ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ"

Transkriptio

1 Hallituksen esitys Eduskunnalle Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen hyväksymisestä sekä rikoslain, pakkokeinolain, esitutkintalain ja kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyy Budapestissä 23 päivänä marraskuuta 2001 tehdyn Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen sekä antaa suostumuksensa eräiden yleissopimuksen nojalla annettavien selitysten ja varaumien tekemiseen. Yleissopimus on tarkoitus ratifioida kun eduskunta on hyväksynyt sopimuksen. Yleissopimus ei ole vielä tullut kansainvälisesti voimaan. Esitykseen sisältyy lakiehdotus yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Lain voimaantulosta säädetään asetuksella. Lain on tarkoitus tulla voimaan samanaikaisesti kuin yleissopimus tulee voimaan Suomen osalta. Esityksessä ehdotetaan, että rikoslakiin, pakkokeinolakiin, esitutkintalakiin ja kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annettuun lakiin tehdään yleissopimuksen voimaansaattamisesta johtuvat muutokset. Rikoslakiin lisätään uudet tietojärjestelmän häirintää ja tietoverkkorikosvälineen hallussapitoa koskevat säännökset. Tietoverkkorikosvälineen levittämisen osalta nykyinen sääntely laajennetaan kattamaan tietokonevirusten ja muiden vastaavien haittaohjelmien lisäksi myös tietomurtovälineet ja laitteet. Eräiden sopimuksessa tarkoitettujen rikosten yritys säädetään rangaistavaksi. Yhteisövastuu laajennetaan sopimuksen edellyttämällä tavalla. Pakkokeinolakiin lisätään uudet datan takavarikkoa, säilyttämismääräystä ja tietojärjestelmän haltijan tietojenantovelvollisuutta koskevat säännökset. Esitutkintalakiin lisätään säännös, jonka mukaan todistaja on velvollinen esittämään hallussaan olevan datan tai muun todistusaineiston. Lakiin kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa tehdään muutos, jonka mukaan datan säilyttämismääräystä koskevan oikeusapupyynnön osalta ei edellytetä kaksoisrangaistavuutta. Lisäksi esityksessä ehdotetaan eräitä muita vähäisiä lakimuutoksia, jotka ovat luonteeltaan lähinnä teknisiä. Näiden lakien on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen kun ne on hyväksytty.

2 2 SISÄLLYSLUETTELO ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ...1 SISÄLLYSLUETTELO...2 YLEISPERUSTELUT Johdanto Nykytila Johdanto Rikoksentekijän luovuttaminen Lainsäädäntö Kansainväliset yleissopimukset Kahdenväliset valtiosopimukset Kansainvälinen oikeusapu Lainsäädäntö Kansainväliset yleissopimukset Pohjoismainen yhteistyö Kahdenväliset valtiosopimukset Esityksen tavoitteet ja keskeiset ehdotukset Esityksen vaikutukset Asian valmistelu Muita esitykseen vaikuttavia seikkoja Euroopan Unionin lapsipornografiaa koskeva puitepäätös Euroopan Unionin tietojärjestelmiin kohdistuvia hyökkäyksiä koskeva puitepäätös Tekijänoikeuslaki ja WIPO-sopimukset...12 YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT Yleissopimus ja sen hyväksymisen perustelut...13 I luku Käsitteiden käyttö...13 Määritelmät (1 artikla)...13 II luku Kansalliset toimenpiteet jakso Rikosoikeuden aineelliset säännökset osasto Datasiirron ja tietojärjestelmien luottamuksellisuuteen, eheyteen...14 ja käytettävyyteen kohdistuvat rikokset...14 Luvaton tunkeutuminen (2 artikla)...14 Viestintäsalaisuuden loukkaaminen (3 artikla)...16 Datan vahingoittaminen (4 artikla)...17 Tietojärjestelmän häirintä (5 artikla)...18 Laitteiden väärinkäyttö (6 artikla) osasto Tietokoneavusteiset rikokset...22 Tietokoneavusteinen väärennys (7 artikla)...22 Tietokoneavusteinen petos (8 artikla) osasto Viestin sisältöön liittyvät rikokset...24 Lapsipornografiaan liittyvät rikokset (9 artikla) osasto Tekijänoikeusrikokset ja tekijänoikeuden lähioikeuksia koskevat rikokset...25 Tekijänoikeusrikokset ja tekijänoikeuden lähioikeuksia koskevat rikokset (10 artikla) osasto Osallisuus, yhteisövastuu ja sanktiot...27 Rikoksen yritys sekä avunanto tai yllytys rikokseen (11 artikla)...27 Yhteisövastuu (12 artikla)...30 Sanktiot ja muut seuraamukset (13 artikla) jakso Prosessioikeus osasto Yhteiset määräykset...33 Oikeudenkäyntimenettelyä koskevien määräysten soveltamisala (14 artikla)...33

3 3 Soveltamiseen liittyvät rajoitukset ja takeet (15 artikla) osasto Tallennetun datan säilyttämisen nopea varmistaminen...35 Tallennetun datan säilyttämisen nopea varmistaminen (16 artikla)...35 Liikennetietojen säilyttämisen nopea varmistaminen ja osittainen luovutus (17 artikla) osasto Esittämismääräys...38 Esittämismääräys (18 artikla) osasto Tallennettuun dataan kohdistuva etsintä ja takavarikko...39 Tallennettuun dataan kohdistuva etsintä ja takavarikko (19 artikla) osasto Tiedon hankkiminen datasta reaaliajassa...42 Tiedon hankkiminen liikennetiedoista reaaliajassa (20 artikla)...42 Tiedon hankkiminen viestin sisällöstä (21 artikla) jakso Lainkäyttövalta...46 Lainkäyttövalta (22 artikla)...46 III luku Kansainvälinen yhteistyö jakso Yleiset periaatteet osasto Kansainvälistä yhteistyötä koskevat yleiset periaatteet...48 Kansainvälistä yhteistyötä koskevat yleiset periaatteet (23 artikla) osasto Rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevat periaatteet...48 Rikoksen johdosta tapahtuva luovuttaminen (24 artikla) osasto Keskinäistä oikeusapua koskevat yleiset periaatteet...50 Keskinäistä oikeusapua koskevat yleiset periaatteet (25 artikla)...50 Tietojen antaminen omasta aloitteesta (26 artikla) osasto Keskinäistä oikeusapua koskeviin pyyntöihin sovellettavat menettelytavat silloin kun niihin ei ole sovellettavissa kansainvälistä sopimusta...52 Keskinäistä oikeusapua koskeviin pyyntöihin sovellettavat menettelytavat silloin kun niihin ei ole sovellettavissa kansainvälistä sopimusta (27 artikla)...52 Tietojen salassapito ja käyttörajoitukset (28 artikla) jakso Erityiset määräykset osasto Väliaikaisia toimenpiteitä koskeva keskinäinen oikeusapu...55 Tallennetun datan säilyttämisen nopea varmistaminen (29 artikla)...55 Varmistettujen liikennetietojen nopea luovutus (30 artikla) osasto Tutkintaan liittyviä toimivaltuuksia koskeva keskinäinen oikeusapu...57 Keskinäinen oikeusapu pääsyn hankkimisessa tallennettuun dataan (31 artikla)...57 Pääsyn hankkiminen tallennettuun dataan valtion rajojen yli suostumuksesta...58 tai silloin kun data on julkista (32 artikla)...58 Keskinäinen oikeusapu tiedon hankkimisessa liikennetiedoista reaaliajassa (33 artikla) Keskinäinen oikeusapu tiedon hankkimisessa viestin sisällöstä (34 artikla) osasto 24-tuntinen jokapäiväinen verkosto tuntinen jokapäiväinen verkosto (35 artikla)...59 Loppumääräykset (IV luku artiklat) Lakiehdotusten perustelut Laki Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta Rikoslaki Pakkokeinolaki Esitutkintalaki Laki kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa Voimaantulo Eduskunnan suostumuksen tarpeellisuus Säätämisjärjestys...86

4 4 LAKIEHDOTUKSET Laki Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta Laki rikoslain muuttamisesta Laki pakkokeinolain muuttamisesta Laki esitutkintalain muuttamisesta Laki kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun lain muuttamisesta...96 LIITTEET...97 Rinnakkaistekstit...97 Sopimusteksti...109

5 5 YLEISPERUSTELUT 1. Johdanto Esityksen tarkoituksena on saattaa Budapestissä 23 päivänä marraskuuta 2001 tehty Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskeva yleissopimus, jäljempänä yleissopimus tai tietoverkkorikossopimus, kansallisesti voimaan Suomessa. Tietoverkkorikos tarkoittaa yleissopimuksen nimessä samaa asiaa kuin tietotekniikkarikos. Tietotekniikkarikoksella tarkoitetaan yhtäältä rikosta, joka kohdistuu tietojärjestelmään, ja toisaalta rikosta, joka tehdään tietojärjestelmän avulla. Yhteistä näille kahdelle rikostyypille on siten se, että niiden tekoympäristönä on tietojärjestelmä ja niiden tekeminen yleensä edellyttää jonkinlaista asiantuntemusta tietojärjestelmien toiminnasta. Tietotekniikkarikollisuus aiheuttaa mittavia taloudellisia vahinkoja. Yhteiskunnan perustoiminnot ovat riippuvaisia tietojärjestelmien ja tietoverkkojen häiriöttömästä toiminnasta. Tämän vuoksi tietotekniikkarikollisuudesta aiheutuu myös sellaisia vakavia vahinkoja, jotka eivät ole pelkästään taloudellisia. Tietotekniikkarikollisuus on tyypillisesti rajat ylittävää rikollisuutta. Silloin sen tutkiminen ilman kansainvälistä yhteistyötä on vaikeaa tai mahdotonta. Tietotekniikkarikoksia koskeva todistusaineisto on yleensä lähes yksinomaan sähköisessä muodossa. Tällaisen todistusaineiston muuntelu ja hävittäminen on poikkeuksellisen helppoa. Tämän vuoksi tutkintatoimenpiteiden nopeus on ratkaisevassa asemassa tutkittaessa tietotekniikkarikoksia. Samoista syistä myös kansainvälisen yhteistyön on oltava nopeaa. Tietoverkkorikossopimus on ensimmäinen tietotekniikkarikoksia koskeva yleissopimus. Yleissopimuksella ja sen kansallisella voimaansaattamisella pyritään yhteiskunnan suojelemiseen tietotekniikkarikollisuudelta ja sen aiheuttamilta vahingoilta yhtenäistämällä ja laajentamalla sitä koskevia rangaistussäädöksiä sekä tehostamalla rikostutkintaa ja kansainvälistä oikeudellista yhteistyötä. Yleissopimuksen ovat allekirjoittaneet Euroopan neuvoston jäsenmaiden lisäksi Kanada, Japani, Etelä-Afrikka ja Yhdysvallat. Myös muut valtiot voivat myöhemmin liittyä yleissopimukseen. Yleissopimuksen tarkoituksena ei ole olla kattava ja täysin itsenäinen, vaan sen tarkoituksena on täydentää olemassa olevia sopimuksia tietotekniikkarikoksia ja niiden tutkintaa koskevilla määräyksillä. Yleissopimuksen tavoitteiden kannalta on tärkeää, että mahdollisimman moni valtio liittyy sopimukseen. Yleissopimus on tämän esityksen liitteenä. Yleissopimuksesta on lisäksi laadittu Euroopan neuvoston ministerikomitean 8 päivänä marraskuuta 2001 hyväksymä selitysmuistio, jäljempänä selitysmuistio. Selitysmuistion sisältöä on selostettu esityksen artiklakohtaisissa perusteluissa. Selitysmuistion osalta on huomattava, että siinä esitetyt tulkinasuositukset eivät ole sitovia. Tietotekniikkaan liittyvien kysymysten osalta esityksen valmistelussa on käytetty hyväksi alan yleistajuisia kirjoituksia (ks. Tietoturva & Yksityisyys, Petteri Järvinen, Porvoo 2002 ja siinä olevat lähteet).

