ROHKEE, MUTTA SOPII SULLE!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ROHKEE, MUTTA SOPII SULLE!"

Transkriptio

1 Sivu 98 ROHKEE, MUTTA SOPII SULLE! Pirkanmaan maakuntastrategia 2040

2 Pirkanmaan maakuntastrategian lunns Sivu 99 ESIPUHE Pirkanmaan maakuntastrategia tähtää mittaviin, jissakin asiissa järjestelmätasisiin uudistuksiin. Näitä ei yhden strategiakauden aikana saada viedyksi läpi, mutta jstakin n alitettava. Kska pitkiä muutsplkuja ei vi etukäteen kknaisuudessaan nähdä ja ympäröivän maailman muutkset vaikuttavat niiden tteutumiseen, kattavien timenpidelistjen esittäminen ei le mielekästä. Tämän vuksi strategian timenpidesan esitykset kuvaavat muutksiin jhtavien plkujen alkupäätä, mutta eivät kk tarvittavaa muutsketjua. Ne tulee ymmärtää avauksina järjestelmämuutsten käynnistämiseksi. Maakuntastrategialla n lennaista luda edellytyksiä tarttua avautuviin mahdllisuuksiin. Siinä ei lukkiuduta tiettyihin, tarkasteluhetkellä tärkeiltä tai lupaaviltakaan vaikuttaviin kehittämiskärkiin vaikka sellaisiakin strategiassa esitetään. Näillä kuitenkin alitetaan ja valintjen nnistuneisuutta arviidaan ja timia tarkennetaan strategiakauden edetessä. Vaihtehtjen suhteen justava, mutta uudistumistavitteiltaan vankkumatn maakuntastrategia tunnistaa tisaalta tarpeen tehdä timintaa kkavia ja suuntaavia valintja ja tisaalta tarpeen säilyttää liikkumavara ja reagintiherkkyys. Pirkanmaan tulevaisuuden vaihtehtja kartittavien kehityskuvien kannalta leellisia tavitteita n sisällytetty strategian timenpidesaan. Luettavuuden vuksi kehityskuvia ei le erikseen tässä yhteydessä enää esitelty, mutta ne vat läsnä tavitteiden kirjssa. Niiden tarkitus n mahdllistaa eteneminen samanaikaisesti useissa taviteulttuvuuksissa, mikä niistä sitten sittautuukaan kantavimmaksi. 2

3 Pirkanmaan maakuntastrategian lunns Sivu 100 SISÄLLYS: Maakuntastrategia ja yllättävä tulevaisuus 4 Yhteismuuts Khti vahvjen valintjen Pirkanmaata 5 Maakunnan tavitteellinen aluerakenne vunna Tavitteena älykkäästi erikistuva Pirkanmaa 8 Tunnistetut 3+1 kehittämisteemat 8 Timintatavista vaikuttavuutta aluekehittämiseen 9 Maakunnan hjelmalliset muutstavitteet vusille VÄLKKY: Älykäs erikistuminen ja elinkeinrakenteiden uudistuminen 10 EHYT/SUJUVA: Yksilön, perheen ja yhteisöjen arki Pirkanmaalla 12 KESTÄVÄ: Lunnnvarjen kestävä käyttö sekä hyvinvivat lunnn- ja asuinympäristöt 13 Kehittämistyön mustat hevset 15 3

4 Pirkanmaan maakuntastrategian lunns Sivu 101 MAAKUNTASTRATEGIA JA YLLÄTTÄVÄ TULEVAISUUS Maakuntataslla suunnittelu mudstuu maakuntasuunnitelmasta, maakuntahjelmasta ja maakuntakaavasta. Maankäyttöä suuntaavaa maakuntakaavaa 2040 valmistellaan vurvaikutteisesti maakuntastrategian kanssa mana prsessinaan. Maakunnan suunnittelusta määrätään alueiden kehittämislaissa sekä maankäyttö- ja rakennuslaissa (kuva 1). Kuva 1. Maakunnan kehittämisasiakirjat. Maakuntasuunnitelma n strateginen pitkän tähtäimen kehittämissuunnitelma (20 vutta), jssa esitetään maakunnan taviteltu alueellinen kehitys ja kehittämistyön linjaukset. Se mudstaa phjan maakunnan kehittämistä kskeville hjelmille, maakuntakaavalle sekä julkisen rahituksen khdentamispäätöksille. Maakuntasuunnitelma tarkistetaan kunnallisvaalikausittain ja sen hyväksyy maakuntavaltuust. Maakuntasuunnitelman tavitteita knkretisidaan maakuntahjelmassa, jssa esitetään ja ktaan yhteen maakunnan kehittämistyön keskeiset tavitteet, timenpide-ehdtukset ja niiden tteuttamisen resurssit. Maakuntahjelma laaditaan kuntavaalikausittain neljäksi vudeksi. Maakuntasuunnitelma ja -hjelma n aiemmin valmisteltu mina prsesseinaan ja dkumentitu mina asiakirjinaan. Nyt mlemmat vat syntyneet yhtäaikaisen valmistelun tulksena ja mudstavat yhden kknaisuuden, Pirkanmaan maakuntastrategian. Tulevaisuus n sittain sumun peitssa, vaikka sitä myös jatkuvasti rakennetaan milla ratkaisuilla. Mahdllisten tulevaisuuksien mninaisuutta n Pirkanmaan strategiatyön aikana hahmtettu neljän skenaarin ja näitä tarkentavan klmen kehityskuvan avulla. Minkään näistä ei väitetä tteutuvan sellaisenaan, vaan tteutuvassa tulevaisuudessa n tdennäköisesti piirteitä jkaisesta ja lisäksi sellaisestakin vaihtehdsta, jta ei le lainkaan sattu ennakida. Tulevaisuuden yllätyksellisyyden vuksi maakuntastrategia pyrkii löytämään kehittämiskhteita, jilla saadaan aikaan myönteisiä aluekehitysvaikutuksia riippumatta siitä mikä kehitysplku lpulta tteutuu. Siksi maakuntastrategia n väistämättä myös rikknainen ja epätäydellinen, ei särötön ja kertakaikkinen maailmanselitys. Strategiatyön lähtökhtana llut pyrkimys jatkuvampaan, ennakivampaan, mniäänisempään ja päivittyvään tilannekuvaan perustuvaan lähestymistapaan. Siinä etsitään reittejä ja välineitä myönteisinä näyttäytyviin tulevaisuuksiin, tunnistetaan ptentiaaleja ja timijille yhteisen tekemisen khteita sekä hahmtellaan timenpiteitä ja kkeiluja, jilla vimme menestyä erilaisissakin tulevaisuuden maailmissa. Pirkanmaan maakuntastrategia antaa tunnistetuille tavitteille ja kehitysideille yhteisen, maakuntatasisen tavitelinjauksen ja kkaa sen uskttavaksi viestiksi halutun kehityskuvan suuntaan edetäksemme. 4

5 Pirkanmaan maakuntastrategian lunns Sivu 102 YHTEISMUUTOS 2040 Khti vahvjen valintjen Pirkanmaata Maakuntastrategian valmistelu n kytketty tiiviisti Pirkanmaan liitssa kehitettyyn yhteismuuts 2040 timintaan, jlla pyritään vahvistamaan yhteisnäkemystä eri suunnitteluprsesseissa kuten maakuntakaavaja strategiatyössä. Osana yhteismuutstimintaa n laadittu neljä erilaista Pirkanmaan tulevaisuusskenaarita. Nämä vat lyhyitä, lgisia, mahdllisia ja tisilleen vaihtehtisia tulevaisuustarinita. Skenaariprsessin tarkituksena n llut tukea maakuntakaavan maankäyttövaihtjen suunnittelua ja antaa phjaa maakuntastrategiassa kirjatuille valinnille. Tulevaisuuskuvat valmisteltiin sallistavalla tteella laajan sidsryhmäkentän kesken. Strategiatyön phjaksi n valittu Vahvjen valintjen Pirkanmaa -skenaari. Skenaarissa vunna 2040 Pirkanmaan kilpailukyky ja vetvima vat vahvja, kska n nnistuttu tekemään ikeita valintja. Kehityksen kestävyys painttuu kaikessa päätöksen tessa. Alueella n panstettu innvatiivisuuteen, kansainväliseen vetvimaan ja verkstyhteistyöhön yli rajjen. Pirkanmaata vi kuvata erilaisten tutannntekijävirtjen yhtymäkhtana: ihmiset, tavarat, kulttuurit ja innvaatit khtaavat täällä. Kasvustrategiana n valikidun kasvun strategia, jssa kasvetaan valikiduilla sektreilla ja khderyhmillä. Laatu krstuu, mitä tahansa ei haluta tehdä. Kuva 2. Tulevaisuusskenaarit maakunnan kilpailukyvyn ja kehityksen kestävyyden suhteen. Skenaarita n tarkennettu lisäksi klmen kehityskuvan kautta, jtka vat Osaavan ja erikistuvan kasvun Pirkanmaa, Tellisen traditin, yrittäjyyden ja lgistiikan Pirkanmaa sekä Vihreän kasvun ja humaanin kulttuurin Pirkanmaa. Kehityskuvat vat paitsi kuvauksia mahdllisista tulevaisuuksista myös kuvaavia strategiavalintja. Osaavan ja erikistuvan kasvun Pirkanmaa kehityskuvassa maakunnan kilpailukyky ja vetvima vat vahvja. Kasvua haetaan valikiduilla sektreilla ja khderyhmillä. Alueella n panstettu kulutuksen tasn nstn ja kansainvälistymiseen. Innvatiivisuus ja verkstyhteistyö yli rajjen vat avainasemassa uuden kasvun lunnissa. Laatu krstuu. Tellisen traditin, yrittäjyyden ja lgistiikan Pirkanmaa kehityskuvassa kilpailukyky ja vetvima vat vahvja kuten edellisessä. Taludellinen hyvinvinti n nussut alueella krkeaksi ja aluetta vidaankin pitää tuttavan Sumen pääalueena. Valmistavan tellisuuden arvn ja saamisarvjen kasvuun n panstettu, samin yrittäjyyden kasvuphjaan. Myös kulutuksessa krstuu tellisuutta tukevan ammattikulutuksen vahvistaminen. Pirkanmaalla pyritään mnin eri keinin tellisuuden ja yritysten tarpeiden tyydyttämiseen. Vihreän kasvun ja humaanin kulttuurin Pirkanmaa -kehityskuvassa Pirkanmaan kilpailukyky n jäänyt suhteessa jälkeen muista alueista. Alueella ei niinkään haeta kasvua, vaan panstetaan elämänarvjen merkitykseen ja elämyksellisyyteen. Alueella arvstetaan kestävää kehitystä kaikessa päätöksentessa. 5

6 Pirkanmaan maakuntastrategian lunns Sivu 103 Vihreä kasvu usk eniten vähähiilisyyteen, lunnn- ja elämänarvjen merkitykseen ja aineettmiin kasvutekijöihin. Osaavan ja erikistuvan kasvun Pirkanmaa kuvaa parhaiten keskusseudun vahvuuksia, jnne maakunnan saamisintensiiviset timinnt kuten tutkimus, t&k-resurssit ja krkean saamisen työpaikat vat keskittyneet. Tki kehityskuva kytkeytyy myös maakunnan vahvjen seutukeskusten kehittämiseen. Tellisen traditin ja lgistiikan kehityskuvan painpiste n seuduilla, jissa krstuvat keskimääräistä vahvemmin valmistavan ja jalstavan timinnan sekä lgistisen sijainnin merkitys. Vihreän kasvun ja humaanin kulttuurin Pirkanmaa krstaa urbaanin asumisen rinnalla myös maaseutuasumista. Kehityskuvan tematiikkaan spii tiivistyvän ydinkaupunkiseudun ja keskustjen kehittämisen lisäksi harvaan asutut alueet ihmisten elämäntapavalintina. Jak ei tdellisuudessa le näin jyrkkärajainen vaan piirteitä kaikista kehityskuvista esiintyy ympäri maakuntaa. Myös maakunnan eri sien kehittämisen reunaehdt vaihtelevat suuresti, jllin eri kehityskuvien elementtejä ilmenee alueittain vaihtelevasti. Maakunnan tavitteellinen aluerakenne vunna 2040 Eri maankäyttövaihtehdista ja niiden vaikutusten arviinnin phjalta valitaan keväällä 2014 maakuntakaavan maankäytön perusratkaisu (kuva 3). Maankäyttövaihtehdt n lutu kasvuennusteen phjalta, jka perustuu Vahvjen valintjen Pirkanmaa - skenaarin. Väestösuunnitteen arvin mukaan maakunnassa asuu ihmistä vunna Tämä tarkittaisi nin asukkaan kasvua, vutuinen väestönkasvun llessa nin 0,8 % vudessa. Vimakkainta kasvu n Tampereella ja sen kehyskunnissa. Myös Etelä- ja Lunais-Pirkanmaan väestön usktaan kasvavan maltillisesti vuteen Pirkanmaan ikärakenne muuttuu merkittävästi seuraavien vusikymmenien aikana. Yli 74-vutiaiden määrä kasvaa yli kaksinkertaiseksi vuteen 2040 mennessä ja heidän väestösuutensa nussee 15 prsenttiin (vunna ,4 %). Vanhusten suus n krkein Länsi-, Phjis- ja Lunais-Pirkanmaalla. Näillä alueilla vanhemman väestön ennustetaan siirtyvän kuntakeskuksiin palveluiden äärelle, jllin maaseutumaiset alueet harventuvat entisestään. Työpaikkja Pirkanmaalla ennustetaan levan vunna 2040 yhteensä nin , mikä tarkittaisi klmanneksen kasvua nykyisestä lukumäärästä (vunna työpaikkaa). Työpaikat kasautuvat pääsin Tampereelle ja sen kehyskuntiin. Näiden jälkeen merkittävin työpaikkakeskittymä n edelleen Etelä- Pirkanmaa. Khdattavia muutksia, jihin erityisesti maankäytön suunnittelun pitää vastata, n mnia. Väestön ikääntyminen ja maakunnan väestönkasvu luvat painetta mm. palvelukeskusverkn timivuudelle. Palvelujen kysynnän kasvu ja väestön keskittyminen jhtavat saavutettavuuden ja liikennejärjestelmän sujuvuuden tavitteisiin. Timivan tie- ja rataverkn ylläpit n suuri haaste ja useampaa timijaa kskeva kknaisuus. Julkisen taluden niukkuus jhtaa väistämättä resurssien pririsinteihin ja khdennettuihin valintihin liikenneverkn kehittämisessä. Myös ilmastnmuuts ja yhdyskuntarakenteen laajenemiskehitys haastavat aluerakenteen tehkkuus- ja eklgisuustavitteita. Osaltaan rakenteen hajautumisesta seurannut yksityisen autilun suuden kasvu tulee saada taittumaan erityisesti keskusseudulla vahvihin jukkliikennevyöhykkeisiin ja kevyen liikenteen mahdllisuuksiin panstamalla. Maakunnan alueiden eriytymiskehitys uhkaa paitsi pirkanmaalaisten tasaarvisia tulevaisuuden mahdllisuuksia, mutta myös maakunnan ssiaalista tasapaina ja hyvinvintia. 6

7 Pirkanmaan maakuntastrategian lunns Sivu 104 Aurink 1: Ydinkaupunkiseutua ja seutukeskuksia krstava keskittävä ja tiivistävä malli Aurink 2: Ydinkaupunkiseutua ja eteläistä kasvusuuntaa painttava keskittävä malli Planeetat: Asemanseutuja ja ydinkaupunkiseutua painttava raideliikennemalli Tähdet: Seutu- ja paikalliskeskuksia krstava mnikeskusmalli Kuva 3. Valmisteluvaiheen maankäyttövaihtehdt. 7

8 Pirkanmaan maakuntastrategian lunns Sivu 105 TAVOITTEENA ÄLYKKÄÄSTI ERIKOISTUVA PIRKANMAA Maakunnan sidsryhmien strategiista ja hjelmista n tunnistettu klme maakunnallista vuteen 2040 tähtäävää kehittämisteemaa sekä yksi kaikkia teemja läpäisevä ja yhdistävä hrinsntaaliteema. Maakunnan kehittämisen hjelmalliset tavitteet ja timenpiteet halutaan sijittaa näiden teemjen kehittämismaailmihin. Strategian valintja hjaa pyrkimys tteuttaa vahvjen valintjen ja älykkään erikistumisen strategiaa. Tunnistetut 3+1 kehittämisteemat VÄLKKY: Älykäs erikistuminen ja elinkeinrakenteiden uudistuminen Teeman tavitemaailma perustuu jatkuvasti etenevän rakennemuutksen hyödyntämiseen uutta luvalla tavalla. Taluden painpiste siirtyy perinteisestä tellisuudesta ja muista työvimaintensiivisistä valmistavista elinkeinista khti tiedn yhdistelyä ja jalstamista uudeksi liiketiminnaksi. Maakunnan tulevaisuutta rakennetaan krkean saamisen ja mnipulisen yrittäjyyden varaan. Keskeisellä sijalla vat maakunnan elinkeinrakenteen, erityisesti vientitellisuuden, ennakiva uudistuminen ja uusiin mahdllisuuksiin tarttuminen. Maakunnan elinviman nähdään kumpuavan tulevaisuudessa yhä enemmän uusista arvnluntimalleista, teknlgiiden yhdistämisestä, mnitieteisistä ja -kulttuurisista lähestymistavista ja kansainvälisesti hukuttelevista innvaatiympäristöistä. Tätä edesauttavat investinnit krkeatasiseen kulutukseen ja saamiseen, uuden ja vanhan liiketiminnan yhteistyö sekä t&k-resurssien vahva khdentaminen kansallisesti ja kansainvälisesti erttuviin kärkiin. Perinteisten timinta- ja ajattelumallien rhkea haastaminen ja elinikäinen ppiminen nähdään edellytyksinä tulevaisuuden menestykselle. EHYT/SUJUVA: Yksilön, perheen ja yhteisöjen arki Pirkanmaalla Teeman tavitteet lähestyvät ihmisen arkea, hyvinvintia ja yleisesti kk maakunnan ssiaalista dynamiikkaa. Kehittämisteema n vahvasti asukkaan näköinen ja hyvinvinnin ja taluskasvun yhteys tunnistetaan. Yksilön, perheiden ja yhteisöjen hyvinvinti kumulituu maakunnan aluetalutta ja eheyttä vahvistavaksi kilpailukykytekijäksi. Ssiaalinen hyvinvinti lisää sallisuutta, mutta myös tuttavuutta ja työhön sallistuvuutta. Yhteisöllisyystavitteiden lisäksi teemaan kuuluvat työelämän laadun, työllisyyden ja -markkiniden ratkaisut. Tässä maailmassa liikkuvat myös tulevaisuuden kulutustarpeisiin liittyvät tavitteet sekä asukkaiden palveluiden ja niiden järjestämisen kysymykset. Maakunnan erttuva kulttuuripalvelu- ja muu elämystutantkenttä tarjavat työpaikkja ja sielun ravinta pirkanmaalaisille, mutta vetävät puleensa myös muita saaja- ja matkailijavirtja. Maakunnan vahva turvallisuusklusteri ja -saaminen timivat paitsi vetvimatekijänä myös uutta liiketimintaa synnyttävänä kärkialana. KESTÄVÄ: Lunnnvarjen kestävä käyttö sekä hyvinvivat lunnn- ja asuinympäristöt Kehittämisteema sisältää elementtejä kahdesta edellä mainitusta. Sen tavitemaailmihin sisältyvät vähähiilisyyteen ja bitaluteen liittyvät liiketiminta- ja innvaatimahdllisuudet niin teknlgiiden, palveluiden, lppututteiden kuin timintamallienkin näkökulmasta. Vähähiilisyystavitteet vat systeemitasisia, kaikkia timintja ja elämänalja läpäiseviä. Bitalus kknaisuudessaan (maa-, metsä-, vesi-, ruka- ja energiaresurssit) nähdään tulevaisuudessa merkittävänä maakunnallisena elinvima- ja kilpailukykytekijänä. Bitaluden usktaan levan keskeisin kaupunki-maaseutu -integraatita edistävä timiala. Teema kattaa myös puhtaan ja mnimutisen lunnn sekä viihtyisät asuinympäristöt. Hyvinviva lunt ja dynaamiset kaupunkiympäristöt lisäävät maakunnan elinvimaa ja kilpailukykyä. Tavitteet perustuvat ensisijaisesti kestävään kasvuun ympäristön ehdilla. Myös ympäristöalan krkea saaminen ja tutkimus, uusiutuvan energian tutantratkaisut sekä energia- ja resurssitehkkuus krstuvat valinnissa. 8

9 Pirkanmaan maakuntastrategian lunns Sivu 106 SAAVUTETTAVA: Hyvin saavutettava Pirkanmaa Läpileikkaava hrisntaaliteema yhdistää kknaisvaltaisesti ja eri paintuksin alueiden käytön ja elinkeinelämän, ihmisten arjen ja lunnn keskinäisriippuvuuden kysymykset. Siihen kuuluvat tiiviisti alueja yhdyskuntarakenteen kysymykset sekä niihin liittyvät timivuus- ja taludellisuustavitteet. Välkyn Pirkanmaan salta n keskeistä maankäytön ja elinkeinelämän keskinäisriippuvuus ja kuljetusten sujuvuus. Kehittämisen fkus n elinkeinelämän yhteystarpeissa sekä saajia ja yrityksiä hukuttelevien vetvimaisten ympäristöjen kehittämisessä. Oleellista n maakunnan saavutettavuuden parantaminen kansainvälisiä, valtakunnallisia ja alueellisia pääyhteyksiä kehittämällä ja alueen kansainvälisten kumppanuuksien syventäminen. HHT-kehitysvyöhykkeen tarjama ptentiaali tunnistetaan ja hyödynnetään tehkkaasti. Aluerakenteellisesti krstuu Tampereen kaupunkiseudun merkitys liikenteellisenä sekä timinnallisena slmukhtana. Ehyen/Sujuvan Pirkanmaan salta painttuvat ihmisten arjen sujuvuuden, turvallisuuden ja palveluiden saavutettavuuden kysymykset. Ihmisten sujuva arki edellyttää maankäytön, mnipulisen asumisen ja liikenteen maakunnallista yhteensvitustyötä. Myös palveluverkn kehittäminen vaatii kknaisvaltaisia ratkaisuja. Riittävän kattavan tietliikenneinfrastruktuurin merkitys haja-asutusalueiden elinvimalle n suuri. Aluerakenteellisesti maakunnan keskusseudun lisäksi paintetaan useamman seutu- ja aluekeskuksen merkitystä asumisen, työpaikkjen ja palveluiden sijaintipaikkina. Kestävän Pirkanmaan kannalta krstetaan eheän yhdyskuntarakenteen kysymyksiä. Liikennejärjestelmän kehittämisen tavitteet perustuvat vahvihin ja ektehkkaisiin jukkliikennekäytäviin, liikkumisen yhdistelmäratkaisuihin (kaupunkiraititie, lähijuna ja linja-aut) sekä sujuvien matkaketjujen kehittämiseen. Maankäytön, asumisen ja liikkumisen salta keskiössä vat energia- ja materiaalitehkkuus sekä vähähiilisyys. Teknisen infrastruktuurin, erityisesti vesi- ja jätehulln ratkaisut vat lunnn- ja asuinympäristöjen hyvinvinnin kannalta keskeisiä. Myös lunnn- ja maa-ainesvarjen kestävä käyttö edellyttää maakunnallista näkemystä ja taviteasetantaa. Energiantutannssa maakunta perustaa uusiutuvien ja hajautettujen ratkaisujen varaan. Aluerakenteellisesti kasvun painpiste n keskus- ja asemanseuduilla, jiden varteen yhdyskuntarakennetta tiivistetään. Myös maakunnan kattavien viherverkkjen merkitys krstuu. Timintatavista vaikuttavuutta aluekehittämiseen Kehittämisteemjen lisäksi maakuntastrategiassa halutaan painttaa sitä, miten asiita tehdään. Kehittämistiminnan taustalla krstetaan viittä läpileikkaavaa ja Pirkanmaan timintakulttuuriin kuluvaa tekemisen tapaa. Ne vaikuttavat valituissa kehittämisen painpisteissä vaihtelevasti, mutta ne kaikki n tunnistettavissa leellisina ja timintaan merkittävästi lisäarva tuvina elementteinä. Nämä kk strategian läpäisevät Pirkanmaan tekemisen tavat vat: kkeileva siedämme riskin, viisastumme useammin epännistumisista kuin menestyksestä systeeminen uskmme mnialaiseen ja tieta jalstavaan lähestymistapaan yhteiskunnan haastavien ngelmien ratkaisemisessa sallistava teemme muutsta yhdessä kestävä lumme maaperää myös humisen Pirkanmaalle kansainvälistävä ajattelumme kyseenalaistuu tehkkaimmin, kun sitä kats ulkpulelta Yleisesti kk strategian taslla peräänkuulutetaan uusia mahdllisuuksia ennakivaa ja niihin tarttuvaa timintakulttuuria sekä tiiviimpää pliittista yhteistyötä. Kehittämistyössä n edelleen haettava jatkuvuutta ja prsessuaalisuutta yksittäisen hanketiminnan sijaan. Strategialla halutaan kannustaa myös perinteisiä timintamalleja murtaviin kehittämisplitiikkihin, jita vidaan sveltaa alue- tai timintaympäristökhtaisesti. Näitä kehittämisen ajureita vat vaikuttavampi innvaatiplitiikka, uudistava elinkeinplitiikka sekä paikallislähtöinen, läheisyyden eknmiaan phjautuva kehittäminen. Näistä ensimmäinen n erityisesti Osaavan ja erikistuvan kasvun Pirkanmaan työkalu. Tellisen traditin, yrittäjyyden ja lgistiikan alueilla halutaan painttaa uudistavan elinkeinplitiikan 9

10 Pirkanmaan maakuntastrategian lunns Sivu 107 keinja. Läheisyyden eknmiaan tukeutuminen n pulestaan tarkituksenmukaisinta alueilla, jilla samaistutaan Vihreän kasvun ja humaanin kulttuurin Pirkanmaa kehityskuvaan. MAAKUNNAN OHJELMALLISET MUUTOSTAVOITTEET VUOSILLE Tunnistetut kehittämisteemat mudstavat strategian tavitevuteen 2040 tähtäävän suunnitelmasin. Teemittain n valittu maakunnalliset lyhyemmän aikavälin muutstavitteet ja niitä knkretisivat strategiset kärkihankkeet. Kukin kehittämisteema sisältää vaihtelevasti esiteltyjen klmen eri tulevaisuuskuvan sisältöjä. Taviteasetannan suhteen n myös pririsitu maakunnan kärkitutkimusalat ja älykkään erikistumisen ydin. Myös kehittämistiminnan periaatteita halutaan linjata strategiassa selväsanaisesti. Maakuntastrategia tarjaa ajatuksia siihen, millaisia hjelmallisia tavitteita ja timenpiteitä älykäs erikistuminen visi tarkittaa maakunnan erilaisissa kehittämisympäristöissä. VÄLKKY: Älykäs erikistuminen ja elinkeinrakenteiden uudistuminen Valitut kärkitutkimusalat: älykkäät kneet, terveyden tutkimus sekä terveys- ja biteknlgiat (ihmisen varasat ja keinaistit), ptiikka ja ftniikka, signaalin käsittely. Älykkään erikistumisen ydin: Älykäs kaupunki: älykäs liikkuminen ja infra; Uudistuva tellisuus, Älykkäästi uudistuva terveys: edistykselliset hidt, kyberturvallisuus. Teeman maakunnalliset kehittämislinjaukset: 1. Krkeakuluhankkeista rahitamme pääsääntöisesti vain krkeakulujen yhteishankkeita. 2. Yritystukirahituksella tuetaan pääsin tutekehitykseen, kasvuun ja kansainvälistymiseen tähtääviä hankkeita. 3. Maakunnan t&k&i-resurssit khdennetaan x-prsenttisesti valituille kärkitutkimusalille 4. Klusteritiminnassa krstetaan temaattisuutta sekä timiala- ja teknlgiarajjen ylittämistä. 5. Liikenneverkn kehittämisresursinnin painpiste n päätieverkn ja pääradan kehittämisessä. Välkyn Pirkanmaan muutstavitteet vusille : Maakuntaan n syntynyt uusia kansainvälisessä vertailussa erttuvia mnialaisen sveltavan tutkimuksen keskittymiä, jtka kykenevät saamisen ja tutkimustulsten tehkkaaseen kaupallistamiseen. Strategiset kärkihankkeet: innvaatialustat, krkeakulujen innvaatipalvelut, living labhankkeet, g-t-market saaminen, kärkialjen tutkimusinfrastruktuurit. Vastuutaht ja rahitusinstrumentit (hjelmat) Pirkanmaa n vahvistanut asemaansa sana kansainvälisiä arvlunti- ja innvaativerkkja. Maakunta imee puleensa krkean saamisen maassa- ja maahanmuutta sekä kansainvälisiä investinteja. Strategiset kärkihankkeet: Hrizn 2020-rahitussaaminen ja hankevalmistelu, surien investintien hukuttelu. Vastuutaht ja rahitusinstrumentit (hjelmat) 10

11 Pirkanmaan maakuntastrategian lunns Sivu 108 Pirkanmaalaisten saamisen tasn kansainvälistä kärkeä ja maakunta n kansallisen saamisen vahva keskittymä. Kulutusrakenteet vastaavat tehkkaasti tulevaisuuden saamishaasteisiin. Strategiset kärkihankkeet: ppimisen- ja kulutuksen maakunnallinen timintamalli, kulutusrakenteet ja tarpeet, uudet ppimisen tavat, välineet ja ppimisympäristöt, tiet- ja viestintätekniikan hyödyntäminen ja pedagginen käyttö, virtuaalipiskelu, työssä kuluttautuminen, kulutuksen yrittäjämäisyys, justavat tutkinnt. Vastuutaht ja rahitusinstrumentit (hjelmat) Pirkanmaan tellisuuden ja ICT-alan is rakennemuuts n käännetty uudeksi kasvuksi käyttäjälähtöisen innvaatitiminnan, tellisuuden älykkään uudistumisen ja palveluliiketiminnan kehittämisen myötävaikutuksella. Aljen pk-yrityskenttä n mnipulistunut ja kasvuyritykset vat lisääntyneet. Strategiset kärkihankkeet: uudistuva tellisuus, älykkäät liikkuvat kneet, tellinen internet, valmistavan tellisuuden innvaatialustat, tellisuuden ja yrittäjyyden innvaatialustat, perinteisten liiketimintamallien uudistaminen, saamis- ja kulutustarpeet, kulutusennakinti, asiakaslähtöisyys, mutilusaaminen. Vastuutaht ja rahitusinstrumentit (hjelmat) Maakuntaan n syntynyt uusia markkinita ennakkluulttmasti synnyttävä kkeileva eksysteemi, jssa julkiset timijat, yksityinen ja klmas sektri sekä kansalaisyhteiskunta yhdessä vat vakiinnuttaneet innvaatilähtöisen timinnan saksi perustimintja ja hankintja. Strategiset kärkihankkeet: Public-Private kumppanuudet, innvatiiviset julkiset hankinnat, innvaativaikutusten arviinti, innvaatialustat, living labs, test beds, uudet klusterit. Vastuutaht ja rahitusinstrumentit (hjelmat) Välkky ja Saavutettava Pirkanmaa : Maakuntakaavituksella n varauduttu riittävällä taslla vastaamaan elinkeinelämän maankäytön tarpeisiin sekä maakunnallisesti merkittävien liikenne- ja lgistiikkahankkeiden läpivientiin. Maakunnan kansallinen ja kansainvälinen saavutettavuus sekä elinkeinelämän kuljetusten sujuvuus vat parantuneet pääliikenneverkn (tie, rata, lentkenttä) ja sen kriittisten rakenteiden pririsinnin seurauksena sekä älyliikenneratkaisujen ansista. Lentkentän alueen, läntisen kehätien, pääradan ja Tampere-Helsinki -mttritien väliselle alueelle n mudstumassa sisämaan hukuttelevin lgistinen maankäyttökknaisuus ja yritysvyöhyke. Tampere-Pirkkalan lentasemaa n jhdnmukaisesti kehitetty selväksi Sisä-Sumen slmuasemaksi ja maakunnan kansainvälistymisen mttriksi. Päärata (lisäraiteet etelään, ikrata, kentän ratayhteys, ratapihan siirt, TEN-T ja satamayhteydet, tellisuuden kilpailukyky). Seudullinen lähijunaliikenne, Tampere-Pietari npea ratayhteys. Tienpidn resurssien khdentaminen päätieverkkn. 11

12 Pirkanmaan maakuntastrategian lunns Sivu 109 EHYT/SUJUVA: Yksilön, perheen ja yhteisöjen arki Pirkanmaalla Valitut kärkitutkimusalat: terveyden ja yhteiskunnan tutkimus sekä turvallisuus. Älykkään erikistumisen ydin: Älykäs kaupunki: älykäs liikkuminen; Älykkäästi uudistuva terveys: terveyden kasvuympäristöt; kulttuurin ja luvien aljen innvaatialustat (esim. Mediaplis), arjen turvallisuus Teeman maakunnalliset kehittämislinjaukset: 1. Tuettavilla timenpiteillä n ltava ensisijaisesti pirkanmaalaisten hyvinvintia, yhteisöllisyyttä, sallisuutta tai turvallisuutta parantavia vaikutuksia. 2. Vähintään viidennes ESR-rahituksesta hjataan syrjäytymisen ehkäisyn timenpiteisiin. 3. Mbiilien innvaatiiden kehittämisessä rahittajien humi n erityisesti pirkanmaalaisten arkea ja palvelujen saavutettavuutta parantavissa älypalvelu ja liikennetimenpiteissä. Ehyen/Sujuvan Pirkanmaan muutstavitteet vusille : Maakunnan luvan taluden innvaatialustat vat synnyttäneet uutta alan kasvuyritystimintaa. Maakunnan asukkaille ja vierailijille tarjtaan kansallisesti erttuvaa vetvimaista luvien aljen palvelutarjntaa. Strategiset kärkihankkeet: kulttuuri, matkailu ja elämystalus, kulttuurin innvaatialustat (Mediaplis), luvan taluden vetvimaiset timintaympäristöt. Vastuutaht ja rahitusinstrumentit (hjelmat) Pirkanmaalle n lutu vankka älyliikenteen ja älypalveluiden liiketiminnallinen phja aktiivisella uusien knseptien käyttöönttamisella. Strategiset kärkihankkeet: ITC Factry, älyliikenne ja älypalvelut, ihmisten jkapäiväisten timintjen Living Labit, Tampereen rautatieasema älyliikenteen pilttialueena, jukkliikenteen uudet ratkaisut, avin data, sähköinen liikenne, pendelöijien älypalvelut HHT-vyöhykkeellä, palevlujen saatavuus ja saavutettavuus. Vastuutaht ja rahitusinstrumentit (hjelmat) Pirkanmaalle n syntynyt Phjis-Eurpan vetvimaisin ja tunnetuin terveysvaikutuksia lisäävä liiketiminnan ja palveluiden kehitysympäristö. Sen tarjamat palvelut vat Eurpan kärkitasa. Strategiset kärkihankkeet: Kaupin Kampus, Tesma Living Lab, innvaatiiden yrityskehitysalustat Vastuutaht ja rahitusinstrumentit (hjelmat) Maakuntaan n syntynyt uusia työpaikkja ja kasvuyrityksiä perinteisille työvimaintensiivisille alille. Maakunnan työllisyystilanne n parantunut. Ihmiset vivat paremmin työelämässä ja työn tuttavuus Pirkanmaalla n kasvussa. Strategiset kärkihankkeet: kulutus, työssä ppiminen, työllisyys, työhyvinvinti, tuttavuus, yritysten uudistuminen, älykkäät uudet liiketimintamallit, uusi ansaintalgiikka, uudet teknlgiset ratkaisut. Vastuutaht ja rahitusinstrumentit (hjelmat) 12

13 Pirkanmaan maakuntastrategian lunns Sivu 110 Pirkanmaa n Sumen turvallisin maakunta asua ja yrittää. Pirkanmaalaisten turvallisuuskkemus n psitiivinen ja alueen turvallisuussaamisen keskittymä erttuu kansallisesti. Myös maakunnan alueellinen/taludellinen/ssiaalinen eriytymiskehitys n käännetty laskuun. Strategiset kärkihankkeet: turvallisuusklusteri, arjen turvallisuus, paikallislähtöinen kehittämistiminta ja -kkeilut, maaseudun ja kaupunkien timintaryhmät ja paikallisyhteisöt, lähidemkratia- ja sallistavan budjetinnin piltit, kunnansahallint, yhteiskunnallinen yrittäjyys, maaseudun kehittäminen. Vastuutaht ja rahitusinstrumentit (hjelmat) Ehyt/Sujuva ja Saavutettava Pirkanmaa : Maakuntakaavituksella n turvattu perustukset ssiaalisesti, eklgisesti ja taludellisesti kestävälle aluerakenteelle ja palvelukeskusverklle. Maakunnan keskusta-alueita n vahvistettu jukkliikenteen slmukhtina sekä hyvien kevyenliikenteen ympäristöinä. Keskustja n kehitetty keskitettyjen palveluiden ja sekittuneiden timintjen suuntaan. Pirkanmaalaisten päivittäinen liikkuminen n nykyistä sujuvampaa ja turvallisempaa. Palvelut vat saavutettavissa asuinpaikasta riippumatta mm. vaikuttavan liikennejärjestelmäsuunnittelun, älyliikenneratkaisujen ja älykkään infrastruktuurin kehittämisen ansista. KESTÄVÄ: Lunnnvarjen kestävä käyttö sekä hyvinvivat lunnn- ja asuinympäristöt Valitut kärkitutkimusalat: rakennettu ympäristö, ektehkas rakentaminen, energia-ala Älykkään erikistumisen ydin: Älykäs kaupunki: älykäs rakentaminen ja asuminen sekä älykäs infra, bitalus, hajautettu uudistuva energia, ekturvallisuus. Teeman maakunnalliset kehittämislinjaukset: 1. Vähintään x sa maakunnan rakennerahastjen ja maaseuturahastn resursseista hjataan bitaluden timenpidehjelman mukaisiin timenpiteisiin (ITI-hjelma). 2. Energiantutanthankkeista tuetaan ainastaan uusiutuvaan energiaan sekä uusiin tutanttapihin ja teknlgiihin perustuvia timenpiteitä. 3. Neljännes kaikesta EAKR-rahituksesta hjataan vähähiilisen taluden edistämiseen. 4. Uusi asunttutant sijitetaan ensisijaisesti lemassa levaan yhdyskuntarakenteeseen täydentämisrakentamisella. 5. Uusia asunt- ja työpaikka-alueita ei sijiteta irralleen lemassa levasta rakenteesta. Merkittäviä uusia alueita ei teta käyttöön ennen kuin niiden liittyminen jukkliikennejärjestelmään pystytään tteuttamaan. Kestävän Pirkanmaan muutstavitteet vusille : Pirkanmaa kuuluu jhtavien älykkään ja kestävän kasvun alueiden kärkijukkn Eurpassa. Maakunnassa ympäristösaamisesta ja - teknlgiista n tehty erttuva kilpailuetu ja alalle n lutu uusia innvatiivisia markkinita. Maakunta erttuu erityisesti älykkään ektehkkaan rakentamisen ja asumisen saamisessa ja sveltamisessa. Maakunta tarjaa mnipulisia nllaenergia- ja 13

Teollisuus osana elinvoimaista elinkeinorakennetta

Teollisuus osana elinvoimaista elinkeinorakennetta Ehdtus uudistuvan tellisuuden timintahjelmaksi (lunns 11.11.2013) Tellisuus sana elinvimaista elinkeinrakennetta Ehdtus uudistuvan tellisuuden timintahjelmaksi TEM/EIO 11.11.2013 1 Ehdtus uudistuvan tellisuuden

Lisätiedot

SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI. Salon yritysalueiden kehittäminen osana Etelä-Suomen kehityskäytävää 1.12.2014

SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI. Salon yritysalueiden kehittäminen osana Etelä-Suomen kehityskäytävää 1.12.2014 SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI Saln yritysalueiden kehittäminen sana Etelä-Sumen kehityskäytävää Saln kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.sal.fi kirjaam@sal.fi Y-tunnus: 0139533-1

Lisätiedot

Strategia 2014-2020. Paikallista Kasvua älykkäästi, kestävästi ja osallistavasti

Strategia 2014-2020. Paikallista Kasvua älykkäästi, kestävästi ja osallistavasti Strategia 2014-2020 Paikallista Kasvua älykkäästi, kestävästi ja sallistavasti SISÄLLYSLUETTELO 1 POHJOIS-KYMEN KASVUN TOIMINTA-ALUEEN KUVAUS... 1 1.1 POHJOIS-KYMEN KASVUN TOIMINTA-ALUE 2014 2020... 1

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja TIIVISTELMÄ Outkaira tuttamhan ry n ktiseutunsa kehittämisestä kiinnstuneiden ihmisten mudstama maaseudun kehittämisyhdistys, jta kutsutaan myös timintaryhmäksi. Yhdistyksen nimestä käytetään puhekielessä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTIOHJELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTIOHJELMA 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTIOHJELMA KAUHAJOEN KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVA 2035 (muutkset 6.10.2010, 24.6.2014) 2 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

KAVIOURALLA. Ratsastuksen valinnat

KAVIOURALLA. Ratsastuksen valinnat KAVIOURALLA Ratsastuksen valinnat SISÄLTÖ: 1. AINUTLAATUINEN KUMPPANUUS 3 2. KAVIOURAN SYNTY 4 3. TAVOITTEEMME 5 4. NÄIN SAAVUTAMME TAVOITTEEMME 8 4.1. YHTEISKUNTA JA ARVOSTUS / YHTEISKUNTA ARVOSTAA MEITÄ

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS

ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS Case: Kauppakeskus Klmisppi T E K I J Ä T: Jhanna Pekkarinen Miia Riepp SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Iäkkäiden ihmisten psykososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen

Iäkkäiden ihmisten psykososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen Vanhustyön Keskusliitt Ry / Elisa ikä hjelman krdinaati Iäkkäiden ihmisten psykssiaalisen hyvinvinnin edistäminen Yhteenvet järjestöille suunnatusta kyselystä Reija Heinla & Katja Hel 20.2.2012 Sisältö

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen)

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen) LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU (tim. Sinikka Mynttinen) 2 SISÄLTÖ 1 Liiketimintasuunnitelma 1.1 Liiketimintasuunnitelman määritelmä 1.2 Liiketimintasuunnitelman merkitys 1.3 Mitä välttää liiketimintasuunnitelmassa?

Lisätiedot

EETLS Group of Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS

EETLS Group of Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS EETLS Grup f Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS ECO-DESTINET -VERKOSTO 2009 1 EETLS Grup f Criteria Tämän EETLS-lunnksen n painanut

Lisätiedot

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLINEN YMPÄRISTÖTOIMI SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLISEN YMPÄRISTÖTOIMEN JULKAISUJA 16 Virta Riikka, Laine

Lisätiedot

Levi Snow Sports Academy kehitta mishanke

Levi Snow Sports Academy kehitta mishanke Levi Snw Sprts Academy Hankesuunnitelma Levi Snw Sprts Academy kehitta mishanke HANKESUUNNITELMA 16.6.2014 Kittilän kunta 1 Levi Snw Sprts Academy Hankesuunnitelma Sisältö 1. Tausta ja tarve hankkeelle...

Lisätiedot

Mirja Mahkonen Liiku - leiki - kehity. Psykomotorinen pienryhmäkokeilu

Mirja Mahkonen Liiku - leiki - kehity. Psykomotorinen pienryhmäkokeilu Mirja Mahknen Liiku - leiki - kehity Psykmtrinen pienryhmäkkeilu Metrplia Ammattikrkeakulu Erikistumispinnt Psykmtriikka timinyakyvyn tukena Kehittämistyö 26.5.2011 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikk Sivumäärä

Lisätiedot

1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS

1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAKERTOMUS 2006 1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS 1.1. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja ihmisikeudellinen työ Pr-tukipiste ry n yhdistys, jka seuraa sekä kansallista että kansainvälistä prstituutiplitiikkaa

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmän väliraportti

Palveluverkkotyöryhmän väliraportti LUONNOS 04.04.2014 2.4.2014 Palveluverkktyöryhmä 7.4.2014 jhtryhmä SALPAUSSELÄN UUSI KUNTA 2017 Hllla, Hämeenkski, Iitti, Kärkölä, Lahti, Nastla Pintaala 2191 km2 Väkiluku 154 139 as Ikäjakauma 014v 15,55

Lisätiedot

Turvallinen Keski-Suomi KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 31.3.2011

Turvallinen Keski-Suomi KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 31.3.2011 Turvallinen Keski-Sumi KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2011 2014 31.3.2011 Sisällysluettel 1 JOHDANTO... 4 2 TAVOITTEET... 5 3 TURVALLISUUSSUUNNITTELUN ORGANISOINTI... 5 4 ARJEN TURVALLISUUDEN

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahitushakemuksen täyttöhje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkrahitus, krjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lmakkeella haetaan rahitusta uudelle hankkeelle, jka tulee ensimmäistä kertaa

Lisätiedot

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin EUrPan TilinTarkaSTUSTUmiiSTUin VUSikErTmUS EU:n TalUSarVi VarainhiTVUDEllE 2007 TiEDTE Sisältää tietja myös Eurpan kehitysrahastja kskevasta vusikertmuksesta JOHDANTO Eurpan tilintarkastustumiistuin

Lisätiedot

2.2.2015. www.ktay.fi

2.2.2015. www.ktay.fi Ssiaali- ja terveysvalikunta Eduskunta Kuntutuksen timialayhdistyksen lausunt hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi ssiaali- ja terveydenhulln järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lisätiedot

25.4.2012 MUISTIO 1. Nina Korhonen, kehityspäällikkö, Nuori Suomi ry: Mitä verkostossa on tehty tähän mennessä.

25.4.2012 MUISTIO 1. Nina Korhonen, kehityspäällikkö, Nuori Suomi ry: Mitä verkostossa on tehty tähän mennessä. 25.4.2012 MUISTIO 1 Tutkimusmatkalla päivähidn uusiin liikuntakäytäntöihin Verkstn pääsuunnitteluryhmän ensimmäinen tapaaminen Aika 25.4.2012 kl 9.00-16.00 Paikka: ravintla Vltavan Havel- kabinetti, Helsinki

Lisätiedot

ROCK, RA(U)HA JA RAKKAUS. JOHDE II - tapahtumatuotannon muutosjohtaminenhankkeen. Luonila Mervi Koivisto Juha (toim.)

ROCK, RA(U)HA JA RAKKAUS. JOHDE II - tapahtumatuotannon muutosjohtaminenhankkeen. Luonila Mervi Koivisto Juha (toim.) ROCK, RA(U)HA JA RAKKAUS Festivaalibarmetri 2014 ja katsaus tapahtumien muuttuvaan timintaympäristöön JOHDE II - tapahtumatutannn muutsjhtaminenhankkeen lppujulkaisu Lunila Mervi Kivist Juha (tim.) Turun

Lisätiedot

Tiedonlähteitä yrittäjille - valikoima internetin lähteitä yritystoiminnan tueksi

Tiedonlähteitä yrittäjille - valikoima internetin lähteitä yritystoiminnan tueksi 1 / 21 Kirav - kirjast avimena ppimisympäristönä Biblär - bibliteket sm ett öppet lärcentrum Tiednlähteitä yrittäjille - valikima internetin lähteitä yritystiminnan tueksi Sisältö Ajantasaisen lakitiedn

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstöhallinnon perustietojärjestelmien vaihtoa valmistelevan työryhmän loppuraportti

Talous- ja henkilöstöhallinnon perustietojärjestelmien vaihtoa valmistelevan työryhmän loppuraportti Talus- ja henkilöstöhallinnn perustietjärjestelmien vaihta valmistelevan työryhmän lppuraprtti Sisällysluettel Kaupunginjhtajan timeksiant 1 1. Talus- ja henkilöstöhallinnn tietjärjestelmiltä tarvittavat

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin johdanto ja yleinen osio

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin johdanto ja yleinen osio Yks, kaks timimaan! -materiaalin jhdant ja yleinen si Tämä n Kehittämiskeskus Opinkirjn tuttaman Yks, kaks timimaan! -materiaalin PDF-kirjastn tiedst. Linkki sähköiseen materiaaliin ja kaikki tukiaineistt

Lisätiedot

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUUN LIITTO 2014 A:3 Sisällys Esipuhe... 3 Tiivistelmä... 4 1 KAINUU OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 6

Lisätiedot

PYHTÄÄN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVAT. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

PYHTÄÄN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVAT. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy PYHTÄÄN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVAT Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 68102-P18488 9.8.2012 tark. 2.11.2012 tark. 26.6.2013 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis-

Lisätiedot

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 uusimaa-ohjelma visio ja strategia 2040 Strategiset valinnat 2014 2017 Uudenmaan liiton julkaisuja A27 2013 ISBN 978-952-448-375-9 ISSN 1236-679X Ulkoasu: Anni Levonen

Lisätiedot

Strateginen maakuntaohjelma 2014+

Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Häme-ohjelma Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna puhelin (03) 647 401 www.hameenliitto.fi Yhteydet henkilökuntaan:

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO

KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO Etelä Savn Kulutus Oy Etelä Savn ammattipist KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO KOSMETOLOGI Tutkinnn ppilaitskhtainen petussuunnitelma Etelä Savn ammattipistn jhtryhmän vahvistama 28.5.2012 Osaamisjhtaja

Lisätiedot

V I S I O K E S T Ä V Ä S T Ä, T O I M I V A S T A J A E N E R G I A T E H O K K AA S T A A LU E - J A Y H D Y S K U N T A R A KE N T E ES T A

V I S I O K E S T Ä V Ä S T Ä, T O I M I V A S T A J A E N E R G I A T E H O K K AA S T A A LU E - J A Y H D Y S K U N T A R A KE N T E ES T A VAASAN KAUPUNKISEUDUN RAKENNEMALLI AURINKOMALLI 2040 V I S I O K E S T Ä V Ä S T Ä, T O I M I V A S T A J A E N E R G I A T E H O K K AA S T A A LU E - J A Y H D Y S K U N T A R A KE N T E ES T A L U O

Lisätiedot