MÄNTSÄLÄN KUNNAN SIVISTYSPALVELUDEN YHTEISTOIMINTASUUNNITEMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MÄNTSÄLÄN KUNNAN SIVISTYSPALVELUDEN YHTEISTOIMINTASUUNNITEMA 2015-2020"

Transkriptio

1 MÄNTSÄLÄN KUNNAN SIVISTYSPALVELUDEN YHTEISTOIMINTASUUNNITEMA Mäntsälän kunta/ Taija Lehtinen

2 SISÄLLYS Sisällys Johdanto Suunnitelmatyöskentely Yksiköiden tilanne ja tulevaisuuden näkymät vuonna Kirjasto Kansalaisopisto Kulttuuripalvelut Nuorisopalvelut Liikuntapalvelut Mäntsälän lukio Suunnitelman tavoitteet ja osa-alueet Henkilöstösuunnitelma (Resurssitiimi, Hallinnon tukitiimi) Tiimit Tilasuunnitelma (Tilatiimi) Monitoimitalo Palvelusuunnitelma (Ohjatun toiminnan tiimi) Kirjastoauto (Autotiimi) Viestintäsuunnitelma (Viestintä- ja markkinointitiimi) Aikataulut ja toteutus Jatkossa Lähteet ja muuta kirjallisuutta Mäntsälän kunta/ Taija Lehtinen

3 S i v u 3 1 JOHDANTO Mäntsälän kunnan sivistyspalveluiden yhteistoimintasuunnitelman tarkoitus on luoda mukana olevien yksiköiden välille yhteisiä toiminnan muotoja ja tällä tavalla tarjota kuntalaisille ja asiakkaille edelleen tasokkaita ja monipuolisia palveluja olemassa olevilla resursseilla. Mukana projektissa ovat kirjasto, kansalaisopisto, kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelut sekä Mäntsälän lukio. Sivistyspalveluihin lukeutuva perusopetus ei ole mukana projektissa. Tavoitteena on, että mukana olevat tulosyksiköt yhteistyössä hahmottavat ja kehittävät olemassa olevia palvelukonsepteja ja luovat uusia ajattelumalleja. Yhteistyötä syventämällä haetaan lisää tehokkuutta toimintoihin ja pyritään lisäämään tätä kautta kuntalaisten viihtyvyyttä ja vapaaajanviettomahdollisuuksia. Myös Kuntaliiton sivistyspoliittisessa ohjelmassa yhteistyö eri toimijoiden kesken nähdään tulevaisuuden voimavarana. Tulevaisuuden kunnassa asukkaat palveluiden käytön lisäksi osallistuvat palveluiden luomiseen, kuten jo nyt tapahtuu verkossa sosiaalisen median kautta. Tätä silmälläpitäen voidaan jo nyt pohtia myös kuntalaisen tai asiakkaan roolia yhteistoiminnassa. Suunnitelmassa yhteistoiminnan piiriin kuuluvat aiheet on jaoteltu neljään alueeseen: henkilöstö, tilat, palvelut sekä tiedottaminen ja markkinointi, josta käytetään myös yhdistävää termiä viestintä. Kaikki tarjottavat palvelut pitävät aina sisällään nämä neljä osa-aluetta, mutta niitä täytyy tarkastella myös omina kokonaisuuksinaan. Suunnitelma ei koske vain esimiesten ja/tai yksiköiden vastuuhenkilöiden tai tiimien välistä yhteistyötä, vaan koko henkilöstön toivotaan sitoutuvan uusiin toimintatapoihin ja -ajatteluun. Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa on useassa tilanteessa varteenotettava vaihtoehto ja se on jo nyt käytössä etenkin kulttuuri- ja liikuntapalveluiden toiminnoissa. Tässä suunnitelmassa sitä ei käsitellä omana lukunaan, mutta sen rooli on niin merkittävä usean palveluntarjoajan kannalta, että mainintoja kansalaisyhteistyöstä on liitetty osaksi suunnitelmaa. On selvää, että aihetta on syytä käsitellä jatkossa lisää. Ajatus siitä, että tarjottaisiin omasta yksiköstä asiantuntijaresursseja jonnekin toisaalle, tuntuu paradoksaaliselta tilanteessa, jossa omat tehtävät ja yksikön ylläpito vievät kaiken ajan. Sen takia tämän prosessin aikana yritettiin asennoitua näkemään sivistysosasto yhtenä palveluntarjoajana ja rikkoa rajoja yksiköiden väliltä. Visuaalisesti tämä toteutuisi tilana, jossa asiakas saumattomasti siirtyisi kirjastosta kansalaisopiston näyttelyyn tai työpajaan ja seuraavassa tilassa kokoontuisi nuoriso. Vaikka tätä tilaa ei fyysisesti ole, eikä näkyvissä ole sen vaatimia resursseja, tämä on se ajatus, jota pyritään tässä suunnitelmassa viemään eteenpäin. Mäntsälän kunnan strategisissa tavoitteissa vuosille mainitaan menestystekijänä monipuoliset ja tarkoituksenmukaiset palveluiden järjestämistavat ja niiden tavoitetasoksi avoimuuden lisääminen viestinnällisin keinoin. Samassa strategiassa todetaan henkilöstön työhyvinvoinnin edellyttävän osaamisen sijoittamista oikeaan paikkaan. Omat vahvuusalueet pitää toisaalta saada käyttöön ja tarvittaessa lisäkoulutusta uusien tehtävien omaksumiseen. Nämä ovat muiden muassa niitä seikkoja, joita tässä suunnitelmassa on pohdittu. Yhteistyöllä ja yhteisen toiminnan suunnittelulla voidaan saavuttaa mittavaa synergiaetua ja löytää aivan uusia toimintatapoja. Eri ammattialojen edustajilla on erilaisia näkökulmia ja

4 S i v u 4 osaamista, joita yhdistämällä voidaan synnyttää uusia ratkaisuja. Tiimien luomisella otetaan etäisyyttä yksin tekemisen kulttuuriin ja voidaan ongelmattomasti pyytää apua ja keskustella. Johtajavetoisesta toiminnasta siirrytään tiimi- tai työryhmäsuuntautuneeseen tehtävien delegointia ja vastuunjakoa korostavaan malliin. Tilanne on haastava, koska taloudellisia lisäresursseja ei ole käytettävissä, uusia työntekijöitä ei voida palkata eikä lisätiloja kulttuuritoimijoille ole näköpiirissä. Lokakuussa 2014 pidetyn projektiin liittyvän tulevaisuuspajan osallistujia kannustettiin siitä huolimatta tuomaan esiin kaikkein utopistisimmatkin ajatukset ja toiveet ja myös niiden kautta löydettiin eteenpäin vietäviä asioita. Suunnitelmaa päivitetään tarvittaessa, mutta viimeistään vuonna Tätä suunnitelmaa käytetään hyväksi luotaessa seuraavaa Mäntsälän kulttuuripoliittista ohjelmaa. 2 SUUNNITELMATYÖSKENTELY Suunnitelma toteutettiin projektityönä, jossa työryhmätyöskentelynä pohdittiin uusia toimintatapoja yhteistoiminnan tehostamiseksi. Työryhmään kuuluivat sivistysjohtaja Pekka Lintonen, joka oli päävastuussa projektin hallinnoinnista, projektisihteeri Taija Lehtinen, vapaaaikapäällikkö Anne Kihlman, kirjastonjohtaja Riitta Rantala, kansalaisopiston rehtori Airi Pekkala-Mäkitalo, kulttuurisihteeri Tarja Kuusela-Nissinen, liikuntasihteeri Harri Bister sekä lukion opinto-ohjaaja Sirpa Repo. Työryhmä kokoontui syystalvella 2014 kuusi kertaa ja alkuvuodesta 2015 kaksi kertaa keskustelemaan suunnitelman pääkohdista ja näiden keskusteluiden pohjalta laadittiin lopullinen toimintaohje. Lisäksi Taija Lehtinen haastatteli jokaista työryhmän jäsentä kartoittaakseen senhetkistä tilannetta, toivomuksia tulevasta ja ajatuksia ja kokemuksia yhteistyöstä. Ryhmäkokoontumisia tai aivoriihiä olisi voinut olla enemmän, mutta työkiireiden vuoksi ne jäivät melko vähiin. Toimivaa sähköistä keskusteluratkaisua ei löytynyt, minkä vuoksi ryhmätapaamisten välillä keskustelua ei juuri ollut. Projektin aikana järjestettiin kunnantalolla tulevaisuuspaja, johon osallistui yksiköistä yhteensä 18 henkilöä ideoimaan niitä asioita, millä toimintaa voitaisiin yhteistyön avulla tehostaa, taata kaikille riittävä työssä jaksaminen ja kuntalaisille heidän hyvinvointinsa ylläpitämiseksi edelleen riittävän hyvät palvelut. Ongelmien kautta löytyi ideoita ja toteuttamiskelpoisia toimenpiteitä, joilla saatiin muun muassa tilavarausjärjestelmä toimimaan paremmin. Työskentelyn aikana kävi ilmi, että uupuminen vallitsevaan taloustilanteeseen ja jo pitkään jatkuneisiin säästöihin jarruttaa uusien toimintatapojen aktiivista pohdintaa. Keskustelua laimensi oletus siitä, että mikään ei kuitenkaan tule muuttumaan, ja että muutoksia ei ylipäätään nähty tavoittelemisen arvoisina. Suunnitelman tavoitteet olivat pitkään vaikeita hahmottaa ja vasta aivan loppuvaiheessa käsittelyyn otettu tiimiytymisajatus toi esiin konkreettisia ja positiivisia yhteistoiminnan puolia. Suunnitelmaa laadittaessa pyrittiin pitämään mielessä, että fokus on kuntalaisille tarjottavissa laadukkaissa palveluissa, jotka ovat käytännössä tämän projektin ydin, ja kaikki muu liittyy jollakin tavalla niiden kehittämiseen. Henkilöstö, joka yhdessä suunnittelee ja tarjoaa palvelut, tilat, jossa niitä tarjotaan ja markkinointi ja tiedottaminen niiden saamiseksi asukkaiden ja asiakkaiden ulottuville. Yksiköitä ohjeistettiin pohtimaan tarjoamiaan palveluita ja miettimään

