ROHKEE, MUTTA SOPII SULLE!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ROHKEE, MUTTA SOPII SULLE!"

Transkriptio

1 Sivu 98 ROHKEE, MUTTA SOPII SULLE! Pirkanmaan maakuntastrategia 2040

2 Pirkanmaan maakuntastrategian lunns Sivu 99 ESIPUHE Pirkanmaan maakuntastrategia tähtää mittaviin, jissakin asiissa järjestelmätasisiin uudistuksiin. Näitä ei yhden strategiakauden aikana saada viedyksi läpi, mutta jstakin n alitettava. Kska pitkiä muutsplkuja ei vi etukäteen kknaisuudessaan nähdä ja ympäröivän maailman muutkset vaikuttavat niiden tteutumiseen, kattavien timenpidelistjen esittäminen ei le mielekästä. Tämän vuksi strategian timenpidesan esitykset kuvaavat muutksiin jhtavien plkujen alkupäätä, mutta eivät kk tarvittavaa muutsketjua. Ne tulee ymmärtää avauksina järjestelmämuutsten käynnistämiseksi. Maakuntastrategialla n lennaista luda edellytyksiä tarttua avautuviin mahdllisuuksiin. Siinä ei lukkiuduta tiettyihin, tarkasteluhetkellä tärkeiltä tai lupaaviltakaan vaikuttaviin kehittämiskärkiin vaikka sellaisiakin strategiassa esitetään. Näillä kuitenkin alitetaan ja valintjen nnistuneisuutta arviidaan ja timia tarkennetaan strategiakauden edetessä. Vaihtehtjen suhteen justava, mutta uudistumistavitteiltaan vankkumatn maakuntastrategia tunnistaa tisaalta tarpeen tehdä timintaa kkavia ja suuntaavia valintja ja tisaalta tarpeen säilyttää liikkumavara ja reagintiherkkyys. Pirkanmaan tulevaisuuden vaihtehtja kartittavien kehityskuvien kannalta leellisia tavitteita n sisällytetty strategian timenpidesaan. Luettavuuden vuksi kehityskuvia ei le erikseen tässä yhteydessä enää esitelty, mutta ne vat läsnä tavitteiden kirjssa. Niiden tarkitus n mahdllistaa eteneminen samanaikaisesti useissa taviteulttuvuuksissa, mikä niistä sitten sittautuukaan kantavimmaksi. 2

3 Pirkanmaan maakuntastrategian lunns Sivu 100 SISÄLLYS: Maakuntastrategia ja yllättävä tulevaisuus 4 Yhteismuuts Khti vahvjen valintjen Pirkanmaata 5 Maakunnan tavitteellinen aluerakenne vunna Tavitteena älykkäästi erikistuva Pirkanmaa 8 Tunnistetut 3+1 kehittämisteemat 8 Timintatavista vaikuttavuutta aluekehittämiseen 9 Maakunnan hjelmalliset muutstavitteet vusille VÄLKKY: Älykäs erikistuminen ja elinkeinrakenteiden uudistuminen 10 EHYT/SUJUVA: Yksilön, perheen ja yhteisöjen arki Pirkanmaalla 12 KESTÄVÄ: Lunnnvarjen kestävä käyttö sekä hyvinvivat lunnn- ja asuinympäristöt 13 Kehittämistyön mustat hevset 15 3

4 Pirkanmaan maakuntastrategian lunns Sivu 101 MAAKUNTASTRATEGIA JA YLLÄTTÄVÄ TULEVAISUUS Maakuntataslla suunnittelu mudstuu maakuntasuunnitelmasta, maakuntahjelmasta ja maakuntakaavasta. Maankäyttöä suuntaavaa maakuntakaavaa 2040 valmistellaan vurvaikutteisesti maakuntastrategian kanssa mana prsessinaan. Maakunnan suunnittelusta määrätään alueiden kehittämislaissa sekä maankäyttö- ja rakennuslaissa (kuva 1). Kuva 1. Maakunnan kehittämisasiakirjat. Maakuntasuunnitelma n strateginen pitkän tähtäimen kehittämissuunnitelma (20 vutta), jssa esitetään maakunnan taviteltu alueellinen kehitys ja kehittämistyön linjaukset. Se mudstaa phjan maakunnan kehittämistä kskeville hjelmille, maakuntakaavalle sekä julkisen rahituksen khdentamispäätöksille. Maakuntasuunnitelma tarkistetaan kunnallisvaalikausittain ja sen hyväksyy maakuntavaltuust. Maakuntasuunnitelman tavitteita knkretisidaan maakuntahjelmassa, jssa esitetään ja ktaan yhteen maakunnan kehittämistyön keskeiset tavitteet, timenpide-ehdtukset ja niiden tteuttamisen resurssit. Maakuntahjelma laaditaan kuntavaalikausittain neljäksi vudeksi. Maakuntasuunnitelma ja -hjelma n aiemmin valmisteltu mina prsesseinaan ja dkumentitu mina asiakirjinaan. Nyt mlemmat vat syntyneet yhtäaikaisen valmistelun tulksena ja mudstavat yhden kknaisuuden, Pirkanmaan maakuntastrategian. Tulevaisuus n sittain sumun peitssa, vaikka sitä myös jatkuvasti rakennetaan milla ratkaisuilla. Mahdllisten tulevaisuuksien mninaisuutta n Pirkanmaan strategiatyön aikana hahmtettu neljän skenaarin ja näitä tarkentavan klmen kehityskuvan avulla. Minkään näistä ei väitetä tteutuvan sellaisenaan, vaan tteutuvassa tulevaisuudessa n tdennäköisesti piirteitä jkaisesta ja lisäksi sellaisestakin vaihtehdsta, jta ei le lainkaan sattu ennakida. Tulevaisuuden yllätyksellisyyden vuksi maakuntastrategia pyrkii löytämään kehittämiskhteita, jilla saadaan aikaan myönteisiä aluekehitysvaikutuksia riippumatta siitä mikä kehitysplku lpulta tteutuu. Siksi maakuntastrategia n väistämättä myös rikknainen ja epätäydellinen, ei särötön ja kertakaikkinen maailmanselitys. Strategiatyön lähtökhtana llut pyrkimys jatkuvampaan, ennakivampaan, mniäänisempään ja päivittyvään tilannekuvaan perustuvaan lähestymistapaan. Siinä etsitään reittejä ja välineitä myönteisinä näyttäytyviin tulevaisuuksiin, tunnistetaan ptentiaaleja ja timijille yhteisen tekemisen khteita sekä hahmtellaan timenpiteitä ja kkeiluja, jilla vimme menestyä erilaisissakin tulevaisuuden maailmissa. Pirkanmaan maakuntastrategia antaa tunnistetuille tavitteille ja kehitysideille yhteisen, maakuntatasisen tavitelinjauksen ja kkaa sen uskttavaksi viestiksi halutun kehityskuvan suuntaan edetäksemme. 4

5 Pirkanmaan maakuntastrategian lunns Sivu 102 YHTEISMUUTOS 2040 Khti vahvjen valintjen Pirkanmaata Maakuntastrategian valmistelu n kytketty tiiviisti Pirkanmaan liitssa kehitettyyn yhteismuuts 2040 timintaan, jlla pyritään vahvistamaan yhteisnäkemystä eri suunnitteluprsesseissa kuten maakuntakaavaja strategiatyössä. Osana yhteismuutstimintaa n laadittu neljä erilaista Pirkanmaan tulevaisuusskenaarita. Nämä vat lyhyitä, lgisia, mahdllisia ja tisilleen vaihtehtisia tulevaisuustarinita. Skenaariprsessin tarkituksena n llut tukea maakuntakaavan maankäyttövaihtjen suunnittelua ja antaa phjaa maakuntastrategiassa kirjatuille valinnille. Tulevaisuuskuvat valmisteltiin sallistavalla tteella laajan sidsryhmäkentän kesken. Strategiatyön phjaksi n valittu Vahvjen valintjen Pirkanmaa -skenaari. Skenaarissa vunna 2040 Pirkanmaan kilpailukyky ja vetvima vat vahvja, kska n nnistuttu tekemään ikeita valintja. Kehityksen kestävyys painttuu kaikessa päätöksen tessa. Alueella n panstettu innvatiivisuuteen, kansainväliseen vetvimaan ja verkstyhteistyöhön yli rajjen. Pirkanmaata vi kuvata erilaisten tutannntekijävirtjen yhtymäkhtana: ihmiset, tavarat, kulttuurit ja innvaatit khtaavat täällä. Kasvustrategiana n valikidun kasvun strategia, jssa kasvetaan valikiduilla sektreilla ja khderyhmillä. Laatu krstuu, mitä tahansa ei haluta tehdä. Kuva 2. Tulevaisuusskenaarit maakunnan kilpailukyvyn ja kehityksen kestävyyden suhteen. Skenaarita n tarkennettu lisäksi klmen kehityskuvan kautta, jtka vat Osaavan ja erikistuvan kasvun Pirkanmaa, Tellisen traditin, yrittäjyyden ja lgistiikan Pirkanmaa sekä Vihreän kasvun ja humaanin kulttuurin Pirkanmaa. Kehityskuvat vat paitsi kuvauksia mahdllisista tulevaisuuksista myös kuvaavia strategiavalintja. Osaavan ja erikistuvan kasvun Pirkanmaa kehityskuvassa maakunnan kilpailukyky ja vetvima vat vahvja. Kasvua haetaan valikiduilla sektreilla ja khderyhmillä. Alueella n panstettu kulutuksen tasn nstn ja kansainvälistymiseen. Innvatiivisuus ja verkstyhteistyö yli rajjen vat avainasemassa uuden kasvun lunnissa. Laatu krstuu. Tellisen traditin, yrittäjyyden ja lgistiikan Pirkanmaa kehityskuvassa kilpailukyky ja vetvima vat vahvja kuten edellisessä. Taludellinen hyvinvinti n nussut alueella krkeaksi ja aluetta vidaankin pitää tuttavan Sumen pääalueena. Valmistavan tellisuuden arvn ja saamisarvjen kasvuun n panstettu, samin yrittäjyyden kasvuphjaan. Myös kulutuksessa krstuu tellisuutta tukevan ammattikulutuksen vahvistaminen. Pirkanmaalla pyritään mnin eri keinin tellisuuden ja yritysten tarpeiden tyydyttämiseen. Vihreän kasvun ja humaanin kulttuurin Pirkanmaa -kehityskuvassa Pirkanmaan kilpailukyky n jäänyt suhteessa jälkeen muista alueista. Alueella ei niinkään haeta kasvua, vaan panstetaan elämänarvjen merkitykseen ja elämyksellisyyteen. Alueella arvstetaan kestävää kehitystä kaikessa päätöksentessa. 5

6 Pirkanmaan maakuntastrategian lunns Sivu 103 Vihreä kasvu usk eniten vähähiilisyyteen, lunnn- ja elämänarvjen merkitykseen ja aineettmiin kasvutekijöihin. Osaavan ja erikistuvan kasvun Pirkanmaa kuvaa parhaiten keskusseudun vahvuuksia, jnne maakunnan saamisintensiiviset timinnt kuten tutkimus, t&k-resurssit ja krkean saamisen työpaikat vat keskittyneet. Tki kehityskuva kytkeytyy myös maakunnan vahvjen seutukeskusten kehittämiseen. Tellisen traditin ja lgistiikan kehityskuvan painpiste n seuduilla, jissa krstuvat keskimääräistä vahvemmin valmistavan ja jalstavan timinnan sekä lgistisen sijainnin merkitys. Vihreän kasvun ja humaanin kulttuurin Pirkanmaa krstaa urbaanin asumisen rinnalla myös maaseutuasumista. Kehityskuvan tematiikkaan spii tiivistyvän ydinkaupunkiseudun ja keskustjen kehittämisen lisäksi harvaan asutut alueet ihmisten elämäntapavalintina. Jak ei tdellisuudessa le näin jyrkkärajainen vaan piirteitä kaikista kehityskuvista esiintyy ympäri maakuntaa. Myös maakunnan eri sien kehittämisen reunaehdt vaihtelevat suuresti, jllin eri kehityskuvien elementtejä ilmenee alueittain vaihtelevasti. Maakunnan tavitteellinen aluerakenne vunna 2040 Eri maankäyttövaihtehdista ja niiden vaikutusten arviinnin phjalta valitaan keväällä 2014 maakuntakaavan maankäytön perusratkaisu (kuva 3). Maankäyttövaihtehdt n lutu kasvuennusteen phjalta, jka perustuu Vahvjen valintjen Pirkanmaa - skenaarin. Väestösuunnitteen arvin mukaan maakunnassa asuu ihmistä vunna Tämä tarkittaisi nin asukkaan kasvua, vutuinen väestönkasvun llessa nin 0,8 % vudessa. Vimakkainta kasvu n Tampereella ja sen kehyskunnissa. Myös Etelä- ja Lunais-Pirkanmaan väestön usktaan kasvavan maltillisesti vuteen Pirkanmaan ikärakenne muuttuu merkittävästi seuraavien vusikymmenien aikana. Yli 74-vutiaiden määrä kasvaa yli kaksinkertaiseksi vuteen 2040 mennessä ja heidän väestösuutensa nussee 15 prsenttiin (vunna ,4 %). Vanhusten suus n krkein Länsi-, Phjis- ja Lunais-Pirkanmaalla. Näillä alueilla vanhemman väestön ennustetaan siirtyvän kuntakeskuksiin palveluiden äärelle, jllin maaseutumaiset alueet harventuvat entisestään. Työpaikkja Pirkanmaalla ennustetaan levan vunna 2040 yhteensä nin , mikä tarkittaisi klmanneksen kasvua nykyisestä lukumäärästä (vunna työpaikkaa). Työpaikat kasautuvat pääsin Tampereelle ja sen kehyskuntiin. Näiden jälkeen merkittävin työpaikkakeskittymä n edelleen Etelä- Pirkanmaa. Khdattavia muutksia, jihin erityisesti maankäytön suunnittelun pitää vastata, n mnia. Väestön ikääntyminen ja maakunnan väestönkasvu luvat painetta mm. palvelukeskusverkn timivuudelle. Palvelujen kysynnän kasvu ja väestön keskittyminen jhtavat saavutettavuuden ja liikennejärjestelmän sujuvuuden tavitteisiin. Timivan tie- ja rataverkn ylläpit n suuri haaste ja useampaa timijaa kskeva kknaisuus. Julkisen taluden niukkuus jhtaa väistämättä resurssien pririsinteihin ja khdennettuihin valintihin liikenneverkn kehittämisessä. Myös ilmastnmuuts ja yhdyskuntarakenteen laajenemiskehitys haastavat aluerakenteen tehkkuus- ja eklgisuustavitteita. Osaltaan rakenteen hajautumisesta seurannut yksityisen autilun suuden kasvu tulee saada taittumaan erityisesti keskusseudulla vahvihin jukkliikennevyöhykkeisiin ja kevyen liikenteen mahdllisuuksiin panstamalla. Maakunnan alueiden eriytymiskehitys uhkaa paitsi pirkanmaalaisten tasaarvisia tulevaisuuden mahdllisuuksia, mutta myös maakunnan ssiaalista tasapaina ja hyvinvintia. 6

7 Pirkanmaan maakuntastrategian lunns Sivu 104 Aurink 1: Ydinkaupunkiseutua ja seutukeskuksia krstava keskittävä ja tiivistävä malli Aurink 2: Ydinkaupunkiseutua ja eteläistä kasvusuuntaa painttava keskittävä malli Planeetat: Asemanseutuja ja ydinkaupunkiseutua painttava raideliikennemalli Tähdet: Seutu- ja paikalliskeskuksia krstava mnikeskusmalli Kuva 3. Valmisteluvaiheen maankäyttövaihtehdt. 7

8 Pirkanmaan maakuntastrategian lunns Sivu 105 TAVOITTEENA ÄLYKKÄÄSTI ERIKOISTUVA PIRKANMAA Maakunnan sidsryhmien strategiista ja hjelmista n tunnistettu klme maakunnallista vuteen 2040 tähtäävää kehittämisteemaa sekä yksi kaikkia teemja läpäisevä ja yhdistävä hrinsntaaliteema. Maakunnan kehittämisen hjelmalliset tavitteet ja timenpiteet halutaan sijittaa näiden teemjen kehittämismaailmihin. Strategian valintja hjaa pyrkimys tteuttaa vahvjen valintjen ja älykkään erikistumisen strategiaa. Tunnistetut 3+1 kehittämisteemat VÄLKKY: Älykäs erikistuminen ja elinkeinrakenteiden uudistuminen Teeman tavitemaailma perustuu jatkuvasti etenevän rakennemuutksen hyödyntämiseen uutta luvalla tavalla. Taluden painpiste siirtyy perinteisestä tellisuudesta ja muista työvimaintensiivisistä valmistavista elinkeinista khti tiedn yhdistelyä ja jalstamista uudeksi liiketiminnaksi. Maakunnan tulevaisuutta rakennetaan krkean saamisen ja mnipulisen yrittäjyyden varaan. Keskeisellä sijalla vat maakunnan elinkeinrakenteen, erityisesti vientitellisuuden, ennakiva uudistuminen ja uusiin mahdllisuuksiin tarttuminen. Maakunnan elinviman nähdään kumpuavan tulevaisuudessa yhä enemmän uusista arvnluntimalleista, teknlgiiden yhdistämisestä, mnitieteisistä ja -kulttuurisista lähestymistavista ja kansainvälisesti hukuttelevista innvaatiympäristöistä. Tätä edesauttavat investinnit krkeatasiseen kulutukseen ja saamiseen, uuden ja vanhan liiketiminnan yhteistyö sekä t&k-resurssien vahva khdentaminen kansallisesti ja kansainvälisesti erttuviin kärkiin. Perinteisten timinta- ja ajattelumallien rhkea haastaminen ja elinikäinen ppiminen nähdään edellytyksinä tulevaisuuden menestykselle. EHYT/SUJUVA: Yksilön, perheen ja yhteisöjen arki Pirkanmaalla Teeman tavitteet lähestyvät ihmisen arkea, hyvinvintia ja yleisesti kk maakunnan ssiaalista dynamiikkaa. Kehittämisteema n vahvasti asukkaan näköinen ja hyvinvinnin ja taluskasvun yhteys tunnistetaan. Yksilön, perheiden ja yhteisöjen hyvinvinti kumulituu maakunnan aluetalutta ja eheyttä vahvistavaksi kilpailukykytekijäksi. Ssiaalinen hyvinvinti lisää sallisuutta, mutta myös tuttavuutta ja työhön sallistuvuutta. Yhteisöllisyystavitteiden lisäksi teemaan kuuluvat työelämän laadun, työllisyyden ja -markkiniden ratkaisut. Tässä maailmassa liikkuvat myös tulevaisuuden kulutustarpeisiin liittyvät tavitteet sekä asukkaiden palveluiden ja niiden järjestämisen kysymykset. Maakunnan erttuva kulttuuripalvelu- ja muu elämystutantkenttä tarjavat työpaikkja ja sielun ravinta pirkanmaalaisille, mutta vetävät puleensa myös muita saaja- ja matkailijavirtja. Maakunnan vahva turvallisuusklusteri ja -saaminen timivat paitsi vetvimatekijänä myös uutta liiketimintaa synnyttävänä kärkialana. KESTÄVÄ: Lunnnvarjen kestävä käyttö sekä hyvinvivat lunnn- ja asuinympäristöt Kehittämisteema sisältää elementtejä kahdesta edellä mainitusta. Sen tavitemaailmihin sisältyvät vähähiilisyyteen ja bitaluteen liittyvät liiketiminta- ja innvaatimahdllisuudet niin teknlgiiden, palveluiden, lppututteiden kuin timintamallienkin näkökulmasta. Vähähiilisyystavitteet vat systeemitasisia, kaikkia timintja ja elämänalja läpäiseviä. Bitalus kknaisuudessaan (maa-, metsä-, vesi-, ruka- ja energiaresurssit) nähdään tulevaisuudessa merkittävänä maakunnallisena elinvima- ja kilpailukykytekijänä. Bitaluden usktaan levan keskeisin kaupunki-maaseutu -integraatita edistävä timiala. Teema kattaa myös puhtaan ja mnimutisen lunnn sekä viihtyisät asuinympäristöt. Hyvinviva lunt ja dynaamiset kaupunkiympäristöt lisäävät maakunnan elinvimaa ja kilpailukykyä. Tavitteet perustuvat ensisijaisesti kestävään kasvuun ympäristön ehdilla. Myös ympäristöalan krkea saaminen ja tutkimus, uusiutuvan energian tutantratkaisut sekä energia- ja resurssitehkkuus krstuvat valinnissa. 8

9 Pirkanmaan maakuntastrategian lunns Sivu 106 SAAVUTETTAVA: Hyvin saavutettava Pirkanmaa Läpileikkaava hrisntaaliteema yhdistää kknaisvaltaisesti ja eri paintuksin alueiden käytön ja elinkeinelämän, ihmisten arjen ja lunnn keskinäisriippuvuuden kysymykset. Siihen kuuluvat tiiviisti alueja yhdyskuntarakenteen kysymykset sekä niihin liittyvät timivuus- ja taludellisuustavitteet. Välkyn Pirkanmaan salta n keskeistä maankäytön ja elinkeinelämän keskinäisriippuvuus ja kuljetusten sujuvuus. Kehittämisen fkus n elinkeinelämän yhteystarpeissa sekä saajia ja yrityksiä hukuttelevien vetvimaisten ympäristöjen kehittämisessä. Oleellista n maakunnan saavutettavuuden parantaminen kansainvälisiä, valtakunnallisia ja alueellisia pääyhteyksiä kehittämällä ja alueen kansainvälisten kumppanuuksien syventäminen. HHT-kehitysvyöhykkeen tarjama ptentiaali tunnistetaan ja hyödynnetään tehkkaasti. Aluerakenteellisesti krstuu Tampereen kaupunkiseudun merkitys liikenteellisenä sekä timinnallisena slmukhtana. Ehyen/Sujuvan Pirkanmaan salta painttuvat ihmisten arjen sujuvuuden, turvallisuuden ja palveluiden saavutettavuuden kysymykset. Ihmisten sujuva arki edellyttää maankäytön, mnipulisen asumisen ja liikenteen maakunnallista yhteensvitustyötä. Myös palveluverkn kehittäminen vaatii kknaisvaltaisia ratkaisuja. Riittävän kattavan tietliikenneinfrastruktuurin merkitys haja-asutusalueiden elinvimalle n suuri. Aluerakenteellisesti maakunnan keskusseudun lisäksi paintetaan useamman seutu- ja aluekeskuksen merkitystä asumisen, työpaikkjen ja palveluiden sijaintipaikkina. Kestävän Pirkanmaan kannalta krstetaan eheän yhdyskuntarakenteen kysymyksiä. Liikennejärjestelmän kehittämisen tavitteet perustuvat vahvihin ja ektehkkaisiin jukkliikennekäytäviin, liikkumisen yhdistelmäratkaisuihin (kaupunkiraititie, lähijuna ja linja-aut) sekä sujuvien matkaketjujen kehittämiseen. Maankäytön, asumisen ja liikkumisen salta keskiössä vat energia- ja materiaalitehkkuus sekä vähähiilisyys. Teknisen infrastruktuurin, erityisesti vesi- ja jätehulln ratkaisut vat lunnn- ja asuinympäristöjen hyvinvinnin kannalta keskeisiä. Myös lunnn- ja maa-ainesvarjen kestävä käyttö edellyttää maakunnallista näkemystä ja taviteasetantaa. Energiantutannssa maakunta perustaa uusiutuvien ja hajautettujen ratkaisujen varaan. Aluerakenteellisesti kasvun painpiste n keskus- ja asemanseuduilla, jiden varteen yhdyskuntarakennetta tiivistetään. Myös maakunnan kattavien viherverkkjen merkitys krstuu. Timintatavista vaikuttavuutta aluekehittämiseen Kehittämisteemjen lisäksi maakuntastrategiassa halutaan painttaa sitä, miten asiita tehdään. Kehittämistiminnan taustalla krstetaan viittä läpileikkaavaa ja Pirkanmaan timintakulttuuriin kuluvaa tekemisen tapaa. Ne vaikuttavat valituissa kehittämisen painpisteissä vaihtelevasti, mutta ne kaikki n tunnistettavissa leellisina ja timintaan merkittävästi lisäarva tuvina elementteinä. Nämä kk strategian läpäisevät Pirkanmaan tekemisen tavat vat: kkeileva siedämme riskin, viisastumme useammin epännistumisista kuin menestyksestä systeeminen uskmme mnialaiseen ja tieta jalstavaan lähestymistapaan yhteiskunnan haastavien ngelmien ratkaisemisessa sallistava teemme muutsta yhdessä kestävä lumme maaperää myös humisen Pirkanmaalle kansainvälistävä ajattelumme kyseenalaistuu tehkkaimmin, kun sitä kats ulkpulelta Yleisesti kk strategian taslla peräänkuulutetaan uusia mahdllisuuksia ennakivaa ja niihin tarttuvaa timintakulttuuria sekä tiiviimpää pliittista yhteistyötä. Kehittämistyössä n edelleen haettava jatkuvuutta ja prsessuaalisuutta yksittäisen hanketiminnan sijaan. Strategialla halutaan kannustaa myös perinteisiä timintamalleja murtaviin kehittämisplitiikkihin, jita vidaan sveltaa alue- tai timintaympäristökhtaisesti. Näitä kehittämisen ajureita vat vaikuttavampi innvaatiplitiikka, uudistava elinkeinplitiikka sekä paikallislähtöinen, läheisyyden eknmiaan phjautuva kehittäminen. Näistä ensimmäinen n erityisesti Osaavan ja erikistuvan kasvun Pirkanmaan työkalu. Tellisen traditin, yrittäjyyden ja lgistiikan alueilla halutaan painttaa uudistavan elinkeinplitiikan 9

10 Pirkanmaan maakuntastrategian lunns Sivu 107 keinja. Läheisyyden eknmiaan tukeutuminen n pulestaan tarkituksenmukaisinta alueilla, jilla samaistutaan Vihreän kasvun ja humaanin kulttuurin Pirkanmaa kehityskuvaan. MAAKUNNAN OHJELMALLISET MUUTOSTAVOITTEET VUOSILLE Tunnistetut kehittämisteemat mudstavat strategian tavitevuteen 2040 tähtäävän suunnitelmasin. Teemittain n valittu maakunnalliset lyhyemmän aikavälin muutstavitteet ja niitä knkretisivat strategiset kärkihankkeet. Kukin kehittämisteema sisältää vaihtelevasti esiteltyjen klmen eri tulevaisuuskuvan sisältöjä. Taviteasetannan suhteen n myös pririsitu maakunnan kärkitutkimusalat ja älykkään erikistumisen ydin. Myös kehittämistiminnan periaatteita halutaan linjata strategiassa selväsanaisesti. Maakuntastrategia tarjaa ajatuksia siihen, millaisia hjelmallisia tavitteita ja timenpiteitä älykäs erikistuminen visi tarkittaa maakunnan erilaisissa kehittämisympäristöissä. VÄLKKY: Älykäs erikistuminen ja elinkeinrakenteiden uudistuminen Valitut kärkitutkimusalat: älykkäät kneet, terveyden tutkimus sekä terveys- ja biteknlgiat (ihmisen varasat ja keinaistit), ptiikka ja ftniikka, signaalin käsittely. Älykkään erikistumisen ydin: Älykäs kaupunki: älykäs liikkuminen ja infra; Uudistuva tellisuus, Älykkäästi uudistuva terveys: edistykselliset hidt, kyberturvallisuus. Teeman maakunnalliset kehittämislinjaukset: 1. Krkeakuluhankkeista rahitamme pääsääntöisesti vain krkeakulujen yhteishankkeita. 2. Yritystukirahituksella tuetaan pääsin tutekehitykseen, kasvuun ja kansainvälistymiseen tähtääviä hankkeita. 3. Maakunnan t&k&i-resurssit khdennetaan x-prsenttisesti valituille kärkitutkimusalille 4. Klusteritiminnassa krstetaan temaattisuutta sekä timiala- ja teknlgiarajjen ylittämistä. 5. Liikenneverkn kehittämisresursinnin painpiste n päätieverkn ja pääradan kehittämisessä. Välkyn Pirkanmaan muutstavitteet vusille : Maakuntaan n syntynyt uusia kansainvälisessä vertailussa erttuvia mnialaisen sveltavan tutkimuksen keskittymiä, jtka kykenevät saamisen ja tutkimustulsten tehkkaaseen kaupallistamiseen. Strategiset kärkihankkeet: innvaatialustat, krkeakulujen innvaatipalvelut, living labhankkeet, g-t-market saaminen, kärkialjen tutkimusinfrastruktuurit. Vastuutaht ja rahitusinstrumentit (hjelmat) Pirkanmaa n vahvistanut asemaansa sana kansainvälisiä arvlunti- ja innvaativerkkja. Maakunta imee puleensa krkean saamisen maassa- ja maahanmuutta sekä kansainvälisiä investinteja. Strategiset kärkihankkeet: Hrizn 2020-rahitussaaminen ja hankevalmistelu, surien investintien hukuttelu. Vastuutaht ja rahitusinstrumentit (hjelmat) 10

11 Pirkanmaan maakuntastrategian lunns Sivu 108 Pirkanmaalaisten saamisen tasn kansainvälistä kärkeä ja maakunta n kansallisen saamisen vahva keskittymä. Kulutusrakenteet vastaavat tehkkaasti tulevaisuuden saamishaasteisiin. Strategiset kärkihankkeet: ppimisen- ja kulutuksen maakunnallinen timintamalli, kulutusrakenteet ja tarpeet, uudet ppimisen tavat, välineet ja ppimisympäristöt, tiet- ja viestintätekniikan hyödyntäminen ja pedagginen käyttö, virtuaalipiskelu, työssä kuluttautuminen, kulutuksen yrittäjämäisyys, justavat tutkinnt. Vastuutaht ja rahitusinstrumentit (hjelmat) Pirkanmaan tellisuuden ja ICT-alan is rakennemuuts n käännetty uudeksi kasvuksi käyttäjälähtöisen innvaatitiminnan, tellisuuden älykkään uudistumisen ja palveluliiketiminnan kehittämisen myötävaikutuksella. Aljen pk-yrityskenttä n mnipulistunut ja kasvuyritykset vat lisääntyneet. Strategiset kärkihankkeet: uudistuva tellisuus, älykkäät liikkuvat kneet, tellinen internet, valmistavan tellisuuden innvaatialustat, tellisuuden ja yrittäjyyden innvaatialustat, perinteisten liiketimintamallien uudistaminen, saamis- ja kulutustarpeet, kulutusennakinti, asiakaslähtöisyys, mutilusaaminen. Vastuutaht ja rahitusinstrumentit (hjelmat) Maakuntaan n syntynyt uusia markkinita ennakkluulttmasti synnyttävä kkeileva eksysteemi, jssa julkiset timijat, yksityinen ja klmas sektri sekä kansalaisyhteiskunta yhdessä vat vakiinnuttaneet innvaatilähtöisen timinnan saksi perustimintja ja hankintja. Strategiset kärkihankkeet: Public-Private kumppanuudet, innvatiiviset julkiset hankinnat, innvaativaikutusten arviinti, innvaatialustat, living labs, test beds, uudet klusterit. Vastuutaht ja rahitusinstrumentit (hjelmat) Välkky ja Saavutettava Pirkanmaa : Maakuntakaavituksella n varauduttu riittävällä taslla vastaamaan elinkeinelämän maankäytön tarpeisiin sekä maakunnallisesti merkittävien liikenne- ja lgistiikkahankkeiden läpivientiin. Maakunnan kansallinen ja kansainvälinen saavutettavuus sekä elinkeinelämän kuljetusten sujuvuus vat parantuneet pääliikenneverkn (tie, rata, lentkenttä) ja sen kriittisten rakenteiden pririsinnin seurauksena sekä älyliikenneratkaisujen ansista. Lentkentän alueen, läntisen kehätien, pääradan ja Tampere-Helsinki -mttritien väliselle alueelle n mudstumassa sisämaan hukuttelevin lgistinen maankäyttökknaisuus ja yritysvyöhyke. Tampere-Pirkkalan lentasemaa n jhdnmukaisesti kehitetty selväksi Sisä-Sumen slmuasemaksi ja maakunnan kansainvälistymisen mttriksi. Päärata (lisäraiteet etelään, ikrata, kentän ratayhteys, ratapihan siirt, TEN-T ja satamayhteydet, tellisuuden kilpailukyky). Seudullinen lähijunaliikenne, Tampere-Pietari npea ratayhteys. Tienpidn resurssien khdentaminen päätieverkkn. 11

12 Pirkanmaan maakuntastrategian lunns Sivu 109 EHYT/SUJUVA: Yksilön, perheen ja yhteisöjen arki Pirkanmaalla Valitut kärkitutkimusalat: terveyden ja yhteiskunnan tutkimus sekä turvallisuus. Älykkään erikistumisen ydin: Älykäs kaupunki: älykäs liikkuminen; Älykkäästi uudistuva terveys: terveyden kasvuympäristöt; kulttuurin ja luvien aljen innvaatialustat (esim. Mediaplis), arjen turvallisuus Teeman maakunnalliset kehittämislinjaukset: 1. Tuettavilla timenpiteillä n ltava ensisijaisesti pirkanmaalaisten hyvinvintia, yhteisöllisyyttä, sallisuutta tai turvallisuutta parantavia vaikutuksia. 2. Vähintään viidennes ESR-rahituksesta hjataan syrjäytymisen ehkäisyn timenpiteisiin. 3. Mbiilien innvaatiiden kehittämisessä rahittajien humi n erityisesti pirkanmaalaisten arkea ja palvelujen saavutettavuutta parantavissa älypalvelu ja liikennetimenpiteissä. Ehyen/Sujuvan Pirkanmaan muutstavitteet vusille : Maakunnan luvan taluden innvaatialustat vat synnyttäneet uutta alan kasvuyritystimintaa. Maakunnan asukkaille ja vierailijille tarjtaan kansallisesti erttuvaa vetvimaista luvien aljen palvelutarjntaa. Strategiset kärkihankkeet: kulttuuri, matkailu ja elämystalus, kulttuurin innvaatialustat (Mediaplis), luvan taluden vetvimaiset timintaympäristöt. Vastuutaht ja rahitusinstrumentit (hjelmat) Pirkanmaalle n lutu vankka älyliikenteen ja älypalveluiden liiketiminnallinen phja aktiivisella uusien knseptien käyttöönttamisella. Strategiset kärkihankkeet: ITC Factry, älyliikenne ja älypalvelut, ihmisten jkapäiväisten timintjen Living Labit, Tampereen rautatieasema älyliikenteen pilttialueena, jukkliikenteen uudet ratkaisut, avin data, sähköinen liikenne, pendelöijien älypalvelut HHT-vyöhykkeellä, palevlujen saatavuus ja saavutettavuus. Vastuutaht ja rahitusinstrumentit (hjelmat) Pirkanmaalle n syntynyt Phjis-Eurpan vetvimaisin ja tunnetuin terveysvaikutuksia lisäävä liiketiminnan ja palveluiden kehitysympäristö. Sen tarjamat palvelut vat Eurpan kärkitasa. Strategiset kärkihankkeet: Kaupin Kampus, Tesma Living Lab, innvaatiiden yrityskehitysalustat Vastuutaht ja rahitusinstrumentit (hjelmat) Maakuntaan n syntynyt uusia työpaikkja ja kasvuyrityksiä perinteisille työvimaintensiivisille alille. Maakunnan työllisyystilanne n parantunut. Ihmiset vivat paremmin työelämässä ja työn tuttavuus Pirkanmaalla n kasvussa. Strategiset kärkihankkeet: kulutus, työssä ppiminen, työllisyys, työhyvinvinti, tuttavuus, yritysten uudistuminen, älykkäät uudet liiketimintamallit, uusi ansaintalgiikka, uudet teknlgiset ratkaisut. Vastuutaht ja rahitusinstrumentit (hjelmat) 12

13 Pirkanmaan maakuntastrategian lunns Sivu 110 Pirkanmaa n Sumen turvallisin maakunta asua ja yrittää. Pirkanmaalaisten turvallisuuskkemus n psitiivinen ja alueen turvallisuussaamisen keskittymä erttuu kansallisesti. Myös maakunnan alueellinen/taludellinen/ssiaalinen eriytymiskehitys n käännetty laskuun. Strategiset kärkihankkeet: turvallisuusklusteri, arjen turvallisuus, paikallislähtöinen kehittämistiminta ja -kkeilut, maaseudun ja kaupunkien timintaryhmät ja paikallisyhteisöt, lähidemkratia- ja sallistavan budjetinnin piltit, kunnansahallint, yhteiskunnallinen yrittäjyys, maaseudun kehittäminen. Vastuutaht ja rahitusinstrumentit (hjelmat) Ehyt/Sujuva ja Saavutettava Pirkanmaa : Maakuntakaavituksella n turvattu perustukset ssiaalisesti, eklgisesti ja taludellisesti kestävälle aluerakenteelle ja palvelukeskusverklle. Maakunnan keskusta-alueita n vahvistettu jukkliikenteen slmukhtina sekä hyvien kevyenliikenteen ympäristöinä. Keskustja n kehitetty keskitettyjen palveluiden ja sekittuneiden timintjen suuntaan. Pirkanmaalaisten päivittäinen liikkuminen n nykyistä sujuvampaa ja turvallisempaa. Palvelut vat saavutettavissa asuinpaikasta riippumatta mm. vaikuttavan liikennejärjestelmäsuunnittelun, älyliikenneratkaisujen ja älykkään infrastruktuurin kehittämisen ansista. KESTÄVÄ: Lunnnvarjen kestävä käyttö sekä hyvinvivat lunnn- ja asuinympäristöt Valitut kärkitutkimusalat: rakennettu ympäristö, ektehkas rakentaminen, energia-ala Älykkään erikistumisen ydin: Älykäs kaupunki: älykäs rakentaminen ja asuminen sekä älykäs infra, bitalus, hajautettu uudistuva energia, ekturvallisuus. Teeman maakunnalliset kehittämislinjaukset: 1. Vähintään x sa maakunnan rakennerahastjen ja maaseuturahastn resursseista hjataan bitaluden timenpidehjelman mukaisiin timenpiteisiin (ITI-hjelma). 2. Energiantutanthankkeista tuetaan ainastaan uusiutuvaan energiaan sekä uusiin tutanttapihin ja teknlgiihin perustuvia timenpiteitä. 3. Neljännes kaikesta EAKR-rahituksesta hjataan vähähiilisen taluden edistämiseen. 4. Uusi asunttutant sijitetaan ensisijaisesti lemassa levaan yhdyskuntarakenteeseen täydentämisrakentamisella. 5. Uusia asunt- ja työpaikka-alueita ei sijiteta irralleen lemassa levasta rakenteesta. Merkittäviä uusia alueita ei teta käyttöön ennen kuin niiden liittyminen jukkliikennejärjestelmään pystytään tteuttamaan. Kestävän Pirkanmaan muutstavitteet vusille : Pirkanmaa kuuluu jhtavien älykkään ja kestävän kasvun alueiden kärkijukkn Eurpassa. Maakunnassa ympäristösaamisesta ja - teknlgiista n tehty erttuva kilpailuetu ja alalle n lutu uusia innvatiivisia markkinita. Maakunta erttuu erityisesti älykkään ektehkkaan rakentamisen ja asumisen saamisessa ja sveltamisessa. Maakunta tarjaa mnipulisia nllaenergia- ja 13

14 Pirkanmaan maakuntastrategian lunns Sivu 111 puurakentamista piltivia asuinkhteita. Yritystukirahituksesta humattava sa n käytetty yritysten resurssitehkkuuden parantamiseen. Strategiset kärkihankkeet: älykäs rakentaminen (puu- ja nllaenergiarakentaminen, älykkäät elementit), älykäs asuminen (erityisryhmät ja mnipulisuus, älykkäät ratkaisut), älykäs infra (resurssiviisaat verkstt, energia- ja materiaalivirrat), energiansäästö, kierrätysmateriaalit, vähähiilisyys. Vastuutaht ja rahitusinstrumentit (hjelmat) Harvaanasuttujen ja maaseutumaisten alueiden merkittävimmäksi kasvualaksi n nussut bitalus. Strategiset kärkihankkeet: maa-, metsä-, vesi-, ruka- ja energiaresurssien jalstusasteen nst ja arvnlisä, uuden yritystiminnan puitteiden lunti, maaseudun kehittäminen. Vastuutaht ja rahitusinstrumentit (hjelmat) Maakunnan energian lppukulutuksesta vähintään 40 prsenttia (?) perustuu uusiutuviin energianlähteisiin. Ohjelmakaudella Pirkanmaalla n tteutettu ensimmäinen tellisen kklukan tuulivima-alue. Hajautetut mikrenergiaverkt vat yleistyneet haja-asutusalueilla. Vunna 2040 maakunnan energiantutannsta 4 % tutetaan tuulivimalla. Strategiset kärkihankkeet: hajautetut ja uusiutuvaan energiaan perustuvat ratkaisut, maaseudun mikrenergiaverkt, tuulivima. Vastuutaht ja rahitusinstrumentit (hjelmat) Maakunnan lunt ja vesistöt vivat paremmin. Maakunnan mnipulisten lunnnsujelualueiden, kulttuuriympäristöjen ja maisema-alueiden varaaminen n lisännyt paitsi pirkanmaalaisten virkistysmahdllisuuksia, mutta myös niiden liiketiminnallisen hyödyntämisen mahdllisuuksia. Strategiset kärkihankkeet: Saastuneiden maa-alueiden kunnstus, vesistöt. Vastuutaht ja rahitusinstrumentit (hjelmat) Kestävä ja Saavutettava Pirkanmaa : Maakuntakaavituksella n lutu edellytykset tiivistyvälle yhdyskuntarakenteelle ja kustannustehkkaalle liikennejärjestelmälle. Maakuntakaava humii myös lunnn eklgiset yhteydet, arvkkaat kulttuuriympäristöt ja maisema-alueet sekä virkistys- ja sujelualueet. Tuulivimalle n sitettu riittävästi spivia tutantalueita. Asumisen painpistettä ja ihmisten liikkumista n hjattu vimakkaasti vahvjen jukkliikennevyöhykkeiden varteen ja lemassa levaan taajamarakenteeseen. Jukkliikenne perustuu hybridiratkaisuihin (ratikka, bussi, juna) sekä ptimituihin jukkliikenteen vaihtpaikkihin. Yksityisen autilun suus liikkumisesta n vähentynyt. Lunnnvarihin liittyvä muutstavite. Teknisen hulln infrastruktuurin hultvelkaa n nnistuttu leikkaamaan. Älykkään infrastruktuurin piltteja n käynnistetty ja erilaisten materiaalivirtjen hyötykäyttöä tehstettu. 14

15 Pirkanmaan maakuntastrategian lunns Sivu 112 Kehittämistyön mustat hevset Maailma muuttuu ympärillämme muuttuu kiihtyvää vauhtia eikä hirttäytyminen ennalta määriteltyihin kärkiin le tarkituksenmukaista tilanteissa, jissa ennakimamme kehittämisphja murenee alta, Tämän vuksi maakuntastrategialla halutaan mahdllistaa myös uusien avauksien tukeminen, Avauksien n ltava kuitenkin älykkään erikistumisen ja esitettyjen timintamallien uudistamisen mukaisia. Timintatapa n muutsta stava, mikä tarkittaa yksittäisen hankesuritteen sijaan laajempaa timinnallista uudistamista. Maakunnan kehittämisresursseista viidessa (?) varataan ennalta arvaamattmien uusien avauksien ja systeemisten muutsten stamiselle. 15

ROHKEE, MUTTA SOPII SULLE! Pirkanmaan maakuntastrategia 2040

ROHKEE, MUTTA SOPII SULLE! Pirkanmaan maakuntastrategia 2040 ROHKEE, MUTTA SOPII SULLE! Pirkanmaan maakuntastrategia 2040 ESIPUHE Pirkanmaan maakuntastrategia tähtää mittaviin, jissakin asiissa järjestelmätasisiin uudistuksiin. Näitä ei yhden strategiakauden aikana

Lisätiedot

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 Kaupunkiseutua (kk rakennemallin aluetta) kskevat yleistavitteet Aluerakenteella vastataan glbalisaatin mukanaan tumiin haasteisiin ja tetaan humin maakunnan asema Itämeren alueella

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA

HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA HANKKEEN AVULLA EDISTETÄÄN KAUPUNGIN ELINKEINOELÄMÄÄ JA YMPÄRISTÖTAVOITTEITA YRITYSTEN TOIMINTA = YRITYSTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Kehittämisen sa-alueet:

Lisätiedot

Jyväskylä Suomen INKA cyber-koordinaattori

Jyväskylä Suomen INKA cyber-koordinaattori Keski-Sumen IC 2 timialapäivä 16.9.2013 Digitaalinen tulevaisuus Palvelut timimaan Business kasvamaan Jyväskylä Sumen INKA cyber-krdinaattri Veli-Pekka Saarnivaara VPSluti VPSluti/V-P Saarnivaara/www.vpsluti.cm

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 1 Tarjuspyyntö, LIITE 4. NAANTALIN STRATEGISEN YLEISKAAVA PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 Tämä prjektisuunnitelma sittaa mm. strategisen yleiskaavan tarpeellisuuden, kuinka laatimisprsessi n tarkitus viedä

Lisätiedot

Lapuan kaupunki. Lapuan kaupungin strategia. Luonnos 29.11.2013. Säännöt ja ohjeet nro. Hyväksytty: Voimaantulo:

Lapuan kaupunki. Lapuan kaupungin strategia. Luonnos 29.11.2013. Säännöt ja ohjeet nro. Hyväksytty: Voimaantulo: Lapuan kaupunki Säännöt ja hjeet nr Lapuan kaupungin strategia Lunns 29.11.2013 Hyväksytty: Vimaantul: 29.11.2013 DEMOKRATIA JA OSALLISUUS Otsikk: Osallistuva demkratia - rhkeus, reiluus ja vastuullisuus

Lisätiedot

Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus

Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus DM 450969 02-2009 Cpyright Tekes Tekes teknlgian ja innvaatiiden kehittämiskeskus Innvaatitiminnan edistämisen edelläkävijä Tekes verkstja innvaatiille Palvelut Asiakkaat Resurssit rahitusta ja asiantuntemusta

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntastrategia 2040

Pirkanmaan maakuntastrategia 2040 Pirkanmaan maakuntastrategia 2040 Pirkanmaan tarina 2040 Miten erikoistuimme älykkäästi? Vuonna 2014 Pirkanmaa oli muutoksen edessä. Asiat olivat vielä periaatteessa varsin hyvin, mutta uhkaavia pilviä

Lisätiedot

Euroopan muotoiluinnovaatioaloite - Asiantuntijaryhmän 21 suositusta Euroopan komissiolle

Euroopan muotoiluinnovaatioaloite - Asiantuntijaryhmän 21 suositusta Euroopan komissiolle Raprtin tiivistelmä Julkaisuvapaa 17.9.2012 Eurpan mutiluinnvaatialite - Asiantuntijaryhmän 21 susitusta Eurpan kmissille Design fr Grwth and Prsperity -raprtin tiivistelmä Kmissin varapuheenjhtaja, yritys-

Lisätiedot

Liikkujan polku -verkosto

Liikkujan polku -verkosto Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt? Sinä teet, minä teen Visik tekemisiä yhdistää ja saada ismpia tulksia aikaiseksi? Khderyhmä tiedssa, kanavat kunnssa Keneltä löytyisi sisältöjä? Yksinäistä

Lisätiedot

Kaupungistuminen väestönkasvu yleiskaava

Kaupungistuminen väestönkasvu yleiskaava Helsingin yleiskaava Teemaseminaari 14.1.2013 Sepp Laaks Kaupungistuminen väestönkasvu yleiskaava Miksi Helsingin seutu kasvaa? Kuinka paljn väestöä n tulssa? Vidaank väestökehitystä ennustaa? Pitäisikö

Lisätiedot

Kuhmoisten kunnan elinkeinoja

Kuhmoisten kunnan elinkeinoja Kuhmisten kunnan elinkeinja työllisyysstrategia [Tiedstn alatsikk] Visi, tavitteet, keint 0 Visi Kuhmisissa n luntaista elinvimaa, tekemistä ja laadukkaita palveluita ihmisille ja yhteisöille. Kuhmisten

Lisätiedot

VIRIILI KUHMOINEN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

VIRIILI KUHMOINEN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT VIRIILI KUHMOINEN Kuhmisissa n luntaista elinvimaa, tekemistä ja laadukkaita palveluita ihmisille ja yhteisöille. Kuhmisten tunnetusti lunnnkauniissa ympäristössä arki ja vapaa-aika sujuvat sekä yhteydet

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

Liikkujan polku mitä, miksi ja miten? #LiikkujanPolku

Liikkujan polku mitä, miksi ja miten? #LiikkujanPolku Liikkujan plku mitä, miksi ja miten? #LiikkujanPlku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt? Sinä teet, minä teen Visik tekemisiä yhdistää ja saada ismpia tulksia aikaiseksi? Khderyhmä tiedssa, kanavat

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

OULUN SEUDUN MAANKÄYTÖN JA LIIKENTEEN AIESOPIMUS [2009 2012] [Luonnos 18.6.2009]

OULUN SEUDUN MAANKÄYTÖN JA LIIKENTEEN AIESOPIMUS [2009 2012] [Luonnos 18.6.2009] 2009 OULUN SEUDUN MAANKÄYTÖN JA LIIKENTEEN AIESOPIMUS [2009 ] [Lunns 18.6.2009] Sisältö 1. Spimuksen taustaa ja tarkitus... 3 2. Spijasapulet... 3 3. Maankäytön ja liikenteen yhteensvittaminen... 4 4.

Lisätiedot

Suomen vetovoimaisin opiskelijakunta

Suomen vetovoimaisin opiskelijakunta Sumen vetvimaisin piskelijakunta Strategia 2013-2015 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. MISSIO JA VISIO... 3 2.1.Missi... 3 2.2.Visi... 4 3. PAINOPISTEET... 4 3.1. Erinmaiset palvelut... 4 3.2. Osaavat ja

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Muistisairauksia sairastavien aikuisten speutumisvalmennuskurssit, parikurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital speutumisvalmennuskurssi,

Lisätiedot

Strategisen tutkimuksen neuvoston alustavat, julkista kuulemista varten tuotetut teema-aloitteet (2014)

Strategisen tutkimuksen neuvoston alustavat, julkista kuulemista varten tuotetut teema-aloitteet (2014) 1 (5) Strategisen tutkimuksen neuvstn alustavat, julkista kuulemista varten tutetut teema-alitteet (2014) Jhdant Maailmassa tapahtuu rajuja mullistuksia, jtka vaikuttavat Sumeen, sumalaisiin ja Sumessa

Lisätiedot

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Autismia sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Autismia

Lisätiedot

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014 Kestävän kehityksen Timenpidehjelma 2010-2014 Kuva: Arkkitehtitimist Harri Hagan Sisältö JOHDANTO... 2 TOIMENPIDEOHJELMAN PERIAATTEET... 3 HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI... 5 HANKINNAT... 6 RAKENNUTTAMINEN

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan

Lisätiedot

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta.

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta. me-tal knsepti. Khti myönteistä tulevaisuutta. 2 visi. 2050 Sumessa ei le yhtään syrjäytynyttä lasta eikä nurta painpistealueet. maahanmuuttajanuret mielenterveyden tuki ja palvelut kulutus työllistyminen

Lisätiedot

Aiesopimuksen liikenneosuus

Aiesopimuksen liikenneosuus Lunns 27.5.2015 Turun kaupunkiseudun kuntien ja valtin välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiespimus 2016 2019 Aiespimuksen liikennesuus Mustalla tekstillä hyödynnettävä aiespimusteksti spimuskaudelta

Lisätiedot

Liikunnallisen elämäntavan valtakunnalliset kehittämisavustukset 2018

Liikunnallisen elämäntavan valtakunnalliset kehittämisavustukset 2018 Liikunnallisen elämäntavan valtakunnalliset kehittämisavustukset 2018 Perustiedt: Hakuaika: 31.10.2017 päätös pyritään tekemään maaliskuun alkuun mennessä Haun tarkituksena n tukea Muutsta liikkeellä linjausten,

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

FC HONKA AKATEMIAN ARVOT

FC HONKA AKATEMIAN ARVOT FC HONKA AKATEMIAN ARVOT JOHDANTO... 3 FC HONKA AKATEMIAN ARVOT... 4 YHTEISÖLLISYYS & YKSILÖ... 5 MEIDÄN SEURA, TOIMIMME YHDESSÄ, VOITAMME YHDESSÄ... 5 YKSILÖN KEHITYS JA YKSILÖN ONNISTUMISET PARANTAVAT

Lisätiedot

2.2.2015. www.ktay.fi

2.2.2015. www.ktay.fi Ssiaali- ja terveysvalikunta Eduskunta Kuntutuksen timialayhdistyksen lausunt hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi ssiaali- ja terveydenhulln järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta SÄHKÖKAUPPA ALOITE 1(5) Heinimäki, Leht 19.6.2014 Työ- ja elinkeinministeriö Art Rajala Alite timitusvelvllisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta Energiatellisuus ry ehdttaa muutsta timitusvelvllisen

Lisätiedot

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja 1 Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja muisti aika 23.11.2015 kl 13-16: kahvit nin kl 14.15-14.30 paikka valtuustsali sallistujat lapsiperhepalveluissa timivat Aiemmin n lähetetty (ja löytyvät

Lisätiedot

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänvikaa sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

FISU (Finnish Sustainable Communities) edelläkävijäkuntien verkoston jäsenyydestä

FISU (Finnish Sustainable Communities) edelläkävijäkuntien verkoston jäsenyydestä HAKEMUS FISU (Finnish Sustainable Cmmunities) edelläkävijäkuntien verkstn jäsenyydestä Kunta Kunnan tiedt / site Puh. www-sivut hakee FISU-verkstn jäsenyyttä situtuen seuraaviin liitteessä 1 esitettyihin

Lisätiedot

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Lasten niveltulehdusta sairastavien speutumisvalmennuskurssit Nurten speutumisvalmennuskurssit, sittaiset t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn tiseen verkstseminaariin! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Tässä ja nyt jälleen huikea prukka kasassa! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt?

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

Ympäristön kehittäminen arkiliikuntaan kannustavaksi

Ympäristön kehittäminen arkiliikuntaan kannustavaksi Ympäristön kehittäminen arkiliikuntaan kannustavaksi Juha-Pekka Vartiainen 6.11.2014 juha-pekka.vartiainen@jns.fi JOENSUULAISIA TEEMOJA ARKILIIKUNTAAN Tiivis kaupunkirakenne yllyttää liikkumaan itse jhdnmukainen

Lisätiedot

Kv 3/15. Kn 6/15 I MIKSI TEHDÄÄN STRATEGIA? 37 Liite 1. 98 Liite 1

Kv 3/15. Kn 6/15 I MIKSI TEHDÄÄN STRATEGIA? 37 Liite 1. 98 Liite 1 I MIKSI TEHDÄÄN STRATEGIA? Kn 6/15 98 Liite 1 Kv 3/15 37 Liite 1 1. Edellinen strategia Lähimmäisen yhteisö päättyy vuteen 2015. 2. Seurakunta tarvitsee strategiaa, kska se hjaa kaikkea seurakunnan timintaa

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut 20.4.2015

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut 20.4.2015 MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut 20.4.2015 SÄLINKÄÄN JA SOUKKION OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSAYLEISKAAVA Osayleiskaava n yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, jlla hjataan

Lisätiedot

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta Helsinki 17.10.2012 Eduskunnan liikenne- ja viestintävalikunnalle Viite: VNS 4/2012 vp Lausunt sähköisen median viestintäpliittisesta hjelmasta Viestinnän Keskusliitt kiittää mahdllisuudesta antaa lausunt

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi

Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiinti Kestävä kehitys vapaan sivistystyön petukseen ja arkeen -seminaari Tampere 8.11.2012 Oulu 15.11.2011 Erkka Laininen OKKA-säätiö Perustettu

Lisätiedot

ARD-Technology Oy. Elektroniikan tuotekehitys ideasta ylläpitoon elinkaaripalveluna

ARD-Technology Oy. Elektroniikan tuotekehitys ideasta ylläpitoon elinkaaripalveluna ARD-Technlgy Oy Elektrniikan tutekehitys ideasta ylläpitn elinkaaripalveluna REFERENSSEJÄ Kne Oyj n maailman jhtava hissien ja liukuprtaiden valmistaja. Esmi Oy n sa kansainvälistä Esmi knsernia ja n edelläkävijä

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI / KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS

HAAPAVEDEN KAUPUNKI / KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS HAAPAVEDEN KAUPUNKI / KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 06.10.2010 1. Mitä suunnitellaan? Haapaveden keskustan sayleiskaavan tarkistus käynnistyi vunna 2000. Kaava

Lisätiedot

Fibromyalgiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Fibromyalgiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Fibrmyalgiaa sairastavien speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia sairastavien

Lisätiedot

YLITORNION MAANKÄYTTÖ- JA ELINVOIMASTRATEGIA

YLITORNION MAANKÄYTTÖ- JA ELINVOIMASTRATEGIA YLITORNION MAANKÄYTTÖ- JA ELINVOIMASTRATEGIA Lppuraprttilunns 4.9.2013 YLITORNION MAANKÄYTTÖ- JA ELINVOIMASTRATEGIA 1 SISÄLTÖ Jhdant... 2 Prsessi ja vurvaikutus... 3 Kehittämisen lähtökhdat... 5 Tavitteet...

Lisätiedot

UUSIUTUVA ENERGIA MAANKÄYTÖN NÄKÖKULMASTA

UUSIUTUVA ENERGIA MAANKÄYTÖN NÄKÖKULMASTA UUSIUTUVA ENERGIA MAANKÄYTÖN NÄKÖKULMASTA HUE HANKE / NASTOLA MIKSI? MITEN? Ilmastnmuuts Tavitteena ilmastnmuutksen hillitseminen, päästöjen alentaminen Energian kulutus EU:n alueella: liikenne 26 %, tellisuus

Lisätiedot

Kärkihanke 1 Palvelut asiakaslähtöisiksi (PASI) Palvelusetelikokeilu -osahankkeen laajennus Sitra Vuokko Lehtimäki, hankepäällikkö, STM

Kärkihanke 1 Palvelut asiakaslähtöisiksi (PASI) Palvelusetelikokeilu -osahankkeen laajennus Sitra Vuokko Lehtimäki, hankepäällikkö, STM Kärkihanke 1 Palvelut asiakaslähtöisiksi (PASI) Palvelusetelikkeilu -sahankkeen laajennus Sitra 13.10.2017 Vukk Lehtimäki, hankepäällikkö, STM 1 Palvelusetelikkeilujen mahdllisuus laajentua Kärkihankkeen

Lisätiedot

Päivittyvä päivittäisyhteys: Palvelun sisältö on helmi, mutta suureen julkiseen tukeen ja joustamaton liikennöintisopimus estäneet helmen

Päivittyvä päivittäisyhteys: Palvelun sisältö on helmi, mutta suureen julkiseen tukeen ja joustamaton liikennöintisopimus estäneet helmen Päivittyvä päivittäisyhteys: Palvelun sisältö n helmi, mutta suureen julkiseen tukeen ja justamatn liikennöintispimus estäneet helmen kirkastumista. Päivitetään enemmän yrittäjävetiseksi ja enemmän Phjis-Karjalan

Lisätiedot

Jyväskylän seudun rakennemalli 20X0 Rakennemallin etenemisen pääetapit

Jyväskylän seudun rakennemalli 20X0 Rakennemallin etenemisen pääetapit Rakennemallin etenemisen pääetapit 28.4.2009 Mtiiviseminaari, Jyväskylä Rakennemallin etenemisen pääetapit Prsessin kest n. 2 vutta Tärkeää itse strategiaprsessi Kuntien ait situtuminen ja sallistuminen

Lisätiedot

SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI. Salon yritysalueiden kehittäminen osana Etelä-Suomen kehityskäytävää 1.12.2014

SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI. Salon yritysalueiden kehittäminen osana Etelä-Suomen kehityskäytävää 1.12.2014 SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI Saln yritysalueiden kehittäminen sana Etelä-Sumen kehityskäytävää Saln kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.sal.fi kirjaam@sal.fi Y-tunnus: 0139533-1

Lisätiedot

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nurten ja nurten aikuisten ja lasten speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Nurten ja nurten aikuisten speutumisvalmennuskurssit

Lisätiedot

Hankeviestinnän suunnitelma 2012-2014

Hankeviestinnän suunnitelma 2012-2014 Hankeviestinnän suunnitelma 2012-2014 Viestinnän tavite ja perusviesti Hanke ja tavite Kestävät hankinnat -saamisen edistäminen julkisissa rukapalveluissa -hanke edistää kansallisen Rukaketjun timenpidehjelman,

Lisätiedot

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue 82136257 Parikkalan kunta Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 19.11.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa

Lisätiedot

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013 7.2.2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö Kirsi Kaunisharju Sähköp. kirsi.kaunisharju@minedu.fi Arvi kulttuurin ja luvan taluden timintaedellytyksistä 2013, hjeistus 7.11.2013 Etelä-Savn alueen arvi kulttuurin

Lisätiedot

1. Suomi on kilpailukykyinen toimintaympäristö metsiin perustuville liiketoiminnoille

1. Suomi on kilpailukykyinen toimintaympäristö metsiin perustuville liiketoiminnoille 1. Sumi n kilpailukykyinen timintaympäristö metsiin perustuville liiketiminnille 1.1 Metsäala kasvaa, alan yritykset uudistuvat sekä uusia ja kasvuyrityksiä kehittyy Tavitteet: Mittarit: Lähtötast (2012):

Lisätiedot

Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Ikääntyneiden mnisairaiden kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Ikääntyneiden mnisairaiden

Lisätiedot

Arctic Image 1.3.2015 30.12.2017 14.8.2015

Arctic Image 1.3.2015 30.12.2017 14.8.2015 Arctic Image 1.3.2015 30.12.2017 14.8.2015 Khti Arctic Imagea LIME INNO päättynyt 31.3.2015 VETOVOIMAISUUTTA AV-TUOTANNOILLA 1.4.2015-31.12.2015 ARCTIC IMAGE 1.3.2015-31.12.2017 Vetvimaisuutta AV-tutannilla

Lisätiedot

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus Savnlinnan kaupunki Khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus, Savnlinnan kaupunki khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus Osallistumis- ja arviintisuunnitelma

Lisätiedot

Hämäläinen Hannu. ja Taipale Vappu. 2007. Kertomuksia sosiaalisista innovaatioista. Stakes.

Hämäläinen Hannu. ja Taipale Vappu. 2007. Kertomuksia sosiaalisista innovaatioista. Stakes. 1 Metrplia Ammattikrkeakulu Hyvinvinti ja timintakyky klusteri Innvaatiprjektipinnt SYVENTÄVÄ OSAAMINEN - KIRJALLISUUSTEHTÄVÄ 1p Vit valita alla levasta listasta kaksi lähdettä/kirjaa, jtka sinua eniten

Lisätiedot

Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja

Lisätiedot

LENTOKENTÄN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS

LENTOKENTÄN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS LENTOKENTÄN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS TYÖNUMERO: E27737 KAUHAVAN KAUPUNKI 4.9.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY LUONNOS Muutslista 4.9.2015 OIK OIK AJOK LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT

Lisätiedot

Teollisuus osana elinvoimaista elinkeinorakennetta

Teollisuus osana elinvoimaista elinkeinorakennetta Ehdtus uudistuvan tellisuuden timintahjelmaksi (lunns 11.11.2013) Tellisuus sana elinvimaista elinkeinrakennetta Ehdtus uudistuvan tellisuuden timintahjelmaksi TEM/EIO 11.11.2013 1 Ehdtus uudistuvan tellisuuden

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Hengityssairautta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia

Lisätiedot

Muurikkalan osayleiskaavan 2. vaihe

Muurikkalan osayleiskaavan 2. vaihe MIEHIKKÄLÄN KUNTA Muurikkalan sayleiskaavan 2. vaihe arviintisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 68789-P21395 arviintisuunnitelma I (I) Salmaa Kristina / Reinikainen Kuisma Sisällysluettel 1 Suunnittelualue...

Lisätiedot

Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit

Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntutuskurssit Aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin.

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin. 1 (6) 22.1.2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsujelun valvntahanke vusina 2012-2015 ( Turvallinen, terveellinen ja tuttava kuntatyö 2015 ) HANKESUUNNITELMA Tausta Kuntasektrilla n tapahtunut ja tapahtuu

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Etelä-ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Etelä-ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Sumen rakennerahast-hjelma Etelä-ja Länsi-Sumen alueellinen suunnitelma 25.5. 2014 Sisällys 1 Jhdant... 3 2 Etelä- ja Länsi-Sumi Eurppa 2020 strategian tteuttajana...

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

KAIKKI ALKAA TIEDOSTA TULOKSELLISTA DIGITAALISESTI OHJAAVAA UUSIOKÄYTTÖÄ MAANRAKENTAMISEEN

KAIKKI ALKAA TIEDOSTA TULOKSELLISTA DIGITAALISESTI OHJAAVAA UUSIOKÄYTTÖÄ MAANRAKENTAMISEEN KAIKKI ALKAA TIEDOSTA TULOKSELLISTA DIGITAALISESTI OHJAAVAA UUSIOKÄYTTÖÄ MAANRAKENTAMISEEN Maapörssi Maapörssi n alittanut nettiphjaisen tiedn välittämisen ylijäämä maa-ainesten kierrätyksen edistämiseksi

Lisätiedot

Järviruoko energiaksi, vesien tila paremmaksi Pohjois-Karjalassa (JÄREÄ-hanke)

Järviruoko energiaksi, vesien tila paremmaksi Pohjois-Karjalassa (JÄREÄ-hanke) Järviruk energiaksi, vesien tila paremmaksi Phjis-Karjalassa (JÄREÄ-hanke) Kuva Eemil Tlvanen 13.6.2013 Jensuun Tiedepuist, Jensuu Ilna Jensuu Sumen ympäristökeskus, Jensuun timipaikka Järviruk energiaksi,

Lisätiedot

KUUMA-seudun lausunto 4. vaihemaakuntakaava -ehdotuksesta

KUUMA-seudun lausunto 4. vaihemaakuntakaava -ehdotuksesta KUUMA-seudun lausunt 4. vaihemaakuntakaava -ehdtuksesta Lauri Puru ja Henrik Helenius KUUMA-jhtkunta 27.1.2016 Taustaa Uudenmaan liitt n pyytänyt KUUMA-seudulta lausunta Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan

Lisätiedot

Odotukset ja tavoitteet tutkimuksen tuki- ja innovaatiopalveluille: yliopiston johdon näkökulma

Odotukset ja tavoitteet tutkimuksen tuki- ja innovaatiopalveluille: yliopiston johdon näkökulma Odtukset ja tavitteet tutkimuksen tuki- ja innvaatipalveluille: ylipistn jhdn näkökulma Tutkimuspalvelupäivät 21.8.2014 Ilkka Niemelä Prvsti Aalt-ylipist Tutkimuksen tuki- ja innvaatipalvelut ylipistssa

Lisätiedot

Alueellisten aikuiskoulutuksen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen tilanne kysely

Alueellisten aikuiskoulutuksen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen tilanne kysely Alueellisten aikuiskulutuksen tiet-, neuvnta- ja hjauspalvelujen tilanne 2009 -kysely Helmikuu 2009 (versi 23.2.2009) Aikuishjauksen krdinaatiprjekti 1. Lmakkeen täyttämiseen sallistuneen ryhmän tiedt

Lisätiedot

Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustoimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015

Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustoimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015 Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015 KOOSTE SEMINAARIPÄIVÄN HAVAINNOISTA JA TULOKSISTA Kirjaukset: Tm Tarvainen, tm.tarvainen@ajatustal.fi

Lisätiedot

Muistio. TASE2025 Aiemmin laadittujen raideliikenneselvitysten yhteenveto Juha Jokela 25.11.2008

Muistio. TASE2025 Aiemmin laadittujen raideliikenneselvitysten yhteenveto Juha Jokela 25.11.2008 Muisti TASE2025 Aiemmin laadittujen raideliikenneselvitysten yhteenvet Juha Jkela 25.11.2008 Tampereen läntinen ikrata (2008) http://www.pirkanmaa.fi/fileadmin/pirkanmaa/julkaisut/oikratar aprtti_netti.pdf

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014 NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014 BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bd.fi BDO Oy, a limited liability cmpany

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Kansallisen MAL-verkoston arviointi

Kansallisen MAL-verkoston arviointi Kansallisen MAL-verkstn arviinti Alustavia tulksia Elkuu 2015 Kysely ja haastattelut Kysely tteutettiin 3.6.- 12.6. Surveypal-järjestelmän kautta. Vastauksia kerättiin sekä khdennetusti verkstn työssä

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

JFunnel: Käytettävyysohjatun vuorovaikutussuunnittelun prosessiopas

JFunnel: Käytettävyysohjatun vuorovaikutussuunnittelun prosessiopas Versi 2/2010 JFunnel: Käytettävyyshjatun vurvaikutussuunnittelun prsessipas Kirjittaja n timinut käytettävyysasiantuntijana, - tutkijana ja -kuluttajana 15 vuden ajan. Hän n kehittänyt ja sveltanut käytettävyyssuunnittelun

Lisätiedot

Avoin tieto ja avoin hallinto kunnissa

Avoin tieto ja avoin hallinto kunnissa Avin tiet ja avin hallint kunnissa Turku 19.11.2013 Elisa Kettunen, erityisasiantuntija Tietyhteiskuntayksikkö elisa.kettunen(at)kuntaliitt.fi Avin hallint & tiet Kuntaliitssa Kansainvälinen Avimen hallinnn

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015 NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015 BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bd.fi BDO Oy, a limited liability cmpany

Lisätiedot

Tilannekatsaus 17.11.2015 Eero Ehanti

Tilannekatsaus 17.11.2015 Eero Ehanti Tilannekatsaus 17.11.2015 Eer Ehanti Muse 2015 visit Museiden sähköiset aineistt ja tiedt säilyvät, liikkuvat ja avautuvat! Standardeihin perustuvat Museiden luettelintihjeet kertvat mitä ja missä mudssa

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA 2004/2009 Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut Kirkknummen musiikkipist n perustettu vunna 1972, kunnallistettu 1.1.1989

Lisätiedot

Määrätietoisesti kehittäen, aktiivisesti ja yhdessä

Määrätietoisesti kehittäen, aktiivisesti ja yhdessä Määrätietisesti kehittäen, aktiivisesti ja yhdessä Humisen laadukkaat ja timivat kuntutuspalvelut Kuntutuspäivät 2014 Hannu Rnkainen 1 Kuntutuksen timialayhdistys Perustettu maaliskuussa 2011 15 jäsentä,

Lisätiedot

Häme-ohjelma Maakuntasuunnitelma ja maakuntaohjelma. Järjestöfoorum Riihimäki. Hämäläisten hyväksi Hämeen parasta kehittämistä!

Häme-ohjelma Maakuntasuunnitelma ja maakuntaohjelma. Järjestöfoorum Riihimäki. Hämäläisten hyväksi Hämeen parasta kehittämistä! Maakuntasuunnitelma ja maakuntaohjelma Hämeen parasta kehittämistä! Järjestöfoorum 4.9.2017 Riihimäki Maakunnan suunnittelujärjestelmään kuuluvat -maakuntasuunnitelma, -alueiden käytön suunnittelua ohjaava

Lisätiedot

Tuottavuusohjelma 2013-2016

Tuottavuusohjelma 2013-2016 Tuttavuushjelma 2013-2016 Tilannekatsaus 25.9.2014 Jrma Penttinen Aikataulu / suunnitelma Suunnitteluvaihe I Nykyisen palvelurakenteen kuvaus (kevät/kesä 2013) Uuden timintamallin kuvaus (syksy 2013) Arviinti

Lisätiedot

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 Lajiliittjen n mahdllista hakea tukea lasten ja nurten urheilun (6-19v) kehittämistyöhön. Nuri Sumi tukee lajiliittjen kehittämistimia

Lisätiedot

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden kuntoutuskurssit

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aivverenkierthäiriön sairastaneiden kuntutuskurssit 29.8.2012 AVH-kuntutuskurssit Kurssikknaisuus vuden 2013 alusta Humiitu kehittämistiminnasta saatuja tulksia (kevennetty kävely

Lisätiedot