6 6 2. Nykytila 2.1 Johdanto Voimassaolevaa lainsäädäntöä ja sen suhdetta yleissopimukseen on rikoslain, pakkokeinolain ja esitutkintalain osalta selostettu kattavasti esityksen artiklakohtaisissa perusteluissa. Tämän vuoksi niiden käsitteleminen tässä jaksossa ei ole tarkoituksenmukaista. Kansainvälinen oikeusapu ja rikoksentekijän luovuttaminen ja kansainvälinen oikeusapu rikosasioissa perustuvat Suomessa useisiin rinnakkaisiin säännöksiin ja kansainvälisiin sopimuksiin. Kokonaiskuvan saamiseksi asiasta sääntelyjärjestelmiä selostetaan seuraavassa yleisemmällä tasolla. Yksittäisten artiklojen osalta voimassaolevia säännöksiä on lisäksi selostettu artiklakohtaisissa perusteluissa. 2.2 Rikoksentekijän luovuttaminen Lainsäädäntö Rikoksentekijän luovuttamista sääntelevät Suomessa sekä kansallinen lainsäädäntö että kansainväliset sopimukset. Suomessa on voimassa rikoksentekijän luovuttamista koskeva yleislaki sekä pohjoismaiden välistä luovuttamista koskeva erityislaki. Suomi on osapuolena useissa rikoksentekijän luovuttamista sääntelevissä yleissopimuksissa ja myös kahdenvälisissä valtiosopimuksissa. Rikoksentekijän luovuttamista sääntelevä yleislaki on laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta (456/1970), jäljempänä yleinen luovutuslaki. Valtaosa lain säännöksistä koskee luovuttamista Suomesta. Suomeen luovuttamisen osalta laissa on ainoastaan joitakin menettelyä koskevia säännöksiä. Luovuttamisen edellytykset toisesta valtiosta Suomeen määräytyvät luovuttavan valtion lainsäädännön ja asiaa koskevien sopimusten mukaisesti. Suomesta luovuttaminen voi yleisen luovutuslain mukaan tulla kyseeseen vaikka mitään luovutussopimusta ei ole. Käytännössä luovutusasioissa noudatetaan vastavuoroisuusperiaatetta vaikka lain sanamuoto ei tätä edellytä. Suomesta luovuttamisen edellytyksenä on yleensä, että rikoksen enimmäisrangaistus Suomessa olisi vähintään vuosi vankeutta. Euroopan Unionin jäsenvaltioon luovutettaessa rangaistuskynnys on kuitenkin vähintään kuusi kuukautta vankeutta silloin kun enimmäisrangaistus pyytäjän lain mukaan on vähintään vuosi vankeutta (4 ). Suomen kansalaista ei saa luovuttaa muutoin kuin oikeudenkäyntiä varten Euroopan Unionin jäsenvaltioon. Silloinkin edellytyksenä on, että rikos on tehty muualla kuin Suomessa ja rikoksen enimmäisrangaistus Suomessa olisi vähintään neljä vuotta vankeutta (2 ). Poliittisesta tai sotilasrikoksesta ei saa pääsääntöisesti luovuttaa (5 ja 6 ). Muu kuin Suomen kansalainen voidaan luovuttaa Suomessa tehdystä rikoksesta vain jos se on tarkoituksenmukaista eikä tuomittava rangaistus olennaisesti poikkea siitä mitä Suomessa tuomittaisiin (3 ). Jos teosta on jo tuomittu rangaistus tai jos syyte on vanhentunut, luovuttaminen ei ole pääsääntöisesti mahdollista (10 ). Luovuttaminen on mahdollista ainoastaan tilapäisesti oikeudenkäyntiä varten, jos henkilöllä on Suomessa jokin rangaistus suorittamatta tai syyte vireillä (11 ). Luovuttaa ei saa, jos se olisi olosuhteisiin nähden kohtuutonta (8 ). Laissa on lisäksi tarkempia säännöksiä luovutusmenettelystä (13-25 ). Suomen ja muiden pohjoismaiden välillä tapahtuvien luovutusten osalta on voimassa laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden pohjoismaiden välillä (270/1960),

7 7 jäljempänä pohjoismainen luovutuslaki. Pohjoismaisen luovutuslain taustalla ei ole pohjoismaiden välistä sopimusta. Muissa pohjoismaissa on kuitenkin asiasisällöltään samanlaiset lait. Pohjoismainen luovutuslaki on joissain suhteissa lievempi kuin yleinen luovutuslaki. Suomesta luovuttamisen edellytyksenä on se, että rikoksesta voi seurata pyytäjän lain mukaan vankeutta. Kaksoisrangaistavuutta ei edellytetä (4 ). Suomen kansalaista ei luovuteta, paitsi jos hän on pysyvästi oleskellut vähintään kaksi vuotta luovutusta pyytävässä valtiossa tai jos rikoksesta säädetty ankarin rangaistus Suomen lain mukaan on vähintään neljä vuotta vankeutta (2 ) Kansainväliset yleissopimukset Keskeinen rikoksentekijän luovuttamista sääntelevä sopimus on rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskeva eurooppalainen yleissopimus (SopS 32/1971), jäljempänä eurooppalainen luovutussopimus, ja sen toinen lisäpöytäkirja (SopS 15/1985). Eurooppalaista luovutussopimusta täydentävät yleissopimus Euroopan Unionin jäsenvaltioiden välillä rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta (SopS 71/1999) ja yleissopimus yksinkertaistetusta menettelystä Euroopan Unionin jäsenvaltioiden välillä rikoksen johdosta tapahtuvassa luovuttamisessa (SopS 73/1999). Yleiseen luovuttamislakiin on lailla 182/1999 tehty edellä mainittujen sopimusten edellyttämät muutokset ja se vastaa siten sisällöltään sopimusten vaatimuksia. Suomi on lisäksi liittynyt eräisiin muihin yleissopimuksiin, joihin sisältyy myös rikoksentekijän luovuttamista koskevia määräyksiä. Näitä ovat esimerkiksi eurooppalainen yleissopimus terrorismin vastustamisesta (SopS 16/1990) ja Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimus huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden kauppaa vastaan (SopS 44/1994). Euroopan Unionin neuvosto on hyväksynyt 13 päivänä kesäkuuta 2002 puitepäätöksen eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisestä luovuttamismenettelystä (EYVL L 190, , s. 1). Rikoksen johdosta tapahtuva luovuttaminen jäsenvaltioiden välillä tulee 1 päivä tammikuuta 2004 alkaen tapahtua puitepäätöksen määräysten mukaisesti. Puitepäätöksellä korvataan jäsenvaltioiden välisissä suhteissa muun ohessa eurooppalainen luovutussopimus. Puitepäätös sallii kuitenkin, että Euroopan Unionin jäsenvaltioina olevien pohjoismaiden kesken luovuttaminen voidaan edelleen hoitaa yhdenmukaiseen pohjoismaiseen lainsäädäntöön perustuvan järjestelmän mukaisesti, jos pohjoismaisen lainsäädännön menettelyt ovat suotuisampia kuin puitepäätöksen mukaiset menettelyt. Puitepäätöksessä luovuttamista koskevat pyynnöt ja päätökset siirretään oikeusviranomaisten tehtäviksi. Oman valtion kansalaiset luovutetaan periaatteessa samoin edellytyksin kuin vieraan valtion kansalaiset. Silloin kun kyseessä on jokin puitepäätöksen 32-kohtaiseen luetteloon sisältyvä rikos, josta voi seurata vapausrangaistus ja jonka enimmäiskesto on vähintään kolme vuotta, luovuttamisesta ei voi kieltäytyä sillä perusteella, että kaksoisrangaistavuuden vaatimus ei täyty tai että kyse on poliittisesta rikoksesta tai että luovutettava on luovuttajamaan kansalainen. Luettelossa mainitaan muun ohessa tietotekniikkarikokset. Puitepäätöksen kansallinen täytäntöönpano Suomessa on kesken Kahdenväliset valtiosopimukset Suomi on tehnyt kahdenvälisiä luovuttamissopimuksia eräiden valtioiden kanssa. Näistä käytännössä tärkeimmät ovat Yhdysvaltojen, Kanadan ja Australian kanssa tehdyt sopimukset. Yhdysvallat ja Kanada ovat allekirjoittaneet myös tässä esityksessä voimaansaatettavan yleissopimuksen. Valmisteilla on myös Euroopan Unionin ja Yhdysvaltojen välinen rikoksentekijän luovutusta ja oikeusapua koskeva sopimus.