5 S i v u 5 mitkä niistä ovat välttämättömiä ja mitkä voidaan yhdistää, supistaa, siirtää muualle, muokata, tarjota tiiminä tai lopettaa kokonaan. Jotkin toiminnat, kuten kirjaston satutunnit, ovat tärkeitä säilyttää, vaikka osallistujia ei kauheasti olisikaan, koska ne eivät vie valtavasti resursseja. Sen sijaan esimerkiksi nuorille tarjottava kulttuuritoiminta tai muu osallistava toiminta, jolle ei ole kysyntää, voidaan jättää pois. Jokainen mukana oleva toimija kartoitti omien tilojensa käyttöä ja sen perusteella selvitettiin mitkä tilat ovat tehokkaassa käytössä ja vastaavasti missä on käyttämättömiä tilaresursseja. Vuoden 2015 alussa työryhmä keskittyi rakentamaan tiimejä ja esimiehet valmistelivat henkilöstöä tiimiytymiseen. 3 YKSIKÖIDEN TILANNE JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT VUONNA 2014 Organisatorisesti kirjasto, kansalaisopisto ja lukio asettuvat kunnan sivistyspalveluissa elinikäisen oppimisen ja tiedonhallinnan tulosalueeseen ja kulttuuripalvelut on sijoitettu kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen alle liikunta- ja nuorisopalveluiden kanssa. Tästä huolimatta kirjastokin mielletään usein oppimisen tukemisen lisäksi kulttuuripalveluksi, kuten myös kansalaisopisto. Maantieteellisesti vapaa-aikapalvelujen hallinto ja kulttuuripalvelut sijaitsevat keskiössä kunnantalolla ja muut mukana olevat yksiköt eri puolilla kuntakeskusta eri rakennuksissa. Tämä houkuttelee eriytyneeseen työskentelyyn ja vakiintuneen sähköisen keskustelukanavan puuttuessa yhteistyötä ei ole tehty siinä mittakaavassa kuin se olisi mahdollista. Palvelut ovat sivistyslautakunnan päätösten alaisia. Toiminnan suunnittelu ja arviointi toteutetaan yksiköissä erilaajuisesti ja eri tavoin. Toiminnan suunnittelussa noudatetaan vaihtelevasti kunnan strategiaa ja taloussuunnittelua sekä toimintaa ohjaavaa lainsäädäntöä. Kirjasto on laatinut kahdeksi vuodeksi kerrallaan toiminnalliset tavoitteet ja toimintasuunnitelmat vuodeksi eteenpäin. Kansalaisopiston toimintaa määrittelee opinto-ohjelma, joka tarjotaan lukuvuosittain. Lukion toiminta perustuu kurssitarjottimiin. Kaikki yksiköt arvioivat toimintaansa CAF-laadunarviointimallin avulla. Seuraavassa käydään lyhyesti läpi yksiköiden nykytilannetta etenkin yhteistoiminnan näkökulmasta ja pohditaan niiden yhteistoiminnan mahdollisuuksia ja tulevaisuuden suunnitelmia. 3.1 KIRJASTO Kirjasto siirtyi Monitoimitaloon, entisiin nuorisotiloihin vuonna Lisäksi kunnassa liikennöi Vega-niminen kirjastoauto, joka on otettu käyttöön vuonna Myös tätä ennen on ollut kirjastoautotoimintaa. Uusi auto on nykyaikainen ja investointina mittava. Auton kuukausittaiset menot (tallipaikka, polttoaineet, pesut, huollot) ovat keskimäärin 1500 euroa, mikä on melkoinen menoerä kirjastolle. Kävijöitä iltapysäkeillä on yhdestä kymmeneen ja tärkein ja mittavin palvelu on päiväreittien päiväkoti- ja koulukäynnit, jotka sisältävät myös opettajien tilaamien aineistopakettien toimituksen. Kirjastoauto toimii myös kunnan sisäisen postin kul-

6 S i v u 6 jettajana. Kylätapahtumissa ja Mäntsälän messuilla auto on ollut paikalla ja esitellyt kirjaston ja auton palveluita. Autossa työskentelee tällä hetkellä yksi kuljettaja-virkailija, kun auto-osaston kirjastovirkailija jäi eläkkeelle alkuvuodesta Auto on alun perin suunniteltu myös monitoimikäyttöön, mutta sitä on käytetty lähes yksinomaan kirjastoaineiston kierto- ja kuljetustehtäviin. Tämän vuoksi sinne täytyy laatia uusia sisätilaratkaisuja, mikäli sitä tulevaisuudessa käytetään muuhun kuin kirjastotoimintaan. Pääkirjaston tilat ovat asukasmäärään nähden selkeästi liian pienet. Kirjastossa on hyötyneliöitä vuoden 2012 tilastojen mukaan noin 45m2 / 1000 asukasta ja Opetus- ja kulttuuriministeriön laatimien Yleisten kirjastojen laatusuosituksen mukaan tilaa pitäisi olla noin 100 m2 tuhatta asukasta kohti. Tiloja on remontoitu viimeksi vuonna 2014, jolloin tiloja on avarrettu ja ajanmukaistettu. Varsinaisia tapahtumatiloja ei ole, vaan tapahtumia järjestetään kirjaston kokoelmatiloissa aukioloaikoina, jolloin tämä saattaa haitata muuta asiointia. Yhteistyö muiden kulttuuriyksiköiden kanssa on näkyvintä keväällä järjestettävän Mäntsälän Kulttuuriviikon suunnittelussa ja sen aikana, jolloin kirjasto on omalla ohjelmallaan mukana viikon tapahtumissa. Lisäksi kirjasto järjestää yhteistyössä kansalaisopiston kanssa kirjailijavierailuja kunnantalolle. Kirjasto toteuttaa yhteistyössä kulttuuripalveluiden kanssa tapahtumia ja osallistuu niiden kustannuksiin ja markkinointiin. Aiempia yhteistyössä toteutettuja tapahtumia ovat olleet kirjaston organisoima ja kulttuuripalveluiden kustantama sarjakuvapaja. Nuorisopalveluiden kanssa tilattiin YLE:n Mediabussi vierailemaan vuonna Mimmi Kätzä - ryhmien töitä oli kirjastossa näytteillä ja nyttemmin lakkautetulle nuorten Ryhmä X:lle koottiin ja esiteltiin kirjallisuutta. Erityisnuoriso-ohjaaja kävi aikoinaan kirjastossa seuraamassa tuttujen nuorten toimintaa. Ehnroosin koulun sulkeminen syksyllä 2014 aiheutti kirjastossa nuorison häiriökäyttäytymistä, johon etsittiin ratkaisuja yhteistyössä nuorisopalveluiden kanssa. Huolimatta siitä, että nuorisotila ja kirjasto sijaitsevat samassa rakennuksessa, tilan puutteen ja erillisten sisäänkäyntien vuoksi kirjasto ei voi toimia luontevana nuorisotilan jatkeena ja tarjota nuorille nettiyhteyden lisäksi esimerkiksi kokoontumistilaa tai vaikka muusta tilasta erotettua pelialuetta. Vuonna 2010 kirjasto on laatinut yhteistyöohjelman (edellinen päivitys vuodelta 2001) oppilaitosten sekä vapaan sivistystoimen (kansalaisopisto) kanssa, mutta tämä ei ole käytännössä toteutunut ja suurin osa suunnitelluista toimenpiteistä on kaatunut henkilöresurssien puutteeseen. Lisäksi ohjelma vaatisi monilta osin päivitystä tähän päivään. (Sivistyslautakunta ) Tämänhetkiset ensisijaiset kehittämis- ja painopistealueet ovat kirjastojärjestelmän vaihto, uusien lainaus- ja palautusautomaattien tuomat toiminnalliset muutokset, kouluyhteistyö ja mediakasvatus, asiakasopastukset sekä tiedotus ja markkinointi. Mediakasvatus on mainittu sivistyspalveluiden elinikäisen oppimisen ja tiedonhallinnan tulosalueen kuvailussa ja myös valtakunnallisesti se on määritelty kirjaston yhdeksi perustehtäväksi. Mediakasvatusta valmistellaan sisällytettäväksi kirjaston ja peruskoulun väliseen yhteistyöhön uudessa opetussuunnitelmassa vuodelle Tällä hetkellä mediakasvatus toteutuu satutuntien ja asiakasopastusten sekä kurssien muodossa, mutta varsinaista mediakasvatussuunnitelmaa tai siitä vastaavaa henkilöä ei ole.

