Lupatunnus A Sivu 1. Rakennuslupa Saapunut lupapisteeseen täydennetty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lupatunnus A Sivu 1. Rakennuslupa Saapunut lupapisteeseen täydennetty"

Transkriptio

1 Lupatunnus A Sivu 1 Asia Rakennuslupa Saapunut lupapisteeseen täydennetty Rakennuspaikka MASALA, Vernerintie 10, Masala Kiinteistön nimi Kulta Pinta-ala 2444 m² Kaavatilanne AK Asuinkerrostalojen korttelialue Kaavatilanne Asemakaava 33108/3053 Hakija Asunto Oy Kirkkonummen Kulta c/o YIT Rakennus Oy, PL 36, HELSINKI Toimenpide Osittain neljä- ja kuusikerroksisen asuinkerrostalon rakentaminen (38 asuntoa) Lisäselvitys 1 AP omalla tontilla ; 10 AP tontilla ja 12 AP tontilla Asuntokohtaista autopaikkaa ei asemakaavassa edellytetä Kerrosala 1966 m² Kokonaisala 1966 m² Tilavuus 6190 m³ Osa asuinrakentamiseen tarkoitetusta rakennusoikeudesta on käytetty yhteistilojen rakennusoikeuteen. Yhteistiloihin käytetty kerrosala 191 m2. Yhteistilojen rakennusoikeuden ylitys 191 m2-165 m2 = 26 m2. Poikkeus Poistoilman seinäpuhallus Jätehuolto rajanaapurikiinteistöllä Kuuleminen Kunta on ilmoittanut hankkeen vireille tulosta naapureille lähteneillä kirjeillä ja sähköisesti tilan osalta. Suunnittelijat Pääsuunnittelija Lasse Olavi Lehtinen, arkkitehti ARK-rakennussuunnittelija Lasse Olavi Lehtinen, arkkitehti RAK-rakennesuunnittelija Kimmo Olavi Huuhtola, diplomi-insinööri LVI-suunnittelija Visa Matti Kullervo Silvennoinen, LVI-insinööri Lausunnot Lausunnon antaja Mittaus Lausuntopvm Lausunnon tulos ei huomautettavaa merkitseminen+sijaintikatselmus Lausunnon antaja Paloviranomainen Lausuntopvm Lausunnon tulos ehdollinen Pelastusviranomainen on tutustunut suunnitelmiin ja lausuu seuraavaa: - Pelastussuunnitelma on laadittava ennen käyttöönottoa. - Koko rakennus on varustettava sähköverkkoon kytketyllä palovaroittimilla. Asunnon jokaisen kerroksen tai tason alkavaa 60 m2 kohden on oltava vähintään yksi palovaroitin. - Maankäyttö- ja rakennusasetuksen (895/1999) 49 :n 1 momentissa tarkoitettuun rakennuslupa asiakirjaan merkitty pelastustie tulee merkitä tieliikenneasetuksen (182/1982) 21 :n mukaisella tekstillisellä lisäkilvellä.

2 Lupatunnus A Sivu 2 - Rakennus on varustettava tarkoituksen mukaisilla alkusammutusvälineillä siten, että rakennuksessa olevat ihmiset voivat käynnistää sammutustoimet palon alkuvaiheessa. - Porrastasojen numerot on merkattava porrashuoneen seinälle. - Väestönsuojan käyttöönotto on ohjeistettava erikseen esimerkiksi kiinteistönpelastussuunnitelmassa (purettavat rakenteet, rauhanajan ilmanvaihto jne.) - Väestönsuoja on varustettava asetusten mukaisilla väestönsuojan ja suojeluhenkilöstön materiaaleilla. - Savunpoistoon tarkoitetun HS-1-luukun on oltava normaalioloissa aukiasennossa. Marcus Hindersson Johtava palotarkastaja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Puh: Lausunnon antaja Paloviranomainen Lausuntopvm Lausunnon tulos ehdollinen Pelastusviranomainen on tutustunut suunnitelmiin ja lausuu seuraavaa: - Pelastussuunnitelma on laadittava ennen käyttöönottoa. - Koko rakennus on varustettava sähköverkkoon kytketyllä palovaroittimilla. Asunnon jokaisen kerroksen tai tason alkavaa 60 m2 kohden on oltava vähintään yksi palovaroitin. - Maankäyttö- ja rakennusasetuksen (895/1999) 49 :n 1 momentissa tarkoitettuun rakennuslupa asiakirjaan merkitty pelastustie tulee merkitä tieliikenneasetuksen (182/1982) 21 :n mukaisella tekstillisellä lisäkilvellä. - Rakennus on varustettava tarkoituksen mukaisilla alkusammutusvälineillä siten, että rakennuksessa olevat ihmiset voivat käynnistää sammutustoimet palon alkuvaiheessa. - Porrastasojen numerot on merkattava porrashuoneen seinälle. - Väestönsuojan käyttöönotto on ohjeistettava erikseen esimerkiksi kiinteistönpelastussuunnitelmassa (purettavat rakenteet, rauhanajan ilmanvaihto jne.) - Väestönsuoja on varustettava asetusten mukaisilla väestönsuojan ja suojeluhenkilöstön materiaaleilla. - Savunpoistoon tarkoitetun HS-1-luukun on oltava normaalioloissa aukiasennossa. Marcus Hindersson Johtava palotarkastaja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Puh: Lausunnon antaja Kunta naapurina Lausuntopvm Lausunnon tulos ei huomautettavaa Ei huomautettavaa hankkeesta. Lausunnon antaja Naapureiden kuuleminen Lausuntopvm Lausunnon tulos lausunto Rakennusvalvonta on ilmoittanut hankkeen vireille tulosta naapureille lähteneillä kirjeillä. Tilan omistajien edustajaa on

3 Lupatunnus A Sivu 3 tiedotettu sähköisesti. Heillä ei ole huomauttamista. Lausunnon antaja vesihuollon liitoskohtahakemus Lausuntopvm Lausunnon tulos lausunto Vesihuollon liittämiskohtailmoitus Liitteet Naapurin kuuleminen 1 Ote kauppa- ja yhdistysrekisteristä 1 Valtakirja 1 Energiaselvitys 1 Väestönsuojailmoitus 1 Julkisivujen värityssuunnitelma 1 Perustamistapalausunto 1 Lausunto 9 Ote asemakaavasta 1 Ote kiinteistörekisteristä 1 Rakennusoikeuslaskelma 1 Selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista 1 Tonttikartta 2 Todistus hallintaoikeudesta 1 Meluselvitys 1 Muu selvitys 3 Energiatodistus 1 Vesi- ja viemäriliitoslausunto tai -kartta 1 CV 2 Tutkintotodistus 2 Asemapiirros 1 Julkisivupiirustus 2 Leikkauspiirustus 1 Pohjapiirustus 6 Hakemus vireilletullessa 1 Hakemus taustajärjestelmään siirrettäessä 1 Rasitesopimus 4 Rasitustodistus 1 Muu pelastusviranomaisen suunnitelma 1 Päätösehdotus Esittelijä ehdottaa että lupa myönnetään. Harkitaan oikeaksi maankäyttö- ja rakennuslain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten perusteella myöntää lupa sekä vahvistaa esitetyt piirustukset noudatettaviksi seuraavin ehdoin: Työn aloittaminen Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin on hyväksytty: - rakennustöiden vastaava työnjohtaja - kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistojen vastaava työnjohtaja - ilmanvaihtolaitteiston vastaava työnjohtaja Vaaditut suunnitelmat Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on rakennusvalvontaviranomaiselle toimitettava seuraavat selvitykset ja erityissuunnitelmat: - Rakennesuunnitelma - KVV-suunnitelma - IV-suunnitelma

4 Lupatunnus A Sivu 4 Viranomaiskatselmukset ja tarkastukset Rakennustyön aloittamisesta on ilmoitettava rakennusvalvontaviranomaiselle ja työn toteuttaminen edellyttää seuraavien toimenpiteiden ja katselmusten suorittamista: - aloituskokous - paikan ja korkeusaseman merkitseminen - sijaintikatselmus - rakennekatselmus - ilmanvaihtolaitteiden katselmus - loppukatselmus Lupamääräykset Ympäristöstä johtuvien olosuhteiden johdosta (liikennemelu) ulkovaipan ääneneristävyys on suunniteltava ja toteutettava siten, ettei Vn päätöksen (993/1992) sallittuja melutason enimmäisohjearvoja ylitetä. Rakennuksen asuinhuoneiden ulkokuoren ääneneristävyyden delta-l (äänitasoero) liikennemelua vastaan on oltava vähintään 30 db. Rakenteiden rakennusosineen tulee täyttää ääneneristysselvityksessä (Helimäki a) esitetyt ääneneristävyyslukuvaatimukset (Rw+Ctr). Rakennuskohteen on täytettävä maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti olennaiset tekniset vaatimukset. Suunnitteluasiakirjoissa on esitettävä rakennustuotteilta vaadittavat ominaisuudet ja vaatimustasot viittaamalla yhdenmukaistettuun tuotestandardiin (hen) tai eurooppalaiseen tekniseen arviointiin (ETA) sekä suoritustasoilmoituksen (DoP) arvoon ja luokkaan niin, että kansallisesti asetetut käyttökohteen vaatimukset täyttyvät (kynnysarvon vähimmäistaso). Mikäli rakennustuotteella tai -materiaalilla ei ole olemassa yhdenmukaistettua tuotestandardia (hen) tai eurooppalaista teknistä arviointia (ETA), tuotteen kelpoisuus on osoitettava tuotteesta riippuen tyyppihyväksynnällä, varmennustodistuksella tai valmistuksen laadunvalvonnan varmentamisella (laki eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä). Vastuullisen työnjohtajan on huolehdittava, että rakennukseen kiinnitetään suunnitelmien mukaisesti pysyvästi vain rakennustuoteasetuksen (2011/305/EU) mukaisesti CE-merkittyjä tai tyyppihyväksyttyjä, varmennustodistuksella varustettuja tai valmistuksen laadunvalvonnalla varmennettuja rakennustuotteita. Rakennustyön edistymisen mukaan on pidettävä ja kirjattava tarkastusasiakirjaan vastuuhenkilöiden tarkastuksia seuraavasti: - pohjatarkastus (pohjatutkija/rakennesuunnittelija) - raudoitustarkastus (rakennesuunnittelija) - perustustarkastus (rakennesuunnittelija) - rakenteiden tarkastus (rakennesuunnittelija) - ääneneristystarkastus (rakennesuunnittelija) - osastoivien rakenteiden tarkastus (rakennesuunnittelija) - läpivientien tarkastus (rakennesuunnittelija - salaoja- ja routaeristystarkastus (kvv-/vastaava työnjohtaja) - vesieristysten tarkastus (rakennesuunnittelija) - ilmanvaihtolaitteistojen tarkastus (iv-suunnittelija) - kvv-laitteiden tarkastus (kvv-suunnittelija) - sähköasennuksen tarkastus (sähköurakoitsija) - julkisivujen tarkastus (ARK-rakennussuunnittelija) - hulevesi- ja pihatarkastus (pääsuunnittelija)

5 Lupatunnus A Sivu 5 - esteettömyystarkastus (pääsuunnittelija) - käyttö-ja huolto-ohje (hankkeeseen ryhtyvä) - hissitarkastus (valvottu tarkastuslaitos) Pelastusviranomaiselta on pyydettävä seuraavat katselmukset ennen rakennuksen käyttöönottoa: - erityinen palotarkastus Rakennuttajan tulee osoittaa rakennustyömaan ajaksi autojen ja koneiden pysäköintipaikat. Rakennuttajan on nimettävä turvallisuuskoordinaattori (VnA 205/2009). Ennen rakennustöiden aloittamista tulee ottaa yhteyttä kunnossapitopalvelujen kadunpitoon ja sopia työmaaliikenteen järjestämisestä ja yleisten alueiden kunnon tarkastamisesta. Loppukatselmuksessa tulee olla esittää kadunpidon tarkastuspöytäkirja. Ilmanvuotolukuna on esitetty vertailuarvo alle 4,0 1/h. Rakennuksen valmistuessa (käyttöönotto) tulee olla esittää energiaselvitys ja energiatodistus, johon on liitettävä talotoimittajan organisaatiosta riippumattoman tahon kohdekohtainen ilmavuotoluvun mittaustulos SFS-EN määritetyllä tavalla ja RT-kortin luvun 4 tarkennusten mukaan. Rakennuspaikan katuliittymän alkupäähän tai pysäköintialueille on näkyvälle paikalle sijoitettava pelastuslaitoksen ohjeen mukainen valaistu osoite- ja opastaulu, jossa osoitetaan asuinrakennusten ja niissä olevien portaiden sijainnit. Ennen rakennustyön aloittamista on järjestettävä aloituskokous. Rakennustyöstä on pidettävä tarkastusasiakirjaa, jonka yhteenveto arkistoidaan lupa-asiakirjojen yhteyteen. Rakennuksesta on laadittava käyttö- ja huolto-ohje. Rakennuksen perustustyön valmistuttua rakentamista ei saa jatkaa ennen kuin sijaintikatselmus on toimitettu. Mikäli korkeusasemassa tai muussa sijainnissa on poikettu rakennusluvan mukaisesta sijainnista, ei rakennustyötä saa jatkaa ennen kuin rakennusvalvontaviranomainen on hyväksynyt muutoksen. Rakennus ja tontti on varustettava rakennuksen käyttöturvallisuusmääräysten ja ohjeiden RakMK F2 mukaisesti. Vesikaton varusteet ja laitteet vesikaton väriin. LPA-alueelle haetaan lupaa erikseen. Autopaikat on yksilöidysti merkittävä. Liikuntaesteisille tarkoitetut pysäköintipaikat on varustettava opastusmerkeillä. Loppukatselmuksessa hakijan on annettava kirjallinen selvitys siitä, että rakennusluvassa edellytetyt autopaikat on osoitettu vain kiinteistössä asuvien käyttöön. Tarvittavat rasitteet on perustettava ennen rakennuksen käyttöönottoa.