Viite: Lausuntopyyntönne ja kuuleminen valiokunnassa kello 11:30 1 PERUSOPETUS HALLITUKSEN TOIMENPIDEKERTOMUKSESSA 2014:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viite: Lausuntopyyntönne 10.6.2015 ja kuuleminen valiokunnassa 17.6.2015 kello 11:30 1 PERUSOPETUS HALLITUKSEN TOIMENPIDEKERTOMUKSESSA 2014:"

Transkriptio

1 EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIEHEN KANSLIA Helsinki Dnro 2758/5/15 Eduskunnan sivistysvaliokunta Viite: Lausuntopyyntönne ja kuuleminen valiokunnassa kello 11:30 Asia: Hallituksen kertomus, K 9/2015 vp; LAUSUNTO peruskoulujen digitalisoinnista 1 PERUSOPETUS HALLITUKSEN TOIMENPIDEKERTOMUKSESSA 2014: Koulutus- ja tiedepoliittisten uudistusten tavoitteena on pitää suomalaisten koulutustaso korkeana, saada opiskelijat valmistumaan nopeammin ja sijoittumaan välittömästi työelämään. Lisäksi tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan kehittämistä tuetaan merkittävästi. Hallituksen ICT hankkeessa painotetaan yhtenäisen kansallisen palveluarkkitehtuurin rakentamista, avoimen datan ekosysteemin luomista, tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-ohjelmaa, alku- ja kasvuvaiheen innovatiivisten yritysten rahoitusohjelmaa sekä teollista internetiä. Avoimen tiedon hyödyntäminen nähdään yhdeksi keskeisimmistä potentiaalisista kasvulähteistä. Kahden viime vuoden aikana Suomessa on edetty huomattavasti tietovarantojen systemaattisessa avaamisessa (avoin data). Kuitenkin kertomuksen mukaan tietojärjestelmiä on rakennettu liiaksi viranomaiskeskeisesti. Osoite: Eduskunta Puhelin: (09) 4321 Sähköposti: Telefax: (09) Internet:

2 2 Koordinaation puute näkyy mm. siinä, että hallitus on hyväksynyt useita ICT-strategioita. Keskeisiä hallituksen tavoittelemia toimia, joilla pidennetään työuria alkupäästä, ovat korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistuksen ensimmäinen vaihe, korkeakoulujen hakijasuman purkaminen, opintotukiajan rajoitus sekä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen rahoitusmallien uudistukset. Osana hallituksen rakennepoliittista ohjelmaa opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla on käynnissä lukiokoulutuksen ja ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen sekä vapaan sivistystyön rakenteellinen uudistus. Uudistuksessa on tavoitteena lukiokoulutuksen ja ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen järjestäjäverkon tiivistäminen. 2 KOHTI TEOLLISTA INTERNETIÄ Edeltä ilmenee, että hallituksen tavoitteet ja keinot koulutuspolitiikassa ovat olleet ensi sijassa opiskeluaikaan ja resursseihin kohdentuvia. Perusopintojen tavoite tulisi kuitenkin nähdä yksilön kannalta laajasta näkökulmasta. Tulevia teknistyvän yhteiskunnan kehitystrendejä: globaali talous, älypuhelimen (päätelaite) murros viidessä vuodessa yksinkertaisesta puhelaitteesta lääketieteellisiä tietoja kantajastaan kerääväksi mobiiliksi anturiksi (vrt. RFID), digitaaliseksi tunnistus- /maksupäätteeksi sekä osaksi teollista internetiä / WEB 4.0. Teollinen internet (TI) on tämän hetken tärkeimpiä murroksia niin Suomessa kuin maailmanlaajuisesti. Suomelle haetaan uutta kasvua ja kilpailukykyä teollisen internetin hyödyntämisen kautta. Valtioneuvoston kanslia (VNK) on nimennyt sen yhdeksi kärkiteemoistaan. Tässä tilanteessa ovat merkittäviä kansalaistaitoja medialukutaito ja

3 3 yksilön kyky toimia yhteiskunnan sähköisessä palveluinfrastruktuurissa 1. Yksi Suomen teknologiateollisuuden kärkihankkeista on teollinen internet, jonka vaikutus tavaroiden ja palveluiden valmistukseen ja työelämään kasvaa 2. Syinä kehitykselle ovat 1) talouden kasvun keskittymiseen kehittyviin kansantalouksiin, 2) digitalisaatio, jolla kuvataan laajemmin fyysisen todellisuuden täydentymistä digitaaliseksi digitaalisuuden eri muodoissa ja 3) kaupungistuminen eli yhä suurempi osa väestöstä asuu kaupungeissa. Siten yhä suurempi osuus jalostusarvosta so. taloudellisesta hyödystä syntyy kaupungeissa. Näiden megatrendien yhteisvaikutus johtaa uuteen talousmaantieteeseen mm. tuotannon ja kulutuksen kannalta, mikä ilmenee uudenlaisena asiakaskäyttäytymisenä ja uusiutuvina arvo- ja toimitusketjuina. Kuitenkin Saksan kokemusten mukaan tuleva työelämä jakaa ihmiset korkean osaamisen (High road) ja matalan henkisen kyvykkyyden (Low road) ryhmiin, jolloin työpaikkojen keskikastin osaajat vähenevät. Käytännössä teollinen internet voi merkitä julkisen sektorin työpaikkojen merkittävää vähenemistä, siirtymistä etäpalveluihin (kuten verotus jo on) sekä nykyisten ammattien ja osaamisen jyrkkiä muutoksia. Uuden opetus- ja kulttuuriministerin mukaan opetusalalla tulisi saada aikaan hallituskaudella noin 800 miljoonan euron määräiset säästöt. Näin ollen on perusopetuksen kannalta kysyttävä, mitä taitoja teknistyvässä työelämässä kaivataan ja julkisia palveluja vastaanotettaessa tarvitaan: mitä koulutuksella tulisi saada aikaan. Vaikka normeja nyt talkoilla ja osin perustellusti puretaan, on myös kysyttävä onko suomalainen normisto perusopetuksessa pysynyt ajan tasalla. 1 vrt. VTV : Sähköiset työvoimapalvelut eivät voi täysin korvata henkilökohtaista palvelua 2 tästä ETLA1/2015: Suomalainen teollinen internet haasteesta mahdollisuudeksi: Taustoittava kooste

4 4 3 OIKEUSASIAMIEHEN NÄKÖKULMA PERUSOPETUKSEN DIGITALISOINTIIN Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja on tuoreessa oikeusasiamiehen kertomuksessa vuodelta 2014 (s ) tiivistänyt, että tietotekniikan käyttö kehittyy - haasteena julkinen sektori. Koulut ovat avainasemassa ja tietotekniikan kansalaistaitojen perusta luodaan kouluissa. Oikeusasiamiehen keskeinen näkökulma maksuttomaan perusopetukseen on oppilaiden ja kotien yhdenvertaisuus (perustuslain 6 :n 1 ja 3 momentti). Oikeusasiamiehen tarkastustoiminnassa (kertomus 2014, s ) olemme kuitenkin havainneet, että opettajien ICT-osaaminen on kirjavaa, kotien resurssit ja valmiudet vaihtelevat suuresti. Tuleva sähköinen ylioppilastutkinto sisältää hallinnollisia ja tietoteknisiä riskejä. Ylioppilastutkintolautakunnan valmistelemasta laite- ja palveluuudistuksesta mentiin markkinaoikeuteen (MAO:871/14, ) ja tiettävästi siitäkin eteenpäin on haettu muutosta. Jo nyt on nähtävissä, että sähköinen ylioppilastutkinto tulee olemaan vuosina sekä hallinnollisesti että tietoteknisesti suuri haaste. Hankkeessa on edetty peruskoulun ensimmäiseltä luokalta kohti lukiota. Käytännössä on pulaa moniammatillisista opetusalan osaajista ja kouluttajista. Uusia opetuksen sisältönormeja ja päätelaitteiden käytön linjauksia kaivattaisiin nyt kun opetusalaltakin halutaan tehdä mittavia säästöjä. Valtioneuvoston oikeuskansleri on päätöksessään (OKV/14/1/2014) edellyttänyt opetus- ja kulttuuriministeriöltä ratkaisua elokuuhun 2015 mennessä. Oppilaiden perusoikeuksien mukaisesti opetukseen osallistumisessa tarvittavat työvälineet ovat perusopetuslain 31 :n mukaisesti maksuttomia. Oikeuskansleri totesi, että kunnat eivät itsehallintoasemastaan huolimatta voi harkinnassaan si-

5 5 vuuttaa perusopetuslakia. Myös Opetushallituksen mukaan kuntien tulee oppilaiden omien laitteiden käyttöä harkitessaan punnita asiaa muun muassa oppilaiden yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Opetushallituksen vahvistamat opetussuunnitelman perusteet joulukuulta 2014 eivät vastaa selkeästi tähän kysymykseen. Perusopetuksella on sekä kasvatus- että opetustehtävä. Tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Perusopetus tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden ja se on maksutonta. Opetuksen lisäksi oppikirjat ja muu oppimateriaalit sekä työvälineet ja aineet ovat maksuttomia. Opetussuunnitelman perusteiden mukaan oppilaiden omia tietoteknisiä laitteita voidaan käyttää oppimisen tukena huoltajien kanssa sovittavilla tavoilla. Samalla varmistetaan, että kaikilla oppilailla on mahdollisuus tieto- ja viestintäteknologian käyttöön. Opetuksen järjestäjät ovat valinneet erilaisia linjauksia laitekantaan: Vantaalla hankittiin oppilaille suuri määrä tablettitietokoneita mutta kaikilla kunnilla ei ole tähän varaa. Kuntaliiton selvityksen mukaan Suomen peruskouluissa on käytössä keskimäärin kolme tietokonetta kymmentä oppilasta kohden (tietotekniikkakartoitus Helsingin Sanomat ). Vaikka älypuhelimet ja taulutietokoneet ovat yleistyneet nopeasti arkikäytössä, koulujen opetuskäyttöön niitä on selvityksen mukaan hankittu suhteellisen vähän. Esimerkiksi taulutietokoneita oli viime vuonna Suomen kouluissa keskimäärin yksi kolmeakymmentä oppilasta kohden. Kunnan laitteita ei saa - Vantaallakaan - aina viedä kotikäyttöön läksyjen tekoa varten. Kouluihin tehdyillä tarkastuksilla on muutoinkin havaittu, että tietoteknisessä osaamisessa ja resursseissa on suuria eroja kaikilla tasoilla: kuntien välillä ja kunnan sisälläkin. Opettajat ja oppilaat tarvitsisivat pedagogisen tukihenkilön ja tietoteknisen tuen. Lisäisi käsitys Z-nettisukupolven tietoteknisestä osaamisesta voi olla osin harhaanjohtava: kaikki eivät ole

6 6 kymmensormijärjestelmän osaajia eivätkä halua osata muutoinkaan. Toisaalta koodaajia ja sosiaalisen median aktivisteja on jo monessa peruskoulussa. Kaiken kaikkiaan digitaalisen tekniikan hyödyntäminen on sekä käytännön että oikeudellinen kysymys, johon tukea tarvitaan. 4 MITÄ VIELÄ KAIVATTAISIIN PERUSKOULUJEN DIGITALISAATIOSSA? Peruskoulujen kanssa yhteistyössä olevat kodit vaativat tietoa, millainen tulevaisuuteen nähden yhteensopiva (myös kirjoitukset) laite lapselle/oppilaalle hankittaisiin. Mielenkiinto sähköisiin oppimateriaaleihin näyttää vaihtelevan hyvin myönteisten ja kielteisten asenteiden välillä ja opettajat kaipaisivat uusia taitoja opetuksessa. Perusopetuksessa on edelleen ongelmia myös immateriaalioikeuksien kanssa - esimerkiksi voiko alaikäinen sopia kirjautumisesta USAlähtöisiin sosiaalisen median palveluihin. Avoimen datan ja avoimen internetin käyttö (ml. some) tuo uusia ongelmia. Koulujen hallinnolliset tietokannat, kuten WILMA ja oppilasarvostelu, eivät pysty täysin seuraamaan avoimessa tietoverkossa tapahtuvaa opetusta ja sen arviointia. Oppilaiden into ja kyky uusien materiaalien ja oppimiskeinojen käyttöön vaihtelee. Vasta murto-osa peruskoulujen oppimateriaaleista on sähköisessä muodossa. Silti ajankohtaisesta asiasta on keskustelu runsaasti ja tämä olisi hyödynnettävissä positiivisesti perusopetuksen kehittämisessä. Hallituksen kertomuksessa 2014 painottuvat säästöt ja nopeasti valmiiksi tavoitteen asettelu. Peruskoulujen digitalisaatio voisi tuottaa määrän ohella laadullista parannusta opetukseen ja oppimiseen. Peruskoulujen eriarvoisuutta lisääviä tekijöitä ovat ainakin kotien konekapasiteetin hankintaerot, pitkät kodin ja koulun etäisyydet muuallakin

