MUUTOKSENHAKUOHJEET. Lupalautakunta Pykälät: 14, 19, 20. Pykälät: ---

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MUUTOKSENHAKUOHJEET. Lupalautakunta Pykälät: 14, 19, 20. Pykälät: ---"

Transkriptio

1 MUUTOKSENHAKUOHJEET Lupalautakunta Pöytäkirja on julkaistu Laukaan kunnan internet-sivuilla , josta alkaen se on julkisesti nähtävänä myös Laukaan kunnanvirastossa, lupalautakunnan toimistossa. Muutoksenhakukiellot ja perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmis te lua ja täytäntöönpanoa (Kuntalaki 410/ ): Pykälät: 14, 19, 20 Oikaisuvaatimusohjeet Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, koska päätöksistä voidaan tehdä kirjallinen oi kai su vaa timus (Kuntalaki 410/ , 1. mom.). Päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen, joka on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle en nen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Pykälät: --- Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös vä lit tö mäs ti vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimusviranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Laukaan kunta / Lupalautakunta Käyntiosoite: Laukaantie 14, Laukaa kk. Aukioloaika: maanantai-perjantai klo Postiosoite: PL 6, Laukaa Sähköposti: Faksi: (014) , Puhelin / vaihde: (014) Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lä hettä mi ses tä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu nähtäväksi yleisessä tietoverkossa (Kuntalaki 410/2015 :t ). Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi: - päätös, johon muutosta vaaditaan - muutosvaatimus perusteineen - oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, osoite- ja yhteystiedot - allekirjoitus (vaatimuksen tekijän tai sen laatijan on allekirjoitettava oikaisuvaatimus) Oikaisuvaatimuksen liitteet - päätös alkuperäisenä tai kopiona - selvitys päätöksen tiedoksiannosta tai muusta muutosajan alkamisajankohdasta - asiakirjat, joihin muutosvaatimuksessa halutaan vedota

2 VALITUSOSOITUS (poikkeamispäätökset ja suunnittelutarveratkaisut) Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella: Lupalautakunta :t 15, 16, 17, 18 Valitusviranomainen ja yhteystiedot Hämeenlinnan hallinto-oikeus Osoite Raatihuoneenkatu 1, HÄMEENLINNA Puhelin (vaihde) Telekopio Virka-aika: ma - pe Valituksen toimittaminen Valitus on tehtävä kirjallisesti ja sen voi toimittaa myös sähköisesti. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa Valituksen on oltava perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä virka-aikana. Valitusaika ja päätöksen antopäivä Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä Valitusaikaa laskettaessa päätöksen antopäivää ei oteta lukuun. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto, juhannusaatto tai ar ki lau antai, saa valituskirjelmän toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon silloin, kun se on annettu. 1) viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla; 2) sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olen nai sesti vaikuttaa; 3) sillä, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa; 4) sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa; 5) kunnalla ja naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa; 6) toimialueellaan sellaisella rekisteröidyllä yhdistyksellä, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kult tuu ri ar vo jen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen; sekä 7) viranomaisella toimialaansa kuuluvissa asioissa. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä - todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava (julkipanoilmoitus/antopäivä) - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi sekä muutosvaatimuksen pe rus teet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on al le kirjoit ta nut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Hallinto-oikeus perii oikeudenkäyntimaksun muutoksenhakuasiassa (Tuomioistuinmaksulaki 1455/2015). hallinto-oikeudessa on 260 euroa.

3 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella: Lupalautakunta :t 9, 12 Valitusviranomainen ja yhteystiedot Hämeenlinnan hallinto-oikeus Osoite Raatihuoneenkatu 1, HÄMEENLINNA Puhelin (vaihde) Telekopio Virka-aika: ma - pe Valituksen toimittaminen Valitus on tehtävä kirjallisesti ja sen voi toimittaa myös sähköisesti. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa Valituksen on oltava perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä virka-aikana. Valitusaika ja päätöksen antopäivä Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä Valitusaikaa laskettaessa päätöksen antopäivää ei oteta lukuun. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto, juhannusaatto tai ar ki lau antai, saa valituskirjelmän toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon silloin, kun se on annettu. 1) asianosaisella; 2) kunnan jäsenellä; 3) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset il me ne vät; 4) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät; 5) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella sekä toiminnan vaikutusalueen kunnan ym pä ris tön suo je lu vi ran omaisel la; 6) muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella on lisäksi oikeus valittaa yleisen ympäristön- ja luonnonsuojeluedun val vo mi sek si tai muusta perustellusta syystä sellaisesta päätöksestä, jolla hallinto-oikeus on muuttanut kunnan ympä ris tön suo je lu vi ran omai sen tekemää lupapäätöstä tai kumonnut lupapäätöksen. Valituskirja. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä - todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava (julkipanoilmoitus/antopäivä) - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi sekä muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on al le kirjoit ta nut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Hallinto-oikeus perii oikeudenkäyntimaksun muutoksenhakuasiassa (Tuomioistuinmaksulaki 1455/2015). hallinto-oikeudessa on 260 euroa.

4 VALITUSOSOITUS (ympäristöluvat ja yhteisluvat) Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella: Lupalautakunta :t 10, 11 Valitusviranomainen ja valitusaika Valitus on tehtävä Vaasan hallinto-oikeudelle 30 päivän kuluessa pää tök sen antopäivästä lukien. Valitusaikaa las ket taes sa päätöksen antopäivää ei ote ta lukuun. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto, ju han nus aat to tai arkilauantai, valituskirjelmän saa toimittaa en sim mäi se nä sen jälkeisenä arkipäivänä. on 1) asianosaisella, 2) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, ter vey den- tai luon non suo je lun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella ky sy myk ses sä olevat ympäristövaikutukset il me ne vät, 3) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jon ka alueella toiminnan ympäristövaikutukset il me ne vät, 4) valtion val von ta vi ran omai sel la sekä toi min nan sijaintikunnan ja vakitusalueen kunnan ym pä ris tön suo je lu vi ran omai sel la sekä 5) asiassa yleis tä etua valvovalla viranomaisella. Valituskirjelmän muoto ja sisältö Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Valituskirjelmässä, joka on osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valittajan, lail li sen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Valituskirjelmän liitteet Valituskirjelmään on liitettävä: - valituksenalainen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu vi ran omai sel le - mahdollisen asiamiehen valtakirja Valituskirjelmän toimittaminen perille Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen hallinto-oikeuden au ki oloajan päättymistä riippumatta siitä toimitetaanko valitus postitse vai sähköisesti. Va li tuk sen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa oin ti2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. VAASAN HALLLINTO-OIKEUS Käyntiosoite Korsholmanpuistikko 43, Vaasa Postiosoite PL 204, Vaasa Puhelin (vaihde), (kirjaamo) Faksi Sähköposti Aukioloaika ma-pe Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun (Tuomioistuinmaksulaki 1455/2015). hallinto-oikeudessa on 260 euroa.

5 VALITUSOSOITUS (jätelaki, uhkasakko) Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella: Lupalautakunta :t 13 Valitusaika Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lu kuun. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto, juhannusaatto tai ar ki lau an tai, valituskirjelmän saa toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa (sähköposti) asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Todisteellisessa tiedoksiannossa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asiainosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana. Valitusviranomainen Viranomainen, jolle kirjallinen valitus tehdään: HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS Käyntiosoite Arvi Kariston katu 5, Hämeenlinna Postiosoite Raatihuoneenkatu 1, Hämeenlinna Puhelin Faksi on 1) asianosaisella, 2) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristö- ja terveysvaikutukset ilmenevät, 3) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristö- ja terveysvaikutukset ilmenevät, 4) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella Valituskirjelmän muoto ja sisältö Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava: päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla muutosta vaaditaan. valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen pää tös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. Jos va lit ta jan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on jo ku muu hen ki lö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valittajan, lail li sen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täy den tää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Valituskirjelmän liitteet Valituskirjelmään on liitettävä: päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan al ka mis ajan koh das ta asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu vi ran omai sel le mahdollisen asiamiehen valtakirja. Valituskirjelmän toimittaminen perille Valituskirjelmä on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen au ki olo ajan päättymistä riippumatta siitä toimitetaanko valitus postitse vai sähköisesti. Valituskirjelmän voi toimittaa perille hen ki lö koh tai ses ti, postitse kirjeenä tai sähköisesti (faksina tai sähköpostina) taikka asiamiestä tai lähettiä käyttäen. Va li tuk sen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa oin ti2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun (Tuomioistuinmaksulaki 1455/2015). hallinto-oikeudessa on 260 euroa.