INTOA KUHMOON. Kuhmon IntoStation -projektitoimintakeskuksen hankesuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "INTOA KUHMOON. Kuhmon IntoStation -projektitoimintakeskuksen hankesuunnitelma"

Transkriptio

1 INTOA KUHMOON Kuhmon IntoStation -projektitoimintakeskuksen hankesuunnitelma

2 Kuhmon kaupunki TIIVISTELMÄ Kuhmon kaupunki haluaa vahvasti panostaa nuoriinsa, antaa heille erilaisia mahdollisuuksia kehittää omaa osaamistaan sekä kannustaa heitä aktiivisuuteen ja oma-aloitteellisuuteen. Lisäksi kaupunki haluaa kehittää nuorten yrittäjyyden tukemista sekä tehdä aktiivista tulevaisuustyötä paluumuuttoa edistämällä. Kuhmossa on huomioitu Kajaanissa kehitetystä Intotalo-toimintamallista saadut hyvät kokemukset, ja esiselvityksen perusteella myös Kuhmossa on tilausta Into-toiminnalle. Kuhmoon on suunniteltu oma versio Intotalo-toimintamallista ja se konkretisoidaan Kuhmon IntoStation -projektitoimintakeskushankkeen muodossa. Suunnitelma perustuu Kajaanin Intotalon ja Suomussalmen IntoStationin toiminnasta saatuihin kokemuksiin, Kuhmon nuoriso-ohjelmaan, kuhmolaisten nuorten ja yhteistyötahojen mielipiteisiin sekä esiselvityksen aikana tehdyn puhelinkyselyn tuloksiin. Hankkeen pääkohderyhmään kuuluvat lukiolaiset ja ammattiopistolaiset. Muiksi kohderyhmiksi on nimetty yläasteikäiset, ala-asteikäiset ja lapset, yrittäjäksi haluavat ja nuoret yrittäjät sekä potentiaaliset paluumuuttajat. Hankkeen puitteissa tehdään yhteistyötä monien eri tahojen kanssa, kuten esimerkiksi Kuhmon yritysten, yhdistysten, Woodpoliksen, Virtuosin ja Kajaanin Intotalon kanssa. Kuhmon IntoStation -projektitoimintakeskushankkeen päätavoitteina on kuhmolaisten nuorten

3 aktiivisuuden ja oma-aloitteellisuuden vahvistaminen, projektitoimintakeskus IntoStationin perustaminen, lukion ja ammattiopiston kurssitarjonnan ja yhteistyön monipuolistaminen sekä toiminnan jatkuvuus. Toimintaa tukevia lisätavoitteita ovat alumnitoiminnan aloittaminen Kuhmon yhteislukiolla, nuorten yrittäjyysvalmiuksien ja jo toimivien nuorten yrittäjien tukeminen, yhteydenpito potentiaalisiin paluumuuttajiin ja paluumuuton edistäminen sekä Kuhmon oppilaitosten yhtenäisen yrittäjyyskasvatuksen terävöittäminen. Konkreettinen toiminta tapahtuu Kuhmon IntoStation -projektitoimintakeskuksessa, joka tulee sijaitsemaan nuorisotila Yläkerran yhteydessä. Siellä toteutetaan esimerkiksi erilaisia projektitoimintaan ja yrittäjyyteen liittyviä kursseja ja valmennuksia. Kuhmon IntoStation -projektitoimintakeskushanke toteutetaan aikavälillä Hankkeen hallinnoijana toimii Kuhmon kaupunki. Hankkeeseen palkataan kokopäiväinen hankevetäjä ja hankkeen ohjausryhmä kootaan Kuhmon kaupungin, oppilaitoksen, Woodpoliksen, yrittäjien, nuorten, Kajaanin Intotalon ja rahoittajan edustajista. SISÄLTÖ 1. HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 1 2. HANKKEEN PERUSTIEDOT Hankkeen nimi, aikataulu sekä hakija- ja toteuttajataho Kohderyhmät ja yhteistyötahot Hankeorganisaatio 1 3. TAVOITTEET 1 4. TOIMENPITEET Toteutus ja organisointi Aikataulutus Tiedottaminen ja raportointi Vaaditut resurssit 1 5. HANKKEEN OLETUKSET, ENNAKOIDUT RISKIT JA NIIDEN HUOMIOIMINEN 1 6. ODOTETUT TULOKSET JA VAIKUTUKSET 1 7. SAAVUTUSTEN TARKASTELU Seuranta ja arviointi Jatkuvuus 1 8. KUSTANNUSARVIO JA RAHOITUSSUUNNITELMA 1 LIITE 1 KUSTANNUSARVION LASKENTAPERUSTEET 1

