Matkailututkimuksen tila ja tulevaisuus Suomessa Selvitys valtakunnallisen matkailun tutkimusstrategian taustaksi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Matkailututkimuksen tila ja tulevaisuus Suomessa Selvitys valtakunnallisen matkailun tutkimusstrategian taustaksi"

Transkriptio

1 1 JOENSUUN YLIOPISTO, MATKAILUALAN OPETUS- JA TUTKIMUSLAITOS Matkailututkimuksen tila ja tulevaisuus Suomessa Selvitys valtakunnallisen matkailun tutkimusstrategian taustaksi Antti Honkanen & Raija Komppula

2 2 JOHDANTO Matkailualan verkostoyliopisto ja Työ- ja Elinkeinoministeriö teettivät kesällä 2008 matkailututkimuksen sisältöä, tilaa, hyödynnettävyyttä, resursseja, rakennetta ja kehitystarpeita koskevan perusselvityksen Helsingin kauppakorkeakoulun CEMAT-yksiköllä. Selvitykseen vastasi viisitoista (15) henkilöä kymmenestä (10) yliopistosta ja seitsemäntoista (17) henkilöä kolmestatoista (13 )ammattikorkeakoulusta. Selvityksen johtopäätökset voidaan tiivistää seuraavasti: 1. Korkeakouluissa tehtävän matkailututkimuksen suhde kansainvälisyyteen on epäselvä. Korkeakoulukentässä on myös ristiriitaisia näkemyksiä matkailututkimuksen laadusta ja tulevaisuudesta. 2. Korkeakoulujen tutkimusteemat nousevat toisaalta toimeksiantajien tarpeiden ja toisaalta tutkimusryhmien tavoitteiden pohjalta. Matkailututkimuksen fragmentoitunut kokonaisuus ei vastaa kansallisen matkailustrategian tuekseen tarvitswmaa järjestelmällistä tutkimusprofiilia. 3. Korkeakoulut uskovat vahvasti matkailututkimuksen triple helix-yhteistyöhön (korkeakoulu+julkinen sektori+elinkeinoelämä) 4. Ammattikorkeakoulut pääasiassa alueellisia ja paikallisia tutkimustoimijoita, yliopistot pitävät kiinni perustutkimuksesta, tutkijakoulutus yliopistojen perustehtävä. 5. Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen keskinäinen työnjako epäselvä. 6. Matkailututkimuksen kehittämisen kannalta olennaista huolehtia perustutkimuksen toteuttamisesta. 7. Monitieteisyys kannatettava lähestymistapa. 8. Korkeakouluissa tehtävälle tutkimusyhteistyölle hyvät lähtökohdat. 9. Matkailututkimuksen voimavarat matkailututkijayhteisön yhteinen huoli. 10. Kansallinen matkailustrategia tarvitsee laajoihin asiantuntijanäkemyksiin perustuvaa tutkimusta jalkauttamisen tueksi.

3 3 AMMATTIKORKEAKOULUT Matkailututkimuksen nykytilaa ja erityisesti tulevaisuutta koskeva lisäkysely lähetettiin sähköpostitse yhteensä yhdeksääntoista ammattikorkeakoululuun (ks. liite 1) ja kohdennettiin matkailu- ja ravitsemisalan koulutuksesta vastaavalle yliopettajalle, tutkimuspäällikölle, koulutusjohtajalle ja/tai vastaavalle henkilölle. Vastaus saatiin viideltätoista ammattikorkeakoululta. Vastaamatta jättivät Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, Yrkeshögskolan novia sekä Vaasan ammattikorkeakoulu. Rovaniemen ammattikorkeakoulun strategiset painotukset ilmenevät Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin (MTI) erikseen toimittamasta liitteestä, josta ilmenevät instituutin kaikkien kolmen koulutusasteen painotukset, jotka esitellään tämän selvityksen kohdassa sektoritutkimus. Valtakunnan tason tutkimustoimintaa ilmoittivat harjoittavansa Haaga-Helia, Jyväskylä ja Savonia. Myös useilla muilla ammattikorkeakouluilla on valtakunnan tason tavoitteita jollakin kapealla alalla. Vain opinnäytetöihin perustuvaa tutkimusta ilmoittivat harjoittavansa Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola sekä Tampereen ammattikorkeakoulu. Muita ammattikorkeakouluja voidaan pitää lähinnä alueellista tutkimustietoa tuottavina yksiköinä. Ammattikorkeakoulujen tutkimustoiminta on leimallisesti monitieteistä ja soveltavan luonteensa vuoksi erityisesti liiketaloustieteellinen tutkimusnäkökulma korostuu. Suosittuja tutkimusteemoja nyt ja tulevaisuudessa näyttävät olevan seuraavat: - hyvinvointimatkailu (Jyväskylä, Kajaani, Mikkeli, Pirkanmaa, Turku) - tapahtumat (Turku, Lahti, Savonia) - venäläismatkailun tutkimus (Saimaa, Mikkeli, Lahti) - yleisemmällä tasolla tuotekehitys useimpien ammattikorkeakoulujen tutkimusintressinä Ammattikorkeakoulujen tutkimustoiminnan keskeisimpiä kehittämisalueita näyttävät olevan oman tutkimusosaamisen kehittäminen sekä erityisesti uusien rahoituslähteiden löytäminen tutkimustoiminnalle. Ammattikorkeakoulut tekevät yhteistyötä tutkimustoiminnassaan erityisesti paikallisten ja alueellisten matkailukehittäjien kanssa, sekä oman alueen osaamiskeskusten kanssa. Useimmat ammattikorkeakoulut mainitsevat yhteistyökumppaneikseen omalla alueella toimivan yliopiston. Yhteistyötä tehdään myös muiden ammattikorkeakoulujen kanssa. Kansainvälistä tutkimusyhteistyötä korostavat kyselyssä vain Haaga-Helia ja Jyväskylä, mutta muillakin on yksittäistapauksissa ja resursseista riippuen intressejä myös kansainväliseen yhteistyöhön. Seuraavissa taulukoissa on esitetty tarkemmin vastanneiden ammattikorkeakoulujen tutkimuskohteita, kehittämistarpeita ja valtakunnallista vaikuttavuutta seuraavan viiden vuoden aikana, sekä yhteistyötahoja.

4 4 TAULUKKO 1. AMMATTIKORKEAKOULUT, VALTAKUNNALLISET TOIMIJAT tutkimuskohteet 5 v kehittämisen tarpeet ja panostukset HAAGA-HELIA * uudet palvelukonseptit ja * kansainvälisyyden lisääminen matkailuun ja * rahoituslähteiden palveluliiketoimintaan liittyvät monipuolistaminen palveluinnovaatiot * tiivis yritysyhteistyö ja eri alojen * IT:n hyödyntäminen yritysten kytkeminen matkailun * vastuullinen liiketoiminta kehittämiseen, pyrkimys * liiketoiminnan pitkäjänteisyyteen ja verkostoituminen, kasvu ja kumppanuuksiin kansainvälistäminen JYVÄSKYLÄN AMK SAVONIA AMK Hyvinvointimatkailun monitieteellinen tutkimus a. Valtakunnallisen hyvinvointimatkailun kehittämisen tueksi (kestävä kehitys, ravitsemispalvelut, liikunta, urheilu, kulttuuri, gerontologia ja hyvinvointi) b. Katkeamattomat palveluketjut (sähköiset ohjausmenetelmät) matkailuyrittäjyys, tapahtumamatkailu, matkailupalvelujen turvallisuus, matkailuelämykset a. Kansainvälisen tutkimusverkoston kehittäminen - strategiset kumppanuudet (Itä-, Etelä- ja Keski-Eurooppa, win win periaate) b. Uusien rahoituslähteiden hankinta c. Uusien verkostoissa toteutettavien tutkimusmallien kehittäminen (laadullisten tutkimusmallien uudenlainen soveltaminen sekä alueellisten tutkimustulosten vehtailu) Taloudellisten resurssien lisääminen, kansainvälisen yhteistyön kasvattaminen, menetelmäosaamisen parantaminen ja monipuolistaminen valtakunnallinen vaikuttavuus * kaikki tutkimus- ja kehittämistoiminta perustuu siihen, että sillä on laajempaa vaikuttavuutta ja tuloksia voidaan soveltaa sekä valtakunnallisesti että kansainvälisesti a. Matkailijan motiivilähtöisen kysynnän ja tuotetarjonnan tutkimus (jatkuva seurantatutkimus) b. Kv -matkailijoiden matkustusmotiivien muutoksen ennakointitutkimus (Kansainvälisen verkoston kanssa yhteistyössä esim. Venäjällä) c. Turismin Foresight tutkimus (Tulevaisuuden potentiaalisten matkailuinnovaatioiden tutkiminen) taloudellisista resursseista riippuen yhteistyötahot * Aalto yliopisto * Uudenmaan liitto, Itä- Uudenmaan liitto (jos on vielä olemassa) * Culminatum * osket * muut ammattikorkeakoulut * FInPro, Tekes * kunnat, kaupungit, matkailutoimistot ja matkailu- ja elinkeinojohtajat * Forum Virum Helsinki - yritykset - Moske, Jokapaikan tietotekniikkaklusteri - JYO, TreYo - Pirkanmaan amk - JoY MOT - Lapin matkailun tutkimusinstituutti - Matkailun verkostoyliopisto - TEM,MEK, Mara - Tekes - Alueelliset kehittämistoimijat - Matkailualaa tukevat muut yritykset (Kibs, luovat-alat, it) UEF, AMK:T, MUUT TOIMIJAT

