1 YLEISTÄ Esitämme tässä muistiossa joitain yleisiä huomioita tilanteista, joissa:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 YLEISTÄ Esitämme tässä muistiossa joitain yleisiä huomioita tilanteista, joissa:"

Transkriptio

1 Asianajotoimisto Trust JOUKKOVELKAKIRJAVELKOJIEN KONTROLLOINTI JA NEUVOTTELUASEMA UUDELLEENJÄRJESTELYISSÄ 1 YLEISTÄ Esitämme tässä muistiossa joitain yleisiä huomioita tilanteista, joissa: velallisyritys haluaa joko muuttaa liikkeeseenlasketun joukkovelkakirjan 1 ehtoja tai tehdä velkakirjoista osto- tai vaihtotarjouksen; ja joukkovelkakirjavelkoja pyrkii vaikuttamaan velallisyrityksen vapaaehtoiseen uudelleenjärjestelyn tai yrityssaneerauksen rakenteeseen ja lopputulokseen. 2 KESKEISET PIIRTEET Muistiossa käsitellään velallisen kannalta näihin tilanteisiin liittyviä keskeisiä, neuvottelullisia kysymyksiä. Muistiossa ei käsitellä verotusta, 2 arvopaperimarkkinalainsäädäntöä 3 tai joukkovelkakirjalainojen erityisehtoja. Joukkovelkakirjoihin sovelletaan lähtökohtaisesti samoja sääntöjä kuin muihinkin velallisen velvoitteisiin. Vakuudettomat joukkovelkakirjat ovat velallisen muiden vakuudettomien velvoitteiden kanssa samalla etusijalla. Kaikille velvoitteille alistetut lainat (subordinoidut lainat ja debentuurit) ovat pakottavassa etusijajärjestyksessä viimeisinä, mutta kuitenkin edellä pääomalainoja. Joukkovelkakirjavelkojien kontrollointi poikkeaa kahdella tavalla pankkivelkojien kontrolloinnista. Yhtäältä velallisyrityksellä ei ole välttämättä tietoa kyseisten velkojien identiteetistä. Toisaalta velallisyrityksellä ei ole tavallisesti käsitystä näiden velkojien tavoitteista, eli tavoittelevatko ne kontrollia yrityksessä, tai ovatko ne esim. vakaata tuottoa hakevia institutionaalisia sijoittajia. Joukkovelkakirjanhaltijoiden neuvotteluasema perustuu uudelleenjärjestelyssä, joukkovelkakirjojen takaisinostossa, vaihtotarjouksessa ja lunastuksessa neljään seikkaan. 1 Termi joukkovelkakirjat käsittää tässä muistiossa vakuudelliset ja vakuudettomat joukkovelkakirjat, debentuurit ja muut subordinoidut velkakirjat sekä pääomaehtoiset joukkovelkakirjat. 2 Joukkovelkakirjojen takaisinostoihin tai vaihtotarjouksiin liittyen ei ole juurikaan kotimaista verotuksellista oikeuskäytäntöä, joten niihin liittyvät verorakenteet eivät ole vakiintuneet. 3 Joukkovelkakirjojen (jos niihin ei liity elementtiä merkitä osakkeita) takaisinosto tai vaihtotarjous ei johda arvopaperimarkkinalain mukaiseen julkisten ostotarjousten sääntelyyn. Vaihtotarjouksiin sovelletaan arvopapereiden tarjoamista koskevaa yleistä sääntelyä, joten vaihtotarjous voi johtaa esitevelvollisuuteen, jollei vaihtotarjous mene jonkun julkistamispoikkeuksen piiriin. Joukkovelkakirjojen listaamisesta joutuu käytännössä laatimaan esitteen.

2 Ehdoton oikeus maksuun 2.1 Ehtojen muuttaminen ja velkojainkokous Velkojan oikeutta velkakirjan mukaiseen pääoman- ja koronmaksuun ei voida Suomen oikeuden mukaan lakkauttaa tai vähentää muutoin kuin yrityksen konkurssissa tai yrityssaneerauksessa, jossa saneeraukseen liittyvä velka-akordi hyväksytään asianmukaisella velkojien enemmistöllä. 4 Velkojilla on vain sopimuksellisia oikeuksia Velkojilla ei ole, ilman asianomaisia sopimuslausekkeita, oikeutta konvertoida velkaa omaksi pääomaksi tai vaatia omistajia luopumaan omistuksestaan. Velkojien kontrolli perustuu sopimuskovenanteille ja neuvotteluvoimalle yrityksen jättäessä velkansa suorittamatta. Konkurssi- ja yrityssaneeraussääntely asettaa rajat kaikille uudelleenjärjestelyille Velkojalla, jonka asema vapaaehtoisessa järjestelyssä on heikompi kuin virallismenettelyissä, on aina intressi estää vapaaehtoinen järjestely. Lisäksi velkoja, jolla on kontrolliosuus jostain velkojaryhmästä, kontrolloi käytännössä saneerausohjelman läpimenoa. Tästä johtuen vapaaehtoinen uudelleenjärjestely seuraa aina virallismenettelyn mukaisia oikeuksia. Eri intressiryhmien etusijajärjestys on pakottavaa oikeutta Eri velkojien välinen etusijajärjestys yrityksen konkurssissa ja yrityssaneerauksessa on ehdotonta, pakottavaa oikeutta. Taloudellisesti etusijajärjestykseen tulee lukea mukaan myös yrityksen omistajien oman pääoman sijoitukset. 5 Kotimaisten joukkovelkakirjalainojen ehdot vaihtelevat tapauskohtaisesti, mutta esimerkiksi velan ehtojen muuttaminen ja velkojainkokouksen äänestyssääntely on verrattain vakiintunutta. Käytännössä lainaehtojen muuttaminen edellyttää 2/3 määräenemmistöä velkojainkokouksessa. 6 Sama koskee suostumusta väliaikaiseen poikkeamiseen esim. kovenanteista. Velkojainkokouksen kutsuu koolle tavallisesti velallinen joissain tapauksissa koolle kutsun voi tehdä myös 10 % velkojista. Päätösvaltaisuus edellyttää usein, että vähintään 50 % velan pääomasta on edustettuna kokouksessa. 7 Jos 4 Konkurssissa velkojat saavat asianmukaisen varallisuuden myynnin jälkeisen jako-osuutensa. Yrityssaneerauksessa puolestaan tietyn velkojaryhmän enemmistöä kontrolloiva velkoja voi periaatteessa estää saneerauksen toteuttamisen. 5 Tämä pätee etenkin yrityssaneerauksissa: KKO 2003: Tietoenator Oyj:n lainassa 1/2006 on sovittu poikkeuksellisesti, että yhtiö ja Handelsbanken voivat sopia ehtojen muuttamisesta, kun velkojat, jotka edustavat 80 % velan pääomasta suostuvat tähän. 7 Esim. Leverator Oyj:n 2009 lainaehtojen osalta tämä raja on 75 %.

3 ensimmäistä kokousta ei saada päätösvaltaiseksi, toisen kokouksen päätösvaltaisuusraja on tavallisesti 10 % velan pääomasta. Seuraavista lainaehdoista ei voi poiketa ilman kaikkien lainanhaltijoiden suostumusta: (iii) pääoman tai koron alentaminen; laina-ajan pidentäminen; ja päätösvalta- ja enemmistövaatimusten muuttaminen. 2.2 Lainan takaisinosto ja lunastus sekä ennenaikainen takaisinmaksu 2.3 Vapaaehtoiset osto- ja vaihtotarjoukset Ilman nimenomaista sopimuslauseketta velallinen saa ostaa omaa velkaansa takaisin markkinoilta. 8 Näin ollen ostotarjoukset tai vaihtotarjoukset ovat mahdollisia, jollei niitä ole nimenomaisesti rajoitettu lainaehdoissa. 9 Velka on suoritettava lainaehtojen mukaisesti, joten lainan lunastaminen tai ennenaikainen maksu ei ole mahdollista ilman sitä koskevaa sopimuslauseketta. 10 Lunastusmahdollisuudesta ja lunastushinnoittelusta tulee täten sopia erikseen lainan ehdoissa. Ostotarjous Toisin kuin osakkeita koskevissa julkisissa ostotarjouksissa, joukkovelkakirjojen ostotarjousten edullisuus ei riipu yhtä selkeästi preemiosta tarjouksen kohteena olevan arvopaperin julkiseen noteeraukseen. Velkojalla on ehdoton oikeus täyteen maksuun. 11 Tästä johtuen osto- tai vaihtotarjous, jossa velkoja saa velan jäljellä olevaa pääomaa ja diskontattua korkoa alemman vastikkeen, epäonnistuu usein käytännössä. Toiseksi, velallisella on korostunut tarve välttää maksujen laiminlyönti lainan eräännyttämisuhan takia. Eräännyttäminen johtaa aina ristiineräännyttämislausekkeiden laukeamiseen muissa lainasopimuksissa. Vaihtotarjous Vapaaehtoisen vaihtotarjouksen onnistuminen edellyttää sitä, että vaihtotarjouksesta kieltäytyvien velkojien asema heikkenee mer- 8 Esim. Cargotec Oyj:n lainassa I/2005 on nimenomainen lauseke takaisinosto-oikeudesta. 9 Tällöin keskeiset kysymykset liittyvät: velan lakkaamisen verotukseen, siihen, onko hankinta sallittua muissa lainasopimuksissa olevien hankintarajoitusten perusteella ja (iii) sisäpiirisääntelyyn ja arvopaperimarkkinaoikeudelliseen tiedonantovelvollisuuteen. 10 Esim. Leverator Oyj 2009 lainaehtojen kohta 6(b); Citycon Oyj 2006 kohta 7(b) ja Sponda Oyj 2008 kohta Ks. kohta 2, ensimmäinen keskeinen piirre joukkovelkakirjoissa.

4 kittävästi vaihtotarjouksen seurauksena. Tämä johtuu velkojan ehdottomasta oikeudesta maksuun ja siitä, että tilastollisesti onnistuneen vaihtotarjouksen jälkeen tarjouksen kohteena olevan joukkovelkakirjan kurssi nousee yrityksen rahoitusaseman parantumisen johdosta. 12 Aseman heikentäminen voidaan toteuttaa kahdella keinolla. Vaihtotarjouksessa annettavien uusien arvopaperien on oltava senioriteetiltaan edellä tarjouksen kohteena olevia arvopapereita, eli uudella velalla tulee olla parempi vakuusasema tai tarjouksen kohteena oleva velka on subordinoitava lainaehtoja muuttamalla. 13 Toinen keino on muuttaa tarjouksen kohteena olevan lainan ehtoja yleisesti epäedullisemmiksi vaihtotarjouksesta kieltäytyville velkojille. Kotimaisissa joukkovelkakirjoissa muutokset edellyttävät usein 2/3 enemmistöä. Vaikka teknisesti useat ehtomuutokset voidaan toteuttaa 2/3 enemmistöllä, asettaa lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö tiettyjä rajoja vähemmistön asemaan vaikuttamiselle. Näitä rajoituksia ei käsitellä tässä tarkemmin. 3 VAIKUTUSMAHDOLLISUUDET JA KONTROLLI UUDELLEENJÄRJESTELYISSÄ Vahvin velkojan painostuskeinoista on mahdollisuus hakea velallista konkurssiin velan maksun laiminlyönnin vuoksi. Maksun laiminlyönti johtaa käytännössä ristiineräännyttämislausekkeiden laukeamiseen muissa lainasopimuksissa. Velallisyritys säilyttää neuvotteluvaltansa ja kontrollinsa tähän hetkeen saakka. Tämän jälkeen neuvotteluvalta siirtyy käytännössä velkojille. Kuten vaihtotarjouksissakin, joukkovelkakirjan ehtojen muuttaminen vapaaehtoisissa uudelleenjärjestelyissä edellyttää 2/3 määräenemmistöä. Koska uudelleenjärjestely johtaa usein velan pääoman leikkaamiseen, tarvitaan vapaaehtoiseen järjestelyyn kaikkien joukkovelkakirjavelkojien suostumus. Käytännössä joukkovelkakirjaa koskeva akordi tulee tästä johtuen hyväksyttää yrityssaneerausmenettelyn kautta. Yrityssaneerausta koskeva ohjelma on hyväksyttävä kussakin velkojaryhmässä äänienemmistöllä, eli 50 % ryhmän velan pääomasta. Nopeutetussa saneerausmenettelyssä vaatimus on 80 % ja kaikki yli 5 % edustavat velkojat. Tällöin alle 20 % edustavat joukkovelkakirjavelkojat saadaan sidottua velka-akordiin niiden vastustuksesta huolimatta ja vähäisellä tuomioistuinkontrollilla. Täysimittaisessa menet- 12 Ibidem. 13 Niin kauan kuin velallinen ei laiminlyö maksujaan myös uuden velan lyhempi maturiteetti voi käytännössä johtaa teknisesti uuden lainan senioriteettiin.

5 telyssä velka-akordi saadaan voimaan 50 % enemmistöllä velkojaryhmittäin. Tästä johtuen velkojaryhmän enemmistövelkoja kontrolloi uudelleenjärjestelyä ja voi estää saneerausohjelman hyväksymisen ja painostaa saatavansa konvertoinnin omaksi pääomaksi. Tuomioistuin voi tietyissä tilanteissa ohittaa tällaisen velkojan sen vastustuksesta huolimatta. Tällöin sovelletaan lievimmän keinon periaatetta, joka tarkoittaa mm. sitä, että ohjelmassa tulee puuttua myös omistajien asemaan. Tämä johtaa siihen, että kontrollivelkojalla on varsin hyvä neuvotteluasema uudelleenjärjestelyssä muotoutuvan yrityksen omistuksen suhteen. Mika J. Lehtimäki

OSAKEYHTIÖLAIN ERITYISKYSYMYKSIÄ. KL 2012 Antti Kolehmainen

OSAKEYHTIÖLAIN ERITYISKYSYMYKSIÄ. KL 2012 Antti Kolehmainen OSAKEYHTIÖLAIN ERITYISKYSYMYKSIÄ KL 2012 Antti Kolehmainen Maksunsaantijärjestys Tapa ymmärtää osakeyhtiön pääomarakenne ja rahoitus Yritysriski: a) luottoriski b) sijoitusriski Maksunsaantijärjestys -

Lisätiedot

TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ YLEISTÄ RAHOITUSVÄLINEISIIN MAHDOLLISESTI LIIT- TYVISTÄ RISKEISTÄ Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. Tuotto voi jäädä saamatta

Lisätiedot

OHJELMAN TIIVISTELMÄ

OHJELMAN TIIVISTELMÄ OHJELMAN TIIVISTELMÄ Seuraava kappale tulee lukea yhteenvedon johdantona jos asianomainen jäsenvaltio ei ole implementoinut 2010 Esitedirektiivin Täydennysdirektiivin Tiivistelmä vaatimuksien muutoksia

Lisätiedot

2. Tiedot WIP:stä ja sen valvojasta

2. Tiedot WIP:stä ja sen valvojasta TIETOJA WIP:STÄ JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ SEKÄ RAHOITUSPALVELUIDEN ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT 1. Yleistä Tähän tiedotteeseen

Lisätiedot

RVM Investium Oy:n asiakaspalvelua tarjotaan yhtiön toimipaikoissa sekä asiakkaan halutessa myös muualla, kuten esimerkiksi asiakkaan omissa tiloissa.

RVM Investium Oy:n asiakaspalvelua tarjotaan yhtiön toimipaikoissa sekä asiakkaan halutessa myös muualla, kuten esimerkiksi asiakkaan omissa tiloissa. TIETOJA PALVELUTARJOAJASTA JA TARJOT- TAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain

Lisätiedot

TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN VALVOJASTA

TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN VALVOJASTA SIJOITUSPALVELULAIN MUKAISET TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA, RAHOITUSPALVELUIDEN ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA

Lisätiedot

LISTAUTUMISANNIN EHDOT

LISTAUTUMISANNIN EHDOT LISTAUTUMISANNIN EHDOT Jäljempänä termillä merkintä tarkoitetaan sijoittajan antamaa tarjousta tai sitoumusta listautumisannissa eikä merkitystä ole sillä, onko sijoittaja tarjoutunut tai sitoutunut ostamaan

Lisätiedot

ARVOPAPERIEN TIIVISTELMÄ

ARVOPAPERIEN TIIVISTELMÄ ARVOPAPERIEN TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat julkistamisvaatimuksista, joita kutsutaan osatekijöiksi (Elements). Nämä osatekijät on numeroitu osissa A E (A.1 E.7). Tämä tiivistelmä sisältää kaikki tämäntyyppisten

Lisätiedot

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8 1(18) TIETOA Sijoitus- ja oheispalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä riittävät tiedot itsestään ja tarjoamistaan

Lisätiedot

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT 1 Oikeusministeriö Lainvalmisteluosasto 21.7.2010 UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT Johdannoksi lukuohje Tämän oppaan alussa on yhteenveto tärkeimmistä 1.7.2010 voimaan tulleeseen uuteen

Lisätiedot

sidonnaisasiamiehet Finanssivalvonnalle. Sidonnaisasiamiesten rekisteröintivaltion on Suomi.

sidonnaisasiamiehet Finanssivalvonnalle. Sidonnaisasiamiesten rekisteröintivaltion on Suomi. TIETOJA PALVELUNTARJOAJASTA JA TARJOTTAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ YLEISIMMISTÄ RAHOITUSVÄLINETYYPEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ TYYPILLISISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu

Lisätiedot

HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ

HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ Kuluttajaoikeuden linjauksia HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ Linjauksen ja valvonnan lähtökohtia... 2 Perintälain soveltaminen ja lain pakottavuus... 2 Mikä on kuluttajasaatava?... 3 Velallisella

Lisätiedot

BIOTIE THERAPIES OYJ. OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ (Osakepalkkiojärjestelmä 2014)

BIOTIE THERAPIES OYJ. OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ (Osakepalkkiojärjestelmä 2014) BIOTIE THERAPIES OYJ OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ (Osakepalkkiojärjestelmä 2014) Biotie Therapies Oyj:n (Yhtiö, tai yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa Konserni) 4.4.2013 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti

Lisätiedot

TIETOA RAHOITUSVÄLINEIDEN OMINAISUUKSISTA SEKÄ NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

TIETOA RAHOITUSVÄLINEIDEN OMINAISUUKSISTA SEKÄ NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ Jäljempänä kuvataan eräiden Rahoitusvälineiden keskeisiä ominaisuuksia ja kaupankäyntiä ja niihin liittyvät riskit. Kuvaus ei ole miltään osin tyhjentävä. SIJOITUSRAHASTO-OSUUDET Sijoitusrahasto-osuudet

Lisätiedot

sijoitusrahastodirektiivin mukaisten sijoitusrahastojen sekä erikoissijoitusrahastojen yhteiset säännöt

sijoitusrahastodirektiivin mukaisten sijoitusrahastojen sekä erikoissijoitusrahastojen yhteiset säännöt Finlandia Rahastoyhtiö Oy Rahastoesite Yhteiset säännöt 1/3 Finlandia Rahastoyhtiö Oy sijoitusrahastodirektiivin mukaisten sijoitusrahastojen sekä erikoissijoitusrahastojen yhteiset säännöt Finanssivalvonta

Lisätiedot

Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori Matti I.Niemi 2. tarkastaja: KTT Helena Sjögrén

Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori Matti I.Niemi 2. tarkastaja: KTT Helena Sjögrén Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Yritysjuridiikka Piia Koskinen KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN TIEDONANTOVELVOLLISUUS KÄYTETYN ASUNNON KAUPASSA Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX [ ](2013) XXX draft KOMISSION TIEDONANTO Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen (ETA:n kannalta

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

KUV/3823/48/2009 22.5.2009

KUV/3823/48/2009 22.5.2009 KUV/3823/48/2009 22.5.2009 Lausunto oikeusministeriölle EHDOTUS MAKSUPALVELULAIKSI Olette pyytänyt lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi maksupalvelulaiksi ja eräiksi muiksi laeiksi. Kuluttajavirasto

Lisätiedot

Opas arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintoihin 12.2.2014

Opas arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintoihin 12.2.2014 Opas arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintoihin 12.2.2014 Sisällys ALUKSI... 4 1 VALTION TUKEMIEN VUOKRA-ASUNTOJEN ERITYISPIIRTEITÄ... 5 1.1 Asukasvalinta... 5 1.2 Vuokranmääritys... 6 1.3 Luovutukset...

Lisätiedot

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT Näitä toimitusehtoja sovelletaan, kun Wippies, joka on osa Saunalahti Group Oyj:tä, tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä Wippies, me ja niiden johdannaiset)

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303 Diaarinumero 3154/1/05 Vuosikirja Asia Valittaja Vastapuoli Tietosuoja-asiaa koskeva valitus Tietosuojavaltuutettu Satakunnan

Lisätiedot

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka OHJE 1 (12) EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI I Johdanto: uudistusten tausta ja pääasiallinen sisältö Työmarkkinajärjestöt

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? HUOM! Opas on päivitetty 21.1.2014. Päivitykset on merkitty punaisella. Paula Pylkkänen 2009 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimi tuksiin yritys- ja yhteisöasiakkaille (asiakas), ellei muuta ole erikseen sovittu.

Lisätiedot

SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN?

SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN? Julius Parikka OTM, Legal Counsel Lakipalveluyritys Fondia Oy Panu Pökkylä OTK, Nordic Legal Counsel, Canon Oy SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN? Edilex 2011/5 Artikkeli,

Lisätiedot

YHTIÖÖN LIITTYVIÄ RISKEJÄ

YHTIÖÖN LIITTYVIÄ RISKEJÄ YHTIÖÖN LIITTYVIÄ RISKEJÄ Yleistä Yhtiö on samannimisen konsernin emoyhtiö, omistaen tytäryhtiöistään 100% osuuden. Lisätiedot konsernin ja yhtiöiden toiminnasta on kuvattu yhtiön verkkosivuilla sekä tässä

Lisätiedot

Konkurssi, yrityssaneeraus ja yksityishenkilön velkajärjestely

Konkurssi, yrityssaneeraus ja yksityishenkilön velkajärjestely Konkurssi, yrityssaneeraus ja yksityishenkilön velkajärjestely 20.4.2010 2010 KONKURSSI Konkurssi Velallinen, joka ei kykene vastaamaan veloistaan, voidaan asettaa konkurssiin. Konkurssi on velallisen

Lisätiedot

Vastuun rajankäyntiä - Sijoituspalveluiden vahingonkorvaustilanteet Arvopaperilautakunnassa

Vastuun rajankäyntiä - Sijoituspalveluiden vahingonkorvaustilanteet Arvopaperilautakunnassa Vastuun rajankäyntiä - Sijoituspalveluiden vahingonkorvaustilanteet Arvopaperilautakunnassa 29.11.2013 Vesa Sainio ja Ville Raulos Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE Vastuun rajankäyntiä - Sijoituspalveluiden

Lisätiedot