4 LIITE 2 KOHDERYHMÄT 1 LIITE 3 MUUT YHTEISTYÖTAHOT 1 1.

5 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE Kuhmon kaupunki haluaa vahvasti panostaa nuoriinsa tulevaisuudentekijöihinsä. Osaksi Kuhmon kaupunkikonsernin strategiaa on liitetty nuorten oma nuoriso-ohjelma, jonka Kuhmon Nuoret Vaikuttajat -ryhmän jäsenet ovat laatineet vuoden 2006 aikana. Kuhmon Nuoret Vaikuttajat on perustettu lokakuussa 2006 ja siitä käytetään lyhennettä Kanava. Ennen Kanavaa Kuhmossa ei ollut nuorten yhteistä toimivaa ryhmää, joka olisi vaikuttanut nuoria koskeviin asioihin. Siksipä syntyi idea ryhmästä, joka ottaa kantaa nuoria koskeviin asioihin ja järjestää monimuotoista toimintaa. Kanavan yksi tärkeimmistä ja laajimmista toimintamuodoista tähän mennessä on ollut yökahvilatoiminta. Tällä hetkellä yhdistykseen kuuluu yli 30 jäsentä. Nuoriso-ohjelmaan on kirjattu eräiksi tavoitteiksi aktiivisuuteen kannustaminen ja nuorten projektikeskuksen kehittäminen. Myös koulutuksen suhteen toivottiin yhteistyötä oppilaitosten välillä, ajanmukaista opetusta ja oppimateriaaleja sekä yrittäjyyden ja yritteliäisyyden painotusta. On äärimmäisen tärkeää, että tavoitteet eivät jää vain lauseiksi paperille, vaan että ne siirtyvät käytäntöön. Se lisäisi nuorten intoa ja halua vaikuttaa asioihin. Kuhmossa on jo muutama vuosi sitten herännyt kiinnostus aloittaa Intotalo-toimintamalliin pohjautuvaa toimintaa. Kajaanissa vuodesta 2001 kehitetty Intotalo-toimintamalli on osoittautunut toimivuuteensa nuorten kannustamisessa aktiivisuuteen ja yrittäjyyteen. Intotalo on yrittäjyyden valmennuskeskus, joka valmentaa yrittäjäpersoonia ja luo yrittäjyyden kulttuuria Kainuuseen. Sen opit ja käytännöt ovat jo levinneet Sotkamoon ja Kuusamoon, missä toimii omat Intotalot, ja myös Suomussalmelle, missä toimii nuorten projektitoimintakeskus IntoStation. Myös Kuhmossa halutaan tehdä monipuolisesti työtä nuorten oma-aloitteellisuuden, aktiivisuuden ja yritteliäisyyden vahvistamiseksi. Kuhmossa pyritään siihen, että nuoret saisivat monipuolista ja ajanmukaista opetusta, joka vastaa työelämän kasvaviin vaatimuksiin. Oppilaitoksista ei tosin löydy tarvittavia resursseja tarjota riittävästi yrittäjyyteen, yritteliäisyyteen, luovuuteen, rohkeuteen, tiimityöhön ja projektioppimiseen kannustavia kursseja. Kyseiset taidot ja ominaisuudet tulevat olemaan entistä suuremmassa roolissa tulevaisuuden työmarkkinoilla. Lisäksi Kuhmon oppilaitoksissa viime vuosina tarjotut yrittäjyyteen tai liiketoimintaosaamiseen liittyvät kurssit eivät ole houkutelleet nuoria halutulla tavalla. Uudenlaiselle, kiinnostavalle oppimisympäristölle ja uusille oppimismenetelmille on siis tarvetta. Kuhmon oppilaitoksetkin suhtautuvat siihen myönteisesti.

6 Kiinnostus Intotalo-toimintamallia kohtaan konkretisoitiin Kuhmossa välisenä aikana toteutetulla Kuhmon Intotalon kartoitushankkeella. Kartoitushankkeessa rahoittajina olivat Kainuun maakunta -kuntayhtymä, Kuhmon kaupunki, Kuhmon Osuuspankki sekä Kuhmon Yrittäjät ry. Kartoitushankkeen yhtenä tavoitteena oli mallintaa Kuhmoon parhaiten soveltuva versio Intotalo-toimintamallista. Toisena päätavoitteena kartoitushankkeessa oli toteuttaa puhelinkysely Kuhmossa vuosina peruskoulunsa päättäneille. Puhelinkyselyllä kohderyhmältä kartoitettiin esimerkiksi mielikuvaa Kuhmosta, kiinnostusta saada jatkossa informaatiota Kuhmosta sekä yrittäjyys- ja paluumuuttohalukkuutta. Kuhmon toimintaympäristö huomioon ottaen ja muiden paikkakuntien kokemuksia peilaten on päädytty siihen tulokseen, että Kuhmon oma Intotalo toimisi parhaiten nuorten projektitoimintakeskuksen muodossa. Kuhmon oman toimintamallin suunnittelun perustana olivat nuorten ja tulevien yhteistyötahojen mielipiteet sekä Intotalo-toimintamallista saadut kokemukset. Nuorten mielipiteistä pyrittiin ottamaan selvää monien foorumien kautta; esimerkiksi lukiossa ja ammattiopistolla teetettiin kysely, jonka puitteissa nuoret saivat kertoa omia ideoitaan projektitoimintakeskukseen liittyen. Kyselyssä tiedusteltiin myös, että uskooko projektitoimintakeskuksen tulevan tarpeeseen, ja uskooko itse hyödyntävänsä tulevaisuudessa sen tuomia mahdollisuuksia. Nuorten vastaukset tukevat projektitoimintakeskuksen tarvetta. Kyselyyn vastasi yhteensä 215 lukiolaista ja ammattiopistolaista. Vastauksista kävi ilmi, että suurin osa nuorista kokee, että Kuhmossa ei ole heidän ikäisilleen tarpeeksi aktiviteetteja eikä paikkaa, missä kokoontua. Ammattiopistolaisista 28 henkilöä (47 %) uskoi projektitoimintakeskuksen tulevan tarpeeseen, lukiolaisista puolestaan 98 henkilöä (63 %). Tarkemmat tiedot vastauksista ja kyselylomake löytyvät erillisestä selvityksestä Kuhmon lukiolaisille ja ammattiopistolaisille suunnatun kyselyn vastaukset. Puhelinkysely sai positiivisen vastaanoton kohderyhmän keskuudessa. Kohderyhmästä tavoitettiin 1819 henkilöä ja heistä vain 119 ei halunnut vastata kyselyyn. 40,1 % vastanneista eli 674 henkilöä oli kiinnostunut saamaan Kuhmosta jatkossakin lisää informaatiota. Vastanneista 43 henkilöä (6,9 %) kiinnosti Kuhmossa yrittäjyys ja 123 (19,6 %) henkilöä vaihtoehto yrittäjyys ja palkkatyö. Kuhmon ulkopuolella asuvista 454 henkilöä olisi valmis palaamaan Kuhmoon tietyillä edellytyksillä. Ylivoimaisesti suurin paluumuuttoon vaikuttava tekijä on työpaikka sekä itselle että puolisolle (62,1 %:lla paluumuuttohalukkaista). Yleisin mielikuva Kuhmosta oli seuraavanlainen: Kuhmo on asuinpaikkana hyvä, mutta työllisyysnäkymät ovat huonot. Puhelinkyselyn tulosten

