Matkailututkimuksen tila ja tulevaisuus Suomessa Selvitys valtakunnallisen matkailun tutkimusstrategian taustaksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Matkailututkimuksen tila ja tulevaisuus Suomessa Selvitys valtakunnallisen matkailun tutkimusstrategian taustaksi"

Transkriptio

1 1 JOENSUUN YLIOPISTO, MATKAILUALAN OPETUS- JA TUTKIMUSLAITOS Matkailututkimuksen tila ja tulevaisuus Suomessa Selvitys valtakunnallisen matkailun tutkimusstrategian taustaksi Antti Honkanen & Raija Komppula

2 2 JOHDANTO Matkailualan verkostoyliopisto ja Työ- ja Elinkeinoministeriö teettivät kesällä 2008 matkailututkimuksen sisältöä, tilaa, hyödynnettävyyttä, resursseja, rakennetta ja kehitystarpeita koskevan perusselvityksen Helsingin kauppakorkeakoulun CEMAT-yksiköllä. Selvitykseen vastasi viisitoista (15) henkilöä kymmenestä (10) yliopistosta ja seitsemäntoista (17) henkilöä kolmestatoista (13 )ammattikorkeakoulusta. Selvityksen johtopäätökset voidaan tiivistää seuraavasti: 1. Korkeakouluissa tehtävän matkailututkimuksen suhde kansainvälisyyteen on epäselvä. Korkeakoulukentässä on myös ristiriitaisia näkemyksiä matkailututkimuksen laadusta ja tulevaisuudesta. 2. Korkeakoulujen tutkimusteemat nousevat toisaalta toimeksiantajien tarpeiden ja toisaalta tutkimusryhmien tavoitteiden pohjalta. Matkailututkimuksen fragmentoitunut kokonaisuus ei vastaa kansallisen matkailustrategian tuekseen tarvitswmaa järjestelmällistä tutkimusprofiilia. 3. Korkeakoulut uskovat vahvasti matkailututkimuksen triple helix-yhteistyöhön (korkeakoulu+julkinen sektori+elinkeinoelämä) 4. Ammattikorkeakoulut pääasiassa alueellisia ja paikallisia tutkimustoimijoita, yliopistot pitävät kiinni perustutkimuksesta, tutkijakoulutus yliopistojen perustehtävä. 5. Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen keskinäinen työnjako epäselvä. 6. Matkailututkimuksen kehittämisen kannalta olennaista huolehtia perustutkimuksen toteuttamisesta. 7. Monitieteisyys kannatettava lähestymistapa. 8. Korkeakouluissa tehtävälle tutkimusyhteistyölle hyvät lähtökohdat. 9. Matkailututkimuksen voimavarat matkailututkijayhteisön yhteinen huoli. 10. Kansallinen matkailustrategia tarvitsee laajoihin asiantuntijanäkemyksiin perustuvaa tutkimusta jalkauttamisen tueksi.

3 3 AMMATTIKORKEAKOULUT Matkailututkimuksen nykytilaa ja erityisesti tulevaisuutta koskeva lisäkysely lähetettiin sähköpostitse yhteensä yhdeksääntoista ammattikorkeakoululuun (ks. liite 1) ja kohdennettiin matkailu- ja ravitsemisalan koulutuksesta vastaavalle yliopettajalle, tutkimuspäällikölle, koulutusjohtajalle ja/tai vastaavalle henkilölle. Vastaus saatiin viideltätoista ammattikorkeakoululta. Vastaamatta jättivät Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, Yrkeshögskolan novia sekä Vaasan ammattikorkeakoulu. Rovaniemen ammattikorkeakoulun strategiset painotukset ilmenevät Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin (MTI) erikseen toimittamasta liitteestä, josta ilmenevät instituutin kaikkien kolmen koulutusasteen painotukset, jotka esitellään tämän selvityksen kohdassa sektoritutkimus. Valtakunnan tason tutkimustoimintaa ilmoittivat harjoittavansa Haaga-Helia, Jyväskylä ja Savonia. Myös useilla muilla ammattikorkeakouluilla on valtakunnan tason tavoitteita jollakin kapealla alalla. Vain opinnäytetöihin perustuvaa tutkimusta ilmoittivat harjoittavansa Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola sekä Tampereen ammattikorkeakoulu. Muita ammattikorkeakouluja voidaan pitää lähinnä alueellista tutkimustietoa tuottavina yksiköinä. Ammattikorkeakoulujen tutkimustoiminta on leimallisesti monitieteistä ja soveltavan luonteensa vuoksi erityisesti liiketaloustieteellinen tutkimusnäkökulma korostuu. Suosittuja tutkimusteemoja nyt ja tulevaisuudessa näyttävät olevan seuraavat: - hyvinvointimatkailu (Jyväskylä, Kajaani, Mikkeli, Pirkanmaa, Turku) - tapahtumat (Turku, Lahti, Savonia) - venäläismatkailun tutkimus (Saimaa, Mikkeli, Lahti) - yleisemmällä tasolla tuotekehitys useimpien ammattikorkeakoulujen tutkimusintressinä Ammattikorkeakoulujen tutkimustoiminnan keskeisimpiä kehittämisalueita näyttävät olevan oman tutkimusosaamisen kehittäminen sekä erityisesti uusien rahoituslähteiden löytäminen tutkimustoiminnalle. Ammattikorkeakoulut tekevät yhteistyötä tutkimustoiminnassaan erityisesti paikallisten ja alueellisten matkailukehittäjien kanssa, sekä oman alueen osaamiskeskusten kanssa. Useimmat ammattikorkeakoulut mainitsevat yhteistyökumppaneikseen omalla alueella toimivan yliopiston. Yhteistyötä tehdään myös muiden ammattikorkeakoulujen kanssa. Kansainvälistä tutkimusyhteistyötä korostavat kyselyssä vain Haaga-Helia ja Jyväskylä, mutta muillakin on yksittäistapauksissa ja resursseista riippuen intressejä myös kansainväliseen yhteistyöhön. Seuraavissa taulukoissa on esitetty tarkemmin vastanneiden ammattikorkeakoulujen tutkimuskohteita, kehittämistarpeita ja valtakunnallista vaikuttavuutta seuraavan viiden vuoden aikana, sekä yhteistyötahoja.

4 4 TAULUKKO 1. AMMATTIKORKEAKOULUT, VALTAKUNNALLISET TOIMIJAT tutkimuskohteet 5 v kehittämisen tarpeet ja panostukset HAAGA-HELIA * uudet palvelukonseptit ja * kansainvälisyyden lisääminen matkailuun ja * rahoituslähteiden palveluliiketoimintaan liittyvät monipuolistaminen palveluinnovaatiot * tiivis yritysyhteistyö ja eri alojen * IT:n hyödyntäminen yritysten kytkeminen matkailun * vastuullinen liiketoiminta kehittämiseen, pyrkimys * liiketoiminnan pitkäjänteisyyteen ja verkostoituminen, kasvu ja kumppanuuksiin kansainvälistäminen JYVÄSKYLÄN AMK SAVONIA AMK Hyvinvointimatkailun monitieteellinen tutkimus a. Valtakunnallisen hyvinvointimatkailun kehittämisen tueksi (kestävä kehitys, ravitsemispalvelut, liikunta, urheilu, kulttuuri, gerontologia ja hyvinvointi) b. Katkeamattomat palveluketjut (sähköiset ohjausmenetelmät) matkailuyrittäjyys, tapahtumamatkailu, matkailupalvelujen turvallisuus, matkailuelämykset a. Kansainvälisen tutkimusverkoston kehittäminen - strategiset kumppanuudet (Itä-, Etelä- ja Keski-Eurooppa, win win periaate) b. Uusien rahoituslähteiden hankinta c. Uusien verkostoissa toteutettavien tutkimusmallien kehittäminen (laadullisten tutkimusmallien uudenlainen soveltaminen sekä alueellisten tutkimustulosten vehtailu) Taloudellisten resurssien lisääminen, kansainvälisen yhteistyön kasvattaminen, menetelmäosaamisen parantaminen ja monipuolistaminen valtakunnallinen vaikuttavuus * kaikki tutkimus- ja kehittämistoiminta perustuu siihen, että sillä on laajempaa vaikuttavuutta ja tuloksia voidaan soveltaa sekä valtakunnallisesti että kansainvälisesti a. Matkailijan motiivilähtöisen kysynnän ja tuotetarjonnan tutkimus (jatkuva seurantatutkimus) b. Kv -matkailijoiden matkustusmotiivien muutoksen ennakointitutkimus (Kansainvälisen verkoston kanssa yhteistyössä esim. Venäjällä) c. Turismin Foresight tutkimus (Tulevaisuuden potentiaalisten matkailuinnovaatioiden tutkiminen) taloudellisista resursseista riippuen yhteistyötahot * Aalto yliopisto * Uudenmaan liitto, Itä- Uudenmaan liitto (jos on vielä olemassa) * Culminatum * osket * muut ammattikorkeakoulut * FInPro, Tekes * kunnat, kaupungit, matkailutoimistot ja matkailu- ja elinkeinojohtajat * Forum Virum Helsinki - yritykset - Moske, Jokapaikan tietotekniikkaklusteri - JYO, TreYo - Pirkanmaan amk - JoY MOT - Lapin matkailun tutkimusinstituutti - Matkailun verkostoyliopisto - TEM,MEK, Mara - Tekes - Alueelliset kehittämistoimijat - Matkailualaa tukevat muut yritykset (Kibs, luovat-alat, it) UEF, AMK:T, MUUT TOIMIJAT

