Jämsän kaupunki Esityslista 9/ Kaupunginhallitus. Aika klo 16:00. Paikka Talvialantie 2. Käsiteltävät asiat.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jämsän kaupunki Esityslista 9/ Kaupunginhallitus. Aika klo 16:00. Paikka Talvialantie 2. Käsiteltävät asiat."

Transkriptio

1 Jämsän kaupunki Esityslista 9/ Kaupunginhallitus Aika klo 16:00 Paikka Talvialantie 2 Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus Mika Kyrö ja Ulla Patronen Tarkastettu pöytäkirja yleisesti nähtävänä kaupungin verkkosivuilla alkaen. 1 Työjärjestyksen hyväksyminen 3 2 Himos MasterPlan 4 3 Kaupunginjohtaja Ilkka Salmisen eroilmoitus 7 4 Elinvoimatoimialan perustaminen / edustajien nimeäminen valmistelutyöryhmään 5 Kaupunginhallituksen vaali 9 6 Vuoden urheilija -palkinnon perustaminen 11 7 Talouden toteuma 1-3 / Tilinpäätös vuodelta Työohjelma II/ Vammaispalvelun sosiaalityöntekijän viran (vakanssi ) ja lapsiperheiden sosiaalityöntekijän viran (vakanssi ) täyttöluvat 11 Potilasasiamiehen kertomus vuodelta Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano / Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat Tilaisuudet ja tiedoksi merkittävät asiat Palvelusopimuksen mukaisen hinnan tarkistaminen vuodelle 2019 / Jämsän Terveys Oy Sivu

2 Jämsän kaupunki Esityslista 9/ Kaupunginhallitus Osallistujat Rantanen Piritta El Sayed Seija Ahola Lotta Haaparanta Jukka Kankainen Markku Kyrö Mika Patronen Ulla Poti Jorma Uusipaasto Tarja Lahtinen Merja Rajala Sanna Laaksonen Erja Korhonen Auli puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen valtuuston pj. valtuuston I vpj. valtuuston II vpj. hallintojohtaja

3 Jämsän kaupunki Esityslista 9/ Työjärjestyksen hyväksyminen Khall Jämsän kaupungin hallintosääntö: Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimi elin toisin päätä Toimielin voi esittelijän ehdotuksesta tai puheenjohtajan ehdotuksesta ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

4 Jämsän kaupunki Esityslista 9/ Himos MasterPlan 142/03.04/2017 Khall Valmistelija: vs. kaupunkisuunnittelupäällikkö Rainer Nyholm, puh Himos Master Plan suunnitelman laatimisen tarjouskilpailu käy tiin kesällä Tekninen lautakunta valitsi suunnitelman laa tijak si Sweco Ympäristö Oy:n Sweco Ympäristö Oy:n kanssa allekirjoitettiin konsulttisopimus Hankkeen projektipäällikkönä on toiminut Swecon kehitysjohtaja Kim mo Vähäjylkkä. Sweco on käyttänyt hankkeessa alikonsultteina Nor dic Mar ke tin gia, Studio Puistoa sekä Mainostoimisto Oddy. Master Plan -suunnitelman toteutusrunkona on toiminut hankkeesta laa dit tu työsuunnitelma. Työsuunnitelmasta on kuitenkin tarvittaessa hank keen aikana joustettu, kun on tullut ilmi uusia asioita, joita olisi tar ve selvittää. Esimerkkinä uutena asiana voidaan mainita yh teistyö mah dol li suuk sien selvittäminen Hippos hankkeen kanssa. Hank kees sa on korostunut vuorovaikutteisen suunnittelun tärkeys, hank keen aikana on tietoa ja mielipiteitä kerätty mm. tee ma koh taisten työpajojen, yrityshaastattelujen ja kyselyiden avulla. Mm. kansain vä li sen matkailukysynnän selvittämiseksi laadittiin kysely saksan kie li ses sä Keski-Euroopassa toimiville matkanjärjestäjille. Hankkeen tuloksia on esitelty sen verkkosivuilla osoitteessa mosmas ter plan.fi. Hankkeen lopputuloksena on saatu tavoitevuodelle 2035 tähtäävä Hi mok sen Master Plan, joka on merkittävän kasvun mahdollistava ke hit tä mis suun ni tel ma, jonka avulla Himoksen matkailutarjonta noste taan seuraavalle tasolle. Himos Master Plan 2035 visio kuuluu näin: "Himos on matkailun ympärivuotinen keskus, joka tarjoaa luonnon lä heis tä tekemistä ja tapahtumia vuoden ympäri. Himos on houkut te le van lähellä ja sinne on helppo tulla. Himoksen keskusta on elä vä ja monipuolisia palveluja tarjoava tapahtumapaikka. Himos on kiin nos ta va paikka kokea, harrastaa, harjoitella, testata ja kilpailla tal vi ur hei lu la je ja myös kesällä. Retkeily- ja harrastusreitit, vesistöt ja luon non lä hei nen yöpyminen tarjoavat elämyksiä. Liikkuminen alu eella on helppoa, turvallista ja ekologista." Niin kuin visiosta käy ilmi niin nyt laaditun Master Planin tavoitteena on vahvistaa Himoksen asemaa ympärivuotisena matkailu-, vir kistys-, urheilu- ja tapahtumapalveluja tarjoavana keskuksena. Yksi mer kit tä vä Himoksen etu muihin Suomessa sijaitsevien vas taa vanlai siin matkailukeskuksiin on sen sijainti suhteessa Etelä-Suomeen, mi kä käy hyvin ilmi hankkeessa tehdystä saa vu tet ta vuus tar kas te lus-

5 Jämsän kaupunki Esityslista 9/ ta, jossa on tarkastelu matka-aikoja eri kulkutavoilla Helsingistä sekä Eu roo pas ta ja myös Euroopan ulkopuolelta. Himoksen Master Planin 2035 pääkonseptit ovat ma joi tus ra ken ta misen ohella; näyttävä saapuminen Himokselle, kävelykeskusta, retkei lys tä tuotteistava elämys ja talvilajien keskus. Himoksella toteutetaan kaavojen mahdollisaimia uusia investointeja ja laadukasta matkailurakentamista. Majoituskapasiteettia lisätään eri lais ten käyttäjien tarpeisiin ja kansainvälisten asiakkaiden toi veiden mukaiseksi. Kylpylä- ja muita vihdeaktiviteetteja toteutetaan. Himoksesta rakentuu kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin matkakeskus. Hi mok sel le muodostetaan yhtenäinen ilme Himoksen portin, pää reittien opastuksen ja valaistuksen sekä tunnistettavan rakennustyylin kaut ta. Retkeilystä luodaan matkailukonsepti, joka sisältää mo ni puoli ses ti palveluja ja tarjoaa käyttäjilleen unohtumattoman luon to ko kemuk sen ohjatusti tai omatoimisesti. Himos tarjoaa erityisesti matalan kyn nyk sen seikkailuja ja lajikokeiluja. Master Planissa on esitetty toimenpideohjelmassa ke hit tä mis toi menpi tei den vaiheistusaikataulu, vastuutaho, kustannusarviot sekä rahoi tus mah dol li suu det. Toimenpideohjelman avulla voidaan arvioida re surs sien tarve tuleville vuosille. Master Plan -suunnitelman aluetaloudellisia vaikutuksia on arvioitu ra ken ta mi sen aikaisilla vaikutuksilla sekä liiketoiminnan aikaisilla vaiku tuk sil la. Rakentamisen aikaiset ( ) työllisyysvaikutukset oli si vat kokonaisuudessaan yhteensä n htv ja verotuloja tulisi yh teen sä n. 37 miljoona euroa. Liiketoiminnan aikaiset vaikutukset vuon na 2035, kun kapasiteetti on kokonaisuudessaan rakennettu oli si vat työllisyyden osalta 190 htv ja verotulot yhteensä n. 0,9 miljoo naa euroa / vuosi. Ennen kaupunginhallituksen kokousta kehitysjohtaja Kimmo Vä häjylk kä Sweco Ympäristö Oy:stä esittelee Himos Master Plania kaupun gin hal li tuk sen jäsenille. Master Plan -suunnitelmaa täydennetään vielä ennen kau pun gin halli tuk sen kokousta mm. liikenneosion osalta. Vs. kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus hyväksyy laaditun Himoksen Master Plan 2035 ja päät tää esittää kaupunginvaltuustolle sen hyväksymistä.