8 8 Yleissopimuksen määräyksiä ja Suomen voimassaolevaa oikeutta on selostettu myös 24 artiklan perusteluissa. 2.3 Kansainvälinen oikeusapu Lainsäädäntö Kansainvälistä oikeusapua rikosasioissa sääntelevät Suomessa sekä kansallinen lainsäädäntö että kansainväliset sopimukset. Suomessa on voimassa rikosoikeusapua koskeva yleislaki sekä eräitä erityislakeja. Suomi on osapuolena useissa kansainvälisissä rikosoikeusapua sääntelevissä yleissopimuksissa ja myös kahdenvälisissä valtiosopimuksissa. Kansainvälistä oikeusapua sääntelevä yleislaki on laki kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa (4/1994), jäljempänä rikosoikeusapulaki. Se on kansainvälistä rikosoikeusapua koskeva yhtenäinen säännöstö, jonka perusteella Suomen viranomaiset voivat antaa ja pyytää oikeusapua toisen valtion viranomaisilta. Lain periaatteena on, että Suomen viranomaiset voivat suoraan lain nojalla antaa toisen valtion viranomaisille oikeusapua siitä riippumatta, onko Suomen ja oikeusapua pyytäneen valtion välillä voimassa valtiosopimusta. Kaksoisrangaistavuutta edellytetään vain, jos oikeusapupyyntö tarkoittaa tai edellyttää pakkokeinojen käyttöä. Oikeusavun antamisen edellytyksenä ei ole myöskään se, että pyynnön esittänyt valtio antaisi vastaavaa oikeusapua Suomelle. Suomen viranomaiset voivat siten pelkästään rikosoikeusapulain nojalla antaa oikeusapua toisen valtion viranomaiselle. Ehdottomista kieltäytymisperusteista on säännös lain 12 :ssä. Pykälän 1 momentin mukaan oikeusapua ei anneta, jos oikeusavun antaminen saattaisi loukata Suomen täysivaltaisuutta tai vaarantaa Suomen turvallisuutta taikka muita olennaisia etuja. Oikeusapua ei 2 momentin mukaan myöskään anneta, jos oikeusavun antaminen olisi ristiriidassa ihmisoikeuksia ja perusvapauksia koskevien periaatteiden kanssa taikka jos oikeusavun antaminen muutoin olisi Suomen oikeusjärjestyksen perusperiaatteiden vastaista. Rikosoikeusapulain 13 :ssä on lisäksi säännökset harkinnanvaraisista kieltäytymisperusteista. Pykälän mukaan oikeusavun antamisesta voidaan kieltäytyä muun ohessa, jos pyynnön perusteena on teko, jota on pidettävä poliittisena rikoksena. Pykälässä on lisäksi muita kieltäytymisperusteita, jotka liittyvät syyteoikeuden vanhentumiseen, vireillä olevaan oikeudenkäyntiin ja vastaaviin seikkoihin. Rikosoikeusapulaissa on lisäksi säännöksiä oikeusavun pyytämisestä toiselta valtiolta. Tältä osin sääntelyssä on lähinnä kyse siitä millä viranomaisella Suomessa on oikeus toimia asiassa. Rikosoikeusapulain nojalla on annettu asetus kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa (13/1994). Asetus sisältää lakia täydentäviä yksityiskohtaisia säännöksiä oikeusavun antamisesta ja pyytämisestä. Suomen valtion kansainväliset velvoitteet antaa oikeusapua toiselle valtiolle ja Suomen oikeus saada oikeusapua toiselta valtiolta määräytyvät kansainvälisten sopimusten perusteella. Rikosoikeusapulain 30 :n mukaan siinä olevien säännösten estämättä kansainvälistä oikeusapua rikosasioissa annetaan myös siten kuin oikeusavun antamisesta on erikseen sovittu tai säädetty. Rikosoikeusapulakia ja kansainvälisiä sopimuksia sovelletaan siten rinnakkain toistensa kanssa. Suurin osa rikosoikeusapulain säännöksistä koskee sitä, millä edellytyksillä Suomen viranomaiset voivat antaa oikeusapua toisen valtion viranomaisille. Edellytykset, joiden perusteella toiset valtiot antavat oikeusapua, ovat hyvin erilaisia, eikä näitä ole mahdollista säännellä rikosoikeusapulaissa. Oikeusavun antamisen edellytykset saattavat vaihdella myös saman sopimuksen eri osapuolien välillä. Tämä johtuu siitä, että sopimuksiin on mahdollista tehdä varaumia ja lisäksi sopimuksiin liittyneiden valtioiden sisäinen lainsäädäntö voi poiketa sopimuksen määräyksistä. Silloin kun Suomen viranomaiset pyytävät oikeusapua, ne joutuvat toimimaan Suomen ja vieraan valtion välillä

9 9 voimassaolevan kansainvälisen sopimuksen mukaisesti. Näissä tilanteissa ei yleensä ole riittävää, että Suomen viranomaiset soveltavat ainoastaan rikosoikeusapulain säännöksiä. Säännöksiä kansainvälisestä oikeusavusta sisältyy rikosoikeusapulain lisäksi muun ohessa oikeudenkäymiskaareen, pakkokeinolakiin (450/1987), lakiin oikeudenkäyntiin ja esitutkintaan osallistuvien henkilöiden koskemattomuudesta eräissä tapauksissa (11/1994), entisen Jugoslavian alueella tehtyjä rikoksia käsittelevän sotarikostuomioistuimen toimivallasta ja tuomioistuimelle annettavasta oikeusavusta annettuun lakiin (12/1994) sekä kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja perussäännön soveltamisesta annettuun lakiin (1284/2000) Kansainväliset yleissopimukset Keskeisin Suomessa voimassaoleva rikosoikeusapua koskeva yleissopimus on eurooppalainen yleissopimus keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa (SopS 30/1981), jäljempänä eurooppalainen oikeusapusopimus sekä sen lisäpöytäkirja (SopS 14/1985). Toista lisäpöytäkirjaa Suomi ei ole vielä allekirjoittanut. Eurooppalainen oikeusapusopimus on Suomessa saatettu voimaan siten, että se kattaa asiasisällöltään eurooppalaisen oikeusapusopimuksen vaatimukset. Tämän vuoksi Suomen viranomainen päätyy käytännössä eurooppalaisen oikeusapusopimuksen mukaiseen lopputulokseen soveltamalla ainoastaan Suomen sisäistä lainsäädäntöä. Kun tämän esityksen artiklakohtaisissa perusteluissa verrataan yleissopimuksen vaatimuksia ja rikosoikeusapulain säännöksiä, tämä vertailu kattaa käytännössä myös eurooppalaisen yleissopimuksen. Rikosoikeusapulaki menee tosin joiltakin osin pidemmälle kuin eurooppalainen oikeusapusopimus. Rikosoikeusapulain mukaan oikeusapua voidaan antaa televalvonnassa ja telekuuntelussa vaikka eurooppalainen yleissopimus ei tätä edellytä. Suomi on lisäksi liittynyt useisiin muihin yleissopimuksiin, joihin sisältyy myös kansainvälistä rikosoikeusapua koskevia määräyksiä. Näistä tärkeimmät ovat Schengenin yleissopimus (SopS 23/2001), rikoksen tuottaman hyödyn rahanpesua, etsintää, takavarikkoa ja menetetyksi tuomitsemista koskeva yleissopimus (SopS 53/1994) ja Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimus huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden kauppaa vastaan (SopS 44/1994). Euroopan Unionin jäsenvaltiot ovat 29 päivänä toukokuuta 2000 tehneet yleissopimuksen keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa (EYVL C 197, ). Yleissopimus täydentää eurooppalaista rikosoikeusapusopimusta ja se sisältää määräyksiä muun muassa yhteydenpitojärjestyksestä oikeusviranomaisten välillä, todistajien kuulemisesta videokokouksen avulla sekä lisäksi laajat telekuuntelua koskevat määräykset. Yleissopimuksen voimaansaattamista koskeva hallituksen esitys (HE 185/2002) raukesi vuoden 2002 valtiopäivillä. Esitys on tarkoitus antaa uudelleen eduskunnalle kesällä Pohjoismainen yhteistyö Tiedoksiannosta ja todistelusta on Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan kesken vuonna 1974 tehty sopimus oikeusavusta tiedoksiannon toimittamisessa ja todistelussa (SopS 26/1975). Tarkemmat sopimuksen soveltamista koskevat säännökset on annettu asetuksessa pohjoismaiden keskeisestä oikeusavusta tiedoksiannon toimittamisessa ja todistelussa (470/1975). Lisäksi Suomessa on voimassa yhteispohjoismaiseen lainsäädäntöön perustuva laki velvollisuudesta saapua toisen pohjoismaan tuomioistuimeen eräissä tapauksissa (349/1975). Kyseiset pohjoismaista

10 10 yhteistyötä koskevat säännökset on Suomessa katsottu asemaltaan sellaisiksi, että Suomen viranomaiset voivat soveltaa niitä rinnakkain eurooppalaisen oikeusapusopimuksen ja rikosoikeusapulain kanssa Kahdenväliset valtiosopimukset Suomi on tehnyt joidenkin valtioiden kanssa kahdenvälisiä valtiosopimuksia kansainvälisestä rikosoikeusavusta taikka rikostorjuntaa tai muuta yhteistyötä koskevia sopimuksia, jotka sisältävät määräyksiä kansainvälisestä rikosoikeusavusta. Kyseisiä valtioita ovat Australia, Latvia, Liettua, Puola, Ukraina, Unkari, Venäjä ja Viro. Australiaa lukuun ottamatta mainitut valtiot ovat myös allekirjoittaneet tässä esityksessä voimaansaatettavan yleissopimuksen. Valmisteilla on myös Euroopan Unionin ja Yhdysvaltojen välinen rikoksentekijän luovutusta ja oikeusapua koskeva sopimus. Yleissopimuksen määräyksiä ja Suomen voimassaolevaa oikeutta on selostettu myös artiklakohtaisissa perusteluissa. 3. Esityksen tavoitteet ja keskeiset ehdotukset Esityksen tarkoituksena on saattaa yleissopimus kansallisesti voimaan Suomessa. Yleissopimuksella ja sen kansallisella voimaansaattamisella pyritään yhteiskunnan suojelemiseen tietotekniikkarikollisuudelta ja sen aiheuttamilta vahingoilta. Lisäksi esityksen tarkoituksena on selventää sähköisessä muodossa olevan todistusaineiston asemaa nykyisessä pääosin esineitä ja paperimuodossa olevia asiakirjoja silmälläpitäen kirjoitetussa pakkokeinolaissa. Tältä osin tavoitteet liittyvät myös muihin rikoksiin kuin tietotekniikkarikoksiin. Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyy yleissopimuksen sekä antaa suostumuksensa eräiden yleissopimuksen nojalla annettavien selitysten ja varaumien tekemiseen. Esitykseen sisältyy lakiehdotus yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Esityksessä ehdotetaan, että rikoslakiin, pakkokeinolakiin, esitutkintalakiin ja kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annettuun lakiin tehdään yleissopimuksen voimaansaattamisesta johtuvat muutokset. Rikoslakiin ehdotetaan lisättäväksi uudet tietojärjestelmän häirintää ja tietoverkkorikosvälineen hallussapitoa koskevat säännökset. Tietoverkkorikosvälineen levittämisen osalta nykyistä sääntelyä laajennetaan. Rikoslain 38 lukuun ehdotetaan lisättäväksi uusi 7 a, jonka mukaan tietojärjestelmän häirinnästä tuomitaan se, joka dataa syöttämällä tai eräillä muilla säännöksessä tarkoitetuilla tavoilla estää tietojärjestelmän toiminnan tai aiheuttaa sille vakavaa häiriötä. Törkeästä tekomuodosta on säännös 7 b :ssä. Rikoslain 34 luvun 9 a vaaran aiheuttamisesta tietojenkäsittelylle ehdotetaan muutettavaksi siten, että se kattaa tietokoneviruksen ja vastaavan haittaohjelman levittämisen lisäksi myös muiden tietoverkkorikosvälineiden kuten tietomurto-ohjelmien, tietomurtolaitteiden ja salasanojen levittämisen. Samaan lukuun ehdotetaan lisättäväksi uusi 9 b, jossa säädetään rangaistavaksi tietomurtovälineen hallussapito ilman hyväksyttävää syytä. Eräiden rikosten yritys säädetään rangaistavaksi. Nämä ovat tietovahingonteko (RL 35:1,2) ja sen törkeä tekomuoto, tietoliikenteen häirintä (RL 38:5), törkeä tietoliikenteen häirintä (RL 38:6) sekä lievä tietoliikenteen häirintä (RL 38:7).