5 5 TAULUKKO 2. AMMATTIKORKEAKOULUT, MAAKUNNALLISEN TASON TOIMIJAT tutkimuskohteet 5 v kehittämisen tarpeet ja panostukset Kajaanin amk liikunta, luonto, hyvinvointi luonto-. liikunta-, tapahtumamatkailun tuotekehitys Lahden amk venäläiset, tapahtumat tuotekehitysosaaminen, toiminnallisten tutkimusotteiden lisääminen, uudet liiketoimintamallit valtakunnallinen vaikuttavuus tulevaisuudessa matkailun ennakoinnin tutkimus venäläiset tapahtumamatkailu yhteistyötahot Oulun yo JoY LaY, MTI Ramk Savonia Centria MEK Elämysteollisuuden- ja matkailun osaamiskeskus ohjelma, Päijät-Hämeen liitto, Lahti Travel, Hämeen Matkailu, TE-keskus, TEKES Laureaammattikorkeakoulu Service Innovation Design, Metropolialueen palveluliiketoiminta soveltavan tutkimuksen menetelmien kehittäminen Mikkelin amk hyvinvointi- ja ohjelmapalvelut - t&k henkilöstön määrä ja osaamistaso t&k:n ja opetuksen integrointi moniaistisuus matkailun markkinointiviestinnässä venäläiset hyvinvointimatkailun luontoon liittyvät palvelut paikallisia, alueellisia ja valtakunnallisia yrityksiä ja organisaatioita, huomattava määrä alueelliset toimijat Pirkanmaan amk terveys- ja hyvinvointimatkailu t&k:n ja opetuksen integrointi terveys- ja hyvinvointimatkailu alueelliset toimijat Pohjois-Karjala yhteistyö amkien ja MOTin kanssa alueellisen tietokannan kehittäminen aidosti hyötyä tuottavaksi elokuva- ja elämysmatkailu ekologisen jalanjäljen mittareiden kehittäminen paikalliset ja alueelliset toimijat, MOT

6 6 Saimaan amk Satakunnan amk Turun amk Seinäjoen amk tutkimuskohteet 5 v venäläismatkailun tutkimus sähköinen liiketoiminta verkostot aluetta palvelevan tutkimustiedon tuottaminen hyvinvointi, tapahtumat, vastuullinen matkailu maakunnallisen matkailustrategian mukaisesti asiakastutkimus, sekä matkailun tulo- ja työllisyysvaikutukset kehittämisen tarpeet ja panostukset valtakunnallinen vaikuttavuus tulevaisuudessa yhteistyötahot yhteistyö venäläisten kanssa venäläistutkimus matkailuorganisaatiot, yritykset, JoY, LTY, Itä-Suomen amkt Alueen matkailutoimijoiden verkostoituminen ja yhteistyö, osaamisen kehittäminen. jatkuvuus eli seurantatutkimukset sekä alueellisen tutkimustiedon systemaattinen kartuttaminen, oppilaitoksen puolelta myös henkilöstön - Matkailusubstanssin lisääminen (oman talon sisällä) - Jo olemassa olevan tutkimustiedon hyödyntäminen (keskittäminen löydettävyys) - Elinkeino/toimijalähtöisyyden edelleen lisääminen ei valtakunnallisia ei valtakunnallisia tavoitteita ei valtakunnallisia tavoitteita paikalliset ja alueelliset toimijat Turun matkailuakatemia, amk:t, Oske - Suorat elinkeinoyhteydet alueen toimijoihin -, LEO - Jyväskylän amk - Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos (Tampere) - Helsingin yliopiston Ruraliainstituutti / Seinäjoki

7 7 YLIOPISTOT Matkailututkimuksen nykytilaa ja erityisesti tulevaisuutta koskeva lisäkysely lähetettiin sähköpostitse kaikkiin matkailualan verkostoyliopiston jäsenyliopistoihin, sekä Teknilliseen korkeakouluun sellaisille henkilöille ja laitoksille, joilla on joko yhteys matkailualan verkostoyliopistoon tai joiden verkkosivujen perusteella voidaan olettaa harjoittavan matkailuun liittyvää tutkimusta. Vastauksia ei saatu seuraavista yliopistoista: Kuvataideakatemia, Taideteollinen korkeakoulu, Åbo Akademi. Saatujen vastausten mukaan Kuopion ja Vaasan yliopistoissa sekä Lappeenrannan teknillisellä yliopistolla ja Teatterikorkeakoululla ei ole suunnitelmia panostaa matkailualan tutkimukseen Yliopisto- ja/tai tiedekuntastrategiatasolla tunnistettavia aktiivista matkailututkimusta harjoittavia ja siihen jatkossakin panostavia yliopistoja ovat Joensuun, Lapin, Oulun ja Turun (erityisesti Porin yksikkö) yliopistot. Yksittäisten tutkijoiden mielenkiinnon vuoksi matkailututkimus on yleistynyt myös Turun kauppakorkeakoulussa, jossa on parhaillaan valmisteilla useita matkailualan kontekstiin liittyviä väitöskirjahankkeita. Turun matkailuakatemia on turkulaisia matkailututkijoitakin yhdistävä tekijä. Tampereen yliopiston kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunnassa toimiva tutkimuslaitos Synergos omaa puolestaan pitkät perinteet matkailun taloustieteellisen alan soveltavan tutkimuksen saralla ja tulee jatkossakin panostamaan matkailutoimialan tutkimukseen. Yliopistojen matkailututkimusprofiilit ovat selkeästi eriytyneemmät kuin ammattikorkeakouluissa ja yliopistojen välillä näyttää olevan luontaista työnjakoa. Oulun yliopiston vahvuutena on matkailun aluetieteen tutkimus, Lapissa kestävä luonto- ja liikuntamatkailu sekä matkailutyön tutkimus. Joensuun yliopiston Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitoksella vahvuutena on vapaa-ajan asumisen tutkimus sekä asiakastutkimus. Turussa taas keskitytään historiaan, kulttuuriin ja maisemaan. Varsinaista päällekkäisyyttä ei ole havaittavissa muiden kuin Joensuun ja Lapin yliopistojen matkailuliiketoiminnan tutkimuksessa, jonka painospisteet kuitenkin ovat siinä mielessä eriytyneet, että Joensuussa korostuu markkinoinnin ja sähköisen liiketoiminnan tutkimus, kun taas Lapissa profiloidutaan johtamisen ja kuluttajakäyttäytymisen tutkimukseen. Yhteisenä kehittämisalueena kaikilla yliopistoilla on matkailututkimuksen rahoitus. Lisäksi yliopistojen yhteistyötahot ovat ammattikorkeakouluja useammin valtakunnallisia ja/tai kansainvälisiä. Yliopistot tekevät myös paljon keskinäistä yhteistyötä

8 8 TAULUKKO 3. AKTIIVISTA MATKAILUTUTKIMUSTA HARJOITTAVAT YLIOPISTOT Joensuun yliopisto: MOT, metsätieteet, kauppatieteet Lapin yliopisto tutkimuskohteet 5 v Tutkimusprofiili, MOT: 1.Matkailu- ja vapaa-ajan palvelujen asiakasorientoitunut tuotekehitys 2. Matkailun ja vapaa-ajan asumisen alueelliset vetovoimatekijät ja vaikutukset 3.Matkailun ja vapaa-ajan yhteiskunnalliset ja kulttuuriset merkitykset sekä tulevaisuuden haasteet Kohteet, mm. matkailun ja vapaa-ajan kuluttajan käyttäytyminen ja sen ennakointi sähköinen liiketoiminta tapahtumat hyvinvointimatkailu järvimatkailu vapaa-ajan asuminen Metsätieteet metsien monikäyttö Kestävä liiketoiminta Luonto- ja liikuntamatkailu Matkailu työnä ja ammattina Kulutustutkimus Matkailun johtaminen Tutkimusprofiili: Matkailu kestävänä elinkeinona ja liiketoimintana Matkailun yhteiskunta-, ympäristö- ja talouspolitiikka Arktisten alueiden matkailu. kehittämisen tarpeet ja panostukset tutkimusrahoituspohjan laajentaminen a)kansainvälisen vuorovaikutuksen foorumit, b) Tutkimuksen laadunvarmistus c) Yhteistyö MTI:n eri yksikköjen kanssa, d) monitieteinen tutkimukseen perustuva koulutus, e)tutkijakoulutus. valtakunnallinen vaikuttavuus matkailuelinkeinon kannalta tulevaisuudessa elinkeinon kehittämistä palveleva perustutkimus sekä soveltava tutkimus profiilialoilla kansainvälisiä tieteellisiä julkaisuja, elinkeinoelämälle ja julkiselle sektorille suunnattuja julkaisuja tutkimusten pohjalta. yhteistyötahot MAVY:n jäsenet, OPM, MMM, Metla, MEK, amk:t, MOSKE, AIEST ja ATLAS verkostot jne. Alueen matkailun kannalta relevanttien tutkimusyksikköjen, Korkeakoulukonsernin soveltavan tutkimuksen edustajien ja MTI:n ohella Matkailun verkostoyliopiston myötä kansalliset matkailun tutkijat ja tutkimusyksiköt.

