teollisen internetin hyödyntämiseen Yritysjohdon opas IoT:n

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "teollisen internetin hyödyntämiseen Yritysjohdon opas IoT:n"

Transkriptio

1 Yritysjohdon opas IoT:n ja teollisen internetin hyödyntämiseen 1

2 Sisällysluettelo Sivut 1. Johdanto Teollinen Internet 2.1 IoT on internetin uudelleentuleminen Teollisen internetin mahdollistamat liiketoimintahyödyt 3.1 Kustannussäästöistä kasvua tuoviin innovaatioihin 3.2 Datan ketterä hyödyntäminen päätöksenteon tueksi 3.3 Teollisen internetin teknologia Ennakoivalla analytiikalla katse luodaan tulevaisuuteen 4.1 Ennakoiva analytiikka tehostaa toimintaa 4.2 Ennakoiva analytiikka auttaa ymmärtämään jo kerättyä dataa 4.3 Analytiikka tuo selkeyttä monimutkaisessa ympäristössä 4.4 Analytiikka vähentää tietoähkyä ja ohjaa oikeaan suuntaan 4.5 Tiedon automatisointi lisää tuottavuutta Johda yritystäsi ja asiakkaitasi tiedolla 5.1 Näin lähdet liikkeelle tiedon hyödyntämisessä 5.2 Organisaation hiljainen tieto tehdään näkyväksi 5.3 Näin hyödynnät ennusteita liiketoiminnan johtamisessa

3 1. Johdanto Oppaan avulla osaat johtaa yrityksen tulevaisuutta älykkään datan ja siihen pohjautuvan tulkinnan perusteella. Ohjataanko yritystäsi menneisyyteen perustuvien raporttien pohjalta? Koetko työlääksi datan käsittelyn, turvallisen siirron ja hyödyntämisen ohjaako se toimintaa ennakoivasti? Haluaisitko pystyä tekemään tärkeitä, liiketoimintaa kehittäviä päätöksiä yrityksesi eri toiminnoista kerättävissä olevan, reaaliaikaisen tiedon pohjalta? Kysyttäessä Suomen yritysjohdolta, mistä Teollisessa internetissä on oikein kyse, vastaajista vain murto-osa kertoo aidosti ymmärtävänsä riittävällä tasolla Teollista internetiä ja sen vaikutuksia omalle liiketoiminnalleen lähitulevaisuudessa. Internet of Things termistä, Teollisesta internetistä, big datasta ja analytiikasta on viime vuosina puhuttu paljon ja kaikkialla, eikä suotta - tavoitellaanhan tässä globaalisti 1,9 biljoonan dollarin markkinaa vuonna Samoin on ennustettu, että jos suomalaiset yritykset lähtevät aktiivisesti rakentamaan roolia teollisen internetin alustojen ja ekosysteemien avaintoimijoina, voidaan Suomeen saavuttaa jopa 12 miljardin euron suuruiset investointien ja työpaikan kasvunäkymät. 12 miljardin euron suuruiset investointien ja työpaikan kasvunäkymät. Jotta tämä edellä kuvattu ennuste kävisi toteen ja Teollisen internetin tarjoamia mahdollisuuksia päästäisiin systemaattisesti hyödyntämään suomalaisessa yritysmaailmassa, on ensin ymmärrettävä, mistä tässä kaikessa on kysymys. Mitä Teollinen internet on? Tämän oppaan tarkoitus onkin riisua Teolliseen internetiin liittyvä suuri hype ja tuoda sitä konkreettisten esimerkkien kautta lähemmäs suomalaisten teollisuusyritysten arkea. Tavoitteena on, että opas auttaa ymmärtämään toimialarajat ylittävää murrosta tarjoillen ajatuksia siihen, kuinka yritys voi hyödyntää Teollista internetiä omien liiketoimintaprosessien tehostamiseksi ja kilpailukyvyn kasvattamiseksi. Gartnerin ennusteen mukaan nyt vuonna 2015 noin 4,9 miljardia laitetta on liitettynä verkkoon kun vuonna 2020 vastaava lukumäärä on jopa 25 miljardia laitetta, mikä tarkoittaa noin viittä laitetta maapallon jokaista asukasta kohden. Puhutaan digitaalisesta liiketoiminnasta, joka tulevaisuudessa yhdistää ihmiset, laitteet ja yritykset ennennäkemättömällä tavalla. 3

4 Digitaalisen liiketoiminnan puolestaan mahdollistaa juuri laitteiden verkottuminen eli Internet of Things (IoT). Gartnerin määritelmän mukaan siinä on kyse fyysisistä laitteista, jotka pystyvät aistimaan ympäristöään ja viestimään tai toimimaan aistimansa perusteella älykkäästi. Tähän tarvitaan antureita, ohjelmistoja sekä tietoliikenneyhteys, jolloin sensorit, koneet, prosessit ja palvelut tuottavat jatkuvasti tietoa, jota jalostamalla voidaan mm. ennakoida ja automatisoida työvaiheita. Verkottuneita laitteita voivat olla yhtälailla esimerkiksi lentokoneen moottorit, hitsauslaitteet, tuulivoimalan turbiinit tai sataman kontinkuljetusjärjestelmä. Rolls-Royce PLC:tä pidetään yhtenä ensimmäisenä teollisena yrityksenä, joka otti käyttöön tuotos-pohjaisen liiketoimintamallin, jossa lentoyhtiöitä laskutetaan Power by the Hour -periaatteen mukaisesti. Suomalainen Kemppi, hitsauslaitteita- ja ohjelmistoja tarjoava yritys puolestaan hyödyntää Teollista internetiä muun muassa kytkemällä hitsauslaitteet pilvipalveluun, jonne välittyy kaikki tieto hitsaustapahtumasta, kuten kohteen hitsaaja, työssä käytetyt asetukset ja lisäaineet. Ennen hitsausta pitää vain skannata hitsarin kortin viivakoodi, jonka jälkeen prosessista syntyvää dataa saadaan taltioitua yrityksen päätöksenteon tueksi tulevaisuuteen. IoT (Internet of Things) 95% Esineiden internet Teollinen internet Tavaroiden internet Älykkäät esineet, jotka kykenevät kommunikoimaan internet-verkon välityksellä joko keskenään tai pilvisovellusten kanssa. 8 C Älykkäät laitteet, jotka keräävät ja välittävät sensoreidensa avulla tietoa laitteen tilasta ja käyttöolosuhteista, tavoitteena liiketoiminnan tehostaminen. Yksittäisillä tavaroilla on internetissä oma identiteettinsä, vaikkeivät ne muuten olisi erityisen älykkäitä. Tällainen tavara voi olla esimerkiksi kirja tai lapanen, johon viitataan yksilöllisen tunnisteen avulla. Kuva 1: IoT eli Internet of Things on laaja termi, joka kattaa useita toisiinsa liittyviä teknologioita ja käsitteitä, jotka voidaan jaotella esineiden internetiksi, teolliseksi internetiksi ja asioiden internetiksi. Suomenkielisiä termejä käytetään usein rinnakkain ja niiden merkitykset vaihtelevat. Termien taustalta löytyvät kategoriat ovat kuitenkin jo melko vakiintuneita tarkasta nimityksestä riippumatta. 4

5 2. Teollinen internet 2.1 IoT on internetin uudelleentuleminen IoT (Internet of Things) Teollisesta internetistä on puhuttu niin Suomessa kuin maailmallakin jo pitkään ja Teollinen internet käsitteenä on ollut käytössä ensimmäisen kerran jo 1990-luvulla. IoT on yksinkertaisuudessaan internetin uudelleentuleminen, mutta esineiden kautta, joita mitataan ja sensoroidaan. Kukapa olisi 15 vuotta sitten osannut arvella, kuinka merkittävässä roolissa internet tulee olemaan tämän päivän liiketoiminnassa. Sama ilmiö on todentumassa teollisen internetin osalta, mutta huomattavasti nopeammissa kehityssykleissä. Kukapa olisi 15 vuotta sitten osannut arvella, kuinka merkittävässä roolissa internet tulee olemaan tämän päivän liiketoiminnassa. Liiketoiminnan viitekehyksessä ja eritoten suomalaisessa valmistavan teollisuuden yrityksessä, kilpailukyvyn rakentamiseen ei enää riitä yksin ensiluokkainen insinööriosaamisemme, jota usein täydentää aggressiivinen tarjouspyyntöjen odottelun mentaliteetti asiakas tilaa kyllä tarpeen tullen. Teollisen internetin voimakas mukaantulo muuttaa kilpailuasetelmia ja saatavilla olevan tiedon räjähdysmäinen kasvu pakottaa yritykset tarkastelemaan toimintatapojaan alati muuttuvassa toimintaympäristössä. Digitaalisuus ja Teollinen internet sen osana tulevat muuttamaan seuraavien vuosien aikana useimpien toimialojen toimintalogiikkaa radikaalisti. Teollisen internetin tuottama lisäarvo perustuu pitkälti sen avulla kerättyyn ja tuotettuun tietoon. Todelliset uuden liiketoiminnan mahdollisuudet piilevät siinä, miten yrityksillä käytettävissä oleva tieto saadaan jalostettua helposti hyödynnettävään muotoon ja kuinka onnistutaan luomaan sellaista automaattista, reaaliaikaista analytiikkaa, joka valitsee ja järjestää valtavaa tietomassaa käyttökelpoisiksi tunnusluvuiksi ja tilannekuvauksiksi, yrityksen päätöksenteon tueksi. Tietoverkkojen avulla tiedot voidaan välittää analysoitaviksi lähes reaaliajassa. Näin kerättyä tietoa voidaan käsitellä ja analysoida tehokkaammin, jolloin taas tuotantoprosesseja ja -välineitä voidaan seurata ja hallita paremmin. Analysoitua tietoa voidaan käyttää hyväksi eri osapuolien tarpeisiin niin laitteen omistajalle, käyttäjälle, palveluntarjoajille kuin valmistajallekin. Etsikkoaika Teollisen internetin hyödyntämiselle on nyt, sillä sen vaatima teknologia on kehittynyt niin pitkälle, että sen varaan voidaan nyt rakentaa, se on käytettävissä ja kohtuuhintaista. Kaikille avoin internet mahdollistaa prosessien ja liiketoiminnan hallinnan ja operoinnin globaalissa mittakaavassa. Lisäksi yrityksissä on viime vuosina tehty paljon investointeja erityisesti mittausten tekemiseen, datan keräämiseen ja toiminnan seurantaan. Pohja on siis jo valmiiksi rakennettu syvemmälle analytiikalle ja sen hyödyntämiselle kokonaisvaltaisen liiketoiminnan kehittämiseksi. 5

6 3. Teollinen internet tehostaa nykyistä toimintaa 3.1 Kustannussäästöistä kasvua tuoviin innovaatioihin Teollisen internetin mahdollisuudet kuulostavat lupaavilta ja monet ovatkin jo hyvässä vauhdissa asioiden toteuttamisessa. Gartnerin toteuttaman tutkimuksen Etävalvonnan ja ohjauksen näkymät Suomessa mukaan Suomalaisista tai Suomessa toimivista teollisuusyrityksestä 72 % kertoo hyödyntävänsä etävalvontaa tai -ohjausta liiketoiminnassaan. Luku kuulostaa hyvältä, kunnes pureutuu syvemmälle käyttöön. Etädiagnostiikkaa hyödyntää noin 40 % teollisuusyrityksistä, kun vastaava luku on noin 65 % energia-, vesi- ja jätehuollon tai terveydenhuollon laitteiden kohdalla. Näyttääkin siltä, että teollisuusyrityksissä suhtaudutaan ohjelmistopohjaiseen tekemiseen vielä varsin konservatiivisesti. Verkkoon kytketyt älykkäät tuotteet ja palvelut mahdollistavat yritykselle entistä tehokkaammat toimintatavat, kun reaaliaikainen näkyvyys sisäisiin prosesseihin ja asiakkaan todelliseen tarpeeseen paranevat. Nykyisen liiketoiminnan tehostaminen ja pääoman tehokas käyttö ovatkin ensimmäinen keskeinen tavoite Teollisen internetin soveltamiselle, minkä vaikutukset näkyvät merkittävästi yrityksen kustannuksissa ja tasearvossa. Toinen merkittävä tapa soveltaa Teollista internetiä on kehittää olemassa olevia tuotteita ja palveluita entistä älykkäämmiksi sisällyttämällä niihin uusia ominaisuuksia, lisäämällä asiakasräätälöintiä ja parantamalla käytettävyyttä. Näin voidaan nostaa nykyisen liiketoiminnan asiakasarvoa, ja sitä kautta saada aikaan yritykselle liikevaihdon ja kannattavuuden kasvua. Teollisen internetin arvo tulee sen tarjoamasta mahdollisuudesta muokata kaikkia liiketoiminnan arvoketjuja. Tietoa yrityksen operatiivisesta toiminnasta on siis saatavilla yhä enemmän ja tuon tiedon hyödyntäminen paitsi nykyisen toiminnan ohjaamiseen, myös tiedon keräämiseen entistä parempien ja tehokkaampien laitteiden kehittämiseen, on tulevaisuudessa yksi merkittävimmistä kilpailutekijöistä, joita yritykset toimialasta riippumatta kohtaavat. Yrityksen on tulevaisuudessa pohdittava, pyrkiikö se kasvattamaan nykyisten tuotteiden ansaintapotentiaalia lisäämällä niihin IoT:n ominaisuuksia ja lisäpalveluita, vai kehittämään täysin uusia ratkaisuja. Tulevaisuudessa on myös tärkeää tunnistaa ne nykyisen tai potentiaalisesti kokonaan uusien asiakasryhmien haasteet, joita reaaliaikainen valvonta ja aktiivinen reagoiminen voisivat ratkaista. Ne, jotka lähtevät rohkeasti hyödyntämään saatavilla olevaa tietoa liiketoimintansa kehittämiseksi, löytävät täysin uusia mahdollisuuksia koko arvoketjun muuttamiseksi. 85dB 8,5h 6

7 Teollinen internet murtaa perinteiset toimintamallit Perinteinen toimija Teollista internetiä hyödyntävä toimija 3.2 Datan ketterä hyödyntäminen päätösten tueksi Kehittynyt teknologia esimerkiksi antureiden saralla mah- Hidasta ja kallista Innovaatiot Nopeaa ja kustannustehokasta dollistaa yhä monipuolisemman datan eheän ja turvallisen ja keräämisen erilaisista tuotantoprosesseista, laitteista ja kokoonpanoista. Yritysten järjestelmät ja työkalut tai- Heikkenee ja investoinnit Suomessa vähenevät Kilpailukyky Pysyy hyvänä ja Suomesta rakentuu houkutteleva investointikohde puvat myös reaaliaikaiseen, datan pohjalta tehtävään seurantaan ja parametrien hälytysrajojen automaattiseen valvontaan. Monessa tehtaassa hyödynnetään lisäksi työkaluja jälkeenpäin tehtävään, pääasiassa manuaaliseen, kerätyn datan analysointiin, jota tehdään esimer- Reaktiivinen Palvelumalli Proaktiivinen kiksi tuotantopoikkeamien syiden selvittämisessä. Monet tehdastoiminnot ovat pitkälle automatisoituja ja tuotantoon liittyvä seurantakin on ainakin osittain automatisoi- Tarjotaan tuote jota huolletaan tarvittaessa Tuotteet ja palvelut Tuotetta päivitetään ja rikastetaan tua. Tästäkin huolimatta, datan parempi ymmärtäminen ja toiminnan ohjautuvuus tuon tiedon pohjalta ovat yhä hyvin vähäisessä roolissa, työ on manuaalista ja näin ollen ei reaaliaikaista. Data huollon ja kunnossapidon tukena Hierarkinen ja jäykkä Datan rooli Johtamiskultuuri Data on tietoa, josta voi syntyä uusia liiketoimintamalleja Osallistava ja läpinäkyvä On parempi tietää ennakkoon, milloin tuotetaan sekundaa tai joku vahinkoa aiheuttava poikkeama on tulossa kuin lukea se raportista jälkikäteen. Taulukko: Teollisen internetin hyödyntäminen globaalin kilpailukyvyn kasvattamiseksi edellyttää yritykseltä rohkeutta luopua perinteisistä toimintamalleista. 7

8 Viedään edellä kuvattu tilanne vielä teollisuushallien seinien sisäpuolelle ja havainnoidaan tilannetta arjen esimerkin kautta. Prosessiteollisuudessa toimiva yritys tarkastelee liiketoimintaansa viikoittain pidetyssä tuotannon kehityspalaverissa tuotanto- ja laaturaporttien muodossa. Paikalla on koko projektitiimi, joka yhdessä analysoi edellisen kuun tuotannon lukuja ja niitä selittäviä tapahtumia. Kun tarkastellaan tuotannonohjausjärjestelmiä ja tuotannosta saatavaa dataa, jota joka tapauksessa rutiininomaisesti kerätään, mutta jonka seuraaminen jää usein vähemmälle, paljon tärkeää tietoa jää kokonaan hyödyntämättä. Niin kutsuttua raakadataa kerätään tuotannossa jatkuvasti prosessista riippuen sadoista muuttujista kymmeniin tuhansiin muuttujiin. Tämän lisäksi dataa kerrytetään muun muassa elektronisiin huoltokirjoihin ja asiakasrekisteriin. Itse raakadataa kuitenkin harvoin käytetään sellaisenaan, vaan asioita seurataan pääasiassa perinteisesti laadittujen raporttien, keskiarvojen ja muiden tunnuslukujen kautta Menneisyyden tarkastelusta tulevaisuuden ennakointiin Tiimi tutkii edellisen kuun lukuja: Hyödyntää 10-20% yritykseen kertyvästä datasta päätöksenteossa retrospektiivisesti Tiedon automaattinen käsittely: Hyödyntää % yritykseen kertyvästä datasta päätöksenteossa proaktiivisesti. 8

9 Aikaisemmin eri teknologiat, kuten prosessointiteho ja datavarastojen koko eivät edes mahdollistaneet datan automaattista ja reaaliaikaista jalostamista, mutta nykyisin teknologia tähänkin on jo olemassa. Nyt merkityksellisen ja liiketoiminnan kannalta olennaisen tiedon saaminen datasta on usein mahdollista ja sen voi myös tehdä sekä ketterästi, kustannustehokkaasti että automaattisesti. Tämä on havaittu käytännössä myös Stora Enson kartonkitehtaalla, joka lähti koeponnistamaan Teollisen internetin hyödyntämismahdollisuuksia pilottihankkeella syksyllä Juuri päättyneen pilotointijakson tavoitteena oli tuoda kartonkilinjan huoltoon ja ylläpitoon entistä enemmän älyä Teollisen internetin menetelmien, ja pilotista saadut tulokset olivat erityisen rohkaisevia. Tietoa on siis saatavilla ennennäkemättömän paljon, mutta todellisuudessa useimmilla yrityksillä ei ole riittäviä kyvykkyyksiä kokonaisuuden hallintaan eikä varsinkaan valtavien datamäärien ymmärtämiseen liiketoiminnan kannalta merkityksellisesti. Tätä käsitystä vahvistaa myös Gartnerin tekemä johdon tutkimus, jonka mukaan jopa 70 % johtajista kertoo kyllä saavansa uusia näkemyksiä datasta, mutta vain 30 % pystyy toimimaan tämän tiedon perusteella. Kannattavuuden näkökulmasta onkin hyvä yhdistää, tulkita, analysoida ja jatkojalostaa jo saatavilla olevaa dataa ja valmiiksi rakennettua systematiikkaa, jolloin saadaan liiketoiminnan kannalta relevanttia tietoa päätöksenteon tueksi. 3.3 Teollisen internetin teknologia Data ja analytiikka ovat strategisia kilpailutekijöitä, ne eivät ole tukifunktioita ja menneisyyteen pohjautuvaa raportointia, vaan läpi organisaation aina ylimpään johtoon asti kuuluvaa nykyhetken ymmärtämistä ja tulevaisuuden ennakointia, joita hyödyntämällä tehdään oikeita, yrityksen reaaliaikaiseen tilanteeseen pohjautuvia liiketoiminnan päätöksiä. Sen lisäksi että data on johtajalle kriittisen tärkeä työkalu, myös datan eheällä ja oikeaoppisella käsittelyllä on kauaskantoiset liiketoiminnalliset merkitykset, kun uudet teknologiat mahdollistavat sekä reaaliaikaisen tietoon pohjautuvan tuotekehityksen, ennakoivan huollon, etäylläpidot sekä kokonaisnäkymän asennettuun laitekantaan. Kuva 2: Hyödynnä data päätöksenteon tueksi 70% Johtajista saa näkemyksiä datasta Vain 30% Pystyy toimimaan tämän perusteella Kaikki lähtee näkemyksestä datan hyödyntämiseksi liiketoiminnan tueksi. Teollinen internet merkitsee vahvasti myös informaatioteknologia-alan murrosta. Käytettävissä olevat avoimet kehitysympäristöt madaltavat yritysten innovointikynnystä kehittää riskittömästi uudenlaista palveluliiketoimintaa, kun yrityksillä on mahdollista joustavasti ja skaalautuvasti ottaa haltuun erilliset teollisen internetin ratkaisut, kuten esimerkiksi kosketin- ja reletietojärjestelmät, palo- ja rikosilmoitusjärjestelmät, myyntiautomaatit, kiinteistöautomaatiojärjestelmät sekä erilaiset teollisuuden ja kaupan koneet ja laitteet. 9

10 Mitä enemmän dataa lukuisista eri prosesseista kerätään, mihin kerätty tieto taltioidaan ja kuinka sitä jatkojalostetaan turvallisesti, ovat asioita, jotka askarruttavat suomalaista teollisuusjohtoa yhä kasvavassa määrin. Taustalla on huoli ja vähäinen ymmärrys tarvittavasta teknologiasta, kysymykset tiedon omistajuudesta sekä tietoturva-asiat, jonka johtajat kokevatkin yhdeksi suurimmista haasteista koko Teollisen internetin hyödyntämisessä. Oikean teknologian valitseminen riippuukin aina toimintojen suuruudesta, toimijoiden määrästä, tavoitteista ja vaatimuksista, mutta joitakin yleisiä ohjeita on hyvä pitää mielessä, kun pohtii Teollisen internetin mahdollisuuksien hyödyntämistä omassa liiketoiminnassaan. Ainakin seuraavat kysymykset kannattaa jo varhain suunnitteluvaiheessa huomioida: Onko yrityksesi toiminnassa kyse keskitetysti hallinnoidusta ratkaisusta ja onko esimerkiksi alihankkijoilla pääsyä samaan dataa? Tämä vaikuttaa siihen, millaiset tietoturva- ja hallintaominaisuudet ratkaisu edellyttää, jotta dataa voidaan käsitellä turvallisesti, eheästi ja reaaliaikaisesti Käytetäänkö toiminnassa olemassa olevaa verkkoinfrastrukstuuria, kuten toimistoissa, konelinjastoissa ja tehdashalleissa olevia wifi-verkkoja, vai tarvitaanko tehokkaampaa operaattoriapua? Onko nykyisin käytössä oleva alusta riittävän joustava, jotta sen päälle voidaan rakentaa jatkossa useita erilaisia, yhteistyötä edistäviä mobiililaitteita ja sovelluksia ja sekä muokata niiden toiminnallisuuksia sitä mukaa kun asiakastietoa saadaan kerrytettyä? Millainen elinkaari toiminnan tuottamalla ratkaisulla on ja pitääkö teknisen alustan toimittaneen yrityksen vastaavasti tukea ratkaisua vielä 5, 10 tai 20 vuoden kuluttua. IoT Datan analysointi Visualisointi (UI) Kerätäänkö laitteiden ja prosessien tuottama data pilveen vai johonkin muuhun alustaan ja kuuluuko siihen myös tarvittavat analysointi ja visualisointityökalut. App Web 10

11 4. Teollinen internet luo katseen tulevaisuuteen 4.1 Ennakoiva analytiikka tehostaa toimintaa Operatiivisessa toiminnassa asiakkaalla on usein käsitys siitä, että toiminnan tehostamiseksi jotakin tiettyä muuttujaa tai asiaa tulisi lähteä tutkimaan. Raaka-dataa tulkitsemalla voidaan tutkia, mikä tämä yksittäinen tutkittava asia olisi ja onko se ylipäänsä halutun tuloksen kannalta oikea tutkittava. Samalla toimintaperiaatteella voidaan selvittää myös se, miten tietyn nimetyn ongelman ratkaiseminen vaikuttaa isossa kuvassa, eli mitä muita toimintaan ja prosesseihin liittyviä ongelmia voidaan ennustaa, jotta toiminta olisi entistä tehokkaampaa. Reaaliaikaisen raakadatan avulla ennakoidaan poikkeamat. Raakadatan täysimääräinen ymmärrys auttaa siis havaitsemaan haitallisiin trendeihin johtavia syitä ja optimoimaan tuotantonopeutta ja laatua. Raakadatan analysoinnin kautta voidaan myös tehokkaasti havaita yksittäisiä ongelmatilanteita, joita normaalisti havaitsevat vain yrityksen kokeneimmat työntekijät. Lisäksi, raakadatan analysoinnin kautta yrityksellä on mahdollisuus reaaliaikaiseen analytiikan ja sen avulla poikkeamien ennakointiin ennen taloudellisen vahingon syntymistä. Lähtökohtana ennakoivan analytiikan hyödyntämiseen on aina asiakkaan tarve hahmottaa toteutuneen pohjalta tulevaa. Seuraavaksi tarvitaan tietoa, jolla ilmiötä pystytään selittämään. Analyyttisillä menetelmillä voidaan jalostaa tietoa, nähdä vaikutuksia ja luoda ennusteita tulevasta. Kun ilmiöön vaikuttavat mittarit tunnistetaan, pystytään myös simuloimaan ilmiöitä muuttamalla mittareita, eli jos tehdäänkin eri tavalla, miten lopputulos muuttuu. Lähtökohtana ennakoivan analytiikan hyödyntämiseen on aina tarve hahmottaa tulevaa toteutuneen pohjalta. 11

