teollisen internetin hyödyntämiseen Yritysjohdon opas IoT:n

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "teollisen internetin hyödyntämiseen Yritysjohdon opas IoT:n"

Transkriptio

1 Yritysjohdon opas IoT:n ja teollisen internetin hyödyntämiseen 1

2 Sisällysluettelo Sivut 1. Johdanto Teollinen Internet 2.1 IoT on internetin uudelleentuleminen Teollisen internetin mahdollistamat liiketoimintahyödyt 3.1 Kustannussäästöistä kasvua tuoviin innovaatioihin 3.2 Datan ketterä hyödyntäminen päätöksenteon tueksi 3.3 Teollisen internetin teknologia Ennakoivalla analytiikalla katse luodaan tulevaisuuteen 4.1 Ennakoiva analytiikka tehostaa toimintaa 4.2 Ennakoiva analytiikka auttaa ymmärtämään jo kerättyä dataa 4.3 Analytiikka tuo selkeyttä monimutkaisessa ympäristössä 4.4 Analytiikka vähentää tietoähkyä ja ohjaa oikeaan suuntaan 4.5 Tiedon automatisointi lisää tuottavuutta Johda yritystäsi ja asiakkaitasi tiedolla 5.1 Näin lähdet liikkeelle tiedon hyödyntämisessä 5.2 Organisaation hiljainen tieto tehdään näkyväksi 5.3 Näin hyödynnät ennusteita liiketoiminnan johtamisessa

3 1. Johdanto Oppaan avulla osaat johtaa yrityksen tulevaisuutta älykkään datan ja siihen pohjautuvan tulkinnan perusteella. Ohjataanko yritystäsi menneisyyteen perustuvien raporttien pohjalta? Koetko työlääksi datan käsittelyn, turvallisen siirron ja hyödyntämisen ohjaako se toimintaa ennakoivasti? Haluaisitko pystyä tekemään tärkeitä, liiketoimintaa kehittäviä päätöksiä yrityksesi eri toiminnoista kerättävissä olevan, reaaliaikaisen tiedon pohjalta? Kysyttäessä Suomen yritysjohdolta, mistä Teollisessa internetissä on oikein kyse, vastaajista vain murto-osa kertoo aidosti ymmärtävänsä riittävällä tasolla Teollista internetiä ja sen vaikutuksia omalle liiketoiminnalleen lähitulevaisuudessa. Internet of Things termistä, Teollisesta internetistä, big datasta ja analytiikasta on viime vuosina puhuttu paljon ja kaikkialla, eikä suotta - tavoitellaanhan tässä globaalisti 1,9 biljoonan dollarin markkinaa vuonna Samoin on ennustettu, että jos suomalaiset yritykset lähtevät aktiivisesti rakentamaan roolia teollisen internetin alustojen ja ekosysteemien avaintoimijoina, voidaan Suomeen saavuttaa jopa 12 miljardin euron suuruiset investointien ja työpaikan kasvunäkymät. 12 miljardin euron suuruiset investointien ja työpaikan kasvunäkymät. Jotta tämä edellä kuvattu ennuste kävisi toteen ja Teollisen internetin tarjoamia mahdollisuuksia päästäisiin systemaattisesti hyödyntämään suomalaisessa yritysmaailmassa, on ensin ymmärrettävä, mistä tässä kaikessa on kysymys. Mitä Teollinen internet on? Tämän oppaan tarkoitus onkin riisua Teolliseen internetiin liittyvä suuri hype ja tuoda sitä konkreettisten esimerkkien kautta lähemmäs suomalaisten teollisuusyritysten arkea. Tavoitteena on, että opas auttaa ymmärtämään toimialarajat ylittävää murrosta tarjoillen ajatuksia siihen, kuinka yritys voi hyödyntää Teollista internetiä omien liiketoimintaprosessien tehostamiseksi ja kilpailukyvyn kasvattamiseksi. Gartnerin ennusteen mukaan nyt vuonna 2015 noin 4,9 miljardia laitetta on liitettynä verkkoon kun vuonna 2020 vastaava lukumäärä on jopa 25 miljardia laitetta, mikä tarkoittaa noin viittä laitetta maapallon jokaista asukasta kohden. Puhutaan digitaalisesta liiketoiminnasta, joka tulevaisuudessa yhdistää ihmiset, laitteet ja yritykset ennennäkemättömällä tavalla. 3

4 Digitaalisen liiketoiminnan puolestaan mahdollistaa juuri laitteiden verkottuminen eli Internet of Things (IoT). Gartnerin määritelmän mukaan siinä on kyse fyysisistä laitteista, jotka pystyvät aistimaan ympäristöään ja viestimään tai toimimaan aistimansa perusteella älykkäästi. Tähän tarvitaan antureita, ohjelmistoja sekä tietoliikenneyhteys, jolloin sensorit, koneet, prosessit ja palvelut tuottavat jatkuvasti tietoa, jota jalostamalla voidaan mm. ennakoida ja automatisoida työvaiheita. Verkottuneita laitteita voivat olla yhtälailla esimerkiksi lentokoneen moottorit, hitsauslaitteet, tuulivoimalan turbiinit tai sataman kontinkuljetusjärjestelmä. Rolls-Royce PLC:tä pidetään yhtenä ensimmäisenä teollisena yrityksenä, joka otti käyttöön tuotos-pohjaisen liiketoimintamallin, jossa lentoyhtiöitä laskutetaan Power by the Hour -periaatteen mukaisesti. Suomalainen Kemppi, hitsauslaitteita- ja ohjelmistoja tarjoava yritys puolestaan hyödyntää Teollista internetiä muun muassa kytkemällä hitsauslaitteet pilvipalveluun, jonne välittyy kaikki tieto hitsaustapahtumasta, kuten kohteen hitsaaja, työssä käytetyt asetukset ja lisäaineet. Ennen hitsausta pitää vain skannata hitsarin kortin viivakoodi, jonka jälkeen prosessista syntyvää dataa saadaan taltioitua yrityksen päätöksenteon tueksi tulevaisuuteen. IoT (Internet of Things) 95% Esineiden internet Teollinen internet Tavaroiden internet Älykkäät esineet, jotka kykenevät kommunikoimaan internet-verkon välityksellä joko keskenään tai pilvisovellusten kanssa. 8 C Älykkäät laitteet, jotka keräävät ja välittävät sensoreidensa avulla tietoa laitteen tilasta ja käyttöolosuhteista, tavoitteena liiketoiminnan tehostaminen. Yksittäisillä tavaroilla on internetissä oma identiteettinsä, vaikkeivät ne muuten olisi erityisen älykkäitä. Tällainen tavara voi olla esimerkiksi kirja tai lapanen, johon viitataan yksilöllisen tunnisteen avulla. Kuva 1: IoT eli Internet of Things on laaja termi, joka kattaa useita toisiinsa liittyviä teknologioita ja käsitteitä, jotka voidaan jaotella esineiden internetiksi, teolliseksi internetiksi ja asioiden internetiksi. Suomenkielisiä termejä käytetään usein rinnakkain ja niiden merkitykset vaihtelevat. Termien taustalta löytyvät kategoriat ovat kuitenkin jo melko vakiintuneita tarkasta nimityksestä riippumatta. 4

5 2. Teollinen internet 2.1 IoT on internetin uudelleentuleminen IoT (Internet of Things) Teollisesta internetistä on puhuttu niin Suomessa kuin maailmallakin jo pitkään ja Teollinen internet käsitteenä on ollut käytössä ensimmäisen kerran jo 1990-luvulla. IoT on yksinkertaisuudessaan internetin uudelleentuleminen, mutta esineiden kautta, joita mitataan ja sensoroidaan. Kukapa olisi 15 vuotta sitten osannut arvella, kuinka merkittävässä roolissa internet tulee olemaan tämän päivän liiketoiminnassa. Sama ilmiö on todentumassa teollisen internetin osalta, mutta huomattavasti nopeammissa kehityssykleissä. Kukapa olisi 15 vuotta sitten osannut arvella, kuinka merkittävässä roolissa internet tulee olemaan tämän päivän liiketoiminnassa. Liiketoiminnan viitekehyksessä ja eritoten suomalaisessa valmistavan teollisuuden yrityksessä, kilpailukyvyn rakentamiseen ei enää riitä yksin ensiluokkainen insinööriosaamisemme, jota usein täydentää aggressiivinen tarjouspyyntöjen odottelun mentaliteetti asiakas tilaa kyllä tarpeen tullen. Teollisen internetin voimakas mukaantulo muuttaa kilpailuasetelmia ja saatavilla olevan tiedon räjähdysmäinen kasvu pakottaa yritykset tarkastelemaan toimintatapojaan alati muuttuvassa toimintaympäristössä. Digitaalisuus ja Teollinen internet sen osana tulevat muuttamaan seuraavien vuosien aikana useimpien toimialojen toimintalogiikkaa radikaalisti. Teollisen internetin tuottama lisäarvo perustuu pitkälti sen avulla kerättyyn ja tuotettuun tietoon. Todelliset uuden liiketoiminnan mahdollisuudet piilevät siinä, miten yrityksillä käytettävissä oleva tieto saadaan jalostettua helposti hyödynnettävään muotoon ja kuinka onnistutaan luomaan sellaista automaattista, reaaliaikaista analytiikkaa, joka valitsee ja järjestää valtavaa tietomassaa käyttökelpoisiksi tunnusluvuiksi ja tilannekuvauksiksi, yrityksen päätöksenteon tueksi. Tietoverkkojen avulla tiedot voidaan välittää analysoitaviksi lähes reaaliajassa. Näin kerättyä tietoa voidaan käsitellä ja analysoida tehokkaammin, jolloin taas tuotantoprosesseja ja -välineitä voidaan seurata ja hallita paremmin. Analysoitua tietoa voidaan käyttää hyväksi eri osapuolien tarpeisiin niin laitteen omistajalle, käyttäjälle, palveluntarjoajille kuin valmistajallekin. Etsikkoaika Teollisen internetin hyödyntämiselle on nyt, sillä sen vaatima teknologia on kehittynyt niin pitkälle, että sen varaan voidaan nyt rakentaa, se on käytettävissä ja kohtuuhintaista. Kaikille avoin internet mahdollistaa prosessien ja liiketoiminnan hallinnan ja operoinnin globaalissa mittakaavassa. Lisäksi yrityksissä on viime vuosina tehty paljon investointeja erityisesti mittausten tekemiseen, datan keräämiseen ja toiminnan seurantaan. Pohja on siis jo valmiiksi rakennettu syvemmälle analytiikalle ja sen hyödyntämiselle kokonaisvaltaisen liiketoiminnan kehittämiseksi. 5