7 S i v u 7 Asiakaskyselyiden kautta saatu palaute on ollut pääosin myönteistä ja etenkin asiakaspalvelua on kehuttu. Kritiikki kohdistuu yleensä määrärahojen puutteesta johtuviin seikkoihin eli aineistohankintoihin tai kirjastotiloihin. Kirjasto on ollut paikallislehdessä esillä viime vuosina melko paljon. Vuonna prosenttia kunnan asukkaista oli kirjaston lainaajia. Kirjasto tiedottaa toiminnastaan paikallislehden lisäksi www-sivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. Syksyllä 2014 työnsä aloittanut vakituisen verkkopalveluasiantuntijan sijainen Jorma Riihikoski on tehnyt kirjastoa näkyväksi myös muissa sosiaalisen median sovelluksissa. 3.2 KANSALAISOPISTO Mäntsälän kansalaisopisto tarjoaa yleissivistävän aikuiskoulutuksen lisäksi taiteen perusopetusta tanssissa (klassinen baletti) ja visuaalisissa aineissa (kuvataide ja käsityöt). Kansalaisopiston omistaa Mäntsälän kunta ja sen toimialueena on Mäntsälän, Pornaisten ja Pukkilan kunnat. (Mäntsälän kansalaisopiston tiedotus- ja markkinointisuunnitelma 2014) Kansalaisopiston merkittävin ja näkyvin kurssitoiminnan ulkopuolinen tapahtuma on vuosittainen ILONA-näyttely Mäntsälän Kulttuuriviikkojen yhteydessä. Silloin eri kurssien osallistujat esittelevät osaamistaan erilaisissa näytöksissä ja näyttelyissä. Kulttuuriviikon ulkopuolella näyttelyitä voisi ripustaa esimerkiksi lukion tiloihin, mutta näyttelyitä ei yleensä ole järjestetty pitkin vuotta, koska pystyttämisestä aiheutuu tuntiopettajille maksettavia kuluja. Osana kurssitoimintaa opisto järjestää syksyisin ja keväisin kirjailijavierailun, joissa yhteistyökumppanina on kirjasto. Kulut jaetaan puolivuosittain kirjaston ja kansalaisopiston kesken. Kirjasto tilaa kirjailijan paikalle ja hoitaa markkinoinnin muulta osin kuin opiston omien väylien kautta. Kansalaisopiston kurssina toteutettavan kirjallisuuspiirin vetäjänä toimii kirjastonhoitaja, joka tilaa luettavat teokset maksutta kurssilaisten saataville. Kirjasto tarjoaa kansalaisopiston ohella, lähinnä eläkeiän ohittaneille suunnattuja tietotekniikan opastuksia, mutta nämä eivät kilpaile opiston vastaavien kurssien kanssa, vaan täydentävät tarjontaa ja vastaavat pienryhmäopastusta kaipaavien asiakkaiden tarpeisiin. Kirjastossa käyneet kurssilaiset ovat toivoneet opastusta esimerkiksi digikuvauksessa, kuvien käsittelyssä tai sukututkimuksessa ja näihin tarpeisiin kansalaisopisto voi vastata. Kansalaisopisto tiedottaa toiminnastaan kotisivuillaan, Facebookissa ja toiminta-alueellaan ilmestyvissä paikallislehdissä. Kurssimainoksia on esillä esimerkiksi kirjaston ilmoitustauluilla. Opistolla on käytössään sähköinen kurssipalautejärjestelmä. Vuonna 2013 Innolinkin tekemän asiakastyytyväisyyskyselyn yleisarvosana opistolle oli 4 asteikolla 0-5. Kansalaisopiston hallinto ja osa kursseista järjestetään vanhoissa tiloissa, jotka ovat ahtaat ja haasteelliset paloturvallisuuden kannalta. Paineita tilojen uudelleenjärjestelyyn on olemassa. Kansalaisopisto voisi olla vielä suuremmassa roolissa, kun asukkaille tarjotaan elinikäistä oppimista tukevia palveluja. Opisto voisi tehdä yhteistyötä kirjaston kanssa mediakasvatuksen ja

8 S i v u 8 informaatiolukutaidon opettamisessa kirjallisuus- ja erilaisten mediatuotantokurssien muodossa. 3.3 KULTTUURIPALVELUT Kulttuurisihteeri suunnittelee, koordinoi, järjestää ja tuottaa erilaisia kulttuuri- ja taidetapahtumia. Hän on tehokkaasti verkostoitunut järjestöjen, taiteilijoiden, kunnan luottamushenkilöiden ja kuntalaisten kanssa. Lisäksi hän pitää yhteyttä musiikkiopistoihin, kirjastoihin, museotoimeen, työväen- ja kansalaisopistojen taidepiireihin sekä Uudenmaan liittoon. Kulttuuripalvelut tuottaa museopalveluja Sepänmäen käsityömuseolla Hirvihaarassa toukokuun puolesta välistä elokuun loppuun. Kulttuuripalvelut koordinoi ryhmävarauksia ja opaspalveluja asiakkaille, erityisesti museon aukioloajan ulkopuolella keväällä ja syksyllä. Lisäksi kulttuuripalvelut suunnittelee museon kesätapahtumat yhdessä yhdistysten kanssa syys-toukokuun aikana. Yhteistyökumppaneita ovat kunnan museopalveluiden (museo/hallintopalvelut) lisäksi Mäntsälän MLL, Sepän Soitto ry, Mäntsälä Seura, Hirvihaaran kyläyhdistys, Tarinavakka (lounaskahvilapalvelu) sekä yksityiset kulttuuritapahtumatuottajat. Kulttuuripalvelut hoitaa myös museon mainonnan ja matkailupalveluihin liittyvän markkinoinnin. Tällä hetkellä yhteistyötä on enemmän kuin yhteistä toimintaa ja pääsialliset yhteistyön muodot eri toimijoiden kanssa ovat yleensä koordinointia ja käytännön järjestelyjä tilaisuuksissa, joissa on mukana useita toimijoita. Lukio tai liikuntapalvelut ei ole aloitteellisesti toiminut kulttuuripalveluiden kanssa, mutta yhteistyötä liikuntapuolen kanssa on tehty tapahtumissa, joihin liittyy urheilua tai liikuntaa (kuumailmapallotapahtumat, kesäkadun avajaiset). Kulttuuripalvelut järjestää näihin yleisötapahtumiin ohjelmanumeroita ja hoitaa niiden tarjouspyynnöt. Liikuntapalvelut järjestää tilat ja liikuntasihteeri edustaa tapahtumissa vapaa-aikapalveluja ja informoi niistä kuntalaisia. Lisäapua näihin tapahtumiin saadaan nuoriso-ohjaajista ja nuorista. Kulttuuripalvelut varaa liikuntatiloja yhdistysten käyttöön sekä mittavampien konserttien ynnä muiden tarpeisiin esimerkiksi Martta ja Hollo -konsertit koulujen kanssa. Merkittävässä osassa ovat kulttuuriyhdistykset ja muut kansalaistoimijat, joilta saadaan arvokasta apua ja osaamista tapahtumien järjestämiseen, tarvikkeita ja etenkin vanhemman polven edustajilta muistitietoa. Kolmannen sektorin osaamista voisi hyödyntää varmasti vielä enemmän myös muissa sivistyspalveluiden yksiköissä. Kulttuurisihteerin toimenkuvaan kuuluu myös kulttuurinen nuorisotyö, johon kuuluu muun muassa KUUMA-kuntayhteistyöhön liittyvän valtakunnallisen Nuori Kulttuuri -toimintaan liittyvien tapahtumien yhteyshenkilönä toimiminen. Pajanuoret osallistuvat kesäisin museolla rakennusten ja piha-alueiden siivoukseen ynnä muihin kiinteistönhoitotehtäviin. Kulttuuriviikoilla nuorisopalveluiden kanssa on pystytetty graffitiseinä. Yökahvilaan tai muihin tapahtumiin on suunniteltu yhdessä ohjelmaa. Kansalaisopiston kanssa suunnitellaan sopivaa kurssitarjontaa yhdistyksille; hygieniapassi, järjestyksenvalvontakurssit, www-sivujen tekokurssit, taidekurssit jne. Kulttuurisihteeri mainostaa tarjonta laajalti kulttuurisektorille tai niille, jotka niitä oletettavasti tarvitsevat. Kansalaisopiston kurssitoiminnan puitteissa toimivat viihdelaulajat, mieskuoro, kansanlauluyhtye Ellun kamut ja Mia Pätsin teatteriryhmät ovat suosittuja esiintyjiä eri tilaisuuksissa.

9 S i v u 9 Maaliskuussa 2015 järjestetään Arkkitehtuuripoliittinen luento kansalaisopistolla alustukseksi suurempaa Apoli-seminaaria varten. Kulttuuriviikkoa suunnitellaan luonnollisesti yhdessä. Vuosittaisessa kulttuuritekoraadissa ovat mukana kansalaisopiston ja kirjaston edustajat sekä kulttuurisihteeri. 3.4 NUORISOPALVELUT Vapaa-aikapalveluiden alla toimivat nuorisopalvelut kärsii voimakkaasta resurssipulasta. Henkilömäärä on kaventunut rajusti, kun irtisanoutuneiden työntekijöiden tilalle ei ole saatu palkata uusia. Nuorisopalveluilla on avointa varhaisnuorten kerhotoimintaa viikoittain sekä nuorisotila avoinna kuutena päivänä viikossa. Henkilöstöpulan vuoksi joudutaan ovet pitämään suljettuna yhtenä päivänä viikossa. Nuorisotila toimii monitoimitalon aulassa, minkä vuoksi tätä tilaa ei voi käyttää mihinkään muuhun. Kahvilatoiminta tiloissa on loppunut ja tila on monella tavalla epäkäytännöllinen ja kolkko. Aiemmin nuorten käytössä ollut Hupila Seurojentalon yläkerrassa laitettiin paloturvallisuuspuutteiden vuoksi nuorisotilana käyttökieltoon. Nuorisotyöntekijöitä on tällä hetkellä kolme, joista yksi erityisnuorisotyöntekijä. Yökahvilatoimintaa perjantaisin kello 22 saakka vedetään vahvasti myös vapaaehtoisvoimin. Palveluita on karsittu ja käytännössä mitään erityistapahtumia, kuten diskoja tai konsertteja ei voida rahan tai henkilöstön puuttumisen vuoksi järjestää. Vanhempainyhdistykset järjestävät välillä kunnalta tai MLL:lta saaduilla avustuksilla konsertteja. Paikallinen Citymarket tarjoaa kahvit ja pullat nuorten yökahvilaan. Nuorisopalvelut järjestävät retkiä ja leirejä eri-ikäisille yhteistyössä kolmannen sektorin toimijoiden ja paikallisten yrittäjien kanssa. Yhteistyötä tehdään jonkin verran kulttuuripalveluiden kanssa (ks. Kulttuuripalvelut), mutta kirjasto ei ole toistaiseksi pystynyt tarjoamaan nuorille taannoisia sarjakuvapajoja lukuun ottamatta mitään toimintaa. Nuoret ovat yhteydessä kirjastoon kouluyhteistyön kautta. Nuorille tärkeitä ovat yhteinen kokoontumistila ja turvalliset, läsnäolevat aikuiset. Tämän palvelun pitää olla pysyvä ja säännöllisesti tarjolla. Sen lisäksi voidaan resurssien puitteissa järjestää tapahtumia, jotka ovat kysynnän mukaisia. 3.5 LIIKUNTAPALVELUT Liikuntapalvelut luo yhteistyössä muiden hallintokuntien ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa toimintaedellytyksiä urheiluseuroille ja järjestöille liikuntapalveluiden tuottamiseksi sekä yksittäisen kuntalaisen liikunnan edistämiseksi. Lisäksi se organisoi erityisryhmien liikuntaa ja terveysliikuntaa yhteistyössä kansalaisopiston ja eri toimijoiden kanssa. Liikuntapalveluissa työskentele tällä hetkellä yksi henkilö (liikuntasihteeri). Liikuntapalvelut on kulttuuripalveluiden ohella toinen toimija, joka toimii yhden henkilön varassa. Tällöin yhteistyölle ja tiimijäsenyydelle on selkeä tarve, mutta samalla vaihtoehto, että yksikkö tarjoaisi tällä kokoonpanolla jotain uutta, esimerkiksi lukiolle, on käytännössä pois suljettu. Lisäresursseja liikuntapalvelut saavat erilaisten hankkeiden mukana tulevien työntekijöiden muodossa. Vuonna 2014 menossa on Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n Liikkumaan! - hanke.

10 S i v u MÄNTSÄLÄN LUKIO Lukiorakennus on suhteellisen uusi ja aivan keskustan tuntumassa. Rakennus on otettu käyttöön vuonna Lukion luokkatiloissa ei ole oppituntien ulkopuolista toimintaa ja luokkatilat ovat iltaisin tyhjillään. Musiikkiluokassa toimii kerran viikossa ilta-aikaan yksi kansalaisopiston kurssi. Musiikinopetusta varten on hankittu soittimia ja musiikkiluokassa on myös pieni äänitysstudio laitteineen. Tiloja näyttelyille on heikosti rikkonaisen seinäpinta-alan vuoksi. Ala-aulasta lakkautettu kirjasto on jättänyt tyhjäksi käyttökelpoisen kokous- tai muun tilan sekä toimistohuoneen. Oppilaat voivat valita kursseja myös avoimen yliopiston tai kansalaisopiston tarjonnasta. Avoimen yliopiston kurssit kustantaa lukio, mutta kansalaisopiston kurssimaksut jäävät oppilaan maksettavaksi. Kirjasto on aloittanut syksyllä 2014 yhteistyön lukion kanssa tarjoamalla oppilaille kirjavinkkauksia ja tiedonhaun opetusta. Suunnitelmissa on tarjota tulevaisuudessa myös opettajille tiedonhallinnan opetusta. Kolmas sektori järjestää lukion tiloissa konsertteja ja Sepän Soittoon tai muuhun liittyviä kansanmusiikin työpajoja. Kunta tukee tätä toimintaa avustuksilla. Lukion opiskelijat ovat mukana kevään Apoli-seminaarissa. Ks. Kulttuuripalvelut.