12 4.2 Ennakoiva analytiikka auttaa ymmärtämään jo kerättyä dataa Tänä päivänä on jo tunnistettavissa useita sellaisia yrityksiä, jotka ovat pystyneet tehostamaan liiketoimintaansa ennakoivan analytiikan menetelmiä hyödyntämällä. Verkkokaupassa on saatu ylivoimaista myynnin osuvuutta tarjoamalla asiakkaalle juuri oikeita tuotteita ja palveluita juuri oikeaan aikaan. Matkailubisneksessä on optimoitu palveluiden hinnoittelu niin, että niistä saadaan korkein mahdollinen hinta, jolla kapasiteetti myydään loppuun. Kauppaketjut pystyvät yhä paremmin ennakoimaan kysyntää ja optimoimaan tavaran saatavuutta ja varastointi- ja logistiikkakustannuksia. Uudet ratkaisut mahdollistavat uudentyyppiset ansaintamallit ja palvelukeskeisen liiketoiminnan samalla kun yrityksille syntyy mahdollisuus tarjota lisäpalveluita ja tuotteita kuten huoltopalveluita, tuotteeseen ladattavia ohjelmistoja ja käytössä kuluvia materiaaleja. Näyttävät esimerkit ovatkin usein isoista globaaleista yrityksistä, mutta aina ei tarvita satoja miljoonia tietorivejä, jotta analytiikka antaisi uutta tietoa liiketoiminnan ohjaukseen ja optimointiin. Useimmissa organisaatioissa analyyttisempi liiketoimintatiedon hallinta tuottaa hyviä, uusia keinoja suorituskyvyn parantamiseen yrityksen koosta riippumatta. Analytiikkaakin on erilaista, eikä dataa niin hirveän paljon tarvitse olla, kun metsää on jo vaikea nähdä puilta. Analyyttisempi liiketoimintatiedon hallinta tuottaa kilpailukykyä yrityksen koosta riippumatta. Ennakoivaa analytiikkaa voidaan siis yrityksessä hyödyntää aina, kun asiakkaalla on olemassa olevaa, prosesseista kertynyttä dataa, riippumatta yrityksen toimialalogiikasta. Kertyneen datan avulla voidaan muun muassa tehdä vikaennusteita esim. tuotannossa laitevian ennustamiseksi tai ennusteita tulevista tarpeista arvioiden kulutuksen määrää kerätyn historiadatan pohjalta. Otetaan esimerkiksi raskaan teollisuuden tuotantolinjastossa tärkeässä roolissa oleva kone, joka tuottaa vaikkapa metallinkappaleita; tuntemattomasta syystä johtuen kone vikaantuu ja tuottaa rikkinäisiä yksiköitä tai pahimmassa tapauksessa rikkoo koko laitteen tai koko linjaston. Tästä seuraa linjaston työnseisaus, joka puolestaan aiheuttaa yritykselle taloudellista haittaa. Hyödyntämällä ennakoivaa analytiikkaa koneen vikaantumisen ennakointiin, yrityksen on mahdollista pienentää todennäköisyyttä edellä kuvatulle tapahtumaketjulle. Miten teidän prosesseista saatavilla oleva data on nykyisellään hyödynnetty? 1) Haluaisitko pystyä paremmin ennakoimaan seuraavaa tuotantoseisokkia, syntyvää laatua tai arvioimaan kulutuksen määrää tulevaisuudessa? 2) Saatko koneen datan tuottopotentiaalista kaiken mahdollisen irti? 3) Ymmärrätkö oikein koneen tuottamaa dataa? 4) Kuka/ketkä yrityksessäsi tällä hetkellä tulkitsee ja analysoi tuotettua dataa ja paljonko siihen kuluu aikaa? 5) Haluaisitko nostaa tuotannon käyttöastetta jopa kymmeniä prosentteja? 12

13 Yrityksillä on siis kerättyä dataa toiminnan prosesseista kosolti. Osaa tästä datamäärästä varmasti myös hyödynnetään, mutta useassa yrityksessä tiedon tarjoamaa kehityspotentiaalia jää myös valtavasti käyttämättä. Joko tiedon olemassaolosta ei olla täysin tietoisia tai datan tulkitsemiseen ei ole talossa kenties riittävää osaamista. Tässä kohdin hyvänä, oikeana esimerkkinä toimii kartonkilinja, jonka prosesseja määrittää yli muuttujaa, joista ihminen voi helposti nähdä vain murto-osan. Modernin analytiikan menetelmiä hyödyntämällä, koneista voidaan kerätä monipuolista dataa lukuisista muuttujista, jonka pohjalta voidaan nähdä ne mahdollisuudet, joita tuon jo olemassa olevan tiedon analysointi ja jatkojalostuminen yritykselle tarjoavat. Tämän kautta yrityksellä on parempi ymmärrys jo kerättyyn dataan, jopa ilman uusia pääomaa vaativia laiteinvestointeja. Ennakoivan analytiikan avulla voidaan havaita, jos datamassasta löytyy vastaus siihen, mitä tulee tapahtumaan ja mitä seuraavaksi pitää tehdä. Lähtökohtaisesti ei kannata katsoa vain yhtä muuttujaa, vaan keskittyä katsomaan suurempaan kuvaa, johtaa toimintaa tiedolla ja jalkauttaa sen tarjoamia hyötyjä läpi koko organisaation. 4.3 Analytiikka tuo selkeyttä monimutkaisessa ympäristössä Mitä monimutkaisempi ympäristö on kyseessä, sitä suurempi hyöty modernin ja ennakoivan analytiikan hyödyntämisestä yritykselle on. Ihminen ei voi havainnoida hyvin yli viittä muuttujaa, jolloin analytiikka auttaa luoden ymmärrystä siihen, mihin ihmislogiikka ei ylety. Analytiikan avulla valtavat informaatiomäärät voidaan tiivistää ihmisen käsityskyvylle sopivimmiksi paketeiksi, kuten monesta muuttujista koostetuiksi merkitseviksi tunnusluvuiksi. Analytiikka luo ymmärrystä siihen, mihin ihmisen käsityskyky ei riitä. Menetelmänä ennakoivan analyysin hyödyntäminen on täysin toimialasta riippumatonta, olipa yrityksesi toimialana sitten valmistava teollisuus, lääketiede tai vaikkapa maatalous. Operatiivisesta toiminnasta syntyvän reaaliaikaisen datan analysointia ja johtopäätöksiä tuon tiedon pohjalta, on mahdollista tehdä ennakoivan analytiikan avulla, kun taas itse mallien opettaminen tehdään historiadatalle. Moderni analytiikka yleisesti voi vastata myös siihen, mitä historiassa on tapahtunut ja automatisoida tämän analysointia ja jatkojalostamista liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta. Analytiikka paketoi oleellisen tiedon liiketoiminnan tueksi. Automatisoitujen dataprosessien avulla on mahdollisuus saavuttaa nopeushyötyä, toistovarmuutta ja keinoja muun muassa rikkoutumisesta, epäoptimaalisesta käytöstä ja inhimillisistä virheistä aiheutuvien kustannusten alentamiseen. Asiakkaiden itse keräämää historiadataa käytetään pohjana data-analyysityölle ja sitä käsitellään koneoppimismenetelmillä, oppimisen matemaattisilla malleilla, tilastotieteen menetelmillä sekä riippuvuus- ja monimuuttujaanalyyseillä. Tyypillisesti prosessissa analysoidaan satoja eri muuttujia ja ohjelmistoratkaisut johdattavat automaattisesti oikeille jäljille vian haussa. Lisäksi, kun uutta dataa saadaan lisää, opetettuja menetelmiä hyödynnetään tunnistamaan ongelmat jo ennakoivasti. Mietitkö vielä, voisiko ennustavaa analytiikkaa hyödyntää myös yrityksessänne? Pohditko myös, ovatko ongelmat ennustettavissa, voidaanko ennusteita tehdä reaaliaikaisessa ympäristössä ja minkä tyyppisestä ennusteesta on kyse? 13

14 Aina kun prosesseissa on havaittavissa säännönmukaisuutta ja toistuvia ilmiöitä, ongelma on jossain määrin myös ennustettavissa ja ennusteen voi aina tehdä reaaliaikaisessa ympäristössä, tuotannon rullatessa täydellä teholla. Ennustetta tehdessä hyödynnetään koneoppimisen malleja; koneelle annetaan tavoite oppia tietty malli, jonka pohjalta ennuste tehdään. Tässä ensiarvoisen tärkeää on ymmärtää minkä tyyppinen ennuste koneelle opetetaan. Halutaanko esimerkiksi selvittää se, miten todennäköistä on, että kone hajoaa seuraavan 6 tunnin aikana tai siitä seuraavien tuntien aikana. Tai pitääkö koneen pystyä ennustamaan 1 vai 2 asiaa samaan aikaan, esimerkkinä tästä vaikkapa vikaantuminen ja jonkin asian lämpötila tulevaisuudessa. Kyseiset haasteet toki saattavat olla asiakkaalle tiedossakin tai niiden selvittämiseksi on jo olemassa valmiit ratkaisut. Todellisuudessa riippuvuussuhteet ovat kuitenkin vain harvoin näinkin yksinkertaisia ja suurin hyöty ennakoivasta analytiikasta saadaankin silloin, kun tutkittavat vuorovaikutussuhteet ovat paljon monimutkaisempia, kuten esimerkiksi kymmenien, jopa satojen muuttujien yhteisvaikutus, jonka pohjalta koneen vikaantumista voidaan ennakoida. Yksinkertainen ja selkeä tieto käyttäjälle juuri sinne ja sellaisena, kuin he tietoa tarvitsevat. 4.4 Analytiikka vähentää tietoähkyä ja ohjaa oikeaan toimintaan Ennustavaa menetelmää hyödyntämällä yrityksesi ydintoiminnoista kerääntyvästä tietomäärästä tehdään tulkintoja, joiden avulla liiketoimintaa voidaan ohjata oikeaan suuntaan. Tämä saattaa kuulostaa monimutkaiselta, mutta on todellisuudessa kaikkea muuta. Käytännössä tämä tarkoittaa yksinkertaisesti esimerkiksi prosessia, jossa tietokonealgoritmille annetaan tavoite oppia jokin tietty malli, jonka odotetaan yleistyvän tulevaisuudessa ja jonka pohjalta tulevia tapahtumia pystytään tehokkaammin ennustamaan. Edellä kuvatun mallin mukaisesti yrityksen monimutkainen data saadaan muutettua yksinkertaiseksi tiedoksi, jota voivat hyödyntää useat eri tahot organisaation sisällä. Tietoa siis suodatetaan niin, että sen ymmärtäminen ja tulkinta on helppoa ja yksinkertaista. Menetelmä ei myöskään vaadi erityisiä integrointivaatimuksia, jotta ennustettava menetelmä saadaan vietyä tuotantoon, parhaimmillaan riittää vain yksi tietokone, luotettava datansiirron kanava sekä analytiikkaohjelmisto, joka saa yhteyden asiakkaan relevanttiin dataan. Lähes kaikissa tuotantolinjastoissa on järjestelmiä, jotka ilmoittavat prosessioperaattorin seurantamonitorille kaikista koneen havaitsemista poikkeamista. Poikkeamia voi ruudulle tulla yhden vuoron aikana kymmeniä, jopa satoja kappaleita. Tällaiseen vikahälytys- ja varoitusviestimäärään turtuu helposti, jolloin hälytykset menettävät merkityksensä. Lisäksi hälytysilmoitusdatan pitkäjänteinen hyödyntäminen ilman analytiikkaa on mahdotonta. Kone saattaa tallentaa kaikki hälytykset ja varoitukset arkistoon muistiin, josta niitä voi jälkikäteen manuaalisesti etsiä, mutta syys-seuraussuhteiden määrittäminen moisesta viidakosta on lähes mahdotonta. 14

Monimutkaisesta datasta yksinkertaiseen päätöksentekoon. SAP Finug, Emil Ackerman, Quva Oy

Monimutkaisesta datasta yksinkertaiseen päätöksentekoon. SAP Finug, Emil Ackerman, Quva Oy Monimutkaisesta datasta yksinkertaiseen päätöksentekoon SAP Finug, 9.9.2015 Emil Ackerman, Quva Oy Quva Oy lyhyesti Quva kehittää innovatiivisia tapoja teollisuuden automaation lisäämiseksi Internetin

Lisätiedot

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Markus Kajanto Teollisuuden digitalisaation myötä johdon käsitykset organisaation resursseista, osaamisesta ja prosesseista ovat avainasemassa

Lisätiedot

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa Josek-VTT, Älyä koneisiin ja palveluihin digitalisaation vaikutukset valmistavassa teollisuudessa 7.2.2017

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla?

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 12.3.2013 Digitaalisuus palvelujen ja tuotannon uudistajana Perustelut Organisaatioiden kokonaisvaltainen uudistaminen prosesseja

Lisätiedot

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä.

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Ratkaisumyynti: mahdollisuuksia

Lisätiedot

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto 28.3.2014 Mitä on ennakointi? SUUNNITTELU ENNAKOINTI VERKOSTOI- TUMINEN TULEVAI- SUUDEN- TUTKIMUS Lähde: Euroopan

Lisätiedot

DIGITAALISUUDELLA SAVON TEOLLISUUTEEN JA PALVELUIHIN MENESTYSTÄ POHJOIS- Yliopettaja Esa Hietikko

DIGITAALISUUDELLA SAVON TEOLLISUUTEEN JA PALVELUIHIN MENESTYSTÄ POHJOIS- Yliopettaja Esa Hietikko DIGITAALISUUDELLA MENESTYSTÄ POHJOIS- SAVON TEOLLISUUTEEN JA PALVELUIHIN Yliopettaja Esa Hietikko Digitalisaatio on hyvin laaja käsite 2/13 Miksi digitalisaatiota? Digibarometrin mukaan yritysten digitaalinen

Lisätiedot

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA Vie yrityksesi pidemmälle Olitpa yrityksesi nykyisestä suorituskyvystä mitä mieltä tahansa, jokainen yritysorganisaatio pystyy parantamaan tuottavuuttaan

Lisätiedot

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 2 / 9 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä koekäytöstä... 3 2. Toteutus... 4 2.1.Tavoite... 4 2.2.Mobiilisovellus... 4 2.3.Käyttöönotto...

Lisätiedot

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta Liikkuvien työkoneiden etäseuranta TAMK IoT Seminaari 14.4.2016 2 1) IoT liiketoiminnan tukena 2) Iot ja liikkuvat työkoneet 3) Case esimerkit 4) Yhteenveto, johtopäätökset, tulevaisuuden näkymät Cinia

Lisätiedot

Teollinen internet ja tiedon hyödyntäminen. Digi Roadshow Tampere, 15.4.2015 Emil Ackerman, Quva Oy

Teollinen internet ja tiedon hyödyntäminen. Digi Roadshow Tampere, 15.4.2015 Emil Ackerman, Quva Oy Teollinen internet ja tiedon hyödyntäminen Digi Roadshow Tampere, 15.4.2015 Emil Ackerman, Quva Oy Agenda Quva Oy lyhyesti Teollinen internet ja analytiikka Tiedon hyödyntäminen + case esimerkit Yhteenveto

Lisätiedot

Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen

Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen Big Data Solutions Oy 2017 VIISI VINKKIÄ TASOKKAASEEN TIEDOLLA JOHTAMISEEN JA PAREMPAAN ASIAKASYMMÄRRYKSEEN Basware on maailman

Lisätiedot

Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3.

Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3. Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3.2017 Riikka Vacker opetusneuvos Tietojohtaminen Tietojohtaminen tarkoittaa

Lisätiedot

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan?

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Matkailun laatu laatukäsikirja osaksi yrityksen sähköistä liiketoimintaa Sähköinen aamuseminaari matkailualan toimijoille 24.8.2010 Riitta Haka

Lisätiedot

Menolippu tulevaisuuteen. Mika Huhtaniemi, Varatoimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu

Menolippu tulevaisuuteen. Mika Huhtaniemi, Varatoimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu Menolippu tulevaisuuteen. Mika Huhtaniemi, Varatoimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu Tulevaisuuden rakentajat, tervetuloa! Yhteistyöllä syntyy tuloksia! Keväällä 2015 uusi hallitus nosti digitalisaation

Lisätiedot

Esineiden, palveluiden ja ihmisten internet

Esineiden, palveluiden ja ihmisten internet Simo Säynevirta Global Technology Manager ABB Process Automation Services, Aalto AlumniWeekend 2015 24.10.2015 Teollisen tuotannon uusi aika Esineiden, palveluiden ja ihmisten internet A global leader

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 8/2013 Virpi Mikkonen Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Miksi ohjelma? Kaupungistuminen jatkuu globaalisti Kaupungit kasvavat, kutistuvat ja muuttuvat Älykkäiden

Lisätiedot

SUUNNITTELUN MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ. Markku Moilanen, hallituksen puheenjohtaja, SKOL SKOL konsulttipäivä,

SUUNNITTELUN MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ. Markku Moilanen, hallituksen puheenjohtaja, SKOL SKOL konsulttipäivä, SUUNNITTELUN MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ Markku Moilanen, hallituksen puheenjohtaja, SKOL SKOL konsulttipäivä, 18.4.2016 MEGATRENDIT MUOKKAAVAT MAAILMAA ARVOT JA ARVOKETJUT MUUTTUVAT MINKÄ PITÄÄ MUUTTUA

Lisätiedot

Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa

Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa Lauri Ala-Opas Tekes 21.3.2013 Rahoituspäätökset teollisuuteen ja palveluihin Miljoonaa euroa 200 Palvelut 150 Teollisuus 100 Muut toimialat

Lisätiedot

pandia Business Intelligence Asuinkiinteistöjen omistajille Pandia Oy Sinikalliontie Espoo

pandia Business Intelligence Asuinkiinteistöjen omistajille Pandia Oy Sinikalliontie Espoo pandia Business Intelligence Asuinkiinteistöjen omistajille contact@pandia.fi puh: 09 549 194 69 fax: 09 584 414 10 Pandia Oy Sinikalliontie 14 02630 Espoo PANDIA REAL ESTATE KERÄÄ JA JALOSTAA TIETOA Kirjanpidon

Lisätiedot

TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA

TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA ENEMMÄN AIKAA TYÖLLE, JOLLA ON MERKITYSTÄ Tiimien erilaiset toimintatavat ja tiedon tarpeet aiheuttavat usein turhaa selvittelytyötä ja samaa tietoa

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto

Lisätiedot

Varanto puuttuva palanen pelastustoimen evoluutioon

Varanto puuttuva palanen pelastustoimen evoluutioon Varanto puuttuva palanen pelastustoimen evoluutioon Palontutkimuksen päivät 24.8.2015 Jari Soininen Muutos ajurina Pelastustoimen strategia Toimintaympäristön muutos Onnettomuudet eivät vähene itsestään

Lisätiedot

Savon ammatti- ja aikuisopisto puuala

Savon ammatti- ja aikuisopisto puuala Savon ammatti- ja aikuisopisto puuala RFID-tuotantosolun esittely Tulevaisuuden tuotantoteknologiat puuteollisuudessa SEMINAARI 11.4.2012 Esityksen kulku: 1. Hanke esittely (resurssit, tavoitteet, yhteistyö)

Lisätiedot

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Lean ajattelu: Kaikki valmennuksemme perustuvat ajatukseen: yhdessä tekeminen ja tekemällä oppiminen. Yhdessä tekeminen vahvistaa keskinäistä luottamusta luo positiivisen

Lisätiedot

Digitaalisuus teollisuuden uudistajana. Pääjohtaja Pekka Soini Tekes Alihankintamessut, Tampere

Digitaalisuus teollisuuden uudistajana. Pääjohtaja Pekka Soini Tekes Alihankintamessut, Tampere Digitaalisuus teollisuuden uudistajana Pääjohtaja Pekka Soini Tekes Alihankintamessut, Tampere 17.9.2014 Digitaalisuus ravistelee kaikkia aloja Digitaalisuus Systeemiset muutokset ja liiketoimintaekosysteemit

Lisätiedot

Uuden tietoyhteiskunnan teesit. #uusitietoyhteiskunta

Uuden tietoyhteiskunnan teesit.  #uusitietoyhteiskunta Uuden tietoyhteiskunnan teesit Uuden tietoyhteiskunnan teesit Suomen on aika lunastaa paikkansa tietoyhteiskuntakehityksen kärjessä. Teknologiavetoisen vanhan tietoyhteiskunnan perustalle on rakennettava

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA Oppiminen ja oppimisympäristöt 8.3.2004 Merja Eskola, Senior Executive Consultant, 16.3.2004 1 Talent Partners Oy Sisältö Liiketoimintastrategia Kilpailukyky

Lisätiedot

Arjen elämyksistä globaalia bisnestä klo 12 alkaen

Arjen elämyksistä globaalia bisnestä klo 12 alkaen Arjen elämyksistä globaalia bisnestä 29.1.2015 klo 12 alkaen Oulun Kaupunginteatteri, Pikisali #northernserviceday Yhteinen ymmärrys asiakkaan kanssa ja oman organisaation sisällä Oulu 29.1.2015 Marja

Lisätiedot

Strategiset kyvykkyydet robotiikan aikakaudella

Strategiset kyvykkyydet robotiikan aikakaudella Strategiset kyvykkyydet robotiikan aikakaudella Paula Kilpinen, Toimitusjohtaja, HRM Partners, Tutkijatohtori, Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulu, Johtamisen laitos CEOs top concerns Improving organizational

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Ohjelmistoilla kansainvälistä kilpailukykyä

Ohjelmistoilla kansainvälistä kilpailukykyä Ohjelmistoilla kansainvälistä kilpailukykyä Digitaalinen talous perustuu ohjelmistoihin Aineettomat hyödykkeet (media, erilaiset oikeudet ja varaukset) luodaan, hallitaan ja kulutetaan ohjelmistoilla IoT

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseutu Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus

Tampereen kaupunkiseutu Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus Tampereen kaupunkiseutu Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus Sisältö INKA yleisesti Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus Kaupungin rooli Rahoitus Esimerkkiprojekteja Mikä INKA on? Tausta Tavoitteena

Lisätiedot

Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen

Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen Verkkoratkaisujen tarjoaminen pk-yrityksille muistuttaa hieman

Lisätiedot

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1 Tuotantotalouden analyysimallit TU-A1100 Tuotantotalous 1 Esimerkkejä viitekehyksistä S O W T Uudet tulokkaat Yritys A Yritys B Yritys E Yritys C Yritys F Yritys I Yritys H Yritys D Yritys G Yritys J Alhainen

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki 2013-2017 5/2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki Suomi on edelläkävijä älykkäissä ympäristöissä. Fiksun kaupungin sujuva arki syntyy käyttäjätarpeiden sekä erilaisten osaamisten

Lisätiedot

Digitalisaatio / Digiloikka. Digiloikka-työryhmä Kari Nuuttila

Digitalisaatio / Digiloikka. Digiloikka-työryhmä Kari Nuuttila Digitalisaatio / Digiloikka Digiloikka-työryhmä Kari Nuuttila 12.9.2016 Asiakas prosessissa Kirjaudu Kahoot.it Game PIN: 458597 Luo nimimerkki esim. KariN Miksi olemme täällä? Digitalisaatio on uusi ja

Lisätiedot

Jussi Eerikäinen, 2014

Jussi Eerikäinen, 2014 Ennakointi on kuin shakin peluuta. Pelaajan on ennakoitava vastustajan tulevia siirtoja ja tehtävä valintoja, jotka saattavat muuttua jo seuraavien siirtojen aikana. Tavoitteena, visiona, on vastustajan

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta. Syyskuu 2014

Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta. Syyskuu 2014 Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta Syyskuu 2014 Kyselystä Kauppakamarien yritysjohtajakysely kartoitti digitalisaatioon liittyviä haasteita ja tavoitteita yrityksissä. Toteutettiin 8.9.

Lisätiedot

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA Arto Engbom Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKETOIMINNASSA Arto Engbom Laatu ja kehitysjohtaja, Laitteet liiketoiminta-alue

Lisätiedot

Kurssikuvaukset 1 (6) NN, Jari Olli, Metropolia

Kurssikuvaukset 1 (6) NN, Jari Olli, Metropolia Kurssikuvaukset 1 (6) TEOLLINEN PALVELULIIKETOIMINTA Strategiset palvelut, Jari Olli, Metropolia Jakson suoritettuaan opiskelijalla on selkeä käsitys siitä, mitä on teollinen palveluliiketoiminta, mitkä

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

the Power of software

the Power of software the Power of software Wapice teollisuuden ohjelmistokumppani on keskittynyt teollisuusyritysten ohjelmistoratkaisuihin ja tietojärjestelmien integrointiin. Tarjoamme turvallisen ja tehokkaan tavan ulkoistaa

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry 1 Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry Rauman Yrittäjät Yrittäjän asialla, paikallisesti 2 Rauman

Lisätiedot

Nostetta kuormankäsittelyyn

Nostetta kuormankäsittelyyn Kuormausnosturit Vaihtolavalaitteet Ajoneuvotrukit Takalaitanostimet Puutavara- ja kierrätysnosturit Nostetta kuormankäsittelyyn www.hiab.com Hiab tuntee kuormankäsittelyn toimialat ja niiden erityispiirteet.

Lisätiedot

BigData - liikenne esimerkkinä. Tietoyhteiskunta-akatemia Ostrobotnia, Helsinki 14.3.2016

BigData - liikenne esimerkkinä. Tietoyhteiskunta-akatemia Ostrobotnia, Helsinki 14.3.2016 BigData - liikenne esimerkkinä Tietoyhteiskunta-akatemia Ostrobotnia, Helsinki 14.3.2016 Public Dig Data & Internet of Things Liikenne esimerkkinä Tieto Corporation Public @LeilaLehtinen Leila.Lehtinen@tieto.com

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

Ennakointi johtamisen perustana

Ennakointi johtamisen perustana Ennakointi johtamisen perustana Tilannekuva palveluna @MattiRistimaki #inaas #kokeilukulttuuri #innovaatiot #digitalisaatio #tuottavuusloikka #intelligenceasaservice Matti Ristimäki Head of Public Safety

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia 8.5.2014 Biotalous on talouden seuraava aalto BKT ja Hyvinvointi Fossiilitalous Luontaistalous 1900 2014 2030 Biotalous on talouden seuraava aalto,

Lisätiedot

Tampere Grow. Smart. Together.

