen liiketoiminta, kuluttajakäyttäytyminen matkailussa Säännöllinen. tiedontuotanto edellyttäisi kuitenkin lisäresursseja kauppa-tieteellistä jatkotutkimusta tekevien ohjaus, post-doc tutkimuksen rahoitus kulttuurimatkailuun liittyvää laadullista seurantatietoa ja indikaattoreita,. verkostoyhteistyö, paikan ja kohdealueen markkinointi, sosiaalinen media, sähköinen liiketoiminta, kuluttajakäyttäytyminen matkailussa TuKKK Pori, tulevaisuuden tutkimus, muut yliopistot, elinkeino yms. Mavy, JoY, Turun matkailuakatemia, Turku Touring, Moske, elinkeino Tampereen yliopisto, Synergos/ kauppatieteet a)liiketoimintamahdollisuuksien ennakointi- ja market sensing- tutkimus, b) Innovaatio- ja kasvuyrittäjyystutkimus, c) Public Private yhteistyön ja sen vaikuttavuustutkimus. (Huom. Nykyisin pääasiassa soveltavaa tutkimusta) Akateemisen tutkimuksen vahvistaminen yksikössämme, mikä parantaa samalla suomalaisen matkailututkimuksen teoreettista pohjaa. säännöllistä ja jatkuvaa tutkimustietoa em. tutkimuskohteista. Liikenneyhtiöt, matkailukeskukset, alueelliset veturitoimijat, verkostoyliopiston keskeiset toimijatahot, julkiset rahoittajat

10 10 TAULUKKO 4. MUUT MATKAILUTUTKIMUSTA JOSSAIN MÄÄRIN HARJOITTAVAT YLIOPISTOT Helsingin yliopisto tutkimuskohteet 5 v Kulttuurimaantieteessä visuaalinen kulttuuri ja metodologia, representaatio, kansallisen identiteetin ja matkailun suhde. Rahapelaaminen. Suomi, Eurooppa, Yhdysvallat. kehittämisen tarpeet ja panostukset Lisärahoitus viisivuotiskauden loppupuolella, yhteistyöverkostojen ja julkaisutoiminnan jatkuva kehittäminen. valtakunnallinen vaikuttavuus yhteistyötahot matkailuelinkeinon kannalta tulevaisuudessa Ei elinkeinon näkökulmasta. MAVYn verkosto,, Pelitoiminnan tutkimussäätiö, Helsingin yliopiston muut tdkt,suomen akatemia,terra julkaisusarjat, yms. Svenska handelshögskolan (Vaasa) markkinointi (palvelu markkinointi / palvelu muotoilu / uusien palveluiden kehittäminen) tutkimusprojektien kehittäminen toivottavasti uutta osaamista (em. teemoihin) muut yliopistot (suomessa, euroopassa) organisaatitot matkailuyritykset Sibeliusakatemia, arts management yleisösuhteiden ymmärtämiseen, kulttuurin kulutukseen Yleisösuhteiden ja kulttuurin kulutuksen ymmärtäminen Voimavarat eivät riitä, yleisötutkimukset saattavat tuottaa jonkinlaista säännöllistä tulosta - taidelaitokset, festivaalit - kaikkein keskeisin on tuleva Helsingin Musiikkitalo, joka avataan vuonna 2011 Jyväskylän yliopisto liikuntasosiologiaan / kulttuurintutkimukseen / liikuntasuunnitteluun Helsingin kauppakorkeakoulu ja Teknillinen korkeakoulu (tuleva Aaltoyliopiston kauppakorkeakoulu ja insinööritieteiden kk) Gateway-matkailu Suomessa Itämeren alueen matkailu Matkailu aluetaloudessa Matkailutoimijoiden verkostot Matkailu ja yhdyskuntasuunnittelu resurssien turvaaminen; post-doc -tutkimus ja tutkijakoulutus Matkailun tutkimuksen ja opetuksen laajentaminen Aaltoympäristöön ja matkailun oppituolien luominen liikuntamatkailun tutkimus ja vapaa-aikasosiologia Matkailun teoreettinen ja soveltava tutkimus kolmoiskierrepohjaisesti (kaupungin ja alueet, korkeakoulut, yritykset) Matkailu Suomessa osana Matkailualan verkostoyliopisto, muut suomalaiset ja kansainväliset yliopistot ja ammattikorkeakoulut, MEK, yrityselämä Helsingin kaupunki Useat tutkimussäätiöt (mm. Wihuri, Paulo, Liikesivistysrahasto) TEM Matkailun verkostoyliopisto

