KORTEPOHJAN PÄIVÄKOTI JA KOULU KAAVATUNNUS 17: ASEMAKAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KORTEPOHJAN PÄIVÄKOTI JA KOULU KAAVATUNNUS 17: ASEMAKAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI"

Transkriptio

1 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S KORTEPOHJAN PÄIVÄKOTI JA KOULU KAAVATUNNUS :

2 :03 / KORTEPOHJAN PÄIVÄKOTI JA KOULU / ASEMAKAAVASELOSTUS () SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ Kaava-alue Tiivistelmä asemaaavasta Kaavaprosessin vaiheet Yhteystiedot... 3 TAVOITTEET Suunnittelun tarve ja äynnistäminen Tavoitteet LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Suunnittelutilanne... 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Aloitusvaihe Luonnosvaihe Ehdotusvaihe Hyväsymisvaihe... ASEMAKAAVAN KUVAUS.... Kaavarataisun yleisuvaus.... Aluevarauset....3 Kaavarataisun perustelut....4 Vaiutusten arviointi... ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Toteuttaminen ja toteutusen seuranta... 9 LUETTELO SELOSTUKSEN LIITEASIAKIRJOISTA ) osallistumis- ja arviointisuunnitelma ) asemaaavan muutosehdotus, pienennös ( tar.9..09) 3) Kortepohjan yleissuunnitelma (asemapiirustus) 4) asemaaavan seurantalomae Lähdeaineistoon ja tehtyihin selvitysiin/suunnitelmiin on mahdollisuus tutustua asemaaavoitusessa.

3 :03 / KORTEPOHJAN PÄIVÄKOTI JA KOULU / ASEMAKAAVASELOSTUS (3) TIIVISTELMÄ. Kaava-alue Asemaaavan muutos osee. aupunginosan orttelia seä atualuetta Asemaaavan muutosella muodostuu. aupunginosan ortteli seä atualue Tämän asemaaavan alueella on aiemmin hyväsytty tonttijao.. Tiivistelmä asemaaavasta Suunnittelualue sijaitsee Kortepohjassa, noin ahden ilometrin päässä Jyväsylän esustasta. Alueella sijaitsee nyyisin Kortepohjan oulu. Kaavamuutoseen on lähdetty Jyväsylän Tilapalvelun aloitteesta. Tavoitteena on muuttaa ajantasaaavaa niin, että se mahdollistaa nyyistä oulua laajemman uuden Kortepohjan päiväotioulun raentamisen. Tontille on tavoitteena sijoittaa myös irjasto..3 Kaavaprosessin vaiheet Kaavoitusen vireilletulosta tiedotettiin Jyväsylän aupungin tiedotuslehdessä Asemaaavan muutosluonnos aupuniraennelautaunnan äsittelyssä Asemaaavaluonnos MRA 30 :n muaisesti nähtävillä välisen ajan. Luonnosvaiheen yleisötilaisuus järjestettiin Asemaaavan muutosehdotus aupuniraennelautaunnan äsittelyssä Asemaaavan muutosehdotus MRL :n muaisesti nähtävillä Asemaaavan muutosehdotus hyväsyttiin aupuniraennelautaunnassa Yhteystiedot Mari Raeallio, Kaavoitusaritehti Jyväsylän aupuni Asemaaavoitus Postiosoite: PL 33, 400 Jyväsylä Käyntiosoite: Kivääritehtaanatu Puh

4 :03 / KORTEPOHJAN PÄIVÄKOTI JA KOULU / ASEMAKAAVASELOSTUS (4) TAVOITTEET. Suunnittelun tarve ja äynnistäminen Kaavamuutoseen on lähdetty Jyväsylän Tilapalvelun aloitteesta. Tavoitteena on muuttaa ajantasaaavaa niin, että se mahdollistaa nyyistä oulua laajemman uuden Kortepohjan päiväotioulun raentamisen. Tontille on tavoitteena sijoittaa myös irjasto.. Tavoitteet Tavoitteena on mahdollistaa uuden ja viihtyisän päiväoti-, oulu- ja irjastoraennusen toteutuminen, jossa on otettu huomioon lähiympäristön arvot, niin Kortepohjan raennettu ulttuuriympäristö uin Rautpohjanlahden luonto. Lisäsi tavoitteena on yhdistää oulun piha luontevasti ympärillä oleviin viristys- ja liiuntapaioihin ja tuea näin alueen monipuolisuuden ehittymistä.

5 :03 / KORTEPOHJAN PÄIVÄKOTI JA KOULU / ASEMAKAAVASELOSTUS () 3 LÄHTÖKOHDAT 3. Selvitys suunnittelualueen oloista Kortepohjan aluetta yhdistää geometria ja sotilaallisen samansuuntaisen aavallisen sijoittelun periaatteet. Suunnittelualueen luoteisosan lähettyviltä lähtee Bengt Lundstenin suunnittelema pienimittaaavainen rivitaloalue (90-luu), joa uuluu DOCOMOMO-järjestön hyväsymään suomalaisen modernin aritehtuurin meriteosvalioimaan ja on valtaunnallisesti arvoasta raennettua ulttuuriympäristöä. Alueen hallitseva piirre on väriäät puujulisivut. Koulun tontti on maaunnallisesti merittävää raennettua ulttuuriympäristöä, Kortepohjan lähiöesustaa ja Ylioppilasylän aluetta, jona ominaispiirteet ovat väljästi sijoittuvat valoiset torni- ja lamellimaiset asuinraennuset puistomaisine piha-alueineen. Kuvat Lundstenin suunnittelemasta rivitalosta ja Eerolan - Rautpohjanlahden luonnonsuojelualueesta. Suunnittelualueella sijaitseva Kortepohjan oulu on raennettu 90-luvun alussa ja sen on suunnitellut apulaisaupunginaritehti Jua Kolehmainen. Raennusen puupaneloidut julisivut iunaruudutusineen vertautuvat Lundstenin rivitaloalueen julisivuihin. Kortepohjan oulun raennusilla on paiallista aritehtonista ja maisemallista arvoa Kortepohjan esusta-alueen osana. Asemaaavan muutosalue rajoittuu Eerolanlahti-Rautpohjanlahti Natura -alueeseen (FI ). Eerolanlahti ja Rautpohjanlahti ovat Tuomiojärven viereäisiä lahtia, jota ovat linnustonsuojelullisesti täreitä. Lahdet sisältyvät lintuvesien suojeluohjelman ohteisiin. Suojelun perusteina olevina luontotyyppeinä alueella on vaihettumis- ja rantasuot. Alue on sisällytetty Natura-ohjelmaan seä lintudiretiivin että luontodiretiivin perusteella. Alueet on osoitettu asemaaavoissa SL -alueina, ja alueelle on perustettu luonnonsuojelulain 4 muainen luonnonsuojelualue (Eerolanlahden-Rautpohjanlahden luonnonsuojelualue) vuonna 009. Suojelualueen ja Natura-alueen rajauset eroavat toisistaan, sillä suojelualueen perustamisvaiheessa aluerajausta on tarennettu. Suunnittelualueeseen välittömästi liittyvä Rautpohjanlahti on luhtareunusinen ja pitälle umpeenasvanut lahti. Kesellä lahtea on avovettä. Luhtareunusta on unnostettu ruoppaamalla vuosina 0-0. (Natura 000 -verostoon uuluvan alueen suojelun perusteena olevia luonnonarvoja ei saa merittävästi heientää. Heientämisielto osee seä Natura-alueella ja sen rajojen ulopuolella tapahtuvia haneita tai suunnitelmia (luonnonsuojelulai 4 ja ). Jos hane todennäöisesti merittävästi heientää verostoon uuluvan alueen suojeltuja luontoarvoja, on haneen toteuttajan tai suunnitelman laatijan asianmuaisella tavalla arvioitava nämä vaiutuset.) Suunnittelualue on suhteellisen tasainen. Koulun tonttia ympäröivät seä lännessä että etelässä evyenliienteenväylät ja ajoneuvoyhteys tontille on nyyisin aaoisulmasta Kartanonujan suunnalta. Autoliienneyhteydet Kortepohjan alueelle ovat raentuneet Laajavuorentiehen yhtyvien atujen varaan. Liienneverostosta johtuen oulun tontin saavutettavuus autolla on vaieaa ja vaatia pitiäin iertoja aivan lähiympäristöstä. Keseisin jouoliiennereitti ulee Laajavuorentietä pitin