Tampere Grow. Smart. Together. Tampere Grow. Smart. Together. Grow. Smart. Together. Visio Kansainvälisesti tunnustettu, vetovoimainen, kestävän kehityksen älykaupunki Missio Menestymisen ja elämänlaadun parantaminen yhteistyön ja kilpailun

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

B2B Cloud. Virtaviivaista sähköistä liiketoimintaa ja yhteistyötä. Basware e-invoicing Forum

B2B Cloud. Virtaviivaista sähköistä liiketoimintaa ja yhteistyötä. Basware e-invoicing Forum B2B Cloud Virtaviivaista sähköistä liiketoimintaa ja yhteistyötä Basware e-invoicing Forum 29.3.2012 Sisältö Basware lyhyesti Transaktiokaaos Mikä ihmeen B2B Cloud Basware lyhyesti Historia Perustettu

Lisätiedot

Terveydenhuollon tehokas johtaminen edellyttää parhaat raportointi- ja analysointityövälineet

Terveydenhuollon tehokas johtaminen edellyttää parhaat raportointi- ja analysointityövälineet Terveydenhuollon tehokas johtaminen edellyttää parhaat raportointi- ja analysointityövälineet Tarvitsetko vastauksia seuraaviin kysymyksiin: - miten hoitokustannukset jakautuvat jäsenkuntien kesken? -

Lisätiedot

Luotettava ratkaisutoimittaja

Luotettava ratkaisutoimittaja Luotettava ratkaisutoimittaja 40 vuoden kokemuksella 1 Asiakaslähtöistä ongelmanratkaisua jo 40 vuotta Vuonna 1976 perustettu Sermatech Group on kasvanut 40 vuodessa mekaniikan suunnittelu- ja valmistusyhtiöstä

Lisätiedot

Ethical Leadership and Management symposium

Ethical Leadership and Management symposium www.laurea.fi Ethical Leadership and Management symposium Hyvinvointipalvelut ekosysteemien tietojen mallintaminen 6.10.2016 Dos. Jorma Jokela 2 3 MORFEUS hanke WORKSHOP työskentelyn taustalla yliopettaja

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

Kehittyvän ympäristön ja teknologian haasteet

Kehittyvän ympäristön ja teknologian haasteet Kehittyvän ympäristön ja teknologian haasteet Matti Helkamo Siemens Osakeyhtiö, Building Technologies Kiinteistöjen paloturvallisuuden ajankohtaispäivät Restricted Siemens Osakeyhtiö 2016 www.siemens.fi

Lisätiedot

ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen

ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen Miksi palveluliiketoimintaa? Lisää myyntiä Tuotteen lisäksi asiakkaille tarjotaan palveluja Syntyy uusinta- ja modernisointikauppaa, varaosa -liiketoimintaa

Lisätiedot

TIEMERKINTÄPÄIVÄT Radisson Blu, Oulu (Hallituskatu 1) Torstai

TIEMERKINTÄPÄIVÄT Radisson Blu, Oulu (Hallituskatu 1) Torstai TIEMERKINTÄPÄIVÄT 7-8.2.2013 Radisson Blu, Oulu (Hallituskatu 1) Torstai 14:00 14:30 Tiemerkinnät ELY:n näkökulmasta Markku Tervo / POP-ELY 1 PUHEENVUORON TEEMAT 1. Tiemerkintöjen tilanne ELYn näkökulmasta

Lisätiedot

Esityksen sisältö. Automaatioyritysten aamukahvit Maksuttomilla MOOC-kursseilla tehoa tuotekehitykseen

Esityksen sisältö. Automaatioyritysten aamukahvit Maksuttomilla MOOC-kursseilla tehoa tuotekehitykseen Maksuttomilla MOOC-kursseilla tehoa tuotekehitykseen Automaatioyritysten aamukahvit 6.4.2016 www.avoinsatakunta.fi Ajatar-hanke Esityksen sisältö AjATar-kehittämishankkeesta MOOC-ilmiöstä MOOC käyttöönotto

Lisätiedot

MetGen Oy TEKES 24.10.2014

MetGen Oy TEKES 24.10.2014 MetGen Oy TEKES 24.10.2014 MetGen Yleistä MetGen kehittää ja markkinoi uudentyyppistä teollista entsyymiratkaisua, joka merkittävästi parantaa: Energiatehokkuutta paperiteollisuuden mekaanisessa massanvalmistuksessa

Lisätiedot

Digitalisoituminen ja elinkeinorakenteiden muutos. Harjoittelukoulujen juhlaseminaari Hämeenlinna Matti Lehti

Digitalisoituminen ja elinkeinorakenteiden muutos. Harjoittelukoulujen juhlaseminaari Hämeenlinna Matti Lehti Digitalisoituminen ja elinkeinorakenteiden muutos Harjoittelukoulujen juhlaseminaari Hämeenlinna 2.9.2010 Matti Lehti Tietotekniikan ja tietoliikenteen läpimurrot 1900-luvulla avasivat tien digitaaliseen

Lisätiedot

Valmistavan teollisuuden tulevaisuus Pirkanmaalla?

Valmistavan teollisuuden tulevaisuus Pirkanmaalla? Valmistavan teollisuuden tulevaisuus Pirkanmaalla? Suomessa toimii monipuolinen, globaaleja markkinoita ymmärtävä ja jatkuvasti uudistuva teollisuus, joka tuottaa korkeaa arvonlisää Suomeen Teollisuuden

Lisätiedot

Arvoa palveluista ja teollisesta internetistä. Petri Kinnunen, Ylivieska

Arvoa palveluista ja teollisesta internetistä. Petri Kinnunen, Ylivieska Arvoa palveluista ja teollisesta internetistä Petri Kinnunen, Ylivieska 14.3.2016 PVP lyhyesti 12 vuoden historia Omistajina 17 kuntaa Oulun eteläiseltä alueelta Toiminnan painopiste julkishallinnon sähköisissä

Lisätiedot

TEOLLINEN INTERNET JA ENERGIATEHOKKUUS

TEOLLINEN INTERNET JA ENERGIATEHOKKUUS Seminaari, Raahe TEOLLINEN INTERNET JA ENERGIATEHOKKUUS Esa Törmälä Oulun ammattikorkeakoulu 1 YRITYKSEN ENERGIATEHOKKUUS Energiatehokkuus yrityksissä tarkoittaa energian tehokasta käyttöä eli käytännössä

Lisätiedot

Digitalisaatio on päihdehoidon tulevaisuutta Päihdetiedostusseminaari 2016

Digitalisaatio on päihdehoidon tulevaisuutta Päihdetiedostusseminaari 2016 LT Kaarlo Simojoki A-klinikkasäätiö, johtava ylilääkäri email: kaarlo.simojoki@a-klinikka.fi Gsm: 040-5731083 Twitter: @kaarlosimojoki Digitalisaatio on päihdehoidon tulevaisuutta Päihdetiedostusseminaari

Lisätiedot

Konsultointialan tulevaisuuden näkymät ja haasteet. 12.5.2016/Matti Mannonen

Konsultointialan tulevaisuuden näkymät ja haasteet. 12.5.2016/Matti Mannonen Konsultointialan tulevaisuuden näkymät ja haasteet 12.5.2016/Matti Mannonen M Suunnittelu- ja konsultointiyritykset kasvavat ja työllistävät Suomessa erittäin haastavassa toimintaympäristössä 250 225 200

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Kilpailuetua digitalisaatiosta elintarviketeollisuudessa. Digitalisaatioselvitys, toukokuu 2016

Kilpailuetua digitalisaatiosta elintarviketeollisuudessa. Digitalisaatioselvitys, toukokuu 2016 Kilpailuetua digitalisaatiosta elintarviketeollisuudessa Digitalisaatioselvitys, toukokuu 2016 Kyselyn taustatiedot ja digitalisaation määritelmä ETL:n jäsenyritysten digitalisaation tilannetta kartoittava

Lisätiedot

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi Kohti vähäpäästöistä Suomea Espoon tulevaisuusfoorumi 27.1.2010 Mitä tulevaisuusselonteko sisältää? Tavoite: vähäpäästöinen Suomi TuSessa hahmotellaan polkuja kohti hyvinvoivaa ja vähäpäästöistä yhteiskuntaa

Lisätiedot

Avoimuus ja strateginen hankintatoimi. BRIIF: Yhteistyöllä ja uskalluksella innovaatioita julkisessa hankinnassa Sari Laari-Salmela

Avoimuus ja strateginen hankintatoimi. BRIIF: Yhteistyöllä ja uskalluksella innovaatioita julkisessa hankinnassa Sari Laari-Salmela Avoimuus ja strateginen hankintatoimi BRIIF: Yhteistyöllä ja uskalluksella innovaatioita julkisessa hankinnassa 27.9.2016 Sari Laari-Salmela Hankintamenettelyt strategisina käytäntöinä Millaisia hankintamenettelyjen/-

Lisätiedot

Teollisuustaito Oy Teollisuustaito Oy KAJAANI Y-tunnus: puh

Teollisuustaito Oy Teollisuustaito Oy KAJAANI Y-tunnus: puh Teollisuustaito Oy 25.5.2016 3 Teollisuustaito Oy Kajaanilainen teollisuuden asiantuntijapalveluita tuottava yritys Asiakaskunta koko Suomen alueella Henkilöstöllä vahva kokemus teollisuuden tuotantolaitoksilla

Lisätiedot

Lataa strategiset työkalut

Lataa strategiset työkalut Lataa strategiset työkalut Joiden avulla saavutat taloudellisen riippumattomuuden. Mitä sinä tekisit, jos pystyisit rakentamaan jopa 4.000,00 kuukaudessa tuottavan tulovirran? Entä miten pitkään olet valmis

Lisätiedot

Digitalouden haasteet. KARI PENTTINEN Ohjelmapäällikkö Teollinen internet - ohjelma Tekes puh

Digitalouden haasteet. KARI PENTTINEN Ohjelmapäällikkö Teollinen internet - ohjelma Tekes puh Digitalouden haasteet KARI PENTTINEN Ohjelmapäällikkö Teollinen internet - ohjelma Tekes puh. 0295055916 kari.penttinen@tekes.fi Mikä on muuttunut? Älypuhelimessa laskentatehoa ja muistia kuin ison firman

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE (pikaohje) KUNNAN JOHTAMISEN VIITEARKKITEHTUURI

KÄYTTÖOHJE (pikaohje) KUNNAN JOHTAMISEN VIITEARKKITEHTUURI KÄYTTÖOHJE (pikaohje) KUNNAN JOHTAMISEN VIITEARKKITEHTUURI ASIAKKAAT SIDOSRYHMÄT TIETOJÄRJESTELMÄ- PALVELUT TEHTÄVÄT JA PALVELUT MITTARIT KÄSITTEET TIEDOT ROOLIT JA VASTUUT JOHTAMISEN PROSESSIT KYVYKKYYDET

Lisätiedot

Yhteisöllinen tapa työskennellä

Yhteisöllinen tapa työskennellä Yhteisöllinen tapa työskennellä Pilvipalvelu mahdollistaa uudenlaisten työtapojen täysipainoisen hyödyntämisen yrityksissä Digitalisoituminen ei ainoastaan muuta tapaamme työskennellä. Se muuttaa meitä

Lisätiedot

VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja

VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja Lauri Oksanen Head of Research 27.9.2010 Nämä kommentit ovat henkilökohtaisia eivätkä välttämättä edusta Nokia Siemens Networksin

Lisätiedot

Kasvavaa kilpailukykyä. Tuottavuuspalvelut. Selvästi enemmän

Kasvavaa kilpailukykyä. Tuottavuuspalvelut. Selvästi enemmän Kasvavaa kilpailukykyä Tuottavuuspalvelut Selvästi enemmän Mittarointipalvelu OHJAUSTEN KYTKENTÄ OHJELMISTON ASENNUS SOVITTU PALVELUTASO MITTAROINTI LAITEASENNUS LAITETASON MITTAROINTI ENNALTA SOVITUT

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Strateginen ketteryys

Strateginen ketteryys Strateginen ketteryys Strategisen ketteryyden ja herkkyyden rakentaminen organisaatioon ForeC Advisors Asko Horttanainen 1.9.2012 STRATEGINEN KETTERYYS STRATEGINEN KETTERYYS tarkoittaa kykyä tehdä tosiaikaisia

Lisätiedot

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus Liikevoittomarginaali parani Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja 25. lokakuuta 2016 Keskeistä kolmannella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

Teollinen Internet tuotantotoiminnassa -seminaari Raahe 13.1.2016 Kimmo Jaakkonen, Absent Oy. Teollinen Internet konepajateollisuudessa

Teollinen Internet tuotantotoiminnassa -seminaari Raahe 13.1.2016 Kimmo Jaakkonen, Absent Oy. Teollinen Internet konepajateollisuudessa Teollinen Internet tuotantotoiminnassa -seminaari Raahe 13.1.2016 Kimmo Jaakkonen, Absent Oy Teollinen Internet konepajateollisuudessa Absent Oy Teollisuuden palveluliiketoimintajärjestelmät Aftersales

Lisätiedot

TIMECON UNISON SUJUVAA TURVALLISUUDEN HALLINTAA

TIMECON UNISON SUJUVAA TURVALLISUUDEN HALLINTAA TIMECON UNISON SUJUVAA TURVALLISUUDEN HALLINTAA TIMECON UNISON Moderni IP-pohjainen turvallisuuden hallintajärjestelmä TIMECON UNISON mahdollistaa joustavuudellaan sekä helppokäyttöisyydellään organisaatioille

Lisätiedot

EASY PILVEN Myynnin opas - Storage IT

EASY PILVEN Myynnin opas - Storage IT EASY PILVEN Myynnin opas - Storage IT EASY Pilvi EASY Tiedostopalvelin: Tiedostojen tallennukseen ja jakamiseen soveltuva monipuolinen järjestelmä EASY Pilvipalvelin: Täysiverinen, skaalautuva käyttöjärjestelmän

Lisätiedot

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Pikaopas TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Mikä on sähköinen taloushallinto? Sähköinen taloushallinto tarkoittaa yksinkertaistettuna yrityksen taloushallintoon liittyvien tehtävien,

Lisätiedot

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

Verkkokauppa ja Kotisivut

Verkkokauppa ja Kotisivut Kaupan liiton verkkokauppa -koulutus 2011 6.4.2011 Hotelli Radisson Blu Royal Verkkokauppa ja Kotisivut Markku Korkiakoski, Vilkas Group Oy Agenda Vilkas Group Oy:n esittely Käsitteitä? Monikanavainen

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Tinkauspaja 1 Sali LS 2. Ketterä oppiminen

Tinkauspaja 1 Sali LS 2. Ketterä oppiminen Tinkauspaja 1 Sali LS 2 Ketterä oppiminen Tinkauspajan sisältö Johdanto: Ketterä oppiminen kokemuksia Ketterän oppimisen edellytyksiä, ryhmätyöt Millaisia taitoja ihmiset tarvitsevat kyetäkseen oppimaan

Lisätiedot

Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013

Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013 Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013 Loppukäyttäjätutkimus, alle 500 henkilön organisaatiot Osa 1/3: Pilvipalvelujen hyödyntäminen toiminnanohjausjärjestelmissä Leena Mäntysaari, Mika

Lisätiedot

Rakennusautomaation käytettävyys. Rakennusautomaatioseminaari 30.5.2013 Sami Karjalainen, VTT

Rakennusautomaation käytettävyys. Rakennusautomaatioseminaari 30.5.2013 Sami Karjalainen, VTT Rakennusautomaation käytettävyys Rakennusautomaatioseminaari 30.5.2013 Sami Karjalainen, VTT 2 Oma tausta Perusinsinööri DI, lvi-tekniikka, TKK 1993 Herääminen käytettävyysasioihin noin 2002 Tekniikan

Lisätiedot

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP,

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, 26.5.2016 1 Miksi asiakas valitsee juuri sinun tuotteesi? Mistä asiakas oikeastaan maksaa? ARVOKETJU Raaka-aineet Tuotteet Palvelut Kokemus 0,2 5,9

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 16.4.2013 Tekniikka&Talous 5.4.2013 ManufacturingNet 4/17/201 Tekes uudistamassa digitaalista liiketoimintaa Käynnissä olevia ohjelmia:

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä

Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä Finnairin strategia toiminut Aasian liikenteessä miljoonan matkustajan kasvu Aasian strategian myötä 2001 visio Pohjolan paras, eturivin eurooppalainen

Lisätiedot

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Ammattilaisen kädenjälki 9.11.2016 Mia Nores 1 Cleantech eli puhdas teknologia Tuotteet, palvelut, prosessit ja teknologiat, jotka edistävät

Lisätiedot

Protomo. Uusi suomalainen innovaatioapparaatti. Petri Räsänen Hermia Oy

Protomo. Uusi suomalainen innovaatioapparaatti. Petri Räsänen Hermia Oy Protomo Uusi suomalainen innovaatioapparaatti Petri Räsänen Hermia Oy Mielestäni Suomen innovaatiojärjestelmän suurin haaste on tämä: Meillä on valtavasti tietopotentiaalia. Kuitenkaan tämä potentiaali

Lisätiedot