8 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 11 ÄMMÄNHAUDANMÄEN KUNNALLISTEKNISEN RAKENTAMISEN TARJOUKSET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "8 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 11 ÄMMÄNHAUDANMÄEN KUNNALLISTEKNISEN RAKENTAMISEN TARJOUKSET"

Transkriptio

1 AIKA klo PAIKKA Kirkonkylän koulukeskus KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko 8 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 9 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 10 VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖS 11 ÄMMÄNHAUDANMÄEN KUNNALLISTEKNISEN RAKENTAMISEN TARJOUKSET 12 LAUSUNTOPYYNTÖ KALALHDEN ASEMAKAAVAEHDOTUKSESTA 13 LAUSUNTOPYYNTÖ NARVAN KYLÄN ASEMAKAAVAMUUTOKSESTA 14 LAUSUNTOPYYNTÖ KIRKONKYLÄN PALVELUKESKUSALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOKSESTA JA ASEMAKAAVALUONNOKSESTA 15 ILMOITUSASIAT

2 OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Valto Sorva puheenjohtaja Matti Kuusjärvi varapuheenjohtaja Kati Ajoksenmäki jäsen Virpi Eskola jäsen Johanna Halme jäsen Henri Marttila jäsen POISSA Riku Seppälä jäsen MUU Mari Hämölä Veli Salmi Michaela Jokiniemi Harri Tapanainen Pertti Uusi-Erkkilä Nuorisovaltuuston edustaja Kunnanhallituksen edustaja Kunnanhallituksen edustaja ALLEKIRJOITUKSET Valto Sorva Puheenjohtaja Mari Hämölä Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELTÄVÄT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 8-15 Pöytäkirja tarkastetaan PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

3 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokouskutsu on lähetetty teknisen lautakunnan jäsenille ja se on luettavissa myös kunnan verkkosivuilla. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 9 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Teknisen lautakunnan tulee valita keskuudestaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 1. Tekninen lautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Virpi Eskolan ja Johanna Halmeen. 2. Päätetään, että pöytäkirja tarkastetaan Päätetään, että tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävillä teknisessä toimistossa Päätös Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

5 10 VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖS Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan tilinpäätös vuodelta 2018 on valmistunut. Tekninen lautakunta tutustuu tilinpäätökseen ja tavoitteiden toteutumaan. Kunnaninsinööri Tekninen lautakunta hyväksyy teknisen lautakunnan alaisen toiminnan tilinpäätöksen sekä toimenpiteiden toteutuman vuodelta 2018 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen numeerisen osan. Taloudenpidossa on kiinnitettävä huomiota budjetin ylityksiin sekä huomioitava lisämäärärahan hakeminen tarpeen vaatiessa.

6 11 ÄMMÄNHAUDANMÄEN KUNNALLISTEKNISEN RAKENTAMISEN TARJOUKSET Ämmänhaudanmäen kunnallisteknisen rakentamisen Vihniäntiellä (paaluväli ) ja Käpykujalla (paaluväli 0-55) tarjouspyyntö on julkaistu Hilma-järjestelmässä ja kunnan kotisivuilla Tarjouksia saapui määräajassa 6 kpl. Tarjoukset avattiin määrämuotoisena Halvimman tarjouksen jätti Salkati Oy ja se oli kustannukseltaan (alv 0 %). Kunnaninsinööri Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Ämmänhaudanmäen urakoitsijaksi Vihniäntielle (paaluväli ) ja Käpykujalle (paaluväli 0-55) valitaan halvimman tarjouksen tehnyt Salkati Oy hintaan (alv 0 %). Liitteenä on avauspöytäkirja, liite 1. Päätös Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. Tiedoksi Kunnanhallitus Tarjoajat

7 12 LAUSUNTOPYYNTÖ KALALAHDEN ASEMAKAAVAEHDOTUKSESTA Vesilahden kunnanhallitus on asettanut nähtäville asemakaavaehdotuksen, josta pyydetään lausuntoa mennessä. koskee Vesilahden kunnan kortteleiden asemakaavaluonnosta, joista teollisuusrakentamisen korttelialuetta muodostavat Teollisuustonteille on sijoitettu 22 tonttia. Eteläisemmälle alueelle on osoitettu erillispientalojen korttelit ja näitä tontteja on 20. Lausunto Teollisuustonttirakentamisen korttelialueella Terävätien luoteisosaa Sahalaidantielle ei ole tarpeellista rakentaa. Korttelin 298 eteläosan tontit ovat saavutettavissa Tylsäntien kautta kookkaillakin ajoneuvoyhdistelmillä. Teräväntien ja Sahalaidantien risteykseen voi jättää ET-aluetta mahdolliseen tarpeeseen. Tylsäntien koillisosaan tien päähän tulee varata ET-aluetta kunnallistekniseen käyttöön. Erillispientalojen korttelialueella tulee varata Kuminatien pohjoispäähän ET-aluetta kunnallistekniseen käyttöön. Kaava-alueen tekninen rakentaminen tulee kalliiksi. Etäisyys Koskenkylästä asuntoalueelle on pitkä samoin teollisuusalueen jatkoyhteydet. Pitää harkita kaavahankkeen lykkäämistä tai keskeyttämistä toistaiseksi. Kunnaninsinööri Tekninen lautakunta päättää antaa edellä esitetyn lausunnon asemakaavaehdotuksesta. Päätös Keskustelun aikana on Virpi Eskola tehnyt poikkeavan ehdotuksen, että kaavahankkeen keskeyttämistä ei harkita. Johanna Halme kannatti Virpin esitystä. Puheenjohtaja esitti, että suoritetaan huutoäänestys siten, että ne jotka kannattavat kunnaninsinöörin ehdotusta äänestävät Jaa ja ne, jotka kannattavat poikkeavaa ehdotusta äänestävät Ei. Äänestysmenettely hyväksyttiin. Äänestyksessä annettiin 6 Ei ääntä ja 0 Jaa ääntä. Virpi Eskolan ehdotus tulee teknisen lautakunnan päätökseksi. Muilta osin tekninen lautakunta hyväksyi kunnaninsinöörin päätösehdotuksen. Tiedoksi Kaavanlaatija Kunnanhallitus

8 13 LAUSUNTOPYYNTÖ NARVAN KYLÄN ASEMAKAAVAMUUTOKSESTA Vesilahden kunnanhallitus on asettanut nähtäville asemakaavaehdotuksen, josta pyydetään lausuntoa mennessä. koskee Narvan kylän korttelin 24 sekä korttelin 111 tontin 1 ja 2 asemakaavaluonnosta. Lausunto Tontti nro 4 alla kulkevat kunnallistekniset putkistot (vesi- ja viemäriputkistot) tulee huomioida joko rasitteena tai putkistojen siirtämisenä pois tonttialueelta ennen mahdollista tontin käyttötavan/omistajan muuttumista tai rakennusten rakentamista/purkamista. Samoin on huomioitava lämpökeskukselta tuleva kaukolämpölinja. Tonttien 2 ja 4 rajalla sijaitseva rengasvesikaivo tulee täyttää/purkaa/merkitä rasitteeksi ennen tonttien käyttötavan muuttamista. Autojen paikoitukseen tulee jättää riittävästi tilaa Tuulikallion Majakan kerhotilan läheisyyteen. Alueella tulee huomioida liittymien näkemien parantaminen. Kunnaninsinööri Tekninen lautakunta päättää antaa edellä esitetyn lausunnon asemakaavaehdotuksesta. Päätös Tekninen lautakunta hyväksyi päätösesityksen lisäyksellä, että Tuulikalliontien ja Kestintien koulun puoleiselle reunalle tulee kaavoittaa kevyen liikenteen väylä koulun oppilasliikenteen turvaamiseksi. Tiedoksi Kaavanlaatija Kunnanhallitus

9 14 LAUSUNTOPYYNTÖ KIRKONKYLÄN PALVELUKESKUSALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOKSESTA JA ASEMAKAAVALUONNOKSESTA Vesilahden kunnanhallitus on asettanut nähtäville asemakaavamuutoksen ja asemakaavaluonnoksen, josta pyydetään lausuntoa mennessä. koskee Rautialantien pohjoispuolella Pappilantien ja tien välistä aluetta, jossa sijaitsee kaupallisia palveluja ja kirjasto. Asemakaavamuutos koskee lähivirkistysaluetta, katualuetta, jalankululle ja pyöräilylle varattua katualuetta, pysäköinti- ja torialuetta sekä kortteleita 150, 151, 153, 163, 172 ja osaa korttelista 172. Lausunto Kesontien molemmin puolin sijaitsee kunnallistekniikan putkistoja, joille on muodostettava rasite. Alueen P-tilaa tulee kasvattaa sallimalla pysäköinti ehdollisena torialueella, esim. liityntäpysäköintinä. Torialueen läheisyyteen tulee mahdollistaa ET-aluetta. Mahdollinen kevyenliikenteen väylä Lempäälään kasvattaisi kevyen liikenteen liikennemääriä alueella. Päätös Tiedoksi Kunnaninsinööri Tekninen lautakunta päättää antaa edellä esitetyn lausunnon kaavaluonnoksesta. Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. kaavanlaatija kunnanhallitus

10 15 ILMOITUSASIAT -Kevyen liikenteen väylän linjaus Vesilahti-Lempäälä -Water Safety Plan -Työryhmäasiat (päiväkoti, urakat) -Vesihuollon toiminta-alueen päivitys -Vesiosuuskunnan liittymismaksut -Seuraava kokous Päätös Teknisen lautakunnan tiedoksi on annettu ilmoitusasiat

11 VESILAHDEN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Tekninen lautakunta MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 ) Pykälät 10, 12, 14, 15 Koska päätöksestä voidaan tehdä kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla (KuntaL 134 :n 1 mom) Pykälät Hallintolainkäyttölain 5 2 mom / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet --- OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Pykälä 11 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: VESILAHDEN KUNTA,, LINDINKUJA 1, VESILAHTI puh sähköposti Oikaisuvaatimuksen sisältö Tiedoksisaanti Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lasketa määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin työt virastoissa on keskeytettävä, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen

12 VESILAHDEN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Tekninen lautakunta VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja vadosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikai- Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johlitusaiksuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Kunnallisvalitus Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1, Hämeenlinna Puhelin , Telekopio , Sähköposti: Hallintovalitus Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Tampereen toimipaikka Yliopistonkatu 38 PL 272, TAMPERE Puhelin: , Telekopio: Sähköposti: Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1, Hämeenlinna Puhelin , Telekopio , Sähköposti: Kunnallisvalitus Pykälät Hallintovalitus Pykälät Valitusaika 30 päivää antopäivästä, antopäivää kuitenkaan mukaan laskematta Valitusaika 14 päivää tiedoksisaannista/ oppilaaksi ottaminen / AVI 30 päivää tiedoksisaannista / koulukuljetus / HAO Muu valitusviranomainen Pykälät Valitusaika osoite ja postiosoite päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Katso tiedoksisaanti. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoataan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika alkaa. Tuomioistuinlain ( /1455) 2 nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 260 euroa. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valituskirjan voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös nimi, osoite ja postiosoite PYKÄLÄT Valitusasiakirjat on toimitettava 1) nimi, osoite ja postiosoite PYKÄLÄT Vesilahden kunta, Tekninen lautakunta LINDINKUJA 1, VESILAHTI Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan