Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto Siuntio. Puhelin:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662"

Transkriptio

1 1/6 Vastaanottaja: URAKKATARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNTA KARLSÅKERIN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Tarjous tehdään alla mainitulla tavalla eriteltynä. Pyydetyt yksikköhinnat ilmoitetaan urakkaohjelmassa annetun ohjeen mukaisesti. Tarjous laaditaan oheiselle urakkatarjouslomakkeelle. RAKENNUTTAJA URAKKAKOHDE URAKAN SISÄLTÖ Nimi: Osoite: Siuntion kunta, Tekninen toimisto Suitia 51B Siuntio Tekninen johtaja Jorma Skyttä Yhteyshenkilö: Puhelin: Sähköposti: Siuntion kunta pyytää kokonaishintaurakkatarjousta kunnallistekniikan rakentamisesta Karlsåkerin asemakaava-alueelle. Rakennuskohteen kaikki rakennustekniset työt pääurakkana asiakirjaluettelossa mainittujen suunnitelmien ja muiden asiakirjojen mukaisesti täysin valmiiksi ja viimeistellyksi rakentaen. HUOM. Suunnitelmista poiketen urakkaa ei sisälly kadun asfalttipäällysteen tekemistä vaan kadulle tehdään väliaikainen kulutuskerros murskeesta (KaM 0-32 ja paksuus 50 mm). Urakkaan sisältyy valaistuskaapelien hankinta ja asennus. Muiden kaapelien hankinta ja asennus eivät kuulu urakkaan. Suunnitelmista poiketen urakkaan ei sisälly sähkö-, tele- ja valaistuskaapelien kaapeliojien kaivu, täyttö eikä kaapelien merkintänauhan asennus. Niistä rakennuttaja pyytää erillishinnan (optio). Rakennuttaja päättää erikseen niiden (option) teettämisestä. Katso myös urakkaohjelman kohta 3.3. OPTION SISÄLTÖ Optiona pyydämme kaapeliojien kaivua urakka-alueella ja niiden täyttöä ja merkintänauhan asennusta. Tämän urakan maksavat kaapelien asentajat yhteisesti, eikä tämä hinta vaikuta kunnan urakan tarjousvertailuun. Option on oltava voimassa erikseen. Sen saa hinnoitella kahdella vaihtoehdolla: a) hinta jos kaapeliojaurakoitsija saa myös kunnallistekniikan urakan ja b) hinta jos kaapeliojaurakka on erillinen urakka

2 URAKKAKOHTEESEEN TUTUSTUMINEN Ennen tarjouksen antamista urakoitsijan tulee tutustua työkohteeseen paikan päällä. Mikäli urakoitsija jättää tämän tekemättä, ei urakoitsija voi myöhemmin vedota seikkoihin, jotka olisivat tutustumisen yhteydessä käyneet ilmi. Kohdetta esittelee tekninen johtaja Jorma Skyttä, puh URAKAN SUORITUSAIKATAULU Työt voidaan aloittaa heti, kun urakkasopimus on allekirjoitettu sekä urakkaohjelmassa mainitut velvollisuudet on täytetty, kuitenkin viimeistään Urakan tulee olla valmis viimeistään Mikäli urakassa on sääolosuhteiden takia tekemättömiä viimeistelytöitä, on ne saatava valmiiksi mennessä. TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT Tarjouspyyntöasiakirjat on lueteltu liitteenä olevassa asiakirjaluettelossa. Tarjouspyyntöasiakirjat julkistetaan HILMAssa. Tarjouksen tulee perustua myös muihin urakkaohjelmassa mainittuihin asiakirjoihin. 2/6 ALIURAKOITSIJOIDEN KÄYTTÖ Mikäli urakoitsija käyttää töissään aliurakoitsijoita, urakoitsijan tulee ilmoittaa siitä tarjouksessaan. Tilaaja pidättää itsellään oikeuden aliurakoitsijoiden hyväksymiseen. VAIHTOEHTOTARJOUKSET JA OSATARJOUKSET Urakoitsija ei voi antaa vaihtoehto- tai osatarjousta. TARJOUKSEEN LIITETTÄVÄT TODISTUKSET JA REFERENSSITIEDOT Urakoitsijan on liitettävä urakkatarjoukseensa seuraavat tilaajan selvitysvelvollisuutta koskevan lain (1233/2006) mukaiset selvitykset ja todistukset tai muu luotettava selvitys näistä: selvitys siitä, että yritys on merkitty ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisävelvollisten rekisteriin kaupparekisteriote todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus tai selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty todistus eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkemaksuja koskeva sopimus on tehty selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista selvitys tarjouksen allekirjoittajan valtuuksista, mikäli se ei ilmene kaupparekisteriotteesta Luotettava selvityksenä hyväksytään talousasioiden ja lakisääteisten asioiden hoidon osalta myös Laatu RALA ry:n toteama ja tarjoukseen liitetty RALA-pätevyystodistus. Urakoitsijan on liitettävä urakkatarjoukseen selvitys vakuuden järjestämisestä, vakuuden muodosta ja antajasta.