6 Jämsän kaupunki Esityslista 9/ Liitteet 1 Himos Master Plan 2035 / 6.5 pidettävän khallituksen kokouksen ennakkomateriaali

7 Jämsän kaupunki Esityslista 9/ Kaupunginjohtaja Ilkka Salmisen eroilmoitus 1412/ /2019 Khall Valmistelu vs kaupunginjohtaja Auli Korhonen, puh Kaupunginjohtaja on päivätyllä ilmoituksellaan eronnut Jäm sän kaupungin palveluksesta siten, että virkasuhde päättyy jota päivämäärää ennen on pidetty kaikki virkavapaat ja vuo si lo mat. Virkasuhde päättyy yhteisellä sopimuksella, jossa sovelletaan joh taja so pi mus ta. Johtajasopimus ja sopimuksen täy tän töön pa no asia kir ja esityslistan liitteenä. Vs.kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus 1. saattaa Ilkka Salmisen eroilmoituksen hyväksyttynä valtuuston tie toon, 2. päättää kaupunginjohtajan viran väliaikaisesta hoidosta lu kien siihen saakka, kunnes vakituinen viranhaltija on ottanut viran vas taan. Esitys annetaan kokouksessa. 3. Uuden viranhaltijan rekrytointi aloitetaan välittömästi. Kau pun ginhal li tus valitsee keskuudestaan enintään viisi (5) valintatyöryhmän jä sen tä. Työryhmän tehtävänä on rekrytointiprosessin eri vaiheiden lä pi vien ti, hakuilmoituksen suunnittelu sekä pätevyysvaatimusten tarkempi määrittely. Liitteet 2 Johtajasopimus / kaupunginjohtaja 3 Johtajasopimus / täytäntöönpanoasiakirja

8 Jämsän kaupunki Esityslista 9/ Elinvoimatoimialan perustaminen / edustajien nimeäminen valmistelutyöryhmään 1413/ /2019 Khall Valmistelu vs.kaupunginjohtaja Auli Korhonen puh Kaupunginvaltuusto palautti kokouksessaan elinvoiman ta kai sin valmisteluun. Strategisella tasolla ja laajasti ymmärrettynä elin voi ma on kaavoitusta ja maankäyttöä, hyvinvointia ja yhteistyön hen keä, elinkeinopolitiikkaa ja työllisyyttä sekä mainetta ja imagoa. Kun nan elinvoima on usean tekijän yhteisvaikutusta ja strategista nä ke myk sel li syyt tä, se ei ole pelkästään organisaatiokaavioita tai teh tä vä ku via. Elinvoimatoimialan muodostaminen on yhteinen näkemys jäm sä läisis tä elinvoiman edellytyksistä ja konkreettisista tekijöistä. Kysymys on ennen muuta tulevaisuustietoisesta elinvoimasta ja Jämsän ainut laa tuis ten mahdollisuuksien hyödyntämisestä. Elinvoimatoimialan perustamisella pitää olla edellä kuvattu stra te gisen ajattelun kivijalka ja näkemyksellisyys ennen kuin or ga ni saa tiora ken tei ta voidaan alkaa pohtimaan. Yhteinen näkemys saavutetaan yh tei sel lä työskentelyllä, jossa jo valmisteluvaiheeseen sitoutetaan pää tök sen te ko ko neis to. Tässä valmistelun lähtötilanteessa on muodostettava poliittisesti edus tuk sel li nen työryhmä. Sitä johtaa poliitikko ja kaupunginjohtaja toi mii työrukkasena. Työryhmän tehtävänä on mm muodostaa yh teinen näkemys ja määrittely elinvoiman eri tekijöistä, hankkia or ga nisaa tio ra ken tei siin liittyviä erilaisia referenssejä muista kunnista, tehdä valtuutetuille ja tärkeimmille sidosryhmille webropol-kysely, laatia vaih to eh toi sia malleja elinvoimatoimialan muodostamiseen ja lopulta tuo da kaupunginhallitukselle työryhmän ehdotus. Vs. kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus nimeää elinvoimatoimialaa valmistelevaan työ ryhmään viisi (5) edustajaa. Valmistelutyö aloitetaan välittömästi.

9 Jämsän kaupunki Esityslista 9/ Kaupunginhallituksen vaali 17/ /2017 Khall Valmistelija: hallintosihteeri Riitta Uosukainen, puh Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan ( 52) valinnut kaupun gin hal li tuk sen jäsenet ja varajäsenet sekä nimennyt pu heen johta jan ja varapuheenjohtajat toimikaudelle Kuntalain 73 :n mukaan vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henki lö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: 1) välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan pal veluk ses sa oleva henkilö; 2) henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan, kun nan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön pal ve lukses sa; 3) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esit te li jänä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioi den valmistelusta; 4) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jä se ne nä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhtei sös sä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jol le kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden rat kai su on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huo leh tivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheen joh ta ja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vas taa vas sa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta. Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön pal veluk ses sa olevia henkilöitä. Jämsän kaupungin hallintosäännön 7 :n mukaan kau pun gin hal lituk ses sa on 9 jäsentä, joista valtuusto valitsee kaupunginhallituksen pu heen joh ta jan ja varapuheenjohtajat. Ennen puheenjohtajiston valin taa valtuusto päättää varapuheenjohtajien lukumäärästä. Jo kai sella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kuntalain 33 :n mukaan valtuusto tai muu valinnasta vastaava toimi elin valitsee jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeel li sen määrän varapuheenjohtajia. Puheenjohtaja ja va ra pu heenjoh ta jat valitaan samassa vaalitoimituksessa, jollei valtuusto ole

10 Jämsän kaupunki Esityslista 9/ päät tä nyt puheenjohtajamallista. Tasa-arvolaki 4 a : "Julkisen hallinnon ja julkista valtaa käyttävien toimielinten kokoonpano Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu." Vs. kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se - valitsee kaupunginhallituksen toimikaudeksi kau pun gin hal li tuk sen jäsenet ja varajäsenet. - päättää varapuheenjohtajien lukumäärän. - nimeää jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat.

11 Jämsän kaupunki Esityslista 9/ Sivistyslautakunta Vuoden urheilija -palkinnon perustaminen 1351/ /2019 Sivla Valmistelija: vapaa-aikapalvelupäällikkö Katja Pohjoismäki, puh Jämsän kaupunki on palkinnut menestyneitä urheilijoitaan vuodesta 2001 alkaen. Urheilijoita on palkittu merkittävistä ur hei lu saa vu tuk sistaan tavara- tai rahapalkinnoilla. Nykyisenmuotoinen pal kit se mis ohjeis to on vahvistettu kaupunginhallituksessa vuonna 2012 ja vii meisin muutos siihen on tehty (kaupunginhallitus 364). Nykyisen muistamisohjeiston mukaisesti urheilijoiden palkitseminen on tapahtunut rahastipendeillä Valo ry:n (Valtakunnallinen liikunta- ja ur hei lu or ga ni saa tio ry) valtakunnallisten jäsenjärjestöjen virallisissa Suo men mestaruuskilpailuissa sekä em. järjestöjen edustamien urhei lu la jien kansainvälisissä virallisissa kilpailuissa yleisessä sar jassa, juniorisarjoissa yli 15 -vuotta ja veteraanisarjoissa sekä vammais ur hei lus sa. Valo ry ei enää toimi, joten muistamisohjeisto tulisi päi vit tää ainakin tältä osin. Jämsässä on 2000-luvulla ollut laajasti kansallista sekä kan sain välis tä menestystä useissa eri urheilulajeissa. Palkittavia urheilijoita on ol lut vuosittain noin henkilöä tai joukkuetta. Urheilijoiden palkit se mi seen on käytetty vuosittain rahaa euroa. Viime vuonna stipendejä jaettiin urheilijoille yhteensä reilu euroa. Jämsän kaupunki on perustanut vuonna 2017 (sivistyslautakunta ja kaupunginhallitus ) Viljo Järvisen nimeä kantavan Jämsän kaupungin kulttuuripalkinnon. Kult tuu ri pal kinnon suuruus on euroa. Jämsäläisen urheilun ja kulttuurin huomi oi mis- ja palkitsemiskäytänteiden yhdenmukaistamiseksi si vis tyslau ta kun ta esittää kaupunginhallitukselle Vuoden urheilija -palkinnon pe rus ta mis ta. Palkinnon sääntöehdotus on valmisteltu kult tuu ri palkin non sääntöjen pohjalta. Sivistyslautakunta esittää, että Vuoden urheilija -palkinto jaettaisiin en sim mäi sen kerran vuoden 2019 loppuun mennessä tapahtuneista ur hei lu an siois ta. Perustettava palkinto korvaisi nykyisenmuotoisen urheilijoiden pal kitse mis oh jeis tuk sen. Vuoden urheilija- palkinnon suuruudeksi on päädytty esittämään samaa kuin, mikä on Viljo Järvisen kulttuuripalkinnon suuruus eli euroa. Samassa yhteydessä

12 Jämsän kaupunki Esityslista 9/ Sivistyslautakunta muista palkitsemisista luovuttaisiin lukuunottamatta Vuoden liikuntateko -palkintoa, jota lautakunta käsittelee myöskin kokouksessa Vuoden urheilija -palkinnon sääntöehdotus: 1. Vuoden urheilija -palkinnon myöntää Jämsän sivistyslautakunta mää rä ai kaan mennessä saapuneiden esitysten pohjalta. Lautakunta voi harkintansa mukaan asettaa valmistelutyöryhmän valmistelemaan va lin taa. 2. Palkinto voidaan myöntää merkittävien kilpailusaavutusten pe rusteel la urheilijalle tai joukkueelle. 3. Palkinto voidaan jakaa yhdelle tai useammalle henkilölle tai joukku eel le. Palkinto voidaan jättää myös jakamatta. 4. Kilpailumenestystä arvioidessa huomioidaan lajin kil pai lu toi minnan laajuus sekä sekä urheilijan esikuvallisen aseman mer ki tyk sel lisyys. 5. Palkinnon saaja on jämsäläinen tai muualle muuttanut, mutta mer kit tä väs ti Jämsää urheilutoiminnassaan esille tuonut henkilö tai jouk kue. 6. Vuoden urheilija -palkinto on suuruudeltaan euroa. 7. Palkinnon suuruutta voidaan arvioida vastaamaan rahanarvon muu tok sia kolmen vuoden välein. Sivistyslautakunta päättää tuolloin pal kin non suuruuden. 8. Vuoden urheilija -palkinto jaetaan vuosittain kaupunginvaltuuston al ku vuo den kokouksessa, ellei palkinnon luovuttamiselle muussa yh tey des sä ole erityisiä perusteita. Esitykset Vuoden urheilija -palkinnon saajasta tulee tehdä kir jal li sena mennessä liikuntatoimeen Kelhänkatu 3, Jämsä tai Tarkemmat käytännön ilmoittamisohjeet valmistellaan. Apurahojen, stipendien, tunnustuspalkintojen ja muiden palkintojen ve ro tuk ses ta on verottaja antanut viimeisimmän ohjeensa (Di aa ri nu me ro: A87/200/2018): "Valtiolta, kunnalta tai muulta jul kisyh tei söl tä taikka Pohjoismaiden neuvostolta saadut stipendit, opin tora hat ja muut apurahat sekä palkinnot ovat TVL 82 :n 2 momentin pe rus teel la verovapaita ilman ylärajaa. Verottajan ohjeissa on urheilijoiden saamista tunnustuspalkinnoista, jol lai sek si vuoden urheilija -palkinto voidaan tulkita, kirjoitettu vielä

13 Jämsän kaupunki Esityslista 9/ Sivistyslautakunta erik seen seuraavasti: "Merkittävissä kansainvälisissä kilpailuissa menestynyt urheilija voi saa da kotikunnaltaan lahjoituksen, esim. tontin. Tällaista jul kis yh teisön antamaa suoritusta voidaan pitää verovapaana tun nus tus pal kinto na. Tunnustuspalkinnon veronalaisuuden periaatteet ovat samat kuin apu ra ho jen. Verovapaan tunnustuspalkinnon edellytyksenä on, että se on annettu tieteellisen, taiteellisen tai yleishyödyllisen toiminnan tun nus tuk sek si (TVL 82 :n 1 momentin 2 kohta). Tunnustuspalkinto an ne taan jälkikäteen, kun taas stipendi ja muu apuraha annetaan yleen sä etukäteen. Yleishyödyllisen toiminnan tunnustukseksi annettuna tun nus tus palkin to na voidaan pitää muun ohessa malminetsintäpalkintoa (KVL 243/1976) sekä kotikunnan olympiavoittajalle myöntämää raha- tai esi ne pal kin toa." Sivistystoimenjohtaja: Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että 1. se päättää perustaa Vuoden urheilija -palkinnon ja hyväksyy liittee nä olevat säännöt. 2. nykyisestä kaupunginhallituksessa alunperin vuonna 2012 vahvistetusta ur hei li joi den palkitsemisohjeistosta luovutaan. 3. kaupunginhallitus osoittaa euron määrärahan vuoden 2019 ur hei li ja pal kin non myöntämiseen. Khall hyväksyttiin. Valmistelija: talousjohtaja Ari Luostarinen, puh Vuodelle 2019 on tarkoitus tehdä talousarvion muutos, jonka ta voittee na on karsia käyttötalouskustannuksia. Palkitsemisen siirtyessä si vis tys lau ta kun nan tehtäväksi myös tarvittavat määrärahat kuuluvat asian omai sel le tulosalueelle ja edelleen kustnanuspaikallle. Vs. kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä sivistyslautakunnan esityksen, mää rä ra hat esitetään erikseen laadittavassa talousarvion muu tokses sa toukokuun lopussa kokoontuvalle valtuustolle.

14 Jämsän kaupunki Esityslista 9/ Talouden toteuma 1-3 / / /2019 Khall Valmistelija: talousjohtaja Ari Luostarinen, puh Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti esityslistan liit teenä on raportti Jämsän kaupungin talousarvion toteumasta Taulukot sisältävät ulkoiset ja sisäiset erät. Tu los laskel ma ver tai lu on tehty talousarvioon ja vastaavaan ajankohtaan edel li se nä vuonna. Kaupungin sisäisiä ja liikelaitosten ja kaupungin vä li siä myyntejä ja ostoja ei ole eliminoitu toteumassa. Taulukoissa ei ole jaksotettu lomarahoja eikä muitakaan kertaluonteisia eriä. Tasai sen kertymän mukaan toteutumisprosentti olisi 25 %. Toimialojen raportit on esitetty tulosaluetasolla, joka on talousarvion vas tuu ta so valtuustoon nähden. Lisäksi raportissa on esitetty lii ke laitos ten tuloslaskelmat ja kaupungin investointien toteuman erittely se kä henkilöstön määrän ja poissaolotietojen seuranta. Verotulojen toteuma vuoden kolmelta ensimmäiseltä kuukaudelta on 26,8 %, joka on hiukan vähemmän kuin edellisenä vuonna (27,29 % vuonna 2017). Henkilöverotulojen kertymä on myöhässä val takun nal li ses ti johtuen verotilijärjestelmästä, joka otettiin käyttöön vuoden vaih tees sa. Järjestelmän ongelmia ollaan parhaillaan kor jaa massa ja tilityksien pitäisi korjaantua oikealle tasolleen tilivuoden aikana. Kiin teis tö ve rot karttuvat pääosin vasta loppuvuodesta. Val tion osuudet ovat kertyneet talousarvion mukaisesti ja toteumaprosentti on 25,01, mutta kertymä edelliseen vuoteen verrattuna on % vähem män. Sivistystoimen valtionosuuden määräytymiseen vaikuttaa mm. oppilasmäärä ja ko. valtionosuus vahvistetaan vasta lop pu vuodes ta. Mikäli oppilasmäärä laskee, kuten suuntaus on ollut viime vuo si na, saattaa tältä osin tulla palautettavaa valtiolle kuluvan vuoden osalta. Käyttötalouden osalta tulojen toteuma raporttipäivänä kaupunki ja liike lai tok set yhteen lukien on 22,98 %, toimintakulujen toteuma 23,83 % (edellisvuonna tulot 22,96 % ja kulut 23,72 %). Ilman liikelaitoksia toi min ta tu lo jen toteuma on 22,42 % ja kulujen 23,78 % (vuotta ai kaisem min samalta ajalta tulot 22,48 % ja kulut 23,72 %). Tuottojen ja ku lu jen kertymä ei ole tasaista, mutta kertymät noudattelevat edel lisvuo den tasoa. Tulo- ja menokertymiin vaikuttavat sekä lähtevien että tu le vien laskujen aikataulut ja laskutussyklit sekä jaksottamattomat me not. Rahoitustuottojen ja -kulujen arvioiminen kolmen ensimmäisen kuukau den perusteella on vielä epätarkkaa. Korkokanta on ollut edel-

15 Jämsän kaupunki Esityslista 9/ leen alhainen ja sen vuoksi korkokulut ovat pysytelleet hyvinkin maltil li sel la tasolla. Kaupungin maksuvalmius on pysytellyt kohtuullisena ko ko alkuvuoden ajan. Pitkäaikaisia tai kassalainoja ei ole otettu ensim mäi sen kolmen kuukauden aikana. Vs. kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi vuoden 2019 maaliskuun toteu ma ra por tit kirjanpidosta ja toimialojen tulosaluekohtaiset sel vi tykset. Liitteet 4 Talouden toteuma

16 Jämsän kaupunki Esityslista 9/ Kaupunginhallitus Tilinpäätös vuodelta / /2018 Khall Valmistelija: talousjohtaja Ari Luostarinen, puh Kuntalain 113 :n mukaan: Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnan hal li tuk sen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seu raavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se ti lin tarkas ta jien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava ti lin päätös toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava ti lin pää tös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuus ton on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä. Tilin pää tök seen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimin ta ker to mus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kun nan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toimin nas ta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava lii te tiedois sa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kuntalain 114 :n mukaisesti: Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodos taa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä kon ser ni ti lin pää tös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan kon ser ni yh teisö jen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yh dis tel mänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin ra hoi tuslas kel ma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen han kinnas ta ja niiden käytöstä tilikauden aikana. Kuntalain 115 :n mukaan toimintakertomuksessa esitetään selvitys val tuus ton asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteu tu mi ses ta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toi min ta ker to muk sessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin ta lou teen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa kun nan tai kuntakonsernin taseessa, tuloslaskelmassa tai ra hoi tuslas kel mas sa. Tällaisia asioita ovat mm. arvio tulevasta to den nä köises tä kehityksestä, tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjes tä mi ses tä ja keskeiset johtopäätökset. Jos kunnan taseessa on kat ta ma ton ta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa ta lou den tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa ole van taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talou den tasapainottamiseksi. Kunnanhallituksen on toi min ta ker tomuk ses sa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

17 Jämsän kaupunki Esityslista 9/ Kaupunginhallitus Jämsän kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus noudattavat kirjan pi to lau ta kun nan kuntajaoston ohjetta kunnan ja kuntayhtymän tilin pää tös mal lis ta. Tilinpäätös- ja toimintakertomus on esityslistan liittee nä ja tulee julkiseksi sen jälkeen, kun tilinpäätös on kau pun ginhal li tuk sen toimesta allekirjoitettu. Kuntalain 114 :n mukaisesti kaupun gin hal li tus antaa toimintakertomuksen yhteydessä esityksen ti likau den tuloksen käsittelystä. Kaupunkikonsernin osalta tilikauden vuodelta 2018 tulos on ii ke laitok set mukaan lukien ,46 euroa. Tilinpäätössiirtojen jälkeen ylijäämää syntyy tilikaudelta ,56 euroa, kumulatiivista yli jää mää kaupungilla on tilinpäätöksen jälkeen ,10 euroa.jokilaakson Terveys Oy:n osakkeiden myyntivoitto eu roa on kirjattu satunnaisiin eriin ja se sisältyy em. tulokseen. Tilinpäätös sisältää arvonalentumisena alaskirjauksen Jäm sän kosken entisen kirjaston osakkeista, yhteensä ,81 euroa. Ti likau del le kohdistuu tuloksen käsittelyeränä poistoeron purkamista ,26 euroa. Konsernirahastoon on siirretty sääntöjen mu kaista korkoa vuosilta 2017 ja 2018 yhteensä ,16 euroa. Ti linpää tös ei sisällä rahastojen purkamisia toimenpiteiden katteeksi. Kuntalain 115 :n mukaista selvitystä talouden tasapainotuksen toteu tu mi ses ta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riit tä vyy des tä talouden tasapainottamiseksi toimintakertomuksessa ei tarvitse tehdä. Vs.kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä osaltaan ja allekirjoittaa Jämsän kaupungin vuoden 2018 tilinpäätöksen ja esittää kau pun gin valtuus tol le, että 1. ylijäämä vuodelta ,56 euroa, jätetään ko ko naisuu des sa voitto/tappio tilille. 2. jättää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi. 3. antaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edel leen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi. hyväksyttiin. Khall Valmistelija: talousjohtaja Ari Luostarinen, puh Tilintarkastajien ohjeiden mukaan on tehty korjauksia ti lin pää tökseen Tilinpäätöskirjassa on kirjattu eksaktimmin ja samalla taval la kuin tässä päätöksessä tuloksen käsittely (sivulla 39).

18 Jämsän kaupunki Esityslista 9/ Kaupunginhallitus Tulorahoituksen korjauseriin ja pysyvien vastattavien luo vu tus tu loihin on lisätty Jokilaakson Terveys Oy:n osakkeiden myynnistä saatu myyn ti voit to euroa. Konsernitilinpäätöksessä 2017 oli mukana konsernin osuus Jo kilaak son Terveys Oy:n tilikauden tuloksesta ,37 ja edellisten ti li kau sien ylijäämästä ,15, yhteensä ,52. Koska Jo ki laak son Terveys Oy myytiin kesällä 2018 konsernin ul ko puo li selle, niin edellisen tilinpäätöksen ,52 kirjataan 2018 ti lin päätök ses sä tilikauden satunnaisten tuottojen vähennykseksi ja edel listen tilikausien ylijäämäksi. Konsernin tilikauden tulos kirjauksen jälkeen on ,33 euroa tap pio ta, edellisten tilikausien ylijäämä on ,79 ja ku mu latii vi nen ylijäämä on sama kuin aikaisemmin esitetty ,46. Tau lu kot ja liitetiedot on kirjassa korjattu muutosten mukaisiksi. Erillistilinpäätöksissä on lisätty laskelma, jossa huleveden osuus on eril li se nä. Lisäksi tilinpäätöskertomukseen on tehty pienempiä teknisluonteisia kor jauk sia tarkastuksen kuluessa. Vs. kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Jämsän kaupungin vuoden 2018 tilinpäätöksen korjaukset ja lisäykset esittelytekstin mukaisesti ja esittää kaupunginvaltuustolle tilikauden tuloksen, ,46 eu roa käsittelyä seuraavasti: 1. tuloutetaan investointien rahoitukseksi tehtyjä poistoeroja ,26 euroa 2. kirjataan konsernirahastoon sääntöjen mukainen rahastojen lisäys vuosilta 2017 ja 2018) euroa 3. edellä mainittujen siirtoerien jälkeen tilikauden ylijäämäksi jäävä ,56 euroa siirretään edellisten tilikausien yli-/ali jää mäti lil le. Siirron jälkeen kumulatiivinen ylijäämä tilillä on ,10 euroa. Kyseiset korjaukset annetaan tarkastuslautakunnalle tiedoksi. Liitteet 5 Tilinpäätös 2018 / tilintarkastajien huomiot / koonti muutoksista

19 Jämsän kaupunki Esityslista 9/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Työohjelma II/ / /2018 Tekla Valmistelija: kaupungininsinööri, puh Kaupunginvaltuuston kokouksessaan hy väk sy mässä talousarviossa vuodelle 2019 on kiinteät rakenteet ja laitteet, hule ve si ja puistot, liikunta- ja leikkipaikat määräraha jaettu osin tark kene viin hankeryhmiin. Hankeryhmät muodostavat kokonaisuuden, jon ka yksityiskohtaisesta käytöstä päättää kaupunginhallitus kolman nes vuo sit tain hyväksyttävässä työohjelmassa.talousarviossa eril li sik si hankkeiksi määritellyt yksittäiset investoinnit ovat sitovia ja nii hin varattujen varojen nettomäärää ei voida käyttää muuhun tarkoi tuk seen ilman kaupunginvaltuuston lupaa. Vuoden 2019 ensimmäiseen työohjelmaan esitetään varattavaksi mää rä ra hat Mulikontien ja Linnavuorentien käynnissä olevien hankkei den jatkamiseksi. Hulevesiviemäriä saneerataan ja uutta ra kenne taan kadunsaneerauskohteiden yhteydessä. Lisäksi määrärahaa esi te tään Sairaalantien alittavan rummun uusimiseen, uusimisesta on laadittu suunnitelma vuoden 2018 aikana. Siltakadun kevyen liiken teen rampin toteutuksen aloittamiseen varataan määräraha. Katujen päällystysurakan kilpailutus toteutetaan ensimmäisen työ ohjel man aikana. Katuvalaistuksen saneerausurakka on kilpailutettu Kos ken pään osalta yhteistyössä Elenian kanssa, ko. urakan val miste luun varataan määräraha. Lisäksi vuoden 2018 urakoiden vii meiset maksuerät jäävät vuodelle Pääväylien ympäristön pa ran tamis ta on tarkoitus jatkaa Koskentiellä Saharannan ja Siltakadun vä lisel lä osuudella kevyen liikenteen väylän ja ajoradan välisen vi heralu een muuttamisella kiveysalueeksi. Keskuskadun saneerausurakka jatkuu sääolosuhteiden asettamissa ra jois sa. Länsikeskuksentien linjauksen muuttaminen ja Himosraitin ra ken tami nen ja niiden edellyttämä kiertoliittymäjärjestely kilpailutetaan. Satamiin ja venerantoihin varatulla määrärahalla käynnistetään Hulk ki on ja Vaherin alueella kunnostustöitä, töitä pyritään saamaan val miik si mahdollisuuksien mukaan ennen veneilykautta. Maa ui ma-

20 Jämsän kaupunki Esityslista 9/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta lan alueen hankintoja ja Jämsänkosken yhtenäiskoulun lä hi lii kun tapai kan urakan kilpailutusta valmistellaan. Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta esittää, että kaupunginhallitus hyväksyy työ ohjel man I/2019 ja antaa esitetyille hankkeille aloitusluvan. hyväksyttiin. Khall Valmistelija: talousjohtaja Ari Luostarinen, puh Valmisteltu työohjelma on Jämsän kaupunginvaltuuston hy väk symän talousarvion mukainen ja osaltaan toteuttaa ta lous suun ni telmas sa asetettuja tavoitteita. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen ja myöntää työohjelman hankkeille aloitusluvan. Keskustelun kuluessa kaupunginjohtaja teki seuraavan sisältöisen muu te tun päätösehdotuksen: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen ja myöntää työohjelman hankkeille aloitusluvan kuitenkin niin, että sa ta mien ja venerantojen osalta asia käsitellään kau pun gin hal li tuksen kokouksessa Khall Valmistelija: tekninen johtaja Tarja Kuisma, puh Työohjelmassa on varattu ,00 satamissa olevien lai tu reiden kunnostukseen. Päijänteen rannalla sijaitsevien Hulkkion, Va herin ja Pajulahden satamien laiturirakenteet ovat huonokuntoisia ja vaa ral li set käyttää. Vaherin sataman laituri 2:n betoniponttoonit ovat erit täin huonokuntoiset. Vaherin sataman uloin laituri toimii aal lonmur ta ja na, jolloin rakenteiden kestävyyteen ja kun nos sa pi det tä vyyteen on kiinnitettävä erityinen huomio. Jämsän kaupungin pää sa tamas sa Hulkkiossa on tarkoitus vahvistaa maapenkkalaiturin ra kennet ta, ruopata sortunutta penkkaa vesialueelta ja leventää ja kun-

21 Jämsän kaupunki Esityslista 9/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta nos taa laituria vierasvenelaiturin puolelta. Toimenpiteellä saadaan lai tu ri ra ken teet veneilylle tarkoituksenmukaisiksi ja turvallisiksi käyttää. Pajulahdessa kunnostustarve ei ole yhtä kiireellinen, joten korjaus toi met on mahdollista siirtää vuodelle Hulkkion ja Vaherin sa ta mien laiturirakenteiden kunnostus vaatii vuodelle 2019 varatun ,00 euron määrärahan. Satamien kunnossapito ja hoito on tarkoitus siirtää yrittäjävetoiseksi. Siir toa ennen laiturirakenteet on kunnostettava, jotta realistinen yritys toi min ta voi alkaa. Päijänteen matkailu- ja virkistyskäytön edistäminen on Kes ki-suomen maakunnan yksi kärkihankkeista. Jämsän satamien ra ken teiden ja palveluiden parantaminen edistää tätä hanketta. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus myöntää satamien kunnostushankkeille aloit tamis lu van työohjelmassa suunnitellulla tavalla. hyväksyttiin. Tekla Valmistelija: kaupungininsinööri Katja Rissanen, puh Vuoden 2019 toiseen työohjelmaan esitetään varattavaksi määrära hat Mulikontien ja Linnavuorentien käynnissä olevien hankkeiden jat ka mi sek si. Hulevesiviemäriä saneerataan ja uutta rakennetaan ka dun sa nee raus koh tei den yhteydessä. Sairaalantien alittavan rummun uusimistyö viimeistelytyöt toteutetaan alkukesästä. Siltakadun ke vyen liikenteen ramppi toteutetaan. Loppukesästä jatketaan Kumpu lan tien kadunsaneerausta. Katujen päällystystöitä toteutetaan Länsihuipuntiellä sekä sa nee ratuil la katuosuuksilla Paattilantiellä ja Urheilutiellä. Katuvalaistuksen saneeraus käynnistyy Koskenpään osalta yhteistyös sä Elenian kanssa. Lisäksi valaistusta on tarkoitus uusia Län kipoh jan taajamassa. Siltojen peruskorjaus määrärahalla toteutetaan Seppolan sillan liikun ta sau mo jen ja -saumalaitteiden kunnostaminen. Keskuskadun saneerausurakka jatkuu kesän aikana kiveys- ja päällys tys töil lä.

22 Jämsän kaupunki Esityslista 9/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Länsikeskuksentien linjauksen siirtäminen ja kiertoliittymän sekä Himos rai tin rakentaminen käynnistyy. Pallokentän leikkipaikalle asennetaan leikkivälineitä suunnitelman mu kai ses ti ja maauimalan alueen rakentaminen jatkuu. Hulkkion ja Vaherin satamissa käynnissä olevat työt viimeistellään ke sän aikana ja mahdollisuuksien mukaan myös muihin satamiin teh dään kunnostustöitä. Jämsänkosken yhtenäiskoulun lähiliikuntapaikka ja koulun muu piha-alue toteutetaan kesän aikana. Vs. tekninen johtaja: Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy työ oh jel man II/2019 ja antaa esitetyille uusille hankkeille aloitusluvan. hyväksyttiin. Khall Valmistelija: talousjohtaja Ari Luostarinen, puh Teknisen lautakunnan esittämä työohjelma II/2019 on laaditun talous ar vion mukainen. Vs. kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen työ oh jel ma II/2019 esityslistan liitteen mukaisesti. Liitteet 6 Työohjelma II/2019

23 Jämsän kaupunki Esityslista 9/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Vammaispalvelun sosiaalityöntekijän viran (vakanssi ) ja lapsiperheiden sosiaalityöntekijän viran (vakanssi ) täyttöluvat 1228/ /2019 Sote Valmistelija: vammaispalvelupäällikkö Armi Lehtinen, puh Sosiaalityöntekijän virka, vakanssi Tulosalue: Vammaispalvelut Tulosyksikkö: Vammaispalveluiden hallinto Kus tan nus paik ka: Vammaispalveluiden hallinto Sosiaalityöntekijä on irtisanoutunut vammaispalvelun so si aa li työn teki jän virasta siten, että hänen viimeinen työpäivänsä on Vi ran täyttö on välttämätöntä vammaispalvelulain ja -ase tuk sen, kehi tys vam ma lain sekä sosiaalihuoltolain mukaisten la ki sää teis ten velvoit tei den ja tehtävien hoitamiseksi sekä hakemusten la ki sää tei sis sä kä sit te ly mää rä ajois sa pysymiseksi. Lisäksi on suun ni tel tu ke hit tämis teh tä viä, jotka eivät toteudu ilman kyseistä virkaa. Määräraha on budjetoitu. Kustannusvaikutus on n euroa/vuo si ilman sivukuluja ja lomarahaa. Valmistelija: johtava sosiaalityöntekijä Minna Laurila Paasonen, puh Sosiaalityöntekijän virka, vakanssi Tulosalue: Sosiaalityö ja perhepalvelut Tulosyksikkö: Sosiaalityö Kustannuspaikka: Lapsiperheiden sosiaalityö Lapsiperheiden sosiaalityössä on irtisanoutumisen johdosta va pautu nut sosiaalityöntekijän vakanssi. Virka on ehdottomasti täytettävä, jos halutaan pysyä lastensuojelulain määräämissä aikarajoissa. Lasten suo je lun asiakasmäärä on edelleen suuri ja yhdellä työntekijällä on tällä hetkellä asiakasta, kun suositus on asiakas per het tä/työn te ki jä. Kustannusvaikutus/vuosi: n euroa. Palkkavaraus on vuoden 2019 budjetissa, joten erillistä määrärahojen varausta ei tähän tar vita. Toimialajohtaja: Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää Jäm sän kaupunginhallitukselle,

24 Jämsän kaupunki Esityslista 9/ Sosiaali- ja terveyslautakunta et tä täyttölupa vammaispalvelun sosiaalityöntekijän viralle (vakanssi ) ja lapsiperheiden sosiaalityöntekijän viralle (vakanssi ) myön ne tään. Vakanssin täytössä etusija annetaan pitkään määräaikaisissa työsuh teis sa toimineille kelpoisuus- ja hakuehdot täyttäville hakijoille. hyväksyttiin. Khall Valmistelu vs. kaupunginjohtaja Auli Korhonen puh Palvelussuhdepäällikkö Maarit Mäntykosken lausunto : Lapsiperheiden sosiaalityöntekijän viran ja vammaispalvelujen sosiaalityöntekijän viran vakinaiset täyttöluvat myönnetään. Sosiaalityöntekijän työpanosta pitää pystyä hyödyntämään myös koko sosiaali- ja perhepalveluiden tulosalueella. Vs. kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus myöntää lapsiperheiden sosiaalityöntekijän viralle ja vammaispalvelujen sosiaalityöntekijän viralle vakinaisen täyttöluvan.

25 Jämsän kaupunki Esityslista 9/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Potilasasiamiehen kertomus vuodelta / /2018 Sote Valmistelija: vanhuspalvelujohtaja Mai-Stiina Lampinen, puh Potilasasiamiestoiminta on lakisääteistä (Laki potilaan asemasta ja oi keuk sis ta 1992/785) ja jokaiselle terveydenhuollon yksikölle on nimet tä vä potilasasiamies. Potilasasiamiehen tehtävänä on: - neuvoa potilasta potilaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa, - avustaa potilasta 10 :n 1 ja 3 momentissa tarkoitetuissa asiois sa, - tiedottaa potilaan oikeuksista sekä - toimia muutenkin potilaan oikeuksien edistämiseksi ja to teut tami sek si. Potilasasiamiespalvelut ovat maksuttomia. Jämsän kaupungin so siaa li- ja terveystoimen, Jämsän Terveys Oy:n ja Jokilaakson sai raalan potilasasiamiehenä toimii Mai-Stiina Lampinen. Potilasasiamiehellä ei ole asiakasrekisteriä. Potilasasiamies tekee yh tey den otois ta numeraalisen tilastoinnin ilman henkilötietoja (vrt. TSV:n kannanotto , Dnro 807/422/2001, So si aa li asia miehen asiakasrekisteri). Tilastointi toteutetaan ensiyhteydenoton mukaan eli yhteydenottaja, yhteydenottotapa ja asia. Jatkoyhteydenotot ti las toi daan vain numeraalisesti. Yhteydenottoja vuonna 2018 oli yhteensä 87 (= ensiyhteydenotto). Näi den lisäksi oli myös uusintayhteydenottoja yhteensä 29. En si yhtey den ot to jen lukumäärä ei juurikaan noussut edellisestä vuodesta. Ku ten aiempina vuosina myös vuonna 2018 suurin osa yh tey denotois ta tapahtui asiakkaan toimesta. (Taulukko 1.) Taulukko 1. Kontaktien määrä. Kontaktien määrä Asiakas Omainen Muu Yhteensä

26 Jämsän kaupunki Esityslista 9/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Yhteydenotoista käyntejä vuonna 2018 oli 5 (5,8 %), pu he lin kon takte ja 67 (77 %) ja sähköpostitse tapahtuneita yhteydenottoja 15 (17,2 %). Kahteen edellisvuoteen verrattuna käyntien määrä on hieman las ke nut. Vuonna 2016 käyntien määrä oli 28 ja vuonna 2017 käyntien määrä oli 10. Uusintayhteydenotoista kahdeksan (8) oli käyn tejä, joten vuoden 2018 käyntien kokonaismäärä oli 13. Säh kö pos ti yhtey den ot to jen määrä on selkeästi lisääntynyt vuoteen 2016 ver rat tuna, jolloin niitä oli vain yksi (1). Vuonna 2017 ja 2018 oli sama määrä sähköpostiyhteydenottoja eli 15. Suurin osa ensiyhteydenotoista eli 42,5 % (37) oli hoitoon liittyviä yhtey den ot to ja. Hoitoon liittyvistä yhteydenotoista kahdeksan (21,6 %) kos ki hoitoon pääsyä. Toiseksi suurin ryhmä liittyi po ti las va hin koasioi hin, joita oli 35,6 % (31). Kohteluun liittyviä yhteydenottoja vuonna 2018 oli viisi (5,7 %). (Taulukko 2.) Taulukko 2. Yhteydenoton syy. Yhteydenoton syy Potilasvahinko tai epäily Lääkevahinko Kohtelu Hoito Potilasasiakirja, tietosuoja ASR-neuvonta Potilasmaksut Muu syy Yhteensä Toimialueittain tarkasteltuna 46 % (40) yhteydenotoista vuonna 2018 koski avohoitoa ja 27,6 % (24) erikoissairaanhoitoa. Muiden aluei den yhteisosuus oli 26,4 % (23). Ensiapua koskevia yh tey denot to ja oli neljätoista (14) määrän ollessa vuonna 2016 kaksitoista (12) ja vuonna 2017 kolmetoista (13). (Taulukko 3.) Vuonna 2018 en si apua koskevista yhteydenotoista kuusi (6) koski hoidon to teut tamis ta, yksi (1) koski hoitoon pääsyä, kaksi (2) koski kohtelua, neljä (4) koski potilasvahinkoa tai sen epäilyä ja yksi (1) oli muusta syystä ta pah tu nut yhteydenotto. Taulukko 3. Toimialue. Alue Avohoito Erikoissairaanhoito

27 Jämsän kaupunki Esityslista 9/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Tk-vuodeosasto Vanhainkoti, tehpa Yksityinen Shp:t Muu tai ei tiedossa Yhteensä Keskeisin toimenpide vuonna 2018 oli asiakkaan neuvonta (90,8 %). Neu von ta kohdistui potilasvahinkoasioihin, sekä muistutus- ja kan telu me net te lyyn (taulukko 4.) Taulukkoon 4 kirjattujen avustamisten lisäk si vuonna 2018 uusintayhteydenotoista kahdeksan (8) liittyi asiak kaan avustamiseen asiakirjojen täyttämisessä. Vuoden 2018 osal ta avustamisen kokonaismäärä on siis 13. Taulukko 4. Toimenpide. Toimenpide Neuvonta Selvittely Avustaminen Yhteensä Toimialajohtaja: Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi potilasasiamiehen ker to muk sen vuo del ta 2018 ja lähettää sen edelleen Jämsän kaupun gin hal li tuk sel le ja Kuhmoisten kunnanhallitukselle tiedoksi. hyväksyttiin. Khall Vs.kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus merkitsee potilasasiamiehen kertomuksen 2018 tiedoksi.

28 Jämsän kaupunki Esityslista 9/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta /05.00/2018 Sote Valmistelija: toimialajohtaja Erkki Kai nu lai nen, puh Sosiaaliasiamiestoiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan ase mas ta ja oikeuksista 812/2000. Lain 24 :n mukaan kunnan on ni met tä vä sosiaaliasiamies ja että kahdella tai useammalla kunnalla voi olla yhteinen sosiaaliasiamies. Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on 1) neuvoa asiakkaita asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa; 2) avustaa asiakasta kohtelua koskevan muistutuksen te ke mises sä; 3) tiedottaa asiakkaan oikeuksista; 4) toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteut ta mi sek si; sekä 5) seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä selvitys vuosittain kunnanhallitukselle. Jämsän kaupunki ostaa sosiaaliasiamiehen palvelut Keski-Suomen so si aa li alan osaamiskeskukselta. Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2018 on luettavissa Kes ki-suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen internetsivuilta aamiskeskuksen-raportteja/ Jämsän kaupungin ja Kuhmoisten kunnan tilannetta käsitellään so siaa li asia mie hen selvityksessä sivuilla Yhteistoiminta-alueella yh tey den otot sosiaaliasiamieheen vähenivät edellisvuodesta. Jämsäs tä asioitiin 18 (edellisvuonna 32) ja Kuhmoisista 3 (0) kertaa eri asiois sa vuonna Myös yhteydenottojen luonne painottui tiedus te lu jen suuntaan. Toimialajohtaja: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä sosiaaliasiamiehen ra por tin vuodelta 2018 tietoonsa ja esittää sen edelleen Jämsän kau pun gin hal li tuk sel le ja Kuhmoisten kunnanhallitukselle tiedoksi. hyväksyttiin.

29 Jämsän kaupunki Esityslista 9/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Khall Vs.kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus merkitsee sosiaaliasiamiehen raportin vuodelta 2018 tiedokseen. Liitteet 7 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2018

30 Jämsän kaupunki Esityslista 9/ Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano / / /2017 Khall Valmistelu hallintosihteeri Riitta Uosukainen, puh Kaupunginhallituksen tehtävänä on kaupunginvaltuuston päätösten lail li suus val von ta ja täytäntöönpano. Kaupunginvaltuusto on pitänyt kokouksensa ja käsitellyt py kä lät Valtuusto teki päätöksensä seuraavista asioista: - Työjärjestyksen hyväksyminen - Organisaatioselvityksen toimenpiteet - Organisaatioselvitys / sivistystoimialaa koskevat toimenpiteet - Antolaina / Jämsän Yrityskiinteistöt Oy / Juustolan höyrykontti - Tilintarkastuspalvelujen hankinta Valtuustoaloitteet Kokouksessa jätettiin seuraavat valtuustoaloitteet: 1. Sanna Rajala: Länkipohjan koulun lakkauttamisprosessin yhteydessä selvitetään koulun oppilaiden siirtyminen Jämsän keskustan kouluihin 2. Voitto Suosaari + 37 allekirjoittajaa: Uusien kuntalaisten tervetulotoivotus 3. Arja Paakkanen + 3 allekirjoittajaa: Asiantuntijatyöryhmä kehittämään Vinnin tilaa 4. Arja Paakkanen + 5 allekirjoittajaa: Vanhempien ennakkovalmennus avuksi lastensuojelutyöhön 5. Arja Paakkanen + 5 allekirjoittajaa: Koko kaupunki haltuun / keskustelujen sarja kaupungin taajamissa Kuntalain 96 :ssä on todettu valtuuston päätösten laillisuuden valvon nas ta seuraavaa: "Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston pää tös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kun nan hal li tuk sen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi". Vs. kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää todeta, että kaupunginvaltuuston pidetyssä kokouksessa tehdyt päätökset ovat syntyneet lail li ses sa järjestyksessä ja eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommak si, eivätkä päätökset muutoinkaan ole lain tai asetuksen vas taisia. Valtuuston päätökset päätetään panna täytäntöön.

31 Jämsän kaupunki Esityslista 9/ Kaupunginhallitus päättää, että valtuuston kokouksessa jätetyissä val tuus to aloit teiss sa valmisteluvastuu on seuraava: 1. Sivistystoimenjohtaja 2. Hallintojohtaja 3. Sivistystoimenjohtaja 4. Sosiaali-ja terveystoimen toimialajohtaja 5. Hallintojohtaja

32 Jämsän kaupunki Esityslista 9/ Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat Khall Pöytäkirjat Vammaisneuvosto Sivistyslautakunta Jämsän jätehuolto ja Jämsän Vesi liikelaitokset Jämsek Oy varsinainen yhtiökokous Ympäristölautakunta Himos-Infra Oy varsinainen vuosikokous Viranhaltijapäätökset Hallintojohtaja Ehdokkaiden nimeäminen Vesuri ry:n hallitukseen Talousjohtaja Oikeudenkäyntiasiamiespalvelujen hankinta Talousjohtaja Uimahallin pohjakassan korotus Hallintojohtaja Virastojen sulkuaika Vs. kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus merkitsee päätökset tiedoksi ja toteaa, että otto-oikeutta ei käytetä.

33 Jämsän kaupunki Esityslista 9/ Tilaisuudet ja tiedoksi merkittävät asiat Khall

34 Jämsän kaupunki Esityslista 9/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Palvelusopimuksen mukaisen hinnan tarkistaminen vuodelle 2019 / Jämsän Terveys Oy 1391/ /2019 Sote Valmistelija: toimialajohtaja Erkki Kai nu lai nen, puh Jämsän kaupungin ja Jämsän Terveys Oy:n välisen sosiaali- ja terveys pal ve lu jen tuottamisen palvelusopimuksen kohdassa 6.1. Hinta to de taan, että hinta on kiinteä saakka, ja että al kaen hinta määräytyy sopimuksen kohdan 7. Hinnan tarkistaminen mu kai ses ti. Palvelusopimuksen mukainen kiinteä hinta on ollut euroa vuodessa. Palvelusopimuksen kohdassa 7.1. Hinnan tarkistaminen alkaen todetaan hintaan vaikuttavista tekijöistä seuraavaa: Henkilökustannuksiin perustuva hinnan tarkistaminen 25 % hinnasta voidaan tarkistaa julkisten menojen hintaindeksin (2005=100) kuntatalouden tehtäväalueen 12, Sosiaali- ja terveys toi mi, pistelukeman perusteella. Kunkin vuoden käy tet tä vissä olevaa lokakuun indeksin pistelukemaa verrataan edellisen vuo den lokakuun indeksin pistelukemaan, ja tämä muu tos prosent ti muodostaa 25 % hinnantarkistuksesta. Väestön määrään perustuva hinnan tarkistaminen 25 % hinnasta voidaan tarkistaa Jämsän kaupungin väestön koko nais mää rän muutoksen perusteella. Kunkin vuoden mar raskuun lopun väestömäärää verrataan edellisen vuoden mar raskuun lopun väestömäärään ja muutosprosentti muodostaa 25 % hin nan tar kis tuk ses ta. Väestömäärätiedot tarkistetaan Väes tö rekis te ri kes kuk ses ta. Väestön ikääntymiseen perustuva hinnan tarkistaminen 50 % hinnasta voidaan tarkistaa Jämsän kaupungin yli 75-vuotiai den määrän muutoksen perusteella. Kunkin vuoden lopun yli 75-vuo tiai den määrää verrataan edellisen vuoden lopun yli 75-vuo tiai den määrään ja muutosprosentti muodostaa 50 % hinnan tar kis tuk ses ta. Yli 75-vuotiaiden lukumäärätieto tarkistetaan Ti las to kes kuk sen tilastosta Väestö alueittain iän ja sukupuolen mu kaan, joka julkaistaan vuosittain maaliskuussa.