9 9 Oulun Yliopisto/ maantiede, luonnontieteet tutkimuskohteet 5 v matkailukehitys, matkailun alueelliset ja aluetaloudelliset vaikutukset, kestävä matkailu, matkailun vaikutukset, matkailun ja matkailualueiden muutos, yhteisöperusteinen matkailu kehittämisen tarpeet ja panostukset kansainvälistyminen ja tutkijakoulutus sekä rahoituksen turvaaminen empiirisille tutkimushankkeille valtakunnallinen vaikuttavuus matkailuelinkeinon kannalta tulevaisuudessa matkailukeskusten alueellisten vaikutusten seuranta- ja ennakointitutkimus yhteistyötahot muut yliopistot ja tutkimuslaitokset, verkostot kuten mavy, rahoituksessa ministeriöt, mek Turun yliopisto: historia, sekä Porin yksikkö: kulttuurintuotannon ja maisematutkimuksen lts Turun kauppakorkeakoulu: markkinointi, kv-liiketoiminta, talousmaantiede taloussosiologia, tietojärjestelmä-tiede matkailun historia, menneisyyden käyttö matkailussa, eurooppalainen kulttuuripääkaupunkijärjestelmä, kulttuurimatkailun osa-alueet, Turun seudun kulttuurimatkailu väitöskirjoja valmistumassa 3 kpl: yritysten verkostoyhteistyö, paikan ja kohdealueen markkinointi, sosiaalinen media, sähköinen liiketoiminta, kuluttajakäyttäytyminen matkailussa Säännöllinen. tiedontuotanto edellyttäisi kuitenkin lisäresursseja kauppa-tieteellistä jatkotutkimusta tekevien ohjaus, post-doc tutkimuksen rahoitus kulttuurimatkailuun liittyvää laadullista seurantatietoa ja indikaattoreita,. verkostoyhteistyö, paikan ja kohdealueen markkinointi, sosiaalinen media, sähköinen liiketoiminta, kuluttajakäyttäytyminen matkailussa TuKKK Pori, tulevaisuuden tutkimus, muut yliopistot, elinkeino yms. Mavy, JoY, Turun matkailuakatemia, Turku Touring, Moske, elinkeino Tampereen yliopisto, Synergos/ kauppatieteet a)liiketoimintamahdollisuuksien ennakointi- ja market sensing- tutkimus, b) Innovaatio- ja kasvuyrittäjyystutkimus, c) Public Private yhteistyön ja sen vaikuttavuustutkimus. (Huom. Nykyisin pääasiassa soveltavaa tutkimusta) Akateemisen tutkimuksen vahvistaminen yksikössämme, mikä parantaa samalla suomalaisen matkailututkimuksen teoreettista pohjaa. säännöllistä ja jatkuvaa tutkimustietoa em. tutkimuskohteista. Liikenneyhtiöt, matkailukeskukset, alueelliset veturitoimijat, verkostoyliopiston keskeiset toimijatahot, julkiset rahoittajat

10 10 TAULUKKO 4. MUUT MATKAILUTUTKIMUSTA JOSSAIN MÄÄRIN HARJOITTAVAT YLIOPISTOT Helsingin yliopisto tutkimuskohteet 5 v Kulttuurimaantieteessä visuaalinen kulttuuri ja metodologia, representaatio, kansallisen identiteetin ja matkailun suhde. Rahapelaaminen. Suomi, Eurooppa, Yhdysvallat. kehittämisen tarpeet ja panostukset Lisärahoitus viisivuotiskauden loppupuolella, yhteistyöverkostojen ja julkaisutoiminnan jatkuva kehittäminen. valtakunnallinen vaikuttavuus yhteistyötahot matkailuelinkeinon kannalta tulevaisuudessa Ei elinkeinon näkökulmasta. MAVYn verkosto,, Pelitoiminnan tutkimussäätiö, Helsingin yliopiston muut tdkt,suomen akatemia,terra julkaisusarjat, yms. Svenska handelshögskolan (Vaasa) markkinointi (palvelu markkinointi / palvelu muotoilu / uusien palveluiden kehittäminen) tutkimusprojektien kehittäminen toivottavasti uutta osaamista (em. teemoihin) muut yliopistot (suomessa, euroopassa) organisaatitot matkailuyritykset Sibeliusakatemia, arts management yleisösuhteiden ymmärtämiseen, kulttuurin kulutukseen Yleisösuhteiden ja kulttuurin kulutuksen ymmärtäminen Voimavarat eivät riitä, yleisötutkimukset saattavat tuottaa jonkinlaista säännöllistä tulosta - taidelaitokset, festivaalit - kaikkein keskeisin on tuleva Helsingin Musiikkitalo, joka avataan vuonna 2011 Jyväskylän yliopisto liikuntasosiologiaan / kulttuurintutkimukseen / liikuntasuunnitteluun Helsingin kauppakorkeakoulu ja Teknillinen korkeakoulu (tuleva Aaltoyliopiston kauppakorkeakoulu ja insinööritieteiden kk) Gateway-matkailu Suomessa Itämeren alueen matkailu Matkailu aluetaloudessa Matkailutoimijoiden verkostot Matkailu ja yhdyskuntasuunnittelu resurssien turvaaminen; post-doc -tutkimus ja tutkijakoulutus Matkailun tutkimuksen ja opetuksen laajentaminen Aaltoympäristöön ja matkailun oppituolien luominen liikuntamatkailun tutkimus ja vapaa-aikasosiologia Matkailun teoreettinen ja soveltava tutkimus kolmoiskierrepohjaisesti (kaupungin ja alueet, korkeakoulut, yritykset) Matkailu Suomessa osana Matkailualan verkostoyliopisto, muut suomalaiset ja kansainväliset yliopistot ja ammattikorkeakoulut, MEK, yrityselämä Helsingin kaupunki Useat tutkimussäätiöt (mm. Wihuri, Paulo, Liikesivistysrahasto) TEM Matkailun verkostoyliopisto

11 11 Matkailu ja brändäys Matkailumarkkinointi Kestävä matkailualue Matkailututkimuksen tila Suomessa Matkailun HR-johtaminen Itämeren aluetta EU-rahoitteiset matkailuprojektit

12 12 SEKTORITUTKIMUS Matkailututkimuksen nykytilaa ja erityisesti tulevaisuutta koskeva lisäkysely lähetettiin sähköpostitse sellaisille sektoritutkimuslaitoksille, joissa tunnetusti tehdään matkailualan tutkimusta tai joiden verkkosivuilta löytyi viitteitä siihen, että matkailututkimus voisi olla tulevaisuudessa laitoksen suunnitelmissa. Lisäksi tutkimusstrategiaa tiedusteltiin MEKiltä, Tekesiltä ja Tilastokeskukselta. Merkittävimpiä pitkäjänteisen tutkimustiedon tuottajia matkailutoimialan kannalta ovat Metla ja Tilastokeskus. Tarvelähtöistä ja lyhyemmän aikavälin suunnitteluvälillä tapahtuvaa tutkimusta tekevät myös RKTL, SYKE ja MEK. MATKAILUN TUTKIMUS- JA KOULUTUSINSTITUUTTI -MTI Syksyllä -09 toimintansa aloittava Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti yhdistää samaan yksikköön Lapissa toimivat matkailualan koulutusasteet sekä tutkimus- ja kehittämisyksiköt. Instituutin ytimen muodostavat Lapin yliopiston matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta ( alkaen osa uutta Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaa), Rovaniemen ammattikorkeakoulun matkailu-, ravitsemis- ja talousala sekä Lapin ammattiopiston matkailu-, ravitsemis- ja talousala. Keskeisiä yhteistyökumppaneita instituutin toiminnassa ovat Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus, Itä-Lapin oppimiskeskus, Saamelaisalueen koulutuskeskus sekä Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian matkailukoulutus- ja osaaminen. Instituutin tutkimustoiminta jäsentyy Lapin korkeakoulukonsernin määrittämän työnjaon mukaisesti: Lapin yliopiston tieteelliseen, soveltavaan ja käytäntöjä kehittävään tutkimukseen sekä Rovaniemen ammattikorkeakoulun työelämälähtöiseen, soveltavaan tutkimukseen. OSAAMISKESKUSOHJELMA Matkailun ja elämystuotannon osaamisklusteri tekee innovaatioista liiketoimintaa ja lisää yritysten kansainvälistä kilpailukykyä uudenlaisen yhteistyömallin avulla. Klusteri kokoaa kansalliset, hajallaan olevat osaamisresurssit tehokkaammin hyödynnettäviksi ja samalla se lisää tutkimuksessa ja tuotekehityksessä tarvittavaa osaamispääomaa entistä vetovoimaisempien osaamiskeskittymien synnyttämiseksi ja matkailuyritysten osaamisen lisäämiseksi. Ohjelmaa toteuttavat osaamiskeskukset Lapissa, Savonlinnassa, Metropolialueella, Turussa ja Jyväskylässä. Tutkimus- ja kehittämisohjelmilla (Elämysten johtaminen, Sähköinen liiketoiminta, Palvelumuotoilu sekä Ennakointi)tuotetaan uutta tietoa toimialan kilpailukyvyn kannalta kriittisistä teemoista ja ne vastaavat osaltaan Experience Labien kehityshaasteisiin. Teemaohjelmat ovat kansallisia ja ne toteutetaan kiinteässä yhteistyössä korkeakoulujen sekä kansainvälisten asiantuntijoiden kanssa. Klusteri valmistelee teemoihin liittyvien tutkimus- ja kehittämishankkeita yhdessä tutkimusorganisaatioiden kanssa. Kehitysympäristöt eli Experience Labit ovat yritysverkostoja ja matkailukeskittymiä, joihin toimenpiteet pääasiallisesti kohdistetaan; ne toimivat Suomen matkailun ja elämystuotannon vetureina. Kehitystyö organisoidaan ns. neloskierteen mukaisesti, jolloin mukana ovat: käyttäjät (matkailijat, asukkaat ja työntekijät), yritykset (tuotteiden ja palvelujen soveltajat), kehittäjät (korkeakoulut, tutkimuslaitokset ja konsultit) sekä mahdollistajat (julkinen sektori ja rahoittajat). Labit tarjoavat matkailun tutkimus- ja koulutusorganisaatioille tarttumapinnan elinkeinoelämään. Tutkimusorganisaatiot toteuttavat kehitystyössä tarvittavia tutkimuksia, selvityksiä ja tutkimushankkeita.

