Lisäksi läsnä Milla Suhonen seurakuntasihteeri, pöytäkirjanpitäjä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lisäksi läsnä Milla Suhonen seurakuntasihteeri, pöytäkirjanpitäjä"

Transkriptio

1 1 PÖYTÄKIRJA 6/2018 Aika Maanantai klo Paikka Enon seurakuntatalo Yläpappilantie Eno Läsnä Rautavuori Armi kirkkoherra, seurakuntaneuvoston puheenjohtaja Haaranen Paula Heiskanen Senni Lappalainen Martta Laukkanen Timo Määttälä Merja-Leena Palosuo Lauri Tahvanainen Pauli Toivanen Ville Vartiainen Aija Vänskä Raili Varajäsenenä läsnä Ignatius Merja Matti Hirvosen varajäsen Poissa Hirvonen Matti Tohkanen Matti Lisäksi läsnä Milla Suhonen seurakuntasihteeri, pöytäkirjanpitäjä

2 2 55 KOKOUKSEN AVAUS Alkuhartaus Merja-Leena Määttälä. Laulettiin virsi 525: 1, 3, KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. KL 7:4.1 Kutsu kokoukseen toimitetaan jäsenille viimeistään kahta päivää ennen kokousta. Kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista päätösesityksineen. Enon seurakuntaneuvoston ohjesääntö 2 1 mom. Kokouskutsu ja esityslista päätösehdotuksineen tähän seurakuntaneuvoston kokoukseen on lähetetty Ehdotus (pj.) Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 57 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla, jollei tarkastamisesta ole määrätty ohje- tai johtosäännössä. KJ 7:6.2 Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa tai, jos kokous niin päättää seurakuntaneuvosto kokouksessaan. Enon seurakunnan seurakuntaneuvoston ohjesääntö 6 3 mom. Ehdotus (pj.) Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Matti Tohkanen ja Ville Toivanen. He toimivat tarvittaessa myös äänten laskijoina. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Ville Toivanen ja Aija Vartiainen Matti Tohkasen poissa ollessa. He toimivat tarvittaessa myös äänten laskijoina.

3 3 58 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Ehdotus (pj.) Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Pykälässä 62 käsitellään Enon seurakunnan toiminnan siirtyminen entisiin kunnanviraston tiloihin. Pykälään 59 lisätään liite 3. Muutoin hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4 4 59 KIINTEISTÖTOIMIKUNNAN LAUSUNTOPYYNTÖ INVESTOINTISUUNNITELMAA VARTEN Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymän kiinteistötoimikunnan tehtävänä on valmistella yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi investointisuunnitelma vuosille Investointisuunnitelman valmistelua varten toimikunta pyytää yhtymän seurakuntien seurakuntaneuvostoilta, hautaus- ja puistopalveluilta sekä kurssi- ja leirikeskuspalveluilta esitykset investointikohteista ja niiden ajoituksesta sekä toimitiloista, joista voidaan luopua. Lausuntopyynnöt pyydetään välittämään mennessä kiinteistötoimikunnan puheenjohtajalle ja kiinteistöpäällikölle. Enon seurakunnan valmisteleva työryhmä Armi Rautavuori, Pauli Tahvanainen ja Ville Toivanen tuovat ennen seurakuntaneuvoston kokousta pidettävässä palaverissa klo 15 laatimansa ehdotuksen seurakuntaneuvoston käsiteltäväksi. Ehdotus (pj) esittää kiinteistötoimikunnalle, että tarpeettomia tiloja, joita seurakunta ei käytä, ovat vanha pappila ja virastorakennus, tyhjillään oleva ja huonokuntoinen kolmen huoneiston rivitalo autotalleineen, kanttorin vuokraama omakotitalo ja Voimalaitoksen tiellä oleva vanha kanttorila. Tarpeelliset tilat ovat kirkko ja kellotapuli, siunauskappeli ja hautausmaan varastot, konehalli ja Murikan maja ja uusi seurakuntatalo sekä vuokratila Hyvänmielen Tupa. esittää, että nykyisin käytössä olevan seurakuntatalon tilalle tarvitaan uudet tilat ja nykyinen tila poistetaan käytöstä. Toiminnan kannalta tarpeelliset tilat näkyvät hankesuunnitelman luvusta 2 (liite 3). esittää, että uuden seurakuntatalon rakennushanke käynnistyy keväällä Uuden seurakuntatalon sijainniksi esitetään kirkon viereistä tonttia, jolla sijaitsee vanha pappila ja virasto. esittää, että uudisrakennus rakennettaisiin hirrestä. Päätösehdotus hyväksyttiin.

5 5 60 SEURAKUNTAYHTYMÄN LAAJENTUMISLUONNOKSEN KOMMENTOINTI keskustelee laajentumisluonnoksesta (liitteet 1 ja 2) ja antaa lausunnon kokouksessa. Ehdotus (pj.) Enon seurakuntaneuvosto esittää muutoksen laajentumisluonnoksen kohtaan Yhteistyömalli. Kontiolahti siirretään kohdasta 4. Enon ja Vaara-Karjalan kanssa kohtaan 2. Toisen muutosesityksen Enon seurakuntaneuvosto esittää kohtaan Seurakuntien päätöksenteko ennen uuden yhtymän aloittamista. Enon seurakuntaneuvosto esittää, että kohtaan lisätään seuraava teksti: Poikkeuksena ovat jo aloitetut ja pakolliset suunnittelun alla olevat hankkeet. Päätösehdotus hyväksyttiin.

6 6 61 SIRKKA KOIVULAN ERONPYYNTÖ VAALILAUTAKUNNASTA JA UUDEN HENKILÖN VALITSEMINEN HÄNEN TILAL- LEEN VAALILAUTAKUNNAN VARAJÄSENEN PAIKALLE Enon seurakunnan vaalilautakunnan varajäseneksi valittu Sirkka Koivula on jättänyt suullisen eronpyynnön tehtävästään perustellusta syystä. Ehdotus (pj.) 1. päättää myöntää Enon seurakunnan vaalilautakunnan varajäseneksi valitulle Sirkka Koivulalla eron tehtävästä 2. päättää kutsua Sirkka Koivulan tilalle Enon seurakunnan vaalilautakunnan varajäseneksi Kirsti Lomun. Päätösehdotus hyväksyttiin.

7 7 62 ENON SEURAKUNNAN TOIMINNAN SIIRTYMINEN ENTISIIN KUNNANVIRASTON TILOIHIN Enon seurakunnan toiminta siirtyy Enon seurakuntatalolta entisiin Enon kunnanviraston tiloihin osoitteeseen Kunnantie 2, 2. kerros. Tilat on vuokrattu Joensuun kaupungilta. Seurakunnan toimisto palvelee Kunnantiellä 1.8. alkaen ma-pe klo Enon seurakuntatalolla voidaan jatkossa järjestää yksittäisiä tilaisuuksia ainakin vielä tämän kesän ja syksyn aikana, mutta ei jatkuvaa toimintaa. Ehdotus (pj.) merkitsee toiminnan siirtymisen tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

8 8 63 ILMOITUSASIAT 1. Seuraava seurakuntaneuvoston kokous on klo MUUT ASIAT 64 Muita asioita ei ollut.

9 9 65 KOKOUKSEN PÄÄTÖS Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus liitettiin pöytäkirjaan. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Laulettiin virsi 572 ja luettiin Herran siunaus. KOKOUKSEN PUOLESTA Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä ARMI RAUTAVUORI Armi Rautavuori MILLA SUHONEN Milla Suhonen Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Joensuussa AIJA VARTIAINEN Aija Vartiainen VILLE TOIVANEN Ville Toivanen Pöytäkirja on ollut nähtävänä Enon seurakunnantoimistossa, Kunnantie 2, Eno, ajalla toimiston aukioloaikoina, mistä on kuulutettu Enon seurakunnan ilmoitustaululla ajalla Joensuussa Milla Suhonen seurakuntasihteeri

10 10 Enon seurakunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS SEURAKUNTANEUVOSTO Kokouspäivämäärä Pöytäkirjan pykälä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista hankinnoista annetun lain mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua. Pöytäkirjan pykälät: 55-58, Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pöytäkirjan pykälät: Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto Kirkkolain 24 luvun 3 :n 2 mom. mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka alistetaan tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Pöytäkirjan pykälät: - Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot 1. Kirkkolain 24 luvun 14 :n 2 mom:n, 2. hallintolainkäyttölain 5 :n 2 mom:n, 3. kirkon virkaehtosopimuslain 19 :n, tai 4. muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet: -. Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8a :n 2 mom. nojalla saa tehdä kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon 1. Pöytäkirjan pykälät: -. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot: Enon seurakuntaneuvosto Oikaisuvaatimuksen sisältö Käyntiosoite: Kunnantie 2, Eno Postiosoite: Kunnantie 2, Eno Sähköposti: Pöytäkirjan pykälät: 59, 60, 61 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti (telekopioilla tai sähköpostilla). Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi: oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä millaista oikaisua päätökseen vaaditaan millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan 1 Kansallisen kynnysarvon suuruus on (tavarat ja palvelut), (terveydenhoito ja sosiaalipalvelut) ja (rakennus- ja käyttöoikeusurakat)

11 11 HANKINTAOIKAISU Hankintaoikaisun tekeminen Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (Hankintalaki ). Toimitusosoite Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot: Enon seurakunta Käyntiosoite: Kunnantie 2, Eno Postiosoite: Kunnantie 2, Eno Sähköposti: Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankintaoikaisun on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi: oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä millaista oikaisua päätökseen vaaditaan millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. VALITUSOSOITUS Hankintaoikaisun sisältö Valitusviranomainen ja valitusaika Kirkollis- ja hallintovalitukset Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Itä-Suomen hallinto-oikeus Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64 Postiosoite: PL 1744, Kuopio Puhelin: Telekopio: Sähköposti: Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät: Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät: Valitusaika 30 päivää 30 päivää Kirkollisvalitus alistusasiassa Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät: Käyntiosoite: Kuninkaankatu 22 A, Kuopio Postiosoite: PL 42, Kuopio Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät: Käyntiosoite: Eteläranta 8 Postiosoite: PL 210, Helsinki Telekopio: Sähköposti: Valitusaika 30 päivää 30 päivää

12 12 Opetus- ja kulttuuriministeriö, pöytäkirjan pykälät: PL 29 (Meritullinkatu 10), Valtioneuvosto Telekopio: (kirjaamo) Sähköposti: 30 päivää Valitusviranomainen ja valitusaika Valitus markkinaoikeuteen Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon asemaansa vaikuttavasta ratkaisusta tai tarjousmenettelyn ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi (valitusosoitus). Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankinta-asiaan muutosta hakevan on lisäksi kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön ilmoittamaan osoitteeseen viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Hankintayksikön yhteystiedot ovat edellä hankintaoikaisua koskevassa kohdassa. Markkinaoikeuden yhteystiedot Valitusaika 14 päivää Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen: Osoite: Radanrakentajantie 5, Helsinki Telekopio: Sähköpostiosoite: Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa Muutoksenhakuajan laskeminen Valituskirjelmä Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirjelmässä on ilmoitettava: valittajan nimi ja kotikunta postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valitusasiakirjojen toimittaminen Oikeudenkäyntimaksu Valituskirjelmään on liitettävä: päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja. Päätöksen voi saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti. Asia voidaan saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 250 euroa ja markkinaoikeudessa euroa, jollei lain 5, 7 tai 8 :stä muuta johdu. Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. Liitetään pöytäkirjaan