11 S i v u 11 4 SUUNNITELMAN TAVOITTEET JA OSA-ALUEET Koska tulevaisuudessa ei ole odotettavissa merkittävää talouden kohenemista, on toimittava niillä henkilöstö- ja taloudellisilla raameilla, jotka käytössä ovat. Pyrkimys on etsiä uusia ajattelutapoja ja vahvuuksiin ja vuorovaikutukseen perustuvia ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin. Tähän lukuun kootaan toimenpiteitä yhteistyön tehostamiseksi toimijoiden välillä. Pyrkimys on löytää yhteistoiminnalle vahvat perusteet sekä päästä eroon päällekkäisistä prosesseista, vähentää henkilöstön ylikuormittumista ja "turhaa" työtä, jolle ei ole asiakkaan, kuntalaisen tai kuntaorganisaation todellista tilausta. Otsikoiden perässä on kuhunkin aihealueeseen olennaisesti liittyvän tiimin nimi/nimet. 4.1 HENKILÖSTÖSUUNNITELMA (RESURSSITIIMI, HALLINNON TUKITIIMI) "Vapaaehtoistyö kirjastossa on tervetullut lisä kirjaston palveluihin. Tyypillisesti vapaaehtoiset toimivat tehtävissä, jotka edellyttävät harrastuneisuutta kuten esiintyminen tai askartelu. Vapaaehtoistyöllä ei voida korvata kirjaston perustehtävien toteuttamista ja sen järjestämisessä on huomioitava arkaluontoisen tiedon kuten asiakastietojen turvaaminen. Vapaaehtoistyö rinnastuu lahjoituksiin." (Yritysyhteistyön ja kumppanuustoiminnan periaatteet Vantaan kirjasto- ja tietopalveluissa) Työssä viihtyminen ja pitkien sairauslomien välttäminen edellyttää oikein mitoitettuja tehtäviä. Vastuualueiden määrittäminen on tärkeää. Henkilöstöä pitää kuulla ja säilyttää työnkuvat mielekkäinä ja realistisina. Ei pidä unohtaa, että työnkierto voi hyödyttää sekä työntekijää että työyhteisöä tavoitteessa hälventää tiukkoja rajoja yksiköiden välillä. Esimerkkinä tästä voisi olla kirjallisuutta laajasti tuntevan kirjastonhoitajan muutaman päivän kestävä toimiminen lukion (tai peruskoulun) kirjallisuuden kurssien ohjaajana tai tiedonhaun opettajana tai nuoriso-ohjaajan mukanaolo nuorille suunnattujen mediakasvatusta hyödyntäviä tapahtumien tai palvelujen järjestämisessä. Nuorisotyöntekijät voivat olla yhteistyössä nuorten kanssa laatimassa ihanteellisen nuorisotilan piirustuksia, joita pidetään esillä kirjastossa tai kunnantalolla. Tämänkaltainen toiminta toteutunee Apoli-seminaarin yhteydessä (ks. Kansalaisopisto ja Kulttuuripalvelut). Samalla tehdään nuorisotyötä ja hälvennetään rajoja palveluiden välillä ottamalla nuoret mukaan toteutukseen. Tehtävänkuviin tehdään tarkistuksia, mikäli se edistää yhteistoimintaa. Pohditaan miten lukion opinto-ohjaajan ammattitaitoa voidaan hyödyntää nuorisopalveluissa, miten kulttuurisihteerin asiantuntemusta voidaan käyttää laajemmin tai voidaanko hallinnon tehtäviä yhdistää. Tämä toteutetaan suurelta osin tiimiytymisen avulla. Hallintorakenteita tiivistetään yhdistämällä samankaltaisia hallinnollisia tehtäviä ja perustamalla Hallinnon tukitiimi. Tehdään erityisosaamisen (koulutustausta, sosiaalinen media, kuvankäsittely- ja taittoohjelmat ym.) kartoitus ja käyttöönotto sisäisten koulutusten tarpeisiin. Määritellään koulutusja osaamistarpeet yksinkertaisella kyselyllä. Hallinnon tukitiimi kerää omalta osaltaan koulutustarpeita liittyen taloushallintoon, erilaisiin ohjelmiin ja sovelluksiin tai asiakaspalveluun. Kirjaston (osto)laskutuksen ulkoistamisen mahdollisuudet selvitetään, jolloin kirjastossa laskutusta hoitava henkilö saa lisää aikaa kirjastoammatillisiin tehtäviin.

12 S i v u 12 Erilaisten ammattiin opiskelevien ja koululaisharjoittelijoiden lisäksi myös vapaaehtoistyön mahdollisuudet otetaan huomioon. Nuoriso- ja liikuntapalveluissa vapaaehtoistyö on jo käytössä. Heidän ei kuitenkaan missään olosuhteissa oleteta korvaavan ammattihenkilökuntaa. Vapaaehtoistyö toimii periaatteella, että sitä voi tehdä silloin kun itselle sopii, ilman sitoutumista. Tällaista toimintaa voi hyvin olla vaikka satutunnit, läksypiirit, lukupiirit, keskustelukerhot ja omaehtoinen kerhotoiminta, esimerkiksi pelikerhot. Eri yksiköissä työskentelevät harjoittelijat voidaan ottaa työryhmän/tiimin käyttöön. Lukion vapaaehtoistyön kurssilaiset ja mahdollisesti lukio-opintoihin myöhemmin liitettävän työssäoppimisen osallistujat otetaan toiminnassa huomioon. Esimerkiksi kirjaston kotipalvelu voi olla yksi vapaaehtoistyön muoto TIIMIT Merkittävin muutos toimintatavoissa on siirtyminen yksiköiden rajat ylittävään tiimipohjaiseen työskentelymalliin. Tiimi voidaan määritellä esimerkiksi näin: Tiimi on pieni ryhmä ihmisiä, joilla on toisiaan täydentäviä taitoja, jotka ovat sitoutuneet yhteiseen päämäärään, yhteisiin suoritustavoitteisiin ja yhteiseen toimintamalliin, ja jotka pitävät itseään yhteisvastuussa suorituksistaan. (Katzenbach & Smith, 1998) Tiimeillä on mahdollisuus itseohjautuvuuteen ja erityisosaamisen hyödyntämiseen sekä hyvien käytänteiden jakamiseen. Asiantuntijuus tiivistyy ja maksimoituu tiimityössä. Tiimityö tuo jatkossa myös säästöjä, koska päällekkäiset toiminnat häviävät ja eri toimijoille jaetut resurssit tulevat tehokkaampaan käyttöön. Tiimeillä on myös mahdollisuus tehokkaammin laatia pitkän tähtäimen suunnitelmia ja viedä Resurssitiimin käsittelyyn hanke- ja investointisuunnitelmia, jotka vaativat joka tapauksessa useita vuosia toteutuakseen. Tässä vaiheessa perustetaan kuusi pysyvää tiimiä ja näiden lisäksi voidaan koota tarpeen mukaan työryhmiä esim. yksittäisiä, suurempia tapahtumakokonaisuuksia varten. Tiimit tukevat operatiivisesti jo olemassa olevia palveluja ja prosesseja. Tiimipalavereihin voidaan kutsua tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita muilta toimialoilta, kolmannelta sektorilta tai muista organisaatioista. Jokaisessa tiimissä ei ole tarpeen olla jäseniä jokaisesta mukana olevasta yksiköstä, mutta jokaisesta yksiköstä täytyy olla jäseniä jossakin tiimissä. Tiiminvetäjällä on vastuu tiimin kokoon kutsumisessa ja raportoinnissa sekä sopivan asiantuntijaryhmän kokoamisessa. Pohdittavia asioita tiimien sisällä sen aloittaessa työnsä ovat mm. töiden jakaminen, ajankäytön suunnittelu, työkierto, yhteistyö muiden ryhmien kanssa, työprosessien kehittäminen, jäsenten valinta ja jäsenyyden kesto ynnä muut käytännön seikat. Esimerkiksi yhteisen keskustelukanavan löytäminen on tärkeää. Tällä hetkellä kunnan intranet Mantra ei toimi toivotulla tavalla eikä sitä kautta voida kovin nopeasti odottaa löytyvän helppoa ja käytännöllistä keskustelualustaa. Haasteita tiimityöhön siirtymisessä ovat yleisellä tasolla: motivoituneiden tiiminvetäjien löytyminen, työn ja tehtävien jakaminen tasapuolisesti, vastuunjako, esimiehen muuttuva rooli, epätasainen sitoutuminen, valetiimit ja mahdollinen kärsimättömyys tiimityön hitaaseen käynnistymiseen. Tehtävänkuvien tarkastelua tapahtuu luonnollisena osana tiimien muodostamista. Tiimien tehtäviä tarkastellaan myös suunnitelman osa-alueita käsittelevissä luvuissa ja ne muotoutuvat lopulliseen muotoonsa, kun tiimisopimukset laaditaan. 1) Resurssitiimi toimii muiden tiimien ylä- tai kehystiiminä ja seuraa taloutta ja muita resursseja. Tiimi tukee yksiköiden itsenäistä budjettivalmistelua ja mahdollistaa talouden yhteistä seu-

13 S i v u 13 rantaa. Tämä menee osittain päällekkäin laajennetun johtoryhmän tehtävän kanssa. Tiiminvetäjä on sivistysjohtaja Pekka Lintonen. 2) Hallinnon tukitiimiin tehtäviin kuuluvat yhteistyössä muiden tiimien, taloushallinnon ja neuvontapiste Vinkin kanssa erilaiset asiakaspalveluun, laskutukseen ja myyntiin liittyvät toiminnat: Nykyisten ilmoittautumis- ja varausjärjestelmien kartoittaminen ja järjestelmien laajempi hyödyntäminen (ohjattu toiminta, tilavaraukset ja kirjasto), sujuvan laskutus- ja maksukäytännön haltuunotto (yleislaskutus, liittymälaskutukset, käteis-, kortti-, ja erilaiset setelimaksumahdollisuudet), kohdennettujen taloushallinnon ohjeistusten tarpeen selvittäminen ja laatiminen yhdessä kunnan taloussuunnittelijan kanssa sekä taloushallinnon käytäntöjen, ohjelmien ja sovellusten käytön koulutustarpeiden kartoittaminen ja koulutussuunnitelman tekeminen ja toteuttaminen hyödyntäen myös kansalaisopiston resursseja. Tiiminvetäjä on kansalaisopiston toimistosihteeri Henna Tulkki. 3) Markkinointi- ja viestintätiimi vastaa nimensä mukaisesti markkinoinnin ja viestinnän käytännöistä, tiedottaa tapahtumista, tekee viestintä- ja markkinointisuunnitelman ja laatii tarvittaessa kyselyitä tai järjestää paneelikeskusteluita ynnä muuta toimintaa, joka tukee tapahtumien ja palveluiden näkyvyyttä. Tiiminvetäjä on kulttuurisihteeri Tarja Kuusela-Nissinen. 4) Tilatiimi koordinoi kaikkia sivistyspalveluiden käytössä olevia tiloja ja niiden käyttöä sekä pyrkii pitämään relevanttien tilojen käyttöasteen mahdollisimman korkeana. Tilatiimi vastaa akuutteihin tilatarpeisiin sekä pitää silmällä tulevaisuuden tarpeita. Tilatiimi pitää yhteyttä kolmanteen sektoriin ja muihin tapahtumajärjestäjiin. Tiiminvetäjä on liikuntasihteeri Harri Bister. 5) Ohjatun toiminnan tiimi käsittelee kaikkea ohjattua toimintaa, jota tarjoaa etenkin nuorisoja liikuntapalvelut sekä kansalaisopisto. Yhteistyössä muiden toimijoiden ja kolmannen sektorin kanssa he kartoittavat erilaisten palvelujen käyttöä ja tarvetta. Liikuntapalvelujen osalta tarkastellaan muun muassa liikuntaneuvonnan järjestämistä ja liikuntavälineiden kirjastolainausta. Tämän tiimin alatiiminä toimii kirjastoautotiimi, jonka vetäjänä aloittaa kirjaston verkkopalveluasiantuntija Anu Järvi-Uutela. Kaikenlainen pop up -toiminta organisoidaan Ohjatun toiminnan tiimin kautta ja näitä suunnittelevien työryhmien vetäjänä toimii nuoriso-ohjaaja tai muu vastaava. Ohjatun toiminnan tiimin vetäjä on vapaa-aikapäällikkö Anne Kihlman.

