Keski-Suomen välityömarkkinatoimijat osaamisen kehittäjänä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keski-Suomen välityömarkkinatoimijat osaamisen kehittäjänä 27.5.2015"

Transkriptio

1 Keski-Suomen välityömarkkinatoimijat osaamisen kehittäjänä Petri Puroaho

2 Kehittämisprosessi KOLMIOSAINEN 1. Tausta-aineisto (Kevät hanke 2013) ja etukäteiskysely 2. Yhteiset keskustelut ja näkemysten jakaminen Palautelomakkeessa vielä kannanotto jälkikäteen välityömarkkinoista osaamisen kehittäjänä Lopputulos = mahdollisimman paljon jaettu ajatuksia ja jatko on teidän päätettävissä.

3 Kehittämisprosessi Painotus kehittämisessä, ei niinkään nykyisen tilan toteamisessa. Projektin/Vates-säätiön rooli on puolueeton toiminnan vetäjä ja iltapäivän teeman fasilitaattori. Työtehtävä saatu Keski-Suomen välityömarkkinoiden kehittämisryhmältä. EI etukäteen arvottamista etukäteiskyselyssä EIKÄ äänestystä työkokouksessa siitä, mikä on Keski-Suomen välityömarkkinoiden tuleva suunta ja valitut toimenpiteet osaamisen kehittäjänä Jokainen saa kaiken tämän aineiston sähköisesti jälkikäteen ja kehittämisryhmä alkuperäiset etukäteisvastaukset.

4 Taustaa Kevät-hankkeen OSAT-ryhmä ja TE-toimisto tekevät tilannekatsauksen Keski-Suomen välityömarkkinoista ja sen tulevaisuudesta. Keski-Suomen TE-toimisto tunnisti 327 toimijaa, jotka olivat yhteistyökumppaneita ja tarjosivat työllistämistoimenpiteiden toteuttamispaikkoja ja niihin liittyviä palveluita. Suurin osa pieniä toimijoita, räätälöityjä palkkatukipaikkoja. 58 toimijaa vastasi TE-toimiston kyselyyn. Päätelmä oli se, että Välityömarkkinatoimijat ovat merkittäviä työllistäjiä ja työhön kuntoutumisen tukijoita Keski-Suomessa. Välityömarkkinoiden rahoitus määrittelee jatkon. Pääosa toiminnasta perustuu projekti-rahoitukseen ja palkkatukityön varassa tehtyyn ohjaustyöhön.

5 Välityömarkkinoiden palvelut Työelämän pelisääntöihin perehtyminen Työssäohjaus Työnhakijan ammatillinen ura Työpaikkahaun aktivointi Työhakemukset ja ansioluettelot oppilaitosyhteistyö koulutukseen ohjaus Palveluohjaus rinnakkaisiin tai jakson jälkeisiin palveluihin Arjen hallintaa tukevat palvelut (asiointi, talous, velka, päivärytmi) Terveyttä edistävä neuvonta ja ohjaus (ravinto, liikunta, terveystarkastuk set) TE

6 Työllistymisen esteet Toimijat arvioivat esteen ilmenevän usein tai melko usein Ammatillisen osaamisen puutteet (53%) Työmahdollisuuksien vähäisyys työssäkäyntialueella (52%) Työkokemuksen puutteet (48%) Terveyteen ja osatyökykyisyyteen liittyvät asiat (43%) Arjen hallintaan liittyvät vaikeudet (41%) Ihmisten välisiin suhteisiin liittyvät vaikeudet (40%) Riippuvuuksiin liittyvät vaikeudet (34%) Oppimisen vaikeudet (29%) HUOM: samansuuntaiset asiat nousivat Yritysyhteistyön kehittäminen tilaisuudessa kun pohdittiin työllistymisen haasteita. TE

7 Toimijoiden arvioiden perusteella Ammatillisen osaamisen tai työkokemuksen puute useimmin työllistymisen esteenä ammatillisuuden kasvu, työtoiminnan opinnollistaminen, osaamisen ohjauksen kehittyminen Siirtymien ja liikkuvuuden tukeminen Toiminnan vaikuttavuuden kehittäminen Toiminnan laadun kehittäminen Joustavuus asiakkaiden siirtymien tukemisessa Ammatillisen osaamisen kehittäminen yhteistyön vahvistaminen oppilaitosten ja VTMtoimijoiden välillä, uudet ammattialat opinnollistamisen piiriin, koulutuksellisten jatkojen kehittäminen ja opiskelun valtaväylät TE

8 Toimijoiden roolit jatkossa Jokin muu, mikä 7 Suunnittelemme perustavamme työpankin Suunnittelemme perustavammme sosiaalisen yrityksen 2 3 Suunnittelemme lisäävämme palveluiden tuottamista 23 Olemme valmiit työllistämään enemmän kuin nyt 20 Jatkamme samassa laajuudessa kuin nyt 25 Jatkamme vapaaehtoisen toiminnan pohjalta TE

9 Taustaa Vates-säätiön projekti Välityömarkkinat osana työelämää tarjosi tukeaan ja resurssejaan alueelliseen yhteistyöhön ja kehittämistoimintaan keväällä/syksyllä Syyskuussa 2014 projekti kävi esittäytymässä Keski-Suomen välityömarkkinoiden kehittämisryhmälle Helmikuussa 2015 kehittämisryhmän toiveesta toteutettiin yhdessä alueellinen kehittämistilaisuus välityömarkkinatoimijoiden työnantajayhteistyön tukemiseksi.

10 Taustaa Maaliskuussa 2015 projekti pohti mahdollista jatkoyhteistyötä Keski-Suomen TE-toimistossa. Teemaksi seuraavalle kehittämistilaisuudelle sovittiin Välityömarkkinat osaamisen kehittäjinä teema. Hyvä kun hyödynnätte projektin ja Vatessäätiön resursseja alueelliseen kehittämiseen.

11 Etukäteisaineiston LYHYT YHTEENVETO Vastausprosentti: n. 90% Osaamista kehitetään työelämätaitoja kehittämällä ja koulutuksella VTM:n tehtävästä vahva tietoisuus/olettamus tai sen puute Osaamisen puutteet ovat moninaiset Osaamista pitäisi kehittää VTM:n ja koulutusorganisaatioiden välisellä yhteistyöllä sekä VTM:n henkilöstön osaamisen kehittämisellä Asiakaslähtöisten koulutuspolkujen tukeminen ja osatutkintojen suorittamisen mahdollisuudet ovat VTM:n osaamisen kehittämisen hyviä käytäntöjä Välityömarkkinoiden asemaan osaamisen kehittäjinä otettiin kantaa yleisellä suunnalla ja toimintavoilla/keinoilla.

12 Tehtävä Etukäteisaineiston perusteella pohdi koko ajan ja kirjoita paperille muistiinpanoja siitä, mitä välityömarkkinoilla pitää tapahtua vahvemmin, jotta asiakkaiden osaamista voidaan kehittää? Paritehtävä: 10 minuuttia per dia Jokaisen dian kohdalla vaihdetaan paria.

13 Etukäteisaineisto 1 / 10 Miten osaamista kehitetään tällä hetkellä välityömarkkinoilla? Koulutukset valmentajille ja asiakkaille Järjestetään työpaikkakohtaisia ja yhteisiä koulutuksia ja seminaaripäiviä Sisäiset koulutukset ja koulutuksen osiot työpaikalla Oppimisympäristön tunnistaminen ja osaamisen todistusten käyttäminen Osatutkinnot, ammattitutkinnot ja oppisopimus sekä korttikoulutukset CV:t kuntoon ja työnhakutaitojen kehittäminen Työelämätaitojen kehittäminen ja työtehtäväosaamisen arviointia Opinnollistamisen, ohjauksen ja koulutuspolkujen kehittäminen Yhteistyö oppilaitosten kanssa Työssäoppimispaikkojen tarjoaminen Arjenhallinnan kehittäminen

