Arvosteluperusteet 20013D Esineoikeuden kertauskoe (Take home exam); huhtikuu 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Arvosteluperusteet 20013D Esineoikeuden kertauskoe (Take home exam); huhtikuu 2015"

Transkriptio

1 Arvosteluperusteet 20013D Esineoikeuden kertauskoe (Take home exam); huhtikuu 2015 Tehtävä 1 Tehtävässä tuli selvittää A:n oikeusasemaa erityisesti esineoikeudelle tyypillisten kysymyksenasettelujen näkökulmasta. Alkajaisiksi oli syytä pohtia, saattoiko D saada omistuksen vilpittömän mielen suojan perusteella. Näin tehtiinkin valtaosassa vastauksissa, joissa myös osattiin lähestyä tapausta kauppakaaren 11:4:n näkökulmasta. Hyvässä vastauksessa pohdittiin jäsentyneesti saantosuojan edellytysten täyttymistä. Tapauksessa saatettiin pohtia muun muassa sitä, oliko D voinut toimia perustellussa vilpittömässä mielessä kaiverrus sekä tietokoneen ikä ja hinta huomioon ottaen. Hyvässä vastauksessa otettiin nimenomaisesti kantaa myös siihen, saattoiko saantosuoja tulla kyseeseen välillisen edustuksen yhteydessä. Pisteytyksessä otettiin huomioon myös alkuperäisen omistajan lunastusoikeuden muistaminen. Erikseen tuli käsitellä, saattoiko A:lle syntyä oikeus D:n luovuttamiin rahavaroihin surrogaattia koskevien oppien nojalla. Tämä kysymys on erityisen relevantti siinä tapauksessa, että A menettää omistusoikeutensa D:n saantosuojan vuoksi. Toisaalta oli aiheellista kiinnittää huomiota siihen, että D saattoi olla alun perin tuntematon ja myöhemminkin vaikeasti löydettävissä oleva henkilö. Vaikka D ei olisi ollut oikeutettu saantosuojaan, A:lla ei välttämättä ollut tosiasiallisia mahdollisuuksia saada tietokonetta takaisin hallintaansa. Tehtävänannossa pyydettiin ottamaan kantaa myös siihen, kuuluivatko kirjekuoressa olevat rahat B:n henkilöluottokompetenssin piiriin. Se omaisuus, jonka välillinen edustaja saa vastikkeena päämiehen omaisuuden myynnistä, kuuluu normaalisti päämiehelle niin, että se voidaan esimerkiksi ulosmitata hänen veloistaan. Tapauksessa tuli kuitenkin ottaa huomioon, että D:lle myytiin A:lle kuulunut tietokone. Erityisongelmia koitui vielä siitä, että tietokoneesta saatu vastike oli sekoittunut B:n omaisuuden myynnistä saatuun vastikkeeseen. Näin jouduttiin vastatusten sekoittumisproblematiikan kanssa. Vaikka A olisi saanut oikeuden D:n luovuttamiin rahavaroihin surrogaattia koskevien oppien nojalla, oli relevanttia pohtia, kuuluivatko kirjekuoressa olevat rahavarat tästä huolimatta kokonaisuudessaan B:n henkilöluottokompetenssin alaisuuteen sekoittumisen vuoksi. Sekoittumisproblematiikkaa jouduttaisiin toisaalta pohtimaan siinäkin tapauksessa, että D:n suorittama rahavarojen luovutus olisi ollut pätemätön niin, että D:llä oli oikeus vaatia takaisin luovuttamiaan rahavaroja. Pisteitä myönnettiin keskeisten ongelmien asianmukaisesta tunnistamisesta ja järkiperäisestä käsittelystä ilman, että vastauksissa olisi edellytetty tiettyjen kantojen omaksumista. Tehtävä 2 Aluksi Tehtävässä ei ollut kysymys sopimusperusteisesta ja kokonaisvaltaisesta projektirahoituksesta. Sana projekti esiintyi tehtävänannossa yleiskielen

2 mukaisessa merkityksessä. Valitettavaa oli, että sangen monessa vastauspaperissa oli yritetty tavoittaa 6000 merkin raja esittelemällä varmalla tulorahoitusvirralla rahoitettaviin suuriin infrastruktuurihankkeisiin liittyvää projektirahoitusta koskevia yleisiä asioita. Harkitseva opiskelija huomasi nopeasti, että kysymys oli kuitenkin aivan tavanomaisesta useamman toimijan hankkeesta, johon rahoittajapankki oli valmis antamaan perinteiset pankkilainat. Tähän viittasi myös itse tehtävänanto. Erityisesti on huomioitava, että aitoja projektirahoitushankkeita on maailmalla suhteessa tapauksessa kuvattuun tavalliseen projektiin sangen vähän. Sama pätee Suomen infrastruktuuri- ja rahoitusmarkkinoihin. Niiden vastausten osuus, joissa kirjoitettiin ikään kuin projektirahoitus olisi ollut keskeinen avainsana, oli tämäkin seikka huomioon ottaen hämmentävän suuri. Edellä mainittu johti siihen, että suuri osa vastauksista koostui esimerkiksi kovenanttien, osakekantapanttausten, sponsorien oikeusaseman jne. selostamisesta, mistä tapauksessa ei ollut kysymys. Opiskelijan perusteltu epäilys projektirahoitusjuridiikan soveltumisesta tapaukseen olisi tullut herätä viimeistään siinä vaiheessa, kun kertauskokeen suorittamiseen varattuina kolmena päivänä tutustui projektirahoitusta koskeviin esityksiin ja tapaukseen tosiasiassa soveltuneeseen kirjallisuuteen. Juristin ammattitaidon ytimessä edelleen oleva syvällinen perehtyminen oikeuskirjallisuuteen olisi johtanut parempiin oppimistuloksiin kuin mihin tällä tenttikierroksella suurelta osin päästiin. Tehtävässä 2 esitetyt vaatimukset Projektirahoitukseen liittyvien yleisten piirteiden sijasta tehtävässä pyydettiin i) kuvaamaan J:n tarpeisiin sopivat kiinteistöoikeudelliset sopimukset, ii) pyydettiin pohtimaan kiinteistöoikeuden kannalta, mitä tapahtuu, jos K ei suorita maksuja J:lle (sekä) iii) millaiset mahdollisuudet P:llä on saada vakuudet J:ltä ja M:ltä. Tehtävän 2 varsinaiset arvosteluperusteet Seuraavassa on selvitetty sangen moninaisesti erilaisia vastausmahdollisuuksia ja -linjoja. Kaikkia seuraavassa mainittavia seikkoja ei vaadittu pistehyvityksen samaiseksi. Useista mielekkäistä ja perustellusta ajatuskulusta on pyritty antamaan pisteitä. Vaikka vastaustila oli rajattu 6000 merkkiin, hyviin ja jopa kiitettäviin pisteisiin on tehtävässä päästy jopa alle 3000 merkillä, kun vastauksessa on keskittynyt juristin työlle ominaisesti olennaiseen ja perusteltuun vastukseen. Tällainen linja oli esimerkiksi kaavamaisesti seuraava: MVL=>MVL:n purkunormit=>mk 2:7=>Kiinteistöpantin ja vuokraoikeuden etusijajärjestys ja suhde=>ainesosien ja tarpeistojen yksilöinti, erottaminen ja vakuuskäyttö=>paljousesineiden vakuuskäytön mahdollisuudet ja vaihtoehdot. Edelle esitetyn perusteella mahdollisia arvioitavia kysymyksiä ja käsittelylinjoja (laajasti esiteltynä) tehtävässä olivat muun muassa seuraavat asiakokonaisuudet: i) Miten sopia J:lle vuotuisesta tuotosta ja mahdollisuus pakottaa K lunastamaan kiinteistö 1. Maanvuokrasopimus soveltuvimpana vaihtoehtona tuotosta sopimiseen

3 - Tarkoituksenmukainen menettely lienee tapauksessa maanvuokrasopimus. Tällöin J joko omistaa kiinteistön jo järjestelyyn ryhdyttäessä tai hankkii sen järjestelyä varten - Kiinteistöomaisuutta voidaan käyttää myös J:n rahoituksen hankkimisessa rahoittajalle tarjottavana vakuusomaisuutena. - K:lle perustetaan K:n rahoituksen takaamiseksi kirjaamiskelpoinen käyttöoikeus ja oikeus rakentaa kiinteistölle. - J saa vuokratuottona sovitut 50 tuhatta euroa vuodessa. - Lunastusvelvollisuus on ongelmallinen MK 2:11 kannalta. - Mahdollista olisi sopia MK 2:7 mukaisesta esisopimuksesta toista osapuolta sitovasti. (Ks. esim. teos Maakaari s. 66) - Esisopimuksessa on määrättävä päivä, jolloin kauppa on tehtävä. Vaikka lainkohdassa mainitaan 5 vuotta ei ole esteitä sopia pidemmästä ajasta, kunhan kauppapäivä sovitaan täsmällisesti. - Näin meneteltäessä J:n saama tuotto jää lähtökohtaisesti aidoksi tuotoksi vaikka projektissa jouduttaisiinkin esim. K:n insolvenssimenettelyn johdosta selvittely ja realisointimenettelyihin. 2. Pohdittavana Sale and lease back järjestely - Mahdollinen järjestely on myös sale and lease back järjestely, jossa K omistaa kiinteistön, myy sen J:lle ja vuokraa välittömästi takaisin itselleen. - Sale and lease back on kuitenkin sangen ongelmallinen MK:n järjestelmässä, mikäli järjestelyä pyritään käyttämään missään muodoin vakuustarkoituksessa. - Menettely on vakuusluonteensa perusteella katsottu MK:n järjestelmässä sitomattomaksi. Järjestely joutuu jännitteeseen erityisesti MK:n lunastussääntelyn ja kiinteistöpanttioikeuden perustamisen kanssa, joiden osalta on katsottu, ettei muita kuin MK:n määräysten mukaan perustettuja oikeuksia suojata. - Sale and lease back on toki mahdollinen MK:n järjestelmässäkin mutta tällöin menettely joudutaan toteuttamaan aitona kauppana ja vuokrana. - Kaikin puolin sitova sale and lease back saattaa edellyttää kiinteistön yhtiöittämistä ja yhtiöoikeudellisen normiston soveltamista. Tapauksessa pyydettiin kuitenkin kiinteistöoikeudellisia sopimuksia. - Toinen sitova sale and lease back -vaihtoehto on MVL:n soveltaminen Jarno Teporan teoksessa Business Law Forum 2007 esittämällä tavalla, mikä palauttaa tapauksen arvosteluperusteiden kohtaan i) Omistuksenpidätykseen perustuva osamaksusopimus voi myös toimia tapauksessa - J ja K voivat sopia siitä, että K ostaa kiinteistön omistuksenpidätysehdoin ja kauppahinta sovitaan maksettavaksi osissa. - Mikään ei estä sopimasta osamaksueriksi mainitut 50 tuhatta euroa vuodessa. - Menettely poikkeaa kuitenkin J:n ehdottamasta muodosta ja sillä lienee osuuskunnan kirjanpidossa ja verotuksessa erilainen kohtelu kuin aidoilla vuokratuotoilla.