7 7 kuin Lapissa, harvinaiset kielet/opetusresurssit kouluverkossa, kuntien puutteellinen yhteistoiminta tietotekniikkahankinnoissa, perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden ylimalkaisuus 12/2014 sekä tietotekniikan saanti kotiopetukseen tai maahanmuuttajaryhmille. Lopulta voi kysyä, millaisia ja mitä sisältöjä osaavia - medialukutaito, työelämävalmiudet - oppilaita peruskoulun tulisi tuottaa? Ylioppilastutkinnon osalta on havaittu, että sähköisen ylioppilaskirjoituksen tavoitetaso on korkealla mutta ainakin tässä toteutusvaiheessa tuloksena enintään lienee normaalia tekstinkäsittelyä. Elinkeinoelämän keskusliitto, Teknologiateollisuus ja OAJ esittävät yhteisessä kannanotossaan, että tulevalla hallituskaudella käynnistetään kansallinen toimenpideohjelma vauhdittamaan perusopetuksen digitalisaatiota. Toimenpideohjelman tavoitteena tulee olla uusien oppimisratkaisujen ja -ympäristöjen kehittäminen ja hyödyntäminen sekä koulujen toimintakulttuurin uudistaminen. Valtakunnallinen muutos voi onnistua vain kaikkien tasojen sitoutuessa yhteisiin tavoitteisiin ja toimenpiteisiin. Siksi hallituksen taholta tarvitaan selkeä tahtotila ja strategiset askeleet käytäntöön. Järjestöt painottavat, että peruskoulun tulee mahdollistaa oppilaille hyvät valmiudet tietoyhteiskuntaan. Nähdäkseni julkisen vallan olisi perustuslain 22 :n hengessä turvattava selkein puittein maksuton perusopetus, jonka sisällössä tulisi ottaa huomioon myös kansalaiskasvatuksen, yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja syrjäytymättömyyden (inkluusio) vaatimukset. Esittelijäneuvos Jorma Kuopus

Okm:n vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä käynnistämässä työtään

Okm:n vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä käynnistämässä työtään Valtakunnalliset erityisopettajien koulutuspäivät 21.3.2015, Opetus- ja viestintäministeri Krista Kiuru 1 JULKAISUVAPAA 21.3.2015 KLO 13.30 / MUUTOSVARAUKSIN Hyvät koulutuspäivien osanottajat! Kolmiportaisen

Lisätiedot

1:2015 OPETUSVIRASTON JULKAISUJA. Ilmiömäinen Helsinki Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015 2020

1:2015 OPETUSVIRASTON JULKAISUJA. Ilmiömäinen Helsinki Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015 2020 1:2015 OPETUSVIRASTON JULKAISUJA Ilmiömäinen Helsinki Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015 2020 Ilmiömäinen Helsinki Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015 2020 Helsingin kaupungin opetusvirasto Käyntiosoite

Lisätiedot

Koulutus ja tutkimus vuosina 2011 2016

Koulutus ja tutkimus vuosina 2011 2016 Koulutus ja tutkimus vuosina 211 216 Kehittämissuunnitelma Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 212:1 Koulutus ja tutkimus vuosina 211 216 Kehittämissuunnitelma Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja

Lisätiedot

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA SISÄLLYS ESIPUHE.......................................................................................3

Lisätiedot

Opettajien tietotekniset työskentelyvälineet on saatava kuntoon kaikissa kouluissa, vaatii opetusministeri Henna Virkkunen (kok.).

Opettajien tietotekniset työskentelyvälineet on saatava kuntoon kaikissa kouluissa, vaatii opetusministeri Henna Virkkunen (kok.). Koulutuksen tietoyhteiskunta- kehittäminen 2020 Parempaa laatua, tehokkaampaa yhteistyötä ja avoimempaa vuorovaikutusta Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2010:12 Poimintoja:

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Sisällys Johdanto... 2 Kehittämishankkeet

Lisätiedot

Tuottava ja uudistuva Suomi

Tuottava ja uudistuva Suomi www.arjentietoyhteiskunta.fi Tuottava ja uudistuva Suomi Digitaalinen agenda vuosille 2011 2020 Tuottava ja uudistuva Suomi Digitaalinen agenda vuosille 2011 2020 1. painos Julkaisija Arjen tietoyhteiskunnan

Lisätiedot

KIRJASTOTOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN

KIRJASTOTOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN KIRJASTOTOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN KERAVAN KAUPUNKI TYÖRYHMÄRAPORTTI 10.3.1999 Kirjastotoimintojen kehittäminen Sivu 2 (38) SISÄLLYS Työryhmän toimeksianto... 3 Keskeiset johtopäätökset... 5 Kehittämisen

Lisätiedot

Projektiryhmän työraportti. Julkinen EduCloud Alliance projektiryhmän työraportti projektin etenemisestä

Projektiryhmän työraportti. Julkinen EduCloud Alliance projektiryhmän työraportti projektin etenemisestä Projektiryhmän työraportti Julkinen EduCloud Alliance projektiryhmän työraportti projektin etenemisestä Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee alan toimijoiden pyrkimystä sopia yhteisistä standardeista ja

Lisätiedot

Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma

Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 8/2007 Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma Valtineuvoston kanslian julkaisusarja

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat

Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat Opetusministeriö Undervisningsministeriet Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat Opetusministeriön julkaisuja 2009:7 Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat Opetusministeriön julkaisuja 2009:7 Opetusministeriö

Lisätiedot

KURKKAUKSIA JA VÄLÄHDYKSIÄ Yläkoulujen TET-jaksot yrittäjyyskasvatuksen välineenä opettajan näkökulmasta

KURKKAUKSIA JA VÄLÄHDYKSIÄ Yläkoulujen TET-jaksot yrittäjyyskasvatuksen välineenä opettajan näkökulmasta KUOPION YLIOPISTO Informaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos KURKKAUKSIA JA VÄLÄHDYKSIÄ Yläkoulujen TET-jaksot yrittäjyyskasvatuksen välineenä opettajan näkökulmasta Pro

Lisätiedot

Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia?

Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia? Olli Luukkainen Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia? Koulutus tasa-arvon turvaajana Yhteiskunta on hyvä, jos ihmiset voivat elää siinä hyvää elämää ja olla onnellisia. Hyvinvointiyhteiskunnan

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ - Välineet, vaikuttavuus ja hyödyt TILANNEKATSAUS TOUKOKUU 2011 Muistiot 2011:2 Työryhmä: Tina Heino Riku Honkasalo Ella Kiesi Jari Koivisto Kimmo Koskinen Kari

Lisätiedot

Muotoilukoulutus murroksessa

Muotoilukoulutus murroksessa Muotoilukoulutus murroksessa Selvitys muotoilualan opettajien ja tutkijoiden työnkuvasta 2 Muotoilukoulutus murroksessa Muotoilu- koulutus murroksessa Selvitys muotoilualan opettajien ja tutkijoiden työnkuvasta

Lisätiedot

KANTELU ANONYMISOITU VASTAUS. 28.11.2014 Dnro OKV/14/1/2014 1/5

KANTELU ANONYMISOITU VASTAUS. 28.11.2014 Dnro OKV/14/1/2014 1/5 ANONYMISOITU VASTAUS 28.11.2014 Dnro OKV/14/1/2014 1/5 KANTELU Kirjoituksessanne 4.1.2014 oikeuskanslerille katsotte, että peruskoulujen oppilaiden omien älypuhelinten opetuskäyttö on ristiriidassa perusopetuksen

Lisätiedot

Suomi uuteen nousuun. ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä. suomi uuteen nousuun

Suomi uuteen nousuun. ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä. suomi uuteen nousuun Suomi uuteen nousuun ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä suomi uuteen nousuun 1 Suomi uuteen nousuun ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä Matti Pohjola Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso Heikki Ailisto (toim.) Martti Mäntylä (toim.) Timo Seppälä (toim.) Jari Collin Marco Halén Jari Juhanko Marko Jurvansuu Raija Koivisto Helena Kortelainen Magnus Simons Anu Tuominen Teuvo Uusitalo Suomi

Lisätiedot

Muistiot 5 Sivistysbarometri kansallisen keskustelun avaajana sivistyksestä ja tulevaisuuden osaamistarpeista Selvityshenkilön raportti

Muistiot 5 Sivistysbarometri kansallisen keskustelun avaajana sivistyksestä ja tulevaisuuden osaamistarpeista Selvityshenkilön raportti Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Muistiot 5 Sivistysbarometri kansallisen keskustelun avaajana sivistyksestä ja tulevaisuuden osaamistarpeista Selvityshenkilön raportti Osmo Kuusi Muistiot 5 lokakuu

Lisätiedot

Työryhmien laatima tausta-aineisto

Työryhmien laatima tausta-aineisto Hallitusneuvottelut 2015 Työryhmien laatima tausta-aineisto Hallitusneuvotteluiden työryhmien laatima tausta-aineisto on julkaistu. Aineistoa ei ole käsitelty tai hyväksytty neuvotteluiden johtoryhmässä.

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden sekä tuntijaon uudistaminen

Lukiokoulutuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden sekä tuntijaon uudistaminen Opetus- ja kulttuuriministeriö 14.2.2014 Lausuntoyhteenveto Lukiokoulutuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden sekä tuntijaon uudistaminen Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 21.12.2012 työryhmän

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 VANTAA Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 Sivistystoimi 2011 Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Johdanto... 5 2 Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman lähtökohdat... 6 2.1 Näkökulmia

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran tehtävä on edistää Suomen vakaata ja tasapainoista kehitystä, talouden määrällistä ja laadullista kasvua sekä kansainvälistä

Lisätiedot

21 polkua Kitkattomaan Suomeen

21 polkua Kitkattomaan Suomeen 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti 17.1.2013 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio-osasto 17.1.2013 Julkaistaan myöhemmin TEM:n julkaisuja sarjassa Sisällys Sisällys

Lisätiedot

Koulutuspoliittinen ohjelma Hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa 1.3.2009, osin muutettu valtuuskunnassa 21.4.2013

Koulutuspoliittinen ohjelma Hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa 1.3.2009, osin muutettu valtuuskunnassa 21.4.2013 Koulutuspoliittinen ohjelma Hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa 1.3.2009, osin muutettu valtuuskunnassa 21.4.2013 Sisällysluettelo Johdanto...2 Koulutuksella elämä haltuun...2 Koulutuksella tuetaan yksilön

Lisätiedot

Kokkolan opetuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2017. OSA 1 LAADULLINEN KEHITTÄMINEN Luonnos 10

Kokkolan opetuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2017. OSA 1 LAADULLINEN KEHITTÄMINEN Luonnos 10 Kokkolan opetuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2017 OSA 1 LAADULLINEN KEHITTÄMINEN Luonnos 10 Kokkolan opetuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2017 Sisältö Taustaa strateginen lähtökohta 3 Opetuspalvelujen

Lisätiedot

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Joulukuu 2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin

Lisätiedot

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Sivistysltk 5.6.2014 Liite 7 Saarijärven kaupungin sivistystoimen Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Kuva: Jari Penttinen (2014) Työryhmä: Arja

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi nuorisolain sekä opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot