Se compone de CA-NXPS1, SP-NXPS1F y SP-NXPS1W Consiste em CA-NXPS1, SP-NXPS1F e SP-NXPS1W Består av CA-NXPS1, SP-NXPS1F och SP-NXPS1W

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Se compone de CA-NXPS1, SP-NXPS1F y SP-NXPS1W Consiste em CA-NXPS1, SP-NXPS1F e SP-NXPS1W Består av CA-NXPS1, SP-NXPS1F och SP-NXPS1W"

Transkriptio

1 COMPACT COMPONENT SYSTEM NX-PS STANDBY VOLUME FUNCTION COMPACT COMPONENT SYSTEM SISTEMAS DE COMPONENTES COMPACTOS SISTEMA COMPACTO KOMPAKT KOMPONENT SYSTEM KOMPACTCOMPONENTTIJÄRJESTELMÄ KOMPAKT-KOMPONENTSYSTEM NX-PS Se compone de CA-NXPS, SP-NXPSF y SP-NXPSW Consiste em CA-NXPS, SP-NXPSF e SP-NXPSW Består av CA-NXPS, SP-NXPSF och SP-NXPSW CA-NXPS, SP-NXPSF ja SP-NXPSW Består af CA-NXPS, SP-NXPSF og SP-NXPSW SP-NXPSF CA-NXPS SP-NXPSF SP-NXPSW Svenska Suomi Español Dansk Português INSTRUCTIONS MANUAL DE INSTRUCCIONES INSTRUÇÕES BRUKSANVISNING KAÖYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG LVT A [EN]

2 Avisos, precauciones y otras notas / Avisos, Advertências e Outros Varningar, att observera och övrigt / Varoitukset, huomautukset, yms Advarsler, forsigtighedsregler og andet PRECAUCIÓN Botón STANDBY/ON Desconecte el enchufe tomacorriente para desconectar la alimentación completamente (se apagan todas las lámparas e indicaciones). Al instalar el aparato, asegúrese de poder acceder fácilmente al enchufe. Ninguna posición del botón STANDBY/ON conseguirá desconectar la red de alimentación eléctrica. Cuando la unidad está en espera, la lámpara STANDBY se enciende en rojo. Cuando la unidad está encendida, la lámpara STANDBY se apaga. La alimentación puede controlarse mediante control remoto. CUIDADO Botão STANDBY/ON! Desligue a ficha de corrente para desligar totalmente o dispositivo (todos os indicadores luminosos e indicações apagam). Quando instalar o aparelho, certifique-se de que a ficha fique facilmente acessível. O botão STANDBY/ON não desliga a corrente, independentemente da posição em que se encontre. Quando a unidade está em modo de espera, o indicador luminoso STANDBY permanece aceso e vermelho. Quando liga a unidade, o indicador luminoso STANDBY apaga. É possível ligar e desligar o produto com o comando à distância. VAROITUS STANDBY/ON -näppäin Irrota virtajohto, jotta virta katkeaa täysin (kaikki merkkivalot sammuvat). Varmista laitetta asentaessasi, että pistoke on helposti ulottuvilla. STANDBY/ON -näppäin ei koskaan katkaise virtaa johdosta. Kun laite on valmiustilassa, STANDBY-merkkivalo palaa punaisena. Kun laite kytketään päälle, STANDBY-merkkivalo sammuu. Päällekytkentää voidaan hallita kaukosäätimestä. FORSIGTIG STANDBY/ON knap Tag netstikket ud for at slukke helt for strømmen (alle lamper og indikatorer slukker). Når apparatet installeres, skal det sikres, at stikket er let tilgængeligt. STANDBY/ON knappen, uanset om den er trykket ind eller ej, afbryder ikke netstrømmen. Når anlægget står i standby, lyser STANDBYlampen rødt. Når anlægget er tændt, slukker STANDBYlampen. Strømmen kan fjernbetjenes. VARNING STANDBY/ON knapp Koppla ur kontakten för att stänga av strömmen helt (alla lampor och indikatorer släcks). Se till att stickkontakten på nätkabeln blir lättåtkomlig, när apparaten installeras. Knappen STANDBY/ON kopplar inte ur strömkontakten i något läge. När enheten är i standby-läge, lyser STANDBY-lampan rött. När enheten sätts på, släcks STANDBY-lampan. Strömmen kan fjärrkontrolleras. G-

3 PRECAUCIÓN Para reducir riesgos de choques eléctricos, incendio, etc.:. No extraiga los tornillos, los cubiertas ni la caja.. No exponga este aparato a la lluvia o a la humedad. CUIDADO Para reduzir o risco de choques eléctricos, incêndios, etc.:. Não retire parafusos, tampas nem a caixa exterior.. Não exponha este aparelho a chuva ou humidade. VIKTIGT För att minska riskerna för elektriska stötar, brand, etc.:. Lossa into på skruvar, lock eller hölje.. Utsätt inte enheten för regn eller fukt. VAROITUS Vältä sähköiskun ja tulipalon vaara:. Älä avaa ruuveja tai koteloa.. Älä jätä laitetta sateeseen tai kosteaan paikkaan. ADVARSEL For at reducere faren for elektrisk stød, brand, etc.:. Fjern ikke skruer, dæksler eller kabinet.. Udsæt ikke dette apparat for regn eller fugt. G-

4 PRECAUCIÓN No obstruya las rendijas o los orificios de ventilación. (Si las rendijas o los orificios de ventilación quedan tapados con un periódico, un trozo de tela, etc., no se podrá disipar el calor). No ponga sobre el aparato ninguna llama al descubierto, como velas encendidas. Cuando tenga que descartar las pilas, tenga en cuenta los problemas ambientales y observe estrictamente los reglamentos o las leyes locales sobre disposición de las pilas. No exponga este aparato a la lluvia, humedad, goteos o salpicaduras. Tampoco ponga recipientes conteniendo líquidos, como floreros, encima del aparato. CUIDADO Não tape as aberturas de ventilação nem os orifícios. (Se as aberturas de ventilação ou os orifícios estiverem obstruídos por um jornal, tecido, etc., o calor poderá não ser libertado adequadamente.) Não coloque quaisquer fontes de chama sobre o aparelho, como, por exemplo, velas acesas. Quando deitar fora as pilhas, tenha em atenção as questões ambientais e cumpra rigorosamente as regras ou a legislação local relativa à eliminação das pilhas. Não exponha este aparelho a chuva, humidade, gotas ou salpicos, nem coloque objectos que contenham líquidos em cima do aparelho, como, por exemplo, copos. HUOMAUTUS Tuuletusrakoja tai -aukkoja ei saa tukkia. (Jos tuuletusraot tai -aukot tukitaan sanomalehdellä tai vaatteella yms., lämpö ei mahdollisesti pääse ulos.) Laitteen päälle ei saa asettaa avotulen lähteitä, kuten palavia kynttilöitä. Paristoja hävitettäessä on huomioitava ympäristöongelmat. Näiden paristojen hävitystä koskevia paikallisia määräyksiä ja lakeja on noudatettava ehdottomasti. Tätä laitetta ei saa altistaa sateelle, kosteudelle, veden tippumiselle tai roiskumiselle eikä laitteen päälle saa asettaanesteellä täytettyjä esineitä, kuten kukkamaljakoita. FORSIGTIG Undgå at tilstoppe ventilationsåbningerne. (Hvis de tilstoppes af avispapir, en klud el.lign., vil varmen muligvis ikke kunne komme ud.) Undlad at anbringe åben ild (f.eks. tændte stearinlys) oven på apparatet. Ved bortskaffelse af batterier bør de miljømæssige konsekvenser tages i betragtning, ligesom de relevante lokale bestemmelser nøje skal overholdes. Apparatet må ikke udsættes for regn, fugtighed, dryp eller stænk, ligesom der ikke bør anbringes beholdere med væske, f.eks. vaser, oven på apparatet. ATT OBSERVERA Blockera inte ventilationsöppningarna på apparaten. (Om ventilationsöppningarna blockeras av en tidning, en duk eller liknande kan värme i apparaten eventuellt inte komma ut.) Placera ingenting med öppen låga, exempelvis ett tänt ljus, på apparaten. Använda batterier måste handhas på ett miljömässigt korrekt sätt och de lagar och förordningar som gäller på platsen för begagnade batterier måste följas noga. Undvik att utsätta denna apparat för regn, fukt, droppand eller stänkande vätskor, och ställ ingenting med vatten i på den, exempelvis en vas. G-3

5 Precaucion: ventilación correcta Para evitar el riesgo de descargas eléctricas e incendio y prevenir posibles daños, instale el equipo en un lugar que cumpla los siguientes requisitos: Parte frontal: Sin obstrucciones, espacio abierto. Lados/parte superior/parte posterior: No debe haber ninguna obstrucción en las áreas mostradas por las dimensiones de la siguiente figura. 3 Parte inferior: Sitúe el equipo sobre una superficie nivelada. Mantenga un espacio adecuado para permitir el paso del aire y una correcta ventilación, situando el equipo sobre un soporte de 0 o más cm de allura. Cuidado: Ventilação Adequada Para evitar o risco de choques eléctricos ou incêndios e para evitar danos, posicione o aparelho da seguinte forma: Parte frontal: Sem obstáculos, espaço amplo. Partes laterais/superior/posterior: Não deve colocar obstáculos nas áreas indicadas pelas dimensões apresentadas em seguida. 3 Parte inferior: Coloque o aparelho numa superfície nivelada. Para que a ventilação seja adequada, coloque o aparelho num suporte com uma altura de 0 cm ou superior. Viktigt: Korrekt ventilering För att undvika risker för elektriska stötar, brand och skador måste utrustningen placeras på följande sätt: Framsida: Inga hinder och fritt utrymme Sidor /Översida/Baksida: Inga hinder får finnas inom de områden som dimensionerna nedan anger. Vista frontal Vista frontal Sett framifrån Edestä Forside 3 Undersida: Placera apparaten på en plan yta. Se till att tillräckligt ventilering finns för utrymme genom att placera apparaten på ett bord minst 0 cm högt stativ. Muista: Huolehdi ilmanvaihdosta! Voit välttää sähköiskun ja tulipalon vaaran sekä estää vahingot, kun sijoitat laitteiston seuraavien ohjeiden mukaan: Edessä: Jätä eteen esteetön, avonainen tila. Sivuilla/päällä/takana: Laitteiston ympärillä on oltava vapaata tilaa alla olevien mittojen mukaisesti. 3 Alusta: Sijoita laitteisto tasaiselle vaakasuoralle alustalle. Ilmanvaihdon kannalta riittävä tila saadaan, kun laitteisto on vähintään 0 cm korkealla tasolla. Obs: Korrekt ventilation For at undgå elektisk stød, brand eller anden skade, skal man ved placering af anlægget sørge for følgende: Forside: Ingen forhindringer, god åben plads. Sider/top/bagside: Ingen forhindringer må placeres i de områder, der er vist på nedenstående dimensioner. 3 Bund: Stil på plan overflade. Sørg for tilstrækkelig adgang for luft til ventilation ved at stille apparatet på et bord, der er mindst 0 cm højt. Vista lateral Vista lateral Sett från sidan Sivulta Side cm 5 cm 5 cm cm cm 5 cm 5 cm 5 cm 0 cm G-4

6 Información para los usuarios sobre la eliminación de equipos usados ESPAÑOL [Unión Europea] Este símbolo indica que los aparatos eléctricos y electrónicos no deben desecharse junto con la basura doméstica al final de su vida útil. El producto deberá llevarse al punto de recogida correspondiente para el reciclaje y el tratamiento adecuado de equipos eléctricos y electrónicos de conformidad con la legislación nacional. Atención: Este símbolo sólo es válido en la Unión Europea. Si desecha el producto correctamente, estará contribuyendo a conservar los recursos naturales y a prevenir los posibles efectos negativos en el medio ambiente y en la salud de las personas que podría causar el tratamiento inadecuado del producto desechado. Para obtener más información sobre el punto de recogida y el reciclaje de este producto, póngase en contacto con su oficina municipal, su servicio de recogida de basura doméstica o la tienda en la que haya adquirido el producto. De acuerdo con la legislación nacional, podrían aplicarse multas por la eliminación incorrecta de estos desechos. (Empresas) Si desea desechar este producto, visite nuestra página Web para obtener información acerca de la retirada del producto. [Otros países no pertenecientes a la Unión Europea] Si desea desechar este producto, hágalo de conformidad con la legislación nacional vigente u otras normativas de su país para el tratamiento de equipos eléctricos y electrónicos usados. Informações para os Utilizadores sobre a Eliminaçã de Equipamento Antigo PORTUGUÊS [União Europeia] Atenção: Este símbolo apenas é válido na União Europeia. Este símbolo indica que o equipamento eléctrico e electrónico não deve ser eliminado como um resíduo doméstico geral, no fim da respectiva vida útil. Pelo contrário, o produto deve ser entregue num ponto de recolha apropriado, para efectuar a reciclagem de equipamento eléctrico e electrónico e aplicar o tratamento, recuperação e reciclagem adequados, de acordo com a respectiva legislação nacional. Ao eliminar este produto da forma correcta, ajudará a conservar recursos naturais e ajudará a evitar potenciais efeitos negativos no ambiente e saúde humana, que poderiam ser causados pelo tratamento residual inadequado deste produto. Para mais informações sobre o ponto de recolha e reciclagem deste produto, contacte a respectiva entidade local, o serviço de eliminação de resíduos ou a loja onde adquiriu o produto. Caso estes resíduos não sejam correctamente eliminados, poderão ser aplicadas penalizações, em conformidade com a respectiva legislação nacional. (utilizadores profissionais) Se pretender eliminar este produto, visite a nossa página da web em para obter informações sobre a devolução do produto. [Outros países fora da União Europeia] Se pretender eliminar este produto, faça-o de acordo com a legislação nacional aplicável ou outras regras no seu país para o tratamento de equipamento eléctrico e electrónico velho. G-5

7 Information till användare gällande kassering av gammal utrustning SVENSKA [Europeiska gemenskapen] Denna symbol anger att elektrisk och elektronisk utrustning inte ska kasseras som vanligt hushållsavfall, när de inte ska användas mer. Istället ska produkten lämnas in på lämplig återvinningsstation för elektrisk eller elektronisk utrustning, så att den kan tas om hand och återvinnas i enlighet med ert lands lagstiftning. Genom att avyttra denna profukt på rätt sätt, bidrar du till att bevara naturen och förhindrar potentiellt negativa effekter på miljön och den mänskiliga hälsan, som annars kan bli resultatet vid felaktig hantering av denna produkt. Kontakta ditt kommunkontor, det företag som hanterar dina hushållssopor eller butiken där du köpt produkten, för mer information om återvinningscentraler. Tänk på: Att denna symbol endast gäller inom den Europeiska gemenskapen. Det kan hända att du bötfälls i enlighet med ert lands lagstiftning om detta avfall kasseras på fel sätt. (Företagsanvändare) Om ni vill kassera denna produkt, besök vår webbsida för att få information om returnering av produkten. [Övriga länder utanför den Europeiska gemenskapen] Om du vill kassera denna produkt, ska detta göras i enlighet med gällande lagstiftning i landet, eller enligt andra bestämmelser i ditt land, för behandling av gammal elektrisk eller elektronisk utrustning. Tietoja käyttäjille vanhojen laitteiden hävittämisestä Huomio: Tämä symboli on voimassa vain Euroopan unionissa. [Euroopan unioni] SUOMI Tämä symboli tarkoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei tule laittaa talousjätteisiin, kun ne poistetaan käytöstä. Sen sijaan tuotteet tulee toimittaa asianmukaiseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyspisteeseen, jossa ne käsitellään uusiokäyttöä ja kierrätystä varten paikallisen lainsäädännön mukaan. Kun hävität tuotteen asianmukaisella tavalla, autat säästämään luonnonvaroja ja estämään mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja, joita voisi aiheutua tämän tuotteen vääränlaisesta hävittämisestä. Lisätietoja keräyspisteistä ja tämän tuotteen kierrätyksestä saat paikkakuntasi viranomaisilta, kotitalousjätteiden keräyksestä huolehtivasta yrityksestä tai liikkeestä, josta ostit tuotteen. Tuotteen vääränlaisesta hävittämisestä voi seurata paikallisen lainsäädännön mukaisia rangaistuksia. (Yrityskäyttäjät) Jos haluat hävittää tämän tuotteen, web-sivustoltamme osoitteessa löydät tietoja käytetyn tuotteen palautuksesta. [Muut maat Euroopan unionin ulkopuolella] Jos haluat hävittää tämän tuotteen, tee se kansallisen lainsäädännön tai muiden maassasi voimassa olevien määräysten mukaan, jotka koskevat vanhojen sähköja elektroniikkalaitteiden käsittelyä. G-6

8 Brugerinformation om bortskaffelse af gammelt udstyr Bemærk: Dette symbol er kun gyldigt i EU. [EU] DANSK Elektriske produkter og elektroniske apparater med dette symbol må ikke afhændes på samme måde som almindeligt husholdningsaffald, når det skal smides ud. I stedet skal produktet indleveres på det relevante indsamlingssted for elektriske apparater og elektronisk udstyr, hvor det vil blive håndteret korrekt og efterfølgende genanvendt og recirkuleret i henhold til de love, der gælder i dit land. Ved at bortskaffe dette produkt korrekt, medvirker du til at bevare naturens ressourcer samt forhindre eventuelle negative påvirkninger af miljøet og folkesundheden, der ellers kunne forårsages ved forkert affaldshåndtering af dette produkt. Mere information om indsamlingssteder og genanvendelse af dette produkt kan du få ved at kontakte din lokale kommune, dit renovationsselskab eller den forretning, hvor du har købt produktet. Ukorrekt bortskaffelse af dette affald kan være strafbar ifølge lovgivningen i nogle lande. (Professionelle brugere) Hvis du ønsker at bortskaffe dette produkt, kan du på vores webside få information om tilbagetagning af produktet. [Lande uden for EU] Hvis du ønsker at bortskaffe dette produkt, bedes du gøre det i overensstemmelse med gældende lovgivning eller andre regler i dit land for behandling af gammelt elektrisk og elektronisk udstyr. G-7

9 Apreciado cliente, Este aparato cumple con las normativas y normas europeas respecto a la seguridad eléctrica y a la compatibilidad electromagnética. El representante europeo de Victor Company of Japan, Limited es: JVC Technology Centre Europe GmbH Postfach Friedberg Alemania Caro Cliente, Este aparelho encontra-se em conformidade com as directivas Europeias válidas e padrões referentes à compatibilidade magnética e segurança eléctrica. O representante europeu da Victor Company of Japan, Limited é: JVC Technology Centre Europe GmbH Postfach Friedberg Alemanha Bästa kund! Denna apparat överensstämmer med gällande EU-direktiv och standarder beträffande elektromagnetisk kompatibilitet och elsäkerhet. Europarepresentant för Victor Company of Japan, Limited är: JVC Technology Centre Europe GmbH Postfach Friedberg Tyskland Kære kunde Dette apparat er i overensstemmelse med gældende europæiske direktiver og standarder vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet og elektrisk sikkerhed. Europæisk repræsentant for Victor Company of Japan, Limited er: JVC Technology Centre Europe GmbH Postfach Friedberg Tyskland Hyvä asiakas, Tämä laite on yhdenmukainen niiden voimassa olevien eurooppalaisten direktiivien ja standardien kanssa, jotka koskevat sähkömagneettista yhteensopivuutta ja sähköturvallisuutta. Victor Company of Japan, Limited:in Euroopan edustaja on: JVC Technology Centre Europe GmbH Postfach Friedberg Saksa G-8

10 Contenido Dansk Suomi Svenska Português Español Introducción... Precauciones... Procedimientos iniciales... 3 Conexión...5 Funcionamiento básico... 7 Unidad...7 Mando a distancia...9 Ajuste del reloj y temporizador diario... Ajuste del reloj... Ajuste del temporizador diario... Reproducción desde un ipod... 3 Para conectar el ipod...3 Funcionamiento básico...4 Reproducción desde un dispositivo de clase de almacenamiento masivo USB... 5 Para conectar el dispositivo de clase de almacenamiento masivo USB...5 Funcionamiento básico...5 Reproducción desde el PC... 7 Instalación de los controladores USB...7 Para reproducir sonidos en el PC...8 Reproducción desde otro dispositivo... 9 Para conectar otro equipo...9 Solución de problemas... 0 Especificaciones...

11 Introducción Gracias por comprar un producto JVC. Asegúrese de leer detenidamente las instrucciones antes de su funcionamiento para obtener de esta forma el mejor rendimiento posible de la unidad. Español Precauciones Instalación Instale la unidad en un lugar nivelado, ni muy cálido ni muy frío: entre 5 C y 35 C. Instale el sistema en un lugar con ventilación adecuada para evitar sobrecalentamientos en su interior. Deje una distancia suficiente entre el sistema y el televisor. Para evitar interferencias de TV, mantenga los altavoces alejados del televisor. Fuentes de alimentación Cuando desenchufe el sistema de la toma de corriente, tire siempre del enchufe, nunca del cable de alimentación de CA. Calor interior Otras NO instale el sistema cerca de fuentes de calor ni lo exponga a la luz directa del sol, al polvo ni a vibraciones excesivas. NO manipule el cable de alimentación de CA con las manos mojadas. Por razones de seguridad, observe atentamente lo siguiente: Asegúrese de que la unidad principal esté bien ventilada. Una ventilación insuficiente podría sobrecalentar y dañar el sistema. NO tape los orificios ni las rendijas de ventilación. Si los tapa con un periódico, un trapo, etc., no saldrá el calor. Si llegara a entrar líquido o algún objeto metálico dentro del sistema, desenchufe el cable de alimentación de CA y consulte a su distribuidor antes de seguir usando el sistema. No desmonte el sistema, ya que en el interior no existen piezas que requieran mantenimiento por parte del usuario. Dansk Suomi Svenska Português Si no piensa utilizar el sistema durante un periodo prolongado, desenchufe el cable de alimentación de CA de la toma de corriente. Si algo no funciona, desconecte el cable de alimentación de CA y consulte a su distribuidor.

12 Procedimientos iniciales Dansk Suomi Svenska Português Español Accesorios incluidos Tras desembalar, compruebe que tiene todos los elementos siguientes. El número entre paréntesis indica la cantidad de piezas suministradas para cada elemento. Mando a distancia () Batería plana de litio CR05 () (la batería lleva instalada desde el envío de fábrica.) Cables de los altavoces,5m () Cable del altavoz,5m () Cable de alimentación CA () Adaptador de CA (AA-R40) () Cable de conexión del ipod (Audio) () Base del ipod () Si falta algún elemento, consulte inmediatamente a su distribuidor. PRECAUCIÓN: Para evitar el riesgo del fuego y daños. No utilice adaptadores de CA, a excepción del adaptador de CA incluido. No utilice el adaptador de CA suministrado con otros equipos. Preparación del mando a distancia Al utilizar el mando a distancia por primera vez, quite la hoja de aislamiento. (Parte frontal) Hoja de aislamiento Sustitución de la batería del mando a distancia Inserte la batería en el mando a distancia haciendo coincidir la polaridad (+ y ). (Parte trasera) Batería plana de litio (número de producto: CR05) 3

13 Advertencia Guarde la batería en un lugar fuera del alcance de los niños. Si se da el caso de que un niño traga accidentalmente la batería, póngase en contacto inmediatamente con un médico. No recargue, puentee, desmonte ni caliente la batería ni la arroje al fuego. Si lo hace, podría provocar que la batería emita calor, se rompa o prenda fuego. No deje la batería junto a otros materiales metálicos. Si lo hace, podría provocar que la batería emita calor, se rompa o prenda fuego. Al tirar o guardar la batería, enróllela en cinta aislante y aíslela; si no, la batería podría emitir calor, romperse o prender fuego. No golpee la batería con pinzas ni herramientas similares. Si lo hace, podría provocar que la batería emita calor, se rompa o prenda fuego. Elimine la batería de la forma adecuada, de acuerdo con la normativa vigente. PRECAUCIÓN: Si coloca las baterías de forma incorrecta, podría provocar una explosión. Sustitúyalas sólo por baterías del mismo tipo o tipo similar. Dansk Suomi Svenska Português Español 4

14 Dansk Suomi Svenska Português Español Conexión No conecte el cable de alimentación CA hasta que se hayan realizado las demás conexiones. A una toma de corriente Conecte el cable de alimentación CA sólo después de establecer todas las conexiones. Terminal de Cable de USB AUDIO alimentación CA Terminal del ipod Adaptador de CA Altavoz principal USB AUDIO i Pod DC IN 3V.5A Unidad RIGHT LEFT WOOFER 6-6Ω 8-6Ω SPEAKERS Entrada de CC 3V,5A Cable del altavoz (,5m) RIGHT LEFT WOOFER 6-6Ω 8-6Ω SPEAKERS Altavoz de graves INPUT Cable del altavoz (,5 m) Altavoz principal Cable del altavoz (,5m) 5

15 Para conectar los cables de los altavoces Asegúrese de que la unidad, los altavoces principales y el altavoz de graves están correcta y firmemente conectados. Al conectar los cables del altavoz, compruebe que la polaridad de los terminales de los altavoces coinciden: cable blanco en (+) y cable blanco con raya negra en (-). NOTAS NO conecte más de un altavoz a cada terminal. NO permita que el conductor de los cables del altavoz entre en contacto con las piezas metálicas del sistema. Ej.: altavoz Insertar Mantener pulsado Ej.: unidad Desbloquear Insertar 3 Soltar 3 Bloquear Dansk Suomi Svenska Português Español 6

16 VOLUME Funcionamiento básico Dansk Suomi Svenska Português Español Unidad Utilización de la unidad Botones Pantalla Indicador luminoso STANDBY Sensor del mando a distancia Botones de funciones Apertura de la cubierta del panel frontal 3 FUNCTION STANDBY 4 FUNCTION USB MEMORY AUX PHONES COMPACT COMPONENT SYSTEM NX-PS STANDBY Funciones Ajusta el nivel de volumen VOLUME MIN/de a 9/VOLUME MAX. Seleccione una fuente. ipod USB MEMORY AUX USB AUDIO VOLUME FUNCTION Apaga o enciende (estado de espera) el dispositivo. AUX Conector AUX USB MEMORY PHONES 3 Ajustar el volumen Seleccionar una fuente Botón STANDBY/ON Terminal USB MEMORY Conector PHONES Uso de auriculares Asegúrese de bajar el volumen antes de conectar o usar los auriculares. La conexión de los auriculares desactivará los altavoces. Consulte Reproducción desde un ipod (pág.3). Consulte Reproducción desde un dispositivo de clase de almacenamiento masivo USB (pág.5). Consulte Reproducción desde el PC (pág.7). Consulte Reproducción desde otro equipo (pág.9). 4 Gestiona música. Consulte Reproducción desde un ipod (pág.3). Consulte Reproducción desde un dispositivo de clase de almacenamiento masivo USB (pág.5). 7

17 Información de pantalla Al seleccionar ipod/usb AUDIO: Nivel del volumen Nombre de fuente Estado actual Pantalla de reloj Español Símbolos RND Al seleccionar USB MEMORY: Nivel del volumen Tiempo de reproducción transcurrido Número de pista actual Número de grupo actual Información de archivo Pantalla de reloj Al seleccionar AUX: Descripción Nivel del volumen Nombre de fuente Sin imagen en pantalla Pantalla de reloj Se enciende cuando el modo de Reproducción aleatoria se activa en el modo USB Memory. (pág.7) / ALL/ GR Se enciende cuando el modo Reproducción repetida se activa en el modo USB Memory. (pág.7) FLAT/ROCK/POP/JAZZ/ Muestra la configuración de ecualizador (EQ) seleccionada. (pág.0) CLAS(CLÁSICA) Se enciende cuado el dispositivo de clase de almacenamiento masivo USB se encuentra conectado y el modo USB MEMORY está seleccionado. SLEEP Se enciende cuando se activa el temporizador de desconexión (Sleep Timer). (pág.0) Se enciende cuando se configura el temporizador diario (Daily Timer). (pág.) Dansk Suomi Svenska Português 8

18 Dansk Suomi Svenska Português Español Mando a distancia Sleep timer (temporizador de desconexión) Otros Utilización del mando a distancia Botones Botones Ajuste el tono Botón FADE MUTING 5 Funciones Apaga o enciende (estado de espera) el dispositivo Botón STANDBY/ON Cambie la información de la pantalla Seleccione una fuente Modo Dimmer/ECO Ajuste el volumen Cambia la información de la pantalla. Modo USB MEMORY: Pantalla de reloj Información de archivo Otro modo: Pantalla de reloj Información de fuente Cambia la fuente al ipod. Consulte Reproducción desde un ipod (pág.3). Cambia la fuente a USB MEMORY. Consulte Reproducción desde un dispositivo de clase de almacenamiento masivo USB (pág.5). Cambia la fuente a USB audio y AUX. Consulte Reproducción desde el PC (pág.7). Consulte Reproducción desde otro equipo (pág.9). Ajusta el nivel de volumen VOLUME MIN/de a 9/VOLUME MAX. Baja el volumen de forma inmediata. Para restaurar el volumen, vuelva a pulsar o ajuste el nivel del volumen. Páginas de referencia Configuración de CLOCK/ TIMER (pág.) Configuración de CLOCK/TIMER (pág.) USB MEMORY (pág.5) AUX (pág.9) Configuración de CLOCK/TIMER (pág.) USB MEMORY (pág.5) 9 0 Botones Páginas de referencia Configuración de CLOCK/ TIMER (pág.) ipod (pág.3) USB MEMORY (pág.5) USB MEMORY (pág.5) 9

19 Para atenuar la pantalla DIMMER Pulse esta función, mientras se enciende el sistema. Aparecerá DIMMER ON. Español Para cancelar esta función, vuelva a pulsar DIMMER/ECO. Aparecerá DIMMER OFF. Para configurar el modo ECO. En el modo ECO, la pantalla se apaga y se consume la mínima cantidad de energía. Pulse esta función, mientras el sistema se encuentra apagado. Aparecerá ECO ON y, a continuación, no se mostrará ningún elemento en la pantalla. Para cancelar esta función, vuelva a pulsar DIMMER/ECO. ECO OFF aparecerá y, a continuación, se mostrará el reloj. Para apagar el sistema después de un determinado periodo de tiempo Sleep Timer Púlselo de forma repetida para especificar la hora (en minutos) como se indica a continuación: OFF (cancelado) Espera hasta que la hora definida se apague. Para comprobar el tiempo restante antes de la hora de desconexión, pulse SLEEP una vez. Si pulsa el botón de forma repetida, puede cambiar la hora de desconexión Para ajustar el tono Seleccione un elemento, como se indica a continuación: EQ BASS TREBLE Ajuste el nivel de graves y agudos con VOLUME +/desde -5 hasta +5. Seleccione una configuración EQ, como se indica a continuación, con VOLUME +/-. FLAT ROCK POP CLAS JAZZ ROCK Potencia las señales de alta y baja frecuencia. Opción óptima para música acústica. POP Opción óptima para música vocal. JAZZ Opción óptima para música jazz. CLAS Opción óptima para música clásica. (CLÁSICA) FLAT Sonido normal. Cuando se ajusta el nivel de agudos y graves, EQ no será efectivo y el símbolo EQ desaparecerá.el ajuste de BASS/TREBLE no funcionará al mismo tiempo que el EQ. La última configuración que se realizó tendrá validez. 0 Dansk Suomi Svenska Português

20 Ajuste del reloj y temporizador diario Dansk Suomi Svenska Português Español Ajuste del reloj Para regresar al paso anterior, pulse CANCEL. Si se produce un apagón, el reloj pierde la configuración y se restaura a 0:00. Debe volver a configurar el reloj. Ajuste del temporizador diario Active el modo de ajuste del reloj (aparecerá Clock Adjust ). Los dígitos de la hora de la indicación de la hora parpadean en la pantalla. Si ha ajustado el reloj anteriormente, pulse el botón de forma repetida hasta que aparezca Clock Adjust. Cancelado Si no se ha ajustado el reloj, aparecerá en primer lugar Clock Adjust. Ajuste la hora. Los dígitos de los minutos de la indicación de la hora parpadean en la pantalla. Ajuste los minutos. El reloj integrado comienza a funcionar. Si no ha configurado el reloj integrado, no puede utilizar el temporizador diario. Al utilizar el temporizador diario, puede despertarse escuchando música, etc. Conecte el ipod, un dispositivo de almacenamiento masivo u otro tipo de equipo a la unidad de antemano. (pág.3, pág.5, pág.9) o (dos veces) o Configuración del temporizador actual Configuración del temporizador Seleccione el modo de ajuste del temporizador. Configuración del temporizador actual Configuración del temporizador Cancelado Clock Adjust Clock Adjust Ajuste la hora y, a continuación, los minutos para la hora señalada del temporizador diario. Ajuste la hora y, a continuación, los minutos para la desactivación del temporizador diario. La activación y desactivación del temporizador diario no pueden ajustarse de forma simultánea. 3 Seleccione la fuente de reproducción ipod, USB MEMORY, o AUX. Si se selecciona USB MEMORY, seleccione el número de GRUPO (de 00 a 500 y --- ) y, a continuación, seleccione el número de PISTA (de 00 a 999 y --- ). Si selecciona ---, se configura la PISTA en el GRUPO. 4 Seleccione el nivel del volumen ( VOLUME MIN/de a 9/VOLUME MAX ). SET OK aparece brevemente seguido de la información de la configuración y, a continuación, el icono aparece en la pantalla. 3 Apague el sistema (en estado de espera).

21 Para salir del ajuste del temporizador, pulse CLOCK/TIMER, según sea necesario. Para corregir una entrada incorrecta durante el proceso, pulse CANCEL. Puede regresar al paso anterior. Español Para cancelar el temporizador diario Seleccione el modo de configuración del temporizador actual. El icono desaparece. Para volver a activar el temporizador diario (activar una configuración del temporizador que haya realizado de antemano). Seleccione el modo de configuración del temporizador actual. El icono aparece en la pantalla. Dansk Suomi Svenska Português

22 Reproducción desde un ipod Dansk Suomi Svenska Português Español Este sistema está equipado con un terminal ipod en el panel posterior. Puede conectar el ipod en este terminal y disfrutar del sonido de su ipod. Compatible con todos los tipos de ipod: ipod nano G/ G/4 G ipod mini ipod (cuarta generación) 0 G/40 G ipod photo (cuarta generación) 0 G/30 G/40 G/60 G ipod video (quinta generación) 30 G/60 G Si el ipod no reproduce la música correctamente, actualice la versión del software del ipod a la versión más reciente. Para obtener detalles sobre cómo actualizar el ipod, visite el sitio web de Apple < ipod es una marca comercial de Apple Computer, Inc., registrada en Estados Unidos y en otros países. Para conectar el ipod Conecte el ipod al sistema utilizando el cable que se suministra. Asegúrese de que el sistema está apagado cuando lo conecte. Conecte la flecha del terminal del ipod encarando la flecha del conector. USB AUDIO i Pod DC IN 3V.5A Puede colocar el ipod en la base del ipod que se suministra. RIGHT LEFT WOOFER 8-6Ω SPEAKERS 3

23 Cuando desconecte el ipod, asegúrese de que el sistema está apagado. Para quitar el conector del ipod, apriete los botones de los lados y tire. Español Funcionamiento básico En la unidad Botón En el mando a distancia Función Inicie la reproducción/pausa Mantenga pulsado: el ipod se encuentra en modo de inactividad (sleep) Aumente el número de pistas Mantenga pulsado: Búsqueda de avance rápido Reduzca el número de pistas Mantenga pulsado: Retroceso rápido (pulse este botón durante la reproducción para saltar al principio de la pista) NOTAS La batería del ipod se carga cuando el sistema esté encendido o en estado de espera (excepto en el modo ECO). Consulte el manual de instrucciones del ipod acerca del tiempo de carga. Si conecta un ipod al terminal ipod y un dispositivo de clase de almacenamiento masivo al terminal USB MEMORY de forma simultánea, el sistema podría sobrecargarse. Puede producirse una distorsión de sonido al reproducir fuentes de audio con altos niveles de grabación. Se recomienda desconectar el ecualizador del ipod, si se produce cualquier tipo de distorsión. Para obtener información acerca del funcionamiento del ipod, consulte el manual de instrucciones del ipod. JVC no se hace responsable de ningún tipo de pérdida o daño al ipod que podría derivarse del uso de este producto. Cuando conecte el ipod al cable, asegúrese de que se conecta por completo. No mueva el sistema con el ipod conectado. Podría dejarlo caer o incluso dañar la pieza de conexión. No toque ni golpee las clavijas de los terminales del ipod ni las clavijas del conector directamente. Podría dañar la pieza de conexión. Quite el ipod del cable cuando no lo utilice. Configure siempre el volumen al mínimo al conectar o desconectar el otro equipo. Dansk Suomi Svenska Português 4

24 Reproducción desde un dispositivo de clase de almacenamiento masivo USB Dansk Suomi Svenska Português Español Este sistema está equipado con un terminal USB MEMORY en el panel frontal. Puede conectar un dispositivo de clase de almacenamiento masivo USB, como por ejemplo, un dispositivo de memoria flash USB, un reproductor de audio digital (DAP), etc. a este sistema. Este sistema no puede reconocer un dispositivo de clase de almacenamiento masivo cuya potencia de servicio supere 5V/500mA. Para conectar el dispositivo de clase de almacenamiento masivo USB Al conectar un dispositivo de clase de almacenamiento masivo USB, consulte su respectivo manual. DAP Al desconectar el dispositivo de clase de almacenamiento masivo USB, asegúrese de que el sistema se encuentra en la condición de parada. Funcionamiento básico Botón En el mando a En la unidad distancia Para la reproducción MP3/WMA Comienza la reproducción/pausa Detiene la reproducción Ajuste el modo de selección de número. o STANDBY FUNCTION USB MEMORY AUX PHONES Función Aumenta el número de pistas. Mantenga pulsado: Búsqueda de avance rápido Reduce el número de pistas. Mantenga pulsado: Retroceso rápido (pulse este botón durante la reproducción para saltar al principio de la pista) o Introduzca el número de grupo y, a continuación, introduzca el número de pista. Número de pista Número de grupo 5

25 3 Inicie la reproducción. Para salir del modo de selección de número, pulse CANCEL. NOTAS No puede enviar ningún dato al dispositivo de clase de almacenamiento masivo USB desde este sistema. Configure siempre el volumen al mínimo al conectar o desconectar el otro equipo. Conecte el dispositivo de clase de almacenamiento masivo USB directamente al sistema. Si utiliza un concentrador USB, es posible que no funcione bien. No pueden reproducirse en la unidad las pistas codificadas o cifradas en un método especial. La batería del dispositivo de almacenamiento masivo USB se carga cuando el sistema está encendido o en estado de espera (excepto en el modo ECO). Un ipod no funciona en el terminal USB MEMORY. RESTRICT aparece en la pantalla cuando se conecta un ipod al terminal USB MEMORY, mientras se selecciona USB MEMORY como fuente. Este sistema no puede reproducir algunos dispositivos de almacenamiento masivo USB y no admite DRM (administración digital de derechos). Algunos archivos MP3/WMA no pueden reproducirse y se omitirán. Esto se debe a sus respectivos procesos y condiciones de grabación. Este sistema puede reproducir archivos MP3/WMA con el código de extensión<.mp3> o <.wma> (independientemente de la distinción entre mayúsculas y minúsculas). Algunos caracteres o símbolos no aparecerán de forma correcta en la pantalla. El número máximo de caracteres que se muestran en la pantalla es de 3 (sin el código de extensión) para archivos y de 30 para etiquetas ID3. Se recomienda crear cada archivo MP3 a una frecuencia de muestreo de 44. khz y una velocidad de bits de 8. De forma similar, cada archivo WMA debe contar con una frecuencia de muestreo 44. khz y una velocidad de bits de 96 kbps. El orden de reproducción de las pistas MP3/WMA puede ser distinto al previsto durante la grabación. Si una carpeta no incluye pistas MP3/WMA, se omitirán. Dansk Suomi Svenska Português Español 6

26 Dansk Suomi Svenska Português Español Repetición de reproducción Pulse de forma repetida antes de comenzar la reproducción para especificar el modo de repetición, como se indica a continuación: Repite la pista actual. ALL GR Cancelar Repite todas las pistas. Inicie la reproducción. Reproducción aleatoria Repite todas las pistas del grupo actual. RND aparece en la pantalla antes de comenzar la reproducción. Para cancelar, vuelva a pulsar. La reproducción comienza en orden aleatorio. La reproducción aleatoria finaliza cuando se reproducen todas las pistas. Para repetir la reproducción aleatoria, pulse REPEAT. Este sistema está equipado con un terminal USB AUDIO en el panel posterior. Puede conectar el PC a este terminal y disfrute del sonido del PC. Cuando conecte el PC por primera vez, siga el procedimiento que se indica a continuación. Instalación de los controladores USB Reproducción desde el PC Encienda el PC y comience la ejecución de Windows 98SE, Windows Me, Windows 000 o Windows XP. Si el PC se ha encendido, cierre todas las aplicaciones que estén ejecutándose. Seleccione USB AUDIO como fuente. USB AUDIO AUX Puede también seleccionarse USB AUDIO mediante el botón FUNCTION de la unidad. 7

27 Conecte el sistema al PC utilizando el cable USB (no incluido). (panel posterior) PC Español 3 Cable USB (no incluido) Utilice el cable A a B de tipo USB. 4 Los controladores USB se instalan de forma automática. NOTA Configure siempre el volumen al mínimo al conectar o desconectar el otro equipo. Para reproducir sonidos en el PC Consulte los manuales que se incluyen con la aplicación del reproductor multimedia instalado en el PC. * Microsoft, Windows 98SE, Windows Me, Windows 000 y Windows XP son marcas comerciales registradas de Microsoft corporation. NOTAS No puede enviar ninguna señal ni datos al PC desde este sistema. NO apague la unidad o desconecte el cable USB, mientras instala los controladores ni durante los segundos que el equipo tarda en reconocer el receptor. Utilice un cable USB de velocidad completa (versión..). Se recomienda que la longitud del cable sea inferior a unos m. Si el PC no reconoce la unidad, desconecte el cable USB y vuelva a conectarlo. Si aún no funciona, reinicie Windows. Los controladores instalados sólo pueden reconocerse cuando el cable USB se conecta entre la unidad y el PC. Es posible que el sonido no se reproduzca de forma correcta (se interrumpa o se degrade). debido a la configuración y especificaciones del PC. Dansk Suomi Svenska Português 8

28 Reproducción desde otro dispositivo Dansk Suomi Svenska Português Español Para conectar otro equipo Si utiliza un cable con conector de tamaño reducido estéreo (no incluido), puede conectar otro equipo con conexiones de salida de audio analógicas, tales como un reproductor de sonido digital, una televisión, etc. Cable con conector de tamaño reducido estéreo (no incluido) AUX Consulte los manuales que se incluyen en el otro equipo. NOTA Configure siempre el volumen al mínimo al conectar o desconectar el otro equipo. Para seleccionar otro equipo como fuente Seleccione AUX como fuente. USB AUDIO AUX Puede también seleccionarse AUX mediante el botón FUNCTION de la unidad. Para ajustar el nivel de entrada de sonidos del otro equipo Puede ajustar el nivel de entrada de sonido del equipo conectado, si la señal de entrada es demasiado reducida o extensa. Seleccione AUX como fuente. (panel frontal) Dispositivo de audio portátil, máquina de juegos, etc. Manténgalo pulsado hasta que el indicador aparece en la pantalla. A continuación, manténgalo pulsado hasta que se cambie la configuración. LEVEL LEVEL LEVEL : Nivel de entrada reducido. Apropiado para equipos con un nivel de salida superior (tales como, un reproductor DVD). LEVEL : Nivel de entrada normal (configuración de fábrica). Apropiado para equipos con un nivel de salida inferior (tales como, un dispositivo de audio portátil). 9

29 Solución de problemas Si está teniendo problemas con el sistema, consulte esta lista en busca de una posible solución antes de llamar para solicitar servicio. General: No se enciende. El enchufe de toma de corriente no se inserta de forma segura. Conéctelo correctamente. La configuración o los ajustes se cancelan repentinamente antes de que finalice. Existe un límite de tiempo. Vuelva a repetir el procedimiento. El funcionamiento se ha desactivado. El microprocesador puede funcionar de forma incorrecta debido a una interferencia eléctrica externa. Desconecte el cable de alimentación de CA y vuelva a enchufarlo. No es posible controlar el sistema desde el mando a distancia. El trayecto entre el mando a distancia y el sensor del mando del sistema se encuentra bloqueado. Apunte al sensor del mando a distancia del panel frontal. Las señales no pueden alcanzar el sensor del mando a distancia. Acérquese más al sistema. Las baterías se han agotado. No se oye nada por los altavoces. Las conexiones de los altavoces no son correctas o se han perdido (pág.5). Los auriculares están conectados (pág.7). El sonido que proviene de un PC conectado a un cable USB produce algún tipo de ruido (pág.7). El PC está sometido una carga excesiva por el uso de otras aplicaciones. Cierre las aplicaciones que no utilice. El PC está conectado a través de un concentrador USB. Conecte el PC directamente a la unidad principal mediante un cable USB. Funcionamiento del dispositivo de clase de almacenamiento masivo USB/iPod: El ipod no funciona, aunque la pantalla indica CONNECT. La batería está vacía. Déjela durante más de diez minutos en estado de conexión. Funcionamiento del temporizador: El temporizador diario no funciona. El sistema se ha encendido antes de la hora de activación. El temporizador sólo se pone en funcionamiento cuando se apaga el sistema. Es posible que se haya producido un fallo eléctrico. En primer lugar, configure el reloj y, a continuación, el temporizador. Dansk Suomi Svenska Português Español 0

30 Especificaciones Dansk Suomi Svenska Português Español Amplificador Salida de potencia Altavoz principal Altavoz de graves Terminales 0 W por canal, RMS mín. 6Ω a khz, con una distorsión armónica total masiva del 0% (IEC68-3) 30 W, RMS mín. 8Ω a 00Hz, con una distorsión armónica total masiva del 0% (IEC68-3) Sensibilidad/impedancia de la entrada AUX IN LEVEL 500 mv/47 kω LEVEL 5 mv/47 kω USB AUDIO Ver.. USB MEMORY Ver.. Dispositivo compatible Clase de almacenamiento masivo Sistema de archivos compatible FAT6, FAT3 Potencia de alimentación del bus Máx. 5V/500 ma ipod Tipos de ipod compatibles Consulte la página 3 Potencia de alimentación del bus Máx. 5V/500 ma Terminales del altavoz Altavoz principal 6Ω-6Ω Altavoz de graves 8Ω-6Ω PHONES 3Ω - kω 5 mw/ch salida de 3Ω Unidad Dimensiones Peso 90 mm 96 mm 37 mm (A/A/F) Aproximadamente 0,5kg Especificaciones de los altavoces Altavoz principal SP-NXPSF (por unidad) Tipo Bass reflex de gama completa Unidad de altavoz Cono de 7,5 cm Capacidad de potencia 0 W Impedancia 6Ω Gama de frecuencias 50 Hz - 0 khz Nivel de presión acústica 83 db/w m Dimensiones Peso 90 mm 96 mm 90 mm (A/A/F) Aproximadamente 0,63kg Altavoz de graves SP-NXPSW Tipo Bass reflex Unidad de altavoz Cono de 6 cm Capacidad de potencia 30 W Impedancia 8Ω Gama de frecuencias 35 Hz - 50Hz Nivel de presión acústica 80 db/w m Dimensiones mm mm mm (A/A/F) Peso Aproximadamente 3,5kg Accesorios Consulte la página 3 Especificaciones eléctricas NX-PS (Sistema) Requisitos de potencia CA 0V-40V 50Hz/60Hz Consumo de energía 9 W (sistema encendido) W (en modo de espera) W (en modo ECO) Adaptador de CA (AA-R40) ENTRADA CA 0V-40V 50Hz/60Hz,5A SALIDA CC 3V,5A, 57,5VA CA-NXPS (unidad principal) Requisitos de potencia Entrada de CC 3V,5A Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.

31 Índice Geral Português Suomi Svenska Español Introdução... Precauções... Começar a Utilizar... 3 Ligação...5 Operações Básicas... 7 Unidade...7 Comando à Distância...9 Acertar o Relógio e Definir o Temporizador Diário... Acertar o Relógio... Definir o Temporizador Diário... Reproduzir a partir de um ipod... 3 Para Ligar o ipod...3 Operações Básicas...4 Reproduzir a partir de um dispositivo da classe de armazenamento em massa USB... 5 Para ligar o dispositivo da classe de armazenamento em massa USB...5 Operações Básicas...5 Reproduzir a partir de um PC... 7 Como instalar os controladores USB...7 Para reproduzir som do PC...8 Reproduzir a partir de Outro Equipamento.. 9 Para ligar outro equipamento...9 Resolução de Problemas... 0 Especificações... Dansk

32 Introdução Obrigado por ter adquirido um produto JVC. Leia atentamente todas as instruções antes de iniciar a utilização, para que entenda completamente o funcionamento e obtenha o melhor desempenho da unidade. Precauções Instalação Efectue a instalação num local plano, seco e não demasiado quente nem frio - entre 5 C e 35 C. Instale o sistema num local com ventilação adequada, para evitar a acumulação de calor no interior do sistema. Deixe espaço suficiente entre o sistema e o televisor. Mantenha os altifalantes afastados do televisor para evitar a ocorrência de interferências. Fontes de alimentação Quando desligar o sistema da tomada de parede, puxe sempre pela ficha e não pelo adaptador de corrente alterna. Calor interno Outros NÃO instale o sistema num local próximo de fontes de calor nem em locais expostos a luz solar directa, pó ou vibrações em excesso. NÃO manuseie o adaptador de corrente alterna com as mãos húmidas. Por questões de segurança, tenha em atenção as indicações que se seguem. Certifique-se de que existe uma ventilação adequada em redor da unidade principal. Caso contrário, o sistema pode sobreaquecer e sofrer danos. NÃO tape as aberturas ou orifícios de ventilação. Se estes estiverem obstruídos por um jornal, tecido, etc., o calor poderá não ser libertado adequadamente. Se qualquer objecto metálico ou algum líquido se infiltrar no interior do sistema, desligue o adaptador de corrente alterna e contacte o seu fornecedor antes de prosseguir com a utilização. NÃO desmonte o sistema, pois no seu interior não existem componentes cuja manutenção deva ser efectuada pelos utilizadores. Suomi Svenska Español Português Dansk Se não pretender utilizar o sistema durante um longo período de tempo, desligue o adaptador de corrente alterna da tomada de parede. Se ocorrer qualquer problema, desligue o adaptador de corrente alterna e contacte o seu fornecedor.

33 Começar a Utilizar Português Suomi Svenska Español Acessórios Fornecidos Depois de efectuar a desembalagem, certifique-se de que possui os itens indicados em seguida. O número que se encontra entre parêntesis indica a quantidade fornecida. Comando à distância () Pilha de lítio tipo moeda CR05 () (a pilha está instalada de origem.) Cabos dos altifalantes,5 m () Cabo dos altifalantes,5 m () Cabo de corrente alterna () Adaptador de corrente alterna (AA-R40) () Cabo de ligação de ipod (Áudio) () Suporte para ipod () Se qualquer um destes itens estiver em falta, contacte imediatamente o seu fornecedor. CUIDADO: Para evitar o risco de incêndios e a ocorrência de danos. Utilize apenas o adaptador de corrente alterna fornecido. Não utilize o adaptador de corrente alterna fornecido com outro equipamento. Preparar o Comando à Distância Quando utilizar o comando à distância pela primeira vez, retire a folha de protecção. (Parte frontal) Folha de protecção Colocar a Pilha no Comando à Distância Introduza a pilha no comando, fazendo a correspondência correcta entre as polaridades (+ e ). Pilha de lítio tipo moeda (código do produto: CR05) Dansk (Parte posterior) 3

34 Avisos Guarde a pilha num local fora do alcance das crianças. Se uma criança engolir acidentalmente a pilha, consulte imediatamente um médico. Não recarregue a pilha, não provoque curto-circuito, não desmonte, nem a exponha a temperaturas elevadas ou atire para o fogo. Se o fizer, a pilha pode libertar calor, rebentar ou provocar um incêndio. Não deixe a pilha junto de outras peças metálicas. Se o fizer, a pilha pode libertar calor, rebentar ou provocar um incêndio. Quando deitar fora ou guardar a pilha, embrulhe-a utilizando fita isoladora; caso contrário, a pilha poderá libertar calor, rebentar ou provocar um incêndio. Não mexa na pilha com pinças ou objectos semelhantes. Se o fizer, a pilha pode libertar calor, rebentar ou provocar um incêndio. A pilha deve ser devidamente descartada, de acordo com os regulamentos vigentes. CUIDADO: Se a pilha for substituída de forma incorrecta, há perigo de explosão. Substitua-a apenas por uma igual ou equivalente. Suomi Svenska Español Português Dansk 4

UX-EP25 MICRO COMPONENT SYSTEM INSTRUCTIONS

UX-EP25 MICRO COMPONENT SYSTEM INSTRUCTIONS MICRO COMPONENT SYSTEM SISTEMAS DE MICROCOMPONENTES MICRO SISTEMA COMPONENTE MIKROKOMPONENTSYSTEM MIKROKOMPONENTTIJÄRJESTELMÄ MICROKOMPONENT SYSTEM UX-EP25 Se compone de CA-UXEP25 y SP-UXEP25 Consiste

Lisätiedot

TH-L1 DIGITAL MEDIA SYSTEM SISTEMA MULTIMEDIA DIGITAL SISTEMA MULTIMÉDIA DIGITAL DIGITALT MEDIASYSTEM KOTITEATTERIJÄRJESTELMÄ DIGITALT MEDIESYSTEM

TH-L1 DIGITAL MEDIA SYSTEM SISTEMA MULTIMEDIA DIGITAL SISTEMA MULTIMÉDIA DIGITAL DIGITALT MEDIASYSTEM KOTITEATTERIJÄRJESTELMÄ DIGITALT MEDIESYSTEM DIGITAL MEDIA SYSTEM SISTEMA MULTIMEDIA DIGITAL SISTEMA MULTIMÉDIA DIGITAL DIGITALT MEDIASYSTEM KOTITEATTERIJÄRJESTELMÄ DIGITALT MEDIESYSTEM TH-L1 Consta de AX-THL1, SP-THL1W, SP-THL1F, SP-THL1C y SP-THL1S

Lisätiedot

SU-C550. Amplificador estéreo con reproductor de CD CD-stereoförstärkare CD stereoforstærker CD-stereovahvistin

SU-C550. Amplificador estéreo con reproductor de CD CD-stereoförstärkare CD stereoforstærker CD-stereovahvistin SU-C550 Amplificador estéreo con reproductor de CD CD-stereoförstärkare CD stereoforstærker CD-stereovahvistin Instrucciones de funcionamiento Bruksanvisning Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Music is

Lisätiedot

UX-G46 MICRO COMPONENT SYSTEM

UX-G46 MICRO COMPONENT SYSTEM MICRO COMPONENT SYSTEM SISTEMA DE MICROCOMPONENTES MICRO SISTEMA COMPONENTE MIKROKOMPONENTSYSTEM MIKROKOMPONENTTIJÄRJESTELMÄ MICROKOMPONENT SYSTEM UX-G46 Se compone de CA-UXG46 y SP-UXG46 Consiste em CA-UXG46

Lisätiedot

SU-C550. Amplificador estéreo con reproductor de CD CD-stereoförstärkare CD stereoforstærker CD-stereovahvistin

SU-C550. Amplificador estéreo con reproductor de CD CD-stereoförstärkare CD stereoforstærker CD-stereovahvistin SU-C550 Amplificador estéreo con reproductor de CD CD-stereoförstärkare CD stereoforstærker CD-stereovahvistin Instrucciones de funcionamiento Bruksanvisning Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Music is

Lisätiedot

SC-C500. Sistema estéreo con reproductor de discos compactos CD-stereosystem CD stereosystem CD-stereojärjestelmä

SC-C500. Sistema estéreo con reproductor de discos compactos CD-stereosystem CD stereosystem CD-stereojärjestelmä SC-C500 Sistema estéreo con reproductor de discos compactos CD-stereosystem CD stereosystem CD-stereojärjestelmä Instrucciones de funcionamiento Bruksanvisning Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Music

Lisätiedot

Model No. SC-NE3 VQT4U53 SVENSKA ESPAÑOL DANSK SUOMI

Model No. SC-NE3 VQT4U53 SVENSKA ESPAÑOL DANSK SUOMI Instrucciones de funcionamiento Bruksanvisning Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Sistema de Altavoces Wireless Trådlöst högtalarsystem Trådløst højttalersystem Langaton kaiutinjärjestelmä Model No. SC-NE3

Lisätiedot

Blu-ray Disc / DVD Player

Blu-ray Disc / DVD Player ES El software de este reproductor se puede actualizar posteriormente. Para más información sobre cualquier actualización disponible y el manual de instrucciones más reciente, visite la página Web siguiente:

Lisätiedot

Music is borderless and timeless, touching people s hearts across cultures and generations. Each day the discovery of a truly emotive experience from

Music is borderless and timeless, touching people s hearts across cultures and generations. Each day the discovery of a truly emotive experience from SU-G700 Amplificador Estéreo Integrado Integrerad Stereoförstärkare Integreret stereoforstærker Integroitu stereovahvistin Zintegrowany wzmacniacz stereo Instrucciones de funcionamiento Bruksanvisning

Lisätiedot

SC-C500. Sistema estéreo con reproductor de discos compactos CD-stereosystem CD stereosystem CD-stereojärjestelmä

SC-C500. Sistema estéreo con reproductor de discos compactos CD-stereosystem CD stereosystem CD-stereojärjestelmä SC-C500 Sistema estéreo con reproductor de discos compactos CD-stereosystem CD stereosystem CD-stereojärjestelmä Instrucciones de funcionamiento Bruksanvisning Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Music

Lisätiedot

Delivering the Ultimate Emotive Musical Experience to All

Delivering the Ultimate Emotive Musical Experience to All SU-G30 Amplificador de audio de red Nätverksförstärkare Netværksforstærker Verkkoaudiovahvistin Instrucciones de funcionamiento Bruksanvisning Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Music is borderless and

Lisätiedot

Delivering the Ultimate Emotive Musical Experience to All

Delivering the Ultimate Emotive Musical Experience to All SU-G30 Amplificador de audio de red Nätverksförstärkare Netværksforstærker Verkkoaudiovahvistin Instrucciones de funcionamiento Bruksanvisning Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Music is borderless and

Lisätiedot

Blu-ray Disc / DVD Player

Blu-ray Disc / DVD Player ES El software de este reproductor se puede actualizar posteriormente. Para más información sobre cualquier actualización disponible y el manual de instrucciones más reciente, visite la página Web siguiente:

Lisätiedot

Model No. SC-NE5 VQT4U59 SVENSKA ESPAÑOL DANSK SUOMI

Model No. SC-NE5 VQT4U59 SVENSKA ESPAÑOL DANSK SUOMI Instrucciones de funcionamiento Bruksanvisning Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Sistema de Altavoces Wireless Trådlöst högtalarsystem Trådløst højttalersystem Langaton kaiutinjärjestelmä Model No. SC-NE5

Lisätiedot

UX-S20 Består av CA-UXS20 och SP-UXS20

UX-S20 Består av CA-UXS20 och SP-UXS20 Svenska MICRO COMPONENT SYSTEM MIKROKOMPONENTSYSTEM MIKROKOMPONENTTIJÄRJESTELMÄ MICROKOMPONENTSYSTEM SISTEMAS DE MICROCOMPONENTES SISTEMA DE COMPONENTE COMPACTO Suomi UX-S20 Består av CA-UXS20 och SP-UXS20

Lisätiedot

ST-C700D. Instrucciones de funcionamiento Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohjeet

ST-C700D. Instrucciones de funcionamiento Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohjeet Instrucciones de funcionamiento Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohjeet Reproductor Audio en Red Netværk afspiller Nätverksspelare Verkkoaudiosoitin ST-C700D Music is borderless and timeless,

Lisätiedot

Blu-ray Disc/DVD Home Theatre System

Blu-ray Disc/DVD Home Theatre System 4-178-246-13(1) Blu-ray Disc/DVD Home Theatre System Manual de Instruções PT BDV-E970W / E670W Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI 2010 Sony Corporation AVISO Não instale o aparelho num espaço fechado,

Lisätiedot

UX-S15 MICRO COMPONENT SYSTEM

UX-S15 MICRO COMPONENT SYSTEM MICRO COMPONENT SYSTEM SISTEMA DE MICROCOMPONENTES SISTEMA A MICROCOMPONENTI MIKROKOMPONENTSYSTEM MIKROKOMPONENTTIJÄRJESTELMÄ MICROKOMPONENT SYSTEM UX-S15 Se compone de CA-UXS15 y SP-UXS15 Composto dalle

Lisätiedot

Bluetooth Wireless Audio Adapter

Bluetooth Wireless Audio Adapter 2-689-456-43(1) Bluetooth Wireless Audio Adapter (Transmitter / Receiver) Manual de Instruções Betjeningsvejledning Käyttöohjeet PT DK FI HWS-BTA2W 2006 Sony Corporation Aviso Para reduzir o risco de incêndio

Lisätiedot

Model No. SC-NE1 VQT4U47 SVENSKA ESPAÑOL DANSK SUOMI

Model No. SC-NE1 VQT4U47 SVENSKA ESPAÑOL DANSK SUOMI Instrucciones de funcionamiento Bruksanvisning Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Sistema de Altavoces Wireless Trådlöst högtalarsystem Trådløst højttalersystem Langaton kaiutinjärjestelmä Model No. SC-NE1

Lisätiedot

FM Stereo FM-AM Receiver

FM Stereo FM-AM Receiver 3-862-354-41 (1) FM Stereo FM-AM eceiver Manual de instrucciones Manual de instruções Bruksanvisning Betjeningsvejledning Käyttöohje E P S DK FIN ST-DE425 ST-DE325 ST-DE225 1998 by Sony Corporation Preparativos

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

DIGITAL ANGLE FINDER 0580 (F0150580..)

DIGITAL ANGLE FINDER 0580 (F0150580..) SKIL_IB0580db.qxd 30-05-2007 13:15 Pagina 1 DIGITAL ANGLE FINDER 0580 (F0150580..) ME77 GB INSTRUCTIONS page 5 PL INSTRUKCJA strona 20 F INSTRUCTIONS page 6 RU ИНСТРУКЦИИ страница 21 D HINWEISE Seite 7

Lisätiedot

A81000TNW0 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 2 ES CONGELADOR MANUAL DE INSTRUCCIONES 17 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 33

A81000TNW0 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 2 ES CONGELADOR MANUAL DE INSTRUCCIONES 17 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 33 A81000TNW0 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 2 ES CONGELADOR MANUAL DE INSTRUCCIONES 17 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 33 2 TÄYDELLISTEN TULOKSIEN SAAVUTTAMISEKSI Kiitämme teitä tämän AEG-tuotteen valitsemisesta. Olemme

Lisätiedot

Matkustaminen Liikkuminen

Matkustaminen Liikkuminen - Sijainti Estoy perdido. Et tiedä missä olet. Me puede mostrar su ubicación en el mapa? Tietyn sijainnin kysymistä kartalta En dónde puedo encontrar? Tietyn rakennuksen / n sijainnin tiedustelu... el

Lisätiedot

RX-5062S INSTRUCTIONS AUDIO/VIDEO CONTROL RECEIVER AUDIO/VIDEO-FÖRFÖRSTÄRKARE AUDIO/VIDEO-VASTAANOTIN AUDIO/VIDEO FORFORSTÆRKER. Svenska. Suomi.

RX-5062S INSTRUCTIONS AUDIO/VIDEO CONTROL RECEIVER AUDIO/VIDEO-FÖRFÖRSTÄRKARE AUDIO/VIDEO-VASTAANOTIN AUDIO/VIDEO FORFORSTÆRKER. Svenska. Suomi. TA/NEWS/INFO DISPLAY MODE Svenska AUDIO/VIDEO CONTROL RECEIVER AUDIO/VIDEO-FÖRFÖRSTÄRKARE AUDIO/VIDEO-VASTAANOTIN AUDIO/VIDEO FORFORSTÆRKER RX-5062S Dansk INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG

Lisätiedot

Maahanmuutto Opiskelu

Maahanmuutto Opiskelu - Yliopisto Me gustaría matricularme en la universidad. Kerrot, että haluat hakea yliopistoon Me gustaría matricularme en la universidad. Me quiero matricular. Kerrot, että haluat hakea johonkin tutkinto-ohjelmaan

Lisätiedot

Blu-ray Disc/DVD Home Theatre System

Blu-ray Disc/DVD Home Theatre System 4-187-303-41(1) O software deste sistema poderá ser actualizado no futuro. Para obter mais informações sobre actualizações disponíveis, visite: http://support.sony-europe.com/ Systemets software vil muligvis

Lisätiedot

Blu-ray Disc/DVD Home Theatre System

Blu-ray Disc/DVD Home Theatre System 4-178-249-13(1) Blu-ray Disc/DVD Home Theatre System Manual de Instruções PT BDV-E870 / E370 Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI 2010 Sony Corporation AVISO Não instale o aparelho num espaço fechado,

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

DUAL BEVEL COMPOUND MITRE SAW 1131 (F )

DUAL BEVEL COMPOUND MITRE SAW 1131 (F ) DUAL BEVEL COMPOUND MITRE SAW 1131 (F0151131..) ORIGINAL INSTRUCTIONS NOTICE ORIGINALE ORIGINALBETRIEBSANLEITUNG ORIGINELE GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING I ORIGINAL ORIGINAL BRUGSANVISNING ORIGINAL

Lisätiedot

TH-U1 INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG DVD DIGITAL CINEMA SYSTEM

TH-U1 INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG DVD DIGITAL CINEMA SYSTEM DVD DIGITAL CINEMA SYSTEM DVD DIGITALT BIOGRAFSYSTEM DIGITAALINEN DVD-KOTITEATTERIJÄRJESTELMÄ DVD DIGITALT BIOGRAF SYSTEM TH-U1 Består av XV-THU1, SP-THU1W, SP-THU1F och SP-THU1C Sisältää seuraavat osat:

Lisätiedot

Blu-ray Disc/DVD Home Theatre System

Blu-ray Disc/DVD Home Theatre System 4-178-249-11(1) Blu-ray Disc/DVD Home Theatre System Manual de Instruções PT BDV-E870 / E370 Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI 2010 Sony Corporation AVISO Não instale o aparelho num espaço fechado,

Lisätiedot

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HR1399 1 28 Español Introducción Enhorabuena por la compra de este producto y bienvenido a Philips. Para sacar el mayor partido de la asistencia

Lisätiedot

VERBIHARJOITUS I. 1. Kirjoita verbi suomeksi ja vastaa kysymyksiin espanjaksi.

VERBIHARJOITUS I. 1. Kirjoita verbi suomeksi ja vastaa kysymyksiin espanjaksi. VERBIHARJOITUS I 1. Kirjoita verbi suomeksi ja vastaa kysymyksiin espanjaksi. 1. Qué tal estás? 2. bien, gracias. 3. Dónde estás por las mañanas? 4. en el colegio. Mitä kahta asiaa voidaan ilmaista ESTAR-verbillä?

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX C68000M-MNAF8

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX C68000M-MNAF8 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle AEG-ELECTROLUX C68000M- MNAF8. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

MARQUE : PHILIPS REFERENCE : HF3510/01 CODIC :

MARQUE : PHILIPS REFERENCE : HF3510/01 CODIC : MARQUE : PHILIPS REFERENCE : HF3510/01 CODIC : 8863318 Register your product and get support at www.philips.com/welcome Wake-up Light HF3510 EN User manual 2 DA Brugervejledning 2 DE Bedienungsanleitung

Lisätiedot

Blu-ray Disc/DVD Home Theatre System

Blu-ray Disc/DVD Home Theatre System 4-184-716-43(1) O software deste sistema pode ser actualizado no futuro. Para mais informações sobre as actualizações disponíveis, visite o seguinte URL. Para os clientes na Europa: http://support.sony-europe.com/

Lisätiedot

SEKALAISIA HARJOITUKSIA

SEKALAISIA HARJOITUKSIA SEKALAISIA HARJOITUKSIA 1. Etsi ristikosta 15 puistosta löytyvää asiaa. D Y J S A B T P G F I W V M T E T N E U F A A C T X Y K V X O D K E W F K R Q K C K D P X E U Q N A T S E C S I F R Á E U P T Z C

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Informações de segurança na utilização do AVN726EE / Mallin AVN726EE turvallinen käyttö

Informações de segurança na utilização do AVN726EE / Mallin AVN726EE turvallinen käyttö In-Car Audio Visual Navigation Informações de segurança na utilização do AVNEE / Mallin AVNEE turvallinen käyttö MANUAL DE INSTALAÇÃO Leia o presente manual de instruções na íntegra antes de efectuar a

Lisätiedot

SEKALAISIA HARJOITUKSIA

SEKALAISIA HARJOITUKSIA SEKALAISIA HARJOITUKSIA 1. Etsi ristikosta 10 kaupunkikuvassa näkyvää asiaa. O B A L C Ó N B C C P A T R H A N Y A W A O A D J Y O U C S F A L C Q A A E K F U Z D Q L H O R R J V R Á N R S E E O A E Z

Lisätiedot

SÄÄDÖT. Huom!: Jos laitat pistokkeen liittimeen, kaiuttimet hiljentyvät.

SÄÄDÖT. Huom!: Jos laitat pistokkeen liittimeen, kaiuttimet hiljentyvät. REPEAT C O M PA CT DIGITAL AUDIO A Z 1 0 5 5 E L REMOTE SENSOR CD MODE SÄÄDÖT 1 2 3 7 4 VO LUME CD RADIO CASSETTE RECORDED OPEN 8 PLAY SEA RCH SE ARCH 9 5 B A S S R E F L X E X 6 B A S S R E F BASS REFLEX

Lisätiedot

COMPACT DIGITAL AUDIO CD RADIO CASSETTE RECORDED E L PAUSE STOP PLAY PAUSE R E F L B A S S

COMPACT DIGITAL AUDIO CD RADIO CASSETTE RECORDED E L PAUSE STOP PLAY PAUSE R E F L B A S S COMPACT DIGITAL AUDIO SEA RCH E L R E F L SÄÄDÖT 4 1 2 3 8 7 6 A Z 1 0 5 0 CD RADIO CASSETTE RECORDED 5 VO LUME OPEN CD MODE PLAY SE ARCH B A S S X E B A S S R E F BASS REFLEX Suomi PERUSTOIMINNOT 1 POWER:

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE KAAPELIN JA JOHDON LÄPIVIENNIT ESKE/1(S)(-L)-*(-RDE)** (LT)

KÄYTTÖOHJE KAAPELIN JA JOHDON LÄPIVIENNIT ESKE/1(S)(-L)-*(-RDE)** (LT) KÄYTTÖOHJE KAAPELIN JA JOHDON LÄPIVIENNIT ESKE/1(S)(-L)-*(-RDE)** WISKA Hoppmann & Mulsow GmbH Kisdorfer Weg 28 24568 Kaltenkirchen Germany Puh. +49 (0) 4191 508-100 Faksi +49 (0) 4191 508-249 Internet

Lisätiedot

Matkustaminen Liikkuminen

Matkustaminen Liikkuminen - Sijainti Olen eksyksissä. Et tiedä missä olet. Voisitko näyttää kartalta missä sen on? Tietyn sijainnin kysymistä kartalta Mistä täällä on? Tietyn rakennuksen / n sijainnin tiedustelu...wc?...pankki

Lisätiedot

GRABADORA DE VIDEOCASSETTE MÓVIL LETTORE DI VIDEOCASSETTE MOBILE BÄRBAR VIDEOBANDSPELARE KANNETTAVA VIDEOKASETTISOITIN

GRABADORA DE VIDEOCASSETTE MÓVIL LETTORE DI VIDEOCASSETTE MOBILE BÄRBAR VIDEOBANDSPELARE KANNETTAVA VIDEOKASETTISOITIN GRABADORA DE VIDEOCASSETTE MÓVIL LETTORE DI VIDEOCASSETTE MOBILE BÄRBAR VIDEOBANDSPELARE KANNETTAVA VIDEOKASETTISOITIN KV-V8 DISPLAY AUTO VCP AUDIO INDEX TRACKING MANUAL AUX STEREO KV-V8 MOBILE VIDEO CASSETTE

Lisätiedot

RV-NB20B/RV-NB20W INSTRUCTIONS POWERED WOOFER CD SYSTEM CD-SYSTEM MED POWER WOOFER TEHOBASSOLLA VARUSTETTU CD-JÄRJESTELMÄ WOOFER CD SYSTEM TIL LYSNET

RV-NB20B/RV-NB20W INSTRUCTIONS POWERED WOOFER CD SYSTEM CD-SYSTEM MED POWER WOOFER TEHOBASSOLLA VARUSTETTU CD-JÄRJESTELMÄ WOOFER CD SYSTEM TIL LYSNET Svenska POWERED WOOFER CD SYSTEM CD-SYSTEM MED POWER WOOFER TEHOBASSOLLA VARUSTETTU CD-JÄRJESTELMÄ WOOFER CD SYSTEM TIL LYSNET RV-NB20B/RV-NB20W Suomi Dansk INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG

Lisätiedot

Start Here Start her Aloita tästä Start her Börja här

Start Here Start her Aloita tästä Start her Börja här Start Here Start her Aloita tästä Start her Börja här 1 Install the software (required for full functionality). Installer softwaren (er nødvendig, for at alle funktionerne kan bruges). Asenna ohjelmisto

Lisätiedot

Alcatel Mobile Reflexes. Alcatel. OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Mobile Reflexes. Alcatel. OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Mobile Reflexes 1 Alcatel OmniPCX Office OK ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Otettava huomioon käytössä howtoc Tämä DECT-tyyppinen hyväksytty puhelin on tarkoitettu käytettäväksi yksityisen monipalveluvaihteen

Lisätiedot

bab.la Frases: Personal Buenos deseos Español-Finlandés

bab.la Frases: Personal Buenos deseos Español-Finlandés Buenos deseos : Matrimonio Felicitaciones. Les deseamos a ambos toda la felicidad del mundo. Onnittelut! Toivomme teille molemmille kaikkea onnea maailmassa. Se usa al felicitar a una pareja de recién

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Wireless AC750 Dual Band. Dir-810L ASENNUSOPAS

Wireless AC750 Dual Band. Dir-810L ASENNUSOPAS Wireless AC750 Dual Band Cloud Router Dir-810L ASENNUSOPAS ENGLISH IMPORTANT INFORMATION IMPORTANT INFORMATION REGARDING YOUR INTERNET SUBSCRIPTION! EN USERS WHO SUBSCRIBE TO LIMITED OR PAY AS YOU USE

Lisätiedot

Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:

Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten: EC4230AOW2 FI Säiliöpakastin Käyttöohje 2 PT Arca congeladora Manual de instruções 15 ES Arcón congelador Manual de instrucciones 30 SV Frysbox Bruksanvisning 44 2 www.electrolux.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT...

Lisätiedot

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com FM-radio FM-radio SUOMI SVENSKA NORSK Art.no. Model 38-3244 H5021A Ver. 200902 www.clasohlson.com SVENSKA FM-radio Art.nr: 38-3244 Model: H5021A Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara

Lisätiedot

BELT SANDER 1220 (F0151220.. )

BELT SANDER 1220 (F0151220.. ) BELT SANDER 1220 (F0151220.. ) NOTICE ORIGINALE ORIGINALBETRIEBSANLEITUNG 7 11 ORIGINELE GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING I ORIGINAL ORIGINAL BRUGSANVISNING ORIGINAL BRUKSANVISNING 5 ORIGINAL INSTRUCTIONS

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85 AVO GRUPP NR OATUM SECTlON GAOuP NO DATE ERZEUGNIS AeT GRuPPE NR DATUM SECTlON GROUPE NO DATE P 3 39 5 Aug 85 ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 40/60-740/760 TAKMONTAGE 40/60 sid.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 435/2003 vp Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoito Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoidon osalta on ilmennyt ongelmia ympäri Suomea. Monet kunnat

Lisätiedot

TH-D7 TH-D5 INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG DVD DIGITAL CINEMA SYSTEM

TH-D7 TH-D5 INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG DVD DIGITAL CINEMA SYSTEM DVD DIGITAL CINEMA SYSTEM DVD DIGITALT BIOGRAFSYSTEM DIGITAALINEN DVD-KOTITEATTERIJÄRJESTELMÄ DVD DIGITALT BIOGRAF SYSTEM TH-D7 Består av XV-THD7, SP-THD7W, SP-THD7F, SP-THD7C och SP-THD7S Sisältää seuraavat

Lisätiedot

ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968

ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968 ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968 SE Firewire PC-card 32-4968 Introduktion CardBus (Firewire) håller en säker plats som högeffektiv

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 619/2002 vp EU-direktiivi satamapalvelujen järjestämisestä Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unioni on laatimassa direktiiviä satamapalvelujen järjestämisestä. Tämänkin EU-direktiivin

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA

Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA TUTKIMUSALUE North (Torne) Saami - 4000 (25 000) Lule Saami - 500 (1500)

Lisätiedot

(1) HDMI CONTROL Guide GB DK. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções Sony Corporation

(1) HDMI CONTROL Guide GB DK. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções Sony Corporation 3-106-936-11(1) HDMI CONTROL Guide Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções GB DK FI PT 2007 Sony Corporation Brug af HDMI-KONTROL-funktionen for 'BRAVIA' Theatre Sync For at bruge 'BRAVIA'

Lisätiedot

MARQUE : PHILIPS REFERENCE : HF3520/01 CODIC :

MARQUE : PHILIPS REFERENCE : HF3520/01 CODIC : MARQUE : PHILIPS REFERENCE : HF3520/01 CODIC : 8863733 Register your product and get support at www.philips.com/welcome Wake-up Light HF3520 EN User manual 2 DA Brugervejledning 2 DE Bedienungsanleitung

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 003-200311 Nr/Nro: 32-6826 Multiport USB-2.0 för 2,5 HDD USB 2.0 Multiportti 2,5 HDD -asemille Modell/Malli: FT-KUH-K36G SE Beskrivning: Du har nu köpt en produkt som står

Lisätiedot

Savi W440. Langaton kevytkuulokejärjestelmä. Käyttöopas

Savi W440. Langaton kevytkuulokejärjestelmä. Käyttöopas Savi W440 Langaton kevytkuulokejärjestelmä Käyttöopas Tervetuloa Onnittelumme uuden Plantronics-tuotteen hankinnasta. Tämä pikaopas sisältää langattoman Savi W440 (D100-USB-sovitin + WH500- kuuloke) -kuulokejärjestelmän

Lisätiedot

UX-NB7DAB MICRO COMPONENT SYSTEM INSTRUCTIONS MIKROKOMPONENTSYSTEM MIKROKOMPONENTTIJÄRJESTELMÄ MIKROKOMPONENTSYSTEM

UX-NB7DAB MICRO COMPONENT SYSTEM INSTRUCTIONS MIKROKOMPONENTSYSTEM MIKROKOMPONENTTIJÄRJESTELMÄ MIKROKOMPONENTSYSTEM MICRO COMPONENT SYSTEM MIKROKOMPONENTSYSTEM MIKROKOMPONENTTIJÄRJESTELMÄ MIKROKOMPONENTSYSTEM UX-NB7DAB Består av CA-UXNB7DAB och SP-UXNB7DAB CA-UXNB7DAB ja SP-UXNB7DAB Består af CA-UXNB7DAB og SP-UXNB7DAB

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Suomi...1 Svenska... 10 Dansk... 19

Suomi...1 Svenska... 10 Dansk... 19 Suomi...1 Svenska... 10 Dansk... 19 The manual is available in additional languages under www.silvercrest.cc Tämä käsikirja on saatavilla myös muilla kielillä sivuillamme www.silvercrest.cc Denna handbok

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 Multiport USB 2.0 för 2.5 hdd Nr/Nro: 32-6826 Modell/Malli: BF-2043 USB 2.0 -kotelo 2.5 :n ulkoiselle kiintolevylle 1. Beskrivning Lättmonterat chassi, för

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Fucithalmic vet. 1% silmätipat, suspensio koirille ja kissoille 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA,

Lisätiedot

UX-G950V MICRO COMPONENT SYSTEM

UX-G950V MICRO COMPONENT SYSTEM MICRO COMPONENT SYSTEM MIKROKOMPONENTSYSTEM MIKROKOMPONENTTIJÄEJESTELMÄ MIKROKOMPONENTSYSTEM SISTEMAS DE MICROCOMPONENTES MICROSISTEMA DE COMPONENTES UX-G950V Består av CA-UXG950V och SP-UXG950V CA-UXG950V

Lisätiedot

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g PAKKAUSSELOSTE Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin apua. Tästä

Lisätiedot

bab.la Sanontoja: Yksityinen kirjeenvaihto Onnentoivotukset espanja-suomi

bab.la Sanontoja: Yksityinen kirjeenvaihto Onnentoivotukset espanja-suomi Onnentoivotukset : Avioliitto Felicitaciones. Les deseamos a ambos toda la felicidad del mundo. Onnittelut! Toivomme teille molemmille kaikkea onnea maailmassa. Vastavihityn Felicitaciones y los mejores

Lisätiedot

HK953400FB FI Käyttöohje 2 PT Manual de instruções 18 SV Bruksanvisning 35

HK953400FB FI Käyttöohje 2 PT Manual de instruções 18 SV Bruksanvisning 35 HK953400FB FI Käyttöohje 2 PT Manual de instruções 18 SV Bruksanvisning 35 2 www.aeg.com SISÄLLYS 1. TURVALLISUUSTIEDOT....................................................... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET......................................................

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

UX-G49 Består av CA-UXG49 och SP-UXG49. UX-G48 Består av CA-UXG48 och SP-UXG48 MICRO COMPONENT SYSTEM

UX-G49 Består av CA-UXG49 och SP-UXG49. UX-G48 Består av CA-UXG48 och SP-UXG48 MICRO COMPONENT SYSTEM MICRO COMPONENT SYSTEM MIKROKOMPONENTSYSTEM MIKROKOMPONENTTIJÄEJESTELMÄ MIKROKOMPONENTSYSTEM SISTEMAS DE MICROCOMPONENTES MICROSISTEMA DE COMPONENTES UX-G49 Består av CA-UXG49 och SP-UXG49 CA-UXG49 ja

Lisätiedot

LINEO EDELZERKLEINERER

LINEO EDELZERKLEINERER LINEO EDELZERKLEINERER fi Käyttöohje 42 1 2 3 4 5 Aufbau Multi-Zerkleinerer 1 Deckel mit Impulsring 2 Behälter 3 Edelstahlmesser 4 Geschwindigkeitsregler 5 Antriebseinheit Design of multi-chopper 1 Lid

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1355/2001 vp Ulkomaaneläkkeiden sairausvakuutusmaksut Eduskunnan puhemiehelle EU:n tuomioistuimen päätös pakottaa Suomen muuttamaan niiden eläkeläisten verotusta, jotka saavat eläkettä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 413/2004 vp Asunto-osakeyhtiöiden hallitusten ja osakkeenomistajien ohjeistaminen Eduskunnan puhemiehelle Viime lokakuun alusta voimaan tullut järjestyslaki kumosi kaupunkien omat järjestyssäännöt.

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

HK634200FB FI INDUKTIOTASO KÄYTTÖOHJE 2 PT PLACA DE INDUÇÃO MANUAL DE INSTRUÇÕES 16 SV INDUKTIONSHÄLL BRUKSANVISNING 31

HK634200FB FI INDUKTIOTASO KÄYTTÖOHJE 2 PT PLACA DE INDUÇÃO MANUAL DE INSTRUÇÕES 16 SV INDUKTIONSHÄLL BRUKSANVISNING 31 HK634200FB FI INDUKTIOTASO KÄYTTÖOHJE 2 PT PLACA DE INDUÇÃO MANUAL DE INSTRUÇÕES 16 SV INDUKTIONSHÄLL BRUKSANVISNING 31 2 TÄYDELLISTEN TULOKSIEN SAAVUTTAMISEKSI Kiitämme teitä tämän AEG-tuotteen valitsemisesta.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

1b. Täydennä vihjeen mukaan. Muista myös artikkeli, jos se on tarpeen. / 9

1b. Täydennä vihjeen mukaan. Muista myös artikkeli, jos se on tarpeen. / 9 1 LIIKE-ESPANJAN PERUSTEET 1 JA 2 2.9.2015 65A00010 / Pasi Puranen NIMI: OPISKELIJANUMERO: Puntos /150 129-150 5 105-128 4 90-104 3 75-89 2 60-74 1 1a. Täydennä vihjeen mukaan. Muista myös artikkeli, jos

Lisätiedot

Thisuserguidedescribeshow toconnectand configuretheadapter.

Thisuserguidedescribeshow toconnectand configuretheadapter. EnglishManual-DeltacoUSB SATA/PATA adaptersata- 61 2006-12-28 Sida 1(8) Introduction Thank you forbuyingthisdeltacoadaptergivingyou themeans ofconnectingmost kind of hard drivesand CD/DVD readerstoyourpc

Lisätiedot

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen 34-7686 Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen Modell/Malli: S825T/3 Nr/Nro: 34-7686 Svenska 3 Norsk 4 Suomi 5 Ver. 200709 Torkställning eluppvärmd, art.nr

Lisätiedot

Ovelle-paketti Till Dörren-paket

Ovelle-paketti Till Dörren-paket Poista tarran suojapaperi ja kiinnitä kostuttamatta tasaiselle pinnalle. Lösgör dekalens skyddspapper och fäst på en jämn yta utan att fukta. Lähettäjä Avsändare Vastaanottaja Mottagare (Päivisin På dagarna)

Lisätiedot

UX-G60 Består av CA-UXG60 och SP-UXG60

UX-G60 Består av CA-UXG60 och SP-UXG60 MICRO COMPONENT SYSTEM MIKROKOMPONENTSYSTEM MIKROKOMPONENTTIJÄEJESTELMÄ MIKROKOMPONENTSYSTEM SISTEMAS DE MICROCOMPONENTES MICROSISTEMA DE COMPONENTES UX-G60 Består av CA-UXG60 och SP-UXG60 CA-UXG60 ja

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

Lyhyt käyttöopas Versio 1.0 elokuu 2003 SUOMI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET: 1) Lukekaa nämä ohjeet. 2) Säilyttäkää nämä ohjeet. 3) Huomioikaa kaikki varoitukset. 4)

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

1. 3 4 p.: Kansalaisjärjestöjen ja puolueiden ero: edelliset usein kapeammin tiettyyn kysymykseen suuntautuneita, puolueilla laajat tavoiteohjelmat. Puolueilla keskeinen tehtävä edustuksellisessa demokratiassa

Lisätiedot

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels 34-9208-2 Trolley Case Resväska Trillekoffert Matkalaukku Push-button locking tele scopic handle Four 360 multidirectional wheels Trolley Case Made of polycarbonate. Push-button locking telescopic handle

Lisätiedot

Lämpökäsitellyn puun maalauskäsittely-yhdistelmiä. Paint with Pride. Målningssystem för värmebehandlat trä

Lämpökäsitellyn puun maalauskäsittely-yhdistelmiä. Paint with Pride. Målningssystem för värmebehandlat trä Lämpökäsitellyn puun maalauskäsittely-yhdistelmiä Paint with Pride Målningssystem för värmebehandlat trä Ulkoseinät, räystäsrakenteet yms. Sahapintaista lämpökäsiteltyä havu- tai lehtipuuta VESIOHENTEINEN

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 76/2006 vp Kelan järjestämän vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen suunnitelman laatiminen Eduskunnan puhemiehelle Kelalla on lakisääteinen velvollisuus järjestää vajaakuntoisten

Lisätiedot