TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖPAIKAN KUMPPANINA Jaana Lamberg ja Leena Maljanen ODL Konserni

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖPAIKAN KUMPPANINA. 8.10.2013 Jaana Lamberg ja Leena Maljanen ODL Konserni"

Transkriptio

1 TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖPAIKAN KUMPPANINA Jaana Lamberg ja Leena Maljanen ODL Konserni

2 IRRALLISISTA TYKYTEMPUISTA PITKÄJÄNTEISEEN TYÖKYKYJOHTAMISEEN LÄHTÖTILANNE Sairauspoissaolomäärät suuret Pitkiä poissaoloja paljon Poissaolokustannukset korkeat Työeläkemaksut korkeat Ennenaikaisia eläköitymisiä Työhyvinvointi ja työkykyisyys vaihtelevaa Epäselvät vastuut Ei yhteisiä pelisääntöjä Sirpaleinen tykytemppujen tarjotin Vaihtelevat käytännöt Epätasa-arvon kokemukset Yksilölähtöisyys Helppojen asioiden epäsystemaattinen seuranta Kenelläkään ei käsitystä kokonaisuudesta NYKYTILA Sairauspoissaolot puolitettu Pitkät poissaolot vähentyneet Poissaolojen kustannukset hallinnassa Työeläkemaksuluokka matalin Ennenaikaisia eläköitymisiä vältetty, yksilölliset ratkaisut, uudet työurat, elämänlaadun paraneminen Työhyvinvointi ja työkyky parantunut Roolit, vastuut ja valtuudet kirkkaat Sovitut pelisäännöt, prosessit, työkalut Läpinäkyvät ja tasa-arvoiset käytännöt Työyhteisölähtöisyys Valikoidut mittarit Systemaattinen seuranta ja raportointi Hallittu ja johdettu kokonaisuus Tasalaatuinen työkykyjohtaminen

3 MITEN MUUTOS TEHTIIN?

4 ODL käyttää hyvinvoinnin kehittämisen ja työkykyjohtamisen viitekehyksenä ja työvälineenä työeläkeyhtiö Varman EVITA ympyrää sekä EK:n työkykyjohtamisen mallia

5 Työkykyjohtamisen ja työhyvinvoinnin kehittämisen ratkaisut ovat keskeinen osa esimiestyötä ja paikallisen tason yhteistoimintaa. Ne eivät ole kertaluontoisia temppuja, luentoja tai viihdettä, vaan tavallisia arjen ratkaisuja ja toimenpiteitä lyhyellä tai pitkällä aikavälillä työn sujuvuuden varmistamiseksi. Riskien tunnistaminen Ongelmien poistaminen Voimavarojen vahvistaminen

6 Työntekijän vaikutusmahdollisuudet TYÖKYKY TYÖ- HYVINVOINTI Työyhteisön vaikutusmahdollisuudet TYÖTERVEYS TYÖSUOJELU TURVALLISUUS Esimiesten vaikutusmahdollisuudet Työnantajan vaikutusmahdollisuudet 6

7 MITEN MUUTOS TEHTIIN? (1) Työhyvinvoinnin kehittämiseen liittyvien roolien ja vastuiden määrittäminen, vastuiden mukainen toiminta Esimiehet-Työsuojelu-Turvallisuus-Työterveys-Henkilöstöpalvelut-Henk.edustajat Selkeät roolit, resurssien tehokas käyttö Ei katvealueita, ei päällekkäistä toimintaa Eri asiantuntijatahojen osaamisen optimaalinen hyödyntäminen Yhteistyön tiivistyminen esimiesten ja työterveyden välillä (ennakointi, uskallus, työlähtöisyys) Yksilön vastuun näkyväksi tekeminen Työyhteisöjen osallistaminen Työhyvinvointi kaikkien yhteinen asia Työkalujen ja toimintatapojen rakentaminen Yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa (varhainen tuki, puheeksiotto, työterveysneuvottelut, tuettu työhön paluu, työyhteisötarkastukset, poissaolokäytännöt, hälytysrajat ) Esimiestyön tehostuminen ja tasalaatuisuus Nopeat ratkaisut Kaikkia kohdellaan samalla tavalla

8 MITEN MUUTOS TEHTIIN? (2) Työhyvinvointiin liittyvien tekijöiden ja olosuhteiden tunnistaminen työyhteisöissä Systemaattisten riskien hallintakäytäntöjen luominen Riskien arvioinnin ja työpaikkaselvitysten linkitys Hyvinvointilähtöiset työyhteisökohtaiset terveystarkastukset Kokonaiskuva ja ajantasatieto jatkuvasti selvillä organisaation/työyhteisöjen/yksilöiden työoloista ja työkykyisyydestä Varhainen tunnistaminen ja tuki Nopea reagointi sekä yksilöllisiin että yhteisöllisiin pulmiin Esimiehet ennakoivia ja tarttuvia

9 MITEN MUUTOS TEHTIIN? (3) Resursointi ja resurssien oikea kohdentaminen Laaja erikoislääkäritasoinen työterveyshuoltosopimus Työterveyshuollon sisältö määritellään työpaikan tarpeiden perusteella Työterveyden toimintasuunnitelma laaditaan tarvelähtöisesti yhdessä työpaikan kanssa Työterveyslääkäri ja työterveyshoitaja säännöllisesti mukana työsuojelutoimikunnassa Hyvinvointikoordinaattori, fysioterapeutti, turvallisuuspäällikkö, hyvinvointiryhmä Henkilöstön edustajien ajankäyttöön satsaaminen Perehdytys ja koulutus Tiedon kulun varmistaminen työterveyden ja työnantajan välillä - säännölliset suunnittelu- ja arviointikokoukset - johtoryhmäraportit - yhteydenpito esimiesten ja työterveyden välillä ennakoivasti ja reagoivasti

10 MITEN MUUTOS TEHTIIN? (4) Raportoinnin kehittäminen työhyvinvoinnin + talouden yhdistetystä näkökulmasta, kustannusten näkyväksi tekeminen sekä työhyvinvoinnin merkittävyyden arviointi yrityksen toiminnan ja tuloksen kannalta Pitkäjänteinen näkökulma ja kokonaisuuden johtaminen Tavoitteiden ja riskirajojen määrittäminen Oleellisten mittareiden valinta Kk / kvartaali / vuositason seuranta (yhtiö / tulosalue / palvelulinja / kustannuspaikka) Raportteja johtoryhmille / esimiehille / työyhteisöille / työsuojelutoimikunnalle Esimiehet oppineet kustannustietoisiksi

11 ESIMERKKEJÄ TYÖNANTAJAN JA TYÖTERVEYDEN YHTEISTYÖSTÄ

12 TYÖKYKYJOHTAMISEN PERIAATTEET SELVILLÄ OLEMISEN PERIAATE VARAUTUMISEN PERIAATE OSALLISTUMISEN PERIAATE 12 Tieto lainsäädännöstä ja työnantajavastuista Henkilöstön tila (mm. työtyytyväisyys, terveydentila, työkyky) Työkykyyn liittyvät riskit Terveyteen liittyvät riskit Turvallisuuteen liittyvät riskit Työn fyysinen ja psyykkinen kuormittavuus Työkyvyttömyyskustannukset Ennakointi ja ennaltaehkäisevät toimet Henkilöstöriskien hallinta Varhainen tunnistaminen Varhainen puuttuminen Työterveys- Yhteistyö Työsuojelu- Yhteistyö Turvallisuus- Yhteistyö Tilannekohtainen työssä jatkamisen mahdollisuuksien selvittäminen Työhön paluun ja uudelleen sijoituksen järjestelyt

13 VARHAINEN TUKI ONGELMAN HAVAITSEMINEN JA PUHEEKSI OTTAMINEN TYÖTERVEYS- NEUVOTTELUT POISSA- OLO- KÄYTÄNNÖT Ilmoittaminen Oikeus käsitellä tietoja Poissaolo- todistusten kulku Hälytysrajat Poissaolojen seuranta ja raportointi RISKIEN ARVIOINTI TYÖPAIKKA- SELVITYKSET TERVEYS- TARKASTUKSET TURVALLISUUS- TARKASTUS- KIERROKSET TAPAHTUMA- ILMOITUKSET KOMPASSI-KYSELY KUSTANNUS- SEURANTA AUDITOINNIT VIRANOMAIS- TARKASTUKSET YHTEYDEN PITÄMINEN SAIRAUS- POISSAOLON AIKANA TUETTU TYÖHÖN PALUU ELÄMÄN HALLINNAN TUKEMINEN Elämäntilanteiden huomiointi Terveysliikunta Työpaikka- ruokailu Painonhallinta Palautumisen turvaaminen Savuttomuus Päihteettömyys TYÖKYKYJOHTAMISEN YDINALUEET ESIMIESTEN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET HYVINVOINTI- RYHMÄN ROOLI TYÖSUOJELUN JA TURVALLISUUS- ORGANISAATION ROOLI TYÖ- TERVEYDEN ROOLI ESIKKO Koulutus Tiedotus Valmistelu Keskustelu LAKI- TIETOUS INTRA- TIEDOTUS MENETTELY- OHJEET HENKILÖSTÖN PEREHDYTYS JA KOULUTUS

14 TYÖKYKYJOHTAMISEN MITTARIT 14 STANDARDOIDUT HAVAINTOMENETELMÄT KYSELYT, HAASTATTELUT Riskien arviointi -kysely Työpaikkaselvitykset Terveystarkastukset Terveyskyselyt Työkykyindeksi BBI -kysely Hyvinvointikysely Kompassi Johtamisarviot Kehityskeskustelut Vaihtuvuus ja lähtöhaastattelut Viranomaistarkastukset SAIRAUSPOISSAOLOJEN TUNNUSLUVUT TYÖ- JA TYÖMATKA- TAPATURMIEN TUNNUSLUVUT TYÖTERVEYDEN KÄYTÖN JA KUSTANNUSTEN TUNNUSLUVUT VAARATILANTEIDEN TUNNUSLUVUT TYÖKYVYTTÖMYYS- KUSTANNUKSET

15 Varhainen tuki -prosessi

16 TUETTU TYÖHÖN PALUU VAIHTOEHDOT Omaan työhön Terveydelle paremmin sopiviin tehtäviin Ammatinvaihto terveydentilan vuoksi KEINOT Työjärjestelyt Osasairauspäiväraha Korvaava työ Kuntouttava työ Työkierto Kuntoutus Koulutus uusiin tehtäviin Osatyökyvyttömyyseläke

17 HYVINVOINTI- LÄHTÖISET TERVEYS- TARKASTUKSET terveys turvallisuus työhyvinvointi Esityksen nimi / Tekijä ESIKYSELYT Hoitoalan terveyskysely Työkykyindeksi kysely BBI kysely Riski- ja vaara-arviointilomakkeet ERITYIS- RYHMIEN TARKASTUKSET YKSILÖ- TARKASTUKSET TYÖPAIKKASELVITYS Työterveyden asiantuntijat Työsuojelu- ja turvallisuusorganisaatioiden edustajat Esimies Henkilöstön edustaja PALAUTE Kirjallinen raportti Suullinen yhteenveto tiimipalaverissa KUNTO- TESTIT HYVINVOINNIN TUKEMINEN JA KEHITTÄMINEN AUDITOINNIT HYVINVOINTI- KYSELYT TIIMIEN ITSEARVIOINTI TIIMIN TAVOITTEET

18 ELÄMÄN HALLINNAN TUKEMINEN ELÄMÄNTILANTEIDEN HUOMIOINTI TERVEYSLIIKUNTAAN KANNUSTAMINEN Liikuntaryhmät Diili -testit Liikuntatilat työpaikalla Liikunnan tukeminen työpaikan ulkopuolella (mm. tapahtumien sponsorointi) Työmatkaliikunnan helpottaminen TERVEELLINEN TYÖPAIKKARUOKAILU PAINONHALLINTA Ohjaus ja neuvonta Painonhallintaryhmät Kokoustarjoilujen laatu PALAUTUMISEN TURVAAMINEN Ergonominen työvuorosuunnittelu Elämäntilanteen ja terveydentilan vaatimusten huomiointi Kulttuuri- ja liikuntasetelit SAVUTTOMUUS Savuton työpaikka (tav.) Tupakoinnin lopettamisen tuki PÄIHTEETTÖMYYS Ongelmiin puuttuminen Selkeä hoitoonohjauskäytäntö Esityksen nimi / Tekijä

19 ONNISTUMISEN EDELLYTYKSIÄ Johdon tuki Resursointi (laaja työterveyssopimus, hyvinvointikoordinaattori, fysioterapeutti, hyvinvointiryhmä, henkilöstön edustajien ajankäyttö, koulutus...) ja resurssien oikea kohdentaminen Esimiesten sitoutuminen Henkilöstön edustajien aktiivinen rooli ja aito yhteistoiminta Asiantuntevat yhteistyökumppanit Työnjaon sopiminen eri toimijatahojen kanssa, rajapintojen kirkastaminen Yhteistyömuotojen luominen ja hiominen Prosessien mallintaminen ja työkalujen rakentaminen Pelisäännöt ja menettelyohjeet Oleellisten mittareiden valinta Säännöllinen seuranta ja raportointi Koulutus ja tiedotus Uusien esimiesten hyvä perehdytys Toimintatapojen läpinäkyvyys Yhdenvertainen ja tasapuolinen kohtelu Joustavuus etsiä yksilöllisiä ratkaisuja VIESTINTÄ JA VUOROVAIKUTUS!!!!! Parhaiden käytäntöjen aktiivinen etsiminen Tavoitteellisuus, pitkäjänteisyys ja systemaattisuus Kokonaisuuden johtaminen

20 TOIVEITA TYÖTERVEYSPALVELUJEN KEHITTÄMISEKSI Työterveyden asiantuntijat pohtimaan kriittisesti työkyvyttömyyden määritelmää Ei medikalisoida arjen murheita, pettymyksiä tai ihmisten välisiä ristiriitoja Haastetaan ihmisten omia näkemyksiä heidän terveydestään ja työkyvystään Työkykyisyyden käsitteen muuttaminen nykyisestä on/off -tyyppisestä ajattelusta Osatyökykyisyys, osasairauspäiväraha Työn muokkaaminen, korvaava työ Rohkeutta ja uskallusta Yhteisneuvottelujen koollekutsumiseen mahdollisimman varhain Kannanottoihin ja suositusten ilmaisuun Mittareiden ja raportointijärjestelmien kehittäminen työnantajien tarpeita vastaaviksi Työlähtöisyys Molemminpuolinen luottamus ja aito strateginen kumppanuus yhteiseksi tavoitteeksi

21 KIITOS! Esityksen nimi / Tekijä

Johda työkykyä, pidennä työuria. EK:n työkykyjohtamisen malli

Johda työkykyä, pidennä työuria. EK:n työkykyjohtamisen malli Johda työkykyä, pidennä työuria EK:n työkykyjohtamisen malli Johda työkykyä, pidennä työuria EK:n työkykyjohtamisen malli Sisältö Esipuhe 3 1 Työkykyä pitää johtaa 4 2 Työkykyjohtaminen on monen asian

Lisätiedot

SAK:n 21. Työympäristöseminaari Kiljava 23.3.2013. Jan Schugk Ylilääkäri

SAK:n 21. Työympäristöseminaari Kiljava 23.3.2013. Jan Schugk Ylilääkäri Työkykyjohtaminen SAK:n 21. Työympäristöseminaari Kiljava 23.3.2013 Jan Schugk Ylilääkäri Elinkeinoelämän i lä ä keskusliitto k EK Työkyvyn ja työkyvyttömyyden osatekijät Työkyky on usein vaikeasti arvioitavissa

Lisätiedot

Johda työkykyä, pidennä työuria

Johda työkykyä, pidennä työuria Johda työkykyä, pidennä työuria Työurien pidentäminen ja työkykyjohtaminen -seminaari Tampere 8.5.2013 Jan Schugk Ylilääkäri Elinkeinoelämän keskusliitto EK Työkyvyn ja työkyvyttömyyden osatekijät Työkyky

Lisätiedot

Turun kaupungin työkyvyn hallintamalli. Kunnon työn päivä 7.10.2014 Turun kaupunki/ työkykykoordinaattori Vuokko Puljujärvi-Seila

Turun kaupungin työkyvyn hallintamalli. Kunnon työn päivä 7.10.2014 Turun kaupunki/ työkykykoordinaattori Vuokko Puljujärvi-Seila Varhainen välittäminentyöhyvinvoinnin johtamisen keinona Turun kaupungin työkyvyn hallintamalli Kunnon työn päivä 7.10.2014 Turun kaupunki/ työkykykoordinaattori Vuokko Puljujärvi-Seila Johdanto Tarkoitus

Lisätiedot

TOIMENPITEILLÄ KOHTI PIDEMPIÄ TYÖURIA: Teknologiateollisuuden työkaarimalli

TOIMENPITEILLÄ KOHTI PIDEMPIÄ TYÖURIA: Teknologiateollisuuden työkaarimalli TOIMENPITEILLÄ KOHTI PIDEMPIÄ TYÖURIA: Teknologiateollisuuden työkaarimalli Teknologiateollisuus ry www.teknologiateollisuus.fi Metallityöväen Liitto ry www.metalliliitto.fi Ammattiliitto Pro ry www.proliitto.fi

Lisätiedot

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI SISÄLLYSLUETTELO JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI 3 Mitä on työhyvinvoinnin johtaminen? 3 Työhyvinvoinnin talo 4 Esimiestyö 5 Työyhteisö 6 Osaaminen 6 Kokonaishyvinvointi

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA. Työkyvyn edistämisen tuki. Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA. Työkyvyn edistämisen tuki. Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Työkyvyn edistämisen tuki Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri Suomalaisuus on arvokas asia! Meitä jokaista tarvitaan! Mitkä asiat vaikuttavat työkykyyn?

Lisätiedot

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 VARHAISEN TUEN MALLI Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 1. HYVINVOINTI TYÖSSÄ... 3 2. TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMINEN ORGANISAATION TASOLLA... 3 3.

Lisätiedot

AMMATILLINEN KUNTOUTUS VOIMAA TYÖVOIMAAN. Työterveyshuollon rooli

AMMATILLINEN KUNTOUTUS VOIMAA TYÖVOIMAAN. Työterveyshuollon rooli AMMATILLINEN KUNTOUTUS VOIMAA TYÖVOIMAAN Työterveyshuollon rooli 1 TYÖTERVEYSLÄÄKÄRI ja HOITAJA ARVIOIVAT TYÖNTEKIJÄN TYÖKYKYÄ VASTAANOTTOKÄYNNEILLÄ Työkykyä voidaan symbolisesti kuvata talon muodossa.

Lisätiedot

Tuetaan työkykyä ajoissa

Tuetaan työkykyä ajoissa Tuetaan työkykyä ajoissa Opas työkyvyn ylläpitoon ja varhaiseen tukemiseen TYÖTOVERIT voivat havaita merkkejä työntekijän työkyvyn heikkenemisestä ja ottavat asian puheeksi ESIMIES havaitsee merkkejä työntekijän

Lisätiedot

Työhyvinvointiohjelma 2014 2017 YHDESSÄ OSAAMME JA JAKSAMME

Työhyvinvointiohjelma 2014 2017 YHDESSÄ OSAAMME JA JAKSAMME Työhyvinvointiohjelma 2014 2017 YHDESSÄ OSAAMME JA JAKSAMME HUS:ssa jokaisen työpanosta arvostetaan. SISÄLTÖ 3 Johdanto 4 Työhyvinvoinnin, työturvallisuuden ja työkyvyn määritelmät 5 Työhyvinvointitalo

Lisätiedot

Työhyvinvointia apteekkeihin

Työhyvinvointia apteekkeihin Työhyvinvointia apteekkeihin Sisällysluettelo Johdanto......................................... 3 Työhyvinvointi...................................... 4 Työhyvinvointia johtamalla...............................

Lisätiedot

Aktiivinen tuki yhteistoiminnan työkaluna

Aktiivinen tuki yhteistoiminnan työkaluna Aktiivinen tuki yhteistoiminnan työkaluna Johdanto Hyvinvoiva henkilöstö on suomalaisten hyvinvointipalvelujen perusta. Kun henkilöstö voi hyvin ja hallitsee perustehtävänsä, työ on tuloksellista. Aktiivisen

Lisätiedot

Kemijärven kaupunki Työsuojelun toimintaohjelma 2015-2017

Kemijärven kaupunki Työsuojelun toimintaohjelma 2015-2017 Kemijärven kaupunki Työsuojelun toimintaohjelma 2015-2017 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI www.kemijarvi.fi 1 1. Työsuojeluorganisaatio Työpaikoilla vastuu työsuojelun toteuttamisesta on esimiehillä. Työsuojelutoiminta

Lisätiedot

VARHAISEN REAGOINNIN JA TUEN TOIMINTAMALLI REIS- JÄRVEN KUNNAN TYÖPAI- KOILLE

VARHAISEN REAGOINNIN JA TUEN TOIMINTAMALLI REIS- JÄRVEN KUNNAN TYÖPAI- KOILLE KHALL 9.12.2008 155, LIITE 13 VARHAISEN REAGOINNIN JA TUEN TOIMINTAMALLI REIS- JÄRVEN KUNNAN TYÖPAI- KOILLE Kunnanhallitus hyväksynyt 9.12.2008 155 1 Sisällysluettelo 1 Reisjärven kunnan henkilöstön työhyvinvointi

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN AKTIIVISEN TUEN MALLI

HYRYNSALMEN KUNNAN AKTIIVISEN TUEN MALLI HYRYNSALMEN KUNNAN AKTIIVISEN TUEN MALLI TUNNISTA TYÖKYKY OK OTA PUHEEKSI SEURAA JA ARVIOI SOVI JA TOIMI AKTIIVISEN TUEN MALLI/ HYRYNSALMEN KUNTA 1. JOHDANTO... 4 2. MIKSI? Aktiivisen tuen mallin perustelut...

Lisätiedot

Työterveyshuollon välineet työkyvyn tukemisessa. Työterveyslääkäri Visa Kervinen Työurien pidentäminen ja työkykyjohtaminen 12.9.

Työterveyshuollon välineet työkyvyn tukemisessa. Työterveyslääkäri Visa Kervinen Työurien pidentäminen ja työkykyjohtaminen 12.9. Työterveyshuollon välineet työkyvyn tukemisessa Työterveyslääkäri Visa Kervinen Työurien pidentäminen ja työkykyjohtaminen 12.9.12 12.9.2012 Työterveyshuollon välineet työkyvyn tukemisessa Onko työterveyshuoltoa?

Lisätiedot

Varhainen välittäminen työpaikalla

Varhainen välittäminen työpaikalla Varhainen välittäminen työpaikalla Opas kemianteollisuuden yrityksille KEMIANTEOLLISUUS KT RY TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY AMMATTILIITTO PRO RY YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY Hyvää huomenta Hyvää

Lisätiedot

Työkyvyn aktiivinen tuki

Työkyvyn aktiivinen tuki Yhteistyöryhmä 11.11.2013 KHHJ 29.1.2014 Työkyvyn aktiivinen tuki 1/2014 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo 1 ESIPUHE... 3 2 AKTIIVINEN TUKI... 5 3 TYÖKYKY MUODOSTUU MONISTA TEKIJÖISTÄ... 8 4 VARHAINEN

Lisätiedot

Aktiivinen välittäminen

Aktiivinen välittäminen VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Aktiivinen välittäminen Vantaalainen toimintatapa työkyvyn turvaamiseksi H E N K I L Ö S T Ö K E S K U S Aktiivinen välittäminen Työntekijän työkyvyn heikkenemisen tunnistaminen

Lisätiedot

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Julkaisija: Helsingin kaupungin työterveyskeskus Kirjoittajat: Tuula Hirvonen, työterveyshoitaja Tiina

Lisätiedot

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen 31.5.2013 Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen Bjarne Andersson, Karoliina Haggrén, Kari Haring, Päivi Lanttola, Oili Marttila, Jan Schugk ja Riitta Työläjärvi Sisällysluettelo

Lisätiedot

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille Marja-Liisa Manka, Liisa Hakala, Sanna Nuutinen ja Riitta Harju Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopisto Kuntoutussäätiö TYÖN

Lisätiedot

PERUSTUKSIA VALAMASSA

PERUSTUKSIA VALAMASSA Pauliina Juntunen, Jouni Puumalainen ja Pirkko Mäkelä-Pusa PERUSTUKSIA VALAMASSA Pientyöpaikkojen työterveysyhteistyö Kuntoutussäätiö PERUSTUKSIA VALAMASSA Pientyöpaikkojen työterveysyhteistyö Pauliina

Lisätiedot

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Lahti Sari Pitkämäki kehittämispäällikkö Kela 1 Esityksen sisältö Työterveyshuollon kustannusten korvaaminen Hakumenettely uudistuu 2 P

Lisätiedot

Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla

Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla 1 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Julkisten ja hyvinvointialojen

Lisätiedot

Työhyvinvointiohjelma

Työhyvinvointiohjelma Kouvolan kaupunki Työhyvinvointiohjelma Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017 Työhyvinvointiohjelma Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Strategia ja arvot... 3 3. Työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Psykososiaalisen kuormittumisen hallinta LUONNOS

Psykososiaalisen kuormittumisen hallinta LUONNOS 1 Psykososiaalisen kuormittumisen hallinta LUONNOS 2 JOHDANTO Tämä ohje käsittelee psykososiaalista kuormittumista työyhteisössä. Työelämässä esiintyy aina jonkin verran stressiä eli työssä kuormittumista.

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin portaat. Työkirja

Työhyvinvoinnin portaat. Työkirja Työhyvinvoinnin portaat Työkirja Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK Teksti: Päivi Rauramo Valokuvat: Kansi: Shutterstock Sivu 2: 1. Harri Pälviranta/IMAP/Lehtikuva, 3. Vesa Moilanen/Lehtikuva, 6. Matti

Lisätiedot

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki Liite Kaupunginhallitus 5.04.203 202 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki HENKILÖSTÖRAPORTTI 202 Sisällysluettelo JOHDANTO 202... 2 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2. Henkilöstön

Lisätiedot