KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE"

Transkriptio

1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotenimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Materiaalien Jäähdytinneste käyttötarkoitukset 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Valmistaja / Jälleenmyyjä Tämän KTTn vastuuhenkilön sähköpostiosoite OKQ8 AB P.O.Box Stockholm Sweden Tel Web yhteydenotot mieluiten vain englanniksi. 1.4 Hätäpuhelinnumero Suomi Eurooppa +44 (0) Global (English only) +44 (0) Kansallinen neuvontaelin/myrkytystietokeskus Puhelinnumero Myrkytystietokeskus +358 (0) Emergency number 112 KOHTA 2 Vaaran yksilöinti 2.1 Aineen tai seoksen luokitus Tuotteen määritelmä Seos Luokitus asetuksen (EY) nro 1272/2008 [CLP/GHS] mukaan VÄLITÖN MYRKYLLISYYS Kategoria 4 H302 ELINKOHTAINEN MYRKYLLISYYS TOISTUVA Kategoria 2 H373 ALTISTUMINEN Tuote luokitellaan vaaralliseksi muutetun asetuksen (EY) 1272/2008 mukaisesti. Ainesosat joiden myrkyllisyyttä ei tunneta Ainesosat joiden ympäristömyrkyllisyyttä ei tunneta Katso kohdasta 16 Hlausekkeiden täydelliset tekstit. Lisätietoa terveysvaikutuksista ja oireista löytyy kohdasta 11. Ei mitään. Ei mitään. 2.2 Merkinnät Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä Edellinen päiväys Versio /14

2 KOHTA 2 Vaaran yksilöinti Varoitusmerkit Huomiosana Vaaralausekkeet Turvalausekkeet Yleiset Ennaltaehkäisy Pelastustoimenpiteet Varastointi Jäte Vaaralliset ainesosat Lisämerkinnät Liite XVII Tiettyjen vaarallisten aineiden, valmisteiden ja tuotteiden valmistuksen, markkinoille saattamisen ja käytön rajoitukset Erityiset pakkausvaatimukset Pakkaukset, jotka on varustettava lapsille turvallisilla sulkimilla Näkövammaisille tarkoitettu vaaratunnus Varoitus H302 Haitallista nieltynä. H373 Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. P103 Lue merkinnät ennen käyttöä. P102 Säilytä lasten ulottumattomissa. P101 Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. P260 Älä hengitä höyryä. P270 Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. P264 Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen. P314 Hakeudu lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia. P301 + P312 JOS KEMIKAALIA ON NIELTY Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia. Ei sovelleta. P501 Hävitä sisältö ja pakkaus paikallisten, alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten säädösten mukaan. 1,2Etaanidioli Ei sovelleta. Ei sovelleta. Ei sovelleta. Kyllä, sovellettavissa. 2.3 Muut vaarat Muut vaarat, jotka eivät aiheuta luokitusta Ei tiedossa. KOHTA 3 Koostumus ja tiedot aineosista 3.2 Seokset Seos Tuotteen/ainesosan nimi 1,2Etaanidioli REACH # ES CAS Indeksi natrium2etyyliheksanoaatti REACH # ES CAS Tunnisteet % Asetus (EY) nro Tyyppi 1272/2008 [CLP] 90 Acute Tox. 4, H302 STOT RE 2, H373 <3 Repr. 2, H361d (Syntymätön lapsi) [1] [2] [1] Dinatriumtetraboraattipentahydraatti REACH # <1 Eye Irrit. 2, H319 [1] [2] Muistiinpanot Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä Edellinen päiväys Versio /14

3 KOHTA 3 Koostumus ja tiedot aineosista Not applicable. Ei sisällä lisäaineita, jotka tavarantoimittajan tämänhetkisen tietämyksen mukaan ja soveltuvina pitoisuuksina luokitellaan terveydelle tai ympäristölle vaarallisiksi tai joille on määritetty työperäinen altistumisen rajaarvo tai PBT tai vpvb ja joista tämän vuoksi pitäisi tässä osiossa ilmoittaa. Tyyppi ES CAS Indeksi Repr. 1B, H360FD (Hedelmällisyys ja Syntymätön lapsi) Katso kohdasta 16 H lausekkeiden täydelliset tekstit. [1] Aine, joka on luokiteltu terveydelle tai ympäristölle vaaralliseksi [2] Aine, jolle on määritelty haitalliseksi tunnettu pitoisuus arvo [3] Aine täyttää asetuksen (EY) nro. 1907/2006 Liitteen XIII mukaiset kriteerit PBTaineelle [4] Aine täyttää asetuksen (EY) nro. 1907/2006 Liitteen XIII mukaiset kriteerit vpvbaineelle [5] Vastaavaa huolta aiheuttava aine [6] Lisätiedot yrityksen käytännön mukaan Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet, mikäli saatavilla, on lueteltu kohdassa 8. KOHTA 4 Ensiaputoimenpiteet 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Silmäkosketus Hengitysteitse Ihokosketus Nieleminen Ensiavun antajien suojaus Huuhtele silmät välittömästi runsaalla määrällä vettä, nostaen ajoittain ylä ja alaluomea. Tarkista onko piilolinssejä ja poista ne. Jatka huuhtelua vähintään 10 minuutin ajan. Hakeudu lääkärin hoitoon altistumisen jälkeen tai jos ilmenee pahoinvointia. Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa, jossa on helppo hengittää. Jos henkilö ei hengitä tai hengitys on epäsäännöllistä tai esiintyy hengityspysähdyksiä, koulutetun henkilön tulisi antaa tekohengitystä tai happea. Avustavan henkilön voi olla vaarallista antaa tekohengitystä suusta suuhun. Hakeudu lääkärin hoitoon altistumisen jälkeen tai jos ilmenee pahoinvointia. Mikäli potilas on tajuton, aseta hänet kylkiasentoon ja ota välittömästi yhteyttä lääkäriin. Pidä hengitystiet avoimina. Löysennä tiukka vaatetus kuten kaulus, solmio, vyö tai vyötärönauha. Huuhtele altitstunut iho runsaalla vedellä. Riisu saastuneet vaatteet ja kengät. Jatka huuhtelua vähintään 10 minuutin ajan. Hakeudu lääkärin hoitoon altistumisen jälkeen tai jos ilmenee pahoinvointia. Pese vaatteet ennen niiden uudelleenkäyttöä. Puhdista kengät huolellisesti ennen uutta käyttöä. Huuhtele suu vedellä. Poista mahdolliset tekohampaat. Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa, jossa on helppo hengittää. Juota tajuissaan olevalle henkilölle useita lasillisia vettä tai maitoa. Lopeta, jos hän voi pahoin, sillä oksentaminen voi olla vaarallista. Älä oksennuta ellei lääkintähenkilöstö kehota siihen. Oksennuta työntämällä sormet kurkkuun. Mikäli oksentelua esiintyy, pää on pidettävä mahdollisimman alhaalla, jottei oksennusta pääse keuhkoihin. Hakeudu lääkärin hoitoon. Jos tarpeellista, soita myrkytystietokeskukseen tai lääkärille. Tuote sisältää bitrexiä. Älä koskaan anna mitään tajuttomalle henkilölle suun kautta. Mikäli potilas on tajuton, aseta hänet kylkiasentoon ja ota välittömästi yhteyttä lääkäriin. Pidä hengitystiet avoimina. Löysennä tiukka vaatetus kuten kaulus, solmio, vyö tai vyötärönauha. Älä ryhdy toimenpiteisiin, jotka voivat aiheuttaa henkilökohtaista vaaraa tai joihin ei ole sopivaa koulutusta. Avustavan henkilön voi olla vaarallista antaa tekohengitystä suusta suuhun. 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet Liiallisen altistuksen merkit/oireet Silmäkosketus Ei erityisiä tietoja. Hengitysteitse Ei erityisiä tietoja. Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä Edellinen päiväys Versio /14

4 KOHTA 4 Ensiaputoimenpiteet Ihokosketus Nieleminen Ei erityisiä tietoja. Ei erityisiä tietoja. 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet Tietoja lääkärille Erityiskäsittelyt KOHTA 5 Palontorjuntatoimenpiteet Hoito oireiden mukaan. Ota yhteyttä myrkytyskeskukseen välittömästi jos suuria määriä on nielty tai hengitetty. Ei erityisiä hoitotoimenpiteitä. 5.1 Sammutusaineet Soveltuva sammutusaine Käytä kuivakemikaaleja, CO₂ta, alkoholin kestävää vaahtoa tai vesisuihketta (sumua). Soveltumaton sammutusaine Älä käytä vesisuihkua. 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Aineen tai seoksen vaarat Tulipalossa tai kuumennettaessa ilmenee paineen kasvua, jolloin säiliö saattaa rikkoutua. Vaaralliset palamistuotteet Hajoamistuotteet saattavat sisältää seuraavia aineita hiilidioksidi hiilimonoksidi metallioksidi/metallioksidit 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet Erityiset suojatoiminnot palomiehille Erityiset palomiesten suojavarusteet Tulipalon ollessa kyseessä eristä alue välittömästi evakuoimalla ihmiset tapahtumapaikan läheisyydestä. Älä ryhdy toimenpiteisiin, jotka voivat aiheuttaa henkilökohtaista vaaraa tai joihin ei ole sopivaa koulutusta. Palomiesten on käytettävä asianmukaista suojavarustusta ja itsenäistä paineilmahengityslaitetta kokonaamarilla ja ylipaineella. Palomiesten vaatteet (kypärät, suojasaappaat ja käsineet) jotka täyttävät euroopan standarding EN 469 takaavat perussuojauksen kemikaalitapaturmissa. KOHTA 6 Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa Muu kuin pelastushenkilökunta Pelastushenkilökunta Älä ryhdy toimenpiteisiin, jotka voivat aiheuttaa henkilökohtaista vaaraa tai joihin ei ole sopivaa koulutusta. Evakuoi ympäröivät alueet. Asiaankuulumattomien ja ilman tarvittavia suojavarusteita olevien henkilöiden pääsy alueelle estetään. Vuotaviin materiaaleihin ei saa koskea eikä niiden päälle astua. Vältä höyryn tai sumun hengittämistä. Varusta kohde asianmukaisella ilmastoinnilla. Käytä asianmukaista hengityssuojainta, kun ilmastointi on riittämätön. Pue asianmukaiset henkilösuojaimet. Jos vuotojen siivoamiseen tarvitaan erityistä suojavaatetusta huomioi kohdassa 8 ilmoitetut sopivat ja sopimattomat materiaalit. soveltumattomista materiaaleista. Katso myös tiedot kohdasta muu kuin pelastushenkilökunta. 6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet Vältä läikkyneen materiaalin leviämistä ja vuotoa ja pääsyä maaperään, vesistöön ja viemäreihin. Ilmoita asianomaisille viranomaisille, jos tuote on aiheuttanut ympäristön saastumista (viemärit, vesistöt, maaperä tai ilma). 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja välineet Pieni vuoto Pysäytä vuoto ellei siitä ole vaaraa. Siirrä säiliöt pois vuotoalueelta. Laimenna vedellä ja pyyhi mikäli vesiliuokoista. Vaihtoehtoisesti, tai jos veteen liukenematon, imeytä inerttiin kuivaan aineeseen ja laita asianmukaiseen jätteastiaan. Käytä jätehuollossa jätehuoltoyritystä jolla on lisenssi. Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä Edellinen päiväys Versio /14

5 KOHTA 6 Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä Suuri vuoto 6.4 Viittaukset muihin kohtiin KOHTA 7 Käsittely ja varastointi Pysäytä vuoto ellei siitä ole vaaraa. Siirrä säiliöt pois vuotoalueelta. Lähesty päästöä tuulen yläpuolelta. Estä pääsy viemäriverkkoon, vesistöihin, kellareihin tai suljetuille alueille. Toimita päästöt jätevedenkäsittelyyksikköön tai toimi seuraavasti. Kerää läikkynyt kemikaali säiliöön palamattomalla absorboivalla aineella, kuten hiekalla, mullalla, vermikuliitilla tai piimaalla, ja toimita säiliö hävitettäväksi paikallisten määräysten mukaisesti. Käytä jätehuollossa jätehuoltoyritystä jolla on lisenssi. Saastunut imeytysmateriaali saattaa aiheuttaa samanlaisen vaaran kuin vuotanut tuote. Katso kohdasta 1 yhteystiedot hätätilanteita varten. Katso kohdasta 8 tiedot soveltuvista henkilösuojaimista. Katso kohdasta 13 lisätiedot jätteenkäsittelyyn. Tässä kohdassa annetut tiedot sisältävät yleisiä neuvoja ja ohjeita. Kohdan 1 Merkityksellisten tunnettujen käyttöjen luettelo sisältää mahdollisia tarkempia tietoja altistumisskenaario(i)ssa huomioonotetuista käyttötavoista. 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Suojatoimet Ohjeet yleisestä työhygieniasta Käytettävä henkilökohtaisia suojavarusteita (katso kohta 8). Älä hengitä höyryä tai sumua. Älä niele. Vältä kosketusta silmien, ihon ja vaatteiden kanssa. Säilytettävä alkuperäispakkauksessa tai ominaisuuksiltaan vastaavantyyppisessä pakkauksessa, jonka voi sulkea tiiviisti käyttökertojen välillä. Tyhjät säiliöt sisältävät tuotejäämiä ja voivat olla vaarallisia. Älä käytä säiliötä uudelleen. Syöminen, juominen ja tupakointi tulisi kieltää alueella, jossa tätä tuotetta käsitellään, varastoidaan tai jalostetaan. Työntekijöiden tulisi pestä kädet ja kasvot ennen syömistä, juomista ja tupakointia. Poista saastuneet vaatteet ja suojavarusteet ennen ruokailualueille menemistä. Katso myös kohdasta 8 lisätiedot hygieniatoimenpiteistä. 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet Varastoi paikallisten säädösten mukaisesti. Varastoi alkuperäissäiliössä suojattuna suoralta auringonvalolta kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa tilassa, poissa yhteensopimattomista materiaaleista (katso kohta 10) sekä ruuasta ja juomasta. Pidä astia tiivisti suljettuna, kunnes sisältöä käytetään. Avatut säiliöt on suljettava huolellisesti uudelleen ja pidettävä pystysuorassa vuotojen estämiseksi. Tuotteen säilyttäminen merkitsemättömissä pakkauksissa on kielletty. Käytettävä sopivaa säilytystapaa ympäristön likaantumisen ehkäisemiseksi. Lue lisätietoja yhteensopimattomista materiaaleista kohdasta 10 ennen käsittelyä tai käyttöä. 7.3 Erityinen loppukäyttö Suositukset Teollisuussektorikohtaiset ratkaisut KOHTA 8 Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet Tässä kohdassa annetut tiedot sisältävät yleisiä neuvoja ja ohjeita. Tiedot on annettu perustuen tyypillisiin odotettavissa oleviin tuotteen käyttöihin. Lisätoimia voidaan vaatia irtotavaran käsittelyyn tai käyttöihin, mitkä voivat merkitsevästi lisätä työntekijän altistumista tai päästöjä ympäristöön. 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat HTParvot 1,2Etaanidioli Tuotteen/ainesosan nimi Dinatriumtetraboraattipentahydraatti Altistumisen rajaarvot Työterveyslaitos, Sosiaali ja terveysministeriö (Suomi, 1/2017). Imeytyy ihon läpi. HTParvot 8 h 20 ppm 8 tuntia. HTParvot 8 h 50 mg/m³ 8 tuntia. HTParvot 15 min 40 ppm 15 minuuttia. HTParvot 15 min 100 mg/m³ 15 minuuttia. Työterveyslaitos, Sosiaali ja terveysministeriö (Suomi, 1/2017). Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä Edellinen päiväys Versio /14

6 KOHTA 8 Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet Suositeltavat tarkkailumenetelmät DNEL/DMEL DNEL/DMELarvoja ei saatavilla. PNEC PNECarvoja ei saatavilla. HTParvot 8 h 0.5 mg/m³, (laskettuna Bnä) 8 tuntia. Mikäli tämä tuote sisältää ainesosia, joille on säädetty altistusraja, saatetaan tarvita henkilökohtaista, työpaikan ilmaan kohdistuvaa tai biologista seurantaa ilmanvaihdon ja muiden valvontatoimien tehokkuuden ja/tai hengityksensuojalaitteiden tarpeen selvittämiseksi. Kirjallisuusviite tulee antaa valvontastandardehin, kuten seuraaviin Euroopan standardi EN 689 (Työpaikan ilma Ohje hengitysteitse tapahtuvan kemiallisille tekijöille altistumisen arvioimiseksi rajaarvojen avulla sekä ohje mittausstrategiaksi) Euroopan standardi EN (Workplace atmospheres Guide for the application and use of procedures for the assessment of exposure to chemical and biological agents) Euroopan standardi EN 482 (Työpaikan ilma Yleiset suorituskykyvaatimukset mitattaessa kemiallisia tekijöitä) Kirjallisuusviite myös vaaditaan kansallisiin ohjeistoihin vaarallisten aineiden määrittämismenetelmistä. 8.2 Altistumisen ehkäiseminen Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet Henkilökohtaiset suojatoimenpiteet Hygieniatoimenpiteet Silmien tai kasvojen suojaus Ihonsuojaus Käsien suojaus Kehonsuojaus Muu ihonsuojaus Hengityksensuojaus Jos tämän tuotteen käytössä syntyy pölyä, savua, kaasua, höyryä tai sumua, käytä prosessikotelointia, kohdepoistoa tai muuta tapaa, jolla työskentelyalueen ilman epäpuhtaudet pidetään suositusrajojen tai lakisääteisten rajojen alapuolella. Pese kädet, käsivarret ja kasvot huolellisesti kemiallisten tuotteiden käsittelyn jälkeen, ennen syömistä, tupakointia tai WCn käyttöä ja työvaiheen lopuksi. Mahdollisesti saastuneita vaatteita riisuttaessa on käytettävä asianmukaisia menetelmiä. Pese saastuneet vaatteet ennen uudelleenkäyttöä. Varmista, että silmienhuuhtelulaitteet ja hätäsuihkut sijaitsevat työpaikan lähellä. Hyväksytyn standardin mukaista silmäsuojausta on käytettävä, kun riskiarviointi osoittaa tämän olevan tarpeellista, jotta altistuminen roiskeille, sumuille, kaasuille tai pölylle voidaan välttää. Jos kontakti on mahdollista, seuraavia suojaimia tulee käyttää, ellei arvointi osoita että korkeampaa suojausta tulee käyttää suojalasit sivusuojilla. Kemikaalin kestäviä, läpäisemättömiä hyväksytyn standardin vaatimukset täyttäviä käsineitä on käytettävä aina kemiallisia tuotteita käytettäessä, jos riskiarviointi osoittaa tämän olevan tarpeellista. Ottaen huomioon käsinevalmistajan arvot, tarkista käytön aikana, että käsineet pitävät suojaavat ominaisuudet. On otettava huomioon että käsinemateriaalien läpäisyaika voi olla erilainen eri käsinevalmistajilla. Useasta aineesta koostuvien seoksien kyseessäollessa, käsineiden suojaaikaa ei voida tarkasti arvioida. Käytä sopivia EN374n mukaisesti testattuja käsineitä. Suositus < 1 tunti (läpäisyaika) nitriilikumi 0.17 mm. Kehon henkilökohtainen suojavarustus on valittava suoritettavan työn ja riskien mukaisesti. Asiantuntijan on hyväksyttävä suojain ennen tämän tuotteen käyttöä. Asianmukaiset jalkineet ja ihon lisäsuojaimet tulee valita suoritettavien toimenpiteiden ja liittyvien vaarojen perusteella, ja niiden tulee olla asiantuntijan hyväksymät ennen tämän tuotteen käsittelyä. Valitse riskin ja mahdollisen altistuksen perusteella soveltuvan standardin tai sertifikaatin mukainen hengityksensuojain. Hengityksensuojaimia on käytettävä hengityksensuojaukselle laaditun ohjelman mukaisesti, jotta varmistetaan suojainten oikea sopivuus, käyttökoulutus ja muut käyttöön liittyvät tärkeät näkökohdat. Suositus Kiehumispiste > 65 C A1; Kiehumispiste < 65 C AX1; Kuuman materiaalin A1P2. Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä Edellinen päiväys Versio /14

7 KOHTA 8 Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet Ympäristöaltistumisen torjuminen Olomuoto Olomuoto Väri Haju ph Sulamis tai jäätymispiste Kiehumispiste ja kiehumisalue Leimahduspiste Haihtumisnopeus Höyrynpaine Höyryntiheys Suhteellinen tiheys Liukoisuus (liukoisuudet) Itsesyttymislämpötila Tuuletuksesta tai työprosessin välineistä lähtevät päästöt tulisi tarkistaa sen varmistamiseksi, että ne ovat ympäristönsuojelulainsäädännön rajoissa. Joissain tapauksissa kaasupesurit, suodattimet ja prosessin tekniset modifioinnit ovat tarpeen, jotta päästöt saataisiin vähennetyiksi hyväksyttäville tasoille. KOHTA 9 Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Olomuoto Hajukynnys Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut) Ylin ja alin syttyvyys tai räjähdysraja Jakautumiskerroin noktanoli/ vesi Hajoamislämpötila Viskositeetti (20 C) Viskositeetti (40 C) Räjähtävyys Hapettavuus Nestemäinen. Kirkas. Sininen. Tyypillinen. [Lievä] <18 C >165 C Avokuppi >126 C [ASTM D92.] Ei sovelleta. Alempi 4.9% Ylempi 14.6% 0.02 kpa [huoneen lämpötila] 1.12 Liukenee helposti seuraaviin aineisiin kylmä vesi ja kuuma vesi. Ei sovelleta cst Ei sovelleta. Ei sovelleta. 9.2 Muut tiedot KOHTA 10 Stabiilisuus ja reaktiivisuus 10.1 Reaktiivisuus Erityisiä tutkimustietoja reaktiivisuudesta ei ole saatavilla tälle tuotteelle tai sen ainesosille Kemiallinen stabiilisuus Tuote on stabiili Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Normaaleissa varastointi ja käyttöoloissa vaarallisia reaktioita ei tapahdu Vältettävät olosuhteet Vältä kaikkia sytytyslähteitä (kipinää tai liekkejä) Yhteensopimattomat materiaalit Reaktiivista tai yhteensopimatonta seuraavien aineiden kanssa Voimakkaasti hapettuvia materiaaleja Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä Edellinen päiväys Versio /14

8 KOHTA 10 Stabiilisuus ja reaktiivisuus 10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet KOHTA 11 Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot 11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Välitön myrkyllisyys Normaaleissa varastointi ja käyttöoloissa vaarallisia hajoamistuotteita ei pitäisi syntyä. Tuotteen/ainesosan nimi Tulos Laji Annos Altistus 1,2Etaanidioli LD50 Suun kautta Rotta 4700 mg/kg Akuutit myrkyllisyysarviot Suun kautta Ärsytys/Korroosio Perimää vaurioittava Syöpää aiheuttavat vaikutukset Teratogeenisyys Tuotteen/ainesosan nimi Tulos Laji Tulos Altistus Tarkkailu Herkistyminen Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset Reitti Elinkohtainen myrkyllisyys kertaaltistuminen Elinkohtainen myrkyllisyys toistuva altistuminen Aspiraatiovaara Tuotteen/ainesosan nimi Luokka mg/kg Altistustapa ATEarvo 1,2Etaanidioli Silmät Lievä ärsyttävä aine Kani 24 tuntia 500 milligrams Silmät Lievä ärsyttävä aine Kani 1 tuntia 100 milligrams Silmät Keskivaikeasti Kani 6 tuntia 1440 ärsyttävä milligrams Iho Lievä ärsyttävä aine Kani 555 milligrams Dinatriumtetraboraattipentahydraatti Silmät Vaikeasti ärsyttävä Kani 100 milligrams Kohdeelimet 1,2Etaanidioli Kategoria 2 Ei määritelty Ei määritelty Todennäköisiä altistumisreittejä koskevat tiedot Mahdolliset akuutit terveysvaikutukset Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä Edellinen päiväys Versio /14

9 KOHTA 11 Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot Silmäkosketus Hengitysteitse Ihokosketus Nieleminen Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja. Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja. Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja. Haitallista nieltynä. Fysikaalisiin, kemiallisiin ja myrkyllisiin erityispiirteisiin liittyvät oireet Silmäkosketus Ei erityisiä tietoja. Hengitysteitse Ei erityisiä tietoja. Ihokosketus Ei erityisiä tietoja. Nieleminen Ei erityisiä tietoja. Lyhyt ja pitkäaikaisesta altistumisesta johtuvat viivästyneet ja välittömät vaikutukset sekä krooniset vaikutukset Lyhytaikainen altistuminen Mahdolliset välittömät vaikutukset Mahdolliset viiveellä esiintyvät vaikutukset Pitkäaikainen altistuminen Mahdolliset välittömät vaikutukset Mahdolliset viiveellä esiintyvät vaikutukset Mahdolliset krooniset terveysvaikutukset Yleiset Syöpää aiheuttavat vaikutukset Perimää vaurioittava Teratogeenisyys Kehitysvaikutukset Hedelmällisyysvaikutukset Muut tiedot 12.1 Myrkyllisyys Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja. Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja. Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja. Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja. Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja. KOHTA 12 Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle Tuotteen/ainesosan nimi Tulos 1,2Etaanidioli Akuutti LC µg/l Makea vesi Äyriäiset Ceriodaphnia dubia 48 tuntia Vastasyntynyt Akuutti LC µg/l Makea Vesikirppu Daphnia magna 48 tuntia vesi Vastasyntynyt Akuutti LC µg/l Makea vesi Kalat Pimephales promelas 96 tuntia Laji Altistus 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä Edellinen päiväys Versio /14

10 KOHTA 12 Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle Tuotteen/ainesosan nimi Testi Tulos Annos 1,2Etaanidioli OECD 301A 301A Ready Biodegradability DOC DieAway Test >70 % 28 päivää Rokote Tuotteen/ainesosan nimi Puoliintumisaika vedessä Valon vaikutus Biohajoavuus 1,2Etaanidioli Helposti 12.3 Biokertyvyys Tuotteen/ainesosan nimi LogPow BCF Mahdollisesti aiheuttava 1,2Etaanidioli 1.36 alhainen 12.4 Liikkuvuus maaperässä Maaperä/vesikerroin (KOC) Kulkeutuvuus 12.5 PBT ja vpvbarvioinnin tulokset PBT Ei sovelleta. vpvb Ei sovelleta Muut haitalliset vaikutukset Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja. KOHTA 13 Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat Tässä kohdassa annetut tiedot sisältävät yleisiä neuvoja ja ohjeita. Kohdan 1 Merkityksellisten tunnettujen käyttöjen luettelo sisältää mahdollisia tarkempia tietoja altistumisskenaario(i)ssa huomioonotetuista käyttötavoista Jätteiden käsittelymenetelmät Tuote Hävitysmenetelmät Vaarallinen jäte Euroopan jäteluettelo (EWC) Jätekoodi Jätteen syntymistä on vältettävä tai se on minimoitava aina, kun mahdollista. Tämän tuotteen, liuosten ja mahdollisten sivutuotteiden hävittämisessä on aina noudatettava ympäristö ja jätelakia ja mahdollisia paikallisten viranomaisten vaatimuksia. Käytä ylimääräisten ja kierrätyskelvottomien tuotteiden hävittämisessä valtuutettua jätehuoltoyritystä. Jätettä ei saa käsittelemättä hävittää viemäriin ellei se täytä kaikilta osin viranomaisten vaatimuksia. Kyllä. Jätteen merkintä * jäätymisenestoaineet, jotka sisältävät vaarallisia aineita Pakkaaminen Hävitysmenetelmät Jätteen syntymistä on vältettävä tai se on minimoitava aina, kun mahdollista. Pakkausmateriaalijäte tulisi kierrättää. Polttamista tai kaatopaikalle hävittämistä tulee harkita ainoastaan silloin kun kierrätys ei ole mahdollista. Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä Edellinen päiväys Versio /14

11 KOHTA 13 Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat Pakkaaminen Erityiset varotoimenpiteet KOHTA 14 Kuljetustiedot Tyhjennysohje Aseta pakkaus ylös alaisin hieman kaltevasti n. 10 astetta tyhjentymistä varten, siten että pakkauksen alin kohta on ulosmenoreikä. Joihinkin pakkauksiin joutuu tekemään ylimääräisen reiän. Tyhjennys tehdään huoneen lämmössä. Huomioi riskit joita esiintyy tyhjätessä pakkauksia sekä säiliöitä jotka sisältävät tulenarkoja nesteitä. Tyhjennetty säiliö ilmataan turvallisessa paikassa kipinöiltä ja tulelta eristettynä.jäämistöt voivat aiheuttaa räjähdysvaaran. Älä leikkaa, hitsaa Ehdotus jätekoodiksi pakkaukselle Muovipakkaukset, Metallipakkaukset Tuotejäänteitä sisältävät pakkaukset, jotka eivät ole kuivat tulee käsitellä varallisena jätteenä ja hävittää hyvin suljettuina.ehdotus jätekoodiksi pakkaukset jotka sisältävät jäänteitä tai jotka ovat vaarallisen aineen saastuttamia. Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisesti. Tyhjiä säiliöitä, joita ei ole puhdistettu tai huuhdeltu, tulee käsitellä huolellisuutta noudattaen. Tyhjät säiliöt tai säilytyspussit voivat sisältää tuotejäämiä. Vältä läikkyneen materiaalin leviämistä ja vuotoa ja pääsyä maaperään, vesistöön ja viemäreihin. ADR/RID ADN IMDG IATA 14.1 YKnumero Ei määräyksiä. Ei määräyksiä. Not regulated. Not regulated Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka 14.4 Pakkausryhmä 14.5 Ympäristövaarat Ei. Ei. No. No Erityiset varotoimet käyttäjälle Kuljettaminen käyttäjän tiloissa kuljeta aina suljetuissa astioissa, jotka ovat pystyasennossa ja kiinnitettyinä. Varmista, että tuotetta kuljettavat henkilöt tietävät miten toimia onnettomuus ja vuototilanteissa Kuljetus irtolastina Marpolsopimuksen II liitteen ja IBCsäännöstön mukaisesti KOHTA 15 Lainsäädäntöä koskevat tiedot 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus, terveys ja ympäristösäännökset tai lainsäädäntö EYn asetus (EY) nro. 1907/2006 (REACH) Liite XIV Luvanvaraisten aineiden luettelo Liite XIV Yhtään ainesosaa ei ole luetteloitu. Erityistä huolta aiheuttavat aineet Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä Edellinen päiväys Versio /14

12 KOHTA 15 Lainsäädäntöä koskevat tiedot Ainesosan nimi Aineen sisäinen ominaisuus Tila Viitenumero Tarkistuspäivä Disodium tetraborate anhydrous Myrkyllistä lisääntymiselle Suositellaan ED/30/2010 7/1/2015 Liite XVII Tiettyjen vaarallisten aineiden, valmisteiden ja tuotteiden valmistuksen, markkinoille saattamisen ja käytön rajoitukset Muut EUmääräykset Seveso Direktiivi Ei sovelleta. Otsonikerrosta heikentävät aineet (1005/2009/EU) Ei luetteloitu. Ilmoitettu ennakkosuostumus (PIC) (649/2012/EU) Ei luetteloitu. Tätä tuotetta ei valvota Seveso direktiivin alaisuudessa. NACE UC62 Vesistöjen vaarantamisluokka (WGK) VOCpitoisuus Kansainväliset määräykset Sopimus kemiallisista aseista Luettelo I, II & III Kemikaalit Ei luetteloitu. Montrealin protokolla (Liite A, B, C, E) Ei luetteloitu. Tukholman sopimus pysyvistä orgaanisista ympäristömyrkyistä Ei luetteloitu. Rotterdamin yleissopimus tietoon perustuvasta ennakkosuostumuksesta (PIC) Ei luetteloitu. UNECE Aarhusin pysyviä orgaanisia ympäristömyrkkyjä (POP) ja raskasmetalleja koskeva pöytäkirja Ei luetteloitu. 1 Vapautettu. Varastoluettelo Australia Kanada Kiina Eurooppa Japani Malesia UusiSeelanti Filippiinit EteläKorea Taiwan Thaimaa Ei määritelty. Kaikki aineet on joko luetteloitu tai vapautettu luettelointivelvoitteesta. Kaikki aineet on joko luetteloitu tai vapautettu luettelointivelvoitteesta. Kaikki aineet on joko luetteloitu tai vapautettu luettelointivelvoitteesta. Japanin luettelo (ENCS) Kaikki aineet on joko luetteloitu tai vapautettu luettelointivelvoitteesta. Japanin luettelo (ISHL) Ei määritelty. Ei määritelty. Kaikki aineet on joko luetteloitu tai vapautettu luettelointivelvoitteesta. Kaikki aineet on joko luetteloitu tai vapautettu luettelointivelvoitteesta. Kaikki aineet on joko luetteloitu tai vapautettu luettelointivelvoitteesta. Kaikki aineet on joko luetteloitu tai vapautettu luettelointivelvoitteesta. Ei määritelty. Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä Edellinen päiväys Versio /14

13 KOHTA 15 Lainsäädäntöä koskevat tiedot Turkki Yhdysvallat Vietnam Ei määritelty. Kaikki aineet on joko luetteloitu tai vapautettu luettelointivelvoitteesta. Ei määritelty Kemikaaliturvallisuusarviointi KOHTA 16 Muut tiedot Kaikki tämän tuotteen ainesosien kemiallista turvallisuutta koskevat arviot ovat joko valmiit tai eivät sovellu. Ilmaisee tiedon, joka on muuttunut edellisestä julkaistusta versiosta. Lyhenteet ATE = Uudet luokituksen rajaarvot CLP = Asetus kemikaalien luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta [asetus (EU) No. 1272/2008] DMEL = Johdettu vähimmäisvaikutustaso DNEL = Johdettu vaikutukseton altistumistaso EUHlausekkeet = CLPn lisävaaralausekkeet PBT = Pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen PNEC = Arvioitu vaikutukseton pitoisuus RRN = REACH Rekisteröintinumero vpvb = Erittäin pysyvä ja erittäin kertyvä Asetuksen (EY) nro. 1272/2008 [CLP/GHS] mukaisen luokituksen johtamiseen käytetty menetelmä Acute Tox. 4, H302 STOT RE 2, H373 Luokitus Lyhennettyjen Hlausekkeiden täydellinen teksti H302 H319 H360FD H361d H373 Luokitusten täydelliset tekstit [CLP/GHS] Laskentamenetelmä Laskentamenetelmä Perustelu Haitallista nieltynä. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Saattaa heikentää hedelmällisyyttä. Voi vaurioittaa sikiötä. Epäillään vaurioittavan sikiötä. Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. Acute Tox. 4, H302 VÄLITÖN MYRKYLLISYYS (suun kautta) Kategoria 4 Eye Irrit. 2, H319 VAKAVA SILMÄVAURIO/SILMÄÄRSYTYS Kategoria 2 Repr. 1B, H360FD LISÄÄNTYMISELLE VAARALLISET VAIKUTUKSET (Hedelmällisyys ja Syntymätön lapsi) Kategoria 1B Repr. 2, H361d LISÄÄNTYMISELLE VAARALLISET VAIKUTUKSET (Syntymätön lapsi) Kategoria 2 STOT RE 2, H373 ELINKOHTAINEN MYRKYLLISYYS TOISTUVA ALTISTUMINEN Kategoria 2 Koulutukseen liittyviä ohjeita Painopäivä Julkaisupäivä/ Tarkistuspäivä Edellinen päiväys Versio Tiedotteen laatija Huomautus lukijalle Varmista, että käyttäjät on koulutettu toimimaan altistumisten minimoimiseksi Kuwait Petroleum Research & Technology B.V., The Netherlands Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietämykseemme sekä voimassaolevaan lainsäädäntöön. Tuotetta ei saa käyttää muuhun kuin osassa 1 määritettyyn tarkoitukseen ilman etukäteen saatuja kirjallisia käsittelyohjeita. Käyttäjä on aina vastuussa paikallisten määräysten ja lainsäädännön vaatimusten täyttämiseen tarvittavista toimenpiteistä. Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot on tarkoitettu tuotteen turvallisuusvaatimusten kuvaukseksi eikä niitä tule pitää tuotteen ominaisuuksien takuuna. Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä Edellinen päiväys Versio /14

14 KOHTA 16 Muut tiedot Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä Edellinen päiväys Versio /14