14 Etukäteisaineisto 2 / 10 Miten yhteistyökumppanit kokevat välityömarkkinoiden tehtävän olevan osaamisen kehittämisessä? Välityömarkkinoiden mahdollisuuksia ei tunneta avoimilla työmarkkinoilla Välityömarkkinat ovat pääsääntöisesti työnhakutaitojen kehittäjiä Tärkeä rooli osaamisen kehittämisessä, arjenhallinnan tukemisessa ja työpaikkakohtaisten koulutusten organisoimisessa Tärkeitä matalan kynnyksen työllistymismahdollisuuksien tarjoajia VTM:lta tulee hyvin motivoituneita, terveitä ja ammatillisestikin valmiita työntekijöitä Yhteistyökumppaneilla ei ole selkää ymmärrystä ja tietoa osaamistodistuksista ja niiden käyttömahdollisuuksista, ja tiedottaminen niistä jää vajaaksi

15 Etukäteisaineisto 3 / 10 Minkälaisia osaamisen puutteita ja esteitä nousee esille asiakkaista? Ei ole sopivia koulutuksia tarjolla tai huonot aiemmat kokemukset koulutuksista Digitalisoituminen (sähköiset palvelut) aiheuttaa haasteita asiakkaiden osaamisessa Työelämätaitojen ja ammatillisten taitojen päivittämisen tarve tai vanhentuneet tiedot ja taidot Keskeytyneitä opintoja, peruskoulutuksen puutteita, koulutusvastaisuutta Arjen- ja elämänhallinnan taidot sekä päihdeongelmat tai kielitaidon puute Tiedonetsintä ja oma-aloitteisuus sekä motivaation puute ja moniongelmaisuus Ei työkokemusta tai vain vähän Oppimisvaikeudet ja vaikeus tunnistaa oman osaamisen vajeet Etäisyydet opiskelupaikkakunnille ja opiskelutaitojen puute Eriarvoisuus osaamisen kehittämisen yksilöllisissä palveluissa

16 Etukäteisaineisto 4 / 10 Miten osaamista pitäisi kehittää välityömarkkinoilla? (1 / 2) Oikea-aikainen palveluohjaus vähentäisi ja poistaisi vääriä toimenpiteitä Osaamisen kehittäminen tulisi olla jatkuvaa ja systemaattista sekä sen pitäisi huomioida tavoitteellisuus Pitäisi kysyä yrityksiltä, millaista osaamista he tarvitsevat Oppimisen tuki eli opiskelutaitojen kehittäminen on oleellista Kuten myös tietokoneen käyttäminen ja opiskelun kautta tulevien asioiden kasaantumisen käsittelytaitojen kehittäminen VTM on välitila suurimmalle osalle, joten nopeat polut kohti työelämää ja koulutusta ovat tärkeitä Henkilökunnan osaamisen kehittämiseen pitäisi satsata, esim. yritystyöskentely ja yhteistyö terveydenhuollon kanssa VTM:lla tulisi olla ammatillista osaamista esim. syrjäytymisriskissä olevien asiakkaiden kanssa tehtävässä työssä

17 Etukäteisaineisto 5 / 10 Miten osaamista pitäisi kehittää välityömarkkinoilla? (2 / 2) Moniammatillisen työotteen koulutus ja vertaisoppiminen Koulutustarjontaa ja verkostotapaamisia lisää, joko Keski-Suomessa tai alueellisesti Osaamistodistusten mahdollistaminen kaikille toimijoille Välityömarkkinoille erillinen matalan kynnyksen oppisopimuskoulutus, josta voisi jatkaa syventäviin koulutuksiin Valmennukselliseen toimintaan pitäisi satsata yhä enemmän > lisäresursseja Tärkeää, että VTM:n työtehtävät vastaisivat yhä paremmin niitä vaatimuksia, mitä avoimilla työmarkkinoilla tarvitaan > työtehtävien kautta uutta osaamista VTM:n johdon kokonaistilanteen ymmärrystä ja ohjaajien/valmentajien osaamista tulisi kehittää Kehittämistä tarvitaan siis paljon!!!

18 Etukäteisaineisto 6 / 10 Mitkä ovat kokemukset osaamisen kehittämisen hyvistä käytännöistä? Osatutkinnot (esim. omaa alaa koskevat), osaaja- ja osaamistodistukset Asiakaslähtöinen suunnittelu Ammattitutkintojen suorittaminen palkkatyön ohessa Yritysten kanssa tehtävät koulutus- ja kehittämissuunnitelmat Koulutusorganisaatioiden ja oppilaitosten kanssa räätälöitävät koulutussuunnitelmat palkkatukijakson aikana Koulutusorganisaatioiden ja oppisopimuskeskuksen tuki ja palvelu polkujen löytämisessä Polut oppisopimukseen tai osatutkintojen suorittamiseen Palkkatukityön ja tutkinnon osa suorittamisen yhdistäminen Valmentajien ja opinto-ohjaajien yhteistyö Pienet tuetut ryhmät

19 Etukäteisaineisto 7 / 10 Miten välityömarkkinattoimijat asemoituvat osaamisen kehittäjinä tulevaisuudessa? SUUNTA Osaamisen kehittämisen mahdollistaminen ja vahvempi asennoituminen siihen Välityömarkkinat ovat isossa ja tärkeässä roolissa nyt ja jatkossakin mutta niiden toiminta osaamisen kehittäjänä voi vaihdella VTM:n kentän toiminnan näkyvyyden kirkastaminen eri sidosryhmien ja kohderyhmien arjessa VTM vaaditaan entistä laajempaa osaamista ja palveluntarjontaa sekä keskittymistä entistä enemmän tuottavuuteen Osaamisen kehittäminen tulisi olla keskeinen painopiste lähitulevaisuudessa ja VTM:llä on tärkeä rooli koulutuspolkujen suunnittelussa Tukityöllistämisen laatua tulisi kehittämään ja arvioimaan kilpailun ja tarjonnan kiristyessä

20 Etukäteisaineisto 8 / 10 Miten välityömarkkinattoimijat asemoituvat osaamisen kehittäjinä tulevaisuudessa? TOIMINTATAPA/KEINOT Koulutuksen ja ammattitaidon kehittäjän rooli Rakennemuutosalojen työllisyyden ja uusien työllistymismahdollisuuksien edistäjä Käytännön työtoiminnan järjestäjinä ja työvoiman kehittäjinä koulutuksen ja valmennuksen keinoin sekä toimijana elinkeinoelämässä Aikuiskoulutuksessa aliedustettujen ryhmien kohdalla VTM:t pystyvät antamaan hyvän mahdollisuuden osaamisen kehittämiseen VTM:n vahvuus on se, että ne pystyvät toteuttamaan ja tarjoamaan asiakkaille joustavia työvaltaisia opintopolkuja ammatillisten opintojen suorittamiseksi yhteistyössä oppilaitosten kanssa

21 Etukäteisaineisto 9 / 10 Miten välityömarkkinattoimijat asemoituvat osaamisen kehittäjinä tulevaisuudessa? TOIMINTATAPA/KEINOT Vaaditaan uudenlaista näkökulmaa opetus- ja ohjaustyöhön VTM:t voivat tarjota osaamisen ja työelämätaitojen vahvistamiseen liittyviä työkokeilu- ja työllistymismahdollisuuksia sekä avata väyliä opiskeluun Oppimistodistusten hyödyntäminen ja mahdollisuus osaamisen näkyväksi tekemiseen Valmentajat ohjaavat valmentautujia hakeutumaan eteenpäin (työelämä ja koulutus) Tarvitaan työntekijäresursseja osaamisen kehittämiseen VTM:n rooli voisi olla mm. dokumentoijana toimenpiteiden aikana ja asiakkaiden palveluohjaus

22 Etukäteisaineisto 10 / 10 Miten välityömarkkinattoimijat asemoituvat osaamisen kehittäjinä tulevaisuudessa? TOIMINTATAPA/KEINOT VTM:n rooli pitkään työttömänä olleille tai työkokemusta vähän tai ei ollenkaan omaavien työelämävalmiuksien parantamiseen, joka tarkoittaa työelämätaitojen kehittämistä, toimintakyvyn palauttamista/edistämistä ja ammatillisen osaamisen kehittämistä VTM:t, jotka ovat keskittyneet tietyille osaamisen alueille, voivat olla merkittävä yhteistyökumppani erilaisissa verkostoissa Yhtä osaamisen kehittämisen mallia voi olla vaikea luoda. On tarpeen tehdä yhteistyötä koulutusorganisaatioiden kanssa ja avoimilla työmarkkinoilla tunnustetun osaamisen saamiseksi

23 Tehtävä Mitä välityömarkkinoilla pitää tapahtua vahvemmin, jotta asiakkaiden osaamista voidaan kehittää? ryhmiin Kirjatkaa oranssille paperille keskeisiä ajatuksia ja asettakaa niitä väliseinälle. Käydään yhteiset keskustelut.

24 Mitä välityömarkkinoilla pitää tapahtua vahvemmin, jotta asiakkaiden osaamista voidaan kehittää? Koulutusten yksilöllinen polkujen mahdollistaminen ympäri Keski- Suomen Oma VTM-rooli Erikoistuminen Mistä osaaminen erityisen tuen tarpeessa olevien ohjaamiseen? (EAT, ERVA) RINNALLAKULKIJA Onko palkkatukea pian olemassa? Pitääkö kehittää työkokeilua / Kutya? Laatu = vaikuttavuus VTM..Hankkeet.kunta.yritys Työ

25 Mitä välityömarkkinoilla pitää tapahtua vahvemmin, jotta asiakkaiden osaamista voidaan kehittää? Työtehtävien vastaavuus ammatillisten tutkintojen vaatimusten suhteen ASENNE VTM Oppilaitokset Välityömarkkinoiden brändin kirkastaminen as.arjen tuntemus siirtymät ohjausosaaminen Onko työpajabrändi huonot tilat ja syrjäinen sijainti? (Matti Kangasaho, Avitus) Yhteiset tavoitteet JATKUVUUS JA ETENEMINEN VTM + VÄLI (mahd, tarkastella asiaa / tilannetta) TYÖMARKKINAT (päämäärä, työtehon siirtyminen) Osaamisen kehittäminen on kaikkien VTM valmentajien työtä! Ennakointitiedon hyödyntäminen Osaamistodistus kaikille käyttöön

26 Mitä välityömarkkinoilla pitää tapahtua vahvemmin, jotta asiakkaiden osaamista voidaan kehittää? Erikoistuminen kokonaisuudessa alueittain kehittämisryhmä, strateginen Osaamisentodistukset yritysten kannalta Osa ihmisistä ei tule koskaan työllistymään avoimille työmarkkinoille > vakityö VTM Terveysongelmat ja oppimisen esteet > erityisopetuksen konsultti Motivointi > hyvien ohjaajien merkitys Työelämävalmiudet

27 Mitä välityömarkkinoilla pitää tapahtua vahvemmin, jotta asiakkaiden osaamista voidaan kehittää? Työtehtävien määrittely, joissa ammatillinen osaaminen kertyy mahd. osaamist. mahd. tutkinnon osiin Ohjaavan henkilöstö osaaminen Oppimisympäristöjen ja osaamistodistusten levitys koko Keski-Suomeen Osaamisen kehittyminen on mitattava

28 TIIVISTELMÄ: Mitä Keski-Suomen välityömarkkinoilla pitää tapahtua vahvemmin, jotta asiakkaiden osaamista voidaan kehittää? Yhteinen visio asiakkaan osaamisen kehittymisestä = ei poukkoilua kuka koordinoi? TULOS Asennemuokkaus Matkasaarnaamalla oppimisympäristöjen tunnistamiskierroksella Pitkäjänteisyys Koosteen tehnyt Petri Puroaho , Projektipäällikkö, Välityömarkkinat osana työelämää - projekti

29 Mikä on sinun mielestäsi Keski-Suomen yhteinen näkemys välityömarkkinoista osaamisen kehittäjänä? (osallistujien kannanotot) Tunnustaa oppimisympäristöjä, ottaa osaamistodistus käyttöön. Tavoitteellisuus ja palvelujaksojen opinnollistaminen (osatutkinnot). AHOT ja näyttötutkinnot. Ohjaavan henkilöstön sitoutuminen, osaamisen kehittäminen, erikoistuminen (laatu ja vaikuttavuus). Yhteinen visio tarvitaan. TEM, TE-toimisto, kunnat, oppilaitokset, VTM> kun visio on, asiat järjestetään. Pitkäjänteinen toiminta. Kytevät rahoitukset. Näkyvyys on realistinen ja toteuttamiskelpoinen. Työtä on vielä tekemättä. Tehtyjä asioita on käytettävä hyväksi ja otettava huomioon. Mahdollisuus yhteiseen keskusteluun ja kehittämiseen on olemassa jatkossakin, välityömarkkinoiden tehtävä osaamisen kehittäjänä on merkittävä.

30 Mikä on sinun mielestäsi Keski-Suomen yhteinen näkemys välityömarkkinoista osaamisen kehittäjänä? (osallistujien kannanotot) Tärkeä taho kehittämään heikoimpien osaamisen kehittämistä jatkossakin. Ja ehkä jatkossa vieläkin tärkeämpää kuilun kasvaessa avoimille työmarkkinoille työllistyviin verrattuna. Pitkäjänteisyys, ohjaajien osaamisen taso. Täytyy olla yhteinen tahtotila. Ei voi kiistellä asioista, jotka ovat asiakkaan edun mukaista. Tahtotila tehdä konkreettisia toimenpiteitä. Laajemman tuen ja ohjauksen tarvitsevista ihmisistä työelämään hyviä työntekijöitä.

31 Kiitos ja olkaa hyvä Petri Puroaho projektipäällikkö Välityömarkkinat osana työelämää projekti ( ) Skype: petri.puroaho

Välityömarkkinoiden toimijat Keski-Suomessa

Välityömarkkinoiden toimijat Keski-Suomessa Välityömarkkinoiden toimijat Keski-Suomessa TE-toimiston kysely välityömarkkinoiden toimijoille TE-toimisto lähetti digitaalisen kyselyn 327 toimijalle, joista 58 vastasi siihen. Kysely toteutettiin touko-kesäkuussa

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA - SELVITYS LAHDEN JA HEINOLAN SEUDUN TYÖLLISYYSPALVELUISTA Harri Hietala Jukka Lindberg Kaija Ray Vates-säätiö 2014 1 SISÄLLYS JOHDANTO...

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT HUHTIKUU 2013 2 SISÄLLYS: ESPOO... 3 ETELÄ-KARJALA... 4 ETELÄ-PIRKANMAA... 5 HAMINA JA KOTKA... 6 HELSINKI... 7 HATTULA,

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus matkalla työammattiin. Toim. Arto O. Vehkomäki

Ammatillinen erityisopetus matkalla työammattiin. Toim. Arto O. Vehkomäki Ammatillinen erityisopetus matkalla työammattiin Toim. Arto O. Vehkomäki Sisällysluettelo 1 Esipuhe 4 2 Koutsi arvioiden ja valmentaen työammattiin 6 2.1 Koutsin kokonaisuus ja toteuttajat 6 2.2 Koutsin

Lisätiedot

Tiivistä yhteistyötä ja käytännön tietoa Satakunnan välityömarkkinoille Välkky-projektin kokonaisarviointi. Jukka Lidman Riitta Kinnunen

Tiivistä yhteistyötä ja käytännön tietoa Satakunnan välityömarkkinoille Välkky-projektin kokonaisarviointi. Jukka Lidman Riitta Kinnunen Tiivistä yhteistyötä ja käytännön tietoa Satakunnan välityömarkkinoille Välkky-projektin kokonaisarviointi 2014 Jukka Lidman Riitta Kinnunen SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 1 2 Arvioinnista... 2 2.1. Arviointiaineisto...

Lisätiedot

Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien. ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus

Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien. ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 17/2012

Lisätiedot

EUSE Toolkit. Tuetun työllistymisen työkalupakki

EUSE Toolkit. Tuetun työllistymisen työkalupakki EUSE Toolkit Tuetun työllistymisen työkalupakki EUSE Toolkit Tuetun työllistymisen työkalupakki Alkuperäisteos: EUSE TOOLKIT Alkuperäisteoksen suomennettu versio: EUSE Tuetun työllistymisen työkalupakki

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT 15.3.2013 Manner-Suomen ESR-ohjelmassa toteutetaan ohjelmakaudella 2007 2014 yhteensä 23 kehittämisohjelmaa työ- ja elinkeinoministeriön,

Lisätiedot

korkeakoulutettujen maahanmuuttajien kotoutumista tukeva koulutus suomessa

korkeakoulutettujen maahanmuuttajien kotoutumista tukeva koulutus suomessa korkeakoulutettujen maahanmuuttajien kotoutumista tukeva koulutus suomessa Suomen kesäyliopistot ry sonja valjus mika nirvi ESIPUHE -2- Opetusministeriö on yhdessä ministeriötä avustavan vapaan sivistystyön

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

K H A B SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN TOIMIALA - PALVELUILLA TASA-ARVOA TYÖLLISYYTEEN. Valtakunnallinen työpajayhdistys ry ja VATES-säätiö

K H A B SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN TOIMIALA - PALVELUILLA TASA-ARVOA TYÖLLISYYTEEN. Valtakunnallinen työpajayhdistys ry ja VATES-säätiö ÖTY L K H A B C T TYÖ SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN TOIMIALA - PALVELUILLA TASA-ARVOA TYÖLLISYYTEEN Valtakunnallinen työpajayhdistys ry ja VATES-säätiö Anne Välimaa, Pasi Ylipaavalniemi, Suvi Pikkusaari,

Lisätiedot

Räätäli-projekti 2005 2008

Räätäli-projekti 2005 2008 Räätäli-projekti 2005 2008 Arvioinnit Mari Tuomainen Kirsi Purhonen Tyynelän Kehittämiskeskus SISÄLLYS Johdanto...3 Kuntoutuja vai työnhakija? Päihdeasiakkaan tukeminen työllistämisen kontekstissa. Pro

Lisätiedot

päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA!

päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA! päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA! Toimituskunta: Matti Mäkelä (puheenjohtaja), VaSkooli-projekti, Turun ammatti-instituutti Mia Haapasaari, kansallinen teematyöhanke, Turun ammatti-instituutti

Lisätiedot

URAPOLULLA ETEENPÄIN 23.3.2011. kooste työpajan työskentelystä. Toimittanut: Työpajan suunnitteluryhmä

URAPOLULLA ETEENPÄIN 23.3.2011. kooste työpajan työskentelystä. Toimittanut: Työpajan suunnitteluryhmä URAPOLULLA ETEENPÄIN 23.3.2011 kooste työpajan työskentelystä Toimittanut: Työpajan suunnitteluryhmä Julkaisijat Tekniikan akateemiset TEK / Akava Salmia Akateemiset ura- ja rekrytointipalvelut eli Aarresaari-verkosto

Lisätiedot

Martti Majuri ja Tuomas Eerola

Martti Majuri ja Tuomas Eerola Martti Majuri ja Tuomas Eerola EIVÄT HE MUUTA TEKISIKÄÄN Tarkastelussa työpaikkaohjaajien koulutus, opettajien työelämäjaksot ja työssäoppiminen Opetushallitus ja tekijät Tmi Eija Högman ISBN 978-952-13-3191-6

Lisätiedot

RAUMAN JA SATAKUNNAN KAUPPAKAMARIEN KOULUTUSSELVITYS 2011

RAUMAN JA SATAKUNNAN KAUPPAKAMARIEN KOULUTUSSELVITYS 2011 RAUMAN JA SATAKUNNAN KAUPPAKAMARIEN KOULUTUSSELVITYS 2011 Tommi Salonen Harri Sjöholm Sampo Viding 30.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 TIIVISTELMÄ... 4 KOULUTUSKYSELYN KESKEISET TULOKSET... 4 TÄRKEIMMÄT

Lisätiedot

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Nuorisotakuu - uusi tapa toimia Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Helsinki 2013 TEKIJÄT Maarit Kallio-Savela Kari Sjöholm Johanna Selkee ISBN 978-952-293-046-0 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013

Lisätiedot

HÄMEEN KESÄYLIOPISTON

HÄMEEN KESÄYLIOPISTON HÄMEEN KESÄYLIOPISTON TOIMINTASTRATEGIA KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2009-2013 HÄMEEN KESÄYLIOPISTO 2013 Hämeen kesäyliopisto on alueellinen ympäri vuoden toimiva vapaan sivistystyön oppilaitos, joka on erikoistunut

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA HENKILÖ KOHTAISTAMISEEN

NÄKÖKULMIA HENKILÖ KOHTAISTAMISEEN NÄKÖKULMIA HENKILÖ KOHTAISTAMISEEN Onnistumisen edellytyksiä ja hyviä käytäntöjä Oppaat ja käsikirjat 2014:7 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2014:7 ISBN 978-952-13-5835-7 (nid.) ISBN 978-952-13-5836-4

Lisätiedot

Suvi Pikkusaari. Työ(hön)valmennus on taitolaji

Suvi Pikkusaari. Työ(hön)valmennus on taitolaji Suvi Pikkusaari Työ(hön)valmennus on taitolaji Suvi Pikkusaari Työ(hön)valmennus on taitolaji Julkaisija: Kiipulasäätiö KoutsiHäme-projekti Kiipulantie 507 14200 Turenki puh. (03) 685 21 www.kiipula.fi

Lisätiedot

Koulutuspolitiikka työryhmä (oppilaitosnäkemys) Toimeksianto: MYR koulutusjaosto, laajennettu sihteeristö 13.6.2012

Koulutuspolitiikka työryhmä (oppilaitosnäkemys) Toimeksianto: MYR koulutusjaosto, laajennettu sihteeristö 13.6.2012 Koulutuspolitiikka työryhmä (oppilaitosnäkemys) YHTEENVETO Toimeksianto: MYR koulutusjaosto, laajennettu sihteeristö 13.6.2012 Työryhmän tapaamiset ja työskentely Paikka: Turun ammatti-instituutti: Kellonsoittajan

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA. AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA. AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti 1 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA AMKE ry:n jäsenkyselyn

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia LAITURI-projekti

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Laituri-projekti

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11416 Tila Keskeneräinen 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin

Lisätiedot

Yksityiset hyvinvointipalvelut

Yksityiset hyvinvointipalvelut Ennakointikamari Yksityiset hyvinvointipalvelut Yritys- ja oppilaitosselvitys ammatillisen koulutuksen osaamistarpeista Kaupunkitutkimus TA Oy Päivi Kilpeläinen 9/2010 Sisällys 1 Kyselyn tausta ja tavoite...

Lisätiedot

Töihinkö? Näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien nuorten työllistymisestä

Töihinkö? Näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien nuorten työllistymisestä Töihinkö? Näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien nuorten työllistymisestä Sisältö Johdanto s. 3 Erityistä tukea tarvitsevien nuorten työllistyminen s. 4 Työllistymiseen vaikuttavat tekijät s. 5 Erityistä

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN AIKUISTEN TIETO-, NEUVONTA- JA

VARSINAIS-SUOMEN AIKUISTEN TIETO-, NEUVONTA- JA VARSINAIS-SUOMEN AIKUISTEN TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN STRATEGIA 2012 2015 SISÄLTÖ 1. Varsinais-Suomen aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen strategia visio, missio ja toimenpiteet...

Lisätiedot

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET VUOSIKERTOMUS 2013 Jupiter-säätiö pähkinänkuoressa JUPITERIN VALMENNUSPALVELUT valmentavat työhön ja koulutukseen - työtä tai harjoittelua joko Jupiterin työyksiköissä tai ulkopuolisilla työpaikoilla tai

Lisätiedot

OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke

OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke Loppuraportti 3/2015 Tekijät: Sini Granström Sari Lamminpää Päivi Pöyry-Lassila Annulii Vähämaa Aku Välimaa Toni Anttonen Joni Aunola Anniina Hämäläinen

Lisätiedot