Maaseudun palvelut politiikkadialogi 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maaseudun palvelut politiikkadialogi 2013"

Transkriptio

1 Husberg Antonia AINEISTO Maaseudun palvelut politiikkadialogi 2013 Kuntatalo B klo :00 Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14,00530 Helsinki PL 200, Helsinki Puh Finlands Kommunförbund Andra linjen 14,00530 Helsingfors PB 200, Helsingfors Tfn

2 1 Tilaisuus on osa maaseudun palveluohjelman esiselvitystä. Se on samalla jatkoa marraskuussa 2011 järjestetylle SGEI-politiikkadialogille ja joulukuussa 2011 pidetylle maaseudun palvelut -foorumille. Tilaisuudessa julkistetaan MTT Taloustutkimuksen ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin tuore raportti Maaseudun palvelut valinkauhassa - markkinoiden toimivuus ja SGEI. Tutkimukseen osallistuneet tutkijat toimivat työryhmien alustajina ja fasilitaattoreina. Raportti on haettavissa osoitteesta: Maaseudun palvelut politiikkadialogin materiaali julkistetaan Maaseudun palveluohjelman esiselvityshankkeen kotisivuilla tilaisuuden jälkeen Sisällys 1. Taustapaperi - Maaseudun palvelut perusoikeusnäkökulmasta Maaseudun palvelut politiikkadialogin ohjelma Työryhmäjako - osallistujalista Työryhmä 1 - Palvelujen perusoikeusnäkökulma - Missä sijaitsee arjen välttämättömät palvelut maaseudulla? Missä on hyvä kysymys maaseutujen palveluiden näkökulmasta SGEI palvelujen perustelut ja tarve kansalaisnäkökulmasta Kysymyksiä Työryhmä 2 - Lainsäädännölliset muutostarpeet - Mitä tapahtuu EU-tasolla ja paikallisella tasolla? Services of General Economic Interest in the European Union Definitions, Terminology and Sub-regional Perspectives Maaseudun kekseliäät palvelupaketit Kysymyksiä Työryhmä 3 - Ratkaisujen mallit - Miten haasteisiin voidaan vastata käytännön toiminnassa? Yhteisötalouden organisaatiot ja yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvät palvelut (SGEI) maaseudulla - Yhteenveto ja johtopäätöksiä Arjen turvaa ja palveluja kuntalaisille taloudellisuutta ja tehokkuutta kunnille Kysymyksiä Henkilöesittely Taustapaperin lähdeluettelo... 35

3 2 1. Taustapaperi - Maaseudun palvelut perusoikeusnäkökulmasta Antonia Husberg, hankevetäjä, Maaseudun palveluohjelman esiselvitys -hanke Vaarantavatko maaseudulle syntyvät palveluaukot suomalaisten perusoikeudet ja yhdenvertaisuuden? Tämä kysymys kaipaa huomiota maamme arvojohtajilta kun kuntauudistuksesta, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksesta sekä muista hallituksen kärkihankkeista ja niihin liittyvästä lainsäädännöstä päätetään. Huomiota kaivataan myös ministeriöiden viranhaltijoilta, jotka valmistelevat hankkeita ja lakia, sekä heiltä, jotka ovat vastuussa hankkeiden täytäntöönpanosta ja lakien soveltamisesta arjessa. Palvelujen standardisointi ei ole synnyttänyt yhdenvertaisia palveluja Käynnissä olevat rakenneuudistukset ja palvelujen standardisointi eivät välttämättä synnytä yhdenvertaisia ja asiakaslähtöisiä palveluja koko maahan. Pikemminkin voi tapahtua päinvastoin. Matthies, Kattilakoski ja Rantamäki (2011, 78) toteavat, että lopputulos voi olla järjestelmälähtöinen näkökulma, joka tuottaa rakenteellista syrjintää (Matthies ym. 2011, 78): llman kattavia ja toimivia datayhteyksiä, ilman laitteita ja ilman sitä osaamista, mitä nykykansalaiselta vaaditaan sähköisten palvelujen käyttämiselle, on palvelut käytännössä saavuttamattomissa, eikä ihminen pääse osalliseksi sähköistä demokratiaa. Vastaavanlaisia havaintoja on tehty myös muissa tutkimuksissa (katso mm. Korpinen 2010, 279, Pihlaja 2010, 43, 58, Tedre ja Pulkkinen 2010, 13, Virkki ym. 2011, 125, 128, Hämeenaho 2012, 33 34, 39, Tedre ja Pulkkinen 2012, 71). Hallitusohjelmassa todetaan, että kuntien järjestämisvastuulla olevat palvelut tuotetaan asiakaslähtöisesti sekä laadukkaalla ja kustannusvaikuttavalla tavalla (Hallitus 2011, 50). Lisäksi todetaan, että hallituksen kuntapolitiikan tavoitteena on turvata laadukkaat ja yhdenvertaiset kunnalliset palvelut asiakaslähtöisesti koko maassa (emt. 75). Nämä ovat tärkeitä tavoitteita, sillä tutkimukset ja selvitykset osoittavat, että palvelujärjestelmä monimutkaistuu ja lähipalvelujen saatavuus heikentyy erityisesti pienissä kunnissa, maantieteellisesti laajojen kuntien reuna-alueilla ja syrjäseudulla, mikä vaikuttaa arjen sujuvuuteen etenkin maaseudulla (mm. Eronen ym. 2010, Kaskisaari ym. 2010, Leinonen 2010 ja 2012, 21 22, Virkki ym. 2011, Hämeenaho 2012, Wuori 2013). Kehitys on jatkunut Paras-hankkeen tavoitteista ja käynnissä olevista rakenneuudistuksista huolimatta. Heikossa asemassa olevien ja maaseudulla asuvien arki vaikeutuu On arvioitu, että yli suomalaista asuu kaukana palveluista (Keränen 2003). Autolla liikkuvat maaseudun asukkaat hakevat palvelunsa yhä kauempaa. Työ- ja asiointimatkat pitenevät. Kuten Lehtola (2008, 28) toteaa, liikkumisen tasa-arvolla ei tarkoiteta hyötyjen tai haittojen tasajakoa, vaan lähinnä tietyn perustason takaamista kaikille ihmisryhmille ja kaikilla alueilla. Ongelmallisia ovat ne tilanteet, jolloin maaseudun asukkaalla ei ole omaa autoa, julkiset liikennepalvelut ovat olemattomat, matkapuhelinja dataverkot toimivat heikosti, palveluja tarvitseva ei löydä palveluja koskevaa tietoa, lähimmät fyysiset palvelupisteet ovat lakkautettu ja kotiin tuotavia palveluja karsitaan (mm. Kaskisaari ym. 2010, 35, 44, Tedre ja Pulkkinen 2011, 301, Virkki ym. 2011, 37, 80, Juntunen 2012, 8-9).

4 3 Syrjässä asuva ihminen voi jäädä eristyksiin jos omatoiminen liikkuminen ei ole mahdollista, (Tedre ja Pulkkinen 2011, 301). Harinen (2012, 173) toteaa, että sopivien kulkumahdollisuuksien olemassaolosta tulee näin välttämätön ehto sille, että reuna-alueiden asukkaat voivat päästä osallisiksi yhteiskunnassa. Kun julkinen apu on liian kaukana tai liian vaikeasti saavutettavissa, mitä tapahtuu, jos paikallisen yhteisön turvaverkko ei sekään ylety kaukana ja yksin asuvaan apua tarvitsevaan kansalaiseen? Kuka turvaa hänen perusoikeutensa välttämättömään huolenpitoon? Palveluaukot ovat tiedossa Vanhuspalveluja harvaan asutulla maaseudulla tutkineet Tedre ja Pulkkinen toteavat, että harvaan asuttujen seutujen vanhukset joutuvat valitsemaan kahden perustuslaillisen oikeutensa välillä: he luopuvat joko oikeudestaan tarpeenmukaisiin sosiaalipalveluihin tai vaihtoehtoisesti oikeudestaan valita asuinpaikkansa (Tedre ja Pulkkinen 2010, 13, vrt. Pihlaja 2010, 35, 42 43, 58). Syrjäseudulla asuvat vanhukset saavat taajamien lähistöllä asuvia huonommin palveluja (Virkki ym. 2011, 74 75). Pitkät matkat kuntatason palvelukeskittymiin ovat palveluasioinnin haasteena kaikkialla Suomessa, varsinkin ikääntyneiden maaseudun asukkaiden kohdalla (Rehunen ja Vesala 2012, 61). Ikääntyvässä Suomessa, jossa kansallinen linjaus on turvata ikäihmisten itsemääräämisoikeus ja lisätä vanhusten kotona asumista tukevia palveluja (Sosiaali- ja terveysministeriö 2008, Hallitusohjelma 2011, 60) sekä ehkäistä syrjäytymistä (emt. 2011, 55), on tilanne maaseudulla erittäin ongelmallinen. Jokaisella lapsella on subjektiivinen oikeus päivähoitoon (Laki lasten päivähoidosta 36/1973, 2. :n 1. mom.). Lasten päivähoidon kuin myös perusopetuksen, osalta on syytä kysyä, kuinka pitkä päivähoito-/ tai koulumatka on kohtuullinen lasten toiminnan, leikin ja kehityksen kannalta (katso Korpinen 2010a, 18, Korpinen 2010b, 266, Peltonen 2010a, , Peltonen 2010b, 227, Hämeenaho 2012, 39). Tutkimustietoa pidentyvien päivähoito- ja koulumatkojen vaikutuksesta maaseudulla asuvien lasten hyvinvointiin ja turvallisuuteen ei ole saatavilla. Miten kuntien rajaseuduilla asuvien lasten oikeus varhaiskasvatukseen toteutuu, kun etäisyydet päivähoitoon koituvat käytännössä liian pitkiksi, ja lapset joudutaan tästä syystä hoitamaan kotona (katso Hämeenaho 2012, 32 33, 36, 38 39), eikä perheiden kotipalvelua tai kotihoidon apua ole saatavilla? Miten tässä tulisi tulkita perustuslakia (Perustuslaki 731/1999, 19. :n 3. mom.)? Kun palvelujärjestelmiä uudistetaan, on huomioitava paikallisia olosuhteita ja tarpeita. Laitinen ja Oinas (2012, 39 40) huomauttavat, että harvaan asutun maaseudun kylillä asuvien huoli omasta selviytymisestä kotona on vahvemmin yhteydessä infrastruktuuriin ja ympäristöön liittyviin huolenaiheisiin kuin taloudellisiin tai sosiaalisiin tekijöihin. He toteavat myös, että huoli omasta terveydentilasta nivoutuu huoleen palvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta. Jos terveyserot eri sosioekonomisten ryhmien välillä kärjistyvät harvaan asutulla alueilla, kysymys palvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta laajenee hyvinvointi- ja turvallisuuskysymyksestä myös terveydelliseksi kysymykseksi (Laitinen ja Oinas 2012, 40, vrt. Karvonen ym. 2010, 224). Kansalaisten yhdenvertaisuuden näkökulmasta tilanne on huolestuttava ja kaipaa selvitystä. Tutkimusten ja selvitysten mukaan palveluaukkoja (katso Pihlaja 2010, Hämeenaho 2012,) esiintyy maaseudulla erityisesti vanhuspalveluissa, lasten varhaiskasvatus- ja perusopetuspalveluissa, lapsiperheille suunnatuissa tukipalveluissa, syrjäytymisvaarassa olevien ja syrjäytyneiden palveluissa sekä tienpidossa, liikennepalveluissa ja toimivissa tietoliikenneyhteyksissä (mm. Tedre ja Pulkkinen 2010, 2011 ja 2012, Ket-

5 4 tunen 2011 ja 2013, Virkki ym. 2011, Matthies ym. 2011, Juntunen 2012, Hämeenaho 2012, Oinas 2012, Rehunen ym. 2012). Lähipalvelun epäselvä määritelmä on osa koko ongelmaa. Leinonen (2012, 17) toteaa, että lähipalvelu tulisikin määritellä tarkemmin palvelua käyttävän asiakasryhmän, maantieteellisen alueen ja palvelutyypin mukaan (vrt. Zitting ja Ilmarinen 2010, 53, Pihlaja 2010, 99). Arvokeskustelussa vastakkain kaksi diskurssia Huoli maaseudun palveluista ja vaikeasti ratkaistavista ongelmista nousee esille myös tässä esiselvityshankkeessa toteutetuissa kuntajohtajien haastatteluissa. Haastateltavien näkökulmasta ongelmat liittyvät etenkin keskittämisen politiikkaan ja lähipalvelun epäselvään määritelmään (vrt. Valtiovarainministeriö VM ym. 2009, 81, katso edellinen luku), palvelujen järjestämistä koskevaan valtionohjaukseen (vrt. emt. 2009, 84, Suomen Kuntaliitto , VM 2011, 15, VM 2013, 106), tiukkenevaan taloudelliseen tilanteeseen (vrt. VM ym. 2009, 86, Pihlaja 2010, 34), välimatkoihin ja perusinfrastruktuurin puutteisiin (vrt. VM ym. 2009, 84, Tedre ja Pulkkinen 2010, 5) sekä hyvien mallien ja käytäntöjen levittäminen (vrt. VM ym. 2009, 84). Haastateltavat toivovat kuntalaisilta myös lisää vastuuta itsestään ja omaisistaan (Husberg 2013, vrt. Pihlaja 2010, 48, YLE ). Yllä mainituissa haastatteluissa nousee hyvin esille käynnissä olevan arvokeskustelun kaksi 1 vastakkaista diskurssia: Oikeudet palveluihin asuinpaikasta riippumatta ja vapaus valita asuinpaikka. Yksi haastateltavista toteaa, että lainsäädäntö vaikeuttaa kunnan toimintamahdollisuuksia järjestää tärkeitä palveluja joustavasti syrjäkylille (Husberg 2013, 10 11). Toinen huomauttaa, että harvaanasutulle alueelle muuttanut on omalla valinnallaan hyväksynyt, että palveluja on haettava kauempaa (emt. 7). Maaseudun ja erityisesti harvaan asutun maaseudun asukkaiden vastuu sekä itsestään että läheisistään on huomattava, johtuen palvelujen heikosta saavutettavuudesta (Pihlaja 2010, Laitinen ja Oinas 2012, 46 48, 51, Tedre ja Pulkkinen 2012, 75, Moilanen 2013, 163). Kuinka paljon vastuuta julkinen valta voi siirtää vapaaehtoisille ja kolmannelle sektorille? Pihlaja (2010, 48) toteaa, ettei sitoutumista, säännöllisyyttä ja pitkäjänteisyyttä vaativaa palvelutuotantoa voida edellyttää hoidettavaksi järjestöissä vapaaehtoisvoimin, ilman korvausta. Kun palvelurakenteita uudistetaan kysymykseen kuka palvelut järjestää ja miten ne rahoitetaan, on pystyttävä vastaamaan (katso emt.). Vaikka maaseudun asukkaat ovat kyselyjen mukaan melko tyytyväisiä palveluihin (Kilpeläinen ja Pohjola 2007, 86, VM 2010, Pekola-Sjöblom 2011, 117, vrt. Kaskisaari ym ja Virkki ym. 2011), on ajatus siitä, että maaseudun asukkaat ovat omalla vapaalla asuinpaikan valinnallaan hyväksyneet palvelujen puutteellisuuden ongelmallinen. Jos kyse on vain asuinpaikan valinnanvapaudesta ja vastaus palveluaukkojen esittämisiin on, että vaihtoehto on muutto kuntakeskuksien palvelujen äärelle (vrt. Pihlaja 2010, 34, ), on Suomi menettämässä kokonaisuudessaan merkittävän voimavaran: Elinvoimaisen maaseudun. 1 Vrt. Köppä ja Pihlaja 2013, 132: Esiin nousee kahden erilaisen yhteiskuntapoliittisen näkemyksen taistelu hegemoniasta niin Euroopassa kuin meillä Suomessakin. (1) Kilpailun edistämistä painottava politiikka kiinnittää huomiota ensi sijassa palvelun järjestäjään ja tuottajiin, siihen, että julkisen vallan on kohdeltava tuottajia avoimesti, syrjimättömästi ja tasapuolisesti. (2) Perusoikeuksia, palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta peräänkuuluttavassa politiikassa kärkeen nostetaan palveluja ja apua tarvitsevan kansalaisen hyvinvointi. On perusteltua kysyä, voidaanko näkökulmaerojen välille löytää tasapainoa pelkästään markkinataloudellisin argumentein.

6 5 Maaseudun elinvoima ei toteudu itsestään vaan sen voimavarat piilevät elinvoiman moottorissa: Asukkaissa (katso Maaseutupoliittinen kokonaisohjelma , 16, 48, vrt. Baldauf 2010, 26). Palveluiden kilpailuttaminen ei aina onnistu Tuoreessa tutkimuksessa (Vihinen ja Moilanen 2013) on selvitetty, mitkä ovat ne yhteiskunnalliset ja taloudelliset tekijät, joiden avulla yhteiskunnallisesti tärkeiden yleishyödyllisten palvelujen saatavuus suomalaisella maaseudulla voidaan perustella. EU-jäsenmaana Suomea velvoittavat kilpailupolitiikan säädökset, joiden mukaan kilpailua ei saa häiritä julkisella tuella. Taustalla on oletus markkinoiden toimivuudesta, vaikka todellisuudessa markkinat eivät aina toimi kunnolla. Palvelu voi olla luonteeltaan sellaista, että sille ei synny markkinoita tai toisaalta harva asutus ja pitkät etäisyydet eivät mahdollista kilpailun syntymistä (Kaipainen 2011, Ojala ja Siipponen 2008). Tilanteessa, jossa palvelun hankkiminen toimivilta markkinoilta hankintamenettelyä käyttäen ei onnistu, palvelu voidaan määritellä yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyväksi palveluksi, eli SGEI-palveluksi. Eri maiden erilaiset olosuhteet luovat kehyksen, jonka sisällä SGEI-palvelut määritellään paikallisten viranomaisten toimesta. Mitä nämä palvelut käytännössä ovat, riippuu ajasta ja alueesta. SGEI-palveluissa on aina kyse yhteiskunnallisesti tärkeistä palveluista ja yhteiskunnallisesti tärkeälle palvelulle ei ole olemassa yksiselitteistä määritelmää: Kyse on arvovalinnoista. Mitkä palvelut ovat niin tärkeitä että ne pitäisi määritellä SGEI-palveluiksi? Hyviä palveluratkaisuja löydettävissä paikalliselta tasolta Tarve uusista tavoista järjestää ja toteuttaa palveluja maaseudulla nähdään selkeästi. Kunnallishallinnon rakennetyöryhmän ensimmäisessä selvitysosassa todetaan, että palvelujen järjestäminen tuleekin edellyttämään uudenlaisia ratkaisumalleja ja -rakenteita kuntarakenteen vahvistamisen ohella pitkien etäisyyksien ja harvaan asutuilla alueilla (Kunnallishallinnon rakennetyöryhmä 2012, 163). Maaseudun olosuhteisiin sopivia kokonaisvaltaisia palveluratkaisuja ja hyviä käytäntöjä on löydettävissä laajasti paikallisella ja alueellisella tasolla (mm. Pihlaja 2010, Matthies, Kattilakoski, Rantamäki 2011b, Kattilakoski, Kilpeläinen, Peltomäki 2012). Maaseudulla toimivien kolmannen sektorin toimijoiden toimintamahdollisuudet paikata julkisen sektorin palveluaukkoja rajoittaa muun muassa se, että määritys siitä, miten erotetaan elinkeinotoiminta ja yleishyödyllinen toiminta sekä taloudellinen/ei-taloudellinen toiminta toisistaan, puuttuu (Pihlaja 2010, 98). Muita pullonkauloja, jotka liittyvät edellä mainittuun ovat tiukka kilpailulainsäädäntö ja kolmannen sektorin rahoituksen epävarmuus. Näihin pullonkauloihin on maamme arvojohtajien- kansanedustajien - pystyttävä puuttumaan. On huomioitava, että SGEI-palvelut ovat määritelmällisesti aina taloudellista toimintaa. Hankintalainsäädäntö ja SGEI ovat monimutkaisia tapoja hoitaa asioita. Mitkä palvelut ovat sellaisia, että ne voisi määritellä eitaloudelliseksi toiminnaksi? Entä mikä on kolmannen sektorin toimijoiden ja yhteisötalouden yritysten rooli yhteiskunnallisesti tärkeiden palveluiden tuottamisessa?

7 6 Ratkaisuja maaseudun palvelujen järjestämisen haasteisiin on löydettävissä maaseudun asukkaiden osallistamisessa arjen välttämättömien palvelujen suunnitteluun, järjestämiseen ja toteuttamiseen. Asukkaiden osallistaminen voi vähentää totuttujen palvelujen tarjontaa ja samalla mahdollistaa uusien poikkihallinnollisten ja sektorirajat ylittävien palvelukokonaisuuksien löytämisen ja synnyn (Miettinen, Myllymaa, Jäppinen 2010, 51). Miten kansalaisten osallistaminen maaseudun palvelujen kehittämiseen mahdollistetaan käytännössä? Matthies (2013, 64) toteaa, että haasteena on kansalaisosallistumisen ja sosiaali- ja terveyspalveluja järjestävien organisaatioiden välisen suhteen kehittäminen. Yhteistoimintaa tukevia ja ylläpitäviä laatutekijöitä ovat KAMPA -hankkeen mallin mukaan muun muassa avoin kahden suuntainen tiedonkulku, säännölliset kyläkierrokset, avoimet kohtaamispaikat, yhteistyöntekijä ja sopimukset tiettyjen toimintojen ja palvelujen tuottamisesta paikallistasolla (katso kaikki Matthies 2013, 64). Yhteistoiminnan kehittämisen tarve ei rajaudu sosiaali- ja terveyspalveluihin. Eri kansalaislähtöisiä toimintamalleja on kehitetty esimerkiksi KAMPA -hankkeessa (katso Matthies ja Rantamäki 2013) ja käyttäjälähtöisten, sekä yksityisten että julkisten, palvelukokonaisuuksien suunnittelussa palvelumuotoilu on ajankohtainen työkalu (katso Miettinen 2011). Kun palveluja organisoidaan uudelleen, on tärkeä turvata pitkien etäisyyksien takana asuvien, kaiken ikäisten kansalaisten mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa palvelukokonaisuuksien sisältöön. Poikkihallinnollista ja sektorirajat ylittävän yhteistyön tehostamiselle on tarvetta. Ytimessä on kysymys siitä miten saadaan maaseudun arjen välttämättömät palvelutarpeet ja olemassa olevat julkiset, yksityiset ja kolmannen sektorin resurssit yhteen sovitettua siten, että luodaan kaikille sujuva arki. Tämän tavoitteen toteuttamiseksi ei välttämättä tarvita keksiä loputtomasti uusia keinoja ja malleja. Tärkeää on, että olemassa olevat resurssit kartoitetaan ja niiden johtamista selkeytetään yhteisten tavoitteiden pohjalta (esim. Palmgren 2011). Taustapaperin lähdeluettelo löytyy aineiston sivulta 35.

8 7 2. Maaseudun palvelut politiikkadialogin ohjelma Klo 13:00 tila B3.8. Tilaisuuden avaus Uutta näkökulmaa maaseudun palveluihin Timo Kietäväinen, varatoimitusjohtaja Suomen Kuntaliitto Maaseudun palvelujen erityiset haasteet Ritva Pihlaja, erikoisasiantuntija ja tutkija, Kansalaistoimintateemaryhmä Ritva toimi SGEI-tutkimushankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana Sanoista tekoihin - konkretiaa maaseudun palveluohjelmalla Antonia Husberg, hankevetäjä Maaseudun palveluohjelman esiselvityshanke 14:00 Siirtyminen työryhmiin Huom. Tarkista oma työryhmäsi sivulta 5. Tarjoilua työryhmien aikana

9 8 Työryhmä 1. Tila B 3.2 Palvelujen perusoikeusnäkökulma Missä sijaitsevat arjen välttämättömät palvelut maaseudulla? Alustavat puheenvuorot Puheenjohtaja: Kansanedustaja Rakel Hiltunen Fasilitaattori: Marika Kettunen Sihteeri: Katja Ilmarinen/Tarja Lukkari Missä on hyvä kysymys Silva Tedre, erikoistutkija, YTT, dosentti SGEI palvelujen perustelut ja tarve kansalaisnäkökulmasta Marika Kettunen, MMM Työryhmä 2. Tila B 3.8. Lainsäädännölliset muutostarpeet Mitä tapahtuu EU-tasolla ja paikallisella tasolla? Puheenjohtaja: Kansanedustaja Mats Nylund Fasilitaattori: Hanna Moilanen Sihteeri: Laura Kitti Services of General Economic Interest in the European Union Definitions, Terminology and Subregional Perspectives Michael Kull, VTT, MTT Taloustutkimus, katsaus EUtason tilanteesta Maaseudun kekseliäät palvelupaketit Hanna Moilanen, YTM Työryhmä 3. Tila B 3.4. Ratkaisujen mallit Miten haasteisiin voidaan vastata käytännön toiminnassa? Puheenjohtaja: Kansanedustaja Jari Leppä Fasilitaattori: Eliisa Troberg Sihteeri: Heli Talvitie/Heli Siirilä Yhteisötalouden organisaatiot ja yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvät palvelut (SGEI) maaseudulla Eliisa Troberg, vanhempi tutkija, KTT (HY/Ruralia) Arjen turvaa ja palveluja kuntalaisille taloudellisuutta ja tehokkuutta kunnille Marko Palmgren, projektipäällikkö Arjen turvaa kunnissa -hanke, Lapin aluehallintovirasto

10 9 15:30 Siirtyminen takaisin tilaan B 3.8. Ryhmätyön purku - Työryhmien puheenjohtajat Päätössanat - Jatkosuunnitelmat Christell Åström, erityisasiantuntija, Suomen Kuntaliitto 16:00 Politiikkadialogi päättyy tältä osin. Kiitos osallistumisesta, turvallista kotimatkaa! Tack för deltagandet, trygg hemfärd!

11 10 3. Työryhmäjako - osallistujalista Työryhmä 1. Työryhmä 2. Työryhmä 3. Tila B 3.2. B 3.8. B 3.4. Eeva Kyllönen, Ylä-Vieksin kyläyhdistys ry, Wiexi Vie -hanke Eeva Kuuskoski, Soste r.y. Anja Saksola, Suomen Nuorisoseurat Jaana Nuottanen, Kansalaisopistojen liitto KoL Erja Huotari, terveydenhoitajakehittäjä, Wiexi-Vie -hanke Anu Saarinen, Kehittämiskeskus Oy Häme/Kansallinen Hyvinvointiverkosto Kia Vertio, Sisäasiainministeriö Ilkka Nieminen, Päivittäistavarakauppa PTY ry. Jari Leppä, Eduskunta, työryhmän puheenjohtaja Niina Rantamäki, Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, KAMPA-hanke Kaarina Daavittila, Pudasjärven kaupunki (etäyhteys) Kirsi Kaunisharju, Opetus- ja kulttuuriministeriö Outi Myllymaa, Kansallinen Hyvinvointiverkosto, Kehittämiskeskus OY Häme Marianne Selkäinaho, Maa- ja metsätalousministeriö Laura Jänis, Työ- ja elinkeinoministeriö Patrik Gayer, Puolustusministeriö Mats Nylund, Eduskunta, työryhmän puheenjohtaja Patrik Lindfors, Suomen 4H-liitto Rakel Hiltunen, Eduskunta, työryhmän puheenjohtaja Reena Laukkanen-Abbey, Suomen Nuorisoseurat ry Pentti Kaulamo, Kauppias, K-kauppiasliitto ry Ritva Hakkarainen, Työ- ja elinkeinoministeriö Seppo Hassinen, Suomen 4Hliitto Saara Perälä, KAMPA-hanke, Järvi-Pohjanmaan perusturva Ulf Grindgärds, CittaSlow Kristiinankaupunki Tommi Eskonen, Kuntaliitto Eero Ylinentalo, Kuntaliitto Markus Seppelin, Sosiaali- ja terveysministeriö Tuomo Eronen, Harvaan asutun maaseudun teemaryhmä Sinikka Kauranen, Hämeen ELYkeskus Marketta Luutonen, Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito Tapani Köppä Ulla Karvo, Kuntaliitto Silva Tedre Michael Kull Eliisa Troberg Marika Kettunen Hanna Moilanen Marko Palmgren Katja Ilmarinen/Tarja Lukkari Laura Kitti/Antonia Husberg Heli Talvitie/Heli Siirilä

12 11 4. Työryhmä 1 - Palvelujen perusoikeusnäkökulma - Missä sijaitsee arjen välttämättömät palvelut maaseudulla? Tila B 3.2. Tutkimukset osoittavat, että palvelujärjestelmä monimutkaistuu ja lähipalvelujen saatavuus heikentyy maaseudulla ja suurten kuntien reuna-alueilla, mikä vaikuttaa maaseudun asukkaiden arjen sujuvuuteen. Kehitys on jatkunut Paras-hankkeen tavoitteista ja käynnissä olevista rakenneuudistuksista huolimatta. Palvelujen standardisointi ei välttämättä synnytä yhdenvertaisia ja asiakaslähtöisiä palveluja koko maahan. Pikemminkin voi tapahtua päinvastoin. Eri tutkimukset osoittavat, että lopputulos voi tuottaa rakenteellista syrjintää, jos näkökulma on yksinomaan järjestelmän. Palvelujen karsimisen syöksykierre näyttää tutkimusten perustella olevan pisteessä jossa kansalaisten perusoikeudet ja yhdenvertaisuus eivät enää toteudu maaseudulla. Maaseudulle on syntynyt palveluaukkoja muun muassa seuraavissa palveluissa: vanhuspalveluissa, lasten varhaiskasvatus- ja perusopetuspalveluissa, lapsiperheille suunnatuissa tukipalveluissa, syrjäytymisvaarassa olevien ja syrjäytyneiden palveluissa sekä tienpidossa, liikennepalveluissa ja toimivissa tietoliikenneyhteyksissä. Lähipalvelun epäselvä määritelmä on osa ongelman kokonaisuutta. Lähipalvelun saatavuus tulisi määritellä tarkemmin asiakasryhmän, maantieteellisen alueen ja palvelutyypin mukaan. Tärkeimmiksi katsotut palvelut, joiden saatavuus on turvattava tarvittaessa julkisen palvelun velvoitteella, ovat tiedossa. Päiväpolitiikan agendalle on nostettava kysymys siitä miten ja mistä nämä palvelut tulee olla saatavissa, ja miten niiden saavutettavuus turvataan käytännössä. Case-esimerkki löytyy luoteisesta Kuhmosta, jossa Ylä-Vieksin kyläyhdistys ry. hallinnoi EU:n maaseuturahaston rahoittamaa laajaa, seitsemän kylän alueetta ja noin 450 asukasta koskevaa kehittämishanketta. Yksi yhdeksästä osahankkeesta on nimeltään Sujuva arki ja hankkeen keskeinen osa-aikainen työntekijä on terveydenhoitaja-kehittäjä, joka tuottaa väestövastuu-mallin pohjautuvaa liikkuvia terveydenhuoltopalveluja (terveydenhoitajan vastaanottoa, kotikäyntejä, terveysneuvontaa ym.) lähellä asukkaita, pyynnöstä heidän kotonaan. Palvelut on nivottu asukkaiden arjen toimintojen lomaan. Lähellä tuotetut, matalan kynnyksen palvelut ovat tärkeitä alueella, josta on yli 60 kilometriä kunnan keskustaan ja 100 kilometriä maakuntakeskukseen ja, jonne julkiset palvelut eivät kanna. Väestö ikääntyy ja palvelutarve kasvaa alueella, jonne suuntautuu myös nuoria paluumuuttajaperheitä. Käytännön moottoreina ovat asukkaiden tarpeet ja julkisten palvelujen puute: julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut eivät ole saatavilla eivätkä saavutettavissa ja esteeksi on ilmoitettu rajalliset henkilö- ja aikaresurssit. Terveysaseman toiminnan ulkoistamisen myötä henkilöstön määrää on supistettu, ennaltaehkäisevää toimintaa on minimoitu, tiettyyn aikaväliin sidottu asiointimahdollisuus ei ole koordinoitu kulkumahdollisuuksiin, jotka ovat kylissä käytännössä sidottu koulukuljetuksiin. Kotisairaanhoitoa on mahdollista saada kerran viikossa, mutta kotipalvelun toimintasäde ulottuu käytännössä 10 kilometrin säteelle kunnan keskustasta. Kylien

13 12 vanhusväestölle on ilmoitettu, että kotipalvelua ei ole saatavilla ja, että heitä odottaa isot muutokset. Osallisuus tietoyhteiskuntaan on rajattu hitaiden, epäluotettavien ja pahimmillaan olemattomien tietoliikenneyhteyksien takia. Koululääkäri ei toteuta alakoululaisten tarkastuksia kyläkoululla hitaiden yhteyksien vuoksi: Lapset joudutaan kuljettamaan keskustaan. Erityisesti ikäihmiset ovat jääneet tietoyhteiskunnan ulkopuolelle, sillä heillä ei ole tietokoneita eikä heillä ole taitoja käyttää niitä, mikä vaikeuttaa käytännössä sosiaalietuuksien hakua, puhumattakaan palveluista tiedon hakua: Lomakkeiden hakeminen, täyttö ja palautus netin kautta ei ole mahdollista ellei ole tietokonetta, osaamista ja toimivia tietoliikenneyhteyksiä. Kun hoidettavan tila kaipaa konsultaatiota toteutuu se pääosin paperikonsultaationa Kuhmon terveysasemaan. Yhteistyö on toiminut hyvin ja kyläterveydenhoitajan palvelut ovat saaneet kiitosta, kun puhelinliikennettä ja vastaanottoa on vapautettu. Terveydenhoitajan-kehittäjän ja hoidettavan hoitokontakti on luottamuksellinen ja asioista on vaitiolovelvollisuus, asioita viedään eteenpäin vain asukkaan suostumuksella. Seurantavihko toimii asiakastietojen rekisterinä ja tiedot on siirretty potilastietokantaan konsultointien yhteydessä niiden asiakkaiden osalta, jotka ovat tarvinneet jatko-hoitoa ja -toimenpiteitä. Hanke-kenttätyötä tekevä terveydenhuollon ammattilainen ei voi saada rajoitettua pääsyä ja kirjaamisoikeutta terveysaseman tietokantoihin, mutta tämä on toiminut lähinnä hidasteena. Toiminnan aikana on saatu hoidon piiriin ja seurantoihin kyläläisiä joiden diagnoosien seuranta on jäänyt hoitamatta: syynä mainitaan terveysaseman toiminta-aikojen rajoittuneisuus ja kulkuyhteyksien vaikeus. Palvelujen käyttäjien ikäjakauma on vaihdellut vastasyntyneistä seniori-ikäisiin, joiden kokonaisvaltaista palvelutarvetta ja hyvinvointia on voitu kartoittaa kotikäynnin yhteydessä. Lauantaisin järjestetyt vastaanottopäivät ovat palvelleet alueen työssäkäyvää väestöä. On todettu, että kyläterveydenhoitaja-malli mahdollistaa sektoreiden välistä yhteistyötä ja lisää paikallista aktiivisuutta. Keskeisintä on, että kaukana kunnan keskuksesta asuvat ihmiset ovat saaneet palvelua, jota julkinen sektori, lakisääteistä palvelujen järjestämisvastuusta huolimatta, ei ole pystynyt tarjoamaan heille. Nyt lyhyen (kymmenen kuukauden) osa-hankkeen aikana palvelua on saanut läheltä, kaikki asiat on voinut hoitaa kerralla, myös vuosi- ja kontrollikokeet, vastaanotolle on päässyt ilman ajanvarausta, hoitaja on tuttu ja tietää kenen kanssa asioi. Tunnettuus on lisännyt turvallisuuden tunnetta sekä omaa vastuullisuutta ja aktiivisuutta yhteisössä. Hankkeelle toivotaan jatkoa, mutta kauanko perusterveydenhuoltoa voidaan toteuttaa hankevaroin ja onko oikein, että sosiaali- ja terveyspalvelut joudutaan järjestämään hankevaroilla, julkisen sote-puolen ulkopuolelta?

14 13 Missä on hyvä kysymys maaseutujen palveluiden näkökulmasta Silva Tedre, erikoistutkija, YTT, dosentti Tartun esityksessäni muutamiin itsestäänselvyyksiin, joiden ohittaminen keskusteluissa pitää yllä luutuneita ajattelurakenteita ja estää maaseutujen kehittämistä. Pohdin seuraavia teemoja: Maaseututietoisuutta tutkimukseen ja politiikkaan Miltei meillä kaikilla on jotakin kytköksiä maaseutuun. Juuri siitä syystä on keskusteluissa tarpeen tarkentaa, mikä on se maaseutu, josta kulloinkin puhutaan, missä se sijaitsee (edes maaseutupolitiikan kolmijaon mukaisesti, vaikkei se kovin erotteleva olekaan). Pinta-ala- ja karttatietoisuutta sekä paikkasensitiivisyyttä tarvitaan. Maaseutujen moninaisuus (yhdessäkin kunnassa) ja erilaisuus on saatava nykyistä paremmin näkyväksi. Tämä on alueiden yhteisvertaisuuden kannalta oleellista. (Etenkin, jos ajatellaan, että erilaisista lähtökohdista seuraa positiivista diskriminointia.) Asuinpaikat eroavat sosiaalisesti, kulttuurisesti, infrastruktuuriltaan, sijainniltaan suhteessa taajamiin ja kasvukeskuksiin. Myös käytössä olevat (inhimilliset ja aineelliset) resurssit vaihtelevat. Maaseudut ovat heterogeenisia kuten asukkaatkin. Silti heillä on yhteisiä intressejä, esimerkiksi maaseudun elinkelpoisuus. Missä -kysymyksiä hyvinvointipalvelupolitiikkaan Missä palvelu sijaitsee: Omalla tieteenalallani, sosiaalipolitiikassa, on tarpeen kiinnittää huomio hyvinvointipalveluiden maantieteellisiin siirtymiin. Analysoidessaan hyvinvointipalveluiden järjestelmätason ( toimijat ) muutoksia on sosiaalipolitiikka unohtanut maantieteen. Ei ole kysytty minne palvelut ovat muuttaneet ja jatkoksi mitä siirtymät entistä etäämmälle tai ilman jääneille palvelun tarvitsijoille merkitsevät. Harvaan asutun maaseudun asukkaiden kannalta kuka tuottaa ja kuka maksaa rinnalla on aivan oleellinen kysymys missä palvelu sijaitsee ja miten sinne pääsee. Missä käyttämättömät hoivaresurssit ovat ja miten niille saadaan institutionaalinen aseman: Arkielämälähtöinen, lähelle maaseutujen ihmisten elämää menevä tutkimus on tehnyt näkyväksi politiikan ja hallinnon paradokseja (kuten kehittämistyökin.) Voidaan kysyä, mitä tapahtuisi, jos paikalliset (kunnanosa/ kylätaso) inhimilliset resurssit tunnistetaan, tunnustetaan ja otetaan (saadaan ottaa) käyttöön. Mitkä ovat esteitä ja miten esteet voidaan poistaa. Esimerkiksi pitkäaikaistyöttömien hoivatyöllistäminen on edelleen hankalaa ja työn sisältöjä rajoitetaan tavoilla, jotka eivät palvelu avun tarvitsijaa.

RAPORTTI 81. Maaseudun palvelut valinkauhassa markkinoiden toimivuus ja SGEI MTT. Hilkka Vihinen ja Hanna Moilanen (toim.)

RAPORTTI 81. Maaseudun palvelut valinkauhassa markkinoiden toimivuus ja SGEI MTT. Hilkka Vihinen ja Hanna Moilanen (toim.) MTT RAPORTTI 81 Maaseudun palvelut valinkauhassa markkinoiden toimivuus ja SGEI Hilkka Vihinen ja Hanna Moilanen (toim.) 81 Maaseudun palvelut valinkauhassa markkinoiden toimivuus ja SGEI Hilkka Vihinen

Lisätiedot

Yhteistoiminnasta ratkaisuja Etelä-Savon yhteiskunnallista yrittäjyyttä rakentamassa. Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 34

Yhteistoiminnasta ratkaisuja Etelä-Savon yhteiskunnallista yrittäjyyttä rakentamassa. Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 34 Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 34 Hanna Moilanen & Jari Karjalainen Yhteistoiminnasta ratkaisuja Etelä-Savon yhteiskunnallista yrittäjyyttä rakentamassa Hanna Moilanen & Jari Karjalainen

Lisätiedot

Yhteistyöllä hyvinvointia

Yhteistyöllä hyvinvointia Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 31 Anna Karttunen, Aija Kettunen & Keijo Piirainen Yhteistyöllä hyvinvointia Järjestöjen välinen ja järjestö-kuntayhteistyö hyvinvoinnin lisääjänä

Lisätiedot

Maaseudun hyvinvointipalvelujen kehittäminen kansalaisosallistumisen ja yhteisöllisyyden pohjalta

Maaseudun hyvinvointipalvelujen kehittäminen kansalaisosallistumisen ja yhteisöllisyyden pohjalta Aila-Leena Matthies, Mari Kattilakoski, Niina Rantamäki Maaseudun hyvinvointipalvelujen kehittäminen kansalaisosallistumisen ja yhteisöllisyyden pohjalta KAMPA-hankkeen Tutkimus- ja kehittämisraportti

Lisätiedot

Lähipalveluita kaikille totta vai tarua?

Lähipalveluita kaikille totta vai tarua? Lähipalveluita kaikille totta vai tarua? Kirjoittajat ja Sininauhaliitto Toimitus: Asta Juntunen Kieliasun tarkistus: Satu Kiiskinen Taitto: Sanna Pyykkö / Sopiva Design Kuvat: Aake Huurresalo Kustantaja:

Lisätiedot

Uusi maaseutualueiden palvelukeskusmalli maaseutuyrittäjyyden ja -palvelujen kehittäjänä - Case Vuolenkosken kyläkeskus

Uusi maaseutualueiden palvelukeskusmalli maaseutuyrittäjyyden ja -palvelujen kehittäjänä - Case Vuolenkosken kyläkeskus Uusi maaseutualueiden palvelukeskusmalli maaseutuyrittäjyyden ja -palvelujen kehittäjänä - Case Vuolenkosken kyläkeskus Logistiikka Maisterin tutkinnon tutkielma Laura Fieldhouse 2009 Liiketoiminnan teknologian

Lisätiedot

Hyvinvoinnin arki maaseudulla Tekeviä käsiä ja tietoteknologiaa

Hyvinvoinnin arki maaseudulla Tekeviä käsiä ja tietoteknologiaa 1 Riitta Haverinen ja Katja Ilmarinen (toim.) Hyvinvoinnin arki maaseudulla Tekeviä käsiä ja tietoteknologiaa Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja 3 2008 2 HYVINVOINNIN ARKI MAASEUDULLA YTR ja

Lisätiedot

Liikkumisen sosiaalinen tasa-arvo

Liikkumisen sosiaalinen tasa-arvo 3456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 mahdollinen kuva Liikkumisen sosiaalinen tasa-arvo Esiselvitys Tiehallinnon selvityksiä

Lisätiedot

Yhteiskunnalliset yritykset yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palveluiden tuottajina maaseudulla

Yhteiskunnalliset yritykset yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palveluiden tuottajina maaseudulla Harri Kostilainen & Pekka Pättiniemi (Toim.): Avauksia yhteiskunnallisen yritystoiminnan tutkimukseen, 2013. Eliisa Troberg Yhteiskunnalliset yritykset yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien

Lisätiedot

TUKIPALVELUJEN TUOTTAMINEN MAASEUDULLA - Artikkelisarja Hoivakantri -hankkeen toimijoiden näkökulmasta

TUKIPALVELUJEN TUOTTAMINEN MAASEUDULLA - Artikkelisarja Hoivakantri -hankkeen toimijoiden näkökulmasta Mervi Naakka Sanna Rasa (toim.) TUKIPALVELUJEN TUOTTAMINEN MAASEUDULLA - Artikkelisarja Hoivakantri -hankkeen toimijoiden näkökulmasta Mikkelin ammattikorkeakoulu B: Artikkeleita, opinnäytetöitä, tiedotteita

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELUIDEN KILPAILUTTAMINEN - tutkimus kuntien kilpailuttamiskäytännöistä

KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELUIDEN KILPAILUTTAMINEN - tutkimus kuntien kilpailuttamiskäytännöistä KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELUIDEN KILPAILUTTAMINEN - tutkimus kuntien kilpailuttamiskäytännöistä Kirsi Manninen Pro gradu -tutkielma Kuopion yliopisto Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Sosiaalityön

Lisätiedot

KIRJASTOAUTO MAASEUDUN MONIPALVELIJANA

KIRJASTOAUTO MAASEUDUN MONIPALVELIJANA Enni Hakkarainen KIRJASTOAUTO MAASEUDUN MONIPALVELIJANA Selvitys Wiitaunionin kirjastoauton mahdollisuuksista monipalveluautoksi KIRJASTOAUTO MAASEUDUN MONIPALVELIJANA Selvitys Wiitaunionin kirjastoauton

Lisätiedot

Anu Alatalo & Laura Närhi-Paananen. Ne vaan mut tänne toi

Anu Alatalo & Laura Närhi-Paananen. Ne vaan mut tänne toi Anu Alatalo & Laura Närhi-Paananen Ne vaan mut tänne toi - asiantuntijana ikäihminen? Opinnäytetyö Syksy 2014 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Vanhustyön koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

asumista ikäihmisten

asumista ikäihmisten Palvelurakenteet kaupungeissa ja maaseudulla muuttuvat makrotalouden ja demografisten tekijöiden muutosten sekä teknologisoitumisen seurauksena. Tarvitaan uusia toimintatapoja tuottaa tarkoituksenmukaisesti

Lisätiedot

Tajua Mut! -toimintamalli lasten ja nuorten tukena

Tajua Mut! -toimintamalli lasten ja nuorten tukena Sitran selvityksiä 83 Tajua Mut! -toimintamalli lasten ja nuorten tukena Kyllä mua saa auttaa! Ketään ei jätetä! Joulukuu 2014 Sitra 2014 Sitran selvityksiä 83 ISBN 978-951-563-894-6 (nid.) ISBN 978-951-563-895-3

Lisätiedot

YHTEINEN VASTUU - MUUTTUVA TYÖNJAKO?

YHTEINEN VASTUU - MUUTTUVA TYÖNJAKO? YHTEINEN VASTUU - MUUTTUVA TYÖNJAKO? UUSI SOSIAALINEN SOPIMUS IKÄÄNTYNEIDEN HOIVAN JÄRJESTÄMISESTÄ Kirsi Kuusinen-James Sosiaalityön erikoistumiskoulutukseen kuuluva lisensiaatin tutkimus/ Yhteisösosiaalityön

Lisätiedot

Hanna Moilanen & Paula Mäkeläinen Kokonaisuudesta irrallaan oleva hanke ei jää elämään Hyvinvointihankkeiden vaikutusten arviointi

Hanna Moilanen & Paula Mäkeläinen Kokonaisuudesta irrallaan oleva hanke ei jää elämään Hyvinvointihankkeiden vaikutusten arviointi Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 68 Hanna Moilanen & Paula Mäkeläinen Kokonaisuudesta irrallaan oleva hanke ei jää elämään Hyvinvointihankkeiden vaikutusten arviointi Hanna Moilanen & Paula Mäkeläinen

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n ohjelmakauden 2007-2013 loppuarviointi

Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n ohjelmakauden 2007-2013 loppuarviointi Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n ohjelmakauden 2007-2013 loppuarviointi Pihlavisto, Laura 2014 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n ohjelmakauden 2007-2013

Lisätiedot

Hollannin malli: henkilökohtainen budjetti sosiaali- ja terveyspalveluissa

Hollannin malli: henkilökohtainen budjetti sosiaali- ja terveyspalveluissa Hollannin malli: henkilökohtainen budjetti sosiaali- ja terveyspalveluissa - Suomenkielinen tiivistelmä KPMG:n laatimasta raportista - "Description of the Dutch Personal Budget System" -raportti kokonaisuudessaan

Lisätiedot

Sujuvan arjen. maaseutu

Sujuvan arjen. maaseutu Sujuvan arjen maaseutu Varsinais-Suomen paikallisen kehittämisen ohjelma 2010-2015 SISÄLLYSLUETTELO Lukijalle 4 Mikä on paikallisen kehittämisen ohjelma? 5 I Varsinaissuomalainen maaseutu menestyy 7 II

Lisätiedot

Asuinmaaseutu 2007 2010

Asuinmaaseutu 2007 2010 Asuinmaaseutu 2007 2010 Maaseutuasumisen kehittämisohjelma Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja 2/2007 Toimitus: Mia Saloranta Taitto: Keltainen toukokuu / Ben Rydman Kuvat: Jussi Jansson Maa-

Lisätiedot

Pasi Ahola, Pentti Arajärvi & Aulikki Kananoja (toim.) YHTEISET VAI OSTETUT? Sosiaalipalvelut hyvinvoinnin ja osallisuuden tuottajina

Pasi Ahola, Pentti Arajärvi & Aulikki Kananoja (toim.) YHTEISET VAI OSTETUT? Sosiaalipalvelut hyvinvoinnin ja osallisuuden tuottajina Pasi Ahola, Pentti Arajärvi & Aulikki Kananoja (toim.) YHTEISET VAI OSTETUT? Sosiaalipalvelut hyvinvoinnin ja osallisuuden tuottajina Kirjoittajat ja Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä

Lisätiedot

Tuoko palveluseteli valinnanvapautta?

Tuoko palveluseteli valinnanvapautta? tutkimus Kirsi Kuusinen-James Tuoko palveluseteli valinnanvapautta? kaks kunnallisalan kehittämissäätiö Tuoko palveluseteli valinnanvapautta? Kirsi Kuusinen-James Tuoko palveluseteli valinnanvapautta?

Lisätiedot

TERVEYDEN EDISTÄMISEN SISÄLTÖ JA MERKITYS. Palvelujen tilaajaorganisaation toimijoiden käsityksiä terveyden edistämisestä

TERVEYDEN EDISTÄMISEN SISÄLTÖ JA MERKITYS. Palvelujen tilaajaorganisaation toimijoiden käsityksiä terveyden edistämisestä TERVEYDEN EDISTÄMISEN SISÄLTÖ JA MERKITYS Palvelujen tilaajaorganisaation toimijoiden käsityksiä terveyden edistämisestä Haapala Heli Kuopion yliopisto Hoitotieteen laitos Preventiivinen hoitotiede Pro

Lisätiedot

Sari Post & Tanja Tyvimaa Senioriasumisen palveluympäristöjen kehittäminen asiakasnäkökulmasta Kysely- ja haastattelututkimus Tampereella ja Lahdessa

Sari Post & Tanja Tyvimaa Senioriasumisen palveluympäristöjen kehittäminen asiakasnäkökulmasta Kysely- ja haastattelututkimus Tampereella ja Lahdessa Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Rakennustuotanto ja -talous. Raportti 3 Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. Construction Management and Economics.

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Julkaisuja 1/2008 Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin Selvitys palveluohjauksen toteuttamismahdollisuuksista vanhustyössä Tampellan, Juhannuskylän ja Kyttälän alueilla

Lisätiedot

JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA

JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA Jaana Simola (toim.) JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNEUUDISTUS -PROJEKTI PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A175 * 2009 JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA Päijät-Hämeen

Lisätiedot

Ikäihmisten tarvelähtöisten palveluiden kehittäminen. TupaTurva-loppuraportti. PäiviHämäläinen. MarinkaLanne. JereJännes JyriHanski.

Ikäihmisten tarvelähtöisten palveluiden kehittäminen. TupaTurva-loppuraportti. PäiviHämäläinen. MarinkaLanne. JereJännes JyriHanski. EN NC CIIE CEE SC S S TT S N N O O 155 AR EA RC SSE CH HH RREE HII YY HNOLOG C C EE TS S VVI HT IGH ISSI HL I G Ikäihmisten tarvelähtöisten tarvelähtöisten Ikäihmisten palveluiden kehittäminen kehittäminen

Lisätiedot

Hinthaaran päiväkodin kotisivujen suunnittelu ja laatiminen

Hinthaaran päiväkodin kotisivujen suunnittelu ja laatiminen Hinthaaran päiväkodin kotisivujen suunnittelu ja laatiminen Jääskeläinen, Nina 2009 Laurea Porvoo Laurea ammattikorkeakoulu Laurea Porvoo HINTHAARAN PÄIVÄKODIN KOTISIVUJEN SUUNNITTELU JA LAATIMINEN Nina

Lisätiedot

Kohti yhteyksien maaseutua selvitys EMOTR -rahoitteisista maaseudun tietoyhteiskuntahankkeista

Kohti yhteyksien maaseutua selvitys EMOTR -rahoitteisista maaseudun tietoyhteiskuntahankkeista Maa- ja metsätalousministeriö KKohti yhteyksien maaseutua selvitys EMOTR -rahoitteisista maaseudun tietoyhteiskuntahankkeista MMM:n julkaisuja 6/2004 Kohti yhteyksien maaseutua selvitys EMOTR -rahoitteisista

Lisätiedot