KOULUTUSTOIMIKUNTIEN KATSAUKSET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOULUTUSTOIMIKUNTIEN KATSAUKSET"

Transkriptio

1 KOULUTUSTOIMIKUNTIEN KATSAUKSET KOULUTUSTOIMIKUNTIEN KATSAUKSET 1

2 2 KOULUTUSTOIMIKUNTIEN KATSAUKSET

3 SISÄLLYS ESIPUHE 5 YHTEENVETO 7 KATSAUKSET Auto- ja kuljetusalan koulutustoimikunta 13 Elintarvikealan koulutustoimikunta 18 Hotelli-, ravintola- ja catering-alan koulutustoimikunta 22 Ilmailualan koulutustoimikunta 31 Kauneudenhoitoalan koulutustoimikunta 37 Kaupan koulutustoimikunta 41 Kemian alan koulutustoimikunta 48 Kiinteistö- ja puhdistuspalvelualan koulutustoimikunta 52 Kone- ja metallialan koulutustoimikunta 61 Kuntoutusalan koulutustoimikunta 67 Liikunta-alan koulutustoimikunta 72 Maa- ja ympäristöalan koulutustoimikunta 77 Matkailualan koulutustoimikunta 81 Merenkulkualan koulutustoimikunta 91 Metsätalouden koulutustoimikunta 95 Musiikki-, teatteri- ja tanssialan koulutustoimikunta 99 Nuorisoalan koulutustoimikunta 104 Viittomakielisen ohjeuksen koulutustoimikunta 111 Asioimistulkit 114 Suntiot 117 Opetusalan koulutustoimikunta 119 Paperi- ja puualan koulutustoimikunta 127 Pintakäsittelyalan koulutustoimikunta 135 Rahoitus- ja vakuutusalan koulutustoimikunta 139 Rakennusalan koulutustoimikunta 141 Sosiaalialan koulutustoimikunta 145 Sähkö-, elektroniikka- ja tietotekniikka-alan koulutustoimikunta 152 Taideteollisuusalan koulutustoimikunta 157 KOULUTUSTOIMIKUNTIEN KATSAUKSET 3

4 Talotekniikka-alan koulutustoimikunta 161 Tekstiili- ja vaatetusalan koulutustoimikunta 164 Terveysalan koulutustoimikunta 168 Turvallisuusalan koulutustoimikunta 172 Viestintäalan koulutustoimikunta KOULUTUSTOIMIKUNTIEN KATSAUKSET

5 ESIPUHE Koulutustoimikunnat toimivat opetusministeriön yhteydessä nuorten ja aikuisten ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen, ammattikorkeakouluopintojen ja yliopistoissa annettavan ammatillisesti suuntautuneen koulutuksen kehittämisen asiantuntijaeliminä. Toimikuntien tehtävänä on koulutusaloittain mm. seurata, arvioida ja ennakoida alansa ammatillisesti suuntautuneen koulutuksen ja työelämässä tarvittavan osaamisen kehitystä sekä tehdä ehdotuksia alansa koulutuksen määrälliseksi ja laadulliseksi kehittämiseksi. Koulutustoimikuntien asiantuntemuksen huomioon ottamiseksi opetusministeriön päätöksenteon valmistelussa ministeriö pyysi päivätyllä kirjeellään, että koulutustoimikunnat valmistelisivat ministeriötä varten lyhyen katsauksen koulutusalan kehittämistarpeista sekä alalla työelämässä tapahtuvista sellaisista laadullisista ja määrällisistä muutoksista, jotka tulisi ottaa huomioon koulutuspoliittisessa päätöksenteossa. Katsaukset pyydettiin 15. lokakuuta 2001 mennessä. Toimikuntien katsaukset osoittavat hyvää koulutuksen ja työelämän asiantuntemusta ja ne vastaavat erinomaisesti niihin asetettuja odotuksia. Katsausten perusteella on helppo hahmottaa työelämässä meneillään olevat keskeiset kehittämissuunnat ja niiden vaikutukset koulutuksen kehittämiseen sekä myöskin nykyisen koulutuksen keskeisimmät ongelmakohdat. Vastaukset saatiin 30 toimikunnalta ja ne on koottu tähän raporttiin. Raporttiin sisältyy myös katsauksista laadittu yhteenveto. Yhteenveto on pyritty laatimaan kokonaisuudeksi siten, että siihen on sisällytetty sellaiset toimikuntien keskeisinä pitämät asiat, jotka kuvaavat yleisemminkin työelämässä tapahtuvien muutosten vaikutuksia koulutukseen sekä koulutustoimikuntien ongelmiksi ja kehittämiskohteiksi koulutuksessa kokemia asioita. Yksittäisiä aloja koskevat havainnot ja kehittämisehdotukset saatetaan asianomaisten yksiköiden ja virkamiesten tietoon jatkoselvittelyitä ja -toimenpiteitä varten. Toimikuntien toimittamista teksteistä raportin on koonnut KOULUTUSTOIMIKUNTIEN KATSAUKSET 5

6 erikoistutkija Olli Poropudas, joka on myös laatinut yhteenvedon. Opetusministeriö kiittää koulutustoimikuntia ja kaikkia raportin laatimiseen osallistuneita hyvin tehdystä työstä. Arvo Jäppinen Ylijohtaja 6 KOULUTUSTOIMIKUNTIEN KATSAUKSET

7 YHTEENVETO KOULUTUSTOIMIKUNTIEN KATSAUKSISTA IKÄRAKENNE Yhteenveto sisältää sellaisia koulutustoimikuntien katsauksissaan esittämiä asioita, jotka kuvaavat yleisesti työelämässä tapahtuvia muutoksia ja niiden vaikutuksia koulutukseen. Raporttiin on poimittu myös asioita, jotka toimikunnat ovat kokeneet ongelmiksi ja kehittämiskohteiksi koulutuksen nykyisissä rakenteissa, sisällöissä ja järjestämistavoissa. Lähes kaikkien koulutustoimikuntien katsauksissa tuodaan esille ikärakenteen vanheneminen; ikääntyneiden määrä kasvaa nuorten ikäluokkien supistuessa. Tämä vaikuttaa työelämän kahdella tavalla. Vanhustyön työvoiman tarve kasvaa samalla kun päiväkodeissa ja nuorten koulutuksessa tarvittavan työvoiman tarve supistuu. Toisaalta ikärakenteen vanheneminen ilmenee työvoiman eläköitymisen kasvuna, mikä lisää työvoima- ja koulutustarvetta. LASTEN JA NUORTEN TILANNE TYÖLLISYYS Toinen merkittävä yhteiskunnan sosiaaliseen rakenteeseen liittyvä muutos on lasten ja nuorten tilanteen muuttuminen. Iltapäivätoiminta lisääntyy, minkä vuoksi tarvitaan ammattitaitoisia ohjaajia. Yhteiskunnan polarisoituminen ja syrjäytyminen lisääntyy, mikä ilmenee nuorten ongelmien syventymisenä ja muuttumisena moniulotteisimmiksi. Näitä ovat erityisesti päihde-, huume- ja mielenterveysongelmat. Lastensuojelu- ja nuorisotyöhön tarvitaan resursseja, työvoimaa ja koulutusta. Toimikunnat kiinnittävät huomiota erityisesti työvoimapulaan, mutta myös samanaikaiseen työttömyyteen. Katsauksissa korostetaan kuitenkin, että työvoimapula koskettaa ensi sijassa asutuskeskuksia, työttömyys haja-asutusalueita. Alakohtaisesti työvoimapulassa on kyse ennen muuta erikoisosaajien puutteesta. KOULUTUSTOIMIKUNTIEN KATSAUKSET 7

