SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 23"

Transkriptio

1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanvaltuusto AIKA klo 19:00-19:46 PAIKKA Kunnanvaltuuston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA KUNTAJAKOSELVITYKSEN KÄYNNISTÄMINEN KUNTAKONSERNIN SISÄINEN LAINA YLITYSOIKEUSANOMUS LUKIOKOULUTUKSEN 31 VUODEN 2013 TALOUSARVIOON 19 YLITYSOIKEUSANOMUS MUUN KESKIASTEEN 33 KOULUTUKSEN VUODEN 2013 TALOUSARVIOON 20 YLITYSOIKEUSANOMUS AIKUISOPETUKSEN 34 VUODEN 2013 TALOUSARVIOON 21 ALOITE MERI-LAPIN NÄYTTÄMÖTAITEEN 35 TUKIYHDISTYKSEN TOIMINNAN TURVAAMISESTA 22 ALOITE VUONNA 2013 KUNNASTA 36 POISMUUTTANEIDEN SYISTÄ MUUTTOON 23 ALOITE PÄIVÄHOITOTARPEEN KARTOITTAMISESTA 37 JA PALVELUSETELIN KÄYTTÖÖNOTOSTA 24 ALOITE SIMONKYLÄN SINIKOSKEN SILLAN 38 PAINORAJOITUKSEN PERUSTEIDEN SELVITTÄMISEKSI 25 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUS 39

2 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Böök Tuomo 19:00-19:46 jäsen Halttu Eero 19:00-19:46 jäsen Hamari Helena 19:00-19:46 jäsen Hiltula Ari 19:00-19:46 jäsen Kantola Lea 19:00-19:46 jäsen Korpikoski Terho 19:00-19:46 jäsen Kuusela Tapani 19:00-19:46 jäsen Leskinen Tarja 19:00-19:46 jäsen Lämsä Seppo 19:00-19:46 jäsen Martimo Sauli 19:00-19:46 jäsen Marttila Piia 19:00-19:46 jäsen Marttila Tuomo 19:00-19:46 jäsen Niskala Lauri 19:00-19:46 jäsen Onkalo Tuomo 19:00-19:46 jäsen Poikela Matti 19:00-19:46 jäsen Puotiniemi Sami 19:00-19:46 jäsen Simoska Minna 19:00-19:46 jäsen Simoska Raimo 19:00-19:46 jäsen Tervonen Markku 19:00-19:46 jäsen Vakkala Lauri 19:00-19:46 jäsen Parpala Heino 19:00-19:46 varajäsen Ylitalo Keijo 19:00-19:46 hallintojoht,pöytäki rjanpit POISSA Veittikoski Marko jäsen Tavia Esko kunnanjohtaja ALLEKIRJOITUKSET Sauli Martimo Puheenjohtaja Keijo Ylitalo Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Sami Puotiniemi Minna Simoska Raimo Simoska 17 Keskustoimisto TODISTAA Pöytäkirjanpitäjä

3 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PÖYTÄKIRJANOTTEET OIKEAKSI TODISTAA Hallintosihteeri

4 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanvaltuusto KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kvalt 14 Valtuuston työjärjestyksen 8 :n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään seitsemän päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Valtuuston työjärjestyksen 9 mukaan esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset valtuuston päätöksiksi, on lähetettävä kokous kutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Valtuusto voi päättää, kuinka monelle varavaltuutetulle esityslista toimitetaan. Valtuuston työjärjestyksen 10 :n mukaan valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta tiedote taan ennen kokousta niissä tiedotusvälineissä, joissa valtuusto on päättänyt kokouksistaan ilmoittaa. Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta valtuutetuista on läsnä. Tämän valtuuston kokouksen kokouskutsu on lähetetty valtuutetuille, ensimmäisille varaval tuutetuille ja kunnanjohtajalle. Kokouskutsu on samana päivänä asetettu nähtäville kunnan viralliselle ilmoitustaululle. Lisäksi ko kouskutsu on julkaistu Lounais-Lappi -lehdessä. Läsnä olevat valtuutetut ja varavaltuutetut todetaan nimenhuudolla, joka toimitetaan aakkos järjestyksessä. Nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja läsnä olevat varavaltuutetut sekä onko val tuusto laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Kvalt 15 Ehdotus Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sami Puotiniemi ja Minna Simoska.