5 5 TAULUKKO 2. AMMATTIKORKEAKOULUT, MAAKUNNALLISEN TASON TOIMIJAT tutkimuskohteet 5 v kehittämisen tarpeet ja panostukset Kajaanin amk liikunta, luonto, hyvinvointi luonto-. liikunta-, tapahtumamatkailun tuotekehitys Lahden amk venäläiset, tapahtumat tuotekehitysosaaminen, toiminnallisten tutkimusotteiden lisääminen, uudet liiketoimintamallit valtakunnallinen vaikuttavuus tulevaisuudessa matkailun ennakoinnin tutkimus venäläiset tapahtumamatkailu yhteistyötahot Oulun yo JoY LaY, MTI Ramk Savonia Centria MEK Elämysteollisuuden- ja matkailun osaamiskeskus ohjelma, Päijät-Hämeen liitto, Lahti Travel, Hämeen Matkailu, TE-keskus, TEKES Laureaammattikorkeakoulu Service Innovation Design, Metropolialueen palveluliiketoiminta soveltavan tutkimuksen menetelmien kehittäminen Mikkelin amk hyvinvointi- ja ohjelmapalvelut - t&k henkilöstön määrä ja osaamistaso t&k:n ja opetuksen integrointi moniaistisuus matkailun markkinointiviestinnässä venäläiset hyvinvointimatkailun luontoon liittyvät palvelut paikallisia, alueellisia ja valtakunnallisia yrityksiä ja organisaatioita, huomattava määrä alueelliset toimijat Pirkanmaan amk terveys- ja hyvinvointimatkailu t&k:n ja opetuksen integrointi terveys- ja hyvinvointimatkailu alueelliset toimijat Pohjois-Karjala yhteistyö amkien ja MOTin kanssa alueellisen tietokannan kehittäminen aidosti hyötyä tuottavaksi elokuva- ja elämysmatkailu ekologisen jalanjäljen mittareiden kehittäminen paikalliset ja alueelliset toimijat, MOT

6 6 Saimaan amk Satakunnan amk Turun amk Seinäjoen amk tutkimuskohteet 5 v venäläismatkailun tutkimus sähköinen liiketoiminta verkostot aluetta palvelevan tutkimustiedon tuottaminen hyvinvointi, tapahtumat, vastuullinen matkailu maakunnallisen matkailustrategian mukaisesti asiakastutkimus, sekä matkailun tulo- ja työllisyysvaikutukset kehittämisen tarpeet ja panostukset valtakunnallinen vaikuttavuus tulevaisuudessa yhteistyötahot yhteistyö venäläisten kanssa venäläistutkimus matkailuorganisaatiot, yritykset, JoY, LTY, Itä-Suomen amkt Alueen matkailutoimijoiden verkostoituminen ja yhteistyö, osaamisen kehittäminen. jatkuvuus eli seurantatutkimukset sekä alueellisen tutkimustiedon systemaattinen kartuttaminen, oppilaitoksen puolelta myös henkilöstön - Matkailusubstanssin lisääminen (oman talon sisällä) - Jo olemassa olevan tutkimustiedon hyödyntäminen (keskittäminen löydettävyys) - Elinkeino/toimijalähtöisyyden edelleen lisääminen ei valtakunnallisia ei valtakunnallisia tavoitteita ei valtakunnallisia tavoitteita paikalliset ja alueelliset toimijat Turun matkailuakatemia, amk:t, Oske - Suorat elinkeinoyhteydet alueen toimijoihin -, LEO - Jyväskylän amk - Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos (Tampere) - Helsingin yliopiston Ruraliainstituutti / Seinäjoki

7 7 YLIOPISTOT Matkailututkimuksen nykytilaa ja erityisesti tulevaisuutta koskeva lisäkysely lähetettiin sähköpostitse kaikkiin matkailualan verkostoyliopiston jäsenyliopistoihin, sekä Teknilliseen korkeakouluun sellaisille henkilöille ja laitoksille, joilla on joko yhteys matkailualan verkostoyliopistoon tai joiden verkkosivujen perusteella voidaan olettaa harjoittavan matkailuun liittyvää tutkimusta. Vastauksia ei saatu seuraavista yliopistoista: Kuvataideakatemia, Taideteollinen korkeakoulu, Åbo Akademi. Saatujen vastausten mukaan Kuopion ja Vaasan yliopistoissa sekä Lappeenrannan teknillisellä yliopistolla ja Teatterikorkeakoululla ei ole suunnitelmia panostaa matkailualan tutkimukseen Yliopisto- ja/tai tiedekuntastrategiatasolla tunnistettavia aktiivista matkailututkimusta harjoittavia ja siihen jatkossakin panostavia yliopistoja ovat Joensuun, Lapin, Oulun ja Turun (erityisesti Porin yksikkö) yliopistot. Yksittäisten tutkijoiden mielenkiinnon vuoksi matkailututkimus on yleistynyt myös Turun kauppakorkeakoulussa, jossa on parhaillaan valmisteilla useita matkailualan kontekstiin liittyviä väitöskirjahankkeita. Turun matkailuakatemia on turkulaisia matkailututkijoitakin yhdistävä tekijä. Tampereen yliopiston kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunnassa toimiva tutkimuslaitos Synergos omaa puolestaan pitkät perinteet matkailun taloustieteellisen alan soveltavan tutkimuksen saralla ja tulee jatkossakin panostamaan matkailutoimialan tutkimukseen. Yliopistojen matkailututkimusprofiilit ovat selkeästi eriytyneemmät kuin ammattikorkeakouluissa ja yliopistojen välillä näyttää olevan luontaista työnjakoa. Oulun yliopiston vahvuutena on matkailun aluetieteen tutkimus, Lapissa kestävä luonto- ja liikuntamatkailu sekä matkailutyön tutkimus. Joensuun yliopiston Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitoksella vahvuutena on vapaa-ajan asumisen tutkimus sekä asiakastutkimus. Turussa taas keskitytään historiaan, kulttuuriin ja maisemaan. Varsinaista päällekkäisyyttä ei ole havaittavissa muiden kuin Joensuun ja Lapin yliopistojen matkailuliiketoiminnan tutkimuksessa, jonka painospisteet kuitenkin ovat siinä mielessä eriytyneet, että Joensuussa korostuu markkinoinnin ja sähköisen liiketoiminnan tutkimus, kun taas Lapissa profiloidutaan johtamisen ja kuluttajakäyttäytymisen tutkimukseen. Yhteisenä kehittämisalueena kaikilla yliopistoilla on matkailututkimuksen rahoitus. Lisäksi yliopistojen yhteistyötahot ovat ammattikorkeakouluja useammin valtakunnallisia ja/tai kansainvälisiä. Yliopistot tekevät myös paljon keskinäistä yhteistyötä

8 8 TAULUKKO 3. AKTIIVISTA MATKAILUTUTKIMUSTA HARJOITTAVAT YLIOPISTOT Joensuun yliopisto: MOT, metsätieteet, kauppatieteet Lapin yliopisto tutkimuskohteet 5 v Tutkimusprofiili, MOT: 1.Matkailu- ja vapaa-ajan palvelujen asiakasorientoitunut tuotekehitys 2. Matkailun ja vapaa-ajan asumisen alueelliset vetovoimatekijät ja vaikutukset 3.Matkailun ja vapaa-ajan yhteiskunnalliset ja kulttuuriset merkitykset sekä tulevaisuuden haasteet Kohteet, mm. matkailun ja vapaa-ajan kuluttajan käyttäytyminen ja sen ennakointi sähköinen liiketoiminta tapahtumat hyvinvointimatkailu järvimatkailu vapaa-ajan asuminen Metsätieteet metsien monikäyttö Kestävä liiketoiminta Luonto- ja liikuntamatkailu Matkailu työnä ja ammattina Kulutustutkimus Matkailun johtaminen Tutkimusprofiili: Matkailu kestävänä elinkeinona ja liiketoimintana Matkailun yhteiskunta-, ympäristö- ja talouspolitiikka Arktisten alueiden matkailu. kehittämisen tarpeet ja panostukset tutkimusrahoituspohjan laajentaminen a)kansainvälisen vuorovaikutuksen foorumit, b) Tutkimuksen laadunvarmistus c) Yhteistyö MTI:n eri yksikköjen kanssa, d) monitieteinen tutkimukseen perustuva koulutus, e)tutkijakoulutus. valtakunnallinen vaikuttavuus matkailuelinkeinon kannalta tulevaisuudessa elinkeinon kehittämistä palveleva perustutkimus sekä soveltava tutkimus profiilialoilla kansainvälisiä tieteellisiä julkaisuja, elinkeinoelämälle ja julkiselle sektorille suunnattuja julkaisuja tutkimusten pohjalta. yhteistyötahot MAVY:n jäsenet, OPM, MMM, Metla, MEK, amk:t, MOSKE, AIEST ja ATLAS verkostot jne. Alueen matkailun kannalta relevanttien tutkimusyksikköjen, Korkeakoulukonsernin soveltavan tutkimuksen edustajien ja MTI:n ohella Matkailun verkostoyliopiston myötä kansalliset matkailun tutkijat ja tutkimusyksiköt.

9 9 Oulun Yliopisto/ maantiede, luonnontieteet tutkimuskohteet 5 v matkailukehitys, matkailun alueelliset ja aluetaloudelliset vaikutukset, kestävä matkailu, matkailun vaikutukset, matkailun ja matkailualueiden muutos, yhteisöperusteinen matkailu kehittämisen tarpeet ja panostukset kansainvälistyminen ja tutkijakoulutus sekä rahoituksen turvaaminen empiirisille tutkimushankkeille valtakunnallinen vaikuttavuus matkailuelinkeinon kannalta tulevaisuudessa matkailukeskusten alueellisten vaikutusten seuranta- ja ennakointitutkimus yhteistyötahot muut yliopistot ja tutkimuslaitokset, verkostot kuten mavy, rahoituksessa ministeriöt, mek Turun yliopisto: historia, sekä Porin yksikkö: kulttuurintuotannon ja maisematutkimuksen lts Turun kauppakorkeakoulu: markkinointi, kv-liiketoiminta, talousmaantiede taloussosiologia, tietojärjestelmä-tiede matkailun historia, menneisyyden käyttö matkailussa, eurooppalainen kulttuuripääkaupunkijärjestelmä, kulttuurimatkailun osa-alueet, Turun seudun kulttuurimatkailu väitöskirjoja valmistumassa 3 kpl: yritysten verkostoyhteistyö, paikan ja kohdealueen markkinointi, sosiaalinen media, sähköinen liiketoiminta, kuluttajakäyttäytyminen matkailussa Säännöllinen. tiedontuotanto edellyttäisi kuitenkin lisäresursseja kauppa-tieteellistä jatkotutkimusta tekevien ohjaus, post-doc tutkimuksen rahoitus kulttuurimatkailuun liittyvää laadullista seurantatietoa ja indikaattoreita,. verkostoyhteistyö, paikan ja kohdealueen markkinointi, sosiaalinen media, sähköinen liiketoiminta, kuluttajakäyttäytyminen matkailussa TuKKK Pori, tulevaisuuden tutkimus, muut yliopistot, elinkeino yms. Mavy, JoY, Turun matkailuakatemia, Turku Touring, Moske, elinkeino Tampereen yliopisto, Synergos/ kauppatieteet a)liiketoimintamahdollisuuksien ennakointi- ja market sensing- tutkimus, b) Innovaatio- ja kasvuyrittäjyystutkimus, c) Public Private yhteistyön ja sen vaikuttavuustutkimus. (Huom. Nykyisin pääasiassa soveltavaa tutkimusta) Akateemisen tutkimuksen vahvistaminen yksikössämme, mikä parantaa samalla suomalaisen matkailututkimuksen teoreettista pohjaa. säännöllistä ja jatkuvaa tutkimustietoa em. tutkimuskohteista. Liikenneyhtiöt, matkailukeskukset, alueelliset veturitoimijat, verkostoyliopiston keskeiset toimijatahot, julkiset rahoittajat

10 10 TAULUKKO 4. MUUT MATKAILUTUTKIMUSTA JOSSAIN MÄÄRIN HARJOITTAVAT YLIOPISTOT Helsingin yliopisto tutkimuskohteet 5 v Kulttuurimaantieteessä visuaalinen kulttuuri ja metodologia, representaatio, kansallisen identiteetin ja matkailun suhde. Rahapelaaminen. Suomi, Eurooppa, Yhdysvallat. kehittämisen tarpeet ja panostukset Lisärahoitus viisivuotiskauden loppupuolella, yhteistyöverkostojen ja julkaisutoiminnan jatkuva kehittäminen. valtakunnallinen vaikuttavuus yhteistyötahot matkailuelinkeinon kannalta tulevaisuudessa Ei elinkeinon näkökulmasta. MAVYn verkosto,, Pelitoiminnan tutkimussäätiö, Helsingin yliopiston muut tdkt,suomen akatemia,terra julkaisusarjat, yms. Svenska handelshögskolan (Vaasa) markkinointi (palvelu markkinointi / palvelu muotoilu / uusien palveluiden kehittäminen) tutkimusprojektien kehittäminen toivottavasti uutta osaamista (em. teemoihin) muut yliopistot (suomessa, euroopassa) organisaatitot matkailuyritykset Sibeliusakatemia, arts management yleisösuhteiden ymmärtämiseen, kulttuurin kulutukseen Yleisösuhteiden ja kulttuurin kulutuksen ymmärtäminen Voimavarat eivät riitä, yleisötutkimukset saattavat tuottaa jonkinlaista säännöllistä tulosta - taidelaitokset, festivaalit - kaikkein keskeisin on tuleva Helsingin Musiikkitalo, joka avataan vuonna 2011 Jyväskylän yliopisto liikuntasosiologiaan / kulttuurintutkimukseen / liikuntasuunnitteluun Helsingin kauppakorkeakoulu ja Teknillinen korkeakoulu (tuleva Aaltoyliopiston kauppakorkeakoulu ja insinööritieteiden kk) Gateway-matkailu Suomessa Itämeren alueen matkailu Matkailu aluetaloudessa Matkailutoimijoiden verkostot Matkailu ja yhdyskuntasuunnittelu resurssien turvaaminen; post-doc -tutkimus ja tutkijakoulutus Matkailun tutkimuksen ja opetuksen laajentaminen Aaltoympäristöön ja matkailun oppituolien luominen liikuntamatkailun tutkimus ja vapaa-aikasosiologia Matkailun teoreettinen ja soveltava tutkimus kolmoiskierrepohjaisesti (kaupungin ja alueet, korkeakoulut, yritykset) Matkailu Suomessa osana Matkailualan verkostoyliopisto, muut suomalaiset ja kansainväliset yliopistot ja ammattikorkeakoulut, MEK, yrityselämä Helsingin kaupunki Useat tutkimussäätiöt (mm. Wihuri, Paulo, Liikesivistysrahasto) TEM Matkailun verkostoyliopisto

11 11 Matkailu ja brändäys Matkailumarkkinointi Kestävä matkailualue Matkailututkimuksen tila Suomessa Matkailun HR-johtaminen Itämeren aluetta EU-rahoitteiset matkailuprojektit

12 12 SEKTORITUTKIMUS Matkailututkimuksen nykytilaa ja erityisesti tulevaisuutta koskeva lisäkysely lähetettiin sähköpostitse sellaisille sektoritutkimuslaitoksille, joissa tunnetusti tehdään matkailualan tutkimusta tai joiden verkkosivuilta löytyi viitteitä siihen, että matkailututkimus voisi olla tulevaisuudessa laitoksen suunnitelmissa. Lisäksi tutkimusstrategiaa tiedusteltiin MEKiltä, Tekesiltä ja Tilastokeskukselta. Merkittävimpiä pitkäjänteisen tutkimustiedon tuottajia matkailutoimialan kannalta ovat Metla ja Tilastokeskus. Tarvelähtöistä ja lyhyemmän aikavälin suunnitteluvälillä tapahtuvaa tutkimusta tekevät myös RKTL, SYKE ja MEK. MATKAILUN TUTKIMUS- JA KOULUTUSINSTITUUTTI -MTI Syksyllä -09 toimintansa aloittava Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti yhdistää samaan yksikköön Lapissa toimivat matkailualan koulutusasteet sekä tutkimus- ja kehittämisyksiköt. Instituutin ytimen muodostavat Lapin yliopiston matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta ( alkaen osa uutta Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaa), Rovaniemen ammattikorkeakoulun matkailu-, ravitsemis- ja talousala sekä Lapin ammattiopiston matkailu-, ravitsemis- ja talousala. Keskeisiä yhteistyökumppaneita instituutin toiminnassa ovat Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus, Itä-Lapin oppimiskeskus, Saamelaisalueen koulutuskeskus sekä Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian matkailukoulutus- ja osaaminen. Instituutin tutkimustoiminta jäsentyy Lapin korkeakoulukonsernin määrittämän työnjaon mukaisesti: Lapin yliopiston tieteelliseen, soveltavaan ja käytäntöjä kehittävään tutkimukseen sekä Rovaniemen ammattikorkeakoulun työelämälähtöiseen, soveltavaan tutkimukseen. OSAAMISKESKUSOHJELMA Matkailun ja elämystuotannon osaamisklusteri tekee innovaatioista liiketoimintaa ja lisää yritysten kansainvälistä kilpailukykyä uudenlaisen yhteistyömallin avulla. Klusteri kokoaa kansalliset, hajallaan olevat osaamisresurssit tehokkaammin hyödynnettäviksi ja samalla se lisää tutkimuksessa ja tuotekehityksessä tarvittavaa osaamispääomaa entistä vetovoimaisempien osaamiskeskittymien synnyttämiseksi ja matkailuyritysten osaamisen lisäämiseksi. Ohjelmaa toteuttavat osaamiskeskukset Lapissa, Savonlinnassa, Metropolialueella, Turussa ja Jyväskylässä. Tutkimus- ja kehittämisohjelmilla (Elämysten johtaminen, Sähköinen liiketoiminta, Palvelumuotoilu sekä Ennakointi)tuotetaan uutta tietoa toimialan kilpailukyvyn kannalta kriittisistä teemoista ja ne vastaavat osaltaan Experience Labien kehityshaasteisiin. Teemaohjelmat ovat kansallisia ja ne toteutetaan kiinteässä yhteistyössä korkeakoulujen sekä kansainvälisten asiantuntijoiden kanssa. Klusteri valmistelee teemoihin liittyvien tutkimus- ja kehittämishankkeita yhdessä tutkimusorganisaatioiden kanssa. Kehitysympäristöt eli Experience Labit ovat yritysverkostoja ja matkailukeskittymiä, joihin toimenpiteet pääasiallisesti kohdistetaan; ne toimivat Suomen matkailun ja elämystuotannon vetureina. Kehitystyö organisoidaan ns. neloskierteen mukaisesti, jolloin mukana ovat: käyttäjät (matkailijat, asukkaat ja työntekijät), yritykset (tuotteiden ja palvelujen soveltajat), kehittäjät (korkeakoulut, tutkimuslaitokset ja konsultit) sekä mahdollistajat (julkinen sektori ja rahoittajat). Labit tarjoavat matkailun tutkimus- ja koulutusorganisaatioille tarttumapinnan elinkeinoelämään. Tutkimusorganisaatiot toteuttavat kehitystyössä tarvittavia tutkimuksia, selvityksiä ja tutkimushankkeita.

13 13 Matkailun ja elämystuotannon klusterin rooli ja tehtävät matkailututkimuksessa: - Kehittämisprojektien toteuttaminen valituissa Experience Labeissa Hankevalmistelu yhdessä yritysten ja kehittäjien (ml. korkeakoulut ja tutkimuslaitokset) kanssa Verkottaminen ja yhteistyökumppaneiden haku Hankerahoitusvaihtoehtojen kartoitus Rahoitushakemusten laatiminen Siemenrahoitus - Huippuosaamisen markkinointi (klusterin uutiskirje, experiencebusiness.fi www-sivusto, klusterin järjestämät kansalliset ja alueelliset tilaisuudet)

14 14 METLA TAULUKKO 5. SEKTORITUTKIMUSLAITOKSET JA MUUT JULKISET TOIMIJAT RKTL luonnon-vara-talous, elinkeino-toiminta ja yrittäjyys SYKE tutkimuskohteet 5 v Metsästä hyvinvointia tutkimusohjelma. 1) Luontomatkailun ja muiden metsien käyttömuotojen yhteensovittaminen 2) Metsien virkistys- ja matkailukäytön taloudellinen arvo ja hyödyt 3) Luontomatkailun ja virkistyskäytön kysyntä- ja kehitystrendit 4) Luonnon käytön terveys- ja hyvinvointivaikutukset. 5) Luontoyrittäjyyden toimintaympäristöstä sekä uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämisestä kalastukseen ja metsästykseen liittyvät aihealueet. Matkailu on tutkimuksen kohdealueena kuitenkin verraten marginaalinen ja siksi on oletettavissa, että tutkimukset ovat yksittäisiä ja tarveperusteisia. elinkaaripohjaiset tutkimukset joissa otetaan huomioon matkailun välilliset vaikutukset. Osana yleistä kulutuksen ympäristövaikutustutkimusta. Hiilijalanjälkien lisäksi myös muut keskeiset vaikutukset (mm. vaikutukset minimuotoisuuteen). kehittämisen tarpeet ja panostukset tutkimusresurssein kasvattaminen ja verkottuminen sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Luontomatkailututkijoiden koulutus. Mikäli matkailuun liittyviä tutkimuksia syntyy, ne ovat kalaa ja riistaa ja liittyvät todennäköisesti matkailun hyödyntämiseen toimialalla tai matkailutoiminnan taloudellisiin vaikutuksiin. Relevantin tiedon saaminen ja rahoituspohjan varmistamine tutkimukselle valtakunnallinen vaikuttavuus matkailuelinkeinon kannalta tulevaisuudessa - tilastot suomalaisten ulkoilusta ja luonnon virkistyskäyttöön liittyvästä kysynnästä. (Ulkoilutilastot 2010) * - menetelmiä luontomatkailun aluetalousvaikutusten laskemiseksi suojelualueilla.. - menetelmiä maisema- ja virkistysarvojen tuottamiseksi metsätaloudessa nykyistä paremmin ja kustannustehokkaammin. - kehitetään konseptia kestävän matkailun periaatteiden toteuttamiseksi matkailurakentamisessa Pohjois- Suomessa (TEKEsin rahoittama hanke Matkailu yhdyskuntarakenteessa, miten matkailun integroituu kestävään aluekehitykseen? ) Mikäli matkailuun liittyviä tutkimuksia syntyy, ne ovat kalaa ja riistaa ja liittyvät todennäköisesti matkailun hyödyntämiseen toimialalla tai matkailutoiminnan taloudellisiin vaikutuksiin. ei säännöllistä ja jatkuvaa yhteistyötahot Yliopistot, ministeriöt, metsäalan toimijat, Tekes, ym. MMM Metla Kuluttajatutkimuskes kus, eri matkailuyrittäjät, Ympäristöministeriö

15 15 MEK tutkimuskohteet 5 v Suomeen suuntautuvan matkailun edistämiseen tähtäävän markkina- ja kuluttajatiedon kerääminen tarvelähtöisesti kehittämisen tarpeet ja panostukset Oman tutkijaväen kompetenssi ja joustavuus tärkeää kehittämisaluetta, rahoituksen turvaaminen ja tutkimustulosten huolellinen analysointi, jakelu MEkissä ja toimijakentässä sekä ennen kaikkea tulosten HYVÄKSIKÄYTTÖ valtakunnallinen vaikuttavuus matkailuelinkeinon kannalta tulevaisuudessa Tutkimusten keskeisiä tavoitteita ovat tukea tuotekehitystä kysynnän selvityksin, tukea markkinointiviestinnän iskukykyä ja varmistaa, että viestimme niissä kanavissa, joissa kohderyhmämme (muutenkin) liikkuvat. yhteistyötahot Yliopistot, ammattikorkeakoulut, Tilastokeskus sekä (maksulliset) tutkimuslaitokset kuten Taloustutkimus, Suomen Gallup jne. Matkailun ja elämystuotannon osaamisklusteri Matkailun ja elämystuotannon klusteriohjelma (OSKE, ) kokoaa ja välittää tutkimuslaitoksille ja -yrityksille tietoa toimialan yritysten tarpeista ja tarjoaa tutkimuksen tekijöille heidän omia kanaviaan täydentävän jalkautus- ja viestintäkanavan. Valitut painopistealueet klusteriohjelmalle ja sen parissa toimiville yritysverkostoille ovat ennakointi, sähköinen liiketoiminta, elämysten johtaminen, palveluinnovaatiot ja palvelumuotoilu. Näiden alueiden viimeisintä tutkimustietoa pyritään hyödyntämään, ja näistä tarvitaan lisää soveltavaa tutkimusta. Lisäksi klusterissa toteutetaan mm. signaalisessiot toimintaa, jossa avataan uusia mahdollisuuksia perustuen heikkoihin signaaleihin. Kansallinen ohjelma kohdistuu vahvasti verkostoitumiseen, kansainväliseen toimintaan ja yritysyhteistyön vahvistamiseen. Teemaohjelmien tavoitteena on tuottaa konkreettista ja helposti sovellettavaa tutkimustietoa klusterin sidosryhmien käyttöön sekä kasvattaa operatiivisen tason osaamista siirtämällä tutkimustietoa ja käytännön työkaluja yritysten tehokkaaseen käyttöön. Strategiatasolla klusterin tehtävänä on tarjota matkailutoimialalle tulevaisuusorientoitunut viitekehys eli lisätä ymmärrystä yritysten liiketoiminnan kehitykseen vaikuttavista toimintaympäristön muutoksista ja uudenlaisista ajattelumalleista: kulutuskäyttäytymisen muutokset, teknologian kehitys, globalisaatio, toimialan kansainvälistyminen ja rakennemuutokset sekä elämys- ja muutostalouden läpimurto. Palveluiden tasolla klusteri hyödyntää samoja työkaluja, huippuosaajia ja prosesseja rinnakkain eri Experience Labeissä. Näin vähennetään päällekkäisyyksiä ja kehityspanostukset tähtäävät samaan päämäärään, matkailutoimialan kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Menestystekijäksi nousee asiakkaiden, yritysten, tutkimus- ja Yliopistot ja AMK:t TEM, Tekes, MEK. Matkailu ja elämystuotantoyrityk set, muut osaamisklusterit. Kaupungit, kunnat, maakuntaliitot, TEkeskukset ja niiden teknologian kehittämisosastot, lääninhallitukset, Finpro sekä alueelliset matkailun kehittäjäorganisaatiot

16 16 TILASTOKESKUS Kansalliseen ja EU lainsäädäntöön pohjautuvien tilastojen kerääminen: Matkailutilasto: kuvaa majoituspalvelujen tarjontaa ja käyttöä sekä tietoja palvelujen käyttäjistä ja yöpymisten määristä. Suomalaisten matkailu: sisältää tietoa suomalaisten tekemistä matkoista ja matkan tehneistä henkilöistä. Matkailutilinpito: tilastojärjestelmä, jossa kuvataan matkailun taloudellisia vaikutuksia. Majoitus- ja ravitsemistoiminnan tilinpäätöstilasto: kuvaa alueen eri toimialojen tuloksen muodostumista, kannattavuutta ja taseen rakennetta. Rajahaastattelu: Tietoja kerätään Suomen vilkkaimmilla rajanylityspisteillä. Tutkimuksen kohteena ovat erityisesti ulkomailla asuvat matkustajat. Matkailutilastosta puuttuu pienten majoitusyritysten tiedot. Jatkossa niitä kerätään myös yrityksiltä, joilla on vähintään 20 vuodepaikkaa. Suomalaisten matkailu tilastoon yritetään saada mukaan suomalaisten tekemät päivämatkat. Taloudellisen tilanteen aiheuttamat säästöt saattavat aiheuttaa jotain muutoksia estimaattitarkkuuksiin. koulutustoiminnan sekä julkisen sektorin välinen luova ympäristö, jossa innovaatiot perustuvat koko palveluketjun vuorovaikutukseen. Liiketoiminnan tasolla klusteri rakentaa uusia arvoketjuja, liiketoimintaverkostoja ja -konsepteja ja lisää Suomen kansainvälistä houkuttavuutta. Yritysten kansainvälinen kasvu saavutetaan hyödyntämällä teknologian tarjoamia ratkaisuja tuotehallintaan, tuotekehitykseen, myyntiin ja markkinointiin sekä verkostojen ja asiakkaan yhteistyöhön. Tilastot keskeisiä matkailuelinkeinon indikaattoreita Tilastokeskus tekee yhteistyötä ministeriöiden, muiden tilastotiedon tuottajien ja yliopistojen kanssa

17 17 Matkailun tutkimus- ja koulutusinstituutti 1. Pohjoisten kulttuurien kehittäminen - Kulttuurialan ja matkailualan yhteistenrajapintojen hyödyntäminen 2. Osaamisen kehittäminen - Matkailu- ja kulttuurialojen pedagogisen osaamisen vahvistaminen - Matkailualan ennakointitutkimus - Matkailualan turvallisuustutkimus 3. Palveluinnovaatiot ja uudet toimintamallit - Palvelumuotoilun tutkiminen ja laajapohjainen kehittäminen - Tuotekehitysprosessit - Innovaatiopalvelut ja yrittäjyyttä tukevat liiketoimintamallit - Instituutin eri yksiköiden yhteistyön kehittäminen ja toimintamallien vakiinnuttaminen, - Oman osaamisen kehittäminen, - Kansainvälistyminen ja verkostoituminen, - Matkailututkimuksen resurssien lisääminen, - Elinkeinoelämän tarpeiden ja tutkimustoiminnan yhteensovittaminen ja vuorovaikutuksen kehittäminen, - Ennakointitutkimuksen käytänteiden kehittäminen ja turvaaminen sekä kansallisen yhteistyöverkoston kehittäminen Syksyllä -09 käynnistyy Matkailu tänään ja huomenna tutkimus- ja kehittämisohjelman suunnittelutyö. Esiselvityksessä on kartoitettu erityisesti matkailualan eri toimijoiden ja elinkeinoelämän tietotarpeita, minkä tuloksena ohjelman sisällöllisiksi kokonaisuuksiksi on päätetty seuraavat teemat: (1.) Customer insight (tulevaisuusorientoituneet asiakasprofiilit), (2.) talous ja markkinat sekä (3.) Foresight (tulevaisuusnäkökulmat). - Instituutin päämääränä on tehdä kansainvälisesti korkeatasoista, valtakunnallisesti vaikuttavaa ja alueellisesti ylivertaista matkailualan tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Lapin korkeakoulukonserni, kansainväliset verkostot, Matkailun ja elämysteollisuuden osaamiskeskus, Metsähallitus, METLA, GTK, RKTL, MTT, Tiehallinto, Ympäristöhallinto, MEK, MAVY, Savonlinnan Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos, Lapin liitto, TEM, Tekes, alueelliset kehittämistoimijat, kunnat, yritykset. Matkailun turvallisuuden tutkimus Instituutti muodostaa matkailun turvallisuuden tutkimuksen kansallisen verkoston sekä tuottaa maailmanlaajuisesti tunnustettua turvallisuuden tutkimusta. Matkailun turvallisuuden tutkimuksen alateemoina ovat: 1) Pohjoinen perifeerisyys - Pohjoisuuden erityisolosuhteiden vaikutukset asiakkaiden ja yritysten

18 18 turvallisuuteen 2) Palveluiden turvallisuus - Matkailun eri palvelutuotteiden turvallisuussisällöt ja vaikutukset 3) Turvallisuuden hallintajärjestelmät - Turvallisuusjohtamisen osaamistaso sekä matkailuprosessin ja arvoketjun turvallisuus - Matkailun riskien- ja kriisinhallinnan mekanismien kehittäminen tutkimuksen kautta 4) Matkailun kansallinen turvallisuusjärjestelmä - Järjestelmän toimivuuden arviointi ja kehittäminen tutkimuksen kautta 5) Ennakointi - Potentiaalisten riskikokonaisuuksien syntymismekanismit sekä turvallisuuden ohjausjärjestelmien muutostarpeet

STRATEGIA Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti

STRATEGIA Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti STRATEGIA 2010-2012 Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti MATKAILUALAN TUTKIMUS- JA KOULUTUSINSTITUUTIN TAUSTA Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin - tai tuttavallisemmin Lapin matkailuinstituutin

Lisätiedot

Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta

Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta Metsätalouden edistämisorganisaatioiden kehittämishanke Tutkimustiedon siirto -työryhmä 10.9.2009 Uusiutuva metsäteollisuus -klusteriohjelma 2007-2013 Teija Meuronen

Lisätiedot

lähtijöistä EU EUC YLIOPISTOT Lappeenrannan teknillinen yo ,

lähtijöistä EU EUC YLIOPISTOT Lappeenrannan teknillinen yo , ERASMUS OPISKELIJA-APURAHAT (SMS) 2008-09 170 / vaihtokk, kk Keskim EU lähtijöistä (2v (2v vaihdon 08/09 lähtijöistä 2007-08 EU toteuma) toteuma) kesto, kk 07/08 + OPM 29582 Helsingin kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

E-P:n Matkailuparlamentti 1.9.09 Teema: Matkailun sähköinen liiketoiminta Etelä-Pohjanmaan Matkailustrategian toimeenpano v.

E-P:n Matkailuparlamentti 1.9.09 Teema: Matkailun sähköinen liiketoiminta Etelä-Pohjanmaan Matkailustrategian toimeenpano v. E-P:n Matkailuparlamentti 1.9.09 Teema: Matkailun sähköinen liiketoiminta Etelä-Pohjanmaan Matkailustrategian toimeenpano v. 2008 2010 MATKO2 Matkailun koordinointi E-P:lla 2008-2010 hanke, SeAMK Maa-

Lisätiedot

Arvio lähtijöistä. Arvio, kk. lähtijöistä (2v (2v Tuki 09/10. (2v

Arvio lähtijöistä. Arvio, kk. lähtijöistä (2v (2v Tuki 09/10. (2v ERASMUS OPISKELIJA-APURAHAT (SMS) 2009-10 200 / vaihtokk, kk toteuma + toteuma + haettu, ka) haettu, ka), kk 29582 Helsingin kauppakorkeakoulu 102 471 94 200 105 502 85 340 8 860 29604 Helsingin yliopisto

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot

INTERREG IVC. Alueiden välinen yhteistyö Suomessa. Tuomas Turpeinen

INTERREG IVC. Alueiden välinen yhteistyö Suomessa. Tuomas Turpeinen INTERREG IVC Alueiden välinen yhteistyö Suomessa Tuomas Turpeinen Mikä on INTERREG IVC? Lissabonin ja Göteborgin strategioissa määriteltyjä tavoitteita korostava yhteistyöohjelma Tarjoaa yhteistyömahdollisuuksia

Lisätiedot

ERASMUS-OPISKELIJAVAIHTOAPURAHAT (SMS) LIITE 5 KORKEAKOULUITTAIN

ERASMUS-OPISKELIJAVAIHTOAPURAHAT (SMS) LIITE 5 KORKEAKOULUITTAIN ERASMUS-OPISKELIJAVAIHTOAPURAHAT (SMS) LIITE 5 KORKEAKOULUITTAIN 9.5.2012 245 / vaihtokk - KK YO 257712 Aalto-yliopisto 263 1,494 366,030 273,600 92430 29604 Helsingin yliopisto 438 2,771 678,895 554,200

Lisätiedot

Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen

Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen Jaana Auramo 1.2.2012 Miksi Serve panostaa palvelututkimukseen? Taataan riittävä osaamispohja yritysten kilpailukyvyn kasvattamiseen Tutkimusvolyymin ja laadun

Lisätiedot

AKYH Ammattikorkeakoulujen aikuisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 15.03.2013 1( 21) Koko maa

AKYH Ammattikorkeakoulujen aikuisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 15.03.2013 1( 21) Koko maa / S.. ( ) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Utbildningsprogrammet för hälsofrämjande Utbildningsprogrammet i avancerad klinisk vård. sijaiset hakijat

Lisätiedot

Korkeakoulujen talouden tunnusluvut Johtaja Hannu Sirén

Korkeakoulujen talouden tunnusluvut Johtaja Hannu Sirén 1 Korkeakoulujen talouden tunnusluvut 2015-2016 Johtaja Hannu Sirén Vakavaraisuus, ammattikorkeakoulut Omavaraisuusaste Centria ammattikorkeakoulu 74 % 73 % Diakonia ammattikorkeakoulu 79 % 82 % Haaga

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 02.02.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 02.02.2012 1( 21) Koko maa 12 / S 02.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 32 2 5 79 7 98 1 1

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 21) Koko maa 12 / S 0.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 2 61 9 104 9 1 6 3 99

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 13.01.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 13.01.2012 1( 21) Koko maa / S.. ( ) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology. sijaiset hakijat Kaikki hakijat.

Lisätiedot

Lähtökohta No Ordinary Projects

Lähtökohta No Ordinary Projects Ennakointi ja tuotekehitys TKI-toiminnan arjessa Sanna Kyyrä, projektipäällikkö, MTI Ennakoinnista kilpailukykyä Lapin matkailulle -hanke Teija Tekoniemi-Selkälä, lehtori, MTI Matkailukoulutuksen verkostopäivät

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto

Lisätiedot

SOPIMUSNEUVOTTELUIHIN VALMISTAUTUMINEN. Opetusneuvos Ari Saarinen

SOPIMUSNEUVOTTELUIHIN VALMISTAUTUMINEN. Opetusneuvos Ari Saarinen SOPIMUSNEUVOTTELUIHIN VALMISTAUTUMINEN Opetusneuvos Ari Saarinen 20.11.2008 KORKEAKOULUJEN OHJAUS JA RAHOITUS 2010 Sopimuskausi rytmitetään eduskunta/hallituskausiin siten, että tavoitteet sovitaan nelivuotiskaudelle

Lisätiedot

Arcada Nylands svenska yrkeshögskolan Opisk. / opettajat 200 %

Arcada Nylands svenska yrkeshögskolan Opisk. / opettajat 200 % Arcada Nylands svenska yrkeshögskolan 20 15 10 5 Diakonia ammattikorkeakoulu 20 15 10 5 Hlökunnan kv liikkuvuus /päätoim. opettajat ja tki henkilökunta Haaga Helia ammattikorkeakoulu 20 15 10 5 Humanistinen

Lisätiedot

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 13 klusteria 21 osaamiskeskusta Lahden Seudun Kehitys LADEC Henkilöstöä 75 Asumisen

Lisätiedot

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa 8.6.2017 Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekes verkostoja innovaatioille Palvelut rahoitusta ja asiantuntemusta

Lisätiedot

Suomen matkailustrategia vuoteen 2020 ja toimenpideohjelma 2007-2013

Suomen matkailustrategia vuoteen 2020 ja toimenpideohjelma 2007-2013 Suomen matkailustrategia vuoteen 2020 ja toimenpideohjelma 2007-2013 Hämeen matkailumarkkinat 6.10.2008 Hämeenlinna Työ- ja elinkeinoministeriö Erityisasiantuntija Lea Häyhä Markkinat ASIAKAS Arvot Kilpailijat

Lisätiedot

Tilastotietoa päätöksenteon tueksi. Nina Vesterinen 20.3.2015

Tilastotietoa päätöksenteon tueksi. Nina Vesterinen 20.3.2015 Tilastotietoa päätöksenteon tueksi Nina Vesterinen 20.3.2015 Yhdessä enemmän kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun Matkailun tiekartta 2015 2025 Matkailun tiekartta www.tem.fi/matkailuntiekartta Markkinat

Lisätiedot

Matkailun turvallisuus - katsaus yhteistyösopimuksen tavoitteisiin. MTI 10.4.2013 Eija Raasakka, projektipäällikkö

Matkailun turvallisuus - katsaus yhteistyösopimuksen tavoitteisiin. MTI 10.4.2013 Eija Raasakka, projektipäällikkö Matkailun turvallisuus - katsaus yhteistyösopimuksen tavoitteisiin MTI 10.4.2013 Eija Raasakka, projektipäällikkö Yhteistyösopimus Allekirjoitettiin 15.6.2010 Rovaniemellä MTI:n ja syksyllä 2010 Santasportin

Lisätiedot

ERASMUS OPISKELIJAVAIHDON APURAHAT (SMS) KORKEAKOULUITTAIN

ERASMUS OPISKELIJAVAIHDON APURAHAT (SMS) KORKEAKOULUITTAIN ERASMUS OPISKELIJAVAIHDON APURAHAT (SMS) 29604 Helsingin yliopisto 0 29617 Joensuun yliopisto 0 29542 Kuopion yliopisto 29314 Lapin yliopisto 29580 Lappeenrannan teknillinen yliopisto 29479 Oulun yliopisto

Lisätiedot

Jokapaikan tietotekniikan klusteriohjelman toteuttaminen

Jokapaikan tietotekniikan klusteriohjelman toteuttaminen Jokapaikan tietotekniikan klusteriohjelman toteuttaminen Arjen tietoyhteiskunta workshop 15.11.2007 Pirjo Kutinlahti OSKE synnyttää huippuosaamisesta liiketoimintaa ja uusia työpaikkoja Osaamiskeskusohjelma

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen kevään yhteishaku 2014/Gemensam ansökan till yrkeshögskolor våren 2014 12.11.2013

Ammattikorkeakoulujen kevään yhteishaku 2014/Gemensam ansökan till yrkeshögskolor våren 2014 12.11.2013 Sosiaali- ja terveys- ja liikunta-ala Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Centria ammattikorkeakoulu 15 Karelia ammattikorkeakoulu 30 Lahden ammattikorkeakoulu 22 Metropolia ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa. ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö

Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa. ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö 22.1.2013 Tänään kuulette... 1. Riistatiedon merkityksestä riistakonsernin strategiassa riistatieto

Lisätiedot

Green Growth - Tie kestävään talouteen

Green Growth - Tie kestävään talouteen Green Growth - Tie kestävään talouteen 2011-2015 Ohjelman päällikkö Tuomo Suortti 7.6.2011, HTC Ruoholahti Ohjelman kesto: 2011 2015 Ohjelman laajuus: 79 miljoonaa euroa Lisätietoja: www.tekes.fi/ohjelmat/kestavatalous

Lisätiedot

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus 4.4.2011

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus 4.4.2011 Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus 4.4.2011 Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus Tampere 4.4.2011 Matias Ansaharju www.tampere.fi/tilastot etunimi.sukunimi@tampere.fi Tampereen kaupunki Tietotuotanto

Lisätiedot

SEINÄJOEN SEUDUN OSAAMISKESKUS Elintarvikekehityksen osaamisala. Ohjelmapäällikkö Salme Haapala Foodwest Oy salme.haapala@foodwest.

SEINÄJOEN SEUDUN OSAAMISKESKUS Elintarvikekehityksen osaamisala. Ohjelmapäällikkö Salme Haapala Foodwest Oy salme.haapala@foodwest. SEINÄJOEN SEUDUN OSAAMISKESKUS Elintarvikekehityksen osaamisala Ohjelmapäällikkö Salme Haapala Foodwest Oy salme.haapala@foodwest.fi 040-585 1772 JOHDANTO Etelä-Pohjanmaalla asuu 4 % Suomen väestöstä Alueella

Lisätiedot

Riistakonsernin tutkimusstrategia. Hyväksytty

Riistakonsernin tutkimusstrategia. Hyväksytty Riistakonsernin tutkimusstrategia Hyväksytty 3.5.2013 MMM:n tutkimus- ja kehittämisstrategia 2012-2017 Tutkimuksen ja kehittämistoiminnan perustehtävä (toiminta-ajatus) Tuotamme ennakoivasti tietoa, osaamista

Lisätiedot

Tulevaisuudentutkimus Pirkanmaalla

Tulevaisuudentutkimus Pirkanmaalla 1 Tulevaisuudentutkimus Pirkanmaalla Markus Pöllänen Lehtori, Tampereen teknillinen yliopisto Pirkanmaan ennakointiammattilaisten kokoontumisajot 28.5.2012 Tulevaisuudentutkimuksen lähtökohtana historian

Lisätiedot

MINNO-osaprojekti. Leena Grönroosin puolesta Eva Holmberg. TouNet-projektin ohjausryhmä 25.3.2013

MINNO-osaprojekti. Leena Grönroosin puolesta Eva Holmberg. TouNet-projektin ohjausryhmä 25.3.2013 MINNO-osaprojekti Leena Grönroosin puolesta Eva Holmberg TouNet-projektin ohjausryhmä 25.3.2013 MINNOssa on kaksi erillistä osiota Etelä-Suomen matkailun tulevaisuus : Häme, Päijät-Häme, Uusimaa Toteuttaja

Lisätiedot

Matkailun alueelliset tietovarannot

Matkailun alueelliset tietovarannot Matkailun alueelliset tietovarannot MIKÄ MATKAILUN ALUEELLISET TIETOVARANNOT? VALTAKUNNALLINEN SÄHKÖINEN MATKAILUN TIEDONHALLINTAJÄRJESTELMÄ Sähköinen järjestelmä, jolla voidaan kerätä tietoa alueiden

Lisätiedot

Matkailun turvallisuus

Matkailun turvallisuus Matkailun turvallisuus Matkailun turvallisuuden kehittäminen kilpailukykytekijänä Pekka Iivari 29.9.2010 Lapin matkailuparlamentti Mitä se on? Matkailun turvallisuus Käsite? Yksilötasolla jokainen meistä

Lisätiedot

Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke

Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke Hämeenlinna 15.4.2011 projektipäällikkö Terhi Hook Matkailun edistämiskeskus MEK terhi.hook@visitfinland.com

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio Toimintaympäristö Koulutus ja tutkimus Koulutus ja tutkimus Koulutusaste muuta maata selvästi korkeampi 2011 Diat 4 6 Tamperelaisista 15 vuotta täyttäneistä 73,6 % oli suorittanut jonkin asteisen tutkinnon,

Lisätiedot

Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013

Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013 Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013 2013 Keski-Suomen Matkailuparlamentti 29.11.2006 Merja Ahonen Kehittämisohjelman kokoaminen Kehittämisohjelma tehdään yhteistyössä kehitys- ja kasvuhaluisten

Lisätiedot

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK VisitFinland ensisijaisia tehtäviä: Suomen maabrändin luominen ja sitä

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007-2011 Erasmus-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Country 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 AT - Austria 239 242 230 264 BE - Belgium 88 102 109 124 BG - Bulgaria 8 15

Lisätiedot

HEVOSMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013

HEVOSMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 HEVOSMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 Työryhmä: Hannele Aalto, Viikinkilinna / Vaellustalli Toreson Satu Haagmann, Luomajärven Hevoskievari Oy Suvi Louhelainen, Suomen Hippos ry Riku Leppänen,

Lisätiedot

MATKAILUN TEEMARYHMÄN ROADSHOW 18.5.09 Seinäjoella

MATKAILUN TEEMARYHMÄN ROADSHOW 18.5.09 Seinäjoella MATKAILUN TEEMARYHMÄN ROADSHOW 18.5.09 Seinäjoella Etelä-Pohjanmaan Matkailustrategian toimeenpano v. 2008 2010 MATKO2 Matkailun koordinointi E-P:lla 2008-2010 hanke, SeAMK Maa- ja metsätal.yks. Ilmajoki

Lisätiedot

Elämyksellisyyttä matkailutuotteisiin

Elämyksellisyyttä matkailutuotteisiin Elämyksellisyyttä matkailutuotteisiin Miikka Raulo Jyväskylän ammattikorkeakoulu Matkailun ja elämystuotannon osaamisklusteri Matkailun ja elämystuotannon innovaatioilla tulosta Matkailun ja elämystuotannon

Lisätiedot

Yhteiskunnalliset yritykset alueiden kehittämisessä

Yhteiskunnalliset yritykset alueiden kehittämisessä Yhteiskunnalliset yritykset alueiden kehittämisessä Satu Rinkinen, Tuija Oikarinen & Helinä Melkas LUT Lahti School of Innovation 11.11.2014 Lahden tiedepäivä Alue- ja innovaatiopolitiikan haasteet - Europe

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 09.02.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 09.02.2012 1( 21) Koko maa 12 / S 09.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 44 47 3 64 10 108 85

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 14.02.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 14.02.2012 1( 21) Koko maa 12 / S 14.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 73 63 3 91 43 15 164

Lisätiedot

Kuinka suuri vesistöalue voidaan tehdä tunnetuksi? Topiantti Äikäs Dos., FT Oulun yliopisto, maantieteen laitos 23.3.2010, Imatran kylpylä

Kuinka suuri vesistöalue voidaan tehdä tunnetuksi? Topiantti Äikäs Dos., FT Oulun yliopisto, maantieteen laitos 23.3.2010, Imatran kylpylä Kuinka suuri vesistöalue voidaan tehdä tunnetuksi? Topiantti Äikäs Dos., FT Oulun yliopisto, maantieteen laitos 23.3.2010, Imatran kylpylä Päivän aiheet: Ihmeellinen imago: suhde mielikuvaan ja brandiin

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MATKAILUSTRATEGIA 2015

KESKI-SUOMEN MATKAILUSTRATEGIA 2015 KESKI-SUOMEN MATKAILUSTRATEGIA 2015 Matkailuparlamentti 18.11.2009 Kehittämispäällikkö Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Matkailuparlamentti 2004: Keski-Suomi hyväksyy peruslähtökohdat: 1. Matkailuyrityksillä

Lisätiedot

Rahoitusta vapaa-ajan palveluinnovaatioihin

Rahoitusta vapaa-ajan palveluinnovaatioihin Rahoitusta vapaa-ajan palveluinnovaatioihin Tekesin Vapaa-ajan palvelut -ohjelma 2006-2009 (2012) Ihmisten vapaa-aika lisääntyy ja sitä myötä myös vapaa-ajan palvelujen kulutus kasvaa. Suomen vapaa-ajan

Lisätiedot

KORKEAKOULUJEN JA SEKTORITUTKIMUSLAITOSTEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN

KORKEAKOULUJEN JA SEKTORITUTKIMUSLAITOSTEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN Sektoritutkimus Pohjois-Euroopassa Opetusministeriö 2.6.2008 KORKEAKOULUJEN JA SEKTORITUTKIMUSLAITOSTEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN Erkki Alasaarela Oulun yliopisto Thule-instituutti NorNet-verkosto SUOMEN

Lisätiedot

Savilahden kampus. Rehtori Veli-Matti Tolppi.

Savilahden kampus. Rehtori Veli-Matti Tolppi. Savilahden kampus Rehtori Veli-Matti Tolppi Savilahden kampusvisio vuodelta 2008 Savilahden kampusalue on tulevaisuudessa Euroopan johtava terveyden, ympäristötieteiden, hyvinvointiosaamisen, teknologian

Lisätiedot

SHOK - Strategisen huippuosaamisen keskittymät

SHOK - Strategisen huippuosaamisen keskittymät SHOK - Strategisen huippuosaamisen keskittymät Innovaatioyhteistyöstä maailmanluokan läpimurtoja Tiede Hyvinvointi Strategia Huippuosaaminen Yhteistyö Kehitys Kasvu Talous innovaatiot Tulevaisuus Tutkimus

Lisätiedot

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes. RESCA-hankkeen työpaja 23.9.2013 Pääposti Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017 Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.fi/huippuostajat Kasvua ja hyvinvointia

Lisätiedot

Ajankohtaista kansainvälisistä rahoitusmahdollisuuksista osallistu ja vaikuta! Osaamiskeskusohjelmasta tukea kansainvälistymiseen. Joensuu, 5.11.

Ajankohtaista kansainvälisistä rahoitusmahdollisuuksista osallistu ja vaikuta! Osaamiskeskusohjelmasta tukea kansainvälistymiseen. Joensuu, 5.11. Ajankohtaista kansainvälisistä rahoitusmahdollisuuksista osallistu ja vaikuta! Osaamiskeskusohjelmasta tukea kansainvälistymiseen Joensuu, 5.11.2009 1 Tietoa, taitoa, tehoa, tuloksia! Joensuun Tiedepuisto

Lisätiedot

Tekesin palvelut teollisuudelle

Tekesin palvelut teollisuudelle DM xx-2016 Tekesin palvelut teollisuudelle Nastolan Teollisuusryhmä 28.9.2017 Markku Mäkelä/Tekes Lahti Tekesin toimipisteet Suomessa Rovaniemi Kemi Oulu Jyväskylä Seinäjoki Vaasa Tampere Pori Turku Kajaani

Lisätiedot

Erasmus liikkuvuus Suomesta

Erasmus liikkuvuus Suomesta Erasmus liikkuvuus Suomesta 2007 2013 2(13) ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 AT - Austria 239 242 230 264 294 271 BE - Belgium 88

Lisätiedot

Liikenteen alan osaaminen Suomessa osaamiskartoituksen tuloksia

Liikenteen alan osaaminen Suomessa osaamiskartoituksen tuloksia Finnish Transport Research and Innovation Partnership Liikenteen alan osaaminen Suomessa osaamiskartoituksen tuloksia Fintrip seminaari Osaamisen kehittäminen ja hyödyntäminen liikenteen alalla 27.8.2013

Lisätiedot

Uudet keinot metsä- ja vesialueiden kestävän virkistys- ja matkailukäytön kehittämiseksi ja turvaamiseksi (VirKein)

Uudet keinot metsä- ja vesialueiden kestävän virkistys- ja matkailukäytön kehittämiseksi ja turvaamiseksi (VirKein) Uudet keinot metsä- ja vesialueiden kestävän virkistys- ja matkailukäytön kehittämiseksi ja turvaamiseksi (VirKein) 19.1.2018 I Liisa Tyrväinen, tutkimusprofessori Luonnonvarakeskus Virkein hankkeen lähtökohtia

Lisätiedot

Oulun yliopisto Auditointi syksyllä 2009. pääsihteeri FT Helka Kekäläinen Korkeakoulujen arviointineuvosto

Oulun yliopisto Auditointi syksyllä 2009. pääsihteeri FT Helka Kekäläinen Korkeakoulujen arviointineuvosto Oulun yliopisto Auditointi syksyllä 2009 pääsihteeri FT Helka Kekäläinen Korkeakoulujen arviointineuvosto Auditointien kokonaisaikataulu 2005-2011 Pilottiauditoinnit 2004-2005 Syksy 2005-kevät 2006 Kevät

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 01.02.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 01.02.2012 1( 21) Koko maa VKYH jen vieraskielisten yhteishaku / S 01.0. 1( 1) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 30.01.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 30.01.2012 1( 21) Koko maa VKYH jen vieraskielisten yhteishaku 1 / S.01.1 1( 1) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics

Lisätiedot

Korkeakoulujen profiloituminen ja vahvuusalueet ICT:n tutkimuksessa ja ICT:n soveltamisessa

Korkeakoulujen profiloituminen ja vahvuusalueet ICT:n tutkimuksessa ja ICT:n soveltamisessa Korkeakoulujen profiloituminen ja vahvuusalueet ICT:n tutkimuksessa ja ICT:n soveltamisessa Taustaa ja huomioita yliopistojen vastauksista Heikki Mannila 15.10.2014 1 OKM-ICT: Mistä on kyse ja mitä halutaan

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MATKAILUN

KANTA-HÄMEEN MATKAILUN KANTA-HÄMEEN MATKAILUN STRATEGINEN JATKOSELVITYS VAIHE III CreaMentors Oy 2008 Strategian laadintaprosessi Toimijahaastattelut -matkailutoimijat -kehittäjät -päättäjät -rahoittajat Visio 2015 Toimenpideohjelma

Lisätiedot

Lapin yliopisto Pohjoisen puolesta maailmaa varten

Lapin yliopisto Pohjoisen puolesta maailmaa varten Lapin yliopisto Pohjoisen puolesta maailmaa varten Yleisesittely Tiedekunnat ja koulutusvolyymit Neljä tiedekuntaa Kasvatustieteiden Oikeustieteiden Taiteiden ja Yhteiskuntatieteiden tiedekunnat. Lapin

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2(13) ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / / / AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 1818 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 863 BG - Bulgaria

Lisätiedot

Tervetuloa luomaan kuvaa Lapin yliopistosta!

Tervetuloa luomaan kuvaa Lapin yliopistosta! Tervetuloa luomaan kuvaa Lapin yliopistosta! Yliopisto hahmottuu 4 tiedekuntaa: kasvatustieteet oikeustieteet taiteet yhteiskuntatieteet ja tarkentuu Vajaa 5 000 opiskelijaa 625 työntekijää Budjetti n.

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA Tässä toimenpideohjelmassa paikallisella matkailulla tarkoitetaan Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan alueiden matkailua. Alueellinen matkailu tarkoittaa Etelä-Savon

Lisätiedot

Tohtorit työelämässä. Yliopettaja Pirjo Saaranen Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu Malmin liiketalousinstituutti 1.4.2003 1

Tohtorit työelämässä. Yliopettaja Pirjo Saaranen Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu Malmin liiketalousinstituutti 1.4.2003 1 Tohtorit työelämässä Yliopettaja Pirjo Saaranen Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu Malmin liiketalousinstituutti 1.4.2003 1 Ammattikorkeakoulut yleisesti Suomessa on 29 ammattikorkeakoulua, joiden koulutusalat

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Koulutustarpeen ennakointi ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelu. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus

Oma Häme. Tehtävä: Koulutustarpeen ennakointi ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelu. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Koulutustarpeen ennakointi ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelu www.omahäme.fi 1. Vaikuttavuus (miksi tätä tehtävää tehdään)

Lisätiedot

Ehdotus Keski-Suomen sote kehittämistoiminnan uudesta rakenteesta (Valmistunut 10/2015)

Ehdotus Keski-Suomen sote kehittämistoiminnan uudesta rakenteesta (Valmistunut 10/2015) Ehdotus Keski-Suomen sote kehittämistoiminnan uudesta rakenteesta (Valmistunut 10/2015) 6.6.2016 Raili Haaki Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, KOSKE 8.6.2016 SO + TE kehittämisrakenteen lähtökohtia

Lisätiedot

- ALMA - Asumisen ja hyvinvoinnin alueelliset palvelumallit bes.tkk.fi

- ALMA - Asumisen ja hyvinvoinnin alueelliset palvelumallit bes.tkk.fi - ALMA - Asumisen ja hyvinvoinnin alueelliset palvelumallit Tieteiden talo 18.5.2010 Arto Huuskonen, DI TUTKIMUKSEN TAUSTATEKIJÄT Väestö ikääntyy ja palvelutarpeet muuttuvat Ikääntyvä väestö viettää enemmän

Lisätiedot

Oulun yliopiston laatujärjestelmä: Toiminnan kehittämisen malli. OKTR-puheenjohtajien koulutus 10.12.2007

Oulun yliopiston laatujärjestelmä: Toiminnan kehittämisen malli. OKTR-puheenjohtajien koulutus 10.12.2007 Oulun yliopiston laatujärjestelmä: Toiminnan kehittämisen malli OKTR-puheenjohtajien koulutus 10.12.2007 Korkeakoulut kehittävät laadunvarmistusjärjestelmiään siten, että ne täyttävät Euroopan korkeakoulutusalueen

Lisätiedot

Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset

Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset Brändiseminaari 7.11.2012 Hotelli Savonia, Kuopio Mielikuvatutkimus, vaihe 1 Tutkimuksen toteutti Innolink Research Oy. Tavoitteena oli selvittää sekä

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / 2(13) AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 2097 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 157 1020 BG

Lisätiedot

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012 Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi Jaana Lerssi-Uskelin Ohjelma: Verkostot työhyvinvoinnin tukena Alustuspuheenvuorot ja työpaja Jatketaan toimintaa yhdessä! Yhteenveto Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Uusiutuva metsäteollisuus klusteriohjelma 2007-2013

Uusiutuva metsäteollisuus klusteriohjelma 2007-2013 Uusiutuva metsäteollisuus klusteriohjelma 2007-2013 Komposiitit ja älykkäät puurakenteet - Tommi Appelgren Mikä osaamiskeskusohjelma (=OSKE) on? Osaamiskeskusohjelma on alueiden kehittämislain mukainen

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serven julkisen tutkimuksen haun 2012 tiedotustilaisuus

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serven julkisen tutkimuksen haun 2012 tiedotustilaisuus Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serven julkisen tutkimuksen haun 2012 tiedotustilaisuus Sanna Piiroinen 1.2.2012 Esityksen sisältö 1. Tekesin julkisen tutkimusrahoituksen uudistuksen suhde

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

Hämeen liiton rahoitus

Hämeen liiton rahoitus Kanta-Hämeen rahoitus- ja ohjelmapäivä Osmo Väistö 3.4.2014 Hämeen liiton rahoitus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma Maakunnan kehittämisraha Kanta-Hämeen osuus Suomen rakennerahastoohjelmasta

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

Luonnon virkistyskäytön ja luontomatkailun tilastointi nykyaikaan I Tuija Sievänen Luonnonvarakeskus

Luonnon virkistyskäytön ja luontomatkailun tilastointi nykyaikaan I Tuija Sievänen Luonnonvarakeskus Luonnon virkistyskäytön ja luontomatkailun tilastointi nykyaikaan 19.1.2018 I Tuija Sievänen Luonnonvarakeskus Työpaketti 1: Luonnon virkistyskäytön ja luonto-matkailun tilastoinnin ja seurantojen arviointi

Lisätiedot

Metsään mieltymään! Matkailijoiden matkustusmotiiveissa luonto keskeinen Toivotaan miellyttäviä maisemia ja luontokokemuksia (Metla 2010)

Metsään mieltymään! Matkailijoiden matkustusmotiiveissa luonto keskeinen Toivotaan miellyttäviä maisemia ja luontokokemuksia (Metla 2010) METSÄ HYVINVOINTI- MATKAILUN KOHTEENA Arja Kinnunen Metsään mieltymään! Matkailijoiden matkustusmotiiveissa luonto keskeinen Toivotaan miellyttäviä maisemia ja luontokokemuksia (Metla 2010) Luonto voi

Lisätiedot

seminaari Varatoimitusjohtaja Kari Nenonen, Kuntaliitto

seminaari Varatoimitusjohtaja Kari Nenonen, Kuntaliitto Ammattikorkeakoulujen rakenne ja rahoitus seminaari 15.9.2010 Varatoimitusjohtaja Kari Nenonen, Kuntaliitto Väestönmuutosprosentti 2008 2009 kunnittain Tilastokeskuksen ennakkoväkiluvun mukaan Kuntajako

Lisätiedot

Tekes digitaalisen liiketoiminnan edistäjänä

Tekes digitaalisen liiketoiminnan edistäjänä Tekes digitaalisen liiketoiminnan edistäjänä Kari Penttinen 12.3.2013 Digitaalisuus palvelujen ja tuotannon uudistajana Perustelut Organisaatioiden kokonaisvaltainen uudistaminen prosesseja tehostamalla,

Lisätiedot

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus Tampere 10.2.2009 Janne Vainikainen Helsingin yliopisto Teknillinen korkeakoulu Turun yliopisto Tampereen yliopisto Oulun yliopisto Jyväskylän yliopisto Tampereen

Lisätiedot

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2017

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2017 OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle 2018 Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2017 Aineeton tuotanto ja luova talous Ohjaus tapahtuu työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 8) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 8) Koko maa 13 / S 14.02.13 1( 8) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Degree Programme in Plastics Technology 75 75 4 167 17 368 244 67 398 428 4 84 766 446 381 7 0 282 245 1127 1046 663 5 14 12.23 12. 4. 10.21

Lisätiedot

Innovaatio ja osaaminen -verkosto

Innovaatio ja osaaminen -verkosto Innovaatio ja osaaminen -verkosto 4.5.2009 Yleistä verkostosta Innovaatio ja osaaminen verkoston toiminta on käynnistynyt vuoden 2005 alussa osana alue-keskusohjelmaa. Verkoston tavoitteena on systemaattisen

Lisätiedot

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska Tekesin ohjelma 2009 2012 Miksi Sapuska? Tekesin Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista -ohjelma on suunnattu Suomessa toimiville

Lisätiedot

Kansallisen metsäohjelman linjaukset. Joensuu Marja Kokkonen

Kansallisen metsäohjelman linjaukset. Joensuu Marja Kokkonen Kansallisen metsäohjelman linjaukset Joensuu 28.4.2009 Marja Kokkonen 1 MIKSI KANSALLINEN METSÄOHJELMA 2015? Toimintaympäristön muutos: Tuotannon ja talouden globalisaatio Venäjän puutullit ja markkinat

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulut ja aluekehitys

Ammattikorkeakoulut ja aluekehitys Ammattikorkeakoulut ja aluekehitys "Korkeakoulujen alueellisessa tehtävässä on kysymys siitä, että maan eri alueille saadaan riittävästi korkeatasoista työvoimaa ja että alueille syntyy kestäviä, itseään

Lisätiedot

Mitkä hakukohteet ovat ammattikorkeakoulullanne yhteishaussa ja mitkä ovat niiden valintakoeryhmät? Yhteishaussa:

Mitkä hakukohteet ovat ammattikorkeakoulullanne yhteishaussa ja mitkä ovat niiden valintakoeryhmät? Yhteishaussa: Liiketalouden ala, syksyn 2015 haku AMK-tutkinnot Syksyn haussa mukana: Centria-ammattikorkeakoulu Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Lahden ammattikorkeakoulu Lapin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Pyrkimyksenä Lapin yliopiston Lapin ammattikorkeakoulun

Pyrkimyksenä Lapin yliopiston Lapin ammattikorkeakoulun Lapin korkeakoulukonserni on Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun strateginen liittouma, jonka avulla korkeakoulut kykenevät tarjoamaan opiskelijoille, henkilökunnalleen ja ympäröivälle yhteiskunnalle

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta Keski-Suomeen 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/eulehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

Lisätiedot

Viritä palvelusi venäläisille matkailijoille Signaalisessio 18.4

Viritä palvelusi venäläisille matkailijoille Signaalisessio 18.4 Viritä palvelusi venäläisille matkailijoille Signaalisessio 18.4 Matkailun ja elämystuotannon osaamisklusterin tarjoamat palvelut ideoiden jatkotyöstöön Lisää liikevaihtoa ja uusia asiakkaita venäläisistä

Lisätiedot

Auditointiprosessin vaiheet ja auditointivierailun toteutus

Auditointiprosessin vaiheet ja auditointivierailun toteutus Auditointiprosessin vaiheet ja auditointivierailun toteutus Auditoinnin informaatio- ja keskustelutilaisuus Oulun yliopistossa 29.10.2009 Suunnittelija MuT Marja-Liisa Saarilammi Korkeakoulujen arviointineuvosto

Lisätiedot

MELONTAMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA

MELONTAMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA MELONTAMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 Työryhmä: Markus Björlin, Elämysaalto Jan Gäddnäs, Gaia Events Pertti Karttunen, Suomen Kanoottiliitto Pellervo Kokkonen, Savonlinnan Innovaatiokeskus Jukka

Lisätiedot

Kartta ja kompassi matkailun strategiat käytäntöön

Kartta ja kompassi matkailun strategiat käytäntöön Kartta ja kompassi matkailun strategiat käytäntöön Valtakunnallinen maaseutumatkailun yrittäjäseminaari Pirkanmaalla, 28.3.2007, Tampere Erityisasiantuntija Lea Häyhä Kauppa- ja teollisuusministeriö 4/2/2007

Lisätiedot