POKAT 2017 Maakuntaohjelma Painopisteet. Eira Varis luonnos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POKAT 2017 Maakuntaohjelma Painopisteet. Eira Varis 29.4.2014 luonnos"

Transkriptio

1 POKAT 2017 Maakuntaohjelma Painopisteet Eira Varis luonnos

2 Maakuntaohjelma (Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista, voimaan ) Maakunnan liitto laatii kunnan valtuuston toimikausittain neljäksi vuodeksi ( ) Sisältää maakunnan mahdollisuuksiin ja tarpeisiin, kulttuuriin ja muihin erityispiirteisiin perustuvat kehittämisen tavoitteet Sisältää kuvauksen: keskeisistä hankkeista ja toimenpiteistä laadittavista yhteistyösopimuksista tarvittaessa määrittelyn alueen kuntien yhteistyöalueista suunnitelman ohjelman rahoittamiseksi Valmistellaan yhteistyössä kuntien, valtion viranomaisten, alueen kehittämiseen osallistuvien yhteisöjen ja järjestöjen sekä muiden vastaavien tahojen kanssa Kahden vuoden välein laaditaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma Maakuntavaltuusto hyväksyy maakuntaohjelman (kevät 2014)

3 POKAT 2017 valmistelu tähän mennessä Maakuntahallitus hyväksyi työohjelman POKAT-ryhmät (esitehtävät) ja muut työryhmät Alueellisia info- ja keskustelutilaisuuksia Yleisökysely SILVA-messuilla POKAT 2014 ulkoinen arviointi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja SOVA-neuvottelu Sidosryhmätilaisuudet (kunnat, järjestöt, koulutus- ja kehittämisorganisaatiot, valtion viranomaiset) Kysely maakuntavaltuustolle painopisteistä ja maakuntavaltuuston evästyskeskustelu niiden pohjalta

4 Seuraavaksi tapahtuu lausuntokierros ja julkinen kuuleminen toinen versio maakuntahallitukselle Maakuntahallituksen kokous (Lausuntokierroksen palaute ja mahdollisten muutosten kirjaus) maakuntavaltuuston kokous, hyväksymiskäsittely esimerkillinen alatunniste

5 Maakuntaohjelmakokonaisuus esimerkillinen alatunniste

6 POKAT Tuotannolliset painopisteet 4. Erityiskysymykset 1. Toiminnalliset painopisteet 3. Toimintaympäristön painopisteet

7 1. Toiminnalliset painopisteet Toiminnalliset painopisteet: 1. Älykkään erikoistumisen valinnat 2. Yritystoiminnan kilpailukyvyn vahvistaminen 3. Osaamisen vahvistaminen 4. Kansainvälisyyden vahvistaminen 5. Venäjän läheisyyden hyödyntäminen 6. Resurssiviisaus

8 Älykkään erikoistumisen valinnat

9 Yritystoiminnan kilpailukyvyn vahvistaminen 1. Yritysten toimintaympäristön kehittäminen 2. Yritysten osaamisen ja kansainvälistymisen kehittäminen 3. Yritysten kehittämisinvestointien tukeminen 4. Nopea reagointi muutoksiin 5. Yrittäjyyteen kannustaminen

10 Osaamisen vahvistaminen 1. Osaavan työvoiman kouluttaminen Vahvuusalojen koulutuksen tukeminen Elinikäinen oppiminen ja ohjaus Työn ja osaamisen kohtaanto 2. Osaamisen kehittäminen Liiketoimintaosaaminen Venäjä-osaaminen Ikäosaaminen = sukupolvien huomioiminen (lapset, nuoret, työikäiset, seniorit, vanhukset) Ennakointiosaaminen Kansainvälisyysosaaminen Hankintaosaaminen Osaamisen siirto

11 Kansainvälisyyden vahvistaminen 1. Liiketoiminnan kansainvälistymisen toimintaympäristön parantaminen 2. Ulkomaalaisväestön integroitumisen tukeminen 3. Osaamisen ja koulutuksen kansainvälisyys 4. Kansainvälisten liikenneyhteyksien parantaminen 5. Maakunnan kansainvälinen imagon ja tunnettuuden lisääminen 6. Maakunnan kansainvälinen verkottuminen ja monipuolinen kansainvälisyyttä tukevien rahoituslähteiden hyödyntäminen

12 Venäjän läheisyyden hyödyntäminen 1. Niiralan ja Värtsilän rajanylityspaikkojen infrastruktuurin ja toiminnan sujuvuuden parantaminen ja toimintaresurssien turvaaminen 2. Julkisten liikenneyhteyksien kehittäminen 3. Viisumivapauteen varautuminen 4. TKI-toiminnan kehittäminen eri aloilla 5. Yliopiston ja ammattikorkeakoulun Venäjä-keskittymien vahvistaminen 6. Venäjän kielen osaamisen vahvistaminen 7. Venäjän yritystoimintaa koskevan osaamisen vahvistaminen 8. Venäläisten investointien houkutteleminen 9. Venäläisille asiakkaille suunnattujen palveluiden kehittäminen 10. Monimuotoinen ja syvenevä rinnakkaiselo

13 Resurssiviisaus = kyky käyttää erilaisia resursseja (luonnonvarat, raaka-aineet, energia, tuotteet ja palvelut, tilat ja aika) harkitusti ja hyvinvointia sekä kestävää kehitystä edistävällä tavalla 1. Energiatehokkuuden lisääminen 2. Materiaalitehokkuuden kehittäminen 3. Kierrätyksen parantaminen 4. Vähähiilisyyden huomioiminen 5. Ilmastonmuutoksen ehkäiseminen

14 2. Tuotannolliset painopisteet Tuotannolliset painopisteet 1. Hyvinvointituotanto 2. Metsä- ja energiatuotanto 3. Teknologiateollisuus 4. Ruuan tuotanto 5. Kivi- ja kaivannaistuotanto 6. Matkailu ja luovat alat

15 Hyvinvointituotanto Kehittämi stavoitteet Tavoitteen toiminnalli set painopiste et Hyvinvoinnin ja terveyden lisääminen Syrjäytymisen, köyhyyden ja polarisoitumisen ehkäiseminen ja vähentäminen Lapsiperheiden ja nuorten varhainen tukeminen kokonaisuuksina sekä varhaisen tuen osaamisen ja palveluiden kehittäminen Työkyvyn ja työelämän hyvinvoinnin kehittäminen Ikäihmisten toimintakyvyn ja itsenäisen asumisen tukeminen Terveyden edistäminen ja sairauksien ehkäisy Nuorten toimeentulo-, koulutusja työskentelymahdollisuuksien parantaminen. Rajan ylittävä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, kuntoutusmahdollisuuksien lisääminen sekä terveysuhkien vähentäminen Eri väestöryhmien aktiivinen huomioiminen terveyden edistämistyössä ja sairauksien ehkäisyssä Asiakaslähtöiset ja taloudellisesti kestävät palvelut ja hyvinvointiyrittäjyys Laadukkaiden ja ammatillisten palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden turvaaminen Hyvinvointiyrittäjyyden kehittäminen sekä toimivien palvelurakenteiden kehittäminen yrittäjyyttä tukevaksi Hyvinvointituotteiden ja oikeaaikaisten sekä monipuolisten palveluiden kehittäminen ja markkinoinnin tehostaminen Eri toimijoiden yhteistyön ja monitoimijuuden lisääminen Kasvuhakuisten yritysten tukeminen Peruspalvelujen turvaaminen tiivistämällä kunta-, hallinto- ja sektorirajat ylittävää yhteistyötä, luomalla uusia toimintamalleja sekä lisäämällä palveluiden järjestämisen tehokkuutta Maahanmuuttajien ja muiden erityisryhmien huomioiminen palvelujen käyttäjinä Hyvinvointi ja terveyspalvelujen kehittäminen yhdessä matkailupalvelujen kanssa Korkeatasoinen osaaminen Hyvinvointialan vetovoimaisuuden vahvistaminen ja hyvinvointijohtamiseen panostaminen Koulutustarpeiden ennakointi ja laadukkaan koulutustarjonnan varmistaminen sekä hyvinvointialan koulutusyhteistyö raja-alueilla Ikäosaamisen varmistaminen hyvinvointipalveluissa ja tuotekehityksessä Hyvinvointialan tarkoituksenmukaisten osaajien turvaaminen ja osaamisen kehittäminen Kansainvälisen rekrytoinnin ja maahanmuuttajien hyödyntäminen hyvinvointipalveluissa Palveluosaamisen kehittäminen eri ikäryhmät, erityisryhmät ja matkailijat huomioiden Nuoriso- ja koulutustakuun toteutumisen edistäminen Hyvinvointiteknologian kehittäminen ja viennin edistäminen Viihtyisä ja turvallinen asuinympäristö Turvataan tasa-arvoiset mahdollisuudet hyvinvointia tukevaan asuinympäristöön Luodaan edellytykset kulttuuri-, liikunta- ja harrastusmahdollisuuks ille sekä vapaa-aikaan liittyville liiketoimintamahdollisuu ksille. Esteettömyyden kehittäminen asuin- ja asiointi- sekä virkistysympäristössä Itsenäisen asumisen mahdollistavien ratkaisujen ja palveluiden tukeminen Palvelujen saavutettavuuden ja saatavuuden turvaaminen Sähköisten asiakaslähtöisten palveluiden kehittäminen ja käytön mahdollistaminen Aktiivinen ja osallinen kansalainen Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuu ksien sekä yhteisvastuullisuuden lisääminen Elinikäisen osallisuuden edistäminen erityisryhmät huomioiden Yhdistysten, järjestöjen, kansalaistoiminnan, yritysten ja kunnan toimijoiden yhteistyön vahvistaminen ja toiminnan tukeminen Lähiyhteisöllisyyden vahvistaminen tukemalla ja kehittämällä järjestöja yhdistystoimintaa, paikallista aktiivisuutta sekä kansalaisten osallistumista.

16 Kehittämist avoitteet Metsien kestävä hyödyntäminen ja käyttö Metsä- ja energiatuotanto Metsäbiotalouden liiketoiminnan kehittäminen Energia- ja materiaalitehokkuuden parantaminen Muun uusiutuvan energian käytön kehittäminen (Puuperäisten polttoaineiden rinnalla erityisesti biokaasun, aurinkoenergian, tuulienergian ja sähköisen liikenteen kehittäminen) Rajapinnat Toiminnalli set painopistee t Puunkorjuun menetelmien, logistiikan ja liiketoimintaolosuhte iden kehittäminen Yrittäjämäinen ja aktiivinen metsäomistus Metsien monikäytön kannustavat kasvatusmenetelmä t Ympäristövastuullis uus Kannattava metsätalous Vihreän kasvun keskuksen kehittäminen ml. tutkimus, koulutus ja yritykset Metsäenergian uudet ratkaisut Biotalousosaamisen kaupallistaminen Metsäbiomassan jalostus energiaksi (mm. bioöljy), puutuotteiksi sekä öljypohjaisiksi tuotteiksi sekä niiden vienti Kansainvälinen osaamisen ja teknologian (koneet ja laitteet) vienti sekä teknologian siirto Kaikkien toimintojen materiaali- ja energiatehokkuus Puurakentamisen koulutus ja uudet innovaatiot Uudenlaiset tuotteet, tuotannot ja ratkaisut Koulutus ja neuvonta kaikilla tasoilla Sivuvirtojen tehokas kierrätys ja käyttö, arvoverkkojen kehittäminen Yritysten ja muiden toimijoiden välinen yhteistyö Edistetään uusiutuvien energioiden tuotantoa ja käyttöä ml. hajautetut ratkaisut Hybridiratkaisujen kehittäminen ja tuotteistaminen Esimerkkikohteita ja - ympäristöjä tutustuttavaksi Vaihtoehtoisten biomassalähteiden mahdollisuuksien selvittäminen ja käyttö Liikenteen uusiutuvat ratkaisut Uusien tuotteiden ja ratkaisujen kehittäminen monialaisesti Fotoniikka Uudet ICT ratkaisut ja niiden tuotteistaminen Matkailu ml. biotalouden ratkaisuihin perustuva akateeminen turismi Monialaisen osaamisen arviointiverkosto yritysten tueksi (bioekonomia) Venäjän suuntaan tapahtuvan yhteistyön kehittäminen

17 Kehittämistavoi tteet Tavoitteen toiminnalliset painopisteet Kansainvälinen liiketoiminta Kansainvälistyminen ja kansainvälinen liiketoiminta, erityishuomion kohteena Venäjä Alueella toimivien ja uusien vientiyritysten kasvattaminen Investointien houkuttelu ja kokonaispakettien tarjoaminen (soft landing) Myyntiosaaminen ja kansainvälinen markkinointi Arvoverkostojen kehittäminen ketterällä liittoutumisella parhaiden osaajien kanssa Teknologiateollisuus Kilpailuedun saavuttaminen Yritysten strateginen osaaminen ja johtaminen Tuote- ja menetelmäkehitys Alihankinnasta omiin tuotteisiin ja palveluliiketoimintaan Innovaatiotoiminta Materiaaliosaaminen Kustannustehokkuuden parantaminen Uudet yritykset Osaavan työvoiman turvaaminen erityisesti muovija metalliliiketoiminnassa ja ICT-alalla Johtavan metsäkoneteknologian keskittymän ja teollisten hotspottien kehittäminen Koulutusorganisaatioiden yhteiset ratkaisut toimintaympäristöissä Fotoniikan osaamiskeskittymän vahvistaminen Kansainvälisesti vetovoimaisen osaamiskeskittymän vahvistaminen Sovellukset ja huippuosaaminen Fotoniikan kaupallistaminen ICT-ratkaisut käyttöön Ratkaisut biotalouteen Ratkaisut hyvinvointialalle Ratkaisut vapaaaikaan ja elämystuotantoon Sähköiset palvelut käyttöön ICT:n laaja hyödyntäminen (toiminnanohjaus, mobiiliteknologia, 3D, teollinen internet) Yritysyhteistyön syventäminen ja ICTklusterin vahvistaminen Osaamisen yhdistäminen (rajapinnat) Uusien innovaatioiden synnyttäminen osaamisalojen rajapinnoista, esimerkiksi yhdistämällä osaamista fotoniikasta, materiaaliosaamisesta, biotaloudesta, metsäkoneiden rakentamisesta, erityyppisistä ICTratkaisuista ja Venäjään liittyvästä markkinaosaamisesta

18 KehittämistMatkailu Matkailukeskittymien avoitteet kilpailukyvyn ja asiakaslähtöisen palvelutarjonnan vahvistaminen Ympärivuotisen matkailutarjonnan laajentaminen Teema- ja tapahtumamatkailun edistäminen Sähköisen matkailumarkkinoinnin ja myynnin kehittäminen huipputasolle Maakuntarajat ylittävän ja Venäjän Karjalan matkailuyhteistyön lisääminen Tavoitteen toiminnallis et painopistee t Tuetaan yrityslähtöisiä tuotekehitys- ja strategiaprosesseja, joiden kautta uudistetaan ja vahvistetaan maakunnan matkailukeskittymien liikeideaa, omaa erityisprofiilia ja kärkituotteita. Tuetaan matkailukeskusten liikeideaa tukevien investointien käynnistymistä ja toteutumista. Tuetaan tärkeimmille asiakassegmenteille suunnatun tarjonnan ja palveluprosessien yritys- ja yritysryhmälähtöistä kehittämistä niin, että ne ovat riittävän kilpailukykyisiä valituilla markkinoilla. Selvitetään matkailukeskittymien kasvuesteenä olevia toimialarakenne- ja investointipuutteita, ja ohjataan resursseja havaittuihin kehittämistarpeisiin Chartermatkailun kehittäminen Tuotetaan yritys- ja yritysryhmälähtöisiä kehittämistoimia, joiden kautta kehitetään tarjontaa vuoden kaikille kuukausille tutkittujen ja valittujen asiakassegmenttien tarpeiden mukaisesti Panostetaan erityisesti pääsesonkien ulkopuolisen ajan tuotekehitykseen ja myyntiin Lisätään venäläisten matkailua perinteisten sesonkien ulkopuolella kohdennetun tuotteistuksen ja markkinoinnin avulla. Käynnistetään tutkimus, tuotekehitys- ja investointiprosesseja, joilla vastataan uusiin kysyntätrendeihin ja mm. ilmastonmuutoksen aiheuttamiin muuttuviin palvelutarpeisiin Tuetaan tuotekehitystä, markkinointia ja kehittämisinvestointeja, jotka kohdistuvat niihin liikunnan, urheilun, kulttuurin ja hyvinvoinnin teemoihin ja tapahtumiin, joissa ollaan kilpailukyisiä ja kehityskelpoisia. Tavoitellaan suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti näihin teemoihin liittyviä suuria valtakunnallisia tapahtumia. Tuetaan keskeisten tapahtumien yhteismarkkinointia ja brändäystä Pohjois-Karjalan imagotuotteiksi sekä matkailukeskittymien merkittäviksi vetovoimatuotteiksi. Kehitetään maastohiihdosta koko maakunnan brändituote tuetaan mm. laturetkien ja latureittien kehittämistä. Kehitetään lumi- ja jäärakentamisesta uusi vetovoimatekijä talvitapahtuminen yhteyteen Varmistetaan maakunnan matkailutoimijoiden menestys ja kilpailukyky näkyvällä ja jatkuvalla läsnäololla matkailun sähköisen markkinoinnin keskeisissä kanavissa. Tuetaan ja kehitetään systemaattisesti valmiuksia ja kilpailukykyä sähköisessä matkailumarkkinoinnissa (VisitKarelia.fi) ja muissa varauskanavissa erityishuomiona Venäjä Edistetään uuden sähköisen teknologian hyödyntämistä matkailumarkkinoinnissa ja erityisesti matkailijoiden ohjaamisessa alueen sisällä mm. kosketusnäytöllisten interaktiivisten infotauluverkoston avulla Vahvistetaan tuottaja- ja välittäjäporrasta myynnin jakelukanavana ( hyödynnetään VisitKarelian käyttöalustaa) Kehitetään matkailun teemaja tuotepohjaista yhteistyötä Itä-Suomen muiden maakuntien ja matkailukeskittymien kanssa. Kehitetään yhteismarkkinointia Venäjän Karjalan kanssa erityisesti kansainvälisille markkinoille. Yhdistetään voimavaroja erityisesti vesistömatkailun ja talvimatkailun brändiviestinnässä kansainvälisillä markkinoilla esim. alueen kansallispuistoihin, erämaihin, wildlife watching ja Venäjän matkailuun liittyvissä tuoteteemoissa. Kehitetään toimialan yhteistä Itä-Suomi edunvalvontatyötä esim. matkailun saavutettavuuden ja infrastruktuurin edistämisessä (lentokentät, tiet, rajanylitysasemat)

19 Luovat alat Kehittämista voitteet Luovien alojen keskus Peliteollisuuden tutkimus- ja kehitystoiminta Tapahtumien vahvistaminen Musiikkialan vahvistaminen Maakunnan kehittäminen elokuvatuotantoalu eena Tavoitteen toiminnalliset painopisteet Toimijoiden verkostoituminen Kaupallistaminen Kansainvälistyminen Koulutus Festivaalit, urheilu, kulttuuri, peliala Verkostoituminen Managerointi- ja tuottajaosaaminen Infrastruktuuri ja toimintaedellytykset Osaamisen kehittäminen Olemassa olevien toimintojen tukeminen ja kehittäminen

20 Kehittämista voitteet Tavoitteen toiminnalliset painopisteet Maidontuotannon volyymi 150/2020 saavuttaminen Maidontuotannon kilpailukykyä kehitetään ja pidetään tuotanto vähintään tasolla 150 milj.l/v. Aktivoidaan alan yritykset verkostoitumaan ja perustamaan mm. osuuskuntia ja muita tuottajaorganisaatioita. Alan tulee säilyttää houkuttelevana niin alan opiskelijoille, työntekijöille kuin uusille yrittäjillekin. Tuodaan koko toimijakentän voimin esiin pohjoiskarjalainen ruokamaakuntaidentiteetti. Koulutuksen ja työelämän välille organisoidaan kosketuspintoja nuorten tutustuttamiseksi elintarvikealaan ja nuorten osaajien rekrytoimiseksi. Elintarvikealan kasvuyritysten tukeminen Osaavan työvoiman saaminen elintarvikealalle turvataan ja huolehditaan kilpailukykyisen elinkeinotoiminnan osaamistarpeista. Nykyisen lihantuotannon taso säilytetään ja lihan jatkojalostusta kehitetään Kannustetaan nykyisiä pkyrittäjiä kasvuun. Kohennetaan yritysten liiketoimintaosaamista ja hyödynnetään uudet ketterät liiketoimintamallit Nostetaan neuvonta-, koulutus- ja kehittämispalveluiden tasoa, jotta voitaisiin palvella yrityksiä niiden elinkaaren eri vaiheissa. Kehitetään keinoja alhaisen jalostusasteen tuotteiden arvonlisäämiselle eri toimialoilla. Ruoka Markkinoinnin, jakelulogistiikan ja verkostojen kehittäminen Edistetään mahdollisten lähiruokalähettämöiden ja muiden vastaavien pientukkujen toimintaa. Toimijoiden verkostoitumista edistetään logistiikkaetujen saavuttamiseksi. Jakelureitit suunnitellaan tehokkaiksi. Elintarvikkeiden jalostuksen kannalta tarpeelliset liikenneyhteydet ja muu infrastruktuuri pyritään pitämään kunnossa. Edistetään etenkin asiakaslähtöisiä liiketoiminta-, tutkimus- ja kehittämisyhteistyöverkostoja maakunnan sisällä sekä sen ulkopuolella. Nostetaan pk-yritysten markkinointiosaamista niin vähittäiskaupan kuin viennin sektoreilla. Venäjän kasvavien elintarvikemarkki noiden hyödyntäminen Kannustetaan alan vientipotentiaalisia yrityksiä mm. yhteistyöhön jo vientiä tekevien alueiden ja yritysten kanssa Kohdennetaan kehittämisrahoitusta vienti- ja markkinointihankkei siin jotka suuntautuvat Venäjän markkinoille. Tuotannollisten investointien kasvattaminen Tehostetaan investointeja erityisesti maatilojen päätoimialoille, tuotantorakennuksi in, uuden teknologian hyödyntämiseen ja työolosuhteiden kehittämiseen. Kannustetaan alan toimijoita yhteisten tuotantotilojen käyttöön ja yhteisiin laiteinvestointeihin Lähiruuan ja luomutuotannon lisääminen Luomu- ja lähiruokatuotantoa sekä paikallista elintarvikkeiden jatkojalostusta vahvistetaan. Tavoitteena on, että Pohjois- Karjala on 2020 lähiruokatuotannon ja luomuviljelyn johtava maakunta Lähiruoan käyttöä lisätään kaikilla sektoreilla. Lähiruoan käytön kokonaistaloudellinen merkitys tuodaan esille kuluttajille ja päättäjille. Alueen kalakantojen uusiutumiseen tähtääviä toimenpiteitä ja kotimaisen kalan pyyntiä sekä jatkojalostusta vahvistetaan.

21 Kivenjalostus ja kaivannaistoiminta Kehittämistav oitteet Tavoitteen toiminnalliset painopisteet TKI-toiminnan kehittäminen Tuetaan tutkimuksen kehittämistä ja turvataan olemassa olevien tutkimuslaitosten toimintaedellytykset Tuetaan kaivostoiminnan yhteiskunta- ja ympäristövaikutuste n tutkimusta ja kehitetään toimintamalleja ongelmatilanteiden ratkaisuun Venäjäyhteistyön lisääminen Kehitetään suhteita Venäjän kaivannaisalan kanssa Yritysten kehittäminen Tuetaan kaivannaisalan alihankkijayrityst en yhteistyötä ja kehittämistä Osaamisen vahvistaminen Kehitetään maakuntaa keskeisenä kaivosalan koulutusalueena Parannetaan kansalaisten kaivannaisalan tuntemusta Rajapintojen hyödyntäminen Kaivosmatkailun kehittäminen

22 3. Toimintaympäristön painopisteet Rakenteelliset painopisteet: 1. Koulutus ja tutkimus 2. Liikennejärjestelmä 3. Palvelut 4. Kulttuuri 5. Ympäristö

23 Koulutus ja tutkimus 1. Koulutus ja tutkimusorganisaatioiden toimivuus ja laadukkuus Elinikäisen oppimisen edellytysten turvaaminen Riittävän kattavan koulutusjärjestelmän turvaaminen 2. Vetovoimainen TKI-ympäristö Innovaatioympäristön kehittäminen Osaamiskeskittymien kehittäminen 3. Yhteistyö koulutussektorilla Koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden välisen yhteistyön vahvistaminen Koulutuksen ja työelämän vuorovaikutuksen lisääminen Siirtymävaiheen tukeminen koulutuksen ja työelämän nivelvaiheissa Alueelta puuttuvien koulutusten turvaaminen yhteistyörakenteilla (esim. tekniikka, maatalous)

24 Liikennejärjestelmä 1. Tietoliikenne Laajakaistayhteyksien saatavuuden edistäminen ja hyödyntäminen 2. Liikenneyhteydet ja väylät Tieliikenne vt 23 parantaminen välillä Viinijärvi Varkaus parantaminen vt 6 Raatekankaan eritasoristeyksen rakentaminen vt 9 Onkamo Niirala välin parantaminen 1. vaihe väli Lahdenperä Niirala vt 6 Puhoksen liittymän parantaminen vt 9 Joensuu Kuopio parantaminen Rautatieliikenne Karjalan radan parantaminen nopealle liikenteelle soveltuvaksi - tasoristeysten poistaminen välillä Kitee Imatra, Joensuu Parikkala suojastuksen ja kauko-ohjauksen uusiminen Joensuun ratapihan kehittäminen Lentoliikenne Joensuun lentoaseman vuorotarjonnan turvaaminen lentoaseman palvelutason kehittäminen Vesiliikenne ympärivuotisen liikenteen edellytysten selvittäminen luotsimaksujen kohtuullistaminen 3. Joukkoliikenne Joukkoliikenteen peruspalveluiden turvaaminen uudet toimintamallit 4. Pitkän aikavälin liikennejärjestelmäsuunnittelutyö Yhteysverkot Alemman tieverkon turvaaminen Kansainväliset yhteydet Hankkeiden kytkeminen kiinteästi kasvusopimusmenettelyyn Hankkeiden kytkeminen kiinteästi kasvusopimusmenettelyyn Poikittaisten (itä-länsisuuntaisten) liikenneyhteyksien kehittäminen

25 Palvelut 1. Palvelujärjestelmä palveluiden saatavuuden turvaaminen, tasa-arvoisuus, saavutettavuus uudenlaiset palvelujen tuotantomallit: eri toimijoiden yhteistyö, arjen teknologiat 2. Palveluyrittäjyys hoiva- ja sosiaalipalveluyrittäjyys urakointi-, rakentamis-, huolto- ja kunnossapito sekä alihankintapalvelut palvelukeskusyrittäjyys maaseutumatkailu liikkuvat kauppa- ja muut palvelut 3. Yhteisöpalvelut paikallishankkeiden tukeminen omaehtoinen kulttuuritoiminta kylien yhteisöllisten kehittämistarpeiden turvaaminen

26 Kulttuuri 1. Nykykulttuurinen tarjonnan ja harrastamisen turvaaminen 2. Karjalaisen kulttuuriperinnön vahvistaminen vastaamaan tämän päivän mahdollisuuksia 3. Alueellisen identiteetin arvostaminen ja oikeiden piirteiden esiintuominen 4. Nykyaikaisen monikulttuurisuuden tukeminen 5. Kansalaislähtöisen kulttuuritoiminnan tukeminen

27 Ympäristö 1. Viihtyisän ja turvallisen elin- ja asuinympäristö varmistaminen 2. Luonnonvarojen kestävä käyttö resurssiviisaasti 3. Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen 4. Vesistöjen hyvän tilan turvaaminen 5. Ilmastonmuutokseen varautuminen ja sen ehkäiseminen

28 4. Erityiskysymykset 1. Paikallinen kehittäminen 2. Nuorten erityishuomioiminen 3. Vetovoiman ja tunnettuuden rakentaminen

29 Paikallinen kehittäminen 1. LEADER- ja kylätoiminta maaseudun kehittämisessä 2. Järjestötoiminta Järjestöjen keskinäisen vuoropuhelun edistäminen ja yhteistyön paikkojen löytyminen ja käytännön toimet Järjestö-julkinen ja järjestö-yrityssektorin välisen yhteistyön kehittäminen ja käytännön toimet ja työkalut Järjestöjen ääni päätöksenteossa, ennaltaehkäisevän toiminnan juurruttaminen kuntapäätöksentekoon Nuorten, lapsiperheiden ja vähäosaisten huomioiminen ja kohtaaminen järjestötoiminnassa Järjestöjen toimintaresurssit (kokoontumispaikat, järjestöt verkossa) 3. Aktiivinen ja osallinen kansalainen Osallisuuden monet kasvot Aktiivinen on uudistaja Karjalaisuuden avoimet innovaatiosessiot Monikulttuuriset ja moniarvoiset yhteisöt Paikallinen päätöksenteko

30 Nuorten erityishuomioiminen 1. Nuorten yhteiskuntatakuun toteuttaminen Opiskelun ja työelämän parempi kohtaaminen Joustavat siirtymät ja tuki opiskelun aloittamisessa ja työelämään siirtymisessä Riittävät koulutusmahdollisuudet Nuorisotyöttömyyden hoitamisen uudet mallit Nuorten yrittäjyyden kannustaminen Kansainvälisten opiskelijoiden ja elinkeinoelämän kohtaanto 2. Nuorten hyvinvointi Monipuoliset harrastusmahdollisuudet Nykyaikaiset osallistumismahdollisuudet Nuorten kansainvälistyminen ja suvaitsevaisuuden vahvistaminen Nuorten sosiaalisten riskien ennaltaehkäisy Maahanmuuttajanuorten erityistarpeiden huomiointi

31 Maakunnan vetovoima ja tunnettuus 1. Maakunnan kiinnostavuuden lisääminen investointikohteena 2. Maakunnan kiinnostavuuden lisääminen osaavan työvoiman rekrytoimiseksi 3. Maakunnan kiinnostavuuden lisääminen matkailijavolyymin kasvattamiseksi 4. Tulomuuttajien määrän kasvattaminen 5. Maakunnan kiinnostavuuden lisääminen opiskelu- ja asuinpaikkana 6. Maakunnan kiinnostavuuden lisääminen kansainvälisesti 7. Eri toimijoiden välisten yhteistyömuotojen sekä uusien toimintamallien kehittäminen 8. Markkinointitoimenpiteiden synergiaetujen hyödyntäminen

32 Yhteenveto - POKATin kärjet

33 Kiitos!

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37 28.5.2014 Sisällysluettelo: 1. Itä- ja Pohjois-Suomen suunnitelma-alue... 3 2. Itä- ja Pohjois-Suomi Eurooppa 2020-strategian toteuttajana... 5 3. Toimintalinjat... 9 3.1 (TL 1) Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 28.3.2014 Etelä-Savon maakunnan vuoden 2014 rahoitussuunnitelman allekirjoittaminen

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 29.9.2014 Etelä-Savon maakunnan vuosien 2015 ja 2016 rahoitussuunnitelman

Lisätiedot

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 uusimaa-ohjelma visio ja strategia 2040 Strategiset valinnat 2014 2017 Uudenmaan liiton julkaisuja A27 2013 ISBN 978-952-448-375-9 ISSN 1236-679X Ulkoasu: Anni Levonen

Lisätiedot

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakunta kuntayhtymä 2009 1 Sisällysluettelo: 0. OHJELMAN LAATIMISPROSESSI... 3 1. ALUEEN KUVAUS... 4 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS... 5 3. OHJELMAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Uudenmaan maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020

Uudenmaan maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Uudenmaan maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Uudenmaan ELY-keskus 1.10.2014 Sisältö 1. JOHDANTO... 3 2. STRATEGISET VALINNAT... 3 Painopiste 1: Menestyvä elinkeinoelämä... 4 Painopiste 2. Energiatehokas

Lisätiedot

Vihreän kasvun Häme. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 RAPORTTEJA 106 2013

Vihreän kasvun Häme. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 RAPORTTEJA 106 2013 RAPORTTEJA 106 2013 Vihreän kasvun Häme Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 ARI LINDQVIST (TOIM.) Vihreän kasvun Häme Hämeen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Julkaisu 173 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuu 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Koillismaa 2014+ ELINVOIMAOHJELMA

Koillismaa 2014+ ELINVOIMAOHJELMA Koillismaa 2014+ ELINVOIMAOHJELMA Johdanto ELINVOIMAOHJELMA haastaa laajasti niin yksityisen kuin julkisen tahon toimijat yhteistyöhön, jonka tavoitteena on 1300 uutta työpaikkaa 2021 vuoteen mennessä

Lisätiedot

ETELÄ-SAVO -OHJELMA. Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU, OPI, TEE, YRITÄ INNOSTU!

ETELÄ-SAVO -OHJELMA. Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU, OPI, TEE, YRITÄ INNOSTU! ETELÄ-SAVO -OHJELMA Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU, OPI, TEE, YRITÄ INNOSTU! Luonnos 21.2.2014 2 Etelä-Savo -ohjelma 2014-2017 SISÄLLYS STRATEGIASTA TOIMENPITEIKSI... 3 MAAKUNNAN NYKYTILA JA KEHITTÄMISMAHDOLLISUUDET

Lisätiedot

Strateginen maakuntaohjelma 2014+

Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Häme-ohjelma Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna puhelin (03) 647 401 www.hameenliitto.fi Yhteydet henkilökuntaan:

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 CCI 2014 FI 116M2OP001 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA 1 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA Sisältö 1 Rakennerahastot Eurooppa 2020 -strategian

Lisätiedot

ETELÄ-SAVO -OHJELMA Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017. ASU - OPI - TEE - YRITÄ Innostu Etelä-Savossa!

ETELÄ-SAVO -OHJELMA Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017. ASU - OPI - TEE - YRITÄ Innostu Etelä-Savossa! ETELÄ-SAVO -OHJELMA Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU - OPI - TEE - YRITÄ Innostu Etelä-Savossa! Julkaisutiedot Julkaisija: Etelä-Savon maakuntaliitto Mikonkatu 5, 50100 Mikkeli puhelin 015 321 130

Lisätiedot

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017 varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland Varsinais-Suomen maakuntastrategia

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011 2014

Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011 2014 Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011 2014 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 1.1. Maakunnan suunnittelujärjestelmä Pohjanmaan strategisen kehittämisen perustana... 4 1.2. Maakuntaohjelman valmisteluprosessi...

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi maaseuturahaston hankekaudella 2007 2013 LOPPURAPORTTI

Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi maaseuturahaston hankekaudella 2007 2013 LOPPURAPORTTI Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi maaseuturahaston hankekaudella 2007 2013 LOPPURAPORTTI Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä /

Lisätiedot

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUUN LIITTO 2014 A:3 Sisällys Esipuhe... 3 Tiivistelmä... 4 1 KAINUU OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 6

Lisätiedot

UUSIMAA. Liite 3: Toimintalinjakohtainen ja painopistealuekohtainen arviointi. Arviointiasteikko:

UUSIMAA. Liite 3: Toimintalinjakohtainen ja painopistealuekohtainen arviointi. Arviointiasteikko: Liite 3: Toimintalinjakohtainen ja painopistealuekohtainen arviointi Arviointiasteikko: O = EI SELKEÄÄ KRITEERIÄ ARVIOIDA / EI RIIT 1 = ETENEE HYVIN / SUUNNITELLUSTI 2 = ETENEE HITAASTI / EI TOIVOTULLA

Lisätiedot

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA 2013 KITTILÄN KUNTA, KIDEVE ELINKEINOPALVELUT Elinkeinopoliittinen ohjelma S I S Ä L L Y S S I V U 1 KITTILÄN KUNTA ELINKEINOJEN EDISTÄJÄNÄ 3 2 NYKYTILAN KUVAUS 5 3 ELINKEINOPOLITIIKAN

Lisätiedot

Kymenlaakson Liitto Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016. Kymenlaakson maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016

Kymenlaakson Liitto Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016. Kymenlaakson maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 Kymenlaakson Liitto Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 Kymenlaakson maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 KYMENLAAKSON MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017 Elinvoimaa Pohjoiselta kasvuvyöhykkeeltä

Lisätiedot

Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2008-2009

Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2008-2009 Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2008-2009 A:7 KAINUUN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA TOTSU 2008-2009 Maakunnan yhteistyöryhmä 22.10.2007 Maakuntavaltuuston hyväksyminen 29.10.2007

Lisätiedot

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 2011 KOKO LAPPEENRANTA IMATRA SEUTU Lappeenranta Imatra seutu 24.1.2012 Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 KOKO:n toiminnasta laadittiin vuonna 2010 työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen ja maakunnan

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ

SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Kuntayhtymäsuunnitelma Talousarvio vuodelle 2011 ja Taloussuunnitelma vuosille 2011 2013 Työvaliokunta 20.9.2010 Seutuhallitus 5.10.2010 Seutuvaltuusto 20.10.2010 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 Uudenmaan liiton julkaisuja E 133-2014 Uudenmaan liiton julkaisuja E 133-2014 ISBN 978-952-448-398-8, ISSN 2341-8885 (pdf) Ulkoasu: Anni Levonen Valokuvat:

Lisätiedot

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68 Sisällys 1. MUOTOILE SUOMI MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 2. VISIO 2020 JA MUOTOILUN EKOSYSTEEMi 15 3. STRATEGISET TAVOITTEET 21 3.1 Muotoiluymmärrys ja osallistuvuus kansalaisyhteiskunnassa ovat vahvoja.

Lisätiedot

UUSI POHJOINEN Suunta Suomelle!

UUSI POHJOINEN Suunta Suomelle! UUSI POHJOINEN Suunta Suomelle! POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA Kainuun liitto Keski-Pohjanmaan liitto Lapin liitto Pohjois-Pohjanmaan liitto SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKIJALLE... 3 2. POHJOIS-SUOMEN NÄKYMÄT...

Lisätiedot

Sisä-Savon elinkeinostrategia 2007-2013

Sisä-Savon elinkeinostrategia 2007-2013 Sisä-Savon elinkeinostrategia 2007-2013 SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄ ELINKEINO- JA KEHITTÄMISPALVELUT KARTTULA RAUTALAM SUONENJO TERVO VESANTO Sisä-Savon seutuyhtymä Sisä-Savon seutuyhtymä Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA 2007-2010

SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA 2007-2010 SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA 2007-2010 SATAKUNTALIITTO 2006 Sarja A: 277 1 Kansikuva: Teollisuuden Voima Oy; Kuva-arkisto 2 SATAKUNTALIITTO Postiosoite: PL 260, 28101 PORI Puhelin (02) 620 4300 Käyntiosoite:

Lisätiedot