4 - Tarkoitus lienee myös, että K:n mahdollisen maksulaiminlyönnin tapauksessa suoritetut maksut jäävät J:n hyväksi. Osamaksukauppajärjestelyn purkaminen johtaa yleisten oppien mukaan rakentuvaan tilitysmenettelyyn. - OsamKL ei sovellu. ii) Mitkä ovat J:n maksulaiminlyönnin oikeusseuraamukset? 1. Maanvuokralain säännökset - MVL:ssä on omat säännöksensä maksulaiminlyönnin seurauksista ja järjestelyn purkamisesta - Maanvuokrasopimuksen osalta kysymykseen tulee sopimuksen purkaminen ja vuokrasuhteen päättyessä noudatettavat menettelyt. - Pääsääntönä MVL:ssä on vuokranantajan lunastusoikeus vuokralleottajan omistamiin rakennuksiin, rakennelmiin ja mm. pysyvään käyttöön tarkoitettuihin laitteisiin ja laitoksiin 2. Sale and lease back johtaa ainakin OikTL 37 :n tulkintahaasteisiin ja oikeussuojahaasteisiin - Mikäli kiinteistöleasingjärjestelyyn olisi ryhdytty sen sitomattomuudesta huolimatta, maksulaiminlyönnin seurauksena olisi saattanut olla jonkinlainen perusteettoman edun palautusmenettelyn kaltainen selvittely. - Sitovissakin kiinteistöleasingjärjestelyissä tulee ottaa huomioon OikTL 37, kun järjestelyä käytetään vakuustarkoituksessa. Tämä tarkoittaa, ettei maksulaiminlyönti saa johtaa vakuusobjektin menettämiseen rahoittajan hyväksi. Ylijäämä on tilitettävä vakuuden omistajalle. 3. Omistuksenpidätys - Kiinteistön osamaksukaupan maksulaiminlyönnistä johtuva tilitysmenettely noudattaa yleisiä opeja. Analogista johtoa voidaan hakea osamaksukauppalain säännöksistä. iii) Vakuudet J:ltä ja M:ltä pankille 1. Vakuudet J:ltä - Kiinteistöpantti (jos on vuokrattu K:lle) on mahdollinen, vaikka kiinteistöön perustetaan MVL mukainen kirjaamiskelpoinen ja kiinnityskelpoinen vuokraoikeus. - Tällöin kuitenkin K:n yksipuolisen lunastusvelvollisuuden hetkellä saatetaan joutua ottamaan huomioon, onko kiinteistö rasituksista vapaana vai rasittaako sitä edelleen J:n kolmannelle perustamat oikeudet. - Osuuskunta voi pantata saatavansa K:ltä. Tällöin vuokrasopimuksesta riippuu, missä määrin vakuuteen kuuluu ansaittuja ja ansaitsemattomia saatavia. Julkivarmistus tietenkin denuntiaatiolla K:lle. 2. Vakuudet M:ltä - Tulivoimalan vakuuskäyttö. Miten onnistuu, kun masto tulee faktisesti liitetyksi rakennukseen?

5 - Jos liitossuhde rakennukseen ja sitä kautta kiinteistön ainesosiin on sellainen, että masto on helposti irrotettavissa, riskiä aksessiosaannosta ei muodostu. - Jos maston ja kiinteistön suhde on faktisesta suhteesta poiketen pikemminkin käyttötarkoitusperusteinen (esim. voimala tuottaa energiaa koko kiinteistön käyttötarkoitusta ajatellen), tällainen tarpeistosuhde saattaa muodostua ongelmalliseksi. Näin erityisesti, jos rakennelman irrottaminen aiheuttaisi tuntuvaa haittaa ja tappiota muulle kiinteistön infrastruktuurille. - MK 14 luvun mukaisesti voidaan määrätä, mikä kuuluu kiinteistöön. Huomionarvoista on kuitenkin, että kysymys ei ole vakuuskirjauksesta vaan kiinteistön ainesosia ja tarpeistoja määrittävä menettely. - Vakuuskiinnitystä ei voi MK 14 luvun säännösten perusteella hakea ainesosaan tai tarpeistoon ellei MK 14:3 kautta avautuvia linjoja ajatella tällaiseksi mahdollisuudeksi. Tapauksen tuuliroottori sopii MK 14:3 järjestelmään kuitenkin huonosti, koska M:n ja maapohjan välissä on ainakin K ja jopa J. MK 14:3 nimittäin edellyttää kiinteistön yhteisomistajien keskinäistä sopimusta. - Entä pellettivaraston vakuuskäyttö? - Itse varasto rakennuksen osana ja kiinteistön ainesosana. Irtaimet pelletit on huomattava arvioida erikseen, jos tämän omaisuuden vakuuskäyttöä ryhdytään miettimään. Varaston sisältönä olevat pelletit paljousesineinä ovat sinänsä mahdollista ottaa vakuuskäyttöön yksilöimällä ja katkaisemalla velallisen valtasuhde esim. lukitsemalla varasto. Tämä menettely ei ole kuitenkaan elinkeinotoiminnassa kovinkaan tehokas. Tehokkaampi menettely saattaisi olla eräänlainen vakuusagenttimenettely, jossa vakuudensaajapankin lukuun toimiva agentti kontrolloin määräysvaltaa pelletteihin vakuuden saajan lukuun. Agentti voi olla mikä tai kuka tahansa de facto varastosta huolehtiva taho. Agentti huolehtii tällöin vakuussopimuksen mukaisesti vakuudensaajan kontrollista ja omistajan panttauskompetenssin rajoittamisesta. On kuitenkin huomioitava, että tällainenkin menettely aiheuttaa kustannuksia ja itse pellettivaraston käytölle haitallista staattisuutta. - YrKiinL mukaan pelletit olisi mahdollisuus saada irtaimena omaisuutena mukaan vakuuden piiriin. Tällöin suoja olisi kuitenkin MJL 5 :n mukaisten rajoitusten alainen. YrKiinL:n puitteissa myös vakuuden rajaaminen pelkkiin pelletteihin rakennuksessa lienee mahdotonta (YrKiinL 5.2 )