13 13 Matkailun ja elämystuotannon klusterin rooli ja tehtävät matkailututkimuksessa: - Kehittämisprojektien toteuttaminen valituissa Experience Labeissa Hankevalmistelu yhdessä yritysten ja kehittäjien (ml. korkeakoulut ja tutkimuslaitokset) kanssa Verkottaminen ja yhteistyökumppaneiden haku Hankerahoitusvaihtoehtojen kartoitus Rahoitushakemusten laatiminen Siemenrahoitus - Huippuosaamisen markkinointi (klusterin uutiskirje, experiencebusiness.fi www-sivusto, klusterin järjestämät kansalliset ja alueelliset tilaisuudet)

14 14 METLA TAULUKKO 5. SEKTORITUTKIMUSLAITOKSET JA MUUT JULKISET TOIMIJAT RKTL luonnon-vara-talous, elinkeino-toiminta ja yrittäjyys SYKE tutkimuskohteet 5 v Metsästä hyvinvointia tutkimusohjelma. 1) Luontomatkailun ja muiden metsien käyttömuotojen yhteensovittaminen 2) Metsien virkistys- ja matkailukäytön taloudellinen arvo ja hyödyt 3) Luontomatkailun ja virkistyskäytön kysyntä- ja kehitystrendit 4) Luonnon käytön terveys- ja hyvinvointivaikutukset. 5) Luontoyrittäjyyden toimintaympäristöstä sekä uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämisestä kalastukseen ja metsästykseen liittyvät aihealueet. Matkailu on tutkimuksen kohdealueena kuitenkin verraten marginaalinen ja siksi on oletettavissa, että tutkimukset ovat yksittäisiä ja tarveperusteisia. elinkaaripohjaiset tutkimukset joissa otetaan huomioon matkailun välilliset vaikutukset. Osana yleistä kulutuksen ympäristövaikutustutkimusta. Hiilijalanjälkien lisäksi myös muut keskeiset vaikutukset (mm. vaikutukset minimuotoisuuteen). kehittämisen tarpeet ja panostukset tutkimusresurssein kasvattaminen ja verkottuminen sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Luontomatkailututkijoiden koulutus. Mikäli matkailuun liittyviä tutkimuksia syntyy, ne ovat kalaa ja riistaa ja liittyvät todennäköisesti matkailun hyödyntämiseen toimialalla tai matkailutoiminnan taloudellisiin vaikutuksiin. Relevantin tiedon saaminen ja rahoituspohjan varmistamine tutkimukselle valtakunnallinen vaikuttavuus matkailuelinkeinon kannalta tulevaisuudessa - tilastot suomalaisten ulkoilusta ja luonnon virkistyskäyttöön liittyvästä kysynnästä. (Ulkoilutilastot 2010) * - menetelmiä luontomatkailun aluetalousvaikutusten laskemiseksi suojelualueilla.. - menetelmiä maisema- ja virkistysarvojen tuottamiseksi metsätaloudessa nykyistä paremmin ja kustannustehokkaammin. - kehitetään konseptia kestävän matkailun periaatteiden toteuttamiseksi matkailurakentamisessa Pohjois- Suomessa (TEKEsin rahoittama hanke Matkailu yhdyskuntarakenteessa, miten matkailun integroituu kestävään aluekehitykseen? ) Mikäli matkailuun liittyviä tutkimuksia syntyy, ne ovat kalaa ja riistaa ja liittyvät todennäköisesti matkailun hyödyntämiseen toimialalla tai matkailutoiminnan taloudellisiin vaikutuksiin. ei säännöllistä ja jatkuvaa yhteistyötahot Yliopistot, ministeriöt, metsäalan toimijat, Tekes, ym. MMM Metla Kuluttajatutkimuskes kus, eri matkailuyrittäjät, Ympäristöministeriö

15 15 MEK tutkimuskohteet 5 v Suomeen suuntautuvan matkailun edistämiseen tähtäävän markkina- ja kuluttajatiedon kerääminen tarvelähtöisesti kehittämisen tarpeet ja panostukset Oman tutkijaväen kompetenssi ja joustavuus tärkeää kehittämisaluetta, rahoituksen turvaaminen ja tutkimustulosten huolellinen analysointi, jakelu MEkissä ja toimijakentässä sekä ennen kaikkea tulosten HYVÄKSIKÄYTTÖ valtakunnallinen vaikuttavuus matkailuelinkeinon kannalta tulevaisuudessa Tutkimusten keskeisiä tavoitteita ovat tukea tuotekehitystä kysynnän selvityksin, tukea markkinointiviestinnän iskukykyä ja varmistaa, että viestimme niissä kanavissa, joissa kohderyhmämme (muutenkin) liikkuvat. yhteistyötahot Yliopistot, ammattikorkeakoulut, Tilastokeskus sekä (maksulliset) tutkimuslaitokset kuten Taloustutkimus, Suomen Gallup jne. Matkailun ja elämystuotannon osaamisklusteri Matkailun ja elämystuotannon klusteriohjelma (OSKE, ) kokoaa ja välittää tutkimuslaitoksille ja -yrityksille tietoa toimialan yritysten tarpeista ja tarjoaa tutkimuksen tekijöille heidän omia kanaviaan täydentävän jalkautus- ja viestintäkanavan. Valitut painopistealueet klusteriohjelmalle ja sen parissa toimiville yritysverkostoille ovat ennakointi, sähköinen liiketoiminta, elämysten johtaminen, palveluinnovaatiot ja palvelumuotoilu. Näiden alueiden viimeisintä tutkimustietoa pyritään hyödyntämään, ja näistä tarvitaan lisää soveltavaa tutkimusta. Lisäksi klusterissa toteutetaan mm. signaalisessiot toimintaa, jossa avataan uusia mahdollisuuksia perustuen heikkoihin signaaleihin. Kansallinen ohjelma kohdistuu vahvasti verkostoitumiseen, kansainväliseen toimintaan ja yritysyhteistyön vahvistamiseen. Teemaohjelmien tavoitteena on tuottaa konkreettista ja helposti sovellettavaa tutkimustietoa klusterin sidosryhmien käyttöön sekä kasvattaa operatiivisen tason osaamista siirtämällä tutkimustietoa ja käytännön työkaluja yritysten tehokkaaseen käyttöön. Strategiatasolla klusterin tehtävänä on tarjota matkailutoimialalle tulevaisuusorientoitunut viitekehys eli lisätä ymmärrystä yritysten liiketoiminnan kehitykseen vaikuttavista toimintaympäristön muutoksista ja uudenlaisista ajattelumalleista: kulutuskäyttäytymisen muutokset, teknologian kehitys, globalisaatio, toimialan kansainvälistyminen ja rakennemuutokset sekä elämys- ja muutostalouden läpimurto. Palveluiden tasolla klusteri hyödyntää samoja työkaluja, huippuosaajia ja prosesseja rinnakkain eri Experience Labeissä. Näin vähennetään päällekkäisyyksiä ja kehityspanostukset tähtäävät samaan päämäärään, matkailutoimialan kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Menestystekijäksi nousee asiakkaiden, yritysten, tutkimus- ja Yliopistot ja AMK:t TEM, Tekes, MEK. Matkailu ja elämystuotantoyrityk set, muut osaamisklusterit. Kaupungit, kunnat, maakuntaliitot, TEkeskukset ja niiden teknologian kehittämisosastot, lääninhallitukset, Finpro sekä alueelliset matkailun kehittäjäorganisaatiot