14 S i v u 14 Tilatiimi Hallinnon tukitiimi Resurssitiimi Markkinointija viestintätiimi Ohjatun toiminnan tiimi - autotiimi - pop up -työryhmät Kuva 1 Tiimit 4.2 TILASUUNNITELMA (TILATIIMI) Tiloja läpikäytäessä kävi ilmi, että erilaisten liikuntatilojen käyttöaste on kaikkein korkein. Tiloja, joiden käyttöastetta on mahdollista lisätä tai käyttötapoja muunnella, ovat etenkin lukion ja muiden koulujen luokkatilat. Lukiossa on lisäksi entisen opiskelijakirjaston jäljiltä jäänyt, tällä hetkellä kokoustilana toimiva huone ja sen viereinen toimistotila. Lukion keskeistä sijaintia ja uudehkoja, moderneja tiloja aletaan hyödyntää ottamalla aulasta tiloja nuorisopalvelujen ja kansalaisopiston näyttelyiden, työnäytösten tms. käyttöön. Luokkatilat ovat yleensä tyhjillään iltapäivisin ja iltaisin ja myös lukion musiikkiluokka laitteineen saatetaan erilaisten ryhmien käyttöön. Koulujen käytössä olevat tilat (luokkahuoneet opetuksen ulkopuolella) saatetaan tehokkaammin muidenkin toimijoiden käyttöön. Näiden käyttömahdollisuudesta tiedotetaan ja tarvittava valvonta järjestetään tai sovitaan käyttäjien toimesta toteutettavaksi.

15 S i v u 15 Kirjaston lehtisali ja niin kutsuttu historiahuone tarjoavat kolmannelle sektorille kokoontumispaikan myös kirjaston aukioloaikojen ulkopuolella MONITOIMITALO Jotta Monitoimitalo olisi nimensä mukaisesti monitoimitalo, sen käyttö mietitään uudelleen. TE-keskuksen tai muun vastaavan kautta hankitaan vahtimestarit/valvojat tiloihin. Nuorisotilalle osoitetaan oma paikka muualta ja kahvilatoiminta aloitetaan uudelleen tai tilaan sijoitetaan jotakin muuta. Kirjaston ja aulan välinen käytävä muutetaan avoimeksi kulkuväyläksi ja monitoimitalon päähän sijoitetaan toiset hälytinportit. Monitoimitalon entinen kabinetti, joka on tällä hetkellä varastotilana, siivotaan, jolloin saadaan huone kirjaston ja muiden toimijoiden koulutus- ja kokouskäyttöön. 4.3 PALVELUSUUNNITELMA (OHJATUN TOIMINNAN TIIMI) Mäntsälän ja Pornaisten lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan sisältyvässä strategiassa vuosille mainitaan monialainen kulttuuritapahtumatarjonta yhtenä toimenpiteenä. Vastuuhenkilöiksi on nimetty kirjastonjohtaja ja kansalaisopiston rehtori. Kirjaston roolia kaikille avoimena tilana, jossa voidaan järjestää monenlaista maksutonta toimintaa, korostetaan. Järjestetään toimintaa asiakkaille heidän tarpeensa huomioon ottaen. Toiminta, jolle ei ole kysyntää, lopetetaan. Vastuu yksittäisestä palveluprosessista annetaan Ohjatun toiminnan tiimille, nimetylle työryhmälle tai yksittäiselle henkilölle. Tiedottamisesta palveluiden osalta vastaa Viestintä- ja markkinointitiimi. Asiakkailta pyydetään säännöllisesti palautetta ja kehittämisehdotuksia. Siirrytään passiivisesta tarjonnasta aktiiviseen, vuorovaikutteiseen toimintaan, johon sisältyy työpajatoimintaa, asiakkaiden mukaanotto suunnitteluun ja vaivaton palautteenantomahdollisuus. Koululaisille suunnataan kerran vuodessa kirjaviikko, jolloin kouluille tilataan kirjailijavieraita kirjaston toimesta. Kirjasto toimii asiantuntijana ja organisoijana ja koulut maksavat osan kuluista. Kirjaviikolle kehitetään nimi nimikilpailun avulla ja tilataan logo koululaisilta tai paikallisilta taiteilijoilta. Yhdistetään sivistyspalvelut pari kertaa vuodessa kuntalaisille helpoksi kokonaisuudeksi laatimalla yhteinen palvelukioski pop up -periaatteella esimerkiksi kansalaisopiston ilmoittautumisten aikaan. Kioskia valvovat pajanuoret ja tarvittaessa kirjaston henkilökunta ja kansalaisopiston opintoneuvoja. Myös lukion markkinointia voidaan yhdistää tähän. Tempaus toteutetaan säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa, jolloin siitä tulee osa vuoden tapahtumakalenteria. Kioskille voidaan järjestää nimikilpailu ym. osallistavaa toimintaa. Tässä toteutuu pyrkimys keskittää palveluja sinne missä ihmiset käyvät eli yhden luukun periaate. Kaikenlainen muukin pop up -toiminta on tätä päivää ja tällaisen toiminnan vahvuudet ovat nopea pystyttäminen, tiedottaminen ja toiminnan lopettaminen, kun kysyntää ei enää ole tai tarve on poistunut. Pop up -toiminta voi vaihdella tarpeen ja kohderyhmän mukaan ja on palvelumuoto, jonka voi viedä kyliin tapahtuman mukana tai pidemmäksi aikaa pakettiauton tai vaikka teltan muotoisena. Tämä antaa mahdollisuuden jalkautua kyliin ja pop up -kirjasto voi korvata kirjastoauton hiljaiset reitit.

16 S i v u 16 Pop up -kioskissa on tarjolla esimerkiksi: kirjaston ja kansalaisopiston näyttelyt, kuntalaisten omat näyttelyt kierrätyskirjoja (vie mennessäsi, tuo tullessasi, raha ei liiku) kansalaisopistojen kurssien ilmoittautumispiste (nettiyhteys + neuvonta) syksyisin ja keväisin satutunteja ja kirja-, musiikki- tai elokuvavinkkausta järjestöjen ja yhdistysten mainontaa ja esittelyä teatterin lukuharjoituksia mainosseinä pieniä pajoja Mäntsälä-kokoelma näytillä atk-opastusta luentoja esim. mediakasvatuksesta tai sähköisistä palveluista nuoriso-ohjaaja/nuorisotila on siirrettävissä myös kyliin, jossa tarjolla esim. paristokeräys (vrt. kirjastoauto) KIRJASTOAUTO (AUTOTIIMI) Kirjastoauton merkittävin asiakaskunta ovat päiväkodit ja paikalliset perusasteen koulut, joiden oppilaat vierailevat säännöllisesti autossa osana koulupäivää ja opettajat, jotka tilaavat pysäkeille materiaalia opetuksen tueksi. Iltapysäkit sen sijaan ovat hiljaisia ja ottaen huomioon kyliltä lakkautetut kauppa-, posti- ynnä muut palvelut, kirjastoauto vain kirjojen lainaamista varten on melko ylimitoitettu resurssi. Näin ollen kirjastoauton roolia on syytä miettiä uudelleen, jotta auto saadaan tehokkaampaan käyttöön. Alla on keskusteluissa esille tulleita ehdotuksia: terveyskioski sunnuntaikirjasto pop up -nuorisotila kyliin toimintaa kuntouttavan työtoiminnan kanssa koululaisten iltapäivätoimintaan mukaan kulttuuriyhdistysten käyttöön kylien kulttuuritapahtumiin lastentapahtumiin elokuvanäytöksiä lapsille eri puolilla kuntaa nuorisovaltuuston vaalibussi Sepänmäen museolle kesällä parkkiin, jolloin esim. kesäteatterit voivat myydä sieltä lippuja keskusteluryhmien ja -piirien kokoontumistila ikäinfoja, materiaaleja bussin mukana laulutuokioita ikäihmisille teemakäyntejä lukiolla paristojen kierrätys postimerkkien myynti ja kirjepostin välittäminen kotipalvelun avuksi liikkuva liikuntasali, josta liikuntaneuvontaa ja erilaisia mittauksia myyntipalveluna

17 S i v u 17 Ohjatun toiminnan tiimin alle perustettava kirjastoautotiimi koordinoi auton toimintaa ja tekee käyttösuunnitelman seuraavalle vuodelle ja laatii aikataulut yhdessä halukkaiden toimijoiden kanssa. Yhdistyksiä tiedotetaan auton käyttömahdollisuuksista. Kustannusten jakoperiaatteet selvitetään käyttäjien kesken. 4.4 VIESTINTÄSUUNNITELMA (VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTITIIMI) Viestintä- ja markkinointitiimi laatii yhteisen markkinointisuunnitelman sivistyspalveluille. Tällä hetkellä vain kansalaisopisto tekee vuosittaisen markkinointisuunnitelman. Tiedottamisessa voidaan panostaa yhteisiin julkaisuihin. Kirjaston vuosittain julkaisema tiedotuslehti laajennetaan käsittämään myös muiden yksiköiden tapahtuma- ja palvelutiedotusta. Ennen yksikkökohtaisia tulevan vuoden toiminnan suunnittelupäiviä kokoonnutaan sopivalla kokoonpanolla yksiköiden väliseen tapaamiseen, jossa jaetaan omia vuosisuunnitelmia muille. Tällä hetkellä kunnassa ei ole varsinaista keskitettyä tiedotusta, vaan vastuu on jaettu toimialoille. Tämä aiheuttaa muun muassa sen, että kulttuuritapahtumien tiedottamisvastuu, kattaen tiedotusväylät, -tavat, -ajankohdat, -tiheyden ynnä muun, on joko tapahtumanjärjestäjän (esimerkiksi kirjasto), tai kulttuurisihteerin vastuulla. Yhteisiä, ajantasaisia pelisääntöjä tiedottamisen suhteen kunnassa ei ole. Kunnan yhteinen viestintäohjeistus, joka sisältää myös sosiaalisen median käytön ohjeet on laadittu vuonna 2011 ja sitä on osittain päivitetty viime vuonna. Julkaisukanavien moninaisuus vaikuttaa siihen, että yhtenäistä linjaa on vaikea asettaa. Sosiaalinen media on olennainen osa kaikkea tiedottamista ja Facebook vain pieni osa sitä. Tiimi nimeää joko sisältään tai sen ulkopuolelta sosiaalisen median ja markkinoinnin vastuuhenkilöt, jotta päivittäminen ja tiedottaminen pysyy hallinnassa ja päivitysten sisältö ja määrä ovat linjassa toiminnan kanssa. Vastuuhenkilöillä on mahdollisuus käyttää verkkotiedottamiseen riittävästi aikaa ja liittää verkkosivuille ja sosiaalisen median sovelluksiin laajemmin tietoa eri yksiköiden toiminnasta, esimerkiksi toimintakertomuksia, tilastoja ynnä muita dokumentteja. Lisäksi vastuuhenkilöt pitävät yllä osaamistaan tarvittavan koulutuksen kautta. Verkkotiedottamista varten varataan työajasta tietty aika, jolloin sitä ei tehdä vain silloin, kun aikaa jää. Kulttuuritapahtumista tiedottamista keskitetään kulttuuripalveluiden yhteiseen sähköpostiin, johon ohjataan kaikki tapahtumatiedotteet. Tiedotteiden välitys- ja jakeluvastuu määritellään viestintätiimin sisällä. Tässä käytetään hyväksi kulttuurisihteerin valmiita kontakteja ja asiantuntemusta. Tapahtumamarkkinointiin määritetään yhteinen, kohdennettu määräraha, mikä mahdollistaa tarvittaessa myös ulkopuolelta tilatun materiaalin hankkimisen (julisteet, flyerit, ja muut painotuotteet). Kirjastossa huomioidaan kunnan kulttuuritapahtumat esimerkiksi Sepän soitto ja markkinoidaan niitä kokoelmanäyttelyiden avulla. Kirjastossa järjestetään myös pieniä spontaaneja esiintymisiä eri kokoonpanoilla sellaiseen aikaan, jolloin on potentiaalisesti eniten asiakkaita paikalla. Kirjasto toimii kylätapahtumien esittelypaikkana kuntakeskuksen asukkaille. Esimerkiksi Mäntsälän teatterin esiintyjiä voidaan esityskauden alkaessa pyytää kirjastoon tai kirjastoau-

18 S i v u 18 toon mainostamaan tulevaa esitystä. Näin kirjasto ja kirjastoauto ovat fyysisiä markkinointitiloja printti-, verkko- ja sosiaalisen median lisäksi. 5 AIKATAULUT JA TOTEUTUS Tiimit aloittavat työskentelynsä kevään 2015 aikana. Tiimiytymistä ohjaamaan pyydetään asiantuntija, joka pitää tiimien vetäjille tiimityöskentelyvalmennuksen ja luo edellytykset hyvälle ja toimivalle yhteistyölle. Tiiminvetäjät kokoavat tiimeihinsä sopivat asiantuntijat ja laativat yhdessä esimiesten kanssa tiimisopimukset, joissa määritellään tiimien tavoitteet ja arvot, jäsenten vastuualueet ja tehtävät, tiimin ja jäsenten valtuudet, toimintaperiaatteet ja pelisäännöt sekä toiminnan seurannan, arvioinnin ja kehittämisen periaatteet. Suunnitelmassa esitetyt toimenpiteet hyväksytetään sivistyslautakunnassa sikäli kuin ne sitä vaativat. 6 JATKOSSA Myös toimialojen välistä yhteistyötä on syytä viritellä seuraavalle tasolle. Sosiaali- ja terveyspalvelut on looginen, osittain jo olemassa oleva yhteistyökumppani kulttuuri- ja sivistyspalveluille. Mikäli tiimityömalli osoittautuu toimivaksi ratkaisuksi, sen laajentamista muille toimialoille voidaan alkaa miettimään. Mahdollisen suurkunnan syntyessä tiimityön hyvät puolet nousevat esille, kun kaksi näkee seistessään toisen hartioilla pidemmälle kuin yksi. Valmistautuminen uuteen ja verkostoituminen on helpompaa ryhmässä. Kolmannen sektorin toiminta ja panos kuntalaisten viihtymiseen on myös hyvä jossain vaiheessa kartoittaa tarkemmin. Sillä suunnalla on paljon voimavaroja ja potentiaalisia yhteistyötahoja jos kunta on valmis tulemaan vastaan tilojen ja muun tuen muodossa.

19 S i v u 19 LÄHTEET JA MUUTA KIRJALLISUUTTA Brunou, S Vapaaehtoistyö kirjastoissa on kunnallispolitiikan kuuma peruna. Sallinen, Sini (toim.). Elinvoimainen ja toimintakykyinen kunta Kuntaliitto. Huusko, Liisa Työpaikkana tiimi - miten tiimi kasvaa vastuuseen? Edita Jumppanen, A. & Suutari, T Hyvinvointia kulttuurista - esimerkkejä kulttuuritoimijoiden sekä sosiaali- ja terveyssektorin yhteistyöstä Etelä-Pohjanmaalla. Helsingin yliopisto. Ruraliainstituutti. Jungk, R. & Müllert, Norbert R Tulevaisuusverstaat. Suomen Lataamo. Katzenbach, J. R. & Smith, D Tiimit ja tuloksekas yritys. WSOY Keto, L. & Takamaa, M Kansalaisopiston aika, paikka ja merkitys yhteiskunnassa - selvitys kansalaisopistoista alueensa kulttuuritoiminnan kehittäjinä. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä. Kulttuuritoiminnan muutostilanteet kunnassa Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja 5/2013. Luottamus esimiehen ja työntekijän välillä - miten työpaikan luottamussuhteita rakennetaan? Kuntien eläkevakuutus. Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa - suosituksia ja suuntaviivoja. %2024%202% pdf Rasila, M. & Pitkonen, M Hyvä ryhmä, toimiva tiimi. Yrityskirjat. Rytikangas, Iina Kehity ja jaksa tiimissä. Kauppakamari. Salminen, Jari Taitava tiimivalmentaja. J-Impact. Sivistyksen suunta 2020 : Suomen Kuntaliiton sivistyspoliittinen ohjelma Helsinki. Suomen Kuntaliitto Spiik, Karl-Magnus Tulokseen tiimityöllä. WSOY. Stenvall, J. & Rannisto, P-H. & Sallinen, S Osaava kunta - rajapinnoilta vahvuutta kuntien toimintaan. Kuntaliitto.

20 S i v u 20 Suomen Kirjastoseuran kannanotto vapaaehtoistyöhön %201.pdf Virtanen, P. & Sinokki, M Hyvinvointia työstä - työhyvinvoinnin kehittyminen, perusta ja käytännöt. Tietosanoma. Älykäs ja verkostomainen Keski-Uudenmaan kaupunki : Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen loppuraportti (julkaistu ).

Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja

Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja Mediakasvatus on joukkuelaji 3 Rohkaisuksi 4 1. Mitä mediakasvatus on? 5 1.1 Miksi mediakasvatusta kirjastossa? 6 1.2 Kirjasto - mediakasvatuksen

Lisätiedot

Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ

Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ KOPPI -RAPORTTI Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski

Lisätiedot

YLLÄTTÄVÄN HYVÄ KIRJASTO!

YLLÄTTÄVÄN HYVÄ KIRJASTO! YLLÄTTÄVÄN HYVÄ KIRJASTO! EHDOTUS HÄMEENLINNAN, KOUVOLAN JA LAHDEN KIRJASTOJEN LAATUKÄSIKIRJAKSI Hanna Kaisti 2014 Hämeenlinnan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Kouvolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013

JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013 1 JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013 2 1 JOHDANTO 3 2. HANKKEEN NELJÄ TOIMINTAVUOTTA 4 3. TAUSTALLA VAIKUTTANEET TARPEET JA HANKKEEN TAVOITTEET 5 4. HANKKEEN

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

Kerhotoiminnan opas yhdistyksille. Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen

Kerhotoiminnan opas yhdistyksille. Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen Kerhotoiminnan opas yhdistyksille Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää

Lisätiedot

Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen. Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke

Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen. Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke Sisällysluettelo Johdanto Miksi museopalveluita kannattaa tuotteistaa? 2 2 Museotyön

Lisätiedot

LAATUA KEHITTÄMÄÄN. Järjestöjen kouluvierailutoiminnan laatukriteeristö globaalikasvatukseen

LAATUA KEHITTÄMÄÄN. Järjestöjen kouluvierailutoiminnan laatukriteeristö globaalikasvatukseen LAATUA KEHITTÄMÄÄN Järjestöjen kouluvierailutoiminnan laatukriteeristö globaalikasvatukseen Laatukriteeristön työstämiseen osallistuneet järjestöt: Eetti ry Kepa ry Nuorten Akatemia Plan Suomi Säätiö Rauhankasvatusinstituutti

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MUSEOPALVELUT

JYVÄSKYLÄN MUSEOPALVELUT JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN MUSEOPALVELUIDEN PEDAGOGINEN STRATEGIA VUOTEEN 2016 1 ESIPUHE Viimeisen 20 vuoden ajan on keskustelussa museoiden merkityksestä ja tehtävästä painotettu museoiden tarvetta kehittää

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

YLEISÖLLE AVOIMIEN SEMINAARIEN VIESTINTÄSUUNNITELMA

YLEISÖLLE AVOIMIEN SEMINAARIEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Opinnäytetyö (AMK) Viestintä Mediatuotanto 2011 Laura Lennala YLEISÖLLE AVOIMIEN SEMINAARIEN VIESTINTÄSUUNNITELMA case MIMO Moving In, Moving On! Application of Art Based Methods to Social and Youth Work

Lisätiedot

JOHTAJUUDEN JÄLJILLÄ näkökulmia ammattikorkeakoulun johtamiseen. Liisa Marttila (toim.)

JOHTAJUUDEN JÄLJILLÄ näkökulmia ammattikorkeakoulun johtamiseen. Liisa Marttila (toim.) JOHTAJUUDEN JÄLJILLÄ näkökulmia ammattikorkeakoulun johtamiseen Liisa Marttila (toim.) Ulkoasu ja taitto: Anne Rissanen Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja 71. ISBN 978-952-5903-57-7(PDF)

Lisätiedot

Matti Hakamäki ja Kaarlo Laine. Liikunnallisen iltapäivätoiminnan hankkeiden 2004 2005 käynnistyminen

Matti Hakamäki ja Kaarlo Laine. Liikunnallisen iltapäivätoiminnan hankkeiden 2004 2005 käynnistyminen Matti Hakamäki ja Kaarlo Laine Liikunnallisen iltapäivätoiminnan hankkeiden 2004 2005 käynnistyminen Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 171 ISBN 951-790-198-4 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Markkinointisuunnitelma

Markkinointisuunnitelma Kuva Pekka Agarth Markkinointisuunnitelma Käyntiosoite: Koskikatu 4 B, Postiosoite: PL 251, 87101 KAJAANI Puh. 08 6155 2381, fax. 08 6155 2545 email: kaukametsa.opisto@kajaani.fi, www.kaukametsa.fi Sisällysluettelo

Lisätiedot

Valtiolta on mahdollista saada rahoitusta alueellisen kirjaston kehittämiseen ja alueellisten kirjastostrategioitten toteuttamiseen.

Valtiolta on mahdollista saada rahoitusta alueellisen kirjaston kehittämiseen ja alueellisten kirjastostrategioitten toteuttamiseen. 1 30.4.2004 KIRJASTOTOIMINTA UUDELLE TASOLLE! Keski-Karjalan kirjastosta alueellista kulttuurista ja sivistyksellistä elinvoimaa strategiset linjaukset vuosille 2005-2010 Pk-yritysten tietopalvelu Hakeutuva

Lisätiedot

KIRJASTOTOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN

KIRJASTOTOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN KIRJASTOTOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN KERAVAN KAUPUNKI TYÖRYHMÄRAPORTTI 10.3.1999 Kirjastotoimintojen kehittäminen Sivu 2 (38) SISÄLLYS Työryhmän toimeksianto... 3 Keskeiset johtopäätökset... 5 Kehittämisen

Lisätiedot

Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö

Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Ikä-ESKO ILOA JA OSALLISUUTTA IKÄIHMISTEN ARKEEN Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Kirjoittajat: Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Kannen suunnittelu ja taitto: Lea Virolainen Valokuvat:

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Kunta viestintäostoksilla

Kunta viestintäostoksilla MERJA OLARI-SINTONEN JARI SEPPÄLÄ, SIRPA PALO, TEIJA JÄRVELÄ, PÄIVI RAINIO Kunta viestintäostoksilla Opas viestintä- ja markkinointipalvelujen hankintaan Kirjoittajat: Merja Olari-Sintonen, FM, Suomen

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Suurpellossa Antila, Heidi Isoviita, Leeni Kinnunen, Hanna Laukkonen, Patrick Liukkonen, Jussi 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Palvelumuotoilulla

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 VIESTINTÄOHJE Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUOPION KAUPUNGIN VIESTINTÄ...4 1.1 Viestintäohjeen lähtökohdat...5 1.2 Viestinnän periaatteet...8

Lisätiedot

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.)

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.) LAPSEN PARHAAKSI tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan Riitta Rajala (toim.) Aamu- ja iltapäivätoiminnan logon kuvaus Jokaisen tuntema sympaattinen noppa kuvastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitetta

Lisätiedot

Asia Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkotyöryhmä 5. kokous. Lautakuntien kokoushuone, Mikkelin kaupungintalo, 2.

Asia Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkotyöryhmä 5. kokous. Lautakuntien kokoushuone, Mikkelin kaupungintalo, 2. Mikkelin kaupunki Sivistystoimi Muistio 11.4.2014 Asia Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkotyöryhmä 5. kokous Aika Perjantai 11.4.2014 klo 12.30-15.04 Paikka Työryhmän jäsenet: Muut:

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN

HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN TOIMINTAMALLIKUVAUS YHDISTYSTEN YHTEISTYÖSTÄ JA VERKOSTOITUMISESTA OSUMA-PROJEKTIN AIKANA HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN TEKIJÄN TERVEHDYS Hämeenlinnan setlementti ry:n Raha-automaattiyhdistyksen

Lisätiedot

Kansalaisopistoselvitys Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Maria Malin

Kansalaisopistoselvitys Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Maria Malin Kansalaisopistoselvitys Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Maria Malin Sisältö 1 Yhteenveto... 4 2 Johdanto ja taustaa... 7 3 Kansallinen katsaus... 8 Tulevaan rahoitukseen mahdollisesti vaikuttavia tekijöitä...

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot