Onko palvelutarjonta alueellisesti tasapainossa?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Onko palvelutarjonta alueellisesti tasapainossa?"

Transkriptio

1 Onko palvelutarjonta alueellisesti tasapainossa? Selvitys julkisten yrityskehitysja rahoituspalvelujen asiakastyytyväisyydestä Maaliskuu 2005

2 Onko palvelutarjonta alueellisesti tasapainossa? Selvitys julkisten yrityskehitys- ja rahoituspalvelujen asiakastyytyväisyydestä Maaliskuu 2005

3 Sisältö Johdanto 5 Asiakasnäkökulma 6 Rajaukset 6 Selvityksen tavoitteet ja toteutus 7 Selvityksen rakenne 7 Selvityksen tulokset 8 Vastanneet yritykset 8 Yrityspalvelujen käyttöaste 8 Asiakastyytyväisyys 10 Asiakastyytyväisyys TE-keskusalueen ja yrityksen tilanteen mukaan 10 Asiakastyytyväisyys palveluorganisaatioittain 12 Yritysten näkemykset julkisten yrityspalvelujen nykytilasta ja kehittämistarpeista 13 Yrityspalvelujen tarjonta ja organisointi 13 Asiakasviestintä 14 Palvelutapahtuma 14 Palvelutarjontaan kohdistuvat odotukset 15 Näkemykset kehittämisehdotuksista 16 Johtopäätökset 17 Lähteet 19 Liitteet Arvioinnin kohteena olevat julkiset palveluorganisaatiot 20 Tiedustelu yrityspalvelujen käytöstä ja kehittämisestä 22 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2005 Onko palvelutarjonta alueellisesti tasapainossa?43

4 Johdanto Yritysten neuvontapalvelujen vaikutus yritysten kehittymiseen ja kasvuun, innovaatioiden leviämiseen ja kansantalouden tuottavuuden parantumiseen on useissa tutkimuksissa arvioitu merkittäväksi. Tästä huolimatta on todettu, että yrityspalvelujen käyttö on varsin vähäistä sekä Suomessa että yleisemminkin Euroopassa. Huomiota on kiinnitetty myös siihen, että PK-yrityksillä yrityspalvelujen käyttö on harvinaisempaa kuin suuremmilla yrityksillä. EU:n komission (European Commission 2002) mukaan keskimäärin vain viidesosa yrityksistä on käyttänyt jotain julkista yritysneuvontapalvelua viimeisen viiden vuoden aikana. Palvelujen käyttöaste on korkein Alankomaissa (34 %) ja matalin Norjassa (3 %). Suomessa ollaan lähellä Euroopan keskiarvoa, sillä keskimäärin joka neljäs yritys on käyttänyt yrityspalveluja. Yrityspalvelujen käyttö lisääntyy yrityksen kasvun myötä. Palvelujen hyödyntämisen on todettu lisääntyvän myös yrittäjän koulutustason noustessa. Samoin on havaittu, että yrityksen kasvuhakuisuus sekä muun muassa aiempi julkisen rahoituksen saaminen lisäävät todennäköisyyttä yrityspalvelujen käyttöön yrityksen elinkaaren myöhemmissä vaiheissa. (EC 2002; Storhammar 1996; Väänänen 2003; Harju & Pukkinen 2004) Komission tutkimuksen (2002) mukaan valtaosa yrityksistä on ainakin jossain määrin tyytyväisiä palvelujen sisältöön. Vain joka viidennessä palveluja käyttäneessä yrityksessä lopputulos on ollut jonkinasteinen pettymys. Myös suomalaisyritysten tyytyväisyys on eurooppalaista tasoa. Miksi sitten yritykset eivät hyödynnä nykyistä enemmän palveluja, vaikka kokemukset ovat valtaosin myönteisiä? Tärkein syy julkisten neuvontapalvelujen vähäiselle käytölle on tutkimusten mukaan se, että palveluille ei koeta olevan tarvetta. Ruotsissa lähes kaikki neuvontapalveluja käyttämättömät yritykset pitävät palveluja tarpeettomina. Suomalaisista palveluja käyttämättömistä yrityksistä noin kaksi kolmesta arvioi palvelut tarpeettomiksi (EC 2002). Toiseksi tärkein syy käyttämättömyydelle on palvelujen heikko tunnettuus (EC 2002). Maakohtaiset erot ovat melko suuria. Joidenkin selvitysten mukaan yli kaksi kolmasosaa yrityksistä ei tunne lainkaan tai tuntee hyvin huonosti tarjolla olevat palvelut (EC 2002). Palvelutarjonnasta tiedottamisessa on onnistuttu parhaiten Belgiassa ja heikoiten Kreikassa. Suomessa on tuotu lisäksi esille, että olemassa oleva palvelutarjonta on niin laajaa ja jäsentymätöntä, että yrittäjien on vaikea ymmärtää eri palveluntarjoajien eroja ja arvioida, minkä tahon puoleen kannattaa kääntyä missäkin asiassa (Saapunki 2004). Kolmantena syynä käyttämättömyyteen on mainittu palvelutarjonnan laatu ja sisältö. Kaikki yritykset eivät ole löytäneet tarpeisiinsa sopivaa palvelua. Erityisesti mikroyrityksillä ja PK-yrityksillä palvelutarpeet ovat hyvin moninaisia. Eräänä syynä palvelujen käyttämättömyyteen on pidetty myös sitä, että palveluja ei ole saatavilla itselle mieluisilla ehdoilla. Komission selvityksessä (2002) ilmenee, että suomalaiset yritykset kokevat palvelujen saavutettavuuden yhdeksi ongelmaksi. Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2005 Onko palvelutarjonta alueellisesti tasapainossa? 5

5 Asiakasnäkökulma Raportin näkökulmana on palvelutoiminnan kehittämisen malli, jossa lähtökohtana ovat asiakkaiden eli yritysten tarpeet ja toisaalta palvelutarjonnan perustana olevat julkisten palveluntarjoajien tulkinnat asiakastarpeista. Yritysten tarpeiden syntyyn ja tunnistamiseen vaikuttavat yritys- ja tilannekohtaiset tarpeet sekä asiakasviestinnän perusteella syntyneet odotukset ja yritysten aikaisemmat kokemukset palvelujen käytöstä (vrt. Saapunki 2004). Mallin avulla voidaan kartoittaa asiakkaiden saaman palvelun laatua, ongelmia ja kehitysalueita. Palvelujärjestelmän tarkastelussa päähuomio on palvelutarjonnan sisällössä ja palvelun tuottamistavoissa. Palvelujen käyttöä ja asiakastyytyväisyyttä tarkastellaan organisaatiokohtaisesti ja alueellisesti. Rajaukset Raportissa tarkastellaan yrityskehitys- ja rahoituspalveluja, joiden julkisesta tarjonnasta valtakunnallisella ja alueellisella tasolla vastaavat etupäässä kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalan organisaatiot. Arvioinnin kohteena ovat Finnvera Oyj, Finpro, TE-keskukset, Sitra, Suomen Teollisuussijoitus Oy ja Tekes (liite 1). Näistä Sitra on itsenäinen julkisoikeudellinen rahasto, jota eduskunta valvoo. Muut kuuluvat KTM:n hallinnon alaan. Yrityskehitys- ja rahoitussektorin kokonaishenkilöstömäärä on arviolta henkilötyövuotta. Tästä määrästä noin henkilötyövuotta kohdentuu aloittavien yritysten ja muiden yritysten neuvontapalvelujen tuottamiseen. Kuvio 1. Selvityksen näkökulma ASIAKAS Tarpeet: Yrityskohtaiset Tilannekohtaiset Kokemukset, mielikuvat Palvelutarjontaan kohdistuvat odotukset Asiakastyytyväisyys PALVELUTAPAHTUMA Asiakasviestintä Yrityspalvelujen tarjonta ja sisältö PALVELUN TARJOAJA Tulkinnat asiakastarpeista Käytettävissä olevat resurssit 6 Onko palvelutarjonta alueellisesti tasapainossa? Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2005

6 Selvityksen ulkopuolelle jäävät tutkimus- ja kehityspalveluja yrityksille tarjoavat korkeakoulujen sisäiset välittäjäorganisaatiot, joita ovat tutkimus-, innovaatioja yrityspalveluyksiköt, sekä tutkimuslaitosten alue- ja paikallisyksiköt, teknologiakeskukset ja yrityshautomot. Ulkopuolella ovat lisäksi julkiset asiointi- ja tietopalvelut, jotka liittyvät viranomaisvelvoitteiden täyttämiseen. Näitä ovat mm. vero- ja tullihallinto, patenttija rekisterihallitus sekä Tilastokeskus. Selvityksen tavoitteet ja toteutus Selvityksessä tarkastellaan yrityksille tarjottavia julkisia yrityskehitys- ja rahoituspalveluja. Tavoitteena oli: selvittää, paljonko nykyisiä palveluja käytetään selvittää, mitä organisaatiota yritykset käyttävät erilaisiin palvelutarpeisiin analysoida asiakastyytyväisyyttä organisaatiokohtaisesti ja alueellisesti esittää kehittämistarpeita asiakasnäkökulmasta Elinkeinoelämän keskusliiton yrittäjyystiimi kysyi asiaa järjestön PK-yritysvaltuuskunnan sekä aluejohtokuntien jäseniltä internetin välityksellä. Tiedustelulla kartoitettiin palvelujen käytön yleisyyttä, yrityksen erilaisissa tilanteissa pääasiallisesti käyttämää organisaatiota, asiakastyytyväisyyttä, mielipiteitä palvelutarjonnasta sekä kehittämistarpeita. Suljettujen vastausvaihtoehtojen lisäksi tiedustelussa oli mahdollisuus arvioida omin sanoin julkisten yrityspalvelujen nykytilaa ja kehittämistarpeita. Kyselylomake on liitteenä 2. Vastaukset on analysoitu sektoreittain (palvelut, rakennustoiminta, teollisuus), TE-keskusalueittain (15) sekä joiltain osin myös yrityskoon mukaan (< 50 henkilöä, henkilöä, > 250 henkilöä). Tilastollisesti liian pienten vastaajaryhmien tuloksia ei raportissa esitetä. Avoimet vastaukset on analysoitu selvityksen näkökulman mukaisesti ja niistä on poimittu tekstiin siteerauksia. Tämä raportti on ensimmäinen selvitysten sarjassa, jolla kartoitetaan keskusliiton PK-yritysvaltuuskunnan ja aluejohtokuntien jäsenten näkemyksiä ajankohtaisista asioista internetkyselynä. Selvitysten tarkoituksena on nostaa yleiseen keskusteluun ja päätöksenteon tueksi erityisesti PK-yritysten toimintaedellytysten kannalta tärkeitä asioita. Tämän selvityksen toteutuksesta ja raportin laadinnasta vastaavat johtava asiantuntija Pekka Tsupari sekä asiantuntijat Tarja Nissinen ja Juhapekka Suutarinen. Selvityksen rakenne Yrityspalvelujen käyttöastetta on tarkasteltu sektoreittain, palveluorganisaatioittain sekä osin yrityskokoluokittain. Selvitys antaa vastauksen myös siihen, missä tilanteissa palvelujen käyttö on aktiivisinta ja mitä palveluorganisaatioita on käytetty suhteellisesti eniten. Asiakastyytyväisyys muodostaa selvityksen keskeisen osan. Asiakastyytyväisyyttä on tarkasteltu TEkeskusalueittain, yrityksen tilanteen mukaan, palveluorganisaatioittain sekä sektoreittain. Palvelujen organisointia käsitellään asiakasviestinnän ja palvelujen tuottamis- ja tarjontatapojen näkökulmasta. Yrityspalveluja koskevia mielipiteitä ja kehittämistarvetta tarkastellaan sekä sektoreittain että TEkeskusalueittain. Johtopäätökset perustuvat paitsi selvityksen aineistoon, myös osittain muihin selvityksiin sekä yritysten ja palveluorganisaatioiden edustajien kanssa käytyihin keskusteluihin. Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2005 Onko palvelutarjonta alueellisesti tasapainossa? 7

7 Selvityksen tulokset Vastanneet yritykset Kysely lähetettiin 248 yritykselle (toimipaikalle) ja vastauksia saatiin 119 kappaletta. Teollisuusyritysten vastausprosentti oli 51. Kyselyn saaneista palveluyrityksistä vastasi 45 % ja rakennusalan yrityksistä 35 %. Pohjanmaalla vastattiin melko aktiivisesti. Lukumääräisesti eniten vastauksia saatiin Uudenmaan alueelta, jolla myös sijaitsee eniten kohdejoukon yrityksiä. Kokoluokittain aktiivisimpia vastaajia olivat henkilöä työllistävät yritykset. Selvityksen kohdejoukko Lukumäärä % Valittu kohdejoukko Vastanneita joista: - teollisia ja rakennusyrityksiä palveluyrityksiä Suhteellisesti aktiivisimmin vastattiin Pohjois- Savon, Keski-Suomen ja Varsinais-Suomen alueilla. Passiivisimmat vastaajat olivat Pohjanmaan ja Etelä- Pohjanmaan TE-keskusalueilla, kun taas Pohjois- Yrityspalvelujen käyttöaste Palvelujen käyttöaste on vastaajayrityksillä erittäin korkea. Lähes 90 % vastanneista on käyttänyt jotakin kyselyn piirissä olevaa palvelua. Selvästi eniten on hyödynnetty TE-keskusten palveluja. Lähes 80 % palvelujen käyttäjistä on hyödyntänyt TE-keskuksen työvoimapalveluja. Seuraavaksi yleisin yhteydenottopiste on ollut TE-keskusten yrityspalvelut. Tekesin ja Finveran kanssa on kontakteja ollut noin joka toisella palveluja käyttäneellä. Finpron palveluja on käyttänyt 35 % ja Sitran alle 10 % vastanneista palvelujen käyttäjistä. Teollisuussijoituksen puoleen on kääntynyt vain muutama käyttäjä. Kuva 1. Palveluorganisaatioiden käytön yleisyys, % käyttäjistä TE-keskus, työvoimapalvelut TE-keskus, yrityspalvelut Kuva 2. Yrityspalvelujen käyttöaste (%) sektoreittain, vastanneet yritykset Tekes 60 Finnvera Finpro 40 Sitra 20 Teollisuussijoitus Palvelut Rakentaminen Teollisuus 8 Onko palvelutarjonta alueellisesti tasapainossa? Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2005

8 Teollisuusyritykset ovat sektoreittain tarkasteltuna aktiivisimpia yrityspalvelujen käyttäjiä. Vastanneista teollisuusyrityksistä 95 % on käyttänyt jotakin tai joitakin kyselyssä luetelluista palveluista. Rakennusalan yrityksistä runsaat 80 % on käyttänyt palveluja, palvelusektorin yrityksistä runsas viidennes ei ole käyttänyt palveluja lainkaan. Vain noin 10 % vastanneista ei ollut käyttänyt palveluja lainkaan. Tärkeimmät käyttämättömyyden syyt ovat, että palveluille ei ylipäätään ole tarvetta ja että erityisesti palveluyritysten mielestä tarjonta ei vastaa yrityksen tarpeita. Vastanneissa palvelualan yrityksissä oli suhteellisesti eniten niitä, jotka eivät ole käyttäneet palveluja. Tosin ne yritykset, jotka palveluja käyttävät, osaavat hyödyntää niitä monipuolisesti. Runsas puolet vastanneista palvelusektorin yrityksistä on käyttänyt TE-keskuksen yritys- ja/tai työvoimapalveluja. Vajaat 40 % ilmoitti käyttäneensä Finnveran palveluja, Tekesin palveluja neljännes. Finpron palveluja on hyödyntänyt runsaat 10 % vastanneista palvelualan yrityksistä. Palveluyritykset ovat ainoina käyttäneet myös Sitran ja Teollisuussijoituksen palveluja. Rakennusalalla käytetyin palvelu on työvoimapalvelut. Kolme neljästä kyselyyn vastanneesta rakennusalan yrityksestä on hyödyntänyt näitä palveluja. Puolet yrityksistä on hyödyntänyt Finnveran tarjontaa ja yksi kolmesta TE-keskusten yrityspalveluja sekä Finpron ja Tekesin palvelua. Teollisuussijoitukseen ja Sitraan vastanneilla yrityksillä ei ole ollut kontakteja. Vastanneista teollisuusyrityksistä kolme neljästä ilmoittaa käyttäneensä TE-keskuksen työvoimapalveluja. TE-keskuksen yrityspalveluja on käyttänyt lähes 70 prosenttia vastanneista. Tekesin palveluja on käyttänyt vajaat 60 % ja Finpron sekä Finnveran palveluja reilut 40 % vastanneista. Teollisuussijoituksen palveluja vastaajat eivät ole käyttäneet lainkaan ja Sitrankin kanssa kontakteja on ollut alle kymmenellä prosentilla vastanneista. Palvelujen käyttöasteet ja käytetty palveluorganisaatio vaihtelevat yrityksen koon mukaan. Yleistäen voidaan todeta, että pienimmät yritykset hyödyntävät palveluja suurempia yrityksiä vähemmän. Kuva 3. Palveluorganisaatioiden käyttöaste (%) sektoreittain TE-keskus, yrityspalvelut Finpro Tekes TE-keskus ja työvoimatoimisto Finnvera Teollisuussijoitus Sitra Palvelut Rakentaminen Teollisuus Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2005 Onko palvelutarjonta alueellisesti tasapainossa? 9

9 Yrityskokoluokittain tarkasteltuna palveluja ovat käyttäneet vastanneista yrityksistä suhteellisesti eniten henkilöä työllistävät keskisuuret yritykset. Kaikissa kokoluokissa eniten käytettyjä palveluyksiköitä ovat TE-keskusten yrityspalvelut sekä TE-keskusten työvoimapalvelut. Palveluorganisaatioittain tarkastellen Tekesin palveluja hyödyntävät suhteellisesti eniten henkilöä työllistävät yritykset sekä vähintään 250 työntekijää työllistävät yritykset. Finpron palveluihin on tutustunut vajaa kolmannes henkilöä työllistävistä yrityksistä, keskisuurista yrityksistä vajaat 40 % ja vähintään 250 työntekijän yrityksistä runsaat 20 %. Finnveran palveluja käyttävät suhteellisesti eniten alle 10 työntekijän yritykset sekä keskisuuret yritykset, joita on vastanneista noin puolet. Yrityksen eri tilanteissa kaikkien vastanneiden joukossa ylivoimaisesti käytetyin palvelu on apu uuden henkilöstön palkkaamisessa. Sitä on käyttänyt yli 70 % vastanneista. Yli puolet vastanneista on käyttänyt tutkimus- ja tuotekehityspalveluja ja liiketoiminnan kehittämispalveluja. Lähes puolet vastanneista on hakenut palveluja investointi-, henkilöstön kehittämis- ja rahoitusasioissa. Vähiten palveluja on käytetty yrityksen sukupolvenvaihdostilanteessa. Asiakastyytyväisyys Käytettyihin yrityskehitys- ja rahoituspalveluihin ollaan ainakin jossain määrin tyytyväisiä. Tyytyväisyydessä on kuitenkin havaittavissa suuria eroja sekä TEkeskusalueittain että palveluorganisaatioittain. Asiakastyytyväisyys TE-keskusalueen ja yrityksen tilanteen mukaan TE-keskusalueittain palveluihin ollaan suhteellisesti tyytyväisimpiä Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon alueilla. Myös Etelä-Pohjanmaan ja Kainuun TE-keskusalueiden palvelukokonaisuudet erottuvat positiivisesti. Palveluihin ollaan vähiten tyytyväisiä Etelä-Savossa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Huomautettakoon, että asteikko mittaa tyytyväisyyttä palvelukokonaisuuteen, jossa ovat TE-keskuksen lisäksi mukana kaikki tässä kyselyssä mainitut ja kyseisellä TE-keskusalueella toimivat palveluorganisaatiot. Kun tarkastellaan asiakastyytyväisyyttä eri tilanteissa, erot ovat myös suuria. Vastaajia on pyydetty ilmoittamaan vain yksi pääasiallinen organisaatio yrityksen tilannetta kohden. Suhteellisesti tyytyväisimpiä vastaajat ovat rahoituspalveluihin, joita he ovat useimmin hakeneet Finnverasta. Kuva 4. Asiakastyytyväisyys TE-keskusalueen mukaan (asteikko ) Kuva 5. Asiakastyytyväisyys yrityksen tilanteen mukaan (asteikko ) Pohjois-Karjala Pohjois-Savo Häme Pohjanmaa Uusimaa Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Varsinais-Suomi Lappi Satakunta Keski-Suomi Etelä-Savo Pohjois-Pohjanmaa 0,0 0,5 1,0 1,5 Rahoitus Henkilöstön kehittäminen Uuden henkilöstön palkkaaminen Tutkimus ja tuotekehitys Liiketoiminnan kehittäminen Yrityksen perustaminen Investoinnit Johdon kehittäminen Sopeuttamiset, irtisanomiset, lomautukset Kansainvälistyminen Sukupolvenvaihdos Asiantuntijan neuvontapalvelut 0,0 0,5 1,0 1,5 10 Onko palvelutarjonta alueellisesti tasapainossa? Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2005

10 Yritykset ovat tyytyväisiä myös henkilöstön kehittämisessä ja uuden henkilöstön palkkaamisessa saamaansa palveluun. Näissä tilanteissa on useimmin käytetty TE-keskusten tarjoamia palveluja. Tutkimus- ja tuotekehitystoiminnassa yritykset ovat saamaansa palveluun varsin tyytyväisiä. Teollisuus- ja palvelualan yritykset ovat käyttäneet t & k -toimintansa tukemiseen Tekesiä, rakennusalan yritykset sekä TE-keskusta että Tekesiä. Investointitilanteessa saatuun yrityspalveluun ollaan myös tyytyväisiä. Teollisuus- ja palveluyritykset ovat investointiasioissaan hyödyntäneet pääasiallisesti Finnveraa, rakennusalan yritykset TE-keskusta. Asiantuntijoiden neuvontapalveluissa keskimääräinen tyytyväisyys on lähellä nollaa. Asiantuntijoiden neuvontapalveluita on haettu pääasiallisesti TE-keskuksesta. Myöskään sukupolvenvaihdostilanteissa saatuun palveluun vastanneet yritykset eivät ole olleet kovinkaan tyytyväisiä. Yritykset ovat sukupolvenvaihdostilanteissa kääntyneet pääasiallisesti Finnveran puoleen. Asiakastyytyväisyys yrityksen eri tilanteissa sektoreittain osoittaa, että rakennusala on suhteellisesti tyytyväisin eri tilanteissa saamiinsa palveluihin. Tyytyväisyys korostuu erityisesti tutkimus- ja tuotekehityspalveluja sekä henkilöstön ja johdon kehittämispalveluja käytettäessä. Yrityksen perustamisvaiheessa saamiinsa palveluihin rakennusalan yritykset ovat selkeästi tyytymättömiä. Teollisuus on suhteellisesti tyytyväisin saamiinsa palveluihin yrityksen perustamisvaiheessa sekä rahoituspalvelujen suhteen. Yrityksen sukupolvenvaihdostilanteessa saatuun palveluun ollaan suhteellisesti vähiten tyytyväisiä. Palvelualan yritykset ovat suhteellisesti tyytyväisimpiä saamiinsa rahoitus- ja henkilöstön kehittämispalveluihin. Vähiten tyytyväisiä ne ovat kansainvälistymispalveluihin. Kuva 6. Asiakastyytyväisyys sektoreittain eri tilanteissa (asteikko ) Teollisuus Rakentaminen Palvelut Yrityksen perustaminen Rahoitus Liiketoiminnan kehittäminen Investoinnit Tutkimus ja tuotekehitys Uuden henkilöstön palkkaaminen Henkilöstön kehittäminen Sopeuttamiset, irtisanomiset, lomautukset Johdon kehittäminen Kansainvälistyminen Asiantuntijan neuvontapalvelut Sukupolvenvaihdos -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2005 Onko palvelutarjonta alueellisesti tasapainossa? 11

11 Asiakastyytyväisyys palveluorganisaatioittain Kaikki vastanneet yritykset ovat keskimäärin tyytyväisimpiä Finnveran palveluihin. Toisin kuin asiantuntijapalvelut kokonaisuutena Finnverasta annetut asiantuntijan neuvontapalvelut saavat erityisen hyvän arvosanan. Myös rahoituspalveluihin ja yrityksen perustamisvaiheessa saatavaan palveluun ollaan tyytyväisiä. Liiketoiminnan kehittämis- ja sukupolvenvaihdostilanteissa Finnveran palveluihin ollaan suhteellisesti tyytymättömimpiä. Palveluorganisaatioista toiseksi tyytyväisimpiä ollaan TE-keskuksen työvoimapalveluihin. Tyytyväisyys korostuu erityisesti yrityksen perustamisvaiheessa sekä henkilöstön kehittämisessä. Palveluorganisaatioista Sitra sijoittuu kolmannelle sijalle; tosin tämän otoksen yritykset ovat käyttäneet Sitran palveluja varsin vähän. Sitraan on ollut kontakteja yrityksen rahoitus-, kansainvälistymis- ja investointiasioissa. Saatuun palveluun ollaan tyytyväisiä. Tyytyväisyys Tekesin palveluihin korostuu erityisesti, kun yritys tarvitsee rahoitusta ja kehittää liiketoimintaansa. Tutkimus- ja tuotekehitystilanteissa tyytyväisyys ei yllä samalle tasolle. Investointitilanteissa Tekesin palveluihin ollaan suhteellisesti vähiten tyytyväisiä. Finpro sijoittuu tyytyväisyysasteikossa viidennelle sijalle. PK-yritykset ovat erityisen tyytyväisiä Finpron palveluun tutkimus- ja tuotekehitystilanteessa. Sen sijaan Finpron palvelulle yrityksen kansainvälistymispyrkimyksissä ei anneta hyvää arvosanaa ja asiantuntijapalveluihin ollaan selkeästi tyytymättömiä. Suhteellisesti tyytymättömimpiä ollaan TE-keskuksen yrityspalveluihin. Arvosanaa kokonaisuutena heikentää yritysten saama palvelu sukupolvenvaihdostilanteessa, johon ollaan varsin tyytymättömiä. Uutta henkilöstöä palkattaessa ja yritysjohtoa kehitettäessä saatu palvelu koetaan suhteellisesti parhaimmaksi. Mielenkiintoista on, että TE-keskuksen kansainvälistymispalvelut koetaan suhteellisesti hieman paremmiksi kuin Finpron vastaavat palvelut. Kuva 7. Keskimääräinen asiakastyytyväisyys palveluorganisaatioittain (asteikko ) Finnvera TE-keskus, työvoimapalvelut Sitra Tekes Finpro TE-keskus, yrityspalvelut 0,0 0,5 1,0 1,5 12 Onko palvelutarjonta alueellisesti tasapainossa? Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2005

12 Yritysten näkemykset julkisten yrityspalvelujen nykytilasta ja kehittämistarpeesta Yrityksiltä kysyttiin arvioita palvelujen nykytilanteesta ja kehittämistarpeesta sekä strukturoiduilla että avoimilla kysymyksillä. Yrityspalvelujen tarjonta ja organisointi Vastaajat ovat varsin yksimielisiä siitä, että palveluja on riittävästi. Yksimielisiä ollaan myös siitä, että kehittämistarvetta on runsaasti, mutta se ei tarkoita yrityspalvelupisteiden lisäämistä. Yritysten mielestä palvelutarjonta on osittain päällekkäistä ja tehotonta. Kenttä koetaan myös kovin kirjavaksi ja sekavaksi, mikä osoittaa, että yritysten mielestä palvelutarjonnan yksinkertaistamisessa ei ole onnistuttu. Tässä kyselyssä mainittujen neuvonta- ja palveluorganisaatioiden lisäksi tarjolla on mm. kunnallis- ten kehitysyhtiöiden, maakuntaliittojen ja oppilaitosten palveluja. Palvelualan yritysten mielestä palvelujärjestelmä on enemmänkin teollisia yrityksiä varten. Tehokkuutta on lisättävä. On liian paljon samojen palvelujen tarjoajia eli päällekkäisyyttä. Palvelut tulisi järjestää yritysten ehdoilla siten, että saadaan konkreettisia tuloksia aikaan ja tulosten toteutumista seurataan. (Teollisuusyritys) Palveluala, jota edustan, on LAPSIpuolen asemassa. Suhteellisen paljon työllistävä toimialamme verrattuna liikevaihto/henkilö, tuntuu olevan ilmaa, kun kysymyksessä ei ole teollisuusinvestointi. Ovet sulkeutuvat ja me pöhköt ollaan ulkona. (Palvelualan yritys) Kuva 8. Mielipiteitä palvelutarjonnasta (asteikko: -2 = täysin eri mieltä, +2 = täysin samaa mieltä) Teollisuus Rakentaminen Palvelut Palvelun tarjoajan tulee jalkautua yritykseen Tarjonta on riittävää Yrityksellä tulee olla vain yksi kontaktihenkilö Eri organisaatioilla päällekkäistä tarjontaa Tarvittavat palvelut saataville yhden kontaktihenkilön kautta Palvelut löytää helposti Palveluiden laatu vastaa yritykseni tarpeita Tietoa palveluista tarjotaan liian monelta taholta Tietoa palveluista tarjotaan liikaa -1,0-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2005 Onko palvelutarjonta alueellisesti tasapainossa? 13

13 TE-keskusalueita vastinpareina vertaillen on palvelutarjontaa koskevien mielipiteiden ääripäissä huomattavia eroja. Pohjois-Karjalan alueella koetaan, että palvelut ovat helposti löydettävissä, Kaakkois-Suomessa niitä on vastaajien mukaan vaikeampi löytää. Lapin alueella palvelutarjonta koetaan vahvasti päällekkäiseksi, kun taas Keski-Suomessa nähdään, että eri organisaatiot eivät juuri tarjoa samoja palveluja. Pohjois-Savossa ollaan vahvasti yhden asiakasvastuullisen yhteyshenkilön kannalla, Pohjois-Karjalassa ajatus saa varovaisimman kannatuksen. Lapin alueella ollaan sitä mieltä, että yhden kontaktihenkilön tulisi järjestää palvelut yrityksen ulottuville, neutraalisti asiaan suhtaudutaan mm. Pohjanmaan ja Pohjois-Karjalan alueilla. Asiakasviestintä Kyselyn perusteella tietoa palveluista ei yleisesti ottaen tarjota liikaa. Tiedon puute on suhteellisesti suurin palvelualojen yrityksillä. Tosin joitakin alueellisia poikkeamia on. Alueellisesti tarkastellen Pohjois-Savossa ollaan vahvimmin sitä mieltä, että tietoa palveluista tarjotaan liikaa ja Lapin alueella liian monelta taholta, kun taas Pohjanmaalla on lähinnä pulaa tiedosta. Yritysten mukaan erot eri palveluntarjoajien tuotteissa ovat hiuksenhienoja. Tämä heijastaa osittain edellä kuvattua päällekkäisten palveluiden ongelmaa. Yrittäjän on vaikea tunnistaa, mikä organisaatio ja mikä palvelu sopisi hänen senhetkiseen tilanteeseensa. Tiedon puute vaivaa. Etenkin Tekes, Sitra ja Teollisuussijoitus ovat PK-kentälle suhteellisen vieraita organisaatioita. Muualla kuin pääkaupunkiseudulla myös Finpron palvelut ovat jääneet etäisiksi. Palveluorganisaatioiden henkilökohtaiset kontaktit yrityksiin ovat harvinaisia. Palveluja pyritään myymään postia lähettämällä. Todellisessa tilanteessa halu yrityksen ongelmien ratkaisemiseen koetaan rajalliseksi. Yritykset odottavat, että heitä lähestyttäisiin jo silloin, kun he eivät vielä ole palvelujen käyttäjiä. Tämä madaltaisi asiakassuhteen kynnystä siinä tilanteessa, kun neuvonta- ja rahoituspalveluille on akuutti tarve. Palvelujen tarjoajien pitäisi siis jalkautua yrityksiin. Tapaamisia pitäisi järjestää eri yhteyksissä ja tiedottamista eri kanavia käyttäen tulisi lisätä. Eivät ole tarjonneet palvelujaan ja me olemme 15 vuotta myös pärjänneet ilman heitä. Toivoisimme kiinnostusta löytyvän jatkossa toimintaamme kohtaan tulevaisuuden toimintaa ja tarpeita suunniteltaessa. (Palvelualan yritys) Palvelutapahtuma Palvelutapahtuman onnistuminen on yritysten mukaan hyvin paljon sidoksissa palveluhenkilöstön osaamiseen ja motivaatioon sekä siihen, kuinka byrokraattiseksi hakemusmenettelyt koetaan. Yritysten mielestä osa organisaatioista ei ole mieltänyt perustehtäväänsä eli sitä, että niiden olemassaolo perustuu yritysten tarpeisiin. Hakemusmenettely koetaan hitaaksi ja monimutkaiseksi. Byrokratiaa pitäisi olennaisesti keventää. Asioiden käsittely on niin työlästä ja hidasta, että yrittäjä ei voi jäädä ratkaisua odottamaan. Kynnys käyttää palveluita alemmaksi, yritykselle hankkeen suunnitteluun apua, jottei rahaa jää hyllylle käyttämättä. Asiantuntijat eivät saa toimia yrittäjinä, kilpailu ei saa vääristyä. (Palvelualan yritys) Monilla osa-alueilla toimivat paremmin ja yritteliäämmin kuin vastaavat yksityiset palvelut. (Teollisuusyritys) Osa palvelujen tarjoajista käyttäytyy kuin rättivääpelit. Kun on hyvä tekemään hakemuksia, saa tukea vaikka mille. Todelliset, hyvät, tuotantoon ja työllistämiseen tähtäävät hankkeet jäävät ammattikonsulttien taitavasti laatimien substanssiltaan keveiden juttujen varjoon. (Teollisuusyritys) Palveluorganisaatioissa osaamisen taso vaihtelee huomattavasti. Yritysten mukaan osalla toimijoista liiketoimintaosaaminen on varsin heikkoa ja asennoituminen yrittäjyyttä kohtaan jopa negatiivista. Kokemusta arkimaailmasta tarvittaisiin. Palveluorganisaatioiden käyttämiin konsultteihin suhtaudutaan kriittisesti. Tärkeänä yritykset pitävät yrityspalveluhenkilöiden osaamista ja motivaatiota. Niihin pitäisi kiinnittää enemmän huomiota rekrytoinnissa ja johtamisessa. 14 Onko palvelutarjonta alueellisesti tasapainossa? Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2005

14 Tekes toimii teknologia-asioissa verrattain hyvin, liiketoimintaosaamista on lisättävä ja erityisesti markkinointi on otettava kunnolla mukaan kehittämiseen. (Teollisuusyritys) Palvelutarjontaan kohdistuvat odotukset Yrityspalvelujen laadussa olisi kaikkien vastaajien mielestä parannettavaa. Palvelualojen yritykset arvioivat yrityspalvelujen laadun vastaavan suhteellisesti vähiten niiden odotuksia. Alueellisesti tarkastellen Pohjois-Karjalassa palvelujen laadun koetaan eniten vastaavan palvelujen tarvetta, Pohjois-Pohjanmaalla taas suhteellisesti vähiten. Lisää yrityspalvelupisteitä yritykset eivät kaipaa muualla kuin Lapin alueella. Eri TE keskusalueilla ollaan varsin yksimielisiä siitä, että palveluorganisaatioiden liiketoimintaosaamista ja toimialatuntemusta tulisi parantaa. Yhden asiakasvastuullisen henkilön nimeämisen kannalla yritykset ovat vahvimmin Etelä-Savossa, vähiten Pohjois-Karjalassa. Yhteistä asiakastietokantaa pidetään erityisen hyvänä Lapin alueella, kun taas Uudellamaalla se saa suhteellisesti vähiten kannatusta. Sektoreittain tarkasteltuna sekä palvelualan että teollisuuden ja rakennusalan yritykset ovat hyvin yksimielisiä siitä, että yrityspalvelun tarjoajan tulee jalkautua yrityksiin. Palvelutarjontaa pidetään yleisesti riittävänä. Varovaisen yhtä mieltä ollaan myös siitä, että tarvittavat palvelut tulisi järjestää saataville yhden kontaktihenkilön kautta. Eri sektoreiden näkemyksissä on hajontaa, kun on kyse yhdestä kontaktihenkilöstä, palvelujen löydettävyydestä ja palvelutarjonnan päällekkäisyydestä. Yhden kontaktihenkilön kannalla on selvimmin rakennusala, vähiten palveluala. Rakennusalan yritykset ovat sitä mieltä, että palvelut löytää helposti, kun taas erityisesti palvelualan yritykset kokevat palvelujen löytämisen vaikeana. Teollisuuden ja palvelualojen yrityksillä on näkemys, että palvelutarjonnassa on päällekkäisyyttä, rakennusalan yritysten mielestä ei. Koordinaatiota kaivattaisiin sekä palvelutarjontaan että kehittämisstrategioiden kesken. Koordinointi parantaisi palvelujen kysynnän ja tarjonnan vastaavuutta, poistaisi päällekkäisyyksiä sekä yhdensuuntaistaisi alueellisesti kilpailevia kehittämisstrategioita. Vastaajien mielestä myös yrityspalveluorganisaatioiden tulisi luopua keskinäisestä kilpailusta, mihin nykyisellään hukataan aikaa ja resursseja. Ratkaisuksi esitettiin asioiden keskittämistä TE-keskuksiin, vaikka niissäkin todettiin olevan paljon kehitettävää. Keskittämällä voitaisiin palvelutarjonnan koordinointia parantaa. Kritiikkinä TE-keskuksille todettiin muun muassa, että niiden konsulteilla ei ole juurikaan annettavaa kehittyneille yrityksille. Yrityksissä koetaan, että hanketarjonta on sisällöltään liian rajattu. Räätälöinnin mahdollisuudet ovat pienet, jolloin yritysten aitoihin tarpeisiin ei vastata. Tässä suhteessa kaivattaisiin suurempaa asiakaslähtöisyyttä. Erityisen hankaliksi rahoituksen ja hallinnoinnin kannalta koetaan hankkeet, jotka ylittävät TE-keskusalueiden rajat. Kun yritysten yhteistyöverkostot muodostuvat liiketoimintalogiikan ja logistiikan ehdoin, tulisi hankerahoituksessakin kyetä ylittämään hallinnolliset rajat. Yritykset toivovat, että hallinnollisen työn määrää vähennettäisiin olennaisesti ja että se suhteutettaisiin haettavan rahan määrään. Rahoitus- ja tuotekehityspalvelut on yritysten mukaan hoidettu hyvin. Tosin kehittämis- ja innovaatiorahaa kaivattaisiin muillekin kuin it-alalle ja teknologiateollisuudelle. Yritykset korostivat, että eri alojen PKyrityksillä on ratkaiseva rooli työllistäjinä Suomessa. Kansainvälistymispalveluissa on kehitettävää. Tarvetta olisi isommille hankkeille. Hankkeet tulisi suunnitella ja arvioida huolellisesti. Erityisesti palvelualan yritykset näkevät kansainvälistymispalveluissa runsaasti kehittämisen varaa. Toimii liiaksi konsultointiajatuksella. Riskirahoitus olisi oikeaa asiaa. (Rakennusalan yritys) Kansainvälistymispalvelut on tuotava kohtuuhinnoin yritysten saataville. Yritysten on saatava hyöty, se ei saa jäädä palveluntarjoajien kustannuksien kattamiseen, huom. Finpro. (Teollisuusyritys) Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2005 Onko palvelutarjonta alueellisesti tasapainossa? 15

PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä

PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä Selvitys viennin ja kansainvälistymisen edistämispalveluiden (VKE) käytöstä ja kehittämisestä PK-yritysten näkökulmasta PK-yritysten vientimahdollisuudet

Lisätiedot

Suomalaiset yrityspalvelujärjestelmät asiakasnäkökulmasta tarkasteltuna

Suomalaiset yrityspalvelujärjestelmät asiakasnäkökulmasta tarkasteltuna Suomalaiset yrityspalvelujärjestelmät asiakasnäkökulmasta tarkasteltuna KTM Julkaisuja 5/2004 Elinkeino-osasto Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite KTM Julkaisuja Aleksanterinkatu 4

Lisätiedot

Nykytilaselvitys, osa IB: Pohjois-Pohjanmaan työnantaja- ja yrityspalvelut

Nykytilaselvitys, osa IB: Pohjois-Pohjanmaan työnantaja- ja yrityspalvelut OSUMA Ohjauksella osuvuutta aikuisopiskeluun -projekti, F10279 Helena Ylisirniö - Raila Idström AIKUISOPISKELUN TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN NYKYTILA POHJOIS- POHJANMAALLA Nykytilaselvitys, osa

Lisätiedot

Innovaatiot liikkeelle lisäarvoa valmistelurahoituksesta

Innovaatiot liikkeelle lisäarvoa valmistelurahoituksesta Innovaatiot liikkeelle lisäarvoa valmistelurahoituksesta Pekka Stenholm, Ulla Hytti Teknologiaohjelmaraportti 12/2006 Arviointiraportti Innovaatiot liikkeelle lisäarvoa valmistelurahoituksesta Arviointiraportti

Lisätiedot

Julkiset yrityspalvelut alueilla. Selvitys innovaatio-, kansainvälistymisja alkavien yritysten palveluista

Julkiset yrityspalvelut alueilla. Selvitys innovaatio-, kansainvälistymisja alkavien yritysten palveluista Julkiset yrityspalvelut alueilla Selvitys innovaatio-, kansainvälistymisja alkavien yritysten palveluista Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 45/2012 valtteri laasonen tommi ranta anssi

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA B 8 Hannu Nyqvist, Marko Iljin & Mikko Pärnänen PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 8 Pk-yritysten haasteet

Lisätiedot

State-of-the-art kartoitus yksinyrittäjyydestä Suomessa (Project Deliverable 2.1)

State-of-the-art kartoitus yksinyrittäjyydestä Suomessa (Project Deliverable 2.1) LEONARDO DA VINCI Community Vocational Training Action Programme Guidance and Counselling for Selfemployment. SELF-EMPLOYMENT Agreement No 2004-2242 / 001-001 LE2-51OREF Second phase: 2000-2006 State-of-the-art

Lisätiedot

Kasvun ajurit 6. Kansainvälistymisen menestystekijät ja esteet Kasvuyritysten ja PK-yritysten vertailu

Kasvun ajurit 6. Kansainvälistymisen menestystekijät ja esteet Kasvuyritysten ja PK-yritysten vertailu Kasvun ajurit 6 Kansainvälistymisen menestystekijät ja esteet Kasvuyritysten ja PK-yritysten vertailu Kasvun ajurit 6 Kansainvälistymisen menestystekijät ja esteet Kasvuyritysten ja PK-yritysten vertailu

Lisätiedot

E-työn hyvät. käytännöt 13/07. Hyvät. käytännöt

E-työn hyvät. käytännöt 13/07. Hyvät. käytännöt E-työn hyvät käytännöt Minna Harju Päivi Tiihonen Marja Salonen Timo Ovaskainen Riikka Ahlgren Selvitys työhallinnon työttömille suunnattujen ESR-projektien yksilöpohjaisesta työllisyysvaikuttavuudesta

Lisätiedot

jptaloushallinnon palvelut

jptaloushallinnon palvelut jptaloushallinnon palvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työvoima- ja elinkeinokeskus Finpro

Lisätiedot

Taloushallinnon palvelut

Taloushallinnon palvelut Taloushallinnon palvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro

Lisätiedot

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Tekesin katsaus 237/2008 Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Nina

Lisätiedot

Vastaanottaja. Tredea. Asiakirjatyyppi. Raportti. Päivämäärä 18.5.2015 YHTEENVETORAPORTTI KANSAINVÄLISTYMISSETELIT

Vastaanottaja. Tredea. Asiakirjatyyppi. Raportti. Päivämäärä 18.5.2015 YHTEENVETORAPORTTI KANSAINVÄLISTYMISSETELIT Vastaanottaja Tredea Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.5.2015 YHTEENVETORAPORTTI KANSAINVÄLISTYMISSETELIT YHTEENVETORAPORTTI KANSAINVÄLISTYMISSETELIT Ramboll P.O. Box 25 Säterinkatu 6 FI-02601 ESPOO

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN ELINKEINOELÄ- MÄÄ PALVELEVIEN KOULUTUS- JA KEHITTÄMISORGANISAATIOIDEN ROOLIJAKOSELVITYS

ITÄ-UUDENMAAN ELINKEINOELÄ- MÄÄ PALVELEVIEN KOULUTUS- JA KEHITTÄMISORGANISAATIOIDEN ROOLIJAKOSELVITYS ITÄ-UUDENMAAN ELINKEINOELÄ- MÄÄ PALVELEVIEN KOULUTUS- JA KEHITTÄMISORGANISAATIOIDEN ROOLIJAKOSELVITYS 2010 POSINTRA OY / ROOLIJAKOSELVITYS 2010 2 (33) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA... 3 1.1.

Lisätiedot

Julkisen hallinnon toimenpiteiden vaikutukset luoviin aloihin

Julkisen hallinnon toimenpiteiden vaikutukset luoviin aloihin Hannu Uotila, Jari Handelberg, Mikko Valtakari, Toni Riipinen & Petteri Huvio Selvitysraportti: Julkisen hallinnon toimenpiteiden vaikutukset luoviin aloihin Luovan Suomen julkaisuja 5. Luova Suomi / Cupore

Lisätiedot

Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän kehittäminen. Selvitysmiehen raportti

Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän kehittäminen. Selvitysmiehen raportti Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän kehittäminen Selvitysmiehen raportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 29/2010 vesa puttonen Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän

Lisätiedot

Alueellisen innovaatiojärjestelmän vaikuttavuuden vahvistaminen

Alueellisen innovaatiojärjestelmän vaikuttavuuden vahvistaminen Alueellisen innovaatiojärjestelmän vaikuttavuuden vahvistaminen Tarkastelussa osaamisintensiivisten asiantuntijapalveluiden (KIBS) käyttäminen ja tuottaminen Toni Saarivirta Anmari Viljamaa Seliina Päällysaho

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland Tel. 358-9-609 900 Telefax 358-9-601 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot

OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke

OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke Loppuraportti 3/2015 Tekijät: Sini Granström Sari Lamminpää Päivi Pöyry-Lassila Annulii Vähämaa Aku Välimaa Toni Anttonen Joni Aunola Anniina Hämäläinen

Lisätiedot

Tutkimus 2 3 vuotta toimineiden yritysten palvelutarpeista

Tutkimus 2 3 vuotta toimineiden yritysten palvelutarpeista Tutkimus 2 3 vuotta toimineiden yritysten palvelutarpeista Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 24/2010 Tutkimus 2 3 vuotta toimineiden yritysten palvelutarpeista Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Working Paper Finpro Suomen innovaatiojärjestelmässä: Millaiset yritykset käyttävät Finpron palveluita?

Working Paper Finpro Suomen innovaatiojärjestelmässä: Millaiset yritykset käyttävät Finpron palveluita? econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Hyytinen,

Lisätiedot

TALOUSHALLINNON PALVELUT

TALOUSHALLINNON PALVELUT TALOUSHALLINNON PALVELUT TOIMIALARAPORTTI JOULUKUU 2002 MARJA TOIVONEN 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 0. SAATTEEKSI 3 1. TIIVISTELMÄ 4 2. TOIMIALAN MÄÄRITTELY JA SISÄLTÖ 6 2.1. Toimialan kuvaus ja rajaus 6 2.2.

Lisätiedot

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4 AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 28 Tuomas Koskela Kehittämishankkeiden arvioinnin tila Motiivit ja arviointitiedon hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalojen järjestöissä 2 0 1 2 Ulkoasu: Dynamo Suomen Graafiset

Lisätiedot

Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut

Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut Selvitys liike-elämän asiantuntijapalvelujen kansainvälistymisestä ja sen merkityksestä yritysten kasvulle Tekesin katsaus 265/2009 Palvelujen kansainvälistymisen

Lisätiedot

YRITYKSEN JATKAJAN OMINAISUUDET JA YRITTÄJÄPOLVENVAIHDOKSET POHJOIS-SAVOSSA

YRITYKSEN JATKAJAN OMINAISUUDET JA YRITTÄJÄPOLVENVAIHDOKSET POHJOIS-SAVOSSA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos YRITYKSEN JATKAJAN OMINAISUUDET JA YRITTÄJÄPOLVENVAIHDOKSET POHJOIS-SAVOSSA Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus

PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Kyselytutkimus Suomen Yrittäjien jäsenistölle Sirpa Laitinen-Väänänen, Lahden ammattikorkeakoulu Liisa Vanhanen-Nuutinen, Haaga-Helia

Lisätiedot

Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet

Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Suomen pk-yrityksille Kuopio 2003 ISBN 952-5188-47-7 ISSN 1238-6383 ESIPUHE Tämän raportin tavoitteena

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT 15.3.2013 Manner-Suomen ESR-ohjelmassa toteutetaan ohjelmakaudella 2007 2014 yhteensä 23 kehittämisohjelmaa työ- ja elinkeinoministeriön,

Lisätiedot

ESISELVITYS LUOVIEN ALOJEN INNOVAATIO- JA KEHITYSTARPEISTA. Lasse Norrgård, Kimmo Rautanen ja Michaela Esch MediaCity Petteri Huvio Diges ry

ESISELVITYS LUOVIEN ALOJEN INNOVAATIO- JA KEHITYSTARPEISTA. Lasse Norrgård, Kimmo Rautanen ja Michaela Esch MediaCity Petteri Huvio Diges ry ESISELVITYS LUOVIEN ALOJEN INNOVAATIO- JA KEHITYSTARPEISTA Lasse Norrgård, Kimmo Rautanen ja Michaela Esch MediaCity Petteri Huvio Diges ry SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe 3 1. Johdanto 5 1.1 Selvityksen toteuttajat

Lisätiedot

SELVITYS POHJOISKARJALAISTEN PIENTEN JA KESKISUURTEN YRITYSTEN MARKKINOINTIOSAAMISESTA

SELVITYS POHJOISKARJALAISTEN PIENTEN JA KESKISUURTEN YRITYSTEN MARKKINOINTIOSAAMISESTA SELVITYS POHJOISKARJALAISTEN PIENTEN JA KESKISUURTEN YRITYSTEN MARKKINOINTIOSAAMISESTA Raija Komppula Tommi Laukkanen Hanna-Kaisa Raninen Helen Reijonen Niko Suhonen Sasu Tuominen ESIPUHE Pohjoiskarjalaisten

Lisätiedot