8 TYÖELÄMÄN RAKENNEMUUTOKSET Uuden teknologian vaikutukset ovat kahtalaiset. Tieto- ja viestintäteollisuus kasvaa nopeasti samalla kun uusi teknologia leviää uusille aloille. Tieto- ja viestintäteollisuudessa kehittyy toisaalta tieto- ja viestintävälineiden ja niihin liittyvien ohjelmistojen valmistus, toisaalta sisältö- ja kulttuuriteollisuus. Palvelualojen työllisyydessä tapahtuu painopisteen muutos kuntasektorilta yrityssektorille. Järjestöjen ja pienyritysten rooli kasvaa, mikä merkitsee sitä, että palvelualojen koulutuksen sisällöissä tulisi kiinnittää huomiota yrittäjyyteen. Jotkut toimikunnat kiinnittävät huomiota organisaatioiden madaltumiseen, millä on vaikutusta koulutuksen sektorikohtaisiin rakenteisiin (ammatillinen koulutus, korkeakoulutus) ja sisältöihin. Myös yritysrakenteet muuttuvat. Toisaalta jatkuu perinteinen toiminnan keskittyminen ja yrityskoon suurentuminen. Joillakin toimialoilla kehitys on päinvastainen: suuret yritykset häviävät, pienet erikoistuvat ja verkostoituvat. KANSAINVÄLISTYMINEN MÄÄRÄT Kansainvälistyminen ilmenee kansainvälisten kauppaketjujen ja kansainvälisten konsernien laajentumisena Suomessa. Myös suomalaiset yritykset kansainvälistyvät, mikä merkitsee yhä useampien kohdalla, että koulutus annetaan Suomessa, mutta työpaikka on ulkomailla. Globalisaatio edellyttää panostamista kielitaitoon ja kulttuurien tuntemukseen. Kolmas kansainvälistymiseen liittyvä asia on kasvavan maahanmuuton seurauksena lisääntyvä monikulttuurisuus, johon toimikuntien mielestä ei olla varauduttu riittävästi. Maahanmuuttajien koulutuksessa erityistä huomiota tulisi kiinnittää kielitaitoon, työturvallisuusasioihin ja suomalaisen työkulttuurin omaksumiseen. Monet koulutustoimikunnat ovat huolestuneita työvoiman riittävyydestä. Työvoiman korkea keski-ikä ja matala eläköitymisikä lisäävät työpaikkaavausten määrää ja aloituspaikkatarvetta. Koulutuksen lisäystarvetta on sekä ammatillisessa että korkeakoulutuksessa, mutta painotukset vaihtelevat toimikunnittain. Lukuisissa katsauksissa korostettiin kuitenkin sitä, että pääongelma ei ole koulutuksen riittävyys, vaan hakijoiden vähäisyys sekä 8 KOULUTUSTOIMIKUNTIEN KATSAUKSET

9 korkea keskeyttäminen, ja että näiden asioiden suhteen tulisi ryhtyä määrätietoisiin toimenpiteisiin. Viime vuosien kasvuala, sähkö- ja elektroniikkateollisuus, ei alan toimikunnan mukaan kaipaa lisää aloituspaikkoja, sillä tietoteollisuusohjelman koulutuspaikkalisäykset ovat riittäviä. Supistuksia ehdotetaan kauneudenhoitoalan ja viestintäalan sekä harkittavaksi alkutuotannon eräiden osaalueiden ammatilliseen koulutukseen. Alkutuotannossa kyse on työpaikkojen supistumisesta, jonka vaikutusta työvoimatarpeeseen ei korkea poistumakaan pysty kumoamaan. Kauneudenhoidossa ja viestintäalalla korostetaan koulutusmäärissä tapahtunutta liiallista ja hallitsematonta lisäystä, jolloin aloituspaikkoja on syntynyt yli tarpeen. AIKUISKOULUTUS SISÄLLÖT Läpikäyvänä teemana lähes kaikissa katsauksissa tulee esille aikuiskoulutuksen lisäämisen ja kehittämisen tärkeys. Työvoiman ikääntyminen ja poistuma merkitsevät kokemuksen menetystä, joka on korvattava lisäämällä alalle jäävien koulutusta. Työelämän nopea muutos korostaa täydennyskoulutuksen ja elinikäisen oppimisen merkitystä. Hyvän peruskoulutuksen lisäksi tietoja tulisi päivittää 5-10 vuoden välein ( huippuosaamista ei voida varastoida ). Lisäkoulutuksen merkitystä korostavat myös työntekijöiden työkyky sekä tuotannon laadun ylläpitämisen ja kohottamisen tarpeet. Useissa katsauksissa korostetaan työssäolevien peruskoulutuksen puutteellisuutta; melkoinen joukko työssäolevista on edelleen ilman ammatillista koulutusta. Sähkö- ja elektroniikka-aloilla korostetaan korkeakoulutettujen jatko-opintojen merkitystä johtuen alan tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan suuresta merkityksestä. Maahanmuuttajien osalta korostetaan työssäolevien kouluttamisen tärkeyttä; monilla ei ole tarvittavaa tutkintoa lainkaan, osalla vain kotimaassa suoritettu tutkinto. Kasvualoilla ja nopean muutoksen aloilla korostetaan hyvän peruskoulutuspohjan merkitystä. Erikoistumisen ei tulisi tapahtua liian aikaisin; tärkeitä ovat perustaidot ja oppimisvalmiudet. Taantuvilla aloilla puolestaan nähdään, että kun työpaikat vähenevät, jäljellejäävien työntekijöiden osaamis- ja monipuolisuusvaatimukset kasvavat. Tietotekniikan ja uuden teknologian KOULUTUSTOIMIKUNTIEN KATSAUKSET 9