11 11 Matkailu ja brändäys Matkailumarkkinointi Kestävä matkailualue Matkailututkimuksen tila Suomessa Matkailun HR-johtaminen Itämeren aluetta EU-rahoitteiset matkailuprojektit

12 12 SEKTORITUTKIMUS Matkailututkimuksen nykytilaa ja erityisesti tulevaisuutta koskeva lisäkysely lähetettiin sähköpostitse sellaisille sektoritutkimuslaitoksille, joissa tunnetusti tehdään matkailualan tutkimusta tai joiden verkkosivuilta löytyi viitteitä siihen, että matkailututkimus voisi olla tulevaisuudessa laitoksen suunnitelmissa. Lisäksi tutkimusstrategiaa tiedusteltiin MEKiltä, Tekesiltä ja Tilastokeskukselta. Merkittävimpiä pitkäjänteisen tutkimustiedon tuottajia matkailutoimialan kannalta ovat Metla ja Tilastokeskus. Tarvelähtöistä ja lyhyemmän aikavälin suunnitteluvälillä tapahtuvaa tutkimusta tekevät myös RKTL, SYKE ja MEK. MATKAILUN TUTKIMUS- JA KOULUTUSINSTITUUTTI -MTI Syksyllä -09 toimintansa aloittava Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti yhdistää samaan yksikköön Lapissa toimivat matkailualan koulutusasteet sekä tutkimus- ja kehittämisyksiköt. Instituutin ytimen muodostavat Lapin yliopiston matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta ( alkaen osa uutta Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaa), Rovaniemen ammattikorkeakoulun matkailu-, ravitsemis- ja talousala sekä Lapin ammattiopiston matkailu-, ravitsemis- ja talousala. Keskeisiä yhteistyökumppaneita instituutin toiminnassa ovat Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus, Itä-Lapin oppimiskeskus, Saamelaisalueen koulutuskeskus sekä Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian matkailukoulutus- ja osaaminen. Instituutin tutkimustoiminta jäsentyy Lapin korkeakoulukonsernin määrittämän työnjaon mukaisesti: Lapin yliopiston tieteelliseen, soveltavaan ja käytäntöjä kehittävään tutkimukseen sekä Rovaniemen ammattikorkeakoulun työelämälähtöiseen, soveltavaan tutkimukseen. OSAAMISKESKUSOHJELMA Matkailun ja elämystuotannon osaamisklusteri tekee innovaatioista liiketoimintaa ja lisää yritysten kansainvälistä kilpailukykyä uudenlaisen yhteistyömallin avulla. Klusteri kokoaa kansalliset, hajallaan olevat osaamisresurssit tehokkaammin hyödynnettäviksi ja samalla se lisää tutkimuksessa ja tuotekehityksessä tarvittavaa osaamispääomaa entistä vetovoimaisempien osaamiskeskittymien synnyttämiseksi ja matkailuyritysten osaamisen lisäämiseksi. Ohjelmaa toteuttavat osaamiskeskukset Lapissa, Savonlinnassa, Metropolialueella, Turussa ja Jyväskylässä. Tutkimus- ja kehittämisohjelmilla (Elämysten johtaminen, Sähköinen liiketoiminta, Palvelumuotoilu sekä Ennakointi)tuotetaan uutta tietoa toimialan kilpailukyvyn kannalta kriittisistä teemoista ja ne vastaavat osaltaan Experience Labien kehityshaasteisiin. Teemaohjelmat ovat kansallisia ja ne toteutetaan kiinteässä yhteistyössä korkeakoulujen sekä kansainvälisten asiantuntijoiden kanssa. Klusteri valmistelee teemoihin liittyvien tutkimus- ja kehittämishankkeita yhdessä tutkimusorganisaatioiden kanssa. Kehitysympäristöt eli Experience Labit ovat yritysverkostoja ja matkailukeskittymiä, joihin toimenpiteet pääasiallisesti kohdistetaan; ne toimivat Suomen matkailun ja elämystuotannon vetureina. Kehitystyö organisoidaan ns. neloskierteen mukaisesti, jolloin mukana ovat: käyttäjät (matkailijat, asukkaat ja työntekijät), yritykset (tuotteiden ja palvelujen soveltajat), kehittäjät (korkeakoulut, tutkimuslaitokset ja konsultit) sekä mahdollistajat (julkinen sektori ja rahoittajat). Labit tarjoavat matkailun tutkimus- ja koulutusorganisaatioille tarttumapinnan elinkeinoelämään. Tutkimusorganisaatiot toteuttavat kehitystyössä tarvittavia tutkimuksia, selvityksiä ja tutkimushankkeita.