3 3/6 Urakoitsijan tulee tarjouksessaan tai viimeistään urakkaneuvotteluissa esittää tilaajalle urakkaan mahdollisesti liittyvien aliurakoitsijoiden vastaavat selvitykset kuin siltä itseltäkin vaaditaan. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin ja sopimuksiin. Vaatimusten osalta on huomioitava myös urakkaohjelman kohta 2.3. Urakoitsijan ja tämän aliurakoitsijoiden selvitykset eivät saa olla kahta kuukautta vanhempia urakan tarjousten jättöajankohdasta. Lisäksi urakoitsijan on varauduttava toimittamaan tilaajalle ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista uudelleen vastaavat selvitykset. Rakennuttajalla ja urakan tilaajalla on oikeus kieltäytyä hyväksymästä ja hylätä ilman korvausvelvoitteita sellainen urakoitsija tai aliurakoitsija, joka ei ole toimittanut vaadittuja selvityksiä tai niitä täytä. Mikäli lakisääteisiä maksuja laiminlyödään urakan aikana, on se urakkasopimuksen purkuperuste. Urakoitsijalla on oltava käytössään laatujärjestelmä. Selvitys laatujärjestelmästä on liitettävä tarjouksen liitteeksi. Referenssitietojen osalta tarjoukseen tulee sisällyttää luettelo urakoitsijan ajalla tekemistä, yli (alv 0 %) olleista, tarjottuun urakkaan rinnastettavista urakoista, joissa urakoitsija on toiminut pääurakoitsijana. Referenssiluettelosta on käytävä ilmi urakoiden arvo, ajankohta ja paikka sekä tarjoajan edustaja urakassa ja rakennuttajan yhteyshenkilö yhteystietoineen. Rakennuttaja ja tilaaja pidättää itsellään oikeuden arvioida onko referenssikohde laajuudeltaan ja vaativuudeltaan vastaava. Urakoitsijaa, jolla ei ole vähintään kolmea yli euron vastaavaa urakkaa ajalla ei kelpuuteta tarjoajaksi. Urakoitsijalla tulee olla työmaalla vastaava työnjohtaja, jolta vaaditaan vähintään 5 vuoden kokemus vastaavista rakentamistöistä. Vastaava työnjohtaja edustaa pääurakoitsijaa YSE 56 mukaisesti. Vastaavan työnjohtajan tulee sitoutua urakkakohteeseen, henkilöä ei saa vaihtaa kesken urakan ilman rakennuttajan suostumusta. TARJOUKSEN TEKEMINEN Tarjouksen tulee olla tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen ja sen tulee olla laadittu suomen kielellä. Tarjoukseen tulee liittää liitteenä olevat urakkatarjous- ja yksikköhintalomakkeet sekä vaaditut todistukset ja referenssit. Tarjouksen kaikki liitteet on numeroitava. Jokainen tarjoukseen liittyvä asiakirja on tarjoajan erikseen päivättävä ja allekirjoitettava tai merkittävä niihin tarjoajan yksilöity tunniste. Tarjous on toimitettava klo mennessä suljetussa kirjekuoressa osoitteeseen: Siuntion kunta, Tekninen toimisto Suitia 51 B Siuntio Kuoreen merkintään: Urakkatarjous, Karlsåkerin asemakaava-alueen kunnallistekniikka. Telefaxilla, sähköpostilla tai muulla vastaavalla menetelmällä annettua tarjousta ei hyväksytä.

4 4/6 Myöhästyneitä tarjouksia ei käsitellä ja ne palautetaan avaamattomina. Tarjouksen peruutus voidaan hyväksyä, kun peruutusta koskeva kirje, sähke tai telefax, on saapunut tilaajalle ennen kuin tilaaja on ryhtynyt tarjouksia käsittelemään. Peruutus pitää vahvistaa virallisella kirjeellä. Rakennuttaja ei suorita urakoitsijalle korvausta tarjouksen antamisesta. TARJOUSHINTAA KOSKEVAT VAATIMUKSET Kokonaishintaan sisältyvät erillishinnat on ilmoitettava oheisen tarjouslomakkeen mukaisesti. Lisä- ja muutostöiden yksikköhinnat on ilmoitettava yksikköhintalomakkeella urakkaohjelman mukaisesti. TARJOUSTEN AVAAMINEN Tarjoukset avataan tarjousten jättöajankohdan jälkeen. Avaustilaisuus on määrämuotoinen. Tarjousten tekijät eivät saa olla mukana avaustilaisuudessa. TARJOUKSEN HYLKÄÄMINEN Tarjous voidaan hylätä, ellei se ole tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen tai se sisältää omia ehtoja, jota tilaaja ei voi hyväksyä. Mikäli jokin tarjouksen liitteistä puuttuu, voidaan tarjous hylätä sillä perusteella, että tarjous ei ole tarjouspyynnön mukainen Tarjous voidaan hylätä myös muilla asiallisilla perusteilla, joita ovat esimerkiksi seuraavat: tarjous on saapunut tilaajalle tarjousajan päättymisen jälkeen tarjous poikkeaa tarjouspyynnössä esitetyistä vaatimuksista ja ehdoista tarjoushinta tai sen perusteet ovat epämääräiset tarjouksen tekijältä katsotaan puuttuvan tekniset, taloudelliset tai muut edellytykset urakan suorittamiselle tarjouksen tekijä on urakkakilpailussa menetellyt vilpillisesti tai hyvän tavan vastaisesti tarjoushinta on arvioituihin rakennuskustannuksiin verrattuna niin alhainen, ettei rakentamista voida ilmoitetulla hinnalla suorittaa lisä- ja muutostöiden hinnoittelusta puuttuu yksi tai useampia hinnoiteltavia nimikkeitä tarjouksen tekijä on laiminlyönyt verojen ja muiden yhteiskunnallisten maksuvelvoitteidensa suorittamisen. Lisäksi tarjous voidaan hylätä muillakin perusteilla, joita on lueteltu esimerkiksi julkisia hankintoja koskevassa laissa ja hankintamääräyksissä. Mikäli tilaaja budjettiteknisistä tai vastaavista syistä jättää tarjoukset huomioimatta ja työt tilaamatta tai hylkää kaikki tarjoukset, ei tarjoajille synny tässä oikeutta taloudellisiin tai muihin vaatimuksiin. Rakennuttaja ja tilaaja pidättää itsellään oikeuden ilman korvausvelvollisuutta hylätä kaikki tehdyt tarjoukset, mikäli katsoo ne itselleen hinnaltaan tai muutoin epäedullisiksi tai kohtuuttomaksi. VALINTAPERUSTEET Tarjouksista hyväksytään tarjousten vertailuun hyväksytyistä tarjouksista hinnaltaan halvin tarjous.

5 TARJOUKSEN VOIMASSAOLOAIKA Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa, kunnes jonkun tarjouksen tehneen kanssa on allekirjoitettu urakkasopimus työn suorittamisesta tai rakennuttaja on ilmoittanut kaikkien tarjousten hylkäämisestä, kuitenkin enintään kahden kuukauden ajan tarjouspyyntökirjeessä määrätystä tarjouksen jättöpäivästä lukien. Rakennuttaja ilmoittaa tarjouksen tehneille urakkasopimuksen syntymisestä. TARJOUSTEN KÄSITTELU, URAKOITSIJAN VALINTA, URAKKASOPIMUKSEN TEKEMINEN Tilaajalla on oikeus pyytää ja tarjouksen antajalla velvollisuus antaa tarjousten käsittelyssä tarvittavia lisäselvityksiä. 5/6 Tarjoukset käsitellään kaksivaiheisena. Ensin varmistetaan, että tarjoaja ja hänen mahdollisesti ilmoittamansa alihankkijat täyttävät asetetut tekniset ja taloudelliset vaatimukset. Toisessa vaiheessa hyväksytyistä tarjouksista valitaan kokonaishinnaltaan edullisin. Tarjoushinta annetaan yhdessä muun tarjousaineiston kanssa, erillistä hintakuorta ei tarvita. Jos tarjouksessa esitetyt yksikköhinnat eivät ole oikeassa suhteessa työosan vaatimiin kustannuksiin tai jos yksikköhintaluettelo on puutteellinen, on tilaajilla tällä perusteella oikeus hylätä tarjous ja valita muu kuin edullisimman tarjoushinnan antanut urakoitsija. Tilaaja kutsuu hinnaltaan halvimman tarjouksen tekijän urakkaneuvotteluun. Urakkaneuvottelussa tilaaja ja tarjouksen antaja yhdessä tarkastavat, että urakkatarjouspyyntö ja urakkatarjous ovat toisiaan vastaavat. Hankinnasta päättää tekninen lautakunta. Tiedot hankintapäätöksestä sekä ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseen toimitetaan asianosaisille kirjeitse tai muutoin todistettavalla tavalla. Hankintapäätös pannaan täytäntöön hankinnan voittajan kanssa tehtävällä kirjallisella sopimuksella kun asiaa koskeva päätös saa lain voiman. Sopimus syntyy vasta kun kirjallinen urakkasopimus on allekirjoitettu. TARJOUSTEN JA ASIAKIRJOJEN JULKISUUS Tarjousten ja asiakirjojen julkisuus on esitetty urakkaohjelman kohdassa 7.3. LISÄTIETOJA Mikäli tarjouspyyntöasiakirjoissa esiintyy epäselvyyksiä, niistä tulee kirjallisesti (kirje/sähköposti) ilmoittaa rakennuttajan edustajalle viimeistään 1 kello mennessä. Rakennuttaja vastaa esitettyihin kysymyksiin kertaalleen kootusti yhdellä sähköpostilla. Vastauksen mahdollistamiseksi tulee tarjoajan ilmoittaa osoitteeseen sähköpostiosoite, johon mahdollinen vastaus lähetetään. Vastaus annetaan viimeistään kello mennessä. Rakennuttaja on velvollinen antamaan täsmennykset vain niille tahoille, jotka ovat sähköpostisoitteensa rakennuttajan edustajalle mennessä ilmoittaneet. Muita lisätietoja ei katsota rakennuttajaa sitovaksi.

6 6/6 Siuntiossa, elokuun 10. päivänä 2015 Siuntion kunta LIITTEET Jorma Skyttä Tekninen johtaja Asiakirjat on lueteltu liitteenä olevassa asiakirjaluettelossa.

7 1/2 Siuntion kunta, Tekninen toimisto Suitia 51B SIUNTIO URAKKATARJOUS KARLSÅKERIN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA Urakkatarjouspyyntöönne viitaten tarjoudumme suorittamaan siinä mainitun urakan liitteenä lähetettyjen asiakirjojen mukaan seuraavasti Tarjouksen tekijä Urakan kohde ja sisältö Karlsåkerin asemakaava-alueen kunnallistekniikka Rakennuskohteen kaikki rakennustekniset työt pääurakkana asiakirjaluettelossa mainittujen suunnitelmien ja muiden asiakirjojen mukaisesti täysin valmiiksi ja viimeistellyksi rakentaen Urakkahinta (kokonaishinta numeroin ja kirjaimin) Kunnallistekniikan rakentaminen tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti (huom. rakennuttajan hankinnat ja erillisurakat, katso. urakkaohjelma kohta 3.3): (alv 0 %) Optio: sähkö-, tele- ja valaistuskaapelien kaapeliojien kaivu, täyttö ja kaapelien merkintänauha asennus asemakaava-alueelle, ei koske asemakaava-alueen ulkopuolisia kaapeliojia (huom. rakennuttajan hankinnat ja erillisurakat, katso. urakkaohjelma kohta 3.3) a) hinta mikäli option tarjoaja saa myös kunnallistekniikan urakan (alv 0 %) b) hinta mikäli kaapelikaivu-urakka tehdään erikseen (alv 0 %) Vakuudet Urakasta vaadittavat vakuudet tulee antamaan Aliurakoitsijat Aliurakoitsijana tulee toimimaan

8 2/2 Saadut lisäselvitykset Ilmoitamme, että olemme vastaanottaneet seuraavat tarjouspyyntöä täydentävät kirjeenne Lisätiedot Tarjoustamme koskeviin kyselyihin vastaa (nimi / puh./ S-posti) Päiväys, yhteystiedot ja allekirjoitukset Paikka ja aika Tarjouksen antajan allekirjoitus Tarjouksen Liitteet 1 Kokonaishintaurakan yksikköhintaluettelo muutos- ja lisätöitä varten 2 Selvitys allekirjoittajan valtuuksista, mikäli ei ilmene kaupparekisteriotteesta 3 RALA Ry:n pätevyystodistus, korvaa *) merkityt todistukset ja selvitykset 5 Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus 6 Selvitys vakuuden järjestämisestä 7 Kaupparekisteriote 8 Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista 9 Todistus lakisääteisten työeläkemaksujen maksamisesta 10 Laatujärjestelmä kpl 11 Yritysreferenssit vuosilta

9 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SIUNTION KUNTA Karlsåkerin asemakaava-alueen kunnallistekniikka Urakkaohjelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P27466

10 Urakkaohjelma 1 (4) Hyypiä Jouni Sisällysluettelo 0 Rakennuskohteen yhteystiedot Rakennuttaja Rakennuttaminen ja valvonta Suunnittelijat Rakennuskohde Rakennuskohde ja -paikka Tutustuminen rakennuspaikkaan Hankkeen urakkamuoto Suoritusvelvollisuuden laajuus Maksuperuste Urakkasuhteet Urakat ja niiden sisältö Pääurakka Sivu-urakat Rakennuttajan hankinnat ja erillisurakat Urakkarajat Työn toteutus ja yhteistoiminta Yhteistoimintaa koskevat ohjeet Työaikataulu Turvallisuus Työmaajärjestelyt Työalueet Varastoalueet Liikenne Vedenjakelu ja viemäröinti Sähkö ja vesi Rajoitukset, varottavat kohteet ja alueet Putkien ja johtojen siirto Työnaikainen huolto Suunnitelmakatselmus Erityiset katselmukset ja mittaukset Aloituskatselmus Katselmukset alueella olevat johdot ja laitteet Loppukatselmus Luvat ja ilmoitukset Laatu... 9 Osmontie 34, PL 950, Helsinki Puh , fax ,

11 Urakkaohjelma 2 (4) Hyypiä Jouni 5.1 Laadunvarmistus Rakennuttajan laadunvalvonta Urakoitsijan laadunvalvonta Vaihtoehtoiset tuotteet Ympäristö Ympäristön suojelu Irrotettavat ainekset ja purkujäte Maa-, kivi- ja puuaines Kojeet ja laitteet Raivaus- ja purkujäte Ongelmajäte ja pilaantunut maa-aines Asiakirjat Tarjouspyyntöasiakirjat Urakkasopimusasiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys Asiakirjojen julkisuus Määrä- ja yksikköhintaluettelo Sidotut määrät Suunnitelmat ja niiden toimittaminen Vastuu asiakirjoissa esitetyistä tiedoista Projektin tietopankki Urakan aikamääräykset Urakka-aika Töiden aloitus Välitavoitteet Työaika Viivästyminen Vastuuvelvoitteet Takuuaika Urakoitsijan vakuudet Vakuutukset Rakennuttajan vakuudet Rakennuttajan maksuvelvollisuus Urakkahinnan muodostuminen Urakkahinnan maksaminen Maksuerätaulukko Ennakko Erityiset maksuerät Osmontie 34, PL 950, Helsinki Puh , fax ,

12 Urakkaohjelma 3 (4) Hyypiä Jouni Ensimmäinen maksuerä Loppuerä Sivu-urakoiden maksut Maksuaika ja viivästyskorko Hintasidonnaisuus Sopimussakot Sanktioperusteet Rahallinen rangaistus eli sakko Muutostyöt Muutostyötarjous ja -hinnat Yksikköhinnat Valvonta Rakennuttajan organisaatio ja valtuudet Turvallisuuskoordinaattori Rakennuttajan valvonta Suunnittelijan laadunvalvonta Työmaan hallinto ja toimitukset Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet (YSE 56 ) Työvoima Kulkuluvat Työntekijä- ja aliurakoitsijaluettelo Työmaapäiväkirja Työmaakokoukset Urakoitsijoiden yhteiset toimitukset Viranomaistarkastukset Vastaanottomenettely Vastaanottotarkastus Urakkasuorituksen tarkastus Tarkastuskustannukset Toimintakokeet Luovutusasiakirjat Käytönopastus Erimielisyydet Riitaisuuksien ratkaiseminen Muut sopimusasiat Työvoimamääräykset Lisätiedot Osmontie 34, PL 950, Helsinki Puh , fax ,

13 Urakkaohjelma 4 (4) Hyypiä Jouni Osmontie 34, PL 950, Helsinki Puh , fax ,

14 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Urakkaohjelma 1 (30) 0 Rakennuskohteen yhteystiedot 0.1 Rakennuttaja Katu- ja vesihuollon sekä valaistuksen osalta Nimi: Osoite: Yhteyshenkilö: Siuntio kunta, Tekninen toimisto Suitia 51B, Siuntio Tekninen johtaja Jorma Skyttä Puhelin: Sähköposti: 0.2 Rakennuttaminen ja valvonta Nimi: Osoite: Yhteyshenkilö: Siuntio kunta, Tekninen toimisto Suitia 51B, Siuntio Tekninen johtaja Jorma Skyttä Puhelin: Sähköposti: 0.3 Suunnittelijat Nimi: Osoite: Yhteyshenkilöt: Puutarhakatu 45 B, Turku Projektipäällikkö Timo Alatalo Puhelin Sähköposti: 1 Rakennuskohde 1.1 Rakennuskohde ja -paikka Rakennustyön kohteena on kunnallistekniikan rakentaminen laitteineen Siuntion kunnan Karlsåkerin asemakaava-alueelle. 1.2 Tutustuminen rakennuspaikkaan Rakennuttaja edellyttää, että pääurakoitsija (päätoteuttaja) on tutustunut urakkakohteeseen ja kaikkiin tarjouspyynnön mukana oleviin asiakirjoihin ennen tarjouksen antamista. Urakkakohteeseen tutustumisesta tulee sopia rakennuttajan yhteyshenkilön kanssa. Urakoitsija ei voi myöhemmin vedota mihinkään seikkaan, mikä rakennuspaikkaan tutustumalla olisi selvinnyt. Osmontie 34, PL 950, Helsinki Puh , fax ,

15 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Urakkaohjelma 2 (30) 2 Hankkeen urakkamuoto 2.1 Suoritusvelvollisuuden laajuus 2.2 Maksuperuste 2.3 Urakkasuhteet Rakennushankkeen urakkamuotona on kokonaishintaurakka. Valittu urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Kohdassa 3.3 on lueteltu rakennuttajan hankinnat ja erillisurakat, joita ei alisteta pääurakoitsijalle. Maksuperusteena on urakkasopimuksen perusteella määräytyvä kokonaishinta. Urakkaa ei jaeta kahdelle eri urakoitsijalle. Pääurakoitsija voi teettää osan töistä rakennuttajan hyväksymillä aliurakoitsijoilla YSE 1998 periaatteiden mukaisesti. Aliurakoitsijalla ei ole oikeutta käyttää aliurakoitsijaa ts. aliurakoitsijoiden ketjutus ei ole mahdollista. Rakennuttaja edellyttää, että ennen kunkin yksittäisen aliurakointisopimuksen solmimista pääurakoitsija esittää rakennuttajalle tilaajavastuulain mukaiset selvitykset aliurakoitsijasta. Rakennuttaja antaa urakoitsijalle kirjallisen hyväksymisilmoituksen kahden arkipäivän sisällä siitä kuin tilaajavastuulain edellyttämät selvitykset on annettu rakennuttajalle. Rakennuttajalla on oikeus keskeyttää työt, mikäli urakkasuorituksia on ketjutettu edellä sanotun vastaisesti ilman rakennuttajan nimenomaista hyväksyntää. Urakoitsijan tulee purkaa ketjutettu aliurakkasopimus välittömästi ja vastata rikkomuksestaan aiheutuvasta haitasta ja lisäkustannuksista rakennuttajalle. Pääurakoitsijan tulee valvoa, ettei häneen sopimussuhteisissa tai aliurakointiketjussa toimivissa yrityksissä em. mukaisesti toimi johto- ja hallintotehtävissä tai suoraan tai epäsuorasti käytä määräysvaltaa henkilöitä, jotka ovat liiketoimintakiellossa. Mikäli alihankintaketjussa havaitaan yrityksiä, joita em. tavalla edustaa liiketoimintakiellossa oleva henkilö, poistetaan yritykset edustajineen välittömästi työkohteesta. 3 Urakat ja niiden sisältö 3.1 Pääurakka Urakka käsittää suunnitelma-asiakirjoissa esitetyn kunnallistekniikan rakentamisen kaikkine niihin kuuluvine materiaaleineen, laitteineen, rakenteineen sekä aputoimintoineen ja mittaustöineen rakennusselostusten ja piirustusten mukaisesti ottaen huomioon kohdan 3.3 Rakennuttajan hankinnat ja erillisurakat. Työn katsotaan olevan valmis kun kaikki asiakirjaluettelon mukaisissa suunnitelmaasiakirjoissa esitetyt työt on tehty huomioiden jäljempänä mainitut urakka-rajat, sivuurakat ja rakennuttajan hankinnat sekä työt ja rakenteet on rakennuttaja hyväksytysti vastaanottanut. Valittu urakoitsija toimii työmaan pääurakoitsijana ja päätoteuttaja, ja urakkaan sisältyvät työmaan johtovelvollisuuksien lisäksi työmaapalvelut, jotka koskevat kohdan 3.2 sivu-urakoita ja kohdan 3.3 rakennuttajan hankintoja. Osmontie 34, PL 950, Helsinki Puh , fax ,

16 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Urakkaohjelma 3 (30) 3.2 Sivu-urakat Urakkaan ei ole liitetty sivu-urakoita. 3.3 Rakennuttajan hankinnat ja erillisurakat 3.4 Urakkarajat Rakennuttaja antaa veloituksetta urakoitsijan käyttöön koeponnistukseen ja huuhteluun tarvittavan veden (yhden kerran). Tele- ja sähköverkkojen omistajat toimittamat omien verkkojensa rakentamiseen tarvittavan materiaalin. Kaapeliojan kaivu ei kuulu urakkaan. Kaapelien asennus ei kuulu urakkaan lukuun ottamatta valaistuskaapeleita. Valaistuksen rakentamiseen tarvittavat materiaalit hankkii urakoitsija (sisältyy urakkaan). Urakoitsija tekee johtoliitokset olemassa oleviin vesihuoltojärjestelmiin. Muilta osin urakkarajat ilmenevät tästä urakkaohjelmasta, tarjouspyynnöstä sekä suunnitelma-asiakirjoista. 4 Työn toteutus ja yhteistoiminta 4.1 Yhteistoimintaa koskevat ohjeet Pääurakoitsija huolehtii eri urakoitsijoiden töiden ja työvaiheiden yhteensovittamisesta. Töiden järjestelyssä ja työvaiheiden ajoituksessa on otettava huomioon työturvallisuuden vaatimukset. Pääurakoitsijan on toimitettava suunnitelma työmaaalueen järjestelyistä rakennuttajalle hyväksyttäväksi viimeistään viikko ennen töiden aloittamista. Rakennuttaja huolehtii hankkeen tiedotuksesta julkisille tiedotusvälineille. Pääurakoitsija vastaa omien toimenpiteidensä edellyttämästä tiedotuksesta. Pääurakoitsijan on ilmoitettava rakennuttajalle työn suorittamista varten tarvittavien teiden katkaisujen tekemisestä vähintään viikko ennen tien katkaisemisesta. Tieto teiden katkaisusta julkaistaan paikallislehdessä sekä jaetaan alueen asukkaille postilaatikkojakeluna. Rakennuttaja vastaa postilaatikkojakelusta. Pääurakoitsija huolehtii yleisiin teihin liittyvien teiden katkaisujen ajankohtien tiedottamista ja sopimisesta tienpitäjän ja hallinnoijan kanssa. Pääurakoitsijan urakkaan kuuluu työmaankylttien (2 kpl) hankinta ja asennus sekä niiden purku kuljetuksineen. Työmaakyltit on pystytettävä ennen töiden aloitusta kiinteänä asennuksena vaaditut turvaetäisyydet täyttäen. Työmaakylttien tulee sisältää tiedot rakennuttajasta, urakoitsijasta yhteystietoineen sekä kohteen nimi ja rakennusaika. Tiedotustaulut tehdään 1,2 m leveinä. Työn aloittamisen jälkeen hankkeen tiedotusvastuu on urakoitsijalla. Urakoitsijan on varauduttava siihen, että yhteisellä työmaalla tullaan rakennusaikana tekemään esimerkiksi kaapelointi- ja/tai putkitustöitä. Osmontie 34, PL 950, Helsinki Puh , fax ,

17 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Urakkaohjelma 4 (30) 4.2 Työaikataulu 4.3 Turvallisuus Pääurakoitsijan on laadittava rakennuttajan kanssa YSE 5 :n mukainen työaikataulu kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoittamisesta. Työaikatauluun on merkittävä sivu- ja aliurakoitsijoiden työt ja rakennuttajan erillishankinnat sekä työmaan kuljetus- ja liikennejärjestelyt. Aikataulun toteutumista seurataan työmaakokouksissa ja tarvittaessa pidettävissä erillisissä yhteistoimintakokouksissa. Työaikataulu hyväksytään yhteisesti noudatettavaksi ja aikataulun tarkentumista lukuun ottamatta sitä voidaan muuttaa vain yhteisesti sopimalla työmaakokouksissa. Rakennuttajan toimeksiannosta on laadittu hankkeen turvallisuusasiakirja, jossa on kerrottu tarkemmin hankeen turvallisuus asioista. Pääurakoitsijan velvollisuus on huolehtia työmaan työturvallisuudesta ja turvallisuussuunnittelusta. Turvallisuussuunnitteluun sisältyy mm. turvallisuussuunnitelman, liikennejärjestelyiden, työmaasuunnitelman, turvallisuusohjeen ja riskien arvioinnin laatiminen. Pääurakoitsijan on laadittava tätä rakennustyötä koskevat työturvallisuussuunnitelmat ja toimitettava ne rakennuttajalle viikko ennen töiden aloittamista. Pääurakoitsija huolehtii kaivantojen työturvallisuuteen liittyvien asiakirjojen oikeellisuudesta ja mahdollisesti tarvittavista lisäselvityksistä. kaivannot on peitettävä mahdollisimman pian putkien asentamisen jälkeen. Auki jäävät kaivannot on suojattava putoamisen estävillä esteillä. Liikennealueilla olevat kaivannot on suojattava suojaaidoilla ja sulkupuomeilla sekä merkittävä vilkkuvaloilla. Tarvittaessa liikennettä on ohjattava liikennevaloilla tai muulla liikenteenohjauksella. Pääurakoitsijan on huolehdittava siitä, että jokaiselle työntekijälle annetaan riittävä opastus työmaan työturvallisuuteen. Turvallisuus- ja riskienhallintasuunnitelma ei kuitenkaan miltään osin vähennä pääurakoitsijan tai tämän aliurakoitsijan vastuuta työmaalla toimimisesta. Pääurakoitsijan on nimettävä työmaalta tavoitettavissa oleva henkilö, joka toimii urakoitsijan edustajana turvallisuusasioissa eli ns. vastuunalaisena henkilönä. 4.4 Työmaajärjestelyt Työalueet Rakennuttaja asettaa korvauksetta pääurakoitsijan käyttöön suunnitelmien mukaisen urakka-alueen. Toiminta tapahtuu rakennuttajan osoittamalla urakka-alueella. Pääurakoitsijan on hankittava kustannuksellaan kaikki muut urakan toteuttamista varten tarvitsemansa alueet ja niiden käyttöä varten tarvittavat luvat maanomistajilta ja viranomaisilta sekä rakennuttajan hyväksyminen alueiden käytölle. Alueet on sijoitettava ja niitä on käytettävä siten, että niistä ei aiheudu tarpeetonta haittaa liikenteelle ja alueiden muulle käytölle, eivätkä ne tarpeettomasti häiritse ympäristöä. Käytön jälkeen kaikki alueet on saatettava alkuperäistä vastaavaan kuntoon, ellei alueen käyttöehdoissa ole muuta mainittu. Pääurakoitsija korvaa omalla kustannuksellaan yksityiselle tai muulle taholle työstään mahdollisesti aiheutuneet vauriot ja haitat. Osmontie 34, PL 950, Helsinki Puh , fax ,

18 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Urakkaohjelma 5 (30) Varastoalueet Liikenne Urakoitsijan tulee huolehtia, että maamassojen kuljetus ei sotke yleisiä katu- ja tiealueita. Urakoitsijan tulee pitää päivittäin puhtaana ne alueet, jotka ovat yleisessä käytössä tai ovat alueen kiinteistöjen tai kevyen liikenteen käytössä. Puhtaana pidettävä alue käsittää myös urakka-alueeseen välittömästi liittyvät tiet. Pääurakoitsija vastaa, että työn toteuttamisessa käytetyt liikenneväylät tulevat urakan valmistuttua lähtötilannetta vastaavaan kuntoon. Yleisten teiden ja radan alitukset ja alitusmenetelmien tarvitsemista työalueista sovitaan erikseen aloituskatselmuksissa. Rakennetuilla alueilla (Piha-alueet) työmaan alueen leveys määritetään maaomistajien luvissa sekä tehdyissä katselmuksissa. Pääurakoitsija korvaa omalla kustannuksellaan myös yksityiselle tai muulle taholle työstään mahdollisesti aiheutuneet vauriot ja haitat. Työn aikana urakoitsijalla on käytössään suunnitelmien mukainen urakka-alue. Työaluetta ei saa käyttää varastointiin lukuun ottamatta työn välittömän suorittamisen edellyttämässä laajuudessa. Työmaakoppien ja tarvikkeiden säilyttämistä varten luovutettavasta alueesta ja sen käytöstä ja tarvikkeiden varastoinnista on pääurakoitsijan laadittava työmaasuunnitelma. Pääurakoitsija vastaa alueen vartioinnista, siisteydestä ja puhtaanapidosta. Varastoalueen sijainti ja laajuus sovitaan tarkemmin urakkaneuvottelussa ja esitetään työmaasuunnitelmassa. Työn keskeytyessä on auki olevat kaivannot suojattava aitaamalla (lippusiima ja muovikartio eivät ole riittävä suojaus). Työaikaisen liikenteen järjestely kuuluu pääurakoitsijalle. Pääurakoitsija hankkii tarvittavat työluvat. Pääurakoitsija noudattaa työluvissa annettuja ohjeita ja määräyksiä. Kulkua kiinteistöille ei saa katkaista kuin lyhytaikaisesti, huomioiden asuinkiinteistöjen ym. päivittäinen liikennöinti sekä pelastusajoneuvojen liikennöintimahdollisuudet kiinteistöille. Kulun katkaisemisesta pääurakoitsijan on neuvoteltava ja sovittava hyvissä ajoin rakennuttajan sekä kiinteistöjen edustajien kanssa. Erityishuomiota tulee kiinnittää palo- ja pelastustoimen esteettömään pääsyyn rakennetuille kiinteistöille sekä liikenneturvallisuuteen. Urakoitsija suunnittelee ja toteuttaa kaikki tarvittavat työnaikaiset liikennejärjestelyt kustannuksellaan ottaen huomioon ajoneuvo-, joukko-, ja kevyen liikenteen sekä ajoittaa ne hyväksytyn suunnitelman mukaan. Lisäksi urakoitsijan on toimitettava ne eri osapuolten (poliisi, palo- ja pelastustoimi, liikennelaitos, kiinteistöt, jätehuoltoyhtiöt) tietoon viimeistään viikko ennen työvaiheiden aloittamista. Liikennejärjestelyt on tehtävä asiallisesti siten, että häiriöt ovat lyhytaikaisia. Pääurakoitsija vastaa kaikista liikennejärjestelyihin liittyvistä opastuksista, liikenneohjauksesta ja kaivantojen suojauksesta sekä muista turvallisuustoimenpiteistä. Tilapäiset liikennejärjestelyt tulee toteuttaa ohjeen Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueella, Suomen kuntatekniikan yhdistys ry (SKTY) 2013, julkaisu 1/2013 mukaisesti. Tilapäiseen liikenteen ohjaukseen käytettävien laitteiden osalta on noudatettava julkaisua "Liikenne tietyömaalla Sulku- ja varoituslaitteet Osmontie 34, PL 950, Helsinki Puh , fax ,

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014 Asiakirjaluettelo PYHÄJOEN KUNTA Yppärin koulu Uudisrakennus KVR- URAKKATARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT Päiväys Tarjouspyyntökirje 21.2.2014 Urakkatarjouslomake 21.2.2014 Urakkaohjelma 21.2.2014 Työturvallisuusliite

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki. Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A

Kokemäen kaupunki. Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A Kokemäen kaupunki Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A 1 Soinnilantien valaistussaneeraus URAKKAOHJELMA SÄHKÖURAKKA 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA Tämän urakkaohjelman perustana

Lisätiedot

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden RT 16-10660 LVI 03-10277 Ratu 417-T KH 20-00241 ohjetiedosto maaliskuu 1998 1 (19) RAKENNUSURAKAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för byggnadsentreprenader General conditions for building contracts

Lisätiedot

KITTILÄN MAJARI Valtatie 9, 99100 Kittilä URAKKAOHJELMA

KITTILÄN MAJARI Valtatie 9, 99100 Kittilä URAKKAOHJELMA KITTILÄN MAJARI Valtatie 9, 99100 Kittilä TYÖ NRO: 1602 URAKKAOHJELMA PURKUTYÖT INSINÖÖRITOIMISTO J. LAMPELA OY POHJOLANKATU 4 96100 ROVANIEMI PUH 010 328 0770 U R A K K A O H J E L M A KITTILÄN MAJARIN

Lisätiedot

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO URAKKARAJALIITE LINJASANEERAUS 18.5.2009 URAKKALASKENTAA VARTEN Laatija: Lasse Maaranen Muutokset A Sivujen ylätunniste korjattu 01.06.2009 1 0 YLEISTÄ RAKENNUSKOHTEESTA

Lisätiedot

Ulkoalueiden viherhoitourakka URAKKAOHJELMA

Ulkoalueiden viherhoitourakka URAKKAOHJELMA Ulkoalueiden viherhoitourakka Kiinteistö Oy Auroranlinnan piha-alueiden hoitourakka Sivu 2/14 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tietoja hankkeesta... 4 1.1 Tilaaja... 4 1.2 Tilaajan edustaja ja tiedustelut... 4 1.3

Lisätiedot

PIENTALON MAARAKENNUSTYÖT

PIENTALON MAARAKENNUSTYÖT PIENTALON MAARAKENNUSTYÖT Ohjeita konepalvelun ja pienurakoiden tilaajalle Tekijät Taitto 2010, Infra ry Tuomas Palolahti, Mittaviiva Oy Matti Lahtinen ja Satu Sahlstedt, Mittaviiva Oy Julkaisija Kuvat

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE ÄHTÄRIN SEURAKUNTAKESKUS KESKUSKUJA 3 63700 ÄHTÄRI URAKKARAJALIITE Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (rakennusurakka) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA SÄHKÖURAKKA

Lisätiedot

YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS U R A K K A R A J A L I I T E 8.8.2014 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (RU) = PÄÄURAKKA PUTKIURAKKA (PU) ILMANVAIHTOURAKKA (IU) SÄHKÖURAKKA

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE (YSE 1998)

URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Rakennuskohde: KOY Paranvaha Paranvahe 1 ja 3 URAKKARAJALIITE (YSE 1998) 28.3.2014 Tämä asiakirja koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija

Lisätiedot

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015 Vieskan liikelaitoskuntayhtymä Tarjouspyyntö 24.2.2015 Kirkkotie 4 84100 YLIVIESKA,050 5182839 Fax 08 4293 364 Työkeskus Kipinä 1.1 Kohde Purku- urakka Työkeskus Kipinä Suopellontie 6 84100 YLIVIESKA Kerrosala

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNNAN ABC, osa 2

VESIOSUUSKUNNAN ABC, osa 2 76 999 VESIOSUUSKUNNAN ABC, osa 2 KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS Jouko Kakkonen 78 79 SISÄLLYSLUETTELO 6 SUUNNITTELU 81 6.1 Hankintamenettely 81 6.2 Suunnitelmien sisällöstä päättäminen ja sunnittelutarjouspyyntö

Lisätiedot

EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS

EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS 1/44 P & R EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS 19.04.2010 URAKKARAJALIITE 2/44 SISÄLLYSLUETTELO 0 YLEISTÄ... 4 0.1 RAKENNUSKOHDE JA SIJAINTI... 4 1 HALLINTOJÄRJESTELYT... 4 1.1 YLEISTÄ... 4 1.2 INFORMAATIOVELVOLLISUUDET...

Lisätiedot

Korjaus. rakentamis palveluiden. taloyhtiöille A B C D. hankintaopas. Tarjouspyyntö. Tarjous. Neuvottelu. Sopimus. Jari Virta

Korjaus. rakentamis palveluiden. taloyhtiöille A B C D. hankintaopas. Tarjouspyyntö. Tarjous. Neuvottelu. Sopimus. Jari Virta Korjaus rakentamis palveluiden hankintaopas taloyhtiöille A B C D Jari Virta Tarjouspyyntö Tarjous Neuvottelu Sopimus Kiinteistönpito Hankesuunnittelu Toteutussuunnittelu Rakentamisen valmistelu Työmaavaihe

Lisätiedot

Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä

Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä Voimassa 1.1.2015 alkaen 2 (23) SISÄLLYSLUETTELO TARVITTAVAT LUVAT KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA... 4 1. SIJOITUSPAIKKALUPA

Lisätiedot

1 SOVELTAMISALA. soveltuvat käytettäviksi urakoitsijan ja kuluttajatilaajan välillä tehtävissä urakkasopimuksissa,

1 SOVELTAMISALA. soveltuvat käytettäviksi urakoitsijan ja kuluttajatilaajan välillä tehtävissä urakkasopimuksissa, RT 16-10783 LVI 03-10350 Ratu 425-T KH X4-00326 ohjetiedosto lokakuu 2002 korvaa RT 16-10685 1(7) RAKENNUSALAN TÖITÄ KOSKEVAT YLEISET RYS-9 1998 KULUTTAJASOPIMUSEHDOT pienurakka, sopimusehdot, kuluttajasopimus

Lisätiedot

Aatosvainion infran suunnittelu

Aatosvainion infran suunnittelu Sivu 1/6 Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta Tarjouspyyntö 24.4.2015 Aatosvainion infran suunnittelu 1 Hankinnan kohde 2 Hankinnasta tehtävä sopimus 3 Tarjoajan soveltuvuuden arviointi 4 Tarjouksen tarjouspyynnön

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu Syvälahden koulun allianssiurakka Toteutusvaiheen Allianssisopimus (TAS) Luonnos 7.1.2015 Syvälahden koulun allianssiurakka 2 (31) Sisällysluettelo SOPIMUSOSAPUOLET...

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT

TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT Länsimetro Rakennuttamispalvelut TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT Länsimetro Oy 9.5.2008 1 Länsimetro TARJOUSPYYNTÖ 2 (10) Rakennuttamispalvelut 9.5.2008 SISÄLLYSLUETTELO: TEHTÄVÄ 3 1. TARJOUKSEN

Lisätiedot

Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009

Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009 Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009 Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009 Suunnittelu- ja toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2009 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut)

Lisätiedot

Rakennustyön valvonta

Rakennustyön valvonta A1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, Asunto- ja rakennusosasto 1 Rakennustyön valvonta MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 2000 Ympäristöministeriö on maankäyttö- ja rakennuslain 13 :n (132/1999)

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OPPAITA. Tieturva 2 TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA

LIIKENNEVIRASTON OPPAITA. Tieturva 2 TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA 3 2012 LIIKENNEVIRASTON OPPAITA TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA [Kirjoita teksti] Tiellä tehtävien töiden turvallisuuskoulutus Vastuuhenkilöiden kurssin

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

InnOta Peruskorjaus- ja laajennushanke RAKENNUTTAMISOHJELMA 12.2.2014

InnOta Peruskorjaus- ja laajennushanke RAKENNUTTAMISOHJELMA 12.2.2014 MALLI UUDET TEHTÄVÄLUETTELOT JA KSE13 KOULUTUSTILAISUUS 12.2.2014 JUHANI KARHU / Senaatti-kiinteistöt Case kohde: Toimistorakennuksen peruskorjaus ja laajennus, 14500 brm 2 InnOta Peruskorjaus- ja laajennushanke

Lisätiedot

Suomen vesiyhdistys ry Vesihuoltojaosto

Suomen vesiyhdistys ry Vesihuoltojaosto Suomen vesiyhdistys ry Vesihuoltojaosto VESIHUOLTOVERKKOJEN SUUNNITTELUTEHTÄVIEN MÄÄRITTELY JA HANKINTAOHJE 2012 SISÄLTÖ Sivu 1. JOHDANTO 3 2. ASIAKIRJOJEN KÄYTTÖ 4 2.1 Yleistä 4 2.2 Asiakirjojen käyttöohjeet

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu

KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu 1 (29) KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu HANKINNAN KOHDE Linnan Tilapalvelut -liikelaitos (www.hameenlinna.fi/paatoksenteko-ja-talous/kaupunginorganisaatio/konserniyhtiot/linnan-tilapalvelut/)

Lisätiedot