7 perusteella projektitoimintakeskushanke voisi saada huomattavaa lisäarvoa, jos siihen liitetään myös paluumuuttaja-näkökulma eli yhteydenpito kuhmolaistaustaisiin nuoriin. Kuhmon muuttoliike on negatiivinen ja väestömäärä pienenee vuosi vuodelta. Kuhmo tarvitsisi aktiivisia toimia, joilla houkuteltaisiin nuoria muuttamaan Kuhmoon ja rakentamaan paikkakunnan tulevaisuutta. Kuhmon paikalliset toimijat ovat ottaneet projektitoimintakeskuksen suunnitelmat hyvin vastaan. Suunniteltujen yhteistyötahojen kanssa on käyty alustavia keskusteluja tulevasta vuorovaikutussuhteesta, ja projektitoimintakeskuksen käynnistymistä odotetaan jo innolla. Kuhmon IntoStation -projektitoimintakeskushankkeella vastataan siis osaan Kuhmon nuoriso-ohjelman tavoitteista. Hanke voidaan nähdä osana Kuhmon kaupungin tulevaisuustyötä: sen avulla pyritään siihen, että Kuhmon nuoret kokevat, että Kuhmosta löytyy tekemisen meininkiä ja he haluavat palata takaisin kotiseudulleen opiskelujen jälkeen. 2. HANKKEEN PERUSTIEDOT 1. Hankkeen nimi, aikataulu sekä hakija- ja toteuttajataho Hanke on nimetty Kuhmon IntoStation -projektitoimintakeskushankkeeksi. IntoStation -nimi tulee Suomussalmen vastaavan toiminnan mukaan. Suomussalmella toimii myös Kajaanin Intotalo-mallista saatuihin kokemuksiin pohjautuva projektitoimintakeskus, joka on nimetty Suomussalmen IntoStationiksi. Kuhmon toiminta tulee olemaan pääpiirteittäin samanlaista kuin Suomussalmen projektitoimintakeskuksen, joten on luontevaa käyttää samaa nimeä. Saman nimen käyttöön on saatu lupa Suomussalmen IntoStationin hankevetäjältä. Kuhmon IntoStation -projektitoimintakeskushanke on suunniteltu toteutuvan ja toimivan aikavälillä eli kyseessä on kaksi vuotta ja kymmenen kuukautta kestävä hanke. Hankkeen hakija- ja toteuttajatahona toimii Kuhmon kaupunki. 2. Kohderyhmät ja yhteistyötahot

8 Kuhmon IntoStation -projektitoimintakeskushankkeen pääkohderyhmänä ovat kaikki oman osaamisensa kehittämisestä ja projektitoiminnasta kiinnostuneet Kuhmon 2. asteen oppilaitosten opiskelijat eli ammattiopistolaiset ja lukiolaiset. Esiselvityksen perusteella juuri kyseisiin ikäryhmiin kuuluvat kokevat, että Kuhmossa ei ole heille tarpeeksi aktiviteetteja eikä paikkaa, missä voisi kokoontua. Heidän ikäisiltään löytyy vastaavasta toiminnasta saatujen kokemusten mukaan valmiuksia ja pitkäjänteisyyttä projektitoimintaan. Pääkohderyhmät: ammattiopistolaiset lukiolaiset Pääkohderyhmien lisäksi Kuhmon IntoStation -projektitoimintakeskushankkeen toimintaperiaatteisiin liittyy kolmen muun kohderyhmän huomiointi. Yläasteikäisille tarjotaan heidän valmiuksiin nähden sopivaa toimintaa, innostavia ja kannustavia lyhyitä kursseja, niin että he saavat jo ennen 2. asteen oppilaitoksiin siirtymistä kokemusta projektitoimintakeskuksen mahdollisuuksista. IntoStation -projektitoimintakeskus on myös mukana kehittämässä TET-jaksoa yhteistyössä yläasteen ja kuhmolaisten yritysten kanssa. Yhtenäinen yrittäjyyskasvatus pyritään liittämään jo lapsiin ja ala-asteikäisiin. Lisäksi hankkeessa tulee esiin yrittäjyys- ja paluumuuttaja-näkökulma. Hankkeen avulla pyritään edistämään yrittäjyys- ja paluumuuttohalukkuutta. Kohderyhmistä löytyy tarkentava kuvio liitteestä 2. Muina kohderyhminä hankkeessa ovat: yläasteikäiset ala-asteikäiset ja lapset nuoret yrittäjät tai yrittäjäksi haluavat potentiaaliset paluumuuttajat Hankkeesta on kiinnostunut moni paikallinen toimija ja yhteistyötahojen vuorovaikutussuhteita on jo hahmotettu. Lukio ja ammattioppilaitos saavat hankkeen kautta monipuolistettua kurssitarjontaansa ja lukiossa aloitetaan hankkeen puitteissa alumnitoiminta. Hankkeen avulla pyritään osaltaan edesauttamaan Kuhmon eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Erityisesti nuorten, yritysten ja organisaatioiden välinen yhteistyö lisääntyy ja he saavat tietoa toistensa toiminnasta ja osaamisalueista. Osa nuorista on toivonut yhteistoimintaa muiden Kainuun kuntien nuorten kanssa ja siihen hanke luo hyvät mahdollisuudet. Kuhmon IntoStation -projektitoimintakeskushanke tekee erittäin vahvaa yhteistyötä Kuhmon

9 kärkihankkeen, Woodpoliksen, kanssa. Woodpolis tähtää mekaanisen puuteollisuuden yritysten liiketoiminnan kehittymiseen. Sen painopisteitä ovat uusien innovaatioiden ja järjestelmätuotteiden kehittäminen puurakentamisen tarpeisiin sekä koulutuksen järjestäminen. Woodpolis ja IntoStation pyrkivät molemminpuolista hyötyä tuottavaan, aktiiviseen vuorovaikutussuhteeseen. Kaikista yhteistyötahoista löytyy tarkentava kuvio liitteestä 3. Hankkeen vuorovaikutuksellisina yhteistyötahoina toimivat kaupunkiorganisaatio oppilaitokset yritykset yhdistykset Woodpolis Virtuosi Kajaanin Intotalo Työvoimahallinto Nuorten työpaja Musiikki-instituutti Kuhmo-talo Kainuu kokonaisuudessaan muut hankkeet ja projektit 3. Hankeorganisaatio Hankkeen hallinnointi- ja toteutusvastuu on Kuhmon kaupungilla. Hankkeen koordinoinnista vastaa hankevetäjä, joka osallistuu myös valmennustoimintaan. Hankkeelle perustetaan ohjausryhmä, joka valvoo hankkeen suunnitelmallista toteutumista ja ohjaa toimintaa. Ohjausryhmä kokoontuu tarpeen vaatiessa, todennäköisesti noin kolmen kuukauden välein. Ohjausryhmä kutsutaan koolle sähköpostitse vähintään viikkoa ennen kokousta. Lisäksi voidaan muodostaa ohjausryhmää epävirallisempi kokoonpano, esimerkiksi IntoStation ideariihi, joka kokoontuu tarpeen mukaan pohtimaan esiin tulleita ongelmia tai suunnittelemaan uutta. Epävirallisemman ryhmän jäsenet päätetään ohjausryhmän ensimmäisessä kokouksessa. Hankevetäjä voi tarvittaessa täydentää ryhmää läpikäytävien asioiden mukaan. Lisäksi hankkeen puitteissa voidaan kutsua koolle eri työryhmiä tarpeen mukaan.

10 Ohjausryhmään kuuluvat (hakijan esitys): Kuhmon kaupungin edustaja Kuhmon kaupungin edustaja Hankevetäjä Kuhmon kaupungin edustaja Tuula Tervo Kuhmon yhteislukion edustaja Osmo Hänninen KAO:n edustaja opinto-ohjaaja/muu opettaja Kuhmon yläasteen edustaja Jari Kyllönen Kuhmon Yrittäjien edustaja Ritva Kuha Kuhmon Yrittäjänaisten edustaja Tuulikki Huusko Woodpoliksen edustaja Intotalon edustaja Kajaanin Intotalo Nuorten edustaja Kuhmon yhteislukio Nuorten edustaja KAO Nuorten edustaja Kuhmon Nuoret Vaikuttajat Hankkeen valvoja Kainuun maakunta -kuntayhtymä 3. TAVOITTEET Hankkeen päätavoitteina ovat: 1. Kuhmolaisten nuorten aktiivisuuden ja oma-aloitteellisuuden vahvistaminen Hankkeen avulla pyritään vahvistamaan kuhmolaisten nuorten oma-aloitteellisuutta ja aktiivista asennetta tekemällä oppimisen kautta. Nuoria kannustetaan yritteliäisyyteen ja sytytetään vaikuttamisenhalua erilaisten valmennusten, kurssien ja projektien avulla. Nuoria kannustetaan kehittämään kotipaikkakuntaansa esimerkiksi järjestämällä tapahtumia ja he saavat ideoihinsa tukea valmentajalta ja muilta sidosryhmiltä. 2. Projektitoimintakeskus IntoStationin perustaminen Hankkeen aikana perustetaan Kuhmoon IntoStation, projektitoimintakeskus. IntoStationin on tarkoitus toimia uudenlaisena oppimisympäristönä sekä nuorten toiminta- ja kohtaamispaikkana. IntoStationissa järjestetään valmennuksia, kursseja ja toteutetaan nuorten ideoimia projekteja. Siellä annetaan myös tietoa yrittäjyydestä, ja luodaan tukiverkostoa jo

11 toimiville nuorille yrittäjille. IntoStation toimii lisäksi linkkinä potentiaalisten paluumuuttajien rekrytoinnissa ja Kuhmon yhteislukion alumnitoiminnan käytäntöön saattamisessa. IntoStationin toiminnassa tähdätään jatkuvuuteen niin, että toiminta ei lopu hankkeen päättyessä. 3. Lukion ja ammattiopiston kurssitarjonnan ja yhteistyön monipuolistaminen Hankkeen myötä Kuhmon lukion ja ammattioppilaitoksen kurssitarjonta monipuolistuu. Hankkeen tavoitteena on tarjota nuorille vaihtoehtoja vapaavalintaisiin opintoihin. IntoStationin opetustarjonnassa hyödynnetään tekemällä oppimisen mallia; nuoret pääsevät soveltamaan saamiaan oppeja käytäntöön ja toteuttamaan oikeita projekteja. He voivat siis konkreettisesti kasvattaa osaamispääomaansa. Hanke liittää yrittäjyyskasvatuksen ja aktiivisuuteen kannustamisen entistä näkyvämmäksi osaksi oppilaitosten arkipäivää. Myös yläasteikäisille halutaan antaa mahdollisuus päästä hyödyntämään IntoStationilla tarjottavia opintoja, mutta niitä ei ole voida sisällyttää osaksi yläasteen opintoja, koska opetussuunnitelma ei mahdollista uusia, lyhyitä valinnaisaineita. Yläasteikäiset saavat suorittamistaan kursseistaan kuitenkin todistukset, joista on varmasti hyötyä työnhakua ajatellen. Yläasteikäisille tarjotaan innostavia ja kannustavia lyhyitä kursseja ja 2. asteen opiskelijoille hieman pitempikestoisia valmennuksia. IntoStationissa suoritetut opinnot hyväksytään siis kurssisuoritukseksi Kuhmon lukioon ja ammattiopistoon. IntoStationin kurssien ja valmennusten avulla pyritään myös lisäämään yhteistyötä oppilaitosten välillä. Eri oppilaitosten opiskelijoita tuodaan lähemmäksi toisiaan esimerkiksi yhteisten projektien avulla. Tällä hetkellä kuilu eri oppilaitosten välillä on aika syvä. Lisäksi IntoStation voi toimia kumppanina solmimassa ammattiopistolaisten lopputyöprojekteja. 4. Toiminnan jatkuvuus Tavoitteena on, että hankkeen aikana eri toiminnot suunnitellaan siten, että toiminta jatkuu myös varsinaisen hankeajan jälkeenkin. Hankkeen eri osa-alueet pyritään saamaan osaksi Kuhmon kaupungin arkipäivää. Toimintaan tukevat lisätavoitteet ovat: 5. Alumnitoiminnan suunnittelu ja kehittäminen Kuhmon yhteislukiolla Hankkeen puitteissa aloitetaan Kuhmon yhteislukiolla alumnitoiminta. Alumnitoiminnan mahdollisuuksia 2. asteen oppilaitoksissa ei ole Suomessa juurikaan hyödynnetty, mutta

12 Kuhmossa halutaan olla edelläkävijänä tässä suhteessa. Alumnitoiminnan tavoitteena on luoda asiantuntija- ja osaamisverkosto Kuhmon lukion kasvateista ja saattaa se koko Kuhmon hyötykäyttöön. Verkoston asiantuntijuutta hahmotetaan työelämän, yrittäjyyden sekä työuran rakentumisen kannalta. Nuoret hyötyvät verkostosta esimerkiksi saamalla käytännön tietoa eri opiskelumahdollisuuksista, työtehtävistä ja yrittäjyysmahdollisuuksista. Tarkoituksena on myös perustaa alumnitoiminnan kautta Kuhmon viisasten kerho, joka pohtii Kuhmon kannalta merkityksellisiä kysymyksiä. Alumnitoiminnassa haetaan laajaa näkökulmaa Kuhmon kaupunkiorganisaation näkökulmasta, ei siis pelkästään lukion. IntoStation ja Kuhmon yhteislukio kehittävät alumnitoimintaa yhteistyössä. 6. Nuorten yrittäjyysvalmiuksien ja jo toimivien nuorten yrittäjien tukeminen Hankkeen tavoitteena on luoda IntoStationista tila, joka tukee nuorten yrittäjyysvalmiuksia, ja josta yrittäjäksi haluavat henkilöt saavat halutessaan tietoa ja tukea. Teetetyn puhelinkyselyn kautta osa nuorista ilmoitti, että heitä kiinnostaa Kuhmossa yrittäjyys, ja jatkotoimiin luvan antaneisiin tullaan olemaan IntoStationin kautta yhteydessä. IntoStationista halutaan luoda myös kuhmolaisten nuorten yrittäjien kohtauspaikka, jossa voidaan järjestää esimerkiksi aamukahvitilaisuuksia eri keskusteluteemoilla ryhditettyinä. 7. Yhteydenpito potentiaalisiin paluumuuttajiin ja paluumuuton edistäminen Hankkeen avulla pyritään osaltaan edistämään paluumuuttoa Kuhmoon ja pitämään yhteyttä potentiaalisiin paluumuuttajiin. Potentiaalisten paluumuuttajien yhteystiedot on saatu teetetyn puhelinkyselyn perusteella. Kyselyn perusteella 454 henkilöä mahdollisesti perheineen olisi valmis palaamaan Kuhmoon tietyin edellytyksin, joten hanke voi saada merkittävää lisäarvoa ottaessaan huomioon paluumuuttaja-näkökulman. Kuhmon tulevaisuuden ja väestömäärän kehityksen suhteen olisi ajattelematonta olla huomioimatta kyseisiä henkilöitä, jotka ovat ilmoittaneet paluumuuttohalukkuudestaan. Kuhmo on myös omalta osaltaan edistämässä paluumuuttoa Kainuun yhteisessä paluumuuttajien rekrytoinnissa, ja IntoStation toimii siinä Kuhmon osalta yhteydenpitolinkkinä. Yhteydenpitoa potentiaalisiin paluumuuttajiin ja paluumuuton edistämistä suunnitellaan ja kehitetään yhteistyössä Kuhmon kaupunkiorganisaation kanssa. Kyseistä toimintaa ei siis ole suunniteltu pelkästään IntoStationin vastuulle. 8. Kuhmon oppilaitosten yhtenäisen yrittäjyyskasvatuksen terävöittäminen Hankkeen avulla pyritään myös osaltaan terävöittämään Kuhmon oppilaitosten yhtenäistä

13 yrittäjyyskasvatuksen linjaa ja käytäntöjä. IntoStation toimii yrittäjyyskasvatuksen osalta aktivoijana ja virikkeen antajana oppilaitoksiin päin. Hankkeen määrällisten tavoitteiden suunnittelussa on hyödynnetty Suomussalmen IntoStationin kokemuksia. Kurssien ja valmennusten osalta tavoitellaan nuorta jokaista kurssia ja valmennusta kohden. Määrälliset tavoitteet toimintavuosittain: Taulukko 1. Hankkeen määrälliset tavoitteet toimintavuosittain 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi lyhyet kurssit valmennukset projektit alumnitoimintaan osallistuvat yrittäjien yhteiset kohtaamiset uudet yritykset Päätavoitteiden lisäksi hanke liittyy merkittävään laajempaan tavoitteeseen. Kuhmon IntoStation -projektikeskushanke on osa Kuhmon kaupungin tulevaisuustyötä ja sillä pyritään osaltaan edesauttamaan sitä, että Kuhmon nuoret kokevat, että Kuhmosta löytyy tekemisen meininkiä ja he haluavat palata takaisin kotiseudulleen opiskelujen jälkeen.

14 4. TOIMENPITEET 1. Toteutus ja organisointi Hankkeen keskeiset toimenpiteet voidaan jakaa yhdeksään osa-alueeseen. Seuraavassa esitetään eritellysti keskeiset toimenpiteet sekä niiden toteutus ja organisointi. 1. Hankevetäjän/valmentajan valitseminen ja hänen valmentaminen, asiantuntijapalveluiden käyttäminen Hankkeeseen palkataan kokopäiväinen hankevetäjä, joka vastaa hankkeen koordinoinnista ja toimii myös yhtenä valmentajista. Hankevetäjän työaika tulee olemaan ilta- ja viikonloppupainotteista, sillä pääkohderyhmien nuoret ovat sidoksissa omien oppilaitostensa opintoihin arkipäiväisin. Hankevetäjäksi palkattavan henkilön tulee ymmärtää nuorten ja projektitoiminnan näkökulma, omata kokemusta nuorten ohjaamisesta ja kyetä innostamaan muita omalla esimerkillään. Hänellä tulisi olla myös näkemystä yrittäjyydestä ja markkinoinnista. Jotta hankevetäjä saisi parhaan mahdollisen alun työlleen, toteutetaan hankkeen alussa hankevetäjän valmennus ja perehdyttäminen Intotalomaiseen toimintamalliin. Valmennus ostetaan asiantuntijapalveluina. Valmentajan työpanoksen lisäksi käytetään asiantuntijapalveluita noin 30 tuntia kuukaudessa, valmennusten ja toiminnan tarpeiden mukaan. Se tarkoittaa käytännössä lisäapua valmennuksien, kurssien ja projektien toteuttamiseen sekä toiminnan kehittämiseen.

15 2. Kokonaisstrategian, johtavien ajatusten ja toiminnan sisällön täsmentäminen Hankkeen alussa hahmotetaan toiminnan kokonaisstrategia ja luodaan hankkeen johtavat ajatukset. Johtavien ajatuksien luominen tarkoittaa arvojen, vision ja mission määrittämistä. Hankevetäjä täsmentää kokonaisstrategian ja toiminnan johtavat ajatukset yhteistyössä ohjausryhmän kanssa. Hankkeen alussa täsmennetään myös toiminnan sisältö eli se, mitkä ovat hankkeen tehtävät, määritetään perustoimintamalli ja pohditaan laatukriteerit. Toiminnan sisällön täsmentäminen viedään mahdollisimman konkreettiselle tasolle. Tässä vaiheessa voidaan käyttää hyödyksi asiantuntijapalveluita. 3. Nuorten kehittämistiimin kokoaminen Toiminnan alussa perustetaan ensimmäinen nuorten tiimi, niin sanottu kehittämistiimi. Tiimin jäseniksi pyritään saamaan sekä lukiolaisia että ammattiopistolaisia. Kehittämistiimin kokoamisessa koulujen rehtorit toimivat hankevetäjän apuna. Kehittämistiimi ideoi tulevaa toimintaa ja on apuna kehittämässä projektitoimintakeskus IntoStationia. Hankkeen esiselvityksessä kävi ilmi, että usealla nuorella on halua olla toiminnassa mukana heti alusta alkaen, esimerkiksi projektitoimintakeskuksen sisustamisessa. 4. Projektitoimintakeskus IntoStationin perustaminen Hanke vaatii fyysiset tilat, josta löytyy tarvittavat laitteet, yhteinen toimintatila sekä kokousja koulutustilat. Tilojen tulisi sijaita Kuhmon keskustassa, jotta nuorien olisi mahdollisimman helppo päästä hyödyntämään niitä. Suunnitelmissa on, että projektitoimintakeskus IntoStation perustettaisiin nuorisotilan, Yläkerran, yhteyteen. Näin saavutetaan synergiaetuja ja Yläkerrasta löytyy tarvittavan paljon vapaata tilaa. Lisäksi se on jo entuudestaan nuorille tuttu paikka, joten nuorten on näin ollen helpompi löytää tiensä myös IntoStationiin. Projektitoimintakeskus IntoStationista luodaan sellainen oppimis- ja kohtaamisympäristö nuorille, johon jokainen otetaan avoimesti mukaan. Aukioloajat tulisi olla mahdollisimman säännölliset. Paikan ilmapiiri pidetään rentona, mutta siellä kuitenkin toimitaan määrätietoisesti asetettuihin tavoitteisiin tähdäten. Nuoret, erityisesti kehittämistiimi, on keskeisessä asemassa IntoStationin perustamisessa. 5. Opetustarjonnan kehittäminen IntoStationin opetustarjontaa kehitetään yhdessä Kuhmon oppilaitosten, Woodpoliksen ja

16 Kajaanin Intotalon kanssa. Oppilaitosten yrittäjyyskasvatuksen linjaa pyritään yhtenäistämään IntoStationin aktivoimana. Lukion ja ammattiopiston opetustarjontaa pyritään monipuolistamaan IntoStationin kautta erilaisilla projektitoimintaan ja yritteliäisyyteen kannustavilla kursseilla ja valmennuksilla. Kurssien ja valmennusten suunnittelussa hyödynnetään Kajaanin Intotalon ja Suomussalmen IntoStationin kokemuksia. Lisäksi opetustarjonnan kehittämisessä Woodpolis on keskeinen tekijä. Woodpoliksella on jo olemassa olevat yhteistyösopimukset Oulun ja Joensuun yliopistojen, Metsäntutkimuslaitoksen Joensuun toimintayksikön, Kainuun Etu Oy:n, Kainuun ammattiopiston ja Kajaanin ammattikorkeakoulun kanssa. Näitä yhteistyösuhteita voidaan hyödyntää myös IntoStationin toiminnassa Woodpoliksen kautta. Hankkeen alussa rakennetaan selkeät pelisäännöt siitä, millä perustein ja missä laajuuksissa IntoStationissa suoritetut opinnot hyväksytään osaksi Kuhmon lukion ja ammattiopiston vapaavalintaisia opintoja. Opettajina eli valmentajina toimivat hankevetäjän lisäksi henkilöt, joilla on kokemusta nuorten ohjaamisesta, projektitoiminnasta ja yrittäjyydestä. IntoStationin opetustarjonnassa hyödynnetään tekemällä oppimisen mallia. Valmennusryhmät muodostavat tiimejä, jotka toimivat IntoStationissa. Tiimit käyvät läpi teoriaosuuksia valmentajan johdolla ja tuovat oppinsa käytännön tasolle toteuttamalla ideoimiaan projekteja. Valmentaja ohjaa ja auttaa projektin toteuttamisessa aina alkusuunnittelusta viimeisiin palautekeskusteluihin asti. 6. Toiminnan markkinointi ja tiedotus Kun toiminnan sisältö ja raamit ovat selvät, alkaa IntoStationin tehokas markkinointi ja tiedottaminen. Kuhmon IntoStationille perustetaan omat selkeät ja hyvin toimivat nettisivut, jotka toimivat päätiedotuskanavana. Toiminnasta tiedotetaan eri foorumeja hyväksikäyttäen. Hankkeen esiselvitys osoitti, että erityisesti Kuhmon paikallislehti on tehokas tiedotuskanava, jota kuhmolaistaustaiset henkilöt seuraavat. Toimintaa markkinoidaan oppilaitosten kautta siten, että järjestetään joka luokalle/ryhmälle tutustumiskäynti IntoStationiin ja esitellään paikan päällä toiminnan mahdollisuuksia. Yläasteikäisille teetetään tutustumiskäynnin yhteydessä hieman samantyyppinen kysely projektitoimintakeskukseen liittyen, kuin mitä lukiossa ja ammattioppilaitoksessa teetettiin hankkeen esiselvityksen aikana. Kun yläasteikäiset ovat konkreettisesti päässeet tutustumaan IntoStationin toimintaan, niin heillä on tarpeeksi valmiuksia vastata kyselyyn, niin että vastaukset tuottavat lisäarvoa toiminnan suunnitteluun nähden. IntoStationin toiminnasta tiedotetaan monipuolisesti, avoimesti ja

17 riittävän usein yrittäjille, eri yhdistyksille ja muille suunnitelluille yhteistyötahoille ja kutsutaan heitä tutustumaan toimitiloihin. Kuhmon IntoStationin toimintaan kuuluu Intotalo-mallin mukainen avoimet ovet -periaate, eli toiminnasta kiinnostuneet vierailijat ovat tervetulleita. 7. Alumnitoiminnan kehittäminen Kuhmon IntoStation -projektitoimintakeskushanke ja Kuhmon lukio alkavat yhdessä kehittämään alumnitoimintaa Kuhmoon. Alumnitoiminnalla tähdätään siihen, että saada koottua lukion kasvateista asiantuntija- ja osaamisverkosto kaupungin kehittämiskäyttöön. Alumnitoiminnan konkreettisena tuloksena synnytetään Kuhmoon viisasten kerho, joka pohtii kaupungin kehittämisen ja tulevaisuuden kannalta keskeisiä asioita. Useat Kuhmon lukion kasvatit ovat ilmaisseet halunsa olla mukana tällaisessa toiminnassa. Alumnitoiminnassa mukana olevat henkilöt voivat esimerkiksi tulla kertomaan omasta urastaan ja sen vaiheista omaa tulevaa uraansa miettiville kuhmolaisille nuorille. Hankkeen alussa alumnitoiminnan tavoitteet, sisältö ja toiminnot täsmennetään, ja aletaan kartoittaa toimintaan osallistujia lukiosta saatavien osoitetietojen avulla. Kuhmon lukion alumneille järjestetään yhteisiä tapaamisia Kuhmossa, noin kaksi kertaa vuodessa. IntoStation ja lukio koordinoivat alumnitoimintaa yhteistyössä. 8. Yrittäjyyden edistäminen Hankkeen avulla halutaan edistää yrittäjyyshalukkuutta kuhmolaisten nuorten keskuudessa, ja luoda IntoStationista paikka, jonne yrittäjyydestä kiinnostuneet henkilöt voivat tulla kysymään apua ja neuvoja sekä saamaan sparrausta omiin ideoihinsa. Hankkeen esiselvityksen aikana kävi ilmi, että kuhmolaiset eivät kovin hyvin tiedä, että mistä saisi tukea yrittäjyyssuunnitelmille. IntoStationista pyritään luomaan myös eräänlainen Kuhmossa toimivien nuorten yrittäjien kohtaamispaikka, jossa he voivat vaihtaa ajatuksiaan ja hyötyä yhteisön tuesta. Nuoret yrittäjät toimivat myös esimerkkinä yrittäjäksi haluaville henkilöille. Kuhmon nuorille yrittäjille järjestetään IntoStationilla hankevetäjän johdolla aamukahvitilaisuuksia, joihin liittyy jokin ajankohtainen teema. Toimintaa kehitetään yrittäjien ehdoilla ja ideoilla. Lisäksi hankkeen keskeinen yhteistyökumppani Woodpolis tarjoaa toiminta-alustan yrittäjyyden edistämisessä oman osaamisympäristönsä sekä yrittäjäverkostonsa että muun yhteistyöverkostonsa kautta.

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Heli Eichelberger 1200796 SVEITSIN YSTÄVÄT SUOMESSA -YHDISTYKSEN TOIMINNAN SEKÄ TIEDOTUKSEN KEHITTÄMINEN Opinnäytetyö Toukokuu 2014 OPINNÄYTETYÖ

Lisätiedot

LAATUA KEHITTÄMÄÄN. Järjestöjen kouluvierailutoiminnan laatukriteeristö globaalikasvatukseen

LAATUA KEHITTÄMÄÄN. Järjestöjen kouluvierailutoiminnan laatukriteeristö globaalikasvatukseen LAATUA KEHITTÄMÄÄN Järjestöjen kouluvierailutoiminnan laatukriteeristö globaalikasvatukseen Laatukriteeristön työstämiseen osallistuneet järjestöt: Eetti ry Kepa ry Nuorten Akatemia Plan Suomi Säätiö Rauhankasvatusinstituutti

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖTILANNE JA PERUSTELUT HANKKEELLE.3 1.1. TAUSTA JA PERUSTELUT HANKKEELLE...3

SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖTILANNE JA PERUSTELUT HANKKEELLE.3 1.1. TAUSTA JA PERUSTELUT HANKKEELLE...3 Yhteen Hiileen kansalaisyhteiskunnan, yritysten ja julkisen sektorin yhteistyön vahvistaminen harvaan asutussa Päijät Hämeessä, Hartolan ja Sysmän alueella JATKOHANKE hankesuunnitelma 8.10.2012 31.12.2014

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja C. Oppimateriaalit. Nro 6 KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Opas kouluttajalle karikkojen välttämiseksi Jouni Tuomi (toim.) TAMPERE 2005 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke

OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke Loppuraportti 3/2015 Tekijät: Sini Granström Sari Lamminpää Päivi Pöyry-Lassila Annulii Vähämaa Aku Välimaa Toni Anttonen Joni Aunola Anniina Hämäläinen

Lisätiedot

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa -oppaan työstämiseen osallistuneet järjestöt: Suomen YK-liitto Kepa ry Plan Suomi Säätiö Amnesty International

Lisätiedot

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Leenamaija Otala CICERO Learning Network, 2011 Tiivistelmä CICERO Learning Network ja Henry ry. (Henkilöstönjohdonryhmä

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN

HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN TOIMINTAMALLIKUVAUS YHDISTYSTEN YHTEISTYÖSTÄ JA VERKOSTOITUMISESTA OSUMA-PROJEKTIN AIKANA HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN TEKIJÄN TERVEHDYS Hämeenlinnan setlementti ry:n Raha-automaattiyhdistyksen

Lisätiedot

ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA

ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA oppaan on RAY:n tilaamana laatinut Evalue Praxis Oy Espoo 2004 Sisällysluettelo: 1. Johdanto...3 2. Lähtökohtia arvioivaan ajatteluun...6 2.1. Arvioiva ajattelu on

Lisätiedot

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja Matti Mäkelä Jaana Kilpinen HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

Lisätiedot

TUETUSTI PÄÄTÖKSENTEKOON-PROJEKTI. Toimintasuunnitelma vuosille 2014-2015. Päivitetty 9/2013 / Maarit Mykkänen

TUETUSTI PÄÄTÖKSENTEKOON-PROJEKTI. Toimintasuunnitelma vuosille 2014-2015. Päivitetty 9/2013 / Maarit Mykkänen TUETUSTI PÄÄTÖKSENTEKOON-PROJEKTI Toimintasuunnitelma vuosille 2014-2015 Päivitetty 9/2013 / Maarit Mykkänen 94 Sisällysluettelo JOHDANTO 3 1 TUETTU PÄÄTÖKSENTEKO - taustaa ja tulevaisuutta teeman ympärillä

Lisätiedot

Paikallisen kehittämistyön käsikirja Osallistavuus sosiaalisen pääoman kehittäjänä

Paikallisen kehittämistyön käsikirja Osallistavuus sosiaalisen pääoman kehittäjänä Paikallisen kehittämistyön käsikirja Osallistavuus sosiaalisen pääoman kehittäjänä Eija Lahtinen ja Elina Vehmasto 2005 PAIKALLISEN KEHITTÄMISTYÖN KÄSIKIRJA Osallistavuus sosiaalisen pääoman kehittäjänä

Lisätiedot

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla Opas työpaikkaohjaajille Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla SISÄLTÖ Lukijalle... 3 1. Työssäoppiminen yrityksen näkökulmasta... 4 Työssäoppimisella yritys varmistaa tulevaisuuden osaamisen Työssäoppimisesta

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Kehittämistyön seuraamukset, kestävyys ja leviäminen Maija Träskelin Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Kuvaus pelinkehitystoiminnasta Helsingin nuorisoasiainkeskuksen Pelitalolla

Kuvaus pelinkehitystoiminnasta Helsingin nuorisoasiainkeskuksen Pelitalolla Kuvaus pelinkehitystoiminnasta Helsingin nuorisoasiainkeskuksen Pelitalolla projektisuunnittelija Anna-Laura Marjeta Helsingin nuorisoasiainkeskus/pelitalo 1 Sisällys 1. Taustaa... 3 2. Työmuodon tavoitteet...

Lisätiedot

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Toimitus Tiina Karhuvirta Haastattelujen teko Emilia Valkonen Kommentoija Sinikka Mäntysalo-Lamppu Graafinen suunnittelu

Lisätiedot

!"#$%&&#'&()*+,'$#-#&',()-%&)./0""%&//&'1(),,#'2323!

!#$%&&#'&()*+,'$#-#&',()-%&)./0%&//&'1(),,#'2323! !"#$%&&#'&()*+,'$#-#&',()-%&)./0""%&//&'1(),,#'2323! Lapin nuorten näkemyksiä työstä ja elämästä Lapissa Lapin liitto !"#$%&&#'()*+,-'$#.#&'' -)*.%&*/0122%&00&'3)*--#'4545!' Lapin nuorten näkemyksiä työstä

Lisätiedot

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Suurpellossa Antila, Heidi Isoviita, Leeni Kinnunen, Hanna Laukkonen, Patrick Liukkonen, Jussi 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Palvelumuotoilulla

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuksen ehjää polkua rakentamassa:

Yrittäjyyskasvatuksen ehjää polkua rakentamassa: Yrittäjyyskasvatuksen ehjää polkua rakentamassa: kuvauksia Keski-Suomesta Yrittäjyyskasvatuksen ehjää polkua rakentamassa: kuvauksia Keski-Suomesta Toim.: Kuvitus: Julkaisija: Tokila, Anu ja Hynninen,

Lisätiedot

Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla

Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla H y v ä t k ä y t ä n n ö t Telle Lemetyinen Kimmo Riusala SELVITYS MAAHANMUUTTAJATYÖSTÄ SAADUISTA KOKEMUKSISTA

Lisätiedot

NUKSUN STRATEGIA 2014-2018

NUKSUN STRATEGIA 2014-2018 NUKSUN STRATEGIA 2014-2018 Sisällys 1. Rallattelusta rullaamaan 3 2. Visio kohti unelmaa 4 3. Toiminta-ajatus 4 4. Arvot 5 5. Tavoitteet ja innostaminen 6 6. Strategiset valinnat 6 6.1 Toiminta-alue 6

Lisätiedot

Yrittäjyyden valmennuskeskus Voimala Konseptikäsikirja - Feel It, Try It

Yrittäjyyden valmennuskeskus Voimala Konseptikäsikirja - Feel It, Try It Yrittäjyyden valmennuskeskus Voimala Konseptikäsikirja - Feel It, Try It Yrittäjyyden valmennuskeskus Voimala Konseptikäsikirja - Feel It, Try It Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja

Lisätiedot

SALON SEUDUN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN POLKU

SALON SEUDUN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN POLKU SALON SEUDUN Yrittäjyyskasvatuksen polku...3 Arvot yrittäjyyskasvatuksen polulla...5 Toimijat ja tehtävävastuut...6 Perusasteen yrittäjyyskasvatus...8 Toisenasteen yrittäjyykasvatus...15 Korkea-asteen

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot