JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALALTA VUOSINA VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALALTA VUOSINA 1999 2001 VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN"

Transkriptio

1 JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALALTA VUOSINA VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN Tommi Holmsten Arto Syrjälä Toukokuu 2003 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

2 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Tekijä(t) HOLMSTEN Tommi SYRJÄLÄ Arto Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 60 Luottamuksellisuus Julkaisun kieli suomi Työn nimi Salainen saakka JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALALTA VUOSINA VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN Koulutusohjelma Palvelutuotannon ja -johtamisen koulutusohjelma Työn ohjaaja Eila PARTANEN Toimeksiantaja(t) Jyväskylän ammattikorkeakoulu Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Tiivistelmä Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Jyväskylän ammattikorkeakoulun matkailu-, ravitsemisja talousalalta vuosina valmistuneiden työelämään sijoittuminen, restonomikoulutuksen tunnettuus ja valmistuneiden näkemyksiä koulutuksen ja työelämän vaatimusten vastaavuudesta. Lisäksi selvitettiin palvelutuotannon ja -johtamisen koulutusohjelmasta kuluttajapalveluopinnoista valmistuneiden työllistyminen ja heidän näkemyksensä kuluttajapalvelujen opinnoista. Tutkimus toteutettiin kirjekyselyn ja haastattelujen avulla. Kyselylomake lähetettiin 229:lle Jyväskylän ammattikorkeakoulusta matkailu-, ravitsemis- ja talousalalta vuosina valmistuneelle joulukuussa Haastattelut tehtiin tammi-helmikuussa 2003 kymmeneen Jyväskylän alueen yrityksiin eri toimialoille. Kyselyn vastausprosentti oli 47,6. Vastaajista heti valmistumisen jälkeen oli työllistynyt 74 %. Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan tehtävissä työskenteli 74,3 % vastanneista. Tutkimuksen tekohetkellä työllistyneitä oli 95 % ja työttömänä oli ainoastaan yksi henkilö. Vastaajista 67 % oli sitä mieltä, että koulutus on vastannut hyvin työelämän vaatimuksia ja 9 % oli sitä mieltä, että vastaavuus on erittäin hyvä. Henkilökohtaisten haastattelujen perusteella restonomi-nimikkeen tunnettuus on vielä huono muualla kuin ravitsemisalalla. Kuluttajapalveluopinnoista valmistuneet ovat työllistyneet hyvin koulutusta vastaaviin tehtäviin, ja he ovat sitä mieltä, että käytännön harjoittelua tulee lisätä ja viestinnän, kielten ja neuvonnan opintoja pitää korostaa entisestään. Tutkimus antaa tietoa restonomiopiskelijoiden sijoittumisesta työelämään ja lisäksi sitä voidaan hyödyntää tietopakettina opiskelijoiden ja restonomikoulutuksesta kiinnostuneiden keskuudessa. Tulokset antavat myös suuntaa ja ideoita koulutuksen kehittämiseen. Avainsanat (asiasanat) ammattikorkeakoulu, matkailu-, ravitsemis- ja talousala, restonomi, työllistyminen Muut tiedot

3 JYVÄSKYLÄ POLYTECHNIC DESCRIPTION School of Tourism and Services Management Author(s) HOLMSTEN Tommi SYRJÄLÄ Arto Type of Publication Dissertation Pages 60 Confidential Language Finnish Until Title EMPLOYMENT OF STUDENTS GRADUATED IN FROM JYVÄSKYLÄ POLYTECHNIC, SCHOOL OF TOURISM AND SERVICES MANAGEMENT Degree Programme Degree Programme in Tourism, Services Management and Consumer Communication Tutor Eila PARTANEN Assigned by Jyväskylä Polytechnic, School of Tourism and Services Management Abstract The aim of the dissertation was to study the employment rates of those students graduated from the School of Tourism and Services Management of Jyväskylä Polytechnic between the years 1999 and 2002, how well the degree restonomi (Bachelor of Hospitality Management) was known and how the graduates saw their education meeting the requirements of working life. In addition, the employment rates of the graduates from the Finnish degree programme of Service Management concentrating on consumer services, and their views of the programme were studied. The research was realised by a survey and personal interviews. The survey was mailed in December 2002 to 229 graduate students from the School of Tourism and Services Management of the Polytechnic. The response rate was 47,6 %. The interviews that were conducted in ten companies of several lines of business within Jyväskylä area took place in January and February In total 74 % of the respondents were employed immediately after graduation and 74,3 % worked in tourism and service related business. At the time the survey was conducted the employment rate of the respondents was 95 %. 67 % of the respondents found the education to meet the requirements of working life. Based on the interviews the knowledge level of the degree restonomi is still poor in all the fields other than restaurant related. The graduates who concentrated on consumer services thought that the amount of work practice needs to be increased, and the communication and language studies need to be further emphasized. The study reveals how restonomi graduates are positioned in working life, and it may be used as an information package among those who are interested in the particular education. The results also steer and give ideas to the development of the degree programme. Keywords Polytechnic, Degree Programme in Tourism, Services Management and Consumer Communication, Employment Miscellaneous

4 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO AMMATTIKORKEAKOULU SUOMALAISESSA KOULUTUSJÄRJESTELMÄSSÄ Ammattikorkeakoulujen syntyhistoria Ammattikorkeakoulujen perustamisen syyt ja tulevaisuuden näkymiä JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU AMMATTIKORKEAKOULUN JA TYÖELÄMÄN YHTEISTYÖ Työelämässä tapahtuvat muutokset Työelämän muutosten vaikutukset ammattitaitovaatimuksiin ja koulutukseen Esimieskoulutus AIKAISEMPIA TUTKIMUKSIA Piia Ryynäsen opinnäytetyö restonomien työllistymisestä Ura- ja rekrytointipalvelujen sijoittumisseurantakysely Yksityisten palvelualojen koulutusselvitys TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tutkimuksen tavoitteet Aineiston keruu Aineiston käsittely Kyselyyn vastanneiden taustat VALMISTUNEIDEN TYÖLLISTYMINEN Työllistyminen valmistumisen jälkeen Työllistyminen Jyväskylään Sukupuolen vaikutus työllistymiseen Jatko- ja täydennyskoulutustarve sekä yhteistyömuodot RESTONOMIKOULUTUKSEN VASTAAVUUS TYÖELÄMÄN VAATIMUKSIIN Restonomien näkemykset Työnantajien kokemukset KULUTTAJAPALVELUOPINNOISTA VALMISTUNEIDEN NÄKEMYKSIÄ OPINNOISTAAN POHDINTA Vastanneiden työllistyminen Koulutuksen vastaavuus työelämän vaatimuksiin Kuluttajapalveluopiskelijat Tutkimuksen arviointi...39

5 LÄHTEET...41 LIITTEET...43 Liite 1. Saatekirje...43 Liite 2. Kyselylomake...44 Liite 3. Haastattelukysymykset osa Liite 4. Haastattelukysymykset osa Liite opintoviikon opintokokonaisuuksia valinneet...50 Liite 6. Ammattinimikkeet...52 Liite 7. Koulutuksen tuomat valmiudet...54 Liite 8. Tärkeimmiksi koetut opintokokonaisuudet...55 Liite 9. Kuluttajapalveluopinnoista valmistuneiden ammattinimikkeitä...56

6 3 1 JOHDANTO Ammattikorkeakoulut ovat vakiinnuttaneet paikkansa suomalaisessa koulutusjärjestelmässä, ja kymmenen vuoden olemassaolonsa aikana ne ovat kehittyneet monipuolisiksi oppilaitoksiksi. Ammattikorkeakoulut tarjoavat koulutusta, jossa yhdistyvät teoreettinen tieto ja käytännön työ. Työelämä ja sen vaatimukset ovat kymmenessä vuodessa muuttuneet, ja sen vuoksi ammattikorkeakoulujen on pysyttävä kehityksessä mukana. Ensimmäiset restonomit valmistuivat Jyväskylän ammattikorkeakoulun matkailu-, ravitsemus- ja talousalalta vuonna Vuosina valmistuneiden restonomien työllistymisestä on tehdyssä opinnäytetyössä selvitettiin heidän sijoittumistaan työelämään sekä koulutuksen vastaavuutta työelämän vaatimuksiin. Opinnäytetyön toimeksiantaja Jyväskylän ammattikorkeakoulun matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutusyksikkö halusi päivittää tietojaan ja selvittää restonomien työllistymisen nykyistä tilannetta. Tällä tutkimuksella selvitettiin osittain samoja tutkimusongelmia kuin aikaisemmassa opinnäytetyössä sekä lisäksi restonominimikkeen tunnettuutta ja kuluttajapalveluista valmistuneiden näkemyksiä omista suuntautumisopinnoistaan. Tutkimusaineisto saatiin postikyselyn avulla talvella Kysely lähetettiin 229:lle matkailu-, ravitsemis- ja talousalalta valmistuneelle. Vastausprosentiksi tuli 47,6. Restonomin tunnettuutta selvitettiin haastattelemalla paikallisten yritysten vastuuhenkilöitä. Tätä opinnäytetyötä voidaan hyödyntää matkailu-, ravitsemis- ja talousalan markkinoinnissa sekä ammattikorkeakouluopiskelijoiden ja opiskelemaan pyrkivien opintojen ohjauksessa. Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan yksikkö saa työn kautta ehdotuksia koulutusohjelmien kehittämiseen. Restonomien tunnettuutta täytyy lisätä aggressiivisen markkinoinnin ja entistä kiinteämmän yritysyhteistyön avulla.

7 4 2 AMMATTIKORKEAKOULU SUOMALAISESSA KOULUTUSJÄRJESTELMÄSSÄ 2.1 Ammattikorkeakoulujen syntyhistoria Ensimmäiset ammattikorkeakoulut aloittivat toimintansa Saksassa ja Englannissa 1960-luvun lopussa. Vanhojen yliopistojen rinnalle perustettiin uusia yliopistoja, joista useimmat ovat Suomen ammattikorkeakouluja vastaavia oppilaitoksia eli polytechnicejä (Parikka 1999, 53). Englannin ammattikorkeakoulusta pyrittiin luomaan yliopistoja ammatillisemmin suuntautunut korkeakoululaitos. Saksassa ammattikorkeakoulut luotiin korkeamman teknillisen sekä kaupallisen koulutuksen tason nostamiseksi. Hollannissa nostettiin vuoden 1986 toteutetulla lainsäädäntöuudistuksella ylimmät ammatilliset oppilaitokset toimiviksi ammattikorkeakouluiksi. Norjassa ja Ruotsissa toimivat myös ammattikorkeakoulut, mutta niiden lähtökohdat ja toimintaperiaatteet poikkeavat muun Euroopan sekä myös Suomen ammattikorkeakouluista. (Jääskeläinen 2000, ) Jo 1960-luvun puolivälissä heräsi ensimmäisen kerran ajatuksia perustaa Suomeen ammattikorkeakouluja. Myös 1970-luvulla oli vireillä hankkeita lähinnä teknillisen ja hoitotieteellisen alan ammattikorkeakoulujen perustamiseksi. Kuitenkin vasta 1980-luvulla tapahtunut sekä lukioiden että yliopistojen opiskelijamäärien kasvu ja samanaikainen yleisen koulutustason ja koulutustoiveiden kohoaminen tekivät korkeakoululaitoksen uudelleen organisoinnista 1990-luvun keskeisen koulutuspoliittisen kysymyksen. Vuonna 1991 valtioneuvosto myönsi kokeiluluvan 22:lle väliaikaiselle ammattikorkeakoululle (Korhonen 2000, 59). Tutkimuksen tekohetkellä Suomessa toimii 29 ammattikorkeakoulua eri puolella maata. Lisäksi Ahvenanmaalla toimii Högskola på Åland ja sisäasiainministeriön alaisuudessa Poliisiammattikorkeakoulu (http://www.minedu.fi/opm/koulutus/).

8 5 2.2 Ammattikorkeakoulujen perustamisen syyt ja tulevaisuuden näkymiä Ammattikorkeakoulujärjestelmän perustamisen taustalla on olemassa useita vahvoja syitä. Eräitä syitä ovat olleet ylioppilaiden valtava määrä, ammatillisen koulutusväylän vetovoimattomuus ja koulutusjärjestelmämme ammatillisen osan yhteismitattomuus muun Euroopan, erityisesti Euroopan Unioniin kuuluvien maiden kanssa. Myös pula ammattilaisista eurooppalaisilla työmarkkinoilla, kansallisen kilpailuasetelman parantaminen, yliopisto- ja korkeakoulututkintojen kalleus, yliopistojen tehottomuus kouluttajina ja korkeakoulun tuoman vetovoiman lisääntyminen ammattikorkeakoulun sijaintipaikkakunnalla ovat osaltaan vaikuttaneet ammattikorkeakoulujen syntymiseen. (Korhonen 2000, ) Ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen yleisenä tavoitteena on antaa opiskelijalle laaja-alaiset käytännölliset perustiedot ja -taidot sekä teoreettiset perusteet asianomaisen alan asiantuntijatehtävissä toimimista varten. Tärkeinä tavoitteina mainittakoon myös edellytykset asianomaisen alan kehityksen seuraamiseen ja ajan tasalla pysymiseen. Valmiudet jatkuvaan kouluttautumiseen, riittävä viestintä- ja kielitaito sekä asianomaisen alan kansainvälisen toiminnan edellyttämät valmiudet muodostavat suuren osan opintokokonaisuuksista. (Korhonen 2000, ) Korhonen (2000) arvioi tutkimuksen ja käytännön asiantuntijuuden roolia ja ennusti kenttätyön, konsultoinnin ja jatkuvan oppimisen nousevan uuteen arvoon myös yliopistojen ja korkeakoulujen tieteellisessä tutkimuksessa. Ammatillisuus, johon ammattikorkeakoulun pitäisi opiskelijoitaan kasvattaa ei ole pelkästään osaamisen teknisten vaatimusten hallintaa vaan myös kasvua ja kehittymistä ihmisenä. Kyseessä on ammatillisen kasvun malli, jossa korostuvat opiskelijan omat tavoitteet, kokemukset ja kasvu. Työntekijä muuttuu, työn toteuttamisen ehdot eivät välttämättä. Niillä aloilla, joilla korostetaan, että työn tekijä itse on tärkein työväline, tämä on heijastunut koulutukseen ja sen pitää tulla myös selvästi esille ammattikorkeakouluopetuksessa. Työelämäsektorille on sitä parempi, mitä itsenäisempi ja voimakkaampi yhteistyöosapuoli sillä on korkeakoulussa. Jos korkeakouluista kuitenkin tulisi vain

9 6 työelämäsektorin jo nykyisellään näkemien tarpeiden tyydyttäjiä, menettäisivät korkeakoulut pian ne vahvuustekijät, joiden takia ne ovat työelämäsektorille merkityksellisiä. Ammattikorkeakoulujen tulevaisuuden kehityksessä voidaan nähdä kolme mahdollisuutta. Ensimmäisessä ne jatkavat nimeltään muuttuneina, mutta sisällöllisesti opistomuotoisena koulutuksena ja rekrytoivat opiskelijoikseen lähinnä lukion sekä ammatillisen koulutuksen suorittaneita. Toisessa vaihtoehdossa rekrytointi lähtee suuntautumaan perinteisesti kouluasteelle suuntautuneisiin ja kolmannessa ammattikorkeakoulut saavat opiskelijoikseen aikaisemmin korkeakoulusektorille ja yliopistoihin suuntautuneita opiskelijoita. (Korhonen 2000, ) Englannissa on käytössä tyypillinen ns. binaarijärjestelmä, joka tarkoittaa, että korkeakoululaitokseen kuuluu erillisiä, mutta muodollisesti yhdenmukaisia korkeakouluja. Tässä järjestelmässä tutkinnot sijoittuvat samalle viivalle yliopistotutkintojen kanssa, joita ovat siis kandidaatin-, maisterin- ja tohtorin-tutkinnot. Suomessa käytössä olevassa duaalimallissa painotetaan voimakkaammin ammattikorkeakoulun päätehtäväksi tuottaa ammattiosaajia työelämän tarpeisiin. Euroopan Unionin myötä Suomen duaalimalli voi mahdollisesti jäädä historiaan. Suomelle ei ole edullista jatkaa omalla linjallaan, jos samanaikaisesti muut isot EU-maat yhtenäistävät koulutuksiaan binaarijärjestelmän suuntaan. Yksi Suomen ammattikorkeakoulujärjestelmään siirtymisen perusteitakin oli saada koululaitoksiensa kansainväliselle vertailtavuudelle parannusta. (Jääskeläinen 2000, ) 3 JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Jyväskylän palvelualojen väliaikainen ammattikorkeakoulu aloitti toimintansa vuonna Se oli tuolloin vielä muodoltaan oppilaitosten yhteistyökokeilu, jossa mukana olivat hallinnon ja kaupan ala, matkailu- ravitsemis- ja talousala sekä vaatetusalan koulutusohjelma. Kokeilu raivasi tien viisi vuotta sitten perustetulle vakinaiselle Jyväskylän ammattikorkeakoululle, johon siinä vaiheessa jo yhdistyivät tekniikan ja liikenteen ala sekä sosiaali- ja terveysala.

10 7 Jyväskylän ammattikorkeakoulu perustettiin Jyväskylän ammattikorkeakoulu on monialainen. Siellä on mahdollisuus opiskella kuudella koulutusalalla: luonnonvara, tekniikka ja liikenne, hallinto ja kauppa, matkailu-, ravitsemis- ja talous, sosiaali- ja terveys sekä kulttuuri. Maantieteellisesti toiminta laajeni luonnonvara instituutin muodossa Saarijärvelle sekä hallinnon ja kaupan yksikkönä Jämsänkoskelle. Erikseen on vielä mainittava informaatioteknologianinstituutin perustaminen vuonna 1998 vauhdittamaan osaltaan Keski- Suomen ja erityisesti sen pääkaupungin Jyväskylän nousua. Sekä yhteiskunnan että yksilön kehitys syntyy oppimisesta. Tähän on johtanut viimeisen vuosikymmenen aikana siirtyminen koulutusyhteiskunnasta oppimisyhteiskuntaan, jossa puhutaan oppilaan, opiskelijan tai aikuisen oppimisen lisäksi työssä oppimisesta, oppivasta organisaatiosta, oppivasta yrityksestä ja jopa oppivasta alueesta. Menestyminen erilaisissa työtehtävissä, yritystoiminnassa tai alueiden ja kansakuntien välisessä taloudellisessa kilpailussa riippuu oppimiskyvystä ja siihen perustuvista teknologisista ja kaupallisista, mutta suuressa määrin myös sosiaalisista ja kulttuuri-innovaatioista. (http://www.jypoly.fi/internet/jamk.nsf) Vuosien mittaan koulutustarjonta on rikastunut uusilla koulutusohjelmilla, monipuolisella täydennyskoulutuksella ja avoimella ammattikorkeakoululla. Uuden tekemisen painopiste on aivan viime vuosina ollut jatkuvasti laajenevassa aluekehitystyössä sekä työelämää palvelevassa tutkimus- ja kehitystoiminnassa. Ammattikorkeakoulun laatua ja alueellista vaikutusta voi kuvata seuraavilla asioilla: hakijatilastojen mukaan Jyväskylä on ollut koko toimintansa ajan maan kolmen vetovoimaisimman monialaisen ammattikorkeakoulun joukossa ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijoista puolet tulee maakunnan ulkopuolelta. (Emt.) Tuloksen laatua puolestaan osoittaa se, että valmistuneet työllistyvät hyvin. Heistä kaksi kolmasosaa työllistyy Keski-Suomeen. Ammattikorkeakoulu vahvistaa tällä tavoin jatkuvasti maakunnan, erityisesti Jyväskylän seudun osaamisperustaa. Toiminnan laatua osoittaa myös erinomainen menestyminen tuloksellisuuden arvioinneissa ja laatukilpailuissa. Siitä paras esimerkki on Tiimiakatemian valinta koulutuksen laatuyksiköksi vuonna (Emt.)

11 8 Yhdettätoista lukuvuottaan aloittava Jyväskylän ammattikorkeakoulu on nyt noin tutkinto-opiskelijan ja 570 henkilöstöön kuuluvan ammattilaisen korkeakouluyhteisö. Opiskelijoista on nuorisoasteen opiskelijoita ja noin kuuluu työelämästä tulevien, tutkinto- ja erikoistumisopinnoissa opiskelevan aikuisopiskelijan joukkoon. Vuosibudjetti lähentelee 40 miljoonaa euroa, josta maksullisen palvelutoiminnan osuus on noussut jo yli viidesosaan. (Emt.) Jyväskylän ammattikorkeakoulu on kulkenut menestyksellisesti omaa tietään ja lunastanut paikkansa keskisuomalaisessa koulutus- ja innovaatiojärjestelmässä. Perusasiat ovat hyvässä kunnossa. Ammattikorkeakoululla on vahva asema nuorten ja aikuisten vetovoimaisena koulutusinstituutiona. Koulutus vastaa hyvin työelämän tarpeita. Yhteiskunnan kehityksessä osaamisen lisäämistarve näyttää jatkuvalta. Painopiste on juuri nyt ja lähitulevaisuudessa aluekehityksessä, jonka toivotaan lähtevän uuteen nousuun alueiden omien ponnistusten ja yhteistyökyvyn ansiosta. (Emt.) Ammattikorkeakoulun ideaan ja toimintatapaan kuuluu läheinen vuorovaikutus työ- ja elinkeinoelämän kanssa. Tämä mahdollistaa paitsi opiskelijan helpomman harjoitteluun pääsyn myös osallistumisen erityyppisiin yhteistyöprojekteihin ja kehittämishankkeisiin aidoissa työelämän tilanteissa ja ympäristöissä (Opinto-opas , 15). Koulutuksen ja työelämän yhteyden tiivistäminen ei ole uusi tavoite, mutta viimeisten vuosien aikana keinoja ja panoksia on tullut lisää. Koulutusta on laajennettu ja sen tasoa nostettu siellä, missä uusia osaamisvaatimuksia on syntynyt ja jossa menestymisen avainaloihin on ollut tarpeen panostaa. Ammattikorkeakoulut ovat koettaneet kunnostautua juuri tässä ja siksi koulutustarjontaa on jatkuvasti uusittu tarvelähtöiseksi alueellisen kysynnän pohjalta. Hyvänä esimerkkinä tästä on ammattikorkeakouluista yliopistoihinkin levinnyt muuntokoulutus, jolla on pyritty vastaamaan työmarkkinoiden nopeaan muutokseen uudelleen kouluttamalla jo työssä olevia, usein jo jonkin tutkinnon suorittaneita aikuisia. (Emt.) Työelämäkytkentöjä vahvistamaan on organisoitu vähintään 20 opintoviikon laajuinen työharjoittelu kaikissa ammattikorkeakoulututkinnoissa. Ongelmakeskeiset projektiopinnot, erilaiset alihankinta- ja opinnäytetyöt yrityksille sekä

12 9 opiskelijoiden tekemä suoranainen pienimuotoinen liike- ja palvelutoiminta ovat vieneet opiskelua kohti työelämää. Käytännön työ ja harjoittelu vahvistavat oppilaitoksen ja työelämäsektorin verkostoitumista. (Emt.) Opiskelijoiden ja työnantajien kohtaamista varten on synnytetty tietoverkkopohjaisia kohtaamispaikkoja. Tällainen on ammattikorkeakoulujen yhteisesti organisoima Jobnet, jossa korkeakoulutuksen saanut osaaja, työnantaja ja sopiva työpaikka kohtaavat entistä paremmin. Korkeakoulujen ura- ja rekrytointipalvelut ovat omalta osaltaan vahvistaneet opiskelijoiden työelämätietoutta sekä helpottaneet siirtymävaihetta opiskelusta työelämään. Parhaillaan laajennetaan myös verkko-opiskelumahdollisuuksia. Tavoitteena on luoda entistä avoimempia oppimisympäristöjä, jotta työelämässä oleville aikuisille olisi tarjolla lisää aikaan ja paikkaan sitomattomia opiskelumahdollisuuksia. Tämä vastaa osaltaan myös työelämän joustavuusvaatimuksiin. (Emt.) Jyväskylän ammattikorkeakoulussa on erinomaisen vetovoiman lisäksi hyvä valmistuneiden työllistyvyys. Sosiaali- ja terveysala pois lukien viime vuonna tutkinnon suorittaneista ammattikorkeakoulun opiskelijoista peräti 76 %:lla oli työpaikka jo valmistumishetkellä. Tietotekniikkainsinöörit ovat työllistyneet erityisen hyvin sillä lähes 90%:lla oli työpaikka jo ennen valmistumista. Hyvän työllistymisen avaintekijä on ollut yritykselle annettu näyttö. Insinööriliiton selvityksen mukaan yli puolelle valmistuvista insinööreistä tarjotaan työpaikkaa yrityksestä, jolle opiskelun huipentava opinnäytetyö tehdään. (Emt.) Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan ammattikorkeakoulututkinto on laajaalainen, koulutusohjelmia on kolme, joista jokaisella on omat erityispiirteenä. Tutkinnon suorittaneilla restonomeilla on kokonaisnäkemys matkailu-, ravitsemis- ja talousalasta ja sen kehittämismahdollisuuksista sekä taito suunnitella, kehittää tuottaa, toteuttaa ja myydä eri kohderyhmille tarkoitettuja palveluita. (Opinto-opas ) Perustutkinnon opinnot ovat 140 opintoviikkoa, poikkeuksena Degree Programme in Facility Management and Consumer Communication, joka on laajuudeltaan 160 ov. Opintojen keskimääräinen suoritusaika on 3,5-4 vuotta. Restonomikoulutuksella saa valmiudet toimia asiantuntija- ja esimiestehtävissä ja

13 10 yrittäjänä ravitsemispalvelu-, kuluttajapalvelu sekä toimitilapalvelualoilla. Koulutuksen aikana opiskellaan erityisesti palvelujen tuottamiseen, kehittämiseen ja johtamiseen sekä yrittäjyyteen liittyviä opintokokonaisuuksia. Osaamista on myös mahdollista lisätä opiskelemalla syventäviä opintoja. Opinnoissa korostetaan myös tuotekehityksen ja kansainväliseen yhteistyöhön liittyviä taitoja. (Emt.) Opiskelussa painotetaan työelämän ja käytännön vaatimuksia, joita teoreettinen tieto ja tutkimus palvelevat. Ammattikorkeakouluissa painotetaan koulutusohjelmien joustavuutta, jolloin ympäristön muutoksiin ja vaatimuksiin pystytään reagoimaan nopeasti (Orelma 1994, 141). Koulutusohjelmat ja suuntautumisvaihtoehdot ovat muuttuneet vuosien saatossa, muutokset ovat vaikuttaneet opintojaksojen ja tavoitteiden sisältöön, mutta opintojen koostumus on pysynyt samana. Opinnot koostuvat perusopinnoista, ammattiopinnoista, vapaasti valittavista opinnoista, harjoittelusta, opinnäytetyöstä sekä kypsyysnäytteestä. (Emt.) Perusopinnot sisältävät yleensä ammattikorkeakouluun ja koulutusohjelmaan perehtymistä. Perusopinnot sisältävät muun muassa orientoivia, viestintään sekä tiedonhankintaan liittyviä opintoja. Ammattiopinnot pitävät sisällään liikkeenjohdollisia opintoja sekä pakollisia, että vapaaehtoisia ammatillisia opintoja. Vapaasti valittavilla opinnoilla opiskelija voi täydentää omaa opintokokonaisuuttaan haluamaansa suuntaan. Työharjoittelun osuus opinnoista on yhteensä 20 opintoviikkoa, joka on jaettu kahteen osaan. Ensimmäisen työharjoittelun tavoitteena on tutustuttaa opiskelija yrityksen tai organisaation työtehtäviin sekä niihin tietoihin ja taitoihin, joita kyseisessä harjoittelupaikassa tarvitaan. Toisessa työharjoittelussa opiskelija keskittyy yritystoiminnan johtamiseen sekä kehittämiseen. Opinnäytetyöllä opiskelija osoittaa valmiutensa soveltaa oppimaansa käytännössä. Kypsyysnäytteellä mitataan suomen kielen taitoa sekä perehtyneisyyttä oman opinnäytetyön alaan. (Emt.)

14 11 4 AMMATTIKORKEAKOULUN JA TYÖELÄMÄN YHTEISTYÖ 4.1 Työelämässä tapahtuvat muutokset Työtehtävät ja niiden sisältö muuttuvat markkinoiden ja kilpailutilanteen mukaan. Työtehtävät eri aloilla sisältävät yhä enemmän abstraktia tietojenkäsittelyä, vaativat älykkyyttä ja siksi myös yhä korkeampaa koulutustasoa. Ongelmanratkaisu- ja päätöksentekokyky korostuvat organisaation kaikilla tasoilla. Asiakaspalvelualoilla asiakkaiden arvoketjun ymmärtäminen ja asiakastyytyväisyyden saavuttaminen ovat yritysten tärkeimpiä toimintoja. Asiakkaalle pyritään tuottamaan lisäarvoa palvelun laadulla ja nopeudella. Tämä puolestaan korostaa yksilöiden laaja-alaista osaamista ja erityisesti sosiaalisia taitoja. (Lampinen 1995, ) Yksittäisen työntekijän työskentelylle on ominaista kommunikointi ja tiedonjakaminen muiden työntekijöiden kanssa sähköisesti eli tietotekniikkaa voimakkaasti hyväksikäyttäen. Ajankäyttö työtehtävien suorittamiseen on vähentynyt ja näin ollen asettanut osaltaan vaatimuksia paineensietokyvylle ja tehokkuudelle. Ammattikorkeakoulu kouluttaa esimiestason tehtäviin kykeneviä henkilöitä ja myös esimiesten tehtäväkenttä on muuttunut ja muuttuu ajan tarpeiden mukaan. Heidän roolinsa työyhteisöissä on siirtynyt valvovasta, työtehtäviä antavasta enemmänkin ohjaavaan ja kannustavaan suuntaan. (Lampinen 1995, 179.) 4.2 Työelämän muutosten vaikutukset ammattitaitovaatimuksiin ja koulutukseen Työelämämuutokset ja ajanmukaiset uudet ammattitaitovaatimukset asettavat haasteita sekä koulutusjärjestelmälle, että yksilölle. Jatkuva itsensä kouluttaminen ja oman osaamisen ylläpitäminen ovat yrityksissä nykyään arkipäivää. Koulutussektorille tämä merkitsee mahdollisuuksia organisoida ja räätälöidä toiveiden mukaisia kattavia ja monipuolisia jatkokoulutusmahdollisuuksia. Tiedonmäärän hurja lisääntyminen ja yhteiskunnan monimutkaistuminen lisäävät ihmisten välisten vuorovaikutussuhteiden merkitystä. Enää ei riitä pelkkä teoria-

15 12 tiedon hallitseminen vaan työntekijöiltä odotetaan myös erilaisten ihmissuhdetaitojen omaksumista. Työnantajat toivovat työntekijältä myös kykyä hahmottaa suurempia kokonaisuuksia, oma-aloitteisuutta ja kielitaitoa. (Korhonen 1999, 28.) Koulutuksessa työnantajasektori toivoo normaalin erikoisosaamisopetuksen lisäksi kiinnitettävän yhä enemmän huomiota sisäiseen yrittäjyyteen, omaehtoiseen toimintaan, itsenäisyyteen, oman työn suunnitteluun ja vastuullisuuteen, ominaisuuksia joita nimitetään yleiskvalifikaatioiksi. Myös toinen termi, joka nousee usein esiin työelämän ja koulutussektorin välisissä keskusteluissa on yksilöllistyminen. Ammattikorkeakoulumaailmassa se tarkoittaa joustavuutta, laaja-alaisuutta ja itseohjautuvuutta. Opiskelijalla tulee olla mahdollisuus suorittaa opintoja myös oman alansa ja oppilaitoksensa ulkopuolelta joustavasti omien yksilöllisten mieltymystensä ja tavoitteidensa mukaan. Opettajien rooli on tällöin ohjaava ja kannustava. (Emt ) Eräs yliopisto- ja ammattikorkeakoulutuksen välinen ero on se, että ammattikorkeakouluopinnot suuntaavat opiskelijaa jollekin ammatilliselle alalle, kun taas yliopisto-opinnot valmentavat enemmänkin laaja-alaiseen tiedonhallintaan ja tutkimukseen. Keväällä 1999 ammattikorkeakouluopiskelijoille eri puolille maata tehdyllä kyselyllä selvitettiin muun muassa heidän mielipidettään teorian ja käytännön suhteesta ammattikorkeakouluissa. Eri alojen ammattikorkeakouluopiskelijoista reilu kolmasosa eli 36 % oli sitä mieltä, että opetus on liian teoreettista ja ainoastaan kolme prosenttia piti sitä liian käytännönläheisenä. Suurin osa (61 %) piti teorian ja käytännön suhdetta sopivana. (Mikkola 2001, 70.) Matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla opiskelijoista 39 % piti koulutusta liian teoreettisena ja kaksi prosenttia liian käytännönläheisenä. Työharjoittelu koetaan tärkeäksi kaikilla aloilla sekä opintojen edistymisen, että työnsaantimahdollisuuksien paranemisen kautta (Emt. 90). Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan opiskelijoiden mielipiteet työllistymisestään ovat em. kyselyn pohjalta optimistisia, jo ennen valmistumista he uskoivat saavansa muita koulutusaloja paremmin töitä. Tällä alalla työssäkäynti opiskelujen ohella oli myöskin yleisintä.

16 13 Kaikkien eri koulutusalojen opiskelijat olivat sitä mieltä, että yleissivistäviä ns. yhteisiä pakollisia opintoja tulisi vähentää tai niitä pitäisi ainakin muokata vastaamaan omaan alaan liittyviä asioita (Emt. 73). Kun kuitenkin 80 % ammattikorkeakouluopiskelijoista on suorittanut ylioppilastutkinnon, ovat he mielestään saneet tarpeeksi yleissivistävää koulutusta (Emt. 75). 4.3 Esimieskoulutus Nimensä mukaisesti palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelmasta valmistuu esimies- ja johtotehtäviin sekä palvelujen kehittämiseen kykeneviä ammattilaisia. Opintokokonaisuuksiin sisältyy mm. henkilöstöjohtamista, palvelun laadun kehittämistä ja liiketoiminnan strategista johtamista. Opiskelija saa valmiudet käyttää liikkeenjohdon työkaluja liiketoimintaprosessien suunnitteluun ja ohjaukseen ja suunnitella yrityksen tai organisaation liiketoiminnallisia kokonaisuuksia (Opinto-opas , 225). Saatuja oppeja voidaan soveltaa ja testata käytännössä toisen vaiheen työharjoittelujakson aikana. Salmimiehen (2002) mukaan johtajuuden lähtökohtana pidetään sitä, että johtaja varmistaa organisaation toiminta-ajatuksen mukaisen liiketoiminnan toteutumisen hyväksikäyttäen ja ohjaten aineellisia ja inhimillisiä voimavaroja oikeisiin kohteisiin. Hänen on varmistettava tiedonkulku organisaation joka tasolle ja huolehdittava, että tiedetään miten tehdään oikeita asioita oikein. Perinteisesti johtajan ja esimiehen tehtävät on määritelty seuraavasti: - toiminnan ja asioiden johtaminen eli management - ihmisten johtaminen eli leadership - sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien luominen ja johtaminen - yrityksen ja sen osien kehityksen johtaminen Esimiehen tehtäviä on lukuisia ja niitä on jaoteltu useilla eri tavoilla, mutta yksinkertaisimmillaan ne ovat asioista ja ihmisistä huolehtiminen. Asioista huolehtiminen pitää sisällään mm. palvelun suunnittelua, tavoitteiden asettelua ja tulosten arvioimista. Ihmisistä huolehtiminen tarkoittaa työntekijöiden tarpeiden

17 14 huomioonottamista, henkilöstön kehittämistä ja kannustamista. (Joutsenkunnas & Heikurainen 1999, 86.) Esimiehen ammattitaito perustuu useisiin eri tekijöihin kuten ominaisuuksiin, tietoihin, taitoihin, kykyihin ja asenteisiin. Johtajana ja esimiehenä toimiminen vaatii pääasiassa kahdenlaisia valmiuksia. Hän tarvitsee menestyäkseen sekä alaan liittyvää ammattitaitoa ja asiantuntemusta, että myös ihmisten käsittelyyn liittyviä taitoja. (Emt.) Palveluyrityksessä esimiehen on hyvä tiedostaa, miten hän kokee esimiestaitonsa perustan. Jos se painottuu yksinomaan alan asiantuntemukseen, voi olla vaarana, ettei hän arvosta tarpeeksi ihmissuhdevalmiuksia. Asiakaspalvelutyössä ihmissuhdetaidot ovat kuitenkin erityisen merkittäviä alan erikoistietojen ja taitojen rinnalla. (Emt. 89.) Lähitulevaisuuden esimiestyöhön liittyviä tärkeitä tietoja ja taitoja on selvitetty muun muassa Opetushallituksen toimesta. Hotelli- ja ravintola-alalla esimiehet tulevat tarvitsemaan seuraavia spesifisiä taitoja: informaatiojärjestelmien tuntemusta, kouluttajana toimimista, henkilöstöasioiden tuntemusta, henkilöstöresurssien oikeaa mitoitusta ja työehtojen hallintaa (Visanti 1999, 102). Hotellija ravintola-alalla toimipaikan menestykselle tärkeänä tekijänä nähdään yleis- ja moniosaaminen eli taito hallita laajemmalti työympäristön eri tehtäviä (Visanti 1999, 97). Esimiestyö voidaan kiteyttää kolmeksi kokonaisuudeksi jotka ovat henkilöt, informaatio ja päätökset. Nämä toimivat ikään kuin silmukassa ja ovat toisistaan kiinteästi riippuvaisia. Aluksi henkilöiltä saadaan tärkeä käyttöinformaatio ja se voidaan muuttaa energiaksi esimiehen päätösten avulla. Päätöksiään esimies voi toteuttaa kuitenkin ainoastaan muiden henkilöiden avulla. (Nurmi 2000, 24.) Nurmen 2000 mukaan koska esimiestyö on kokonaisluonteista, ei esimies voi olla hyvä vain yhdellä osa-alueella ja huono muilla. Eri tilanteissa vaaditaan eri rooleja. Terävä ja idearikas henkilö, joka on huono henkilösuhteissaan, ei kykene toteuttamaan ideoitaan ilman toisten ihmisten apua. Samalla tavalla henkilösuhteissa pätevä mutta päätöksenteossa arka ja kykenemätön ihminen ei ole

18 15 hyvä johtaja. Esimiehen ja johtajan täytyy kyetä näkemään asemansa kokonaisuus ja hallitsemaan sen osat vähintään yrityksen menestymisen vaatimalla tasolla. 5 AIKAISEMPIA TUTKIMUKSIA 5.1 Piia Ryynäsen opinnäytetyö restonomien työllistymisestä 2000 Piia Ryynäsen opinnäytetyössä selvitettiin Jyväskylän ammattikorkeakoulusta matkailu-, ravitsemis- ja talousalalta vuosina valmistuneiden sijoittumista ja alan ammattikorkeakoulutuksen vastaavuutta työelämän vaatimuksiin. Tutkimus oli survey tutkimus, joka koottiin postikyselyn avulla. Kyselylomake lähetettiin 139:lle valmistuneelle. Vastausprosentti oli 52,5. (Ryynänen 2000, 2.) Heti valmistumisen jälkeen oli työllistynyt 66,5 % vastaajista, joista koulutusta vastaavissa tehtävissä toimi 12 %. Työttömänä oli neljännes vastanneista. Tutkimushetkellä syyskuussa 1999, jolloin valmistumisesta oli kulunut aikaa kahdeksasta kuukaudesta neljään vuoteen, oli työllistyneitä 86 prosenttia vastanneista. Heistä koulutusta vastaavissa tehtävissä työskenteli 33 prosenttia ja työttömänä oli 3 prosenttia. (Emt.) Vastaajista 72,5 prosenttia oli sitä mieltä, että koulutus oli melko hyvin tai kohtalaisesti vastannut työelämän vaatimuksia. Päällimmäiseksi toiveeksi nousi matkailu-, ravitsemis- ja talousalan ammattikorkeakoulututkinnon tunnettuuden lisääminen kaikin mahdollisin keinoin. Lisäksi vastaajat kokivat, että käytäntöä tulisi olla enemmän sekä käytäntöä ja teoriaa tulisi yhdistää paremmin. Konkreettisesti eri opintojaksoista toivottiin lisää liikkeenjohdollisia aineita sekä johtamiseen ja henkilöstön kouluttamiseen liittyviä esimiestaitoja. (Emt.)

19 Ura- ja rekrytointipalvelujen sijoittumisseurantakysely 2001 Jyväskylän ammattikorkeakoulun ura- ja rekrytointipalvelujen sijoittumisseurantakyselyllä 2001 selvitettiin, kuinka Jyväskylän ammattikorkeakoulusta vuonna 2001 valmistuneet ovat sijoittuneet työelämään ja mitkä ovat heidän käsityksensä ammattikorkeakoulututkinnosta ja opinnoista Jyväskylän ammattikorkeakoulussa noin vuoden kuluttua valmistumisesta. (Nives 2003) Jyväskylän ammattikorkeakoulun tutkintoon johtavasta koulutuksesta valmistui 796 opiskelijaa vuonna Ura- ja rekrytointipalvelun lokakuussa 2001 lähettämään sijoittumisseurantakyselyyn vastasi heistä 47 prosenttia. Vastaajista 60 prosenttia oli sitä mieltä, että ammattikorkeakoulututkinnot tunnetaan hyvin työmarkkinoilla. Parhaimmaksi tunnettuutta arvioivat IT- instituutista valmistuneet ja heikoimmaksi tunnettuutta arvioivat matkailu-, ravitsemis- ja talousalalta valmistuneet. (Emt.) Yli puolet eli 52 % vastaajista koki, että ammattikorkeakoulu oli tukenut työelämäyhteyksien kehittymistä. Vastaajista 70 % koki hankkineensa riittävät kieli- ja viestintävalmiudet, mutta vain 45 prosenttia riittävät valmiudet toimia kansainvälisissä tehtävissä. Valmiudet toimia asiantuntijatehtävissä koki hankkineensa 71 % vastanneista ja 79 % piti teoreettisia perusteita riittävinä. Kyselyn mukaan harjoittelu oli työllistymisen kannalta merkittävin opintojen aikaisista työelämäyhteyksistä. Toisella sijalla tuli muu opintojen aikana saatu työkokemus. IT - alalta valmistuneiden mielestä myös opinnäytetyöstä oli ollut hyötyä työllistymisessä, muiden koulutusalojen mielestä opinnäytetyö ei juurikaan ollut hyödyttänyt työn saantia. (Emt.) Vastaajista 70 prosenttia oli työssä valmistumishetkellä vuonna Noin vuoden kuluttua valmistumisesta työllisyys oli kohonnut 87 prosenttiin. Työttömyys oli vastaavasti laskenut 20 prosentista 4 prosenttiin. Työllistyneistä 53,8 prosenttia työskenteli Keski-Suomessa. IT- alalta suurin osa oli työllistynyt Keski-Suomeen. Matkailu- ravitsemis- ja talousalalta valmistuneita oli jäänyt suhteessa vähiten Keski-Suomeen. Vastaajista 17 henkilöä eli 4,5 prosenttia oli päätoimisesti opiskelemassa. (Emt.)

20 17 Sosiaali- ja terveysalalta valmistuneita työllisti eniten julkinen sektori, kaikilta muilta aloilta valmistuneista suurin osa työskenteli yksityisellä sektorilla. Kaikista työllistyneistä 58 prosenttia työskenteli yksityisellä sektorilla ja julkisella sektorilla 35 prosenttia. Vastaajista 60 %:lla oli toistaiseksi voimassa oleva työsopimus. Eniten näitä "pysyviä" työsuhteita oli insinööreillä. Eniten määräaikaisia työsuhteita oli sosiaali- ja terveysalalta sekä matkailu-, ravitsemis ja talousalalta valmistuneilla. Vain 30 vastaajaa (9 %) teki osa-aikatyötä, muilla oli kokopäivätyö. Osa-aikaisista työntekijöistä 29 oli naisia. Osa-aikatyötä tekeviä oli eniten sosiaali- ja terveysalan ja matkailu-, ravitsemis- ja talousaloilla. (Emt.) 5.3 Yksityisten palvelualojen koulutusselvitys 2001 Palvelutyönantajien vuonna 1999 tekemän selvityksen mukaan ammattikorkeakouluista valmistuneista 73 % työskenteli suorittavan tason tehtävissä tai asiantuntijatehtävissä, 22 % esimiestason tehtävissä ja viisi prosenttia johtotehtävissä. Uusimman, vuonna 2001 tehdyn selvityksen mukaan tilanne ei ole merkittävästi muuttunut. Yleisimmin, 76 %, valmistuneet sijoittuvat yhä joko asiantuntijatehtäviin tai suorittavan tason tehtäviin. Esimiestason tehtävissä työskentelee 18 %. Johtotehtäviin sijoittuneissa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta. (Martikainen 2001, 10.) Pienten ja suurten yritysten välillä on jonkin verran eroja sen suhteen, minkä tason tehtäviin ammattikorkeakouluista valmistuneet sijoittuvat. Pienissä yrityksissä selvästi suurempi osa, eli 15 % valmistuneista sijoittuu johtotason työtehtäviin, kun taas suurissa yrityksissä osuus on kolme prosenttia. Ero selittynee johtotason tehtävien erilaisella sisällöllä suurissa ja pienissä yrityksissä. Toinen selkeä ero sijoittumisessa eri tason työtehtäviin pienten ja suurten yritysten välillä on asiantuntijatehtävien kohdalla: suurissa yrityksissä 29 % ja pienissä vastaavasti 17 %. Esimiestason tehtäviin ja suorittavan tason tehtäviin sijoittuvien osuudet ovat suurissa ja pienissä yrityksissä lähes samat. (Emt.) Yrityksiltä kysyttiin myös niiden näkemystä suunnitteilla olevasta ammattikorkeakoulujen jatkotutkinnoista. Neljäsosa piti jatkotutkintoa hyvänä ammattitaidon kehittämisen koulutusmuotona. Lähes 40 % yrityksistä oli sitä mieltä, että

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILUN KOULUTUSOHJELMASTA VUOSINA 2002 2004 VALMISTUNEIDEN TYÖLLISTYMINEN

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILUN KOULUTUSOHJELMASTA VUOSINA 2002 2004 VALMISTUNEIDEN TYÖLLISTYMINEN JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILUN KOULUTUSOHJELMASTA VUOSINA 2002 2004 VALMISTUNEIDEN TYÖLLISTYMINEN Juhana Rönnqvist Opinnäytetyö Toukokuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006 Kaisa-Mari Huovinen ja Piia Oranen MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006 Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Koulutustason vaikutus taloushallinnon alalle työllistymiseen

Koulutustason vaikutus taloushallinnon alalle työllistymiseen Koulutustason vaikutus taloushallinnon alalle työllistymiseen Anne Laitinen Liiketalouden koulutusohjelman opinnäytetyö Kaupan ja kulttuurin toimiala Tradenomi TORNIO 2013 2 TIIVISTELMÄ KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU,

Lisätiedot

FINANSSIALALLE JOHTAVAN KOULUTUKSEN KÄYTÄNNÖNLÄ- HEISYYS

FINANSSIALALLE JOHTAVAN KOULUTUKSEN KÄYTÄNNÖNLÄ- HEISYYS FINANSSIALALLE JOHTAVAN KOULUTUKSEN KÄYTÄNNÖNLÄ- HEISYYS Iida Asikainen Opinnäytetyö Toukokuu 2012 Liiketalous TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma ASIKAINEN, IIDA: Finanssialalle

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulusta valmistuneiden sosionomien (AMK) ajatuksia omasta osaamisesta ja sijoittumisesta työelämään

Jyväskylän ammattikorkeakoulusta valmistuneiden sosionomien (AMK) ajatuksia omasta osaamisesta ja sijoittumisesta työelämään Jyväskylän ammattikorkeakoulusta valmistuneiden sosionomien (AMK) ajatuksia omasta osaamisesta ja sijoittumisesta työelämään Elina Ahonen Mari-Kaisa Harjula Opinnäytetyö Marraskuu 2011 Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun tradenomitutkinnon kvalifikaatiovaatimukset. Meeri Paananen Hannele Salonen

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun tradenomitutkinnon kvalifikaatiovaatimukset. Meeri Paananen Hannele Salonen HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun tradenomitutkinnon kvalifikaatiovaatimukset Meeri Paananen Hannele Salonen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2009 Tiivistelmä Liiketalouden koulutusohjelma 15.9.2009

Lisätiedot

Sara Tiippana KASVATUSTIETEILIJÖIDEN KOKEMUKSIA AINEJÄRJESTÖSSÄ OPITTAVISTA TYÖELÄMÄTAIDOISTA

Sara Tiippana KASVATUSTIETEILIJÖIDEN KOKEMUKSIA AINEJÄRJESTÖSSÄ OPITTAVISTA TYÖELÄMÄTAIDOISTA Sara Tiippana KASVATUSTIETEILIJÖIDEN KOKEMUKSIA AINEJÄRJESTÖSSÄ OPITTAVISTA TYÖELÄMÄTAIDOISTA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Filosofinen tiedekunta Kasvatustieteiden pro gradu tutkielma Marraskuu 2014 ITÄ-SUOMEN

Lisätiedot

TEM raportteja 37/2013

TEM raportteja 37/2013 TEM raportteja 37/2013 Työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelun toimivuus ja vaikuttavuus TK-Eval Kajaanin yliopistokeskuksen Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA Työllisyys- ja yrittäjyysosasto

Lisätiedot

SELVITYS KOTITALOUS- JA KULUTTAJAPALVELUJEN PERUSTUTKINNON TYÖELÄMÄVASTAAVUUDESTA JA OSAAMISTARPEESTA

SELVITYS KOTITALOUS- JA KULUTTAJAPALVELUJEN PERUSTUTKINNON TYÖELÄMÄVASTAAVUUDESTA JA OSAAMISTARPEESTA SELVITYS KOTITALOUS- JA KULUTTAJAPALVELUJEN PERUSTUTKINNON TYÖELÄMÄVASTAAVUUDESTA JA OSAAMISTARPEESTA Opetushallitus, Tuija Öystilä, Meri Kaila-Sayeed ja Marja-Liisa Visanti Taitto: Layout Studio Oy/Marke

Lisätiedot

Kuvan ja median koulutuksesta työelämään

Kuvan ja median koulutuksesta työelämään TAITEEN KESKUSTOIMIKUNTA I TILASTOTIETOA TAITEESTA NRO 33 PAULA KARHUNEN Kuvan ja median koulutuksesta työelämään PAULA KARHUNEN Kuvan ja median koulutuksesta työelämään Kyselytutkimus ammatillisen tutkinnon

Lisätiedot

RAUMAN JA SATAKUNNAN KAUPPAKAMARIEN KOULUTUSSELVITYS 2011

RAUMAN JA SATAKUNNAN KAUPPAKAMARIEN KOULUTUSSELVITYS 2011 RAUMAN JA SATAKUNNAN KAUPPAKAMARIEN KOULUTUSSELVITYS 2011 Tommi Salonen Harri Sjöholm Sampo Viding 30.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 TIIVISTELMÄ... 4 KOULUTUSKYSELYN KESKEISET TULOKSET... 4 TÄRKEIMMÄT

Lisätiedot

OSAAMISKARTOITUS Mikkelin K-Citymarketille

OSAAMISKARTOITUS Mikkelin K-Citymarketille Heidi Ollikainen OSAAMISKARTOITUS Mikkelin K-Citymarketille Opinnäytetyö Liiketalouden Koulutusohjelma Joulukuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 8.12.2008 Tekijä(t) Heidi Ollikainen Nimeke Koulutusohjelma

Lisätiedot

SELVITYS AMMATTIKORKEAKOULUJEN HALLINNON JA KAUPAN ALAN JATKOTUTKINNOISTA

SELVITYS AMMATTIKORKEAKOULUJEN HALLINNON JA KAUPAN ALAN JATKOTUTKINNOISTA SELVITYS AMMATTIKORKEAKOULUJEN HALLINNON JA KAUPAN ALAN JATKOTUTKINNOISTA Opetusministeriölle Hallituksen 29.12.1999 päättämän koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman mukaan ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

Harjoittelubarometri 2012

Harjoittelubarometri 2012 Harjoittelubarometri 2012 2 3 4 Harjoittelubarometri 2012 1 Taustaa... 5 2.1 Korkeakouluopiskelijoiden demografiset tekijät...6 2.2 Korkeakouluopiskelijoiden tulokset...11 3.1 Korkeakoulujen henkilöstön

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ PIENYRITTÄJIEN KOULUTUSHALUKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

OPINNÄYTETYÖ PIENYRITTÄJIEN KOULUTUSHALUKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT OPINNÄYTETYÖ PIENYRITTÄJIEN KOULUTUSHALUKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Savonia ammattikorkeakoulu, Liiketalous Kuopio, Tradenomiopiskelijat Katriina Kallio, Tiina Kosti 1 JOHDANTO...7 1.1 Tutkimuksen tausta

Lisätiedot

SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN

SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 1.1 Sisältö

Lisätiedot

Mikä romanistista tuli isona? Entiseltä romaanisten kielten laitokselta vuosina 2004 2009 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään.

Mikä romanistista tuli isona? Entiseltä romaanisten kielten laitokselta vuosina 2004 2009 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään. Mikä romanistista tuli isona? Entiseltä romaanisten kielten laitokselta vuosina 2004 2009 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään. FT Johanna Isosävi johanna.isosavi[at]helsinki.fi Nykykielten

Lisätiedot

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 139 TUTKIMUKSIA Harri Lappalainen, Anttoni Lehto & Taru Penttilä (toim.) YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA Innovaatiopedagogiikka ja yrittäjyys Turun ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

Ammatillinen kasvu ja asiantuntijuus

Ammatillinen kasvu ja asiantuntijuus Ammatillinen kasvu ja asiantuntijuus Olavi Hotarinen Opinnäytetyö Marraskuu 2006 Ammatillinen opettajakorkeakoulu Tekijä(t) Olavi Hotarinen Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 72 Julkaisun kieli Suomi

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUKI YRITTÄJYYDELLE LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMASSA

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUKI YRITTÄJYYDELLE LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMASSA LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 23 Laura Huttunen AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUKI YRITTÄJYYDELLE LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMASSA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 23 Ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

Vuosi työelämässä. Sijoittumisseuranta Lahden ammattikorkeakoulusta vuonna 2012 valmistuneille

Vuosi työelämässä. Sijoittumisseuranta Lahden ammattikorkeakoulusta vuonna 2012 valmistuneille Vuosi työelämässä Sijoittumisseuranta Lahden ammattikorkeakoulusta vuonna 212 valmistuneille Lahden ammattikorkeakoulu TKI-, KV- ja aluekehityspalvelut 1.7.214 1 Sisällys Mikä on sijoittumisseuranta?...

Lisätiedot

Martti Majuri ja Tuomas Eerola

Martti Majuri ja Tuomas Eerola Martti Majuri ja Tuomas Eerola EIVÄT HE MUUTA TEKISIKÄÄN Tarkastelussa työpaikkaohjaajien koulutus, opettajien työelämäjaksot ja työssäoppiminen Opetushallitus ja tekijät Tmi Eija Högman ISBN 978-952-13-3191-6

Lisätiedot

Yksi tutkinto monta uraa. Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin

Yksi tutkinto monta uraa. Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin Yksi tutkinto monta uraa Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin SPECIAN JULKAISU 1/2010 Yksi tutkinto monta uraa Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden

Lisätiedot

TYÖELÄMÄKUMPPANUUTTA RAKENTAMASSA Stepit - Kolme askelmaa yhteisölliseen työelämäkumppanuuteen

TYÖELÄMÄKUMPPANUUTTA RAKENTAMASSA Stepit - Kolme askelmaa yhteisölliseen työelämäkumppanuuteen C: CENTRIA TUTKIMUS JA KEHITYS - FORSKNING OCH UTVECKLING TYÖELÄMÄKUMPPANUUTTA RAKENTAMASSA Stepit - Kolme askelmaa yhteisölliseen työelämäkumppanuuteen Toim. Tuula Hohenthal CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

VATT VALMISTELURAPORTIT. 6 Koulutuksen markkinoilla arvioita ammattikorkeakoulujen tehokkuuseroista ja niiden syistä.

VATT VALMISTELURAPORTIT. 6 Koulutuksen markkinoilla arvioita ammattikorkeakoulujen tehokkuuseroista ja niiden syistä. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit 6 Koulutuksen markkinoilla - arvioita ammattikorkeakoulujen tehokkuuseroista ja niiden syistä Jenni Pääkkönen Valmisteluraportit 6 joulukuu 2010

Lisätiedot

Mikro- ja pk-yritysten viestintävalmiudet - Lohjan alueen yritysten motivaatio, osaaminen ja tietotekniset valmiudet

Mikro- ja pk-yritysten viestintävalmiudet - Lohjan alueen yritysten motivaatio, osaaminen ja tietotekniset valmiudet Mikro- ja pk-yritysten viestintävalmiudet - Lohjan alueen yritysten motivaatio, osaaminen ja tietotekniset valmiudet Ahlgren, Tiina Koivu, Tiina Loskin, Tiinaliisi 2010 Laurea Lohja Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Restonomit muuttuvien palvelualojen tienraivaajina

Restonomit muuttuvien palvelualojen tienraivaajina Työpoliittinen Aikakauskirja 3/2013 Artikkeleita Restonomit muuttuvien palvelualojen tienraivaajina Annikki Mikkonen 1 Enni Mertanen 2 Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan (Marataala) ammattikorkeakoulutuksen

Lisätiedot

Satakunnan ammattikorkeakoulu. Pia Aaltonen

Satakunnan ammattikorkeakoulu. Pia Aaltonen Satakunnan ammattikorkeakoulu Pia Aaltonen KIRJANPITÄJÄSTÄ TALOUSHALLINNON KONSULTIKSI -TUTKIMUS SATAKUNTALAISTEN TILITOIMISTOJEN VALMIUKSISTA PALVELUIDEN MONIPUOLISTAMISEEN Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

CAFÉ ELOSEN ERIKOISKAHVILISTA Mielipidekyselystä markkinoinnin vuosikalenteriksi

CAFÉ ELOSEN ERIKOISKAHVILISTA Mielipidekyselystä markkinoinnin vuosikalenteriksi CAFÉ ELOSEN ERIKOISKAHVILISTA Mielipidekyselystä markkinoinnin vuosikalenteriksi Kotro Minna-Mari Opinnäytetyö Maaliskuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Pirjo Nuotio (toim.) TIIVISTELMÄ MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN KOULUTUKSEN ARVIOINTIRAPORTISTA

Pirjo Nuotio (toim.) TIIVISTELMÄ MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN KOULUTUKSEN ARVIOINTIRAPORTISTA Pirjo Nuotio (toim.) TIIVISTELMÄ MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN KOULUTUKSEN ARVIOINTIRAPORTISTA Opetushallitus Arviointi 9/2001 Pirjo Nuotio, Heidi Backma, Marja-Leena Pernu ja Margareeta Sisättö

Lisätiedot