Panttioikeus osakkeeseen yhtiöoikeudellisissa muutostilanteissa

Panttioikeus osakkeeseen yhtiöoikeudellisissa muutostilanteissa Lakimies 2/2011 s. 248 277 Vesa Rasinaho Panttioikeus osakkeeseen yhtiöoikeudellisissa muutostilanteissa Hakusanat: esineoikeus, yhtiöoikeus, panttaus, yritysjärjestelyt, päätöksen pätemättömyys 1. Johdannoksi

Lisätiedot

VASTUUNRAJOITUSLAUSEKKEEN MERKITYS KIINTEISTÖN KAUPASSA MYYJÄN VIRHEVASTUUTA RAJOITTAVANA TEKIJÄNÄ

VASTUUNRAJOITUSLAUSEKKEEN MERKITYS KIINTEISTÖN KAUPASSA MYYJÄN VIRHEVASTUUTA RAJOITTAVANA TEKIJÄNÄ VASTUUNRAJOITUSLAUSEKKEEN MERKITYS KIINTEISTÖN KAUPASSA MYYJÄN VIRHEVASTUUTA RAJOITTAVANA TEKIJÄNÄ Jukka Pentikäinen TUTKIELMA ESINEOIKEUS SYKSY 2009 I Sisällys SISÄLLYS...I LÄHTEET...IV 1 Johdanto...

Lisätiedot

ESITYSLUONNOS SÄHKÖISTÄ KIINTEISTÖN VAIHDANTAA, PANTTAUSTA JA KIRJAAMISMENTTELYÄ KOSKEVAKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSI

ESITYSLUONNOS SÄHKÖISTÄ KIINTEISTÖN VAIHDANTAA, PANTTAUSTA JA KIRJAAMISMENTTELYÄ KOSKEVAKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSI 1 1(9) Oikeusministeriölle OM 4/41/2004 OM016:00/2004 ESITYSLUONNOS SÄHKÖISTÄ KIINTEISTÖN VAIHDANTAA, PANTTAUSTA JA KIRJAAMISMENTTELYÄ KOSKEVAKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSI Yleistä Oikeusministeriö on pyytänyt Finanssialan

Lisätiedot

BusinessPlaza. Yrityskauppa

BusinessPlaza. Yrityskauppa BusinessPlaza Yrityskauppa 1 Sisällys 1. Kaupan kohteen valmistaminen myyntikuntoon ja vaihtoehtojen kartoittaminen... 4 Liiketoimintakauppa... 5 Osakekauppa ja yhtiöosuuskauppa... 6 Osakevaihto... 7 Sulautuminen

Lisätiedot

Hukkaamiskielto ja vakuustakavarikko

Hukkaamiskielto ja vakuustakavarikko Gisela Juutilainen Hukkaamiskielto ja vakuustakavarikko 1. Aluksi Hukkaamiskielto ja vakuustakavarikko ovat turvaamistoimenpiteitä sakon, rahamääräisen menettämisseuraamuksen tai asianomistajalle maksettavan

Lisätiedot

Joukkolainanhaltijoiden edustajia koskeva lainsäädäntö

Joukkolainanhaltijoiden edustajia koskeva lainsäädäntö Arviomuistio VM056:00/2014 1 (42) Rahoitusmarkkinaosasto Aki Kallio 19.6.2014 Julkinen Joukkolainanhaltijoiden edustajia koskeva lainsäädäntö Valtiovarainministeriö Puh 0295 16001 (vaihde) Snellmaninkatu

Lisätiedot

LKV-koe 17.11.2012 ARVOSTELUPERUSTEET 1 (8)

LKV-koe 17.11.2012 ARVOSTELUPERUSTEET 1 (8) LKV-koe 17.11.2012 ARVOSTELUPERUSTEET 1 (8) Kysymys 1 Asunnossa on hoitovastikkeen osalta asuntokauppalain 6 luvun 20 :n 1 mom:n 2 kohdassa tarkoitettu tiedonantovirhe. Myyjän on täytynyt olettaa tienneen

Lisätiedot

Asuinmukavuuden merkitys asuinkiinteistön laatuvirheen arvioinnissa

Asuinmukavuuden merkitys asuinkiinteistön laatuvirheen arvioinnissa Asuinmukavuuden merkitys asuinkiinteistön laatuvirheen arvioinnissa Eveliina Ahlsten 0237585 Pro gradu -tutkielma Esineoikeus Oikeustieteiden tiedekunta Lapin yliopisto Kevät 2014 Lapin yliopisto, oikeustieteiden

Lisätiedot

Holhoustoimen kehittämistyöryhmän kannanotot (päivitetty 23.1.2015)

Holhoustoimen kehittämistyöryhmän kannanotot (päivitetty 23.1.2015) Holhoustoimen kehittämistyöryhmän kannanotot (päivitetty 23.1.2015) Sisältö 1. Yleistä kannanotoista 2. Hakemisto 3. Kannanotot 1 Yleistä kannanotoista Tällä sivulla julkaistaan oikeusministeriön asettaman

Lisätiedot

PANTTIVELKOJAN ASEMA ULOSOTTOMYYNNISSÄ

PANTTIVELKOJAN ASEMA ULOSOTTOMYYNNISSÄ PANTTIVELKOJAN ASEMA ULOSOTTOMYYNNISSÄ Markus Kemppainen Insolvenssioikeus Maisteritutkielma Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunta Kevät 2015 Lapin yliopisto, oikeustieteiden tiedekunta Työn nimi:

Lisätiedot

1.2. Tutkimuskohde, tavoitteet ja rajaukset

1.2. Tutkimuskohde, tavoitteet ja rajaukset 1. JOHDANTO 1.1. Taustaa Asunnon hankinta on usein suurin kauppa, mitä koko ihmiselämän aikana tehdään. Asuntokaupalla on kaupan osapuolille suuri taloudellinen merkitys. Koska kyse on isosta asiasta ja

Lisätiedot

Asuntokaupan virheet ja niiden käsittely

Asuntokaupan virheet ja niiden käsittely Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Asuntokaupan virheet ja niiden käsittely Yritysjuridiikka Maisterin tutkinnon tutkielma Antti Säynäslahti 2012 Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu I

Lisätiedot

Opiskelijakirjaston verkkojulkaisu 2005. Luottojen arvopaperistaminen Suomessa oikeudelliselta kannalta

Opiskelijakirjaston verkkojulkaisu 2005. Luottojen arvopaperistaminen Suomessa oikeudelliselta kannalta Opiskelijakirjaston verkkojulkaisu 2005 Luottojen arvopaperistaminen Suomessa oikeudelliselta kannalta Jarno Tepora Julkaisija: Helsinki: Roschier Holmberg & Waselius, 1995 Julkaisu: Juhlajulkaisu Roschier

Lisätiedot

Toiminimen muuttaminen osakeyhtiöksi

Toiminimen muuttaminen osakeyhtiöksi LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon tutkielma Laskentatoimi Toiminimen muuttaminen osakeyhtiöksi Converting private business into limited

Lisätiedot

Pankki- ja vakuutusasiat kuolinpesässä - Ohjeita kuolinpesän osakkaille

Pankki- ja vakuutusasiat kuolinpesässä - Ohjeita kuolinpesän osakkaille Pankki- ja vakuutusasiat kuolinpesässä - Ohjeita kuolinpesän osakkaille Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista 29.11.2013 Auri Koskinen ja Hanna

Lisätiedot

Lainsäädäntöaloitteet 2012

Lainsäädäntöaloitteet 2012 Lainsäädäntöaloitteet 2012 LOJAALISUUS RIIPPUMATTOMUUS ESTEETTÖMYYS LUOTTAMUKSELLISUUS KUNNIALLISUUS Asianajajaliiton lainsäädäntöaloitteet 2012 13.3.2012 1 (36) Sisältö Johdanto... 2 1 Rahoitus... 3 1.2

Lisätiedot

Kilpailuviraston suuntaviivat YRITYSKAUPPAVALVONNASTA

Kilpailuviraston suuntaviivat YRITYSKAUPPAVALVONNASTA SUUNTAVIIVOJA KILPAILULAIN SOVELTAMISESTA 1/2011 Kilpailuviraston suuntaviivat YRITYSKAUPPAVALVONNASTA Kilpailuviraston suuntaviivat yrityskauppavalvonnasta Kilpailuvirasto julkaisi lokakuussa 2011 uuteen

Lisätiedot

Sisältö. Sisällysluettelo... 3

Sisältö. Sisällysluettelo... 3 AJANKOHTAISTA KIINTEISTÖJURIDIIKASSA 2015 Sisältö s. 6 s. 30 s. 48 Sisällysluettelo.... 3 Toimitusjohtajan tervehdys... 5 Yritysesittely.... 6 Asiantuntijamme kirjoittavat Korjattu kylpyhuone ja putkiremontti...8

Lisätiedot

JULKAISU 2007:2. Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi

JULKAISU 2007:2. Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi JULKAISU 2007:2 Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi JULKAISU 2007:2 Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2007 ISSN 1458-6444 ISBN 978-952-466-421-9 (nid.)

Lisätiedot

HE 146/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan, että maakaareen lisätään sähköistä kiinteistön kauppaa, panttausta ja kirjaamismenettelyä koskevat säännökset.

HE 146/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan, että maakaareen lisätään sähköistä kiinteistön kauppaa, panttausta ja kirjaamismenettelyä koskevat säännökset. Hallituksen esitys Eduskunnalle sähköistä kiinteistön kauppaa, panttausta ja kirjaamismenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi Esityksessä ehdotetaan, että maakaareen lisätään sähköistä kiinteistön kauppaa,

Lisätiedot

ASUNTOKAUPAN TURVAN KEHITTÄMINEN

ASUNTOKAUPAN TURVAN KEHITTÄMINEN 1/21 ASUNTOKAUPAN TURVAN KEHITTÄMINEN Sisältö I. ASUNTOKAUPAN TURVA - NYKYTILANTEEN ONGELMIA... 2 1. KIINTEISTÖKAUPPARIIDAT... 2 2. ASUNTOKAUPPARIITOJEN ERITYISPIIRTEET... 3 3. KUNTOTARKASTUKSIIN LIITTYVIÄ

Lisätiedot

Lausuntopyyntönne VM0124:00/2013 LAUSUNTO JOUKKORAHOITUSTA KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN TARPEESTA

Lausuntopyyntönne VM0124:00/2013 LAUSUNTO JOUKKORAHOITUSTA KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN TARPEESTA Valtiovarainministeriölle Dnro 25/2015 PL 28 00023 VALTIONEUVOSTO 12.6.2015 1 (12) valtiovarainministerio@vm.fi aki.kallio@vm.fi Lausuntopyyntönne VM0124:00/2013 LAUSUNTO JOUKKORAHOITUSTA KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN

Lisätiedot

Kaksiasianosaissuhteen ylittävästä sopimusvastuusta asuntokaupassa

Kaksiasianosaissuhteen ylittävästä sopimusvastuusta asuntokaupassa Kaksiasianosaissuhteen ylittävästä sopimusvastuusta asuntokaupassa Nina Åkerblom 32133 Esineoikeus Oikeustieteiden tiedekunta Lapin yliopisto Syksy 2012 ii Lapin yliopisto, oikeustieteiden tiedekunta Työn

Lisätiedot

UUDEN OSAKEYHTIÖLAIN VAIKUTUKSET OSAKEYHTIÖN PÄÄOMARAKENTEESEEN, VAROJENJAKOON JA VEROTUKSEEN

UUDEN OSAKEYHTIÖLAIN VAIKUTUKSET OSAKEYHTIÖN PÄÄOMARAKENTEESEEN, VAROJENJAKOON JA VEROTUKSEEN LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA Talouden ja yritysjuridiikan laitos Laskentatoimi UUDEN OSAKEYHTIÖLAIN VAIKUTUKSET OSAKEYHTIÖN PÄÄOMARAKENTEESEEN, VAROJENJAKOON JA VEROTUKSEEN

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO. Avioeron taloudelliset vaikutukset avioliittolain mukaan

TAMPEREEN YLIOPISTO. Avioeron taloudelliset vaikutukset avioliittolain mukaan TAMPEREEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos Marjaana Suni Avioeron taloudelliset vaikutukset avioliittolain mukaan Pro Gradu -tutkielma Yritysjuridiikka Tampere 2008 TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto Oikeustieteiden

Lisätiedot

9.6.2011 LIIKKEEN LUOVUTUKSEN TYÖOIKEUDELLISET NÄKÖKULMAT

9.6.2011 LIIKKEEN LUOVUTUKSEN TYÖOIKEUDELLISET NÄKÖKULMAT 1 9.6.2011 LIIKKEEN LUOVUTUKSEN TYÖOIKEUDELLISET NÄKÖKULMAT Liikkeen luovutusta koskevat kysymykset ovat jatkuvasti ajankohtaisia. Useimmin pyydetään apua sen arvioimiseen, onko jotakin yksittäistä tilannetta

Lisätiedot

Sukunimi Etunimi Henkilötunnus Koepaikkakunta

Sukunimi Etunimi Henkilötunnus Koepaikkakunta Sukunimi Etunimi Henkilötunnus Koepaikkakunta HELSINGIN YLIOPISTON OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA VALINTAKOE 12.6.2013 (suomenkieliset pyrkijät) Lue tarkasti seuraavat ohjeet ja toimi niiden mukaisesti.

Lisätiedot

3. Hallinto-oikeuksien ratkaisuja hallinto-oikeuksittain aikajärjestyksessä

3. Hallinto-oikeuksien ratkaisuja hallinto-oikeuksittain aikajärjestyksessä 21.05.2013 HALLINTO-OIKEUKSIEN EDUNVALVONTAA KOSKEVIA RATKAISUJA 1. Yleistä 2. Asiasanahakemisto 2.1. Asiasanat 2.2 Asiasanat ja otsikot 3. Hallinto-oikeuksien ratkaisuja hallinto-oikeuksittain aikajärjestyksessä

Lisätiedot

HE 24/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi kulutusluottoja

HE 24/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi kulutusluottoja Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain muuttamisesta ja eräiden luotonantajien rekisteröinnistä sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ

HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ Kuluttajaoikeuden linjauksia HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ Linjauksen ja valvonnan lähtökohtia... 2 Perintälain soveltaminen ja lain pakottavuus... 2 Mikä on kuluttajasaatava?... 3 Velallisella

Lisätiedot