Käyttöturvallisuustiedote

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöturvallisuustiedote"

Transkriptio

1 Käyttöturvallisuustiedote 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Muutettu viimeksi 01 Huhti-2017 Versio Tuotetunniste Kauppanimi MASTERCRYL 800 N 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Käyttötarkoitus Reaktiivinen hartsi 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja Master Chemicals Oy Askonkatu 9 A Lahti Finland Puh : Lisätietojen saamiseksi ottakaa yhteyttä: 1.4 Hätäpuhelinnumero Eurooppa 112 Belgia Poison center (BE): Tanska Poison Control Hotline (DK): Suomi Myrkytystietokeskus (FI): Ranska ORFILA (FR): Saksa Poison Center Berlin (DE): Poison Center Nord: (24h available English / German) Irlanti National Poisons Information Centre (IE): Italia Poison Center, Milan (IT): Alankomaat National Poisons Information Center (NL): (NB: this service is only available to health professionals) Norja Poisons Information (NO): Portugali Poison Information Center (PT): Espanja Poison Information Service (ES): Ruotsi Poisons Information Center (SV): Sveitsi Poison Center: Tel 145; Englanti NHS Direct (UK): +44 (0) Sivu 1 / 10

2 2. Vaaran yksilöinti 2.1 Aineen tai seoksen luokitus Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti Flam. Liq. 2 H225 Helposti syttyvä neste ja höyry. Skin Irrit. 2 H315 Ärsyttää ihoa. Skin Sens. 1 H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. STOT SE 3 H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Luokitus direktiivin 67/548/ETY tai direktiivin 1999/45/EY mukaisesti Xi; Ärsyttävä R37/38: Ärsyttää hengityselimiä ja ihoa. Xi; Herkistävä R43: Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. F; Helposti syttyvä R11: Helposti syttyvää. Erikoisseloste ihmisiä ja ympäristöä koskevista vaaroista: Tuote on Euroopan yhteisön lainsäädännön mukaisen merkintävelvollisuuden alainen direktiivin "Yleinen luokitusdirektiivi EU:n valmisteille" viimeksi korjatun version mukaisesti. Luokitusjärjestelmä: Luokitus vastaa voimassaolevaa EU-listaa, sitä on kuitenkin täydennetty ammattikirjallisuudesta ja yrityksiltä saaduilla tiedoilla. 2.2 Merkinnät Merkinnät asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti Tuote on luokiteltu ja merkitty CLP-asetuksen mukaan. Varoitusmerkit Huomiosanalla Vaara Vaaran määräävät komponentit etiketeissä: Metyylimetakrylaatti 2-Hydroksietyylimetakrylaatti Vaaralausekkeet H225 Helposti syttyvä neste ja höyry. H315 Ärsyttää ihoa. H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Sivu 2 / 10

3 Turvalausekkeet P210 P261 P280 P303+P361+P353 Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä. Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo/suihkuta iho vedellä. Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä tiiviisti suljettuna. Säilytä säiliö(t) noudattaen paikallisia/alueellisia/kansallisia/kansainvälisiä määräyksiä. P403+P233 P Muut vaarat PBT- ja vpvb-arvioinnin tulokset PBT: Ei voida käyttää. vpvb: Ei voida käyttää.. 3. Koostumus ja tiedot aineosista 3.1 Aineet Tämä tuote on seos. 3.2 Kemialliset ominaisuudet: Seokset Selostus: Seuraavista aineista koostuva seos, jossa vaarattomia lisäaineita. Sisältää vaarallisia aineita: CAS: EINECS: CAS: EINECS: CAS: EINECS: Metyylimetakrylaatti Xi R37/38; Xi R43; F R11 Flam. Liq. 2, H225; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335 2-Hydroksietyylimetakrylaatti Xi R36/38; Xi R43 Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317 1,1'-(p-tolylimino)dipropan-2-ol T R25, R52/53 Acute Tox. 3, H301; Aquatic Chronic 3, H % 2,5-5% 0,5-2,5% Lisätietoja: Annettujen turvaohjeiden sanamuoto kappaleesta Ensiaputoimenpiteet 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Yleisohjeet: Aineen saastuttamat vaatekappaleet on riisuttava välittömästi. Hengitettyä: Huolehdittava riittävästä raittiin ilman saannista; käännyttävä varmuuden vuoksi lääkärin puoleen. Ihokosketuksessa: Pestävä heti vedellä ja saippualla ja huuhdottava hyvin. Aineen päästyä silmiin: Silmiä huuhdotaan luomet auki juoksevan veden alla useita minuutteja. Oireiden kestäessä käännytään lääkärin puoleen. Sivu 3 / 10

4 Nieltyä: Juotava runsaasti vettä ja huolehdittava raittiin ilman saannista. Käännyttävä välittömästi lääkärin puoleen. 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla. 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla. 5. Palontorjuntatoimenpiteet 5.1 Sammutusaineet Sopivat sammutusaineet: Vaahto Hiekka CO2, kuivakemikaalisammutin tai vesisuihku. Suuremmat palot torjutaan alkoholeja kestävällä vaahdolla. Turvallisuussyistä sopimattomat sammutusaineet: Täysi vesisuihku 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Polymeroituminen lämmön vaikutuksen alaisena. Tulipalossa voi vapautua: Hiilivedyt Hiilimonoksidi ja hiilidioksidi 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet Erikoinen suojavarustus: Käytettävä ulkoilmasta riippumatonta hengityssuojainta. Lisätiedot Tulelle alttiit säiliöt jäähdytettävä vesisuihkulla.6. Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa Huolehdittava riittävästä tuuletuksesta. Käytettävä henkilökohtaista suojavaatetusta. Eristettävä sytytyslähteistä Höyryjen/pölyn/aerosolien vaikutusta vastaan suojauduttava hengityssuojaimella. 6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet: Erikoistoimenpiteitä ei tarvita. Estettävä pääsy viemäreihin/pintavesiin/pohjaveteen. 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet: Imettävä nestettä sitovalla aineella (hiekka, piimaa, hapon sidosaine, yleisidosaine, sahajauho). 6.4 Viittaukset muihin kohtiin Vaarallisia aineita ei vapaudu. 7. Käsittely ja varastointi 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Erikoistoimenpiteitä ei tarvita. Palo- ja räjähdyssuojaohjeet: Höyryt voivat muodostaa ilman kanssa räjähtäviä sekoituksia. 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet Sivu 4 / 10

5 Varastointi: Varastotiloille ja säiliöille asetettavat vaatimukset: Saadaan säilyttää ainoastaan alkuperäisastioissa. Varastoitava hyvin suljetuissa astioissa viileässä ja kuivassa paikassa. Estettävä pääsy viemäreihin/pintavesiin/pohjaveteen. Yhteisvarastointiohjeet: Ei tarvita. Lisätietoja varastointiehtoihin: Astiat säilytettävä hyvin tuuletetuissa tiloissa. Korkein varastointilämpötila: 25 C 7.3 Erityinen loppukäyttö Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla. 8. Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet Lisäohjeita teknisten laitteiden varustukseen: Ei muita tietoja, ks. kohta Valvontaa koskevat muuttujat Aineosat työpaikkakohtaisin valvottavin raja-arvoin: Metyylimetakrylaatti HTP Lyhytaikaisarvo: 210 mg/m³, 50 ppm Pitkäaikaisarvo: 42 mg/m³, 10 ppm DNEL-arvot Metyylimetakrylaatti Dermaali DNEL Dermal Inhaloituna Inhaloituna 13,67 mg/kg/d (-) 210 mg/m³ (-) Lisäohjeet: Tiedot perustuvat valmistushetkellä voimassaoleviin luetteloihin. 8.2 Altistumisen ehkäiseminen Henkilökohtainen suojavarustus: Yleiset suoja- ja hygieniatoimenpiteet: Noudatettava kemikaalien käsittelyn tavanomaisia varotoimenpiteitä. Hengityssuoja: Tilojen tuuletuksen ollessa riittämätön hengityssuojain. Lyhytaikaiseen käyttöön suositeltava suodatin: Suodin A Käsisuojus: Käsinemateriaalin tulee olla tuotetta/ainetta/valmistetta kestävää ja läpäisemätöntä. Suojakäsinemateriaalin valinnassa on otettava huomioon läpäisyajat, läpäisevyyskerroin ja kuluminen. (EN 374) Käsinemateriaali Butyylikumi Käsinemateriaalin läpäisyaika Tarkka läpäisyaika on selvitettävä suojakäsinevalmistajalta ja sitä on noudatettava. Seuraavassa lueteltujen kemikaalien seoksilla pitää olla vähintään 60 minuutin läpäisyaika (läpäisevyys EN 374, osa 3: taso 3 mukainen). Silmäsuojus: Suojalaseja suositellaan uudelleentäytössä. Kehosuojus: Työsuojavaatetus 9. Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Yleiset ohjeet Olomuoto: Sivu 5 / 10

6 Muoto: Väri: Haju: Hajukynnys: ph-arvo: Tilanmuutos Sulamispiste/sulamisalue: Nestemäinen Tumman sininen Tyypillinen Kiehumispiste/kiehumisalue: 100 C Leimahduspiste: 10 C Syttyvyys (kiinteä, kaasumainen): Ei voida käyttää. Syttymislämpötila: 430 C Hajaantumislämpötila: Itsesyttyvyys: Tuote ei ole itsestään syttyvä. Räjähdysvaara: Tuote ei ole räjähdysvaarallinen, kuitenkin räjähdysvaarallisten höyry-/ilmaseosten muodostuminen mahdollista. Räjähdysrajat: Alempi: 2,1 Vol % Ylempi: 12,5 Vol % Höyrypaine 20 C lämpötilassa: 38,7 hpa Tiheys 20 C lämpötilassa: 0,98 g/cm³ Suhteellinen tiheys Höyryn tiheys Höyrystymisnopeus Liukenevuus/sekoittuvuus veteen: Ei sekoittuva tai vain osittain sekoittuva. Jakaantumiskerroin (-oktanoli/vesi): Viskositeetti: Dynaaminen 20 C lämpötilassa: 100 mpas Kinemaattinen: Liuoteainepitoisuus: Orgaaniset liuoteaineet: 0,0 % 9.2 Muut tiedot Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla. 10. Stabiilisuus ja reaktiivisuus 10.1 Reaktiivisuus Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla Kemiallinen stabiilisuus Terminen hajoavuus / vältettävät olosuhteet: Suojattava kuumuudelta ja suoralta auringonpaisteelta Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Polymeroituminen lämmön vaikutuksen alaisena Vältettävät olosuhteet Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla Yhteensopimattomat materiaalit: Reagoi peroksidien ja muiden radiakaalimuodostajien kanssa Vaaralliset hajoamistuotteet: Hiilivedyt Hiilimonoksidi ja hiilidioksidi Lisätietoja: Erikoistoimenpiteitä ei tarvita. Estettävä pääsy viemäreihin/pintavesiin/pohjaveteen. 11. Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot Sivu 6 / 10

7 11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Välitön myrkyllisyys Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivät täyty. Luokittelurelevantti LD/LC50-arvot: Metyylimetakrylaatti Oraali LD50 > 5000 mg/kg (rat) Dermaali LD50 > 5000 mg/kg (kan) Inhaloituna LC50 (4h) 29,8 mg/l (rat) ,1'-(p-tolylimino)dipropan-2-ol Oraali LD mg/kg (rat) Ensisijainen ärsyttävä vaikutus: Ihosyövyttävyys/ihoärsytys Ärsyttää ihoa. Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivät täyty. Hengitysteiden tai ihon herkistyminen Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. CMR-vaikutukset eli syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat ja lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivät täyty. Syöpää aiheuttavat vaikutukset Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivät täyty. Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivät täyty. Elinkohtainen myrkyllisyys kerta-altistuminen Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Elinkohtainen myrkyllisyys toistuva altistuminen Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivät täyty. Aspiraatiovaara Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivät täyty. 12. Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle 12.1 Myrkyllisyys Vesimyrkyllisyys: Metyylimetakrylaatti EC50 (48h) EC50 (96h) EC3 (16h) EC0 NOEC LC50 (96h) ,1'-(p-tolylimino)dipropan-2-ol EC50 (48h) 69 mg/l (Daphnia magna) 170 mg/l (Selenastrum capricornutum) 100 mg/l (Scenedesmus subspicatus od. quadricauda) 100 mg/l (Pseudomonas pudita) 37 mg/l (Daphnia magna) > 79 mg/l (fish) 28,8 mg/l (Daphnia magna) 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla Biokertyvyys Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla Liikkuvuus maaperässä Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla. Ekologisia lisätietoja: Yleisohjeita: Vesistövaarallisuusluokka 1 (Oma luokitus): lievästi vesistöä vaarantava Estetään aineen pääsy ohentamattomana tai suurina määrinä pohjaveteen, vesistöihin, Sivu 7 / 10

8 viemäristöön PBT- ja vpvb-arvioinnin tulokset PBT: Ei voida käyttää. vpvb: Ei voida käyttää Muut haitalliset vaikutukset Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla. 13. Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat 13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät Suositus: Erikoiskäsiteltävä viralliset määräykset huomioon ottaen. Pienehköt erät voidaan hävittää yhdessä talousjätteiden kanssa. Euroopan jäteluetteloon muut tislaus- ja reaktiojäännökset metallipakkaukset Puhdistamattomat pakkaukset: Suositus: Pakkaus voidaan puhdistuksen jälkeen käyttää uudelleen tai materiaalia kierrättää. Pakkaukset, joita ei voida puhdistaa, on hävitettävä samalla tavalla kuin niiden sisältämä aine. Hävitettävä virallisten määräysten mukaisesti. Suositeltava puhdistusaine: asetoni, etyyliasetaatti 14. Kuljetustiedot 14.1 YK-numero ADR, IMDG, IATA UN Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi ADR 1866 HARTSILIUOS IMDG RESIN SOLUTION IATA Resin solution 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka ADR, IMDG, IATA luokka 3 Palavat nesteet Lipuke Pakkausryhmä ADR, IMDG, IATA II 14.5 Ympäristövaarat: Marine pollutant: Ei 14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle Varoitus: Palavat nesteet Kemler-luku: 33 EMS-numero: F-E,S-E Stowage Category B 14.7 Kuljetus irtolastina Marpol-sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti Ei voida käyttää. Kuljetus/lisätietoja: ADR Sivu 8 / 10

9 Rajoitetut määrät (LQ) Poikkeusmäärät (EQ) Kuljetuskategoria Tunnelirajoituskoodi: IMDG Limited quantities (LQ) Poikkeusmäärät (EQ) UN "Model Regulation": 5L Koodi: E2 Enimmäisnettomäärä sisäpakkausta kohti: 30 ml Enimmäisnettomäärä ulkopakkausta kohti: 500 ml 2 D/E 5L Koodi: E2 Enimmäisnettomäärä sisäpakkausta kohti: 30 ml Enimmäisnettomäärä ulkopakkausta kohti: 500 ml UN 1866 HARTSILIUOS, 3, II 15. Lainsäädäntöä koskevat tiedot 15.1 Nimenomaisest i ainet ta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö Direktiivi 2012/18/EU Nimetyt vaaralliset aineet - LIITE I sisältäviä aineita ei ole lueteltu Seveso-luokka P5c SYTTYVÄT NESTEET Soveltamisen vähimmäismäärät (tonneina) alemman tason vaatimukset t Soveltamisen vähimmäismäärät (tonneina) ylemmän tason vaatimukset t Kansalliset määräykset: Vesivaarallisuusluokka: WGK 1 (Oma luokitus): lievästi vettä vaarantava Kemikaaliturvallisuusarviointi: Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty. 16. Muut tiedot Annetut tiedot perustuvat tämänhetkisiin tietoihimme. Ne eivät kuitenkaan anna takuuta tuotteen ominaisuuksista eivätkä aikaansaa sopimuksellista oikeussuhdetta. Asiaankuuluvat lausekkeet H225 Helposti syttyvä neste ja höyry. H301 Myrkyllistä nieltynä. H315 Ärsyttää ihoa. H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. R11 Helposti syttyvää. R25 Myrkyllistä nieltynä. R36/38 Ärsyttää silmiä ja ihoa. R37/38 Ärsyttää hengityselimiä ja ihoa. R43 Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. R52/53 Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. Lyhenteet ja lyhytnimet: Flam. Liq. 2: Flammable liquids, Hazard Category 2 Acute Tox. 3: Acute toxicity, Hazard Category 3 Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2 Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2 Skin Sens. 1: Sensitisation - Skin, Hazard Category 1 Sivu 9 / 10

10 STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3 Aquatic Chronic 3: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 3 Laatinut Master Chemicals Oy Muutettu viimeksi Muutoshuomautus ei määritettävissä. Tämä käyttöturvallisuustiedote täyttää Asetuksen (EY) N:o 1272/2008/EC vaatimukset Vastuuvapauslauseke Edellä olevat tiedot kuvaavat tuotteen turvallisuusvaatimukset ja perustuvat tämän hetkiseen tietoomme. Annetut tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista käsittelyä, käyttöä, työstöä, varastointia, kuljetusta, jätteidenkäsittelyä ja päästöjä varten, eikä niitä saa käsittää takuuksi tai laatuspesifikaatioksi.tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivätkä välttämättä pidä paikkaansa, jos materiaalia käytetään yhdessä toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu tekstissä. Turvallisuustiedotteen loppu Sivu 10 / 10