Helsingin kaupunki Lausunto 1 (5) Kaupunginmuseo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin kaupunki Lausunto 1 (5) Kaupunginmuseo 30.4.2015"

Transkriptio

1 Helsingin kaupunki Lausunto 1 (5) Kaupunginmu Keravan kaupunki, Maankäyttöpalvelut PL Kerava Keski-Uudenmaan maakuntamun lausunto koskien Keravan yleiskaava 2035:n kaavaluonnosta HEL T Keravan kaupungin maankäyttöpalvelut on lähettänyt tiedon Keravan yleiskaava 2035:n yleiskaavaluonnoksen nähtävillä olosta. Maakuntamu on tutustunut päivättyyn Keravan yleiskaava 2035 luonnokseen, kaavamääräyksiin ja selostukseen sekä muihin liiteasiakirjoihin. Maakuntamu tarkastelee hanketta perustehtävänsä mukaisesti kulttuuriympäristön sekä kulttuurimaiseman vaalimisen näkökulmasta ja esittää seuraavia huomioita. Yleiskaavan tarkistuksen päätarkoitukseksi on esitetty Keravan yleiskaavan ajantasaistaminen ja uuden rakennusmaan löytäminen asunto- sekä yritysrakentamiseen. Yleiskaavan avulla selvitetään lisäksi vaihtoehtoja koskien mm. uusien asuin- sekä yritysalueiden sovittamista yhteen kaupungin viheralue- ja palveluverkoston kanssa. Yleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena, jolloin se tulee asettamaan tavoitteet tulevalle asemakaavoitukselle. Keravan yleiskaavassa 2035 on tarkoitus osoittaa keskustatoimintojen, kaupallisten palvelujen, julkisten palvelujen ja hallinnon sekä työpaikka-alueet, asumisen alueet, virkistysalueet ja puistot, teollisuus-, varasto- ja erityisalueet, yhdyskuntatekniikkaan, jätteenkäsittelyyn ja energiahuoltoon liittyvät alueet, maa- ja metsätalousalueet. Lisäksi on osoitettu liikenneverkko, kiinteät muinaisjäännökset sekä maisemallisesti ja kaupunki- tai kyläkuvallisesti arvokkaat alueet. Tämän lisäksi yleiskaavan esitystavalla pyritään osoittamaan selkeästi, mitkä alueet tulevat muuttumaan tai kehittymään tulevaisuudessa. Kaava esitetään kartalla, jolla eritellään nykyisellään säilyviä, pienin toimenpitein kehitettäviä sekä kokonaan uusia alueita. Kartalle merkittyjen alueiden yhteydessä esitetään kaavamerkintä, joka kuvaa tavoiteltavaa tilaa. Kaavamääräyksissä on mukana myös asemakaava-alueiden ulkopuolisia alueita koskevia määräyksiä, ympäristön ja metsänhoitoa

2 Helsingin kaupunki Lausunto 2 (5) Kaupunginmu koskevia yleisiä määräyksiä, meluntorjuntaan ja turvallisuuteen liittyviä määräyksiä ja suosituksia. Keravan yleiskaava 2035 tulee muuttamaan Keravan maankäyttöä monilta osin. Kaavaluonnoksen mukainen uusi maankäyttö tukeutuu kuitenkin pääosin jo olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen. Myös kaavaluonnoksen merkinnät noudattavat pääteemoiltaan voimassa olevan Keravan yleiskaava 2020:n merkintöjä. Joillakin osa-alueilla, esimerkiksi asumiseen varattaville alueille merkintöjä ja määräyksiä on esitetty lisää ja määräyksiä tarkennettu nykytilanteeseen verrattuna. Koska Kerava on jo lähtökohtaisesti tiiviisti rakennettu, jää uusien ja olennaisesti muuttuvien alueiden määrä suhteellisen vähäiseksi. Verrattaessa esillä olevaa yleiskaavaluonnosta voimassa olevaan yleiskaavaan yleisenä huomiona voidaan pääosin pitää myös melko maltillisia muutoksia aluevarausten rajauksissa ja alueiden maankäyttömuodoissa. Kaavaluonnoksen liitemateriaalissa on kartta ja taulukko (liite 19), jossa esitetään muutokset Keravan voimassa olevaan yleiskaavayhdistelmään. Maakuntamu pitää tätä hyvänä ja kaavaluonnoksen tulkintaa helpottavana aineistona, mutta kulttuuriympäristön näkökulmasta muutoksien perusteluja ei ole esitetty. Erityisesti maakuntamu haluaa kiinnittää huomiota Keravan eteläosassa Lahdentien itäpuolella aiemmin asuntoalueiksi varattuja alueita, jotka nyt on osoitettu työpaikka-alueiksi. Muutosperusteluksi esitetään, että alue sijaitsee erillään tiiviistä yhdyskuntarakenteesta ja siten sen katsotaan soveltuvan paremmin yritys- kuin asumiskäyttöön. Maakuntamu haluaa kuitenkin viitata Keravan maisemaselvitykseen (Tuulikki Peltomäki, maankäyttöpalvelut, Keravan kaupunki ) ja siinä annettuihin rakentamissuosituksiin, joiden mukaan kyseiset alueet olisivat voimassa olevan yleiskaavan mukaisesti edelleen uusia asuinalueita. Maakuntamu esittääkin huolensa yrityskäyttöön tarkoitettujen, usein suurienkin hallimaisten rakennusten vaikutuksesta Lahdentien länsipuolella sijaitsevaan Keravanjokilaakson arvokkaaseen kulttuurimaisemaan. Edellä mainitussa maisemaselvityksessä todetaan myös, että Keravan arvokkaimpia maisema-alueita kehitettäessä on vältettävä maisemavaurioita, esimerkiksi voimajohtojen ja teiden rakentamista, vesistöjärjestelyjä, teollisuusrakentamista ja huonosti suunniteltua maa-aineksen ottoa. Erityisen merkittävänä maankäyttömuodon muutoksena nykyiseen yleiskaavaan maakuntamu pitää Keravan vankilan alueelle ja sitä ympäröiville peltoaukeille esitettyä määräystä AP-4/res-1 eli asuinpientaloalue, joka varataan rakentamisen reservialueeksi. Tämän lisäksi alueelle on esitetty voimassa olevassa yleiskaavassakin olevaa

3 Helsingin kaupunki Lausunto 3 (5) Kaupunginmu määräystä: Maisemallisesti arvokas alue. Alueen rakentamisessa on erityisesti otettava huomioon arvokas maisema-alue. Alueen rakennuskulttuurin inventoinnissa mainitut valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävät kohteet tulee suojella asemakaavalla. Kyseinen rajaus noudattaa Muviraston Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt 2009 (RKY 20019) inventoinnissa kohteelle Keravan vankila määriteltyä rajausta. Inventoinnissa Keravan vankilaa on luonnehdittu mm seuraavasti: Monipuolinen ja hyvin säilynyt rakennuskanta ja kehystävien peltoaukeiden luonnehtima laitosmaisema vahvistavat laitoksen asemaa lastenhuollon ja vankilatoiminnan avainkohteena. Keravan vankila, alkuaan kasvatuslaitos, sijaitsee Keravanjoen viljelymaisemassa. Laitoksen monipuolista, monessa vaiheessa syntynyttä rakennusryhmää hallitsee päänäkymissä lehmuskujan päättävä, arkkitehtuuriltaan ilmeikäs kolmikerroksinen päärakennus 1880-luvulta. Alusta pitäen laitosalueelle on antanut leiman lähipiirin huoliteltu ja hyvin hoidettu, osin puistomainen ympäristö, joka toimii välittävänä vyöhykkeenä rakennusryhmien ja laitoksen toimintaa alusta pitäen palvelleiden peltoaukeiden välissä. Varsinaista vankila-aluetta ympäröivät peltoaukeat ovat siten olennainen osa kokonaisuutta ja niiden varaaminen pientaloarakentamiselle on maakuntamun näkemyksen mukaan selvässä ristiriidassa alueen ominaisluonteen vaalimiselle asetettujen tavoitteiden kanssa. Kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta maakuntamu pitää ongelmallisena myös Keravanjokilaaksoon liittyvän vihervyöhykkeen pienentämistä. Esimerkiksi Lahdentien ja Lahden moottoritien välinen, Keravantien risteyksen molemmin puolin sijaitseva vyöhyke, jolla sijaitsee myös muinaismuistolain alaisia kohteita, on nyt esitetty kaavoitettavaksi kaupallisten palvelujen alueeksi ja nykyisen yleiskaavan mukaiset maa-ja metsätalousalueeksi kaavoitettava alue ja virkistysalue kaventuisivat muutoksen myötä. Maakuntamun näkemyksen mukaan tavoitteena tulee edelleen olla Keravanjokilaakson säilyttäminen maisemallisesti mahdollisimman yhtenäisenä. Tähän kokonaisuuteen voidaan katsoa kuuluvaksi myös Nybackan tilan, jonka kohdalta on poistettu merkintä kaupunki- tai kyläkuvallisesti arvokkaasta alueesta. Toinenkin voimassa olevassa yleiskaavassa kaupunki- tai kyläkuvallisesti arvokkaaksi alueeksi merkitty kokonaisuus eli Sysitien ja Harkkotien väliin jäävä pientaloalue on jätetty yleiskaavaluonnoksesta pois. Maakuntamu katsoo, että edellä mainitut voimassa olevan yleiskaavan kulttuurimaisemaa koskevat merkinnät tulisi säilyttää tai merkinnän poistamiselle tulee olla selkeät ja kestävät perustelut.

4 Helsingin kaupunki Lausunto 4 (5) Kaupunginmu Kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta myös kaavaluonnoksen erilaisten aluevarausmerkintöjen määräysteksteissä on nykyiseen verrattuna muutoksia. Esimerkiksi nykyisessä yleiskaavassa oleva merkintä MT-6 ja sen määräys (Maa- ja metsätalousalue, jolla on erityistä maisemallista arvoa) on korvattu merkinnällä MT-2, jonka määräyksessä ei puhuta alueen maisemallisesta arvosta eikä ohjata rakentamista ilmeeltään. Samoin voimassa olevan yleiskaavan merkinnät MU-4 ja MU-5 (Maa- ja metsätalousalue, jolla ympäristö säilytetään) on korvattu merkinnöillä MU-1, MU-2 ja MU-3, joiden määräysteksteissä viitataan retkeilyyn ja ulkoiluun liittyvien virkistysarvojen säilyttämiseen, ei ympäristön tai maiseman. Maakuntamu pitää tätä puutteena, joka tulee korjata. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta antamassaan lausunnossa maakuntamu totesi, että Muviraston inventoinnissa valtakunnallisesti merkittävistä rakennetuista kulttuuriympäristöistä vuodelta 2009 (RKY 2009) listatut valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt eli Keravan rautatieasema ja Keravan vankila tulee merkitä Keravan yleiskaava 2035 kaavakarttaan ja niillä tulee olla asianmukaiset määräystekstit. Samoin maakunnallisesti arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi arvotetut kohteet ja maisema-alueet eli edellä mainittujen RKY 2009 kohteiden lisäksi Savion teollisuusympäristö ja siihen historiallisesti liittyvä Ala-Koivikon pientaloalue tulee merkitä kaavakarttaan. Lisäksi maakuntamu totesi, että yleiskaavan luettavuutta helpottaisi, mikäli kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokkaat alueet, kokonaisuudet ja yksittäiset kohteet olisi numeroitu ja listattu. Maakuntamun iloksi näin on nyt toimittu. Yleiskaavaluonnoksen liitekartoissa 16 ja 17 on kartalla ja listoina esitetty kulttuurihistoriallisesti tärkeimmät kohteet ja rakennukset sekä myös Keravan kaupungin alueella vuonna 2014 sijaitsevat suojellut rakennukset. Sen sijaan kaavaluonnoksen määräyksissä ei ole lainkaan voimassa olevan yleiskaavan pistemäistä merkintää Suojelukohde tai /s-1- ja s-2-merkintöjä, joilla määrätään säilyttämään ympäristö tai alueen merkittävät ympäristöarvot. Edellä mainitun kaltaiset kohteet on korvattu alueellisilla rasterimerkinnöillä ja määräyksillä Maisemallisesti arvokas alue ja Kaupunki- tai kyläkuvallisesti arvokas alue. Maakuntamu esittää, että näihin määräyksiin liitettäisiin määräys: Alue, jolla ympäristö / ympäristöarvot säilytetään. Lisäksi maakuntamu esittää, että liitekarttojen sisältö sidotaan osaksi yleiskaavakartan määräyksiä viittauksin. Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen ja maisema-alueiden rinnalla Keravalla on lukuisia

5 Helsingin kaupunki Lausunto 5 (5) Kaupunginmu paikallisesti merkittäviä kohteita, jotka esiintyvät myös edellä mainituissa liitekartoissa. Myös näiden vaaliminen tulee ottaa huomioon kaavaa laadittaessa. Maakuntamu esittääkin, että kaavamääräyksien Suositukset-osion maininta: Asemakaavoja laadittaessa tulee ottaa paikallisesti arvokkaat kulttuurihistorialliset kohteet huomioon tehtyjä inventointeja hyväksi käyttäen siirrettäisiin varsinaiseksi määräystekstiksi. Näiden kohteiden osalta tärkeänä perustietona toimii Keravan rakennuskulttuurin inventointi ja kulttuuriympäristön hoitosuunnitelma (Keravan kaupunki & Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama, 2003), jonka päivittämistä koko kaupungin rakennuskantaa koskevaksi maakuntamu on esittänyt. Tällaista inventoinnin päivitystä ei kuitenkaan ole tehty, mitä maakuntamu pitää valitettavana. Maakuntamu haluaa huomauttaa, että riittävät ja ajoissa tehdyt selvitykset helpottavat ja nopeuttavat myös asemakaavoitustyötä tulevaisuudessa. Muinaismuistolain alaisista kohteista ja niihin liittyvistä selvityksistä lausuu Muvirasto. Edellä mainituin huomautuksin ja lisäyksin maakuntamu puoltaa Keravan yleiskaava 2035 luonnoksen eteenpäin viemistä. Lisätiedot Anne Salminen, tutkija, puhelin: anne.salminen(a)hel.fi Anne Mäkinen yksikön päällikkö Tiedoksi Muvirasto, kulttuuriympäristön suojelu Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa

Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa SUOMEN YMPÄRISTÖ 14 2013 Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN YMPÄRISTÖ 14 2013 Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa Helsinki 2013 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

Lisätiedot

HOLMINRANNAN OSAYLEISKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN SEKÄ KEHITYSKUVAN PALAUTERAPORTTI

HOLMINRANNAN OSAYLEISKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN SEKÄ KEHITYSKUVAN PALAUTERAPORTTI HALLINTOKESKUS KAUPUNKISUUNNITTELU HOLMINRANNAN OSAYLEISKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN SEKÄ KEHITYSKUVAN PALAUTERAPORTTI Holminrannan osayleiskaavan tarkistus kuulutettiin vireille 26.9.2011

Lisätiedot

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 9. 10. 11. 12. 13.

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 9. 10. 11. 12. 13. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 109 Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 1 Kulttuuriympäristön säilyttäminen ja suojelu asemakaavalla Rakennettu ympäristömme koostuu eri ikäisistä

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausuntojen ja muistutusten tiivistelmät sekä vastineet

Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausuntojen ja muistutusten tiivistelmät sekä vastineet 27.10.2014 Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausuntojen ja muistutusten tiivistelmät sekä vastineet Käsittely: alueidenkäytön työryhmä, lausunnot 15.10.2014 maakuntahallitus 10.11.2014

Lisätiedot

Yleiskaavan sisältö ja esitystavat. Yleiskaavan sisältö ja esitystavat

Yleiskaavan sisältö ja esitystavat. Yleiskaavan sisältö ja esitystavat Yleiskaavan sisältö ja esitystavat 1 2 Esipuhe Tämä opas kuuluu maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön toimeenpanoa ja soveltamista edistävään Maankäyttö- ja rakennuslaki 2000 -julkaisusarjaan. Opas sisältää

Lisätiedot

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Yläneen taajama, Kalikan alueen asemakaavan

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristökeskus, Asemapäällikönkatu 14, Itä-Pasila Neuvotteluhuone Vuokko, 2. kerros

Uudenmaan ympäristökeskus, Asemapäällikönkatu 14, Itä-Pasila Neuvotteluhuone Vuokko, 2. kerros Muistio Sipoon Boxin kylätaajaman osayleiskaava Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu Pöyry Environment Oy LIITE 6 PL 50 (Jaakonkatu 3) FI-01621 Vantaa Finland Kotipaikka Helsinki, Finland Y-tunnus 0196118-8

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVA MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET

ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVA MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVA MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET Vahvistettu 15.2.2010 Kansikuva: Sondby, Vessölandet / Seppo Mäkinen Taajamatoimintojen alue Merkinnällä osoitetaan asumiseen, palvelu-, ja ympäristöhäiriötä

Lisätiedot

Focus-liikekeskuksen asemakaava

Focus-liikekeskuksen asemakaava 1/12 Focus-liikekeskuksen asemakaava VASTINEET OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA ANNETTUIHIHN LAUSUNTOIHIN JA MIELIPITEISIIN VASTINEET 9.3.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.9.2014 Lausunto

Lisätiedot

13.11.20133. Kouvolan kaupunki. Kaupunkikehitys. Yleiskaavoitus

13.11.20133. Kouvolan kaupunki. Kaupunkikehitys. Yleiskaavoitus KORIAN PIONEERIPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS 13.11.20133 Kouvolan kaupunki Kaupunkikehitys Maankäytönn suunnittelu Sisällysluettelo 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 4 1.1 Tunnistetiedot ja kaavaprosessi...

Lisätiedot

10.4.2015. MTK-Satakunta yhtyy pääosin Pirkanmaan metsänhoitoyhdistysten näkemyksiin ja esittää pyydettynä lausuntona seuraavaa:

10.4.2015. MTK-Satakunta yhtyy pääosin Pirkanmaan metsänhoitoyhdistysten näkemyksiin ja esittää pyydettynä lausuntona seuraavaa: MTK-Satakunta Itsenäisyydenkatu 35 A 28130 Pori Pirkanmaan liitto PL 76 33201 TAMPERE pirkanmaan.liitto@pirkanmaa.fi LAUSUNTO PIRKANMAAN MAAKUNTAKAAVAN 2040 KAAVALUONNOSAINEISTOSTA 1/5 10.4.2015 LAUSUNTO

Lisätiedot

HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA

HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA PYHÄJOKI - RAAHE Kaavaselostus Maakuntavaltuusto 22.2.2010 YHTEYSTIEDOT Pohjois-Pohjanmaan liitto Kauppurienkatu 8 A, 90100 Oulu puh. 08-3214 000, fax 08-3214 013. Sähköposti:

Lisätiedot

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS Erillinen liikenneosioiden vastaus: Tehtyjen liikenneselvitysten perusteella voidaan todeta, että Lahelanpellon liikenne pystytään järjestämään

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava YK HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.08.2014 1 SUUNNITTELUALUE / SIJAINTI... 2 2 OSAYLEISKAAVAN TARKOITUS... 2 3. TAVOITTEET

Lisätiedot

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115 11 39? 10:32 40 10:98 10 8 15 696 3 2 2 42 5 9 14 41 62 30 29 17 1 28 65 31 7 RP 16 6 60 9 43 253:4 12 4 RP12 9 25 72 14 8 13 13 21 10 45 1 26 37 1 32 996 11 66 15 2 15 10:131 44 23 997 10:129 14 685 719

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ LIPUKKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 25.11.2011, HYV. 2012 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 4 2. TIIVISTELMÄ 6 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 6 2.2. Asemakaava 6 2.3. Asemakaavan

Lisätiedot

RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA

RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuva 1. Kaava-alue likimäärin rajattuna ilmakuvaan. ARKKITEHTITOIMISTO HAVAS ROSBERG OY 18.2.2014 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

SOTKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

SOTKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SOTKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Hattulan kunta (82) Ihalemmen kylä (405) Salkoniemi 9-89 (osa) Sotka 9-132 Joutsen 9-134 Kuikka 9-135 Kaakkuri 9-136 Sotkalampi 9-137 Kaavaehdotus 2.3.2015 Kaavamuutosalueen

Lisätiedot

Valtioneuvoston päätös

Valtioneuvoston päätös Valtioneuvoston päätös valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen 1993 inventoinnin korvaamisesta sen vuonna 2009 valmistuneella tarkistuksella valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.03.2014 RUSKON KUNTA VAHTO, KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK

Lisätiedot

KALAJOEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS

KALAJOEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS Kalajoen kaupunki Maankäyttöpalvelut Kaavoitus KALAJOEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 15.12.2014 SERUM ARKKITEHDIT OY NILSIÄNKATU 11-13 F 6 FIN-00510 HELSINKI FINLAND WWW.SERUM.FI

Lisätiedot

Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015. Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Maankäyttölautakunta 22

Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015. Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Maankäyttölautakunta 22 Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015 Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta Maankäyttölautakunta 22 Uudenmaan liitto on pyytänyt mm. kunnilta lausuntoa Uudenmaan 4. vai hemaa kun ta kaa van

Lisätiedot

OSA II YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

OSA II YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET OSA II YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET 47 48 7. Ympäristövaikutusten arvioinnin lähtökohdat Ympäristövaikutusten arviointi on lakiin (268/1999) perustuva menettely. Sen tarkoituksena on arvioida merkittävien hankkeiden

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.6.2014 Holvikiven alue asemakaavan muutos Diaarinumero YLEISHAL 658/2012 Kaavatunnus 210010 Vireilletulosta ilmoittaminen kuulutus 9.5.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Liminganlahden osayleiskaava. Luonnos 15.10.2010 SELOSTUS LIMINGAN KUNTA ARKKITEHTUURITOIMISTO YLIPAHKALA OY

Liminganlahden osayleiskaava. Luonnos 15.10.2010 SELOSTUS LIMINGAN KUNTA ARKKITEHTUURITOIMISTO YLIPAHKALA OY Liminganlahden osayleiskaava Luonnos 15.10.2010 SELOSTUS LIMINGAN KUNTA ARKKITEHTUURITOIMISTO YLIPAHKALA OY SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...4 Osayleiskaavan lähtökohdat...5 Osayleiskaavan tavoitteet...6

Lisätiedot

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja.

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja. MITÄ KAAVOITUS ON? KAAVOJEN TARKOITUS Kaavoituksen tarkoitus on suunnitella maankäyttöä siten, että syntyy tasapainoinen kokonaisuus, joka riittävässä määrin täyttää hyvin ristiriitaisetkin tarpeet. Yhteiskunnan

Lisätiedot

LIINALIKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

LIINALIKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS LIINALIKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Pettilän kylä (427) Liinaliko 1-193 Koivikko 1-248 Männistö 1-249 Katajikko 1-250 Kaavaehdotus 5.1.2015 Kaavamuutosalueen rantaa korttelissa

Lisätiedot