16 16 TILASTOKESKUS Kansalliseen ja EU lainsäädäntöön pohjautuvien tilastojen kerääminen: Matkailutilasto: kuvaa majoituspalvelujen tarjontaa ja käyttöä sekä tietoja palvelujen käyttäjistä ja yöpymisten määristä. Suomalaisten matkailu: sisältää tietoa suomalaisten tekemistä matkoista ja matkan tehneistä henkilöistä. Matkailutilinpito: tilastojärjestelmä, jossa kuvataan matkailun taloudellisia vaikutuksia. Majoitus- ja ravitsemistoiminnan tilinpäätöstilasto: kuvaa alueen eri toimialojen tuloksen muodostumista, kannattavuutta ja taseen rakennetta. Rajahaastattelu: Tietoja kerätään Suomen vilkkaimmilla rajanylityspisteillä. Tutkimuksen kohteena ovat erityisesti ulkomailla asuvat matkustajat. Matkailutilastosta puuttuu pienten majoitusyritysten tiedot. Jatkossa niitä kerätään myös yrityksiltä, joilla on vähintään 20 vuodepaikkaa. Suomalaisten matkailu tilastoon yritetään saada mukaan suomalaisten tekemät päivämatkat. Taloudellisen tilanteen aiheuttamat säästöt saattavat aiheuttaa jotain muutoksia estimaattitarkkuuksiin. koulutustoiminnan sekä julkisen sektorin välinen luova ympäristö, jossa innovaatiot perustuvat koko palveluketjun vuorovaikutukseen. Liiketoiminnan tasolla klusteri rakentaa uusia arvoketjuja, liiketoimintaverkostoja ja -konsepteja ja lisää Suomen kansainvälistä houkuttavuutta. Yritysten kansainvälinen kasvu saavutetaan hyödyntämällä teknologian tarjoamia ratkaisuja tuotehallintaan, tuotekehitykseen, myyntiin ja markkinointiin sekä verkostojen ja asiakkaan yhteistyöhön. Tilastot keskeisiä matkailuelinkeinon indikaattoreita Tilastokeskus tekee yhteistyötä ministeriöiden, muiden tilastotiedon tuottajien ja yliopistojen kanssa

17 17 Matkailun tutkimus- ja koulutusinstituutti 1. Pohjoisten kulttuurien kehittäminen - Kulttuurialan ja matkailualan yhteistenrajapintojen hyödyntäminen 2. Osaamisen kehittäminen - Matkailu- ja kulttuurialojen pedagogisen osaamisen vahvistaminen - Matkailualan ennakointitutkimus - Matkailualan turvallisuustutkimus 3. Palveluinnovaatiot ja uudet toimintamallit - Palvelumuotoilun tutkiminen ja laajapohjainen kehittäminen - Tuotekehitysprosessit - Innovaatiopalvelut ja yrittäjyyttä tukevat liiketoimintamallit - Instituutin eri yksiköiden yhteistyön kehittäminen ja toimintamallien vakiinnuttaminen, - Oman osaamisen kehittäminen, - Kansainvälistyminen ja verkostoituminen, - Matkailututkimuksen resurssien lisääminen, - Elinkeinoelämän tarpeiden ja tutkimustoiminnan yhteensovittaminen ja vuorovaikutuksen kehittäminen, - Ennakointitutkimuksen käytänteiden kehittäminen ja turvaaminen sekä kansallisen yhteistyöverkoston kehittäminen Syksyllä -09 käynnistyy Matkailu tänään ja huomenna tutkimus- ja kehittämisohjelman suunnittelutyö. Esiselvityksessä on kartoitettu erityisesti matkailualan eri toimijoiden ja elinkeinoelämän tietotarpeita, minkä tuloksena ohjelman sisällöllisiksi kokonaisuuksiksi on päätetty seuraavat teemat: (1.) Customer insight (tulevaisuusorientoituneet asiakasprofiilit), (2.) talous ja markkinat sekä (3.) Foresight (tulevaisuusnäkökulmat). - Instituutin päämääränä on tehdä kansainvälisesti korkeatasoista, valtakunnallisesti vaikuttavaa ja alueellisesti ylivertaista matkailualan tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Lapin korkeakoulukonserni, kansainväliset verkostot, Matkailun ja elämysteollisuuden osaamiskeskus, Metsähallitus, METLA, GTK, RKTL, MTT, Tiehallinto, Ympäristöhallinto, MEK, MAVY, Savonlinnan Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos, Lapin liitto, TEM, Tekes, alueelliset kehittämistoimijat, kunnat, yritykset. Matkailun turvallisuuden tutkimus Instituutti muodostaa matkailun turvallisuuden tutkimuksen kansallisen verkoston sekä tuottaa maailmanlaajuisesti tunnustettua turvallisuuden tutkimusta. Matkailun turvallisuuden tutkimuksen alateemoina ovat: 1) Pohjoinen perifeerisyys - Pohjoisuuden erityisolosuhteiden vaikutukset asiakkaiden ja yritysten

18 18 turvallisuuteen 2) Palveluiden turvallisuus - Matkailun eri palvelutuotteiden turvallisuussisällöt ja vaikutukset 3) Turvallisuuden hallintajärjestelmät - Turvallisuusjohtamisen osaamistaso sekä matkailuprosessin ja arvoketjun turvallisuus - Matkailun riskien- ja kriisinhallinnan mekanismien kehittäminen tutkimuksen kautta 4) Matkailun kansallinen turvallisuusjärjestelmä - Järjestelmän toimivuuden arviointi ja kehittäminen tutkimuksen kautta 5) Ennakointi - Potentiaalisten riskikokonaisuuksien syntymismekanismit sekä turvallisuuden ohjausjärjestelmien muutostarpeet

Lähtökohta No Ordinary Projects

Lähtökohta No Ordinary Projects Ennakointi ja tuotekehitys TKI-toiminnan arjessa Sanna Kyyrä, projektipäällikkö, MTI Ennakoinnista kilpailukykyä Lapin matkailulle -hanke Teija Tekoniemi-Selkälä, lehtori, MTI Matkailukoulutuksen verkostopäivät

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 21) Koko maa 12 / S 0.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 2 61 9 104 9 1 6 3 99

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

SOPIMUSNEUVOTTELUIHIN VALMISTAUTUMINEN. Opetusneuvos Ari Saarinen

SOPIMUSNEUVOTTELUIHIN VALMISTAUTUMINEN. Opetusneuvos Ari Saarinen SOPIMUSNEUVOTTELUIHIN VALMISTAUTUMINEN Opetusneuvos Ari Saarinen 20.11.2008 KORKEAKOULUJEN OHJAUS JA RAHOITUS 2010 Sopimuskausi rytmitetään eduskunta/hallituskausiin siten, että tavoitteet sovitaan nelivuotiskaudelle

Lisätiedot

Tulevaisuudentutkimus Pirkanmaalla

Tulevaisuudentutkimus Pirkanmaalla 1 Tulevaisuudentutkimus Pirkanmaalla Markus Pöllänen Lehtori, Tampereen teknillinen yliopisto Pirkanmaan ennakointiammattilaisten kokoontumisajot 28.5.2012 Tulevaisuudentutkimuksen lähtökohtana historian

Lisätiedot

Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa. ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö

Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa. ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö 22.1.2013 Tänään kuulette... 1. Riistatiedon merkityksestä riistakonsernin strategiassa riistatieto

Lisätiedot

ERASMUS OPISKELIJAVAIHDON APURAHAT (SMS) KORKEAKOULUITTAIN

ERASMUS OPISKELIJAVAIHDON APURAHAT (SMS) KORKEAKOULUITTAIN ERASMUS OPISKELIJAVAIHDON APURAHAT (SMS) 29604 Helsingin yliopisto 0 29617 Joensuun yliopisto 0 29542 Kuopion yliopisto 29314 Lapin yliopisto 29580 Lappeenrannan teknillinen yliopisto 29479 Oulun yliopisto

Lisätiedot

Riistakonsernin tutkimusstrategia. Hyväksytty

Riistakonsernin tutkimusstrategia. Hyväksytty Riistakonsernin tutkimusstrategia Hyväksytty 3.5.2013 MMM:n tutkimus- ja kehittämisstrategia 2012-2017 Tutkimuksen ja kehittämistoiminnan perustehtävä (toiminta-ajatus) Tuotamme ennakoivasti tietoa, osaamista

Lisätiedot

Matkailun alueelliset tietovarannot

Matkailun alueelliset tietovarannot Matkailun alueelliset tietovarannot MIKÄ MATKAILUN ALUEELLISET TIETOVARANNOT? VALTAKUNNALLINEN SÄHKÖINEN MATKAILUN TIEDONHALLINTAJÄRJESTELMÄ Sähköinen järjestelmä, jolla voidaan kerätä tietoa alueiden

Lisätiedot

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK VisitFinland ensisijaisia tehtäviä: Suomen maabrändin luominen ja sitä

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007-2011 Erasmus-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Country 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 AT - Austria 239 242 230 264 BE - Belgium 88 102 109 124 BG - Bulgaria 8 15

Lisätiedot

Matkailun turvallisuus

Matkailun turvallisuus Matkailun turvallisuus Matkailun turvallisuuden kehittäminen kilpailukykytekijänä Pekka Iivari 29.9.2010 Lapin matkailuparlamentti Mitä se on? Matkailun turvallisuus Käsite? Yksilötasolla jokainen meistä