6 :03 / KORTEPOHJAN PÄIVÄKOTI JA KOULU / ASEMAKAAVASELOSTUS () ja lähimmälle pysäille on mataa noin 400 metriä. Tontin oillisulman halaisee viemärilinja, joa jataa mataansa aivan tontin rajan itälaidalla Kartanonujalle. Suunnittelualueen itäpuolella, noin 3 metrin päässä, sijaitsee oulun tontille osoitettua pysäöintialuetta (yleinen pysäöinti, LP, n.40m). Suunnittelualueen länsipuolisella naapuritontilla on vireillä aavahane, jona pohjasi on järjestetty vuonna 0 Europan 3 ilpailu. Kaavahane on toistaisesi pysäytetty. Viistouva suunnittelualueesta ja sen lähiympäristöstä. Etualalla on ylioppilasylää ja taana näyy Rautpohjanlahti. 3.. Maanomistus Kaava-alueen maanomistaja on Jyväsylän aupuni. 3. Suunnittelutilanne 3.. Kaava-aluetta osevat suunnitelmat, päätöset ja selvityset Valtaunnalliset alueiden äytön tavoitteet (VAT) Valtaunnalliset alueidenäyttötavoitteet jaautuvat viiteen oonaisuuteen. Alle on luetteloitu, mitä tavoitteita tässä aavahaneessa on huomioitava..toimivat yhdysunnat ja estävä liiuminen - Luodaan edellytyset vähähiiliselle ja resurssitehoaalle yhdysuntaehityselle, joa tueutuu ensisijaisesti olemassa olevaan raenteeseen. - Edistetään palvelujen, työpaiojen ja vapaa-ajan alueiden hyvää saavutettavuutta eri väestöryhmien annalta. - Edistetään ävelyä, pyöräilyä ja jouoliiennettä seä viestintä-, liiumis- ja uljetuspalveluiden ehittämistä. Merittävät uudet asuin-, työpaia- ja palvelutoimintojen alueet sijoitetaan siten, että ne ovat jouoliienteen, ävelyn ja pyöräilyn annalta hyvin saavutettavissa.. Tehoas liiennejärjestelmä - hyödynnetään olemassa olevia liienneyhteysiä ja -verostoja. 3. Terveellinen ja turvallinen elinympäristö - Varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja tulviin seä ilmastonmuutosen vaiutusiin. 4. Elinvoimainen luonto- ja ulttuuriympäristö seä luonnonvarat - Luonnon- ja ulttuuriympäristöstä huolehtiminen estävällä tavalla on täreää elineinojen, väestön hyvinvoinnin ja alueiden identiteetin annalta. - Luonnonarvot ja niiden annalta täreät alueet otetaan huomioon alueidenäytön suunnittelussa. Uusiutumisyyinen energiahuolto

7 :03 / KORTEPOHJAN PÄIVÄKOTI JA KOULU / ASEMAKAAVASELOSTUS () Maauntaaavassa suunnittelualue on osoitettu seudullisesti merittäväsi tiivistettäväsi taajamasi. Kortepohjan lähiöesus ja ylioppilasylä ovat maaunnallisesti merittävää raennettua ulttuuriympäristöä. Jyväsylän aupungin yleisaavassa suunnittelualue on osoitettu estävän liiumisen taajamasi ja lähiesusesi (artta /) seä maaunnallisesti arvoaasi raennetusi ympäristösi (artta /). Voimassa olevassa asemaaavassa (hyväsytty 4..00) suunnittelualueella on opetustoiminnan ja julisten lähipalveluraennusten orttelialuetta (YOL), jona tonttitehouus on 0, (030 - m). Lisäsi suunnittelualueeseen uuluu jalanululle ja polupyöräilylle varattu atu, jolla huoltoajo ja tonteille ajo on sallittu (pp/h). Tontille on osoitettu asi maanalaista johtoa varten varattua alueen osaa. Alueen oillisulmaan on osoitettu ohjeellinen palloiluenttä (up) ja tontin rajoja iertää istuttava alueen osa. Koulun tontille osoitettua pysäöintialuetta sijaitsee noin 3 metrin päässä (yleinen pysäöinti, LP, n.40m, Alueen autopaioista saadaan äyttää enintään 0 prosenttia suunnittelualueen autopaioisi).

8 :03 / KORTEPOHJAN PÄIVÄKOTI JA KOULU / ASEMAKAAVASELOSTUS (8) Lähiympäristön aavatilanne Suunnittelualueen länsipuolisella naapuritontilla on vireillä aavahane, jona pohjasi on järjestetty vuonna 0 Europan 3 ilpailu. Kaavahane on toistaisesi pysäytetty, aavamuutosesta äytetään nimeä Kortepohjan liieesus ja MNOP. Havainneuva Europan 3 ilpailun voittajatyöstä The Nolli Gardens, vasemmassa laidassa Kortepohjan oulu.

9 :03 / KORTEPOHJAN PÄIVÄKOTI JA KOULU / ASEMAKAAVASELOSTUS (9) Alueelle laaditut selvityset ja suunnitelmat Kortepohjan esustan ehittämissuunnitelma (08) Kehittämissuunnitelman yhteydessä laadittu suunnitelma Kortepohjan esustasta ja sen maanäytön tavoitteista. Kaavamuutosalueelle on osoitettu tavoitteesi seä oulu, päiväoti että irjasto, mutta myös oo Kortepohjan itä-länsisuunnassa halaisevan viheraselin jatuvuus. Kortepohjan liito-oravaselvitys (08) Kaavan pohjatiedosi on toteutettu vuonna 08 liito-oravaselvitys, joa attaa oulun ja sen lähiympäristön metsäiset alueet. Selvitysessä löydettiin vain ysi jätöspuu. Kortepohjan oulun eteläpuolelta on pesimähavaintoja liito-oravasta vuodelta 00. Kaavan toteuttamisella ei ole vaiutusia liito-oravan elinympäristöön tai uluyhteysiin alueella.

10 :03 / KORTEPOHJAN PÄIVÄKOTI JA KOULU / ASEMAKAAVASELOSTUS (0) Kortepohjan yleissuunnitelma (Ramboll, 08), selostusen liiteasiairjana asemapiirustus Yleissuunnitelma jaautuu lähiympäristösuunnitelmaan, Emännäntien onseptisuunnitelmaan ja hulevesiselvityseen. Alla on poimintoja yleissuunnitelman ohdista, jota erityisesti osevat aavamuutosalueen jatosuunnittelua: Tavoite: Moniäyttöisyys, vehreys, väriyys, varjoa ja aurinoa, mieleniintoiset näymät, porttiaiheet ja atoset, hulevesien luonnonmuainen äsittely Uuden raennusen massoittelussa ja sovittamisessa maastoon tulee huomioida alueen oreuserot ja liittyminen viereisiin ortteleihin seä atu- ja puistoalueisiin. Jatosuunnittelussa tulisi huomioida seuraavat haasteet: liittyminen ympäröiviin alueisiin ja uuteen pysäöintipaiaan vaatii tuimuureja ja luisausia seä mahdollisesti porrasyhteysiä esteettömän jalanuluyhteyden linjaaminen Kartanonujalta/pysäöintialueelta päiväodin sisäänäynnille on haastava toteuttaa sujuvasti ilman luisia raennusen liittyminen Kartanoujan suuntaan luisalla / orotetulla soelilla huoltoajo taapihalle tulee järjestää pysäöintialueen suunnasta oulun massoittelun laajuus ja lattiaoro vaiuttaa paljon tontin suunnitteluun ja mitoituseen, esim. mitä enemmän raennus jatuu mahdollisen oulusiiven osalta pohjoiseen, sitä vaieampaa raennus on toteuttaa yhdessä tasossa PIHAN SUUNNITTELUUN TAVOITTEITA (ts. asemapiirros liite): Koulun piha jaaantuu olmeen osaan, joista lähinnä oulua ovat toiminnalliset laitteet, esellä pihaa viheraseli, jona varrelta löytyy mm. hedelmäpuita seä hulevesien äsittelyalueita seä metsä, jonne pihan leii laajenee mm. hiihtolenin ja mäen lasun muodossa. Metsä tarjoaa myös paian leieille ja liiunnalle ilman erityisiä raenteita. Koulun piha on eseinen osa viheraselia ja "hidas" ävely jatuu mutitellen läpi oulun pihan. Varjostusta ja sateensuojaa voidaan lisätä esim. sateenvarjoatosilla tai öynnöspergoloilla. Suunnitelmaan on meritty alustavasti erilaisia toimintoja esim. peliareena. Pihan tarempi suunnittelu jatuu, un raennusen massoittelu ja oreusasema on rataistu.