11 11 Yhteisövastuu ehdotetaan ulotettavaksi eräisiin uusiin rikoksiin. Nämä ovat vaaran aiheuttaminen tietojenkäsittelylle (RL 34:9a), tietoverkkorikosvälineen hallussapito (uusi RL 34:9b), tietovahingonteko (RL 35:1,2), törkeä tietovahingonteko (RL 35:3), viestintäsalaisuuden loukkaus (RL 38:3), törkeä viestintäsalaisuuden loukkaus (RL 38:4), tietoliikenteen häirintä (RL 38:5), törkeä tietoliikenteen häirintä (RL 38:6), tietojärjestelmän häirintä (uusi RL 38:7a), törkeä tietojärjestelmän häirintä (uusi RL 38:7b), tietomurto (RL 38:8) ja tekijänoikeusrikos (RL 49:1). Pakkokeinolakiin ehdotetaan lisättäväksi uudet datan takavarikkoa, säilyttämismääräystä ja tietojärjestelmän haltijan tietojenantovelvollisuutta koskevat säännökset. Pakkokeinolain 4 lukuun ehdotetaan lisättäväksi uusi 4 a datan kopioinnista ja takavarikoinnista. Pykälän mukaan kopiointia ei yksin vielä pidetä takavarikkotoimenpiteenä. Tämän vuoksi siihen ei sovelleta takavarikkoa koskevia säännöksiä. Vasta jos data kopioinnin yhteydessä poistetaan alkuperäisestä tallennusalustasta, sitä pidetään takavarikkona. Erottelun perusteena on toimenpiteiden erilainen merkitys toimenpiteen kohteena olevan henkilön kannalta. Ehdotettu sääntely vastaa pääosin nykyisin noudatettua käytäntöä. Lukuun ehdotetaan lisättäväksi uusi 4 b tietojärjestelmän haltijan tietojenantovelvollisuudesta. Pykälän mukaan tietojärjestelmän haltija on velvollinen antamaan esitutkintaviranomaiselle tämän pyynnöstä tiedossaan olevat datan kopioimiseksi ja takavarikoimiseksi tarpeelliset salasanat ja muut vastaavat tiedot. Pykälän tarkoituksena on helpottaa esitutkintaviranomaisen työtä vähentämällä datan kopiointiin ja takavarikkoon kuluvaa aikaa. Lukuun ehdotetaan lisättäväksi uusi 4 c datan säilyttämismääräyksestä. Se on uusi pakkokeino, jota voidaan tarvittaessa käyttää esitoimenpiteenä ennen muita dataan kohdistuvia pakkokeinoja. Sen tarkoituksena on estää rikostutkinnallisesti merkityksellisen datan häviäminen tai muuttaminen ennen kuin datan haltuunotto on muiden pakkokeinojen nojalla mahdollista. Esitutkintalain 27 :ään ehdotetaan lisättäväksi uusi 2 momentti, jonka mukaan todistaja on velvollinen esittämään hallussaan olevan asiakirjan tai muun todistusaineiston. Kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun lain 15 :ään lisätään uusi 2 momentti, jonka mukaan datan säilyttämismääräystä koskevan oikeusapupyynnön toimeenpano ei edellytä kaksoisrangaistavuutta. Saman lain 23 :n 1 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että siinä olevaan oikeusapupyynnön perusteella toimeenpantavissa olevien pakkokeinojen luetteloon lisätään tässä esityksessä ehdotettu uusi pakkokeinolain 4 luvun 4 c :n mukainen datan säilyttämismääräys. Lisäksi esityksessä ehdotetaan eräitä muita vähäisiä lakimuutoksia, jotka ovat luonteeltaan lähinnä teknisiä. 4. Esityksen vaikutukset Rikoslakiin lisättävät uudet rikossäännökset parantavat sähköisessä muodossa olevan tiedon ja tiedonvälityksen rikosoikeudellista suojaa. Lisäksi esitys antaa viranomaisille tehokkaammat välineet selvittää tietotekniikkarikollisuutta. Tämän seurauksena rikoksen uhrin oikeusasema paranee. Kansainvälisen yhteistyön tehostaminen taas osaltaan edistää Suomen viranomaisten mahdollisuuksia selvittää myös sellaisia rajat ylittäviä rikoksia, joiden vahingolliset seuraukset ilmenevät Suomessa. Esityksen mukaan Suomen on järjestettävä ympärivuorokautinen päivystys huolehtimaan 35 artiklassa tarkemmin selostetuista tehtävistä. Esityksellä saattaa tältä osin olla joitain vähäisiä poliisiin kohdistuvia organisaatio- ja henkilöstövaikutuksia.

12 12 Esityksen datan säilyttämismääräystä koskeva uusi pakkokeino kohdistuu käytännössä aina sivulliseen datan haltijaan, yleensä teleoperaattoriin. Esityksen vaikutukset ovat kuitenkin tältäkin osin vain vähäisiä. Esityksellä ei siten ole merkittäviä henkilöstö- tai organisaatiovaikutuksia eikä myöskään taloudellisia vaikutuksia. 5. Asian valmistelu Esitys on valmisteltu oikeusministeriön asettamassa työryhmässä. Työryhmän jäseninä ovat olleet oikeusministeriötä, sisäasiainministeriötä, liikenne- ja viestintäministeriötä, keskusrikospoliisia, tuomioistuinlaitosta, syyttäjiä ja asianajajia edustavat henkilöt. 6. Muita esitykseen vaikuttavia seikkoja 6.1 Euroopan Unionin lapsipornografiaa koskeva puitepäätös Euroopan Unionissa on valmisteilla ehdotus neuvoston puitepäätökseksi lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja lapsipornografian torjumisesta. Puitepäätöksen kansallisen täytäntöönpanon yhteydessä Suomen voimassa olevat säännökset on muutettava puitepäätöksen velvoitteiden mukaisiksi. Yleissopimuksen 9 artiklan edellyttämät muutokset toteutetaan puitepäätöksen kansallisen voimaansaattamisen yhteydessä. Asiaa on selostettu tarkemmin 9 artiklan perusteluissa. 6.2 Euroopan Unionin tietojärjestelmiin kohdistuvia hyökkäyksiä koskeva puitepäätös Euroopan Unionissa on valmisteilla ehdotus tietojärjestelmiin kohdistuvia hyökkäyksiä koskevaksi neuvoston puitepäätökseksi. Puitepäätöksessä on eräitä yleissopimuksessa tarkoitettuja tietotekniikkarikoksia koskevia määräyksiä rangaistusasteikoista. Jos yleissopimus saatetaan kansallisesti voimaan ennen puitepäätöstä, puitepäätöksen edellyttämät rangaistusasteikko vaatimukset on tarkoituksenmukaista ottaa huomioon jo yleissopimuksen voimaansaattamisen yhteydessä. Puitepäätöksen voimaantuloaika ei ole vielä tiedossa. 6.3 Tekijänoikeuslaki ja WIPO-sopimukset Yleissopimuksen 10 artiklan mukaan osapuolen on huolehdittava muun ohessa siitä, että niin sanottuihin WIPO-sopimuksiin perustuvien velvollisuuksien osalta huolehditaan myös eräistä yleissopimuksen edellyttämistä vaatimuksista. Asiaa on selostettu tarkemmin 10 artiklan perusteluissa. Suomi on allekirjoittanut molemmat WIPO-sopimukset mutta ei ole saattanut niitä kansallisesti voimaan. Asiaa koskeva hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle yhdessä tekijänoikeuslain muuttamista koskevan esityksen kanssa kuluvan vuoden aikana. Mikäli WIPOsopimukset edellyttävät rikosoikeudellista lisäsääntelyä, yleissopimuksen tekotapaa koskevat vaatimukset huomioidaan WIPO-sopimusten kansallisen täytäntöönpanon yhteydessä.

13 13 YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 1. Yleissopimus ja sen hyväksymisen perustelut I luku Käsitteiden käyttö Määritelmät (1 artikla) Artikla sisältää sopimuksessa käytettyjä määritelmiä koskevat määräykset. Artiklan a kohdan mukaan tietojärjestelmä tarkoittaa laitetta tai toisiinsa kytkettyjä tai liitettyjä laitteita, joista yksi tai useampi on ohjelmoitu automaattista tietojenkäsittelyä varten. Termillä tarkoitetaan siten sekä yksittäistä laitetta sekä usean toisiinsa kytketyn laitteen muodostamaa kokonaisuutta. Määritelmää käsitellään selitysmuistion kohdissa 23 ja 24. Selitysmuistion mukaan tietojärjestelmä koostuu laitteista ja ohjelmista joilla käsitellään digitaalisessa muodossa olevaa dataa automaattisesti. Laite koostuu yleensä prosessorista ja erilaisista tiettyä erityistehtävää suorittavista oheislaitteista. Tietojenkäsittelyn automaattisuus tarkoittaa sitä, että käsittely tapahtuu ohjelman avulla itsenäisesti ilman ihmisen välitöntä myötävaikutusta. Tietojärjestelmän käsite kattaa myös tietoverkon. Tietoverkolla tarkoitetaan yhteen liitettyjä tietojärjestelmiä. Yhteen liittäminen voidaan toteuttaa teknisesti esimerkiksi sähköisillä tai optisilla johtimilla taikka radioaalloilla. Tietoverkko voi olla maantieteelliseltä alueeltaan pieni lähialueverkko tai maailman kattava kuten internetverkko. Oleellista tietoverkon käsitteen kannalta on ainoastaan se, että sitä käytetään datan siirtämiseen tietoverkon osasta toiseen. Tietojärjestelmän käsitettä käytetään sopimuksessa muun ohessa rajaamaan tietojärjestelmiin kohdistuvien rikosten osalta rangaistavaksi säädettävien tekojen kohdetta sekä tietojärjestelmää hyväksikäyttäen tehtävien rikosten osalta niiden tekotapaa. Lisäksi termiä käytetään pakkokeinoja koskevissa sopimuksen määräyksissä rajaamaan pakkokeinon kohdetta. Artiklan b kohdan mukaan data tarkoittaa sellaisessa muodossa olevia tosiseikkoja, tietoja tai käsitteitä edustavia merkkejä, että ne soveltuvat käsiteltäväksi tietojärjestelmässä, mukaan lukien ohjelmat, joiden avulla tietokone pystyy suorittamaan jonkin toiminnon. Määritelmää käsitellään selitysmuistion kohdassa 25. Selitysmuistion mukaan määritelmä perustuu ISO-standardin mukaiseen määritelmään. Keskeistä määritelmässä on se, että tiedon pitää olla sähköisessä tai muussa sellaisessa muodossa, että se sellaisenaan soveltuu käsiteltäväksi tietojärjestelmässä. Kyseistä termiä käytetään sopimuksessa rajaamaan tietojärjestelmiin kohdistuvien rikosten osalta rangaistavaksi säädettävien tekojen kohdetta sekä pakkokeinoja koskevissa sopimuksen määräyksissä rajaamaan pakkokeinon kohdetta. Artiklan c kohdan mukaan palveluntarjoaja tarkoittaa julkista tai yksityistä yksikköä, joka tarjoaa palveluidensa käyttäjille mahdollisuuden tietojärjestelmän välityksellä tapahtuvaan viestintään, ja muuta yksikköä, joka käsittelee tai tallentaa dataa edellä mainitun palveluntarjoajan tai palveluiden käyttäjien puolesta. Määritelmää käsitellään selitysmuistion kohdissa 26 ja 27. Selitysmuistion mukaan artiklassa tarkoitettu palveluntarjoaja voi olla esimerkiksi viestien siirtoa, verkkoon pääsyä, tietojärjestelmän ylläpitoa tai tietojen tallentamista tarjoava yritys. Pelkkä sisällön tarjoaminen kuten esimerkiksi internetsivujen sisällön tarjonta ei ole kuitenkaan artiklassa tarkoitettua palveluntarjontaa.

14 14 Kyseistä termiä käytetään pakkokeinoja koskevissa sopimuksen määräyksissä rajaamaan pakkokeinon kohteena kyseeseen tulevaa luonnollista tai oikeushenkilöä. Artiklan d kohdan mukaan liikennetiedot tarkoittaa tietojärjestelmän välityksellä siirrettyyn viestiin liittyvää dataa, jonka viestinsiirtoketjuun kuuluva tietoverkko on tuottanut, ja josta ilmenee viestin alkuperä, määränpää, reitti, kellonaika, päivämäärä, koko, kesto, tai siihen liittyvän palvelun tyyppi. Määritelmää käsitellään selitysmuistion kohdissa Selitysmuistion mukaan artiklassa tarkoitettuja viestin alkuperää tai määränpäätä osittavia liikennetietoja ovat esimerkiksi puhelinnumero, IP-osoite tai muu niihin verrattava teleosoite. Palvelun tyyppiä koskeva tieto tarkoittaa sitä, onko viestinnässä kysymys esimerkiksi sähköpostista, tiedoston siirrosta vai reaaliaikaisesta keskustelusta. Matkapuhelimen sijaintitieto ei sen sijaan ole määritelmän mukaan artiklassa tarkoitettu liikennetieto. Kyseistä termiä käytetään pakkokeinoja koskevissa sopimuksen määräyksissä rajaamaan pakkokeinon kohteena kyseeseen tulevia tietoja. II luku Kansalliset toimenpiteet 1 jakso Rikosoikeuden aineelliset säännökset 1 osasto Datasiirron ja tietojärjestelmien luottamuksellisuuteen, eheyteen ja käytettävyyteen kohdistuvat rikokset Luvaton tunkeutuminen (2 artikla) Artiklan mukaan tahallinen tietojärjestelmään tai sen osaan tunkeutuminen on säädettävä rangaistavaksi teoksi. Sopimuspuoli voi asettaa rangaistavuuden edellytykseksi sen, että rikos on tehty turvajärjestelyt murtamalla, tarkoituksin päästä käsiksi dataan tai muuta epärehellistä tarkoitusta varten tai että se liittyy sellaiseen tietojärjestelmään, joka on kytketty toiseen tietojärjestelmään. Artiklaa käsitellään selitysmuistion kohdissa Selitysmuistion mukaan artiklan tarkoituksena on tietojenkäsittelyrauhan turvaaminen. Riittävästä tietoturvasta huolehtiminen on ensisijainen ja tehokkain keino tavoitteen toteuttamiseksi. Tämän lisäksi tarvitaan myös rikosoikeudellista suojaa. On tärkeää, että tekoon voidaan puuttua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Puhtaan tietomurron kriminalisointi, ilman että teolta edellytetään mitään erityistä muuta rikollista tarkoitusta, täyttää tämän vaatimuksen parhaiten. Laajaan kriminalisointiin saattaa jäsenvaltioiden mielestä liittyä kuitenkin ongelmia. Tämän vuoksi sopimuksen mukaan jäsenvaltiot voivat asettaa rangaistavuuden edellytykseksi eräitä rajoittavia lisäehtoja. Teon kohteena voi tulla kyseeseen joko tietojärjestelmä tai sen osa. Tietojärjestelmä on määritelty 1 artiklan a kohdassa. Tekotapana on tunkeutuminen. Tämä edellyttää sitä, että tekijä pääsee jollain keinolla käsiksi tietojärjestelmään tai sen osaan. Pelkkä sähköpostin, tiedoston, evästeen tai muun datan lähettäminen järjestelmään ei ole vielä artiklassa tarkoitettua tunkeutumista. Teon pitää tapahtua oikeudettomasti. Tämän vuoksi on selvää, että järjestelmän haltijan luvalla tapahtuva tietoturvan testaamiseksi tapahtuva murtautuminen tai julkiseksi tarkoitettujen internetsivujen lataaminen ei täytä artiklassa tarkoitetun rikoksen tunnusmerkistöä.

15 15 Suomessa voimassa olevat säännökset sopimuksessa tarkoitettua luvatonta tunkeutumista vastaavasta rikoksesta sisältyvät rikoslain tietomurtoa koskevaan 38 luvun 8 :ään. Mainitun lain kohdan 1 momentin mukaan tietomurrosta on tuomittava se, joka käyttämällä hänelle kuulumatonta käyttäjätunnusta taikka turvajärjestelyn muuten murtamalla oikeudettomasti tunkeutuu tietojärjestelmään, jossa sähköisesti tai muulla vastaavalla teknisellä keinolla käsitellään, varastoidaan tai siirretään tietoja, taikka sellaisen järjestelmän erikseen suojattuun osaan. Saman pykälän 2 momentin mukaan tietomurrosta tuomitaan myös se, joka tietojärjestelmään tai sen osaan tunkeutumatta teknisen erikoislaitteen avulla oikeudettomasti ottaa selon 1 momentissa tarkoitetussa tietojärjestelmässä olevasta tiedosta. Pykälän 3 momentin mukaan tietomurron yritys on rangaistava. Pykälän 4 momentin mukaan säännös on toissijainen. Tietomurtoa koskevilla säännöksillä pyritään lain esitöiden (HE 94/1993) turvaamaan toisaalta tietokonerauhaa eli tietojärjestelmiä ulkopuolista tunkeutumista vastaan ja toisaalta tietokonetyöskentelyn yksityisyyttä sellaista ulkopuolista tarkkailua vastaan, jossa ei ole kysymys salakuuntelusta tai -katselusta. Rangaistavaa on ensinnäkin tunkeutuminen sellaiseen tietojärjestelmään, johon tunkeutujalla ei ole lainkaan oikeutta päästä. Rangaistavaa on lisäksi tunkeutuminen sellaiseen suojattuun tietojärjestelmän osaan, johon tekijällä ei ole oikeutta mennä, vaikka hänellä onkin oikeus työskennellä järjestelmän muissa osissa. Tietojärjestelmällä tarkoitetaan säännöksessä sellaista järjestelmää, jossa tietoja käsitellään sähköisesti tai muulla teknisellä keinolla. Tunkeutuminen tarkoittaa pääsyn hankkimista järjestelmässä käsiteltäviin tietoihin. Kohteena voi olla sekä tietokoneen muistissa tai siirtoväylällä oleva tieto. Tunkeutumisen tulee tapahtua järjestelmän turvajärjestely murtamalla. Tästä esimerkkinä säännöksessä mainitaan toisen käyttäjätunnuksen käyttäminen. Turvajärjestely on läpäistävä jollain tekijän nimenomaisella toimella. Toiselta luvallisesti saadun käyttäjätunnuksen käyttäminen ei ole siten tietomurtona rangaistavaa. Säännöksen 2 momentissa kriminalisoidaan edellisen lisäksi tietojärjestelmässä olevien tietojen sieppaaminen teknisen erikoislaitteen avulla. Silloin ei edellytetä varsinaista järjestelmään tunkeutumista, vaan tietomurto toteutetaan esimerkiksi tallentamalla ja analysoimalla tietokoneesta lähtevää niin sanottua hajasäteilyä. Tekijän tulee olla tahallisuuden edellyttämällä tavalla tietoinen siitä, että hän murtautumalla tunkeutuu oikeudettomasti tietojärjestelmään. Rangaistavaa ei ole se, että joku pääsee tai joutuu vahingossa toisen tietojärjestelmään. Rikos täyttyy heti kun järjestelmän suojaus on läpäisty. Jos turvajärjestelmä on monivaiheinen, edellytetään että viimeinenkin vaihe on läpäisty. Sitä ennen on kysymys rikoksen yrityksestä. Tietomurron täyttyminen ei edellytä, että järjestelmässä oleviin tietoihin millään tavalla kajotaan. Jos rikos etenee tietojen käyttämiseen tai vahingoittamiseen, tekoon soveltuvat rikoslain 28 luvun säännökset luvattomasta käytöstä tai 35 luvun säännökset vahingonteosta.

16 16 Tietomurron yritys on rangaistava. Rangaistavaa on jo yrittää selvittää tietojärjestelmää suojaava käyttäjätunnus tai murtaa muu turvajärjestely, jos teko tehdään tarkoituksin oikeudettomasti tunkeutua tietojärjestelmään. Oikeuskäytännössä on katsottu, että jo pelkkä tietoturva-aukon etsiminen niin sanotulla porttiskannauksella täyttää tietomurron yrityksen tunnusmerkistön (KKO:2003:36). Tietomurron yrityksestä ei sen sijaan ole kysymys silloin, jos joku erehdyksessä pyrkii tietojärjestelmään, johon pääsyyn hänellä ei ole oikeutta. Tietomurtosäännökset ovat toissijaisia. Jos kysymyksessä on esimerkiksi yritysvakoilua varten tapahtuva tietojärjestelmään tunkeutuminen, tietojärjestelmään tallennettuun tietoon tai itse järjestelmään kohdistuva vahingonteko taikka viestintäsalaisuuden loukkaus, säännökset syrjäytyvät. Luvatonta käyttöä koskeva säännös on sovellettavissa, jos tekijä käyttää tietojärjestelmää jollekin sille ominaisella tavalla, esimerkiksi hankkii itselleen maksullisesta tietopankista tietoja ilmaiseksi. Jos tällainen aikomus on näytettävissä toteen jo tunkeutumisen tapahtuessa, kysymys voi olla luvattoman käytön yrityksestä. Voimassa olevat säännökset vastaavat artiklan velvoitteita. Ehdotuksen mukaan Suomi antaa 40 artiklan mukaisen selityksen, jonka mukaan se käyttää hyväkseen oikeuttaan asettaa rangaistavuuden edellytykseksi sen, että rikos on tehty turvajärjestelyt murtamalla. Artikla ei edellytä lainsäädännön muuttamista. Viestintäsalaisuuden loukkaaminen (3 artikla) Artiklan mukaan tahallinen ja oikeudeton teknisin keinoin tapahtuva tiedon hankkiminen tietojärjestelmän sisäisestä tai tietojärjestelmien välisestä luottamuksellisen datan siirrosta, sekä tällaista dataa sisältävästä tietojärjestelmästä lähtevästä sähkömagneettisesta säteilystä on säädettävä rangaistavaksi teoksi. Sopimuspuoli voi asettaa rangaistavuuden edellytykseksi sen, että rikos on tehty epärehellisin tarkoituksin, tai että se liittyy sellaiseen tietojärjestelmään, joka on kytketty toiseen tietojärjestelmään. Artiklaa käsitellään selitysmuistion kohdissa Selitysmuistion mukaan artiklan tarkoituksena on turvata yksityisyyden suojaa kaiken muotoisessa sähköisessä viestinnässä sen teknisestä toteuttamistavasta riippumatta. Artiklan soveltamisalaan kuuluvat ainoastaan teknisellä keinolla tapahtuvat teot. Teknisellä keinolla viitataan laitteiden ja ohjelmien lisäksi myös salasanan käyttämiseen. Luottamuksellinen datan siirto tarkoittaa kohdeviestintänä tapahtuvaa viestintää. Ratkaisevaa ei ole kuitenkaan käytetyn viestintävälineen luonne vaan itse viestin luottamuksellisuus. Tämän vuoksi myös joukkoviestintävälineessä välitetty luottamuksellinen viesti voi kuulua artiklan soveltamisalaan. Viestintä voi olla tietokoneiden välistä, yhden tietokoneen eri osien välistä ja myös käyttäjän ja tietokoneen välistä. Viestintä voi tapahtua myös radioaaltojen välityksellä. Artikla kattaa myös niin sanottua hajasäteilyä sieppaamalla tapahtuvat teot. Artiklassa edellytetään, että rangaistavaksi säädettävä teko tapahtuu oikeudettomasti. Teon oikeutus voi perustua esimerkiksi toisen osapuolen suostumukseen tai viranomaisen oikeuteen tutkia rikoksia. Artikla ei myöskään koske internetissä käytettävien niin sanottujen evästeiden käyttöä käyttäjien seurantaan. Suomessa voimassa olevat säännökset sopimuksessa tarkoitettua tekoa vastaavasta rikoksesta sisältyvät rikoslain viestintäsalaisuuden loukkausta koskevan 38 luvun 3 :ään ja törkeän tekomuodon osalta 4 :ään. Mainitun 3 :n 1 momentin mukaan viestintäsalaisuuden loukkauksesta on tuomittava se joka oikeudettomasti avaa toiselle osoitetun kirjeen tai muun suljetun viestin

17 17 taikka suojauksen murtaen hankkii tiedon sähköisesti tai muulla vastaavalla teknisellä keinolla tallennetusta, ulkopuoliselta suojatusta viestistä taikka hankkii tiedon televerkossa välitettävänä olevan puhelun, sähkeen, tekstin-, kuvan- tai datasiirron taikka muun vastaavan televiestin sisällöstä taikka tällaisen viestin lähettämisestä tai vastaanottamisesta. Teon katsominen törkeäksi edellyttää 4 :n mukaan erityisen luottamusaseman hyväksikäyttöä, erityistä suunnitelmallisuutta tai teon kohdistumista erityisen arkaluonteisiin tietoihin. Molempien tekomuotojen yritys on rangaistava. Säännöksen soveltamisala on laaja. Säännös kattaa datan muodossa olevien viestien lisäksi myös muut viestit niiden muodosta riippumatta. Datan muodossa olevan viestin pitää kuitenkin olla joko ulkopuoliselta suljettu tai televerkossa välitettävänä. Siten esimerkiksi sähköpostiviestin saama suoja perustuu säännöksen eri kohtiin viestin sijaintipaikasta riippuen. Sähköpostiviesti saa televerkossa siirrettävän viestin suojaa silloin kun se on televerkossa ja ulkopuolisilta suojatun viestin suojaa silloin kun se on osapuolen hallinnassa esimerkiksi tietokoneeseen tallennettuna. Televerkolla tarkoitetaan säännöksessä yleisen televerkon lisäksi myös esimerkiksi yrityksen sisäistä televerkkoa. Televiestillä tarkoitetaan mitä hyvänsä viestiä, joka on säännöksen esimerkkiluettelossa mainitun kaltainen. Vastaavuutta on lain esitöiden mukaan (HE 94/1993) tarkasteltava erityisesti viestin yksityisyyttä silmällä pitäen. Esimerkiksi televerkossa välitettävää joukkoviestintää säännös ei koske. Säännös suojaa viestin sisällön lisäksi myös tietoa viestin lähettämisestä ja vastaanottamisesta. Rangaistavaa on siten esimerkiksi hankkia tieto siitä, mihin numeroon tietystä puhelimesta on soitettu. Säännös suojaa myös sellaista viestiä, joka sitä mihinkään siirtämättä tallennetaan tietokoneeseen tietyn henkilön tai henkilöpiirin luettavaksi. Rangaistavuuden edellytyksenä on kuitenkin se, että viesti on teknisin keinoin suojattu ulkopuolisilta ja että tiedon hankkiminen viestistä tapahtuu tämä suojaus murtaen. Suojauksen murtaminen voi lain esitöiden (HE 94/1993) tapahtua vastaavalla tavalla kuin tietomurron osalta. Säännös kattaa siten myös niin sanotun hajasäteilyn hyväksikäytön. Teon tulee tapahtua oikeudettomasti. Teon oikeutus voi perustua esimerkiksi toisen osapuolen suostumukseen tai viranomaisen oikeuteen tutkia rikoksia. Voimassa olevat säännökset vastaavat tältä osin artiklan velvoitteita. Artiklan mukaan osapuoli voi asettaa rangaistavuuden edellytykseksi sen, että rikos on tehty epärehellisin tarkoituksin, tai että se liittyy sellaiseen tietojärjestelmään, joka on kytketty toiseen tietojärjestelmään. Suomella ei ole tarvetta asettaa rangaistavuudelle artiklassa mainittuja lisäedellytyksiä. Artikla ei edellytä lainsäädännön muuttamista. Datan vahingoittaminen (4 artikla) Artiklan 1 kappaleen mukaan tahallinen ja oikeudeton datan vahingoittaminen, tuhoaminen, turmeleminen, muuttaminen tai poistaminen on säädettävä rangaistavaksi teoksi. Artiklaa käsitellään selitysmuistion kohdissa Selitysmuistion mukaan artiklan tarkoituksena on saattaa data samankaltaisen suojan kohteeksi kuin reaalimaailman esineet. Tekotapaluettelossa on pyritty kattavuuteen. Tekotavat ovat tämän vuoksi osin päällekkäisiä. Koska esimerkiksi datan poistaminen järjestelmästä ei tarkoita välttämättä datan tuhoamista, molemmat tekotavat on

18 18 mainittu erikseen. Samanlaisista vähäisiin merkityseroihin liittyvistä syistä myös datan muuttaminen, turmeleminen ja vahingoittaminen on mainittu artiklassa erillisinä tekotapoina. Yhteistä tekotavoille on se, että teon seurauksena tallennusalustalla oleva data ei ole enää samanlaista kuin ennen tekoa. Tyypillisenä esimerkkinä voidaan mainita dataa muuttavan tietokoneviruksen aiheuttama vahinko. Teon tulee olla oikeudeton ja tahallinen. Teon oikeutus voi perustua käytännössä lähinnä datan haltijan suostumukseen. Suomessa voimassa olevat säännökset sopimuksessa tarkoitettua datan vahingoittamista vastaavasta rikoksesta sisältyvät rikoslain vahingontekoa koskevaan 35 luvun 1 :ään. Mainitun pykälän 2 momentin mukaan vahingonteosta on tuomittava se joka toista vahingoittaakseen oikeudettomasti hävittää, turmelee, kätkee tai salaa tietovälineelle tallennetun tiedon tai muun tallennuksen. Lain esitöiden (HE 66/1988) mukaan tietovälineelle tallennetulla tiedolla tarkoitetaan tiedon asiasisältöä eli informaatioita ja asiasisältöä viestittäviä merkkejä eli dataa. Tietovälineellä tarkoitetaan esimerkiksi asiakirjaa, äänilevyä, filmiä, magneettinauhaa tai tietokonelevykettä. Säännös kattaa siten selvästi artiklassa tarkoitetun datan. Toisaalta säännöksen soveltamisalue on artiklan vaatimuksia huomattavasti laajempi. Vaikka säännöksen tekotapaluettelo ei sanamuodoltaan vastaa artiklassa olevaa luetteloa, lopputulos on kuitenkin sama. Turmelemisella tarkoitetaan säännöksessä datan muuttamista sisällöltään toiseksi taikka täysin epäymmärrettävään tai käyttökelvottomaan muotoon. Säännös kattaa siten kaiken sellaisen dataan kajoamisen, jonka seurauksena tallennusalustalla oleva data joko muuttuu tai häviää. Myös teon oikeudettomuutta ja tahallisuutta koskeva edellytykset ovat samat kuin artiklassa. Voimassa olevat säännökset vastaavat artiklan velvoitteita. Artiklan 2 kappaleen mukaan sopimuspuoli voi tehdä varauman, jonka mukaan rangaistavuuden edellytyksenä on, että 1 kappaleessa tarkoitettu teko aiheuttaa huomattavaa vahinkoa. Suomella ei ole tarvetta tehdä 2 kappaleen mukaista varaumaa. Artikla ei edellytä lainsäädännön muuttamista. Tietojärjestelmän häirintä (5 artikla) Artiklan mukaan tahallinen ja oikeudeton tietojärjestelmän toiminnan vakava estäminen dataa syöttämällä, siirtämällä, vahingoittamalla, tuhoamalla, turmelemalla, muuttamalla tai poistamalla on säädettävä rangaistavaksi teoksi. Artiklaa käsitellään selitysmuistion kohdissa Selitysmuistion mukaan artiklan tarkoituksena on suojata tietojärjestelmien häiriötöntä toimintaa. Tekotapoina tulevat ensinnäkin kyseeseen järjestelmässä olevaan dataan kajoavat tekotavat eli vahingoittaminen, tuhoaminen, turmeleminen, muuttaminen ja poistaminen. Tältä osin tekotapaluettelo vastaa edellä 4 artiklan yhteydessä käsiteltyä datan vahingoittamisen tekotapaluetteloa. Tämän lisäksi tietojärjestelmän häirintä voidaan tehdä myös dataa syöttämällä tai siirtämällä. Datan syöttämisellä tai siirtämisellä tarkoitetaan artiklassa sellaista hyökkäystä, joka aiheuttaa kohteessa toimintahäiriön kuitenkin siten, että tietojärjestelmässä olevaa dataa ei millään tavalla vahingoiteta. Toimintahäiriö voi seurata tarkoituksellisesta ylikuormituksesta tai esimerkiksi syötettävän datan

19 19 häiriöitä aiheuttavista ominaisuuksista. Hyökkäys ei siten kohdistu järjestelmässä olevaan dataan vaan järjestelmän toimintaan. Tällainen esimerkiksi sähköpostipalvelimeen kohdistuva niin sanottu palvelunestohyökkäys mainitaan selitysmuistiossa esimerkkinä artiklan tyypillisestä soveltamistilanteesta. Artiklan mukaan ainoastaan tietojärjestelmän toiminnan vakava estäminen on säädettävä rangaistavaksi. Vakavuuskynnyksen osapuolet saavat määritellä harkintansa mukaan. Osapuolet voivat siten päättää edellytetäänkö teon seurauksena järjestelmän täydellistä vai osittaista tai pysyvää vai tilapäistä lamaantumista. Teon tulee olla oikeudeton ja tahallinen. Teon oikeutus voi perustua käytännössä lähinnä datan haltijan suostumukseen. Tahallisuuden osalta on huomattava, että tahallisuuden pitää kattaa myös vahingoittamistarkoitus. Suurien sähköpostimäärien lähettäminen saattaa käytännössä hidastaa sähköpostipalvelimen toimintaa ja aiheuttaa vastaanottajalle haittaa. Tämän artiklan soveltamisalaan tällaisen niin sanotun roskapostin lähettäminen kuuluu ainoastaan, jos sen nimenomaisena tarkoituksena on tietojärjestelmän häirintä. Jos tekijän tarkoituksena sen sijaan on saada kirjoittamansa viesti lähetettyä mahdollisimman monelle vastaanottajalle kyseessä ei ole artiklassa tarkoitettu rikos. Suomessa voimassa olevat säännökset sopimuksessa tarkoitettua tietojärjestelmän häirintää lähinnä vastaavasta rikoksesta sisältyvät rikoslain tietoliikenteen häirintää koskevaan 38 luvun 5 :ään. Mainitun lainkohdan mukaan tietoliikenteen häirinnästä on tuomittava se, joka puuttumalla postiliikenteessä taikka tele- tai radioviestinnässä käytettävän laitteen toimintaan, lähettämällä ilkivaltaisessa tarkoituksessa radiolaitteella tai televerkossa häiritseviä viestejä tai muulla vastaavalla tavalla oikeudettomasti estää tai häiritsee postiliikennettä taikka tele- tai radioviestintää. Lain esitöiden (HE 94/1993) mukaan säännös koskee postiliikennettä sekä tele- ja radioviestintää kokonaisuudessaan, siis sekä kohde- että joukkoviestintää, esimerkiksi yleisradiotoimintaa. Säännöksen tarkoituksena on siten postiliikenteen lisäksi kattaa kaikenlainen sähköinen viestintä viestien sisällöstä ja viestinnän teknisestä toteuttamistavasta riippumatta. Viestien siirto voi tapahtua johtoja pitkin tai langattomasti. Sillä, onko käytettävä televerkko yleinen vai esimerkiksi yrityksen sisäinen erillisverkko, ei ole merkitystä. Säännöksen soveltamisalaa ei ole rajattu tekotavan osalta muutoin kuin esimerkeillä. Tämän vuoksi sen soveltamisala on laaja koskien artiklassa tarkoitettujen tekojen lisäksi esimerkiksi postilaatikkojen rikkomista ja analogisen televisiolähetyksen häirintää. Artiklassa tarkoitettujen tekojen kuten palvelunestohyökkäyksen osalta säännös kattaa selkeästi kaikki sellaiset teot, joiden voidaan katsoa kohdistuvan viestintään. Palvelunestohyökkäyksien kohteena ovat tyypillisesti juuri sähköposti- ja internetpalvelimet sekä muut vastaavat viestien siirtoa, reititystä ja jakelua hoitavat palvelimet. Nykyinen tietoliikenteen häirintää koskeva sääntely kattaa siten käytännössä artiklan ydinalueen. Nykyinen säännös kattaa kuitenkin ainoastaan tele- ja radioviestinnän häirinnän. Säännöksen soveltamisala on sinänsä laaja, mutta se rajoittuu ainoastaan viestintään eli viestien siirtämiseen paikasta toiseen. Säännös ei kata sellaista sopimuksessa rangaistavaksi edellytettyä tietojärjestelmän häirintää, jonka ei voida edes välillisesti katsoa häiritsevän viestintää. Joissakin tapauksissa sopimuksessa tarkoitettu tietojärjestelmän häirintä voisi tulla rangaistavaksi rikoslain 35 luvun 1 :n 2 momentissa säädettynä vahingontekona. Mainittu säännös ei kuitenkaan kata sopimuksessa

20 20 tarkoitettua tekoa silloin kun tekotapana on jokin muu kuin suoranainen dataan kajoaminen. Myöskään rikoslain 28 luvun 7 :ssä tarkoitettu luvaton käyttö ei kata sopimuksessa tarkoitettua tekoa silloin, kun tekotapa ei sisällä suoranaista tietojärjestelmän käyttöä. Tämän vuoksi artikla edellyttää muutoksia nykyiseen lainsäädäntöön. Muutoksen toteuttaminen laajentamalla tietoliikenteen häirintää koskevan säännöksen soveltamisala kaikkia tietojärjestelmiä koskevaksi ei ole säännösten viestinnän yleisempään suojaan liittyvä alkuperäinen suojelukohde huomioon ottaen tarkoituksenmukaista. Tämän vuoksi hallituksen esitykseen sisältyy muutosehdotus, jonka mukaan rikoslain 38 lukuun lisättäisiin uudet tietojärjestelmän häirintää koskevat erilliset säännökset. Ehdotuksen uuden 7 a :n mukaan tietojärjestelmän häirinnästä tuomittaisiin se, joka toista vahingoittaakseen oikeudettomasti, dataa syöttämällä, siirtämällä, vahingoittamalla, muuttamalla tai poistamalla taikka muulla näihin verrattavalla tavalla estää tietojärjestelmän toiminnan tai aiheuttaa sille vakavaa häiriötä. Ehdotukseen sisältyy lisäksi säännös törkeästä tekomuodosta sekä eräitä muita säännöksiä. Ehdotuksen sisältöä on tarkemmin selostettu kyseisen lakiehdotuksen yksityiskohtaisissa perusteluissa. Ehdotetun muutoksen tultua voimaan voimassa olevat säännökset vastaavat artiklan vaatimuksia. Laitteiden väärinkäyttö (6 artikla) Artiklan 1 kappaleen a) kohdan i) alakohdan mukaan sellaisten välineiden ja ohjelmien tuottaminen, myynti, hankkiminen, tuonti, levittäminen tai muu saataville asettaminen, jotka on suunniteltu tai muutettu ensisijaisesti sopimuksen 2-5 artiklan mukaisesti rangaistaviksi säädettyjen rikosten tekemistä varten, on säädettävä rangaistavaksi teoksi. Sama koskee ii) alakohdan mukaan myös sellaista tietojärjestelmän salasanaa tai käyttäjätunnusta tai muuta vastaavaa tietoa, joka mahdollistaa pääsyn tietojärjestelmään tai sen osaan. Lisäksi sopimuksessa edellytetään että edellä kuvatun toiminnan tarkoituksena 2-5 artiklassa tarkoitettujen rikosten tekeminen. Artiklan 1 kappaleen b) kohdan mukaan, myös edellä a) kohdassa mainittujen tuotteiden hallussapito on säädettävä rangaistavaksi teoksi, jos hallussapidon tarkoituksena on 2-5 artiklassa tarkoitettujen rikosten tekeminen. Sopimuspuoli voi tältä osin asettaa rikosvastuun syntymisen edellytykseksi sen, että tekijän hallussa on useita tällaisia tuotteita. Artiklan 2 kappaleessa on vielä selvyyden vuoksi määräys, jonka mukaan artiklan määräysten ei katsota perustavan rikosvastuuta muun muassa silloin, kun artiklan 1 kappaleessa tarkoitetun tuotannon, myynnin, hankkimisen, tuonnin, levittämisen tai muun saataville asettamisen tarkoituksena ei ole tehdä tämän yleissopimuksen 2-5 artiklan mukaisesti rangaistavaksi säädettyä rikosta, vaan tietojärjestelmän luvallinen testaus tai suojelu. Artiklaa käsitellään selitysmuistion kohdissa Selitysmuistion mukaan artiklan tarkoituksena on välillisesti ehkäistä varsinaisia tietoverkkorikoksia puuttumalla jo niissä käytettävien välineiden levittämiseen ja hallussapitoon itsenäisellä rikossäännöksellä. Välineen rikollisena käyttötarkoituksena voi olla yhtä hyvin vahingon aiheuttaminen kuin oikeudeton järjestelmään tunkeutuminen. Artikla kattaa siten virusten ja muiden vastaavien haittaohjelmien lisäksi myös tietomurrossa käytettävät ohjelmat. Artikla kattaa tietokoneohjelmien

HE 25/2011 vp. henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa. soveltamisesta annetun lain muuttamisesta.

HE 25/2011 vp. henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa. soveltamisesta annetun lain muuttamisesta. Hallituksen esitys Eduskunnalle rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajat ylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston päätöksen täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 125/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle sähköisen viestinnän tietosuojalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi sähköisen

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta, laiksi pakkokeinolain muuttamisesta ja laiksi järjestyslain muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta, laiksi pakkokeinolain muuttamisesta ja laiksi järjestyslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta, laiksi pakkokeinolain muuttamisesta ja laiksi järjestyslain muuttamisesta Esityksen mukaan rikoslakia muutettaisiin

Lisätiedot

Identiteettivarkaudet haasteita rikostukinnalle ja -oikeudelle, paljon vaivaa ja harmia uhrille

Identiteettivarkaudet haasteita rikostukinnalle ja -oikeudelle, paljon vaivaa ja harmia uhrille Tea Kangasniemi Identiteettivarkaudet haasteita rikostukinnalle ja -oikeudelle, paljon vaivaa ja harmia uhrille 1. Johdanto Identiteettivarkaus on termi, jota nykyisin käytetään yleisesti, mutta jonka

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS 21.6.2007 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähköisen viestinnän tietosuojalakia.

Lisätiedot

HE 19/2013 vp. Rikoslakiin lisättäisiin uusi viestintärauhan rikkomista koskeva rangaistussäännös. Viestintärauhan. Vainoamiseen syyllistyisi se,

HE 19/2013 vp. Rikoslakiin lisättäisiin uusi viestintärauhan rikkomista koskeva rangaistussäännös. Viestintärauhan. Vainoamiseen syyllistyisi se, Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rikoslain, pakkokeinolain 10 luvun 7 :n ja poliisilain 5 luvun 9 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi rikoslakia

Lisätiedot

Pakkokeinot tietomurtorikosten esitutkinnassa

Pakkokeinot tietomurtorikosten esitutkinnassa Pakkokeinot tietomurtorikosten esitutkinnassa Itä-Suomen yliopisto Oikeustieteiden laitos Pro gradu -tutkielma Thor Kottelin, 181539 5.4.2013 Ohjaaja: Matti Tolvanen II TIIVISTELMÄ ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO

Lisätiedot

HE 216/2014 vp. sopimuksesta muuta johdu. Lain säännöksiä sovellettaisiin kuitenkin edellä mainittua lainsäädäntöä ja sopimuksia täydentävästi.

HE 216/2014 vp. sopimuksesta muuta johdu. Lain säännöksiä sovellettaisiin kuitenkin edellä mainittua lainsäädäntöä ja sopimuksia täydentävästi. HE 216/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansainvälisestä oikeusavusta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla sekä eräiksi siihen liittyviksi

Lisätiedot

Vastavuoroinen tunnustaminen ulkomaisten tuomioiden huomioon ottaminen rangaistuskäytännössä

Vastavuoroinen tunnustaminen ulkomaisten tuomioiden huomioon ottaminen rangaistuskäytännössä Veera Kankaanrinta Vastavuoroinen tunnustaminen ulkomaisten tuomioiden huomioon ottaminen rangaistuskäytännössä 1. Kysymyksenasettelusta Vastavuoroisen tunnustamisen periaate on yksi eu-rikosoikeudellisen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 141/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden törkeiden rikosten valmistelun kriminalisoimista koskevaksi lainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rikoslakia,

Lisätiedot

LUONNOS 2.10.2013 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

LUONNOS 2.10.2013 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi todistajansuojeluohjelmasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi LUONNOS 2.10.2013 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki todistajansuojeluohjelmasta.

Lisätiedot

HE 216/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan rikoslain seksuaalirikoksia

HE 216/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan rikoslain seksuaalirikoksia Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 20 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan rikoslain seksuaalirikoksia koskevaa lukua muutettavaksi. Nykyinen säännös

Lisätiedot

EDUSKUNNAN TIETOTURVA- JA SÄHKÖPOSTIOHJE EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU [10/2004

EDUSKUNNAN TIETOTURVA- JA SÄHKÖPOSTIOHJE EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU [10/2004 EDUSKUNNAN TIETOTURVA- JA SÄHKÖPOSTIOHJE EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU [10/2004 EDUSKUNNAN TIETOTURVA- JA SÄHKÖPOSTIOHJE EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 10/2004 ISBN 951-53-2676-1 (nid) ISBN 951-53-2677-X

Lisätiedot

HE 54/2002 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 54/2002 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 54/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

Työelämän tietosuoja

Työelämän tietosuoja Työelämän tietosuoja Työelämän tietosuoja Johdannoksi Työnantajan toimintaan liittyy tarve kerätä työntekijöiden henkilötietoja. Yksityisyyden suojaan taas kuuluu työnhakijan, työntekijän ja virkamiehen

Lisätiedot

HENKILÖTIETOJEN SIIRTO ULKOMAILLE HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN

HENKILÖTIETOJEN SIIRTO ULKOMAILLE HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOJEN SIIRTO ULKOMAILLE HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN Päivitetty 01.08.2013 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 2 1. Yleistä henkilötietojen siirrosta ulkomaille 3 2.

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain ja henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain sekä eräiden niihin liittyvien lakien

Lisätiedot

HE 143/2011 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikostorjunnasta puolustusvoimissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 143/2011 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikostorjunnasta puolustusvoimissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi HE 143/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikostorjunnasta puolustusvoimissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki

Lisätiedot

HE 57/2012 vp. taikka julkisyhteisö tai muu hankintayksikkö. Laki sisältäisi direktiiviä vastaavat säännökset muun muassa maksuajan enimmäiskestosta

HE 57/2012 vp. taikka julkisyhteisö tai muu hankintayksikkö. Laki sisältäisi direktiiviä vastaavat säännökset muun muassa maksuajan enimmäiskestosta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupallisten sopimusten maksuehdoista, laiksi saatavien perinnästä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

FINANSSIALAN KESKUSLIITTO 20.11.2012 LUOTTOLAITOSTEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT

FINANSSIALAN KESKUSLIITTO 20.11.2012 LUOTTOLAITOSTEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT FINANSSIALAN KESKUSLIITTO 20.11.2012 LUOTTOLAITOSTEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT 1 JOHDANTO... 4 2 SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT... 4 2.1 Milloin henkilötietolakia ja käytännesääntöjä

Lisätiedot

Tekijänoikeuden. loukkaukset. Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry

Tekijänoikeuden. loukkaukset. Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry Tekijänoikeuden loukkaukset Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry Sisällys 1. Tekijänoikeuden pääpiirteet 3 Tekijänoikeuden syntyminen 3 Tekijänoikeuden sisältö 4 Lähioikeudet 6 Kansainvälinen

Lisätiedot

HE 16/2011 vp. sopimuksista tehtyyn yleissopimukseen tehdyn selityksen peruuttamisen ja uuden

HE 16/2011 vp. sopimuksista tehtyyn yleissopimukseen tehdyn selityksen peruuttamisen ja uuden HE 16/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista tehtyyn yleissopimukseen tehdyn selityksen peruuttamisen ja uuden selityksen hyväksymisestä Esityksessä

Lisätiedot

HE 26/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki poliisin, tullin, ja rajavartiolaitoksen (myöhemmin

HE 26/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki poliisin, tullin, ja rajavartiolaitoksen (myöhemmin Hallituksen esitys laiksi poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistoiminnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki poliisin,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 28/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja rikoslain 49 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi tekijänoikeuslakia ja rikoslakia.

Lisätiedot

16.6.2004/516. Sähköisen viestinnän tietosuojalaki 16.6.2004/516

16.6.2004/516. Sähköisen viestinnän tietosuojalaki 16.6.2004/516 16.6.2004/516 Aineisto on tekijänoikeuden alaista. Lisätietoja käyttöehdoista www.finlex.fi/fi/laki/kayttoehdot.php. Sähköisen viestinnän tietosuojalaki 16.6.2004/516 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rajavartiolain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rajavartiolakia, rajavartiolaitoksen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain ja ulkomaalaislain 52 b ja 52 c :n muuttamisesta LUONNOS 25.6.2014 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja rikoslain 49 luvun muuttamisesta LUONNOS 15.7.2003 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Tekijänoikeuslakiin ehdotetaan tehtäviksi tekijänoikeuden

Lisätiedot

Virallinen lehti nro L 178, 17/07/2000 s. 0001-0016

Virallinen lehti nro L 178, 17/07/2000 s. 0001-0016 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/31/EY, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2000, tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisäverolakia. Lakiin tehtäisiin laskutusta koskevan Euroopan unionin direktiivin edellyttämät

Lisätiedot