Ei-taloudellisen tiedon raportointihankkeita EU:ssa. ProCom: Vuosikertomuspäivä Kämp Kansallissali, Aleksanterinkatu 44 Marja Hanski 20.5.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ei-taloudellisen tiedon raportointihankkeita EU:ssa. ProCom: Vuosikertomuspäivä Kämp Kansallissali, Aleksanterinkatu 44 Marja Hanski 20.5."

Transkriptio

1 Ei-taloudellisen tiedon raportointihankkeita EU:ssa ProCom: Vuosikertomuspäivä Kämp Kansallissali, Aleksanterinkatu 44 Marja Hanski

2 Muun kuin taloudellisen tiedon raportointihankkeita EU:ssa Tilinpäätösdirektiivi (2013/34/EU) Vuosittainen raportointivelvoite hallituksille suoritettavista maksuista, kuten tuotanto-oikeudet, rojaltit, osingot, lisenssimaksut, löytöbonukset Koskee öljy-, maakaasu-, kaivannais-, sekä aarniometsien hakkuu toimialoilla toimivia suuria ja PIE-yhteisöjä TEM:n työryhmä valmistelee täytäntöönpanoa (avoimuusdirektiivi/vm) CRD IV (vakavaraisuusdirektiivi, 2013/36/EU) Maakohtainen veroraportointi: nimi, toiminnan luonne, maantieteellinen sijainti, liikevaihto, palkatun henkilöstön määrä kokopäivätyötä vastaavana, tulos ennen veroja, vero tuloksesta, saatu valtiontuki Koskee lähinnä luottolaitoksia ja sijoituspalveluyrityksiä HE:n valmistelu kesken VM:ssä

3 Muun kuin taloudellisen tiedon raportointihankkeita EU:ssa SRD eli osakkeenomistajien oikeuksia koskeva direktiiviehdotus COM(2014) 213 final Sisältää määräyksiä muun muassa ojohdon palkitseminen Palkitsemispolitiikka Päätöksenteko Palkitsemisraportti (osaksi cg-selvitystä) o Lähipiiriliiketoimet 1% varoista toteutumisajankohtana; julkistettava 5% varoista; äänestys Ennakkohyväksyntä Riippumattoman kolmannen osapuolen kohtuullisuusraportti

4 Muuta kuin taloudellista tietoa koskeva direktiiviehdotus 2013/0110 (COD): Tausta Toipuminen taloudellisesta kriisistä Uuden taloudellisen kasvun luominen Luottamuksen palauttaminen markkinoihin => Keinona avoimuuden ja läpinäkyvyyden lisääminen EU-komissio antoi ehdotuksen tilinpäätösdirektiivin muuttamiseksi liittyen tiettyjen suurten yritysten ja konsernien eitaloudellisen ja monimuotoisuutta koskevan tiedon julkistamiseen Yritysten läpinäkyvyyden ja vastuullisuuden lisääminen Tarpeettoman hallinnollisen taakan rajoittaminen Yhdenmukaisen toimintaympäristön varmistaminen EU:ssa => vertailukelpoisuus

5 Uusi artikla 19a: selvitys Soveltamisala: yleisen edun kannalta merkittävät yhtiöt, joiden keskimääräinen työntekijämäärä ylittää 500 henkeä tilinpäätöspäivänä (Suomessa noin 85 yhtiötä) Toimintakertomukseen selvitys, joka sisältää tarpeelliset tiedot yrityksen kehityksen, toiminnan, aseman ja toiminnan vaikutusten ymmärtämiseksi liittyen vähintään seuraaviin alueisiin: ympäristö sosiaaliset asiat työntekijät ihmisoikeuksien kunnioitus korruption torjunta lahjonta

6 Uusi artikla 19a: selvityksen sisältö Selvityksessä tulee olla: Lyhyt kuvaus yhtiön liiketoimintamallista Kuvaus toimintalinjoista mukaan lukien täytäntöönpannut due diligence -prosessit Toimintalinjoilla saavutetut tulokset Toimintalinjoihin liittyvät pääriskit, jotka linkittyvät yhtiön toimintaan mukaan lukien (mikäli merkityksellistä ja oikeasuhteista) sen liikesuhteet, tuotteet tai palvelut, ja jotka saattavat johtaa haitalliseen vaikutukseen sekä miten mainittuja riskejä hallitaan Yrityksen liiketoiminnan kannalta merkittävät ei-taloudelliset suorituskykymittarit Noudata tai selitä periaate; ilmoitettava selkeä ja perusteltu syy, mikäli yrityksellä ei ole toimintalinjoja

7 Uusi artikla 19a: turvasatama Turvasatamalauseke: Jäsenvaltio-optio Keskeneräiset tai neuvottelun alaiset asiat voidaan jättää pois poikkeustilanteissa Yrityksen hallintoelimen päätöksellä (lain valtuuttamana ja yhteisvastuullisesti) Edellytyksenä että tiedon luovuttaminen voi vakavasti vahingoittaa yrityksen kaupallista asemaa Tiedon poisjättäminen ei saa estää oikean ja tasapuolisen ymmärryksen luomista yrityksen kehityksestä, toiminnasta ja asemasta sekä sen toiminnan vaikutuksista.

8 Uusi artikla 19a: erillisraportti Vaihtoehtona erillisraportti: kansallinen, EU-tason tai kansainvälinen kehys tai muutoin erillisraportti Määriteltävä käytetty kehys Esimerkiksi: EMAS (Eco-Management and Audit Scheme), UN Global Compact, The UN Guiding Principles on Business and Human Rights, OECD Guidelines for Multinational Enterprises, ISO 26000, ILO Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy ja GRI-ohjeistus Tytäryhtiöille vapautus, mikäli tiedot sisältyvät muuhun raporttiin, joko konsernin toimintakertomuksen selvitykseen tai erillisraporttiin Erillisraportin edellytykset: Koskee samaa tilikautta kuin tilinpäätös Sisältää selvityksen edellyttämät tiedot Jäsenvaltio käyttänyt optiotaan poiketa selvityksen tekemisestä Erillisraportti julkistettu yhdessä toimintakertomuksen kanssa tai enintään 6 kuukauden kuluessa tilinpäätöspäivästä yhtiön kotisivuilla ja siihen on viitattu toimintakertomuksessa

9 Uusi artikla 19a: tarkastus Selvityksen tarkastus: lakisääteinen tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö varmistaa selvityksen tai erillisraportin olemassaolon Varmennus jäsenvaltio-optiona Jäsenvaltio voi vaatia, että selvityksen tai erillisraportin tulee olla itsenäisen varmennuspalvelutarjoajan varmentama Jäsenvaltiot voivat vapauttaa pienet ja keskisuuret yhtiöt artiklan ensimmäisen kappaleen velvoitteista siltä osin kuin ne koskevat eitaloudellista tietoa

10 Artikla 20: monimuotoisuus Corporate governance selvitykseen Kuvaus yhtiön monimuotoisuuspolitiikasta koskien yhtiön johtoa Sellaisia näkökulmia kuin esimerkiksi ikä, sukupuoli, koulutusja ammattitausta Monimuotoisuuspolitiikan tavoitteet, miten se on täytäntöön pantu ja mitkä ovat raportointikauden tulokset Mikäli politiikkaa ei sovelleta, tulee antaa selvitys syistä Koskee listayhtiöitä, joiden työntekijämäärä ylittää 250 henkeä Tarkastus: lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön tulee tarkistaa, että edellytetyt tiedot on toimitettu Jäsenvaltiot voivat säätää poikkeuksen listattujen joukkovelkakirjojen antajille

11 Muita muutoksia Uusi artikla 29a: vastaavat säännökset koskien konserneja kuin 19a:ssa Artikla 33: hallitus vastaa erillisraportin laatimisesta Artikla 34 (1): ei koske ei-taloudellista selvitystä tai erillisraportteja Artikla 48: komission tulee raportissaan huomioida OECD:n kehitys ja EU-hankkeet harkitessaan mahdollisuutta esitellä suuria yrityksiä koskeva velvoite maakohtaiseksi veroraportoinniksi lähinnä koskien tietoja yrityksen tekemästä tuloksesta, maksamista veroista sekä vastaanottamista julkisista tuista

12 Muita muutoksia Uusi artikla: metologia Komissiolle velvoite laatia ei-sitova ohjeistus ei-taloudellisen tiedon metodologiaksi Ohjeistuksen tulee sisältää yleiset ja sektorikohtaiset eitaloudelliset suorituskykymittarit Näin varmistetaan, että julkistettava tieto on asianmukaista, hyödyllistä ja vertailukelpoista Komission tulee kuulla asiassa sidosryhmiä Ohjeistuksen tulee olla valmis 24 kuukauden kuluessa direktiivin voimaan tulosta eli arviolta kesällä 2016

13 Muita muutoksia Tarkastelulauseke: komission tulee toimittaa parlamentille ja neuvostolle raportti direktiivin täytäntöönpanosta mukaan lukien sovellutusala ei-listattujen yhtiöiden näkökulmasta, tehokkuus ja ohjeistuksen taso. Raportti tulee julkistaa 4 vuoden kuluessa voimaan tulosta mahdollisine lainsäädäntöehdotuksineen (2018). Voimaantulo (mikäli etenee suunnitellusti): Kesällä 2014 Jäsenvaltioimplementointi kesä 2016 Koskee tilikautta 2017

14 Kiitos!

Ylisääntelyn seuraukset Pykälämyrsky vaikeuttaa yritysten toimintaa

Ylisääntelyn seuraukset Pykälämyrsky vaikeuttaa yritysten toimintaa Ylisääntelyn seuraukset Pykälämyrsky vaikeuttaa yritysten toimintaa Helppo Hallinto Sujuva Suomi -hanke 2013 2014 Sisällysluettelo JOHDANTO... 8 Viisi vaarallista hanketta... 8 Hallinnollisen taakan vähentämisen

Lisätiedot

Kokoomus - Taru Tujunen

Kokoomus - Taru Tujunen Kokoomus - Taru Tujunen K1: Verokilpailun ja -kierron vastaiset toimet EU:ssa menetetään verotuloja noin tuhat miljardia euroa joka vuosi veropetosten ja veronkierron takia. EU:n veronkierron vastaisessa

Lisätiedot

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) 2010 Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) Arvopaperimarkkinayhdistys ry 15.6.2010 ARVOPAPERIMARKKINAYHDISTYS RY

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA EUROOPAN KOMISSIO Bruxelles, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA Opas valtiontukea, julkisia hankintoja ja sisämarkkinoita koskevien Euroopan unionin sääntöjen soveltamiseksi

Lisätiedot

Hyvä sääntely parempi Suomi

Hyvä sääntely parempi Suomi Hyvä sääntely parempi Suomi Elinkeinoelämän 5 teesiä ja käytännön ehdotuksia, joilla sääntelyä vähennetään ja parannetaan Hyvä sääntely kilpailukykyä kasvua työllistämistä Sääntelyn on tuettava yritysten

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX [ ](2013) XXX draft KOMISSION TIEDONANTO Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen (ETA:n kannalta

Lisätiedot

Luotettava hallinto ja toiminnan järjestäminen - standardiluonnos 1.3.

Luotettava hallinto ja toiminnan järjestäminen - standardiluonnos 1.3. FK Ftnanssialan Keskusliitto FCjFinansbranschens Centralförbund Rahoitustarkastukselle Luotettava hallinto ja toiminnan järjestäminen - standardiluonnos 1.3. Käsillä olevaan luonnokseen luotettavaa hallintoa

Lisätiedot

Finnair. Taustaa. saan EU:n. määräyksiää. ja Suomen. Tavoitteet. Keskeiset. kielteisistä. desta. johtoryhmä hallitus

Finnair. Taustaa. saan EU:n. määräyksiää. ja Suomen. Tavoitteet. Keskeiset. kielteisistä. desta. johtoryhmä hallitus Finnair Oyj:n tiedonantopolitiikka Alkuperäinen dokumentti: 27.4.20122 Tarkastaja: Finnair Oyj:n johtoryhmä Hyväksyjä: Finnair Oyj:n hallitus Hyväksymispäivä: 31.10.2014 Taustaa Tässä Finnairin hallituksen

Lisätiedot

TOIMIIKO HYVÄ HALLINNOINTI JA AVOIMUUS PÖRSSIYHTIÖISSÄ

TOIMIIKO HYVÄ HALLINNOINTI JA AVOIMUUS PÖRSSIYHTIÖISSÄ TOIMIIKO HYVÄ HALLINNOINTI JA AVOIMUUS PÖRSSIYHTIÖISSÄ 2013 Keskuskauppakamarin selvitys TOIMIIKO HYVÄ HALLINNOINTI JA AVOIMUUS PÖRSSIYHTIÖISSÄ Toukokuu 2013 Keskuskauppakamari on aktiivisesti mukana

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6.

VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6. VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6.2014 186 1 1. JOHDANTO... 4 1.1. Viitasaaren kaupungin konserniohje ja

Lisätiedot

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä SEURAN HYVÄ HALLINTO Voittoja joka päivä Sisällysluettelo Lukijalle... 3 1 Mikä on seura?... 4 1.1 Peruskäsitteitä... 4 1.2 Seuran tarkoitus... 4 1.3 Yhdistyksen säännöt... 4 1.4. Keskeisiä toimintaperiaatteita...

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010 1 2 Säätiöiden SÄÄTIÖIDEN ja rahastojen JA RAHASTOJEN neuvottelukunta NEUVOTTELUKUNTA ry. RY Delegationen DELEGATIONEN för stiftelser FÖR STIFTELSER och OCH fonder FONDER rf. RF Helsinki 2010 3 Toimittajat

Lisätiedot

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi).

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi). Yhdistyslaki muuttui 1.9.2010 uudet säännökset etäosallistumisesta yhdistyksen jäsenten kokoukseen ja jäsenten yksimielisestä päätöksestä ilman kokousta, johdon tehtävistä ja tarkastuksesta Johdannoksi

Lisätiedot

ILO KANSAINVÄLINEN TYÖTOIMISTO GENEVE KOLMIKANTAINEN PERIAATEJULISTUS JOKA KOSKEE MONIKANSALLISIA YRITYKSIÄ JA SOSIAALIPOLITIIKKAA

ILO KANSAINVÄLINEN TYÖTOIMISTO GENEVE KOLMIKANTAINEN PERIAATEJULISTUS JOKA KOSKEE MONIKANSALLISIA YRITYKSIÄ JA SOSIAALIPOLITIIKKAA ILO KANSAINVÄLINEN TYÖTOIMISTO GENEVE KOLMIKANTAINEN PERIAATEJULISTUS JOKA KOSKEE MONIKANSALLISIA YRITYKSIÄ JA SOSIAALIPOLITIIKKAA KOLMIKANTAINEN PERIAATEJULISTUS, JOKA KOSKEE MONIKANSALLISIA YRITYKSIÄ

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle säätiölaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi säätiölaki, jolla kumotaan vuodelta 1930 oleva

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto [Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto 2 Sisältö LUKIJALLE... 4 SEURAN HYVÄ HALLINTO... 5 1 Mikä on seura?... 5 1.1 Peruskäsitteitä... 5 1.2 Seuran tarkoitus... 6 1.3 Yhdistyksen säännöt... 6

Lisätiedot

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 OMISTAJAOHJAUS...4 1.1 Tarkoitus...4 1.2 Hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeen soveltamisala...4

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 13/2013 Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri - Yhteenveto lausunnoista

Määräykset ja ohjeet 13/2013 Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri - Yhteenveto lausunnoista 1 (9) Määräykset ja ohjeet 13/2013 Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri - Yhteenveto lausunnoista (Tässä yhteenvedossa käytetty määräyksien ja ohjeiden kohtien numerointi

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE)

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTIÖKOKOUS... 3 2.1. YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN... 3 2.2. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

PIHLAJALINNAN LISTAUTUMISANTI

PIHLAJALINNAN LISTAUTUMISANTI Konserni sijoita parempaan huomiseen PIHLAJALINNAN LISTAUTUMISANTI 25.5. 2.6.2015 www.pihlajalinna.fi/listautumisanti Markkinointiesite. Tämä ei ole listalleottoesite. Listalleottoesite on saatavilla osoitteessa

Lisätiedot

OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013

OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013 OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013 Maapallon luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ 2013 Lopullinen vastuu Outotecin hallinnosta

Lisätiedot

It s a Question of Ethics. Borealis Ethics Policy

It s a Question of Ethics. Borealis Ethics Policy It s a Question of Ethics Borealis Ethics Policy 2 It s a Question of Ethics Johdanto eivät vain ole sanoja paperilla, vaan kuuluvat jokaisen borealislaisen elämään paikkakunnasta tai työtehtävistä riippumatta.

Lisätiedot

Lelujen turvallisuus ei ole leikin asia. Euroopan komissio Yritystoiminta ja teollisuus

Lelujen turvallisuus ei ole leikin asia. Euroopan komissio Yritystoiminta ja teollisuus LELUJEN TURVALLISUUS Lelujen turvallisuus ei ole leikin asia. Euroopan komissio Yritystoiminta ja teollisuus Fotolia Orange Tuesday Euroopan unionissa asuu noin 80 miljoonaa alle 14-vuotiasta lasta ja

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 6 Hallituksen jäsentä 19 Hallituksen kokousta 100% Keskimääräinen osallistumisprosentti Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 26.3. Yhtiökokous 1 more than squares Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Lisätiedot

Salcomp Oyj. Osakeanti ja -myynti. Enintään 17 000 000 osaketta. Alustava hintaväli 3,20-4,00 euroa

Salcomp Oyj. Osakeanti ja -myynti. Enintään 17 000 000 osaketta. Alustava hintaväli 3,20-4,00 euroa LISTALLEOTTOESITE 27.2.2006 Osakkeiden lopullisesta merkintä- ja myyntihinnasta, Osakkeiden kokonaislukumäärästä ja eri sijoittajaryhmille myytävien Osakkeiden lukumäärästä päätetään lopullisesti institutionaalisille

Lisätiedot

Selvitys HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ

Selvitys HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ Selvitys HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ Sisältö SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ HENKILÖTIEDOT RISKIENHALLINTA JOHDON PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 3 8 11 14 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303 Diaarinumero 3154/1/05 Vuosikirja Asia Valittaja Vastapuoli Tietosuoja-asiaa koskeva valitus Tietosuojavaltuutettu Satakunnan

Lisätiedot

20.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/289

20.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/289 20.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/289 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 1301/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitysrahastosta ja Investoinnit kasvuun

Lisätiedot

Wärtsilän tiedonantopolitiikka

Wärtsilän tiedonantopolitiikka Wärtsilän tiedonantopolitiikka 1. Johdanto Tässä politiikassa kuvataan toimintaperiaatteet ja menettelytavat, joiden mukaisesti Wärtsilä viestii pääomamarkkinoiden eri osapuolien kanssa. Wärtsilä pyrkii

Lisätiedot