11 :03 / KORTEPOHJAN PÄIVÄKOTI JA KOULU / ASEMAKAAVASELOSTUS () Yleissuunnitelmassa päiväodin aidattu piha-alue on mitoitettu lapselle siten, että 0 m/lapsi, jolloin aidatun alueen oonaispinta-ala on noin 00 m. Päiväodin (ja myös oulun) pihaan tuodaan syötäviä asveja, uten erilaisia hedelmäpuita ja marjapensaita pihan aidatun alueen ulopuolelle, miä on osa viheraselin uivien ja väriäiden puiden teemaa. Pihan umpare toimii alustana rinneliuumäelle ja sen päällä olevasta "tornista" voi tarailla Rautpohjaa ja lähiluontoa. Päiväodin aitausen taana olevaa vihervyöhyettä hyödynnetään osana tasoeroja tasaavaa luisaa ja viherpainanteena, joa imeyttää, uljettaa ja viivyttää piha-alueen hulevesiä. Suodatusalueet ulevat aidan ulopuolella ja monimuotoista hulevesiraennetta on iva seurata myös toimintapihan puolelta. Imeytymistä voidaan tehostaa esim. louhetasuin. Pysäöintialueen tasaus pyritään suunnittelemaan siten, että vesiä voidaan johtaa ohti hulevesien äsittelyaluetta pohjoisessa ja imeytyspainanteita Kartanonujan suunnalla. Pysäöintialueella pyritään säilyttämään olemassa olevaa puustoa osittain. Alue voi olla osittain hulevettä läpipäästävä esim. nurmiiveä. Huoltopihan jatosuunnittelussa tulisi tutia mahdollisuutta siihen, että huolto sijaitsisi raennusen ellarierrosessa. Kortepohjan yleissuunnitelman asemapiirustusesta (ts Liite) äy ilmi, miten oulun pihan nyyinen pelienttä on jatossa tavoitteena sijoittaa Korteniityntien loppuun, noin 300 metrin päähän suunnittelualueesta pohjoiseen. Pelientälle johtavan evyenliienteenväylän varteen on esitetty toimintapisteitä, uten metsäparour tai muu luonnonläheinen toiminta tai toimintaväline. Yleissuunnittelualueeseen ja sen lähiympäristöön liittyvä liienneselvitys toimivuustarasteluineen on raportoitu yleissuunnitelman yhteydessä. Selvitysestä on poimittu alla oleva artta, josta ilmenee, että liittymien toimivuudessa ei ole ennustettavissa merittävää muutosta, vaia liienne asvaisi vuoteen % nyyisestä.

12 :03 / KORTEPOHJAN PÄIVÄKOTI JA KOULU / ASEMAKAAVASELOSTUS () Hanesuunnittelu ja sen suhde aavamuutostyöhön Suunnittelualueelle on äynnistetty loauussa 08 hanesuunnittelu, jossa tutitaan vaihtoehtoisten suunnitelmien avulla oulupäiväoti- ja irjastoraennusen oonaisuutta. Hanesuunnittelussa päiväotioulu mitoitetaan noin 90 lapselle ja 80 työnteijälle. Myös irjasto sijoitetaan tontille. Alustavan arvion muaan errosalaneliöitä suunnitelmassa olisi noin 000 -m. Hanesuunnittelussa otetaan huomioon laajentumissuunnat ja mahdollinen pitän aiavälin tilantarpeen muutos. Näin ollen myös aavamuutosen on esitetty raennusoieutta alustavaa arviota enemmän eli m. Hanesuunnitteluvaiheen suunnittelijasi on valittu oululainen aritehtitoimisto Alt Aritehdit Oy.

13 :03 / KORTEPOHJAN PÄIVÄKOTI JA KOULU / ASEMAKAAVASELOSTUS (3) 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4. Aloitusvaihe Jyväsylän Tilapalvelu on toimittanut aavamuutoshaemusen Kaavamuutosen tavoitteet esiteltiin aavoitusen sisäisessä aloitusoousessa..08. Kaavoitusen aloittamisesta / vireilletulosta tiedotettiin Jyväsylän aupungin tiedotuslehdessä Luonnosvaihe 4.. Kaavaluonnosen valmistelu Kaavarataisun pohjasi on laadittu yleissuunnitelma, jossa on asetettu tavoitteita seä hulevesien että pihan äsittelyä oseviin aavamerintöihin ja määräysiin. Lisäsi aavarataisun rinnalla on aloitettu Tilapalvelun toimesta hanesuunnittelu (Alt Aritehdit Oy), jossa on tutittu alustavasti uudisraennusen tilantarvetta. Kaavaluonnosen tavoitteet on asetettu yleissuunnitelman ja hanesuunnittelun alustavan tilatarastelun perusteella. Lisäsi suunnittelussa on arvioitu pitän aiavälin ennustettava tilantarve. Suunnitelman pohjasi asemaaavoitusessa on tutittu tontin mahtuvuustarastelua ja alla olevassa uvassa on ysi esimeri siitä, miten tavoiteltu m:n raennusoieus voisi tontille sijoittua ahteen erroseen. 4.. Luonnosvaiheen palaute Kortepohjan päiväotiouluirjaston aavoitusilta pidettiin lo , Kortepohjan oulun ruoalassa. Läsnä oli 8 henilöä. Kaavaluonnosen esittelyn jäleen jaaannuttiin pöytäpisteisiin, joissa aavaan, liienteeseen ja päiväotioulun raentamiseen liittyvät valmistelijat olivat esustelemassa ja eräämässä ajatusia omiin aihepiireihinsä liittyen. Pöytäesusteluista tehtiin irjauset, jota menevät suunnittelun tuesi. Kaavaluonnos ja liienneyhteydet

14 :03 / KORTEPOHJAN PÄIVÄKOTI JA KOULU / ASEMAKAAVASELOSTUS (4) (asiantuntijoina: aavoitusaritehti Mari Raeallio, liienneinsinööri Timo Vuoriainen ja erioissuunnittelija Kaisa Ristimella) Kesustelussa nousi esiin: - Vihreyden säilyttäminen Kortepohjan alueella oettiin täreänä. Korteniityn alueelle ehdotettiin vihreyden lisäämistä istutusilla. Maanpeiteasveja toivottiin suosittavan. - Niittytähden päiväodin ohdalla (Korteniityntie 30) suojatien puuttuminen asarrutti asuaita. Sovittiin, että asia välitetään eteenpäin tutittavasi. - Haualantien oettiin olevan huonossa unnossa. Asuaat ulevat tietä pitin vedenhaupaialle. Sovittiin, että asia välitetään eteenpäin tutittavasi. - Koulun lähellä olevalle pienelle pysäöintialueelle toivottiin pysäöintiruutuja. Koettiin, että ihmiset pysäöivät huolimattomasti ilman ruutuja, jolloin pysäöintialue täyttyy nopeasti. Sovittiin, että asia välitetään eteenpäin tutittavasi. - Tietonieantien liittymään ehdotettiin liiennevaloja. Sovittiin, että asiaa tutitaan. - Kartanonujan suojatie (oulun tontin edessä) oettiin turvattomasi. Tiellä ajetaan oreilla nopeusilla, vaia tie on oulun lähellä. Sovittiin, että asia välitetään eteenpäin tutittavasi. - Toivottiin suoraa bussiyhteyttä Kortepohjasta Kyllöön. Sovittiin, että palaute välitetään eteenpäin jouoliienneosastolle. Päiväotioulun raentaminen (asiantuntijoina: rehtori Päivi Liimatainen, päiväodin johtaja Timo Korhonen ja tilapalveluiden hanearitehti Kaisa Joinen) Kesustelussa nousi esiin: - Väistöasiat iinnostivat, erityisesti aiataulu ja iltapäivätoiminnan järjestäminen väistön aiana. Torppisen anssa on aloitettu esustelut ja selvitetään eri mahdollisuusia. Todettiin, että saattaa olla Torppisen siirtyminen Voionmaan tiloihin yhdessä oulun anssa järevin ja toimivin vaihtoehto. Voionmaan sisäilma-asiasta esusteltiin ja tuotiin ilmi, että tilat tarastetaan ennen väistön alamista. - Päiväotioulun saattoliienne esustelun ohjasimme liienneinsinöörin suuntaan. - Päiväotioulun toiminnasta ei vielä juuriaan esusteltu, ehä eniten luonnollisesti iinnostaa tässä vaiheessa uvat uudesta raennusesta ja aiataulu. - Viestinnän osalta tuli idea, että nettisivuilla voisi olla seinä-tyyppinen taulu, missä voisi ideoida ja ommentoida, niin että aii näisivät. Kiitosta tuli tähänastisesta infoamisesta ja päätettiin laittaa illasta & haneen tilanneatsausesta wilmaan/daisyyn. Kirjasto-, liiunta- ja nuorisopalvelut (asiantuntijoina: liiuntasuunnittelija Mio Pajunen ja osallisuussuunnittelija Tanja Räty) Kesustelussa nousi esiin: - Kesusteltiin ajatusista liittyen oulun pihan ja emännäntien toimintapuiston välisen viheralueen ehittämiseen - Koulun piha/ enttä voisi toimia alueen liiunnan esusena - Koulun pihaan ideoita: Koripallotelineet? Pienille jää? Pulamäenä tällä hetellä luonnonmäi, voisio sen säilyttää? - Emännäntien toimintapuiston läheisestä entästä errottiin seuraavia havaintoja: Miten varusteet jasaa lapset antaa oululta tänne liiuntatunneille? Puutilat täreät. Tällä hetellä toimii suosittuna pienten lasten hiihtopaiana. - Kirjaston omatoimiäyttö ollut hyvä - Nuorisotyön ja toiminnan tarve alueella ja hyvä, että tilat vastaavat tähänin tarpeeseen Kortepohjan vanhemmat (KoVa) (asiantuntijoina: Vanhempainyhdistysen toimijat Ulla Tuomi, Siru Duruji ja Hanna Jylhä-Natri) Kesustelussa nousi esiin: - Evaotaival eli väistöajan uleminen huolettaa - Toimintaulttuuri: sopiio oululaisille, että päiväoti tulee samaan? - Liiennejärjestelyitä pohdittiin - Jäläritoiminta: Mihin Torppis menee?

15 :03 / KORTEPOHJAN PÄIVÄKOTI JA KOULU / ASEMAKAAVASELOSTUS () Muu suullinen ja irjallinen palaute Asemaaavaluonnos on ollut nähtävillä Luonnosen sisältö ja aavaprosessin eteneminen esiteltiin asuastilaisuudessa 4..09, jossa läsnä oli 8 henilöä esittelijät muaan luien. Kaavaluonnosesta on saatu lausuntoa. Lausunnon antoivat Jyväsylän Energia Oy ja Kesi-Suomen museo. Jyväsylän Energia Oy:llä ei ole luonnosesta huomautettavaa. Kesi-Suomen museo (lausunto lyhennettynä) Kouluesusen huonoa untoa on äytetty perusteluina asemaaavan muutosessa ja raennusten orvaamisella. Raennusen huonoa untoa ei voida arvioida asemaaavan muutosen perusteluina muutoin uin L-raennusen osalta, josta on toimitettu untotutimus. Kesi-Suomen museo edellyttää tältä osin asemaaavan ehdotusvaiheeseen mennessä selvitettäväsi Kortepohjan oulun raennusen unto ja unnostettavuus untotutimusin tai asemaaavan selostusta tulee tältä osin muuttaa vastaamaan olemassa olevaa tilannetta. Asemaaavan luonnosvaiheessa ei ole annettu yleismääräystä luuun ottamatta ysityisohtaisia raentamista osevia määräysiä, jona myötä voisi arvioida aavamuutosen vaiutusia maaunnallisesti merittävään raennetun ulttuuriympäristön arvoihin. Asemaaavaprosessissa tulee lisämääräysin ja -selvitysen varmistaa, että lopputulosena on myös raennetun ulttuuriympäristön osalta alueen arvoja edelleen vahvistava ja niitä lisäävä uusin osa maaunnallisesti merittävässä oonaisuudessa. Vastine: Asemaaavan selostusta on muutettu vastamaan olemassa olevaa tilannetta ja aavamuutosen perusteluista on poistettu ohta, jossa viitataan raennusen huonoon untoon. Kaavarataisun aavamääräysiä on muutettu niin, että ne huomioivat maaunnallisesti merittävän raennetun ulttuuriympäristön arvot paremmin. Pelistettyyn muotoieleen, julisivujen seleyteen ja Kortepohjan ortteliraenteen oordinaatistoon on muun muassa annettu määräysiä. 4.3 Ehdotusvaihe 4.3. Kaavaehdotusen valmistelu Asemaaavaluonnoseen nähtävillä olon jäleen tehdyt merittävimmät muutoset: Kaavaselostusen ohtaa Selvitys suunnittelualueen oloista on tarennettu luontoarvojen osalta. Lisäsi aavarataisun vaiutuset luontoon ja luonnonympäristöön on täydennetty. Kaavarataisun merintöjä on muutettu raentamistavan ja hulevesimääräysen osalta. Uudet määräyset ovat oheiset: - Raennusten ja raennelmien tulee olla aritehtuuriltaan orealaatuisia. Niiden tulee olla muodoltaan pelistettyjä, julisivujen osalta seleitä ja soveltua materiaaleiltaan Kortepohjan maaunnallisesti merittävään raennettuun ulttuuriympäristöön. -Raennusten oordinaatiston tulee noudattaa Kortepohjan ortteliraenteen suuntia. - Tuomiojärvenrannan ja Kartanonujan risteysalueen puoleisen tontin osan tulee olla aupuniuvallisesti oreatasoinen ja mieleniintoinen. - Hulevedet tulee myös raentamisen aiana viivyttää ja puhdistaa niin, että Eerolanlahti-Rautpohjanlahden Natura 000-alueen (FI ) luontoarvot eivät vaarannu Ehdotusvaiheen palaute (lausunnot ja muistutuset) ja vastineet/ huomioon ottaminen Asemaaavan muutosehdotus on ollut nähtävillä Ehdotusvaiheessa lausuntoja jätettiin 3 pl. Lausunnon antoivat Kesi-Suomen pelastuslaitos, Raennusvalvonta ja Kesi-Suomen museo. Raennusvalvonnalla ja Kesi-Suomen pelastuslaitosella ei ollut huomautettavaa. Pääpiirteet Kesi-Suomen museon lausunnosta seä aavoittajan vastine:

16 :03 / KORTEPOHJAN PÄIVÄKOTI JA KOULU / ASEMAKAAVASELOSTUS () Paiallisesti merittävän ouluraennusen puramiseen liittyen ei Kesi-Suomen museolle ole toimitettu raennusen untotutimusta. Kesi-Suomen museon on tuonut asian esille ennen asemaaavan laadintaa. Museo on pyytänyt aineistoa toimitettavasi myös asemaaavan luonnosvaiheen lausunnon valmistelun yhteydessä. Kuntotutimusen puuttuessa asemaaavan muutosessa ei voida arvioida tai rataista ouluoonaisuuden raennetun ulttuuriympäristön arvoja tai niiden säilymisedellytysiä. Kesi-Suomen museolla ei ole huomauttamista asemaaavan raentamista ohjaaviin määräysiin. Vastine: Jyväsylän Tilapalvelu on toimittanut Kesi-Suomen museolle uulemisen jäleen, päivätyn yhteenvetoselvitysen. Tämän perusteella museo on todennut sähöpostitse.. 09 että Nyt toimitettu yhteenvetoselvitys osoittaa, että ouluesusen raennusajan tenisistä raenteista ja rataisuista johtuen ouluesusen orjauset eivät ole toivottavalla tavalla tuoneet tilanteeseen rataisua, vaan ongelmat ovat yhä vain jatuneet - uten myös orjauset. Raennusessa on useita ongelmaraenteita, liittyen 90-luvun raentamiselle tyypillisiin raennerataisuihin. Kouluesusen raennusissa uusimista on jo tehty runsaasti ja uusissa orjausissa onnistuneesta lopputulosesta ei ole varmuutta. Lisäsi ouluesusta on tarve laajentaa, joa myötä vanhojen ja uusien raennusosien yhteensovittamisesta voi muodostua merittäviä haasteita myös uudisraennusien osalta. Sen myötä Kesi-Suomen museo atsoo, että jo tehtyjen orjausien lisäsi tarvittavat muutos- ja uusimistyöt heientäisivät ja vähentäisivät lisää raennusen aluperäisiin rataisuihin perustuvia ulttuurihistoriallisia ominaispiirteitä orjausien ja lisäraentamisen tarpeen ollessa mittava. Kesi-Suomen museo atsoo, että raennusen ulttuurihistoriallisiin arvoihin ja raennusen untoselvityseen perustuen asemaaavan muutosehdotusessa on nyt tutittu attavasti säilyttämisen mahdollisuudet seä uudisraentaminen. Kesi-Suomen museo yhtyy Kortepohjan oulun asemaaavan ehdotusvaiheeseen oonaisuudessaan. Asemaaavan muutosessa on mahdollistettu vanhan raennusannan poistumisen myötä raennetun ulttuuriympäristön osalta alueen arvoja laaduaalla ja alueen oonaisuuteen sopivalla tavalla maaunnallisesti merittävässä oonaisuudessa. Asemaaavaprosessissa ja siihen liittyvissä lisäselvitysissä on Kesi-Suomen museon näemysen muaan esisin osin varmistettu, että haneessa luodaan edellytyset hyvälle elinympäristölle, eiä Kortepohjan ouluesusen puramisen osalta menetetä valtaunnallisia tai maaunnallisia erityisarvoja. Lausunto ei aiheuta muutosta aavarataisuun Hyväsymisvaihe Kaavarataisua ei ole muutettu ehdotusvaiheen jäleen. ASEMAKAAVAN KUVAUS. Kaavarataisun yleisuvaus.. Mitoitus Suunnittelualueen pinta-ala on noin, ha.

17 :03 / KORTEPOHJAN PÄIVÄKOTI JA KOULU / ASEMAKAAVASELOSTUS () Tontin raennusoieus asvaa noin 0 -m. Alueelle on tavoitteena toteuttaa raennus, jossa on oululuoat 0- (arvioitu oppilasmäärä 00), päiväoti (90 lasta) ja irjasto (noin 00 -m). Alustava arvio hanesuunnittelussa on n m. Lisäsi tavoitteena on mahdollistaa raennusen laajeneminen tulevaisuudessa, josta johtuen raennusoieuden määrää on asvatettu 8000-m:iin.. Aluevarauset Asemaaavaluonnosen tontti on äyttötaroituseltaan lähipalveluraennusten orttelialue oulua, lasten päiväotia ja irjastoa varten (YL-). Tontille on osoitettu raennusala, joa iertää muutaman metrin päässä orttelin rajoja. Lisäsi tontin oillisulmassa ulee raennettu viemärilinja, joa on osoitettu maanalaista johtoa varten varatusi alueen osasi. Tuomiojärvenranta niminen atu on osoitettu aavarataisussa evyenliienteenväylä (pp/h) merinnällä. Raennusoieutta tontille on osoitettu m ja raentaminen sallitaan olmeen erroseen..3 Kaavarataisun perustelut Kaavarataisu tuee valtaunnallisia alueidenäyttötavoitteita. Suunnittelualue tueutuu olemassa olevaan raenteeseen ja luo edellytyset resurssitehoaalle yhdysuntaehityselle. Kaavarataisun sijainti tueutuu nyyiseen ävely- ja pyöräilyverostoon erinomaisesti ja edistää näin ollen palveluiden saavutettavuutta ja ehittämistä evyenliienteen näöulmasta. Alue tueutuu nyyisen liienneverostoon ja uormittaa sitä jonin verran, mutta alueelle laaditun liienneselvitysen perusteella uormittavuus on ohtalainen eiä aiheuta liiennejärjestelmään muutosia. Hulevesiselvitysen pohjalta laadittujen hulevesimääräysten avulla on varauduttu sään ääriilmiöihin. Lisäsi määräysten lähtöohtana on ollut Tuomiojärven läheisyys ja se, että järven veden äyttö raaaveden lähteenä ei vaarannu. Luontoarvot, viereinen Natura-alue ja maaunnallisesti merittävä raennettu ulttuuriympäristö, Kortepohjan lähiöesus ja ylioppilasylä, on huomioitu aavamääräystasolla. Kaavarataisun tavoitteena on seä huomioida alueen arvot, mutta olla myös niin väljä, että mahdollistetaan erilaiset toteutuset, un raennussuunnittelu etenee. Lisäsi yhtenä aavarataisun perusteluna on, että raennusoieutta tulee olla sen verran, että mahdollistetaan pitällä aiavälillä laajeneminen, mutta myös otetaan huomioon tontin mahtuvuus ja piha-alueen riittävyys..4 Vaiutusten arviointi Vaiutusia on verrattu voimassa olevaan asemaaavaan. Vaiutuset negatiivinen (-) neutraali (0) positiivinen (+)

18 :03 / KORTEPOHJAN PÄIVÄKOTI JA KOULU / ASEMAKAAVASELOSTUS (8) aupuniuva raennettu ulttuuriympäristö viristys palvelut teniseen huoltoon liienteen järjestämiseen ja liienneturvallisuuteen luontoon ja luonnonympäristöön Kaavarataisussa on osoitettu ajantasaaavaa enemmän raennusoieutta, joa tiivistää aupuniuvaa. Muutos on vaiutusiltaan neutraali, osa tontti sijaitsee viristysalueen vieressä ja näin ollen aupuniuvallisesti sijainti mahdollistaa tehouudeltaan ja oreudeltaanin hyvin erilaisia rataisuja. (0) Ympäristöön sopiva ja purettava ouluraennus sijaitsee maaunnallisesti arvoaan raennetun ulttuuriympäristön vaiutusalueella, joa asettaa uudisraentamiselle erityisiä haasteita. Kaavarataisun raentamistapaohjeet ohjaavat raennetun ulttuuriympäristön huomioimisen uitenin paremmin uin ajantasaaava. Vaiutusia voidaan pitää neutraaleina raennettuun ulttuuriympäristöön ajantasaaavaan nähden. (0) Suunnittelualueen raennusoieuden asvaessa piha-alueen riittävyys tulee varmistaa. Kaavoitusen yhteydessä laaditussa Kortepohjan yleissuunnitelmassa on tavoitteena ehittää suunnittelualueen pohjoispuolella olevaa palloiluenttää (n.300m) ja sinne johtavaa evyenliienteen yhteyttä oulun ja päiväodin äyttöä ajatellen. Koulun ja päiväodin piha-alueen limittäinen äyttö on myös mahdollista. Vaiutusia voidaan pitää neutraaleina. (0) Suunnittelualueelle on tavoitteena sijoittaa seä oulu, päiväoti että irjasto. Palveluiden sijainti samassa raennusessa luo yhteistyölle ja opetusen ehittämiselle hyvät mahdollisuudet ja näin ollen vaiutuset ovat positiiviset. (+) Kaavarataisusta on poistettu ajantasaaavassa osoitettu, mutta toteutumaton, maanalaista johtoa varten varattua alueen osa. Tavoitteena on mahdollistaa uudisraentaminen laajemmalle alueelle niin, että johtolinja ei rasita sitä. Vaiutuset teniseen huoltoon ovat näin ollen neutraalit tai joiltain osin negatiiviset. (0/-) Kortepohjan alueella on attavat ja hyvät evyenliienteenyhteydet, mutta liienneverostosta johtuen saavutettavuus autolla voi olla vaieaa ja vaatia pitiä iertoja saattoliienteen osalta aivan lähiympäristöstäin. Yleissuunnitelman yhteydessä tehdyn liienneselvitysen perusteella alueen liittymien hyvässä toimivuudessa ei ole uitenaan ennustettavissa merittävää muutosta, vaia liienne asvaisi vuoteen % nyyisestä. Vaiutuset liienteen järjestämiseen ovat ajantasaaavaan nähden jonin verran negatiiviset. (-) Asemaaavamuutos ohdistuu nyyiselle oulutontille, joa on oonaisuudessaan raennettua tai istutettua piha-aluetta. Raentamisaiaisten hulevesien hallinta toteutetaan erillisen suunnitelman perusteella. Suunnitelmassa tulee iinnittää erityistä huomiota iintoaineen huuhtoutumiseen minimoimiseen. Kaavan rinnalla laaditussa yleissuunnitelmassa ollaan iinnitetty huomiota siihen, että oulun lähiviristysäyttö on ohjattu pois herältä ranta-alueelta. Kaavan toteuttamisen vaiutuset alueen luonnonympäristöön ovat vähäiset, eiä niiden ole arvioitu heientävän Natura-alueen suojeluperusteisia luontoarvoja. Luonnonsuojelulain taroittamalla Natura-arvioinnin tarveharinnalle ei ole tästä syystä tunnistettu tarvetta. Kaavarataisun vaiutuset luontoon ja luonnonympäristöön voidaan pitää neutraaleina ajantasaaavaan nähden. (0)

19 :03 / KORTEPOHJAN PÄIVÄKOTI JA KOULU / ASEMAKAAVASELOSTUS (9) ASEMAKAAVAN TOTEUTUS. Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Kaavarataisun toteutusta ohjaavat aavamerinnät ja määräyset.. Toteuttaminen ja toteutusen seuranta Alueen raentaminen voi äynnistyä aavan tultua voimaan. Asemaaavan toteutumista seurataan tiiviissä yhteistyössä Jyväsylän aupungin asemaaavoitusen, raennusvalvonnan ja yhdysuntateniian seä muiden asiassa oleellisten viranomaisten anssa. Asemaaavan toteutusen seurannassa on erityisesti iinnitettävä huomiota: - raennetun ulttuuriympäristön arvojen säilymiseen - aupuniuvan ja raennusten aritehtuurin orealaatuisuuteen - hulevesien hallintaan - tonttien piha-alueiden suunnittelun ja toteutusen orealaatuisuuteen - luonnonympäristön arvojen säilymiseen Selvästi aavan tavoitteista poieavista haneista on esusteltava asemaaavoitusen edustajien anssa.

20 0..08 () OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KORTEPOHJAN PÄIVÄKOTI JA KOULU Asemaaavan muutos. aupunginosan ortteliin seä atualueelle Kaavatunnus :03. Kaava-alue ja sijainti Asemaaavan muutos osee. aupunginosan orttelia. Suunnittelualue sijaitsee Kortepohjassa, noin ahden ilometrin päässä Jyväsylän esustasta. Alueella sijaitsee nyyisin Kortepohjan oulu. Alue rajautuu etelästä Kartanonujaan ja lännestä errostaloasuinortteliin. Pohjoisessa ja idässä on viristysaluetta.. Suunnittelutehtävän määrittely seä tavoitteet Kaavamuutoseen on lähdetty Jyväsylän Tilapalvelun toimesta. Tavoitteena on muuttaa ajantasaaavaa niin, että se mahdollistaa nyyistä oulua laajemman uuden päiväotioulun raentamisen. Tontille on tavoitteena sijoittaa myös irjasto. Kaavoitusen apuna on oulun hanesuunnittelu aloitettu ja aritehtisuunnittelusta vastaa Alt Aritehdit Oy Oulusta. Maanäyttösopimusta ei tarvitse laatia aavahaneen yhteydessä. Kaava-alueen maanomistaja on Jyväsylän aupuni. Suunnittelualueen pinta-ala on n. hehtaaria. Tonttijaoa ei ole tavoitteena muuttaa. 3. Suunnittelun lähtöohdat Kaavoitustilanne: - Maauntaaavassa suunnittelualue on osoitettu seudullisesti merittäväsi tiivistettäväsi taajamasi. Kortepohjan lähiöesus ja ylioppilasylä ovat maaunnallisesti merittävää raennettua ulttuuriympäristöä. - Jyväsylän yleisaavassa Jyväsylän aupungin yleisaavassa suunnittelualue on osoitettu estävän liiumisen taajamasi ja lähiesusesi (artta /) seä maaunnallisesti arvoaasi raennetusi ympäristösi (artta /). - Asemaaavassa (hyväsytty 4..00) suunnittelualueella on opetustoiminnan ja julisten lähipalveluraennusten orttelialuetta (YOL), jona tonttitehouus on 0, (030 -m). Lisäsi suunnittelualueeseen uuluu jalanululle ja polupyöräilylle varattu atu, jolla huoltoajo ja tonteille ajo on sallittu (pp/h). Tontille on osoitettu asi maanalaista johtoa varten varattua alueen osaa. Alueen oillisulmaan on osoitettu ohjeellinen palloiluenttä (up) ja tontin rajoja iertää istuttava alueen osa. Koulun tontille osoitettua pysäöintialuetta sijaitsee noin 3 metrin päässä (yleinen pysäöinti, LP, n.40m, jona autopaioista saadaan äyttää enintään 0 prosenttia suunnittelualueen autopaioisi). Aluetta osevat suunnitelmat, selvityset ja päätöset: Kortepohjan esustan ehittämissuunnitelma (08) Kortepohjan liito-oravaselvitys (08) Suunnittelualueen nyytilanne: Kortepohjan aluetta yhdistää geometria ja sotilaallisen samansuuntaisen aavallisen sijoittelun periaatteet. Suunnittelualueen luoteisosan lähettyviltä lähtee Bengt Lundstenin suunnittelema pienimittaaavainen rivitaloalue (90-luu), joa uuluu DOCOMOMO-järjestön hyväsymään suomalaisen modernin aritehtuurin meriteosvalioimaan ja on valtaunnallisesti arvoasta raennettua ulttuuriympäristöä. Alueen hallitseva piirre on väriäät puujulisivut. Toisaalta oulun tontin aivan etelä- ja länsipuolella on maaunnallisesti merittävää raennettua ulttuuriympäristöä, Ylioppilasylän alue, jossa ominaispiirteet ovat väljästi sijoittuvat valoiset torni- ja lamellimaiset asuinraennuset puistomaisine piha-alueineen. Suunnittelualueella sijaitseva Kortepohjan oulu on raennettu 90-luvun alussa ja sen on suunnitellut apulaisaupunginaritehti Jua Kolehmainen. Raennusen puupaneloidut julisivut iunaruudutusineen vertautuvat Lundstenin rivitaloalueen julisivuihin. Kortepohjan oulun raennusilla on paiallista aritehtonista ja maisemallista arvoa Kortepohjan esusta-alueen osana, mutta oulu ei ole asemaaavallisesti suojeltavan arvoinen (mm. heio unto). Suunnittelualuetta ympäröi alueen pohjois- oillisessa lähiviristysalue, rehevä asvillisuusvyöhye Rautpohjanlahti, joa on luonnonsuojelualuetta

21 :03 / OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) () ja uuluu valtaunnalliseen lintuvesisuojeluohjelmaan ja Natura 000 verostoon. Suunnittelualue on suhteellisen tasainen. Koulun tonttia ympäröivät seä lännessä että etelässä evyenliienteenväylät ja ajoneuvoyhteys tontille on nyyisin aaoisulmasta Kartanonujan suunnalta. Tontin oillisulman halaisee viemärilinja, joa jataa mataansa aivan tontin rajan itälaidalla Kartanonujalle. Suunnittelualueen länsipuolisella naapuritontilla on vireillä aavahane, jona pohjasi on järjestetty vuonna 0 Europan 3 ilpailu. Kaavahane on toistaisesi pysäytetty. 4. Osalliset Osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työnteoon tai muihin oloihin aava saattaa huomattavasti vaiuttaa, seä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa äsitellään (MRL ). Tässä asemaaavan muutosessa osallisia ovat: - Kaava-alueen ja siihen rajoittuvien alueiden maanomistajat, yrittäjät, asuaat ja muut toimijat - Kaavamuutosen haija - Viranomaiset (esim.): - Kesi-Suomen ELY-esus - Jyväsylän Energia Oy / Kauolämpö - Jyväsylän Energia Oy / Vesi - JE-Siirto Oy - Liienne ja viheralueet - Raentaminen ja ympäristö - Kaupunisuunnittelu ja maanäyttö - Kesi-Suomen museo - Liiuntapalvelut - Kirjastopalvelut - Opetus- ja varhaisasvatus- ja nuorisopalvelut - muut: - Kortepohjan asuaat ry. Kaavan vaiutusten arviointi ja laadittavat lisäselvityset Asemaaavan vaiutusia arvioidaan suunnittelun uluessa. Kaavaa laadittaessa on selvitettävä suunnitelman toteuttamisen ympäristövaiutuset, muaan luien yhdysuntataloudelliset, sosiaaliset, ulttuuriset ja muut vaiutuset. Kaavan arviointityössä paneudutaan maanäyttö- ja raennuslain muaisesti merittäviin vaiutusiin, joita tässä asemaaavahaneessa alustavan tarastelun perusteella ovat (esim.): - vaiutuset aupuniuvaan - vaiutuset liienteeseen - vaiutuset palveluihin Vaiutusten arviointi tulee pohjautumaan jo olemassa oleviin selvitysiin ja muuhun lähtötietomateriaaliin. Arviointia tehdään yhteistyössä eri asiantuntijoiden anssa. Myös osallisilla on oieus osallistua aavan vaiutusten arviointiin. Laadittavat lisäselvityset: - Kortepohjan yleissuunnitelma (valmistuu vuoden 08 loppuun mennessä). Viranomaisneuvottelu Kaavan laadintaan ei liity sellaisia valtaunnallisia, seudullisia tai muita eseisiä tavoitteita, joiden selvittämisesi viranomaisneuvottelu aupungin ja Kesi-Suomen ELY-esusen esen tulisi järjestää. (MRL mom.). Kaavaprosessin ulu ja osallistuminen Osalliset voivat ottaa osaa aavan valmisteluun, arvioida sen vaiutusia ja lausua aavasta mielipiteensä. Viranomaisilta ja tarvittavin osin myös muilta tahoilta pyydetään erilliset lausunnot. Aiataulu on alustava ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa suunnittelun uluessa. Kaavaluonnosen valmistelu (loppuvuosi 08) Valmisteluvaiheessa suunnitellaan asemaaavaluonnos. Tätä varten erätään tarvittavat tiedot seä neuvotellaan osallisten, viranomaisten ja asiantuntijoiden anssa. Osallistuminen: Kaavan vireille tulosta tiedotetaan Jyväsylän aupungin tiedotuslehdessä tai Kesisuomalaisessa seä aavoitusen wwwsivuilla. Kaavoittajaan voi ottaa yhteyttä irjallisesti tai suullisesti. Luonnosvaihe (talvi 09) Kaavaluonnos äsitellään aupuniraennelautaunnassa ja asetetaan nähtäville, jotta osallisilla on mahdollisuus lausua mielipiteensä luonnosesta. Osallistuminen: Nähtävillä olosta tiedotetaan Kesisuomalaisessa (tai Jyväsylän aupungin tiedotuslehdessä) seä aavoitusen wwwsivuilla. Kaavaluonnos pidetään nähtävillä palvelupiste Hanniaisessa. Maanomistajille tiedotetaan myös irjeitse. Mielipiteensä voi ilmoittaa irjallisesti tai suullisesti aavoittajalle. Mielipiteistä tehdään ooste, joa liitetään aavaselostuseen. Ehdotusvaihe (evät 09) Kaavaluonnosesta saatu palaute otetaan huomioon aavaehdotusta laadittaessa. Kaupuniraennelautaunta asettaa aavaehdotusen nähtäville 4 tai 30 päivän ajasi. Osallistuminen: Nähtävillä olosta tiedotetaan Kesisuomalaisessa ja aavoitusen wwwsivuilla. Kaavaehdotus pidetään nähtävillä Raentajantalon palvelupiste Hanniaisessa. Kaavaehdotusesta annetut muistutuset tulee osoittaa aupuniraennelautaunnalle ja toimittaa irjallisena aupungin irjaamoon. Muistutusista tehdään ooste, joa liitetään aavaselostuseen. Kunnan perusteltu annanotto toimitetaan niille muistutusen tehneille, jota ovat ilmoittaneet osoitteensa. Hyväsymisvaihe (esä 09) Kaupuniraennelautaunta hyväsyy aavaehdotusen.

22 :03 / OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) (3) Osallistuminen: Hyväsymispäätösestä uulutetaan aupungin internetsivuilla. Päätösestä voi valittaa Hämeenlinnan hallinto-oieuteen. Asemaaavan voimaan tulosta uulutetaan sanomalehti Kesisuomalaisessa ja aupungin www-sivuilla. 8. Yhteystiedot Mari Raeallio, aavoitusaritehti Jaana Nyman, suunnitteluavustaja Jyväsylän aupuni Asemaaavoitus Postiosoite PL 33, 400 Jyväsylä Käyntiosoite Kivääritehtaanatu Puh. (04) 04, (04) 04 internet

23 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET: Lähipalveluraennusten orttelialue oulua, lasten päiväotia ja irjastoa varten. 3 m aava alueen rajan ulopuolella oleva viiva. Korttelin, orttelinosan ja alueen raja. Osa alueen raja. Tontin raja. Kaupunginosan numero. Korttelin numero. Tontin numero. Kadun, atuauion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi. Raennusoieus errosalaneliömetreinä. Roomalainen numero osoittaa raennusten, raennusen tai sen osan suurimman sallitun errosluvun. Raennusala. Jalanululle ja polupyöräilylle varattu atu, jolla huoltoajo ja tonteille ajo on sallittu. Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa. PYSÄKÖINTI JA LIIKENNE Autopaioja tulee raentaa oulun ja päiväodin osalta ap 00 errosalaneliömetriä ohti ja irjaston osalta ap 00 errosalaneliömetriä ohti. Pyöräpysäöintipaioja tulee raentaa polupyöräpaia 40 opetustoiminnan ja lähipalveluiden errosalaneliömetriä ohti. Paioista vähintään puolet tulee olla atettuja. RAKENTAMISTAPA Raennusten ja raennelmien tulee olla aritehtuuriltaan orealaatuisia. Niiden tulee olla muodoltaan pelistettyjä, julisivujen osalta seleitä ja soveltua seä massoitteluiltaan, mittasuhteiltaan että materiaaleiltaan Kortepohjan maaunnallisesti merittävään raennettuun ulttuuriympäristöön Raennusten oordinaatiston tulee noudattaa Kortepohjan ortteliraenteen suuntia. Tuomiojärvenrannan ja Kartanonujan risteysalueen puoleisen tontin osan tulee olla aupuniuvallisesti oreatasoinen ja mieleniintoinen. PIHA ALUEET Raennuslupa asiairjoihin on liitettävä erillinen pihasuunnitelma. Pihasuunnitelman tulee laatia ammattitaitoinen ja oenut pihasuunnittelija, esim. maisema aritehti tai suunnitteluhortonomi. Piha alueista tulee muodostua viihtyisiä ja vihreitä, monimuotoisia oppimisympäristöjä, jossa asvillisuutta on äytetty monipuolisesti. Pihan raenteissa äytettävien materiaalien ja värien tulee olla muun oonaisuuden anssa yhteensopivia ja ympäristöön soveltuvia. Pihoissa tulee suosia läpäiseviä pinnoitteita. Pihan ja pohjoispuolisen lähiviristysalueen tulee liittyä toisiinsa luontevasti. Suositeltavaa on sijoittaa päiväotia varten taroitettu piha alue tontin oillisulmaan ja välituntipiha luoteisulmaan. HULEVEDET Hulevedet tulee myös raentamisen aiana viivyttää ja puhdistaa niin, että Eerolanlahti Rautpohjanlahden Natura 000 alueen (FI ) luontoarvot eivät vaarannu. Raennuslupa asiairjoihin tulee liittää raennushaneen pohjalta laadittu hulevesien hallinta ja johtamissuunnitelma, joa sisältää suunnitelman raentamisen aiaisesta hulevesien hallinnasta. Korttelialueella hulevesiä tulee viivyttää tontilla siten, että viivytystilavuutta on uutiometri 00 neliömetriä läpäisemätöntä pintaa ohti. Viivytysraenteiden tulee tyhjentyä 4 tunnin uluessa täyttymisestään ja niissä tulee olla suunniteltu ylivuoto. YLEISMÄÄRÄYKSET Padotusoreuden alapuolelle jäävien tilojen viemäröinti tulee hoitaa iinteistöohtaisin pumppaamoin. Tämän asemaaavan alueella on aiemmin hyväsytty sitova tonttijao.

24

25 LUM 499N - U 4 M 4 9P 88 IV-V IV-V B 80S K 9R Materiaalimuutoset adussa. Tietiläs 40 Alueen leveys metriä. - Pihaatu 4 m Tietiläs at t V Y V Emännäntie Tietonieantie 8X Raittia rajaavat oreat lehtipuut, joiden taana pysäöintialue. Tulevaisuuden logistiia hubin läheisyydessä mahdollisia oulun etäsaattopisteitä. Keseinen solmuohta Kartanonuj a Kartanonuja 9 4 LOGISTIIKKA HUB: Alueen leveys m - Pihaatu 4 m B 4 NOPEA REITTI Mahdollinen etäsaattopiste Mahdollinen etäsaattopiste Keseinen risteysalue, seä palvelubulevardi. Materiaalimuutoset adussa. Paia ympäristöteoselle. BULEVARDI: Leveys -8 m - Pihaatu 4 m V.0 KAMPUS: YHTEYS KAMPUKSELLE 9D 4 III 0. AR PE NO 0.8 HIDAS REITTI 9R alo 34 Keseinen solmuohta, VIHERAKSELI: Kadun leveys -8 m jossa ohdataan viheraseli. Materiaali- Pihaatu 4 m muutosilla hidastetaan vauhtia. Näymät aselin molempiin suuntiin J 4 Auvilanuja Raennetummalla alueella leveä viheraista RAKENNETUMPI ALUE: Alueen leveys 8 metriä. sijoittuu tien reunaan. Viheraista toimii - Pihaatu 4-4, m hulevesien äsittely- / viivytysalueena. - Viheraista 3 m IV-V EIT TI I ITT RE AS 0.9 IV-V A 49 0 L 49 9B E K 49 VI V 4 HID LOGISTIIKKA HUB: -- - S A RALU VIHE E EELL v 9 8 4U 0 VI M T 0 Torpanuja Viheraista KAMPUS: Alueen leveys m - Pihaatu 4 m Raittia rajaa pitä puuujanne, jota ehostetaan uusilla istutusilla. Keseisessä solmuohdassa omeaa havuasvillisuutta oreaa seinämää vasten. Yhteys ampusalueen "esustaan". Tietilän varteen mahdollinen etäsaattopiste, josta ampusalueen bulevardin autta ulu oululle. Huoltoajo ITILA 498M KARTANONKUJAN BULEVARDI: S v 8 II Alueen leveys m - Pihaatu 4 m ITILA KORTEPOHJAN LIIKUNTAPUISTO K Keseinen solmuohta Keseinen solmuohta LIITE 3. Emännäntie Atiivisella julisella alueella tien varteen sijoittuu AKTIVIINEN ALUE: Alueen leveys metriä. Emännäntien toimintapuisto, jonne on oo matan hyvä näymä tieltä. Kasvillisuutta toimintapuiston ja tien välillä - Pihaatu 4 m ehostetaan lisäämällä lehtipuita soveltuviin ohtiin. Tien varren errostalot ovat matalia ja niiden edustalla upeaa asvillisuutta. Hulevedet pääosin viheralueelle. 4X 0 Teonurmientän oo x m Sr.t LUM Kuntoiluväline B II Tilavaraus puuopeille n. m 8 Suojavero TAIDE TAIDE Katsomo v -3-8 Pituushyppy PYSÄKÖINTI Leiipuisto TAIDE VI II Raennetummalla alueella tilaa jätetään myös autoliienteelle. Isot lehtipuut pihoilla. Hulevedet aivoihin. VIHERAKSELI: EN RAJA 033M 0. 3E F 4 03 II - K U 9 3 II-III K 3 03 v J 8 4T 3 V-VI S -- EMÄNNÄNTIE: 9 4 N VIH YS TE YH 03.9 V-VI Taalanuja II 0 3 II-III v Ajo talliin Peni Viheraista Emännäntie NATURA ALUE VI Ajo talliin Viheraista RAKENNETUMPI ALUE: Alueen leveys 8 metriä. - Viheraistat n. m - Pihaatu 4m N Kapean tien varrella metsän runsasta puusto ja pihojen pienet puut. Matalat tyyliäät errostalot. Hulevedet ohjataan viheralueelle. LUONNONLÄHEINEN ALUE: Alueen leveys metriä. - Pihaatu 4 m V 0 ER PU AL pöe UE EL sus N OO IST Raitin reunalle istutetaan pihoilla olevien puiden parisi lehtipuita. Yhteys ja näymät puistoalueelle. Koreat errostalot. Hulevedet viheralueelle, osteio. PIENI PUISTOBULEVARDI: Alueen leveys 8 metriä. - Viheraista 3 m - Pihaatu 4 m 3 03T 0S pan 4 Kapean raitin varrella oleva metsä luonnontilainen. Pihojen pensaat, puut ja nurmi tulevat lähelle tietä. Matalat errostalot. Hulevedet ohjautuvat viheralueelle. LUONNONTILAINEN ALUE: Alueen leveys metriä. - Pihaatu 4 metriä. uja II-III Hauanniem enpolu 08 Ajo talliin Keseinen solmuohta RAKENNETUMPI ALUE: LLE Viheraista AKTIIVINEN JULKINEN ALUE: EE Peni -näymä puistoon RAKENNETUMPI ALUE: Läm LE LUONNONLÄHEINEN ALUE: PIENI PUISTOBULEVARDI: ALU Keseinen solmuohta ER LUONNONLÄHEINEN ALUE: Keseinen solmuohta VIH IV EMÄNNÄNTIEN KONSEPTISUUNNITELMA :000: EMÄNNÄNTIE, PERIAATELEIKKAUS B - B, :00 EMÄNNÄNTIE, PERIAATELEIKKAUS A - A, :00 49L EMÄNNÄNTIEN TOIMINTAPUISTO R.0 00P LUALUEEN RAJA A 49D 49E A LUONNONSUOJE 8 TAIDE F II 4Y : % Nyyinen maanpinta W 0 % C 4X 4 Nyyinen maanpinta 489B0. II NA 3 RA S ilan Mahdollinen hiihtohalsteri 3 IV-V JA 948 PIENNAR perä UE EN RA 4F 9.0 Hedelmäpuut 4K 9.4 Metsäpolu / hiihtoleni 0 m IV-V.98 at --0- at at at Katoset/pergolat 3 Hulevesi 40T LUON Hulevesien viivytys 40 m3 E 99.9 PÄIVÄKODIN PIHA 0 m / H P AIDATUN ALUEEN KOKO 00 m Hulevesien viivytys 3 m Hidas reitti / ävelytie Hulevesipainanne NO JEL NSUO UALU EEN RAJA Peliareena / luisteluenttä 9.8 Hulevesipainanne / osteio ja 0 u non a Kart Isän M Lastentarha I tie W Keseinen solmuohta 909N KOULUN PIHA m / OP D --3- Keseinen 034R solmuohta I 0.0 Kirjasto Sr.talo E 94 Istuseluportaat 909P Koulu 0. I I Näymä Huoltoajo Nyyinen oro Metsäreitti Uusi merittävästi muuttuva oro Suunnitelma-alueen raja Toimintapiste, uten metsäparour Aita LI KASA RUO SALI Jyrä luisa :3, D ASTO at F 0.9 KIRJ 3 Hulevesien imeyttäminen E at C M NIV-VO tte -or P44X oitus Liittyvä ajotie Hulevesien viivytys 3 m3 C 0 aav lin sen e Tuimuuri IÖ KEITT TAIDE 4 Asfaltti Yhdistetty ävely- ja pyörätie Latu 9.8 I PYSÄKÖINTI / SAATTOLIIKENNE ap Puupinta 48B HUOLTO 40N p 9 p TAIDE P Keseinen solmuohta Esbjergin auio O 99.8 Aita 0.8 "Emännäntien auio" Esbjergin auio U 3 ÄKO 9-408R 40P I L KOU.8 PÄIV HP 9.3 p 30 p p 0 p 4V Nurmiivi 4 0 Tuimuuri TAIDE TI Hulevesipainanne viivytys 3 m3 I Uusi pyöräpaioitus 9.9 Huleveden4 äsittelyalue Vesipiste L Istutusallas / tuimuuri S nän Hedelmäpuut 4U PIHAN KOKO 3*0=00m Uusi taide-, ympäristöteos tai erioisvalaistus Aita Nurmi-/perennapeitteinen huvelesipainanne 9.49 PYSÄKÖINTI 8 ap 0 pp Nyyinen taideteos Pihaatu TAIDE TAIDE Veden ulu Matalaa havu- / pensasistutusta Kumpare LU AJA 9.3 Katsomo Pulamäi 40 AA D 3 Rinneliuu 4 40D Erioispinnoite, esim. hieateonurmi Niitty N R ATU R EEN Näöalatorni 4 4E Hulevesien viivytys 8 m Jyrä rinne 4 IV-V Uusi peni C Nyyinen oja Aita Uusi9.99 reitti 4M 43H Kivituha Viheralue V Hiea 9. lintutorni F JA Istutettava puu / ooas pensas Raenne, esim. atsomo, pergola, varjo Olemassa oleva metsä AL ntie uja ilan LU 4 Erioisiveys JE nnä.0 IV-V Pidennetty hiihtoleni n. 0 m Olemassa oleva puu UO 49P Emä B NS 3.9 NO B V 4 4T ON J LU PIENNAR 4.0 MERKKIEN SELITYKSET: 48. RA PIHAKATU EN 488A 44V Auv 4. UE Auv 43U VIHERPAINANNE PIENNAR 0. AL Viitteellinen yhdyslatu jäälle PIHAKATU TU Jyrä luisa :3 0.8 Keseinen solmuohta 49 3 III-IV Y 434K 4 III-IV TAIDE 88 Hulevesien johtaminen ja viivyttäminen Tunn. 03. TAIDE IX Nimim uja 9 on rtan Yleissuunnitelma TAIDE J Hulevesien johtaminen ja viivyttäminen Ka V V 03938C t 00438C Muutos KORTEPOHJA 39A C 0. Luum. Raennusohteen nimi ja osoite I C V Piirustusen sisältö Mittaaava ASEMAPIIRUSTUS PERIAATELEIKKAUS A-A PERIAATELEIKKAUS B-B :000 :00 :00 oreus- ja oordinaatistojärjestelmä Ramboll Säterinatu 00 ESPOO puh N000/ETRS-GK Työnro Suunn.ala MAS Piirustusnro Tiedosto KORTEPOHJA_YS Muutos piir. Jyväsylän aupuni, Kaupuniraennepalvelut Päiväys suunn. KERAVA AHOLA,KERAVA pvm..09