Lisätiedot

Liikenteen alan osaaminen Suomessa osaamiskartoituksen tuloksia

Liikenteen alan osaaminen Suomessa osaamiskartoituksen tuloksia Finnish Transport Research and Innovation Partnership Liikenteen alan osaaminen Suomessa osaamiskartoituksen tuloksia Fintrip seminaari Osaamisen kehittäminen ja hyödyntäminen liikenteen alalla 27.8.2013

Lisätiedot

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012 Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi Jaana Lerssi-Uskelin Ohjelma: Verkostot työhyvinvoinnin tukena Alustuspuheenvuorot ja työpaja Jatketaan toimintaa yhdessä! Yhteenveto Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serven julkisen tutkimuksen haun 2012 tiedotustilaisuus

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serven julkisen tutkimuksen haun 2012 tiedotustilaisuus Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serven julkisen tutkimuksen haun 2012 tiedotustilaisuus Sanna Piiroinen 1.2.2012 Esityksen sisältö 1. Tekesin julkisen tutkimusrahoituksen uudistuksen suhde

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 09.02.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 09.02.2012 1( 21) Koko maa 12 / S 09.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 44 47 3 64 10 108 85

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 14.02.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 14.02.2012 1( 21) Koko maa 12 / S 14.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 73 63 3 91 43 15 164

Lisätiedot

MATKAILUN TEEMARYHMÄN ROADSHOW 18.5.09 Seinäjoella

MATKAILUN TEEMARYHMÄN ROADSHOW 18.5.09 Seinäjoella MATKAILUN TEEMARYHMÄN ROADSHOW 18.5.09 Seinäjoella Etelä-Pohjanmaan Matkailustrategian toimeenpano v. 2008 2010 MATKO2 Matkailun koordinointi E-P:lla 2008-2010 hanke, SeAMK Maa- ja metsätal.yks. Ilmajoki

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2(13) ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / / / AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 1818 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 863 BG - Bulgaria

Lisätiedot

Ehdotus Keski-Suomen sote kehittämistoiminnan uudesta rakenteesta (Valmistunut 10/2015)

Ehdotus Keski-Suomen sote kehittämistoiminnan uudesta rakenteesta (Valmistunut 10/2015) Ehdotus Keski-Suomen sote kehittämistoiminnan uudesta rakenteesta (Valmistunut 10/2015) 6.6.2016 Raili Haaki Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, KOSKE 8.6.2016 SO + TE kehittämisrakenteen lähtökohtia

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA Tässä toimenpideohjelmassa paikallisella matkailulla tarkoitetaan Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan alueiden matkailua. Alueellinen matkailu tarkoittaa Etelä-Savon

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 01.02.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 01.02.2012 1( 21) Koko maa VKYH jen vieraskielisten yhteishaku / S 01.0. 1( 1) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 30.01.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 30.01.2012 1( 21) Koko maa VKYH jen vieraskielisten yhteishaku 1 / S.01.1 1( 1) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics

Lisätiedot

KORKEAKOULUJEN JA SEKTORITUTKIMUSLAITOSTEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN

KORKEAKOULUJEN JA SEKTORITUTKIMUSLAITOSTEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN Sektoritutkimus Pohjois-Euroopassa Opetusministeriö 2.6.2008 KORKEAKOULUJEN JA SEKTORITUTKIMUSLAITOSTEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN Erkki Alasaarela Oulun yliopisto Thule-instituutti NorNet-verkosto SUOMEN

Lisätiedot

Kansallisen metsäohjelman linjaukset. Joensuu Marja Kokkonen

Kansallisen metsäohjelman linjaukset. Joensuu Marja Kokkonen Kansallisen metsäohjelman linjaukset Joensuu 28.4.2009 Marja Kokkonen 1 MIKSI KANSALLINEN METSÄOHJELMA 2015? Toimintaympäristön muutos: Tuotannon ja talouden globalisaatio Venäjän puutullit ja markkinat

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / 2(13) AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 2097 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 157 1020 BG

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma 2010-2012 Hämeen Matkailu Oy Kehittämiskeskus Oy Häme Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Janakkalan kunta 13.10.2010 Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Projektin

Lisätiedot

Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä. RECEPS Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety

Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä. RECEPS Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä RECEPS Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta sekä Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

MELONTAMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA

MELONTAMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA MELONTAMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 Työryhmä: Markus Björlin, Elämysaalto Jan Gäddnäs, Gaia Events Pertti Karttunen, Suomen Kanoottiliitto Pellervo Kokkonen, Savonlinnan Innovaatiokeskus Jukka

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 8) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 8) Koko maa 13 / S 14.02.13 1( 8) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Degree Programme in Plastics Technology 75 75 4 167 17 368 244 67 398 428 4 84 766 446 381 7 0 282 245 1127 1046 663 5 14 12.23 12. 4. 10.21

Lisätiedot

Julkisen tutkimuksen rahoituksen tulevaisuus

Julkisen tutkimuksen rahoituksen tulevaisuus Julkisen tutkimuksen rahoituksen tulevaisuus Esa Panula-Ontto 27.8.2010 DM 694324 Julkisen tutkimusrahoituksen asiakkaat asiakas =Tutkimusorganisaatio Yliopistouudistus ei vaikuta yliopistojen asemaan

Lisätiedot

Pyrkimyksenä Lapin yliopiston Lapin ammattikorkeakoulun

Pyrkimyksenä Lapin yliopiston Lapin ammattikorkeakoulun Lapin korkeakoulukonserni on Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun strateginen liittouma, jonka avulla korkeakoulut kykenevät tarjoamaan opiskelijoille, henkilökunnalleen ja ympäröivälle yhteiskunnalle

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta Keski-Suomeen 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/eulehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

Lisätiedot

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes Ilona Lundström Johtaja, verkostoyritykset ja tutkimus, Tekes Riitta Maijala Johtaja, temaattinen tutkimusrahoitus, Suomen Akatemia 1

Lisätiedot

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Kasvava hevosala Hevosalan tiedon, taidon, voimavarojen ja osaamisen kokoamisella tiiviiseen yhteistoimintaan on suuri merkitys hevosalan ja alueellisten hevoskeskittymien

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 PROF. MARKKU VIRTANEN HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU PIENYRITYSKESKUS 5.10.2005 Markku Virtanen LT-OSAAMISEN VERKOSTON MAKROHANKKEEN KUVAUS Makrohankkeen

Lisätiedot

Lähilämpöverkoista ja uusista energiaratkaisuista liiketoimintaa matalaenergiarakentamisessa

Lähilämpöverkoista ja uusista energiaratkaisuista liiketoimintaa matalaenergiarakentamisessa Lähilämpöverkoista ja uusista energiaratkaisuista liiketoimintaa matalaenergiarakentamisessa matalaenergiarakentamisessa 26.3.2009 matalaenergiarakentamisessa 1 Kestävä Yhdyskunta 2007-2012ohjelma Lähtökohtia

Lisätiedot

Vauhtia Vuokatin (Kajaani-Oulujärvi) kv-matkailuun hanke

Vauhtia Vuokatin (Kajaani-Oulujärvi) kv-matkailuun hanke Vauhtia Vuokatin (Kajaani-Oulujärvi) kv-matkailuun hanke 1.1.2017-31.12.2019 Sotkamo 13.1.2017 Talousjohtaja Heidi Pyykkönen, Hankejohtaja Arto Asikainen ja Kohdepäällikkö Minna Hirvonen Hankevalmistelun

Lisätiedot

Tutkimushaku Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma. Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes.

Tutkimushaku Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma. Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes. Tutkimushaku 2013 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes DM 1098753 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tutkimushaku 2013

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Metsien monimuotoisuuden turvaamisen keinot ja yhteiskunnalliset vaikutukset (2005-2010)

Metsien monimuotoisuuden turvaamisen keinot ja yhteiskunnalliset vaikutukset (2005-2010) Metsien monimuotoisuuden turvaamisen keinot ja yhteiskunnalliset vaikutukset (2005-2010) Tutkimusohjelman esittely Ohjelmajohtaja: MMT Riitta Hänninen riitta.hanninen@metla.fi Metsien monimuotoisuuden

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

Ajankohtaista strategisen tutkimuksen neuvostosta

Ajankohtaista strategisen tutkimuksen neuvostosta Ajankohtaista strategisen tutkimuksen neuvostosta STN-tietoisku 1 Strategisen tutkimuksen rahoitusvälineen perustaminen Valtioneuvoston periaatepäätös 5.9.2013 tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen

Lisätiedot

Metsäalan korkea-asteen opetushenkilöstön näkökulma koulutuksen kehittämiseen. Tutkija Riitta Kilpeläinen TTS Ihminen ja metsä seminaari 7.12.

Metsäalan korkea-asteen opetushenkilöstön näkökulma koulutuksen kehittämiseen. Tutkija Riitta Kilpeläinen TTS Ihminen ja metsä seminaari 7.12. Metsäalan korkea-asteen opetushenkilöstön näkökulma koulutuksen kehittämiseen Tutkija Riitta Kilpeläinen TTS Ihminen ja metsä seminaari 7.12.2016 Tausta Kansallinen metsästrategia 2025: uudet koulutuksen

Lisätiedot

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Maakuntajohtaja Esko Lotvonen Lapin liitto Keski-Suomen matkailuparlamentti 12.11.2008 Matkailun strategiatyön merkitys Matkailustrategia ohjaa maakunnan matkailun

Lisätiedot

TULI. TULI rahoituksella tutkimuksesta liiketoimintaa. Ideasta liiketoiminnaksi 11.10.2011, Turku Harri Ojansuu, V-S ELY -keskus, Tekes

TULI. TULI rahoituksella tutkimuksesta liiketoimintaa. Ideasta liiketoiminnaksi 11.10.2011, Turku Harri Ojansuu, V-S ELY -keskus, Tekes TULI TULI rahoituksella tutkimuksesta liiketoimintaa Ideasta liiketoiminnaksi 11.10.2011, Turku Harri Ojansuu, V-S ELY -keskus, Tekes TULI Tutkimuksesta liiketoimintaa Tutkijoille, tutkijayhteistöille

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

CEMIS. K A M K : i s t a S u o m e n t e k e v i n a m m a t t i k o r k e a k o u l u Y h t e i s t y ö s e m i n a a r i

CEMIS. K A M K : i s t a S u o m e n t e k e v i n a m m a t t i k o r k e a k o u l u Y h t e i s t y ö s e m i n a a r i K A M K : i s t a S u o m e n t e k e v i n a m m a t t i k o r k e a k o u l u Y h t e i s t y ö s e m i n a a r i 2 5. 1 1. 2 0 1 0 CEMIS Mittaus- ja tietojärjestelmien tutkimus- ja koulutuskeskus 24.11.2010

Lisätiedot

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Promoting Blue Growth Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Merellisessä liiketoiminnassa on valtava potentiaali uusille innovaatioille ja kasvulle. Blue Growth

Lisätiedot

OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET

OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET 2013 2020 Kansainvälinen Oulun Eteläinen Vuonna 2020 Alueen koulutus- ja tutkimusorganisaatiot muodostavat kansainvälisesti

Lisätiedot

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Kysely Lähetettiin aluekehittämisen keskeisille toimijoille heinäkuussa: Ministeriöt, ELYkeskukset, Maakuntien liitot, Tekes, eri sidosryhmät ja

Lisätiedot

Luonnonvarakeskus sektoritutkimuslaitosten tulevaisuus

Luonnonvarakeskus sektoritutkimuslaitosten tulevaisuus Luonnonvarakeskus sektoritutkimuslaitosten tulevaisuus Hannu Raitio Riistapäivät 2013 Lahti 23.1.2013 Tutkimuslaitosuudistuksen taustaa Tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhteiskunnallinen merkitys on kaikkialla

Lisätiedot

Tulossopimus 2011 Matkailualan tutkimus ja koulutusinstituutti

Tulossopimus 2011 Matkailualan tutkimus ja koulutusinstituutti Tulossopimus 2011 Matkailualan tutkimus ja koulutusinstituutti Tällä sopimuksella Lapin yliopisto, Rovaniemen ammattikorkeakoulu ja Matkailualan tutkin1us- ja koulutusinstituutti sopivat instituutin tavoitteista,

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Fiiliksestä fyrkkaa pähkinänkuoressa

Fiiliksestä fyrkkaa pähkinänkuoressa Fiiliksestä fyrkkaa pähkinänkuoressa Nostaa tunteen ja asiakkaan kokeman arvon yhdeksi liiketoiminnan keskeiseksi ajuriksi. Haastaa yrityksiä tarkastelemaan liiketoimintaa asiakkaiden tunteiden kautta.

Lisätiedot

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen 1 METROPOLI VISIO Pääkaupunkiseutu on kehittyvä tieteen, taiteen, luovuuden ja oppimiskyvyn sekä hyvien palvelujen voimaan perustuva maailmanluokan liiketoiminta- ja innovaatiokeskus, jonka menestys koituu

Lisätiedot

Työsuunnitelma: Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja vaikuttavuus -jatkotoimet (YVVj)

Työsuunnitelma: Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja vaikuttavuus -jatkotoimet (YVVj) Työsuunnitelma: Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja vaikuttavuus -jatkotoimet (YVVj) Suomen yliopistot UNIFI ry Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry 1 1. Johdanto Suomen yliopistot

Lisätiedot

Laskennallisten tieteiden tutkimusohjelma. Jaakko Astola

Laskennallisten tieteiden tutkimusohjelma. Jaakko Astola Laskennallisten tieteiden tutkimusohjelma Jaakko Astola Julkisen tutkimusrahoituksen toimijat Suomessa 16.11.09 2 Suomen Akatemian organisaatio 16.11.09 3 Suomen Akatemia lyhyesti Tehtävät Myöntää määrärahoja

Lisätiedot

Lapin matkailustrategia Satu Luiro, Lapin liitto

Lapin matkailustrategia Satu Luiro, Lapin liitto Lapin matkailustrategia 2011-2014 28.9.2011 Satu Luiro, Lapin liitto Lapin matkailun visio 2014 Lappi Puhdasta ELÄMÄNVOIMAA lähelläsi. Lappi on Euroopan johtava kestävän luonto- ja elämysmatkailun kohde

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö

Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien 2016-2019 julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö Talousvaliokunta Talousjohtaja Mika Niemelä 8.10.2015 TAE2016: TEM politiikkalohkoittain

Lisätiedot

I Lapin korkeakoulukonsernin sopimus

I Lapin korkeakoulukonsernin sopimus I Lapin korkeakoulukonsernin sopimus 1. Korkeakoululaitoksen yhteiset tavoitteet Lapin korkeakoulukonsernissa Lapin korkeakoulukonserni ja sen korkeakoulut, Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu, Lapin yliopisto

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serven julkisen tutkimuksen haun 2012 tiedotustilaisuus 1.2.2012 Kansallissali, Helsinki Serve-ohjelman koordinaattori Heli Paavola Manager, Ramboll Management

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Lapin aikuiskoulutusstrategia 2020 TIIVISTELMÄ Suomen huipulla Lapissa on laadukkaat ja joustavat jatkuvan oppimisen pitkospuut, jotka takaavat tulevaisuuden osaamisen,

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Matkailutoimijoiden toiveita museoille Raija Sierman

Matkailutoimijoiden toiveita museoille Raija Sierman Matkailutoimijoiden toiveita museoille 1 Matkailun toimiala Matkailuelinkeinoa on vaikea määritellä tarkasti, sillä useat alat ovat siihen yhteydessä. Matkailu kytkeytyy eri elinkeinoihin ja yhteiskuntaan.

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla?

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 12.3.2013 Digitaalisuus palvelujen ja tuotannon uudistajana Perustelut Organisaatioiden kokonaisvaltainen uudistaminen prosesseja

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Yleistä Osaamiskeskittymien ja kaupunkien merkitys korostuu Harvaan asutun alueen kilpailukyvyn kehittämisessä hyödynnetään

Lisätiedot

Matkailu; majoitus- ja ravitsemistoiminta sekä ohjelmapalvelut

Matkailu; majoitus- ja ravitsemistoiminta sekä ohjelmapalvelut Matkailu; majoitus- ja ravitsemistoiminta sekä ohjelmapalvelut Toimialapäällikön rahoitusnäkemykset Helsinki 21.03.2012 Toimialapäällikkö Anneli Harju-Autti Majoitusvuorokausien kehitys 1000 vrk 16000

Lisätiedot

Metsäneuvos Marja Kokkonen Maa- ja metsätalousministeriö

Metsäneuvos Marja Kokkonen Maa- ja metsätalousministeriö KMO 2015:n muutosesitys Metsäneuvos Marja Kokkonen Maa- ja metsätalousministeriö 5.5.2010 1 KANSALLINEN METSÄOHJELMA 2015 Strateginen toimenpideohjelma - linjaa Suomen metsäpolitiikkaa - valtioneuvoston

Lisätiedot

SEKTORITUTKIMUS UUDISTUU. Esko-Olavi Seppälä Esko-Olavi Seppälä / SB

SEKTORITUTKIMUS UUDISTUU. Esko-Olavi Seppälä Esko-Olavi Seppälä / SB SEKTORITUTKIMUS UUDISTUU Esko-Olavi Seppälä 29.8.2007 Neuvon työryhmä 2006-2007 Työssä tuli tarkastella Sektoritutkimuksen kokonaisorganisaatiota Perusrahoituksen kehittämistä kilpaillun rahoituksen suuntaan,

Lisätiedot

Tutkimus kestävän yhdyskunnan mahdollistajana. 3/2009, ohjelman koordinaattori

Tutkimus kestävän yhdyskunnan mahdollistajana. 3/2009, ohjelman koordinaattori Tutkimus kestävän yhdyskunnan mahdollistajana Suomen kestävän ä kehityksen toimikunnan kokous ous 3/2009, 7.10.2009 ohjelman koordinaattori Mikko Nousiainen, Pöyry Esityksen rakenne 1. Kestävä yhdyskunta

Lisätiedot

Vesiyritykset nousuun. Carl Johan Sandström Novago Yrityskehitys Oy

Vesiyritykset nousuun. Carl Johan Sandström Novago Yrityskehitys Oy Vesiyritykset nousuun Carl Johan Sandström Novago Yrityskehitys Oy 1 Vesi ja ympäristö tulevaisuuden suurimpia teollisuudenaloja Dynaaminen, kasvava ja kiinnostava markkina, jolla tarve uusien teknologioiden

Lisätiedot

KANSAINVÄLISYYTTÄ JA KILPAILUKYKYÄ TEKESIN EAKR-PROJEKTEILLA

KANSAINVÄLISYYTTÄ JA KILPAILUKYKYÄ TEKESIN EAKR-PROJEKTEILLA KANSAINVÄLISYYTTÄ JA KILPAILUKYKYÄ TEKESIN EAKR-PROJEKTEILLA Tekesin toiminta-ajatus Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes edistää teollisuuden ja palvelujen kehittymistä teknologian

Lisätiedot

Terveydenhoitajakoulutuksen työpajan taustamateriaali

Terveydenhoitajakoulutuksen työpajan taustamateriaali Terveydenhoitajakoulutuksen työpajan taustamateriaali Koonti terveydenhoitaja (AMK) koulutuksen tilastoista ammattikorkeakouluittain Vuonna 2010 tutkinnon suorittaneista työlliset 2011 Vuonna 2010 tutkinnon

Lisätiedot

Erikoistumiskoulutusten kehittämisen väliseminaari Tervetuloa ja Arenen ajankohtaiskatsaus

Erikoistumiskoulutusten kehittämisen väliseminaari Tervetuloa ja Arenen ajankohtaiskatsaus Erikoistumiskoulutusten kehittämisen väliseminaari Tervetuloa ja Arenen ajankohtaiskatsaus Toiminnanjohtaja Riitta Rissanen, Arene ry 17.8.2016 Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 26.8.2016 Ajankohtaista Ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelman toteutuminen

Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelman toteutuminen Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelman 007-013 toteutuminen Ohjausryhmä ja hankkeiden yhteistapaaminen Helsinki 1.9.009 Kirsi Kaunisharju Kehittämisohjelman strateginen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Socom

Toimintasuunnitelma. Socom Toimintasuunnitelma 2011 Kaakkois-Suomen sosiaalialan 1 osaamiskeskus Oy Socom 1 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä- Karjalan maakunnissa. Socomin

Lisätiedot

Saimaa Geomatkailukohteeksi Saimaa Geopark -valmisteluhanke projektipäällikkö Minna Kähtävä-Marttinen Geopark Saimaalle, Mikkeli 12.5.

Saimaa Geomatkailukohteeksi Saimaa Geopark -valmisteluhanke projektipäällikkö Minna Kähtävä-Marttinen Geopark Saimaalle, Mikkeli 12.5. Saimaa Geopark -valmisteluhanke projektipäällikkö Minna Kähtävä-Marttinen Geopark Saimaalle, Mikkeli 12.5.2015 Saimaa geomatkailukohteeksi miksi? Saimaa on kansainvälisesti ainutlaatuinen ja kiinnostava

Lisätiedot

Matkailun tiekartta missä mennään? Matkailun erityisasiantuntija Nina Vesterinen, työ- ja elinkeinoministeriö

Matkailun tiekartta missä mennään? Matkailun erityisasiantuntija Nina Vesterinen, työ- ja elinkeinoministeriö Matkailun tiekartta missä mennään? Matkailun erityisasiantuntija Nina Vesterinen, työ- ja elinkeinoministeriö Yhdessä enemmän Mistä kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun? Matkailun tiekartta 2015 2025

Lisätiedot

Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Toimintasuunnitelma 2015 Edunvalvonta Strateginen

Lisätiedot

Tekesin rooli ammattikorkeakoulujen tkirahoituksessa

Tekesin rooli ammattikorkeakoulujen tkirahoituksessa Enemmän irti innovaatiopolitiikasta - Ammattikorkeakoulujen osaaminen täysmittaiseen käyttöön Eduskunta 22.2.12 Tekesin rooli ammattikorkeakoulujen tkirahoituksessa Eero Silvennoinen Yksikön johtaja, TkT

Lisätiedot

Miten tutkimus- ja kehittämistoimintaa tilastoidaan? Tampereen yliopisto 26.3.2010 Ari Leppälahti

Miten tutkimus- ja kehittämistoimintaa tilastoidaan? Tampereen yliopisto 26.3.2010 Ari Leppälahti Miten tutkimus- ja kehittämistoimintaa tilastoidaan? Tampereen yliopisto 26.3.2010 Ari Leppälahti Tilastokeskuksen t&k -tilasto Yritysten tutkimus- ja tuotekehitys Julkisen sektorin t&k - yksityinen voittoa

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010

VIESTINTÄSUUNNITELMA LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010 LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010 Lapin muotoiluohjelman valmistelu Viestinnän tavoite INNOVATIIVISTA MUOTOILUA LAPPILAISILLE HYVINVOINTIA - varmistaa Lapin muotoiluohjelman tunnettuus -

Lisätiedot

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke - Miksi - Tavoitteet - Toimenpiteet Lasse Ala-Kojola, Mervi Karikorpi, Pirkko Pitkäpaasi, Birgitta Ruuti, Anne-Mari Tiilikka Erinomainen valinta! Uusia ammattiosaajia,

Lisätiedot

Tampere Grow. Smart. Together.

Tampere Grow. Smart. Together. Tampere Grow. Smart. Together. Grow. Smart. Together. Visio Kansainvälisesti tunnustettu, vetovoimainen, kestävän kehityksen älykaupunki Missio Menestymisen ja elämänlaadun parantaminen yhteistyön ja kilpailun

Lisätiedot

AKYH Ammattikorkeakoulujen aikuisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 30) Koko maa

AKYH Ammattikorkeakoulujen aikuisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 30) Koko maa / S.. ( ) Centria ammattikorkeakoulu - Centria yrkeshögskola Centria ammattikorkeakoulu - Centria yrkeshögskola, Kokkola- Pietarsaaren yksikkö, Pietarsaari Sosiaalialan koulutusohjelma. sijaiset hakijat

Lisätiedot

Lapin korkeakoulukonserni

Lapin korkeakoulukonserni Lapin korkeakoulukonserni Kv-hanketoiminnan kehittämispäivät 2012 Microsoft Office PowerPoint 2007.lnk Markku Tarvainen Kv toimintaohjelman pääteemat Aidosti kansainvälisen korkeakouluyhteisö Korkeakoulujen

Lisätiedot

Mitä kulttuurimatkailu on?

Mitä kulttuurimatkailu on? Kulttuurimatkailun kehittämisstrategia kansainvälisille markkinoille 2014-2018 Mitä kulttuurimatkailu on? Kulttuurimatkailussa tuotetaan alueellisia ja paikallisia kulttuurin voimavaroja arvostaen matkailutuotteita

Lisätiedot

UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta

UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta Projektin loppuseminaari 18.11.2016 Lapin yliopisto Risto Mäkikyrö Haemme visionäärejä Tekesin strategia Toimintatapa- ja sisältöpainotukset ovat Luonnonvarat ja

Lisätiedot

Kaivannaisalan koulutuksen ja tutkimuksen kehitys

Kaivannaisalan koulutuksen ja tutkimuksen kehitys Kaivannaisalan koulutuksen ja tutkimuksen kehitys Kari Knuutila Suomi kestävän kaivannaisteollisuuden edelläkävijäksi -kutsuseminaari Johdanto Suomi kestävän kaivannaisteollisuuden edelläkävijäksi toimintaohjelma

Lisätiedot

Näkökulma: VTT:n rooli innovaatiojärjestelmässä VTT on suuri osaamiskeskittymien verkko ja (strateginen) kansallinen (ja kansainvälinen) toimija Suome

Näkökulma: VTT:n rooli innovaatiojärjestelmässä VTT on suuri osaamiskeskittymien verkko ja (strateginen) kansallinen (ja kansainvälinen) toimija Suome VTT:n rooli innovaatiojärjestelmässä VTT:n strateginen ja toiminnallinen arviointi Päätösseminaari 27.9.2010 Ilkka Turunen Pääsihteeri Tutkimus- ja innovaationeuvosto t 1 Näkökulma: VTT:n rooli innovaatiojärjestelmässä

Lisätiedot

HYVINVOINTIFOORUMI. Leena Liimatainen Yksikön johtaja LAMK sosiaali- ja terveysala 2.5.2016 Wanha Walimo

HYVINVOINTIFOORUMI. Leena Liimatainen Yksikön johtaja LAMK sosiaali- ja terveysala 2.5.2016 Wanha Walimo HYVINVOINTIFOORUMI Leena Liimatainen Yksikön johtaja LAMK sosiaali- ja terveysala 2.5.2016 Wanha Walimo HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN KUNNISSA Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyö kunnissa on

Lisätiedot

Ehdotus Keski-Suomen sote kehittämistoiminnan uudesta rakenteesta Raili Haaki K-S sosiaalialan osaamiskeskus

Ehdotus Keski-Suomen sote kehittämistoiminnan uudesta rakenteesta Raili Haaki K-S sosiaalialan osaamiskeskus Ehdotus Keski-Suomen sote kehittämistoiminnan uudesta rakenteesta Raili Haaki K-S sosiaalialan osaamiskeskus 30.10.2015 SO + TE kehittämisrakenteen lähtökohtia Myös kehittämistoiminta on tarkoituksenmukaista

Lisätiedot