POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ (47) Läsnä Pohjamo Samuli Puheenjohtaja 76-86, Hänninen Tuomo Jäsen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (47) Läsnä Pohjamo Samuli Puheenjohtaja 76-86, 88-99 Hänninen Tuomo Jäsen"

Transkriptio

1 POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ (47) Maakuntahallitus Aika klo 10:06-11:35 Paikka Siikasali, Sepänkatu 20, Oulu Läsnä Pohjamo Samuli Puheenjohtaja 76-86, Hänninen Tuomo Jäsen Kohonen Olli Jäsen Luukkonen Jouko Jäsen Mattila Pirkko Jäsen Nahkanen Jari Jäsen Pahkala Matti Jäsen Perkkiö Kaija-Maija Jäsen 76-81, Ruonala Riikka Jäsen Ervasti Outi Varajäsen 76-86, Männistö Asko Varajäsen Bräysy Hanne Varajäsen Muut läsnäolleet Tuppurainen Tytti Maakuntavaltuuston 1. varapj Ollikainen Antti Maakuntavaltuuston 2. varapj , Kortesalmi Joukamo Maakuntavaltuuston 3. varapj. Myllylä Raili MYR pj , 83-85, Kortesoja Jorma MYR varapj. Harju Pauli Maakuntajohtaja Hinno Kimmo Vs. hall.joht.,pöytäkirjanpit. Rämet Jussi Suunnittelujohtaja Rajala Tiina Kehitysjohtaja Keso-Laitinen Arja Viestintäpäällikkö Ruokangas Marko Aluekehityspäällikkö Pitkänen Riitta Projektijohtaja Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Samuli Pohjamo Tuomo Hänninen Puheenjohtaja, asiat 76-86, Puheenjohtaja, asia 87 Kimmo Hinno Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan kä sittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Allekirjoitukset Tarkastusaika Allekirjoitus Pöytäkirjan tarkastajat:

2 Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Aika ja paikka Virka-asema Allekirjoitus Pöytäkirjan tarkastajat: 6

3 Kokouksen 4/2015 asiat Otsikko Sivu 76 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 7 77 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 8 78 Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus 9 79 Karelia CBC ohjelman valmistelu Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja Pohjois-Pohjanmaan 11 sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämismallin valmistelu 81 Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallituksen vierailu 12 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallituksen kokoukseen 82 Hitsausliitosten ja materiaalien tarkastuslaboratorio / EAKR Biomassojen energia- ja kustannustehokas esikäsittely osana 16 biojalostuksen arvoketjua / EAKR 84 HCT-puutavarayhdistelmien ajoseuranta- ja stabiliteettitutkimus / 20 EAKR 85 PrintoCent Business Development / EAKR P-P Verkkopalvelu, kasvuyritysten kumppani / EAKR Meripohjolan uudistuva metalli- ja konepajateollisuus / EAKR Zatelliitin yritysalueen liikennejärjestelyt / EAKR EAKR-varojen siirto Lapin liiton hallinnoimalle Itä- ja Pohjois-Suomen 35 lentoliikenteen kehittämishankkeelle (300102) 90 Haapajärven laajakaistan hankealueen toteuttajan valinta Henkilömuutokset matkailun kehittämistoimikunnan kokoonpanoon Pohjois-Pohjanmaan koulutuksen ja tutkimuksen yhteistyöryhmän 39 kokoonpanon muutos 93 Muutos maakunnan yhteistyöryhmän kokoonpanossa Maakuntahallituksen pöytäkirjan hyväksyminen Tiedoksiantoasiat Edunvalvonta-asiat Maakuntajohtajan tekemät päätökset Viraston antamat lausunnot Kokouksen päättäminen 47 Pöytäkirjan tarkastajat: 6

4 MUUTOKSENHAKUOHJEET (maakuntahallitus) Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Asiakohdat: 76-80, Tehtyihin päätöksiin ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, kos ka päätös koskee vain val mistelua ja täytäntöönpanoa (kuntalaki 91 ) tai koska asiaa ei ole lopullisesti rat kaistu (HLL 5 1 mom.). Koska pää töksestä voi daan tehdä kuntalain 89 :n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, alla olevissa pykä lis sä tehtyihin päätöksiin ei saa ha kea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Asiakohdat: Em. päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen maakun ta halli tuk selle, osoi te: Sepänkatu 20, OULU, sähköposti: ja telefax: (08) Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti näh täväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kulut tua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisuvaatimuksen tekijän nimi yhteystietoineen, päätös, johon muutosta haetaan sekä vaatimus perusteineen. Oikaisuvaatimus on tekijän allekirjoitettava. VALITUSOSOITUS Asiakohdat: Em. asiakohdissa tehtyihin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, PL 189, OULU, sähköposti te le fax: Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta valituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jon ka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. allintovalituksen saa tehdä ainoastaan asianosainen eli se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun pää tös välittö mästi vaikuttaa. Valituksen saa tehdä paitsi edellä todetuilla kunnallisvalituksen valitusperusteilla, myös tarkoituksen mukaisuusperusteella. Valituskirjassa on ilmoitettava: valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite; päätös, johon haetaan muutosta; miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi; muutosvaatimuk sen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekir joittanut valituskirjan, siinä on mainittava laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä selvitys siitä päivästä, josta vali tusaika on luettava. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kir jeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkitty nä aikana. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasia kirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolo ajan päättymistä.tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain nojalla muutoksenhakijalta voidaan periä oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa. Pöytäkirjan tarkastajat: 6

5 HANKINTAOIKAISU HANKINTAYKSIKÖLLE JA VALITUS MARKKINAOIKEUDELLE Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkai suun voi daan jul ki sis ta hankin noista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankinta yksiköltä oikai sua (han kin taoi kaisu). Asia voidaan myös saattaa valituk sella markkinaoikeuden käsi teltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylit tää han kin talain 15 :n mu kaisen kynnysarvon. HANKINTAOIKAISU Asiakohdat: Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymä tön voi teh dä han kin ta lain :n mukaan hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun. Hankintaoikaisun voi tehdä tar jouskil pai luun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, jo hon päätös on kohdistettu tai jonka oi keu teen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Hankintaoikaisun tekoaika Asianosaisen on tehtävä hankintaoikaisu 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saa nut tie don hankintayksikön pää töksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisus ta. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedok si sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vas taanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaan ottajan katsotaan saa neen asiasta tiedon seitsemän tenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksi annon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksi antotapaa, tiedoksianto katso taan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistuk seen merkittynä aikana. Hankintaoikaisun sisältö Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi oi kaisua vaativan nimi se kä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankinta yksikön hallussa. Toimitusosoite Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot: Pohjois-Pohjanmaan liitto, Sepänkatu 20, OULU Sähköposti: Hankintaoikaisun vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosai nen voi hankintalain no jalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen. VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE Asiakohdat: Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsi teltäväksi tekemällä valituksen. Julkisista hankinnoista annetun lain 86 :n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lu pa on myönnet tävä, jos: 1) asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tär keää tai 2) siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy. Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuk sen hankintalain 78 :n 1 nojalla noudattamatta odotusaikaa. Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauk sessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapää tös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puut teellinen. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedok si sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vas taanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka joh- Pöytäkirjan tarkastajat: 6

6 dosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaan ottajan katsotaan saa neen asiasta tiedon seitsemän tenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksi annon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksi antotapaa, tiedoksianto katso taan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistuk seen merkittynä aikana. Valituksen sisältö Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjeste lyyn perustuvan hankinnan osalta valituskirjelmässä on esitet tävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää. Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hä nen lailli nen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, vali tuksessa on il moitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Li säksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, lailli sen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todis tus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alka misen ajankohdas ta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin va littaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on lii tettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 :ssä säädetään. Valituksen toimittaminen Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivä nä ennen markkinaoi keuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan. Hakemuksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyt täen, lähe tin välityksellä, postit se, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viran omaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyys päivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudel le ensiksi seuraavana arkipäivänä. Valituskielto Hankintalain 102 :n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muu tosta kuntalain eikä hal lintolainkäyttölain nojalla. Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkina oikeus myönnä asiassa käsitte lylupaa hankintalain 86 :n mukaisesti. Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle Hankintalain 88 :n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayk sikölle asian saattami sesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitet tava hankintayksiköl le viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markki naoikeuteen. Ilmoitus on toimi tettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen. Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot Markkinaoikeus Radanrakentajantie 5, HELSINKI puh , fax , sähköposti: Pöytäkirjan tarkastajat: 6

7 Maakuntahallitus Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus MKH Maakuntajohtajan esitys: Suoritetaan kokouksen avaus, todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Maakuntahallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajat: 7

8 Maakuntahallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta MKH Maakuntajohtajan esitys: Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Matti Pahkala ja Kaija-Maija Perkkiö. Pöytäkirjan tarkastajat: 8

9 Maakuntahallitus Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus MKH Aluehallinnon uudistus. Maakuntajohtaja kertoi: - Aluehallinnon uudistuksesta. Virsu-hankkeen vaihtoehto D, jossa maakuntaliittojen asemaa vahvistetaan on edennyt valmistelussa positiivisessa hengessä. Syksyllä varmaankin käsitellään uuden hallituksen toimesta. - Suomi-areena Porissa Pauli Harju maakuntaliittojen edustajana paneelikeskustelussa. - Maakuntajohtajat matkaavat Tromssaan, mukana myös Paavo Lipponen. Pöytäkirjan tarkastajat: 9

10 Maakuntahallitus Karelia CBC ohjelman valmistelu MKH Karelia CBC -ohjelma jatkaa rajanylittävää yhteistyötä, jota on toteutettu päättyvässä Karelia ENPI CBC -ohjelmassa. Ohjelman valmistelua ohjannut yhteinen ohjelmointikomitea on pitänyt yhteensä kuusi kokousta ja viimeisimmässä kokouksessaan se käsitteli täyden ohjelmaluonnoksen ja sopi ohjelmaesityksen viimeistelyä koskevasta aikataulusta. Tavoitteena on toimittaa ohjelmaesitys kansalliseen hyväksyntään sekä Suomessa että Venäjällä toukokuun alussa, jonka jälkeen se on määrä luovuttaa komission käsittelyyn kesäkuun loppuun mennessä. Komission hyväksynnän odotetaan tapahtuvan vuoden 2015 aikana, jonka jälkeen tulee allekirjoittaa ohjelmakohtainen rahoitussopimus EU:n, Venäjän federaation sekä Suomen valtion kesken. Rahoitussopimusneuvotteluita on pohjustettu samanaikaisesti ohjelmaesitysten valmistelun kanssa. Ohjelman käynnistyminen täysipainoisesti tapahtuu vasta rahoitussopimuksen allekirjoittamisen sekä ratifioinnin jälkeen. Ohjelman hakukierroksia voidaan käynnistää ehdollisesti jo aikaisemmin, mutta hankkeita koskevia sopimuksia voi allekirjoittaa vasta ohjelmaa koskevan rahoitussopimuksen ratifioinnin jälkeen. Ohjelmajohtaja Marko Ruokangas esittelee kokouksessa ohjelman keskeisen sisällön. (Valmistelija: ohjelmajohtaja Marko Ruokangas, ) Maakuntajohtajan esitys: Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Pöytäkirjan tarkastajat: 10

11 Maakuntahallitus Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämismallin valmistelu MKH Hallituksen esitys (HE 324/2014) uudeksi sote-järjestämislaiksi annettiin eduskunnalle Perustuslakivaliokunta, valtiovarainvaliokunta, hallintovaliokunta ja talousvaliokunta antoivat helmikuussa asiasta lausunnot sosiaali- ja terveysvaliokunnalle. Perustuslakivaliokunta edellytti esitykseen muutoksia. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta päätti kokouksessaan 5. maaliskuuta, ettei sillä ole edellytyksiä jatkaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain käsittelyä tällä vaalikaudella. Sosiaali- ja terveysministeriö on tämän jälkeen tiedottanut, että sote-uudistusta jatketaan ja jatkovalmistelu käynnistetään virkamiesvalmisteluna, jonka tehtävänä on selvittää vaihtoehdot ja niiden alustavat vaikutukset. Jatkovalmistelun mahdollinen aikataulu on seuraava: selvitys eri vaihtoehdoista vuoden 2015 aikana, linjaus uudistusten jatkovalmisteluista viimeistään vuoden 2016 alussa, HE-luonnos vuoden 2016 aikana ja eduskuntakäsittely Pohjois-Suomessa ehdittiin käynnistää 68 kunnan ja neljän maakunnan alueella tapahtuvaa valmistelutyötä Oulussa pidetyn kuntakokouksen myötä. Muuttuneesta kansallisesta tilanteesta huolimatta yhteisten asioiden linjausten valmistelua Pohjois-Suomen tasolla on päätetty jatkaa ja kutsua koolle valittuja ohjaus-, johto- ja valmisteluryhmiä. Yhteisiksi asioiksi todettiin pidetyssä epävirallisessa johtoryhmässä tietohallinnon ja -järjestelmien uudistus, tukipalvelut, yhteinen edunvalvonta, järjestämisalueiden valmistelujen mahdollinen linjaaminen, palveluverkko ja investoinnit. Yhteisten asioiden listaamista tarkennetaan jatkotyössä. Valmistelun hallinnollisena organisaationa käytetään Oulun kaupunkia. Oulussa kokoontunut Pohjois-Pohjanmaan kuntien ja Vaalan kunnanvaltuustojen ja -hallitusten puheenjohtajista sekä kuntajohtajista koostunut kuntakokous päätti jatkaa Pohjois-Pohjanmaan sote-hankkeen tavoitteiden mukaisesti maakunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämismallin valmistelua sopimalla periaatteista ja menettelytavasta poliittisen ohjausryhmän, virkamiespohjaisen johtoryhmän sekä sote-valmisteluryhmän nimeämiseksi. Tällä hetkellä on menossa kuntien käsittely asiassa. Kunnilta on pyydetty sitoumusta valmistelutyöhön sekä nimityksiä eri työryhmiin. Myös eri asiantuntijaorganisaatioilta on pyydetty edustajien nimeämisiä ohjausryhmään. Valmistelun hallinnollisena organisaationa käytetään toistaiseksi Pohjois-Pohjanmaan liittoa. Projektijohtaja esittelee asiaa kokouksessa. (Valmistelija: Riitta Pitkänen, projektijohtaja Pohjois-Pohjanmaan sote-hanke, puh ) Maakuntajohtajan esitys: Maakuntahallitus merkitsee asian tiedoksi. Maakuntahallitus merkitsi asian tiedoksi ja ohjeisti maakuntaliittoa jatkamaan valmistelua. Pöytäkirjan tarkastajat: 11

12 Maakuntahallitus Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallituksen vierailu Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallituksen kokoukseen MKH Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallitus vieraili Pohjois-Pohjanmaan liiton hallituksen kokouksessa Kokouksessa käsiteltiin Sosiaalija terveydenhuollon valtakunnallista uudistusta Pohjois-Pohjanmaalla. Kokouksen jälkeen sairaanhoitopiirin hallitus pyysi maakuntahallitusta vastavierailulle. Kokous pidetään Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tiloissa. Tarkempi ohjelma lähetetään myöhemmin. (Valmistelija: vs. hallintojohtaja Kimmo Hinno, puh ) Maakuntajohtajan esitys: Pohjois-Pohjanmaan liitto nimeää kokoukseen osallistujiksi maakuntahallituksen, valtuuston puheenjohtajiston, myrrin puheenjohtajiston, johtavat virkamiehet ja projektijohtaja Riitta Pitkäsen. Hyväksyttiin maakuntajohtajan esityksen mukaisesti. Pöytäkirjan tarkastajat: 12

13 MYR:in sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) Maakuntahallitus Hitsausliitosten ja materiaalien tarkastuslaboratorio / EAKR MYRS Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto Tavoiteohjelma: Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma. Toimintalinja ja hallinnonala: TL 2 / OKM Erityistavoite: 4.1 Hakemusnumero: Hakija: Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Osahakija: Oulun yliopisto Toteutusaika: Toteuttamisalue: Nivala Hankekuvaus (tarve, tavoitteet, toimenpiteet): Metalli- ja konepajateollisuus on tärkeä viennin toimiala Suomessa. Toimialan vaikutus Oulun Eteläisen (OE) alueella on myös hyvin merkittävä voimaan astunut rakenteiden EN 1090:n mukainen CE-merkintä vaatii yrityksissä tosiaikaista tarkastustoimintaa hitsatuilta rakenteilta, mikä lisää tarkastustoiminnan ja siten tarkastushenkilöstön määrää rakennusalan klusterissa. Hankkeen tuloksena Oulun Eteläisen alueelle saadaan kansainvälisten standardien mukainen akkreditoitu hitsausliitosten ja materiaalien tarkastuslaboratorio, joka antaa yrityksille mahdollisuuden valmistaa uusien vaatimusten mukaisia teräsrakenteita korkeimman vaativuusluokan EXC 4 -mukaisesti ja siten osaltaan turvata yritysten kilpailukykyä. Vastaavia tarkastuslaboratorioita on vain Etelä-Suomessa (Inspecta ja AEL). Hanke liittyy toiseen Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän hakemaan TaKoKe-hankkeeseen (Tarkastajakoulutuksen kehittäminen), jonka päämääränä on lisätä alueellista tarkastustoiminnan palvelutuotantoa ja siten parantaa yritysten kykyä vastata tuotannon uusiin kansainvälisiin standardi- ja laatuvaatimuksiin. Hankkeen konkreettiset toimenpiteet työpaketteina: WP1. Projektin hallinnointi WP2. Laiteinvestoinnit ja hankintaprosessit - Järeä metallien vetokoelaitteisto (vähintään 1 MN) - Taivutuskoelaitteisto WP3. Investointien käyttöönotto - Työturvallisuuden varmistaminen ja ohjeistuksen laatiminen - Käyttöönottoperehdytys hankehenkilöstölle WP4: Kehittämistoimet - hitsausliitosten tarkastaminen - Menetelmäkokeet eri tarkastusmenetelmille eri hitsausmenetelmin - Laatujärjestelmän kehittäminen hitsausliitosten tarkastamiseen Pöytäkirjan tarkastajat: 15

14 MYR:in sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) Maakuntahallitus WP5: Kehittämistoimet - materiaalikehitys - Rikkovat ja rikkomattomat materiaalikokeet - Laatujärjestelmän kehittäminen materiaalikehitysprosessiin Kokonaiskustannusarvio ( ): Henkilöstökustannukset: Ostopalvelut: Matkakustannukset: Kone- ja laitehankinnat: Muut kustannukset: Välilliset kustannukset: Kustannukset yhteensä: Kokonaisrahoitussuunnitelma ( ): Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: Kuntien rahoitus: Muu julkinen rahoitus: Yksityinen rahoitus: Rahoitus yhteensä: Hankearviointi, pisteet: 33/ 60 Maakuntaohjelman toimintalinja: 1 E3 Valmistelija: Aki Lappalainen, puh Esitys Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö puoltaa hanketta rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. MYR:lle esitetään, että se antaa hankkeesta myönteisen lausunnon. Päätösesityksen perustelut: Hanke vahvistaa maakunnan osaamisympäristöä elinkeinoelämän tarpeiden mukaisesti ja monipuolistaa testauspalvelutarjontaa. Hanke tukee uuden teknologian käyttöönottoa, metalliteollisuuden toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä. Hanke parantaa osaltaan alueen metalliyritysten edellytyksiä osallistua vaativien kohteiden urakointiin. Hyväksyttiin. Raili Myllylä jääväsi itsensä ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. MYR Esitys: Maakunnan yhteistyöryhmä puoltaa hanketta rahoitettavaksi. Raili Myllylä jääväsi itsensä. Puheenjohtajana toimi tämän asian kohdalla varapuheenjohtaja Jorma Kortesoja. Päätösesitys hyväksyttiin. MKH Maakuntajohtajan esitys: Valtioneuvoston asetuksessa (357/ ) alueiden kehittämisestä ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta sekä asetuksen valmistelumuistiossa todetaan, että opetusministeriön toimialan hankkeet voivat olla joko kehittämishankkeita tai selkeitä investointihankkeita. Edellä mainitun asetuspykälän vuoksi opetusministeriön toimialan kehittämishankkeet eivät voi sisältää merkittävässä määrin kone- ja Pöytäkirjan tarkastajat: 15

15 MYR:in sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) Maakuntahallitus laitehankintoja, minkä vuoksi on tarpeen erottaa teknisesti erillisiksi hankkeiksi kehittäminen ja investointi sekä tehdä rahoituspäätökset kehittämisosiosta ja investointiosiosta. Hankkeiden yhdistäminen seurannassa tapahtuu koontitunnuksella. Hitsausliitosten ja materiaalien tarkastuslaboratorio (300404) Kokonaiskustannusarvio ( ): Henkilöstökustannukset: Ostopalvelut: Matkakustannukset: Kone- ja laitehankinnat: Muut kustannukset: Välilliset kustannukset: Kustannukset yhteensä: Kokonaisrahoitussuunnitelma ( ): Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: Kuntien rahoitus: Muu julkinen rahoitus: Yksityinen rahoitus: Rahoitus yhteensä: Hitsausliitosten ja materiaalien tarkastuslaboratorio, investointiosio (300859) Kokonaiskustannusarvio ( ): Henkilöstökustannukset: Ostopalvelut: Matkakustannukset: Kone- ja laitehankinnat: Muut kustannukset: Välilliset kustannukset: Kustannukset yhteensä: Kokonaisrahoitussuunnitelma ( ): Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: Kuntien rahoitus: Muu julkinen rahoitus: Yksityinen rahoitus: Rahoitus yhteensä: Maakuntahallitus hyväksyy otsikossa mainitun hankkeen jakamisen kahdeksi erilliseksi hankkeeksi ja hyväksyy molemmat hankkeet rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Hyväksyttiin maakuntajohtajan esityksen mukaisesti. Kaija-Maija Perkkiö ja Raili Myllylä ilmoittivat olevansa esteellisiä tämän asian käsittelyssä (Hallintolaki 28, 5 mom.). He poistuivat kokouksesta tämän asiakohdan ajaksi. Kaija-Maija Perkkiön ollessa toinen pöytäkirjan tarkastaja, valittiin toiseksi pöytäkirjan tarkastajaksi tämän pykälän ajaksi Riikka Ruonala. Pöytäkirjan tarkastajat: 15

16 MYR:in sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) Maakuntahallitus Biomassojen energia- ja kustannustehokas esikäsittely osana biojalostuksen arvoketjua / EAKR MYRS Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto Tavoiteohjelma: Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma. Toimintalinja ja hallinnonala: TL 2 / OKM Erityistavoite: 3.2 Hakemusnumero: Hakija: Oulun yliopisto Osahakija: Toteutusaika: Toteuttamisalue: Oulu Hankekuvaus (tarve, tavoitteet, toimenpiteet): Uusiutuvien luonnonvarojen esim. puubiomassan, oljen sekä teollisten sivutuotteiden sisältämää lignoselluloosaa (kasvibiomassa, joka koostuu selluloosasta, hemiselluloosasta ja ligniinistä ja jossa hyödyntämiskelpoisimmat hiilihydraattipolymeerit ovat tiukasti kiinni rakenteessa) tullaan tulevaisuudessa hyödyntämään nykyistä laaja-alaisemmin biokemikaalien, -materiaalien ja -polttoaineiden valmistuksen raaka-aineena. PREBIO-hankkeen tavoitteena on vahvistaa biotaloustutkimusta kehittämällä ja demonstroimalla uusia materiaali- ja energiatehokkaita lignoselluloosajakeiden esikäsittelymenetelmiä, jotka mahdollistavat korkean jalostusasteen lopputuotteiden valmistuksen. Erityisesti tavoitteena on mahdollisimman puhtaiden fraktioiden (jakeiden) tuottaminen maakunnan biomassoista sekä uusien korkean lisäarvon mikroja nanoselluloosapohjaisten tuotteiden ( vihreät kemikaalit ) valmistaminen. PREBIO-hankkeessa kehitetään esikäsittelymenetelmiä (mekaaninen, mekaanis-kemiallinen, kemiallinen) ja niihin liittyvää erotusteknologiaa, joita voidaan hyödyntää erityyppisten lignoselluloosa biomassojen paikallisessa jalostamisessa. Hankkeessa kehitettävillä menetelmillä voidaan: i) tuottaa lignoselluloosasta helposti hydrolysoitavaa (vedellä hajoava) amorfista selluloosaa ja oligomeerejä (kemiallinen molekyylirakennetyyppi, esim. eräät öljyt ovat oligomeerejä) ja edelleen hydrolyysivaiheessa monosakkaridejä (yksinkertainen hiilihydraattiyhdiste) ja selektiivisesti saostunutta ligniiniä (vahvoja sidoksia muodostava aineosa) biomateriaalien ja kemikaalien valmistukseen ii toteuttaa hemiselluloosapohjaisten sokereiden erotusmenetelmä biomateriaalien ja kemikaalien valmistamiseksi iii) valmistaa tehokkaasti nano- ja mikroselluloosaa halvoista raaka-aineista korkean jalostusasteen erikoiskemikaaleiksi mm. paperin ja kartongin valmistukseen. Kehitettävät menetelmät ovat integroitavissa nykyisiin suurempiin laitoksiin kuten paikallisiin sellu- ja paperitehtaisiin tai ne voivat toimia Pöytäkirjan tarkastajat: 19

17 MYR:in sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) Maakuntahallitus pienenmittakaavan erillisinä laitoksina. Keskeiset toimenpiteet projektissa kohdentuvat biomassojen valintaan, selektiiviseen esikäsittelyyn ja karakterisointiin (ominaisuuksine määrittely), biomassan muokkaukseen uusiksi korkean lisäarvon tuotteiksi sekä prosessien teknis-taloudelliseen arviointiin. Projektin odotettavissa olevat tärkeimmät tulokset ovat: 1) uusi, kilpailukykyinen konsepti biomassan selektiiviseen esikäsittelyyn 2) Pohjois-Suomen jätebiomassojen ja metsäteollisuuden raaka-aineeksi kelpaamattomien biomassojen hyödyntämisen tehostuminen, 3) materiaali- ja energiatehokkuuden tehostuminen (vähähiilisyys) 4) uusia korkeanjalostusasteen tuotteita ja uutta tuotantoteknologiaa erityisesti pk-sektorille 5) Oulun yliopiston biotalousalan tutkimustoiminnan vahvistuminen (mm. Bioeconomy Research Community Oulu) ja siihen liittyvän infrastruktuurin kehittyminen. Hankkeessa toteutetaan kuusi eri työpakettia: 1) Prosessiin soveltuvien biomassojen valinta (sahateollisuuden havu- ja lehtipuru, olki ja/tai teolliset jätebiomassat ja selluloosafraktiot) 2) Biomassojen fysikaalinen ja kemiallinen karakterisointi prosessoinnin eri vaiheissa 3) Biomassojen esikäsittely mahdollisimman puhtaiden fraktioiden (jakeiden) aikaansaamiseksi ja nano- ja mikroselluloosien valmistamiseksi 4) Esikäsittelyolosuhteiden optimointi (kemikaalit ja katalyytti, lämpötila, neste-kiintoainesuhde, jäännösfraktion määrä ja puhtaus, saanto) ja siihen liittyvä laskenta (termodynamiikka ja kinetiikka) 5) Tarvittavien erotusteknologioiden kehittäminen (mm. hemiselluloosan erotus lignoselluloosasta) ja kustannustehokas nano- ja mikroselluloosien valmistus esikäsitellyistä biomassoista 6) Fraktioiden soveltuvuus jatkojalostukseen sekä uusien korkean lisäarvon omaavien tuotteiden (nano- ja mikroselluloosat) demonstrointi (laboratorio/esipilotmittakaavan kokeet yliopistolla) paperin ja kartongin valmistuksen lisäaineiksi. Projektiin liittyy investointiosio, jossa hankitaan projektille välttämättömät laitteistot: puristuslujuusmittari, painereaktori ja mikroreaktorilaitteisto. Hankkeessa on merkittävä yksityinen rahoitusosuus (Chempolis Oy, Sievi Biofuels Oy, Haarla Oy, Corenso United Oy, Savon Sellu Oy). Kokonaiskustannusarvio ( ): Henkilöstökustannukset: Ostopalvelut: Matkakustannukset: Kone- ja laitehankinnat: Muut kustannukset: Välilliset kustannukset: Kustannukset yhteensä: Kokonaisrahoitussuunnitelma ( ): Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: Kuntien rahoitus: Muu julkinen rahoitus: Yksityinen rahoitus: Rahoitus yhteensä: Hankearviointi, pisteet: 32/55 Pöytäkirjan tarkastajat: 19

18 MYR:in sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) Maakuntahallitus Maakuntaohjelman toimintalinja: 1 E6 Valmistelija: Aki Lappalainen, puh Esitys Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö puoltaa hanketta rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. MYR:lle esitetään, että se antaa hankkeesta myönteisen lausunnon. Päätösesityksen perustelut: Hanke tukee energia- ja materiaalitehokkuuden lisäämiseen liittyvää t&k-toimintaa uusien tuotteiden ja tuotantoprosessien kehittämiseksi. Hanke edistää vähähiilisyyteen liittyviä tavoitteita kehittämällä esikäsittelymenetelmiä, jotka mahdollistavat biopohjaisten fossiilisia materiaaleja korvaavien biotuotteiden valmistuksen. Hanke tukee lisäksi Pohjois-Pohjanmaan maakuntasuunnitelman älykkään erikoistumisen periaatetta luomalla uusia kaupallistettavia monialaista osaamista vaativia esikäsittelyteknologioita. Hyväksyttiin. MYR Esitys: Maakunnan yhteistyöryhmä puoltaa hanketta rahoitettavaksi. Taina Pihlajaniemi jääväsi itsensä. Päätösesitys hyväksyttiin. MKH Maakuntajohtajan esitys: Valtioneuvoston asetuksessa (357/ ) alueiden kehittämisestä ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta sekä asetuksen valmistelumuistiossa todetaan, että opetusministeriön toimialan hankkeet voivat olla joko kehittämishankkeita tai selkeitä investointihankkeita. Edellä mainitun asetuspykälän vuoksi opetusministeriön toimialan kehittämishankkeet eivät voi sisältää merkittävässä määrin kone- ja laitehankintoja, minkä vuoksi on tarpeen erottaa teknisesti erillisiksi hankkeiksi kehittäminen ja investointi sekä tehdä rahoituspäätökset kehittämisosiosta ja investointiosiosta. Hankkeiden yhdistäminen seurannassa tapahtuu koontitunnuksella. Biomassojen energia- ja kustannustehokas esikäsittely osana biojalostuksen arvoketjua (300275) Kokonaiskustannusarvio ( ): Henkilöstökustannukset: Ostopalvelut: Matkakustannukset: Kone- ja laitehankinnat: Muut kustannukset: Välilliset kustannukset: Kustannukset yhteensä: Kokonaisrahoitussuunnitelma ( ): Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: Kuntien rahoitus: Muu julkinen rahoitus: Pöytäkirjan tarkastajat: 19

19 MYR:in sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) Maakuntahallitus Yksityinen rahoitus: Rahoitus yhteensä: Biomassojen energia- ja kustannustehokas esikäsittely osana biojalostuksen arvoketjua, investointiosio (301122) Kokonaiskustannusarvio ( ): Henkilöstökustannukset Ostopalvelut: Matkakustannukset: Kone- ja laitehankinnat: Muut kustannukset: Välilliset kustannukset: Kustannukset yhteensä: Kokonaisrahoitussuunnitelma ( ): Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: Kuntien rahoitus: Muu julkinen rahoitus: Yksityinen rahoitus: Rahoitus yhteensä: Maakuntahallitus hyväksyy otsikossa mainitun hankkeen jakamisen kahdeksi erilliseksi hankkeeksi ja hyväksyy molemmat hankkeet rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Hyväksyttiin maakuntajohtajan esityksen mukaisesti. Pöytäkirjan tarkastajat: 19

20 MYR:in sihteeristö Maakuntahallitus HCT-puutavarayhdistelmien ajoseuranta- ja stabiliteettitutkimus / EAKR MYRS Pöytäkirjan tarkastajat: 22 Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto Tavoiteohjelma: Kestävää kasvua ja työtä Suomen ra ken ne rahas to-oh jel ma. Toimintalinja ja hallinnonala: TL 2 / TEM Erityistavoite: 3.2 Hakemusnumero: Hakija: Oulun yliopisto Osahakija: Toteutusaika: Toteuttamisalue: Oulu, Lappi (tutkimusreitti Ivalo-Rovaniemi-Kemi) Hankekuvaus (tarve, tavoitteet, toimenpiteet): Hankkeen tavoitteena on selvittää tutkimustietoon perustuen puu ta va ra kul jetuk sis sa kokonaismassaltaan tonnia painavien raskaiden kuorma-autojen ja nii den perävaunuyhdistelmien (High Capacity Transport, HCT) ajokäyttäytymistä, ener gia- ja kuljetustehokkuutta sekä liikenneturvallisuutta koereittinä Iva lo-ro va nie mi-ke mi tieosuus. Tutkimukset toteutetaan kokein sekä erityisten standardien mu kai sia koejärjestelyjä soveltaen sekä käytännön kuljetussuorituksen aikana teh tä vin mittauksin ja seurannoin. Hankkeessa selvitetään kokeellisin menetelmin HCT-puutavarayhdistelmien lii ken ne tur val li suus, mäennousukyky, jarrujärjestelmien suorituskyky ja energia ta lou del li suus muuttuvissa sää- ja tieolosuhteissa. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään HCT-yh dis tel mi en tekniseen mitoitukseen liittyen kuormarakenteiden, akselistojen ja rengasvarustuksen, vetoaisan kuormitus, vetolaitteiden kulumisen ja vaurioiden vai ku tuk sia liikenneturvallisuuteen ja kuljetustehokkuuteen. Kuljetusten energia- ja kustannustehokkuus arvioidaan tiereitillä toteutettujen polt to ai neen kulutusmittausten ja ajosuoritemittausten perusteella. Ruotsissa tehdyissä selvityksissä on havaittu suhteessa hyötykuormaan jopa 20%:n polttoaineenkulutuksen aleneminen HCT yhdistelmillä verrattuna tavan omai seen ajoneuvoyhdistelmään. HCT yhdistelmien kuljetuskustannusten pie nen tyes sä suhteessa tavanomaisiin yhdistelmiin metsäteollisuuden kilpailukyky pa ra nee ja puunhankinnan kannattava kuljetusetäisyys kasvaa nykyisestä. Ajoseurannan keskeinen tavoite on kerätä kokeellisin menetelmin laaja mittaus- ja ha vain to ai neis to tutkimusaineiston perustaksi, joka muodostaa oleellisen tie to kan nan HCT-puutavarayhdistelmien ajoseuranta Pohjois-Suomen tiereiteillä. Mit tauk set toteutetaan kuljetustehtävän aikana kiinnittämällä mittauslaitteita ajo neu vo yh dis tel mään ja koereitille. Mittauksissa hyödynnetään myös ajoneuvovalmistajien mit taus jär jes tel miä. Hankkeen tuloksena saadaan käsitys raskaiden puutavarayhdistelmien kul jetuk sien liikenneturvallisuudesta, energia- ja kustannustehokkuudesta, ym pä-

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 1 Perusturvalautakunta AIKA 27.11.2013 kello 14:00-17:26 PAIKKA Piilolan palvelukeskus, Terveyskatu 12 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 81 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 141 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 05.02.2015

Ympäristölautakunta 05.02.2015 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ympäristölautakunta 05.02.2015 Aika 05.02.2015 klo 17:00-19:07 Paikka Kokoustila Viilari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

-2, KV 27.5.2014 18:30

-2, KV 27.5.2014 18:30 -2, KV 27.5.2014 18:30 Kokousaika Tiistaina 27.5.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 18.00 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 44 Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton tilannekatsaus 3

Sisällysluettelo. 44 Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton tilannekatsaus 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.08.2015 Sisällysluettelo Sivu 44 Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton tilannekatsaus 3 45 Sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1 Yhtymähallitus Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Postiosoite: PL 133, 87101 KAJAANI Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 KAJAANI Faksi: (08) 6155 2510 Puh. (08) 61551 Sähköposti: kajaani@kajaani.

Postiosoite: PL 133, 87101 KAJAANI Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 KAJAANI Faksi: (08) 6155 2510 Puh. (08) 61551 Sähköposti: kajaani@kajaani. OIKAISUVAATIMUS Kunnallisasiat Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeu teen, velvolli

Lisätiedot

-2, KH 17.8.2015 15:00

-2, KH 17.8.2015 15:00 -2, KH 17.8.2015 15:00 Kokousaika Maanantai 17.8.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46. 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46. 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46 Käsitellyt asiat 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 / 104 Pöytäkirjantarkastajat 3 / 105 Hammaslääkäripalveluiden optiovuoden käyttöönotto

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 326 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (44) Keisanen Päivi Lappalainen Aki

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (44) Keisanen Päivi Lappalainen Aki POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (44) MYR:in sihteeristö Aika 27.01.2015 klo 09:00-11:34 Paikka Siikasali, Sepänkatu 20, Oulu Läsnä Harju Pauli Puheenjohtaja Laukkanen Heikki sihteeri Helaakoski

Lisätiedot

Muu päätös 1 (7) Hallinto- ja talousjohtaja 25 / 2014 25.6.2014 194/00.05.01/2014

Muu päätös 1 (7) Hallinto- ja talousjohtaja 25 / 2014 25.6.2014 194/00.05.01/2014 Muu päätös 1 (7) Hallinto- ja talousjohtaja 25 / 2014 25.6.2014 194/00.05.01/2014 Uudenmaan matkailun teemoitetut markkinointivideot; tarjousten hylkääminen TouNet Tourism Development in co-opetition in

Lisätiedot

Esityslista Johtokunta

Esityslista Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Esityslista Johtokunta N:o 16 / 2010 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 2.11.2010 klo 16.00 Saapuvilla olleet jäsenet Lasse Hautala

Lisätiedot

-2, SIV 19.5.2015 17:00

-2, SIV 19.5.2015 17:00 -2, SIV 19.5.2015 17:00 Kokousaika 19.5.2015 klo 17.00-20.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 (20) SAIRAANHOITOPIIRI. PAIKKA Biomedicum Helsinki, seminaarihuone 3, Haartmaninkatu 8

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 (20) SAIRAANHOITOPIIRI. PAIKKA Biomedicum Helsinki, seminaarihuone 3, Haartmaninkatu 8 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 (20) HALLITUS AIKA 12.06.2013 klo 08:00-08:35 PAIKKA Biomedicum Helsinki, seminaarihuone 3, Haartmaninkatu 8 KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 104 KUNTALAIN

Lisätiedot

Kokoontuminen Kotkan kirkkoon kello 12.00 Kirkossa lounaskonsertti. Kari Hentunen jäsen. Nina Johanna Rask jäsen Seppo Karjalainen jäsen

Kokoontuminen Kotkan kirkkoon kello 12.00 Kirkossa lounaskonsertti. Kari Hentunen jäsen. Nina Johanna Rask jäsen Seppo Karjalainen jäsen KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA ( 1 ) Aika: Keskiviikkona 7. elokuuta 2013 Kokoontuminen Kotkan kirkkoon kello 12.00 Kirkossa lounaskonsertti Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, Kokoushuone 1 Läsnä:

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 29.3.2010 14:00 Kokousaika Maanantai 29.3.2010 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: JK KK PÖYTÄKIRJA 2/ 24.2.2015/ 17 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 2 / 2015 Aika Tiistai 24.2.2015 klo 18.00 19.40 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

Aika: Keskiviikkona 22. toukokuuta 2013 kello 12.00-13.20. kahvitarjoilu alkaen kello 11.30 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, Kokoushuone 1

Aika: Keskiviikkona 22. toukokuuta 2013 kello 12.00-13.20. kahvitarjoilu alkaen kello 11.30 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, Kokoushuone 1 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA ( 1 ) Aika: Keskiviikkona 22. toukokuuta 2013 kello 12.00-13.20. kahvitarjoilu alkaen kello 11.30 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, Kokoushuone 1 Läsnä: Kai Holmberg

Lisätiedot