6 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto KUNTAJAKOSELVITYKSEN KÄYNNISTÄMINEN 231/ /2014 Khall Meri-Lapin kehittämiskeskus esittää kirjeellään seu raavaa: "Hallitus on tarkastellut kuntauudistukseen liittyvien lainsää dän tö hank kei den valmistelutilannetta sekä kun ta ra ken ne uu distuk sen etenemistä. Hallitus päätti seuraavaksi käynnistää neuvotteluja liitosselvitysten käyn nis tä mi sek si niillä työssäkäynti- ja yhdysrakenneperusteen täyttä vil lä yhtenäisillä alueilla (4d 3 mom.), joiden tulee kun ta ra ken nelain mukaan tehdä selvitys usean kunnan alueella, mutta joiden selvi tys työ ei ole käynnistynyt. Neuvottelut käydään siten, että alueille on mahdollista tarvittaessa aset taa erityinen kuntajakoselvitys kevään 2014 aikana elleivät kunnat itse saa selvityksiään käyntiin. Muiden seutujen osalta hallitus seu raa yhdistymisselvitysten käynnistymistä ja arvioi tilannetta seuraa van kerran huhtikuussa Vieraillessaan Meri-Lapissa hallinto- ja kuntaministeri Virkkunen esit ti nä ke myk se nään, että löytyy perusteita myös Ylitornion ot ta misek si mu kaan Meri-Lapin kuntajakoselvitykseen. Ministeri Virkkunen il moit ti myös, että ministeriö voi maksaa yhdistymisselvityksen kustan nuk set, mikäli kunnat käynnistävät itse selvitystyön. Käsiteltyään asiaa kokouksessaa Meri-Lapin ke hit tä miskes kuk sen seutuhallitus päätti esittää Kemin, Tornion, Keminmaan, Si mon, Tervolan ja Ylitornion valtuustoille, että ne tekevät päätöksen kun tien itsensä tekemän kuntajako- ja yhteistyöselvityksen käyn nistä mi ses tä." ehdotus kj Kvalt 16 Ehdotus Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Simon kunta on aikai sem piin päätöksiin nojautuen valmis osallistumaan Meri-Lapin kuntajakoselvitykseen. ehdotus hyväksyttiin. Valtuusto päättää, että Simon kunta on aikaisempiin päätöksiin nojau tuen valmis osallistumaan Meri-Lapin kuntajakoselvitykseen. Ehdotus hyväksyttiin.

7 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto KUNTAKONSERNIN SISÄINEN LAINA 237/ /2014, 238/ /2014 Khall Simon Vesihuolto Oy :n hallitus esittää kirjeellään kun nanhal li tuk sel le, että kunta tekisi periaatepäätöksen tilapäisen ra hoi tuksen järjestämiseksi lainana yhtiölle. Hallitus päätti esittää ko. summaksi euroa. Kuntakonsernin toiminnassa on tullut tilanteita, joissa kunnan konser ni yh tiö olisi tarvinnut tilapäiseen kassakriisiin rahoitusta. Pank kilai noi tus on yleensä vaatinut kunnan omavelkaisen takauksen. Takauk sen käsittelyyn kuluu kunnassa yleensä noin 2 kuukautta. Joustavampi tapa kunnan konserniyhtiöiden tilapäisen lainatarpeen hoi ta mi seen olisi kunnan myöntämä lyhytaikainen luotto ehdotus kj Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että kunnanhallitukselle an ne taan valtuus myöntää Simon kunnan kuntakonserniin kuu lu valle yhtiölle tai yhteisölle korkeintaan euroa lainaa ka len te rivuo dek si. Koron on oltava vähintään 3 kuukauden euribor-korko. Kun nan hal li tus päättää muuten lainaehdoista. ehdotus hyväksyttiin. Merkitään, että Lauri Niskala ja Seppo Lämsä ilmoittivat olevansa es teel li siä asiaa käsittelemään ja he poistuivat kokouksesta. Puheenjohtajana tämän asian käsittelyn osalta toimi va ra pu heen johta ja Helena Hamari ja pöytäkirjantarkastajana Tarja Leskinen. Kvalt 17 Ehdotus Valtuusto päättää antaa kunnanhallitukselle valtuus myöntää Simon kun nan kuntakonserniin kuuluvalle yhtiölle tai yhteisölle korkeintaan euroa lainaa kalenterivuodeksi. Koron on oltava vähintään 3 kuu kau den euribor-korko. Kunnanhallitus päättää muuten lai na ehdoista. Kunnan myöntämä konsernin sisäinen laina tuo joustavuutta kon serni yh tiöi den talouden hallintaan. Lainan korko on myös alempi kuin yh tiön ottaessa lyhytaikaista lainaa pankista. Keskustelun aikana Tuomo Onkalo ilmoitti, ettei hyväksy ehdotusta. Hä nen mielestään päätöksellä viedään valtaa valtuustolta. Hän hyväk syi si kunnan takaukset yhtiön lainoille. Tuomo Onkalon esitystä asian jättämiseksi pöydälle lisäselvityksiä varten ei kannatettu.

8 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Valtuusto hyväksyi päätösehdotuksen. Merkitään, että valtuutetut Lauri Niskala, Minna Simoska, Markku Tervonen ja Seppo Lämsä ilmoittivat olevansa esteellisä ja he poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Raimo Simoska Minna Simoskan tilalle tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

9 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto YLITYSOIKEUSANOMUS LUKIOKOULUTUKSEN VUODEN 2013 TALOUSARVIOON Sivltk Lukiokoulutuksen vuoden 2013 talousarvio ylittyy toimintakulujen osal ta noin euroa. Lukion rehtorin selvitys talousarvion ylityksestä: Lukion vuoden 2013 talousarvio ylittyy toimintakulujen osalta noin Ylitys johtuu siitä, että henkilöstökulut ovat olleet noin arvioitua suuremmat. Palkkamenojen ylitys on johtunut mm. siitä, et tä talousarviossa ei osattu ennakolta varautua yhden lehtorin äitiys lo maan. Lisäksi vuoden 2014 talousarvion valmistelun yh tey dessä selvisi, että lukioresurssin määrää ei ollut osattu arvioida oikein. Lu kio re surs sin aiheuttamien kustannusten arvioiminen on erittäin han ka laa, koska siitä maksettavien korvausten määrä on suuri (noin 25 vuosiviikkotuntia eli noin 950 tuntia) ja opettajien ylituntipalkkiot voi vat vaihdella jopa 40 /tunti opettajan opetusvelvollisuudesta riippuen. Toimintakulujen puolella on kuitenkin myös säästynyt rahaa. Suurim mat säästöt ovat kouluruokailussa (6000 ), koululuskuluissa (1000 ), kirjallisuudessa (3000 ) ja kalustossa (2000 ). Toimintakulut ylittivät siis arvioidun noin Toimintatuottojen puo lel ta saimme kuitenkin suurin piirtein saman verran enemmän tulo ja arvioituun nähden. Tämä johtuu Ammattiopisto Lappian ja Pe räpoh jo lan Opiston yhdistelmätutkinnonsuorittajien arvioitua suu remmas ta lukiokurssien määrästä. ehdotus ktj Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen val tuus tolle, että se myöntäisi sivistyslautakunnalle vuoden 2013 ta lous ar vioon euron ylityksen lukiokoulutuksen menoihin. ehdotus hyväksyttiin. Khall ehdotus kj Kvalt 18 Ehdotus Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntäisi si vis tys lau takun nal le vuoden 2013 talousarvioon euron ylitysoikeuden lu kio kou lu tuk sen menoihin. ehdotus hyväksyttiin. Valtuusto myöntää sivistyslautakunnalle vuoden 2013 talousarvioon euron ylitysoikeuden lukiokoulutuksen menoihin.

10 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Ehdotus hyväksyttiin.

11 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto YLITYSOIKEUSANOMUS MUUN KESKIASTEEN KOULUTUKSEN VUODEN 2013 TALOUSARVIOON Sivltk Muun keskiasteen koulutuksen (musiikkiopisto) vuoden 2013 ta lousar vio ylittyy toimintakulujen osalta noin euroa. Selvitys talousarvion ylityksestä: Muun keskiasteen koulutuksen talousarvioon on varattu mää rä ra ha vuodelle Musiikkiopisto on laskuttanut vuoden 2013 menoja yhteensä Musiikkiopiston viikkotunnin hinta on noussut eikä talousarviota laadittaessa ole osattu varautua ko rotuk seen. Talousarvioon on varattu vuosittain Menot ovat vaihdelleet eri vuosina seuraavasti: v euroa v euroa v laskuja ei ole maksettu muun keskiasteen koulutuksen kus tan nus pai kal ta v euroa. ehdotus ktj Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen val tuus tolle, että se myöntäisi sivistyslautakunnalle vuoden 2013 ta lous ar vioon euron ylityksen muun keskiasteen koulutuksen me noihin. ehdotus hyväksyttiin. Tulevaisuudessa sivistyslautakunta edellyttää kustannusten tarkempaa erittelyä ja kustannuspaikan toteutuman seurantaa. Khall ehdotus kj Kvalt 19 Ehdotus Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntäisi si vis tys lau takun nal le vuoden 2013 talousarvioon euron ylitysoikeuden muun keskiasteen koulutuksen menoihin. ehdotus hyväksyttiin. Valtuusto myöntää sivistyslautakunnalle vuoden 2013 talousarvioon euron ylitysoikeuden keskiasteen koulutuksen menoihin. Ehdotus hyväksyttiin.

12 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto YLITYSOIKEUSANOMUS AIKUISOPETUKSEN VUODEN 2013 TALOUSARVIOON Sivltk Aikuisopetuksen vuoden 2013 talousarvion ylittyy toimintakuolujen osal ta noin euroa. Seutuopiston rehtorin selvitys ylityksestä: Seutuopistolla ei ole Simossa omaa opetushenkilöstöä vapaan sivistystyön osalla, jonka vuoksi joudutaan turvautumaan hiukan enemmän ostopalveluihin eli yritysten kautta tapahtuvaan opetukseen. Tämä nostaa kustannuksia. Lisäksi vuonna 2013 toteutui 4127 tuntia, jossa on ylitystä suunniteltuun tuntimäärään. Yleensä suunnitellusta tuntimäärästä jää toteutumatta n %. Budjetti on alitettu vuosina seuraavasti: vuonna 2008 palautusta , vuonna 2009 palautusta 6408, vuonna 2010 palautusta , vuonna 2011 palautusta ja vuonna 2012 palautusta eli yhteensä vuosien aikana. ehdotus ktj Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se myöntäisi sivistyslautakunnan vuoden 2013 talousarvioon euron ylityksen aikuisopetuksen menoihin. ehdotus hyväksyttiin. Khall ehdotus kj Kvalt 20 Ehdotus Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntäisi si vis tys lau takun nan vuoden 2013 talousarvioon euron ylitysoikeuden aikuis ope tuk sen menoihin. ehdotus hyväksyttiin. Valtuusto myöntää sivistyslautakunnalle vuoden 2013 talousarvioon euron ylitysoikeuden aikuisopetuksen menoihin. Ehdotus hyväksyttiin.

13 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanvaltuusto ALOITE MERI-LAPIN NÄYTTÄMÖTAITEEN TUKIYHDISTYKSEN TOIMINNAN TURVAAMISESTA 268/ /2014 Kvalt 21 Valtuutettu Ari Hiltula jätti päivätyn aloitteen, jossa hän esit tää, että Simon kunta osallistuu Meri-Lapin Näyttämötaiteen tu kiyh dis tyk sen toimintaan turvaamalla tuotannon ja rahoitusratkaisun yh des sä yhdistyksen kanssa. Aloite lähetetään kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

14 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanvaltuusto ALOITE VUONNA 2013 KUNNASTA POISMUUTTANEIDEN SYISTÄ MUUTTOON 269/ /2014 Kvalt 22 Valtuutettu Ari Hiltula jätti Simon Kokoomuksen päivätyn aloitteen, jossa esitetään, että Simon kunta selvittää vuonna 2013 kunnasta poismuuttaneiden syyt poismuuttoon. Aloite lähetetään kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

15 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanvaltuusto ALOITE PÄIVÄHOITOTARPEEN KARTOITTAMISESTA JA PALVELUSETELIN KÄYTTÖÖNOTOSTA 270/ /2014 Kvalt 23 Valtuutettu Tuomo Marttila ym. jätti päivätyn aloitteen, jos sa esitetään, että kunta ottaa käyttöön palvelusetelin lasten päivä hoi dos sa. Palveluseteliä voitaisiin kokeilla myös vanhusten siivous- ja hoivapalveluissa. Aloite lähetetään kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

16 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanvaltuusto ALOITE SIMONKYLÄN SINIKOSKEN SILLAN PAINORAJOITUKSEN PERUSTEIDEN SELVITTÄMISEKSI 271/ /2014 Kvalt 24 Keskustan Simonkylän paikallisyhdistyksen taholta jätettiin päivätty aloite, jossa vaaditaan, että perusteista, joilla Simon ky län Sinikosken sillalle asetettu uusi painorajoitus (25 tn) on ase tet tu, an ne taan selvitys. Mikäli perusteita ei ole esittää, yhdistys esit tää, et tä sillan kantavuus tutkitaan ja ryhdytään tarvittaviin toimen pi tei siin kul ku yh tey den säilyttämiseksi. Aloite lähetetään kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

17 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanvaltuusto KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUS Kvalt 25 Kun kokoukselle esitetyt asiat oli käsitelty julisti puheenjohtaja kokouksen päättyneeksi klo

18 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuusto Kokouspäivämäärä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täy täntöönpa noa. Pykälät: 15-16, Hallintolain 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus Käyntiosoite Isokatu 4, OULU Postiosoite PL 189, OULU Sähköposti Fax Kunnallisvalitus, pykälät Vali tusaika 14, päivää Hallintovalitus,pykälät Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

19 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valitta jan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoi tukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus kirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tie doksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuk sensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaisille. Asiamiehen on liitettä vä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 :ssä säädetään. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vas tuulla valitusasiakirjat voi lähet tää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin vali tusasia kirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymis tä. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitus asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä en nen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite. Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava1): nimi, osoite ja postiosoite. Pykälät Lisätietoja Tuomioistuimen ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta voidaan periä hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu ( ,00 euroa). Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 klo 15:00-19:16 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2009 64

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2009 64 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2009 64 Kunnanvaltuusto 09.06.2009 AIKA 09.06.2009 klo 19:00-20:20 PAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 67 37

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57 Kunnanhallitus 02.03.2015 Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56 Paikka Valtion virastotalo, valtuustosali Käsitellyt asiat 34-37 Otsikko Sivu 34 Kiinteistönhoitajan tehtävän

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) Kunnanhallitus 28.11.2011 AIKA 28.11.2011 klo 18:30-20:48 PAIKKA Kunnantoimiston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 140 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112. Sivistyslautakunta 02.10.2013. Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112. Sivistyslautakunta 02.10.2013. Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112 Sivistyslautakunta 02.10.2013 Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 63 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 114 64 Pöytäkirjan

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196 Kunnanhallitus 06.09.2011 AIKA 06.09.2011 klo 14:15-17:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 132 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93 Rakennuslautakunta 04.09.2013 Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 95 54 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 1

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 Kunnanhallitus 11.05.2009 AIKA 11.05.2009 klo 18:30-20:35 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 81 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 82 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone

Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 206-212 Otsikko Sivu 206 Toiminnan ja talouden seurantaraportti

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, Kokoushuone 1, Keskustie 10, Liperi

Liperin kunnanvirasto, Kokoushuone 1, Keskustie 10, Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Henkilöstöjaosto 15.06.2015 Aika 15.06.2015 klo 14:30-15:30 Paikka Liperin kunnanvirasto, Kokoushuone 1, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t 63-84 Kokousasian otsikko

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu 4 2 Kunnallisten ilmoitusten tiedottaminen 6 3 Johanna Fofannahin ero kunnanvaltuuston

Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu 4 2 Kunnallisten ilmoitusten tiedottaminen 6 3 Johanna Fofannahin ero kunnanvaltuuston KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanvaltuusto Aika Perjantai 30.01.2015 klo 14:00-15:00 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29 Kaupunginvaltuusto AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 17 Kokouksen avaaminen 32 18 Kokouksen

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) Kunnanhallitus 04.11.2013 AIKA 04.11.2013 klo 17:30-18:55 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 152 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Polvijärven koulukeskuksen auditorio

Polvijärven koulukeskuksen auditorio Valtuusto 3/2015 42 (-55) Aika Torstaina 26. maaliskuuta 2015 klo 19.00-19.56 Paikka Polvijärven koulukeskuksen auditorio SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Huttunen Jorma Muut valtuutetut Pöytäkirjan liite

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 15. Kunnanvaltuusto 27.04.2015. Aika 27.04.2015 klo 18:00-18:40. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 15. Kunnanvaltuusto 27.04.2015. Aika 27.04.2015 klo 18:00-18:40. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 15 Kunnanvaltuusto 27.04.2015 Aika 27.04.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen avaus 4 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirja 2/2015 11. Tarkastuslautakunta 20.04.2015. Hakemisto

Pöytäkirja 2/2015 11. Tarkastuslautakunta 20.04.2015. Hakemisto Pöytäkirja 2/2015 11 Tarkastuslautakunta 20.04.2015 Hakemisto Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 8 Pöytäkirjan tarkastajat 14 9 Selonteko vuoden 2014 tilinpäätöksestä 15 10 Havaintoja sisäisestä

Lisätiedot

VEHMAAN KUNTA KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84

VEHMAAN KUNTA KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84 KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.08.2013 klo 18.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 49 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 86 50 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2010 1

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2010 1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2010 1 Kunnanhallitus 14.12.2010 AIKA 14.12.2010 klo 12:00-16:20 PAIKKA Alavieskan kunnantoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 157 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 158 Pöytäkirjan

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Kunnanvaltuusto 13.02.2013 AIKA 19:00-20:22 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 2/2015 1 Kunnanvaltuusto 23.04.2015 AKA 18:00-18:21 PAKKA Valtuustosali OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 18:00-18:21 Jäsen Arffman Paavo 18:00-18:21

Lisätiedot