13 13 Matkailun ja elämystuotannon klusterin rooli ja tehtävät matkailututkimuksessa: - Kehittämisprojektien toteuttaminen valituissa Experience Labeissa Hankevalmistelu yhdessä yritysten ja kehittäjien (ml. korkeakoulut ja tutkimuslaitokset) kanssa Verkottaminen ja yhteistyökumppaneiden haku Hankerahoitusvaihtoehtojen kartoitus Rahoitushakemusten laatiminen Siemenrahoitus - Huippuosaamisen markkinointi (klusterin uutiskirje, experiencebusiness.fi www-sivusto, klusterin järjestämät kansalliset ja alueelliset tilaisuudet)

14 14 METLA TAULUKKO 5. SEKTORITUTKIMUSLAITOKSET JA MUUT JULKISET TOIMIJAT RKTL luonnon-vara-talous, elinkeino-toiminta ja yrittäjyys SYKE tutkimuskohteet 5 v Metsästä hyvinvointia tutkimusohjelma. 1) Luontomatkailun ja muiden metsien käyttömuotojen yhteensovittaminen 2) Metsien virkistys- ja matkailukäytön taloudellinen arvo ja hyödyt 3) Luontomatkailun ja virkistyskäytön kysyntä- ja kehitystrendit 4) Luonnon käytön terveys- ja hyvinvointivaikutukset. 5) Luontoyrittäjyyden toimintaympäristöstä sekä uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämisestä kalastukseen ja metsästykseen liittyvät aihealueet. Matkailu on tutkimuksen kohdealueena kuitenkin verraten marginaalinen ja siksi on oletettavissa, että tutkimukset ovat yksittäisiä ja tarveperusteisia. elinkaaripohjaiset tutkimukset joissa otetaan huomioon matkailun välilliset vaikutukset. Osana yleistä kulutuksen ympäristövaikutustutkimusta. Hiilijalanjälkien lisäksi myös muut keskeiset vaikutukset (mm. vaikutukset minimuotoisuuteen). kehittämisen tarpeet ja panostukset tutkimusresurssein kasvattaminen ja verkottuminen sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Luontomatkailututkijoiden koulutus. Mikäli matkailuun liittyviä tutkimuksia syntyy, ne ovat kalaa ja riistaa ja liittyvät todennäköisesti matkailun hyödyntämiseen toimialalla tai matkailutoiminnan taloudellisiin vaikutuksiin. Relevantin tiedon saaminen ja rahoituspohjan varmistamine tutkimukselle valtakunnallinen vaikuttavuus matkailuelinkeinon kannalta tulevaisuudessa - tilastot suomalaisten ulkoilusta ja luonnon virkistyskäyttöön liittyvästä kysynnästä. (Ulkoilutilastot 2010) * - menetelmiä luontomatkailun aluetalousvaikutusten laskemiseksi suojelualueilla.. - menetelmiä maisema- ja virkistysarvojen tuottamiseksi metsätaloudessa nykyistä paremmin ja kustannustehokkaammin. - kehitetään konseptia kestävän matkailun periaatteiden toteuttamiseksi matkailurakentamisessa Pohjois- Suomessa (TEKEsin rahoittama hanke Matkailu yhdyskuntarakenteessa, miten matkailun integroituu kestävään aluekehitykseen? ) Mikäli matkailuun liittyviä tutkimuksia syntyy, ne ovat kalaa ja riistaa ja liittyvät todennäköisesti matkailun hyödyntämiseen toimialalla tai matkailutoiminnan taloudellisiin vaikutuksiin. ei säännöllistä ja jatkuvaa yhteistyötahot Yliopistot, ministeriöt, metsäalan toimijat, Tekes, ym. MMM Metla Kuluttajatutkimuskes kus, eri matkailuyrittäjät, Ympäristöministeriö

15 15 MEK tutkimuskohteet 5 v Suomeen suuntautuvan matkailun edistämiseen tähtäävän markkina- ja kuluttajatiedon kerääminen tarvelähtöisesti kehittämisen tarpeet ja panostukset Oman tutkijaväen kompetenssi ja joustavuus tärkeää kehittämisaluetta, rahoituksen turvaaminen ja tutkimustulosten huolellinen analysointi, jakelu MEkissä ja toimijakentässä sekä ennen kaikkea tulosten HYVÄKSIKÄYTTÖ valtakunnallinen vaikuttavuus matkailuelinkeinon kannalta tulevaisuudessa Tutkimusten keskeisiä tavoitteita ovat tukea tuotekehitystä kysynnän selvityksin, tukea markkinointiviestinnän iskukykyä ja varmistaa, että viestimme niissä kanavissa, joissa kohderyhmämme (muutenkin) liikkuvat. yhteistyötahot Yliopistot, ammattikorkeakoulut, Tilastokeskus sekä (maksulliset) tutkimuslaitokset kuten Taloustutkimus, Suomen Gallup jne. Matkailun ja elämystuotannon osaamisklusteri Matkailun ja elämystuotannon klusteriohjelma (OSKE, ) kokoaa ja välittää tutkimuslaitoksille ja -yrityksille tietoa toimialan yritysten tarpeista ja tarjoaa tutkimuksen tekijöille heidän omia kanaviaan täydentävän jalkautus- ja viestintäkanavan. Valitut painopistealueet klusteriohjelmalle ja sen parissa toimiville yritysverkostoille ovat ennakointi, sähköinen liiketoiminta, elämysten johtaminen, palveluinnovaatiot ja palvelumuotoilu. Näiden alueiden viimeisintä tutkimustietoa pyritään hyödyntämään, ja näistä tarvitaan lisää soveltavaa tutkimusta. Lisäksi klusterissa toteutetaan mm. signaalisessiot toimintaa, jossa avataan uusia mahdollisuuksia perustuen heikkoihin signaaleihin. Kansallinen ohjelma kohdistuu vahvasti verkostoitumiseen, kansainväliseen toimintaan ja yritysyhteistyön vahvistamiseen. Teemaohjelmien tavoitteena on tuottaa konkreettista ja helposti sovellettavaa tutkimustietoa klusterin sidosryhmien käyttöön sekä kasvattaa operatiivisen tason osaamista siirtämällä tutkimustietoa ja käytännön työkaluja yritysten tehokkaaseen käyttöön. Strategiatasolla klusterin tehtävänä on tarjota matkailutoimialalle tulevaisuusorientoitunut viitekehys eli lisätä ymmärrystä yritysten liiketoiminnan kehitykseen vaikuttavista toimintaympäristön muutoksista ja uudenlaisista ajattelumalleista: kulutuskäyttäytymisen muutokset, teknologian kehitys, globalisaatio, toimialan kansainvälistyminen ja rakennemuutokset sekä elämys- ja muutostalouden läpimurto. Palveluiden tasolla klusteri hyödyntää samoja työkaluja, huippuosaajia ja prosesseja rinnakkain eri Experience Labeissä. Näin vähennetään päällekkäisyyksiä ja kehityspanostukset tähtäävät samaan päämäärään, matkailutoimialan kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Menestystekijäksi nousee asiakkaiden, yritysten, tutkimus- ja Yliopistot ja AMK:t TEM, Tekes, MEK. Matkailu ja elämystuotantoyrityk set, muut osaamisklusterit. Kaupungit, kunnat, maakuntaliitot, TEkeskukset ja niiden teknologian kehittämisosastot, lääninhallitukset, Finpro sekä alueelliset matkailun kehittäjäorganisaatiot

16 16 TILASTOKESKUS Kansalliseen ja EU lainsäädäntöön pohjautuvien tilastojen kerääminen: Matkailutilasto: kuvaa majoituspalvelujen tarjontaa ja käyttöä sekä tietoja palvelujen käyttäjistä ja yöpymisten määristä. Suomalaisten matkailu: sisältää tietoa suomalaisten tekemistä matkoista ja matkan tehneistä henkilöistä. Matkailutilinpito: tilastojärjestelmä, jossa kuvataan matkailun taloudellisia vaikutuksia. Majoitus- ja ravitsemistoiminnan tilinpäätöstilasto: kuvaa alueen eri toimialojen tuloksen muodostumista, kannattavuutta ja taseen rakennetta. Rajahaastattelu: Tietoja kerätään Suomen vilkkaimmilla rajanylityspisteillä. Tutkimuksen kohteena ovat erityisesti ulkomailla asuvat matkustajat. Matkailutilastosta puuttuu pienten majoitusyritysten tiedot. Jatkossa niitä kerätään myös yrityksiltä, joilla on vähintään 20 vuodepaikkaa. Suomalaisten matkailu tilastoon yritetään saada mukaan suomalaisten tekemät päivämatkat. Taloudellisen tilanteen aiheuttamat säästöt saattavat aiheuttaa jotain muutoksia estimaattitarkkuuksiin. koulutustoiminnan sekä julkisen sektorin välinen luova ympäristö, jossa innovaatiot perustuvat koko palveluketjun vuorovaikutukseen. Liiketoiminnan tasolla klusteri rakentaa uusia arvoketjuja, liiketoimintaverkostoja ja -konsepteja ja lisää Suomen kansainvälistä houkuttavuutta. Yritysten kansainvälinen kasvu saavutetaan hyödyntämällä teknologian tarjoamia ratkaisuja tuotehallintaan, tuotekehitykseen, myyntiin ja markkinointiin sekä verkostojen ja asiakkaan yhteistyöhön. Tilastot keskeisiä matkailuelinkeinon indikaattoreita Tilastokeskus tekee yhteistyötä ministeriöiden, muiden tilastotiedon tuottajien ja yliopistojen kanssa

17 17 Matkailun tutkimus- ja koulutusinstituutti 1. Pohjoisten kulttuurien kehittäminen - Kulttuurialan ja matkailualan yhteistenrajapintojen hyödyntäminen 2. Osaamisen kehittäminen - Matkailu- ja kulttuurialojen pedagogisen osaamisen vahvistaminen - Matkailualan ennakointitutkimus - Matkailualan turvallisuustutkimus 3. Palveluinnovaatiot ja uudet toimintamallit - Palvelumuotoilun tutkiminen ja laajapohjainen kehittäminen - Tuotekehitysprosessit - Innovaatiopalvelut ja yrittäjyyttä tukevat liiketoimintamallit - Instituutin eri yksiköiden yhteistyön kehittäminen ja toimintamallien vakiinnuttaminen, - Oman osaamisen kehittäminen, - Kansainvälistyminen ja verkostoituminen, - Matkailututkimuksen resurssien lisääminen, - Elinkeinoelämän tarpeiden ja tutkimustoiminnan yhteensovittaminen ja vuorovaikutuksen kehittäminen, - Ennakointitutkimuksen käytänteiden kehittäminen ja turvaaminen sekä kansallisen yhteistyöverkoston kehittäminen Syksyllä -09 käynnistyy Matkailu tänään ja huomenna tutkimus- ja kehittämisohjelman suunnittelutyö. Esiselvityksessä on kartoitettu erityisesti matkailualan eri toimijoiden ja elinkeinoelämän tietotarpeita, minkä tuloksena ohjelman sisällöllisiksi kokonaisuuksiksi on päätetty seuraavat teemat: (1.) Customer insight (tulevaisuusorientoituneet asiakasprofiilit), (2.) talous ja markkinat sekä (3.) Foresight (tulevaisuusnäkökulmat). - Instituutin päämääränä on tehdä kansainvälisesti korkeatasoista, valtakunnallisesti vaikuttavaa ja alueellisesti ylivertaista matkailualan tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Lapin korkeakoulukonserni, kansainväliset verkostot, Matkailun ja elämysteollisuuden osaamiskeskus, Metsähallitus, METLA, GTK, RKTL, MTT, Tiehallinto, Ympäristöhallinto, MEK, MAVY, Savonlinnan Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos, Lapin liitto, TEM, Tekes, alueelliset kehittämistoimijat, kunnat, yritykset. Matkailun turvallisuuden tutkimus Instituutti muodostaa matkailun turvallisuuden tutkimuksen kansallisen verkoston sekä tuottaa maailmanlaajuisesti tunnustettua turvallisuuden tutkimusta. Matkailun turvallisuuden tutkimuksen alateemoina ovat: 1) Pohjoinen perifeerisyys - Pohjoisuuden erityisolosuhteiden vaikutukset asiakkaiden ja yritysten

Matkailututkimuksen kehittäminen Suomessa. Perusselvitys matkailututkimuksen tilanteesta, sisällöstä ja kehitystarpeesta

Matkailututkimuksen kehittäminen Suomessa. Perusselvitys matkailututkimuksen tilanteesta, sisällöstä ja kehitystarpeesta Matkailututkimuksen kehittäminen Suomessa Perusselvitys matkailututkimuksen tilanteesta, sisällöstä ja kehitystarpeesta Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 5/2009 Malla Paajanen - Mikko

Lisätiedot

MUUTTUVA MATKAILU. - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta MATKAILUN VERKOSTO-OSAAMISKESKUS 3/2005. - toimintamalleja ja tuloksia

MUUTTUVA MATKAILU. - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta MATKAILUN VERKOSTO-OSAAMISKESKUS 3/2005. - toimintamalleja ja tuloksia MUUTTUVA MATKAILU - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta MATKAILUN VERKOSTO-OSAAMISKESKUS 3/2005 - toimintamalleja ja tuloksia yritysten ja yritysverkostojen hyödynnettäviksi SISÄLLYSLUETTELO Johdanto...5

Lisätiedot

Luonto- ja elämysmatkailu - elinkeinon edellytykset

Luonto- ja elämysmatkailu - elinkeinon edellytykset KALA- JA RIISTARAPORTTEJA nro 352 Anna-Liisa Toivonen Juhani Kettunen Asmo Honkanen Jarkko Saarinen Luonto- ja elämysmatkailu - elinkeinon edellytykset Esiselvitys tutkimusaiheista Helsinki 2005 Julkaisija

Lisätiedot

Organisaation. Organisaatiossa meneillään olevat konkreettiset hankkeet tms. tutkimus- ja kehittämisprosessit ruokaketjun kehittämiseen liittyen

Organisaation. Organisaatiossa meneillään olevat konkreettiset hankkeet tms. tutkimus- ja kehittämisprosessit ruokaketjun kehittämiseen liittyen Yliopistot, korkeakoulut ja ammattikoulut TURUN YLIOPISTO: Turun yliopisto Biokemian ja elintarvikkemian laitos Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Markkinoinnin ja kv. liiketoiminnan laitos Turun kauppakorkeakoulu,

Lisätiedot

KULTTUURIMATKAILUN KEHITTÄMISSTRATEGIA KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE 2014 2018

KULTTUURIMATKAILUN KEHITTÄMISSTRATEGIA KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE 2014 2018 KULTTUURIMATKAILUN KEHITTÄMISSTRATEGIA KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE 2014 2018 Matkailun edistämiskeskus, 2014 1 TIIVISTELMÄ Kulttuurimatkailun kehittämisstrategia kansainvälisille markkinoille 2014-2018

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

Alueelliset. teknologiastrategiat. Toimittanut Martti Kivioja

Alueelliset. teknologiastrategiat. Toimittanut Martti Kivioja Alueelliset teknologiastrategiat Toimittanut Martti Kivioja Julkaisija Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Kannen kuva Comma Finland/Delany Brendan Taitto Riitta Kärki

Lisätiedot

Suomen matkailustrategia 2020. 4 hyvää syytä edistää matkailutoimialojen kehitystä

Suomen matkailustrategia 2020. 4 hyvää syytä edistää matkailutoimialojen kehitystä Suomen matkailustrategia 2020 4 hyvää syytä edistää matkailutoimialojen kehitystä SISÄLTÖ Tiivistelmä...3 Johdanto...5 Neljä hyvää syytä edistää matkailutoimialojen kehitystä...6 Matkailualan trendit...13

Lisätiedot

Tiehallinto ja matkailu

Tiehallinto ja matkailu Tiehallinto ja matkailu 3 Tero Wallin, Juhani Liminka Tiehallinto ja matkailu Esiselvitys Tiehallinto Rovaniemi 2003 4 Tiehallinto ja matkailu Kansikuva: Eeva-Kaarina Yrjänheikki ISBN 951-803-078-2 TIEH

Lisätiedot

Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014

Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014 Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014 1 TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖN TAUSTAT JA TARPEET Suomi on tulevaisuudessa

Lisätiedot

Jouni Ponnikas, Liisa Kytölä, Sirpa Korhonen & Verna Mustonen

Jouni Ponnikas, Liisa Kytölä, Sirpa Korhonen & Verna Mustonen University of Oulu Research and Development Centre of Kajaani (REDEC) Regional Development Oulun yliopisto Kajaanin kehittämiskeskus Aluekehitys Jouni Ponnikas, Liisa Kytölä, Sirpa Korhonen & Verna Mustonen

Lisätiedot

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Joanna Vihtonen (toim.) Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 166 1 Joanna Vihtonen

Lisätiedot

2 0 0 7-2 013. Hyvinvoinnin klusteriohjelma

2 0 0 7-2 013. Hyvinvoinnin klusteriohjelma 2 0 0 7-2 013 Hyvinvoinnin klusteriohjelma Hyvinvoinnin klusteriohjelma 2007 2013 Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 Ohjelma-asiakirja Toimitus: Minna Hendolin, Ilkka Vartiainen, Pasi Sorvisto, Marianne Dannbom,

Lisätiedot

Oulun yliopiston EU-hankkeet. Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut

Oulun yliopiston EU-hankkeet. Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut Oulun yliopiston EU-hankkeet Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut Painetun elektroniikan ja biomateriaalien tutkimusympäristö HAKIJA: Oulun yliopisto, sähkö- ja tietotekniikan

Lisätiedot

Sisäinen arviointi rahoitetuista hankkeista

Sisäinen arviointi rahoitetuista hankkeista 0 Sisäinen arviointi rahoitetuista hankkeista EAKR:llä, ESR:llä, Kainuun kehittämisrahalla tai kuntayhtymän budjettivaroilla rahoitetut vuonna 2010 käynnissä olleet hankkeet. Kainuun maakunta -kuntayhtymä

Lisätiedot

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Loppuraportti Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 10 Jorma Helin (toim.) Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 w Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Helsinki 2012

Lisätiedot

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Päivitys 2011 2 (24) Johdanto Koko Päijät Hämeen maakunnan kattava Kilpailukyky ja elinkeinostrategia 2009 2015 valmisteltiin laajassa rintamassa

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON MATKAILUSTRATEGIA 2001-2006

POHJOIS-SAVON MATKAILUSTRATEGIA 2001-2006 POHJOIS-SAVON MATKAILUSTRATEGIA 2001-2006 ALKUSANAT Pohjois-Savon matkailustrategia 2001-2006 on valmistunut. Strategiaa on valmisteltu laajana maakunnallisena yhteistyönä. Valmistelua on ohjannut Pohjois-Savon

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Tähän tavoitteeseen ohjelma pyrkii seuraavien neljän strategisen linjauksen avulla:

TIIVISTELMÄ. Tähän tavoitteeseen ohjelma pyrkii seuraavien neljän strategisen linjauksen avulla: TIIVISTELMÄ Asumisen klusteriohjelman toimijoita ovat käyttäjälähtöisten asumisratkaisujen tutkimiseen ja kehittämiseen perehtyneet tutkimusyksiköt ja laitokset, näiden osaamista hyödyntävät yritykset,

Lisätiedot

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68 Sisällys 1. MUOTOILE SUOMI MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 2. VISIO 2020 JA MUOTOILUN EKOSYSTEEMi 15 3. STRATEGISET TAVOITTEET 21 3.1 Muotoiluymmärrys ja osallistuvuus kansalaisyhteiskunnassa ovat vahvoja.

Lisätiedot

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 29 Irma Vahvaselkä, Raisa Ikonen, Susanna Kivelä, Lauri Tenhunen (toim.) ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN

Lisätiedot

LUOVUUS POLUT. Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018

LUOVUUS POLUT. Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018 LUOVUUS POLUT Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018 Sisällysluettelo 1. Esipuhe...2 2. Keskeisten käsitteiden määrittely... 3 3. Nykytila...8 4. Kehittämiskokonaisuudet... 8 4.1 Kilpailukyky

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN, PÄIJÄT-HÄMEEN, PIRKANMAAN, ETELÄ- POHJANMAAN, POHJANMAAN JA KESKI-POHJANMAAN TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI

KANTA-HÄMEEN, PÄIJÄT-HÄMEEN, PIRKANMAAN, ETELÄ- POHJANMAAN, POHJANMAAN JA KESKI-POHJANMAAN TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI 2 KANTA-HÄMEEN, PÄIJÄT-HÄMEEN, PIRKANMAAN, ETELÄ- POHJANMAAN, POHJANMAAN JA KESKI-POHJANMAAN TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI Toimittanut: Rauno Hanhela, Birgitta Kaprali ja Tapani Virta Työterveyslaitos Tampereen

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN Selvitys/kehittämisraportti Professori Jorma Rantanen 31.1.2009 Saatteeksi Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA SUOMEN KULTTUURIMATKAILUN VERKOSTOTOIMINTAAN. Selvitys- ja tutkimustyö Suomen kulttuurimatkailun organisoitumisesta

NÄKÖKULMIA SUOMEN KULTTUURIMATKAILUN VERKOSTOTOIMINTAAN. Selvitys- ja tutkimustyö Suomen kulttuurimatkailun organisoitumisesta NÄKÖKULMIA SUOMEN KULTTUURIMATKAILUN VERKOSTOTOIMINTAAN Selvitys- ja tutkimustyö Suomen kulttuurimatkailun organisoitumisesta SELVITYS- JA TUTKIMUSTYÖN ETENEMINEN 2012-2013 Tämä selvitys- ja tutkimusraportti

Lisätiedot

Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen sekä liiketoiminnan kehittäminen

Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen sekä liiketoiminnan kehittäminen Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Pohjois-Savon hyvinvointialan teemaohjelma 2007 2010 Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen

Lisätiedot

Toimintakertomus. Savonlinnan seudun kuntayhtymä

Toimintakertomus. Savonlinnan seudun kuntayhtymä Toimintakertomus 2010 Savonlinnan seudun kuntayhtymä Kuvat: Savonlinnan Seudun Matkailu Oy ja Savonlinnan seudun kuntayhtymä Taitto: Kulttuuriosuuskunta Vehrä 2011 Toimintakertomus 2010 Savonlinnan seudun

Lisätiedot

Innovoiden eteenpäin?

Innovoiden eteenpäin? Sente SENTE työraportteja 18/2008 Special Working Paper on Self-Renewal Capacity Innovoiden eteenpäin? Helsingin, Oulun, Vaasan ja Lahden kaupunkiseutujen innovaatiostrategioiden tarkastelua Sini Lempinen

Lisätiedot

Sanna Hiltunen ja Kati Sinivuori (toim.) Menolippu maalle! > Artikkelikokoelma Päijät-Hämeen maaseutumatkailun mahdollisuuksista

Sanna Hiltunen ja Kati Sinivuori (toim.) Menolippu maalle! > Artikkelikokoelma Päijät-Hämeen maaseutumatkailun mahdollisuuksista Sanna Hiltunen ja Kati Sinivuori (toim.) Menolippu maalle! Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C, Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 85 > Artikkelikokoelma Päijät-Hämeen

Lisätiedot

SISÄLLYS Arviointiprosessi...4 Yliopistokeskuksen synty, kehittyminen ja nykytilanne. 4 ITSEARVIOINTIVASTAUKSET...6

SISÄLLYS Arviointiprosessi...4 Yliopistokeskuksen synty, kehittyminen ja nykytilanne. 4 ITSEARVIOINTIVASTAUKSET...6 1 SISÄLLYS Arviointiprosessi...4 Yliopistokeskuksen synty, kehittyminen ja nykytilanne. 4 ITSEARVIOINTIVASTAUKSET...6 1. Yliopistokeskuksen toimintaympäristö..6 1.1. Arvioikaa yliopistokeskuksenne toimintaa

Lisätiedot