6 3. Teollinen internet tehostaa nykyistä toimintaa 3.1 Kustannussäästöistä kasvua tuoviin innovaatioihin Teollisen internetin mahdollisuudet kuulostavat lupaavilta ja monet ovatkin jo hyvässä vauhdissa asioiden toteuttamisessa. Gartnerin toteuttaman tutkimuksen Etävalvonnan ja ohjauksen näkymät Suomessa mukaan Suomalaisista tai Suomessa toimivista teollisuusyrityksestä 72 % kertoo hyödyntävänsä etävalvontaa tai -ohjausta liiketoiminnassaan. Luku kuulostaa hyvältä, kunnes pureutuu syvemmälle käyttöön. Etädiagnostiikkaa hyödyntää noin 40 % teollisuusyrityksistä, kun vastaava luku on noin 65 % energia-, vesi- ja jätehuollon tai terveydenhuollon laitteiden kohdalla. Näyttääkin siltä, että teollisuusyrityksissä suhtaudutaan ohjelmistopohjaiseen tekemiseen vielä varsin konservatiivisesti. Verkkoon kytketyt älykkäät tuotteet ja palvelut mahdollistavat yritykselle entistä tehokkaammat toimintatavat, kun reaaliaikainen näkyvyys sisäisiin prosesseihin ja asiakkaan todelliseen tarpeeseen paranevat. Nykyisen liiketoiminnan tehostaminen ja pääoman tehokas käyttö ovatkin ensimmäinen keskeinen tavoite Teollisen internetin soveltamiselle, minkä vaikutukset näkyvät merkittävästi yrityksen kustannuksissa ja tasearvossa. Toinen merkittävä tapa soveltaa Teollista internetiä on kehittää olemassa olevia tuotteita ja palveluita entistä älykkäämmiksi sisällyttämällä niihin uusia ominaisuuksia, lisäämällä asiakasräätälöintiä ja parantamalla käytettävyyttä. Näin voidaan nostaa nykyisen liiketoiminnan asiakasarvoa, ja sitä kautta saada aikaan yritykselle liikevaihdon ja kannattavuuden kasvua. Teollisen internetin arvo tulee sen tarjoamasta mahdollisuudesta muokata kaikkia liiketoiminnan arvoketjuja. Tietoa yrityksen operatiivisesta toiminnasta on siis saatavilla yhä enemmän ja tuon tiedon hyödyntäminen paitsi nykyisen toiminnan ohjaamiseen, myös tiedon keräämiseen entistä parempien ja tehokkaampien laitteiden kehittämiseen, on tulevaisuudessa yksi merkittävimmistä kilpailutekijöistä, joita yritykset toimialasta riippumatta kohtaavat. Yrityksen on tulevaisuudessa pohdittava, pyrkiikö se kasvattamaan nykyisten tuotteiden ansaintapotentiaalia lisäämällä niihin IoT:n ominaisuuksia ja lisäpalveluita, vai kehittämään täysin uusia ratkaisuja. Tulevaisuudessa on myös tärkeää tunnistaa ne nykyisen tai potentiaalisesti kokonaan uusien asiakasryhmien haasteet, joita reaaliaikainen valvonta ja aktiivinen reagoiminen voisivat ratkaista. Ne, jotka lähtevät rohkeasti hyödyntämään saatavilla olevaa tietoa liiketoimintansa kehittämiseksi, löytävät täysin uusia mahdollisuuksia koko arvoketjun muuttamiseksi. 85dB 8,5h 6

7 Teollinen internet murtaa perinteiset toimintamallit Perinteinen toimija Teollista internetiä hyödyntävä toimija 3.2 Datan ketterä hyödyntäminen päätösten tueksi Kehittynyt teknologia esimerkiksi antureiden saralla mah- Hidasta ja kallista Innovaatiot Nopeaa ja kustannustehokasta dollistaa yhä monipuolisemman datan eheän ja turvallisen ja keräämisen erilaisista tuotantoprosesseista, laitteista ja kokoonpanoista. Yritysten järjestelmät ja työkalut tai- Heikkenee ja investoinnit Suomessa vähenevät Kilpailukyky Pysyy hyvänä ja Suomesta rakentuu houkutteleva investointikohde puvat myös reaaliaikaiseen, datan pohjalta tehtävään seurantaan ja parametrien hälytysrajojen automaattiseen valvontaan. Monessa tehtaassa hyödynnetään lisäksi työkaluja jälkeenpäin tehtävään, pääasiassa manuaaliseen, kerätyn datan analysointiin, jota tehdään esimer- Reaktiivinen Palvelumalli Proaktiivinen kiksi tuotantopoikkeamien syiden selvittämisessä. Monet tehdastoiminnot ovat pitkälle automatisoituja ja tuotantoon liittyvä seurantakin on ainakin osittain automatisoi- Tarjotaan tuote jota huolletaan tarvittaessa Tuotteet ja palvelut Tuotetta päivitetään ja rikastetaan tua. Tästäkin huolimatta, datan parempi ymmärtäminen ja toiminnan ohjautuvuus tuon tiedon pohjalta ovat yhä hyvin vähäisessä roolissa, työ on manuaalista ja näin ollen ei reaaliaikaista. Data huollon ja kunnossapidon tukena Hierarkinen ja jäykkä Datan rooli Johtamiskultuuri Data on tietoa, josta voi syntyä uusia liiketoimintamalleja Osallistava ja läpinäkyvä On parempi tietää ennakkoon, milloin tuotetaan sekundaa tai joku vahinkoa aiheuttava poikkeama on tulossa kuin lukea se raportista jälkikäteen. Taulukko: Teollisen internetin hyödyntäminen globaalin kilpailukyvyn kasvattamiseksi edellyttää yritykseltä rohkeutta luopua perinteisistä toimintamalleista. 7

8 Viedään edellä kuvattu tilanne vielä teollisuushallien seinien sisäpuolelle ja havainnoidaan tilannetta arjen esimerkin kautta. Prosessiteollisuudessa toimiva yritys tarkastelee liiketoimintaansa viikoittain pidetyssä tuotannon kehityspalaverissa tuotanto- ja laaturaporttien muodossa. Paikalla on koko projektitiimi, joka yhdessä analysoi edellisen kuun tuotannon lukuja ja niitä selittäviä tapahtumia. Kun tarkastellaan tuotannonohjausjärjestelmiä ja tuotannosta saatavaa dataa, jota joka tapauksessa rutiininomaisesti kerätään, mutta jonka seuraaminen jää usein vähemmälle, paljon tärkeää tietoa jää kokonaan hyödyntämättä. Niin kutsuttua raakadataa kerätään tuotannossa jatkuvasti prosessista riippuen sadoista muuttujista kymmeniin tuhansiin muuttujiin. Tämän lisäksi dataa kerrytetään muun muassa elektronisiin huoltokirjoihin ja asiakasrekisteriin. Itse raakadataa kuitenkin harvoin käytetään sellaisenaan, vaan asioita seurataan pääasiassa perinteisesti laadittujen raporttien, keskiarvojen ja muiden tunnuslukujen kautta Menneisyyden tarkastelusta tulevaisuuden ennakointiin Tiimi tutkii edellisen kuun lukuja: Hyödyntää 10-20% yritykseen kertyvästä datasta päätöksenteossa retrospektiivisesti Tiedon automaattinen käsittely: Hyödyntää % yritykseen kertyvästä datasta päätöksenteossa proaktiivisesti. 8

9 Aikaisemmin eri teknologiat, kuten prosessointiteho ja datavarastojen koko eivät edes mahdollistaneet datan automaattista ja reaaliaikaista jalostamista, mutta nykyisin teknologia tähänkin on jo olemassa. Nyt merkityksellisen ja liiketoiminnan kannalta olennaisen tiedon saaminen datasta on usein mahdollista ja sen voi myös tehdä sekä ketterästi, kustannustehokkaasti että automaattisesti. Tämä on havaittu käytännössä myös Stora Enson kartonkitehtaalla, joka lähti koeponnistamaan Teollisen internetin hyödyntämismahdollisuuksia pilottihankkeella syksyllä Juuri päättyneen pilotointijakson tavoitteena oli tuoda kartonkilinjan huoltoon ja ylläpitoon entistä enemmän älyä Teollisen internetin menetelmien, ja pilotista saadut tulokset olivat erityisen rohkaisevia. Tietoa on siis saatavilla ennennäkemättömän paljon, mutta todellisuudessa useimmilla yrityksillä ei ole riittäviä kyvykkyyksiä kokonaisuuden hallintaan eikä varsinkaan valtavien datamäärien ymmärtämiseen liiketoiminnan kannalta merkityksellisesti. Tätä käsitystä vahvistaa myös Gartnerin tekemä johdon tutkimus, jonka mukaan jopa 70 % johtajista kertoo kyllä saavansa uusia näkemyksiä datasta, mutta vain 30 % pystyy toimimaan tämän tiedon perusteella. Kannattavuuden näkökulmasta onkin hyvä yhdistää, tulkita, analysoida ja jatkojalostaa jo saatavilla olevaa dataa ja valmiiksi rakennettua systematiikkaa, jolloin saadaan liiketoiminnan kannalta relevanttia tietoa päätöksenteon tueksi. 3.3 Teollisen internetin teknologia Data ja analytiikka ovat strategisia kilpailutekijöitä, ne eivät ole tukifunktioita ja menneisyyteen pohjautuvaa raportointia, vaan läpi organisaation aina ylimpään johtoon asti kuuluvaa nykyhetken ymmärtämistä ja tulevaisuuden ennakointia, joita hyödyntämällä tehdään oikeita, yrityksen reaaliaikaiseen tilanteeseen pohjautuvia liiketoiminnan päätöksiä. Sen lisäksi että data on johtajalle kriittisen tärkeä työkalu, myös datan eheällä ja oikeaoppisella käsittelyllä on kauaskantoiset liiketoiminnalliset merkitykset, kun uudet teknologiat mahdollistavat sekä reaaliaikaisen tietoon pohjautuvan tuotekehityksen, ennakoivan huollon, etäylläpidot sekä kokonaisnäkymän asennettuun laitekantaan. Kuva 2: Hyödynnä data päätöksenteon tueksi 70% Johtajista saa näkemyksiä datasta Vain 30% Pystyy toimimaan tämän perusteella Kaikki lähtee näkemyksestä datan hyödyntämiseksi liiketoiminnan tueksi. Teollinen internet merkitsee vahvasti myös informaatioteknologia-alan murrosta. Käytettävissä olevat avoimet kehitysympäristöt madaltavat yritysten innovointikynnystä kehittää riskittömästi uudenlaista palveluliiketoimintaa, kun yrityksillä on mahdollista joustavasti ja skaalautuvasti ottaa haltuun erilliset teollisen internetin ratkaisut, kuten esimerkiksi kosketin- ja reletietojärjestelmät, palo- ja rikosilmoitusjärjestelmät, myyntiautomaatit, kiinteistöautomaatiojärjestelmät sekä erilaiset teollisuuden ja kaupan koneet ja laitteet. 9

10 Mitä enemmän dataa lukuisista eri prosesseista kerätään, mihin kerätty tieto taltioidaan ja kuinka sitä jatkojalostetaan turvallisesti, ovat asioita, jotka askarruttavat suomalaista teollisuusjohtoa yhä kasvavassa määrin. Taustalla on huoli ja vähäinen ymmärrys tarvittavasta teknologiasta, kysymykset tiedon omistajuudesta sekä tietoturva-asiat, jonka johtajat kokevatkin yhdeksi suurimmista haasteista koko Teollisen internetin hyödyntämisessä. Oikean teknologian valitseminen riippuukin aina toimintojen suuruudesta, toimijoiden määrästä, tavoitteista ja vaatimuksista, mutta joitakin yleisiä ohjeita on hyvä pitää mielessä, kun pohtii Teollisen internetin mahdollisuuksien hyödyntämistä omassa liiketoiminnassaan. Ainakin seuraavat kysymykset kannattaa jo varhain suunnitteluvaiheessa huomioida: Onko yrityksesi toiminnassa kyse keskitetysti hallinnoidusta ratkaisusta ja onko esimerkiksi alihankkijoilla pääsyä samaan dataa? Tämä vaikuttaa siihen, millaiset tietoturva- ja hallintaominaisuudet ratkaisu edellyttää, jotta dataa voidaan käsitellä turvallisesti, eheästi ja reaaliaikaisesti Käytetäänkö toiminnassa olemassa olevaa verkkoinfrastrukstuuria, kuten toimistoissa, konelinjastoissa ja tehdashalleissa olevia wifi-verkkoja, vai tarvitaanko tehokkaampaa operaattoriapua? Onko nykyisin käytössä oleva alusta riittävän joustava, jotta sen päälle voidaan rakentaa jatkossa useita erilaisia, yhteistyötä edistäviä mobiililaitteita ja sovelluksia ja sekä muokata niiden toiminnallisuuksia sitä mukaa kun asiakastietoa saadaan kerrytettyä? Millainen elinkaari toiminnan tuottamalla ratkaisulla on ja pitääkö teknisen alustan toimittaneen yrityksen vastaavasti tukea ratkaisua vielä 5, 10 tai 20 vuoden kuluttua. IoT Datan analysointi Visualisointi (UI) Kerätäänkö laitteiden ja prosessien tuottama data pilveen vai johonkin muuhun alustaan ja kuuluuko siihen myös tarvittavat analysointi ja visualisointityökalut. App Web 10

11 4. Teollinen internet luo katseen tulevaisuuteen 4.1 Ennakoiva analytiikka tehostaa toimintaa Operatiivisessa toiminnassa asiakkaalla on usein käsitys siitä, että toiminnan tehostamiseksi jotakin tiettyä muuttujaa tai asiaa tulisi lähteä tutkimaan. Raaka-dataa tulkitsemalla voidaan tutkia, mikä tämä yksittäinen tutkittava asia olisi ja onko se ylipäänsä halutun tuloksen kannalta oikea tutkittava. Samalla toimintaperiaatteella voidaan selvittää myös se, miten tietyn nimetyn ongelman ratkaiseminen vaikuttaa isossa kuvassa, eli mitä muita toimintaan ja prosesseihin liittyviä ongelmia voidaan ennustaa, jotta toiminta olisi entistä tehokkaampaa. Reaaliaikaisen raakadatan avulla ennakoidaan poikkeamat. Raakadatan täysimääräinen ymmärrys auttaa siis havaitsemaan haitallisiin trendeihin johtavia syitä ja optimoimaan tuotantonopeutta ja laatua. Raakadatan analysoinnin kautta voidaan myös tehokkaasti havaita yksittäisiä ongelmatilanteita, joita normaalisti havaitsevat vain yrityksen kokeneimmat työntekijät. Lisäksi, raakadatan analysoinnin kautta yrityksellä on mahdollisuus reaaliaikaiseen analytiikan ja sen avulla poikkeamien ennakointiin ennen taloudellisen vahingon syntymistä. Lähtökohtana ennakoivan analytiikan hyödyntämiseen on aina asiakkaan tarve hahmottaa toteutuneen pohjalta tulevaa. Seuraavaksi tarvitaan tietoa, jolla ilmiötä pystytään selittämään. Analyyttisillä menetelmillä voidaan jalostaa tietoa, nähdä vaikutuksia ja luoda ennusteita tulevasta. Kun ilmiöön vaikuttavat mittarit tunnistetaan, pystytään myös simuloimaan ilmiöitä muuttamalla mittareita, eli jos tehdäänkin eri tavalla, miten lopputulos muuttuu. Lähtökohtana ennakoivan analytiikan hyödyntämiseen on aina tarve hahmottaa tulevaa toteutuneen pohjalta. 11

12 4.2 Ennakoiva analytiikka auttaa ymmärtämään jo kerättyä dataa Tänä päivänä on jo tunnistettavissa useita sellaisia yrityksiä, jotka ovat pystyneet tehostamaan liiketoimintaansa ennakoivan analytiikan menetelmiä hyödyntämällä. Verkkokaupassa on saatu ylivoimaista myynnin osuvuutta tarjoamalla asiakkaalle juuri oikeita tuotteita ja palveluita juuri oikeaan aikaan. Matkailubisneksessä on optimoitu palveluiden hinnoittelu niin, että niistä saadaan korkein mahdollinen hinta, jolla kapasiteetti myydään loppuun. Kauppaketjut pystyvät yhä paremmin ennakoimaan kysyntää ja optimoimaan tavaran saatavuutta ja varastointi- ja logistiikkakustannuksia. Uudet ratkaisut mahdollistavat uudentyyppiset ansaintamallit ja palvelukeskeisen liiketoiminnan samalla kun yrityksille syntyy mahdollisuus tarjota lisäpalveluita ja tuotteita kuten huoltopalveluita, tuotteeseen ladattavia ohjelmistoja ja käytössä kuluvia materiaaleja. Näyttävät esimerkit ovatkin usein isoista globaaleista yrityksistä, mutta aina ei tarvita satoja miljoonia tietorivejä, jotta analytiikka antaisi uutta tietoa liiketoiminnan ohjaukseen ja optimointiin. Useimmissa organisaatioissa analyyttisempi liiketoimintatiedon hallinta tuottaa hyviä, uusia keinoja suorituskyvyn parantamiseen yrityksen koosta riippumatta. Analytiikkaakin on erilaista, eikä dataa niin hirveän paljon tarvitse olla, kun metsää on jo vaikea nähdä puilta. Analyyttisempi liiketoimintatiedon hallinta tuottaa kilpailukykyä yrityksen koosta riippumatta. Ennakoivaa analytiikkaa voidaan siis yrityksessä hyödyntää aina, kun asiakkaalla on olemassa olevaa, prosesseista kertynyttä dataa, riippumatta yrityksen toimialalogiikasta. Kertyneen datan avulla voidaan muun muassa tehdä vikaennusteita esim. tuotannossa laitevian ennustamiseksi tai ennusteita tulevista tarpeista arvioiden kulutuksen määrää kerätyn historiadatan pohjalta. Otetaan esimerkiksi raskaan teollisuuden tuotantolinjastossa tärkeässä roolissa oleva kone, joka tuottaa vaikkapa metallinkappaleita; tuntemattomasta syystä johtuen kone vikaantuu ja tuottaa rikkinäisiä yksiköitä tai pahimmassa tapauksessa rikkoo koko laitteen tai koko linjaston. Tästä seuraa linjaston työnseisaus, joka puolestaan aiheuttaa yritykselle taloudellista haittaa. Hyödyntämällä ennakoivaa analytiikkaa koneen vikaantumisen ennakointiin, yrityksen on mahdollista pienentää todennäköisyyttä edellä kuvatulle tapahtumaketjulle. Miten teidän prosesseista saatavilla oleva data on nykyisellään hyödynnetty? 1) Haluaisitko pystyä paremmin ennakoimaan seuraavaa tuotantoseisokkia, syntyvää laatua tai arvioimaan kulutuksen määrää tulevaisuudessa? 2) Saatko koneen datan tuottopotentiaalista kaiken mahdollisen irti? 3) Ymmärrätkö oikein koneen tuottamaa dataa? 4) Kuka/ketkä yrityksessäsi tällä hetkellä tulkitsee ja analysoi tuotettua dataa ja paljonko siihen kuluu aikaa? 5) Haluaisitko nostaa tuotannon käyttöastetta jopa kymmeniä prosentteja? 12

13 Yrityksillä on siis kerättyä dataa toiminnan prosesseista kosolti. Osaa tästä datamäärästä varmasti myös hyödynnetään, mutta useassa yrityksessä tiedon tarjoamaa kehityspotentiaalia jää myös valtavasti käyttämättä. Joko tiedon olemassaolosta ei olla täysin tietoisia tai datan tulkitsemiseen ei ole talossa kenties riittävää osaamista. Tässä kohdin hyvänä, oikeana esimerkkinä toimii kartonkilinja, jonka prosesseja määrittää yli muuttujaa, joista ihminen voi helposti nähdä vain murto-osan. Modernin analytiikan menetelmiä hyödyntämällä, koneista voidaan kerätä monipuolista dataa lukuisista muuttujista, jonka pohjalta voidaan nähdä ne mahdollisuudet, joita tuon jo olemassa olevan tiedon analysointi ja jatkojalostuminen yritykselle tarjoavat. Tämän kautta yrityksellä on parempi ymmärrys jo kerättyyn dataan, jopa ilman uusia pääomaa vaativia laiteinvestointeja. Ennakoivan analytiikan avulla voidaan havaita, jos datamassasta löytyy vastaus siihen, mitä tulee tapahtumaan ja mitä seuraavaksi pitää tehdä. Lähtökohtaisesti ei kannata katsoa vain yhtä muuttujaa, vaan keskittyä katsomaan suurempaan kuvaa, johtaa toimintaa tiedolla ja jalkauttaa sen tarjoamia hyötyjä läpi koko organisaation. 4.3 Analytiikka tuo selkeyttä monimutkaisessa ympäristössä Mitä monimutkaisempi ympäristö on kyseessä, sitä suurempi hyöty modernin ja ennakoivan analytiikan hyödyntämisestä yritykselle on. Ihminen ei voi havainnoida hyvin yli viittä muuttujaa, jolloin analytiikka auttaa luoden ymmärrystä siihen, mihin ihmislogiikka ei ylety. Analytiikan avulla valtavat informaatiomäärät voidaan tiivistää ihmisen käsityskyvylle sopivimmiksi paketeiksi, kuten monesta muuttujista koostetuiksi merkitseviksi tunnusluvuiksi. Analytiikka luo ymmärrystä siihen, mihin ihmisen käsityskyky ei riitä. Menetelmänä ennakoivan analyysin hyödyntäminen on täysin toimialasta riippumatonta, olipa yrityksesi toimialana sitten valmistava teollisuus, lääketiede tai vaikkapa maatalous. Operatiivisesta toiminnasta syntyvän reaaliaikaisen datan analysointia ja johtopäätöksiä tuon tiedon pohjalta, on mahdollista tehdä ennakoivan analytiikan avulla, kun taas itse mallien opettaminen tehdään historiadatalle. Moderni analytiikka yleisesti voi vastata myös siihen, mitä historiassa on tapahtunut ja automatisoida tämän analysointia ja jatkojalostamista liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta. Analytiikka paketoi oleellisen tiedon liiketoiminnan tueksi. Automatisoitujen dataprosessien avulla on mahdollisuus saavuttaa nopeushyötyä, toistovarmuutta ja keinoja muun muassa rikkoutumisesta, epäoptimaalisesta käytöstä ja inhimillisistä virheistä aiheutuvien kustannusten alentamiseen. Asiakkaiden itse keräämää historiadataa käytetään pohjana data-analyysityölle ja sitä käsitellään koneoppimismenetelmillä, oppimisen matemaattisilla malleilla, tilastotieteen menetelmillä sekä riippuvuus- ja monimuuttujaanalyyseillä. Tyypillisesti prosessissa analysoidaan satoja eri muuttujia ja ohjelmistoratkaisut johdattavat automaattisesti oikeille jäljille vian haussa. Lisäksi, kun uutta dataa saadaan lisää, opetettuja menetelmiä hyödynnetään tunnistamaan ongelmat jo ennakoivasti. Mietitkö vielä, voisiko ennustavaa analytiikkaa hyödyntää myös yrityksessänne? Pohditko myös, ovatko ongelmat ennustettavissa, voidaanko ennusteita tehdä reaaliaikaisessa ympäristössä ja minkä tyyppisestä ennusteesta on kyse? 13

14 Aina kun prosesseissa on havaittavissa säännönmukaisuutta ja toistuvia ilmiöitä, ongelma on jossain määrin myös ennustettavissa ja ennusteen voi aina tehdä reaaliaikaisessa ympäristössä, tuotannon rullatessa täydellä teholla. Ennustetta tehdessä hyödynnetään koneoppimisen malleja; koneelle annetaan tavoite oppia tietty malli, jonka pohjalta ennuste tehdään. Tässä ensiarvoisen tärkeää on ymmärtää minkä tyyppinen ennuste koneelle opetetaan. Halutaanko esimerkiksi selvittää se, miten todennäköistä on, että kone hajoaa seuraavan 6 tunnin aikana tai siitä seuraavien tuntien aikana. Tai pitääkö koneen pystyä ennustamaan 1 vai 2 asiaa samaan aikaan, esimerkkinä tästä vaikkapa vikaantuminen ja jonkin asian lämpötila tulevaisuudessa. Kyseiset haasteet toki saattavat olla asiakkaalle tiedossakin tai niiden selvittämiseksi on jo olemassa valmiit ratkaisut. Todellisuudessa riippuvuussuhteet ovat kuitenkin vain harvoin näinkin yksinkertaisia ja suurin hyöty ennakoivasta analytiikasta saadaankin silloin, kun tutkittavat vuorovaikutussuhteet ovat paljon monimutkaisempia, kuten esimerkiksi kymmenien, jopa satojen muuttujien yhteisvaikutus, jonka pohjalta koneen vikaantumista voidaan ennakoida. Yksinkertainen ja selkeä tieto käyttäjälle juuri sinne ja sellaisena, kuin he tietoa tarvitsevat. 4.4 Analytiikka vähentää tietoähkyä ja ohjaa oikeaan toimintaan Ennustavaa menetelmää hyödyntämällä yrityksesi ydintoiminnoista kerääntyvästä tietomäärästä tehdään tulkintoja, joiden avulla liiketoimintaa voidaan ohjata oikeaan suuntaan. Tämä saattaa kuulostaa monimutkaiselta, mutta on todellisuudessa kaikkea muuta. Käytännössä tämä tarkoittaa yksinkertaisesti esimerkiksi prosessia, jossa tietokonealgoritmille annetaan tavoite oppia jokin tietty malli, jonka odotetaan yleistyvän tulevaisuudessa ja jonka pohjalta tulevia tapahtumia pystytään tehokkaammin ennustamaan. Edellä kuvatun mallin mukaisesti yrityksen monimutkainen data saadaan muutettua yksinkertaiseksi tiedoksi, jota voivat hyödyntää useat eri tahot organisaation sisällä. Tietoa siis suodatetaan niin, että sen ymmärtäminen ja tulkinta on helppoa ja yksinkertaista. Menetelmä ei myöskään vaadi erityisiä integrointivaatimuksia, jotta ennustettava menetelmä saadaan vietyä tuotantoon, parhaimmillaan riittää vain yksi tietokone, luotettava datansiirron kanava sekä analytiikkaohjelmisto, joka saa yhteyden asiakkaan relevanttiin dataan. Lähes kaikissa tuotantolinjastoissa on järjestelmiä, jotka ilmoittavat prosessioperaattorin seurantamonitorille kaikista koneen havaitsemista poikkeamista. Poikkeamia voi ruudulle tulla yhden vuoron aikana kymmeniä, jopa satoja kappaleita. Tällaiseen vikahälytys- ja varoitusviestimäärään turtuu helposti, jolloin hälytykset menettävät merkityksensä. Lisäksi hälytysilmoitusdatan pitkäjänteinen hyödyntäminen ilman analytiikkaa on mahdotonta. Kone saattaa tallentaa kaikki hälytykset ja varoitukset arkistoon muistiin, josta niitä voi jälkikäteen manuaalisesti etsiä, mutta syys-seuraussuhteiden määrittäminen moisesta viidakosta on lähes mahdotonta. 14

Monimutkaisesta datasta yksinkertaiseen päätöksentekoon. SAP Finug, Emil Ackerman, Quva Oy

Monimutkaisesta datasta yksinkertaiseen päätöksentekoon. SAP Finug, Emil Ackerman, Quva Oy Monimutkaisesta datasta yksinkertaiseen päätöksentekoon SAP Finug, 9.9.2015 Emil Ackerman, Quva Oy Quva Oy lyhyesti Quva kehittää innovatiivisia tapoja teollisuuden automaation lisäämiseksi Internetin

Lisätiedot

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Markus Kajanto Teollisuuden digitalisaation myötä johdon käsitykset organisaation resursseista, osaamisesta ja prosesseista ovat avainasemassa

Lisätiedot

Teollinen Internet. Tatu Lund

Teollinen Internet. Tatu Lund Teollinen Internet Tatu Lund Suomalaisen yritystoiminnan kannattavuus ja tuottavuus ovat kriisissä. Nokia vetoinen ICT klusteri oli tuottavuudeltaan Suomen kärjessä ja sen romahdus näkyy selvästi tilastoissa.

Lisätiedot

INNOVOINTIA JA ÄLYÄ KIINTEISTÖLIIKETOIMINTAAN. Ari Korhola 16.9.2015

INNOVOINTIA JA ÄLYÄ KIINTEISTÖLIIKETOIMINTAAN. Ari Korhola 16.9.2015 INNOVOINTIA JA ÄLYÄ KIINTEISTÖLIIKETOIMINTAAN Ari Korhola 16.9.2015 MITÄ ON INNOVOINTI? Innovaa'o on uusi tai olennaises' paranne1u hyödyllinen ratkaisu idea, käytäntö tai esine. Etsitään yhdessä uusia

Lisätiedot

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa Josek-VTT, Älyä koneisiin ja palveluihin digitalisaation vaikutukset valmistavassa teollisuudessa 7.2.2017

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla?

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 12.3.2013 Digitaalisuus palvelujen ja tuotannon uudistajana Perustelut Organisaatioiden kokonaisvaltainen uudistaminen prosesseja

Lisätiedot

Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin

Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin Kari Penttinen 12.3.2013 Katsaus päättyneeseen ohjelmaan, jossa tavoitteina oli eri toimialoilla: Kilpailukyvyn parantaminen samanaikaisesti ICT:tä hyödyntämällä

Lisätiedot

Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018

Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018 Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018 Nuppu Rouhiainen etunimi.sukunimi@tekes.fi Ohjelman tavoitteet Yritysten liiketoiminnan ja kilpailukyvyn uudistaminen: Ihmiset

Lisätiedot

Sonera perustaa Helsinkiin Suomen suurimman avoimen datakeskuksen. #SoneraB2D

Sonera perustaa Helsinkiin Suomen suurimman avoimen datakeskuksen. #SoneraB2D Sonera perustaa Helsinkiin Suomen suurimman avoimen datakeskuksen Sonera perustaa Suomen suurimman avoimen datakeskuksen Perustamme Suomen suurimman kaikille yrityksille palveluja tarjoavan datakeskuksen

Lisätiedot

Digitaalinen transformaatio muuttaa asiakkaidemme liiketoimintaa

Digitaalinen transformaatio muuttaa asiakkaidemme liiketoimintaa Strateginen suunta Digitaalinen transformaatio muuttaa asiakkaidemme liiketoimintaa mobiili Liiketoimintaprosessien ja asioinnin digitalisoituminen on merkittävä globaali trendi Digitalisaatio luo uusia

Lisätiedot

DIGITAALISUUDELLA SAVON TEOLLISUUTEEN JA PALVELUIHIN MENESTYSTÄ POHJOIS- Yliopettaja Esa Hietikko

DIGITAALISUUDELLA SAVON TEOLLISUUTEEN JA PALVELUIHIN MENESTYSTÄ POHJOIS- Yliopettaja Esa Hietikko DIGITAALISUUDELLA MENESTYSTÄ POHJOIS- SAVON TEOLLISUUTEEN JA PALVELUIHIN Yliopettaja Esa Hietikko Digitalisaatio on hyvin laaja käsite 2/13 Miksi digitalisaatiota? Digibarometrin mukaan yritysten digitaalinen

Lisätiedot

Tekes digitaalisen liiketoiminnan edistäjänä

Tekes digitaalisen liiketoiminnan edistäjänä Tekes digitaalisen liiketoiminnan edistäjänä Kari Penttinen 12.3.2013 Digitaalisuus palvelujen ja tuotannon uudistajana Perustelut Organisaatioiden kokonaisvaltainen uudistaminen prosesseja tehostamalla,

Lisätiedot

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto 28.3.2014 Mitä on ennakointi? SUUNNITTELU ENNAKOINTI VERKOSTOI- TUMINEN TULEVAI- SUUDEN- TUTKIMUS Lähde: Euroopan

Lisätiedot

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä.

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Ratkaisumyynti: mahdollisuuksia

Lisätiedot

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 2 / 9 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä koekäytöstä... 3 2. Toteutus... 4 2.1.Tavoite... 4 2.2.Mobiilisovellus... 4 2.3.Käyttöönotto...

Lisätiedot

Teollinen internet ja 5G - ohjelmavalmistelu

Teollinen internet ja 5G - ohjelmavalmistelu Teollinen internet ja 5G - ohjelmavalmistelu Tekes valmistelee toimenpiteitä teollisen internetin ja 5G:n alueille Tekes on käynnistänyt teollisen internetin ohjelmavalmistelun. Samassa yhteydessä tarkastellaan

Lisätiedot

5.10. Työ Työkykyjohtamisen opintopolku 2017, osa 8/9: Työkyvyn johtaminen tiedolla

5.10. Työ Työkykyjohtamisen opintopolku 2017, osa 8/9: Työkyvyn johtaminen tiedolla 5.10. Työ 2040 - Työkykyjohtamisen opintopolku 2017, osa 8/9: Työkyvyn johtaminen tiedolla Hanna Kankainen, työkykyjohtaja, Varma Juho Kettunen, suurasiakasjohtaja, Varma Työkyvyn johtaminen tiedolla Liiketoimintalähtöinen

Lisätiedot

Certified Foresight Professional

Certified Foresight Professional Certified Foresight Professional Kenelle? Strategia-, tuotekehitys-, suunnittelu-, konsultointi- tai muissa vastaavissa edelläkävijä- ja kehittämistehtävissä työskentelevät. Sopii myös johdolle, päälliköille

Lisätiedot

Mikä Apotti- ekosysteemi on miten se luo yhteistyötä eri toimijoiden kanssa

Mikä Apotti- ekosysteemi on miten se luo yhteistyötä eri toimijoiden kanssa Mikä Apotti- ekosysteemi on miten se luo yhteistyötä eri toimijoiden kanssa Jari Renko Teknologiajohtaja, Oy APOTTI Ab Oy Apotti Ab Ekosysteemi on VAKUUTUS hankkeelle, jotta.. Hankekokonaisuus Ekosysteemi

Lisätiedot

Teollinen internet ja tiedon hyödyntäminen. Digi Roadshow Tampere, 15.4.2015 Emil Ackerman, Quva Oy

Teollinen internet ja tiedon hyödyntäminen. Digi Roadshow Tampere, 15.4.2015 Emil Ackerman, Quva Oy Teollinen internet ja tiedon hyödyntäminen Digi Roadshow Tampere, 15.4.2015 Emil Ackerman, Quva Oy Agenda Quva Oy lyhyesti Teollinen internet ja analytiikka Tiedon hyödyntäminen + case esimerkit Yhteenveto

Lisätiedot

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA Vie yrityksesi pidemmälle Olitpa yrityksesi nykyisestä suorituskyvystä mitä mieltä tahansa, jokainen yritysorganisaatio pystyy parantamaan tuottavuuttaan

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy 017 Alueraportti, 1 Pk-yritysbarometri, syksy 017 alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut 1 7 7 61 61 Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen!

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Käyttöönoton vaiheet Yrityksen liiketoimintatavoitteet Yhteisöllisen toimintatavan käyttöalueet Työkalut Hyödyt yritykselle Hyödyt ryhmälle Hyödyt itselle Miten

Lisätiedot

Teollinen internet on tuo+avuuden uusi vallankumous mitä sen hyödyntäminen edelly+ää

Teollinen internet on tuo+avuuden uusi vallankumous mitä sen hyödyntäminen edelly+ää Teollinen internet on tuo+avuuden uusi vallankumous mitä sen hyödyntäminen edelly+ää Spirit Ura Tampere 24.9.2014 Kaija Pöysti Mikä Teollinen internet? Teollisen interne+n peruspilarit Lähde:GE Digitaalisuus

Lisätiedot

Menolippu tulevaisuuteen. Mika Huhtaniemi, Varatoimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu

Menolippu tulevaisuuteen. Mika Huhtaniemi, Varatoimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu Menolippu tulevaisuuteen. Mika Huhtaniemi, Varatoimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu Tulevaisuuden rakentajat, tervetuloa! Yhteistyöllä syntyy tuloksia! Keväällä 2015 uusi hallitus nosti digitalisaation

Lisätiedot

J u k k a V i i t a n e n R e s o l u t e H Q O y C O N F I D E N T I A L

J u k k a V i i t a n e n R e s o l u t e H Q O y C O N F I D E N T I A L Digitaliseen alustatalouden tiekartasto J u k k a V i i t a n e n R e s o l u t e H Q O y 0 6. 0 4. 2 0 1 7 Alustatalouden vaikutukset yhteiskuntaan j a kansantalouteen A l u s t a t a l o u d e n m u

Lisätiedot

Suomen digitaalinen tilannekuva. 1.6.2015 Jukka Viitasaari

Suomen digitaalinen tilannekuva. 1.6.2015 Jukka Viitasaari Suomen digitaalinen tilannekuva 1.6.2015 Jukka Viitasaari Suomella ei mene hyvin Suomen talouskasvu on pysähtynyt, koska työn tuottavuus ei kasva 3 Tuottavuuden kasvu ei ole koskaan ennen pysähtynyt rauhan

Lisätiedot

TTY Pori. Tieteen ja tutkimuksen kohtaamispaikka

TTY Pori. Tieteen ja tutkimuksen kohtaamispaikka TTY Pori Tieteen ja tutkimuksen kohtaamispaikka Hyödyntääkö teidän Yrityksenne dataa? 2 Data-analytiikan osaamiskeskittymä Osaamiskeskittymä edistää data-analytiikan hyödyntämistä Satakunnassa. Toteutamme

Lisätiedot

UUDET BUSINESS-MALLIT JA ASIAKKUUDEN ELINIKÄINEN ARVO

UUDET BUSINESS-MALLIT JA ASIAKKUUDEN ELINIKÄINEN ARVO UUDET BUSINESS-MALLIT JA ASIAKKUUDEN ELINIKÄINEN ARVO Linnoitustie 4 Violin-talo 5 krs., FI-02600 Espoo www.triplewin.fi Miksi asiakaskokemus? Uskomme, että tulevaisuudessa parhaiten menestyvät organisaatiot

Lisätiedot

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta Liikkuvien työkoneiden etäseuranta TAMK IoT Seminaari 14.4.2016 2 1) IoT liiketoiminnan tukena 2) Iot ja liikkuvat työkoneet 3) Case esimerkit 4) Yhteenveto, johtopäätökset, tulevaisuuden näkymät Cinia

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved.

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved. YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki VISIO - Alamme johtavana toimijana luomme modernia verkottunutta maailmaa uusien laajakaista- ja videoratkaisujen avulla. 1 Teleste lyhyesti 2 Vuosi 2014 keskeiset

Lisätiedot

Tuotteiden elinkaaritiedon hallinta - käytäntöjä ja haasteita yritysverkostoissa

Tuotteiden elinkaaritiedon hallinta - käytäntöjä ja haasteita yritysverkostoissa Tuotteiden elinkaaritiedon hallinta - käytäntöjä ja haasteita yritysverkostoissa Timo Ala-Risku BIT Tutkimuskeskus EloCore ajankohtaisseminaari III Espoo, 5.10.2005 Tuotteiden elinkaaritieto mikä siinä

Lisätiedot

Toimitusketjun hallinnan uudet kehityssuunnat. Mikko Kärkkäinen Tammiseminaari 2015

Toimitusketjun hallinnan uudet kehityssuunnat. Mikko Kärkkäinen Tammiseminaari 2015 1 Toimitusketjun hallinnan uudet kehityssuunnat Mikko Kärkkäinen Tammiseminaari 2015 2 Toimitusketjun suunnittelun uudet tuulet Muistinvarainen laskenta mullistaa toimitusketjun suunnittelun Välitön näkyvyys

Lisätiedot

Kuinka IdM-hanke pidetään raiteillaan

Kuinka IdM-hanke pidetään raiteillaan Kuinka IdM-hanke pidetään raiteillaan Projektipäällikön kokemuksia 4.10.2011 IdM-projektitkin pitää suunnitella Kaiken perustana on riittävä ymmärrys projektin sisällöstä, laajuudesta ja vaaditusta osaamisesta

Lisätiedot

Teollisuuden kasvun eväät markkinoinnin keinoin Kati Keronen

Teollisuuden kasvun eväät markkinoinnin keinoin Kati Keronen Teollisuuden kasvun eväät markkinoinnin keinoin Kati Keronen Teollisuus ja Digitalisaatio seminaari 3.9.2015 Lähde: Asiakasmarkkinointiliiton tutkimus http://www.asml.fi/markkinoinnin-uudistajat-2015-kertoo-markkinoinnin-suunnan-ja-fokuksen/

Lisätiedot

Tosi elävä virtuaalimalli Mika Karaila Tutkimuspäällikkö Valmet Automation

Tosi elävä virtuaalimalli Mika Karaila Tutkimuspäällikkö Valmet Automation Tosi elävä virtuaalimalli 27.4.2017 Mika Karaila Tutkimuspäällikkö Valmet Automation Agenda Teollinen internet Uudet teknologiat: VR & MR Soveltaminen käytännössä Yhteenveto & demo 2 Teollinen internet

Lisätiedot

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Sirpa Huuskonen ja Harri Nikander ISS Palvelut ISS Palvelut Oy 12 000 työtekijää Suomessa Siivous Kiinteistön ylläpito Turvallisuuspalvelut

Lisätiedot

Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen

Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen Big Data Solutions Oy 2017 VIISI VINKKIÄ TASOKKAASEEN TIEDOLLA JOHTAMISEEN JA PAREMPAAN ASIAKASYMMÄRRYKSEEN Basware on maailman

Lisätiedot

Liiketoimintamallien murros halki teollisuudenalojen - jotkin asiat eivät koskaan enää palaa

Liiketoimintamallien murros halki teollisuudenalojen - jotkin asiat eivät koskaan enää palaa Liiketoimintamallien murros halki teollisuudenalojen - jotkin asiat eivät koskaan enää palaa 15.12.2009 Finpro ry KiVi seminaari Helsinki Matti Heikkonen Esiintyjän profiili Matti Heikkonen Nykyinen Toimitusjohtaja,

Lisätiedot

Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3.

Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3. Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3.2017 Riikka Vacker opetusneuvos Tietojohtaminen Tietojohtaminen tarkoittaa

Lisätiedot

Miten valmistautua rahoitusneuvotteluihin? - Pankinjohtajan näkökulma

Miten valmistautua rahoitusneuvotteluihin? - Pankinjohtajan näkökulma Miten valmistautua rahoitusneuvotteluihin? - Pankinjohtajan näkökulma Visma Services Oy Pormestarinrinne 8, 00160 Helsinki Puh. 010 756 4955 visma.fi/taloushallintopalvelut 2 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto...

Lisätiedot

Kuva median murroksesta: mistä kasvu ja työpaikat?

Kuva median murroksesta: mistä kasvu ja työpaikat? Kuva median murroksesta: mistä kasvu ja työpaikat? @timoargillander Cable Days 18.11.2014 Teollisuuspolitiikka? Elinkeinopolitiikka? 2 1 Tapahtunut: Internet Globalisaatio Kehittyy: Teknologia Robotisaatio

Lisätiedot

Esineiden, palveluiden ja ihmisten internet

Esineiden, palveluiden ja ihmisten internet Simo Säynevirta Global Technology Manager ABB Process Automation Services, Aalto AlumniWeekend 2015 24.10.2015 Teollisen tuotannon uusi aika Esineiden, palveluiden ja ihmisten internet A global leader

Lisätiedot

SUUNNITTELUN MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ. Markku Moilanen, hallituksen puheenjohtaja, SKOL SKOL konsulttipäivä,

SUUNNITTELUN MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ. Markku Moilanen, hallituksen puheenjohtaja, SKOL SKOL konsulttipäivä, SUUNNITTELUN MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ Markku Moilanen, hallituksen puheenjohtaja, SKOL SKOL konsulttipäivä, 18.4.2016 MEGATRENDIT MUOKKAAVAT MAAILMAA ARVOT JA ARVOKETJUT MUUTTUVAT MINKÄ PITÄÄ MUUTTUA

Lisätiedot

Älykkään vesihuollon järjestelmät

Älykkään vesihuollon järjestelmät Älykkään vesihuollon järjestelmät Älykkään vesihuollon järjestelmät fcgsmart.fi Älykäs vesihuolto 6. Organisaatio, johtaminen ja asiakaspalvelu 5. Tiedon yhdistäminen ja analysointi 4. Tiedon hallinta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-3/2014 30.4.2014 Juha Varelius, toimitusjohtaja SERVICE & SOFTWARE

Osavuosikatsaus 1-3/2014 30.4.2014 Juha Varelius, toimitusjohtaja SERVICE & SOFTWARE Osavuosikatsaus 1-3/2014 30.4.2014 Juha Varelius, toimitusjohtaja Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden 1-3/2014 pääkohdat Digia-konserni 1-3/2014 1-3/2013 Muutos % Liikevaihto 23 958 23 513 1,9 % Liikevoitto

Lisätiedot

Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla. Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014

Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla. Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014 Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014 Käsitteitä Avointa tietoa ovat ne digitaaliset sisällöt ja datat, joita kuka tahansa voi vapaasti ja maksutta

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 8/2013 Virpi Mikkonen Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Miksi ohjelma? Kaupungistuminen jatkuu globaalisti Kaupungit kasvavat, kutistuvat ja muuttuvat Älykkäiden

Lisätiedot

pandia Business Intelligence Asuinkiinteistöjen omistajille Pandia Oy Sinikalliontie Espoo

pandia Business Intelligence Asuinkiinteistöjen omistajille Pandia Oy Sinikalliontie Espoo pandia Business Intelligence Asuinkiinteistöjen omistajille contact@pandia.fi puh: 09 549 194 69 fax: 09 584 414 10 Pandia Oy Sinikalliontie 14 02630 Espoo PANDIA REAL ESTATE KERÄÄ JA JALOSTAA TIETOA Kirjanpidon

Lisätiedot

Mikä Eräverkko? Kaikki eräelämykset yhdestä osoitteesta.

Mikä Eräverkko? Kaikki eräelämykset yhdestä osoitteesta. Mikä Eräverkko? Eräverkko on eräihmisten ja -palveluiden kohtauspaikka, josta löydät helposti ja nopeasti metsästysmahdollisuudet sekä metsästyksen oheispalvelut. Kaikki eräelämykset yhdestä osoitteesta.

Lisätiedot

Savon ammatti- ja aikuisopisto puuala

Savon ammatti- ja aikuisopisto puuala Savon ammatti- ja aikuisopisto puuala RFID-tuotantosolun esittely Tulevaisuuden tuotantoteknologiat puuteollisuudessa SEMINAARI 11.4.2012 Esityksen kulku: 1. Hanke esittely (resurssit, tavoitteet, yhteistyö)

Lisätiedot

Suomalainen pilvimaisema Yhteenveto Liikenne- ja viestintäministeriön selvityksestä 2013

Suomalainen pilvimaisema Yhteenveto Liikenne- ja viestintäministeriön selvityksestä 2013 Suomalainen pilvimaisema Yhteenveto Liikenne- ja viestintäministeriön selvityksestä 2013 Seppo Kalli Digital Media Finland Selvitys Suomalainen pilvimaisema Liikenne- ja viestintäministeriö Julkaisuja

Lisätiedot

Esineiden ja asioiden internet - seuraava teollinen murros

Esineiden ja asioiden internet - seuraava teollinen murros Esineiden ja asioiden internet - seuraava teollinen murros Lehdistötilaisuus 13.6.2013 Heikki Ailisto, tutkimusprofessori VTT Technical Research Centre of Finland 2 Esineiden ja asioiden internet (IoT)

Lisätiedot

Data-analytiikkakonseptin esiselvitys. Palvelu innovaatioseteliin Steamlane Oy

Data-analytiikkakonseptin esiselvitys. Palvelu innovaatioseteliin Steamlane Oy Data-analytiikkakonseptin esiselvitys Palvelu innovaatioseteliin Ari Karppinen ari.t.karppinen@steamlane.com Steamlane Oy 050 5410775 Data-analytiikkakonseptin esiselvitys Onko yrityksessänne laiskaa dataa,

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy 7 Alueraportti, Pk-yritysbarometri, syksy 7 alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut 7 9 7 9 Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

ENERGIA ILTA IISOY / Scandic Station 23.5.2013

ENERGIA ILTA IISOY / Scandic Station 23.5.2013 ENERGIA ILTA IISOY / Scandic Station 23.5.2013 Energia?! Kiinteistön käyttäjät sekä tekniset laitteistot käyttävät ja kuluttavat energiaa Jokin laite säätää ja ohjaa tätä kulutusta. Ohjauslaitteet keskitetty

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Pk-yritysbarometri, syksy alueraportti, Keski-Pohjanmaan.9. : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut Keski-Pohjanmaa

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy 7 Alueraportti, Pk-yritysbarometri, syksy 7 alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut 4 7 Uusimaa Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa

Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa Lauri Ala-Opas Tekes 21.3.2013 Rahoituspäätökset teollisuuteen ja palveluihin Miljoonaa euroa 200 Palvelut 150 Teollisuus 100 Muut toimialat

Lisätiedot

Verohallinto ennakoi muutoksia

Verohallinto ennakoi muutoksia Tulevaisuuden asiakas: miten Verohallinto ennakoi muutoksia Asko Pajunen, strategiajohtaja 28.9.2017 VM hallinnonalan johdon päivä Asiakaskäyttäytyminen muuttuu Digitalisaation myötä kehityksen nopeus

Lisätiedot

WeldEye for Welding Production Analysis WELDEYE -HITSAUSHALLINTAJÄRJESTELMÄN MODUULI

WeldEye for Welding Production Analysis WELDEYE -HITSAUSHALLINTAJÄRJESTELMÄN MODUULI WeldEye for Welding Production Analysis WELDEYE -HITSAUSHALLINTAJÄRJESTELMÄN MODUULI 1.01.2018 WeldEye for Welding Production Analysis PARAS TAPA HITSAUKSEN KAARIAJAN MONITOROINTIIN Oman hitsaustuotannon

Lisätiedot

Digitalisaatio oppimisen maailmassa. Tommi Lehmusto Digital Advisor Microsoft Services

Digitalisaatio oppimisen maailmassa. Tommi Lehmusto Digital Advisor Microsoft Services Digitalisaatio oppimisen maailmassa Tommi Lehmusto Digital Advisor Microsoft Services Oppimisen trendit ja ajurit Teknologia on muuttamassa oppimista 50Mrd Arvioitu lukumäärä verkkoon yhdistetyistä laitteista

Lisätiedot

Big datan hyödyntäminen

Big datan hyödyntäminen Big datan hyödyntäminen LVM/FIIF-yhteistyö 1 0 /1 9 /1 4 Nykytilanne Useita olemassa olevia ohjelmia ja tahoja, josta yritykset ja tutkimuslaitokset voivat hakea rahoitusta Big Dataan ja teollisen internetin

Lisätiedot

Varanto puuttuva palanen pelastustoimen evoluutioon

Varanto puuttuva palanen pelastustoimen evoluutioon Varanto puuttuva palanen pelastustoimen evoluutioon Palontutkimuksen päivät 24.8.2015 Jari Soininen Muutos ajurina Pelastustoimen strategia Toimintaympäristön muutos Onnettomuudet eivät vähene itsestään

Lisätiedot

Digitaalisuus teollisuuden uudistajana. Pääjohtaja Pekka Soini Tekes Alihankintamessut, Tampere

Digitaalisuus teollisuuden uudistajana. Pääjohtaja Pekka Soini Tekes Alihankintamessut, Tampere Digitaalisuus teollisuuden uudistajana Pääjohtaja Pekka Soini Tekes Alihankintamessut, Tampere 17.9.2014 Digitaalisuus ravistelee kaikkia aloja Digitaalisuus Systeemiset muutokset ja liiketoimintaekosysteemit

Lisätiedot

Teollinen internet ja arvon tuotto. Juha Pankakoski, Konecranes Plc Chief Digital Officer and CIO

Teollinen internet ja arvon tuotto. Juha Pankakoski, Konecranes Plc Chief Digital Officer and CIO Teollinen internet ja arvon tuotto Juha Pankakoski, Konecranes Plc Chief Digital Officer and CIO II - TÄNÄÄN JA HUOMENNA ARVONTUOTON HAASTEITA II JA KONECRANES OPPEJA ii 1.0:STA DATASTA TIEDOKSI II JA

Lisätiedot

ICT:n johtamisella tuloksia

ICT:n johtamisella tuloksia Tuottava IT ICT:n johtamisella tuloksia Data: Tietohallintojen johtaminen Suomessa 2012 Tietääkö liiketoimintajohto mitä IT tekee? Ei osaa sanoa tietääkö Ei tiedä Osittain Tietää 0 % 10 % 20 % 30 % 40

Lisätiedot

TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA

TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA ENEMMÄN AIKAA TYÖLLE, JOLLA ON MERKITYSTÄ Tiimien erilaiset toimintatavat ja tiedon tarpeet aiheuttavat usein turhaa selvittelytyötä ja samaa tietoa

Lisätiedot

Visuaaliset työpöydät - lisää voimaa liiketoimintaan suurten datamassojen ketterästä analysoinnista

Visuaaliset työpöydät - lisää voimaa liiketoimintaan suurten datamassojen ketterästä analysoinnista Visuaaliset työpöydät - lisää voimaa liiketoimintaan suurten datamassojen ketterästä analysoinnista Tomas Rytkölä Presales Leader Business Analytics 2013 IBM Corporation Agenda 1 Miten saadaan lisää voimaa

Lisätiedot

DIGIKYVYKKYYSKYSELYN TULOKSET POHJOIS-KARJALA

DIGIKYVYKKYYSKYSELYN TULOKSET POHJOIS-KARJALA DIGIKYVYKKYYSKYSELYN TULOKSET POHJOIS-KARJALA 12.05.2017 EIRA VATANEN KTM, HHJ, CERTIFIED BUSINESS COACH DIGIKYVYKKYYSKYSELYN JA POP-UP PROJEKTIN OMISTAJA DIGIKYVYKKYYSKYSELY PK, EIRA VATANEN, #DIGIKYVYKKYYS

Lisätiedot

Oppilas tunnistaa ympäristöopin eri tiedonalat.

Oppilas tunnistaa ympäristöopin eri tiedonalat. Ympäristöoppi 4.lk Arvioinnin tuki Arvioitavat tavoitteet 5 6-7 6=osa toteutuu 7=kaikki toteutuu T1 synnyttää ja ylläpitää oppilaan kiinnostusta ympäristöön ja opiskeluun sekä auttaa oppilasta kokemaan

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto

Lisätiedot

rakennetaan strategisesti kohdistetuilla ITC-ratkaisuilla?

rakennetaan strategisesti kohdistetuilla ITC-ratkaisuilla? Miten ylivoimaa i rakennetaan strategisesti i kohdistetuilla ITC-ratkaisuilla? Toimitusjohtaja it j Sami Ensio, Innofactor Oy Miten ylivoimaa rakennetaan strategisesti kohdistetuilla ICT- ratkaisuilla

Lisätiedot

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlin Systems Oy Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlinin palvelujen toimittaminen ja Asiakasratkaisuyksikön tehtäväkenttä Merlin Asiakasratkaisut

Lisätiedot

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan?

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Matkailun laatu laatukäsikirja osaksi yrityksen sähköistä liiketoimintaa Sähköinen aamuseminaari matkailualan toimijoille 24.8.2010 Riitta Haka

Lisätiedot

Visio: Arjen riskit hallintaan ennakoiden ja yhteistyössä! 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 1

Visio: Arjen riskit hallintaan ennakoiden ja yhteistyössä! 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 1 Visio: Arjen riskit hallintaan ennakoiden ja yhteistyössä! 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 1 Kokemuksia työnohjauksesta johdon näkökulmasta 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 2 Työnohjauksen peruskysymyksiä

Lisätiedot

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä 30 op erikoistumiskoulutus

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä 30 op erikoistumiskoulutus Osaamistavoitteet Strategiana digitaalinen liiketoiminta tunnistaa oman liiketoimintasi kannalta merkittävät digitaalisaation megatrendit ja toimintaympäristön muutokset. kehittää oman pk-yrityksen liiketoimintastrategiaa

Lisätiedot

DIGITALISAATIO TYÖELÄMÄN AJURINA. People First henkilöstö- ja asiakaskokemus digitalisoituneessa tulevaisuudessa

DIGITALISAATIO TYÖELÄMÄN AJURINA. People First henkilöstö- ja asiakaskokemus digitalisoituneessa tulevaisuudessa 1.12.2017 DIGITALISAATIO TYÖELÄMÄN AJURINA People First henkilöstö- ja asiakaskokemus digitalisoituneessa tulevaisuudessa Onko asiakaskokemus johdon agendalla? Mikä on johdon rooli asiakaskokemuksen kehittämisessä?

Lisätiedot

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Viikko-seminaari 27.9.2007 Lauri Byckling, Deloitte Mitä on arvo Arvon määritelmiä: Hyöty suhteessa hintaan Laatu suhteessa odotuksiin Saatu lisähyöty Tietohallinnon

Lisätiedot

Fiksu kaupunki 2013-2017. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki 2013-2017. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Energiatehokas ja kestävä Uusien ratkaisujen testaus Käyttäjät mukaan Rakentuu paikallisille vahvuuksille Elinvoimainen elinkeinoelämä

Lisätiedot

Uuden tietoyhteiskunnan teesit. #uusitietoyhteiskunta

Uuden tietoyhteiskunnan teesit.  #uusitietoyhteiskunta Uuden tietoyhteiskunnan teesit Uuden tietoyhteiskunnan teesit Suomen on aika lunastaa paikkansa tietoyhteiskuntakehityksen kärjessä. Teknologiavetoisen vanhan tietoyhteiskunnan perustalle on rakennettava

Lisätiedot

Canonin yrityspalvelut

Canonin yrityspalvelut Canonin yrityspalvelut Sinun liiketoimintasi muuttaminen Canonin yrityspalvelut Kuluttajien käyttäytymisessä tapahtuvat muutokset vaikuttavat myös yritysten tapaan toimia, ja tavat, joilla organisaatiot

Lisätiedot

Asiakastarpeiden merkitys ja perusta. asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja

Asiakastarpeiden merkitys ja perusta. asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja Asiakastarpeiden merkitys ja perusta asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja Mihin asiakastarpeiden selvittämistä tarvitaan yhteisen kielen/tarkastelutavan

Lisätiedot

Dream Team Hallituksen ja operatiivisen johdon kyvykkyys. MPS-Yhtiöt Vesa Schutskoff

Dream Team Hallituksen ja operatiivisen johdon kyvykkyys. MPS-Yhtiöt Vesa Schutskoff Dream Team Hallituksen ja operatiivisen johdon kyvykkyys MPS-Yhtiöt Vesa Schutskoff Tunnemme ihmisen Tunnistamme johtajuuden Mittaamme ja analysoimme Luomme arvokasta kasvua jokaiselle Digitaalisuus on

Lisätiedot

Digitaalisuus, teollinen internet ja SHOKien kehitysnäkymät. Pääjohtaja Pekka Soini Tekes FIMECCin vuosiseminaari, Tampere 17.9.

Digitaalisuus, teollinen internet ja SHOKien kehitysnäkymät. Pääjohtaja Pekka Soini Tekes FIMECCin vuosiseminaari, Tampere 17.9. Digitaalisuus, teollinen internet ja SHOKien kehitysnäkymät Pääjohtaja Pekka Soini Tekes FIMECCin vuosiseminaari, Tampere 17.9.2014 Digitaalisuus ravistelee kaikkia aloja Digitaalisuus Markkinoille vienti

Lisätiedot

Ohjelmistoilla kansainvälistä kilpailukykyä

Ohjelmistoilla kansainvälistä kilpailukykyä Ohjelmistoilla kansainvälistä kilpailukykyä Digitaalinen talous perustuu ohjelmistoihin Aineettomat hyödykkeet (media, erilaiset oikeudet ja varaukset) luodaan, hallitaan ja kulutetaan ohjelmistoilla IoT

Lisätiedot

Turulan konepajalla panostetaan ensiluokkaiseen

Turulan konepajalla panostetaan ensiluokkaiseen Tehtaanjohtaja Ilkka Hiltunen ja kolme Brasiliaan lähtevää järeää kiekkosuodatinta. Turulan konepajalla panostetaan ensiluokkaiseen teknologiaan Teknologiayritys Outotec on ottanut Turulan konepajansa

Lisätiedot

Digitalisaation kartoitus ja tiekartan suunnittelu. Palvelu innovaatioseteliin Steamlane Oy

Digitalisaation kartoitus ja tiekartan suunnittelu. Palvelu innovaatioseteliin Steamlane Oy Digitalisaation kartoitus ja tiekartan suunnittelu Palvelu innovaatioseteliin Ari Karppinen ari.t.karppinen@steamlane.com Steamlane Oy 050 5410775 Digitalisaation kartoitus ja tiekartan suunnittelu Kartoitamme

Lisätiedot

Mobiilit ratkaisut yrityksesi seurannan ja mittaamisen tarpeisiin. Jos et voi mitata, et voi johtaa!

Mobiilit ratkaisut yrityksesi seurannan ja mittaamisen tarpeisiin. Jos et voi mitata, et voi johtaa! Mobiilit ratkaisut yrityksesi seurannan ja mittaamisen tarpeisiin Jos et voi mitata, et voi johtaa! Ceriffi Oy:n seuranta- ja mittauspalveluiden missio Ceriffi Oy:n henkilöstö on ollut rakentamassa johtamis-,

Lisätiedot

Strategiset kyvykkyydet robotiikan aikakaudella

Strategiset kyvykkyydet robotiikan aikakaudella Strategiset kyvykkyydet robotiikan aikakaudella Paula Kilpinen, Toimitusjohtaja, HRM Partners, Tutkijatohtori, Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulu, Johtamisen laitos CEOs top concerns Improving organizational

Lisätiedot

Digitalisaatiossa tuumasta toimeen, vinkkejä ensi askeliin

Digitalisaatiossa tuumasta toimeen, vinkkejä ensi askeliin Digitalisaatiossa tuumasta toimeen, vinkkejä ensi askeliin Teollisuus & Digitalisaatio 3.9.2015 Pekka Savolainen Manager, Business Consulting Affecto Finland Oy pekka.savolainen@affecto.com 050 548 4014

Lisätiedot

Business Oulu. Teollisuus-Forum 29.5.2013. Wisetime Oy:n esittely

Business Oulu. Teollisuus-Forum 29.5.2013. Wisetime Oy:n esittely Business Oulu Teollisuus-Forum 29.5.2013 Wisetime Oy:n esittely Wisetime Oy Wisetime Oy on oululainen v. 1991 perustettu ohjelmistotalo, jonka omat tuotteet, Wise-järjestelmät ja niihin liittyvät tukipalvelut,

Lisätiedot

HR-MITTAREILLA TIETOA YRITYKSEN JA HENKILÖSTÖN TILASTA? Christian Slöör, Virvo Oy Jani Rahja, Silta Oy

HR-MITTAREILLA TIETOA YRITYKSEN JA HENKILÖSTÖN TILASTA? Christian Slöör, Virvo Oy Jani Rahja, Silta Oy HR-MITTAREILLA TIETOA YRITYKSEN JA HENKILÖSTÖN TILASTA? Christian Slöör, Virvo Oy Jani Rahja, Silta Oy Virvo Oy HR-MITTAREILLA TIETOA YRITYKSEN JA HENKILÖSTÖN TILASTA? Miksi mittaaminen on tärkeää? HR-mittareiden

Lisätiedot

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalista mediaa hyödynnetään yrityksessäni tällä hetkellä Vastaus Lukumäärä Prosentti

Lisätiedot

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään.

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään. 28.12.2007 HN Palvelun tuotteistaminen, palvelutuote Miksi on oltava tuote? Jotta olisi jotain myytävää! Voiko osaaminen olla tuote? Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseutu Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus

Tampereen kaupunkiseutu Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus Tampereen kaupunkiseutu Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus Sisältö INKA yleisesti Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus Kaupungin rooli Rahoitus Esimerkkiprojekteja Mikä INKA on? Tausta Tavoitteena

Lisätiedot

Digitalisoituminen pakoittaa työnteon ja johtamisen mobiiliksi Hallitse tilanne, ennen kuin tilanne hallitsee sinua

Digitalisoituminen pakoittaa työnteon ja johtamisen mobiiliksi Hallitse tilanne, ennen kuin tilanne hallitsee sinua Digitalisoituminen pakoittaa työnteon ja johtamisen mobiiliksi Hallitse tilanne, ennen kuin tilanne hallitsee sinua Pete Nieminen +358-50-4636969 pete.nieminen@atea.fi fi.linkedin.com/in/petenieminen/

Lisätiedot

HCM Master Data. Matti Manninen / Arc Technology Oy. Human Capital Management liiketoiminnan moottorina IT Viikko-seminaari 7.10.

HCM Master Data. Matti Manninen / Arc Technology Oy. Human Capital Management liiketoiminnan moottorina IT Viikko-seminaari 7.10. HCM Master Data tehoa laaja-alaisesti Matti Manninen / Arc Technology Oy Human Capital Management liiketoiminnan moottorina IT Viikko-seminaari 7.10.2009 PEOPLE ARE AT THE SOUL OF ANY BUSINESS 9:40-10:15

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio, toimitusjohtaja Yhtiökokous Finlandia-talo, Helsinki 2.3.214 Olemme sitoutuneet kehittämään yrityksiä ja yhteiskuntaa informaatioteknologian avulla Palvelumme tukevat

Lisätiedot

Onnistunut ohjelmistoprojekti

Onnistunut ohjelmistoprojekti Onnistunut ohjelmistoprojekti 2.12.2008 Hermanni Hyytiälä Reaktor Innovations Oy Agenda Yritysesittely Keinoja onnistuneeseen ohjelmistoprojektiin Ihmiset Menetelmät Käytännöt ja työkalut Tulevaisuuden

Lisätiedot