ROHKEE, MUTTA SOPII SULLE!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ROHKEE, MUTTA SOPII SULLE!"

Transkriptio

1 Sivu 98 ROHKEE, MUTTA SOPII SULLE! Pirkanmaan maakuntastrategia 2040

2 Pirkanmaan maakuntastrategian lunns Sivu 99 ESIPUHE Pirkanmaan maakuntastrategia tähtää mittaviin, jissakin asiissa järjestelmätasisiin uudistuksiin. Näitä ei yhden strategiakauden aikana saada viedyksi läpi, mutta jstakin n alitettava. Kska pitkiä muutsplkuja ei vi etukäteen kknaisuudessaan nähdä ja ympäröivän maailman muutkset vaikuttavat niiden tteutumiseen, kattavien timenpidelistjen esittäminen ei le mielekästä. Tämän vuksi strategian timenpidesan esitykset kuvaavat muutksiin jhtavien plkujen alkupäätä, mutta eivät kk tarvittavaa muutsketjua. Ne tulee ymmärtää avauksina järjestelmämuutsten käynnistämiseksi. Maakuntastrategialla n lennaista luda edellytyksiä tarttua avautuviin mahdllisuuksiin. Siinä ei lukkiuduta tiettyihin, tarkasteluhetkellä tärkeiltä tai lupaaviltakaan vaikuttaviin kehittämiskärkiin vaikka sellaisiakin strategiassa esitetään. Näillä kuitenkin alitetaan ja valintjen nnistuneisuutta arviidaan ja timia tarkennetaan strategiakauden edetessä. Vaihtehtjen suhteen justava, mutta uudistumistavitteiltaan vankkumatn maakuntastrategia tunnistaa tisaalta tarpeen tehdä timintaa kkavia ja suuntaavia valintja ja tisaalta tarpeen säilyttää liikkumavara ja reagintiherkkyys. Pirkanmaan tulevaisuuden vaihtehtja kartittavien kehityskuvien kannalta leellisia tavitteita n sisällytetty strategian timenpidesaan. Luettavuuden vuksi kehityskuvia ei le erikseen tässä yhteydessä enää esitelty, mutta ne vat läsnä tavitteiden kirjssa. Niiden tarkitus n mahdllistaa eteneminen samanaikaisesti useissa taviteulttuvuuksissa, mikä niistä sitten sittautuukaan kantavimmaksi. 2

3 Pirkanmaan maakuntastrategian lunns Sivu 100 SISÄLLYS: Maakuntastrategia ja yllättävä tulevaisuus 4 Yhteismuuts Khti vahvjen valintjen Pirkanmaata 5 Maakunnan tavitteellinen aluerakenne vunna Tavitteena älykkäästi erikistuva Pirkanmaa 8 Tunnistetut 3+1 kehittämisteemat 8 Timintatavista vaikuttavuutta aluekehittämiseen 9 Maakunnan hjelmalliset muutstavitteet vusille VÄLKKY: Älykäs erikistuminen ja elinkeinrakenteiden uudistuminen 10 EHYT/SUJUVA: Yksilön, perheen ja yhteisöjen arki Pirkanmaalla 12 KESTÄVÄ: Lunnnvarjen kestävä käyttö sekä hyvinvivat lunnn- ja asuinympäristöt 13 Kehittämistyön mustat hevset 15 3

4 Pirkanmaan maakuntastrategian lunns Sivu 101 MAAKUNTASTRATEGIA JA YLLÄTTÄVÄ TULEVAISUUS Maakuntataslla suunnittelu mudstuu maakuntasuunnitelmasta, maakuntahjelmasta ja maakuntakaavasta. Maankäyttöä suuntaavaa maakuntakaavaa 2040 valmistellaan vurvaikutteisesti maakuntastrategian kanssa mana prsessinaan. Maakunnan suunnittelusta määrätään alueiden kehittämislaissa sekä maankäyttö- ja rakennuslaissa (kuva 1). Kuva 1. Maakunnan kehittämisasiakirjat. Maakuntasuunnitelma n strateginen pitkän tähtäimen kehittämissuunnitelma (20 vutta), jssa esitetään maakunnan taviteltu alueellinen kehitys ja kehittämistyön linjaukset. Se mudstaa phjan maakunnan kehittämistä kskeville hjelmille, maakuntakaavalle sekä julkisen rahituksen khdentamispäätöksille. Maakuntasuunnitelma tarkistetaan kunnallisvaalikausittain ja sen hyväksyy maakuntavaltuust. Maakuntasuunnitelman tavitteita knkretisidaan maakuntahjelmassa, jssa esitetään ja ktaan yhteen maakunnan kehittämistyön keskeiset tavitteet, timenpide-ehdtukset ja niiden tteuttamisen resurssit. Maakuntahjelma laaditaan kuntavaalikausittain neljäksi vudeksi. Maakuntasuunnitelma ja -hjelma n aiemmin valmisteltu mina prsesseinaan ja dkumentitu mina asiakirjinaan. Nyt mlemmat vat syntyneet yhtäaikaisen valmistelun tulksena ja mudstavat yhden kknaisuuden, Pirkanmaan maakuntastrategian. Tulevaisuus n sittain sumun peitssa, vaikka sitä myös jatkuvasti rakennetaan milla ratkaisuilla. Mahdllisten tulevaisuuksien mninaisuutta n Pirkanmaan strategiatyön aikana hahmtettu neljän skenaarin ja näitä tarkentavan klmen kehityskuvan avulla. Minkään näistä ei väitetä tteutuvan sellaisenaan, vaan tteutuvassa tulevaisuudessa n tdennäköisesti piirteitä jkaisesta ja lisäksi sellaisestakin vaihtehdsta, jta ei le lainkaan sattu ennakida. Tulevaisuuden yllätyksellisyyden vuksi maakuntastrategia pyrkii löytämään kehittämiskhteita, jilla saadaan aikaan myönteisiä aluekehitysvaikutuksia riippumatta siitä mikä kehitysplku lpulta tteutuu. Siksi maakuntastrategia n väistämättä myös rikknainen ja epätäydellinen, ei särötön ja kertakaikkinen maailmanselitys. Strategiatyön lähtökhtana llut pyrkimys jatkuvampaan, ennakivampaan, mniäänisempään ja päivittyvään tilannekuvaan perustuvaan lähestymistapaan. Siinä etsitään reittejä ja välineitä myönteisinä näyttäytyviin tulevaisuuksiin, tunnistetaan ptentiaaleja ja timijille yhteisen tekemisen khteita sekä hahmtellaan timenpiteitä ja kkeiluja, jilla vimme menestyä erilaisissakin tulevaisuuden maailmissa. Pirkanmaan maakuntastrategia antaa tunnistetuille tavitteille ja kehitysideille yhteisen, maakuntatasisen tavitelinjauksen ja kkaa sen uskttavaksi viestiksi halutun kehityskuvan suuntaan edetäksemme. 4

5 Pirkanmaan maakuntastrategian lunns Sivu 102 YHTEISMUUTOS 2040 Khti vahvjen valintjen Pirkanmaata Maakuntastrategian valmistelu n kytketty tiiviisti Pirkanmaan liitssa kehitettyyn yhteismuuts 2040 timintaan, jlla pyritään vahvistamaan yhteisnäkemystä eri suunnitteluprsesseissa kuten maakuntakaavaja strategiatyössä. Osana yhteismuutstimintaa n laadittu neljä erilaista Pirkanmaan tulevaisuusskenaarita. Nämä vat lyhyitä, lgisia, mahdllisia ja tisilleen vaihtehtisia tulevaisuustarinita. Skenaariprsessin tarkituksena n llut tukea maakuntakaavan maankäyttövaihtjen suunnittelua ja antaa phjaa maakuntastrategiassa kirjatuille valinnille. Tulevaisuuskuvat valmisteltiin sallistavalla tteella laajan sidsryhmäkentän kesken. Strategiatyön phjaksi n valittu Vahvjen valintjen Pirkanmaa -skenaari. Skenaarissa vunna 2040 Pirkanmaan kilpailukyky ja vetvima vat vahvja, kska n nnistuttu tekemään ikeita valintja. Kehityksen kestävyys painttuu kaikessa päätöksen tessa. Alueella n panstettu innvatiivisuuteen, kansainväliseen vetvimaan ja verkstyhteistyöhön yli rajjen. Pirkanmaata vi kuvata erilaisten tutannntekijävirtjen yhtymäkhtana: ihmiset, tavarat, kulttuurit ja innvaatit khtaavat täällä. Kasvustrategiana n valikidun kasvun strategia, jssa kasvetaan valikiduilla sektreilla ja khderyhmillä. Laatu krstuu, mitä tahansa ei haluta tehdä. Kuva 2. Tulevaisuusskenaarit maakunnan kilpailukyvyn ja kehityksen kestävyyden suhteen. Skenaarita n tarkennettu lisäksi klmen kehityskuvan kautta, jtka vat Osaavan ja erikistuvan kasvun Pirkanmaa, Tellisen traditin, yrittäjyyden ja lgistiikan Pirkanmaa sekä Vihreän kasvun ja humaanin kulttuurin Pirkanmaa. Kehityskuvat vat paitsi kuvauksia mahdllisista tulevaisuuksista myös kuvaavia strategiavalintja. Osaavan ja erikistuvan kasvun Pirkanmaa kehityskuvassa maakunnan kilpailukyky ja vetvima vat vahvja. Kasvua haetaan valikiduilla sektreilla ja khderyhmillä. Alueella n panstettu kulutuksen tasn nstn ja kansainvälistymiseen. Innvatiivisuus ja verkstyhteistyö yli rajjen vat avainasemassa uuden kasvun lunnissa. Laatu krstuu. Tellisen traditin, yrittäjyyden ja lgistiikan Pirkanmaa kehityskuvassa kilpailukyky ja vetvima vat vahvja kuten edellisessä. Taludellinen hyvinvinti n nussut alueella krkeaksi ja aluetta vidaankin pitää tuttavan Sumen pääalueena. Valmistavan tellisuuden arvn ja saamisarvjen kasvuun n panstettu, samin yrittäjyyden kasvuphjaan. Myös kulutuksessa krstuu tellisuutta tukevan ammattikulutuksen vahvistaminen. Pirkanmaalla pyritään mnin eri keinin tellisuuden ja yritysten tarpeiden tyydyttämiseen. Vihreän kasvun ja humaanin kulttuurin Pirkanmaa -kehityskuvassa Pirkanmaan kilpailukyky n jäänyt suhteessa jälkeen muista alueista. Alueella ei niinkään haeta kasvua, vaan panstetaan elämänarvjen merkitykseen ja elämyksellisyyteen. Alueella arvstetaan kestävää kehitystä kaikessa päätöksentessa. 5

6 Pirkanmaan maakuntastrategian lunns Sivu 103 Vihreä kasvu usk eniten vähähiilisyyteen, lunnn- ja elämänarvjen merkitykseen ja aineettmiin kasvutekijöihin. Osaavan ja erikistuvan kasvun Pirkanmaa kuvaa parhaiten keskusseudun vahvuuksia, jnne maakunnan saamisintensiiviset timinnt kuten tutkimus, t&k-resurssit ja krkean saamisen työpaikat vat keskittyneet. Tki kehityskuva kytkeytyy myös maakunnan vahvjen seutukeskusten kehittämiseen. Tellisen traditin ja lgistiikan kehityskuvan painpiste n seuduilla, jissa krstuvat keskimääräistä vahvemmin valmistavan ja jalstavan timinnan sekä lgistisen sijainnin merkitys. Vihreän kasvun ja humaanin kulttuurin Pirkanmaa krstaa urbaanin asumisen rinnalla myös maaseutuasumista. Kehityskuvan tematiikkaan spii tiivistyvän ydinkaupunkiseudun ja keskustjen kehittämisen lisäksi harvaan asutut alueet ihmisten elämäntapavalintina. Jak ei tdellisuudessa le näin jyrkkärajainen vaan piirteitä kaikista kehityskuvista esiintyy ympäri maakuntaa. Myös maakunnan eri sien kehittämisen reunaehdt vaihtelevat suuresti, jllin eri kehityskuvien elementtejä ilmenee alueittain vaihtelevasti. Maakunnan tavitteellinen aluerakenne vunna 2040 Eri maankäyttövaihtehdista ja niiden vaikutusten arviinnin phjalta valitaan keväällä 2014 maakuntakaavan maankäytön perusratkaisu (kuva 3). Maankäyttövaihtehdt n lutu kasvuennusteen phjalta, jka perustuu Vahvjen valintjen Pirkanmaa - skenaarin. Väestösuunnitteen arvin mukaan maakunnassa asuu ihmistä vunna Tämä tarkittaisi nin asukkaan kasvua, vutuinen väestönkasvun llessa nin 0,8 % vudessa. Vimakkainta kasvu n Tampereella ja sen kehyskunnissa. Myös Etelä- ja Lunais-Pirkanmaan väestön usktaan kasvavan maltillisesti vuteen Pirkanmaan ikärakenne muuttuu merkittävästi seuraavien vusikymmenien aikana. Yli 74-vutiaiden määrä kasvaa yli kaksinkertaiseksi vuteen 2040 mennessä ja heidän väestösuutensa nussee 15 prsenttiin (vunna ,4 %). Vanhusten suus n krkein Länsi-, Phjis- ja Lunais-Pirkanmaalla. Näillä alueilla vanhemman väestön ennustetaan siirtyvän kuntakeskuksiin palveluiden äärelle, jllin maaseutumaiset alueet harventuvat entisestään. Työpaikkja Pirkanmaalla ennustetaan levan vunna 2040 yhteensä nin , mikä tarkittaisi klmanneksen kasvua nykyisestä lukumäärästä (vunna työpaikkaa). Työpaikat kasautuvat pääsin Tampereelle ja sen kehyskuntiin. Näiden jälkeen merkittävin työpaikkakeskittymä n edelleen Etelä- Pirkanmaa. Khdattavia muutksia, jihin erityisesti maankäytön suunnittelun pitää vastata, n mnia. Väestön ikääntyminen ja maakunnan väestönkasvu luvat painetta mm. palvelukeskusverkn timivuudelle. Palvelujen kysynnän kasvu ja väestön keskittyminen jhtavat saavutettavuuden ja liikennejärjestelmän sujuvuuden tavitteisiin. Timivan tie- ja rataverkn ylläpit n suuri haaste ja useampaa timijaa kskeva kknaisuus. Julkisen taluden niukkuus jhtaa väistämättä resurssien pririsinteihin ja khdennettuihin valintihin liikenneverkn kehittämisessä. Myös ilmastnmuuts ja yhdyskuntarakenteen laajenemiskehitys haastavat aluerakenteen tehkkuus- ja eklgisuustavitteita. Osaltaan rakenteen hajautumisesta seurannut yksityisen autilun suuden kasvu tulee saada taittumaan erityisesti keskusseudulla vahvihin jukkliikennevyöhykkeisiin ja kevyen liikenteen mahdllisuuksiin panstamalla. Maakunnan alueiden eriytymiskehitys uhkaa paitsi pirkanmaalaisten tasaarvisia tulevaisuuden mahdllisuuksia, mutta myös maakunnan ssiaalista tasapaina ja hyvinvintia. 6

7 Pirkanmaan maakuntastrategian lunns Sivu 104 Aurink 1: Ydinkaupunkiseutua ja seutukeskuksia krstava keskittävä ja tiivistävä malli Aurink 2: Ydinkaupunkiseutua ja eteläistä kasvusuuntaa painttava keskittävä malli Planeetat: Asemanseutuja ja ydinkaupunkiseutua painttava raideliikennemalli Tähdet: Seutu- ja paikalliskeskuksia krstava mnikeskusmalli Kuva 3. Valmisteluvaiheen maankäyttövaihtehdt. 7

8 Pirkanmaan maakuntastrategian lunns Sivu 105 TAVOITTEENA ÄLYKKÄÄSTI ERIKOISTUVA PIRKANMAA Maakunnan sidsryhmien strategiista ja hjelmista n tunnistettu klme maakunnallista vuteen 2040 tähtäävää kehittämisteemaa sekä yksi kaikkia teemja läpäisevä ja yhdistävä hrinsntaaliteema. Maakunnan kehittämisen hjelmalliset tavitteet ja timenpiteet halutaan sijittaa näiden teemjen kehittämismaailmihin. Strategian valintja hjaa pyrkimys tteuttaa vahvjen valintjen ja älykkään erikistumisen strategiaa. Tunnistetut 3+1 kehittämisteemat VÄLKKY: Älykäs erikistuminen ja elinkeinrakenteiden uudistuminen Teeman tavitemaailma perustuu jatkuvasti etenevän rakennemuutksen hyödyntämiseen uutta luvalla tavalla. Taluden painpiste siirtyy perinteisestä tellisuudesta ja muista työvimaintensiivisistä valmistavista elinkeinista khti tiedn yhdistelyä ja jalstamista uudeksi liiketiminnaksi. Maakunnan tulevaisuutta rakennetaan krkean saamisen ja mnipulisen yrittäjyyden varaan. Keskeisellä sijalla vat maakunnan elinkeinrakenteen, erityisesti vientitellisuuden, ennakiva uudistuminen ja uusiin mahdllisuuksiin tarttuminen. Maakunnan elinviman nähdään kumpuavan tulevaisuudessa yhä enemmän uusista arvnluntimalleista, teknlgiiden yhdistämisestä, mnitieteisistä ja -kulttuurisista lähestymistavista ja kansainvälisesti hukuttelevista innvaatiympäristöistä. Tätä edesauttavat investinnit krkeatasiseen kulutukseen ja saamiseen, uuden ja vanhan liiketiminnan yhteistyö sekä t&k-resurssien vahva khdentaminen kansallisesti ja kansainvälisesti erttuviin kärkiin. Perinteisten timinta- ja ajattelumallien rhkea haastaminen ja elinikäinen ppiminen nähdään edellytyksinä tulevaisuuden menestykselle. EHYT/SUJUVA: Yksilön, perheen ja yhteisöjen arki Pirkanmaalla Teeman tavitteet lähestyvät ihmisen arkea, hyvinvintia ja yleisesti kk maakunnan ssiaalista dynamiikkaa. Kehittämisteema n vahvasti asukkaan näköinen ja hyvinvinnin ja taluskasvun yhteys tunnistetaan. Yksilön, perheiden ja yhteisöjen hyvinvinti kumulituu maakunnan aluetalutta ja eheyttä vahvistavaksi kilpailukykytekijäksi. Ssiaalinen hyvinvinti lisää sallisuutta, mutta myös tuttavuutta ja työhön sallistuvuutta. Yhteisöllisyystavitteiden lisäksi teemaan kuuluvat työelämän laadun, työllisyyden ja -markkiniden ratkaisut. Tässä maailmassa liikkuvat myös tulevaisuuden kulutustarpeisiin liittyvät tavitteet sekä asukkaiden palveluiden ja niiden järjestämisen kysymykset. Maakunnan erttuva kulttuuripalvelu- ja muu elämystutantkenttä tarjavat työpaikkja ja sielun ravinta pirkanmaalaisille, mutta vetävät puleensa myös muita saaja- ja matkailijavirtja. Maakunnan vahva turvallisuusklusteri ja -saaminen timivat paitsi vetvimatekijänä myös uutta liiketimintaa synnyttävänä kärkialana. KESTÄVÄ: Lunnnvarjen kestävä käyttö sekä hyvinvivat lunnn- ja asuinympäristöt Kehittämisteema sisältää elementtejä kahdesta edellä mainitusta. Sen tavitemaailmihin sisältyvät vähähiilisyyteen ja bitaluteen liittyvät liiketiminta- ja innvaatimahdllisuudet niin teknlgiiden, palveluiden, lppututteiden kuin timintamallienkin näkökulmasta. Vähähiilisyystavitteet vat systeemitasisia, kaikkia timintja ja elämänalja läpäiseviä. Bitalus kknaisuudessaan (maa-, metsä-, vesi-, ruka- ja energiaresurssit) nähdään tulevaisuudessa merkittävänä maakunnallisena elinvima- ja kilpailukykytekijänä. Bitaluden usktaan levan keskeisin kaupunki-maaseutu -integraatita edistävä timiala. Teema kattaa myös puhtaan ja mnimutisen lunnn sekä viihtyisät asuinympäristöt. Hyvinviva lunt ja dynaamiset kaupunkiympäristöt lisäävät maakunnan elinvimaa ja kilpailukykyä. Tavitteet perustuvat ensisijaisesti kestävään kasvuun ympäristön ehdilla. Myös ympäristöalan krkea saaminen ja tutkimus, uusiutuvan energian tutantratkaisut sekä energia- ja resurssitehkkuus krstuvat valinnissa. 8

9 Pirkanmaan maakuntastrategian lunns Sivu 106 SAAVUTETTAVA: Hyvin saavutettava Pirkanmaa Läpileikkaava hrisntaaliteema yhdistää kknaisvaltaisesti ja eri paintuksin alueiden käytön ja elinkeinelämän, ihmisten arjen ja lunnn keskinäisriippuvuuden kysymykset. Siihen kuuluvat tiiviisti alueja yhdyskuntarakenteen kysymykset sekä niihin liittyvät timivuus- ja taludellisuustavitteet. Välkyn Pirkanmaan salta n keskeistä maankäytön ja elinkeinelämän keskinäisriippuvuus ja kuljetusten sujuvuus. Kehittämisen fkus n elinkeinelämän yhteystarpeissa sekä saajia ja yrityksiä hukuttelevien vetvimaisten ympäristöjen kehittämisessä. Oleellista n maakunnan saavutettavuuden parantaminen kansainvälisiä, valtakunnallisia ja alueellisia pääyhteyksiä kehittämällä ja alueen kansainvälisten kumppanuuksien syventäminen. HHT-kehitysvyöhykkeen tarjama ptentiaali tunnistetaan ja hyödynnetään tehkkaasti. Aluerakenteellisesti krstuu Tampereen kaupunkiseudun merkitys liikenteellisenä sekä timinnallisena slmukhtana. Ehyen/Sujuvan Pirkanmaan salta painttuvat ihmisten arjen sujuvuuden, turvallisuuden ja palveluiden saavutettavuuden kysymykset. Ihmisten sujuva arki edellyttää maankäytön, mnipulisen asumisen ja liikenteen maakunnallista yhteensvitustyötä. Myös palveluverkn kehittäminen vaatii kknaisvaltaisia ratkaisuja. Riittävän kattavan tietliikenneinfrastruktuurin merkitys haja-asutusalueiden elinvimalle n suuri. Aluerakenteellisesti maakunnan keskusseudun lisäksi paintetaan useamman seutu- ja aluekeskuksen merkitystä asumisen, työpaikkjen ja palveluiden sijaintipaikkina. Kestävän Pirkanmaan kannalta krstetaan eheän yhdyskuntarakenteen kysymyksiä. Liikennejärjestelmän kehittämisen tavitteet perustuvat vahvihin ja ektehkkaisiin jukkliikennekäytäviin, liikkumisen yhdistelmäratkaisuihin (kaupunkiraititie, lähijuna ja linja-aut) sekä sujuvien matkaketjujen kehittämiseen. Maankäytön, asumisen ja liikkumisen salta keskiössä vat energia- ja materiaalitehkkuus sekä vähähiilisyys. Teknisen infrastruktuurin, erityisesti vesi- ja jätehulln ratkaisut vat lunnn- ja asuinympäristöjen hyvinvinnin kannalta keskeisiä. Myös lunnn- ja maa-ainesvarjen kestävä käyttö edellyttää maakunnallista näkemystä ja taviteasetantaa. Energiantutannssa maakunta perustaa uusiutuvien ja hajautettujen ratkaisujen varaan. Aluerakenteellisesti kasvun painpiste n keskus- ja asemanseuduilla, jiden varteen yhdyskuntarakennetta tiivistetään. Myös maakunnan kattavien viherverkkjen merkitys krstuu. Timintatavista vaikuttavuutta aluekehittämiseen Kehittämisteemjen lisäksi maakuntastrategiassa halutaan painttaa sitä, miten asiita tehdään. Kehittämistiminnan taustalla krstetaan viittä läpileikkaavaa ja Pirkanmaan timintakulttuuriin kuluvaa tekemisen tapaa. Ne vaikuttavat valituissa kehittämisen painpisteissä vaihtelevasti, mutta ne kaikki n tunnistettavissa leellisina ja timintaan merkittävästi lisäarva tuvina elementteinä. Nämä kk strategian läpäisevät Pirkanmaan tekemisen tavat vat: kkeileva siedämme riskin, viisastumme useammin epännistumisista kuin menestyksestä systeeminen uskmme mnialaiseen ja tieta jalstavaan lähestymistapaan yhteiskunnan haastavien ngelmien ratkaisemisessa sallistava teemme muutsta yhdessä kestävä lumme maaperää myös humisen Pirkanmaalle kansainvälistävä ajattelumme kyseenalaistuu tehkkaimmin, kun sitä kats ulkpulelta Yleisesti kk strategian taslla peräänkuulutetaan uusia mahdllisuuksia ennakivaa ja niihin tarttuvaa timintakulttuuria sekä tiiviimpää pliittista yhteistyötä. Kehittämistyössä n edelleen haettava jatkuvuutta ja prsessuaalisuutta yksittäisen hanketiminnan sijaan. Strategialla halutaan kannustaa myös perinteisiä timintamalleja murtaviin kehittämisplitiikkihin, jita vidaan sveltaa alue- tai timintaympäristökhtaisesti. Näitä kehittämisen ajureita vat vaikuttavampi innvaatiplitiikka, uudistava elinkeinplitiikka sekä paikallislähtöinen, läheisyyden eknmiaan phjautuva kehittäminen. Näistä ensimmäinen n erityisesti Osaavan ja erikistuvan kasvun Pirkanmaan työkalu. Tellisen traditin, yrittäjyyden ja lgistiikan alueilla halutaan painttaa uudistavan elinkeinplitiikan 9

10 Pirkanmaan maakuntastrategian lunns Sivu 107 keinja. Läheisyyden eknmiaan tukeutuminen n pulestaan tarkituksenmukaisinta alueilla, jilla samaistutaan Vihreän kasvun ja humaanin kulttuurin Pirkanmaa kehityskuvaan. MAAKUNNAN OHJELMALLISET MUUTOSTAVOITTEET VUOSILLE Tunnistetut kehittämisteemat mudstavat strategian tavitevuteen 2040 tähtäävän suunnitelmasin. Teemittain n valittu maakunnalliset lyhyemmän aikavälin muutstavitteet ja niitä knkretisivat strategiset kärkihankkeet. Kukin kehittämisteema sisältää vaihtelevasti esiteltyjen klmen eri tulevaisuuskuvan sisältöjä. Taviteasetannan suhteen n myös pririsitu maakunnan kärkitutkimusalat ja älykkään erikistumisen ydin. Myös kehittämistiminnan periaatteita halutaan linjata strategiassa selväsanaisesti. Maakuntastrategia tarjaa ajatuksia siihen, millaisia hjelmallisia tavitteita ja timenpiteitä älykäs erikistuminen visi tarkittaa maakunnan erilaisissa kehittämisympäristöissä. VÄLKKY: Älykäs erikistuminen ja elinkeinrakenteiden uudistuminen Valitut kärkitutkimusalat: älykkäät kneet, terveyden tutkimus sekä terveys- ja biteknlgiat (ihmisen varasat ja keinaistit), ptiikka ja ftniikka, signaalin käsittely. Älykkään erikistumisen ydin: Älykäs kaupunki: älykäs liikkuminen ja infra; Uudistuva tellisuus, Älykkäästi uudistuva terveys: edistykselliset hidt, kyberturvallisuus. Teeman maakunnalliset kehittämislinjaukset: 1. Krkeakuluhankkeista rahitamme pääsääntöisesti vain krkeakulujen yhteishankkeita. 2. Yritystukirahituksella tuetaan pääsin tutekehitykseen, kasvuun ja kansainvälistymiseen tähtääviä hankkeita. 3. Maakunnan t&k&i-resurssit khdennetaan x-prsenttisesti valituille kärkitutkimusalille 4. Klusteritiminnassa krstetaan temaattisuutta sekä timiala- ja teknlgiarajjen ylittämistä. 5. Liikenneverkn kehittämisresursinnin painpiste n päätieverkn ja pääradan kehittämisessä. Välkyn Pirkanmaan muutstavitteet vusille : Maakuntaan n syntynyt uusia kansainvälisessä vertailussa erttuvia mnialaisen sveltavan tutkimuksen keskittymiä, jtka kykenevät saamisen ja tutkimustulsten tehkkaaseen kaupallistamiseen. Strategiset kärkihankkeet: innvaatialustat, krkeakulujen innvaatipalvelut, living labhankkeet, g-t-market saaminen, kärkialjen tutkimusinfrastruktuurit. Vastuutaht ja rahitusinstrumentit (hjelmat) Pirkanmaa n vahvistanut asemaansa sana kansainvälisiä arvlunti- ja innvaativerkkja. Maakunta imee puleensa krkean saamisen maassa- ja maahanmuutta sekä kansainvälisiä investinteja. Strategiset kärkihankkeet: Hrizn 2020-rahitussaaminen ja hankevalmistelu, surien investintien hukuttelu. Vastuutaht ja rahitusinstrumentit (hjelmat) 10

11 Pirkanmaan maakuntastrategian lunns Sivu 108 Pirkanmaalaisten saamisen tasn kansainvälistä kärkeä ja maakunta n kansallisen saamisen vahva keskittymä. Kulutusrakenteet vastaavat tehkkaasti tulevaisuuden saamishaasteisiin. Strategiset kärkihankkeet: ppimisen- ja kulutuksen maakunnallinen timintamalli, kulutusrakenteet ja tarpeet, uudet ppimisen tavat, välineet ja ppimisympäristöt, tiet- ja viestintätekniikan hyödyntäminen ja pedagginen käyttö, virtuaalipiskelu, työssä kuluttautuminen, kulutuksen yrittäjämäisyys, justavat tutkinnt. Vastuutaht ja rahitusinstrumentit (hjelmat) Pirkanmaan tellisuuden ja ICT-alan is rakennemuuts n käännetty uudeksi kasvuksi käyttäjälähtöisen innvaatitiminnan, tellisuuden älykkään uudistumisen ja palveluliiketiminnan kehittämisen myötävaikutuksella. Aljen pk-yrityskenttä n mnipulistunut ja kasvuyritykset vat lisääntyneet. Strategiset kärkihankkeet: uudistuva tellisuus, älykkäät liikkuvat kneet, tellinen internet, valmistavan tellisuuden innvaatialustat, tellisuuden ja yrittäjyyden innvaatialustat, perinteisten liiketimintamallien uudistaminen, saamis- ja kulutustarpeet, kulutusennakinti, asiakaslähtöisyys, mutilusaaminen. Vastuutaht ja rahitusinstrumentit (hjelmat) Maakuntaan n syntynyt uusia markkinita ennakkluulttmasti synnyttävä kkeileva eksysteemi, jssa julkiset timijat, yksityinen ja klmas sektri sekä kansalaisyhteiskunta yhdessä vat vakiinnuttaneet innvaatilähtöisen timinnan saksi perustimintja ja hankintja. Strategiset kärkihankkeet: Public-Private kumppanuudet, innvatiiviset julkiset hankinnat, innvaativaikutusten arviinti, innvaatialustat, living labs, test beds, uudet klusterit. Vastuutaht ja rahitusinstrumentit (hjelmat) Välkky ja Saavutettava Pirkanmaa : Maakuntakaavituksella n varauduttu riittävällä taslla vastaamaan elinkeinelämän maankäytön tarpeisiin sekä maakunnallisesti merkittävien liikenne- ja lgistiikkahankkeiden läpivientiin. Maakunnan kansallinen ja kansainvälinen saavutettavuus sekä elinkeinelämän kuljetusten sujuvuus vat parantuneet pääliikenneverkn (tie, rata, lentkenttä) ja sen kriittisten rakenteiden pririsinnin seurauksena sekä älyliikenneratkaisujen ansista. Lentkentän alueen, läntisen kehätien, pääradan ja Tampere-Helsinki -mttritien väliselle alueelle n mudstumassa sisämaan hukuttelevin lgistinen maankäyttökknaisuus ja yritysvyöhyke. Tampere-Pirkkalan lentasemaa n jhdnmukaisesti kehitetty selväksi Sisä-Sumen slmuasemaksi ja maakunnan kansainvälistymisen mttriksi. Päärata (lisäraiteet etelään, ikrata, kentän ratayhteys, ratapihan siirt, TEN-T ja satamayhteydet, tellisuuden kilpailukyky). Seudullinen lähijunaliikenne, Tampere-Pietari npea ratayhteys. Tienpidn resurssien khdentaminen päätieverkkn. 11

12 Pirkanmaan maakuntastrategian lunns Sivu 109 EHYT/SUJUVA: Yksilön, perheen ja yhteisöjen arki Pirkanmaalla Valitut kärkitutkimusalat: terveyden ja yhteiskunnan tutkimus sekä turvallisuus. Älykkään erikistumisen ydin: Älykäs kaupunki: älykäs liikkuminen; Älykkäästi uudistuva terveys: terveyden kasvuympäristöt; kulttuurin ja luvien aljen innvaatialustat (esim. Mediaplis), arjen turvallisuus Teeman maakunnalliset kehittämislinjaukset: 1. Tuettavilla timenpiteillä n ltava ensisijaisesti pirkanmaalaisten hyvinvintia, yhteisöllisyyttä, sallisuutta tai turvallisuutta parantavia vaikutuksia. 2. Vähintään viidennes ESR-rahituksesta hjataan syrjäytymisen ehkäisyn timenpiteisiin. 3. Mbiilien innvaatiiden kehittämisessä rahittajien humi n erityisesti pirkanmaalaisten arkea ja palvelujen saavutettavuutta parantavissa älypalvelu ja liikennetimenpiteissä. Ehyen/Sujuvan Pirkanmaan muutstavitteet vusille : Maakunnan luvan taluden innvaatialustat vat synnyttäneet uutta alan kasvuyritystimintaa. Maakunnan asukkaille ja vierailijille tarjtaan kansallisesti erttuvaa vetvimaista luvien aljen palvelutarjntaa. Strategiset kärkihankkeet: kulttuuri, matkailu ja elämystalus, kulttuurin innvaatialustat (Mediaplis), luvan taluden vetvimaiset timintaympäristöt. Vastuutaht ja rahitusinstrumentit (hjelmat) Pirkanmaalle n lutu vankka älyliikenteen ja älypalveluiden liiketiminnallinen phja aktiivisella uusien knseptien käyttöönttamisella. Strategiset kärkihankkeet: ITC Factry, älyliikenne ja älypalvelut, ihmisten jkapäiväisten timintjen Living Labit, Tampereen rautatieasema älyliikenteen pilttialueena, jukkliikenteen uudet ratkaisut, avin data, sähköinen liikenne, pendelöijien älypalvelut HHT-vyöhykkeellä, palevlujen saatavuus ja saavutettavuus. Vastuutaht ja rahitusinstrumentit (hjelmat) Pirkanmaalle n syntynyt Phjis-Eurpan vetvimaisin ja tunnetuin terveysvaikutuksia lisäävä liiketiminnan ja palveluiden kehitysympäristö. Sen tarjamat palvelut vat Eurpan kärkitasa. Strategiset kärkihankkeet: Kaupin Kampus, Tesma Living Lab, innvaatiiden yrityskehitysalustat Vastuutaht ja rahitusinstrumentit (hjelmat) Maakuntaan n syntynyt uusia työpaikkja ja kasvuyrityksiä perinteisille työvimaintensiivisille alille. Maakunnan työllisyystilanne n parantunut. Ihmiset vivat paremmin työelämässä ja työn tuttavuus Pirkanmaalla n kasvussa. Strategiset kärkihankkeet: kulutus, työssä ppiminen, työllisyys, työhyvinvinti, tuttavuus, yritysten uudistuminen, älykkäät uudet liiketimintamallit, uusi ansaintalgiikka, uudet teknlgiset ratkaisut. Vastuutaht ja rahitusinstrumentit (hjelmat) 12

13 Pirkanmaan maakuntastrategian lunns Sivu 110 Pirkanmaa n Sumen turvallisin maakunta asua ja yrittää. Pirkanmaalaisten turvallisuuskkemus n psitiivinen ja alueen turvallisuussaamisen keskittymä erttuu kansallisesti. Myös maakunnan alueellinen/taludellinen/ssiaalinen eriytymiskehitys n käännetty laskuun. Strategiset kärkihankkeet: turvallisuusklusteri, arjen turvallisuus, paikallislähtöinen kehittämistiminta ja -kkeilut, maaseudun ja kaupunkien timintaryhmät ja paikallisyhteisöt, lähidemkratia- ja sallistavan budjetinnin piltit, kunnansahallint, yhteiskunnallinen yrittäjyys, maaseudun kehittäminen. Vastuutaht ja rahitusinstrumentit (hjelmat) Ehyt/Sujuva ja Saavutettava Pirkanmaa : Maakuntakaavituksella n turvattu perustukset ssiaalisesti, eklgisesti ja taludellisesti kestävälle aluerakenteelle ja palvelukeskusverklle. Maakunnan keskusta-alueita n vahvistettu jukkliikenteen slmukhtina sekä hyvien kevyenliikenteen ympäristöinä. Keskustja n kehitetty keskitettyjen palveluiden ja sekittuneiden timintjen suuntaan. Pirkanmaalaisten päivittäinen liikkuminen n nykyistä sujuvampaa ja turvallisempaa. Palvelut vat saavutettavissa asuinpaikasta riippumatta mm. vaikuttavan liikennejärjestelmäsuunnittelun, älyliikenneratkaisujen ja älykkään infrastruktuurin kehittämisen ansista. KESTÄVÄ: Lunnnvarjen kestävä käyttö sekä hyvinvivat lunnn- ja asuinympäristöt Valitut kärkitutkimusalat: rakennettu ympäristö, ektehkas rakentaminen, energia-ala Älykkään erikistumisen ydin: Älykäs kaupunki: älykäs rakentaminen ja asuminen sekä älykäs infra, bitalus, hajautettu uudistuva energia, ekturvallisuus. Teeman maakunnalliset kehittämislinjaukset: 1. Vähintään x sa maakunnan rakennerahastjen ja maaseuturahastn resursseista hjataan bitaluden timenpidehjelman mukaisiin timenpiteisiin (ITI-hjelma). 2. Energiantutanthankkeista tuetaan ainastaan uusiutuvaan energiaan sekä uusiin tutanttapihin ja teknlgiihin perustuvia timenpiteitä. 3. Neljännes kaikesta EAKR-rahituksesta hjataan vähähiilisen taluden edistämiseen. 4. Uusi asunttutant sijitetaan ensisijaisesti lemassa levaan yhdyskuntarakenteeseen täydentämisrakentamisella. 5. Uusia asunt- ja työpaikka-alueita ei sijiteta irralleen lemassa levasta rakenteesta. Merkittäviä uusia alueita ei teta käyttöön ennen kuin niiden liittyminen jukkliikennejärjestelmään pystytään tteuttamaan. Kestävän Pirkanmaan muutstavitteet vusille : Pirkanmaa kuuluu jhtavien älykkään ja kestävän kasvun alueiden kärkijukkn Eurpassa. Maakunnassa ympäristösaamisesta ja - teknlgiista n tehty erttuva kilpailuetu ja alalle n lutu uusia innvatiivisia markkinita. Maakunta erttuu erityisesti älykkään ektehkkaan rakentamisen ja asumisen saamisessa ja sveltamisessa. Maakunta tarjaa mnipulisia nllaenergia- ja 13

14 Pirkanmaan maakuntastrategian lunns Sivu 111 puurakentamista piltivia asuinkhteita. Yritystukirahituksesta humattava sa n käytetty yritysten resurssitehkkuuden parantamiseen. Strategiset kärkihankkeet: älykäs rakentaminen (puu- ja nllaenergiarakentaminen, älykkäät elementit), älykäs asuminen (erityisryhmät ja mnipulisuus, älykkäät ratkaisut), älykäs infra (resurssiviisaat verkstt, energia- ja materiaalivirrat), energiansäästö, kierrätysmateriaalit, vähähiilisyys. Vastuutaht ja rahitusinstrumentit (hjelmat) Harvaanasuttujen ja maaseutumaisten alueiden merkittävimmäksi kasvualaksi n nussut bitalus. Strategiset kärkihankkeet: maa-, metsä-, vesi-, ruka- ja energiaresurssien jalstusasteen nst ja arvnlisä, uuden yritystiminnan puitteiden lunti, maaseudun kehittäminen. Vastuutaht ja rahitusinstrumentit (hjelmat) Maakunnan energian lppukulutuksesta vähintään 40 prsenttia (?) perustuu uusiutuviin energianlähteisiin. Ohjelmakaudella Pirkanmaalla n tteutettu ensimmäinen tellisen kklukan tuulivima-alue. Hajautetut mikrenergiaverkt vat yleistyneet haja-asutusalueilla. Vunna 2040 maakunnan energiantutannsta 4 % tutetaan tuulivimalla. Strategiset kärkihankkeet: hajautetut ja uusiutuvaan energiaan perustuvat ratkaisut, maaseudun mikrenergiaverkt, tuulivima. Vastuutaht ja rahitusinstrumentit (hjelmat) Maakunnan lunt ja vesistöt vivat paremmin. Maakunnan mnipulisten lunnnsujelualueiden, kulttuuriympäristöjen ja maisema-alueiden varaaminen n lisännyt paitsi pirkanmaalaisten virkistysmahdllisuuksia, mutta myös niiden liiketiminnallisen hyödyntämisen mahdllisuuksia. Strategiset kärkihankkeet: Saastuneiden maa-alueiden kunnstus, vesistöt. Vastuutaht ja rahitusinstrumentit (hjelmat) Kestävä ja Saavutettava Pirkanmaa : Maakuntakaavituksella n lutu edellytykset tiivistyvälle yhdyskuntarakenteelle ja kustannustehkkaalle liikennejärjestelmälle. Maakuntakaava humii myös lunnn eklgiset yhteydet, arvkkaat kulttuuriympäristöt ja maisema-alueet sekä virkistys- ja sujelualueet. Tuulivimalle n sitettu riittävästi spivia tutantalueita. Asumisen painpistettä ja ihmisten liikkumista n hjattu vimakkaasti vahvjen jukkliikennevyöhykkeiden varteen ja lemassa levaan taajamarakenteeseen. Jukkliikenne perustuu hybridiratkaisuihin (ratikka, bussi, juna) sekä ptimituihin jukkliikenteen vaihtpaikkihin. Yksityisen autilun suus liikkumisesta n vähentynyt. Lunnnvarihin liittyvä muutstavite. Teknisen hulln infrastruktuurin hultvelkaa n nnistuttu leikkaamaan. Älykkään infrastruktuurin piltteja n käynnistetty ja erilaisten materiaalivirtjen hyötykäyttöä tehstettu. 14

15 Pirkanmaan maakuntastrategian lunns Sivu 112 Kehittämistyön mustat hevset Maailma muuttuu ympärillämme muuttuu kiihtyvää vauhtia eikä hirttäytyminen ennalta määriteltyihin kärkiin le tarkituksenmukaista tilanteissa, jissa ennakimamme kehittämisphja murenee alta, Tämän vuksi maakuntastrategialla halutaan mahdllistaa myös uusien avauksien tukeminen, Avauksien n ltava kuitenkin älykkään erikistumisen ja esitettyjen timintamallien uudistamisen mukaisia. Timintatapa n muutsta stava, mikä tarkittaa yksittäisen hankesuritteen sijaan laajempaa timinnallista uudistamista. Maakunnan kehittämisresursseista viidessa (?) varataan ennalta arvaamattmien uusien avauksien ja systeemisten muutsten stamiselle. 15

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 Kaupunkiseutua (kk rakennemallin aluetta) kskevat yleistavitteet Aluerakenteella vastataan glbalisaatin mukanaan tumiin haasteisiin ja tetaan humin maakunnan asema Itämeren alueella

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 1 Tarjuspyyntö, LIITE 4. NAANTALIN STRATEGISEN YLEISKAAVA PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 Tämä prjektisuunnitelma sittaa mm. strategisen yleiskaavan tarpeellisuuden, kuinka laatimisprsessi n tarkitus viedä

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Muistisairauksia sairastavien aikuisten speutumisvalmennuskurssit, parikurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital speutumisvalmennuskurssi,

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta.

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta. me-tal knsepti. Khti myönteistä tulevaisuutta. 2 visi. 2050 Sumessa ei le yhtään syrjäytynyttä lasta eikä nurta painpistealueet. maahanmuuttajanuret mielenterveyden tuki ja palvelut kulutus työllistyminen

Lisätiedot

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Lasten niveltulehdusta sairastavien speutumisvalmennuskurssit Nurten speutumisvalmennuskurssit, sittaiset t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014 Kestävän kehityksen Timenpidehjelma 2010-2014 Kuva: Arkkitehtitimist Harri Hagan Sisältö JOHDANTO... 2 TOIMENPIDEOHJELMAN PERIAATTEET... 3 HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI... 5 HANKINNAT... 6 RAKENNUTTAMINEN

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

Aiesopimuksen liikenneosuus

Aiesopimuksen liikenneosuus Lunns 27.5.2015 Turun kaupunkiseudun kuntien ja valtin välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiespimus 2016 2019 Aiespimuksen liikennesuus Mustalla tekstillä hyödynnettävä aiespimusteksti spimuskaudelta

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

Jyväskylän seudun rakennemalli 20X0 Rakennemallin etenemisen pääetapit

Jyväskylän seudun rakennemalli 20X0 Rakennemallin etenemisen pääetapit Rakennemallin etenemisen pääetapit 28.4.2009 Mtiiviseminaari, Jyväskylä Rakennemallin etenemisen pääetapit Prsessin kest n. 2 vutta Tärkeää itse strategiaprsessi Kuntien ait situtuminen ja sallistuminen

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

OULUN SEUDUN MAANKÄYTÖN JA LIIKENTEEN AIESOPIMUS [2009 2012] [Luonnos 18.6.2009]

OULUN SEUDUN MAANKÄYTÖN JA LIIKENTEEN AIESOPIMUS [2009 2012] [Luonnos 18.6.2009] 2009 OULUN SEUDUN MAANKÄYTÖN JA LIIKENTEEN AIESOPIMUS [2009 ] [Lunns 18.6.2009] Sisältö 1. Spimuksen taustaa ja tarkitus... 3 2. Spijasapulet... 3 3. Maankäytön ja liikenteen yhteensvittaminen... 4 4.

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn tiseen verkstseminaariin! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Tässä ja nyt jälleen huikea prukka kasassa! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt?

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta Helsinki 17.10.2012 Eduskunnan liikenne- ja viestintävalikunnalle Viite: VNS 4/2012 vp Lausunt sähköisen median viestintäpliittisesta hjelmasta Viestinnän Keskusliitt kiittää mahdllisuudesta antaa lausunt

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013 7.2.2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö Kirsi Kaunisharju Sähköp. kirsi.kaunisharju@minedu.fi Arvi kulttuurin ja luvan taluden timintaedellytyksistä 2013, hjeistus 7.11.2013 Etelä-Savn alueen arvi kulttuurin

Lisätiedot

LENTOKENTÄN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS

LENTOKENTÄN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS LENTOKENTÄN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS TYÖNUMERO: E27737 KAUHAVAN KAUPUNKI 4.9.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY LUONNOS Muutslista 4.9.2015 OIK OIK AJOK LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT

Lisätiedot

Hämäläinen Hannu. ja Taipale Vappu. 2007. Kertomuksia sosiaalisista innovaatioista. Stakes.

Hämäläinen Hannu. ja Taipale Vappu. 2007. Kertomuksia sosiaalisista innovaatioista. Stakes. 1 Metrplia Ammattikrkeakulu Hyvinvinti ja timintakyky klusteri Innvaatiprjektipinnt SYVENTÄVÄ OSAAMINEN - KIRJALLISUUSTEHTÄVÄ 1p Vit valita alla levasta listasta kaksi lähdettä/kirjaa, jtka sinua eniten

Lisätiedot

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus Savnlinnan kaupunki Khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus, Savnlinnan kaupunki khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus Osallistumis- ja arviintisuunnitelma

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Muurikkalan osayleiskaavan 2. vaihe

Muurikkalan osayleiskaavan 2. vaihe MIEHIKKÄLÄN KUNTA Muurikkalan sayleiskaavan 2. vaihe arviintisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 68789-P21395 arviintisuunnitelma I (I) Salmaa Kristina / Reinikainen Kuisma Sisällysluettel 1 Suunnittelualue...

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

Järviruoko energiaksi, vesien tila paremmaksi Pohjois-Karjalassa (JÄREÄ-hanke)

Järviruoko energiaksi, vesien tila paremmaksi Pohjois-Karjalassa (JÄREÄ-hanke) Järviruk energiaksi, vesien tila paremmaksi Phjis-Karjalassa (JÄREÄ-hanke) Kuva Eemil Tlvanen 13.6.2013 Jensuun Tiedepuist, Jensuu Ilna Jensuu Sumen ympäristökeskus, Jensuun timipaikka Järviruk energiaksi,

Lisätiedot

Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustoimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015

Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustoimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015 Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015 KOOSTE SEMINAARIPÄIVÄN HAVAINNOISTA JA TULOKSISTA Kirjaukset: Tm Tarvainen, tm.tarvainen@ajatustal.fi

Lisätiedot

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista.

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista. EKOTUKIKITOIMINNAN PERUSKOULUTUS OSA II MAANANTAI 13.2.2012 Kulutustilaisuudessa tehtiin klme ryhmätyötä. Seuraavassa n knti ryhmätöiden tulksista. Alussa phdittiin mitä tulee mieleen kestävästä kuluttamisesta.

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

Kansallisen MAL-verkoston arviointi

Kansallisen MAL-verkoston arviointi Kansallisen MAL-verkstn arviinti Alustavia tulksia Elkuu 2015 Kysely ja haastattelut Kysely tteutettiin 3.6.- 12.6. Surveypal-järjestelmän kautta. Vastauksia kerättiin sekä khdennetusti verkstn työssä

Lisätiedot

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan 9.4.2015 1 / 8 Työ- ja elinkeinministeriö Viite: TEM/574/00.06.02/2015 Seudullisten kehittämisyhtiöiden rli työ- ja elinkeinplitiikan edistämisessä 1. TEM:n kysymykset ja vastaukset niihin: 1.1. Kehittämisyhtiöiden

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

SATAKUNNAN SOTE - UUSI VAI UUSVANHA. Aulis Laaksonen

SATAKUNNAN SOTE - UUSI VAI UUSVANHA. Aulis Laaksonen SATAKUNNAN SOTE - UUSI VAI UUSVANHA Aulis Laaksnen Länsi-Sumen Ste 2020-luvulle 2 900 000 000 36 600 3 Y 3.11.2014 Aulis Laaksnen 2 Sairaanhidn erityisvastuualueet ja sairaanhitpiirit, väestö 31.12.2013

Lisätiedot

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä Päiväkti Röllin esipetussuunnitelma 1. Esipetuksen tehtävä ja yleiset tavitteet Esipetuksen tavitteena n edistää lapsen kehitys- ja ppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen ssiaalisia taitja ja tervettä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Yleistä Pidä Lappi Siistinä ry:n timinnan tavitteena n säilyttää Lapin puhdas ja viihtyisä ympäristö. Päämäärään pyrimme valistustiminnalla, kulutuksella, jätehulln kehittämisellä,

Lisätiedot

Tuottavuusohjelma 2013-2016

Tuottavuusohjelma 2013-2016 Tuttavuushjelma 2013-2016 Tilannekatsaus 25.9.2014 Jrma Penttinen Aikataulu / suunnitelma Suunnitteluvaihe I Nykyisen palvelurakenteen kuvaus (kevät/kesä 2013) Uuden timintamallin kuvaus (syksy 2013) Arviinti

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035

HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 Haapajärvenkaupunki LIITE A HAAPAJÄRVENKESKUSTANOSAYLEISKAAVA2035 OSALLISTUMISJAARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2011,päivitetty15.11.2011,5.3.2012 Nähtävillä4.7. 31.8.2011

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

Uusiutumiskykyinen ja mahdollistava Suomi

Uusiutumiskykyinen ja mahdollistava Suomi Uusiutumiskykyinen ja mahdollistava Suomi Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva 2050 Luonnos 9.1.2015 Suuntaviivat (tavoitteet) aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehittämiselle Uudistuvan

Lisätiedot

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustalite Fennviman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuustalite Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustkysymys 31.8.2015/Selntek Fennviman hankkeesta ja siihen valmistautumisesta:

Lisätiedot

7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ

7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ 39 7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ Elämässä tulee vastaan yllättäviä tilanteita ja tapahtumia, tisinaan aivan yllättäenkin ja arvaamattmasti ja ne vievät elämän hetkeksi hämmennyksen ja

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA 2004/2009 Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut Kirkknummen musiikkipist n perustettu vunna 1972, kunnallistettu 1.1.1989

Lisätiedot

Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyöt 25.9.2013/ Koonnut Anne Miettinen

Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyöt 25.9.2013/ Koonnut Anne Miettinen Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyöt 25.9.2013/ Knnut Anne Miettinen Tampereella 25.9.2013 järjestetyn Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyössä visiitiin älykästä kaupunkia erityisesti eri ikäryhmien ja yritysten

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston kolmanteen verkostotapaamiseen! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston kolmanteen verkostotapaamiseen! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn klmanteen verksttapaamiseen! #liikkujanplku Meitä n paljn, vanhja tuttuja ja aivan uusia kasvja. Olette kaikki yhtä lämpimästi tervetulleita! http://www.sprt.fi/verkstt/liikkujan-plku-verkst

Lisätiedot

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö T 1 (6) Tietpyyntö Tietpyyntö Testaustyövälineen kilpailutus tietpyyntö Valtin tiet- ja viestintätekniikkakeskus Valtri www.valtri.fi T 2 (6) Tietpyyntö Sisällysluettel 1 Tausta... 3 2 Hankinta, jhn tietpyyntö

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutos ja laajennus

Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutos ja laajennus VIROLAHDEN KUNTA Virjki-Vaalimaa sayleiskaavan muuts ja laajennus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 707-P24767 I (I) Reinikainen Kuisma Sisällysluettel 1 Mikä n sallistumis- ja?... 1 2 Suunnittelualue...

Lisätiedot

Profiloitumistoimi on se toimi, jolla yliopisto aikoo kehittää valittua profiloitumisaluetta.

Profiloitumistoimi on se toimi, jolla yliopisto aikoo kehittää valittua profiloitumisaluetta. LUONNOS 22.8 2016 1 (5) YLIOPISTOJEN PROFILOITUMISEN VAHVISTAMINEN KILPAILLULLA RAHOITUKSELLA MARRASKUUN 2016 (PROFI 3) HAUN HAKUILMOITUS Haku n auki verkkasiinnissa 26.10. 16.11.2016. Rahitus tteutuu

Lisätiedot

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014 Auringnpilkkujen ryhmä Päivänsäteiden ryhmä 1. YKSIKKÖ Mutkaplun päiväkti n Rajamäen uusin ja suurin 5-ryhmäinen päiväkti, jka

Lisätiedot

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa MENESTYKSEN VETURIT strategiset tavoitteet 2020 Uusiutuva Etelä-Savo 2020 maakuntastrategia Esitys mkh :lle 21.10.2013 VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta,

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

Liikkujan polku. Matleena Livson

Liikkujan polku. Matleena Livson Liikkujan plku Matleena Livsn 21.11.2015 Mikä n Liikkujan plku verkst? Miten verkst timii ja kuinka pääsee mukaan? Mikä n Liikkujan plku verkst? Miten verkst timii ja kuinka pääsee mukaan? Miten harrasteliikunta

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Nopeammin, korkeammalle, rohkeammin toimenpiteitä SYL:n vaikuttamistoiminnan kehittämiseksi

Nopeammin, korkeammalle, rohkeammin toimenpiteitä SYL:n vaikuttamistoiminnan kehittämiseksi SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nr 18 Sivu 1 / 18 Liittkkus 20.-21.11.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Npeammin, krkeammalle,

Lisätiedot

OSAAMISTARPEIDEN ENNAKOINTI OULUN ETELÄISESSÄ

OSAAMISTARPEIDEN ENNAKOINTI OULUN ETELÄISESSÄ B. AJANKOHTAISTA AKTUELLT Virve Antinja - Markku Hakuli OSAAMISTARPEIDEN ENNAKOINTI OULUN ETELÄISESSÄ Raprtti elektrniikan ja elektrniikan mekaniikan, metalli- ja knepajatellisuuden, mekaanisen puun sekä

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset

Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset 28.4.2016 Muutostekijöitä on runsaasti Ilmastonmuutos Niukkeneva julkinen talous Väestön ikääntyminen Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Artikkeleita. Elintarvike- ja metsäketju Suomen kansantaloudessa 1. OSMO FORSSELL Emeritusprofessori Oulun yliopisto. 1 Elintarvikeketju ja metsäketju

Artikkeleita. Elintarvike- ja metsäketju Suomen kansantaloudessa 1. OSMO FORSSELL Emeritusprofessori Oulun yliopisto. 1 Elintarvikeketju ja metsäketju Kansantaludellinen aikakauskirja - 94. vsk. - 2/1998 Artikkeleita Elintarvike- ja metsäketju Sumen kansantaludessa 1 OSMO FORSSELL Emeritusprfessri Oulun ylipist Pans-tutstaulukk ja siitä mudstettu malli

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731 Hyvinvintitiet hyvinvintijhtamisen työkaluna Matti Vähäkupus Oulun kaupunki matti.vahakupus@uka.fi 0505687731 Kertmus etenee vudesta ja valtuustkaudesta tiseen Hyvinvinnin rakenteet Oulun kaupunki Kaupungin

Lisätiedot

Kansalaisvaikuttaminen ja demokratia - valmistelutyöryhmä

Kansalaisvaikuttaminen ja demokratia - valmistelutyöryhmä 1 Kansalaisvaikuttaminen ja demkratia - valmistelutyöryhmä KOKOUS 3 Aika: 6.5.2014 kell 17.30 Paikka: Kkemäen kaupungintal / kaupunginhallituksen kkushune Työryhmän jäsenet: Marja Vaitmaa (pj) / Luvia

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Henkilöstöraprtti 2014 1 Raahen seudun hyvinvintikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Yhteistyötimikunta 17.03.2015 Yhtymähallitus 25.03.2015 Pyhäjen kunnanvaltuust Raahen kaupunginvaltuust Siikajen kunnanvaltuust

Lisätiedot

Liikkujan polku -verkosto

Liikkujan polku -verkosto Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt? Sinä teet, minä teen Visik tekemisiä yhdistää ja saada ismpia tulksia aikaiseksi? Khderyhmä tiedssa, kanavat kunnssa Keneltä löytyisi sisältöjä? Yksinäistä

Lisätiedot

AVOIMEN TIETEEN JA TUTKIMUKSEN TIEKARTTA 2014-2017. Tutkimuksen avoimuudella yllättäviä löytöjä ja luovaa oivaltamista. (v 0.7 2.10.

AVOIMEN TIETEEN JA TUTKIMUKSEN TIEKARTTA 2014-2017. Tutkimuksen avoimuudella yllättäviä löytöjä ja luovaa oivaltamista. (v 0.7 2.10. 15.10.2014 AVOIMEN TIETEEN JA TUTKIMUKSEN TIEKARTTA 2014-2017 Tutkimuksen avimuudella yllättäviä löytöjä ja luvaa ivaltamista (v 0.7 2.10.2014) Hum! Oikeuksien hallinnan työryhmän kmmentit lisätään asiantuntijaryhmän/strategiaryhmän

Lisätiedot

Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen

Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen Kaupunginvaltuuston talous ja strategiaseminaari Hotelli Torni, Tampere 6.6.2016 Tampereen kaupungin organisaatio

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Maankäyttövaihtoehdot MAAKUNTAKAAVA

Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Maankäyttövaihtoehdot MAAKUNTAKAAVA Pirkanmaan maakuntakaava Maankäyttövaihtoehdot Prosessi Pyrkimys avoimeen ja vuorovaikutteiseen prosessiin; keskustelua periaateratkaisuista ja arvovalinnoista Väestösuunnite ja skenaariotyö (kevät 2012

Lisätiedot

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9. Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.2013 Tampere on kansallinen koordinaattori INKA-ohjelmaan kuuluvassa

Lisätiedot

Liikkuva koulu Ruosniemessä

Liikkuva koulu Ruosniemessä Liikkuva kulu Rusniemessä Rusniemen kulu Kulu sijaitsee Prin phjissassa, nin 7 km Prin keskustasta. Oppilaita n 337 vusilukilla 1-6. Opettajia n 19. Liikunta n keskeisessä asemassa kulun timintakulttuurissa.

Lisätiedot

Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma. Maija Stenvall, Uudenmaan liitto

Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma. Maija Stenvall, Uudenmaan liitto Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma Maija Stenvall, Uudenmaan liitto MAL verkosto Oulu 13.11.2012 Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava 2 Suunnittelualueena

Lisätiedot

Vastuullista liiketoimintaa 2015 1 (6)

Vastuullista liiketoimintaa 2015 1 (6) Vastuullista liiketimintaa 2015 1 (6) 2 (6) Vastuullista HYY-liiketimintaa Ylippilaskunta haluaa esimerkillään näyttää, että yritystimintaa vidaan tehdä ssiaalisesti, kulttuurisesti ja ympäristön kannalta

Lisätiedot

Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys

Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys Prin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys Kasvatus- ja kulutustyöryhmän lppuraprtti Työvalikunnan kkus 6.6.2014 Visi Satakunnassa n vakaa ja kehittyvä sivistystimi, jka tarjaa mahdllisuudet kasvaa ja ppia

Lisätiedot

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen Liikkujan polku -verkosto

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen Liikkujan polku -verkosto Nurten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen 10.3.2016 Liikkujan plku -verkst Iltapäivän hjelma (kl 13.30-15.30) Esittäytymiset KKI-hanketuki Hyvien käytäntöjen jakaminen: Lunais-Sumen

Lisätiedot

Palkkataso ja kokonaiskysyntä työttömyyden selittäjinä Suomessa 1963-1996

Palkkataso ja kokonaiskysyntä työttömyyden selittäjinä Suomessa 1963-1996 Kansantaludellinen aikakauskirja - 93. vsk. - 1/1997 Palkkatas ja kknaiskysyntä työttömyyden selittäjinä Sumessa 1963-1996 MKA LNDEN VTT, vs. prfessri Helsingin ylipist, kansantalustieteen laits 1 Jhdant

Lisätiedot

NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016

NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016 NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 2. OPPILASHUOLLON KOKONAISTARVE JA OPPILASHUOLTOPALVELUT 3 3. YHTEISÖLLINEN OPPILASHUOLTO... 7 3.1. Oppilashultryhmät.

Lisätiedot

Maahanmuuttajien turvallisuuden edistäminen

Maahanmuuttajien turvallisuuden edistäminen Maahanmuuttajien turvallisuuden edistäminen Sisäinen turvallisuus Kntilahti 6.5.2013 Phjis-Karjalan Ssiaaliturvayhdistys Ville Elnheim Phjis-Karjalan Ssiaaliturvayhdistys Maakunnallinen ssiaali- ja terveyspliittinen

Lisätiedot

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttri Liite 1 (9) Viranmaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttrin Valmiina digikiriin selvityksessä ehdtettiin tiednhallinnan kknaisarkkitehtuurin kuvausta ja timeenpana sekä rekisterienpidn

Lisätiedot

Kaupunkiseudun maankäytön tavoitteet Rakennesuunnitelma 2040

Kaupunkiseudun maankäytön tavoitteet Rakennesuunnitelma 2040 Kaupunkiseudun maankäytön tavoitteet Rakennesuunnitelma 2040 Seutufoorumi 27.11.2013 Kimmo Kurunmäki seutusuunnittelupäällikkö Lähtökohtia Rakennesuunnitelmalle 2040 Seutustrategia 2020 Vetovoimainen Tampereen

Lisätiedot

8. HELMIKUUTA 2016 STM:N HARVINAISET SAIRAUDET TYÖRYHMÄ 2014 2015 RAPORTTI TYÖRYHMÄN TOIMINNASTA JUKKA SARIOLA HARVINAISET-VERKOSTO

8. HELMIKUUTA 2016 STM:N HARVINAISET SAIRAUDET TYÖRYHMÄ 2014 2015 RAPORTTI TYÖRYHMÄN TOIMINNASTA JUKKA SARIOLA HARVINAISET-VERKOSTO 8. HELMIKUUTA 2016 STM:N HARVINAISET SAIRAUDET TYÖRYHMÄ 2014 2015 RAPORTTI TYÖRYHMÄN TOIMINNASTA JUKKA SARIOLA HARVINAISET-VERKOSTO Alkusanat Raprtti STM:n Harvinaiset sairaudet työryhmän (2014 2015) timinnasta

Lisätiedot

Fysiikan labra Powerlandissa

Fysiikan labra Powerlandissa Fysiikan labra Pwerlandissa Bumper Cars Bumper Cars n suuri autrata jka spii niin vanhille kuin nurillekin kuljettajille. Autt vat varustetut turvavöin ja autja vi ajaa yksin tai pareittain. Lievemmät

Lisätiedot

Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO

Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO Lapin ssiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO - Trstai 17.8.2006 kl 10 15 - Lapin ylipist, ls 21, Rvaniemi - Läsnä 25 henkilöä: Kaisa Kstam-Pääkkö, Asta Niskala, Maarit Pirttijärvi,

Lisätiedot

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007).

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). TARJOUSPYYNTÖ 1(7) 22.8.2014 Dnr OUKA/7126/02.08.00/2014 OULUNSALON KIRJASTON PALAUTUSAUTOMAATTI Hankinnan tausta ja tarkitus Oulun kaupunginkirjast-maakuntakirjast (hankintayksikkö/tilaaja) pyytää tarjustanne

Lisätiedot

Tommi Pekanoja Ensihoidon kenttäjohtaja

Tommi Pekanoja Ensihoidon kenttäjohtaja L4 Tmmi Pekanja Ensihidn kenttäjhtaja Mikä L4? Timintaa käynnistellään Erilaisia timintamalleja käytössä valtakunnassa Ensihitasetus Hätäkeskusuudistus Kentän kulutus- ja pätevyysvaatimusten muuttuminen

Lisätiedot

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa Maaret Btska Asiakirjahallint ja asiakirjatiedn turvaaminen kunnallisten rganisaatiiden muutstilanteissa TEKIJÄ Btska Maaret 1. pains ISBN 978-952-213-879-8 (pdf) Sumen Kuntaliitt Helsinki 2012 Sumen Kuntaliitt

Lisätiedot

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri 1 Nuristyön kehittämisverkst MUISTIO 4/2010 Kkus: Krdinaatiryhmän kkus Aika: ti 30.11.2010 kl 13.00 15.55 Paikka: Läsnä: DIAK (etelä), Järvenpää Päivi Harinen, Itä-Sumen ylipist (YUNET) Elna Hirvnen, Tampereen

Lisätiedot

No. 1/2013. Käytäntölähtöisen innovaatiotoiminnan toimintamallien analysointi (Moodi 2a) Millaiset toimintamallit tukevat yritysten käytäntölähtöistä

No. 1/2013. Käytäntölähtöisen innovaatiotoiminnan toimintamallien analysointi (Moodi 2a) Millaiset toimintamallit tukevat yritysten käytäntölähtöistä N. 1/2013 Käytäntölähtöisen innvaatitiminnan timintamallien analysinti (Mdi 2a) Millaiset timintamallit tukevat yritysten käytäntölähtöistä ja tulevaisuussignaaleja hyödyntävää innvaati-timintaa? Kaksi

Lisätiedot

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.3.2016 Eduskunnan sivistysvalikunnalle Re: lausuntpyyntö E 13/2016 vp Valtineuvstn selvitys: Kmissin julkinen kuuleminen, EU:n tellis- ja tekijänikeuksien täytäntöönpana kskeva lainsäädäntökehys EU:N

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus. Seutuhallitus

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus. Seutuhallitus Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus Seutuhallitus Strategian elementit STRATEGIA (hyväksytään valtuustoissa) Missio ja visio Strategian pääviestit ja tavoitteet Lisää kilpailukykyä Kasvulle

Lisätiedot

Etelä-Savon OHJAAMO asioiden keskustelu Nro #3

Etelä-Savon OHJAAMO asioiden keskustelu Nro #3 MUISTIO Etelä-Savn OHJAAMO asiiden keskustelu Nr #3 Mikkeli, Etelä-Savn ELY-keskus, Ruuma - kkushune + Skype -yhteys Ajankhta 5.4.2016 kl 13:00-14:15 Läsnä: Tuija Tivakainen (ELY-keskus) Heikki Kantnen

Lisätiedot

Kuosmanen, Voitto & Takkula, Tuija OPAS KÄYTÄNNÖN OPISKELUN OHJAAJILLE SOSIONO- MIEN JA SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN KOULUTUKSESSA

Kuosmanen, Voitto & Takkula, Tuija OPAS KÄYTÄNNÖN OPISKELUN OHJAAJILLE SOSIONO- MIEN JA SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN KOULUTUKSESSA Kusmanen, Vitt & Takkula, Tuija OPAS KÄYTÄNNÖN OPISKELUN OHJAAJILLE SOSIONO- MIEN JA SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN KOULUTUKSESSA 2 Sisältö 1 JULKAISUN IDEASTA... 3 2 OHJAUSTYÖN LÄHTÖKOHDAT... 5 2.1 Ohjaamisen

Lisätiedot

Resurssinäkökulma tiivistyviin kaupunkiseutuihin. Panu Lehtovuori Tampere School of Architecture Liikennetyöpaja

Resurssinäkökulma tiivistyviin kaupunkiseutuihin. Panu Lehtovuori Tampere School of Architecture Liikennetyöpaja Resurssinäkökulma tiivistyviin kaupunkiseutuihin Panu Lehtovuori Tampere School of Architecture Liikennetyöpaja 11.10.2016 Taustaa WHOLE on Tampereen teknillisen yliopiston hanke, jonka tavoite on tuottaa

Lisätiedot

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste Lahden seudun jukkliikenteen rekisteriselste 22.9.2015 Lahden seudun jukkliikenneviranmainen Rekisteriselste, laatimispäivä 30.7.2014 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lahden

Lisätiedot