10 leviäminen uusille aloille sekä sähköisen tiedonvälityksen laajentuva käyttö edellyttää vastaavaa koulutusta myös perustutkintoihin. Organisaatioiden madaltumisen myötä tapahtuva työtehtävien monipuolistumisen tulisi näkyä ammatillisen koulutuksen sisällöissä. Maataloudessa viljelijän työstä tulee paljolti tuotannon suunnittelua, prosessin ohjausta ja tulosjohtamista. Myös yrittäjyyttä kaivataan koulutuksen sisältöihin. Tätä perustellaan pienyritystoiminnan lisääntymisellä. Korkeakoulutukselta toivotaan monitieteisyyttä, käytännönläheisyyttä, liikkeenjohto- ja liiketoiminta-, markkinointi- ja tuotekehitysosaamista. Kasvava kansainvälistyminen edellyttää tutkintojen kansainvälinen vertailtavuutta. OPETTAJAKOULUTUS Toimikunnat kiinnittävät laajasti huomiota opettajakoulutuksen ongelmiin. Opettajista on pulaa alueellisesti ja ainekohtaisesti. Opettajakoulutusta on liian vähän jo tällä hetkellä ja ongelma tulee kärjistymään tulevina vuosina kun opettajien eläköityminen kasvaa korkeasta keski-iästä johtuen. Pula on erityisesti muuttovoittoalueilla, mutta myös haja-asutusalueilla, koska opettajien ikärakenteesta johtuen eläköityminen kasvaa. Myös epäpäteviä opettajia on paljon. Ammatillisen koulutuksen opettajien osalta korostetaan työelämätuntemuksen ja käytännön työtaitojen tuntemuksen merkitystä. Opettajilla tulee olla myös riittävä käytännön työkokemus. Myös pedagogisessa osaamisessa nähtiin puutteita. Opettajakoulutuksen sisäänottoa tulisi lisätä. Toisaalta opettajakoulutukseen ei ole riittävästi hyviä hakijoita. Koulutuksen vetovoimaa pitäisi parantaa; palkkataso ja urakehitys eivät myöskään houkuttele. Opetustyö on stressaavaa johtuen syrjäytymisen ja nuorten ongelmien lisääntymisestä. KOULUTUSJÄRJESTELMÄN TOIMIVUUS Koulutusjärjestelmän toimivuuden osalta keskeisimmäksi huoleksi koettiin koulutuksen arvostus ja vetovoiman vähäisyys. Tämä tulee esille useiden alojen ammatillisen koulutuksen osalta, mutta samaa huolta kannetaan myös ammattikorkeakouluista. Paljon korostetaan suurta koulutuksen keskeyttämistä. Nähdään myös, että joillakin koulutusalojen sisäiset määrälliset 10 KOULUTUSTOIMIKUNTIEN KATSAUKSET

11 painotukset ovat virheellisiä. Oppilaitokset tulisi velvoittaa seuraamaan alalta valmistuneiden työllistymistä. Tutkintonimikkeet ovat osin epäselviä ja joillakin aloilla päällekkäisiä. Esillä on myös oppisopimuskoulutuksen vaativuus. Perustutkinnot tulisi suorittaa oppilaitosmuotoisesti, ei niinkään oppisopimuskoulutuksessa. Osatutkintojen suorittaminen tulisi saattaa realistiselle tasolle. Ammattikorkeakoulujen osalta teknikkokoulutuksen poistaminen koetaan ongelmalliseksi. Tämä ilmenee työnjohdon järjestämisessä työpaikoilla. Ratkaisuna nähdään tuotantopainotteisen insinöörikoulutuksen sekä insinöörikoulutuksen käytäntöpainotteisuuden lisääminen. Joidenkin alojen ammatillisen koulutuksen osalta korostetaan koulutuksen säätelyjärjestelmään liittyviä ongelmia. Suosituille aloille aloituspaikkoja on tullut liikaa. Järjestämislupia tulisi myöntää harkiten eikä lupaa koulutuksen aloittamiseen tulisi antaa uusille oppilaitoksille. Koulutusta tulee päinvastoin keskittää ja siten kohottaa koulutuksen laatua. Tämä edellyttää oppilaitosverkoston kehittämistä ja osin supistamistakin. Joillakin aloilla nähdään, että yksikköhinnat eivät anna mahdollisuutta pitää yllä työelämän edellyttämää koulutuksen laatua. Myös ammattitutkintoihin tulisi saada lisää resursseja. Tila- ja laitehankintojen riittävyydessä on ongelmia. Työssäoppiminen ei ole kaikilta osilta sujunut odotusten mukaisesti. Työssäoppimispaikkoja ei saada riittävästi eivätkä ne vastaa valmistuneiden työpaikkojen todellista toimialajakaumaa. Oppilaitosten välillä on eroja suhtautumisessa ja panostamisessa työssäoppimiseen. Koulutuksen järjestäjät ovat pyrkineet säästämään työssäoppimisen varjolla lähiopetustunteja, jolloin työelämäyhteistyölle asetetut tavoitteet eivät toteudu. YHTEISTYÖKYSYMYKSET Oppilaitosten ja työelämän välisessä yhteistyössä nähdään edelleen kehittämisen tarvetta. Uutena korostuksena tulee esiin yritysten ja oppilaitosten yhteistyö lisäkoulutuksen järjestämisessä; tällä alueella pitäisi saada rakennettua uudenlaisia organisointimuotoja. Esillä on mm. oppimiskeskusten perustaminen. Koulutustoimikuntaorganisaation rakenteita tulee myös kehittää. Toimikunnat ovat rakentuneet osin epätarkoituksenmukaisella tavalla, samoja työelämäasioita ja koulutuskysymyksiä käsitellään useissa toimikunnissa. KOULUTUSTOIMIKUNTIEN KATSAUKSET 11

12 Sosiaali- ja terveysalalla sekä liikenteen aloilla kiinnitetään huomiota myös ministeriöiden väliseen yhteistyöhön. Koulutuksen määrien ja sisältöjen kehittämisessä ministeriöyhteistyötä tulisi hyödyntää aikaisempaa enemmän. 12 KOULUTUSTOIMIKUNTIEN KATSAUKSET

13 AUTO- JA KULJETUSALAN KOULUTUSTOIMIKUNTA KATSAUS AMMATILLISESTI SUUNTAUTUNEIDEN KOULUTUSTEN TYÖLLISYYSTILANTEESEEN JA ERI KOULUTUSALOJEN KEHITTÄMISTARPEISIIN Auto- ja kuljetusalan koulutustoimikunta edustaa kolmea toisistaan voimakkaasti eroavaa alaa. Tämän takia katsauksessa on tarkasteltu erikseen auto-, kuljetus- ja varastoalaa. 1. Mitkä ovat tärkeimmät toimialat ja ammatit, joille edustamanne koulutusalan tutkinnon suorittaneet sijoittuvat ja millainen on niiden nykyinen työllisyys? Mikä on arvionne näiden toimialojen ja ammattien työllisyyden kehityksestä lähivuosina ja pitemmällä aikavälillä? AUTOALA Autoalan tärkeimmät toimialat ovat ajoneuvojen huolto-, korjaus-, korinkorjaus- ja maalaustyöt sekä auto- ja varaosamyynti. Niihin liittyviä ammatteja ovat auto- ja ajoneuvoasentajat, korinkorjaajat, automaalarit, auto- ja varaosamyyjät sekä edellä oleviin liittyvät erilaiset toimihenkilötehtävät. Työllisten määrä putosi 1990-luvun alun työntekijän määrästä laman takia voimakkaasti. Työllisyys alalla parani 1990-luvun puolen välin jälkeen ja työvoiman kasvu oli esim. vuosina yli 22 %. Työvoiman määrä sen jälkeen kasvanut tasaisesti noin 4-5 % vuodessa. KULJETUSALA Kuljetusalan tärkeimmät toimialat ovat henkilö- ja tavarankuljetus. Niihin liittyviä ammatteja ovat autonkuljettajat, autoemännät, asentajat, terminaalityöntekijät sekä erilaiset liikennejärjestelyjen ja korjaamoiden toimihenkilöt. Autoliikenteen työvoimatilanne on viime vuosina parantunut, kun elinkeinoelämän vilkastumisen ansioista tarvitaan enemmän kuljetuksia. Ammattitaitoisille kuljettajille on hyvin tarjolla työpaikkoja niin henkilö- kuin tavaraliikenteessä. KOULUTUSTOIMIKUNTIEN KATSAUKSET 13

14 VARASTOALA Varastoalan tärkeimmät toimialat ovat kauppa, kuljetus ja huolinta. Niihin liittyviä ammatteja ovat autonkuljettaja, varastotyöntekijä, varastonhoitaja, varastoesimies ja erilaiset huolinta-alan toimihenkilöt. Varastoalan työllisyys ei tule merkittävästi lisääntymään ja saattaa ehkä jopa heikentyä alueellisesti. Alan työtehtävissä suuntaus on yhä itsenäisempään työskentelyyn. Pitkällä aikavälillä ongelmana tulee olemaan työvoimapula. 2. Mikä on alanne koulutuksen saaneiden nykyinen työllisyys- ja työttömyys sekä arvionne niiden kehityksestä a) lähivuosina ja b) pitemmällä aikavälillä? AUTOALA Työllisyys autoalalla säilyy hyvänä lähivuosina ja työvoiman määrällisen kasvun arvioidaan olevan 4-5 %. Alan kehitykseen vaikuttaa mm. vuosittain myytävien autojen määrä, joka puolestaan riippuu autojen verotuksessa mahdollisesti tapahtuvista muutoksista. Työttömien työhakijoiden tilastoista ja sen kehityksestä voidaan todeta, että ammattitaitoista työvoimaa ei juurikaan ole saatavissa. Varsinkin erikoisosaamista vaativissa töissä on pulaa työntekijöistä. KULJETUSALA Työllisyys säilyy alalla hyvänä lähivuosina. Kuljettajakoulutuksen alimitoitetun määrän lisäksi työvoiman ikääntyminen vaikeuttaa työvoiman saantia. Linja-autonkuljettajien keski-ikä on yli 45 vuotta ja yli 60 % kuorma- ja pakettiauton kuljettajista on 45 vuotta täyttäneitä. Pula on myös koulutetuista toimihenkilötason liikennealan esimiehistä. VARASTOALA Koulutuksen saaneiden työllisyystilanne on erittäin hyvää varsinkin Etelä- Suomessa ja se ei heikenny merkittävästi lähivuosina. Pitkällä aikavälillä keskiasteen koulutuksen saaneista ammattihenkilöistä tulee olemaan pulaa. 14 KOULUTUSTOIMIKUNTIEN KATSAUKSET

15 3. Arvionne edustamanne koulutusalan aloituspaikkojen ja tutkintojen lisäämis- /vähentämistarpeesta ottaen huomioon työllisyyden muutoksen lisäksi eläköitymisen ja muun poistuman kehityksen? Arvionne perustelut? AUTOALA Autoalalla on (v.2001) toisen asteen koulutuksessa 2150 aloituspaikkaa, joista aikuiskoulutuksessa 40. Aikuisten näyttötutkintoina suoritettiin vuonna 2000 yhteensä noin 470 tutkintoa. Ammattikorkeakouluissa aloituspaikkamäärä (v.2001) on noin 330, joista nuorten aloituspaikkoja on noin 260. Teknillisessä korkeakoulussa aloittaa autoalan opiskelun vuosittain noin 15 opiskelijaa. Autoalan työvoiman poistuman arvioidaan olevan vuosina noin 44 % työllisten määrästä vuonna 1995 (Oph: Ammatillinen koulutus 2010). Työvoiman poistuma ja kasvu huomioon ottaen alalla tarvitaan vuodesta 2001 vuoteen 2010 mennessä arviolta uutta työtekijää. Tämä merkitsee esim. toisen asteen aloituspaikkojen nostamista noin aloituspaikkaan/vuosi. Teknikkokoulutuksen loppumisen takia ammattikorkeakoulujen aloituspaikkojen määrää tulisi nostaa ja sen tulisi kohdentua enemmän käytäntöpainotteiseen insinöörikoulutukseen. KULJETUSALA Kuljetusalalla on (v. 2001) aloituspaikkoja toisella asteella peruskoulutuksessa (C-kortti-taso) 660, joista aikuiskoulutuksessa 24. Ammattitutkintoon valmistavassa lisäkoulutuksessa (linja- ja yhdistelmäajoneuvonkuljettajat) on ollut viime vuosina noin kuljettaja, mutta tänä ja ensi vuonna määräksi jäänee alle 500. Ammattikorkeakouluissa on erilaisissa logistiikan insinöörikoulutuksissa tänä vuonna aloituspaikkoja noin 160, joista varsinaisella kuljetusalalla noin Korkeakouluissa alan koulutusta on jonkin verran tuotantotalouden koulutusohjelmassa. Kuljetusalalla koulutuksen läpäisseet sijoittuvat lähes 100 prosenttisesti alan kuljettajatehtäviin. Työvoimasta on toisaalta jatkuva pula. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla on ainakin 200 linja-autonkuljettajan vajaus. Työllisyystilanne säilyy hyvänä myös lähitulevaisuudessa. Työvoimatarpeen tyydyttämiseksi tulisi sekä peruskoulutuksen että KOULUTUSTOIMIKUNTIEN KATSAUKSET 15

16 lisäkoulutuksen aloituspaikkamäärä kaksinkertaistaa. Tällöin peruskoulutuksessa tulisi olla noin ja lisäkoulutuksessa 1500 aloituspaikkaa. VARASTOALA Varastoalalla toisen asteen koulutuksessa on (v.2001) 180 aloituspaikkaa, joista aikuiskoulutuksessa noin 30. Aloituspaikkoja tulee lisätä ja koulutusta täsmentää alan kehityksen tarpeen mukaan. Ammattikoulutuksen tulisi tuottaa valmiita varastotyöntekijöitä, jotka tuntevat logistiikan perusosa-alueet 4. Mitkä ovat koulutusalaanne vastaavan työelämän alueen odotettavissa olevat merkittävimmät rakenteelliset muutokset ja niiden vaikutukset koulutusalan rakenteellisiin ja sisällöllisiin kehittämistarpeisiin? Millaisia ovat koulutusalan muut kehittämistarpeet? AUTOALA Autotekniikan yleinen kehittyminen ja monipuolistuminen merkitsee, että erityisosaamisen tarve alan eri työtehtävissä kasvaa. Peruskoulutuksella ei näitä tarpeita voida kokonaan tyydyttää ja se lisää puolestaan lisä- ja täydennyskoulutuksen määrällistä ja laadullista kehittämistä. Uutena peruskoulutuksena vuonna 2000 alkanut auto- ja varaosamyynnin koulutus vaatii niin määrällistä kuin sisällöllistä kehittämistä. KULJETUSALA Kuljetusalalla EU:n komissio esittää voimaan tulevaksi direktiiviä kaikille ammattikuljettajille pakollisesta koulutuksesta sekä tavara- että henkilöliikenteessä. Lisäksi siinä vaaditaan jo ammatissa toimiville kuljettajille pakollista lisäkoulutusta. Direktiivin voimaantulo edellyttäisi koulutuksen määrän radikaalia lisäystä niin perus- kuin lisäkoulutuksessa. Koulutuksen sisällöissä kielitaidon, tietotekniikan osaaminen ja yhteistyötaidot ovat tärkeitä. VARASTOALA Varastoalalla tulevaisuudessa tiedollisen osaamisen merkitys kasvaa ja ruumiillisen työn määrä vähenee. Tietotekniikan henkilökohtainen käyttö 16 KOULUTUSTOIMIKUNTIEN KATSAUKSET

17 lisääntyy ja paperien käyttö jää kokonaan pois. Terminaalilogistiikka yleistyy ja varsinainen varastointi vähenee. Henkilöstöpolitiikan, laatuasioiden ja kokonaisuuksien hallitsemisen merkitys on entistä suurempi. Varastoalan profiilia on alettava nostaa pikaisesti, jotta alalle saadaan tarpeeksi innostuneita osaajia. 5. Muut opetusministeriön lähiaikojen päätöksenteossa huomioon otettavat asiat? Auto- ja kuljetusala jakaantuu useisiin, toisistaan hyvinkin erilaisiin toimialoihin. Näiden koulutukseen ja toimintoihin vaikuttavia päätöksiä tehdään monesti usean ministeriön alaisuudessa, jolloin asioiden koordinointi ei toimi riittävästi. Esimerkiksi em. kuljettajien ammattikoulutuksen direktiivin osalta päätöksiä joudutaan tekemään ainakin Opetus-, Liikenne ja Viestintä- ja Työministeriön toimesta. Koulutustoimikunta esittää, että yhteistyötä eri ministeriöiden välillä tiivistetään käytettävissä olevien resurssien tehokkaammaksi hyödyntämiseksi. KOULUTUSTOIMIKUNTIEN KATSAUKSET 17

18 ELINTARVIKEALAN KOULUTUSTOIMIKUNTA KATSAUS AMMATILLISESTI SUUNTAUTUNEIDEN KOULUTUSTEN TYÖLLISYYSTILANTEESEEN JA ERI KOULUTUSALOJEN KEHITTÄMISTARPEISIIN 1. Mitkä ovat tärkeimmät toimialat ja ammatit, joille edustamanne koulutusalan tutkinnon suorittaneet sijoittuvat ja millainen on niiden nykyinen työllisyys? Mikä on arvionne näiden toimialojen ja ammattien työllisyyden kehityksestä lähivuosina ja pitemmällä aikavälillä? Elintarvikealan koulutustoimikunta edustaa elintarvikealan koulutusta. Elintarvikealalla aloituspaikkoja on (vuonna 2001) toisella asteella 844, joista 747 on nuorisoasteen koulutuksessa. Ammattikorkeakoulujen aloituspaikkamäärä on 220, joista 30 on aikuiskoulutuksessa. Vuonna 1999 ammattitutkintoja suoritettiin 74 kpl ja erikoisammattitutkintoja 25. Helsingin Yliopiston maatalous-metsätieteelliseen tiedekuntaan elintarvikealaan läheisesti liittyville aloille on syksyllä 2001 ollut 107 aloituspaikkaa. Elintarvikeala työllistää nykyisin n henkeä. Elintarvikealan koulutetut sijoittuvat toisella asteella koulutusohjelmasta riippuen lähinnä työntekijätehtäviin leipomoissa, liha- ja ruokavalmisteita tekevissä tehtaissa, meijereissä, makeistehtaissa, juoma-alan yrityksissä ja erilaisia kasvis- ja marjavalmisteita tekevissä tehtaissa. Ammattikorkeakoulun ja yliopistotutkinnon suorittaneet sijoittuvat tuotannon johto- ja suunnittelutehtäviin sekä tuotekehitykseen ja markkinointiin. Meijeriala on meijeristien, meijeriteknikoiden ja meijeri-insinöörien pääasiallinen toimiala. Tehtävät vaihtelevat tuotteenvalmistajasta päällikkö- ja asiantuntijatehtäviin. Lähivuosina meijeriteollisuudesta eläkkeelle siirtyy noin joka neljäs ammattihenkilö, yli 50-vuotiaita on noin 25 % meijerialan erikoiskoulutetuista. Vuosittain pitäisi valmistua 30 meijeristiä ja 15 insinööriä (45 per vuosi), mutta vuosien aikana todellisuudessa valmistuu yhteensä 63 insinööriä ja meijeristiä (21 per vuosi). Alalta poistuu erikoiskoulutettua seuraavan 5-10 v:n aikana. Elintarviketeollisuuden näkymät tällä hetkellä ovat varsin hyvät. Vienti on kasvussa etenkin EU-maiden alueella ja myös Venäjän markkinat ovat 18 KOULUTUSTOIMIKUNTIEN KATSAUKSET

19 kehittyneet suotuisasti. Kotimarkkinat on pystytty säilyttämään suurimmilla toimialoilla varsin hyvin. Ala ennustaa työllisyyden tulevan pysymään lähivuosina suunnilleen nykytasolla. Alalla töissä olevien ikärakenteesta johtuen elintarviketeollisuus on ennakoinut rekrytoivansa lähivuosina vuosittain noin 1300 uutta alalle koulutuksen saanutta. Ylempää tutkintoa edellyttävien ammattien työllisyys on n. 170 henkeä vuosittain, lähinnä Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisestä tiedekunnasta ja kauppakorkeakouluista ja ammattikorkeakouluista valmistuvia. Työpaikkatarjonnan odotukset lähivuosina ovat kasvussa business to business-myynnin ja tuotteiden valmistuksen lisääntyessä myös elintarviketeollisuudessa. 2. Mikä on alanne koulutuksen saaneiden nykyinen työllisyys- ja työttömyys sekä arvionne niiden kehityksestä a) lähivuosina ja b) pitemmällä aikavälillä? Työvoimatutkimuksen mukaan v elintarvikealan toisen asteen koulutuksen saaneita työllisiä on , opistoasteen koulutettuja työllisiä 1 477, ammatillisen korkea-asteen ja ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita työllisiä 327. Toisen asteen koulutettuja oli v työttömänä 1 735, opistoasteen ja ammatillisen korkean asteen tutkinnon suorittaneita työttömiä 330, ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita työttömiä 76. Valmistuvat meijerialan erikoiskoulutetut tulevat kaikki työllistymään. Lopetettavien meijereiden työntekijät eivät siirry työpaikkojen mukana uusille paikkakunnille. Toisen asteen koulutettujen työttömyysaste on %, muiden 5-7 % vaiheilla. Lähivuosina toisen asteen koulutettujen tarve työmarkkinoilla lisääntyy, mutta pitkällä aikavälillä pysynee ennellaan. Korkeamman asteisen koulutuksen saaneiden osalta kasvanee vähän.. 3. Arvionne edustamanne koulutusalan aloituspaikkojen ja tutkintojen lisäämis- /vähentämistarpeesta ottaen huomioon työllisyyden muutoksen lisäksi eläköitymisen ja muun poistuman kehityksen? Arvionne perustelut? Alan ongelmana on työvoiman korkea keski-ikä sekä matala eläkkeelle siirtymisikä. Tästä johtuen alalla avautuu lähivuosina runsaasti uusia työpaikkoja. Toisen asteen koulutettujen määrä ei ole kohtuullisen korkeasta työttömyydestä huolimatta riittävä johtuen siitä, että osa perustutkinnon KOULUTUSTOIMIKUNTIEN KATSAUKSET 19

20 suorittaneita jatkaa opintoja ammattikorkeakoulussa sekä opiskelunsa keskeyttäneiden suuresta määrästä ja eräissä kouluissa vajaiksi jääneistä aloitusryhmistä. Vuonna 2001 toisen asteen aloitti 844 opiskelijaa ja vastaavasti tämän tason koulutuksen saaneiden rekrytointitarve oli samana vuonna Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen aloituspaikkamäärä on tarpeeseen nähden niukka, koska elintarviketeollisuuden ja kaupan ja suurkeittiöelinkeinon lisäksi työtehtäviä avautuu oppilaitoksiin opetustehtäviin. Eläkkeelle siirtymisen seurauksena alalla avautuu lähivuosina työpaikkoja, joten koulutettavien määrää on syytä jonkin veran lisätä. Ammattikorkeakoulujen aloituspaikkoja v oli 220 ja rekrytointitarve n Yliopistokoulutuksen saaneiden rekrytointitarve on v noin 150 ja aloituspaikkoja Helsingin Yliopiston maatalous- ja metsätieteellisessä tiedekunnassa 107. Tiedekorkeakouluista myös Turun Yliopisto, kauppakorkeakoulut ja Helsingin Teknillinen korkeakoulu tarjoavat myös koulutusta elintarvikealan johtotehtäviin sijoittuville. 4. Mitkä ovat koulutusalaanne vastaavan työelämän alueen odotettavissa olevat merkittävimmät rakenteelliset muutokset ja niiden vaikutukset koulutusalan rakenteellisiin ja sisällöllisiin kehittämistarpeisiin? Millaisia ovat koulutusalan muut kehittämistarpeet? Työelämässä korostuvat jatkossakin biologisten materiaalien ominaisuuksiin ja prosessointiominaisuuksiin, hygieenisiin asioihin sekä kuluttajan ostokäyttäytymiseen liittyvä osaaminen. Tietotekniikan hallinta korostuu, koska se liittyy osana yhä useampaan toimintoon. Prosessinhallinta, laatu- ja ympäristökysymykset ovat tärkeässä asemassa tulevaisuudessa. Elintarvikealalla raaka-aineiden ja puolivalmisteiden liikkuvuus maasta toiseen lisääntynee entisestään. Monikansallisuus lisääntyy. Yritykset erikoistuvat nykyistä enemmän ja alihankinta lisääntyy. Suurempaan liikkuvuuteen, laadunvarmistukseen ja logistiikkaan liittyvät kysymykset ovat alalla keskeisiä. Toisen asteen koulutuksessa hakijoiden ei määrä ei ole riittävä suhteessa työelämän koulutustarpeeseen. Koulutuksessa tuotantopainotteisen AMK-insinöörikoulutuksen määrä on tällä hetkellä ongelma. Alan tutkintojen tulee antaa vankka perusta yleiselle elintarviketietoudelle ja alan teknolo- 20 KOULUTUSTOIMIKUNTIEN KATSAUKSET

21 gian käytölle sekä valmiudet erikoistumiselle ja em. kysymysten käsittelylle.elintarviketeknologian linjoille Helsingin yliopistossa ei olla saatu riittävästi sisään pääsyyn tarvittavat pisteet täyttäviä opiskelijoita, mikä merkitsee erittäin hyviä työnsaantimahdollisuuksia kaikille tuotantopainotteiselta suunnalta ammattikorkeakoulusta tai teknologiselta alueelta korkeakouluista valmistuneille. 5. Muut opetusministeriön lähiaikojen päätöksenteossa huomioon otettavat asiat? Elintarvikealalla ammattikorkeakoulut ja tiedekorkeakoulut, kauppakorkeakoulut sekä Helsingin Teknillinen Korkeakoulu muodostavat nykyisellään hyvän kokonaisuuden, mikäli ammattikorkeakoulun tarjonta kohdistuu tuotantopainotteisille linjoille, josta valmistuneilla on myös vankka käytännön kokemus työssä oppimisen ja harjoittelun ansiosta. Opetusministeriön tulisi lisätä ammattikorkeakouluissa tuotantopainotteisten linjojen aloituspaikkoja elintarvikealalla. Laatujärjestelmien ja omavalvonnan samoin kuin tietotekniikan hyväksikäyttöön liittyvän osaamisen merkitys ja kielitaidon vaatimus kasvanevat alalla entisestään. Tämän vuoksi nämä alueet on huomioitava koulutuksessa, myös täydennyskoulutuksessa. KOULUTUSTOIMIKUNTIEN KATSAUKSET 21

VAKKA-SUOMEN AMMATTI-INSTITUUTTI

VAKKA-SUOMEN AMMATTI-INSTITUUTTI VAKKA-SUOMEN AMMATTI-INSTITUUTTI NOVIDAN STRATEGIA VUOSILLE 2007-2012 Hyväksytty ammatillisen koulutuksen johtokunnassa 12.4.2007 SISÄLTÖ Sivu 1. Johdanto 3 2. Missio 3 3. Visio 3 4. Arvot 3 5. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

KESU KYSELY 10.2.2014 VASTAUS 12.3.2015 VARSINAIS-SUOMI

KESU KYSELY 10.2.2014 VASTAUS 12.3.2015 VARSINAIS-SUOMI 1 KESU KYSELY 10.2.2014 VASTAUS 12.3.2015 VARSINAIS-SUOMI 1. Alueen elinkeinorakenteen kehitysnäkymät ja niihin liittyvät osaamistarpeet (tutkintokoulutus ja sitä täydentävä koulutus) a) Miten arvioitte

Lisätiedot

Osaamisen tiekartta tulevaisuuteen. Kemianteollisuuden koulutuslinjaus. Koulutusvaihtoehdot. Alan vetovoima Tulevaisuuden haasteet

Osaamisen tiekartta tulevaisuuteen. Kemianteollisuuden koulutuslinjaus. Koulutusvaihtoehdot. Alan vetovoima Tulevaisuuden haasteet Ennakointi Ammattilaisuus ja osaaminen Henkilöstö Koulutusvaihtoehdot Alan vetovoima Tulevaisuuden haasteet Strategia Innovaatiot Yhteistyö Osaamisen tiekartta tulevaisuuteen Kemianteollisuuden koulutuslinjaus

Lisätiedot

Hyvinvointiala 2012. Yritys- ja oppilaitoskysely ammatillisen osaamisen tarpeista

Hyvinvointiala 2012. Yritys- ja oppilaitoskysely ammatillisen osaamisen tarpeista Ennakointikamari Hyvinvointiala 2012 Yritys- ja oppilaitoskysely ammatillisen osaamisen tarpeista Kaupunkitutkimus TA Oy Päivi Kilpeläinen, Eeva Kostiainen 3/2012 Sisällys Tiivistelmä tuloksista... 3 Johdanto...

Lisätiedot

Pirjo Nuotio (toim.) TIIVISTELMÄ MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN KOULUTUKSEN ARVIOINTIRAPORTISTA

Pirjo Nuotio (toim.) TIIVISTELMÄ MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN KOULUTUKSEN ARVIOINTIRAPORTISTA Pirjo Nuotio (toim.) TIIVISTELMÄ MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN KOULUTUKSEN ARVIOINTIRAPORTISTA Opetushallitus Arviointi 9/2001 Pirjo Nuotio, Heidi Backma, Marja-Leena Pernu ja Margareeta Sisättö

Lisätiedot

Kemianteollisuuden ja sen alatoimialojen osaamis- ja koulutustarpeet. k emia EUROOPAN SOSIAALIRAHASTO TAVOITE 3 -OHJELMA

Kemianteollisuuden ja sen alatoimialojen osaamis- ja koulutustarpeet. k emia EUROOPAN SOSIAALIRAHASTO TAVOITE 3 -OHJELMA Kemianteollisuuden ja sen alatoimialojen osaamis- ja koulutustarpeet k emia l i s ä ä v e t o v o i m a a EUROOPAN SOSIAALIRAHASTO TAVOITE 3 -OHJELMA SISÄLTÖ KEMIANTEOLLISUUS MURROSVAIHEESSA 3 JOTTA KYSYNTÄ

Lisätiedot

AUTO-, KULJETUS- JA ILMAILUALAN KOULUTUKSEN LAADULLINEN ENNAKOINTI

AUTO-, KULJETUS- JA ILMAILUALAN KOULUTUKSEN LAADULLINEN ENNAKOINTI Mikko Huhtala AUTO-, KULJETUS- JA ILMAILUALAN KOULUTUKSEN LAADULLINEN ENNAKOINTI Raportit ja selvitykset 2013:10 Raportit ja selvitykset 2013:10 Mikko Huhtala AUTO-, KULJETUS- JA ILMAILUALAN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

RAUMAN JA SATAKUNNAN KAUPPAKAMARIEN KOULUTUSSELVITYS 2011

RAUMAN JA SATAKUNNAN KAUPPAKAMARIEN KOULUTUSSELVITYS 2011 RAUMAN JA SATAKUNNAN KAUPPAKAMARIEN KOULUTUSSELVITYS 2011 Tommi Salonen Harri Sjöholm Sampo Viding 30.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 TIIVISTELMÄ... 4 KOULUTUSKYSELYN KESKEISET TULOKSET... 4 TÄRKEIMMÄT

Lisätiedot

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset. EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset. EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010 Huhtikuu

Lisätiedot

Ennakointikamari. Majoitus- ja ravitsemisala 2011. Yritys- ja oppilaitosselvitys ammatillisen koulutuksen osaamistarpeista

Ennakointikamari. Majoitus- ja ravitsemisala 2011. Yritys- ja oppilaitosselvitys ammatillisen koulutuksen osaamistarpeista Ennakointikamari Majoitus- ja ravitsemisala 2011 Yritys- ja oppilaitosselvitys ammatillisen koulutuksen osaamistarpeista Kaupunkitutkimus TA Oy Päivi Kilpeläinen 4/2011 Sisällys Tiivistelmä tuloksista...

Lisätiedot

Työvoimakoulutusraportti Pirkanmaa 2013

Työvoimakoulutusraportti Pirkanmaa 2013 Raportteja 32 2013 Työvoimakoulutusraportti Pirkanmaa 2013 Seuranta- ja ennakointitietoa työvoimakoulutuksen suunnitteluun Ahlgren-Holappa Johanna Andolin Mikael Joutsensaari Riikka Niskanen Annamari Niskavirta

Lisätiedot

Työvoimakoulutusraportti Pirkanmaa 2015

Työvoimakoulutusraportti Pirkanmaa 2015 RAPORTTEJA 28 215 Työvoimakoulutusraportti Pirkanmaa 215 Seuranta- ja ennakointitietoa työvoimakoulutuksen suunnitteluun SALMINEN VESA KARINEN RISTO LAITINEN LASSE JOUTSENSAARI RIIKKA MÄKINEN TUULA VOLANEN

Lisätiedot

Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan

Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan 1 Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan näyttötutkintoihin liittyvää asiaa. Lehden laadintaan ovat osallistuneet useiden eri ammattialojen ja yhteisöjen toimijat. Omalla

Lisätiedot

REKRY-AMARE hanke Hämeen ammattikorkeakoulun osahankkeen väliraportti 2 3.1.2011 16.12.2011

REKRY-AMARE hanke Hämeen ammattikorkeakoulun osahankkeen väliraportti 2 3.1.2011 16.12.2011 REKRY-AMARE hanke Hämeen ammattikorkeakoulun osahankkeen väliraportti 2 3.1.2011 16.12.2011 Marketta Jokinen suunnittelija SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 1 OSA A AJANJAKSO TAMMIKUU 2011 KESÄKUU 2011... 2 2 TYÖVOIMA-

Lisätiedot

1 Kyselyn tausta ja tavoite

1 Kyselyn tausta ja tavoite Sisällys 1 Kyselyn tausta ja tavoite...3 2 Vastaajien tausta...4 3 Yritysten työvoiman tarve...5 4 Yritysten rekrytointi...6 5 Koulutuksen ja työelämän vastaavuus...8 6 Oppilaitosyhteistyö...14 7 Yhteenveto

Lisätiedot

Työnjohtokoulutusselvitys kaikilla koulutusaloilla Uusien tutkintojen tarve ja olemassa olevien tutkintojen soveltuvuus työelämän työnjohto- ja

Työnjohtokoulutusselvitys kaikilla koulutusaloilla Uusien tutkintojen tarve ja olemassa olevien tutkintojen soveltuvuus työelämän työnjohto- ja Työnjohtokoulutusselvitys kaikilla koulutusaloilla Uusien tutkintojen tarve ja olemassa olevien tutkintojen soveltuvuus työelämän työnjohto- ja lähiesimiestarpeisiin Heikki Lahtinen 17.6.2013 Sisällysluettelo

Lisätiedot

AUTOJEN JÄLKIMARKKINOINTITOIMINNAN TULEVAISUUDEN SKENAARIOT

AUTOJEN JÄLKIMARKKINOINTITOIMINNAN TULEVAISUUDEN SKENAARIOT Anna Toiva, KTM AUTOJEN JÄLKIMARKKINOINTITOIMINNAN TULEVAISUUDEN SKENAARIOT Millainen Suomi on vuosina 2015 2020 ja mitä merkitystä sillä on autojen jälkimarkkinointitoiminnalle Suomessa? SATL:n raportti

Lisätiedot

Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen. Yhteistyöllä tuloksia

Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen. Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitos

Lisätiedot

SELVITYS AMMATTIKORKEAKOULUJEN HALLINNON JA KAUPAN ALAN JATKOTUTKINNOISTA

SELVITYS AMMATTIKORKEAKOULUJEN HALLINNON JA KAUPAN ALAN JATKOTUTKINNOISTA SELVITYS AMMATTIKORKEAKOULUJEN HALLINNON JA KAUPAN ALAN JATKOTUTKINNOISTA Opetusministeriölle Hallituksen 29.12.1999 päättämän koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman mukaan ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015

Lisätiedot

HAKEMUS AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 27.9.2013. koulu Oy. Omistajatahot ovat:

HAKEMUS AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 27.9.2013. koulu Oy. Omistajatahot ovat: 1 (27) HAKEMUS AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 27.9.2013 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy 1.2. Ylläpitäjän kotipaikka

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILUN KOULUTUSOHJELMASTA VUOSINA 2002 2004 VALMISTUNEIDEN TYÖLLISTYMINEN

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILUN KOULUTUSOHJELMASTA VUOSINA 2002 2004 VALMISTUNEIDEN TYÖLLISTYMINEN JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILUN KOULUTUSOHJELMASTA VUOSINA 2002 2004 VALMISTUNEIDEN TYÖLLISTYMINEN Juhana Rönnqvist Opinnäytetyö Toukokuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI

Lisätiedot

SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS

SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS JULKAISUJA 1/2000 SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti 9.2.2000 keskustelutilaisuuden aiheesta "Suomen

Lisätiedot

Nuoret työmarkkinoilla

Nuoret työmarkkinoilla Nuoret työmarkkinoilla Miten nuorten työllistymistä tulisi edistää? 14/2010 Valtiovarainministeriön julkaisuja Nuoret työmarkkinoilla Miten nuorten työllistymistä tulisi edistää? Valtiovarainministeriön

Lisätiedot

Aikuisten näyttötutkintojärjestelmän toimivuus

Aikuisten näyttötutkintojärjestelmän toimivuus Reijo Raivola Anja Heikkinen Antti Kauppi Pirjo Nuotio Lasse Oulasvirta Risto Rinne Gunnel Knubb- Manninen Heikki Silvennoinen Kaisa Vaahtera Aikuisten näyttötutkintojärjestelmän toimivuus K o u l u t

Lisätiedot

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA Hallitus 12.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 3 ESEDUN NYKYTILA 2010 2013... 4 3.1. Esedun strategia... 4 3.2. Koulutuksen tunnuslukuja... 7 3.3. Koulutuksen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNE TULEVAISUUS- TARKASTELU

PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNE TULEVAISUUS- TARKASTELU g a r m i Vesa Harmaakorpi Helinä Melkas Timo Pihkala Tomi Tura Tuomo Uotila PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNE TULEVAISUUS- TARKASTELU PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A147 2004 1 2 g a r m i Vesa Harmaakorpi Helinä Melkas

Lisätiedot

Kauppakamarin osaamisselvitys. Yritysten osaamistarpeet vuoteen 2016

Kauppakamarin osaamisselvitys. Yritysten osaamistarpeet vuoteen 2016 Kauppakamarin osaamisselvitys Yritysten osaamistarpeet vuoteen 2016 Kauppakamarin selvitys 2012 Sisällysluettelo 1. Kyselyn tavoite ja toteuttaminen 6 2. Miten toimintaympäristön ja liiketoiminnan muutokset

Lisätiedot

päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA!

päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA! päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA! Toimituskunta: Matti Mäkelä (puheenjohtaja), VaSkooli-projekti, Turun ammatti-instituutti Mia Haapasaari, kansallinen teematyöhanke, Turun ammatti-instituutti

Lisätiedot

TEM raportteja 37/2013

TEM raportteja 37/2013 TEM raportteja 37/2013 Työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelun toimivuus ja vaikuttavuus TK-Eval Kajaanin yliopistokeskuksen Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA Työllisyys- ja yrittäjyysosasto

Lisätiedot